GÝRÝÞ ' 21" ve 26 30' 00" dýr. Saros Körfezi'nde 80 dip örneði güncel foraminiferleri üzerinde ayrýntýlý bir araþtýrma Meriç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÝRÝÞ ' 21" ve 26 30' 00" dýr. Saros Körfezi'nde 80 dip örneði güncel foraminiferleri üzerinde ayrýntýlý bir araþtýrma Meriç"

Transkript

1 MTA Dergisi, 136, 63-84, 2008 HARMANTAÞI MEVKÝÝ (SAROS KÖRFEZÝ-KUZEY EGE DENÝZÝ) DENÝZ ÝÇÝ KAYNAKLARI ÇEVRESÝNDEKÝ FORAMÝNÝFER VE OSTRAKOD TOPLULUÐUNA BU ALANDAKÝ ÇEVRESEL KOÞULLARIN ETKÝSÝ Engin MERÝÇ*, Niyazi AVÞAR**, Atike NAZÝK**, Cemal TUNOÐLU***, Baki YOKEÞ****, Ýpek F. BARUT*****, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ******, Beril TUÐRUL*******, Muhittin GÖRMÜÞ********, M. Salim ÖNCEL*********, Hacý ORAK**********, Erol KAM*********** ve Feyza DÝNÇER** ÖZ.- Saros Körfezi kuzeyinde yer alan Harmantaþý mevkiinden elde edilen 46 dip sediman örneði foraminifer ve ostrakod içeriði açýsýndan incelenmiþtir. Bölgede foraminiferlerden 68 cins ve 111 bentik foraminifer türü tayin edilmiþtir. Bunlar arasýnda aglutine tipler 12 tür ile, kalker kavkýlý foraminiferler ise 99 tür ile temsil edilmiþtir. Ostrakod grubundan ise 20 cins ve 27 tür belirlenmiþtir. Ayrýca, elde edilen ölçümler sonucunda bölgenin sualtý topoðrafyasý çýkartýlmýþ; derinlik, sýcaklýk, oksijen, ph ve tuzluluk gibi fiziko kimyasal özellikleri ortaya konulmuþtur. Bunlarýn dýþýnda faylara baðlý geliþtiði düþünülen kaynaklarýn çevresindeki bentik foraminiferlerde gözlenen morfolojik deðiþimler ve merkezdeki foraminifer topluluðu ile kaynaktan uzak alanlardaki topluluk arasýnda gözlenen taksonomik farklýlýklar ortaya konulmuþtur. Harmantaþý kaynak ve deniziçi noktalarýndan alýnan sularda aðýr metal ve eser element analizleri yapýlmýþtýr. Su örneklerinin benzer özellikli olmalarý nedeni ile bu alanda antropojenik bir kirliliðin olmadýðý, aðýr metal ve eser elementlerin çevrenin jeolojik özelliklerinden geldiði söylenebilir. Yine su örneklerindeki radyoaktivite deðeri WHO'nun limit deðerleri üzerindedir. Amaç, kaynak çevresinde morfolojik bozukluk gösteren bentik foraminifer kavkýlarýnýn bu özelliðini ortaya koymaktýr. GÝRÝÞ Saros Körfezi'nin kuzeyinde, Mecidiye yerleþim alaný güneybatýsýndaki Harman Tepe güneybatýsýnda, Erikli yerleþim alaný güneydoðusunda, Askeri Kamp'ýn karþýsýnda, kýyýdan yaklaþýk m uzaklýkta, deniz seviyesinin m altýnda, yöre balýkçýlarý tarafýndan "Harmantaþý" olarak isimlendirilen bir sualtý yükseltisi bulunmaktadýr (Þekil 1 ve 2). Mevkinin yaklaþýk koordinatlarý 40 35' 21" ve 26 30' 00" dýr. Saros Körfezi'nde 80 dip örneði güncel foraminiferleri üzerinde ayrýntýlý bir araþtýrma Meriç ve diðerleri (2004a) tarafýndan yapýlmýþtýr. Karstik kireçtaþlarýndan çýkan ve C sýcaklýktaki kaynak/kaynaklar çevresindeki foraminifer yaþamýnýn merkezde ve merkezden çevreye doðru hem anormal fertlerin varlýðý hem de cins ve türlerin merkezden itibaren daðýlýmýnda nasýl bir deðiþim gözlendiði ve Saros Körfezi bentik foraminifer topluluðu ile benzerlik ve farklýlýðýnýn belirlenmesi amaçlanmýþdýr. Özellikle kaynak noktalarýnda ve kaynaklara yakýn alanlarda gözlenen bazý Textularia bocki Höglund, Adelosina duthiersi Schlumberger, Spiroloculina ornata d'orbigny, Rosalina bradyi * Moda Hüseyin Bey Sokak No: 15/4, Kadýköy- Ýstanbul ** Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi, Jeoloji Mühendisliði Bölümü, Balcalý, Adana *** Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliði Bölümü, Beytepe, Ankara **** HaliçÜniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Fýndýkzade, Ýstanbul ***** Ýstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Ýþletmeciliði Enstitüsü, Vefa, Ýstanbul ****** Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü, Çiftlikköy, Mersin ******* Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Maslak, Ýstanbul ******** Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi, Jeoloji Mühendisliði Bölümü, Çünür, Isparta ********* Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Gebze, Kocaeli ********** Ýstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, Avcýlar, Ýstanbul *********** Çekmece Nükleer Araþtýrma ve Eðitim Merkezi (ÇNAEM), P. K. 1, Atatürk Hava Limaný, Ýstanbul

2 64 Engin MERÝÇ, Niyazi AVÞAR, Atike NAZÝK, Cemal TUNOÐLU, Baki YOKEÞ, Ýpek F. BARUT, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, Beril TUÐRUL, Muhittin GÖRMÜÞ, M. Salim ÖNCEL, Hacý ORAK, Erol KAM ve Feyza DÝNÇER Þekil 1- Harmantaþý mevkii bulduru haritasý. Cushman, R. globularis d'orbigny, R. floridensis (Cushman), Lobatula lobatula (Walker ve Jacob), Elphidium cf. depressulum (Cushman) ve E. macellum (Fichtel ve Moll) bireyleri kavkýlarýnda, loca/localarýn geliþmesinde anormallikler dikkat çekmiþtir (Levha 1 ve Þekil 1-14 ve Levha 2, Þekil 1-12). MALZEME VE YÖNTEM Daha önce elde edilen bilgilerin ýþýðýnda, 4 ve 5 Aðustos 2001 tarihlerinde BÜSAS (Boðaziçi Üniversitesi Su Altý Sporlarý) elemanlarýnýn katýlýmý ile Harmantaþý mevkiinde yapýlan dalýþlar sonucunda merkezdeki su kaynaklarý çevresinden itibaren birbirine dik 4 doðrultuda 5.00,

3 SAROZ KÖRFEZÝ FORAMÝNÝFER VE OSTRAKODLARI 65 Þekil 2- Harmantaþý deniz içi yükselimindeki ana kaynaðýn yer aldýðý karstik boþluk , 15.00, 20.00, 25.00, 30.00, 35.00, 40.00, 45.00, 50.00, 60.00, 70.00, 80.00, ve metrelerden çökel ve su örnekleri alýnmýþtýr (Þekil 3). Harmantaþý mevkii'nden alýnan derinlik ölçülerine göre bölgenin sualtý topoðrafyasý çýkartýlmýþtýr (Þekil 4 a ve b). Ayrýca, örnekleme noktalarýndaki derinlik ve deniz suyu sýcaklýðý (Þekil 5 a ve b) dalýþlar sýrasýnda ölçülmüþ, deniz suyunun oksijen ve ph deðerleri ise karada belirlenmiþtir. Tuzluluk ölçümleri ile ilgili çalýþmalar Ýstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü'nde gerçekleþtirilmiþtir (Þekil 6 a ve b). Deniz suyundaki klörürün çok büyük bölümü NaCl, az kýsmý ise MgCl2 þeklindedir. Dolayýsýyla klorürün tamamýnýn NaCl den geldiði kabul edilmiþ ve deniz suyundaki tuz miktarý çok yüksek olduðu için klorür tayini yapýlarak tuzluluk oraný belirlemiþtir. Su altý topoðrafyasýnýn imkân vermediði bazý hatlarda, zeminin kayalýk olmasý ve bu noktalarda çökelmenin geliþmemesi nedeniyle örnekleme istenilen düzende yapýlamamýþtýr. Bu gibi durumlar ile karþýlaþýlacaðý düþünüldüðünden kýyaslama amaçlý olarak 4 hat seçilmiþtir. Araþtýrma; merkezden 2, Hat-I'den 12, Hat-II'den 14, Hat-III'ten 8 ve Hat-IV'ten 10 olmak üzere toplam 46 örnek üzerinde yürütülmüþtür. Her noktadan 5 gr kurutulmuþ örnek alýnýp, bunlar % 17'lik H2O2 içinde 24 saat bekletilerek mm lik elekte tazyikli su altýnda yýkanýp kurutulduktan sonra 2.00, 1.00, 0.500, ve mm lik eleklerde elenip, binoküler mikroskop altýnda incelenerek çökellerin bentik foraminifer ve ostrakod içeriði incelenmiþtir.

4 66 Engin MERÝÇ, Niyazi AVÞAR, Atike NAZÝK, Cemal TUNOÐLU, Baki YOKEÞ, Ýpek F. BARUT, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, Beril TUÐRUL, Muhittin GÖRMÜÞ, M. Salim ÖNCEL, Hacý ORAK, Erol KAM ve Feyza DÝNÇER Þekil 3- Örnekleme noktalarýnýn hatlara göre derinlikleri (-m). Þekil 4a-Örnekleme noktalarýnýn derinlik daðýlýmý (-m). Þekil 4b-Örnekleme noktalarýnýn derinlik daðýlýmý (-m).

5 SAROZ KÖRFEZÝ FORAMÝNÝFER VE OSTRAKODLARI 67 Þekil 5a-Örnekleme noktalarýnýn sýcaklýk daðýlýmý (T C). Þekil 5b-Örnekleme noktalarýnýn sýcaklýk daðýlýmý (T C). Þekil 6a-Örnekleme noktalarýnýn tuzluluk daðýlýmý (%o S). Þekil 6b-Örnekleme noktalarýnýn tuzluluk daðýlýmý (%o S). BENTÝK FORAMÝNÝFER ÝÇERÝÐÝ Bölgeden derlenen toplam 46 örnekte foraminiferlerden 37 familya, 31 alt familya, 63 cinse ait Lagenammina fusiformis (Williamson), Hyperammina friabilis Haake, Ammodiscus planorbis Höglund, Reophax scorpiurus Montfort, Ammoscalaria pseudospiralis (Williamson), Spiroplectammina sagittula (d'orbigny), Eggerelloides scabrus (Williamson), Textularia bocki Höglund, T. truncata Höglund, Connemarella rudis (Wright), Spirillina vivipara Ehrenberg, Vertebralina striata d'orbigny, Nubecularia lucifuga Defrance, Adelosina cliarensis (Heron-Allen ve Earland), A. duthiersi Schlumberger, A. elegans (Williamson), A. mediterranensis (le Calvez J. ve Y.), A. partschi (d'orbigny), A. pulchella d'orbigny, Spiroloculina angulosa Terquem, S. depressa d'orbigny, S. dilatata d'orbigny, S. excavata d'orbigny, S. ornata d'orbigny, S. tenuiseptata Brady, Siphonaperta aspera (d'orbigny), S. irregularis (d'orbigny), Cycloforina contorta (d'orbigny), C. villafranca (le Calvez, J. ve Y.), Lachlanella bicornis (Walker ve Jacob), L. undulata (d'orbigny), L. variolata (d'orbigny), Massilina gualtieriana (d'orbigny), M. secans (d'orbigny), Quinqueloculina berthelotiana d'orbigny, Q. bidentata d'orbigny, Q. disparilis d'orbigny, Q. jugosa Cushman, Q. laevigata d'orbigny, Q. lamarckiana d'orbigny, Q. limbata d'orbigny, Q. seminula (Linné), Miliolinella elongata Kruit, M. semicostata (Wiesner), M. subrotunda (Montagu), M. webbiana (d'orbigny), Pseudotriloculina laevigata (d'orbigny), P. oblonga (Montagu), P. rotunda (d'orbigny), P. sidebottomi (Martinotti), Triloculina bermudezi Acosta, T. marioni Schlumberger, T. plicata Terquem, T. schreiberiana d'orbigny, T. tricarinata d'orbigny, Sig-

6 68 Engin MERÝÇ, Niyazi AVÞAR, Atike NAZÝK, Cemal TUNOÐLU, Baki YOKEÞ, Ýpek F. BARUT, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, Beril TUÐRUL, Muhittin GÖRMÜÞ, M. Salim ÖNCEL, Hacý ORAK, Erol KAM ve Feyza DÝNÇER moilinita costata (Schlumberger), Articulina carinata Wiesner, Lenticulina cultrata (Montfort), Lagena striata d'orbigny, Polymorphina sp. 1, Polymorphina sp. 3, Fissurina sidebottomi Buchner, Brizalina spathulata (Williamson), B. striatula (Cushman), Cassidulina carinata Silvestri, Globocassidulina subglobosa (Brady), Rectuvigerina phlegeri Le Calvez, Bulimina elongata d'orbigny, B. marginata d'orbigny, Reussella spinulosa (Reuss), Valvuelinella bradyana (Fornasini), Eponides concameratus (Williamson), Stomatorbina concentrica (Parker ve Jones), Neoeponides bradyi Le Calvez, Gavelinopsis praegeri (Heron-Allen ve Earland), Neoconorbina terquemi (Rzehak), Rosalina bradyi Cushman, R. floridensis (Cushman), R. globularis d'orbigny, R. obtusa d'orbigny, Pararosalina dimorphiformis McCulloch, Conorbella imperatoria (d'orbigny), Planoglabratella opercularis (d'orbigny), Siphonina reticulata (Czjzek), Discorbinella bertheloti (d'orbigny), Cibicides advenum (d'orbigny), Lobatula lobatula (Walker ve Jacob), Cyclocibicides vermiculatus (d'orbigny), Planorbulina mediterranensis d'orbigny, Cibicidella variabilis (d'orbigny), Acervulina inhaerens Schultze, Planogypsina acervalis (Brady), P. squamiformis (Chapman), Sphaerogypsina globula (Reuss), Asterigerinata adriatica Haake, A. mamilla (Williamson), Nonion depressulum (Walker ve Jacob), Astrononion stelligerum (d'orbigny), Melonis pompilioides (Fichtel ve Moll), Pararotalia spinigera (Le Calvez), Ammonia compacta Hofker, A. parkinsoniana (d'orbigny), A. tepida Cushman, Challengerella bradyi Billman, Hottinger ve Oesterle, Cribroelphidium poeyanum (d'orbigny), Porosononion subgranosum (Egger), Elphidium aculeatum (d'orbigny), E. advenum (Cushman), E. complanatum (d'orbigny), E. crispum (Linné), E. depressulum Cushman, E. macellum (Fichtel ve Moll), E. pulvereum Todd gibi 111 tür tanýmlanmýþtýr (Çizelge 1 a, b ve c; Levha 3, Þekil 1-11; Levha 4, Þekil 1-14; Levha 5, Þekil 1-13). Aglutine foraminiferler 10 familyaya ait 12 türü içerir, Lagenammina fusiformis (Williamson), Reophax scorpiurus Montfort, Spiroplectammina sagittula (d'orbigny), Eggerelloides scabrus (Williamson) ve Textularia bocki Höglund örnek olarak gösterilebilir. Kalkerli foraminiferler ise 21 familyaya ait 99 tür ile temsil edilmiþtir. Gözlenmiþ olan dominant tipler: Spiroplectammina sagittula (d'orbigny), Textularia bocki Höglund, Adelosina cliarensis (Heron-Allen ve Earland), A. mediterranensis (le Calvez J. ve Y.), Spiroloculina angulosa Terquem, Siphonaperta aspera (d'orbigny), Cycloforina contorta (d'orbigny), Quinqueloculina berthelotiana d'orbigny, Q. bidentata d'orbigny, Q. lamarckiana d'orbigny, Q. seminula (Linné), Miliolinella subrotunda (Montagu), Triloculina marioni Schlumberger, Sigmoilinita costata (Schlumberger), Neoconorbina terquemi (Rzehak), Rosalina bradyi Cushman, R. floridensis (Cushman), R. globularis d'orbigny, Lobatula lobatula (Walker ve Jacob), Planorbulina mediterranensis d'orbigny, Asterigerinata mamilla (Williamson), Ammonia compacta Hofker, A. parkinsoniana (d'orbigny), Elphidium aculeatum (d'orbigny), E. advenum (Cushman), E. crispum (Linné), E. depressulum Cushman'dur. Kavkýlarda gözlenen anormal geliþim açýsýndan Textularia bocki Höglund, Adelosina duthiersi Schlumberger, Spiroloculina ornata d'orbigny, (Levha 1, Þekil 1-3) Elphidium cf. depressulum (Cushman) ve E. macellum (Fichtel ve Moll) (Levha 2, Þekil 11-12) bireyleri az sayýda, buna karþýn Rosalina bradyi Cushman, R. globularis d'orbigny, R. floridensis (Cushman), Lobatula lobatula (Walker ve Jacob) bireyleri ise çok sayýda anormal fertleri içermektedir. Özellikle Rosalina bradyi Cushman, R. globularis d'orbigny, R. floridensis (Cushman), Lobatula lobatula (Walker ve Jacob) bireylerinde son loca/localardaki morfolofik anormallikler dikkat çekicidir (Levha 1, Þekil 4-14; Levha 2, Þekil 1-10). Foraminifer cins ve türlerinin belirlenmesinde Loeblich ve Tappan, 1987; Meriç ve Sakýnç, 1990; Cimerman ve Langer, 1991; Hottinger ve diðerleri, 1993; Sgarrella ve Moncharmont-Zei, 1993; Loeblich ve Tappan, 1994; Avþar ve Meriç,

7 Çizelge 1- Foraminifer cins ve türlerinin hat ile istasyonlara göre daðýlýmý (Meriç ve diðerleri, 2002c den alýnmýþtýr. SAROZ KÖRFEZÝ FORAMÝNÝFER VE OSTRAKODLARI 69

8 70 Engin MERÝÇ, Niyazi AVÞAR, Atike NAZÝK, Cemal TUNOÐLU, Baki YOKEÞ, Ýpek F. BARUT, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, Beril TUÐRUL, Muhittin GÖRMÜÞ, M. Salim ÖNCEL, Hacý ORAK, Erol KAM ve Feyza DÝNÇER Çizelge 1- devamý

9 Çizelge 1- devamý SAROZ KÖRFEZÝ FORAMÝNÝFER VE OSTRAKODLARI 71

10 72 Engin MERÝÇ, Niyazi AVÞAR, Atike NAZÝK, Cemal TUNOÐLU, Baki YOKEÞ, Ýpek F. BARUT, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, Beril TUÐRUL, Muhittin GÖRMÜÞ, M. Salim ÖNCEL, Hacý ORAK, Erol KAM ve Feyza DÝNÇER 1996, 2001 a ve b; Avþar, 1997, 2002; Meriç ve Avþar, 1997, 2001; Hatta ve Ujiie, 1992; Yassini ve Jones, 1995; Avþar ve Ergin, 2001; Meriç ve diðerleri, 1995, 1996 a ve b, 1998 a ve b; 2000 a, b ve c, 2001 a ve b; Hayward ve diðerleri, 1999; Avþar ve diðerleri, 2001; Meriç ve diðerleri, 2002 a, b ve c, 2003 a, b ve c, 2004 a, b, c ve d, 2005 gibi çalýþmalardan yararlanýlmýþtýr. OSTRAKOD ÝÇERÝÐÝ Ýncelenen örnekler foraminifer faunasýna nazaran zengin denilebilecek bir ostrakod topluluðuna sahip deðilidir. Neonesidea mediterranea (G. W. Müller), Bairdia conformis (Terquem), B. longevaginata G. W. Müller, Bairdia sp., Aurila convexa (Baird), A. prasina Barbeito-Gonzalez, A. speyeri (Brady), Aurila sp., Hemicytheria sp., Tenodocythere prava (Baird), Buntonia giesbrechti (G. W. Müller), Buntonia sp., Carinocythereis carinata (Roemer), Acanthocythereis hystrix (Reuss), Bosquetina dentata (G. W. Müller), Costa batei (Brady), C. tricostata (Reuss), Callistocythere adriatica Masoli, C. litorallis (G. W. Müller), Urocythereis favosa (Roemer), Paracyteridea depressa G. W. Müller, Semicytherura paradoxa (G. W. Müller), Semicytherura sp., Loxoconcha agilis Ruggieri, L. bairdi G. W. Müller, L. obliquata (Seguenza), L. rhomboidea (Fischer), L. tumida Brady, Pontocythere sp., Pontocypris acuminata (G. W. Müller), Propontocypris prifera (G. W. Müller), Xestoleberis communis (G. W. Müller), X. dispar G. W. Müller, Xestoleberis sp. ve Uroleberis sp. gibi 20 cins ve 27 tür belirlenmiþtir (Çizelge 2). Deðinilen cins ve türlerin adlandýrýlmasýnda Van Morkhoven, 1963; Sissingh, 1972; Hartman ve Puri, 1974; Breman, 1975; Yassini, 1979; Bonaduce ve diðerleri, 1979; Guillaume ve diðerleri, 1985; Oertli, 1985; Nazik, 1994 ve 2001; Þafak, 1999; Tunoðlu, 1999 ve 2002 gibi araþtýrmacýlarýn çalýþmalarýndan yararlanýlmýþtýr. DENÝZ ÝÇÝ MÝNERALLÝ SULARI ÝLE DENÝZ SUYU ÖRNEKLERÝNÝN KÝMYASAL DEÐERLENDÝRMESÝ Harmantaþý kaynak ve deniz içinde Hat 2 de ve m noktalarýndan alýnan sularda As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb ve Zn analizleri yapýlmýþtýr. Çizelge 3 de görüldüðü gibi element azalýþ ve artýþlarý gösteriyor ki örneklerin benzer özellikli sulardan oluþtuðunu göstermektedir. Cr en yüksek, Cd en düþük deðerlerdedir. Sularýn genel özellikleri Cd<Hg<Zn<Ni<Pb dir. Zn deðeri Harmantaþý Hat 2 (50.00 m) de en yüksekdir. As- Cu iliþkisinde birbiri için kýlavuz olan bu elementlerin termal kaynaklardan beslendiði literatürde de yer almaktadýr (Hem, 1965) (Þekil 7 ve 8). Þekil 7- Harmantaþý kaynak ve Hat 2 den alýnan su örneklerindeki aðýr metal ve eser element daðýlýmý. Þekil 8- Aðýr metal ve eser elementlerin Harmantaþý kaynak ve Hat 2 den alýnan su örneklerindeki daðýlýmý.

11 Çizelge 2- Ostrakod cins ve türlerinin hat ile istasyonlara göre daðýlýmý. SAROZ KÖRFEZÝ FORAMÝNÝFER VE OSTRAKODLARI 73

12 74 Engin MERÝÇ, Niyazi AVÞAR, Atike NAZÝK, Cemal TUNOÐLU, Baki YOKEÞ, Ýpek F. BARUT, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, Beril TUÐRUL, Muhittin GÖRMÜÞ, M. Salim ÖNCEL, Hacý ORAK, Erol KAM ve Feyza DÝNÇER Çizelge 2- devamý

13 SAROZ KÖRFEZÝ FORAMÝNÝFER VE OSTRAKODLARI 75 SEDÝMENT ÖRNEKLERÝNÝN ORGANÝK KARBON, TOPLAM KARBONAT VE AÐIR METAL ANALÝZLERÝ Saros Körfezi kuzeyi Harmantaþý mevkii denizaltý yükseltisinden alýnan 42 adet yüzey sediment örneðinde organik karbon (Gaudette ve diðerleri, 1974), toplam organik karbon (Martin, 1972) ve aðýr metal (Fe, Mn, Zn, Ni, Cu) (Loring ve Rantala, 1988; 1992) analizleri yapýlmýþtýr. 4 hat boyunca alýnan yüzey çökel örneklerinde organik karbon miktarlarý %2,01 ile %0,52 arasýnda deðiþmekte olup ortalamasý %0,94 tür. Yer altý suyu çýkýþýnýn olduðu yerlerde organik karbon düþük seviyelerde olmasýna raðmen hemen yakýnýndaki istasyonlarda yüksek olabilmektedir. Organik karbon ortalamasý %o 94 olup organik yükün burada birikmediðini göstermektedir. Ancak, istasyonlar arasýndaki farklýlaþma, noktasal artýþlar dikkate alýndýðýnda CaCO3 artýþýnýn olduðu yerlerde organik karbon içeriði düþmektedir. CaCO3 ýn maksimum olduðu yerler ise yüksek oranda kum boyutlu kavký ve kavký parçalarýndan kaynaklanmaktadýr. Çamur tane boyu malzemede ise CaCO3 içeriði minimumdur. Bu durum, organik karbonun %o 5 gibi düþük konsantrasyonunu açýklamaktadýr. CaCO3 ölçüm aralýðý % 6-% 82, ortalamasý ise %44 tür. Kum tane boyutlu malzemenin yüksek oranda kavkýlardan oluþtuðu ve tepenin de karbonat kökenli olduðu dikkate alýndýðýnda bu yüksek karbonat sonucu olaðandýr. 42 yüzey çökel örneðinde yapýlan aðýr metal analizlerinin ortalama, minimum ve maksimum sonuçlarý çizelge 4'te yer almaktadýr. Ayrýca, çalýþýlan örneklerde bulunan metal konsantrasyonlarý bölgede yapýlan diðer çalýþmalar ve ortalama þeyl, ortalama kireçtaþý, ortalama kumtaþý ve magmatik kayaç metal konsantrasyonlarý ile karþýlaþtýrýlmýþtýr (Çizelge 4). Metal konsantrasyonlarý ortalama þeyl konsantrasyonun altýndadýr. Herhangi bir metal zenginleþmesi yoktur. Sýð deniz çökellerindeki konsantrasyon aralýðýndadýr. Sarý ve Çaðatay (2001) çalýþmasýnýn yüzey sediment örneklerinin aðýr metal içeriði bu çalýþmayý desteklemektedir. Sedimentler yüksek oranda kavký içermesine raðmen litolojik kýrýntýya da sahiptir ve bu nedenle konsantrasyonlar belirli bir kayaç grubunu temsil etmemektedir. Ölçülen 5 aðýr metalin genel daðýlýmý birbirini desteklemekte olup, çalýþýlan 42 örnekte belirli istasyonlarda metal artýþý bulunmaktadýr. Her metal kendi içinde deðerlendirildiðinde ise noktasal farklýlýklar belirgindir. Harmantaþý denizaltý yükseltisinin KB bölümü metal içeriði KD'ya nazaran daha fazladýr. Denizaltý yükseltisi morfolojisinin farklýlýðý, çökelin bir bölümde birikiminin engellenmesi, kavkýlý canlýlarýn belirli noktalarda yoðun olarak bulunmasý inorganik çökel birikimini sýnýrlamaktadýr. DENÝZ ÝÇÝ MÝNERALLÝ SU ÖRNEKLERÝNÝN RADYOAKTÝVÝTE SEVÝYELERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Doðada mevcut radyoaktivite seviyelerinin incelenmesi, çevre ve durum deðerlendirmesi konusunda fayda saðlamaktadýr (Þahin, 2000, Tuðrul ve diðerleri 2001, Meriç ve diðerleri 2003 a). Ayrýca, sularda ve deniz suyunda da radyoaktivite içeriði önemlidir (Tuncer, 1991, Tuncer ve Tuðrul, 1992, Er ve Tuðrul,1995). Harmantaþý mevkiinden alýnmýþ olan su numuneleri üzerinde radyoaktivite seviyesine iliþkin incelemede numune sayýsý 4 adet olup, bunlarýn toplam alfa ve beta sayýmlarý Çekmece Nükleer Araþtýrma ve Eðitim Merkezi'nde yapýlmýþtýr. Elde edilen sayým sonuçlarý çizelge 5 de verilmektedir. Bu çizelgeden hareketle deniz suyu numunelerinin toplam alfa ve toplam beta sayým sonuçlarý þekil 9'da görülmektedir. Bu þekil incelendiðinde sayým deðeri olarak toplam beta radyoaktivite seviyelerinin toplam alfa radyoaktivite seviyelerinden daha fazla olduðu görülmektedir. Yeryüzünde bulunan önemli doðal radyoaktif elementler arasýnda, özellikle; U-238, Th-232 ve K-40 sayýlabilir. Bu elementlerden U-238 ve Th-

14 76 Engin MERÝÇ, Niyazi AVÞAR, Atike NAZÝK, Cemal TUNOÐLU, Baki YOKEÞ, Ýpek F. BARUT, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, Beril TUÐRUL, Muhittin GÖRMÜÞ, M. Salim ÖNCEL, Hacý ORAK, Erol KAM ve Feyza DÝNÇER Çizelge 3- Saros Körfezi Harmantaþý kaynaklarý aðýr metal ve eser element analiz sonuclarý. Çizelge 4- Çalýþýlan yüzey sediment örneklerinin aðýr metal aralýklarý, ortalamasý, önceki çalýþmalarla ve kayaçlarýn ortalama aðýr metal konsantrasyonlarý ile karþýlaþtýrýlmasý.

15 SAROZ KÖRFEZÝ FORAMÝNÝFER VE OSTRAKODLARI 77 Çizelge 5- Kaynak ve deniz suyu örneklerinin toplam alfa ve toplam beta sayým sonuçlarý. a Maximum contaminant seviyesi. b San Francisco Körfezi Regional Su Kalitesi Kontrol Masasý. * USEPA, alfa aktif elementler, K-40 ise, esas itibariyle beta aktif bir elementtir (Weber ve diðerleri 1999, Þahin, 2000). Yapýlan çalýþmalarla U, Th ve K daðýlýmý için yer kabuðunun alt, orta ve üst tabakalarýnda U, K oranlarý incelenmiþtir. Uranyum ve toryumun esas itibariyle magmatik yapýlarda nispeten yüksek olduðu ve yeryüzünde, meydana gelen magmatik hareketler neticesinde oluþan volkanik faaliyetlerle alt tabakadaki uranyum ve toryumun üst seviyelere taþýndýðý tespit edilmiþtir. Buna karþýn, potasyumun ise her üç tabakada da geniþ ve benzer bir deðiþim aralýðý olduðunun görüldüðü belirtilmektedir (Willey, 1970, Þahin, 2000). Çalýþmamýzda elde edilen bulgulara göre, yer kabuðu ile temasta olan deniz suyunda da toplam beta sayýmlarýnýn, toplam alfa sayýmlarýndan fazla olmasý doðaldýr. Bir baþka deyiþle, bu hususun, beklenti doðrultusunda olduðu söylenebilir. Ayrýca, yöresel deðerlendirmeleri kendi içinde irdeleyebilmek için toplam sayým deðerlerinin baðýl olarak incelenmesi de yapýlmýþtýr. Bu amaçla, toplam alfa ve toplam beta sayýmlarý için en düþük deðere sahip bölgelerin referans alýnmasý benimsenmiþtir. Çalýþýlan dört örnekten en düþük toplam alfa ve toplam beta sayýmýna sahip olan deðer 1 no.lu örneðe aittir. Bu nedenle "Harmantaþý ana kaynak" referans alýnmýþtýr. Ayrýca, referans alýnan noktanýn kaynak bölgesi olmasý, mukayeseli deðerlendirmenin rasyonelliði açýsýndan da önem taþýmaktadýr. Elde edilen baðýl deðerler çizelge 6'da görülmektedir. Mukayeseli deðerlendirme açýsýndan toplam baðýl alfa ve toplam baðýl beta sayým sonuçlarý þekil 10 da birlikte çizilmiþtir. Buna göre baðýl deðerlendirme olarak da toplam alfa radyoaktivite seviyeleri ile toplam baðýl beta radyoaktivite seviyelerinin deðiþiminin paralellik gösterdiði gözlenmektedir. 1 ve 3 no.lu örnekler ile 2 ve 4 no.lu örnek noktalarý birbirine yakýn karakter sunmaktadýr. Ancak, 2 ve 4 no.lu örneklerin referans noktasýna göre misli

16 78 Engin MERÝÇ, Niyazi AVÞAR, Atike NAZÝK, Cemal TUNOÐLU, Baki YOKEÞ, Ýpek F. BARUT, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, Beril TUÐRUL, Muhittin GÖRMÜÞ, M. Salim ÖNCEL, Hacý ORAK, Erol KAM ve Feyza DÝNÇER Çizelge 6- Kaynak ve deniz suyu örneklerinin Toplam Baðýl Alfa ve Toplam Baðýl Beta Sonuçlarý. Þekil 9- Örneklerin toplam alfa ve toplam beta sayýmý sonuçlarýnýn karþýlaþtýrmasý. Þekil 10-Örneklerin toplam baðýl alfa ve toplam baðýl beta sonuçlarýnýn karþýlaþtýrmasý. mertebesinde fark göstermesi ilginç olarak nitelenebilir. 4 no.lu örneðin ana kaynaða göre daha derin özellikli olduðu düþünülmektedir. TARTIÞMA VE SONUÇLAR Harmantaþý çevresinde yapýlan çalýþmalar sonunda bölgede doðu-batý gidiþli fay/faylara baðlý olarak var olan kaynak/kaynaklarýn yakýn çevresindeki foraminifer topluluðu ile kaynaktan uzak alanlardaki topluluk arasýnda cins ve tür çeþitliliði açýsýndan bir farklýlýk gözlenmiþtir (Çizelge 1 a, b ve c). Kaynak merkezinde tür çeþitliliðinin fazlalýðýna karþýn, merkez yakýn çevresinde bu deðerler bir deðiþim sunmakta; kaynaktan uzaklaþtýkça ve özellikle merkezden m uzaktaki alanlarda kýsmý bir artýþ gözlenmektedir. Kenar alanlardan elde edilen örneklerde genelde zengin bir foraminifer topluluðunun bulunuþu, kaynak suyunun kimyasal bileþiminin bazý cins ve türleri etkilediðini ortaya koymaktadýr. Kaynak merkezi ve yakýn çevresinde kalker kavkýlý haurenid tiplerin bol olarak gözlenmesine karþýn, çevre alanda aglutinant kavkýlý textularid formlar baskýn özelliðini taþýmaktadýr. Foraminifer topluluðu genel anlamda incelendiðinde Saros Körfezi'nde gözlendiði gibi (Meriç ve diðerleri, 2004 b) Akdeniz faunasý etkindir.

17 SAROZ KÖRFEZÝ FORAMÝNÝFER VE OSTRAKODLARI 79 Bunun dýþýnda kaynak/kaynaklar merkezi ve yakýn çevresinde morfolojik bozukluk sunan tür ve birey sayýsýnýn fazlalýðý, mevsimlere ve hatta aylara baðlý olarak kaynak/kaynaklardan çýkan tatlý su deðiþimi nedeniyle deniz suyu tuzluluðunun kýsa süreli aralýklarla deðiþim sunmasý bu gibi morfolojik bozukluklara neden olabilir (Nigam ve diðerleri, 2006). Araþtýrma sýrasýnda yapýlan tüm ölçümler 4 ve 5 Aðustos 2001 tarihinde yapýlmýþtýr. Buna karþýn tuzluluk deðiþimi nedeniyle geliþen morfolojik bozukluklarý kanýtlamak amacýyla bentik foraminiferler üzerinde Hindistan'da yapýlan laboratuvar araþtýrmalarý ise yakýn bir zamanda gerçekleþtirilmiþtir (Nigam ve diðerleri, 2006). Yine, karstik özellik taþýyan bu kaynak/ kaynaklar sularýnýn CaCO3 bakýmýndan zengin olmasý nedeniyle gerek kaynak çevresi ve gerekse yakýn alanlardaki kalker kavkýlý foraminiferlerin bol miktarda gözlenmesi normal karþýlanmalýdýr. Örneklerin ostrakod içeriði dikkate alýndýðýnda foraminifer cins ve türlerinin azaldýðý noktalarda ostrakod cins ve türlerinin arttýðý; foraminifer cins ve türlerinin çoðaldýðý noktalarda ise ostrakod cins ve türlerinin azaldýðý gözlenmektedir (Þekil 11, 12, 13, 14). Ayrýca foraminifer kavkýlarýnda olduðu gibi ostrakod kavkýlarýnda herhangi bir morfolojik anomalilere rastlanýlmamýþtýr. Dolayýsý ile bu çalýþmada kaynak/kaynaklarýn oluþturduðu ani sýcaklýk ve tuzluluk deðiþimlerinden sadece foraminifer topluluklarýnýn etkilendiði sonucu ortaya çýkmýþtýr. Kaynak ve çevresindeki su örnekleme noktalarýnda Cr en yüksek, Cd en düþük deðerlerdedir. Zn deðeri Harmantaþý Hat 2 (50.00 m) de en yüksek olup, As-Cu iliþkisinde birbiri için kýlavuz özelliði taþýyan bu elementlerin termal kaynaklardan beslendiði bilinmektedir Sediment örneklerindeki metal konsantrasyonlarý sýð deniz çökellerindeki konsantrasyon aralýðýndadýr. Herhangi bir metal zenginleþmesi sözkonusu deðildir. Þekil 11- Hat 1'deki örnekleme noktalarýnda foraminifer ile ostrakod cins ve türlerinin daðýlýmý. Þekil 13-Hat 3'deki örnekleme noktalarýnda foraminifer ile ostrakod cins ve türlerinin daðýlýmý. Þekil 12-Hat 2'deki örnekleme noktalarýnda foraminidaðýlýmý. Þekil 14-Hat 4'deki örnekleme noktalarýnda foraminifer ile ostrakod cins ve türlerinin daðýlýmý.

18 80 Engin MERÝÇ, Niyazi AVÞAR, Atike NAZÝK, Cemal TUNOÐLU, Baki YOKEÞ, Ýpek F. BARUT, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, Beril TUÐRUL, Muhittin GÖRMÜÞ, M. Salim ÖNCEL, Hacý ORAK, Erol KAM ve Feyza DÝNÇER Sularýn radyoaktivite özellikleri incelendiðinde, 1 ve 3 no.lu örnekler ile 2 ve 4 no.lu örnek noktalarý birbirine yakýn karakter sunmaktadýr. Ancak, 2 ve 4 no.lu örneklerin referans noktasýna göre daha yüksek deðer göstermesi ilginç olarak nitelenebilir. Buna göre 4 no.lu örneðin ana kaynaða göre daha derin özellikli olduðu düþünülmektedir. Kuzey Ege Denizi'nde daha önce yapýlmýþ olan muhtelif çalýþmalarda; Gökçeada çevresinde 58 cins ve 104 tür (Meriç ve diðerleri, 2001 a), Bozcaada çevresinde 26 cins ve 58 tür (Meriç ve diðerleri, 2002a), Gökçeada-Bozcaada-Çanakkale arasý alanda 84 cins ve 160 tür (Avþar, 2002) ile Saros Körfezi'nde 95 cins ve 163 türün varlýðýna karþýn (Meriç ve diðerleri, 2002b) Harmantaþý yakýn çevresinde 60 cins ve 102 tür (Meriç ve diðerleri, 2002c) saptanmýþtýr. Bu durum Ege Denizi'nin belirli noktalarýnda gözlenmiþ olan peneroplid'lere ait bazý cins ve türlerin kaynak çevresindeki ekolojik koþullar nedeni ile bu alana uyum saðlayamadýklarýný kanýtlamaktadýr. Keza, Gökçeada (Meriç ve diðerleri, 2001 a), Bozcaada (Meriç ve diðerleri, 2002a), Çeþme (Avþar ve Meriç, 2001) ve Midilli Adasý çevresindeki (Meriç ve diðerleri, 2002 b) küçük alanlarda Akdeniz'e özgü peneroplid cins ve türlerinin bol olarak gözlenmesi, bu noktalarda farklý sýcaklýk ve kimyasal bileþimdeki deniz dibi kaynaklarýn varlýðýný ortaya koymaktadýr. Çünkü, Ege Denizi' ndeki bazý alanlarda termal kaynaklarýn varlýðý bilinen bir gerçektir (Baþkan ve Canik, 1983; Thiermann ve diðerleri, 1997; Varnavas ve diðerleri, 1999; Avþar ve Meriç, 2001 a; Meriç ve diðerleri, 2002 a, b ve d). KATKI BELÝRTME Yazarlar, örneklerin alýnmasýndaki katkýlarý nedeni ile Hakan Çopur, Mete Mordað, Ceyhun Burak Akgül, Fulden Topaloðlu, Tuna Dülger, Togay Öztaþkýn, Evren Kutlu, Can Özgen, Sinan Nasýrlý, Engin Akça, Mehmet Hacýömeroðlu ve Can Karahasan (BÜSAS)'a teþekkürü bir borç bilirler. Yine, SEM fotoðraflarýnýn çekilmesi ile ilgili olarak Turgay Gönül (Arçelik A. Þ. Araþtýrma ve Teknoloji Geliþtirme Merkezi-Jeol JSM 6400) ve Mehmet Ali Demirkaya (Türkiye Þiþe Cam Fabrikalarý Cam Araþtýrma Merkezi-Jeol JSM 6360LV)'ya ve olumlu katkýlarý nedeni ile Prof. Dr. Demir Altýner'e ayrýca teþekkür ederler. DEÐÝNÝLEN BELGELER Yayýna verildiði tarih, 19 Þubat, 2007 Avþar, N., 1997, Doðu Akdeniz kýyý bölgesi bentik foraminiferleri. Ç. Ü. Yerbilimleri, 31, 67-81, Adana., 2002, Gökçeada, Bozcaada ve Çanakkale üçgeni kýta sahanlýðý (KD Ege Denizi) bentik foraminifer daðýlýmý ve taksonomisi. H. Ü. Yerbilimleri, 26, 53-75, Ankara. ve Meriç, E., 1996, Ýskenderun Körfezi'nde bentik foraminifer daðýlýmý. Sualtý Bilim ve teknolojisi Toplantýsý (SBT) Bildiriler Kitabý, , Ýstanbul. Avþar, N. ve Ergin, M., 2001, Spatial distribution of Holocene benthic foraminifera, Northern Aegean Sea. International Geology Review, 43, ve Meriç, E, 2001 a, Çeþme-Ilýca Koyu (Ýzmir) termal bölgesi güncel bentik foraminiferlerinin sistematik daðýlýmý. H. Ü. Yerbilimleri, 24, 13-22, Ankara. ve, 2001 b, Türkiye'nin güncel bentik foraminiferleri-1. (Kuzeydoðu Akdeniz-Kuzey Ege Denizi-Çanakkale Boðazý-Kuzey ve Doðu Marmara Denizi-Haliç-Ýstanbul Boðazý-Batý Karadeniz). Ç. Ü. Yerbilimleri, 38, , Adana., ve Ergin, M., 2001, Ýskenderun Körfezi bentojenik sedimentlerinin foraminifer içeriði. H. Ü. Yerbilimleri, 24, , Ankara. Baþkan, E. ve Canik, B., 1983, Türkiye sýcak ve mineralli sular haritasý, Ege Bölgesi. MTA Enstitüsü Yayýnlarý, 189, 80 s. Breman, E., 1975, The distribution of ostracodes in the bottom sediments of the Adriatic Sea. Vrije Universiteit the Amsterdam, Krips Repro, Mappel, 165 p.

19 SAROZ KÖRFEZÝ FORAMÝNÝFER VE OSTRAKODLARI 81 Bonaduce, G., Masoli, M., Minichelli, G. ve Puglies, N., 1979, The benthic ostracods. Géologie Mediterranéenne la mer Pélagienne. Tome IV, numero 1, Cimerman, F. ve Langer, M. R., 1991, Mediterranean foraminifera. Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, Akademia Scientiarum et Artium Slovenica. 118 p., 93 plts., Ljubljana. Er, Z. ve Tuðrul, A.B., 1995,"Çeþitli Madensuyu ve Sodalarýn Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini", V. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Istanbul, Eylül Gaudette, H.E., Flight, W.R., Toner, L. ve Folger, D.W., 1974, An Inexpensive,Titration Method for Determination of Organic Carbon in Recent Sediments. Journal Sedimentary Petrography, 44 (1), Guillaume, M. C., Peypouquet, J. P. ve Tetart, J., 1985, Quaternaire et actuel. Atlas des Ostracodes de France. Oertli, H. J. Ed., Bulletin Centres Recherches Exploration Prod. Elf-Aquitaine. Mém. 9, Hartman, G. ve Puri, H., 1974, Summary of Neontological ve Paleontological Classification of Ostracod. Mitt. Hamburg Zool. Mus. Inst., 20; Hatta, A. ve Ujiie, H., 1992, Benthic foraminifera from Coral Seas between Ishigaki and Iriomote Islands, Southern Ryukyu Island Arc, Northwestern Pasific. Bulletin of the College of Science, University of the Ryukyus. 53, ; 54, Hayward, B. W., Grenfell, H. R., Reid, C. M. ve Hayward, K. A., 1999, Recent New Zealand shallow-water benthic foraminifera. Taxonomy, ecologic distribution, biogeography, and use in paleoenvironmental assessment. Institut of Geological and Nuclear Sciences monograph 21, 258 p., 17 plts. New Zealand. Hem, J.D. (1965) Study and interpretation of the chemical characteristics of natural water, 2 nd ed. Geological Survey Water-Supply Paper 1473, US Government Printing Office, Washington, DC, 269 p. Hottinger, L., Halicz, E. ve Reiss, Z., 1993, Recent foraminiferida from the Gulf of Aqaba, Red Sea. Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, Academia Scientiarum et Artium Slovenica. 179 p., 230 plts, Ljubljana. Loeblich, Jr. A. R. ve Tappan, H., 1987, Foraminiferal genera ve their classification. Van Nostrand Reinhold Company, 970 p., 842 plts., New York. ve Tappan, H., 1994, Foraminifera of the Sahul Shelf ve Timor Sea. Cushman Foundation for Foraminiferal Research, Special Publication, No: 31, 663 p., 630 plts. Loring, D.H. ve Rantala, R.T.T., An Intercalibration Exercise for Trace Metals in Marine Sediments. Marine Chemistry, 24, ve Rantala, R.T.T., Manual for the geo chemical analyses of marine sediments and suspended particulate matter, Earth- Science Reviews, 32, Martin, L., Marine Chemistry. Marcel Dekker Inc. New York, 389 p. Meriç, E. ve Sakýnç, M., 1990, Foraminifera. Ýstanbul Boðazý güneyi ve Haliç'in Geç Kuvaterner (Holosen) dip tortullarý. (ed. E. Meriç), 13-41, Ýstanbul.,Yanko, V. ve Avþar, N., 1995, Ýzmit Körfezi (Hersek Burnu-Kaba Burun) Kuvaterner istifinin foraminifer faunasý. Ýzmit Körfezi Kuvaterner Ýstifi. (ed. E. Meriç), , Ýstanbul.,Þamlý, A. C. ve Avþar, N., 1996 a, Haliç Geç Kuvaterner (Holosen) istifi foraminifer topluluðu ve ortamsal özelliklerde gözlenen deðiþimler. Sualtý Bilim ve Teknolojisi Toplantýsý (SBT) Bildiriler Kitabý, , Ýstanbul.,Avþar, N. ve Çetin, O., 1996 b, Kuþdili (Kadýköy-Ýstanbul) Kuvaterneri stratigrafisi hakkýnda yeni görüþler. Ç. Ü. Yerbilimleri, 29, , Adana. ve, 1997, Ýstanbul ve yakýn çevresi Geç Kuvaterner (Holosen) bentik foraminifer faunasý. Ç. Ü. Yerbilimleri, 31, 41-65, Adana.,Kerey, Ý. E., Avþar, N. ve Nazik, A., 1998 a, Dilovasý (Gebze-Kocaeli) Kuvaterner istifi. Ç. Ü. Yerbilimleri, 32, , Adana.

20 82 Engin MERÝÇ, Niyazi AVÞAR, Atike NAZÝK, Cemal TUNOÐLU, Baki YOKEÞ, Ýpek F. BARUT, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, Beril TUÐRUL, Muhittin GÖRMÜÞ, M. Salim ÖNCEL, Hacý ORAK, Erol KAM ve Feyza DÝNÇER Meriç, E. Kerey, Ý. E., Avþar, N. Tunoðlu, C., Taner, G., Kapan-Yeþilyurt, S., Ünsal, Ý. ve Rosso, A., 1998 b, Ýstanbul Boðazý yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz baðlantýsý hakkýnda yeni bulgular. Sualtý Bilim ve Teknolojisi Toplantýsý (SBT) Bildiriler Kitabý, 82-97, Ýstanbul.,, Tunoðlu, C., Avþar, N. ve Önal, B. Ç., 2000 a, Yeþilçay (Aðva-KD Ýstanbul) yöresi Geç Kuvaterner istifinin mikrofaunasý ve sedimentolojisi. TJB, 43 (2), 83-98, Ankara.,, Avþar, N., Tunoðlu, C., Taner, G., Kapan- Yeþilyurt, S., Ünsal, Ý. ve Rosso, A., 2000 b, Geç Kuvaterner (Holosen)'de Ýstanbul Boðazý yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz baðlantýsý hakkýnda yeni bulgular. TJB (1), , Ankara.,,, Taner, G., Akgün, F., Ünsal, Ý., Rosso, A., Nazik, A. ve Koral, H., 2000 c, Anadolu Hisarý (Doðu Boðaziçi-Ýstanbul) Kuvaterneri. Ç. Ü. Yerbilimleri, 36, , Adana. ve Avþar, N., 2001, Benthic foraminiferal fauna of Gökçeada Island (Northern Aegean Sea) and its local variations. Acta Adriatica, 42 (1), ,, ve Kýlýnçaslan, Y., 2001 a, Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) bentik foraminifer faunasý ve bu toplulukta gözlenen yerel deðiþimler. TJB, 44 (1), 39-63, Ankara.,,Eryýlmaz, M. ve Yücesoy-Eryýlmaz, F., 2001 b, Ýstanbul Boðazý'nýn güncel bentik foraminifer topluluðu ve çökel daðýlýmý. Ç. Ü. Yerbilimleri, 38, , Adana., ve Nazik, A., 2002 a, Bozcaada (Kuzey Ege Denizi) bentik foraminifer ve ostrakod faunasý ile bu toplulukta gözlenen yerel deðiþimler. Ç. Ü. Yerbilimleri, 40-41, , Adana., ve Bergin, F., 2002 b, Midilli Adasý (Yunanistan-Kuzeydoðu Ege Denizi) bentik foraminifer faunasý ve bu toplulukta gözlenen yerel deðiþimler. Ç. Ü. Yerbilimleri, 40-41, , Adana.,,Görmüþ, M. ve Orak, H., 2002 c, Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Harmantaþý Mevkii sualtý yükseltisi çevresinin foraminifer faunasý ile bu alandaki kaynaklarýn canlý yaþamýna etkisi hakkýnda ön bulgular. Sualtý Bilim ve Teknolojisi Toplantýsý Bildiriler Kitabý, , Kasým 2002, Ýstanbul.,Kerey, I. E., Avþar, N., Tuðrul, A. B., Suner, F. ve Sayar, A., 2003 a, Haliç (Ýstanbul) kýyý alan larýnda (Unkapaný-Azapkapý) gözlenen Holosen çökelleri hakkýnda yeni bulgular. H.Ü. Yerbilimleri, 28, 9-32, Ankara.,Avþar, N., Bergin, F. ve Barut, Ý. F., 2003 b, Edremit Körfezi (Kuzey Ege Denizi) güncel çökellerindeki bentik foraminifer topluluðu ile ekolojik koþullarýn incelenmesi. Ç.Ü. Yerbilimleri (Geosound), 43, , Adana.,,, ve, 2003 c, Dikili Körfezi'nde (Kuzeydoðu Ege Denizi) bulunan üç anormal bentik foraminifer örneði: Peneroplis planatus (Fichtel ve Moll), Rosalina sp. ve Elphidium crispum (Linné) hakkýnda. MTA Dergisi, 127, 67-81, Ankara.,, ve,2004 a, Benthic foraminifera of Eastern Aegean Sea (Turkey) Systematics and Autoecology. Chamber of Geological Engineers of Turkey and Turkish Marine Research Foundation Publication, No: 18, 306 p. and 33 plates, Istanbul.,, Nazik, A., Eryýlmaz, M. ve Yücesoy- Eryýlmaz, F., 2004 b, Saros Körfezi'nin (Kuzey Ege Denizi) güncel bentik ve planktik foraminifer topluluklarý ile çökel daðýlýmý. Ç.Ü. Yerbilimleri (Geosound), 44-45, 1-44, Adana., ve Barut, Ý. F., 2004 c, Türkiye Ege Denizi ve Akdeniz kýyýlarýnda deniz dibi jeolojisinin belirlenmesinde bentik foraminiferlerin önemi. Sualtý Bilim ve Teknolojisi Bildiriler kitabý, 72-83, Ýstanbul., ve Bergin, F., 2004 d, Amphicoryna scalaris Batsch hakkýnda. H.Ü. Yerbilimleri, 30, , Ankara.,, Nazik, A., Alpar, B., Yokeþ, B., Barut, Ý. F. ve Ünlü, S., 2005, Gemlik Körfezi'nin yüzey çökellerinin foraminifer, ostrakod ve mollusk faunasý, foraminifer kavkýlarýnda gözlenen morfolojik amnomaliler ile sedimentolojik, hidrokimyasal ve biokimyasal özellikleri. MTA Dergisi 131, 21-48, Ankara.

21 SAROZ KÖRFEZÝ FORAMÝNÝFER VE OSTRAKODLARI 83 Nazik, A., 1994, Ýskenderun Körfezi Holosen ostrakodlarý. Maden Tetkik Arama Dergisi, 116, , 2001, Ostracode faunas of bottom sediments from the continental shelf, south Marmara Sea, NW Turkey and their comparison with other shelf environments in the Mediterranean and Aegean regions. Geological Journal, 36 (2), Nigam, R., Saraswat, R. ve Kurtarkar, S. R., 2006, Laboratory experiment to study the effect of salinity variations on benthic foraminiferal species-pararotalia nipponica (Asano). Journal Geological Society of India, 67, January 2006, Oertli, H. J., 1985, Atlas des ostracodes de France. Bulletin Centre Recherches Exploration Prod. Elf-Aquitaine, Mémoire 9, 396 p. Sarý, E. ve Çaðatay, M.N., Distributions of heavy metals in the surface sediments of the Gulf of Saros, NE Aegean Sea. Environment International, 26, Sgarrella, F. ve Moncharmont-Zei, M., 1993, Benthic foraminifera of the Gulf of Naples (Italy), systematic and autoecology. Bulletino della Societa Paleontologica Italiana. 32 (2), Sissingh, W., 1972, Late Cenozoic ostracoda of the South Aegean Island Arc. Utrecht Micropaleontolo-zgical Bulletins, 187 p. Þafak, Ü., 1999, Recent ostracoda assemblage of the Gökçeada-Bozcaada-Çanakkale region. Ç.Ü. Yerbilimleri (Geosound), 35, , Adana. Þahin, S., 2000, Radyoaktivite Seviye Tayini Ýle Kuvaterner Ýstifi Ýncelemesi ve Yeni Bir Deðerlendirme, Doktora Tezi, ÝTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, Ýstanbul. Thiermann, F., Akoumianaki, L., Hughes, J. A. ve Giere, O., 1997, Benthic fauna of a shallowwater gaseohydrothermal vent area in the Aegean Sea (Milos, Greeece). Marine Biology, 128 (1), Tuðrul, B., Meriç, E. Avþar, N., Baytaþ, F., Altýnsoy, N., Ayaz, B., Doðan, N., Þahin, S. ve Yýlmaz, Ý., 2001, "Haliç Geç Kuvaterner (Holosen) Ýstifinin Radyoaktivite Seviyesi Tayini Ýle Deðerlendirilmesi ve Diðer Deðerlendirme Teknikleri ile Karþýlaþtýrýlmasý", Haliç Sempozyumu, Bildiriler Kitabý, , Ýstanbul. Tuncer, S, 1991, Çeþitli Ýçme Sularýnda Radyoaktivite Tayini, Yüksek Lisans Tezi, ÝTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, Ýstanbul. ve Tuðrul, A.B., 1992."Radioactivity Levels in Drinking Water of West Side of Turkey", First Tatarstan Symposium on Energy, Environment ve Economics, 9-4 Aug. 1992, Kazan - Tatarstan Tunoðlu, C., 1999, Recent ostracoda association in the Sea of Marmara, NW Turkey. H.Ü. Yerbilimleri, 21, 63-87, Ankara. Tunoðlu, C., 2002, Karadeniz'in Ýstanbul Boðazý çýkýþý ile Zonguldak ve Amasra kýyý alanlarýnda güncel ostrakod topluluðu. H.Ü. Yerbilimleri, 26, 27-43, Ankara. Van Morkhoven, F. P. C. M., 1963, Post Paleozoic Ostracoda. Elsevir Amsterdam, (2), 478 p. Varnavas, S. P., Halbach, P., Halbach, M., Panagiotaras, D., Rahders, E. ve Hubner, A., 1999, Characterization of hydrothermal fields ve hydrothermal evolution in the Hellenic Volcanic Arc. International Conference Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea. 23 to 26 February 1999, Athens, Greece, Abstracts, 343. Weber, R., Esterlund, R.A. ve Patzelt, P., 1999, "Alfa Spectrometric Analysis of Thorium Using Solid Phase Extraction for Sample Preparation, Applied Radiation ve Isotopes, 50, Willey, P.J., 1970, The Dynamic Earth Textbook in Geoscience, John Wiley & Sons Ins., New York. Yassini, I., 1979, The littoral system ostracodes from the Bay of Bou-Ismail, Aligers, Algeria, Revista Espanola de Micropaleontologia, 11 (3), ve Jones, B. G., 1995, Foraminiferida ve Ostracoda from estuarine and shelf environments on the southestern coast of Australia. The University of Wollongong Press, 269 p.

22 bos sayfa

23 LEVHALAR

24 LEVHA I Þekil 1- Þekil 2- Þekil 3- Þekil 4- Þekil 5- Þekil 6- Textularia bocki Höglund. Anormal birey, dýþ görünüm, x 60, Harmantaþý merkez, Adelosina duthiersi Schlumberger. Anormal birey, dýþ görünüm, x 50, Harmantaþý, Hat-I, 20 m, Spiroloculina ornata d'orbigny. Anormal birey, dýþ görünüm, x 75, Harmantaþý, Hat-I, 15 m, Rosalina bradyi Cushman. Anormal birey, dýþ görünüm, x 68.5, Harmantaþý merkez, Rosalina globularis d'orbigny. Anormal birey, dýþ görünüm, x 45, Harmantaþý, merkez, Rosalina bradyi Cushman. Anormal birey, dýþ görünüm, x 47.5, Harmantaþý, merkez, Þekil 7- Rosalina globularis d'orbigny. Anormal birey, dýþ görünüm, a, spiral side, x 55 ve b, son localarýn ayrýntýlý görünümü, x 75, Harmantaþý, cental part, Þekil 8- Rosalina globularis d'orbigny. Anormal birey, dýþ görünümler, a, spiral side, x 55 ve b, son localarýn ayrýntýlý görünümü, x 75, Harmantaþý, merkez, Þekil 9- Rosalina bradyi Cushman. Anormal birey, dýþ görünümler, a, spiral side, x 60 ve b, son localarýn ayrýntýlý görünümü, x 77, Harmantaþý, merkez, Þekil 10- Rosalina floridensis (Cushman). Anormal birey, spiral side, x 75, Harmantaþý, Hat-I, 25 m, Þekil 11- Lobatula lobatula (Walker ve Jacob). Anormal birey, dýþ görünümler, a, spiral side, x 53 ve b, son localarýn ayrýntýlý görünümü, x 76, Harmantaþý, merkez, Þekil 12- Lobatula lobatula (Walker ve Jacob). Anormal birey, dýþ görünüm, spiral side, x 58, Harmantaþý, merkez, Þekil 13- Lobatula lobatula (Walker ve Jacob). Anormal birey, dýþ görünüm, ombilikal side, x 79.5, Harmantaþý, merkez, Þekil 14- Lobatula lobatula (Walker ve Jacob). Anormal birey, dýþ görünüm, ombilikal side, x 41, Harmantaþý, merkez,

25 Engin MERÝÇ, Niyazi AVÞAR, Atike NAZÝK, Cemal TUNOÐLU, Baki YOKEÞ, Ýpek F. BARUT, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, Beril TUÐRUL, Muhittin GÖRMÜÞ, M. Salim ÖNCEL, Hacý ORAK, Erol KAM ve Feyza DÝNÇER LEVHA - I

26 LEVHA II Þekil 1- Þekil 1- Þekil 3- Þekil 4- Þekil 5- Þekil 6- Þekil 7- Þekil 8- Þekil 9- Lobatula lobatula (Walker ve Jacob). Anormal birey, dýþ görünümler, a, ombilikal taraf, x 44 ve b, son localarýn ayrýntýlý görünümü, x 66.5, Harmantaþý, merkez, Lobatula lobatula (Walker ve Jacob). Anormal birey, dýþ görünümler, a, ombilikal taraf, x 33.5 ve b, son localarýn ayrýntýlý görünümü, x 47, Harmantaþý, merkez, Lobatula lobatula (Walker ve Jacob). Anormal birey, dýþ görünüm, ombilikal taraf, x 60, Harmantaþý, merkez, Lobatula lobatula (Walker ve Jacob). Anormal birey, dýþ görünüm, spiral taraf, x 61, Harmantaþý, merkez, Lobatula lobatula (Walker ve Jacob). Anormal birey, dýþ görünümler, a, ombilikal taraf, x 60 ve b, son localarýn ayrýntýlý görünümü, x 86, Harmantaþý, merkez, Lobatula lobatula (Walker ve Jacob). Anormal birey, dýþ görünüm, spiral taraf, x 83, Harmantaþý, merkez, Lobatula lobatula (Walker ve Jacob). Anormal birey, dýþ görünüm, spiral taraf, x 52, Harmantaþý, merkez, Lobatula lobatula (Walker ve Jacob). Anormal birey, dýþ görünüm, spiral taraf, x 86, Harmantaþý, merkez, Lobatula lobatula (Walker ve Jacob). Anormal birey, dýþ görünümler, a, spiral taraf, x 61 ve b, son localarýn ayrýntýlý görünümü, x 79, Harmantaþý, merkez, Þekil 10- Lobatula lobatula (Walker ve Jacob). Anormal birey, dýþ görünüm, spiral taraf, x 75, Harmantaþý, Hat-I, 35 m, Þekil 11- Elphidium cf. depressulum Cushman. Anormal birey, a, dýþ görünüm, x 64 ve b, kavkýnýn ayrýntýlý görünümü, x 73, Harmantaþý, merkez, Þekil 12- Elphidium macellum (Fichtel ve Moll). Anormal birey, a, dýþ görünüm, x 60 ve b, kavkýnýn ayrýntýlý görünümü, x 78.5, Harmantaþý, merkez,

27 Engin MERÝÇ, Niyazi AVÞAR, Atike NAZÝK, Cemal TUNOÐLU, Baki YOKEÞ, Ýpek F. BARUT, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, Beril TUÐRUL, Muhittin GÖRMÜÞ, M. Salim ÖNCEL, Hacý ORAK, Erol KAM ve Feyza DÝNÇER LEVHA - II

28 LEVHA III Þekil 1- Lagenammina fusiformis (Williamson). Dýþ görünüm, x 100, Harmantaþý, Hat-I, 30 m, Þekil 2- Eggerelloides scabrus (Williamson). Dýþ görünüm, x 130, Harmantaþý, Hat-I, 30 m, Þekil 3- Textularia bocki Höglund. Dýþ görünümler, a, x 100, Harmantaþý, HAt-I, 25 m, ve b, x 100, Harmantaþý, Hat-I, 35 m, Þekil 4- Adelosina cliarensis (Heron-Allen ve Earland). Dýþ görünümler, a, x 95, Harmantaþý, Hat- I, 25 m ve b, x 100, Harmantaþý, Hat-I, 35 m, Þekil 5- Adelosina mediterranensis (Le Calvez J. ve Y.). Dýþ görünümler, a, x 100 ve b, x 85, Harmantaþý, Hat-I, 35 m, Þekil 6- Adelosina partschi (d'orbigny). Dýþ görünüm, x 65, Harmantaþý, Hat-I, 30 m, Þekil 7- Spiroloculina angulosa Terquem. Dýþ görünüm, x 100, Harmantaþý, Hat-I, 35 m, Þekil 8- Siphonaperta aspera (d'orbigny). Dýþ görünümler, a, x 100, Harmantaþý, Hat-I, 20 m ve b, x 100, Harmantaþý, Hat-I, 25 m, Þekil 9- Cycloforina contorta (d'orbigny). Dýþ görünümler, a ve b, x 75, Harmantaþý, Hat-I, 20 m, Þekil 10- Cycloforina villafranca (Le Calvez J. ve Y.). Dýþ görünüm, x 100, Harmantaþý, Hat-I, 30 m, Þekil 11- Lachlanella bicornis (Walker ve Jacob). Dýþ görünümler, a ve b, x 70, Harmantaþý, Hat-I, 35 m,

29 Engin MERÝÇ, Niyazi AVÞAR, Atike NAZÝK, Cemal TUNOÐLU, Baki YOKEÞ, Ýpek F. BARUT, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, Beril TUÐRUL, Muhittin GÖRMÜÞ, M. Salim ÖNCEL, Hacý ORAK, Erol KAM ve Feyza DÝNÇER LEVHA - III

30 LEVHA IV Þekil 1- Lachlanella undulata (d'orbigny). Dýþ görünüm, x 80, Harmantaþý, Hat-I, 5 m, Þekil 2- Quinqueloculina berthelotiana d'orbigny. Dýþ görünümler, a, x 85 ve b, x 90, Harmantaþý, Hat-I, 25 m, Þekil 3- Quinqueloculina bidentata d'orbigny. Dýþ görünüm, x 100, Harmantaþý, Hat-I, 35 m, Þekil 4- Quinqueloculina lamarckiana d'orbigny. Dýþ görünüm, x 95, Harmantaþý, Hat-I, 30 m, Þekil 5- Þekil 6- Miliolinella semicostata (Wiesner). Dýþ görünümler, a ve b, x 140, Harmantaþý, Hat-I, Miliolinella subrotunda (Montagu). Dýþ görünümler, a, x 100, Harmantaþý, Hat-I, 30 m ve b, x 120, Harmantaþý, Hat-I, 20 m, Þekil 7- Pseudotriloculina laevigata (d'orbigny). Dýþ görünüm, x 100, Harmantaþý, Hat-I, 40 m. Þekil 8- Pseudotriloculina oblonga (Montagu). Dýþ görünüm, x 80, Harmantaþý, Hat-I, 35 m, Þekil 9- Pseudotriloculina rotunda (d'orbigny). Dýþ görünüm, x 90, Harmantaþý, Hat-I, 30 m, Þekil 10- Pseudotriloculina sidebottomi (Martinotti). Dýþ görünüm, x 100, Harmantaþý, Hat-I, 35 m, Þekil 11- Triloculina marioni Schlumberger. Dýþ görünüm, x 85, Harmantaþý, Hat-I, 35 m, Þekil 12- Sigmoilinita costata (Schlumberger). Dýþ görünümler, a ve b, x 120, Harmantaþý, Hat-I, 20 m, Þekil 13- Articulina carinata Wiesner. Dýþ görünümler, a ve b, x 120, Harmantaþý, Hat-I, 35 m, Þekil 14- Lenticulina cultrata (Montfort). Dýþ görünüm, x 100, Harmantaþý, Hat-I, 35 m,

31 Engin MERÝÇ, Niyazi AVÞAR, Atike NAZÝK, Cemal TUNOÐLU, Baki YOKEÞ, Ýpek F. BARUT, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, Beril TUÐRUL, Muhittin GÖRMÜÞ, M. Salim ÖNCEL, Hacý ORAK, Erol KAM ve Feyza DÝNÇER LEVHA - IV

32 LEVHA V Þekil 1- Þekil 2- Valvulineria bradyana (Fornasini). Dýþ görünüm, ombilikal taraf, x 120, Harmantaþý, Hat-I, 30 m, Neoeponides bradyi (Le Calvez). Dýþ görünüm, spiral taraf, x 100, Harmantaþý, Hat-I, 35 m, Þekil 3- Rosalina bradyi Cushman. Dýþ görünümler, a, spiral taraf, ve b, ombilikal taraf, x 120, Harmantaþý, Hat-I, 35 m, Þekil 4- Rosalina bradyi Cushman. Dýþ görünüm, spiral taraf, x 65, Harmantaþý, merkez, Þekil 5- Rosalina globularis d'orbigny. Dýþ görünüm, x 90, Harmantaþý, Hat-I, 20 m, Þekil 6- Cibicides advenum (d'orbigny). Dýþ görünüm, x 150, Harmantaþý, Hat-I, 35 m, Þekil 7- Þekil 8- Lobatula lobatula (Walker ve Jacob). Dýþ görünüm, spiral taraf, x 100, Harmantaþý, Hat-I, 20 m, Lobatula lobatula (Walker ve Jacob). Dýþ görünümler, a ve b, spiral taraflar, a, x 48.5 ve b, x 52.5, Harmantaþý, merkez, Þekil 9- Melonis pompilioides (Fichtel ve Moll). Dýþ görünüm, x 100, Harmantaþý, Hat-I, 30 m, Þekil 10- Ammonia compacta Hofker. Dýþ görünümler, a, spiral taraf ve b, ombilikal taraf, x 80, Harmantaþý, Hat-I, 20 m, Þekil 11- Elphidium aculeatum (d'orbigny). Dýþ görünümler, a, x 120, Harmantaþý, Hat-I, 15 m ve b, x 100, Harmantaþý, Hat-I, 5 m, Þekil 12- Elphidium crispum (Linné). Dýþ görünümler, a, x 60, Harmantaþý, Hat-I, 20 m ve b, x 75, Harmantaþý, Hat-I, 5 m, Þekil 13- Elphidium macellum (Fichtel ve Moll). Dýþ görünüm, x 90, Harmantaþý, Hat-I, 25 m,

33 Engin MERÝÇ, Niyazi AVÞAR, Atike NAZÝK, Cemal TUNOÐLU, Baki YOKEÞ, Ýpek F. BARUT, Fulya YÜCESOY-ERYILMAZ, Beril TUÐRUL, Muhittin GÖRMÜÞ, M. Salim ÖNCEL, Hacý ORAK, Erol KAM ve Feyza DÝNÇER LEVHA - V

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balcalı, ADANA

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balcalı, ADANA Yerbilimleri, 30 (2), 127 144 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Büyük Menderes

Detaylı

Antalya Körfezi (GB Türkiye) kıta sahanlığı bölgesi güncel bentik foraminifer toplulukları

Antalya Körfezi (GB Türkiye) kıta sahanlığı bölgesi güncel bentik foraminifer toplulukları Yerbilimleri, 29 (3), 111-136 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Antalya Körfezi

Detaylı

Cilt 44, Sayı 2, Ağustos Volume 44, Number 2, August 2001

Cilt 44, Sayı 2, Ağustos Volume 44, Number 2, August 2001 Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 44, Sayı 2, Ağustos 2001 Volume 44, Number 2, August 2001 Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) Bentik Foraminifer Faunası ve Bu Toplulukta Gözlenen Yerel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müge Gül ÇEVİK BÜYÜK MENDERES NEHRİ ÖNÜ (DİP BURNU-TEKEAĞAÇ BURNU ARASI) KITA SAHANLIĞININ GÜNCEL SEDİMANLARINDA BULUNAN BENTİK FORAMİNİFERLERİN

Detaylı

Erdek Körfezi (GB Marmara Denizi) bentik foraminifer toplulukları

Erdek Körfezi (GB Marmara Denizi) bentik foraminifer toplulukları Yerbilimleri, 27 (3), 125-141 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Erdek Körfezi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayşe ALRAMAZANOĞLU ANTALYA KÖRFEZİ (GÜNEY BATI TÜRKİYE) KITA SAHANLIĞININ GÜNCEL SEDİMANLARINDA BULUNAN BENTİK FORAMİNİFERLERİN TAKSONOMİK

Detaylı

Anahtar kelimeler: Doğu Ege Denizi, Göçmen foraminiferler, Ilıca Koyu, ostrakod, renkli kavkılar, termal su kaynağı.

Anahtar kelimeler: Doğu Ege Denizi, Göçmen foraminiferler, Ilıca Koyu, ostrakod, renkli kavkılar, termal su kaynağı. MTA Dergisi 145, 62-78, 2012 ILICA KOYU (ÇEŞME-İZMİR) BENTİK FORAMİNİFER-OSTRAKOD TOPLULUKLARI İLE PASİFİK OKYANUSU VE KIZILDENİZ KÖKENLİ GÖÇMEN FORAMİNİFERLER VE ANOR- MAL BİREYLER Engin MERİÇ, * Niyazi

Detaylı

Haliç (istanbul) Holosen dip çökellerinin bentik foraminifer faunası Benthic foraminifer fauna ofholocene sediments in Golden Horn (İstanbul)

Haliç (istanbul) Holosen dip çökellerinin bentik foraminifer faunası Benthic foraminifer fauna ofholocene sediments in Golden Horn (İstanbul) Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 39, Sayı 2,87-102, Ağustos 1996 GeologicalBıılletin of Turkey, V. 39, No.2,87-102, August 1996 Haliç (istanbul) Holosen dip çökellerinin bentik foraminifer faunası Benthic foraminifer

Detaylı

SU-MA. 69 th Geological Congress of Turkey. Bildiri Özleri Kitabı Abstracts Book. Geopolitics of Natural Resources. Yurtdışı Çalışmalarımız

SU-MA. 69 th Geological Congress of Turkey. Bildiri Özleri Kitabı Abstracts Book. Geopolitics of Natural Resources. Yurtdışı Çalışmalarımız SU-MA 69 th Geological Congress of Turkey SONDAJ İNŞAAT JEOTEKNİK OFİSİ IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj) Maden Sondajları (Her Türlü Zeminde % 90 Karot) Adres

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Aysun AKSU ERDEK KÖRFEZİ (GB MARMARA DENİZİ) GÜNCEL SEDİMANLARINDA BULUNAN BENTİK FORAMİNİFERLERİN TAKSONOMİK İNCELEMESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Çanakkale Boğazı nın Güncel Bentik Foraminifer, Ostrakod, Mollusk Topluluğunu Denetleyen Faktörler ile Çökel Dağılımının Jeokimyası

Çanakkale Boğazı nın Güncel Bentik Foraminifer, Ostrakod, Mollusk Topluluğunu Denetleyen Faktörler ile Çökel Dağılımının Jeokimyası Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 52, Sayı 2, Ağustos 2009 Geological Bulletin of Turkey Volume 52, Number 2, August 2009 2008 Çanakkale Boğazı nın Güncel Bentik Foraminifer, Ostrakod, Mollusk Topluluğunu Denetleyen

Detaylı

Üskenderun KšrfeziÕndeki bentojenik sedimanlarýn foraminifer i eriûi

Üskenderun KšrfeziÕndeki bentojenik sedimanlarýn foraminifer i eriûi Yerbilimleri, 24 (2001), 97-112 Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Üskenderun KšrfeziÕndeki

Detaylı

ULUSAL EGE ADALARI 2001 TOPLANTISI BİLDİRİLER KİTABI

ULUSAL EGE ADALARI 2001 TOPLANTISI BİLDİRİLER KİTABI ULUSAL EGE ADALARI 2001 TOPLANTISI BİLDİRİLER KİTABI 10-11 Ağustos 2001 Gökçeada, Çanakkale Ulusal Ege Adaları 2001 Toplantısı Bilimsel Danışma Kurulu Prof. Dr. Bayram Öztürk (İstanbul Üniversitesi) Prof.

Detaylı

SU-MA SU MA. Yurtdışı Çalışmalarımız IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA. Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj)

SU-MA SU MA. Yurtdışı Çalışmalarımız IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA. Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj) SU MA SU-MA SONDAJ İNŞAAT JEOTEKNİK OFİSİ Yurtdışı Çalışmalarımız IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj) Maden Sondajları (Her Türlü Zeminde %90 Karot) Adres : Haydarbey

Detaylı

Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir) Çevresi Genç Çökellerinde Gözlenen Bentik Foraminifer Kavkılarındaki Anormal Oluşumlar ve Nedenleri

Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir) Çevresi Genç Çökellerinde Gözlenen Bentik Foraminifer Kavkılarındaki Anormal Oluşumlar ve Nedenleri Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 52, Sayı 1, Nisan 2009 Geological Bulletin of Turkey Volume 52, Number 1, April 2009 Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir) Çevresi Genç Çökellerinde Gözlenen Bentik Foraminifer

Detaylı

Adana Havzas Kuzgun formasyonunun mikrofosiller ile ortamsal yorumu

Adana Havzas Kuzgun formasyonunun mikrofosiller ile ortamsal yorumu Yerbilimleri, 27 (1), 1-21 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Adana Havzas

Detaylı

SU-MA SU MA. Yurtdışı Çalışmalarımız IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA. Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj)

SU-MA SU MA. Yurtdışı Çalışmalarımız IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA. Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj) SU MA SU-MA SONDAJ İNŞAAT JEOTEKNİK OFİSİ Yurtdışı Çalışmalarımız IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj) Maden Sondajları (Her Türlü Zeminde %90 Karot) Adres : Haydarbey

Detaylı

Çukurova Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak., Jeoloji Mühen. Bölümü, Balcalý-Adana 3

Çukurova Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak., Jeoloji Mühen. Bölümü, Balcalý-Adana 3 TPJD Bülteni, Cilt 22, Sayý 1, Sayfa 23-42, 2010 TAPG Bulletin, Volume 22, No 1, Page 23-42, 2010 DENÝZLERDE ORTAMSAL ÖZELLÝKLERDEKÝ LOKAL DEÐÝÞÝMLERÝN BENTÝK FORAMÝNÝFERLER ÝLE BELÝRLENMESÝ: DOÐU EGE

Detaylı

Engin MERİÇ*; Niyazi AVŞAR**; Fulya BERGİN*** ve İpek F. BARUT*

Engin MERİÇ*; Niyazi AVŞAR**; Fulya BERGİN*** ve İpek F. BARUT* MTA Dergisi 127, 67-81, 2003 DİKİLİ KÖRFEZİ'NDE (KUZEYDOĞU EGE DENİZİ-TÜRKİYE) BULUNAN ÜÇ ANORMAL BENTİK FORAMİNİFER ÖRNEĞİ: Peneroplis planatus (Fichtel ve Moll), Rosalina sp. ve Elphidium crispum (Linne)

Detaylı

Amasra kýyý alanlarýnda GŸncel Ostrakod topluluûu

Amasra kýyý alanlarýnda GŸncel Ostrakod topluluûu Yerbilimleri, 26 (2002), 27-43 Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University KaradenizÕin Üstanbul

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi MTA Dergisi (2013) 147: 57-71 Maden Tetkik ve Arama Dergisi http://dergi.mta.gov.tr ANADOLU HİSARI (İSTANBUL BOĞAZI) HOLOSEN ÇÖKELLERİNİN DENİZEL MİKRO VE MAKRO FAUNASI İLE XANTHO PORESSA (OLIVI) (Crustacea:

Detaylı

BATI BAKIRKÖY (İSTANBUL) TERSİYER ÇÖKELLERiNİN OSTRAKOD VE FORAMİNİFER TOPLULUĞU

BATI BAKIRKÖY (İSTANBUL) TERSİYER ÇÖKELLERiNİN OSTRAKOD VE FORAMİNİFER TOPLULUĞU MTADergisi 121, 17-31, 1999 BATI BAKIRKÖY (İSTANBUL) TERSİYER ÇÖKELLERiNİN OSTRAKOD VE FORAMİNİFER TOPLULUĞU Ümit ŞAFAK*, Niyazi AVŞAR* ve Engin MERiÇ" ÖZ Bu çalışmada Bakırköy havzasının batı kesiminde

Detaylı

Engin MERİÇ 1, Atike NAZİK 2, 3, Niyazi AVŞAR 3, Bedri ALPAR 4, Selma ÜNLÜ 4, Erkan GÖKAŞAN 5

Engin MERİÇ 1, Atike NAZİK 2, 3, Niyazi AVŞAR 3, Bedri ALPAR 4, Selma ÜNLÜ 4, Erkan GÖKAŞAN 5 İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C. 22, S. 1, SS. 1-19, Y. 2009 KUVATERNER DE OLASI MARMARA DENİZİ-İZNİK GÖLÜ BAĞLANTISININ DELİLLERİ: İZNİK GÖLÜ (BURSA-KB TÜRKİYE) GÜNCEL SEDİMANLARINDAKİ OSTRAKOD VE FORAMİNİFERLERİN

Detaylı

Bulletin of the Mineral Research and Exploration

Bulletin of the Mineral Research and Exploration Türkçe Bask 2014 148 ISSN : 1304-334X Güney Marmara Bölgesindeki Büyük Vadilerin Olas Deflilme Zaman...Nizamettin KAZANCI, Ömer EMRE, Korhan ERTURAÇ, Suzan A.G. LEROY, Salim ÖNCEL,...Özden LER ve Özlem

Detaylı

GİRİŞ MATERYAL VE YÖNTEM

GİRİŞ MATERYAL VE YÖNTEM MTA Dergisi 120, 223-232, 1998 İSTANBUL BOĞAZI (HALlÇ - SARAYBURNU - ÜSKÜDAR BENTİK FORAMİNİFER (HOLOSEN PALEOBİYOFASIYESLERİ: AKDENiZ - KARADENiZ SU GEÇiŞi ÜZERiNE YENİ BİR YAKLAŞIM Mehmet SAKINÇ* ÖZ.

Detaylı

DOĞU EGE DENİZİ KIYI ALANLARINDAKİ TERMAL MİNERALLİ SU KAYNAKLARININ BENTİK FORAMİNİFER TOPLULUKLARINA ETKİSİ

DOĞU EGE DENİZİ KIYI ALANLARINDAKİ TERMAL MİNERALLİ SU KAYNAKLARININ BENTİK FORAMİNİFER TOPLULUKLARINA ETKİSİ İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C. 22, S. 2, SS. 163-174, Y. 2009 DOĞU EGE DENİZİ KIYI ALANLARINDAKİ TERMAL MİNERALLİ SU KAYNAKLARININ BENTİK FORAMİNİFER TOPLULUKLARINA ETKİSİ EFFECTS OF THERMAL MINERAL

Detaylı

Geç Kuvaterner (Holosen) f de Istanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz Bağlantısı Hakkında Yeni Bulgular

Geç Kuvaterner (Holosen) f de Istanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz Bağlantısı Hakkında Yeni Bulgular Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt. 43, No.l, 73-118, Ocak 2000 Geological Bulletin of Turkey Vol.43, No. 1, 73-118, January 2000 Geç Kuvaterner (Holosen) f de Istanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz

Detaylı

MİNERALL İ SU KAYNAKLARININ BENTİ

MİNERALL İ SU KAYNAKLARININ BENTİ DOĞU EGE DENİZ İ KIYI ALANLARINDA TERMAL MİNERALL İ SU KAYNAKLARININ BENTİ K FORAMİNİFER TOPLULUKLARI ÜZERİNE ETKİSİ Effects of Thermal Mineral Springs on Benthic Foraminiferal Assemblages on the Eastern

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Yeşilçay (Ağva-KD istanbul) Yöresi Geç Kuvaterner İstiflenin Mikrofaunası ve Sedimantolojisi

Yeşilçay (Ağva-KD istanbul) Yöresi Geç Kuvaterner İstiflenin Mikrofaunası ve Sedimantolojisi Türkçe Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 43, Sayı 2, Ağustos 2000 Volume 4X Mmmimr2 9 ÂumsiSmO Yeşilçay (Ağva-KD istanbul) Yöresi Geç Kuvaterner İstiflenin Mikrofaunası ve Sedimantolojisi

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AKYOL Doğum Tarihi: 05.05.1977 Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa)

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevilay ULCAY Doğum Tarihi: 25.07.1979 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA MARMARA DENİZİ HOLOSEN DÖNEMİ BENTİK FORAMİNİFER PALEOEKOLOJİSİ ve SAPROPEL OLUŞUMLARI İLE İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Jeoloji Mühendisi

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - IV MF TM LYS1 12 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (4): 15-19 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Araþtýrma Makalesi Research Article

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 271 İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr

Detaylı

KARAMAN YÖRESİ ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN İSTİFİNİN OSTRAKOD FAUNASI VE ORTAMSAL YORUMU

KARAMAN YÖRESİ ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN İSTİFİNİN OSTRAKOD FAUNASI VE ORTAMSAL YORUMU MTA Dergisi 119, 89-102, 1997 KARAMAN YÖRESİ ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN İSTİFİNİN OSTRAKOD FAUNASI VE ORTAMSAL YORUMU Ümit ŞAFAK* ÖZ.- Çalışmada Karaman ili ve çevresinde yüzeylenen Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 78, 48-52 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.788 ARAÞTIRMA NOTU Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Özge ÖNER *,

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Jeoarkeoloji. Prof.Dr. Atike NAZİK

Jeoarkeoloji.  Prof.Dr. Atike NAZİK Jeoarkeoloji http://bizansconstantin.files.wordpress.com/2013/01/316604_10150290162638558_5427655_n.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Jeoarkeoloji Jeoarkeoloji, yer-doğa bilimleri araştırmalarından sağlanan bilgilerin

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

İÇME SUYUNDA METAL TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İÇME SUYUNDA METAL TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 17 İÇME SUYUNDA METAL TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Fatma AKÇADAĞ Emrah UYSAL ÖZET TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Kimya Grubu Laboratuvarları yeterlilik testlerinin önemini

Detaylı

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Ekoloji 20, 80, 42-50 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.806 Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Didem OMAY 1*, Yüksel GÜVENÝLÝR 2 1Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Ekoloji 19, 76, 78-87 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.769 Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Berkay CAMGÖZ 1*, Müslim Murat SAÇ 1, Mustafa

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri 13, 51, 33-38 2004 Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Fatma Olcay KOCAER, Hüseyin Savaþ BAÞKAYA Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.l, 63-84, Şubat 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol.41, No.l, 63-84, February 1998

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.l, 63-84, Şubat 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol.41, No.l, 63-84, February 1998 Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.l, 63-84, Şubat 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol.41, No.l, 63-84, February 1998 Yenice (Tarsus) kuzeyi (Adana Havzası) ÜstMiyosen- Pliyosen istifinin ostrakod

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aysel VEYİSOĞLU Doğum Tarihi: 1981 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002 Lisans Biyoloji

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

İsmail DİNÇARSLAN. Antropoloji Bölümü Telefon: /1732 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 06100, Ankara

İsmail DİNÇARSLAN. Antropoloji Bölümü Telefon: /1732 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 06100, Ankara İsmail DİNÇARSLAN Antropoloji Bölümü Telefon: +90 312 310 32 80 /1732 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 06100, Ankara Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Antropoloji

Detaylı

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU Ekoloji 16, 64, 43-48 2007 Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý Serdar AYDIN, Sinan

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar:

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs Banu ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Süleyman Demirel 2003 Üniversitesi Y.

Detaylı

HASANÇELEBÝ (MALATYA) DEMÝR OKSÝT YATAKLARININ OLUÞUM KOÞULLARI; MÝKROTERMOMETRÝK BÝR YAKLAÞIM

HASANÇELEBÝ (MALATYA) DEMÝR OKSÝT YATAKLARININ OLUÞUM KOÞULLARI; MÝKROTERMOMETRÝK BÝR YAKLAÞIM MTA Dergisi, 132, 101-111, 2006 HASANÇELEBÝ (MALATYA) DEMÝR OKSÝT YATAKLARININ OLUÞUM KOÞULLARI; MÝKROTERMOMETRÝK BÝR YAKLAÞIM Gülay SEZERER KURU*, Ýlkay KUÞCU**, Bilge ÞALIÞ***, Erkan YILMAZER****, ve

Detaylı

KİTAP CD HARİTA DERGİ

KİTAP CD HARİTA DERGİ 15-22. DÖNEM KÜTÜPHANE ÇALIŞMALARI Jeoloji Mühendisleri Odası Kütüphanesi yerli ve yabancı kitaplar (yerbilimleri,madencilik edebiyat,ekonomi,kurs notları, v.b.), haritalar, cd ler, yerli ve yabancı süreli

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 14, 57, 26-35 2005 Bülent VEREP, Osman SERDAR, Davut TURAN, Cemalettin ÞAHÝN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4 ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Hakan AKDAÐ Hüseyin AYTAÇ Mustafa KIZMAZ Serkan ERÝKGENOÐLU Sevda ERGÝZ YAYIN KOÞULLARI

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi Türkçe Baskı 2016 152 ISSN : 1304-334X İzmı r -Dış- Körfezı ndekı Adaların Neojen Stratı grafisi... Fikret GÖKTAŞ / Araştırma Makalesi 1 Eskı şehı r Fay Zonu nun Güneydoğu Bölümünü Oluşturan Ilıca Kolu:

Detaylı

Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði

Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði Ekoloji 19, 75, 49-57 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.757 Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði Emre Burcu ÖZKARAOVA GÜNGÖR Ondokuz Mayýs Üniversitesi,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

Serdar VARDAR * Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Demirci- MANİSA

Serdar VARDAR * Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Demirci- MANİSA Madra Çayı Deltası nın Holosen Kıyı Paleocoğrafyasının Değerlendirilmesinde Foraminifer ve Ostracod (Crustacea) ların Bir Ortam Belirleme Ġndikatörü Olarak Kullanımı Usage of Foraminifera and Ostracoda

Detaylı