.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. May s 2008; s Prof. Dr. Ahmet S nav

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. May s 2008; s. 47-52. Prof. Dr. Ahmet S nav"

Transkript

1 .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri GÜNÜMÜZDE TIBB RES M May s 2008; s Bir T bbi Resim Biriminin Anatomisi Prof. Dr. Ahmet S nav TAR HÇE Amerika Birleflik Devletleri (ABD) nde t bbi ressaml k mesle i 1894 y l nda Max Brödel ad ndaki bir ressam n Almanya dan ABD ye gelifliyle Johns Hopkins University Medical School da bafllad. lk t bbi resim birimi de ayn okulda Max Brödel taraf ndan 1911 y l nda Department of Art as Applied to Medicine ad yla kuruldu ve hemen arkas ndan da t p ressaml ülke çap nda h zl bir yay l m gösterdi y l nda 5 t p ressam n n giriflimleri ile Chicago da kurulan t p ressamlar derne i, The Association of Medical Illustrators (AMI), ayn y l n Temmuz ay nda 30 t p ressam n n delegasyonu ile topland ve derne in resmi amac n belirledi; T p ressaml ve görsel e itim alan ndaki çal flma ve geliflmeleri desteklemek, t p bilimini anlay p t p bilim insanlar yla ortak çal flmalar yaparak t p ressaml n gelifltirmek. (AMI tarihçesi) Derne in ilk bilimsel kongresi de ertesi y l, 1946 da Philadelphia da 40 t p ressam n n kat l m ile gerçeklefltirildi (1, 2). Bu sene 63. y ll k toplant s n gerçeklefltirecek olan AMI n halen 700 civar nda üyesi bulunmaktad r (1). Medical College of Georgia (MCG) Amerika Birleflik Devletleri nin 13. en eski t p fakültesi olup 1828 y l nda kuruldu (3) y l nda zaman n t p fakültesi dekan Dr. G. Lombard Kelly taraf ndan kurulan t bbi resim departman halen AMI taraf ndan accredite edilen 5 e itim departman ndan biri (1,2,3). Daha kurulufl aflamas nda bir e itim birimi olarak dizayn edilip Max Brödel in ö rencilerinden Jack Wilson profesör ve direktör olarak atand. Ancak bir y l sonra ayr l nca yerine gelen Prof. Orville A. Parkes resmi e itim program n bafllat p yüksek lisans (Master of Science in Medical Illustration) için ö renci 47

2 Ahmet S nav almaya bafllad. Orjinal e itim müfredat nda doktora program da olmas na ra men bu üniversite senatosu taraf ndan onaylanmad (3). Halihaz rda ABD de doktora e itimi veren bir t bbi resim program bulunmamaktad r (1, 2, 3, 5) y l nda t bbi foto raf bölümü de eklenen departman ilk y llarda sadece 1-2 ö renci al yorken, daha sonralar MCG nin üniversite olup genifllemesiyle departman School of Graduate Studies e ba lan p daha çok ö renci almaya bafllad. Halen her y l 9-10 ö renci programa kabul edilmektedir. Kuruldu undan bu yana MCG de ilk mezun Bob (Robert) Benassi den bafllamak üzere bu y l n (2008) mezunlar yla birlikte toplam 288 t p ressam yetifltirilmifltir (1, 4). ABD DE TIBB RES M E T M AMI 1955 y l nda USA ve Canada daki t bbi resim e itim programlar na bir standard getirdi y l na kadar bu standartlara ulaflabilen programlar AMI taraf ndan tan narak accredite edildi y l ndan itibaren bu tan nma ifllemi di er t p dallar ndaki gibi the Commission on Accreditation of Allied Health Education Programs (CAAHEP) taraf ndan onayland. Halen USA ve Canada da program CAAHEP taraf ndan accredite edilmifl t bbi resim e itimi veren 5 adet t bbi resim birimi bulunmaktad r (1, 2). Bunlar; 1. Graduate Program in Medical Illustration School of graduate Studies The Medical College of Georgia, Augusta, GA (M.S. 2 y ll k program) 2. Department of Biomedical Visualization College of Associated Health Professions University of Illinois at Chicago, 1919 W. Taylor Street, Room 213, M/C 527, Chicago, Illinois (M.S. 2 y ll k program) 3. Department of Art as Applied to Medicine The Johns Hopkins School of Medicine 1830 E. Monument Street, Suite 7000, Baltimore, Maryland (M.A. 2 y ll k program) 48

3 Bir T bbi Resim Biriminin Anatomisi 4. Dept. of Biomedical Communications The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas 5323 Hines Blvd. Dallas, Texas (M.A. 2 y ll k program) 5. Biomedical Communications Institute of Medical Science, Faculty of Medicine, University of Toronto 1 King s College Circle, Toronto, Ontario, M5S 1A8, Canada (M.Sc.BMC 2 y ll k program) MCG t bbi resim departman 1967 y l nda AMI n resmi olarak tan d ilk e itim kurumu oldu (2, 3). Süresi iki y l olan yüksek lisans program n n amac birimin web sitesinde flöyle aç klanmaktad r; Çeflitli sanatsal medya vas talar nda ö rencilerin deneyimlerini rafine etmek T bbi ressaml k için gereken bilimsel temeli kazand rmak Ö rencilere görsel problem çözümlemesini ö retmek E itimsel ve iletiflimsel hedefler belirleyip bu hedeflere ulaflmaya çal flmak. T bbi resimde genifl ve uygulamal deneyim kazand rmak (3). AKADEM K PERSONEL MCG t bbi resim departman nda 1 profesör, 2 doçent ve 2 yard mc doçent olmak üzere toplam 5 kadrolu ö retim üyesi bulunuyor. Ayr ca sözleflmeli olarak 14 ö retim üyesi de e itime kat makta. Kadrolu akademik personel; Steven J. Harrison, MS, CMI, FBPA, FAMI, Associate Professor, Chairman William M. Andrews, MA, CMI, FAMI, Associate Professor and Education Program Coordinator Andrew E.B. Swift, MS, CMI, Assistant Professor and Admissions Coordinator Michael Jensen, MS, CMI, Assistant Professor David J. Mascaro, MS, CMI, Emeritus Professor 49

4 Ahmet S nav F Z KSEL YAPILANMA (3, 5) T bbi resim biriminin oldu u Pavillon III binas MCG kampüsünün tam ortas nda. Hem hastaneye, hem temel bilimlere, hem de araflt rma merkezine yak n olarak konuçland r lm fl durumdad r. Departman tamamen yap lan e itimin ve iflin gere ine uygun olarak dizayn edilmifl. Ö retim üyesi ofisleri, konferans salonu, kitapl k ve ö renci stüdyolar, bilgisayar laboratuar ve mutfak tan olufluyor. Tüm duvarlar yaklasfl k yüz y ll k ödül alm fl medikal illüstrasyonlarla doldurulmufl. Ö renci stüdyolar büyük bir salonun içinde birbirinden panellerle ayr lm fl ve her ö renciye iki ekranl Apple bilgisayar verilimifl ve bu bilgisayarlar her üç y lda bir yenileniyor. Studyonun her taraf nda bulunan anatomik modeller ö rencilerin kulayca ulaflabilece i flekilde yerilefltirilmifl. Ayn zamanda derslik olarak kullan lan bölüm kütüphanesinde binlerce referans kitab ve atlaslar bulunmaktad r. Genifl kat l ml ders ve konferanslar için ayr ca ayn binadaki büyük amfiden yararlan lmaktad r. Ö RENC ALIMI (3, 4, 5) Programa her y l civar nda tüm dünyadan baflvuru gelmekte ve bunlar n aras ndan 8-10 ö renci kabul edilmektedir. lk aflamada baflvuru portfolyolar incelenip program n gerektirdi i standartlara uygun görülen (yaklafl k yar s ) ikinci aflamada mülakata davet edilmektedir (3). Mülakat yap lanlardan sadece 8-10 ö renci program kabul edilmektedir (3, 5). Baflvuru flartlar (3); Universite/College lisans/önlisans diplomas Direkt gözlem ile insan figürü çiziminde yüksek derecede yetenek Direkt gözlem çizimlerinde yeterli sanatsal yetenek; ifade, kontur, perspektif, form, fl k-gölge, tonal de erler ve yüzey detaylar Canl obje çizimlerinde do ru renk alg lama yetene i Daha önceden al nmas gereken dersler: Disseksiyonlu komparatif omurgal anatomisi ve morfolojisi, nsan fizyolojisi, Canl ç plak model 50

5 Bir T bbi Resim Biriminin Anatomisi çizimi, Yüksek realistik resim dersi, Temel foto rafç l k ve karanl k oda deneyimi, Bilgisayar grafik uygulamalar nda (özellikle Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDraw, Corel Painter) yeterlilik lave olarak al nm fl olmas tavsiye edilen dersler; Bilim: Histoloji, Embriyoloji, Omurgal anatomisi, hücre biyolojisi Sanat dersleri: Temel dizayn, Renk bilgisi, Grafik dizayn, Heykel, Perspektif Kiflisel mülakat ve portfolyo incelemesi (önelemeyi geçip davet edilenler için) En az kombine 1000 GRE (graduate Record Examination) puan Öneleme baflvurular y l boyunca kabul edilip bir sonraki güz dönemi için de erlendirilmektedir. Bu baflvuruda gerekli belgeler: Baflvuru formu 12 slaytl k öneleme Portfolyosu: 3 adet canl çizimi (en az iki tanesi tüm bedeni göstermeli), 2 adet el çizimi; bire bir boyutlarda ve tonlama çal flmas, 3 gerçekçi canl obje çizimi, 2 ilave realistik resim; natürmort vs., 1 adet vektörel bilgisayar çizimi, 1 adet raster bilgisayar çizimi Önlisans diplomas veya transkript (resmi kopya) Resmi baflvuru (3) E er bölümdeki ö retim kadrosu taraf ndan önbaflvuru kabul edilirse adaya resmi baflvuru formlar gönderiliyor ve 31 Mart a kadar resmi baflvurusunu tamamlamas isteniyor ki bu baflvuruda istenenler: Yüksek lisans baflvuru formu Resmi transkriptler Resmi GRE puan n gösterir belge Kiflisel mülakat (fiubat ve Mart aylar nda departmandaki ö retim üyeleri taraf ndan yap l yor) Portfolyo: 19 orjinal yap ttan oluflur ki bunlar n 51

6 Ahmet S nav 6 tanesi canl figür çal flmas (en az iki adedi tam boy olmal ) 4 adedi el çizimi (bire-bir boyutta) 3 tanesi tam renkli canl obje çizimi 6 adet ilave serbest stilde yap tlar dan oluflmal d r. Tüm bu aflamalar n sonunda adaya kabul edilip edilmedi i 15 Nisan a kadar bildirilir. MCG t bbi resim yüksek lisans program (3) 1.Y l Güz Dönemi 2. Y l Güz Dönemi Gros Anatomi * Histoloji * T bbi resim teknikleri IA T bbi resim teknikleri IIB Electronik Medya I Cerrahi izleme ve taslak çizimi Multimedya II Bahar Dönemi Bahar Dönemi Neuroanatomi Patoloji ** T bbi resim teknikleri IB E itim kaynaklar idaresi Cerrahi Teknikler Problem araflt rmas Electronik Medya II Master Projesi Yaz Dönemi T bbi resim teknikleri IIA Cerrahi izleme ve taslak çizimi Multimedya I * T p ö rencileri ile birlikte al n r. ** Difl Hekimli i ö rencileri ile birlikte al n r. KAYNAKLAR 1. AMI websitesi: 2. Demarest, Robert J., editor. The History of The Association of Medical Illustrators, Atlanta: The Association of Medical Illustrators MCG Medical illustration departman websitesi. 4. Robert Benassi ile kiflisel görüflme. 5. MCG t bbi resim birimi ö retim üyeleri ile görüflmeler ve kiflisel deneyimler. 52

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma

Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma Nihat Erdo mufl* Özet Kariyer Merkezleri üniversite ö rencilerinin mezuniyet sonras bilgi, beceri, ilgi ve de

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu

Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu PROF. DR. ÜSTÜN ERGÜDER PROF. DR. MEHMET fiah N PROF. DR. TOSUN TERZ O LU PROF. DR. ÖKTEM VARDAR İÇİNDEKİLER SAYFALAR 4-9 G R fi Neden Yeni Bir Yüksekö retim Vizyonu?

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Türkiye de Veteriner Hekimli i E itim- Ö retiminde Biyokimyan n Tarihsel Geliflimi

Türkiye de Veteriner Hekimli i E itim- Ö retiminde Biyokimyan n Tarihsel Geliflimi Türkiye de Veteriner Hekimli i E itim- Ö retiminde Biyokimyan n Tarihsel Geliflimi R. Tamay Bafla ac GÜL 1 Ulvi Reha F DANCI 2 Girifl Türkiye'de veteriner hekimli i e itim-ö retiminde biyokimyan n, ba

Detaylı

ÜN VERS TE KÜTÜPHANELER : AMAÇ, GÖREV, filev, YÖNET M VE ÖRGÜT YAPISI

ÜN VERS TE KÜTÜPHANELER : AMAÇ, GÖREV, filev, YÖNET M VE ÖRGÜT YAPISI ÜN VERS TE KÜTÜPHANELER : AMAÇ, GÖREV, filev, YÖNET M VE ÖRGÜT YAPISI Sönmez Çelik Do ufl Üniversitesi Kütüphanesi Özet: Bu araflt rmada, üniversite kütüphaneleri, üniversite kütüphanelerinin amaç, görev

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Halil EKfi, Dr.

Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Halil EKfi, Dr. Ö retmenlerin Karakter E itiminde Yetkinlik Duygusu Konusunda Bir Ölçme Arac na Do ru: Karakter E itimi Yetkinlik nanc Skalas (KEY S) ve Türkçeye Uyarlanma Çal flmas Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Baylor

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı