Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir""

Transkript

1 "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ KURUÞ Cinayet zanlýlarý Çorum'da yakalandý Ýstanbul'da bir otel odasýnda Ercan Ýlhan isimli þahsý öldürdükleri iddia edilen cinayet zanlýsý karý-koca, otobüsle Mardin'e kaçarken Çorum'da yakalandý. SAYFA 9 DA Ahmet Sami Ceylan Ders zili çalýyor " Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Kasým seçimlerinde AK Parti tek baþýna iktidar olmadýktan sonra kim milletvekili seçilirse seçilsin bunun bir önemi olmayacaðýný söyledi. SAYFA 7 DE CHP'de Bayramlaþma programý Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Örgütü parti binasýnda bir araya gelerek bayramlaþtýlar. Bayramlaþma programýna CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Av. Tufan Köse, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Milletvekili adayý Dinçer Solmaz, il ve ilçe yöneticileri katýldý. SAYFA TE Jandarma'dan bayram jesti Kurban Bayramý dolayýsýyla yol kontrol ve denetimlerini artýran Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý Trafik Timleri, oluþturulan kontrol noktalarýnda araç sürücülerine bayram þekeri ve kolonya ikram etti. SAYFA TE Eylül'de baþlamasý planlanan ve açýlýþý ertelenen - eðitim öðretim yýlý, bugün baþlýyor. 8 milyon öðrenci ve 9 bini aþkýn öðretmenin dersbaþý yapacaðý dönemde, öðrencilere yeni cezalar getirildi. "PKK'yý masum göstermekten çekinmeyenler Besmeleden rahatsýz oluyorlar" AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kasým seçimlerinin Türkiye için hayati önem taþýdýðýný, kentlere, ilçeler ve köylere her türlü hizmetin gelebileceðini ancak istikrar, güven ve... Salim Uslu Eðitim-öðretim yýlý, uzun tatilin ardýndan bugün baþlýyor. 8 milyon öðrenci ve 9 bini aþkýn öðretmen ders baþý yapacak., ve Eylül SAYFA 7 DE günlerinde yapýlamayan dersler için yýl içinde yoðunlaþtýrýlmýþ telafi programý uygulanacak. AK Parti seçim startýný Hýdýrlýk'tan verdi SAYFA DA AK Parti Çorum milletvekili adaylarý, Kasým seçim çalýþmalarýný sahabe türbelerinin bulunduðu Hýdýrlýk Camii'nden baþlattý. AK Parti milletvekili adaylarý Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Bekir Horuz, Hýdýrlýk Camii'nde kýlýnan Cuma namazýnýn ardýndan... "MHP'ye hizmet etmiþ arkadaþlarýn sahaya inmesini istiyoruz" Kasým milletvekili genel seçimleri yaklaþýrken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'de hareketli günler yaþanýyor. MHP Milletvekili adaylarý, Prof. Dr. Vahit Doðan, Fatih Özcan, MHP SAYFA 9 DA Merkez Ýlçe Baþkaný Ahmet Yaðmur Çýrak, MHP Seçim Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð ile Sami Çam, bir dizi ziyaretlerde bulundu. SAYFA TE L Tipi Cezaevi'nde açýk görüþ bugün baþlýyor Kurban Bayramý sebebiyle Çorum L Tipi Cezaevi'nde bulunan tüm hükümlü ve tutuklulara, saatten az ve saatten fazla olmamak kaydýyla saatleri arasýnda açýk görüþ yaptýrýlacak. Bugün baþlayacak açýk görüþ Eylül'e kadar sürecek. SAYFA DA Akademik Yýl açýlýþý Ekim'de Tabip Odasý bayramda çalýþan saðlýk personelini unutmadý TE Tartýþma Yaþlý silahlý kavgaya sürücü direðe DA çarparak öldü DA dönüþtü: ölü 9 Hitit Üniversitesinin - Akademik Yýlý açýlýþ töreni Ekim'de yapýlacak. SAYFA 9 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 8 EYLÜL PAZARTESÝ AJANDA : : :8 : 8:7 9: Patrona Halil Ýsyâný (7) - Kestanekarasý Fýrtýnasý - Kâzým Karabekir'in Ermenilere karþý harekâtý (9) Hiçbir þey, kaybedilmiþ vakti telâfi edemez. Ferîdüddîn-i Genc-i Þeker Rahmetullahi Aleyh Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,, EUR,, STERLiN,,9,, JPY YENi 8.9. Günün Þiiri BÝR BABA ÝÇÝN Odamýn ýþýðý yanýyor bütün gece Ellerimi dizlerime koyup, ikibüklüm bir olaðandýþýlýk arayarak Gördüðüm, duyduðum her þeyde Öylece oturuyorum: Güneþ parmaklarýný sürünceye dek Koyu bir karanlýða Bulanmýþ pencereme.. Bir gece kelebeði Dolanýyor lambanýn çevresinde Usuldan bir rüzgar esiyor Yaþlý incir aðacýnýn dallarýna yürüyen Sütün sesini duyabiliyorum Deniz az uzakta Ýç geciriyor boyuna. Seninle konuþurduk baba Böyle gecelerde, iki bilge gibi Karþýlýklý bakýþarak Bazý þeyleri kavrayamasam da, dinlerdim Belki sen de yeni bir þeyler bulurdun gecmiþte O dupduru yüreðini, yýllarýn Unutulmuþ sularýna býrakarak. Ýþte bir minder daha koydum yanýma Henüz sýcak Sanki yeni kalkmýþsýn üstünden Terliklerin þuracýkta, getireyim Çayý da ocaða koyarým istersen. Ahmet ERHAN HAVA DURUMU SAAT:. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik.... Belediye... 8 Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd... 8 Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd.... Telekom Müd.... PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd.... Devlet Hastanesi... () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi... - Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis... Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar...77 Alo Zabýta... Alo Jandarma... Elektrik Arýza...8 Su Arýza...8 Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma...8 Özel Elitpark Hastanesi... Afad... Uslu'dan yeni eðitim öðretim dönemi mesajý 97 yýlýndan bu güne sanat yaþamýný devam ettiren ve Çorum sosyal yaþamýna damgasýna vuran efsane müzik grubu Grup Buluþum yeniden sevenleriyle buluþacak. Konu hakkýnda bilgi veren Alper Bilan, "O dönemde Çorum'da yaþayanlarýn hayatlarýnda Grup Buluþumun yeri büyüktür. Grup Buluþum birçok insanýn en özel günlerinde yanýnda olmuþ enstrümanlardan dökülen notalarla güzel birlikteliklere þahitlik etmiþlerdir. Ekim Cumartesi günü Anitta Otelde saat 9.'da Grup Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu - eðitim öðretim yýlýnýn baþlamasý nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Milletvekili Salim Uslu açýklamasýnda, "Hükümetimizin son yýl içinde eðitime yaptýðý yatýrýmlar sayesinde, gençlerimiz çok daha özgürlükçü, demokratik, çok daha aydýnlýk düþünceli yetiþecek, Türkiye'nin hedeflerine ulaþmasýnda son derece deðerli katkýlar saðlayacaklardýr. Eðitim anlayýþýmýz, ezbercilikten uzak, öðrencilerimizin ruhsal geliþimlerini temel alan, araþtýrmayý, sorgulamayý, eleþtirel düþünceyi destekleyen, özgüvenli, sorumluluk sahibi ve sorunlara duyarlý nesiller yetiþtirebilecek bir anlayýþtýr" dedi. Yapýlan yatýrýmlarýn tamamlanmasýyla Çorum'da ihtiyaç olup da gerçekleþtiremedikleri hiçbir eðitim yatýrýmý kalmadýðýný dile getiren Salim Uslu, "Evlatlarýmýza hizmet verecek Rehberlik Araþtýrma Merkezi yapýyoruz. Özel Eðitim Okulu ile ilgili de yapým için hazýrlýk çalýþmalarýmýz sürüyor. Engelli çocuklarýmýza servis imkanýndan evde eðitim verilmesine, ücretsiz ders kitabýna kadar birçok ilke imza attýk. Sadece Çorum'da bugüne kadar daðýtýlan,8 milyon ders kitabý için, milyon TL ödeme yapýldý. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýmýz aracýlýðýyla Þartlý Eðitim ve Eðitim materyali yardýmlarýmýzla her yýl Çorum'da ihtiyaç sahibi ortalama bin evladýmýzýn ailesine destek olmaya da devam ediyoruz. Akýllý tahta, çok fonksiyonlu yazýcý, doküman kamera ve tablet bilgisayar gibi teknolojinin gereði birçok hizmeti sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. Yeni kazandýrdýðýmýz dersliklerle hem fiziki ortamlarý yenilenmesini saðladýk hem de derslik baþýna düþen öðrenci sayýmýz ilköðretimde 'ye ortaöðretimde de 'ye düþtü. Devlet imkanlarýný sunarak hizmetlerini gerçekleþtirdi ve gerçekleþtirmeye de devam ediyor. Bu duygu ve düþüncelerle - eðitim-öðretim yýlýna baþlarken, çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin heyecan ve coþkularýný yürekten paylaþýyor, deðerli öðretmenlerimize, öðrencilerimize ve tüm eðitim camiasýna baþarýlar diliyorum" þeklinde kaydetti. Grup Buluþum sevenleriyle buluþacak Buluþum üyelerinin ve o dönemde bir vesile ile grup buluþumla ayný sahneyi paylaþmýþ çok deðerli sürpriz sanatçýlarla grup üyelerinin çocuklarýnýn yer alacaðý bir organizasyon için çalýþmalara baþlayan grup üyeleri gençliklerini, yaþamlarýný paylaþtýklarý dostlarýný da unutmadýlar. Müziðin evrensel gücü ile bir çaðrý yaptýlar. Çorum'da yaþayan yada bir sebeple Çorum'dan ayrýlmýþ ama yüreklerinin bir bölümünü Çorum'da býrakmýþ dostlarý bir araya getirerek sevgiyi, kardeþliði ve dostluklarý daha da pekiþtirmek anýlarý paylaþmak, kaybettiklerimizi de anmak için bu yola çýktýlar. Yýllarca birbirini göremeyen, memleket hasreti çeken dostlar özlemlerinizi gidermeniz için sevgi köprülerinin kurulacaðý bu muhteþem geceye davetlisiniz. Geçmiþe dair her þeyi bulacaðýnýz müthiþ sürprizlerle dolu bir nostalji gecesi sizleri bekliyor" dedi. D'de trafik çilesi Bayram tatilinin bitmesi ile trafik yoðunluðunun yaþandýðý yerlerden birisi de Osmancýk'tan geçen D karayolu. Tatil baþlangýcýnda yoðun trafiðin olduðu D karayolunda trafik çilesi tatil dönüþünde de yaþandý. Osmancýk ilçesi içersinden geçen D karayolunda yoðunlaþmalar olurken trafik ekipleri aksaklýklarý gidermek için büyük bir çaba harcadýlar. YÝTÝK Çorum ili Ýskilip Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden almýþ oluduðum. B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ali oðlu 97 doðumlu Mehmet Yýldýrým ELEMAN ARANIYOR Kurumumuz bünyesinde görevlendirilmek üzere Halkla iliþkiler personeli ve rehberlik sertifikasý olan Rehber öðretmen Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Sýnav Eðitim Kurumlarý (Alis Düðün Salonu Karþýsý) Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurt Dýþý : Euro alýnacaktýr. EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: 77 Yýl: Sayý: 9 8 EYLÜL PAZARTESÝ Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : TL. : TL. : Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:7/ Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): :. TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x cm.) :. TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) :. TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý :. TL Kongre Ýlanlarý :. TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) :. TL Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) :. TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : KR e-posta :

3 8 EYLÜL PAZARTESÝ ÖZEL MATEMATÝK - GEOMETRÝ DERSLERÝ VERÝLÝR Jandarma'dan bayram jesti 7 yýllýk Dershane ve Özel Okul Tecrübeli Öðretmenden Ýrtibat No: 7 Kurban Bayramý dolayýsýyla yol kontrol ve denetimlerini artýran Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý Trafik Timleri, oluþturulan kontrol noktalarýnda araç sürücülerine bayram þekeri ve kolonya ikram etti. Sürücülerin Kurban Bayramýný kutlayan Trafik Timleri, araç sürücülerine hýz yapmamalarý, uykusuz araç kullanmamalarý ve emniyet kemerlerini takmalarý konusunda uyardýlar. Araç sürücüleri ve yolcular Kurban Bayramýnda yapýlan þeker ikramý ve uyarýlarý nedeniyle Trafik Timlerine teþekkür ederek memnuniyetlerini belirttiler. Belediyede bayramlaþmaya ilgi yüksek oldu Çorum Belediyesinde bayramlaþma programý bayramýn ikinci günü yapýldý. Bayramlaþma törenine; Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Milletvekili adaylarý Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Bekir Horuz AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, AK Partili yöneticiler, ilçe ve belde belediye baþkanlarý, muhtarlar, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri belediye personeli ile vatandaþlar katýldý. Makamýnda misafirleriyle bayramlaþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü çocuklara ise harçlýk vermeyi unutmadý. Tabip Odasý bayramda çalýþan saðlýk personelini unutmadý Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve Merkez Kongre delegesi Dr. Selçuk Önce, Kurban Bayramý'nda halka saðlýk hizmeti sunan kurumlara ziyarette bulundular. Mustafa Azak beraberindekiler ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi büyük acil polikliniði, çocuk acil polikliniði, Hasan Paþa Göðüs Hastalýklarý Hastanesi, Çorum Özel Hastanesi, Özel Elitpark Hastanesi, Acil Komuta Merkezi ve Özel Saðlýk Diyaliz Merkezi'nde görevli hekimler ve tüm saðlýk çalýþanlarýnýn bayramlarýný kutladýlar. Ziyaretlerde konuþan Dr. Mustafa Azak, "Bayram tatil demeden nöbet tutarak büyük bir özveriyle halkýmýza saðlýk hizmeti sunan arkadaþlarýmýzý ziyaret ettik. Birçok kiþinin izinli olup ailesiyle beraber bayramý kutladýðý bu gün, vatandaþa þifa daðýtmak için canla baþla çalýþan baþta hekimlerimiz olmak üzere tüm saðlýk çalýþanlarýmýzýn Kurban Bayramý kutlu olsun. Bütün hastanelerimizin acil polikliniklerinin çok yoðun bir þekilde çalýþtýðýna tanýk olduk.nöbetlerinin kolay geçmesini diliyor ve Kendilerine çok teþekkür ediyorum. Bu bayram geçen bayramlardaki ziyaretlerimize ek olarak saðlýk hizmetinde çok önemli bir görevi icra eden Acil Komuta Merkezi'ni de ziyaret ettik. Yoðun bir þekilde çalýþan Komuta Merkezi hekim ve saðlýk personeli arkadaþlarýmýzý ziyaret etmek bizi çok mutlu etti. Son zamanlarda duyduðumuz þehit haberlerinin son bulmasýný, milletimizin birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir bayram geçirmesini diler, tüm meslektaþlarýmýzýn ve halkýmýzýn Kurban Bayramýný kutlarým" þeklinde kaydetti. Oto tamirci esnafý Arefe Duasý'nda buluþtu Asýrlýk Arefe Duasý geleneði Çorum esnafý tarafýndan yaþatýlmaya devam ediyor. Çorum Oto Tamirciler Odasý'na üye esnaf yüzyýllardýr devam eden ve bir Ahi geleneði olan Arefe Duasý'nda yine bir araya gelerek helal ve bereketli kazanç için dua etti. Çorum Belediyesi ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) öncülüðünde Arife günü Çorum Sanayi Sitesi'nde Oto Tamirciler Esnaf Odasý tarafýndan Arefe duasý gerçekleþtirildi. Arefe Duasý'na Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Çorum. sýra Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Esnaf Odasý Baþkaný Sedat Ek, Dikiciler ve Kunduracýlar Esnaf Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Oto Tamirciler Esnaf Odasý Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda esnaf katýldý. Birlik ve beraberlik ve helal kazanç için dua edilmesinin ardýndan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Çorum. sýra Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, ÇE- SOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Oda Baþkaný Necmettin Uzun yaptýklarý konuþmalarda birlik ve beraberlik mesajý verirken, tüm esnaf ve sanatkarlarýn Kurban Bayramý'ný saðlýk ve mutluluk içerisinde geçirmelerini temenni ettiler. -"DEVLETÝMÝZ TERÖRÜN ÜZERÝNE SONUNA KADAR GÝTMELÝ"- ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise birlik ve beraberliðe en çok ihtiyaç duyulduðu bu günlerde ay-yýldýzlý bayrak altýnda bir ve beraber olmamýz gerektiðini söyledi. Devletimizin terörün üzerine kararlý bir þekilde gitmesi gerektiðini ifade eden Kýlýç, "Devletimiz büyük bir devlet. Rengarenk bir toplumumuz var ve toplumumuzda ki her rengin ayrý bir yeri var. Bizler yüzyýllardýr kardeþçe yaþadýk. Ama birileri hala huzurumuzu ve barýþ ortamýmýzý bozmaya çalýþýyor. Devletimiz terörle mücadelede kesinlikle geri adým atmamalý ve sonuna kadar gitmeli. Çorumlu tüm esnaf kardeþlerimizi iþyerlerine bayrak asmaya davet ediyorum. Ay-yýldýzlý bayraðýmýza sahip çýkalým. Bugüne kadar çeþitli terör olaylarýnda kaybettiðimiz tüm þehitlerimiz Allah'tan rahmet, aileleri ve yakýnlarýna da sabýr ve baþsaðlýðý diliyorum" dedi. -"MAKAM VE MEVKÝ DEVLET VARSA OLUR, YOKSA MAKAM DA BOÞ MEVKÝ DE"- Asýrlardýr olduðu gibi helal kazanç için dua etmek üzere bir araya geldiklerini kaydeden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, 7 yýldýr aralýksýz katýldýðý Arefe duasý geleneðinin gelecek kuþaklara da aktarýlmasý gerektiðini kaydetti. Dünya üzerinde yaþayan bazý Müslümanlarýn bayram ederken, bazýlarýnýn ise Hýristiyan ülkelere mülteci olmak için sýðýnmaya çalýþtýklarýný vurgulayan Gül, o kardeþlerimizin Hýristiyan ülkelere sýðýnmasý taleplerinin Müslüman devletlerin bir ayýbý olduðunu söyledi. Suriyeli bir profesörün ülkesini terk ederek Çorum'a yerleþtiðini ve kendisiyle dertleþme fýrsatý bulduðunu aktaran Gül, "Suriye'de profesörlük yapan kardeþimizin Türkiye'de hiçbir vasfýnýn olmadýðýný gördüm ve buna çok üzüldüm. Makam ve mevki devlet varsa olur. Bu yüzden devletimize sahip çýkalým. Makam ve mevkilerimizi devletimize borçluyuz. Yoksa makam da boþ mevki de" dedi. Türkiye'nin dünya ülkeleri arasýnda lider konumda olduðunu aktaran Gül, "Bizler dünya liderliðine oynarken bazý þer odaklarý çýkýyor ve güzel ülkemizi ateþe atmaya çalýþýyor. Türkiye'yi nasýl böleriz, nasýl kan gölüne çeviririz diyenlere karþý uyanýk olmalýyýz. Bu mesele siyasi mesele olmaktan çýktý, memleket meselesi oldu" diye konuþtu. -"ÝÇÝNÝZDEN BÝRÝYÝM"- AK Parti Çorum. sýra Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, "Bende esnaf çocuðuyum ve içinizden biriyim. Ahmet Sami Ceylan'ýn vekil olmasý önemli deðil, önemli olan memleketin refaha ve huzura kavuþmasýdýr" dedi. Çoðu milletvekili adaylarý gibi kimseye vaat vermeyeceðini, 'ben þunu yaparým', 'ben bunu getiririm' gibi söylemlerden uzak duracaðýný aktaran Ahmet Sami Ceylan, telefonunun herkese açýk olduðunu, yýldýr ayný telefon numarasýný kullandýðýný ve kullanmaya da devam edeceðini, herkesin kendisine bir telefon kadar yakýn olduðunu söyledi. -"EN ÝYÝ KOALÝSYONDAN EN KÖTÜ TEK BAÞINA ÝKTÝDAR DAHA ÝYÝ"- En iyi koalisyondan en kötü tek baþýna iktidarýn daha iyi olduðunu dile getiren Ceylan, "Tek karar verici hükümet daha seri ne net kararlar verir. Bu yüzden tek baþýna iktidardan yanayýz. Ýktidara en yakýn parti ise Adalet ve Kalkýnma Partisi'dir. AK Parti'yi gelin hep beraber iktidara taþýyalým" dedi. Ýstikrar ve huzurun devam etmesi için Çorum halkýnýn desteðine ihtiyaçlarýnýn olduðunu ifade eden Ahmet Sami Ceylan, "Benim için Çorum, mahallesi, 79 köyü ve bin nüfusu ile birdir. Çorum'umuz da toplumsal barýþa eskisinden daha çok ihtiyacýmýz var. Birbirimize kenetlenerek sarýlmalýyýz. Türkiye'nin baþýna bela olan terörü ancak birlik ve beraberlik içerisinde sona erdirebiliriz. Allah bizlere bir daha þehit acýsý yaþatmasýn" ifadelerini kullandý.

4 8 EYLÜL PAZARTESÝ "Müslüman toplumlar zulümlere seyirci kalýyor" Baþkan Karataþ'tan Küçükgöz'e tebrik Saadet Partisi Ýl Teþkilatý bayramlaþma programýný ikinci gün Cuma namazý öncesinde parti binasýnda gerçekleþtirdi. Bayramlaþma programýna Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, Ýslam Toplumu Sosyal Medya Derneði Ýl Baþkaný Abdullah Gökgöz,. dönem milletvekili adaylarý Adnan Cýdýk, Mehmet Durmaz, Baki Ergün, Mustafa Bulut ve teþkilat görevlileri katýldýlar. Programda konuþan Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, "Her bayram olduðu gibi bu bayramda da Ýslam coðrafyasýnda kan ve göz yaþý akmaya devam ediyor. Maalesef müslüman toplumlarý bu zulümlere seyirci kalmaya devam ediyor. Filistin'de gün geçmiyor ki þehit haberi gelmesin artýk millet olarak duyarsýzlýðýmýz iyice arttý. Hükümetimizin Çözüm süreci adý altýnda yapmýþ olduðu hamlelerin baþýndan sonuna kadar yanlýþ olduðu vermiþ olduðumuz þehitlerin bir göstergesidir. Terörle müzakere edilmez mücadele edilir dedik bu müzakere süresince PKK daðda eðitim yaparak silahlanýrken biz onlara ve efendileri siyonistlere þirin görünmenin derdinde idik. Son dönemde onlarca þehit verdik ciðerlerimiz yandý Baþbakanýmýz sayýn Davutoðlu'nun televizyon haberlerinde akan göz yaþlarýný samimi buluyorum ama çözüm sürecinde kaldýðý yerden devam etmelerini uygun bulmuyorum þehitlerimizin kanlarý yerde kalmamalý. Hac vazifesini yapmak için mübarek beldeye giderek yaþamýný yitirmiþ tüm hacýlarýmýza Allahtan rahmet Ýslam alemine baþ saðlýðý diliyorum. Ayrýca yaralý olan kardeþlerimize rabbimizden acil þifalar diliyorum. Bu duygu ve düþüncelerle Mübarek Kurban Bayramýnýzý tebrik eder Ýslam aleminin ve Ülkemizin kurtuluþuna vesile olmasýný cenabý Allahtan niyaz ederim" ifadelerini kullandý. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ Osmancýk Ýlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðüne atanan Abdullah Küçükgöz'ü ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Ziyarette konuþan Hamza Karataþ, Küçükgöz'ü uzun zamandan bu yana takip ettiðini ve özellikle Türk güreþ dünyasýndaki rolleri ve etkisini taktirle karþýladýðýný ve bu baþarýnýn Osmancýk ve bölge açýsýndan önemli bir katma deðer olduðunu ifade etti. Karataþ, "Ne mutlu ki Osmancýk Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðünde beklenen oldu ve tecrübeleriyle kamuoyu tarafýndan taktir edilen ve kabul gören bir kardeþimiz bu göreve geldi. Osmancýk Belediyesi olarak ilçemizde sporun geliþmesi için el birliði ile çalýþacaðýz" dedi. Abdullah Küçükgöz ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Osmancýk'ta spora verdiðiniz destekleri biliyor ve spor kamuoyu olarak son derece mutlu oluyoruz. Pek çok ilçeyi kýskandýracak güzellikte bir spor kompleksine sahip olan ilçemizde bu kompleksten yetiþecek çocuklarýmýzý yarýnlarýn sporcusu olarak görmek en büyük idealimiz. Bu yöndeki çalýþmalarýmýzý baþlattýk. Allah bu tesisleri ilçemize kazandýranlardan razý olsun. Bizlerin görevi ise sizinde söylediðiniz gibi el birliði ile ilçe sporuna katký sunmak. Geldiniz ve bizleri memnun ettiniz. Sizlere teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Sungurlu protokolü spor salonunda bayramlaþtý Sungurlu'da Kurban Bayramý nedeniyle protokol üyeleri Mahmut Atalay Spor Salonunda bayramlaþtý. Mahmut Atalay Spor Salonunda gerçekleþen bayramlaþma programýna, Boðazkale Kaymakamý ve Sungurlu Kaymakam Vekili Osman Aydoðan, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Emniyet Müdür Vekili Orhan Durmaz, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Milliyetçi Hareket Partisi Ýlçe Baþkaný Adnan Barak, Büyük Birlik Partisi Ýlçe Baþkaný Sertaç Ateþdaðlý, Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili adayý Vahit Doðan baþta olmak üzere daire amirleri ile çok sayýda iþ adamý ve vatandaþ katýldý. Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi mezunlarý hasret giderdi Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi hoca ve mezunlarý bayramlaþma ve kaynaþma programýnda bir araya geldiler. Programda okulda görev yapan hocalar ve mezunlar birbirleriyle hasret giderdiler. Etkinlikte konuþan Okul Müdürü Kerim Mandýralýoðlu, "Sungurlumuz'da ve ülkemizde Ýmam Hatip neslinin yetiþmesine emeði geçen herkesi minnetle anýyor, dünyasýný deðiþtirenlere rahmet, yaþayanlara sýhhat ve saðlýk temenni ediyorum. Uzaktan yakýndan hasret gidermeye, bayramlaþmaya gelen siz kýymetli misafirlerimize, hocalarýmýza, gönül dostlarýmýza hoþ geldiniz diyor, katýlýmýnýz için teþekkür ediyorum. Mezun olduðumuz okula hizmet etme fýrsatý veren Yüce Rabbime þükrediyorum. Hayýrlý çalýþmalarýmýzda yardýmcýmýz olsun inþallah. Biz önce Ýmam Hatipliydik! Ýmam, öðretmen, avukat, mühendis, kaymakam olmadan önce imam hatipli olduk. Cemaatimiz, derneðimiz, partimiz, ünvanýmýz yokken bu okulumuz vardý. Buradan yetiþen fidanlar ülkemin her tarafýnda, her alanýnda meyveye durdu. Ne büyük mutluluk bu. Elhamdülillah biz hep güçlüydük ve güçlü olacaðýz inþallah. Yeter ki imam hatip nesli ruhunu kaybetmeyelim, bu ülkeye hizmet borcumuz olduðunu unutmayalým. Bu nesil diken atanlara, güller sunan, Yunus yürekli, Mevlana gönüllü bir nesil! Ayný mektebin diplomasýný taþýmayý deðil, bu ruhu taþýmayý önemli gören, ayrýmcý deðil kucaklayýcý bir zihniyetin ürünü olarak, yaratýlana hizmeti Yaratana hizmet sayan, uzanamadýðý her kiþiyi kayýp gören bir nesil. Þahit olduðunuz gibi gerek fiziki þartlarýn iyileþtirilmesi, gerek eðitim öðretim kalitemizin artmasý için büyük gayret içinde olduk ve inþallah olmaya devam edeceðiz. Þunu yaþayarak görüyoruz ki, Rabbim, dinine, milletine hizmet etmeye çalýþanlarýn en büyük yardýmcýsý. Yeter ki, bunu dert edinelim. Nesil deðiþti, anlayýþlar deðiþti, deðerlerimiz buharlaþtý. Gayemiz kötülükleri azaltmak, iyilikleri çoðaltmak. Bu okula gelen herkesi mükemmel yapacak sihirli bir güç yok. Ahlaklý ayný zamanda çalýþkan öðrencilere ihtiyacýmýz var. Bizler, ÝHL, ilahiyat mezunlarý bile baþarýlý çocuklarýmýzý bu okullara göndermede gevþek davranýyorsak, baþkasýna söyleyecek sözümüz olmasa gerek. Bu konuda duyarlý olmamýz lazým. Herkesin bulunduðu yerde yapabileceði bir þey vardýr. Yeter ki, böyle bir derdimiz olsun Böylesi buluþmalarýn kardeþliðimizi pekiþtireceðinden emin olun. Fikirlerinizi, projelerinizi bizlerle paylaþýn. Rastladýðýnýz güzellikleri buraya da taþýyalým inþallah. Yüce Rabbim, Ümmeti Muhammed'e huzur versin. Ümmeti Muhammed'i güzel günlere kavuþtursun. Takvamýzý, ihlâsýmýzý artýrsýn. Kardeþlik bilincimizi geliþtirsin. Hepinizin bayramýný kutluyor, saygý ve selamlarýmý sunuyorum" dedi. Osmancýk'ta Bayramlaþma Kurban Bayramý nedeniyle Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi tarafýndan bayramlaþma programý düzenlendi. Bayramlaþma programý öncesinde ilçe mezarlýðýndaki þehitlik ziyaret edildi. Kaymakam Cemalettin Demircioðlu, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Askerlik Þube Baþkaný Personel Yüzbaþý Serhan Tongüç, ve vatandaþlarýn katýldýðý ziyarette Osmancýk Müftüsü tarafýndan þehitler için Kur'an okunarak dua edildi. Þehitlik ziyaretinin ardýndan Öðretmen Evinde kamu görevlileri ve vatandaþlarla bayramlaþma programý düzenlendi. Kaymakam Demircioðlu, kamu görevlilerinin ve vatandaþlarýn Kurban Bayramýný kutladý. Osmancýk Belediyesinde de bayramlaþma programý düzenlendi. Belediye personeli ve vatandaþlarla bayramlaþan Baþkan Karataþ, Osmancýk halkýnýn Kurban Bayramýný tebrik ederek, bayramýn huzur ve mutluluk içerisinde geçmesi temennisinde bulundu. Emekliler bayramlaþtý Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Kurban Bayramýnda üçüncü gün bayramlaþma programý düzenledi. Bayramlaþma programýna Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Baþkan Yardýmcýsý Refet Kaymazlý ve Mali Sekreter Ýrfan Delibaþ ile dernek üyeleri katýldý.

5 TEK 8 EYLÜL PAZARTESÝ "MHP'ye hizmet etmiþ arkadaþlarýn sahaya inmesini istiyoruz" Kasým milletvekili genel seçimleri yaklaþýrken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'de hareketli günler yaþanýyor. MHP Milletvekili adaylarý, Prof. Dr. Vahit Doðan, Fatih Özcan, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ahmet Yaðmur Çýrak, MHP Seçim Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð ile Sami Çam, bir dizi ziyaretlerde bulundu. MHP eski Ýl Baþkanlarý, Av. Ercan Daþdan, Av. Mehmet Fatih Arslan, ve MHP Belediye Meclis Üyesi Av.Ali Beyaz'ý, Türk Ocaklarý, Türkiye Kamu Çalýþanlarý Vakfý (TÜRKAV), Türkiye Kamu Çalýþanlarý Sendikalarý Konfederasyonu (KAMU SEN)'i ziyaret eden heyet seçim startý vermeden fikir alýþveriþinde bulundular. MHP Milletvekili adayý, Prof. Dr. Vahit Doðan ziyarette yaptýðý konuþmada, "Partimizde görev yapmýþ ve bu davaya gönül vermiþ arkadaþlarýmýzý ziyaret edeceðiz. Camiaya hizmet etmiþ arkadaþlarýn sahaya inmesini istiyoruz. Bu camianýn hepimize ihtiyacý var. Kýrgýnlýklarý dargýnlýklarý düzelteceðiz. Ülkücü camianýn birliði ve bütünlüðü önemlidir" þeklinde konuþtu. Ziyaretten duyduðu mutluluðu dile getiren Ercan Daþdan ise "Çorum'da MHP'nin iþi hep zordu. Þimdide zor olacak. Bende bu konuda üzerime ne düþerse yapmaya hazýrým. Çalýþmalardan ziyade daha farklý ne yapabiliriz ona bakmamýz lazým. Allah yolunuzu açýk etsin" dedi. Av. Mehmet Fatih Arslan, ve MHP Belediye Meclis Üyesi Av.Ali Beyaz'da milletvekili adaylarýna çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek birlik ve beraberliðin önemini dile getirdiler. "TÜRK OCAKLARI'NIN AYRI BÝR YERÝ VARDIR" Ziyaretler kapsamýnda Türk Ocaklarý'na misafir olan heyet Türk Ocaklarý'nýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, " Türk Ocaklarý'nýn benim için ayrý bir yeri vardýr. Türk milliyetçilerinin Çorum'da vekilinin olmamasý kabul edilebilir bir sonuç deðil" ifadelerine yer verdi. Türk Ocaklarý Baþkaný Ýrfan Çaðlar ise "Çorum bu sonucu hak etmiyordu. Ýnþallah sizinle birlikte bu sonu deðiþtireceðiz.ortak sinerjiyi oluþturmalýyýz" þeklinde konuþtu. Heyet daha sonra Türkiye Kamu Çalýþanlarý Vakfý (TÜRKAV) Çorum Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün'ü makamýnda ziyaret etti. MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan Kasým seçimleri için çalýþmalarýnýn baþladýðýný kaydetti. Doðan, "Ýmkanlarýmýz ve süremiz doðrultusunda ziyaretlerimiz devam edecektir" dedi. Ziyaretten duyduðu mutluluðu dile getiren Erkün, adaylara çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Türkiye Kamu Çalýþanlarý Sendikalarý Konfederasyonu (KAMU SEN)'ide unutmayan heyet KAMU SEN'in sorunlarý hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundular. Ziyaret esnasýnda konuþan MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, " Sizler Türk milliyetçilerinin aydýnlarýnýz. Bu baðlamda sizin fikirlerinize ihtiyacýmýz var" þeklinde kaydetti. Þube Baþkaný Selim Aydýn ise Kamu Sen olarak sürekli alanlarda olduklarýný ve siyaseti sahada yapmaya çalýþtýklarýný belirterek adaylara baþarýlar diledi. CHP'de bayramlaþma programý "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. Bayramlaþma törenine ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç baþta olmak üzere ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri Lütfi Barut, Ömer Latif Akdað ve Necmettin Uzun, ÇESOB Genel Sekreteri Yakup Arslan, Ýl ve Ýlçe Esnaf Odasý Baþkanlarý, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda esnaf ve sanatkar katýldý. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç misafirleri ile tek tek bayramlaþýrken, kýsa bir teþekkür konuþmasý yaptý. Kýlýç konuþmasýnda, bayramlarýn birlik ve beraberlik duygularýnýn pekiþtiði özel günler olduðunu belirterek, bayramlaþma törenine katýlýmlarýndan dolayý herkese teþekkür etti. Esnaf ve sanatkarlar ile Çorum halkýnýn bayramýný kutlayan Kýlýç, "Allah hepimize birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar nasip etsin. Birlik ve beraberliðimiz daim olsun. ÇESOB sadece yöneticilerin deðil, siz deðerli oda baþkanlarý ve esnaf ve sanatkarlarýmýzýn her zaman hizmetindedir. Birlik ve beraberliðe en çok ihtiyaç duyduðumuz þu günlerde Yüce Allah bizlere þehit haberleri yaþatmasýn. Tüm esnaf ve sanatkarlarýmýzý iþyerlerine Türk Bayraðý asmaya davet ediyorum" dedi. Teröre bayraklý tepki Osmancýk ilçesinde D karayolu üzerinde bulunan Bilkent sitesinde apartman dairelerinin hemen tamamýnda Türk bayraðý dalgalanýyor. Son günlerde artan terör olaylarýna karþý tepkilerini bu þekilde ortaya koyan site sakinleri "Bayrak bizim canýmýz ve namusumuz, bayraða uzanan eller kýrýlsýn" diyerek tepki gösterdiler. Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Örgütü parti binasýnda bir araya gelerek bayramlaþtýlar. Bayramlaþma programýna CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Av. Tufan Köse, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Milletvekili adayý Dinçer Solmaz, il ve ilçe yöneticileri katýldý. Programda konuþan CHP Merkez ilçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, "Birlik ve beraberliðimizin simgelerinden olan, paylaþmanýn güzelliðini ve mutluluðunu en yoðun þekilde hissettiðimiz bayram dolayýsý ile hep beraberiz. Bu vesile ile hepinizin kurban Bayramýný kutluyor, aileniz ve tüm sevdiklerinizle daha nice mutlu, saðlýklý ve huzurlu bayramlar yaþamanýzý diliyorum" dedi. Daha sonra konuþan CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ise "Böyle bayram günleri maneviyatý yüksek günlerdir. Bu günlerde kimsesizleri, garipleri, yaþlýlarý, hastalarý unutmamamýz gereken ve daima yanlarýnda olduðumuzu göstermemiz gereken günlerdir. Böyle günlerde silah altýnda olan askerlerimizin ve polislerimizin vatan hasreti çeken bütün müslüman aleminin kurban bayramýný kutluyorum" diyerek sözlerine baþladý. Son dönemlerde artan terör olaylarýnýn herkesi üzdüðünü kaydeden Yýldýrým, "Babalarýn feryadý, annelerin aðýtlarý, kardeþlerin, eþlerin çocuklarýn feryatlarýnýn hepsi bizlerin ciðerini deliyor. Artýk þehitler ölmez vatan bölünmez sözü sadece sloganlarda kaldý. Birilerinin milletvekili çýkaracak diye askerimiz, polisimiz þehit oluyor. Acaba bunlar Oslo görüþmelerinde neyin anlaþmasýný yaptýlar ki birden bire bu terör olaylarý ortaya çýktý. Bu yaþanan olaylar Türkiye'ye yakýþmýyor ve Türkiye'yi Ortadoðu bataklýðýna çekmeye çalýþýyorlar. Bizler binlerce yýldýr bu topraklarda birlikte yaþadýk. Ýnþallah binlerce yýlda yaþamaya devam edeceðiz. Bu günler birlikteliðimizi, kardeþliðimizi göstermemiz gereken günlerdir. Biz bundan 9 yýl önce emperyalizme ve düþmana karþý hep birlikte omuz omuza savaþtýk. Çok onurlu bir mücadele verdik ve baðýmsýzlýðýmýzý ilan ettik. Türkiye tam baðýmsýz bir ülkedir ve üniter yapýsýndan bizler elbette asla vazgeçmeyeceðiz. Ben bu vatan uðruna canlarýný feda eden þehitlerimize Cenabý Allah'tan Rahmet, yakýnlarýna ve Tüm Türkiye'ye baþsaðlýðý diliyorum. Yaralý Gazilerimize da acil þifalar diliyorum. Ýnþallah böyle kara günleri bir daha görmeyiz ve bir an önce bu günler bu terör bir an önce biter. Artýk Türkiye bayram tadýnda huzurlu, mutlu, birlik ve beraberlik içinde günler geçirmesini temenni ediyorum" þeklinde kaydetti.

6 8 EYLÜL PAZARTESÝ ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: - Gsm: 99 - Gsm: 97 - Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle saat hizmetinizdeyiz. Sungurlu Belediyesi'nden Arefe günü mevlit Bayat Belediyesi'nde bayramlaþma heyecaný Bayat Belediyesi Kurban Bayramý dolayýsýyla bayramlaþma programý düzenledi.bayramýn ikinci günü belediye salonunda yapýlan programa Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan, Ýl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri ile ilçe halký katýldý.belediye Baþkaný Ekrem Ünlü programda yaptýðý konuþmada, halkýn göstermiþ olduðu yoðun ilgiden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Bayramýn saðlýklý ve mutlu geçmesiyle tüm hemþerilerimizin bayramýný kutluyorum. Herkesin saðlýklý olmasý diliyorum' dedi. Sungurlu Belediyesi Arefe günü mezarlýklarda Mevlid-i Þerif okuttu. Geleneksel hale getirilen etkinliðe Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHP Çorum Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, MHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Adnan Barak, Sungurlu Belediyesi Baþkan Yardýmcýlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý.sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Prof. Dr. Vahit Doðan ve MHP Ýlçe Baþkaný Adnan Barak mevlid sonrasý yaptýðý konuþmalarda, Kurban Bayramýný kutladýlar. YEDAÞ tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Çorum Ýl Koordinatörlüðünden elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman dilimi ve iþin içeriði ile ilgili yapýlan güncel bilgilendirme þöyledir: 9.9. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Düvenci Belediyesi Ataköy Mahallesine, 9.9. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Karahisar Köyü Camii Yanýna, 9.9. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Ayvalý köyüne, 9.9. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Güvenli Köyüne, 9.9. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Karahisar köyü Köy Ýçine,.9. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Eskiekin Köyüne,.9. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Eskiekin Köyü Aliki Mahallesine,.9. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Eskiekin Köyü Aþaðý Aliki Baðlarýna,.9. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Eskiekin Þehit Bekir Özaydýn Mahallesi Tolamehmet Köyü Mevkine,.9. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Eskiekin Þehit Bekir Özaydýn Mahallesi Tolamehmet Köyü Mevkine,.9. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Kazýklýkaya Köyüne,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Kavacýk Köyüne,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Elmalý Köyüne,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Hacýmusa Köyüne,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Tolamehmet Köyüne,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Turgut Köyüne,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Yaydiðin Köyüne,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Karaca Köyüne,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Kavacýk Köyü Yeni Yerleþime,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Karapýnar Köyüne,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Karapýnar Köyü Yeni Yerleþime,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Karapýnar Köyüne,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Þekerbey Köyüne,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Boðabaðý Köyü Giriþine,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Boðabaðý Köyü Ýçine,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Güvençli Köyüne,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Uðrak Köyüne,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Üyük Köyüne,.. Tarihinde Çorum Ýli Kýrsal þebekede :-: saatleri arasýnda merkeze baðlý Üyük Köyü Yeni Yerleþime programlý olarak elektrik verilemeyecektir.

7 8 EYLÜL PAZARTESÝ 7 AK Parti Alaca'da Salim Uslu seçim startýný verdi Alaca Ýlçesi'nde AK Partililer, hem Kurban Bayramý nedeniyle bayramlaþtý, hem de Kasým seçimlerinin startýný verdi. Kurban Bayramý nedeniyle Alaca AK Parti Ýlçe Binasýnda bayramlaþma töreni düzenlendi. Bayramlaþmaya; AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, bazý il yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn yöneticileri ile çok sayýda partili katýldý. -"BU SEÇÝM, TÜRKÝYE'NÝN VAROLMA SEÇÝMÝ"- Bayramlaþma töreninde bir konuþma yapan AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Kasým seçimlerinin Türkiye'nin varolma seçimi olduðunu vurgulayarak, bu seçimde fazla oy, fazla milletvekili için gece gündüz çalýþýlmasý gerektiðini söyledi. "Bu seçim Türkiye'nin geleceðinin oylanacaðý seçim. Bu seçim davamýza sahip çýkma seçimi" diyen Tokgöz, bugüne kadar milletin verdiði desteklerden dolayý teþekkürlerini bildirerek, Türkiye'nin geleceði için daha büyük bir desteðe ihtiyaç duyduklarýný kaydetti. Tokgöz, "Hep beraber iri olacaðýz, diri olacaðýz, beraber olacaðýz. Türkiye'nin geleceði için bu seçimi ihmal etmeyeceðiz" diye konuþtu. "BU SEÇÝM, ADAYLARIN DEÐÝL, TÜRKÝYE'NÝN GELECEÐÝNÝN SEÇÝMÝ" Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz ise Kasým seçimlerinin milletvekili adaylarýný meclise göndermekten ziyade Türkiye'nin geleceðini þekillendirecek çok önemli bir seçim olduðunu söyledi. Eyvaz, "Yeni bir seçim sürecine giriyoruz. Yeni bir süreç baþlýyor. Biz bazen iyi þeyleri idrak edemiyoruz. Yaptýðýmýz iþlerle bizden önceki iþlerin karþýlaþtýrdýðýmýzda iyiliðin farkýna vardýk. Bizde bir hastalýk geliþti; ben AK Partiliyim, iyi AK Partiliyim ama il baþkanýný sevmiyorum, milletvekilini sevmiyorum Bu hastalýktan kurtulmalýyýz. En iyi adaylar bizim adaylarýmýz. Bu olsaydý daha iyi olurdu, öbürü olsaydý daha iyi olurdu mantýðýndan kurtulmamýz gerekir. Bu dava kiþilerin davasý olmaktan çýktý. AK Parti olmadan Türkiye'nin neler yaþadýðýný gördük. Bu dava çocuklarýmýzýn geleceðinin davasý. Gurur ve kibirden uzak duracaðýz. Bu seçimde gerekirse yerde paspas olacaðýz, gocunmayýz, gururumuzu, kibrimizi ayaklar altýna alacaðýz. Bu seçimde bu azmi ve gayreti görüyorum. Bu seçim herkesten çok daha fazla gayret gösteriyoruz. Bu seçim adaylarýn seçimi deðil, bu seçim Türkiye'nin geleceðinin seçimi" þeklinde konuþtu. Daha sonra Milletvekili Salim Uslu ile Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan partililere seslenerek, "Kenetlenin, kapý kapý dolaþýn, oy fazlasý için gece-gündüz çaba gösterin. Sandýklara sahip çýkýn, seçimlere katýlýmý artýrýn" þeklinde uyarýda bulundular. Toplantýnýn sonunda Kasým seçimlerinde Alaca'dan en az yüzde 'lik oy oraný için karar kýlýndý. " Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Kasým seçimlerinde AK Parti tek baþýna iktidar olmadýktan sonra kim milletvekili seçilirse seçilsin bunun bir önemi olmayacaðýný söyledi. Ceylan, "Bu seçimler Salim Uslu'yu ya da Ahmet Sami Ceylan'ý meclise gönderme seçimi deðildir. Bu seçimler Türkiye'nin varlýkyokluk meselesidir" dedi. Alaca Ýlçesi'ni ziyaret eden ve burada AK Parti Ýlçe Baþkanlýðýnýn düzenlediði bayramlaþma törenine katýlan Ceylan, parti binasýnda Alacalýlara seslendi. Tüm Alacalýlarýn Kurban Bayramýný kutlayan Ceylan, Kasým'da Alacalýlardan en az yüzde oranýnda baþarýyý yakalamalarýný istedi. Ceylan, "Bizim millet olarak, ülke olarak durmaya, tökezlemeye lüksümüz yokmuþ. Bunu 7 Haziran seçimlerinden sonra anladýk. yýldýr iktidardayýz, çok þeyler deðiþtirdik, hayal edilemeyecek yenilikler yaptýk. Ama maalesef hafif bir sendeleme ve tökezlemede ne kadar içte ve dýþta düþmanýmýz varsa, bölücü terör örgütü varsa hepsi baþýmýza bela oldu, üzerimize çullandý. Ýstikrar ve güven sarsýldý. Bu durum, ülkemizi derinden etkiledi. Yenilenecek olan seçimlerde milletin desteðiyle Kasým'da da inþallah yeniden iktidarýmýz devam edecek. aylýk bir yerinde sayma dönemi, bunda da çýkaracaðýmýz dersleri çýkardýk" dedi. fazla oyun, fazla milletvekilinin çok büyük önem taþýdýðýnýn altýný çizen Ceylan, Kasým seçimlerinde AK Parti tek baþýna iktidar olmadýktan sonra kim milletvekili seçilirse seçilsin bunun bir önemi olmayacaðýný söyledi. Ceylan, "Geçmiþten daha çok birlik ve beraberliðe ihtiyacýmýz var, kardeþlik hukukunu geliþtirmeye ihtiyacýmýz var. Bu seçimde birebir çalýþacaðýz, kendimizi anlatacaðýz. Bu kadrolar bu sandalyeleri iþgal ediyorsak, 7 milyon insanýn vebali bizim üstümüzdedir" diyerek, teþkilatlarýn dimdik durarak, gecesini gündüzüne katýp çalýþarak kendilerini Ankara'ya baþý dik, güçlü bir þekilde göndermelerini istedi. Yeni Türkiye, yeni anayasa, istikrar, güven ve huzur ortamý için Alacalýlardan en az yüzde oy isteyen Ceylan, Türkiye'nin buna ihtiyacýnýn olduðunu anlattý. Ceylan'dan Alaca'da esnaf turu Kasým Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi AK Parti'nin Çorum. sýra Milletvekili adayý olarak gösterilen Ahmet Sami Ceylan, Alaca Ýlçesi'nde esnafý ve ilçe halkýný ziyaret etti. Kurban Bayramý nedeniyle AK Parti Ýlçe Teþkilatý'nýn düzenlediði bayramlaþma programýna katýlmak üzere Alaca'ya gelen Ceylan, parti binasýndaki bayramlaþmanýn ardýndan çarþý esnafýný ziyaret etti.ceylan, Alaca esnafý ile hem sohbet etti, hem bayramlarýný kutladý, hem de "hayýrlý iþler" dileklerini iletti.esnafýn yoðun ilgisiyle karþýlaþan Ceylan, Alaca'ya bugüne kadar büyük hizmetler verildiðini, bu hizmetlerin artarak devam edeceðini belirterek, AK Parti'nin yeni Türkiye, istikrar, güven ve huzur ortamýný tesis etmek için yeniden tek baþýna ve Ahmet Sami Ceylan güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðini vurguladý.ceylan, ilçe meydanýnda bulunan parkta vatandaþlarla ve üniversiteli gençlerle sohbet ederek, bayramlarýný kutladý. Ceylan'a ziyaretleri sýrasýnda Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ile ilçe yönetim kurulu üyeleri de eþlik etti. "PKK'yý masum göstermekten çekinmeyenler Besmeleden rahatsýz oluyorlar" AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kasým seçimlerinin Türkiye için hayati önem taþýdýðýný, kentlere, ilçeler ve köylere her türlü hizmetin gelebileceðini ancak istikrar, güven ve huzur ortamý bozulursa hizmetin hiçbir anlamýnýn kalmayacaðýný söyledi. Milletvekili Uslu, Alaca'da AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý'nýn bayramlaþma törenine katýlarak partililer ve ilçe halkýyla bayramlaþtý. Parti binasýnda Alacalýlara seslenen Uslu, Alaca'nýn yakýn bir zaman sonra doðalgaza kavuþacaðýný, ilçede fen lisesinin açýldýðýný, temiz ve saðlýklý içme suyuna kavuþtuklarýný, TOKÝ. Etap konutlarýnýn yapýmýnýn devam ettiðini, altyapý ve üstyapý çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini belirterek, "Yollar, barajlar hepsi yapýlýr. Her türlü hizmet getirilir. Ancak bugün Türkiye'nin geleceði tehlike altýnda. Aslolan namusumuzdur, þerefimizdir, bayraðýmýzdýr, ülkemizin geleceðidir. Bu nedenle Kasým seçimlerinde AK Parti'nin yeniden güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerekiyor" þeklinde kaydetti. AK Parti'nin bir nesil hareketi olduðunu anlatan Uslu, "Bizden önceki nesiller bu davanýn mücadelesini verdi, aðýr bedeller ödedi. Þimdi de bizler yeni bedeller ödemeye hazýr olmamýz gerekir" dedi. Seçim çalýþmalarýna "haydi bismillah" diyerek baþladýklarýný, bununsa muhalefetin tepkisine neden olduðunu dile getiren Uslu, "Her iþe baþlarken Allah'ýn ismi ile baþlýyoruz. Dini motif diye yasaklattýlar. Biz de inadýna haydi bismillah diye baþladýk, dualarýmýzý yaptýk. PKK'yý masum göstermekten çekinmeyenler, homoseksüellerle açýklama yapmaktan çekinmeyenler, besmeleden rahatsýz oluyorlar" þeklinde konuþtu. -"AKLIMIZI VE VÝCDANI MIZI TESLÝM ALMAYA ÇALIÞIYORLAR"- Uslu, "Milli iradeyi hem içeriden, hem dýþarýdan yok saymaya çalýþýyorlar. Bu düpedüz millete saygýsýzlýktýr. Þehitler ölmez, vatan bölünmez diye baðýranlar, HDP ile bir araya gelmeyiz diyenler, mecliste beraber ortak hareket ettiler. PKK meþru, masum gösterilmeye çalýþýlýrken, AK Parti suçlanýyor. Bunlar algý yönetimi. Aklýmýzý ve vicdanýmýzý teslim almaya çalýþýyorlar. Buna izin vermemeliyiz. Bu seçimler kendi geleceðimize sahip çýkýp çýkmama tercihidir. Demokratik seçimler her ülkede olur. Her partinin bir alternatifi olur. Ancak devletin alternatifi olmaz. Devlettin olmadýðý yerde zillet vardýr. Egemenliðimize, devletimize sahip çýkmak için yollardayýz. Türkiye ya güçlenerek yoluna devam edecek, ya da Türkiye'yi sosyolojik olarak bölenler fiziki olarak da bölecekler. Bu seçimler Türkiye'nin ölüm kalým meselesi" dedi. -"YA DEVLET BAÞA, YA KUZGUN LEÞE "- Türkiye'de son aylarda yaþanan terör olaylarýna da deðinen Uslu, hükümetin terörün üstüne kararlýlýkla gittiðini anlatarak, "Gündüz külahlý, gece silahlý insanlar var. Güneydoðu'da bir terör sektörü oluþmuþ. Oysa þimdi devlet üzerine üzerine gidiyor. PKK'lý leþin sayýsý binleri geçti. Barýþ diye baðýrmalarýnýn, operasyonlar dursun demelerinin sebebi devlete kapalý kapýlar arkasýnda al takke ver külah yapamýyorlar, bu yüzden. Son terörist ortadan kaldýrýlýncaya kadar bu mücadele kararlýlýkta devam edecektir. Ya devlet baþa, ya kuzgun leþe sözü önemli. Ya devlet baþa geçecek, meþruiyetini saðlamaya devam edecek, ya da zillete düþeceðiz" þeklinde konuþtu. Uslu, açýklamasýný þöyle sürdürdü: -"AK PARTÝ DÜÞMANLI ÐINDA BÝRLEÞTÝLER"- "Tayyip Erdoðan yanlýþ mý yapýyor asla. Neden hedef tahtasýnda Erdoðan'ý etkisiz hale getirirsek AK Parti'yi, devleti daðýtýrýz beklentisi var. O yüzden hedef tahtasýna oturtuyorlar. Uhud'un emanetçileri gibi görmeyeceðiz kendimizi. Bize emanet edilen cepheyi terk etmeyeceðiz. Bize emanet edilen cephe sandýklardýr. Sandýklara daha fazla katýlým saðlarsak, sandýklara sahip çýkarsak yine tek baþýna iktidar olacaðýmýzdan hiçbir þüphem yok. AK Parti gitsin de ne olursa olsun AK Parti düþmanlýðýnda, karþýtlýðýnda CHP, HDP, MHP ayný saftalar, beraber hareket ediyorlar. Bu dayanýþma eðer sandýklara yansýrsa sonuçlar bizim için iç açýcý olmayabilir. O yüzden sandýða sahip çýkacaðýz. Tüm vatandaþlara ulaþacaðýz. Bu seçimler var olma ya da yok olma mücadelesi olduðunu bilerek yolumuza devam edeceðiz. Allah nasip ederse Kasým'dan itibaren AK Parti'yi iktidar yaparsak hedefimiz devletimizin güç kazanmasýný saðlamak. Ýþbirlikçilik yapmaktan çekinmeyenler yeni bir vatan aramak zorunda kalacaklar. Türkiye'nin Anadolu topraklarýnýn kadrini kýymetini bilmeyenler bu topraklarda özgürce yaþayýp kýymetini bilmeyenler hangi memleketin düvelin kuyruðuna takýldýlarsa orada kendilerine bir yer hazýrlamýþlardýr. AK Parti'yi güçlü bir þekilde anayasayý deðiþtirecek bir sayýyý arkasýna takarak meclise göndermeliyiz. Bu seçimler bayraðýnýn þerefini koruma seçimidir. Bayraðýn þerefini korumak, kollamak, yüceltmek bizim elimizdedir. Allah nasip ederse Kasým seçimlerinden itibaren yeni bir Türkiye baþlamýþ olacaktýr. Milletimizle hemhal olacaðýz. Menzile hep birlikte yürümeye karalýlýkla devam edeceðiz."

8 8 EYLÜL PAZARTESÝ YAÞAM 8 Yüksek kolesterol, bayram keyfinizi kaçýrmasýn Baklava Hoca akþamleyin eve doðru yürürken, baklava seven bir köylüyle karþýlaþýr. Adam: -Hocam, kýsa bir süre önce bir adam büyük bir Kelime Avý tepsi baklava götürüyordu... -Beni ilgilendirmez! -Fakat adam tepsiyi sizin eve götürüyordu. -O zaman seni ilgilendirmez! Günün Sudoku Bulmacasý Kurban Bayramý'nda artan kýrmýzý et tüketimi, kolesterol hastalarýnýn deðerlerinde ani yükseliþlere sebep oluyor. Özellikle yüksek kolesterol problemi olan kiþilerin bayram süresince de beslenme düzenini bozmamaya ve et tüketiminde aþýrýya kaçmamaya özen göstermeleri gerekiyor. Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Dr. Hayrettin Mutlu, Kurban Bayramý'nda günde yaklaþýk kilograma yakýn tüketilen kýrmýzý etin kolesterol seviyesini olumsuz etkilediði konusunda uyarýyor. Et tüketiminde etin piþirilme tekniðine dikkat çeken Dr. Dyt. Hayrettin Mutlu, kýzartma ve kavurma metotlarýndan uzak durulmasý gerektiðini belirtiyor. Dr. Dyt. Hayrettin Mutlu, Yaðda kýzartýlmýþ ve çok yað ile muamele edilmiþ etler yað alýmýný artýrýyor. Bu sebeple mümkünse etin ýzgara veya haþlama usulü piþirilerek tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Piþirme sýrasýnda kuyruk yaðý veya tereyaðý gibi doymuþ yaðlar kesinlikle kullanýlmamalý. Etin zaten yapýsal olarak içerisinde bulunan yað oraný yemeðin lezzeti için yeterli olacaktýr. diye konuþuyor. Etin yanýnda taze yeþillikli salata tüketin Kolesterol emilimini azaltmasý için etin yanýnda salata tüketilmesini tavsiye eden Dr. Dyt. Mutlu, salatanýn en iyi posa kaynaklarýndan biri olduðunu söylüyor. Et yanýnda salata tüketmenin bir baþka faydasýnýn da etin doðasýnda bulunan yaðýn salatadaki yað ile emilebilen vitaminlerin emilimini artýrmak olduðunu ifade eden Dr. Dyt. Hayrettin Mutlu, Salata ve etin birlikte tüketimi, hem etin zararýndan bizi koruyor hem de salatadan daha çok vitamin elde etmemizi saðlýyor. Özellikle mevsime uygun taze yeþillik, sebze ve meyvelerden hazýrlanmýþ salatalarý tercih etmeliyiz. C vitamini içeren sebzelerden oluþan salatalara sofralarda yer verilmeli. Yeþil biber, maydanoz, tere, roka gibi besinler bol miktarda C vitamini içerdiðinden bu sebzelere aðýrlýk verilebilir. Ayrýca kurban etinin bol limon eklenmiþ salata ve sebzelerle birlikte tüketiminin hazmý da kolaylaþtýrdýðý unutulmamalýdýr. diyor. Çözülen eti tekrar dondurmayýn Kesilen kurban etlerinin saklanmasýnýn ve kullanýlmasýnýn da saðlýk açýsýndan çok önemli olduðunu söyleyen Dr. Dyt. Hayrettin Mutlu, eti dinlendirmenin þart olduðunu söylüyor. Etlerin çok çabuk bozulabileceðini belirten Dr. Dyt. Hayrettin Mutlu, uygun koþullarda dondurucuya konulan etin uzun süre saklanabileceðini aktarýyor. Etlerin derin dondurucuda - 8 derecede uzun süre saklanabileceðini belirten Dyt. Mutlu, Buna karþýn - derecede en fazla bir hafta bekleyebilir. Donmuþ etlerin çözdürülüp tekrar dondurulmalarý birtakým mikroorganizmalarýn üremesine neden olur. Bu nedenle çözdürülen etin tekrar dondurulmamasý gerekir. Hemen piþirilmeli. Kurban etlerinin bir yemeklik olacak kadar küçük parçalar halinde buzdolabýnda poþetlerde saklanmasý gerekiyor. bilgilerini veriyor. : Filinta Filinta Mustafa, iyilerin ve kötülerin dünyasýnda, uluslararasý þebekeler ve devletlerin yaný sýra, karanlýk güçler ve gizli örgütlenmelerle mücadele etmeye devam ediyor. Hainlere biat etmeyen, doðruluðu þiar edinen Filinta Mustafa nýn düþman hattý artýk çok kalabalýk... Fakat her þey, Devlet-i Aliyye uðruna olacak... Filinta Mustafa, can yoldaþlarý ve kardeþleri Býçak Ali ile Abdullah ýn yaný sýra Osmanlý nýn önemli kilometre taþlarýndan biri, Davut Paþa ile de yepyeni bir yola giriyor. : Ýliþki Durumu: Karýþýk Can, Elif in yanýnda, onun gönlünü alma derdindeyken evde bir baþýna kalan Ayþegül ü zorlu bir gece bekler; eve hýrsýz girmiþtir. Ayþegül ün yardýmýna kim koþacaktýr, Can mý yoksa Murat mý? Hýrsýz haberi Ýsmail ve Mediha yý huzursuz etmiþtir. Güvenlik elemaný tutmaya karar verirler ancak Ýsmail in bulduðu güvenlikçi hiç de sandýklarý gibi biri çýkmaz. Can taþýnmak için ev bakmaya baþlar ancak onun gitmesini istemeyen Ayþegül ün bu konuda baþvuracaðý kendince yöntemleri vardýr. 9: Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Sinema Keskin Niþancý Çeçenler in elinde bulunan bir nükleer güç santrali, bir grup terörist tarafýndan ele geçirilmek üzeredir. ABD ise bu katliamý önlemek için Özel Kuvvetler görevlisi olan Painter ý görevlendirir. Zamana karþý yarýþtýðý bu yeni görevi Painter için hiç de kolay olmayacaktýr. Milyonlarýn ölümüne ve dünyanýn iki büyük gücünün devrilmesine sebep olacak patlamayý önlemek için mekanizmayý etkisiz hale getirmek zorundadýr. Kemal Sunal Ali Kemal Sunal ( Kasým 9, Ýstanbul[]; Temmuz, Ýstanbul), Türk, tiyatrocu, komedi oyuncusu, sinema sanatçýsý ve yazar.vefa Lisesi'nden mezun oldu. 9 Yýlýnda Ýstanbul Sarýyer Kalender Orduevi'nde vatani görevini (Askerliðini) yaptý. Sanat hayatý, "Zoraki Tabip" adlý tiyatro oyunuyla baþladý. yýl kadar Kenterler Tiyatrosu'nda çalýþtýktan sonra Devekuþu Kabare Tiyatrosu'nda görev aldý. 97 yýlýnda Ertem Eðilmez'in yönettiði Tatlý Dillim filmiyle sinemaya adýmýný attý ve kalabalýk kadrolu filmlerde rol almaya baþladý. Türk sinemasýnýn en büyük komedyenlerinden biri olan Kemal Sunal, peþpeþe çevirdiði filmlerle ticari açýdan büyük baþarý kazandý. Filmlerde çoðu zaman saf, þanslý ama iyi yürekli karakterlerin rollerine girdi. 97 yýlýnda evlendi. Ali Sunal ve Ezo Sunal adlarýnda, biri erkek diðeri kýz iki çocuðu oldu. 977'de Antalya Film Festivali'nde En Ýyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Sunal, oyunculuðu ve özellikle deðiþik tiplemesiyle Türk sinemasýnda komedi oyunculuðuna yeni bir soluk getirdi. 99'lý yýllardan itibaren filmleri kesintisiz olarak Show TV'de yayýmlanmaya baþlandý; ama kendisi bu gösterimlerden hiç para kazanmadý. Eylül öncesi dönemde yarým býraktýðý üniversiteyi, Marmara Ünivers i t e s i Ýletiþim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü'nden mezun olarak 99 yýlýnda bitirdi ve yüksek KATMERLÝ BÖREK Malzemeler Paket Margarin Su Bardaðý Un Su Bardaðý Yoðurt Tatlý Kaþýðý Tuz Çay Kaþýðý Karbonat Yemeðin Tarifi Kýymayý ve soðaný kavurup, yeþilbiber, domates, maydanoz, bir tutam tuz ve biber ilave edin. BÖREÐÝN HAZIRLANIÞI Hazýrladýðýnýz hamuru 8 eþit parçaya ayýrarak bir gece bekletin. Hamura dikdörtgen þekli verin ve olabildiðince ince açýp üzerinde tereyaðýný gezdirin. Hamurun uzun tarafýna iç malzemesini yerleþtirip, rulo þeklinde yuvarlayýn. Ruloyu santim eninde parçalara bölüp, üzerine yumurta sarýsýný sürün. derecede fýrýnda pembeleþinceye kadar piþirip, sýcak servis yapýn. Yumuþak olma ezilirsin sert olma kýrýlýrsýn. Victor Hugo 8:. Sayfa : Dudaktan Kalbe : Öðle Haberleri : Derya nýn Dünyasý : Dudaktan Kalbe : Dolu Dolu Anadolu 7: Gagguk 8: Ana Haber 9: Spor Bülteni 9: Keskin Niþancý : Devriye : Mercek Altý 8: Yasemince 9. Þehit in Annesi. Aliye. Telgrafýn Telleri. Ebru Yaþar la Her Gün. Kumarbazýn Karýsý 8: Ana Haber 9: Bekçiler Kralý : Haber Saati : Tv Filmi : Korkusuz Cengaver 7: Pis Yedili 8: Ayý Kardeþler 8: Pepee 9: Show Dünyasý : Her Þey Dahil : Nursel in Mutfaðý : Bu Tarz Benim : Yahþi Batý 8: Ana Haber 9: Deniz Yýldýzý : Ýliþki Durumu karýþýk : Denize Hançer Düþtü. Geniþ Aile 8. Acemi Cadý. Akasya Duraðý. Çok Güzel Hareketler Bunlar. Evim Þahane 7. Arka Sokaklar 8: Koca Kafalar 9: Ana Haber Bülteni : Kalbim Ege de Kaldý : Arkadaþým Hoþgeldin 9: 'de Bugün 9: Beni Böyle Sev : Ýyi Fikir : Ana Ocaðý : Pastane : Yunus Emre : 'de Bugün 7: Zengin Kýz Fakir Oðlan 9: Hava Durumu 9: Spor 9: Ana Haber Bülteni : Yeþil Deniz : Filinta 9: Maceracý : Ayna. Tv Filmi. Ritmini Arayan Kalpler : Yetim Gönüller : Beþinci Boyut : Ötesiz Ýnsanlar 8. Ana Haber Bülteni 9: Ýki Dünya Arasýnda : Sungurlar

9 AÐUS- 8 EYLÜL PAZARTESÝ 9 AK Parti'de hedef Yeniden tek baþýna iktidar AK Parti Ýl Teþkilatý bayramlaþma programýný bayramýn ikinci günü yaptý. Parti binasýnda yapýlan programa AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu, Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý, Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Milletvekili adaylarý Ahmet Sami Ceylan, Bekir Horuz, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ilçe teþkilatlarý ile çok sayýda partili katýldý. Bayramlaþma programýnda konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Bekiroðlu, "Bayramý buruk geçiriyoruz ancak biz tüm milletvekili adaylarýmýzla birlikte vatandaþýmýzla bayramlaþacaðýz. 7 Haziran'ýn ardýndan hükümetin kurulamamasý nedeniyle vatandaþ seçimde bize bir uyarýda bulunarak bir 'es' verdi. Türkiye'de terör olaylarýnýn birileri tarafýndan çýkartýldýðý belli oldu. Amaçlarýna ulaþamayacaklar.bu topraklar için þehit düþen asker ve polisimize Allah Cennet mekan eylesin, hayat da kalan gazilerimize de þifa diliyorum" þeklinde kaydetti. Kasým seçimlerinin AK Parti için deðil, Ülkemiz için millet için çok önemli olduðunu kaydeden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de "Cumhurbaþkanýmýz " yerli ve milli milletvekili istiyorum" demiþti. Bu sözü herkes bir yere çekti. Kimi ýrkçýlýk tartýþmasý yaptý, kimi din tartýþmasý yaptý. Bu zihniyet meselesidir" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise tüm partililerin makam mevki sýralama davasýnýn bir kenara býrakarak asýl önemli olan parti davasý için çalýþmasý gerektiðini dile getirerek, "Baþarý için yeniden istikrar ve güven ortamýný tesis etmek için tek baþýna iktidar olmak için kenetlenin" þeklinde belirtti. AK Partililerin üzerinde büyük bir yükün olduðunu kaydeden Uslu, Hep birlikte sahaya ineceðiz. Türkiye'yi yeniden eski günlerinde olduðu gibi istikrar ve huzur ortamýna taþýyacaðýz" ifadelerini kullandý. Milletvekili Murat Yýldýrým ise Kasým'da oyun bile çok önemli olduðunu dile getirerek, Çorum'da AK Parti'nin milletvekili ile temsil edilmesini istedi. dönemdir Çorumlularýn yüzünü yere eðdirecek hiçbir iþ yapmadýðýný anlatan Yýldýrým, AK Parti iktidarýnda Çorum'un büyük projelere kavuþtuðunu belirtti. Yýldýrým bundan sonra da Çorum'a hizmet etmekten geri kalmayacaðýný ifade ederek sözlerini tamamladý. Milletvekili adayý Bekir Horuz da AK Parti'nin kuruluþundan beri bu davanýn içinde olduðunu ifade ederek, "Birinci sýrada olmaktan sevinmem dördüncü sýrada olmaktan ise yerinmem. Bizlet bu davaya millet ümmet için sahip çýkýyoruz. Esas amacýmýz millete hizmet etmektir. Seçilirsem belirli bir bölgenin deðil tüm Çorum'un milletvekili olacaðým" dedi. AK Parti seçim startýný Hýdýrlýk'tan verdi AK Parti Çorum milletvekili adaylarý, Kasým seçim çalýþmalarýný sahabe türbelerinin bulunduðu Hýdýrlýk Camii'nden baþlattý. AK Parti milletvekili adaylarý Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Bekir Horuz, Hýdýrlýk Camii'nde kýlýnan Cuma namazýnýn ardýndan yürüyerek sahabe türbelerini ziyaret ettiler. Hýdýrlýk'taki programa AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve partinin diðer yöneticileri de katýldý. Milletvekili adaylarý ve partililer, cami avlusunda yapýlan duanýn ardýndan seçim startýný verdi. Camideki program sonrasý parti binasýna geçen partililer, bayramlaþma törenine katýldýlar. Tartýþma silahlý kavgaya dönüþtü: ölü Cinayet zanlýlarý Çorum'da yakalandý Çorum'da cadde ortasýnda çýkan kavgada, kiþi pompalý tüfekle vurularak öldürüldü, kiþi býçakla aðýr yaralandý. Bahçelievler. Cadde üzerinde önceki akþam. sýralarýnda iki grup arasýnda baþlayan tartýþma kavgaya dönüþtü. Aralarýnda daha önceye dayanan husumet bulunduðu öðrenilen kiþiler arasýndaki kavgada silahlar konuþtu. Satýlmýþ A. isimli þahýs pompalý tüfekle vuruldu. yaþýndaki Berat Y. ise göðsünden býçakla yaralandý. Olay yerine gelen ambulanslar, aðýr yaralanan iki kiþiyi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Satýlmýþ A. yapýlan tüm müdahalelere raðmen sabaha karþý hayatýný kaybetti. Olayýn ardýndan A.C.A isimli bir kiþi gözaltýna alýnýrken, otomobille kaçan bir þahsýn aranmasýna da devam ediliyor. Akademik Yýl açýlýþý Ekim'de Hitit Üniversitesinin - Akademik Yýlý açýlýþ töreni Ekim'de yapýlacak. - Akademik Yýlý açýlýþ töreni, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ýn katýlýmýyla Ekim Pazartesi günü saat.'te Fen Edebiyat Fakültesi binasýnda yer alan Kapalý Spor Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Ýstanbul'da bir otel odasýnda Ercan Ýlhan isimli þahsý öldürdükleri iddia edilen cinayet zanlýsý karý-koca, otobüsle Mardin'e kaçarken Çorum'da yakalandý. Olay Eylül tarihinde Kadýköy Hasanpaþa Mahallesi Kurbaðalýdere Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otele kiþinin geldiðini, evli çiftin otelden ayrýldýðýný ancak onlarla beraber gelen ve yanlarýndaki odaya yerleþen Ercan Ýlhan'ýn otelden ayrýlmadýðýný gören otel görevlisi þüphelenerek odayý kontrol etti. Zil sesine içeriden tepki verilmemesi üzerine yedek anahtarý ile kapýyý açan görevli, Ercan Ýlhan'ýn kanlar içindeki cansýz bedeni ile karþýlaþtý. Ýhbar üzerine otele gelen Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði ekipleri, Ýlhan'ýn çeþitli yerlerinden aldýðý býçak darbeleri sonucu öldüðünü belirledi. Otele kimlik ibraz etmeden yerleþtiði için polis, önce kimlik bilgisi bulunmayan kiþinin Ercan Ýlhan olduðunu belirledi. Ardýndan da Ýlhan'ýn oðluna ulaþarak ifadesine baþvurdu. Ýlhan'ýn oðlu, babasýnýn ay önce Mardin'de yaþýnda bir kýz kaçýrdýðýný, bu nedenle kýzýn ailesi ile aralarýnda bir husumet oluþtuðunu söyledi. Bu olayýn ardýndan kýzýn ailesine teslim edildiðini ve ailesinin de Ýstanbul'a göç ettiðini belirten Ýlhan'ýn oðlu, babasýnýn bu husumet nedeniyle öldürülmüþ olabileceðini söyledi. ZANLILAR ÇORUM'DA YAKALANDI Otelin güvenlik kamera kayýtlarýný inceleyen polis, kiþinin otele geldiðini ve 'sinin otelden ayrýldýðýný tespit etti. Güvenlik ve mobese kameralarýný takibe alan polis ekipleri, þüpheli kiþinin Mardin otobüsüne bindiðini belirledi. Otobüs Çorum'da dinlenme tesislerinde mola verdiðinde þahýslar gözaltýna alýndý. Kimlik kontrollerinde bu kiþilerin Süleyman A. () ve Türkan A. (8) isimli karý koca olduklarý belirlendi. Türkan A. ifadesinde, Ýlhan'ýn kendisini cep telefonunu arayarak günlerce rahatsýz ettiðini ve sözlü tacizde bulunduðunu söyledi. Durumu eþine bildirdiðini belirten Türkan A., konuþarak Ýlhan A.'yý ikna edip vazgeçirmek için Ýstanbul'a geldiklerini anlattý. Bir otele gittiklerini, eþi ile kendisinin bir odaya, Ýlhan'ýn da yanlarýndaki odaya yerleþtiðini belirten Türkan A., kendisiyle konuþmak için Ýlhan'ýn odasýna gittiðini söyledi. Konuþurlarken Ýlhan'ýn kendisine tacizde bulunmaya çalýþtýðýný iddia eden Türkan A., bu sýrada eþinin de yanlarýna geldiðini söyledi. Eþinin karþýlaþtýðý manzara karþýsýnda olaya müdahale etmeye çalýþtýðýný belirten Türkan, bu sýrada Ýlhan'ýn masa üzerindeki býçaðý alarak eþine saldýrdýðýný öne sürdü. Bir süre kavga ettiklerini ve kendisinin de Ýlhan'ýn elindeki býçaðý almak için çabaladýðýný belirten Türkan, ellerindeki yara izlerinin de bu sýrada olduðunu söyledi. Yere düþen býçaðý aldýðýný belirten Türkan A., býçaðý Ýlhan'a doðru rastgele salladýðýný ve Ýlhan'ýn yere yýðýlmasý üzerine korkudan olay yerinden kaçtýklarýný söyledi. Polis bir yandan bu ifadeyi alýrken bir yandan da husumet iddiasý nedeniyle kaçýrýlan yaþýndaki Sultan Ö.'nün babasý Cemal Ö.() ile ilgili de incelemelere baþladý. Ýnceleme sonunda polis, baba ile þüpheli çift arasýnda telefon irtibatý olduðunu belirledi. Yapýlan çalýþmalarda baba Cemal Ö.'nün azmettirmesi sonunda Türkan A.'nýn, sosyal paylaþým siteleri vasýtasýyla Ercan Ýlhan ile baðlantý kurduðu iddia edildi. Bir süre sanal arkadaþlýðýn ardýndan Ýstanbul'da buluþmaya geldiklerini belirledi. Polis, Türkan A.'nýn ifadesinin yalan olduðunu ise otelin güvenlik kamera kayýtlarýndan ortaya çakýrdý. Çünkü kayýtlarda kiþinin otele birlikte geldiklerini belirleyen polis, Türkan A. ile Ercan Ýlhan'ýn, otele el ele tutuþmuþ halde girdiklerini tespit etti. Bu durum ise kadýn þüphelinin anlattýðý ile çeliþiyordu. Daha sonra da plan gereði Türkan A.'nýn, birlikte olmak için odasýna giriyormuþ gibi Ýlhan'ýn odasýna girdiðini belirledi. Ýlhan'ýn boþ bir anýnda odaya Süleyman A.'nýn da gelerek cinayeti eþi ile birlikte iþledikleri öne sürüldü. Polis, Türkan A.'nýn, baðýrmamasý için Ýlhan'ýn aðzýný eli ile kapamaya çalýþtýðýný, bu sýrada Ýlhan'ýn ýsýrmasý nedeniyle elinin yaralandýðýný, Süleyman A.'nýn ise býçaðý kullanarak cinayeti iþlediði ihtimali üzerinde duruyor. Gözaltýnda bulunan þüpheli, emniyetteki iþlemlerinin ardýndan Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayý'na sevk edildi.

10 8 EYLÜL PAZARTESÝ Ders zili çalýyor Yaþlý sürücü direðe çarparak öldü Osmancýk ilçesinde aydýnlatma direðine çarpan otomobilin 8 yaþýndaki sürücüsü kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetti. Kaza, Osmancýk ilçe merkezindeki Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerine seyir halindeki Hüseyin Dönener'in (8) kullandýðý 9 HD 9 plakalý otomobil, kontrolden çýkarak orta refüjdeki aydýnlatma direðine çarptý. Kazada aðýr yaralanan sürücü Osmancýk Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardýndan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Dönener, burada yapýlan müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Osmancýk ilçesinden geçen D- karayolunda meydana gelen diðer trafik kazasýnda ise 'i bebek 7 kiþi yaralandý. Bayram tatili dönüþü Samsun'dan Ýstanbul'a giden Hakan Keklik () yönetimindeki TR 7 plakalý otomobil, Ovacýksuyu köyü yakýnlarýnda arýza nedeniyle yol kenarýnda bekleyen LY 7 plakalý otomobile çarptý. Kazada, sürücü Hakan Keklik, Nezaket Keklik () ile diðer otomobilde bulunan sürücü Ali Adýgüzel, Yiðit (), Gülsade (8), Canan () ve Þenol Adýgüzel () yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Durumu aðýr olan Canan Adýgüzel ile Nezaket Keklik, Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazalarla ilgili soruþturma baþlatýldý. Eylül'de baþlamasý planlanan ve açýlýþý ertelenen - eðitim öðretim yýlý, bugün baþlýyor. 8 milyon öðrenci ve 9 bini aþkýn öðretmenin dersbaþý yapacaðý dönemde, öðrencilere yeni cezalar getirildi. Eðitim-öðretim yýlý, uzun tatilin ardýndan bugün baþlýyor. 8 milyon öðrenci ve 9 bini aþkýn öðretmen ders baþý yapacak., ve Eylül günlerinde yapýlamayan dersler için yýl içinde yoðunlaþtýrýlmýþ telafi programý uygulanacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sýnýf ve ortaokul beþinci sýnýflardaki öðrenciler, okullarýn açýlmasýndan hafta önce uyum programýna alýnýyordu. Yeni takvime göre bu öðrencilere yönelik uyum programýna da bugün baþlanacak. Eðitim-öðretim yýlý 7 Haziran 'de sona erecek. Temmuz'da Resmi Gazete'de yayýmlanan Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile yeni cezalar getirildi. Öðretmenin bilgisi ve kontrolü dýþýnda biliþim araçlarýyla meþgul olan ve dersin akýþýný bozan öðrenciye disiplin cezasý verilecek. Arkadaþlarýna ve okul çalýþanlarýna sözle, davranýþla veya sosyal medya üzerinden hakaret eden, paylaþan, yayan veya baþkalarýný bu davranýþa kýþkýrtan öðrencilere - gün okuldan uzaklaþ týrma cezasý verilecek. HAKARET EDENÝN OKULU DEÐÝÞTÝRÝLECEK Biliþim araçlarý veya sosyal medya yoluyla eðitim ve öðretimi engelleyen, arkadaþlarýna aðýr derecede maddi ve manevi zarar veren öðrenci okul deðiþtirme cezasý alacak. Genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlýþ algý oluþturabilecek tutum ve davranýþlarý alýþkanlýk haline getiren öðrenci de ayný cezaya tabi olacak. Sosyal medya yoluyla arkadaþlarýna sarkýntýlýk yapan öðrenci ise okuldan atýlacak. ANAOKULUNDA 'SABAHÇI- ÖÐLENCÝ' DÖNEMÝ Haziran'da yayýmlanan Okul Öncesi Eðitim ve Ýlköðretim Kurumlarý Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik önemli deðiþiklikler içeriyor. Buna göre anaokulu öðrencilerinin sabahçý ve öðlenci olarak ikili eðitim alabilmesinin önü açýldý. Ayrýca ilköðretim. sýnýftan itibaren öðrencilerin hafýzlýk eðitimi alabilmesine imkân saðlandý. Öðrenciler hafýzlýk eðitimi aldýðý yýlda izinli sayýlacak. DERSHANE BÝTTÝ 'KURS' GELDÝ Öðrenci ve mezunlara ücretsiz açýlacak destekleme ve yetiþtirme kurslarý için Eylül'de baþlayan baþvurular, Ekim'e kadar devam edecek. Kurslar,. dönem,. dönem ve. dönem (yaz kurslarý) olmak üzere dönemde açýlacak. Kurslarda, hafta içi, hafta sonu 8 saate kadar ders verilecek. Ýlk dönem kurslarý Ekim'de baþlayacak ve Ocak 'da sona erecek.. dönem kurslarý ise 8 Þubat 'da baþlayacak, 7 Haziran 'da tamamlanmýþ olacak.. dönem yaz kurslarý ise Haziran- Eylül tarihleri arasýnda düzenlenecek. Öðrenciler ders ve öðretmen tercihinde bulunabilecek. DEVAMSIZLIK GÜNDEN 'A DÜÞTÜ Yönetmelikte yer alan deðiþiklikler þöyle: Liselerde ders seçimi her yýl mayýs ayýnýn ikinci haftasýydý. Artýk ikinci dönemin ilk haftasý seçilecek. Öðrenci kulüp faaliyetlerinde israftan kaçýnýlmasý için okul yönetimi tedbirler alacak. Liseye geçiþ sisteminde nakiller puan üstünlüðü ve okullarýn açýk kontenjanlarýna göre yapýlacak. Ýzinlerin toplamý bir eðitim ve öðretim yýlýnýn yarýsýndan fazla olamayacak. Veliler devamsýzlýðýn, ve 'inci günlerinde uyarýlacak. Devamsýzlýk süresi özürsüz günü, toplamda günü aþan öðrenciler ders puanlarý ne olursa olsun baþarýsýz sayýlacak. Nakil ve geçiþ baþvurusu, her ayýn ilk iþgününden son iþgününe kadar yapýlabilecek. Okul birinciliðine puan þartý getirildi. puandan fazla davranýþ puaný indirilmiþ öðrenciler birinci olamayacak. Ýnsani Deðerler Platformu bayramlaþtý Çorum Ýnsani Deðerler Platformu geleneksel hale getirdiði bayramlaþma bu programýný bu bayramda da gerçekleþtirdi. Ulu Cami bahçesinde yapýlan bayramlaþma programýna Çorum Ýnsani Deðerler Platformuna üye sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. Haber Servisi L Tipi Cezaevi'nde açýk görüþ bugün baþlýyor Kurban Bayramý sebebiyle Çorum L Tipi Cezaevi'nde bulunan tüm hükümlü ve tutuklulara, saatten az ve saatten fazla olmamak kaydýyla saatleri arasýnda açýk görüþ yaptýrýlacak. Bugün baþlayacak açýk görüþ Eylül'e kadar sürecek. Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yýldýrým, Kurban Bayramý için planlanan açýk görüþten, infaz edilmekte olan hücreye koyma disiplin cezasý olmasý durumunda hükümlü ve tutuklularýn yararlandýrýlmayacaðýný bildirdi. Kurban Bayramý için her hükümlü bir kez yararlandýrýlmak üzere Eylül tarihlerinde; Adana E Tipi, Afyonkarahisar E Tipi, Alanya L Tipi, Ankara ve Nolu L Tipi, Antalya E ve L Tipi, Aydýn E Tipi, Bafra T Tipi, Balýkesir L Tipi, Bandýrma ve Nolu T Tipi, Bolu T Tipi, Burhaniye T Tipi, Bursa E ve H Tipi, Çorum L Tipi, Denizli D Tipi, Diyarbakýr D Tipi, Diyarbakýr E Tipi, Düzce T Tipi, Erzurum E Tipi, Eskiþehir H Tipi, Fethiye T Tipi, Gaziantep E Tipi, Hatay E Tipi, Isparta E Tipi, Ýzmir,, ve Nolu T Tipi, Ýzmir-Buca, Kahramanmaraþ E Tipi, Karabük T Tipi, Kocaeli ve Nolu T Tipi, Konya E Tipi, Maltepe, ve Nolu L Tipi, Manisa T Tipi, Mersin E Tipi, Muðla E Tipi, Osmaniye ve Nolu T Tipi, Rize L Tipi, Sakarya L Tipi, Silivri,,,,,, 7 ve 8 No.lu L Tipi, Sincan T Tipi, Þýrnak T Tipi, Siverek T Tipi, Tekirdað ve Nolu T Tipi, Tokat T Tipi, Ümraniye E Tipi, Van M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda kalan hükümlü ve tutuklulara açýk görüþ saðlanacak Eylül tarihlerinde diðer bütün aðýr ceza merkezi ve müdürlük teþkilatý bulunan baðlý ceza infaz kurumlarýnda kalan hükümlü ve tutuklulara açýk görüþ saðlanacak. 8-9 Eylül tarihleri arasýnda müdürlük teþkilatý bulunmayan baðlý ceza infaz kurumlarýnda kalan hükümlü ve tutuklulara da, Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýnýn görüþü alýnarak kurum tarafýndan belirlenecek bir günde yapýlmak suretiyle açýk görüþ yaptýrýlacak. GÖRÜÞE KÝMLER KATILABÝLECEK? Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yýldýrým açýk görüþe iliþkin yaptýðý bilgilendirmede, sayýlarý ve konumlarý deðerlendirilmek suretiyle, adlî suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrý gruplar oluþturulup, her grubun görüþ günleri ve saatleri Cumhuriyet baþsavcýlýklarý ile kurum idareleri tarafýndan tespit edileceðini, bu gruplarýn, ayný zamanda ve ayný görüþ mahallinde birlikte bulundurulmamasý saðlanacaðýný kaydetti. Hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmek suretiyle sadece anne, baba, eþ, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeþleriyle görüþtürüleceklerine iþaret eden Genel Müdür Yýldýrým, hükümlü ve tutuklular ile görüþmek isteyen kiþilerin, akrabalýk durumlarýný nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmî belgeler ile ispatlamalarý gerekli olduðunu hatýrlattý. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünün, Kurban bayramý için gerçekleþtirilecek açýk görüþ hakkýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýna gönderdiði talimattaki diðer hususlar þöyle sýralandý: "Anne, baba, eþ, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeþi olmayan hükümlü ve tutuklularýn, üçüncü dereceye kadar olan akrabalarýndan en çok üç kiþiyle, önceden haber verilmesi ve belgelendirilmesi kaydýyla görüþme yapmalarý saðlanacak. Ancak; bu fýkra hükmü, aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýna hükümlüler hakkýnda uygulanmayacak. Hükümlü ve tutuklu sayýsýnýn, verilen açýk görüþ günü sayýsýna bölünmesi suretiyle görüþ gününe kadar gruplar oluþturulacak. Her grubun görüþ günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara teblið edilecek; hazýrlanan program, ayrýca koðuþlara ve ziyaretçilerin görebileceði uygun yerlere asýlmak suretiyle her ziyaretçinin, ziyaret gününde ceza infaz kurumuna gelmesi saðlanarak, izdiham önlenecek. Her grubun açýk görüþü bittikten sonra, görüþ yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, görevliler nezaretinde dikkatli bir þekilde arandýktan sonra koðuþ ve odalarýna götürülerek burada sayýlacak; kimlikleri fotoðraflý belgelerle kontrol edildikten ve grup mevcudunun tam olduðunun anlaþýlmasýndan sonra, ziyaretçilerin kurum dýþýna çýkmasýna izin verilecek. Ýzdihamý, firar ve karýþýklýklarý önlemek, disiplin ve düzeni saðlamak için Cumhuriyet baþsavcýlýðý ve kurum yönetimi, zabýta ile iþbirliði yaparak gerekli her türlü önlemi alacak; görüþ mahallinde yeteri kadar dýþ güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacak. Açýk görüþler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dýþýnda, bu iþ için ayrýlmýþ özel bölümünde, bulunmadýðý takdirde, ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceði yerde yaptýrýlacak. Açýk görüþler, yetiþkin ve genç hükümlü, hükümlü ve tutuklular için görüþ süresi yarým saatten az ve bir saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydýyla saatleri arasýnda yaptýrýlacak. Ziyaret süresi, görüþmenin fiilen baþladýðý andan itibaren iþleyecek.

11 AÐUS- 8 EYLÜL PAZARTESÝ Türkiye Diyanet Vakfý 8 bin hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdý Türkiye Diyanet Vakfý Genel Müdürü Ýsmail Palakoðlu, Türkiye Diyanet Vakfýnýn yýlý Kurban Programý kapsamýnda 8 bin hisse kurbaný keserek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýðýný söyledi. Palakoðlu, "Teslimiyetin ve paylaþmanýn zirvesini teþkil eden Kurban, akrabalarý, komþularý ve dostlarý birbirine yaklaþtýrdýðý gibi, Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doðu'dan Güney Amerika'ya, Gazze'den Bosna Hersek'e, Edirne'den Hakkari'ye kadar geniþ bir coðrafyada adýný bile duymadýðýmýz ülkelerdeki hiç görmediðimiz ve tanýmadýðýmýz kardeþlerimizi ve yeryüzündeki bütün Gelir testinde son gün Eylül Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu Üyesi Þemsi Bayraktar, gelir testi yaptýrmak için son günler olduðunu bildirerek, "Genel Saðlýk Sigortasý'nda yüksek limitten hesaplanan borçtan kurtulmanýn yolu gelir testinden geçiyor. Çiftçilerimiz vevatandaþlarýmýz, Eylül'e kadar gelir testi yaptýrýrlarsa Genel Saðlýk Sigorta borçlarý silinecek ya da azalacaktýr" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Eylül'e kadar gelir testi yaptýrmayan çiftçilerimiz ve vatandaþlarýmýzýn tavandan Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) borcuyla karþý karþýya kalacaðýný belirtti. Genel Saðlýk Sigortasý borcu olan çiftçilerimiz ve vatandaþlarýmýz, gelir testi yaptýrmadýðý için yüksek meblaðlarla karþý karþýya kaldýðýný, bu kiþilerin Eylül olan son baþvuru tarihini kaçýrmamasý gerektiðini vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: " Eylül tarihine kadar çiftçilerimiz ve vatandaþlarýmýzýn gelir testi için bulunduklarý yerdeki kaymakamlýklardaki Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarýna baþvurmalarý gerekiyor. Buralarda yapýlacak gelir testi sonucuna göre, hane içindeki kiþi baþýna geliri brüt asgari ücretin 'te 'inden ( lira kuruþ) az olanlarýn borcu silinecek. Borcu silinenler saðlýk hizmetinden yararlanmaya baþlayacak. Gelir bu rakamýn, yani lira kuruþun üzerindeyse, gelir oranýnda belirlenecek prim geriye dönük olarak yeniden hesaplanacak.böylece en yüksek limitten çýkarýlan borçtan çiftçilerimiz ve vatandaþlarýmýz kurtulacaklar. Çýkan borç taksitle de ödenebilecek. Genel Saðlýk Sigortasý borcunu yapýlandýrmak isteyenlerinde Kasým'a kadar Sosyal Güvenlik il müdürlüklerine ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine baþvurmalarý gerekiyor. müminleri de birbirine yakýnlaþtýrmaktadýr" dedi. Türkiye Diyanet Vakfýnýn, kurmuþ olduðu profesyonel ve teknolojik alt yapýsý ile her bir baðýþçýyý ve her bir kurbaný adým adým takip ettiðini, Kurban Organizasyonunun tüm süreçlerinin bizzat vakýf tarafýndan yürütüldüðünü ve kesilen kurbanlarýn tamamýnýn bekletilmeden ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýldýðýný belirten Palakoðlu, " yýlý Kurban Programý Kapsamýnda Türkiye Diyanet Vakfý'na verilen vekâlet sayýsýnda yüzde artýþ oldu, hayýrsever milletimiz 8 bin hisse kurbaný vakfýmýza emanet etti. Ülkemizden ve Dünyanýn dört bir yanýndan vakfýmýza verilen Þemsi Bayraktar -BORÇLAR TESCÝL BAÞ- LANGIÇ TARÝHÝNDEN ÝTÝBA- REN GÜNCELLENECEK- sayýlý Torba Kanunla yapýlan düzenlemelerle zorunlu Genel Saðlýk Sigortalýsý olarak tescil edildiði halde gelir testine hiç baþvurmayan vatandaþlarýmýzýn, Mart tarihine kadar gelir testine baþvurmalarý durumunda, Genel Saðlýk Sigortasý borçlarýnýn yapýlacak gelir testi sonucuna göre tescil baþlangýç tarihinden itibaren güncelleneceði hüküm altýna alýnmýþtý. Yine ayný Kanunla, zorunlu Genel Saðlýk Sigortasý prim borcu olan vatandaþlarýmýza, Nisan tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na baþvurmalarý durumunda borçlarýný peþin ya da 8 eþit taksite kadar yapýlandýrma imkaný verilmiþ, ayrýca borç asýllarýnýn yapýlandýrýlarak Haziran tarihine kadar peþin ödenmesi halinde gecikme cezasý ve gecikme zammýnýn tahsilinden vazgeçileceði hükmü getirilmiþti. -BAKANLAR KURULU SÜ RELERÝ AY UZATMIÞTI- Bakanlar Kurulu, Genel saðlýk sigortalýsý olarak tescil edildiði halde gelir testine hiç baþvurmayan vatandaþlarýmýz için gelir testine son baþvuru süresi Eylül 'e kadar, Genel saðlýk sigortasý prim borcu olan vatandaþlarýmýzýn prim borcunu yapýlandýrmalarý için Sosyal Güvenlik Kurumu'na son baþvuru süresini Kasým 'e kadar, Borçlarýný yapýlandýran vatandaþlarýmýzýn ilk taksit ve peþin ödeme süresi Kasým 'e kadar uzatmýþtý." Bayraktar, çiftçilerimiz ve vatandaþlarýmýz zorunlu Genel Genel Saðlýk Sigortasý'na iliþkin tescil ve borç durumlarýný ve adreslerinden görüntüleyebileceklerine belirtti. emanetleri dini usullere uygun olarak, vekalet veren kiþilerin adlarý okunarak ülkenin 9 bölgesinde, ülkemizde ise 9 il ve ilçe merkezinde görevli ve gönüllülerimiz nezaretinde keserek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýyoruz. Vakfýmýza vekâlet veren hayýrseverlerimizin kurbanlarýnýn kabul olmasýný diliyor; barýþýn, esenliðin, tefekkürün, yenilenmenin, sabrýn, çaresizliði gidermenin, kutlu yürüyüþün, yoksula, kimsesize ve çaresize yakýnlaþmanýn vesilesi olan Kurban Bayramýnýn ülkemize ve milletimize hayýrlar getirmesini diliyorum. Hayýrseverlerimize bir kez daha teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Horlama çocuklarda okul baþarýsýný düþürüyor Çocuklarda horlama; gün boyu uyuklama isteði, dikkat daðýnýklýðý, algý zayýflamasý gibi sorunlara yol açarken, bu durum çocuðun okul yaþamýný olumsuz etkiliyor. Bu nedenle horlamaya neden olan etkenin belirlenip, vakit kaybetmeden tedavi edilmesi büyük önem taþýyor. Memorial Ankara Hastanesi Kulak Burun Boðaz Bölümü'nden Prof. Dr. Fikret Ýleri, çocuklarda horlama sorunu ve tedavisi hakkýnda bilgi verdi. HORLAYAN ÇOCUK YORGUN VE STRESLÝ UYANIR Çocuklarda en önemli horlama nedenlerinin, geniz eti büyüklüðü ve"rinit" denilen burun iltihaplarý olduðunu kaydeden Prof. Dr. Fikret Ýleri þu bilgileri verdi: "Bu durumlar üst solunum yolu týkanýklýðýna neden olarak, burun solunumu yerine aðýz solunumu yapýlmasýna yol açmaktadýr.horlama, basit veapne ile seyreden iki farklý þekilde görülmektedir. Basit horlamada düzenli bir nefes alýþveriþi aðýz solunumu ile devam eder ve gürültülüdür. Apneli horlamada ise solunum saniye ve üzeri süreyle kesilmektedir. Apnelihorlamalar çocuðun uyku düzenini bozmaktadýr. Uyku sýrasýnda nefesi pek çok kez kesilen çocuðun vücudu adrenalin salgýlar. Gece rahat uyuyamadýðý için sabah uyandýðýnda çok yorgun ve aþýrý stresli olur. Gün içinde uyuklamaya eðilimlidir ve algýlamasý zayýflar. Çocuktaki horlamanýn tanýsý, aileden dinlenilen hasta öyküsüyle konulmaktadýr. AÐIZ SOLUNUMU YAPAN ÇO- CUKLAR DAHA SIK HASTALANIR Burun solunumunda hava burundan geçerken ýsýtýlýr, nemlendirilir ve filtre edilir. Bu iþlemler, havanýn akciðere daha saðlýklý bir þekilde ulaþmasýný saðlar. Aðýz solunumda ise bu fonksiyonlar ortadan kalktýðý için çocuk daha sýk hastalanmaya baþlar. Bu nedenle aðýz solunumu yapan ve horlamasý olan çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarý normalden biraz daha fazla görülmektedir. Daha sýk hastalanan çocuklarýn hem fiziksel hem de ruhsal geliþimleri daha yavaþtýr. DETAYLI MUAYENE ÖNEMLÝ Her çocukta geniz eti vardýr, büyümeye devam eder, yaþ civarýnda en büyük boyutuna ulaþýr ve ergenlik çaðýnda ise kaybolur. Bu yüzden geniz etinin varlýðý ameliyat nedeni deðildir. Horlamanýn da en önemli nedenlerinden biri olan geniz eti, burun solunumunu bozacak kadar büyüdüðünde ameliyat gerektirmektedir. Horlama problemi olan çocuklarda burun ve geniz etinin beraber incelenerek deðerlendirilmesi çok önemlidir. Bazý vakalarda ilaç tedavisine baþlandýðýnda geniz eti küçülür ve burun açýldýðý zaman da horlama sorunu ortadan kalkar. Bu nedenle ameliyat kararý alýnmadan önce burundan baþlayarak bademciðe kadar detaylý bir deðerlendirme yapýlmalýdýr. ÇOCUKLAR AMELÝYATIN ER- TESÝ GÜNÜNDE OKULA DEVAM EDEBÝLÝR Horlama tedavisinde öncelikli amaç, aðýz solunumuna neden olan etkenin ortadan kaldýrýlmasýdýr. Eðer burun týkanýklýðý, burunda iltihaplanma veya anatomik bozuklar varsa, bunlar gözden geçirilerek ortadan kaldýrýlmalýdýr. Çocuklarda en sýk görülen horlama nedeni olangeniz eti,pratik bir ameliyatla tedavi edilebilir. Burada önemli olan nokta ameliyat kararý verirken, çok aceleci olmamak ve varsa burundaki problemi gözden kaçýrmamaktýr. Geniz eti ameliyatý sonrasýnda çocuklar ayný gün taburcu edilmekte, ameliyatýn ertesi günü okula dönebilmektedir." Pedagog Dr. Melda Alantar "Çocuðunuzu psikolojik açýdan okula hazýrlayýn" Yaz tatilinin sona ermesine sayýlý günler kala çocuklar ve anne babalar için yeni dönem öncesi okul heyecaný baþlýyor. Son derece telaþlý geçen bu süreçte çocuklarýn okula duygusal ve zihinsel olarak hazýr olmasý için bazý kurallara uymak büyük önem taþýyor. Memorial Þiþli Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Pedagog Dr. Melda Alantar, çocuklarýn okula saðlýklý bir baþlangýç yapmalarý için önerilerde bulundu. OKUL BAÞLAMADAN SAÐLIK KONTROLLERÝNÝ YAPTIRIN Okul zamaný gelmeden tatilin son günlerinde çocuðun fiziksel ve ruhsal saðlýðýnýn yerinde olduðundan emin olunmasý gerektiðini ifade eden Pedagog Dr. Melda Alantar, "Bunun için diþ, göz gibi genel saðlýk kontrolleri yaptýrýlmalýdýr. Çocuðun duygusal veya psikolojik geliþimiyle ilgili endiþeler varsa uzmanlarla paylaþýlmalýdýr. Uzmanlar kaygýlarýn yaþa uygun konulardan mý ya da ayrýntýlý olarak deðerlendirilmesi gereken geliþmelerden mi kaynaklandýðýný belirlemeye yardýmcý olacaktýr. Okul baþlamadan önce var olan sorunu saptayarak çözüm aramak çocuða önemli yarar saðlar" dedi. OKULLAR AÇILMADAN HAFTA ÖNCE UYKU VE KAHVALTI SAATLERÝNÝ DÜZEN LEYÝN Pedagog Dr. Melda Alantar þu bilgileri verdi: "Deðiþikliklere çocuðu hazýrlamak, ödev ve etkinlikler nedeniyle aþýrý yorgunluk hissetmemesi için düzen oluþturmanýn yararlarý üzerine çocukla konuþulmalýdýr. Çocuklar sabah kalkabilmek için çalar saatlerini kendileri kurabilirler. Sabah okul için hazýrlanmak ve kahvaltý etmek için çocuða yeterli zaman tanýnmalýdýr. Düzene uyum saðladýklarý, servise yetiþtikleri zaman çocuklarý takdir etmek önemlidir. Eve döndüðünde sizi bulamadýðý zaman neler yapmasý gerektiði de çocukla ayrýca konuþulmalýdýr. OKULA HAZIRLIK BÝLGÝLERÝNÝ ÖNCEDEN GÖZDEN GEÇÝRÝN VE ALIÞVERÝÞÝ BÝRLÝKTE YAPIN Okul alýþveriþine çocukla birlikte çýkmak ve onun tercihlerine öncelik vermek önemli bir adýmdýr. Yýl içinde öðreneceði bilgiler hakkýnda konuþulmalý, ders programýný kavrama yeteneðine olan güvenin tam olduðu aileler tarafýndan çocuða anlatýlmalýdýr. Öðrenme becerilerinin geliþmesi zaman alýr, sýk tekrar gereklidir. Çocuk sabýrlý, dikkatli ve olumlu olmasý konusunda yüreklendirilmelidir. Okul açýlmadan önce çocuðun sýnýf arkadaþlarýyla buluþarak olumlu sosyal iliþkiler kurmasý için de desteklenmesi önemlidir. OKULLARIN AÇILACAÐI HAFTA ÝÞ PROGRAMINIZI HAFÝFLETÝN Aileler okullarýn açýldýðý hafta iþ programýný sadeleþtirmelidir. Ýþ seyahatleri, gönüllü çalýþmalar ve projeler mümkün olduðu ölçüde ertelenmelidir. Yeni okul döneminde çocuðun hissedebileceði endiþeyi yenmesi ve okul düzenine alýþmasýna yardýmcý olabilmek için serbest zamana ihtiyaç duyulabilir. Ayný zamanda aileler de okulu daha iyi tanýmak adýna öðretmenlerle tanýþmalý ve onlarla iletiþim içinde olmak istediðini belirtmelidir. Ayrýca okul yönetimi, psikolojik danýþman, serbest zaman etkinlikleri koordinatörleriyle de tanýþýlmalýdýr. ÝLK GÜN OKULA BÝRLÝKTE GÝDÝN, ÇANTASINA ÖZEL NOTLAR BIRAKIN Ýlk kez okula baþlayacak ya da anaokuluna gidecek bir çocuðun yanýnda mutlaka annesi ve babasý da olmalýdýr. Aile ile olan ayrýlýk sahnesi olabildiðince kýsa tutulmalýdýr. Anne ve baba mümkünse çocuðuna onu sevdiðini söylemeli, okulda mutlu ve güvende olacaðýný, gün sonunda okula gelip onu alacaklarýný anlatmalýdýr. Ayrýca beslenme veya okul çantasýna onu yüreklendirecek özel notlar yazmak; yeni bir durumda insanlarýn endiþe duymalarýnýn doðal olduðunu ve öðretmen, akranlarýný tanýyýp okul düzenine uyum saðladýktan sonra her þeyin düzeleceðini anlatmak çocuðunuzun daha iyi hissetmesini saðlayacaktýr.

12 8 EYLÜL PAZARTESÝ KOÞAR AÝLESÝNÝN ACI GÜNÜ Türkiye Futbol Federasyonu Baþkan Yardýmcýsý Arif Koþar'ýn Hac'da bulunan ablasý Saliha Hassümer geçirdiði beyin kanamasý sonrasýnda yaþamýný yitirdi. Eþi Hüseyin Hassümer ile birlikte hac görevini yerine getirmek üzere Mekke'ye giden Yaþýndaki Saliha Hassümer,gittikten kýsa bir süre sonra rahatsýzlýk geçirmesi sonrasýnda hastaneye kaldýrýldý.bir süre hastane kaldýktan sonra hac görevini getirmek üzere Arafat'a giderek hacý oldu.saliha Hassümer, bu görevini yerine getirdikten kýsa bir süre sonra fenalaþtý.eþi Hüseyin Hassümer, yetkililerden yardým istedi.olay yerine gelen ambulans Saliha Hassümer'i hastaneye kaldýrdýðý sýrada yaþamýný yitirdi. Belediyespor, Çatalca'ya takýldý - Puan Durumu Takýmlar O G B M P Kastamonu 9 Bergama Bld Niðde Bld Van BBSK Erzincanspor Dersimspor Beylerbeyispor Bayburt GÖÝ Manavgatspor Çatalcaspor Çorum Bld Batman Petrol Gölcükspor Dardanelspor K.Ýskenderun Darýca GB Tavþanlý Linyit Çine Madran Sandýklýspor STAD: Çatalca Ziya Altýnoðlu HAKEMLER: Ahmet Aslan, Kasým Mutlu, Ünal Ürkmez. ÇATALCASPOR: Taylan, Þeyhmus, Evren, Engin, Gökhan, Oðuz, Sertaç, Mikail, Ýlhan, Murat, Sadýk. ÇORUMSPOR: Fatih, Akýn, Serkan, Ýmam, Oðuzhan, Kudret, Furkan, Eray, Hakan, Berat, Emre. GOL:.dakikada Ýlhan, Spor toto.lig.grupta mücadele eden Çorum Belediyespor Çatalcaspor'a yenildi. Çatalca Ziya Altýnoðlu Stadýnda oynanan maçta iyi bir futbol ortaya koyamayan Çorum Belediyespor.dakikada yediði golle - yenildi. Ligin.haftasýnda kendi sahasýnda Sandýklýspor'u - yenerek umut veren Çorum Belediyespor aldýðý maðlubiyetle taraftarlarýný üzdü. Maç boyunca rakibine üstünlük saðlamakta güçlük çeken Çorum Belediyespor, rakibinin ataklarýný engellemekte de zor anlar yaþadý..dakikada geliþen Çatalcaspor ataðýnda ise bir anlýk savunma hatasýný affetmeyen Ýlhan Çorum Beledieyspor aðlarýný havalandýrmayý baþardý. Kalesinde golü gören Çorum Belediyespor, bu gole karþýlýk vermek için ataklar geliþtirme çabasý içerisine girse de Çatalcaspor orta sahasý Çorum Belediyespor ileri uç elemanlarýna geçit vermedi. Ýlk yarýsý - ev sahibi takýmýn üstünlüðü ile biten maçýn ikinci yarýsýnda da her iki takým geliþtirdiði ataklarda gol bulamadý ve maç Çatalcaspor'un - üstünlüðü ile tamamlandý. Çorum Belediyespor 7.haftada kendi sahasýnda Çine Madranspor'u konuk edecek. Yasin Yücel Kastamonu bayramý erken yaþadý Ziraat Türkiye Kupasý Tur karþýlaþmasýnda. Lig temsilcisi Anadolu Selçukluspor'u Gazi Stadý'nda aðýrlayan Kastamonuspor 9, adeta þov yaptý. Yüzde yüz iki penaltýsýnýn, bir golünün verilmediði ve iki topu da direkten dönen Kastamonuspor 9, rakibini güzel futbol ve - gibi net bir skorla devirerek adýný üçüncü tura yazdýrdý. Ziraat Türkiye Kupasý Tur karþýlaþmasýnda. Lig temsilcisi Anadolu Selçukluspor'u Gazi Stadý'nda aðýrlayan Kastamonuspor 9, adeta þov yaptý. Yüzde yüz iki penaltýsýnýn, bir golünün verilmediði ve iki topu da direkten dönen Kastamonuspor 9, rakibini güzel futbol ve - gibi net bir skorla devirerek adýný üçüncü tura yazdýrdý. Kastamonuspor 9'nýn ilk golü 'üncü dakikada Uður'un akýl dolu kafa vuruþuyla geldi. Ýkinci golü 'da Yaþar, üçüncü golü ise 7'de Batuhan kaydetti. GÜNAY'A ARMAÐAN Kýrmýzý-siyahlýlar her golün Çatalcaspor karþýlaþmasýnda ayaðý kýrýlan takým arkadaþlarý Günay Þakar'a armaðan ettiler. Günay'ýn formasýný açan kýrmýzý-siyahlýlar, arkadaþlarýna zor günlerinde destek oldu. Tribünler Kastamonuspor 9 futbolcularýnýn bu davranýþýný ayakta alkýþlayarak Günay tezahüratlarýyla oyunculara destek verdi. TKÝ Tavþanlý Linyitspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayan kýrmýzý siyahlýlar tesislerde toplanarak bayramlaþtý. Kupa maçýnýn ardýndan Spor Toto. Lig takýmlarýndangölcükspor sezona istediði gibi bir baþlangýç yapamamýþtý. Kýrmýzý siyahlýlar beþinci hafta sonunda topladýðý üç puanla ligde alt sýralarda kalýrken, Ziraat Türkiye Kupasý'nda ise yoluna devam etmeyi baþardý. Kýrmýzý siyahlýlar hafta arasýnda oynadýklarý kupa mesaisinde PTT. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'u kupanýn dý- GÖLCÜKSPOR TESÝSLERDE BAYRAMLAÞTI þýna iterek yoluna devam etmeyi baþarmýþtý. Gölcükspor tam kadro Sahasýnda oynadýðý kupa mesaisinin ardýndan oynayacaðý TKÝ Tavþanlý Linyitspor maçýnýn hazýrlýklarýna ara vermeden devam eden kýrmýzý siyahlýlar, Tavþanlý'ya hareket öncesi tesislerde bayramlaþtý. Bayramlaþma törenine Gölcükspor Baþkaný Ahmet Þahin ve yöneticilerin yaný sýra tüm futbolcular, teknik heyet katýldý. Törene Gölcükspor Taraftar Derneði Baþkaný Þenol Þimþek'de katýldý. Baþkan galibiyet istiyor Tüm Ýslam aleminin bayramýný kutlayan baþkan Ahmet Þahin, "Bayram öncesi güzel galibiyet ile bayrama girmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Hepinizin bayramýný kutlarým" dedi. Daha sonra Ali Beykoz söz aldý Galibiyet ile birlikte bayramý kutladýklarýný ifade eden Beykoz, "Deplasmandan galibiyet almak istiyoruz ve tüm Ýslam ailemin bayramý mübarek olsun" dedi. Ardýndan bayramlaþma törenine geçildi.

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Başkan Atabay, Bayramda huzurevlerini ziyaret etti

Başkan Atabay, Bayramda huzurevlerini ziyaret etti Kurban Bayramında Didim Protokolü bayramlaştı sayfa 3 Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz Yıl : 1 Sayı : 47 10/Eylül/2016 DIDIM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Tüp Bebek Merkezi açýldý

Tüp Bebek Merkezi açýldý Sanatcý Cemalettin Kurtoðlu'ndan Park eleþtirisi Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Türk Sanat Müziði sanatcýsý Hemþerimiz Cemalettin Kurtoðlu Kültür sitesinin yýkýlmasýndan spnra yerine yapýlan Park

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

*** TOSYA KENT REHBERİ ***

*** TOSYA KENT REHBERİ *** *** TOSYA KENT REHBERİ *** ACİL EĞİTİM KURUMLARI SİYASİ PARTİLER Yangın 110 Milli Eğitim Müd. 313 18 84 Adalet ve Kalkınma Partisi 313 51 50 Acil Servis 112 Halk Kütüphanesi 313 10 46 Büyük Birlik Partisi

Detaylı

Adam gibi duruþ sergileyelim' 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor'

Adam gibi duruþ sergileyelim' 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor' MHP kasýmýn ilk haftasý adaylarý açýklayacak Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Teþkilatý'nýn bayramlaþma töreni gerçekleþtirildi. Ýl Baþkanlýðý binasýnda yapýlan bayramlaþma törenine MHP Çorum Ýl Baþkaný

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Ceylan'ýn Sungurlu eleþtirilerine MHP'den cevap

Ceylan'ýn Sungurlu eleþtirilerine MHP'den cevap Halit Yýldýrým "Keþke" dedi birinci oldu Yaptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile Edebiyat çevrelerinin takdirini kazanan ve Ankara'dan yayýn yapan Birharf e-dergisinin düzenlediði 6. nesir yarýþmasý sonuçlarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor STK'lar bayramlaþma geleneðini devam ettirdiler Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, Çorum'da bayramlaþma geleneðini sürdürdü. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Kurban Bayramýnda da Ulu Cami'de bayramlaþma

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar "CHP 1946'tan beri seçim kazanamýyor 10 Aðustos'ta da kazanamayacak" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP'nin 1946 yýlýndan beri hiçbir seçimi kazanamadýðýný belirterek, 10 Aðustos

Detaylı

5 TE. huzurunu düþünüyoruz" "MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü

5 TE. huzurunu düþünüyoruz MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü "Ýncesu Kanyonu'nun turizm açýsýndan hak ettiði yere gelmesi için çalýþacaðým" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy Ýlçesi'nin Ýncesu Köyü'nde halkla buluþtu. 1 Kasým seçimlerinin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Muğla OBM de Yeni Atamalar

Muğla OBM de Yeni Atamalar Muğla OBM de Yeni Atamalar Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde boş İşletme Müdür Yardımcıları kadrolarına atamalar yapıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğündeki atamlar Orman Genel Müdürlüğünce münhal bulunan İşletme

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

'Analar, babalar acý içerisinde Cumhurbaþkaný 400 vekil peþinde'

'Analar, babalar acý içerisinde Cumhurbaþkaný 400 vekil peþinde' "Gün, teröre karþý topyekun el ele, omuz omuza olma günüdür" Memur Sen Çorum Þubesi son günlerde artan terör eylemleri nedeniyle "Teröre Karþý Tek Ses Tek Yürek" protestosu düzenledi. PTT önünde yapýlan

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

"10'da 10 Projesi" giriþimcilik eðitimlerine yeni bir soluk katacak

10'da 10 Projesi giriþimcilik eðitimlerine yeni bir soluk katacak Usulsüz Dinleme Ýddialarý Bakan Ýmzasýyla Çöktü 10 DA 23 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "10'da 10 Projesi" giriþimcilik eðitimlerine yeni bir soluk katacak "AKP terörü kademeli olarak daðdan

Detaylı