stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD"

Transkript

1 6. STANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU 4-6 N SAN KEMAL ATAY ANF S stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Yabanc Konuflmac Prof. Dharambir Sethi, MD 26. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi

2 De erli Meslektafllar m z, stanbul T p Fakültesi KBB Anabilim Dal taraf ndan Anatomi Anabilim Dal n n çok de erli deste i ile ve uygulay c Ö retim Üyelerimizin büyük katk lar ile 1994 y l ndan beri Kadavrada Uygulamal Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kurslar ve 2001 y l ndan beri Kadavrada Uygulamal Septorinoplasti Kurslar gerçeklefltirilmektedir. Siz de erli meslektafllar m z n kurslar m za gösterdi i ilgi ve destek bizleri daha farkl ve yeni düzenlemeler yapmaya teflvik etti. Bu nedenle 2003 y l ndan beri bu kurslar m z stanbul Masterclass Sempozyumlar olarak yapmaya bafllad k. Masterclass toplant lar m zda s n rl say da kat l mc için Kadavrada Uygulamal Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu Septorinoplasti ve Radyo frekans kadavrada uygulamal Diseksiyon kursu devam etmektedir. Ayr ca konferanslara ve canl ameliyatlara izleyici olarak kat lmak isteyen tüm meslektafllar m z davetlidir. Masterclass toplant lar m zda, bir di er yenilik olarak her toplant da farkl kifliler olmak üzere yurtd fl ndan konusunda uzman ve deneyimli konuflmac lar m zda deneyimlerini bizlerle paylaflmaktad r. Bugune kadar bizlere verdi iniz deste e teflekkür eder, 6. stanbul Masterclass Sempozyumu nda sizlerle tekrar birlikte olmaktan mutluluk duyaca m z belirtmek isteriz. Prof. Dr. Fikret leri Prof. Dr. Halis Ünlü Prof. Dr. Kemal De er Prof. Dr. Metin Önerci Prof. Dr. Nesil Kelefl

3 Prof.Dr.Mesut Parlak stanbul Üniversitesi Rektörü ONURSAL BAfiKANLAR Prof.Dr. rfan Papila stanbul Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof.Dr.Mustafa Keçer stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Dekan Prof.Dr.Kemal De er stanbul Üniversitesi T p Fakültesi KBB Anabilim Dal Baflkan STANBUL ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES B L MSEL KURUL Dr. Zafer Ar Dr. smet Aslan Dr. Kubilay Ayd n Dr. Nermin Baflarer Dr. smail Çölhan Dr. Kemal De er Dr. Yahya Güldiken Dr. Günter Haf z Dr. Can Karatay Dr. Sami Kat rc o lu Dr. Nesil Kelefl Dr. Erkan K yak Dr. Özenç Minareci Dr. Adnan Öztürk Dr. Serra Sencer Dr. Yusufhan Süo lu Dr. Kay han fiahino lu Dr. Tayfun Sungu Dr. Mehmet T naz Dr. Tuncay Ulu Dr. Engin Yaz c o lu YABANCI KONUfiMACI Dharambir Sethi, MD Senior Consultant Department of Otolaryngology Singapore General Hospital Singapore YERL KONUfiMACILAR Dr. Zafer Ar Dr. Kemal De er Dr. Fikret leri Dr. Bülent Karc Dr. As m Kaytaz Dr. Nesil Kelefl Dr. Gürkan Keskin Dr. Babür Küçük Dr. O uz Ö retmeno lu Dr. Metin Önerci Dr. Serra Sencer Dr. Levent Soylu Dr. Semih Sütay Dr. Kay han fiahino lu Dr. Alper Tutkun Dr. Sabri Uslu Dr. Halit Uzun Dr. Halis Ünlü Dr. rfan Yorulmaz

4 KONULAR Pediatrik Endoskopik Sinüs Cerrahisi Nazal Polipozis Fungal Rinosinüzitler Endoskopik Sinüs Cerrahisinin leri Uygulamalar : 1-Tumoral Olmayan Lezyonlar (DSR, Optik dekompresyon, Orbital dekompresyon) 2-Selim Tümörler 3-Ön Kafataban Cerrahisi ve sellar paraseller Tümörleri 4-Paranazoal Sinüs ve Kafataban Habis Tümörleri Intraoperatif Major Komplikasyonlar: Tedavi Yöntemleri Kronik Rinosinüzitte Eoziofilik Enfalamasyon Sfenoid Sinüse Yaklafl mda En Güvenli Yol Alt ve Orta Konka Cerrahisi Frontal Resese Güvenli Yaklafl m ESC de Baflar Kriterleri 2007 & 2008 SEMPOZYUMLARIMIZ 7. STANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU Kas m Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi James N. Palmer, MD Asst. Prof, Div. of Rhinology Dept of ORL-HNS, Univ. of PA PA, USA 6.Septorinoplasti ve Radyofrekans Prof. Dr. G.J. Nolst Trenite Academic Medical Center of the University of Amsterdam Amsterdam The Netherlands 8. STANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU Nisan Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Nikhil J. Bhatt MD Associate Clinical Professor Dept of Otolaryngology University of Illinois, Eye and Ear Infirmary Chicago, Illinois, USA 9. STANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU Kas m Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi 7.Septorinoplasti ve Radyofrekans

5 BAfiVURU FORMU Lütfen afla daki formu eksiksiz olarak doldurarak, organizasyon sekreterli ine faks ya da posta yolu ile göndermenizi rica ederiz. Ad, Soyad : Ünvan : Adres: Tel: Faks: Kurum: Tel (GSM): E-posta: KAYIT Kay t Ücreti : Euro Kay tlar sempozyum öncesinde veya toplant merkezinde yap labilir. Sempozyum kay t ücretine teorik toplant lara kat l m, ö le yemekleri, kahve molalar, kat l m sertifikas ve yaka kart dahildir. KONAKLAMA Otel Tek Kiflilik Oda ki Kiflilik Oda Holiday Inn 85 Euro 95 Euro stanbul City Topkap Otel fiyatlar gecelik olup, sabah kahvalt s dahildir. Kay t ve konaklaman z n teyidi için ödemenizin yap ld banka dekontunun Topkon Kongre Hizmetleri ne faks ya da posta yolu ile ulaflt r lmas gerekmektedir. KAYIT VE KONAKLAMA ÜCRETLER Ç N Havale Bilgileri: Topkon Turizm Ltd. Garanti Bankas Erenköy fiubesi Euro Hesab Kredi Kart : Visa Mastercard Eurocard Toplam Kart No: Kart Sahibi: Son Kul. Tarihi: Güvenlik No: MZA

6 GENEL B LG LER SEMPOZYUM TAR H & YER Sempozyumumuz 04/06 Nisan 2007 tarihlerinde, stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Kemal Atay Anfisi ÇAPA / stanbul da düzenlenecektir. SEMPOZYUM KAYIT & DANIfiMA MASASI Kay t ve dan flma masas 04/05/06 Nisan 2007 tarihlerinde sabah 08:30 19:30 saatlerinde hizmet verecektir. SEMPOZYUM D L Sempozyum dili Türkçe dir.yabanc konuflmac lar n görev ald oturumlarda ngilizce-türkçe ve Türkçe ngilizce efl zamanl çeviri yap lacakt r. YAKA KARTI Tüm kat l mc ve refakatçilerin sempozyum merkezine giriflte, bilimsel oturumlar esnas nda ve sosyal programlarda yaka kartlar n takmalar sempozyumun sa l kl yürüyebilmesi ve güvenli i aç s ndan gereklidir. KATILIM SERT F KASI Sempozyuma kay t yapt ran tüm kat l mc lara,sempozyumun son günü kay t ve dan flma masas ndan kat l m belgeleri verilecektir. ORGAN ZASYON SEKRETERYASI TOPKON KONGRE H ZMETLER Kalam fl, Zühtüpafla Mahallesi R fatbey Sokak, No: 24, Kad köy stanbul Tel: Pbx Faks: E-posta:

7

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar Aras flbirli i Rehberi Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar aras ticari iflbirli i nedir, neleri kapsar? ki firman n bir araya gelerek ortak bir faaliyette bulunmak üzere anlaflmas ve karfl l kl

Detaylı

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu.

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu. sanat haberleri Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi içinde yer alan sanat galerisi, sanat dan flman Attila Güllü nün yönetiminde sanatseverlerin hizmetine aç ld. lk sergisini Bilkentli sanatç lara ay ran

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve KL M K Bülteni Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001 SANAT BUNUN NERESÜNDE? Prof. Dr. O. Þadi Yenen Merhaba, Fikirlerin deneyden daha šnemli

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu.

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. bilkent ten sonra... Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. Altu Toksöz, profesyonel ifl yaflant s na 1997 de Garanti Bankas n n hazine departman

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T S AY I : 1 1 M a r t 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T H. Kerem BOZY T Bas n Halkla

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı