ISSN BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ

2 CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7406, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 76 NUMBER: 2009/7 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7406, 7407 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2011

3 S U N U Þ Bilimsel ve teknolojik gelißmenin bir sonucu olarak ortaya Ýkan bilgi patlamasý, baß dšndÿrÿcÿ bir hýzla insaný epe evre sarmaktadýr. ÜnsanÝn bu bilgi patlamasýndan en iyi ve en verimli bir ßekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yÿksek dÿzeyde kullanabilmesine baûlýdýr. aûýmýzda bÿyÿk bir hýzla artan internet kullanýmý bilgi erißim teknolojisinin hangi dÿzeye ulaßtýûýnýn bir gšstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse kl sik basýlý materyaller aracýlýûý ile bilgiye ulaßmak yaßadýûýmýz aûda bilgi toplumu olmanýn vazge ilmez unsurlarýndan biridir. Bu nedenle; geriye dšnÿk bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yšnelik pl n ve programýn yapýlabilmesinde bibliyografik alýßmalarýn šnemli bir yeri vardýr. Ulusal bir bibliyografya niteliûi taßýyan TŸrkiye BibliyografyasÝ 1928 yýlýndan beri yayýnlanmakta olup 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme KanunuÕna gšre derlenerek, Milli KŸtŸphaneÕye gšnderilen yayýnlara ait bibliyografik kayýtlardan olußur. TŸrkiye BibliyografyasÝ daha šnce basýlý ortamda hazýrlanmakta iken, gelißen bilgi ve iletißim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yýlýna ait sayýlardan itibaren CD ortamýna, taßýnarak yayýnlanmaya baßlanmýßtýr. AramaÐtarama šzelliûi ve PDF formatýyla hizmete sunulan bu alýßmanýn araßtýrmacýlara kolaylýklar saûlamasýný diliyoruz. Milli KŸtŸphane olarak yeni projelerle deûerli bilim adamý ve araßtýrmacýlarýmýza daha iyi hizmetler sunmak dileûiyle. Tuncel ACAR Milli KŸtŸphane BaßkanÝ iii

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library vi

5 N S Z T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme Kanunu'na gšre derlenerek, Mill KŸtŸphane'ye gšnderilen yayýnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini i eren bibliyografik kayýtlardan olußur. TB ilkin 1928 yýlýnda, o zamanki Maarif Vek leti tarafýndan yayýnlanmaya baßlamýß, 1935 yýlýnda bibliyografyanýn yayýn sorumluluûunu Derleme MŸdŸrlŸÛŸ devralmýß ve 1955 yýlýndan itibaren de Mill KŸtŸphane tarafýndan hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama KurallarÝ) 2.bs revizyonuna gšre kataloglanmakta ve Dewey Onlu SÝnÝflama 20. edisyonuna gšre sýnýflanmaktadýr. Kataloglama ve SÝnÝflama Þube MŸdŸrlŸÛŸ, SŸreli YayÝnlar Þube MŸdŸrlŸÛŸ ile Kitap DÝßÝ Materyaller Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanan bibliyografik kayýtlar Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'ne gšnderilir, bibliyografya dÿzenine uygun hale getirildikten sonra aylýk olarak yayýnlanýr Ocak fasikÿlÿnden itibaren bilgisayara dayalý olarak ÝkarÝlan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden sonra yeni bir bilgisayar programý kullanýlarak hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Yeni bilgisayar programýyla birlikte, bibliyografyada dÿzen ve i erik a ÝsÝndan bir takým yenilikler yapýlmýßtýr. Bibliyografik kayýtlar, ilgili olduklarý konular altýnda tÿrlerine gšre bšlÿmlenerek listelenmißtir. Bunlar sýrasýyla ßšyledir: 1. Kitaplar, 2. SŸreli YayÝnlar, 3. Gšrsel-Üßitsel Materyaller. Bibliyografik kayýtlar listelenirken, šncelikle esas alýnan konu numaralarýdýr. AynÝ konu numarasýnda yer alan bibliyografik kayýtlar ise alfabetik olarak listelenmißtir. Konu numaralarý, her bibliyografik kaydýn sonunda ayrýca belirtilmißtir. Üki veya daha fazla konu numarasýna sahip bibliyografik kayýtlar erißilebilirliûi kolaylaßtýrmak amacýyla ilgili bšlÿmlerde yinelenmektedir. Ülk konu numarasý bibliyografik kayýtlarýn sol Ÿst kšßesinde bulunur ve dizinlerden ulaßýmý saûlar. Fakat gšnderme yapýlan bibliyografik kayýtlarýn baßýnda konu numaralarý yer almaz. Eserin Mill KŸtŸphane'deki yer numarasý, bibliyografik kayýtlarýn saû Ÿst kšßesinde verilmektedir. Her fasikÿlÿn sonunda yazar adlarý, eser adlarý, sÿreli yayýn adlarý, gšrsel ißitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak Ÿzere altý ayrý dizin bulunur. YÝllÝk dizinlerde, fasikÿl numaralarý Romen rakamlarýyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en šnemli aracý olan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden itibaren, yukarýda a Ýklanan bi im ve i erikte yayýnlanmaktadýr yýlýna ait fasikÿllerden itibaren TŸrkiye BibliyografyasÝ, CD ortamýnda aylýk olarak Ÿretilmeye baßlanmýßtýr. AyrÝca yýllýk dizinle birlikte yýllýk olarak da hazýrlanmasý planlanmaktadýr. v

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data vi

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. vii

8 KISALTMALAR anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrýca bakýnýz ayr. bkz. bakýnýz bkz. Band (Almanca) Bd. basý bs. basýlýß bsl. basým bs. baský bsk. baßlangý bßl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bšlÿm, -Ÿ blm. bulletin bull. BŸlten, -i BŸlt. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. Ýkaran, -lar Ýk. izen, -ler iz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dýßkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doûum, -u d. dokÿman dok. dÿzenlenmiß dznlm. dÿzenleyen dznl. edition ed. Ždition Žd. englarged enl. engraved engr. Eser adý (baßka) E.a. (b) Eser adý (paralel) E.a. (p) Eser adý E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikÿl fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoûraf fotog. ABBREVIATIONS gelißtirilmiß gelißt. genißleten gnßl. genißletilmiß gnßlm. government govt. gšzden ge iren gšzd. ge. gšzden ge irilmiß gšzd. g rlm. grafik grf. harita, -lar hrt. hazýrlayan, -lar haz. herausgegeben hrsg. hour, -s hr. Incorporated Inc. i kapak i.k. id est i.e. iûreti ad iûr. ad ilave eden ilv. ed. ilave, -ler ilv. illustrated illus. illustration, -s illus. imtiyaz sahibi imt. sah. including incl. Üntroduction Üntrod. Üsadan nce Ü.. Üsadan Sonra Ü.S. ißbirliûi eden-ler ißb. ed. ißleyen, -ler ißl. katlanmýß, katlý katl. kesim ksm. kýsaltan ksl. kýsaltýlmýß kslm. kißisel yayýn kiß. yay. levha lvh. Limited Ltd. metni hazýrlayan, -lar met. haz. milimetre mm. muharrir mhr. mukaddeme mkd. mÿdÿr, -lÿûÿ md., mdl. mÿessis, -i mÿes. mÿstensih mÿst. mÿtercim mtrc. nakleden nakled. naßir nßr. neßreden neßred. neßriyat mÿdÿrÿ neßr. md. new series new. ser. notlar ekleyen, -ler notl. ekl. notlar ilave eden. -ler not. ilv. ed. nouveau, nouvelle nouv. number, -s no. numbered numb. numer nr. numero (FransÝzca) no. viii

9 KISALTMALAR numero (Üspanyolca) no. numero (Üsve e) no. numero (Ütalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. OrtaklÝk, -Ý Ort. šnsšz šns. šnsšz yazan, -lar šns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planß numarasý pln. nu. planß pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleßtirilmiß sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. se en, -ler se. se ilmiß se il. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sÿtun st. ßekil ßkl. ßerheden ßerhed. Þirket, -i Þt., Þti. Þube, -si Þb. tablo tbl. tahminen thm. takým tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercÿman terc. Territory Ter. týpký basým tpk. bs. týpký baský tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. TŸrkiye BibliyografyasÝ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantý, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve baßkalarý v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaßýk yak. yaprak y. yayýn yay. yayýnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yÿzyýl yy. ix

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Kitap Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri BÜBLÜYOGRAFYA Bibliyografyalar Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME KŸtŸphanelerin ißleyißi GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER Amerikan Üngilizcesi DiÛer dillerde GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK MŸzecilik (MŸze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefenin eßitli konularý Felsefe sšzlÿkleri Felsefe eûitimi, araßtýrmasý Felsefenin tarihi ele alýnýßý METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) Ontoloji (VarlÝkbilim) EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK Epistemoloji (Bilgi kuramý) Nedensellik Determinizm ve indeterminizm NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR EsenliÛe dšnÿk okkÿlt yšntemleri Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) RŸyalar ve esrarlar PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka Bilin altý ve baßkalaßmýß ruh durumlarý AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Siyasal etik Ekonomik ve meslek etiûi Sosyal ilißkilerin etiûi ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi...15

11 190 MODERN BATI FELSEFESÜ Almanya ve Avusturya Üskandinavya DÜN HÝristiyanlÝÛÝn felsefesi HÝristiyanlÝÛÝn tarihi, coûrafi ele alýnýßý DOÚAL (DOÚAYA DAYANAN) DÜNBÜLÜM TanrÝ kavramlarý TanrÝnÝn varlýûý, bilinirliûi, nitelikleri KUTSAL KÜTAP HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ Üsa Mesih ve ailesi HIRÜSTÜYAN AHLAKI VE ÜBADET DÜNBÜLÜMÜ Ahlak dinbilimi HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Misyonlar HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Klasik (Yunan ve Roma) din Hint kškenli dinler Yahudilik Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar GENEL ÜSTATÜSTÜKLER Asya'nÝn SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler Yasama sÿreci EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim...65

12 339 Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi Deniz kuvvetleri ve savaßý TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler Sigorta eßitli dernek tÿrleri EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim KadÝnlarÝn eûitimi YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Posta iletißimi Ületißim TelekomŸnikasyon TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Giyim ve kißisel gšrÿnÿm lÿm adetleri Genel adetler GšrgŸ kurallarý Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM YazÝ sistemleri Standart kullaným T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin tarihi, coûrafi gelißimi...123

13 418 TŸrk e'nin kullanýmý OsmanlÝca ve diûer TŸrk dilleri ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca ile ilgili sšzlÿkler Almanca'nÝn kullanýmý ÜTALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN DÜLLERÜ Ütalyanca'nÝn kullanýmý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ Üspanyolca'nÝn kullanýmý ÜTALÜK DÜLLER LATÜNCE Klasik Latince'nin yapýsal sistemi DÜÚER DÜLLER DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK Felsefe ve kuram EÛitim, araßtýrma, ilgili konular MATEMATÜK Genel ilkeler Cebir ve sayý kuramý šzÿmleme Geometri OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý FÜZÜK Klasik mekanik KatÝ mekaniûi KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Ekonomik jeoloji YAÞAM BÜLÜMLERÜ Biyoloji Evrim ve genetik (kalýtýmbilim) BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim Spermatophyta (Tohumlu bitkiler) ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) Zooloji (Hayvanbilim) TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) Ücatlar ve patentler TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi HastalÝk oranlarý, korunma...137

14 615 Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Madencilik ve ilgili ißler Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Ünßaat mÿhendisliûi evre koruma mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk Bah e bitkileri (Bah ecilik, hortikÿltÿr) HayvancÝlÝk EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ Seramik ve ilgili teknolojiler ÜMALAT BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Kesinlik ara larý ve diûer aletler Mefrußat ve ev atšlyeleri BÜNALAR YardÝmcÝ inßaat uygulamalarý Belirli tip malzemeler Ahßap inßaat Marangozluk Tesisat ve hizmet birimleri SANATLAR G ZEL SANATLAR Felsefe ve kuram EÛitim, araßtýrma ilgili konular Galeriler, mÿzeler, šzel koleksiyonlar Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) MÜMARLIK Mimari yapý 'den 1399'a kadar mimarlýk Dini ve benzeri ama lý binalar EÛitim ve araßtýrma ama lý binalar Konutlar ve ilgili binalar...172

15 729 TasarÝm ve bezeme PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK HeykeltraßlÝkta ißlemler, konular NŸmismatik ve mÿhÿrcÿlÿk Seramik sanatlarý Madenden yapýlmýß sanat ŸrŸnleri ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarý Ü dekorasyon RESÜM SANATI VE RESÜMLER Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß GRAFÜK SANATLAR BASKI ÜÞLERÜ Taß baský (Litografi, planografi) FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR Teknikler, gere ler, bi imler FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Vokal mÿzik flemeli algýlar (Nefesliler) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý Su ve hava sporlarý AtlÝ sporlar ve hayvan yarýßmalarý EDEBÜYAT VE RETORÜK Felsefe ve kuram Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e mektuplar TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI...254

16 833 Almanca roman ve hikaye Almanca denemeler LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler FransÝzca eßitli eserler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye Ütalyanca denemeler ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca roman ve hikaye Üspanyolca eßitli eserler Portekizce KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Modern Yunan edebiyatý DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Ural, Paleosibirya, Dravid edebiyatý DoÛu ve GŸneydoÛu Asya edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarihin felsefe ve kuramý Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Asya'da coûrafya ve seyahat GŸney Amerika'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Dini liderler, dÿßÿnÿrler, gšrevliler Toplumsal bilimlerdeki kißiler Dilbilimciler ve sšzlÿk Ÿler Edebiyat, tarih, biyografi, ßecere alanýndaki kißi 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Orta Avrupa Almanya Über yarýmadasý ve evresi Üspanya DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU in ve evresindeki bšlgeler Japonya Üran OrtadoÛu (YakÝndoÛu) Orta Asya GENEL AFRÜKA TARÜHÜ Cezayir...281

17 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2009 AD YÝldÝz, RÝfat, soruda bilimsel araßtýrma ve yazma : šrnekleriyle seminer alýßmasý ve tez hazýrlama kýlavuzu / RÝfat YÝldÝz, Aysun zen. Ñ Gelißtirilmiß 2. bsk. Ñ Ankara : Detay YayÝncÝlÝk, s. : grf., tbl. ; 23 cm. Ñ (Detay yayýnlarý ; 166) Lisans ve lisansÿstÿ šûrencileri i in. Kaynak a: ss. S.N.: ; B.N. 2009/ ISBN : [8.00 YTL]. I. zen, Aysun. I III. Seri Kitap 2009 BD Kitap MŸzayedesi (2009 : Üstanbul) Kitap MŸzayedesi, 1 Þubat 2009 Pazar, saat: 14.00, The Ritz Carlton Hotel / hazýrlayan: Fatih KaragŸlle. Ñ Üstanbul : D YayÝnevi, 2009 (Bilent MatbaacÝlÝk) 166 s. : res. ; 32 cm. S.N.: ; D.M [13.00 TL]. I. KaragŸlle, Fatih. I Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2009 AD Übrahim, DoÛan 8085/Z80 microprocessor answers / DoÛan Übrahim. Ñ Ankara : ODT, s. : ßkl. ; 20 cm. Kaynak a: 102. s. S.N.: ; D.M ISBN x : [1.00 TL] AD SÝradÝßÝ girißim : global devlerin egemen olduûu pc pazarýndan gen bir girißimcinin baßarý šykÿsÿ? / yayýna hazýrlayanlar: M. Rauf Ateß, Talat YeßiloÛlu. Ñ [Y.y. : yayl.y., 2008] 99, [13] s. : res., hrt. ; 21 cm. Capital'in Ÿcretsiz ekidir. S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL]. I. Ateß, M. Rauf. II. YeßiloÛlu, Talat Bilgisayar programlama, programlar 2009 AD Stanek, William R. XML : cep danýßmaný / William R. Stanek ; eviri: Selim Gšksu. Ñ Ankara : Arkadaß YayÝnevi, s. : ßkl. ; 20 cm. zgÿn eseradý: XML pocket consultant. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; B.N. 2009/ ISBN : [22.00 TL]. I. Gšksu, Selim. I BD AltÝn, Engin Step 7 ile S 7 300, S PLC Programlama : A'dan Z'ye PLC programlama ile ilgili her ßey ve internetten online forum desteûi / Engin AltÝn. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Celisa, vii, 236 s. : ßkl. ; 29 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 TL] AD Enine boyuna microsoft office excel 2007 / Craig Stinson ; [hazýrlayanlar]: Mark Dorge ; eviri: Burcu Zehra Boza Korul. Ñ Ankara : Arkadaß YayÝnevi, CD ; 23 cm. Dizin vardýr. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [37.00 TL]. I. Stinson, Craig. II. Dorge, Mark. III. Korul, Burcu Zehra Boza

18 2009 BD etin, Recep S/-200 PLC' lerle otomasyon temel seviye / Recep etin. Ñ 2. bs. Ñ Ankara : [yayl.y.], 2009 (Pelin Ofset) 366 s. : ßkl., tbl. ; 30 cm. Eser, meslek yÿksek okullarý ve temel seviye PLC šûrenmek isteyenler i in hazýrlanmýßtýr. Kaynak a: 366. s. S.N.: ; D.M ISBN : [22.00 TL] zel bilgisayar yšntemleri 015 Belirli yerlerden gelen eserlerin 2009 AD YŸksek lisans ve doktora tez šzetleri, Ñ [Bursa] : UludaÛ niversitesi Sosyal Bilimler EnstitŸsŸ, s. ; 24 cm. Ñ (UludaÛ niversitesi Sosyal Bilimler EnstitŸsŸ ; yayýn no: 12) Dizin vardýr. S.N.: ; B.N. 2009/ ISBN : [6.00 TL]. I. Seri BD Can, Murat Autocad 2009 : laboratuvar uygulamalarý / Murat Can. Ñ Trabzon : Murathan YayÝnevi, s. : ßkl. ; 26 cm. Ñ (Murathan YayÝnlarÝ. Teknik kitaplar serisi ; 2) S.N.: ; D.M ISBN : [25.00 TL]. II. Seri BÜBLÜYOGRAFYA 011 Bibliyografyalar 2009 AD Ondokuz MayÝs niversitesi Fen Bilimleri EnstitŸsŸ = Ondokuz MayÝs University Institute of Natural and Applied Sciences : Ondokuz MayÝs niversitesi Fen Bilimleri EnstitŸsŸl = LisanŸstŸ tez šzetleri ( ) ; abstract of master and doctorate thesis ( ). Ñ Samsun : Ondokuz MayÝs niversitesi, xii, 445 s. ; 24 cm. Ñ (Ondokus MayÝs niversitesi yayýnlarý ; 109. Fen Bilimleri EnstitŸsŸ yayýnlarý ; 003) Metin, TŸrk e-üngilizce paralel. S.N.: ; B.N. 2009/ ISBN : [15.00 TL]. (p). I III. Seri Belirli konulardaki eserlerin 2009 AD 9212 niversitelerde TŸrk dili ve edebiyatý alanýnda yapýlan tezler, yayýnlar bibliyografyasý, ( ) / hazýrlayanlar: TŸlay Gen tÿrk DemircioÛlu, GŸlßah TaßkÝn, Pelin Aslan. Ñ Üstanbul : BoÛazi i niversitesi, , BD ÜnšnŸ, Erdal, dšneminde TŸrkiye'nin astronomi ve astrofizik dallarýndaki araßtýrmalara katkýsýný gšsteren bir bibliyografya ve bazý gšzlemler : (2007 yýlýna kadar yapýlan yayýnlarla ilgili deûerlendirmelerle birlikte) / Erdal ÜnšnŸ. Ñ Ankara : TŸrkiye Bilimler Akademisi, x, 126 s. ; 27 cm. Ñ (TŸrkiye Bilimler Akademesi Erdal ÜnšnŸ bibliyografyalarý ; sayý: 1) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 TL]. II. Seri AD niversitelerde TŸrk dili ve edebiyatý alanýnda yapýlan tezler, yayýnlar bibliyografyasý, ( ) / hazýrlayanlar: TŸlay Gen tÿrk DemircioÛlu, GŸlßah TaßkÝn, Pelin Aslan. Ñ Üstanbul : BoÛazi i niversitesi, 2007.

19 iii, 218 s. ; 23 cm. Ñ (BoÛazi i niversitesi Fen-Edebiyat FakŸltesi TŸrk Dili ve EdebiyatÝ BšlŸmŸ ; yayýnlarý no: 1012) Dizin vardýr. S.N.: ; B.N. 2009/ [7.00 TL]. I. DemircioÛlu, TŸlay Gen tÿrk. II. TaßkÝn, GŸlßah. III. Aslan, Pelin. IV. Seri , AD Antalya bibliyografyasý / editšr: S. Gškhan Tiryaki ; yayýna hazýrlayan: Emel EratlÝ. Ñ Antalya : Tarih VakfÝ MŸzecilik Sergicilik YayÝnlarÝ, s. ; 23 cm. S.N.: ; B.N. 2009/ [10.00 TL]. I. Tiryaki, S. Gškhan. II. EratlÝ, Emel , K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 2009 AD OsmanlÝca belgelerde kÿtÿphaneciliûimiz / hazýrlayanlar: Fatih RukancÝ, Hakan Anameri. Ñ Ankara : TŸrk KŸtŸphaneciler DerneÛi, iii, 241 s. : res. ; 24 cm. Ñ (TŸrk KŸtŸphaneciler DerneÛi yayýnlarý ; no: 46) Kaynak a: 241. s. Metin, TŸrk e-osmanlýca paralel. S.N.: ; B.N. 2009/ ISBN : [10.00 TL]. I. RukancÝ, Fatih. II. Anameri, Hakan. III. Seri AD OsmanlÝca belgelerde kÿtÿphaneciliûimiz / hazýrlayanlar: Fatih RukancÝ, Hakan Anameri. Ñ Ankara : TŸrk KŸtŸphaneciler DerneÛi, s. ; 24 cm. Ñ (TŸrk KŸtŸphaneciler DerneÛi yayýnlarý ; no: 46) Kaynak a: 241. s. Metin, TŸrk e-osmanlýca paralel. S.N.: ; B.N. 2009/ ISBN : [5.00 TL]. I. RukancÝ, Fatih. II. Anameri, Hakan. III. Seri KŸtŸphanelerin ißleyißi 2009 AD GŸndoÛdu, Fahriye (MercanlÝgil) DOS 20 Ÿzerine / Fahriye (MercanlÝgil) GŸndoÛdu. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : KŸltŸr BakanlÝÛÝ Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, viii, 63 s. ; 24 cm. Ñ (T.C. KŸltŸr BakanlÝÛÝ yayýnlarý ; Milli KŸtŸphane yayýnlarý no ; 37. Mesleki eserler dizisi ; 2) S.N.: ; B.N. 2009/ ISBN : [0.60 TL]. II. Seri SŸreli YayÝnlar 2009 SB It network. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (MayÝs 2009) -. Ñ Üstanbul : Ületißim Magazin Gazetecilik, c. : rnk. res. ; 33 cm. Belirlenemedi MayÝs Bilgi teknolojileri dergisi. S.N.: GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER 2009 AD Ediger, Enver Madencilik terimleri kýlavuzu / Enver Ediger, Turan DŸndar, Tevfik GŸyagŸler. Ñ [Ankara] : TŸrk Dil Kurumu, s. ; 19 cm. Ñ (TŸrk Dil Kurumu yayýnlarý ; 460) S.N.: ; B.N. 2009/ [3.00 TL]. I. DŸndar, Turan. II. GŸyagŸler, Tevfik. II IV. Seri , Amerikan Üngilizcesi 2009 AD Can, iûdem Her bi'ßeyin ilgin ve kýsa tarihi / iûdem Can. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Lacivert YayÝnlarÝ,

20 192 s. : res. ; 21 cm. Ñ (Gen lik Bilgi KitaplÝÛÝ. Bilgin kitaplar ; 7) S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 TL. II. Seri AD Dixon, Katherine DŸnyanÝn 99 bÿyÿk gizemi / Katherine Dixon ; eviren: Murat SaÛlam. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Mitra YayÝnlarÝ, s. : fotoû. ; 20 cm. zgÿn eseradý: 99 Mysteries. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [18.00 TL]. I. SaÛlam, Murat. I AD Lloyd, John Cahillikler kitabý : bilmediklerimiz ve yanlýß bildiklerimiz / John Lloyd, John Mitchinson ; eviri: Cihan AslÝ Filiz, Emre ErgŸven ; yayýna hazýrlayan: Mustafa Alp DaÛÝstanlÝ. Ñ 13. bsk. Ñ Üstanbul : NTV YayÝnlarÝ, s. : res. ; 21 cm. zgÿn eseradý: The book of general ignorance. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Mitchinson, John. II. Filiz, Cihan AslÝ. III. ErgŸven, Emre. IV. DaÛÝstanlÝ, Mustafa Alp. V. E.a AD 8418 YŸksel, Arzu, Kaßifler ve keßifler maceralarý / Arzu YŸksel. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Lacivert YayÝnlarÝ, , DiÛer dillerde 2009 BD Arkitera mimarlýk almanaûý, 2008 / editšr: Emine Merdim YÝlmaz, GŸl Keskin. Ñ Üstanbul : Arkitera MimarlÝk Merkezi, s. : rnk. fotoû. ; 26 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [35.00 TL]. I. YÝlmaz, Emine Merdim. II. Keskin, GŸl GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK 069 MŸzecilik (MŸze bilimi) 2009 AD Okul-mŸze gÿnleri šûretmen paketi / yayýna hazýrlayan: Tomur Atagšk, Hale zkasým, Kadriye Tezcan Akmehmet. Ñ Üstanbul : YÝldÝz Teknik niversitesi BasÝn YayÝn Merkezi, iv, 77 s. : hrt., ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (YÝldÝz Teknik niversitesi ; yayýn no: YT.ST.YK FakŸlte ; yayýn no: ST-MZE ) Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; B.N. 2009/ ISBN : [5.00 TL]. I. Atagšk, Tomur. II. zkasým, Hale. III. Akmehmet, Kadriye Tezcan. IV. Seri BD Þehitlerimize - gazilerimize / [hazýrlayan]: Gaziantep Savaß MŸzesi. Ñ Gaziantep : Gaziantep Þahinbey Belediyesi, s. : rnk. res., fotoû. ; 30 cm. Ñ (Þahinbey Belediyesi KŸltŸr ve EÛitim YayÝnlarÝ ; 02) S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 TL]. I. Gaziantep Savaß MŸzesi. II. Seri HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2009 AD BaskÝn, Refik, Hey gidi Karadeniz : Pontos euxeinos (dostluk denizi) / Refik BaskÝn. Ñ 1. bs. Ñ Samsun : BarÝß Gazetesi YayÝnlarÝ,

21 277 s. ; 20 cm. Ñ (BarÝß Gazetesi YayÝnlarÝ ; 19) Arka kapakta yazarýn resmi ve kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. II. Seri , AD Berktay, Halil, Bir kronik Weimar TŸrkiyesi : taraf yazýlarý, KasÝm 2007-Haziran 2008 / Halil Berktay. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Kitap YayÝnevi, s. ; 21 cm. Ñ (Kitap YayÝnevi ; 199. Ünsan ve toplum dizisi ; 41) S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD Aslan, Kemal, DeÛißen teknolojiler ve habercilikte istihbarat / Kemal Aslan. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Anahtar YayÝnlarÝ, s. ; 19 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [22.00 TL] AD Donma, M. Metin Ulusal akademik yayýncýlýûýmýzý gelißtirmek i in šnerilen dÿzenlemeler / M. Metin Donma, Orkide Donma. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : [yayl.y.], s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 TL]. I. Donma, Orkide. I DiÛer coûrafi bšlgelerde SŸreli YayÝnlar 2009 SB Baskent 34 Bah eßehir. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (MayÝs-Haziran 2009) -. Ñ Üstanbul : Murat MurathanoÛlu, c. : rnk. res. ; 33 cm. Üki aylýk MayÝs-Haziran AktŸalite, spor, kÿltÿr dergisi. S.N.: SB Benim il em BeylikdŸzŸ. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Temmuz 2009) -. Ñ Üstanbul : TV YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Temmuz KŸltŸr ve yaßam dergisi. S.N.: SB BKDesign. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Haziran 2009) -. Ñ Üstanbul : Tasarium Reklam BasÝn YayÝn ve Organizasyon, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk Haziran AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN X SB anakkale Ül zel Üdaresi dergisi. Ñ 1. yýl, (Temmuz 2009) -. Ñ anakkale : anakkale Ül zel Üdaresi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Üki aylýk Temmuz AktŸalite dergisi. S.N.: SB DEGONED Yenimahalle. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Mart 2009) -. Ñ Üzmir : Adem Üßbilir, c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk Mart AktŸalite ve yaßam dergisi. S.N.:

22 2009 SB Deniz'den. Ñ 3. yýl, 15. sayý, (MayÝs- AÛustos 2009) -. Ñ Denizli : Deniz Tekstil Sanayi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (MayÝs-AÛustos 2009) -. AktŸalite ve kÿltÿr dergisi. S.N.: SB Deveci haber bÿlteni. Ñ (MayÝs 2009) -. Ñ Ankara : DevecikšyŸ KŸltŸr YardÝmlaßma ve DayanÝßma DerneÛi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi MayÝs Tarih, kÿltÿr ve yaßam dergisi. S.N.: SB Eskißehir oldcity. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Temmuz 2009) -. Ñ Eskißehir : Bir Beyaz Medya Grup, c. : rnk. res. ; 32 cm. Belirlenemedi Temmuz AktŸalite, magazin, spor ve sanat dergisi. S.N.: SB FÝstÝk magazin. Ñ 1. yýl, 7. sayý, (2009) -. Ñ Gaziantep : Antik Ajans, [2009?] -. c. : rnk. res. ; 32 cm. Belirlenemedi AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: SB GŸmŸßlŸk postasý. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Temmuz 2009) -. Ñ MuÛla : O. Mine Barut SšÛŸter, c. : rnk. res. ; 32 cm. AylÝk Temmuz KŸltŸr ve yaßam dergisi. S.N.: SB Hamsimedya. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Temmuz 2009) -. Ñ Trabzon : Muhammet Ali SarÝ, c. : rnk. res. ; 28 cm. AylÝk Temmuz AktŸalite, sanat ve kÿltÿr dergisi. S.N.: SB Karadeniz reader dergisi. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (EylŸl 2009) -. Ñ Samsun : Radyo Televizyon ReklamcÝlÝk YayÝncÝlÝk Organizasyon, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk EylŸl Siyasi, aktÿel, yaßam dergisi. S.N.: SB Kotonstyle. Ñ 3. sayý, (Ekim 2009) -. Ñ Üstanbul : GŸlden YÝlmaz, c. : rnk. res. ; 27 cm. Belirlenemedi Ekim AktŸalite, moda ve magazin dergisi. S.N.: SB Quality of magazine. Ñ 1. yýl, tanýtým sayýsý, (Haziran 2009) -. Ñ Üstanbul : Ke eci YayÝncÝlÝk Organizasyon Ticaret, c. : rnk. res. ; 32 cm. AylÝk Haziran Metin TŸrk e-üngilizce paralel The style and statement of the magazine Magazin ve yaßam dergisi. S.N.: SB Samsunvizyon. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak 2009) -. Ñ Samsun : Umut Ünci, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk Ocak AktŸalite, kÿltÿr ve sanat dergisi. S.N.:

23 2009 SB Seyahatname. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (2009) -. Ñ Kocaeli : zel A4 Sanat Akademisi, c. : rnk. res. ; 27 cm. AylÝk AktŸalite, kÿltÿr ve sanat dergisi. S.N.: SB Tailwind inflight magazine. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Haziran 2009) -. Ñ Üstanbul : Tailwind HavayollarÝ, c. : rnk. res. ; 26 cm. Belirlenemedi Haziran Metin TŸrk e-üngilizce paralel AktŸalite, kÿltÿr ve turizm dergisi. S.N.: SB Yunus Emre bÿlteni. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (EylŸl 2009) -. Ñ Ankara : Yunus Emre EnstitŸsŸ, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi EylŸl Yunus Emre EnstitŸsŸ haber bÿlteni. S.N.: s. ; 24 cm. Üngilizce metin i erir. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; B.N. 2009/ [8.00 TL]. I. Kaya, Ali. II. apur, Hakan BD Mutluluk kitabý : yazýlar ve ršportajlar / Merih AkoÛlu ; fotoûraflar: Bennu Gerede. Ñ Üstanbul : Coca Cola, s. : fotoû. ; 31 cm. S.N.: ; D.M [15.00 TL]. I. AkoÛlu, Merih. II. Gerede, Bennu AD zcan, Ali Osman, DšnŸßŸm izgileri : [makaleler] / Ali Osman zcan. Ñ Üstanbul : Bilge KarÝnca, s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [9.00 TL] GENEL KOLEKSÜYONLAR 089 DiÛer dillerde 2009 AD 9278 IßÝk, Mustafa, Kayseri yazýlarý / Mustafa IßÝk. Ñ 1. bsk. Ñ Kayseri : Kayseri EnstitŸsŸ DerneÛi YayÝnlarÝ, , AD Ülem yýllýk, 2006 / editšr: Ali Kaya, Hakan apur. Ñ Üstanbul : Ülem YÝllÝk Ülmi EtŸdler DerneÛi, FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ 102 Felsefenin eßitli konularý 2009 AD Felsefe tartýßmalarý / editšr: Ülhan Ünan, Murat Ba. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : BoÛazi i niversitesi, s. ; 23 cm. Ñ (Felsefe tartýßmalarý kitap dizisi ; 42. kitap) Üngilizce eseradý: A Turkish journal of philosophy. Üngilizce metin i erir. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2009/ ISBN : [7.00 TL]. I. Ünan, Ülhan. II. Ba, Murat. III. Seri

24 103 Felsefe sšzlÿkleri 2009 AD Felsefe sšzlÿûÿ / [hazýrlayanlar]: AbdŸlbaki GŸ lÿ...[ve baßkalarý]. Ñ Ankara : Bilim ve Sanat YayÝnlarÝ, xvi, 1728 s. ; 22 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN X : [55.00 TL]. I. GŸ lÿ, AbdŸlbaki Felsefe eûitimi, araßtýrmasý 2009 BD niversiteye hazýrlýk SS felsefe grubu soru bankasý. Ñ Ankara : SÝnav Dergisi, s. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [16.00 YTL] BD niversiteye hazýrlýk Felsefe, 11. sýnýf : šzÿmlÿ soru bankasý. Ñ Ankara : SÝnav Dergisi, [2009?] 109 s. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [9.00 TL] Felsefenin tarihi ele alýnýßý 2009 AD Wood, Allen W. Kant / Allen W. Wood ; TŸrk esi: Aliye KovanlÝkaya. Ñ Ankara : Dost Kitabevi, s. ; 21 cm. Dizin vardýr. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 TL]. I. KovanlÝkaya, Aliye. I METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) 111 Ontoloji (VarlÝkbilim) 2009 AD LabbŽ, Brigitte GŸzellik ve irkinlik / Brigitt LabbŽ, Michel Puech ; resimleyen: Jacques Azam ; TŸrk esi: Azade Aslan. Ñ 8. bsk. Ñ Üstanbul : GŸnÝßÝÛÝ KitaplÝÛÝ, s. : rnk. res. ; 18. cm. Ñ ( ÝtÝr ÝtÝr felsefe 5) zgÿn eseradý: La beautž et la laideur. Metin TŸrk e, FransÝzca`dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [2.00 TL]. I. Puech, Michel. II. Azam, Jacques. III. Aslan, Azade. IV. E.a. V. Seri AD LabbŽ, Brigitte GŸzellik ve irkinlik / Brigitte LabbŽ, Michel Puech ; resimleyen: Jacques Azam ; TŸrk esi: Azade Aslan. Ñ 9. bsk. Ñ Üstanbul : GŸnÝßÝÛÝ KitaplÝÛÝ, s. : rnk. res. ; 18 cm. Ñ ( ÝtÝr ÝtÝr felsefe ; 5) zgÿn eseradý: La beautž et la laideur. Metin TŸrk e, FransÝzca`dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [2.00 TL]. I. Puech, Michel. II. Azam, Jacques. III. Aslan, Azade. IV. E.a. V. Seri EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK 121 Epistemoloji (Bilgi kuramý) 2009 AD 8430 Wallerstein, Immanuel, BildiÛimiz dÿnyanýn sonu : yirmi birinci yÿzyýl i in sosyal bilim / Immanuel Wallerstein ; eviren: Tuncay Birkan. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : Metis YayÝnlarÝ, ,

25 122 Nedensellik 2009 AD AydÝn, Hasan, Neden kavramý ve nedensellik sorunu / Hasan AydÝn. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Bilim ve Gelecek KitaplÝÛÝ, s. ; 20 cm. Ñ (Bilim ve gelecek kitaplýûý ; 9) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 TL]. II. Seri Determinizm ve indeterminizm 2009 AD LabbŽ, Brigitte zgÿr olan ve olmayan / Brigitte LabbŽ, Michel Puech ; resimleyen: Jacques Azam ; TŸrk esi: Azade Aslan. Ñ 7. bsk. Ñ Üstanbul : GŸnÝßÝÛÝ KitaplÝÛÝ, s. : rnk. res. ; 18 cm. Ñ ( ÝtÝr ÝtÝr felsefe ; 9) zgÿn eseradý: Libre et pas libre. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [2.00 TL]. I. Puech, Michel. II. Azam, Jacques. III. Aslan, Azade. IV. E.a. V. Seri AD LabbŽ, Brigitte zgÿr olan ve olmayan / Brigitte LabbŽ, Michel Puech ; resimleyen: Jacques Azam ; TŸrk esi: Azade Aslan. Ñ 8. bsk. Ñ Üstanbul : GŸnÝßÝÛÝ KitaplÝÛÝ, s. : rnk. res. ; 18 cm. Ñ ( ÝtÝr ÝtÝr felsefe ; 9) zgÿn eseradý: Libre et pas libre. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [2.00 TL]. I. Puech, Michel. II. Azam, Jacques. III. Aslan, Azade. IV. E.a. V. Seri NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR 131 EsenliÛe dšnÿk okkÿlt yšntemleri 2009 AD LabbŽ, Brigitte Mutluluk ve mutsuzluk / Brigitte LabbŽ, Michel Puech ; resimleyen: Jacques Azam ; TŸrk esi: Azade Aslan. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : GŸnÝßÝÛÝ KitaplÝÛÝ, s. : rnk. res. ; 18 cm. Ñ ( ÝtÝr ÝtÝr felsefe ; 12) zgÿn eseradý : Le bonheur et le malheur. Eser TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [2.00 TL]. I. Puech, Michel. II. Azam, Jacques. III. Aslan, Azade. IV. E.a. V. Seri AD LabbŽ, Brigitte Mutluluk ve mutsuzluk / Brigitte LabbŽ, Michel Puech ; resimleyen: Jacques Azam ; TŸrk esi: Azade Aslan. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : GŸnÝßÝÛÝ KitaplÝÛÝ, s. : rnk. res. ; 18 cm. Ñ ( ÝtÝr ÝtÝr felsefe ; 12) zgÿn eseradý : Le bonheur et le malheur. Eser TŸrk e, FransÝzca'dan evri. S.N.: ; D.M ISBN : [2.00 TL]. I. Puech, Michel. II. Azam, Jacques. III. Aslan, Azade. IV. E.a. V. Seri Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) 2009 AD ÞanlÝ, Mahir Nostradamus ve TŸrkiye'nin geleceûi / Mahir ÞanlÝ. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Þira YayÝnlarÝ,

