İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ"

Transkript

1 I Prof. Dr. TAMER KOÇEL İstanbul Kültür Üniversitesi İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ Yönetim ve Organizasyon Organizasyonlarda Davranış Klasik, Modern, Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar GENİŞLETİLMİŞ 15. BASKI İSTANBUL 2014 Beta

2 II İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ Yayın No : 3112 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı - Nisan İSTANBUL 13. Baskı - Ekim İSTANBUL 13. Baskıdan Tıpkı 14. Baskı - Şubat İSTANBUL 15. Baskı - Temmuz İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask -Cilt : Beta Bas m A.fi. : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / STANBUL Tel: (Sertifika No ) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.Ş. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ Ekonomi dünyasında küresel rekabetin, değişik boyutlarda yerel, bölgesel ve küresel ekonomik krizlerin, kitle iletişim ve sosyal medya kullanımının, iletişim ve bilişim dünyasındaki gelişmelerin, ülkeler arası kültürel etkileşim ve girişimlerin sürdüğü ve işletme yönetimi ve organizasyonu konularında önemli değişimlerin devam ettiği çalkantılı bir ortamda kitabımızın bu on beşinci baskısı yapılmıştır. Bir önceki baskıların kısa sürede tükenmiş olmaları nedeniyle planlamış olduğumuz içerik değişikliklerinden bazılarını bu yeni baskıda gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bu on beşinci baskı hem içerik olarak hem de format olarak bazı yeniliklerle basılmıştır. Bu baskıda yapılan başlıca değişiklikler şunlardır: Kitabın bölüm-kısım-ayırım şeklindeki ana formatı aynen kalmış, fakat kritik bir gözden geçirme ile, her bölüm, kısım ve ayırımda ele alınan konulara, küresel rekabet ortamında yöneticilik bakış açısı ile yeni ilaveler yapılmıştır. Bazı kısımlar birleştirilmiş ve sadeleştirilmiştir. Yönetim ve organizasyon ile ilgili yaklaşımlar kronolojik olarak incelenirken, kitabımızın daha önceki baskıları dahil yerli ve yabancı hemen bütün işletme yönetimi kitaplarında atlanan bir yaklaşım olan yönetim bilimi yaklaşımı/ma-nagement science approach, bu sefer kitaba dahil edilmiştir. Böylece yönetim düşüncesindeki gelişmeleri tam olarak görmek imkan dahiline girmiştir. Kitabı hem daha okuyucu dostu-reader friendly yapabilmek hem de ele alınan konuları mizahi açıdan da olsa özetleyebilmek amacı ile, konu başlarında yeni karikatürler eklenmiştir. Bu baskıya ülkemizin tanınmış karikatür sanatçılarından Sayın Mesut YAVUZ un İşletme Yöneticiliği kitabı için özel olarak çizdiği karikatürler yanında akademisyen dostumuz Sayın Prof. Dr. Selçuk HÜNERLİ nin önceki baskılarda kullanılan çizimleri de korunarak, yönetim işinin değişik boyutları ayrıca mizah yolu de açıklanmaya çalışılmıştır. Kitabın amacı, akademik içeriği ve bakış açısında herhangi bir değişiklik yoktur. İşletme Yöneticiliği kitabının amacı, işletme yönetimi, organizasyonu ve organizasyonlarda davranış konularında araştırmalar ve uygulamalar sonucu oluşmuş teorik bilgi birikimi ve günümüze dek gelişen başlıca kavram, teori, yaklaşım ve uygulamaların ana özelliklerini ve uygulamadaki yönetici açısından ne ifade ettiklerini açıklamaktır. Kısacası kitapta ele alınan konularla ilgili bilgi birikimine yönetici gözü ile ve ağırlıklı olarak yönetim süreci nin ilk üç safhası olan planlama-organizasyon-uygulama çerçevesinde bakılmıştır. Ele alınan konular beş bölüm içinde toplanmıştır: Birinci bölümde, bilimsel anlayış ve işletme yönetimi alanındaki bilimsel bilgi birikimi üzerinde durularak, işletme yönetimi ve organizasyonu konusunun bilimsel bir disiplin olarak gelişme koşulları ve yöneticiliğin bir meslek olarak gelişebilmesi için bu bilimsel birikimin önemi vurgulanmıştır. Yani yönetimin okutulabilir, öğretilebilir yönü ve yöneticiliğin bilim yönü ele alınmıştır. İkinci bölümde, yönetim sürecinin başlangıcı ve yöneticilik işinin temeli olan karar verme ve planlama konuları ele alınmıştır.

4 IV İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ Üçüncü bölüm, yönetim ve organizasyon teori ve yaklaşımlarının kronolojik incelenmesine ayrılmıştır. Buradaki ana vurgu şu olmuştur: Yönetim işi, kökü tarihin derinliklerinde olan bir uğraşıdır. Yönetimin temel sorusu olan belli hedefler için insanları nasıl organize etmeli ve yönetmeli sorusu asırlardır değişmemiş, fakat bu soruya verilen cevaplar değişmiştir. Bu soruya verilen cevaplar, sanayi devrimi ile birlikte oluşmaya başlayan, işletme yönetimi çerçevesindeki sistematik yaklaşımlardan hareketle, kronolojik bir sırada günümüz küresel rekabet ortamına kadar incelenmiştir. Bu çerçevede ele alınanlar Klasik Yönetim Yaklaşımı, Neoklasik (Davranışsal) Yönetim Yaklaşımı, Yönetim Bilimi Yaklaşımı, Modern Yaklaşımı oluşturan Sistemler Teorisi Yaklaşımı ve Durumsallık (Koşul Bağımlılık) Yaklaşımı ve farklı bir yaklaşım olarak Kaos ve Kompleksite Yaklaşımı üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde, kronolojik bakış açısının devamı olan ve 1980 li yıllardan sonra ortaya çıkan yönetim işi ile ilgili farklı düşünceler, kavramlar, teknikler ve uygulamalar Modern-Sonrası Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar adı altında ele alınmıştır. Beşinci ve son bölüm, örgütsel davranış konularına ayrılarak, yöneticilerin, yönetim işini fiilen yaparken kullandıkları başlıca yönetim süreçleri, yöneticiler açısından anlamı ve başlıca sorunları ele alınmıştır. Burada önce organizasyonlar üst kademeye giden, bazıları çıkmaz sokak, bazıları çok dolambaçlı, bazıları çok direkt yolları içeren bir çeşit labirent e benzetilerek, her kademedeki yöneticilerin bu labirentin özelliklerini sistematik bir şekilde analiz edebilmelerinden başlayarak, labirent içindeki yönetim uygulamalarında kullanacakları iletişim, grup, otorite-yetki-etkileme, liderlik, motivasyon, çatışma yönetimi ve değişim yönetimi süreçleri ele alınmıştır. Bu içerik işlenirken kullanılan akademik bakış açısı değişmemiş, önceki baskılarda olduğu gibi, bilimsel yaklaşım ve metodu esas alan, sorgulayıcı olan ve bilimsel anlayışın vazgeçilemez özelliği olan yanlışlanma nın varlığının önemini vurgulayan bakış açısı olmuştur. Özellikle işletme yönetimi alanındaki bilimsel temelli bilgi birikiminde, yani yöneticiliğin bilimsel yönünde, bu bakış açısının önemi, merhum Hüseyin BATUHAN ın görüşleri ile somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Şöyle ki, işletmeler, ekonomik, sosyal, hukuksal ve teknolojik çevrelerdeki hızlı değişmelere uyabilmek ve bu değişimlerin ortaya çıkardığı küresel rekabette başarılı olup ayakta kalabilmek için pek çok yeni ve güncel yönetim tekniklerinden yararlanmaktadır. Yeni yönetim teknikleri olarak sunulan güncel uygulamalarla ilgili teknikler, yönetim işine popüler yaklaşımın bir sonucu olarak, sadece popüler ekonomi ve işletme dergilerinin sayfalarında geniş yer almakla kalmamakta, zaman zaman bilimsel nitelikteki yazının içine de sızmaktadır. Daha da ilginci, yönetim ve organizasyon konuları ile ilgili akademisyenlerden bazıları, zaman zaman bu güncel teknikler konusunda inancı tam (true believer) bir izleyici haline gelmekte; bilimsel çalışmanın olmazsa olmaz şartı olan şüphecilik, sorgulama ve yanlışlanma özelliklerinden uzaklaşmış görünmektedir. Bütün bunlar, yönetim ve organizasyon konularının arkasındaki teorik yapıyı, bilimsel araştırmanın öngördüğü sağlam metodolojiyi, bilimsel gelişmenin temeli olan saha araştırmasını ve yanlışlanmayı gölgelemekte, adeta ikinci plana itmektedir. Bir veya iki işletmede başarılı sonuç veren uygulamalar hemen genelleştirilmekte, adeta yepyeni yönetim yaklaşımları gibi sunulmakta ve bilimsel çalışma sistematiği, metodoloji ve usule ilişkin gerekler göz ardı edilmekte ve ortaya birbiri ardına gelen yeni yönetim teknikleri dalgaları çıkmaktadır. Bu durum, bilimsel gelişmenin temeli olan yanlışlama sürecini adeta ortadan kaldırmaktadır. Söylemek istediğimiz, bilim felsefecisi BATUHAN ın, Bilim ve Şarlatanlık kitabında sözünü ettiği ve kanımca her

5 V bilim insanı için bir rehber olması gereken sözlerinin, yönetim ve organizasyon alanında her zaman pek fazla revaç bulmadığının gözlemlenmesidir. BATUHAN a göre,.. herhangi bir bilim alanında herhangi bir iddianın bilimsel bilgi haline gelebilmesi için, bu iddianın herhangi bir şüpheye yer kalmayacak tarzda kanıtlanması gerekir. Bilim insanları bilim insanlarına konuşur ve iddialarını (tezlerini), yaptıkları araştırmalarla diğer bilim insanlarına aktarırlar. Bir iddia ancak, diğer bilim insanlarının bu iddiayı yanlışlama ve değerleme çalışmalarından sonra, eğer hepsi tarafından kabul edilirse, genel kabul gören bilgi haline gelebilir. Aksi halde bilim insanları, bilim insanı olmayanlara konuşarak iddialarını bilimsel bilgi olarak sunamazlar. Kitaptaki konuların içeriği ve ele alınışı ile ilgili olarak, özellikle yurdumuzun değişik üniversitelerinde bu kitabı kullanan ve okuyan meslektaşlarımın, lisans, yükseklisans ve doktora düzeyi gibi değişik düzeylerde çalışan öğrenciler ile değişik kurumlardaki eğitim programlarına katılanların soru, öneri ve eleştirileri önemli rol oynamıştır. Bu nedenle bütün meslektaşlarıma ve kitabın okuyucularına en samimi, teşekkürlerimi sunuyor eleştiri ve görüşlerinin devamını diliyorum. Burada, bu baskıda, kitabın belirli konuları ile ilgili kısımları okuyarak görüş, eleştiri ve önerilerini bildiren ve özellikle isimlerini belirterek teşekkür etmek istediğim meslektaşlarım ve okuyucularım da vardır: İstanbul Kültür Üniversitesi nden meslektaşlarım Prof. Dr. Tülin AKTİN Yönetim Bilimi yaklaşımı ile ilgili olarak yaptığı eleştiriler ve verdiği destek ile, Prof. Dr. Erhan GÜZEL Formal bir Bilim olarak Matematik konusundaki değerlemeleri ile, Prof. Dr. Mehmet ÖZER, Kaos ve Kompleksite yaklaşımına ilişkin görüş, değerleme ve eleştirileri ile ve Yard. Doç. Dr. Yaşar POLATOĞLU Kaos yaklaşımındaki matematik özellikler konusundaki düşünceleri ile sosyal bilimlerde yeni olan bu yaklaşım konusunda ufuk açıcı görüşleri ile önemli katkılarda bulunmuşlardır. Marmara Üniversitesi nden Prof. Dr. Rauf NİŞEL bilimsel yöntem ve araştırma metotları konusundaki ayrıntılı değerleme, görüş ve önerileri ile değerli katkılarda bulunmuştur. Sakarya Üniversitesi nden Doç. Dr. Hasan TUTAR ın kitabın tümü ile ilgili olarak yapmış olduğu ve yazılı olarak verdiği dil e ilişkin eleştiri ve önerileri gerçekten çok yararlı olmuştur. Ayrıca değişik konularda görüş ve önerilerini bana yazılı olarak bildirme zahmetine katlanan Hacettepe Üniversitesi nden Yard. Doç. Dr. Özgür UĞURLUOĞLU ile kitabın okuyucularından Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nden İsmail KOCA, Mersin Üniversitesi nden Gökhan SU, Sinop Üniversitesi nden Ahmet Tuğrul KÜÇÜKYİĞİT ve nihayet Sayın Eda Evla MUTLU da görüş ve önerileri ile katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi nden Öğr. Görv. Mehtap GÜLAÇTI kitabın bilgisayar alt yapısını hazırlayarak çalışmalarımı kolaylaştırmıştır. Tek tek bu meslektaşlarımın hepsine ve ayrıca kitabın her basısında yaptıkları eleştiri ve önerileri ile kitabın gelişmesine yardımcı olan ve daha önceki baskılarda isimlerini belirttiğim akademisyen dostlarıma ve çeşitli toplantılarda karşılaştığımız ve görüş ve önerileri ile bana ufuklar açan tüm meslektaşlarıma en samimi teşekkürlerimi sunuyorum. Okuyuculardan gelen her türlü eleştiri ve önerinin kitabın gelişmesine katkıda bulunduğunu vurgulayarak bu ilginin devam etmesini özellikle ümit ettiğimi burada tekrar vurgulamak isterim. Kitabın okuyucularına değişik bir okuma lezzeti vermek için başarılı çizgileri ile kitabı zenginleştiren karikatür sanatçısı Sayın Mesut YAVUZ a ve Prof. Dr. Selçuk HÜNERLİ ye en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Akademik bir çalışma için, her türlü gürültü den uzak, sakin ve huzurlu bir ortamın önemi açıktır. Bu kitabın ortaya çıkışında ve gelişmesinde ailemiz içinde bulduğum çalışma ortamı ve destek çok önemli bir rol oynamıştır. Kitabın ilk baskısından bu onbeşinci baskı da dahil olmak üzere, Kitabı

6 VI İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ geliştirmek için yapmış olduğum çalışmalar nedeniyle kendilerine ancak ayırabildiğim kısıtlı zamanı daima hoşgörü ve sabır ile karşılayan, çalışmalarımın her aşamasında bana daima destek olan eşim Ayla ve çocuklarım İnci KOÇEL SANLI ve Merve'ye ne kadar teşekkür etsem azdır. Kendilerine çok teşekkür ederim. Bu kitap onların desteği ile doğmuş ve gelişmesini sürdürmektedir. Kitabın bu on beşinci baskısı, yine Beta Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Kitabın yeni baskısı ve içerik gelişmesi için beni sürekli uyaran ve destekleyen, okuyucu açısından daha iyi bir kitap hazırlayabilmek için fedakarlıktan kaçınmayan Beta Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş. yöneticisi Sayın Seyhan SATAR a çok teşekkür ederim. Ayrıca, yapmış olduğu titiz ve dikkatli hazırlık çalışması için Sayın Veysel COŞKUN a ve kapak tasarımı çalışması için Sayın Gülgonca ÇARPIK ile baskı ve baskı sonrası desteği için Sayın Cenker TANIRCAN başta olmak üzere tüm Beta elemanlarına çok teşekkür ederim. Bütün hataları doğrudan bana ait olan ve şekilden içeriğe kadar her konuda okuyucularından özellikle eleştirileri ve önerileri ile geliştirilmesinde çözüm ortağı olmalarını beklediğim İşletme Yöneticiliği kitabının, işletme yönetimi ile ilgili herkese yararlı olmasını dilerim. Caddebostan, İstanbul Prof. Dr. Tamer KOÇEL Haziran 2014

7 VII İÇİNDEKİLER-ÖZET ÖNSÖZ... III 1. BÖLÜM: GİRİŞ KISIM: AMAÇ, BİLİM, BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLGİ ÜRETİMİ AYIRIM: AMAÇ,KAVRAMLAR VE METODOLOJİ AYIRIM: BİLİM, SANAT VE BİLİMSELLİK KISIM: İŞLETME YÖNETİMİ ALANINDA BİLGİ BİRİKİMİ VE TEMEL KAVRAMLAR AYIRIM: BİLİMSEL YAKLAŞIM VE İŞLETME YÖNETİMİ ALANINDA BİLGİ BİRİKİMİ AYIRIM: İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM: YÖNETİM, KARAR VERME VE PLANLAMA KISIM: BİR SÜREÇ OLARAK YÖNETİM KISIM: KARAR VE KARAR VERME SÜRECİ KISIM: YÖNETİCİLİK VE PLANLAMA BÖLÜM: YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİLERİ KISIM: YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON KISIM: KLASİK (GELENEKSEL) YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİSİ KISIM: DAVRANIŞSAL (NEO-KLASİK ) YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİSİ KISIM: YÖNETİM BİLİMİ (MANAGEMENT SCIENCE) YAKLAŞIMI KISIM: MODERN ORGANİZASYON TEORİSİ: SİSTEMLER VE KOŞUL BAĞIMLILIK YAKLAŞIMLARI AYIRIM: SİSTEMLER YAKLAŞIMI (SYSTEMS APPROACH) AYIRIM: DURUMSALLIK (KOŞUL BAĞIMLILIK) YAKLAŞIMI

8 VIII İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ 4. BÖLÜM: MODERN SONRASI, ÇAĞDAŞ VE GÜNCEL KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR, UYGULAMALAR KISIM: ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM (ADAPTASYON) VE DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR KISIM: MODERN SONRASI, ÇAĞDAŞ VE GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR KISIM: YÖNETİM VE ORGANİZASYON ALANINDA KAOS VE KARMAŞIKLIK (KOMPLEKSİTE) YAKLAŞIMI BÖLÜM: ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞ VE BAŞLICA SÜREÇLER KISIM: YÖNETİM LABİRENTİ KISIM: İLETİŞİM KISIM: YÖNETİMDE OTORİTE, GÜÇ VE ETKİLEME KISIM: YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK KISIM: ORGANİZASYONLARDA GRUPLAR KISIM: YÖNETİCİLİK VE MOTİVASYON KISIM: ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMALAR VE YÖNETİMİ KISIM: ORGANİZASYONLARDA DEĞİŞİM VE YÖNETİMİ GENEL SONUÇ / SON SÖZ KAYNAKLAR KONU DİZİNİ İSİM DİZİNİ

9 IX İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ KISIM 1. AYIRIM: AMAÇ, KAVRAMLAR VE METODOLOJİ AMAÇ ve KAPSAM KAVRAMLAR VE METODOLOJİ AYIRIM: BİLİM, SANAT VE BİLİMSELLİK GİRİŞ: BİLİM VE SANAT SİSTEMATİK (KRİTİK) ve BİLİMSEL DÜŞÜNCE BİLİMSEL YAKLAŞIM BİLİMSEL METODUN UNSURLARI DOĞA BİLİMLERİ, SOSYAL BİLİMLER VE FORMAL BİLİM İKİNCİ KISIM 1. AYIRIM: BİLİMSEL YAKLAŞIM VE İŞLETME YÖNETİMİ ALANINDA BİLGİ BİRİKİMİ TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM BİLGİ BİRİKİMİ BİLGİ BİRİKİMİNDE FARKLI BAKIŞ AÇILARI VE YÖNTEMLER YÖNETİM YAKLAŞIMLARININ GELİŞMESİNDE ÇEVRESEL DEĞİŞMELERİN ETKİSİ VE GELİŞMENİN ZAMAN ÇİZGİSİ (TIMELINE) ÜZERİNDE ŞEMATİK GÖSTERİMİ AYIRIM: İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR TEMEL KAVRAMLAR...75 İŞLETME...75 YÖNETİM YÖNETİCİ, YÖNETİCİLİK...85 PARADIGMA: YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK NEREYE GİDİYOR?...88 ORGANİZASYON DAVRANIŞ YÖNETİM ve ORGANİZASYONDA GELİŞTİRME İLE İLGİLİ KAVRAMLAR GENEL OLARAK TERİM ve KAVRAMLAR Eğitim (Education) Yetiştirme (Training) Geliştirme (Development)...102

10 X İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ A. YÖNETİM GELİŞTİRME (YÖNETİCİ YETİŞTİRME MANAGEMENT DEVELOPMENT) B. ÖRGÜT GELİŞTİRME (ÖRGÜTSEL GELİŞME ORGANİZATION DEVELOPMENT) C. YÖNETİCİ GELİŞTİRME (EXECUTIVE DEVELOPMENT) SÜREKLİ EĞİTİM ve KARİYER GELİŞTİRME SERTİFİKASYONA DOĞRU GİDİŞ İKİNCİ BÖLÜM YÖNETİM, KARAR VERME ve PLANLAMA BİRİNCİ KISIM BİR SÜREÇ OLARAK YÖNETİM BİR SÜREÇ OLARAK YÖNETİM İKİNCİ KISIM KARAR ve KARAR VERME SÜRECİ 1. KARAR OLAYININ ESASI KARAR TİPLERİ KARAR VERME SÜRECİ PARADİGMA: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMIŞTIR! (AMA NASIL) Birinci Safha: Amaç Belirleme veya Sorun Tanımlama Amaç Belirleme Sorun Tanımlama Karar Verme ve Çerçeveleme (Framing) Etkisi İkinci Safha: Amaç ve Sorunları İrdeleme, Öncelikleri Belirleme Üçüncü Safha: Çözüm Alternatiflerinin ve Seçeneklerin Belirlenmesi Dördüncü Safha: Geliştirilen Alternatif ve Seçeneklerin İrdelenmesi Beşinci Safha: Seçim Kriterini Belirleme ve Seçim Yapma YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE KARAR SÜRECİ İLİŞKİSİ KARAR MODELLERİ ve KARAR VERMEDE RASYONELLİK KARAR VERME VE KÜLTÜR İLİŞKİLERİ KARARSIZLIK NEDENLERİ ve SONUÇLARI ORGANİZASYON KADEMELERİ ve KARAR VERME SÜRECİNİN KULLANIMI Organizasyon Kademeleri İtibariyle Karar Süreci Yönetim Tarzını Belirlemesi İtibariyle Karar Süreci Kişi Yönetimi ve Komite Yönetimi İtibariyle Karar Süreci KARAR SÜRECİ İÇİNDEKİ GİZLİ TUZAKLAR YÖNETİCİ AÇISINDAN ANLAMI TARTIŞMA SORULARI KISIM EKİ I Nominal Grup Tekniği Uygulaması İle İlgili Örnek

11 XI ÜÇÜNCÜ KISIM YÖNETİCİLİK ve PLANLAMA 1. PLANLAMA NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Plan ve Planlama Planlamanın Özellikleri PLANLAMA SÜRECİ Planlama Sürecinin Başlangıcı: Misyon Açıklamaları ve Vizyon Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Amaçlara Ulaştıracak Alternatif Yolların (Seçeneklerin) Belirlenmesi Alternatifler (Seçenekler) Arasında Seçim Yapma PLANLAMA ÇEŞİTLERİ YÖNETİCİ AÇISINDAN ANLAMI TARTIŞMA SORULARI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİLERİ BİRİNCİ KISIM YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON 1. BİR OYUN ALANI OLARAK ORGANİZASYON GENEL OLARAK ORGANİZASYON YAPISI Tanım ve Yapının Oluşturulması PARADİGMA: AKORDSUZ MÜZİK OLUR MU? Organizasyon Yapılarını Belirleyen Unsurlar a) Amaç b) İşbölümü ve uzmanlık (ihtisaslaşma) derecesi c) Formalleşme derecesi d) Kontrol alanı e) Organizasyondaki kademe sayısı f) Merkezileşme derecesi g) Çapraşıklık (komplekslik) derecesi (complexity) h) Departmanlaşma (bölümlere ayırma) ı) Emir-komuta ve kurmay organlarının oluşturulması i) Komite ve gruplar j) İletişim kanalları ve şekli ORGANİZASYON YAPILARINA DEĞİŞİK BİR BAKIŞ ORGANİZASYONLARDA UNVAN (TlTLE) KONUSU...221

12 XII İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ 4.1. Genel Olarak Organizasyonlarda Unvan (Title) Konusu Genel olarak unvan ve toplum kültürü Organizasyondaki mevkilere (pozisyonlara) isim vermenin temeli Unvan (Title) Nedir? Neden Unvan? İşletmelerde Unvan: Mesleki Unvanlar: Örgütsel Unvanlar: Kadro Unvanları: Unvan Uygulamaları: Yönetici İle İlgili Kavramlar ve Yeni Unvanlar Manager Executive Chief Executive Officer (CEO) C-level Officers Chief Operating Officer (COO) President Vice President ve Executive Vice -President Director Coordinator YÖNETİM ve ORGANİZASYON TEORİ ve YAKLAŞIMLARINA BAKIŞ TARTIŞMA SORULARI İKİNCİ KISIM KLASİK (GELENEKSEL) YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİSİ 1. BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMI (Scientific Management Approach) PARADİGMA: TAYLORİZM GERÇEKTEN ÖLDÜ MÜ? YÖNETİM SÜRECİ YAKLAŞIMI Organizasyon İlkeleri a) İşbölümü b) Departmanlara (bölümlere) ayırma b1) Fonksiyon esasına dayanan organizasyon (departmanlaşma) b2) Mal (Hizmet) Temeline Dayanan Organizasyon b3) Bölge Temeline Dayanan Organizasyon c) Emir - Komuta Birliği d) Hiyerarşik Yapı (Scalar Principle) e) Kontrol Alanı (Span of Control) f) Yetki ve Sorumluluk Denkliği g) Amaç Birliği h) Yetki Devri (Yetki Göçermesi)...261

13 XIII 3. BÜROKRASİ YAKLAŞIMI SONUÇ TARTIŞMA SORULARI ÜÇÜNCÜ KISIM DAVRANIŞSAL (NEO-KLASİK) YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİSİ 1. GENEL ÖZELLİKLERİ HAWTHORNE ARAŞTIRMALARI DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLA İLGİLİ OLARAK GELİŞTİRİLEN BAZI MODELLER a) Douglas McGregor: X Teorisi ve Y Teorisi b) Rensis Likert in Sistem 1 Sistem 4 Modeli c) Chris Argyris in Olgun (Mature) ve Olgun Olmayan (Immature) Kişi Modeli SONUÇ TARTIŞMA SORULARI DÖRDÜNCÜ KISIM YÖNETİM BİLİMİ (MANAGEMENT SCIENCE) YAKLAŞIMI 1. DOĞUŞU VE GELİŞMESİ KAPSAMI VE TEMEL METODU İŞ MODELLERİ YÖNETİM BİLİMİ YAKLAŞIMININ ANA KONULARI GÜNÜMÜZDE YÖNETİM BİLİMİ YAKLAŞIMI BEŞİNCİ KISIM MODERN ORGANİZASYON TEORİSİ: SİSTEMLER VE KOŞUL BAĞIMLILIK (DURUMSALLIK) YAKLAŞIMLARI 1. AYIRIM: SİSTEMLER YAKLAŞIMI (SYSTEMS APPROACH) GİRİŞ TANIMI SİSTEMLER YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR ve SİSTEME İLİŞKİN ÖZELLİKLER a) Sistem ve Alt Sistemler b) Kapalı ve Açık Sistemler c) Çevre (Dış Çevre) ç) Sistemin Sınırları d) Entropi ve Negatif Entropi (Negentropi) e) Değişkenler ve Parametreler f) Dengeli Durum ve Dinamik Denge (Steady State, Dynamic Equilibrium)...317

14 XIV İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ g) Input, Output ve Geri Besleme (Geriye Bilgi Akışı) h) Değişik Input Output İlişkisi (Equifinality) ÇEŞİTLİ SİSTEMLER ve SİSTEMLERiN İNCELENMESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR a) Mekanik - Biyolojik - Sosyal Sistemler b) Deterministik ve Probabilistik Sistemler c) Uyumcu Öğrenen (adaptive learning) Sistemler BİR SİSTEM OLARAK ORGANİZASYON a) Bütüncü görüş (holism) b) Organizasyon çevre ilişkisi c) Bilgi akışının önemli rolü SONUÇ TARTIŞMA SORULARI AYIRIM: DURUMSALLIK (KOŞUL BAĞIMLILIK) YAKLAŞIMI GİRİŞ ORGANİZASYON YAPISI ve DURUMSALLIK YAKLAŞIMI ORGANİZASYON YAPISI ve TEKNOLOJİ WOODWARD Araştırması a) Amaç ve Metot b) Bulgular ve Yorumu ASTON Grubu Araştırması (BIRMINGHAM Çalışması) TAVISTOCK Enstitüsü Çalışmaları (TRIST BAMFORT Çalışması veya İngiliz Kömür Madeni Çalışması) James THOMPSON ın Temel Teknolojiler Sınıflaması a) Çözümleyici (Mediating) Teknoloji: b) Bağlı Teknoloji (Long Linked Technology): c) Yoğun Teknoloji (Intensive Technology): CHARLES PERROW un Rutin/Rutin Olmayan İş Sınıflaması ORGANİZASYON ve ÇEVRE (Environment) Çevre Anlamı ve Kavramlaştırılması BURNS STALKER Çalışması (TAVISTOCK Enstitüsü Çalışması) LAWRENCE LORSCH Çalışması EMERY TRIST Çalışması James THOMPSON Çalışması Stratejiler ROBERT DUNCAN Araştırması PROJE YÖNETİMİ ve MATRİKS ORGANİZASYON YAPILARI Proje ve Özellikleri PARADIGMA: YÖNETİMDE GERÇEĞİN KAYNAĞI NEREDE?...379

15 XV 5.2. Proje Organizasyonu Klasik Fonksiyonel Organizasyon Yapısı Saf (Pure) Proje Organizasyonu Matriks Organizasyon Matriks Yapı Matriks Yapı İçinde Roller Proje Yöneticisi Uzmanlık (Fonksiyonel) Bölümleri Matriks Yapının Özellikleri ve Bu Yapı İçindeki İlişkiler Matriks Yapının Sorunları Karışıklık ve Düzensizliğe Açık Oluşu İş İlişkilerinde Açıklık ve Sorun Çözme Yaklaşımını Gerektirmesi Çalışanların Performansını Değerleme Sorunu Beşeri İlişkilerde Yumuşaklık Tam Bir İletişim Zorunluluğu Çatışmalara Açık Olması Liderlik Gerekliliği ORGANİZASYON ÇEVRE TEKNOLOJİ İLİŞKİLERİ GENEL SONUÇ TARTIŞMA SORULARI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MODERN SONRASI, ÇAĞDAŞ VE GÜNCEL KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR, UYGULAMALAR BİRİNCİ KISIM ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM (ADAPTASYON) ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR 1. GENEL GÖRÜNÜM Post-Modern ve Postmodern bakış açıları Modern-Sonrası Çağdaş ve Güncel Kavram ve Yaklaşımlar İşletmenin bütünü ve işletme faaliyetleri ile ilgili olanlar Organizasyon ile çalışanlar arasındaki ilişkilerle ilgili olanlar ADAPTASYON (UYUM) YAKLAŞIMLARI Durumsallık (Koşul Bağımlılık) Yaklaşımı Genel Örgütsel Yapılanma (Organizational Configuration) Yaklaşımı Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı (Resource Dependence Theory) Örgütsel Strateji Yaklaşımı (Organizational Strategy Approach) Bilgi İşleme Yaklaşımı (Information Processing Approach) Vekâlet Yaklaşımı (Agency Theory)...417

16 XVI İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ 2.7. İşlem Maliyeti Yaklaşımı (Transaction Cost Theory) Kurumsallaşma Yaklaşımı (Institutionalization Theory) POPÜLASYON EKOLOJİSİ (ÖRGÜTSEL NÜFUS ÇEVRE BİLİM YAKLAŞIMI, TABİİ SELEKSİYON) YAKLAŞIMI Temel Kavramlar Çevreye Uyum Genel Olarak Değişim ve Çevreye Uyma İKİNCİ KISIM MODERN SONRASI, ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR 1. GENEL GÖRÜNÜM MODERN SONRASI, ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLARIN GELİŞMESİ MODERN SONRASI GÖRÜŞLER, ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAM ve UYGULAMALAR Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı Kalite Kontrol den Toplam Kalite ye Geçiş Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ile Diğer Yönetim Yaklaşımları Arasındaki İlişkiler PARADİGMA: TEPETAKLAK OLMUŞ ORGANİZASYONLAR Kalitenin Belgelenmesi ve ISO Standartları Toplam Kalite Yönetimine Eleştiriler Temel (Öz, Çekirdek) Yetenek Core Competence Dış Kaynaklardan Yararlanma Outsourcing Tanımı ve Gelişmesi Uygulama ve Sorunlar Organizasyonların Yeniden Yapılandırılmaları ve Şebeke Organizasyonları Şebeke Organizasyonları PARADİGMA: UYGUN PARTNER İNİZ VAR MI? Dâhili Şebeke Organizasyonu Dengeli Şebeke Organizasyonu Dinamik Şebeke Organizasyonu Yığışım (Küme, Cluster) Organizasyonu Şebeke ve Yığışım Organizasyonları İle İlgili Sorunlar Süreç Yenileme Değişim Mühendisliği Yeniden Süreçleme (Reengineering /Business Process Reengineering, BPR) Tanım ve özellikleri Süreç Yenilemede Karşılaşılan Sorunlar İşletmeler arası Karşılaştırma Kıyaslama (Benchmarking) Tanımı Kıyaslama Türleri ve Kıyaslama Süreci a) Kıyaslama konularının belirlenmesi...472

17 XVII b) Kıyaslama yapılacak işletmelerin belirlenmesi c) Veri toplama yöntemini belirlemek ve data toplamak d) Kıyaslama yapmak ve farkları bulmak e) Performans hedefi belirlemek ve uygulama planı hazırlamak f) Uygulamak, sonuç almak ve yeniden kıyaslama yapmak Personeli Güçlendirme Empowerment Tanımı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi Neden Güçlendirme? Güçlendirmenin Gerçekleştirilmesi a) Güçlendirme ile ilgili üç unsur I. Organizasyon unsuru II. Güçlendirilecek personel unsuru III. Yönetici unsuru b) Personel Güçlendirme Grid i Güçlendirmenin Başarılı Olma Koşulları ve Uygulama Sorunları a) Güçlendirmenin başarı koşulları b) Uygulama sorunları Stratejik Ortaklıklar (Birlikler) Oluşturma Strategic Alliances Küçülme (Downsizing) ve Kademe Azaltma (Delayering) Öğrenen Organizasyonlar Learning Organizations Anlamı ve Önemi Öğrenme ve Organizasyonlarda Öğrenme Öğrenen Organizasyon ve Bilgi Yaratma Öğrenen Organizasyonlar ve Özellikleri Öğrenme Eğrisi (Learning / Experience Curve) PARADIGMA: SANAL YAŞAMA DOĞRU Sanallık (Virtuality) ve Sanal Organizasyonlar Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) Organizasyonlarda Sanallık ve Yönetim Uygulamaları Sanal Organizasyonların Oluşması Sanal Organizasyonların Özellikleri Sanal Organizasyonlar, Şebeke Organizasyonlar ve Elektronik Ticaret (e Business, e Trade, e Commerce veya B2B Business to Business, e-öğretim, e-medya) Seri Uyarlama (Mass Customization) Sipariş Üretiminden Standart ve Seri Üretime Seri Üretimden Seri Uyarlamaya İmalat Alanındaki Değişmeler Seri Uyarlama Balanced Scorecard Toplam Dengeli Başarı Göstergesi Yöntemi, Başarı Karnesi Strateji Belirleme, Uygulama ve Başarı Göstergeleri...515

18 XVIII İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ Balanced Scorecard ve Performans Ölçütleri Balanced Scorecard ve Organizasyonlarda Başarı Yeni Ekonomi Yeni Ekonomi ve Özellikleri Bir Çevre Faktörü Olarak Yeni Ekonomi ve Eski Ekonomi Yönetişim Kurumsal Şirket Yönetimi (Corporate Governance) Yönetişim Kavramının Doğuşu OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri PARADİGMA: YÖNETİŞİMLİ Mİ? YÖNETİŞİMSİZ Mİ? SONUÇ MODERN SONRASI GÖRÜŞLER, ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAM ve UYGULAMALAR Örgütsel Adalet (Organizational Justice) Örgütsel Vatandaşlık (Organizational Citizenship) Örgütsel Yalnızlık (Organizational Loneliness) Örgütsel Yabancılaşma (Organizational Alienation) Örgütsel Dışlanma (Organizational Ostracism) Örgütsel Kayıtsızlık (Organizational Indifference) Örgütsel Tükenmişlik (Organizational Burn-out) Örgütsel Adanmışlık (Organizational Committment/Dedication) Örgütsel Özdeşleşme (Organizational Identification) Örgütsel Sadakat / Örgütsel Bağlılık (Organizational Loalty) Örgütsel Tutkunluk (Organizational Work Engagement) Örgütsel Dinçlik (Organizational Vigor) Örgütsel Sapma (Organizational Deviance) Örgütsel Sinizm (Organizational Cynicism) Örgütsel Sessizlik (Organizational Silence) Örgütsel Fanatiklik (Organizational Fanaticism) Örgütsel Dayanıklılık (Organizational Resilience) ÜÇÜNCÜ KISIM YÖNETİM VE ORGANİZASYON ALANINDA KAOS ve KARMAŞIKLIK (KOMPLEKSİTE) YAKLAŞIMI 1. GİRİŞ YENİ BİR BİLİMSEL YAKLAŞIM OLARAK KAOS VE KARMAŞIKLIK YAKLAŞIMI: DOĞUŞU, TANIMI, İÇERİĞİ VE ÖZELLİKLERİ SOSYAL SİSTEMLER VE İŞLETME ORGANİZASYONLARINA KAOS VE KARMAŞIKLIK YAKLAŞIMI AÇISINDAN BAKIŞ KAOS VE KARMAŞIKLIK YAKLAŞIMININ KULLANIMI...562

19 XIX BEŞİNCİ BÖLÜM ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞ ve BAŞLICA SÜREÇLER BİRİNCİ KISIM YÖNETİM LABİRENTİ GİRİŞ TANIMI VE ANLAMI YÖNETİM LABİRENTİNİN BAŞLICA UNSURLARI İş e İlişkin Ekonomik, Teknik ve Sosyal Özellikler ve Gerekler Üstler Meslektaşlar (Aynı organizasyon kademesinde bulunanlar) Astlar Yöneticinin Benlik (Self) Anlayışı İnformal Gruplar TARTIŞMA SORULARI İKİNCİ KISIM İLETİŞİM 1. TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI Gönderici Algı (Filtre) Mesaj (Haber ileti) İletişim Kanalı Çevre Koşulları Alıcı Geriye Bilgi Akışı (Feedback, dönüt) Geribeslemenin Yönetim Uygulamalarındaki Önemi İletişim Sürecine Genel Bakış İnformal İletişim ETKİN İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER Kişisel Faktörler Fiziksel Faktörler Semantik Faktörler Zaman Baskısı Algılamadaki Seçicilik BİR İLETİŞİM SİSTEMİ OLARAK ORGANİZASYON ve ORGANİZASYONLARDA İLETİŞİM İLİŞKİLERİ

20 XX İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ 5. ÖRGÜTLERDE İLETİŞİMİN İYİLEŞTİRİLMESİ SONUÇ TARTIŞMA SORULARI ÜÇÜNCÜ KISIM YÖNETİMDE OTORİTE, GÜÇ ve ETKİLEME 1. YÖNETİCİ AÇISINDAN ÖNEMİ GÜÇ, KUVVET, OTORİTE ve ETKİLEME GÜÇ KAYNAKLARI Zorlayıcı güç (coercive power) Yasal güç (legitimate power) Ödüllendirme gücü (reward power) Benzeşim gücü ve karizmatik güç (referent power) Uzmanlık gücü (expertise power) ÖRGÜT İÇİ GÜÇ MÜCADELELERİ ve POLİTİKA TARTIŞMA SORULARI DÖRDÜNCÜ KISIM YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK 1. LİDERLİĞİN ESASI - LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK PARADİGMA: HİYERARŞİ OUT, LİDERLİK IN Mİ? LİDERLİK TEORİLERİ Özellikler Teorisi (Traits Approach) Davranışsal Liderlik Teorisi ve Liderlik a) Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışmaları b) University of Michigan Liderlik Çalışmaları c) Blake ve Mouton un Yönetim Tarzı Matriksi (Managerial Grid) Modeli d) McGregor un X ve Y Teorileri e) Likert in Sistem 4 Modeli f) Liderlik Tarzları ile İlgili Diğer Sınıflamalar Liderlikte Durumsallık (Koşul Bağımlılık) Teorisi a) Fred Fiedler in Etkin Liderlik Modeli b) Amaç - Yol Teorisi (Path - Goal Theory of Leadership): DÖNÜŞÜMCÜ (TRANSFORMATIONAL) ve KARİZMATİK LİDERLİK YAKLAŞIMI a) Etkileşimci (Transactional, Görevsel, İşe-dayalı) Liderlik b) Dönüşümcü Liderlik c) Karizma ve Karizmatik Özellikler LİDERLER VE LİDERLİK UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SORUNLAR TARTIŞMA SORULARI

21 XXI BEŞİNCİ KISIM ORGANİZASYONLARDA GRUPLAR 1. TANIMI YÖNETİCİ AÇISINDAN ÖNEMİ GRUP TİPLERİ GRUPLARIN OLUŞMA NEDENLERİ GRUPLARIN ÖZELLİKLERİ Yapı Rol İlişkileri ve Rol Çatışmaları İlke ve Normlar Grup İçi Dayanışma (Cohesiveness) Liderlik GRUPLARARASI İLİŞKİLER ve ÇATIŞMALAR Grup İçi Değişmeler Gruplararası İlişkilerdeki Değişmeler SONUÇ TARTIŞMA SORULARI ALTINCI KISIM YÖNETİCİLİK VE MOTİVASYON 1. YÖNETİCİ AÇISINDAN ÖNEMİ BAŞLICA MOTİVASYON TEORİLERİ Kapsam Teorileri İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı Çift Faktör Teorisi (Hijyen Motivasyon Teorisi) Başarma İhtiyacı Teorisi ERG Yaklaşımı Süreç Teorileri Davranış Şartlandırması (Sonuçsal Şartlandırma- Operant Conditioning) Yaklaşımı Bekleyiş Teorileri Vroom un Bekleyiş Teorisi Lawler Porter Modeli Eşitlik Teorisi Amaç Teorisi (Goal Setting Theory) MOTİVASYON TEORİLERİ ve BAŞLICA KATKILARI TARTIŞMA SORULARI...752

22 XXII İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ YEDİNCİ KISIM ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMALAR ve YÖNETİMİ 1. TANIMI ve YÖNETİMDEKİ YERİ ORGANİZASYONLARDAKİ BAŞLICA ÇATIŞMA TÜRLERİ Fonksiyonelliğine Göre Çatışmalar Ortaya Çıkış Şekline Göre Çatışmalar Taraflarına Göre Çatışma Organizasyon İçindeki Yerlerine Göre Çatışmalar Amaç, Rol, Kurumlaşmış ve Beliren Çatışma Ayrımı ÇATIŞMA NEDENLERİ İşler arası Fonksiyonel Karşılıklı Bağlılık Belirli (ortak) Kaynakların Paylaşılması Amaç Farklılıkları Algılama Farklılıkları Yönetim Alanı İle İlgili Belirsizlik İletişim Noksanlıkları Statü Farklılıkları Yöneticilik Tarzları Arasındaki Farklılıklar Çıkar Farklılıkları Kişilik Farklılıkları Değişen Koşulların Öngördüğü Yeni Nitelikler İşçi-İşveren İlişkilerindeki Kutuplaşmalar Örgüt İçi Güç Mücadelesi BAŞLICA ÇATIŞMA ÇÖZÜMLEME VE YÖNETİMİ YOLLARI Çatışma ve Kişisel Tepkiler a) Çekilme ve kayıtsız kalma (withdrawal) b) Saldırgan (aggressive) olma c) Rasyonelleştirme d) Olgun olmayan davranışlar gösterme (regression) Örgütsel Çatışma Yönetim Yolları a) Kaçınma (avoidance) ve bağlanmama (angaje olmama) b) Problem çözme yaklaşımı c) Yumuşatma (smoothing) d) Güç kullanma (forcing) e) Daha önemli ve kapsamlı amaçlar belirleme (superordinate goals) f) Taviz verme (compromise) g) Çatışmaya taraf olan kişileri değiştirme...774

23 XXIII h) Örgütsel ilişkileri değiştirme ı) Çoğunluk oyu i) Çatışma kaynağının ortadan kaldırılması: Çatışma Yönetiminde Kullanılabilecek Bir Durumsallık Modeli SONUÇ TARTIŞMA SORULARI SEKİZİNCİ KISIM ORGANİZASYONLARDA DEĞİŞİM ve YÖNETİMİ 1. GENEL OLARAK DEĞİŞİM: TANIMI, ÖZELLİKLERİ, ÇEŞİTLERİ Tanımı Özellikleri Çeşitleri PARADIGMA: ORGANİZASYONLARDA RIGOR MORTIS DEĞİŞİM NEDENLERİ Dışsal Nedenler İçsel Nedenler DEĞİŞİM KONULARI DEĞİŞİM MODELİ ve SÜRECİ DEĞİŞİMİN ZORLUKLARI VE DEĞİŞİME DİRENÇ İş ile ilgili nedenler Kişisel Nedenler Sosyal Nedenler: PARADİGMA: DEĞİŞMEK Mİ ZOR, DEĞİŞMEMEK Mİ? Değişime Direnç Ölçeği / Doğrultusu Değişime Direncin Olumlu Yönleri: DEĞİŞİME DİRENCİN ORTADAN KALDIRILMASI GENEL SONUÇ / SON SÖZ KAYNAKLAR KONU DİZİNİ İSİM DİZİNİ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ 1.1. Yönetimin Kavramsal İçeriği... 3 1.2. Yönetim İşlevleri... 4 1.3. Yönetim Kademeleri ve Özellikleri... 7 1.4. Yönetsel

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM TEORİLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM TEORİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM TEORİLERİ 1 Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri İçindekiler 1.1. GENEL DERS KONUSU... 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v SUNUŞ... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER ve TABLOLAR... xx BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM KAVRAMI VE YÖNETİM SÜRECİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v SUNUŞ... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER ve TABLOLAR... xx BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM KAVRAMI VE YÖNETİM SÜRECİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v SUNUŞ... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER ve TABLOLAR... xx BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM KAVRAMI VE YÖNETİM SÜRECİ 1.1. Yönetim Kavramı... 1 1.2. Yönetici... 3 1.3. Yönetsel Düzeyler... 5

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ A- ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN YÖNETİMİ... 3 1. Örgütsel Davranışın Tanımı ve Amacı... 5 2. Örgütsel Davranışın Konusu... 6 3. Örgütsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI Organizasyonsuz yönetici düşünülemez. Organizasyon yöneticinin amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığı bir araç tır. Organizasyon aynı zamanda,

Detaylı

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü Yönetim ve organizasyon 2 Yöneticilik, belli bir organizasyon yapısı içinde gerçekleştirilen

Detaylı

1 YÖNETİM VE ORGANİZASYONLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1 YÖNETİM VE ORGANİZASYONLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 YÖNETİM VE ORGANİZASYONLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Yönetim Kavramı 12 1.1.1Yönetim Kavramının Kapsam ve Önemi 13 1.1.2. Yönetimin Tanımı 15 1.1.3. Yönetim Faaliyetinin

Detaylı

Bugüne kadar durum ve koşullarla ilgili olarak iki faktör üzerinde çok durulmuştur. Bunlar teknoloji ve çevre dir.

Bugüne kadar durum ve koşullarla ilgili olarak iki faktör üzerinde çok durulmuştur. Bunlar teknoloji ve çevre dir. Bugüne kadar durum ve koşullarla ilgili olarak iki faktör üzerinde çok durulmuştur. Bunlar teknoloji ve çevre dir. Organizasyonun kullandığı teknoloji, işletme içindeki pek çok sürecin işleyişini etkileyecektir.

Detaylı

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta Derleyenler H. Cenk Sözen H. Nejat Basım ÖRGÜT KURAMLARI A. Selami Sargut Ali Danışman Ali Fıkırkoca H. Cenk Sözen H. Nejat Basım H. Okan Yeloğlu Harun Şeşen İpek Kalemci Tüzün Sait Gürbüz Ünsal Sığrı

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DEĞİŞİM OLGUSU

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DEĞİŞİM OLGUSU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DEĞİŞİM OLGUSU 1.1. Değişim ve Önemi...5 1.2. Değişimin Tanımı...7 1.3. Değişimin Benzer Kavramlarla İlişkisi...10 1.4. Değişimin Nedenleri...12 1.5. Değişimin Çeşitleri...21 1.6. Değişimin

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

İçindekiler. ÖN SÖZ... ix GİRİŞ...1

İçindekiler. ÖN SÖZ... ix GİRİŞ...1 İçindekiler ÖN SÖZ... ix GİRİŞ...1 1. BÖLÜM YÖNETİM VE YÖNETİM KURAMLARI 1.1..Yönetim Nedir?...3 1.2..Yönetim Kavramı...9 1.3..Yönetim ile İlgili Tanımlar... 12 1.4..Yönetimin Özellikleri... 15 1.5..Yönetim

Detaylı

ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR

ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR Yönetim düşünce ve yaklaşımlarını üç genel gruplama ve bakış açısı içinde incelemek mümkündür: -Postmodernizm bakış açısının gelişmesi -Yönetim

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR Editör Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Caner Sancaktar ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR İstanbul - 2013 Yay n No : 2853 İşletme-Ekonomi Dizisi : 562 1. Bask Şubat 2013 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY.

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3360 İşletme Ekonomi Dizisi : 797 1. Baskı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM Eğitimin Önemi ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 Yönetim Biliminin Gelişim Süreci ----------------------------------------------------------------

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1. Birinci Bölüm ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1. Birinci Bölüm ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 Birinci Bölüm ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ A-ÖRGÜTSEL YAPI VE PSİKOLOJİK TASARIMI... 9 1. İş ve Çalışmanın Psikolojisi... 10 2. Çalışmanın Doğası... 13 3. Çalışma Koşulları

Detaylı

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER ŞENİZ ANBARLI BOZATAY II Yay n No : 2883 İşletme - Ekonomi : 576 1. Baskı - Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-906 - 3 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

DURUMSALLIK YAKLAŞIMI

DURUMSALLIK YAKLAŞIMI 1960 lı yıllarda ortaya çıkan ancak 1980 li yıllara doğru kabul gören bir yönetim teorisidir. Prof. Dr. Fatih YÜKSEL Durumsallık yaklaşımının temel savunusu; her yerde ve her koşulda genel geçerli bir

Detaylı

İçindekiler. Mülakat TEORİ, SÜREÇ VE İLKELER

İçindekiler. Mülakat TEORİ, SÜREÇ VE İLKELER İçindekiler Mülakat TEORİ, SÜREÇ VE İLKELER Prof. Dr. Canan Çetin Yrd. Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan İstanbul-2014 i Mülakat Yayın No : 3161 İşletme-Ekonomi Dizisi : 684 1. Baskı Ekim 2014 İSTANBUL ISBN

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ II 10. HAFTA DURUMSALLIK YAKLAŞIMI VE TEORİLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ II 10. HAFTA DURUMSALLIK YAKLAŞIMI VE TEORİLERİ İŞLETME YÖNETİMİ II 10. HAFTA DURUMSALLIK YAKLAŞIMI VE TEORİLERİ Bazı yazarlara göre durumsallık yaklaşımı sistem yaklaşımının içinde yer alırken (açık sistem), bazılarına göre koşulsallık yaklaşımı ile

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Dr.Nihal KARTALTEPE BEHRAM İstanbul-2015 Yayın No : 3220 İşletme-Ekonomi Dizisi : 705 1. Baskı Nisan 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-286 - 2 Copyright

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri

Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İçerik Yönetim düşüncesinin gelişimi Yönetim üzerine yapılan çalışmalar Klasik Yönetim Neoklasik Yönetim Modern Yönetim Düşüncesi Çağdaş

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

Çağdaş Yönetim Bilimi

Çağdaş Yönetim Bilimi Dr. Şadi Can SARUHAN Dr. Müge Leyla YILDIZ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Çağdaş Yönetim Bilimi Kasım 2013 İstanbul Beta i Yayın

Detaylı

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Bölüm 1: YÖNETİM STRATEJİSİ -----------------------------------------------------------------

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Şadi Can SARUHAN Müge Leyla YILDIZ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Teori ve Uygulama Ocak, 2012 İstanbul I Yay n No : 2622 İşletme-Ekonomi Dizisi : 541 1. Bask Ocak 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-646 - 8 Copyright

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

1: LİDERLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI...

1: LİDERLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: LİDERLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI... 1 I. Birey... 1 II. Kişilik... 1 III. Sosyal Grup... 2 IV. Toplum... 4 V. Kültür... 4 VI. Norm... 5 VII. Statü... 6 VIII. Rol... 6 IX. Görev... 7 X.

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

21. YÜZYILDA DEĞİŞİM, YÖNETİM VE LİDERLİK. Dr. Mesud ÜNAL

21. YÜZYILDA DEĞİŞİM, YÖNETİM VE LİDERLİK. Dr. Mesud ÜNAL 21. YÜZYILDA DEĞİŞİM, YÖNETİM VE LİDERLİK Dr. Mesud ÜNAL I Yayın No : 2617 Araştırma Dizisi : 4 1. Baskı - Ocak 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-639 - 0 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki

Detaylı

KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ

KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ Yay n No : 3064 İşletme-Ekonomi : 645 1. Baskı - Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-091 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KRİZ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KRİZ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KRİZ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER I. KRİZİN TANIMI... 3 II. KRİZİN NEDENLERİ... 4 A. ÇEVRE FAKTÖRLERİ... 4 1. Doğal Faktörler... 5 2. Ekonomik Faktörler... 5 3. Politik

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM

YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ Yay n No : 2999 İşletme-Ekonomi : 625 1. Baskı Kasım 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-024 - 0 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Editörler Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY Yrd.Doç.Dr. N. Öykü İYİGÜN Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Yazarlar Adnan Çorum Ali Görener Ali Altuğ Biçer Dursun Bingöl Ela Arı Engin Çağlak Figen Yıldırım Gözde Öymen

Detaylı

ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ

ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ ÇATIŞMA TANIMI İki veya daha fazla kişi arasında çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanmaktadır. Uzm. Hem. Samin Esmailzade Çatışma, aynı ya da karşıt

Detaylı

Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ. Beta

Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ. Beta Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ Beta Yay n No : 2802 İşletme Ekonomi Dizisi : 551 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-826 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM KONAKLAMA SEKTÖRÜ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM KONAKLAMA SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii BİRİNCİ BÖLÜM KONAKLAMA SEKTÖRÜ KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN TANIMI... 1 KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN TARİHÇESİ... 2 KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ... 5 KONAKLAMA TESİSLERİNİN SINIFLANDIRMASI...

Detaylı

BÖLÜM I Dr.Tufan Aytaç OKUL VİZYONU NEDİR NASIL GELİŞTİRİLİR / 1

BÖLÜM I Dr.Tufan Aytaç OKUL VİZYONU NEDİR NASIL GELİŞTİRİLİR / 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I Dr.Tufan Aytaç OKUL VİZYONU NEDİR NASIL GELİŞTİRİLİR / 1 Vizyon Nedir? / 2 Okul Vizyonu Nedir? / 5 Okul Vizyonu Nasıl Geliştirilir? / 5 Okulun Vizyon İfadesinin Özellikleri Nelerdir?

Detaylı

Dr. Mesud ÜNAL STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK

Dr. Mesud ÜNAL STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK Dr. Mesud ÜNAL STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK 2012 Yayın No : 2701 Araştırma Dizisi : 6 1. Baskı - Haziran 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-725 - 0 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Kadir Has Üniversitesi Örnek Olay ve Uygulamalarla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Yayın No : 2874 İşletme-Ekonomi Dizisi : 573 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL 2. Baskı - Mart 2013 - İSTANBUL

Detaylı

GİRİŞ BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ Değişim Türleri... 22

GİRİŞ BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ Değişim Türleri... 22 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ... 11 Değişim Türleri... 22 BÖLÜM II ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN TEMELLERİ... 23 Örgütsel Değişim Süreci ve Doğası... 23

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

İşletme Bilimine Giriş

İşletme Bilimine Giriş İşletme Bilimine Giriş Prof. Dr. Esin CAN Doç. Dr. Pınar BÜYÜKBALCI Doç. Dr. Yasemin BAL Beta Yayın No : 3347 İşletme-Ekonomi Dizisi : 757 2. Baskı - Ocak 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-505 - 4 Copyright

Detaylı

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM Miraç Savaş Turhan Ali Danışman İstanbul - 2016 Beta Yay n No : 3425 İşletme - Ekonomi Dizisi : 819 1. Bask - Kasım 2016 - STANBUL ISBN 978-605 - 333-749 - 2 Copyright

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin 2. Baskı İstanbul-2015 Yay n No : 3287 İşletme-Ekonomi Dizisi : 738 1. Bask Eylül 2014 STANBUL 2. Bask

Detaylı

Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon. viii İÇİNDEKİLER

Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon. viii İÇİNDEKİLER viii İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK OTEL İŞLETMELERİ 1. OTELİN TANIMI... 5 2. OTEL İŞLETMELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ... 6 2.1. Dünya da... 6 2.2. Türkiye de... 9 3. OTEL İŞLETMELERİNİN ÖZELLİKLERİ...

Detaylı

Örgüt Teorisi (ISL506) Ders Detayları

Örgüt Teorisi (ISL506) Ders Detayları Örgüt Teorisi (ISL506) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgüt Teorisi ISL506 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm YÖNETİM TEORİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİNE GEÇİŞ. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm YÖNETİM TEORİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİNE GEÇİŞ. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER 1. Bölüm YÖNETİM TEORİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİNE GEÇİŞ Yrd. Doç. Dr. Şenol ÇAVUŞ 1. Yönetim Düşüncesinin Ortaya Çıkışı... 3 2. Klasik Yönetim

Detaylı

MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR

MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR MODERN-SONRASI ÇAĞDAŞ ve GÜNCEL KAVRAMLAR ve YAKLAŞIMLAR Bugün itibariyle bakıldığında, yönetimin diğer konuları da organizasyon konusuna benzer şekilde kendi içlerinde ayrıntılı bir şekilde incelenmeye

Detaylı

Performans Yönetimi Sistemi

Performans Yönetimi Sistemi Prof. Dr. Cavide UYARGİL İ.Ü. İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Performans Yönetimi Sistemi Bireysel Performansın Planlanması Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi 3. Baskı Yayın

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

İÇİNDEKİLER STRATEJİK YÖNETİM

İÇİNDEKİLER STRATEJİK YÖNETİM İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm STRATEJİK YÖNETİM Öğr. Gör. Burçin Cevdet Çetinsöz - Arş. Gör. Fatih Epik Öğr. Gör. Gökhan Ayazlar Öğr. Gör. Murat Kahya - Öğr. Gör. Savaş Artuğer 1. YÖNETİM VE STRATEJİ KAVRAMI...

Detaylı

Modern Organizasyon Teorisi. Arş. Gör. Celal Cahit AĞAR

Modern Organizasyon Teorisi. Arş. Gör. Celal Cahit AĞAR Modern Organizasyon Teorisi Arş. Gör. Celal Cahit AĞAR Modern Organizasyon Teorisi Sistem Yaklaşımı Durumsallık Yaklaşımı Güncel Yaklaşımlar Sistem Yaklaşımı Biyolog Ludwig Bertalanffy in (1951) Genel

Detaylı

ORGANİZASYON VE YÖNETİM DERSİ GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVININ KAPSAMI

ORGANİZASYON VE YÖNETİM DERSİ GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVININ KAPSAMI ORGANİZASYON VE YÖNETİM DERSİ 2017-2018 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVININ KAPSAMI Ders için önerilen kitapta (İşletme Yöneticiliği, Tamer Koçel, Beta Yayınları, 16. Basım); sayfa 235-400 arasındaki konular

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE ÖZELLEŞTİRME

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE ÖZELLEŞTİRME Doç. Dr. Pınar Feyzioğlu Akkoyunlu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE ÖZELLEŞTİRME Yay n No : 2578 İşletme-Ekonomi Dizisi : 531 1. Bask -

Detaylı

Liderlik Teorileri. Spor Bilimleri Anabilim Dalı

Liderlik Teorileri. Spor Bilimleri Anabilim Dalı Spor Bilimleri Anabilim Dalı Özellik Teorisi Davranışsal Teori Durumsallık Teorisi Özellik Teorisi Bu kuramda varılmak istenen nokta; bazı insanların doğal liderler olduğu ve bu doğal liderleri başkalarından

Detaylı

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Yrd. Doç. Dr. Bilge KARAMEHMET KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Beta Yay n No : 2704 İletişim Dizisi : 88 1. Baskı Haziran 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-728 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 : DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE YÖNETİM SÜRECİ YÖNETİM

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 : DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE YÖNETİM SÜRECİ YÖNETİM İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 : DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE YÖNETİM SÜRECİ YÖNETİM SÜRECİ... 1 Klasik Yönetim Anlayışı (1900-1930) İKTİSAT... 2 Neo-Klasik Yönetim Anlayışı (1930-1960) İNSAN... 2 Modern Yönetim Yaklaşımları

Detaylı

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ I SAĞLIK SİSTEMLERİ Prof. Dr. Metin ATEŞ II Yay n No : 2867 flletme-ekonomi : 570 2. Baskı Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-891- 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GENEL ÇERÇEVESİ

BİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GENEL ÇERÇEVESİ İÇİNDEKİLER Yazar... iii Önsöz... v İçindekiler (Özet)... vi Tablolar... xiii Şekiller... xiv Kısaltmalar... xv BİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GENEL ÇERÇEVESİ Eğitimde İnsan Kaynakları

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ. Teori ve Uygulama

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ. Teori ve Uygulama İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Teori ve Uygulama I Kitabı okutacak öğretim üyeleri, kitabın sunumlarını Beta Yayınevi'nden temin edebilirler. (0212) 511 54 32 betakitap@gmail.com II İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Detaylı

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009 i Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK Yrd.Doç.Dr. Kamil TEMİZYÜREK Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİLİK Yay n No : 3084 İşletme-Ekonomi : 652 1. Baskı Mart 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-111 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 KISIM 1 PERSONEL YÖNETİMİNDEN YETKİNLİĞE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ VE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR...3 I. İNSAN

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Editör Doç.Dr.İlknur Maya TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Çağlar Çağlar Doç.Dr.Ercan Yılmaz Doç.Dr.İlknur Maya Doç.Dr.Zülfü Demirtaş Yrd.Doç.Dr.Fulya D. Kentli Yrd. Doç.Dr.Mahmet Ali

Detaylı

Temel İşletmeciliğe Giriş. Prof. Dr. Canan Çetin

Temel İşletmeciliğe Giriş. Prof. Dr. Canan Çetin Temel İşletmeciliğe Giriş Prof. Dr. Canan Çetin İstanbul-2012 Yay n No : 2791 İşletme-Ekonomi Dizisi : 592 1. Bask Kasım 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-813 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 Bir Sistem Perspektifi, 8 Rasyonel Sistemler: Bir Makine Modeli,

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI -I- ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI (İDARİ, EKONOMİK ve BİLGİLENDİRİCİ ARAÇLARA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ) Doç. Dr. A. Kadir TOPAL -II- Yay n No : 2691 İşletme-Ekonomi : 567 1. Bas - Nisan

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM

YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM Doç. Dr. Davut PEHLİVANLI YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM (Governance, Risk and Compliance GRC) OCEG OCEG GRC Capability Model - Red Book OCEG GRC Technology Solutions Guide ISO 31000 ve 38500 Hile ile Mücadelede

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR)

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş ONDÖRDÜNCÜ BASI Beta II Yayın No. : 2739 Hukuk Dizisi : 1341

Detaylı