muvazenei umumiyesine dahil devair bütçelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve mezkûr bütçelerde münakale icrasına dair kanun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "41 1341 muvazenei umumiyesine dahil devair bütçelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve mezkûr bütçelerde münakale icrasına dair kanun"

Transkript

1 4 34 muvazenei umumiyesine dahil devair bütçelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve mezkûr bütçelerde münakale icrasına dair kanun No. 696 (Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 30/XII/34 - Sayı : 58) BlRÎNCl MDDE 34 muvazenei umumiyesine dahil bazı devair bütçelerinin merbut [] numaralı cedvelde irae olunduğu veçhile muhtelif fasıl ve maddelerine ceman ( ) lira tahsisatı munzamma olarak ilâve olunmuştur. İKİNCİ MDDE 34 muvazenei umumiyesine dahil bazı devair bütçelerinin merbut [] numaralı cetvelde irae olunduğu veçhile muhtelif fasılları arasında ( ) liranm münakalesine mezuniyet verilmiştir. ÜÇÜNCÜ MDDE 34 senesi Başvekâlet bütçesinin (7) nci masarif at faslında (bedeli icar) namile açılacak beşinci maddeye (600) ve Maliye vekâleti bütçesinde (ecnebi sefarethaneleri için mubayaa olunacak arsa bedeli) namile açılacak (56) ncı fasla (00 000) lira tahsisatı fevkalâde vazolunmuştur. DÖRDÜNCÜ MDDE 34 muvazenei umumiyesine dahil bazı devair bütçelerinin merbut (3) numaralı cetvelde irae olunduğu veçhile muhtelif fasıl ve maddelerinden ( ) lira tahsisat imha olunmuştur. BEŞİNCİ MDDE İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. LTINCI MDDE işbu kanunun icrasına Maliye vekili memurdur.. ' kânunuevvel 34 ve 4 cemaziyelâhir 344 [] NUMRLI CETVEL F. M. Nevi muhassaast Lira 7 Masarifat Kırtasiye ve evrakı matbua Hademe melbusatı 3 Tenvir ve teshin BŞVEKÂLET 000 i 3 8 Masarifi müteferrika YEKÛNU UMUMÎ 6

2 No & 30 - XII -34 F. ML Nevi muhassaast lira MLİYE 34 îdareî merkezîye levazımı Darüşşafakaya mevkuf dükkânlar bedeli icarı ve darı mezkûre muavenet 3 Tenvir ve teshin 4 Kırtasiye 5 Melbusat 3, T 450, 36 fdarçi merkeziye müteferrikası Taşra levazımı " Mefruşat 3 Tenvir, teshin 5 ooa 5 00ü 38 Taşra müteferrikası 39 Masarifi müteaevvia Masarifi muhakeme Defatir ve evrak tabiye-, teclidiye, ben diye ve nakliyesi 3 Kıymetli evrak»»»»» 5 Memurin harcrraln 6 Maliye müfettişleri harcırahı 39 Nüfus tezkereleri tabiyesi 40" Emlâki milliye masrafı Masarifi mütenevvia 6 Muamelei istimlâkiyesi natamam, kalan ve tefevvüz veya istimlâk edilecek olan emlâk bedeli " " " _ m ooo Masarifi tahsiliye Mal saaftdomarmca cibayet olunan ağnam masrafı, Tahsil komisyonları azayi gayrimuvazzafa yevmiyesi 4 Tahsil memurları yevmiyesi 5 Nakliyat vergisi masarifi tahsiliye ve ikramiyesi 6 KıymeÜi evrak aidatı taıhsiliyesi 7 Kâtibi adillere ita olunacak aidat

3 No. 6 6 P. M. 8 Temyiz komisyonları masrafı 9 Temettü komisyonları masrafı «4&. Net» mukassaast 30X-34 Lira Reddiyat 47 Millî saraylar muhafaza masrafı 49 Masarifi gayrimelhuza 5 Hükümet konakları tamiratı,,tevsiat ve inşaatı Ü' V "56 Memurini muvazzafa tahsisatı fevkalâdesi Tedkikı hesabat heyetleri ücurat ve harcırahlarile masarifi saireleri Darülfünuna muavenet YEKÛNU UMUMÎ MUHSSSTI ZTİYE & 3 Mütekaidin ve eytam ve eramili mülkiye maaşatı 5 Mütekaidin ve eytam ve eramili askeriye maaşatı DÜYUNU UMUMİYE Tuz ihraciye ve nakliyesi Tuz ihracîyesi Tuz nakliye ve tahniyesi '63 Masarifi tahsiliye Pul ücreti beyiyesi 5 Harir öşrü eibayet ve Darüttalim masrafı ve mubayaa edilecek koza ve dut tohum ve fidan bedeli 6 idat memurları istihkakı

4 No. m Xîî -34 F. M. Nevi muhassasat Lira 64 Masarifi umumiye Harcırah Memalih ve ebniye inşaat ve tamirat ve tathiratı YEKÛNU UMUMÎ lelûmum hapishaneler levazımı îcarat Tayinat 3 Müteferrika 4 Mualecat 5 Otomobil bedeli ile masarifi DHİLİYE 37 Mücrimin, mahkûmin ve mevkuf in masarifi sevkıyesi 40 Telgraf ücuratı YEKÛNU UMUMÎ Vilâyat levazımı 3 Mefruşat ve kasa 4 Tenvir ve teshin 5 Kırtasiye POST VE TELGRF VE TELEFON Masarifi mütenevvia Harcırah Melbusat 3 Müteferrika ve bendiye 5 Yevmiye ve ücreti şehriye 7 Makine ve tezgâh 8 Pul beyiyesi 9 Sai ücreti

5 No. 6Ö6 ' 45 âö - Xîî - İ34 F. M. Nevi muhassasat Lira 46 Posta işletme masarifi Hurç ve çanta 3 Menzilhane ve sürücülük 4 Posta nakliyesi Telgraf ve telefon işletme masarifi Hututu mevcude ve cedide tamirat ve inşaatı 3 Telgraf ve telefon nakliyesi 5 Telgraf ücreti YEKÛNU UMUMÎ UMUM JNDRM KUMNDNLIĞI 67 İmalâthane ve matbaa ile depboylar maaşı Kıtaat masarifi İcarat Tenvir ve teshin 3 Kırtasiye ve evrakı matbua 4 Mefruşat ve nakliyesi 5 Tabip ücreti mualecat ve hastagân iaşesi 6 Harcırah [Merkez ve mülhakat] 7 Masarifi nakliye ve efrat masarifi sevkiyesi [Merkez ve mülhakat] 9 Hayvan bedeli tazminatı 0 Binek ve mekkâri hayvanatının yem bedeli Efrat melbusatr [Efradın ve Mektebi harbiye talebesinin] YEKÛNU UMUMÎ HRİCİYE 78 İdarei merkeziye masarifi İcar 4 Tenvir ve teshin 5 Kırtasiye, tabiye ve abonman bedeli 5

6 m m ~H âö-xs-i34i F. M. Nem. mxthassasat Lira 83 Elçilik ve şehbenderlikler masarifi Icarat Mefruşat 3 Meremet ve tamirat 4 Tenvir ve teshin 5 Kırtesripe ve tabiye 6 Kavas ve hademe melbusatı 7 Merasim ve ziyafetler masarifi Yekân 0 "584 Elçilik v» şehbenderlikler müteferrikası 4S5 Masarifi miitenevvia Harcırah Muhabere 4 iane ve iade 5 Mubayaa olunacak otomobiller bedeli 6 Otomobiller tamiratı ve lâstik bedelâtı Elçilik ve şehbenderlikler hayat pahalılığı ve akça farkı YEKÛNU UMUMÎ MTBUT MÜDÜ&İYETİ UMÜMİYEBİ 89 Masarifi idare 5 Neşriyat ve telif at 6 Müteferrika 7 Ücuratı müteferrika 8 HareîMİ 300 Tekûn DİYNET İŞLERİ REİSLİĞİ 07 Tenvir ve teshin (Idarei merkeziye) îdarei merkeziye müteferrikası 60 Beis otomobilinin masrafı 50 YEKÛNU UMUMÎ 750

7 No. 69ft P. M. W Nevi mahassaaı* 30-XIl-3#f Lira < DLİTET 8 4 Telif ve tercüme cem ve tabı kavanin masarifi 9 Masarifi müteferrika Masarifi umumiye dliye meslek mektebi 3 Ceridei adliye ve mukarreratı temyizi yt 4 Memurini adliye harcırah ve yevmiyesi 5 Ceraim masarifi umumiyesi 6 Kavanin ihzarı için mütehassıslara verilecek ücuratı maktua 7 nkarada açılacak Leylî hukuk mektebi memurin ve müstahdemin maaşat ve ücurat masarifi 7 Memurini mazule maaşatı»» tahsisatı fevkalâdesi QUO 7 Telgraf ücuratı MRİF 30 Masarifi müteferrika Yüksek ve orta mektepler masarifi 3 Liseler, orta mektepler, imam ve hatip ve orta meslek mekteptfflâ masaseife 4 Kız ve erkek muallim mektepleri masarifi 5 Leylî musiki mektebi masarifi Memurin harcırahı 36 Mekâtibi umumiye levazımı tesisiyesi ve alât ve edevatı dersime masaridü Türk harsı masarifi Matbaat âmire ve guabatı masarifi SflD ıs ooe YEKÛNU UMÛMİ 00

8 No XII -34 F. M. Nevi muhassaast Lira NFİ 49 Levazım Levazımı hendesiye ve kırtasiye 50 Harcırah (Merkez ve mülhakat memurini harcırahı) Icarat 58 îstikşıafat ve inşaat 6 Devlet yolları ve büyük köprüler Tamiratı mütemadiye 3 inşaat ve müstacel tamirat ve büyük köprüler Su işleri Sulama, kurutma, suların haşaratının menine müteallik ameliyat ve keşfiyat ile rasadat ve limanların keşfıyatve tamirat ve inşaiyesi Van gölünde vapur ve saire tedariki ve işletme maaş ve masarif ve tamiratı YEKÛNU UMUMÎ Levazım (Merkez) Mefruşat ve demirbaş eşya Tenvir ve teshin 3 Melbusat 4 Kırtasiye TİCRET r> ooo L Merkez masarifi müteferrikası 7 Levazım (Taşra) 3 Mefruşat ve demirbaş eşya 5 Kırtasiye Masarifi muhtelife Harcırah ve devir masrafı

9 No XII -34 F. M. Nevi muhassasat ' Lira 3 vrupadaki memurini fenniye ile memaliki ecnebiye ve Türkiyedeki talebe muhassasatı ve masarifi 4 Tabiye, teclidiye, ilânat, abonman, hakkı telif, tercüme, neşriyat ve halı modeli tabiyesi 6 Nakliye ücreti 7 Kütüphane masrafı ve kitap bedeli ' 5 73 Taşra müteferrikası 77 Ticaret mektepleri tamirat, alât ve edevat esmanı ve kitap ve kırtasiye ve saire masrafları 79 Maadin idaresi tarafından emaneten işletilmesi zarurî olan maadinin maaş ve masrafı 87 Ticareti bahriye ve limanlar maaşatı Zabitan, gedikli ve memurin maaşatı Müstahdemini müteferrika O 87 Tahsisatı fevkalâdei şehriye ' YEKÛNU UMUMÎ MÜDF! MİLLİYE 93 Esirlerimizin celbi masrafı 94 Muayyenat Tayinat " Ot, saman, yem 98 3 Mahrukat ve tenvirat I Melbusat, teçhizat ve muytabiye Teçhizat ve levazımı harbiye, otomobil ile dekovil malzemesi ve araba tamirhanesi masarifi ve hayvan ve araba esmanı ve araba tamiriyesi Nakliyat" 48

10 No XH -Ü34 P. M. Nevi muhassasat ilira 30 Hareirah Diploma ve tevzii mükâfat masarifi ile mükâfatı naktjye Neşriyat ve mekâtibi askeriye alât ve edevatı talimiye ve tedrisiye masarifi Kütüp ve resail ve cerait, evrak ve defatiri matbua masarifi Mekâtibi askeriye alât ve edevatı hikemiyesi, kütüphane, müze, idman, jimnastik tesisatı ile harita alât ve edevatı ve talebei askeriyeye verilecek kitap masrafı Stajiyer baytar, eczacı ve diş tabipleri maaşı Tahsisatı fevkalâdesi O 307 Tahdidi hudut masarifi YEKÛNU UMUMÎ BHRÎYE 309 Taamiye ve ziyafet -m. Müteferrika 33 Masarifi daime Sefain ve mevaki levazımı mütenevviası Sefain ve esliha ve teferruatı, fabrikalar alât ve edevatı masarif ve levazımı tamiriye ve imaliyesi JEbniye tamiratı QU Nakliyat [Tahmiliye ve ücurat] 36 Masarifi raütenevvia 4 Kırtasiye *5 Harcırah 5 QQ0 i 5.5Q0 YEKÛNU UMUMÎ 38

11 P. Mv 5Î - Nevi muhassasat 3o xw.im Lirtl i. ZİRT 39 Mefruşat ve demirbaş eşya ve nakliyesi (Merkez) 33- Vilâyat orman memurları maaşı Ziraat ve ziraî teşvik ve gümrük resmi masrafı 343 Emrazı nebatiye tedavisi ve bilûmum hayvanat ve haşeratı muzırra itlafı masrafı, ve levazımı itlâfiye mubayaa bedeli ve nakliyesi ve mücadele memur*- lart. ücuratı YEKÛNU- UMUMÎ F. M. [] NUMRLI CETVEL Nevi muhassasat Münakale suretile Tenzili Zammı lâzım gelen lâzım gelen RÜSUMT MÜDÜRİYETİ UMUMÎYESÎ Kibrit ve sigara kâğıtları resminin reddiyat masrafı Tamir ve devri çarh masrafı ile tamirhane masrafı Mürettebat ve kayıkçılar ücuratile taamiye bedeli. HaKarah Mefruşat Reddiyat Tahsisatı fevkalâde TPU MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİ " Tahrif heyetleri masarifi Mefruşat Kırtasiye Tenvir ve teshin Melbusat îcare Zayi ve muhterik olan kuyudun istinsah ücreti Memurin harcırahı Mülhakat müteferrikası ÖÖ 60 7Ö 0

12 No XII -34 Münakale suretile Tenzili Zammı F. M. Nevi muhassasat lâzımgelen lâzımgelen 4 Telgraf ücreti EMNİYETİ UMUMİYE Polis, komiser ve muavinleri maaşatı Polis memurları maaşatı Müstahdemini müteferrika maaşatı Mükâfatı naktiye Tahsisatı fevkalâde Kırtasiye ve evrakı matbua Tenvir ve teshin Kırtasiye ve evrakı matbua Melbusat Telefon Sevk ve iaşe Harcırah İstihbarat masrafı Telgraf ücuratı SIHHİYE VE MUVENETİ İÇTİMİYE Tl 94 Vilâyat müdür ve tabipler maaşatı Küçük sıhhiye memurları maaşatı 98 nadolu Numune hastaneleri maaşatı 5 Verem sanatoryomu maaşatı 8 Leylî tıp talebesi yurdu maaşatı 99 0 Doğum ve çocuk bakımı evleri masarifi 00 Trahom mücadelesi masarifi umumiyesi 3 Firengi mücadelesi masarifi umumiyesi 0 3 Ebe yetiştirme masrafı Faslı mahsus Muhacirin umuru sıhhiyesi masarifi umumiyesi 99 4 Emrazı asabiye ve akliye hastaneleri masarifi 0 5 Mecburî hizmet kanununun üçüncü maddesi mucibince vaki olacak zamaim karşılığı 03 Taşra müessesatı sıhhiyesine ve belediye eczanelerinin tesisine muavenet 04 Tahsisatı fevkalâde

13 No k- 30-XII-34 F. M. Nevi muhassasat Münakale suretilö Tenzili İâzımgelen Zammı İâzımgelen İMı İMLÂTI HRBÎYE Ücuratı maktua vrupadaki talebe tahsil masrafı Sanayi mektebi masarifi Nakliyat ve sevkıyat İnşaat ve tamirat Tesisatı cedide ve tevsiat Harcırah P. M. [3] NUMRLI CETVEL Nevi muhassaast Lira BŞVEKÂLET 6 Memurin ve müstahdemin maaş ve ücuratı 9 Tahsisatı fevkalâde C 30 Ecnebi mütehassıslar ücuratı ile harcırah ve masarifi sairesi MLİYE 54 Ecnebi mütehassısları Kadastro teşkilâtı masrafı TPU MÜDÜRİYETİ UMVMİYESÎ [*] Memurin vekâlet maaşı 3 Müstahdemini müteferrika 4 Mülkiye müfettişleri 7 Vilâyat memurini maaşatı Kaza memurini» 3 Nevahi memurini» DHİLİYE [*] (658) numaralı kanun ile Tapu bütçesine ilâve olunan mebaliğden

14 m ). 6 F. m -sı- Nevi muhassasat âö-x5rriü Lira Vilâyat' müvezzi, şoför ve odacıları Kaza ve nevahi odacıları Tercümanlar ücreti maktuasr Nevahi-müdürleri hayvanat yem bedeli lelûnram hapishaneler maaşatı Tahsisatı fevkalâdei şehriye POST VE TELGRF YE TELEFON MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİ 48 4 Memaliki ecnebiye telgraf idareleri hesabatı B 5 Fevkalâde ikramiye UMUM JNDRM KUMNDNLIĞI 65 Kıtaat efrat maaşı ve iaşe bedeli # DİYNET İŞLERİ RİYSETİ Heyeti müşavere maaşatı Müftü ve müftü müsevvitleri maaşatı Müftülükler müstahdemini maaşatı Hayratı şerife müteferrikası ' Hayratı şerife mefruşatı Muayyenat Mülhakat fetvahaneleri bedeli icarı Tahsisatı fevkalâdesi Mazulin maaşı Tahsisatı fevkalâdesi istanbul müftülüğü vazife kalemi ve vilâyat müftü kâtipleri maaşatı Mutat taamiye Huffaz muallimleri ücuratı DLİYE ^7 4 Tıbbı adlî müessesesi maaşatı Ü0 Hükkâm maaşı Ketebe ve memurini ieraiye maaşı 3&6 Memurini muvazzafa tahsisatı fevkalâdesi

15 No. 696 P. M. 55 Nevi muhassaast 30 - XII -34 Lira * MRİF 3 Maarif ve-müze müdür ve memurları maaşatı 33 3 Liseler, orta mektepler, imam ve hatip ve orta meslek mektepleri maaşatı 5 Kız ve erkek muallim mektepleri maaşatı 37 Kütüphaneler ve hafızı kütüpler maa atı NFİ - 58 Sarayönü civarı ve Koçhisar - ksaray dar hattı demiryolları şirketine iştirak.60 3 Kütahya - Tavşanlı ve temdidi demiryolu inşaat ve işletme maaş ve tahsisat ve masarifi 4 Uzunköprü - Keşan dekovili inşaat ve işletme maaş ve tahsisat ve-masarifi Mersin limanmm keşfiyat ve inşaat maaş ve masarifi -63 Bursa, Kirmastı, Karacabey ve Manyas ovalarının sulanması ve suların meni haşaratına aid keşfiyat ve ameliyat maaş ve masarifi , Î450ÖÖ TİCRET 67 Memurini merkeziye maaşatı 3 -Ticaret ve sanayi mümessilleri maaşatı '38 Tahsisatı 4evkalâdei şehriye 8 Memurini mazule maaşı»» tahsisatı fevkalâdesi 84 5 İstihbaratı ticariye masrafı 86 Maadin idaresi için resimhane ve laboratuar inşası masrafı B 87 3 Sefain ve mevaki levazımı mütenevviası 6 Kırtasiye ve evrakı matbua Faslı mahsus Mütehassıslar tahsisat ve ücuratı 4* MÜJ>Fİ MİLLİİLE VMKÂIMTİ. 9 Mütehassisini ecnebiye ücuratı -masarifi 000

16 No. 696 P. M Masarifi muhakeme 56 Nevi nmhassasat 30 - XII -34 Lira BHRİYE 308 Zabitan, gedikli, efrat ve memurum askeriye maaşatı 30 Tahsisatı f evkalâdei şehriye B 36 İSKÂN MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİ Memurini merkeziye maaşatı 8 lât ve edevatı hendesiye (Merkez ve taşra) Tahsisatı fevkalâdei şehriye Memurini mazule maaşatı»» tahsisatı fevkalâdesi ZİRT 337 Vilâyat orman mektepleri masrafı ve masarifi tesisiye ve tamiriyesi ve vesaiti nakliye masrafı 344 Tahsisatı fevkalâde Cumhuriyet Riyasetine tebliği Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ edildiğini müşir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut tezkerenin tarih ve numarası Müzaheratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve saytfası İşbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanunların numaraları 7 - XII -34 tarih ve /748 No. lu tezkere ile 9 - XII -34 ve 6/659 Cüt Sayıfa 0 68,,57:70 67, 58

298 1341 senesi muvazenei umumiye kanununa müzeyyel kanun. (Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 8/111/1926 - Sayı ; 316)

298 1341 senesi muvazenei umumiye kanununa müzeyyel kanun. (Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 8/111/1926 - Sayı ; 316) 98 4 senesi muvazenei umumiye kanununa müzeyyel kanun (Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 8//96 - Sayı ; 6) No. 757 BÎRÎNCl MDDE 4 senesi muvazenei umumiye kanununun ahkâmı meriyesi mayıs 96 gayesine kadar

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216) İ938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine ve bazı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 9/V/1935 - Sayı : 2998) Kabul tarihi 2716 6-V -1935 BİRİNCİ MADDE Hudud ve sahiller sıhhat

Detaylı

Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu

Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu - 525 - Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu M 1444 ( Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 19(5/1929 - Sayı : a96 ) BİRİNCİ MADDE Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi masarifi için merbut (

Detaylı

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ SıraNe 292 934 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ Yüksek mühendis mektebi 934 mal! senesi bütçesi hakkında /872 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası r. c. Başvekâlet --933 Kararlar müdürlüğü

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası Sıra M 351 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 liralık münakale yapılması hakkmda 1/76, Gümrük ve inhisarlar vekâletile İstatistik umum müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 7 267

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu 667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 934 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 30/V/J9J4 - Sayı : 27 ) No. Kabul

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası SıraNo 5 Hariciye vekâleti 932 senesi bütçesinde 5 liralık münakale yapılması hakkında /478 Maarif vekâleti 932 senesi bütçesinde 05 035 liralık münakale yapılması hakkında /480 ve Dahiliye vekâleti 932

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4">28)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4>28) Vakıflar umum müdürlüğünün 828 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/i) - Sayı : 4">28) No. Kabul tarihi 387 3 - V -9 BİRİNCİ MADDE Vakıflar umum müdürlüğü 9 malî yılı masrafları

Detaylı

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' ) SıraNo 143 İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla 95 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/598, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 998 liralık

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

321 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 28/V/ Sayı : 2712 )

321 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 28/V/ Sayı : 2712 ) Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 9 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V/9 - Sayı : 7 ) No. Kabul tarihi -V-9 BÎRtNCl MADDE Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 9

Detaylı

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI. 1944 - Sayı: 5866) No. 4676 Kabul tarihi 15. XI. 1944 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 19-10 malî yılı umumî masarifi

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

11 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması

11 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm : 24..944 - Sayı : 56) Ma, Kabul tarihi 4 9..944 BİRİNCİ MADDE 943 malî yılı

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

- 582-1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 30/VI/1932 - Sayı: 2138 )

- 582-1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 30/VI/1932 - Sayı: 2138 ) - 582-1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 30/VI/1932 - Sayı: 2138 ) No. Kabul tarihi 2031 26 - VI -1932 BİRİNCİ. MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 1932 malî

Detaylı

SıraNQ 160 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

SıraNQ 160 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ SıraNQ 934 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 934 senesi bütçesi hakkında /879 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T. C. Başvekâlet

Detaylı

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur.

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur. KANUN NUMARASI : 657 KABUL TARİHİ : 22/4/1925 YAYIMLANDIĞI R.GAZETE : TARİH : 2/5/1925 SAYI : 99 YAYIMLANDIĞI DÜSTUR : TERTİP : 3 CİLT : 6 SAYFA: 278 MADDE 1- Müdafaa-İ Milliye Vekâletine merbut olmak

Detaylı

281 Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/ Sayı : 2710 )

281 Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/ Sayı : 2710 ) 8 Tahlisiye umum müdürlüğü 93 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V/93 - Sayı : ) No., Kabul tarihi -V-93 BİRİNCİ MADDE Tahlisiye umum müdürlüğünün 93 malî senesi masarifi için

Detaylı

Evkaf umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 29/V/1934 - Sayı : 2713)

Evkaf umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 29/V/1934 - Sayı : 2713) Evkaf umum müdürlüğü malî senesi bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/ - Sayı : 7) No. Kabul tarihi 7-V- BlRİNCÎ MADDE Evkaf umum müdürlüğü malî senesi masarifi için merbut (A) işaretli cetvelde

Detaylı

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına 232 944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm :.VI. 944 - Sayı : 579) No. Kabul tarihi 4566 29. V. 944 BİRİNCt MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 944 malî yılı masrafları

Detaylı

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNo 29 94 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Havayolları Devlet işletme idaresinin 94 senesi bütçesi hakkında /875 numaralı kanuri lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

bütçesinde 4 104 liralık münakale yapılması ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun'lâyihası (1/63)

bütçesinde 4 104 liralık münakale yapılması ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun'lâyihası (1/63) S. Sayısı: 32 Nafıa vekâleti 934 yılı bütçesinde 4 04 liralık münakale yapılmasına ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair /63, Bazı dairelerin 934 yılı bütçelerinde 33 800 liralık münakale yapılması hakkmda

Detaylı

- 617 - Evkaf umum müdürlüğü 1933 malı senesi bütçe kanunu

- 617 - Evkaf umum müdürlüğü 1933 malı senesi bütçe kanunu - 67 - Evkaf umum müdürlüğü 33 malı senesi bütçe kanunu -^ (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : l/vi/33 - Sayı : 46) No. Kabul tarihi 4 - V -33 BİRİNCİ MADDE Evkaf umum müdürlüğü 33 m a lî senesi masarifi

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

bütçenin varidat ve sarfiyat esbabı mucibesi bervechi âti arz edilmiştir.,

bütçenin varidat ve sarfiyat esbabı mucibesi bervechi âti arz edilmiştir., Sıra Numarası : 37 ANADOLU - BAĞDAT DEMİRYOLLARI İŞLETME MÜDİRİYETİ VE HAYDARPAŞA LİMAN VE RIHTIM İDARESİNİN 98 SENESİ BEŞ AYUK BÜTÇESİ HAKKINDA /6 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI Türkiye

Detaylı

Sıra N» 152 TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

Sıra N» 152 TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Sıra N» 5 934 TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Tahlisiye umum müdürlüğünün 934 senesi bütçesi hakkında /877 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar müdürlüğü - İT/

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU 281 HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 22/4/1925 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/1925 Sayı : 99 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt : 6 Sayfa : 278 * * * Bu

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

-309- Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçe kanunu

-309- Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçe kanunu -0- Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme umum müdürlüğünün malî senesi bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir re ilânı: /VII ' - Sayı: ) No- Kabul tarihi 0 - VII - BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları ve

Detaylı

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin S. Sayısı: 27 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhesebat riyaseti tezkeresiyle Posta, telgraf ve telefon umum

Detaylı

766 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu

766 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu malî yılı (Eesmî Gazete ile neşir ve ilânı : < r >/VI/J - Sayı : ) No. Kabul tarihi - V - BİRİNCİ MADDE Devlet demiryolları ve limanları

Detaylı

855 Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete île neşir ve ilânı : 6/V1/1940 - Sayı : 4528)

855 Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete île neşir ve ilânı : 6/V1/1940 - Sayı : 4528) 8 Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete île neşir ve ilânı : 6/V/9 - Sayı : 8) No. Kabul tarihi 8 -VI-9 "BÎRÎN'eî MADDE Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün

Detaylı

SıraNO 118 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

SıraNO 118 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ SıraNO 8 933 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ \ Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 933 senesi bütçesi hakkında /53 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

Birinci kısım - Umumî idare

Birinci kısım - Umumî idare - 578 - Devlet Demiryolları ve Limanlan umumî idaresinin 1930 malî senesi bütçe kanunu M 1639 ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 27/V/1930 - Sayı : 1504) BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları ve Limanları umumî

Detaylı

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları _~ 1Ö72 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî

Detaylı

T.C. Re. Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 KANUNLAR PERŞEMBE

T.C. Re. Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 KANUNLAR PERŞEMBE T.C. Re Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 9 NİSAN 1936 PERŞEMBE SAYI : 3275 V J KANUNLAR Artırma, eksiltme ve ihale

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair kanun

Türkiye Cumhuriyeti Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair kanun / Türkiye Cumhuriyeti Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 9//937 Sayı : 38) No. Kabul tarihi 37, 0 - II -937 BİRİNCİ MADDE Türkiyenin

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) S. Sayısı:20 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) T. G. Başvekâlet Muamelât Umum Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü Sayı':

Detaylı

532 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 2. V1.1944 - Sayı : 5720)

532 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 2. V1.1944 - Sayı : 5720) Vakıflar Umum Müdürlüğü malî yılı Bütçe u (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm :. V. - Sayı : 70) No. Kabul tarihi 70. V. BlRÎNCÎ MADDE Vakıflar Umum Müdürlüğü malî yılı masrafları için bağlı (A) işaretli cetvelde

Detaylı

,Res mı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336

,Res mı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 T.C.,Res mı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 336 İdare ve yazı isleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 0 NÎSAN 936 PAZARTESİ SAYI : 384 KANUNLAR Askerî ve Mülki Tekaüd Kanununa

Detaylı

T.C Resmî Gazete KANUNLAR R PAZAR. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336

T.C Resmî Gazete KANUNLAR R PAZAR. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 T.C Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 336 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne müracaat olunur MAYIS 93 PAZAR SAYI: 04 KANUNLAR R 46 nnnıaralı Vilâyet İdaresi Kanunun 4

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: 3145

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR CUMA. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: 3145 T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 1 TEŞRİNİSANİ 1935 CUMA SAYI: 3145 KANUNLAR Limanlar hakkındaki 618 sayılı

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete KANUNLARR ÇARŞAMBA

T.C.. Resmî Gazete KANUNLARR ÇARŞAMBA T.C.. Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336) idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 30 KÂNUNUEVVEL 1936 ÇARŞAMBA SAYI: 3495 KANUNLARR Subay ve askeri memurların

Detaylı

-cmi. (Resmî Gazete üe neşir ve ilâm : Şayi : 5309)

-cmi. (Resmî Gazete üe neşir ve ilâm : Şayi : 5309) -cmi memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan ve sayılı kanunların Maarif vekilliği kısmında değişiklik yapılması, 4,,, 44 sayılı kanunlara bağlı kadroların değiştirilmesi hakkında kanun (Resmî

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

957 Hatay vilâyeti kurulmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile nesi)- ve ilâm : 11/V11/ Sayı : 4255)

957 Hatay vilâyeti kurulmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile nesi)- ve ilâm : 11/V11/ Sayı : 4255) 97 Hatay vilâyeti kurulmasına dair kanun (Resmî Gazete ile nesi)- ve ilâm : /V/99 - Sayı : ) No. Kabul tarihi 7 7 - VII -99 BİRİNCİ MADDE Türkiye Cümhuriyetile Fransa Cumhuriyeti arasında haziran 99 tarihinde

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) S. Sayısı: 46 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) Orman umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 125-167 OSMANLI DEVLETİ NİN 1907-1908 YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Nuri GÜÇTEKİN* Bu çalışmada, Maarif-i Umumiye İstatistik Dairesince

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

esim Gazete KANUNLAR Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI : 5703 PERŞEMBE 11 MAYIS 1944

esim Gazete KANUNLAR Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI : 5703 PERŞEMBE 11 MAYIS 1944 c esim Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 336-90 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur MAYIS 944 PERŞEMBE SAYI : 5703 KANUNLAR Kibrit ve çakmak

Detaylı

: - -- - - : ^,; j^^-. :,..,,-.,',. - 120 000'

: - -- - - : ^,; j^^-. :,..,,-.,',. - 120 000' S.Sayısı: 35 inhisarlar Umum Müdürlüğü 943 malî yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/9) T.C. Başvekâlet Muamelât Umum

Detaylı

S. Sayısı: 187. POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ

S. Sayısı: 187. POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ S. Sayısı: 87 9 POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ Posta, Telgraf ve Telefon Umumî müdürlüğü 9 malî yılı bütçe kanunu lâyihaeı ve Bütçe encümeni mazbatası(l/58) T. C. Başvekâlet 8--9 harar Da. Müdürlüğü

Detaylı

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942) Ankara 0 Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. II. - Sayı : ) No. Kabul tarihi. II. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

162 1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 1943 malî yılı masraf

162 1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 1943 malî yılı masraf 6 9 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve üânı :. VI. 9H J Say/ : f UW) No. Kabul tarihi 7. V. 9 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 9 malî yılı masrafları için bağlı

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860)

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860) 022 Millî Korunma Kanununun 3954 sayılı Kanunla değiştirilen 6 nci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden ihdas edilmiş olan kadrolarla bu kadrolarda yapılan değişiklik ve ilgalara dair kararların tasdiki

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

S. Sayısı: 175 POSTA, TELGRAF VE TELEFON U. M. BÜTÇESİ

S. Sayısı: 175 POSTA, TELGRAF VE TELEFON U. M. BÜTÇESİ S. Sayısı: 75 94 POSTA, TELGRAF VE TELEFON U. M. BÜTÇESİ Posta, telgraf ve telefon Umum müdürlüğü 94 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (/34) T. C. ' T * ' T Başvekâlet _ - 8

Detaylı

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

ESBABI MUCİBE CETVELİ

ESBABI MUCİBE CETVELİ Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 13 inhisar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe kanununa bağlı (A/l) : işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 235) T. C.

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459)

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459) S. Sayıs:ı 172 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

malî yılı hesabı katî kanunu

malî yılı hesabı katî kanunu 2 936 malî yılı hesabı katî kanunu (Resmî (Uızetc- ile neşir ve ilânı: Î9/VII/İ94Ö - Saifi: 4565) No. Kabul tarihi 3895 - VII -94 BİRİNCİ MADDE 936 malî yılı umumî masarifi gösterildiği üzere 265 796 726

Detaylı

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu (Resmî,Gazete ile ilânı : 3. III. 1958 - Sayı: 9848) No. Kabul tarihi 7094 27.11.1958 MADDE 1. Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları

Detaylı

28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl / Sayı : 2434)

28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl / Sayı : 2434) 28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl /933 - Sayı : 2434) No. 2287 Kabul taribi 0 - VI -933 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâleti merkez teşkilâtı

Detaylı

Mucib sebebi er lâyihası. Şûrayı devlet ; j,

Mucib sebebi er lâyihası. Şûrayı devlet ; j, S. Sayısı: 66 1938 malî yılı muvazene! umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerile (L) cetvelinde değişiklik yapılması hakkında l/l 177, 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçe ve cetvellerin

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU 1459 MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1) (2)(3) KANUNU Kanun Numarası : 2804 Kabul Tarihi : 14/6/1935 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 22/6/1935 Sayı : 3035 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt :

Detaylı

206 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ue&ir ve ilânı : 25.V. 1944 - Sayı : 5713)

206 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ue&ir ve ilânı : 25.V. 1944 - Sayı : 5713) 06 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 944 malî yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ue&ir ve ilânı : 5.V. 944 - Sayı : 57) No. Kabul tarihi 4564 7. V. 944 BİRİNCİ MADDE Posta, Telgraf ve Telefon

Detaylı

Devlet demiryolları ve limanlan işletire umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair kanun

Devlet demiryolları ve limanlan işletire umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair kanun Devlet demiryolları ve limanlan işletire umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/XJ/1935 - Sayı : 3163) No. Kabul tarihi 2847 15-XI-1935 BÎRÎNCİ

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun 719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 29. III. 195? - Sayı : 9572) No. 6940 Kabul tarihi 25. İH. 1957 MADDE 1.' Maarif Vekâletine bağlı Riyaseti Cumhur

Detaylı

- 365 - Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkında kanun. (liesnû (Uızete ile neşir ve ifânı : :îl/v/19:î:> - Sayı : 2410)

- 365 - Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkında kanun. (liesnû (Uızete ile neşir ve ifânı : :îl/v/19:î:> - Sayı : 2410) - - Psta, telgraf ve telefn idaresi teşkilâtı hakkında kanun (liesnû (Uızete ile neşir ve ifânı : :îl/v/:î:> - Sayı : 0) ST. Kahu ] laıılıi 0 - V - BİRİNCİ MADDE Psta, telgraf ve telefn idaresi hükmî şahsiyeti

Detaylı