26 184 s. : res., fotoû. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : TL RŸyalar ve esrarlar 2009 AD Cayce, Edgar, RŸyalarÝn dili / Edgar Cayce ; eviren: Acar DoÛangŸn. Ñ [Y.y.] : ArÝtan YayÝnevi, s. ; 20 cm. zgÿn eseradý: The language of dreams. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL]. I. DoÛangŸn, Acar. I PSÜKOLOJÜ 2009 BD Erdem, Selman Psikoloji : liseler i in ders kitabý / Selman Erdem. Ñ Üstanbul : Fil YayÝnevi, s. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 4.03 TL AD 9031 Gška, Erol, HayatÝn i inde psikiyatri / Erol Gška. Ñ Üstanbul : Hayat YayÝnlarÝ Pedam YayÝnlarÝ, , BD Psikoloji LisansŸstŸ Ûrencileri Kongresi (2. : 2008 : Ankara) II. Psikoloji LisansŸstŸ Ûrencileri Kongresi : bildiri tam metin kitabý, Haziran 2008, Ankara / [dÿzenleyen]: Ankara niversitesi Psikoloji BšlŸmŸ ; yayýna hazýrlayanlar: Nil AdalÝ, Fatma U ar Boyraz. Ñ Ankara : [Ankara niversitesi], v, 265 s. : grf., tbl. ; 28 cm. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 TL]. I. Ankara niversitesi Psikoloji BšlŸmŸ. II. AdalÝ, Nil. III. Boyraz, Fatma U ar. IV. E.a AD Guattari, FŽlix, Nakaratlar / FŽlix Guattari ; FransÝzcadan eviren: IßÝk ErgŸlen. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Dost Kitabevi, s. ; 21 cm. zgÿn eser adý: Ritournelles. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [3.00 TL]. I. ErgŸlen, IßÝk. I AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler 2009 AD 8817 Goleman, Daniel ÜßbaßÝnda duygusal zeka / Daniel Goleman ; Üngilizce aslýndan TŸrk eleßtiren: Handan Balkara. Ñ 6. bs. Ñ Üstanbul : VarlÝk, , Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka 2009 AD 9157 Maviß, Adil, Hipnoz ile kolay šûrenme / Adil Maviß ; yayýna hazýrlayan: Dolunay nlÿ. Ñ 14. bsk. Ñ Üstanbul : Kariyer Evi, , AD LabbŽ, Brigitte Bildiklerimiz ve bilmediklerimiz / Brigitte LabbŽ, Michel Puech ; resimleyen: Jacques Azam ; TŸrk esi: Azade Aslan. Ñ 10. bsk. Ñ Üstanbul : GŸnÝßÝÛÝ KitaplÝÛÝ,

27 39 s. : rnk. res. ; 18 cm. Ñ ( ÝtÝr ÝtÝr felsefe ; 6) zgÿn eseradý: Ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [2.00 TL]. I. Puech, Michel. II. Azam, Jacques. III. Aslan, Azade. IV. E.a. V. Seri AD LabbŽ, Brigitte Bildiklerimiz ve bilmediklerimiz / Brigitte LabbŽ, Michel Puech ; resimleyen: Jacques Azam ; TŸrk esi: Azade Aslan. Ñ 9. bsk. Ñ Üstanbul : GŸnÝßÝÛÝ KitaplÝÛÝ, s. : rnk. res. ; 18 cm. Ñ ( ÝtÝr ÝtÝr felsefe ; 6) zgÿn eseradý: Ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [2.00 TL]. I. Puech, Michel. II. Azam, Jacques. III. Aslan, Azade. IV. E.a. V. Seri Bilin altý ve baßkalaßmýß ruh durumlarý 2009 AD Maviß, Adil, Hipnoz ile kolay šûrenme / Adil Maviß ; yayýna hazýrlayan: Dolunay nlÿ. Ñ 14. bsk. Ñ Üstanbul : Kariyer Evi, s. : res., ßkl., tbl. ; 21 cm. Ñ (SÝradÝßÝ kitap ; 002) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 TL]. I. nlÿ, Dolunay. I III. Seri , AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi 2009 AD Duke, Marshall P. ocugunuza sosyal baßarý dilini šûretin! / Marshall P. Duke, Stephen Nowicki JR., Elizabeth A. Martin ; eviri: Maide Meltem A an. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Yakamoz YayÝnlarÝ, s. : res., ßkl. ; 20 cm. ocuûunuzun baßkalarýyla daha etkili bir iletißim kurabilmesinin yollarý. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Nowicki JR., Stephen. II. Martin, Elizabeth A. III. A an, Maide Meltem. IV. E.a , AD Piaget, Jean, ocuûun gšzÿyle dÿnya / Jean Piaget ; eviren: Üsmail Yerguz. Ñ Ankara : Dost Kitabevi, s. ; 21 cm. zgÿn eseradý: La repr sentation du monde chez l'enfant. Dizin vardýr. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. S.N.: ; M.N. 2006/ ISBN : [10.00 TL]. I. Yerguz, Üsmail. I UygulamalÝ psikoloji 2009 AD Alessandra, Tony Platin kural : dšrt ana iß kimliûini ve bunlarýn sizi baßarýya nasýl gštÿreceûini keßfedin / Tony Alessandra, Michael J. O'Connor ; eviren: Nur Seda Malikler. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : MartÝ YayÝncÝlÝk, s. ; 19 cm. Ñ (MartÝ YayÝncÝlÝk ; 66. Kißisel gelißim ; 7) Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : 9.90 TL. I. O'Connor, Michael J. II. Malikler, Nur Seda. II IV. Seri BD Arkan eûitimcisi danýßmaný kýlavuzu. Ñ Ankara : Unicef, s. ; 26 cm. Taslak eûitim materyalidir. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship ISSN 1300 0039 Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 278 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship Üç ayda bir yayýmlanýr / Published quarterly ISSN 1300-0039 Dernek Adýna

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 1 3129 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 1 15, 17, 28 3133 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 2

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 1960 1458 502 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZ MEZUN VE DİĞER ÜNİVERSİTELER

Detaylı

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ KİTAP İSİMLERİ VE TEMEL ALANLAR Eğitim Bilimleri İlahiyat Spor Bilimleri Fen Bilimleri Mimarlık Planlama ve Tasarım Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Filoloji Mühendislik Güzel Sanatlar Sosyal, Beşeri ve İdari

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks 105610043 Diş

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının KAYNAKÇA Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Detaylı

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır.

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. Veritabanındaki dergilerden 400 kadarı, çeşitli koleksiyonlarda

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Fakülte Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 37 23 60 37 23 60 Çağdaş Türk Lehçeleri

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE

TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE ÖĞRENİM DURUMU: TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE Ortaöğrenim = Kadıköy Anadolu Lisesi Yükseköğrenim = 2002 = Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü (LİSANS) 2005 = Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 016-017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı / Dışı Yüksek Lisansa Başvuruda Bulunabilecek Lisans

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Yıllık Öğrenim Ücreti (2013-2014) Diş Hekimliği Fakültesi 5 2-1.976 TL Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 5 Bkz.83 1.136 TL Almanca Öğretmenliği (İÖ )

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı