Cumartesi 5 Eylül 2009,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cumartesi 5 Eylül 2009,"

Transkript

1

2 Cumartesi 5 Eylül 2009, 09:00-12:00 14:00-17:00 AUDITORIUM A1*- DÜNYA HASTA: K M SAH P ÇIKAR? (Japonca, Çince ve Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Yönetici ba kan: Martin Schulz, FIP BPP Program Komitesi Ba kan, Almanya Geli mi ülkelerin sa k alan nda kar la zorluklar Hans Hogerzeil, WHO, sviçre Geçi ülkeleri ve geli mekte olan ülkelerin sa k alan nda kar la zorluklar Carlos Vidotti, CFF, Brezilya laçlarla ilgili sorunlara örnekler ve bu sorunlar n yayg nl Nina Griese, ABDA, Almanya Eczac lar n sorumlulu u nerededir? John McAnaw,Ulusal Sa k Hizmetleri, Birle ik Krall k B1 - TRANSLASYONEL BILIM (Japonca, Çince ve Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Ba kanlar: Ross McKinnon, South Australia Üniversitesi, Avustralya; Robert DeChristoforo, FIP BPP Program Komitesi, ABD Ki iye özel ilaç kullan : lac n kaliteli kullan aç ndan merkezi önemde Hitoshi Sasaki, Japonya Birinci basamak tedavide ki iye özel ilaç kullan - Ne kadar anlaml? John Valgus, North Carolina Üniversitesi, ABD Kanser ilaçlar n de en yüzü: Hedef odakl ve ki iye özel tedaviye do ru Ross McKinnon, South Australia Üniversitesi, Avustralya Eczanede farmakogenetik uygulamalar Vera Dener, St. Antonious Hospital Nieuwegein, Hollanda Tart ma TOPKAPI B C1: NANOTIP Ba kanlar: Atilla H ncal, Hacettepe Üniv., Türkiye Gert Storm, Utrecht Üniversitesi, Hollanda pta, hedefli ilaç da nda ve görüntülemede nanoteknolojiye genel bak Gert Storm, Utrecht Üniversitesi, Hollanda Lipid bazl sistemler ve nanoteknoloji Hayat A. Önyüksel, Chicago Illinois Üniversitesi, ABD nhalasyon yolu ile gen da için nanopartikül formülasyonu Hirokazu Okamoto, Meijo Üniversitesi, Japonya Kanser ara rmas nda nanoteknoloji Emin Kansu, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye C 2: LAÇ TEDAV N B REYSELLE LMES VE ET K SORUNLAR Ba kanlar: uz Kayaalp, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye ve Majid Moridani, Teksas Tech Üniversitesi Sa k Bilimleri Merkezi, ABD laç metabolizmas nda rol oynayan enzimlerin farmakogeneti i: Daha güvenli ilaç tedavisi için göstergeler Ümit Ya ar, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Antikanser ajanlar n farmakogeneti i Majid Moridani, Teksas Tech Üniversitesi Sa k Bilimleri Merkezi, ABD Merkezi sinir sistemi ilaçlar n farmakogeneti i ükrü Aynac lu, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye Farmakogenetikte etik sorunlar Vural Özdemir, Montreal C 3 Üniversitesi, Kanada RUMEL A D 1*: HASTANE ECZANES GEL RMEK N ULUSAL VE ULUSLARARASI ARA TIRMALAR YAPMAK VE KULLANMAK Ba kan: Andy Gray, KwaZulu-Natal Üniversitesi, Güney Afrika ASHP ara rmalar Ö renilen dersler Phil Schneider, USA EAHP ara rmalar Tabandan geli meye hareket Tajda Gala, Slovenya Hastane eczac için ulusal ve uluslararas ara rma program geli tirme Lee Vermeulen, ABD D 2: SÜRDÜRÜLEB R LAÇ AKI I ( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Ba kanlar: Astrid Kägedal, Apoteket AB, sveç ve Ulf Janzon, FIP Endüstriyel Eczac k Seksiyonu, sveç Giri : 21. Yüzy l da ilaç: Sürdürülebilir ilaç ak ; kim için ve ne için? David Triggle, NewYork State Üniversitesi, ABD Ürün Yönetimi: Ye il Eczac a do ru Steven Rumford, AstraZeneca, Birle ik Krall k Yetkililerin ve ödeme yapanlar n sorumlulu u Bettina Rechenberg, Umwelt Bundesamt, Almanya Çevre sorumlulu unu alan hekimler ve hastalar: Eczac k sektörünün ve hastalar n çevreye katk ne olacak? Bo Gunnarson, Apoteket AB, sviçre Sa k sektörünün ve hekimlerin çevreye katk ne olacak? Ake Wennmalm, Stockholm City Council, sviçre Ba kan n özeti: Uygulama, küresel düzeyde herkesin yarar nad r Ulf Janzon, FIP Endüstriyel Eczac k Bölümü, sveç

3 E 1 *: MESLEK SÜREKL GEL MDEK (CPD) MEVCUT SORUNLAR E10: FIP/WHO Pharmacy Workforce Development: Challenges and developments ( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) TOPKAPI A Ba kanlar: Mike Rouse, Eczac k E itimi Akreditasyonu Konseyi (ACPE), ABD ve Jennifer Marriott, FIP Akademik Eczac k Bölümü, Avustralya CPD hakk nda kopar lan bu yaygaran n nedeni ne? Ian Bates, Londra Üniversitesi, Birle ik Krall k CPD nedir ve ne zaman ba lamal r? Ivana Silva, PGEU, Belçika renme biçimleri ve tercihler Sonuçlar iyile tirmek için nas l fayda sa lar? Mike Rouse, Eczac k E itimi Akreditasyonu Konseyi, ABD CPD için en iyi kaynaklar nelerdir? Al Hanson, Wisconsin Üniversitesi, ABD MARMARA F 1 *: LAÇ KULLANIMININ ARKASINDAK KÜLTÜR VE SA LIK NANÇLARI Ba kanlar: Eugene Lutz, FIP Serbest Eczac k Bölümü, ABD ve Régis Vaillancourt, Ontario Çocuk Hastanesi, Kanada nsanlar n sa k ve ilaç kullan m anlay lar etkileyen inançlar hakk nda ne biliyoruz? Alexander Dodoo, FIP Eczac k Bilgi Bölümü, Gana Sa k uzmanlar aras nda kültürel yeterli i artt rarak daha iyi ba lar kurmak için hastalarla nas l ortakl k yap r? Anna Mygind, Kopanhag Üniversitesi, Danimarka Piktogramlar - Proje: Ne ö renildi? Régis Vaillancourt, Ontario Çocuk Hastanesi, Kanada Çok kültürlü ve çok dilli eczac k ortam na nas l uyum sa lan r- Ö renilen dersler ve eczac lar için araçlar Hemant Patel, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Birle ik Krall k F 2*: LAÇ YÖNET LE LAÇ KULLANIMI GEL LEB R M? Ba kan: Ann Lewis, Londra Üniversitesi, Birle ik Krall k laç tedavisi yöntemi etkili bir sa k kaynaklar kullan r? Rachel Elliott, Nottingham Üniversitesi, Birle ik Krall k Eczac lar n ilaç yönetimine katk lar Timothy Chen, Sidney Üniversitesi, Avustralya Tüberküloz tedavisinde kullan lan ilaçlar n yönetiminde serbest eczac lar n rolü- Mumbai deki giri imler Manjiri Gharat, K.M. Kundnani Pharmacy Polytechnic, Hindistan Alt Sahara Afrikas nda k rsal kayna k tl ortamlarda ilaç tedavisi yönetiminin rolü Sonak Pastakia, Moi University School of Medicine, Kenya Tart ma DOLMABAHÇE A G 1: ENDÜSTR YEL ECZACILIK KATKILARI ARASINDAN 2009 YILININ EN LER Ba kan: Erik Naeser, Astra Zeneca, sveç; Tom Sam, Schering Plough, Hollanda, Sevda enel, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Ba kanlar: Eric Naeser, AstraZeneca, sveç; Tom Sam, Schering-Plough, Hollanda; Sevda enel, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye. Giri Plazma sterilizasyon teknolojisinde farmasötik yenilikler Juliano Silva, S o Paulo Üniversitesi, Brezilya Ultra-performansl s kromatografisi yöntemi kullan larak insan plazmas nda üç kinolinli antimalaryel ilaç oran n e zamanl belirlenmesi Magdi Abdel-Hamid, King Saud Üniversitesi, Suudi Arabistan Polimorfizmi ve karbamazepin ilaç hammaddesinin morfolojisini izlemek için disk intrinsik çözünme Felicia Flicker, Basel Üniversitesi, sviçre leri Teknoloji: Nanoteknoloji ilaçlar n geli tirilmesi sürecinde ve piyasaya sürülmesi a amas nda yasal artlar Tugba Nevriye Tercan, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye G2*: HASTALARI WEB TABANLI B LG KAYNAKLARINDAN YARARLANMA KONUSUNDA TME Ba kanlar : Christie Robinson, FIP EczaNE Bilgi Seksiyonu, ABD; Patty Payne, FIP Serbest Eczac k Seksiyonu Hastalar n tercih etti i web tabanl bilgi kaynaklar - Bu bilgiler güvenilir mi? Avrupa komisyonunun hastalara bilgi sa lama konusunda önerileri Ulla Narhi, Finlandiya Hastalar güvenilir web tabanl bilgi kaynaklar hakk nda nas l e itilir? Christie Robinson, FIP Eczane Bilgi Seksiyonu, ABD Web tabanl bilginin ilaçlar üzerindeki etkisi, hasta sonuçlar na göre tedavi Konu mac daha sonra duyurulacakt r. Web tabanl bilgiyi ara rma a amas nda eczac n «hastan n orta olarak» rolü Cairo Toledano, FIP Genç Eczac lar Grubu, Meksika

4 MOLA Dondurarak kurutma ve solvent evaporasyonu yöntemiyle dihydroartemisinin kat dispersiyonlar n hidrofilik ta lar yla karakterize edilmesi Muhammad Ansari, Bahauddin Zakariya Üniversitesi, Pakistan C-Cap: Sert ve/veya yumu ak jelatin kapsülleri kullan lan sabitlenmi doz bile imleri için yeni bir yakla m. Ahmed Abdelaziz, Kahire Alman Üniversitesi, M r Küresel klinik denemelerde co rafyan n stratejik kullan (BRIC)- Yeni perspektifler Voinov, ICON, Fransa Kolon ilac için yeni polimer khaya sak ile guar sak n incelenmesi ve etkinliklerinin kar la lmas Prabhakara Prabhu, NGSM Farmasötik Bilimler Enstitüsü, Hindistan In-vitro olarak insan t rna pla üzerinden yap lan geçirgenlik çal malar Ivana Vejnovic, Basel Üniversitesi University of Basel, sviçre Özet ve Kazanan n Duyurulmas H 1/H 2: FIP ÖZEL LG GRUPLARI TOPLANTILARI ( :00) DOLMABAHÇE B 08:00 09:00 Çevre ve Farmasötikler 09:00 10:00 Farmakoepidemiyoloji/Farmakoekonomi 10:00 11:00 Bireyselle tirilmi laç 11:00 12:00 Do al Ürünler 12:00 13:00 Farmasötik Biyoteknoloji 13:00 14:00 Nükleer Eczac k 14:00 15:00 Dissolüsyon/ laç Sal 15:00 16:00 Biyofarmasötik S fland rma Sistemi 16:00 18:00 Bütün Özel lgi Gruplar Ba kanlar Toplant Pazar, 6 Eylül 2009 AUDITORIUM 09:00-12:00 A 2*: B LD Z VE UYGULADI IMIZ ARASINDAK BO LUK (Japonca, Çince ve Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Yönetici ba kan: Lindsay McClure, FIP BPP Program Komitesi Üyesi, Birle ik Krall k Günlük uygulama ile önerilen mevcut en iyi klinik uygulama aras ndaki farkl belirlemek Cecilia Bernsten, Apoteket, sveç Bu farkl klar neden var? Shane Leigh Jackson, Tazmanya Üniversitesi, Avustralya Bilinen ile uygulanan aras ndaki bo lu un ekonomik sonuçlar Lyle Bootman, Arizona Üniversitesi, ABD Bo lu u doldurmak: Sorumluluk kültürü olu turmak Lisa Gersema, Allina Hastaneleri, ABD F4*- HASTA GÜVENLI I IÇIN ANTIMIKROBIYAL DIRENÇ LE MÜCADELE ( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Chairs: Andy Gray, FIP Hastane Eczac Bölümü, Güney Afrika ve David Heymann, Sa k Koruma Kurumu Ba kan, WHO Üçüncü Küresel Hasta Güvenli i Mücadelesini temsilen, Birle ik Krall k Antimikrobiyal direncinin imdiki ve gelecekteki durumu de antimikrobiyal direncinin küresel düzeyde konumu ne olacak? Gelecek on y lda küresel faktörler ve kritik belirsizlikler Rachel Nugent, Küresel Geli me Merkezi (CGD) ve CGD nin laç Direnci Çal ma Grubu, ABD 2. Antimikrobik direnç giri imlerinin kapsam ve etkisini geni letmede bölgesel farmasötik kurulu lardan yararlanmak Mohan Joshi, SPS Program, Sa k Yönetim Bilimleri ve FIP Antimikrabiyal Direnç Çal ma Grubu, ABD 3. Gereksiz ve uygun olmayan antimikrobiyal kullan ortadan kald rmak - eczac lar n oynayabilece i rol Andy Gray, FIP Hastane Eczac Bölümü 4. Artan küresel antimikrobiyal direnç yükü de erlendirmesi ve at lacak ad mlar: Dünya Sa k Örgütü Üçüncü Küresel Hasta Güvenli i Mücadelesini David Heymann, Sa k Koruma Kurumu Ba kan WHO Üçüncü Küresel Hasta Güvenli i Mücadelesini temsilen, Birle ik Krall k Panel Tart mas Buradan nereye gidiyoruz?

5 TOPKAPI B C4*: FARMAKOV LANSIN KAMU SA LI INA KATKISI Ba kanlar : Ali Esat Karakaya, Gazi Üniv., Türkiye Bert Leufkens, Utrecht Üniv., Hollanda Düzenleyici bir perspektiften farmakovijilan ve kamu sa n ortak alan na bak Priya Bahri, EMEA London, Birle ik Krall k Türkiye deki farmakovijilans uygulamalar nda mevcut süreçler ve kar la lan zorluklar Semra Sardas, Marmara Universitesi, Türkiye laç güvenli inin gelece i ABD den Ö renilen Dersler ve Küresel Güney için göstergeler Andy Stergachis, Washington Universitesi, ABD Farmakovijilans uygulamalarda bilginin hasta aç ndan önemi Alex Dodoo, Gana Üniversitesi, Gana C 3: MODERN FARMASÖT K K MYA ALANINDA YEN STRATEJ LER (DOLMABAHÇE C) Ba kanl k: Ulrike Holzgrabe, Wuerzburg Üniv., Almanya Ercin Erciyas, Ege Üniv., Türkiye laç geli iminin dünü, bugünü ve yar Ulrike Holzgrabe, Wuerzburg Üniversitesi, Almanya SPR ve NMR ile ilaç hedeflerinin görüntülenmesi: SPR/NMR tabanl parçac k görüntülemenin pratik yönleri Takaaki Miura, Chugai laç Firmas, Japonya laç ke fi için yeni bir kaynak geli tirme: Deniz Aktinomiset bakterileri William Gerwick, California Üniversitesi, ABD Kombinatoryal karbohidrat kimya- C-sialositlerin kat hal kemoenzimatik sentezi Sultan Bayta, Gazi Üniversitesi, Türkiye C 5: DO AL ÜRÜNLER N KAL TES, GÜVENL VE ETK NL Ba kanlar: Bilge ener, Gazi Üniversitesi, Türkiye ve Rudolf Bauer, Karl-Franzes Univ. Graz, Avusturya Klinik ve eczac k uygulamalar nda bitkisel t bbi ürünlerin geli imi ve kullan Rudolf Bauer, Karl-Franzes Univ. Graz, Avusturya Karaci er kanserine kar ilaç geli tirilmesinde do al ürünlerin rolü Ihsan Çal s, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Bitki-ilaç etkile imleri Edzard Ernst, Exeter-Plymounth Üniversitesi, Birle ik Krall k Bitkisel t bbi ürünlerin fitoe de erlik, farmasötik e de erlik, biyoyararlan m, mevzuat ve kalite aç ndan kontrolü Werner Knöss, laç ve T bbi Cihaz Federal Enstitüsü, Almanya RUMEL A D 3*: KARAR VER LER FORUMU- SERBEST ECZACILIKTAK YAKLA IMLAR- MESLE N GELECE ÜZER NE TARTI MA ( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Ba kan: Ema Paulino, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Portekiz ba kan: Inka Puumalainen, FIP dari Eczac k Bölümü, Finlandiya Ba k A - Ekonomik modeller Eczac lar ödedi iniz para kar nda iyi hizmet veriyor mu? Ana Konu mac : Eugene Lutz, ABD Tart mac lar: Michel Buchmann, sviçre, Cairo Toledano, Portekiz, John Nguyen, IPSF, Avustralya Ba k B - Bak ma kar i? Etik eczac k uygulamalar Ana Konu mac : Betty Charr, Avustralya Tart mac lar : Inka Puumalainen, Finlandiya Luis Lourenço, Portekiz, Anca Pop, Romanya Ba k C 1.Basamak sa k hizmetinde eczac lar n büyüyen rolü Ana Konu mac : Ross Tsuyuki, Kanada Tart mac lar : Vibhuti Arya, USA, Sónia Faria, Portekiz, Tugrul Mert Serim, Türkiye D4*: ECZACILARIN ARTAN REKABETE UYMA STRATEJ LER ( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Ba kan: Albert Wertheimer, ABD Kendini savuan bir mesle in tarihi Christiane Staiger, Almanya Kendi alanlar için mücadele eden Türk eczac lar Do u Neblio lu, Türkiye Eczac k uygulamalar savunmak için gerekli stratejiler Carmen Peña, spanya Tayvanl eczac lar: Mesleki ba ms zl k sava Weng Huang, Çin Tayvan

6 E 3: 4. KÜRESEL ECZACILIK E ÇALI MA GRUBU ÜZER NE ST ARE TOPKAPI A Ortak Ba kanlar: Henri Manasse, FIP Mesleki Sekreteri, ABD ve Ian Bates, WHO-UNESCO-FIP Küresel Eczac k E itimi Çal ma Grubu, Birle ik Krall k Raportör: Tina Brock, Sa k Yönetim Bilimleri, ABD Selamlama ve giri : - Konuya ili kin konu ma zeminin haz rlanmas : Geriye ve ileriye bakmak: Çal ma Grubunun Eylem Plan Ian Bates, WHO UNESCO FIP Küresel Eczac k itimi Çal ma Grubu, Birle ik Krall k Çal ma grubunun amaçlar n gerçekle tirilmesi lerleme ve kar la lan zorluklar Ian Bates, Proje lideri, Yeterlilik ve Vizyon, Birle ik Krall k, Claire Anderson, Proje lideri, Kapasite, Birle ik Krall k Mike Rouse, Proje lideri, Kalite Garantisi, ABD Billy Futter, Strateji lideri, Güney Afrika MOLA leriye bak : Çal ma Grubunun gelece i Uzun erimli vizyon, amaçlar, misyon, yap lar, ihtiyaçlar, mekanizmalar ve 2010 için stratejiler ve daha sonras Etkile imli tart ma Milenyum Geli me Amaçlar mevcut uygulamalarda ili kilendirme, temel sa k hizmetleri ve mesleki e itimin etkisi Etkile imli Tart ma Sonuçlar ve gündem belirleme H3 Afrika Forumu F 3*: TEDAV SONUÇLARINI LE RMEK N HASTALARLA B LG PAYLA IMI Ba kanlar: Graeme Vernon, FIP Eczane Bilgi Seksiyonu, Avustralya, Lowell Anderson, ABD MARMARA Bilgi payla ile daha iyi tedavi sonuçlar al nmas aras ndaki ili kiyi gösteren kan tlara genel bak Theo Raynor, Leed Üniversitesi, Birle ik Krall k Bir hastan n bak aç : laç kullan na dair bilgi payla hastalar için neden önemlidir? Albert van der Zeijden, Hollanda Hastalarla bilgi payla nda sorumluluk konular Parisa Aslani, Sidney Üniversitesi, Avustralya Eczac - hasta ili kilerini geli tirmek için yeni hastalarla bilgi payla modeli Han de Gier, Groningen Üniversitesi, Hollanda DOLMABAHÇE A G 3: B YOTEKNOLOJ ÜRÜNÜ LAÇLARIN ÜRÜN KAL TES - TIBB KONTROL OLASILIKLARI VE KISITLAMALARI Ba kanlar: Erich Sturzenegger, FIP Endüstriyel Eczac k Bölümü, sviçre ve Frans van de Vaart, FIP Laboratuarlar ve laç Kontrol Hizmetleri Bölümü, Hollanda Ürünün ya am döngüsü boyunca kalite ve güvenli i garanti alt na alma - Analitik yöntemlerin olas klar ve k tlamalar ; haz r ürün analizi Martin Schiestl, Almanya Harici kurumlar taraf ndan kalite kontrol Peter Jongen, Hollanda Forum tart mas G 4: FARMASÖTIK NCELEMELER Ba kan: Henriëtte Jansen, Dutch Health Care Inspectorate, Hollanda Farmasötik ncelemelere Giri Henriëtte Jansen, Dutch Health Care Inspectorate, Hollanda Eczac k ürünlerinin üretim alanlar, depolar n denetlenmesi- Riske dayal bir yakla m Hans Smallenbroek, Dutch Health Care Inspectorate, Hollanda FDA incelemelerinde global trendler Micheal Anisfeld, Globepharm Consulting, ABD Tart ma

7 DOLMABAHÇE B H4 : GELI EN DÜNYADA ECZACILIKTA PROFESYONELLE MEYE ILI KIN ÖNGÖRÜ TARAMASI- BUNU ECZANE SAH PL NDEN BA IMSIZ OLARAK NASIL SA LAYACA IZ? Ba kan : Martine ChauvŽ, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Fransa Eczac kta Geli en Dünya Çap nda Profesyonelle meye Ili kin Öngörü Taramasi- Bunu Eczane Sahipli inden Ba ms z Olarak Bunu Nas l Sa layaca z? Konu mac sonradan belirlenecek 15:30 17:00 Yönetim Kurulu Topant FIP Serbest Eczac k Bölümü (delegelere ve gözlemcilere aç k) H5: FIP IFCC ORTAK OTURUMU: TÜRK YE DE KL K B YOLOJ N ORGAN ZASYONU- GIDA ALERJ NDE EP DEM YOLOJ, TE S VE PROSEDÜR DOLMABAHÇE C Ba kan: François Trivin, Fransa Türkiye de klinik biyoloji düzenlemesi ve e itimi Diler Aslan, Türkiye Nüfusta alerjik hastal klar n epidemiyolojisi ve olu s kl Bülent Sekerel, Türkiye da alerjisi Gideon Lack, Birle ik Krall k Alerji te hisi ve klinik laboratuar alan nda uygulanan prosedürler Christine Hamberger, France Pazartesi, 7 Eylül AUDITORIUM A3* -HASTA SONUÇLARINI YILE TIRMEDE NELER ELDE ETT K? (Japonca, Çince ve Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Yönetici ba kan: Robert DeChristoforo, FIP BPP Program Komitesi Üyesi, ABD Eczac lar n hastal a özgü giri imleri Ross Tsuyuki, Alberta Üniversitesi, Kanada A4* - HASTALARDAN DAHA SONUÇLAR ELDE ETMEY GÜVENCE ALTINA ALMA ( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Yönetici ba kan: Bente Frøkj æ r, FIP BPP Program Komitesi Üyesi, Danimarka Sadece uygula! Charlotte Rossing, Pharmakon, Danimarka Eczac lar n hasta nüfusuna odakl giri imleri Suzete Costa, Ulusal Eczac lar Birli i, Portekiz laç uyumland rma yoluyla hasta sonuçlar geli tirme Vibeke Rischel, Hasta Güvenli i Kurumu, Danimarka laç tedavisine uyuncu artt rma kan Christine Bond, Aberdeen Üniversitesi, Birle ik Krall k Eczac lar, doktorlar ve hem ireler aras nda i birlikçi modeller Jill Martin-Boone, Cincinnati Üniversitesi, ABD Ortaklar olarak hastalar Han de Gier, Groningen Üniversitesi, Hollanda Sorumlu olmak: Önümüzdeki yol Derek Jorgenson, Saskatchewan Üniversitesi, Kanada

8 MARMARA C DEN BAREN FARMASÖT K MLER N GELECE Ba kanlar: Daan Crommelin, Dutch Top Institute Pharma, Hollanda ve Vinod Shah, FIP Bilim Sekreterli i, ABD 2020 de Farmasötik Bilimler Vinod Shah, FIP, ABD Senaryo analizleri Daan Crommelin, Dutch Top Institute Pharma, Hollanda Farmasötik e itim ve endüstri; sa k bak n de en rolü Kumar Bhargava, Wyeth, ABD Vizyon Hans LindŽn, Avrupa Farmasötik Bilimler Federasyonu (EUFEPS), sveç Vizyon Roger Williams, United States Pharmacopeia (USP), ABD Tart ma C6 ÇÖZÜNME TESTI ANLAYI I VE IVIVC (TOPKAPI B) Ba kanlar: Dirk Barends, RIVM, Ulusal Halk Sa ve Çevre Enstitüsü, Hollanda ve lker Kanz k, Türkiye In vitro - in vivo ili kisi: IVIVC de çözünmenin önemi David Sperry, Eli Lilly, ABD De tirilmi sal ml ilaç ürünleri için In vitro - in vivo ili kisi Sandra Klein, Johann Wolfgang Goethe Univ., Almanya AB de çözünme testinin düzenleyici makam onay na ba vurusu Dirk Barends, RIVM, Ulusal Halk Sa ve Çevre Enstitüsü Çözünme testi ve Japonya da uygulama Chikako Yomota, Ulusal Sa k Bilimleri Enstitüsü, Japonya C7 ÇEVRE VE FARMASÖT KLER - FARMASÖT K ATIK VE KAMU SA LI I Ba kanlar: Kazuichi Hayakawa, Kanazawa Üniv., Japonya ve Bent Halling-Sorensen, Kopenhag Universitesi, Danimarka Polisiklik aromatik hidrokarbonlar n solunmas ve sa k üzerindeki etkileri Kazuichi Hayakawa, Kanazawa Üniv., Japonya SSRI ve çevresel etkilenme Bryan Brooks, Baylor Universitesi, ABD Türkiye deki çevresel sorunlara bak aç ve politikalar Filiz H ncal, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Farmasötik at k bo alt için uygulama göstergeleri Cindi Brennan, Washington Universitesi, ABD Danimarka akuatik çevresinde yüksek hacimli ilaçlar n modellenmi ve analize edilmi yo unluk düzeylerin kar la lmas Bent Halling-Sorensen, Kopenhag Universitesi, Danimarka RUMEL A D 5*: PRAT SYENLER GÜNÜ, KISIM I sa sözlü sunumlar ve tart malar Serbest eczac kta kalite güvencesi Ba kanlar: Eugene Lutz, FIP Serbest Eczac k Bölümü, ABD ve Patti Payne, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Avustralya Danimarka eczaneleri için yeni bir kalite geli im modelinin geli tirilmesi Rikke Hansen, Danimarka Makedonya Cumhuriyetinde toplumda eczane bak n kalitesi için standartlar geli tirmek Lidija Petrusevska-Toze, Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti Endonezya Jakarta da baz serbest eczanelerde farmasötik bak m uygulamas Retnosari Andrajati, Endonezya aras süreçte serbet eczanelerde/ilaç dükkanlar mda sahte ilaçlar üzerine bir ara rma Mohiuddin Hussain Khan, Japonya Kendi kendine bak mda ilaçlarla ilgili sorunlar Nina Griese, Almanya E-dünyan n yeni eczac k hizmetleri D6*- PRAT SYENLER GÜNÜ, KISIM I I sa sözlü sunumlar ve tart malar Kamu sa nda eczac n rolü Ba kanlar: Warren Meek, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Kanada ve Hemant Patel, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Birle ik Krall k Kamu sa nda liderlik perspektifleri ve oynanan roller: Eczac lar için bir engel Vaiyapuri Subramaniam, ABD Etik sorumluluk, farmasötik bak m ve eczac k mesle inin geli imi Martin Henman, Irlanda Avustralya sa k düzenlemesi için Eczane temelli bir chlamydia izleme modeli geli tirme Sajni Gudka, Avustralya Immünizasyonun iletilmesi: Portekiz eczanelerinde sa lanan yani bir hizmet- lk ulusal düzeyde influenza imminzasyon kampanyas Maria Rute Horta, Portekiz Geleneksal sa k sisteminde eczac lar n rolüne ili kin bir renci görü ü: Güney Afrika ethekwini Belediyesi Moweni Toplulu u örne i Julia Achieng Hayangah, Güney Afrika Serbest eczanede ast ml hasta bak nda klinik eczac lar n rolü

9 Ba kanlar: Dominique Jordan, FIP Serbest Eczac k Bölümü, sviçre ve Samira Goussous, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Ürdün Mariana Aciu, Romanya Eczanede dan manl k hizmeti görevi Cecilia Edesjö, sveç Gözlem- EuroPharm Forum dan bir bilgi taban ve bir ara rma hizmeti Kirsten Holme, Danimarka ntranet temelli sa k hizmetleri Mohammad Amin Ghobadi, ran Eczanede ö rencilerin öncülük etti i giri imlerin içerimleri Eric Gardner, ABD Hasta bilgilerinin arac olarak fitograflar Vidhan Chandra Roy, Hindistan Hollanda da birinci basamak tedavi düzenlemelerinde eczac, doktor ve hasta için webtabanl farmasötik bak m plan n geli imi Marlies Geurts, Hollanda Macaristan da eczane temelli metabolik sendrom yönetimi program Antal Samu, Macaristan Kardiyovasküler hastal a kar eczanede temel koruma: Uygulama çerçevesini geli tirme Kevin McNamara, Avustralya D9: 7 Eylül 2009 saat 12:00-14:00 7 AB DE ECZANE SAH PL NE N 19 MAYIS 2009 TAR HL AVRUPA ADALET DIVANI KARARINA N ÇIKARIMLAR ( Türkçeye simultane çeviri yap lacakt r) Ba kanlar: John Chave, Avrupa Birli i Eczac k Grubu (PGEU), Belçika ve Martine ChauvŽ, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Fransa Selamlama Martine ChauvŽ, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Fransa Avrupa da eczac a ili kin yasal çerçeveye giri John Chave, PGEU, Belçika Almanya Örne i Jens Gobrecht, Federal Alman Eczac Birlikleri Birli i talya Örne i Giovanna Giacomuzzi, Federfarma, talya Bu iki örne in yasal yorumu ve di er Avrupa Ülkelerine olas etkisi John Chave, PGEU, Belçika Serbest Eczane uygulamas nda kalite ve günelik geli imine ili kin tepkiler Konu mac sonradan duyurulacak TOPKAPI A E5*- ECZACILIK Ö RENC LER N KÜRESEL NDE UZAKTAN E M VE MESLEK N SÜREKL MESLEK GEL M Ba kanlar : Douglas Ried, Florida Üniversitesi, ABD Nilima Shrestha, Kathmandu Üniversitesi, Nepal Uzaktan e itim ve uzaktan ö renim f rsatlar sa lamak için gerekli olan teknolojiler ve kaynaklar nelerdir? Greg Duncan, Avustralya Hibrit uzaktan e itim modeli kullanarak Eczac k Doktoru müfredat na giri düzeyi Douglas Ried, Florida Üniversitesi, ABD Uzaktan ö renim üzerine bir ö renci bak aç IPSF TBA dan konu mac Derece programlar nda ve di er ö renme modellerinde eczac lar n yeterlili ini artt rmak için uzaktan e itimi kullanma potansiyeli Lucinda Maine, Amerikan Klinik Eczac k Derne i, ABD E6 ECZACILIK E ITIMI ENDÜSTRIYEL UYGULAMA Ö RETIMI IÇIN SANAL GERÇEKLI IN KULLANIMI Ba kanlar: Michael Anisfeld, Globepharm Consulting, ABD ve Ronnie Hansson, Uppsala Üniversitesi, sviçre itimde teknolojinin kullan Yararlar ve tehlikeler Greg Duncan, Monash Üniversitesi, Avustralya Eczac k ö rencileri için sanal e itim deneyimi- Second Life üzerinde tablet fabrikas Ian Larson, Monash Üniversitesi, Avustralya Sanal e itimle eczac k sanayisinde deneyimler ve uygulamalar Jim Vesper, LearningPlus, ABD Sanal E itim bizi nereye götürür- Panel Greg Duncan, Ian Larson, Jim Vesper ve Michael Anisfeld in kat ld panel TOPKAPI B F5*- FARMAKOGENOMIK ASIL TEMELI VE TEDAV DE KULLANIMI Ba kanlar: Jacqueline Surugue, FIP Hastane Eczac Bölümü, Fransa ve Bernard Poggi, FIP Klinik Biyoloji Bölümü, Fransa

10 Farmakogenomik: Esas temel, uygulama ilkeleri ve klinik biyolojideki kullan Frederic Eberlé, Fransa Biyoloji ve bireyselle tirilmi ilaçlarda reseptörler ve uygulamalar: CCR5/CXCR4 reseptörleri ve HIV pozitif hastal nda Maraviroc tedavisi Stephen Goff, ABD Klinik uygulamada farmakogenomik Vera Deneer, Hollanda Farmakogenomik: Ara rma sonuçlar ndan pratik rehberlere Leonora Grandia, Hollanda G5*- GÜNÜMÜZÜN KLINIK GELI MELERININ ZORLU DÜNYASI Ba kan: Claudia Rijcken, FIP Endüstriyel Eczac k Seksiyonu, Hollanda Ba kan: Bert Leufkens, FIP Farmakoepidemiyoloji ve farmakoekonomi özel çal ma grubu, Hollanda G6*- LAÇ VE SA LIK BILGILERI KONULARINDA MEVCUT SORUNLAR Ba kan: Franchoise Pradel, USA; Alexander dodo, Ghana Konu mac lar ve konu ba klar daha sonar duyurulacakt r. DOLMABAHÇE A Küresel klinik geli me: De en paradigmalar Henk-Jan Out, Schering-Plough, Hollanda prensiplerini klinik denemelere entegre etmek: ba lama süreci nas l daha etkili hale getirilebilir? Claudia Rijcken, Novartis, Hollanda Türkiye, klinik deneme piyasas nda ortaya ç kan büyümenin önündeki engeller Hilal Ilbars, Sa k Yetkilisi, Türkiye Ko ullu onaylar: H zl olan her zaman daha iyi midir? Bert L eufkens, laç De erlendirme Kurumu, Hollanda Etkili klinik ara rmada ara rma sitelerinin esas rolü Jill Martin-Boone, University of Cincinnati, ABD H6 /H7 ECZACILIK TARIHÇESI SEMPOZYUMU (KISIM 1/2) DOLMABAHÇE C Ba kan: Afife Mat, stanbul Üniversitesi, Türkiye ba kan: Jacques Gravé, S.P.P Ba kan., Fransa Osmanl mparatorlu u nda Eczac k Afife Mat, Türkiye Türkiye de eczac n k sa tarihçesi: Cumhuriyet Dönemi Halil Tekiner, Türkiye Türkiye de yay nlanm Farmasötik incelemeler Halil Tekiner, Türkiye Sorular MOLA Viyana T p Okulu nun tarihçesinde homeopatik ilac n tarihi Corine Mure, Fransa rp toplumunda Ortaça eczac ve t p Isidora Milanovitch, S rbistan Karakafesotu: Eski ça larda kullan ndan modern bilime Christiane Staiger, Almanya S.P.P nin koleksiyonundan elde edilen reklam kay tlar nda mizah n kullan Jacques GravŽ, Fransa 14:00 17:00 Eczac k Müzesine Ziyaret Sempozyumun sabah olan bölümüne kat lanlar için (kat m ücretini ödemek kayd yla) Eczac k Müzesine bir ziyaret planlan yor. Yerlerin say s rland lm r ve kay t sabah sempozyumunun sonunda saat 12:00 de yap lacak.

11 Sal, 8 Eylül A5* - HAZIR OLMAK: KITLESEL YARALANMALARDA POZITIF HASTA SONUÇLARINI GÜVENCE ALTINA ALMA HAZIRLI I Ba kanlar: Jane Dawson, FIP Askeri ve Acil Eczac k Bölümü, Yeni Zelanda ve Katsushi Yamada, F P Hastane Eczac Seksiyonu, Japonya Acil hasta senaryolar için hizmette arz güvenli i Konu mac TBA Kitle yaralanmalar durumunda görevlendirme için haz rl k Mehmet Ery lmaz, Türkiye 2008 y ndaki Çin Wenchuan Depreminde CPLA n n t bbi kurtarmas Zheng-Yu Chen, Çin Kitle yaralanmalar yönetmek için hastane planlamas Mao Hagihara, Japonya A6* - YILE TIRILMI HASTA SONUÇLARI ELDES IÇIN ÇALI AN ECZACILAR-SÖZLÜ KISA ILETI IMLER Ba kanlar: Jaime Kravzov, Mexico ve Marion Schaefer, Almanya Helsinki de uzun-dönemli bak m tesislerinde ya ayanlarda sakinle tirici kullan : Bunamas olanlar n ve olmayanlar n kar la lmas Simon Bell, Finlandiya Ak lc ilaç seçimi ve potansiyel birikimle sona eren amalara dayal oalrak yeni tedavi önerileri geli tirme: SSRIS Örne i Ola Al Ahdab, Birle ik Krall k Artan rekabet ve denetleme kaliteli eczac k hizmetini etkileyebilir mi? Martin Henman, Irlanda Malezya da e itimin ve gerekli ilaç konseptlerini uygulamadaki ekonomik engellerin de erlendirilmesi. Mohamed Ibrahim Mohamed Izham, Malezya AUDITORIUM Arnavutluk ta Eczac lar n tabi oldu u düzenin performans n de erlendirilmesi Arian Jaupllari, Arnavutluk Hasta ile sa k hizmeti veren ki i aras ndaki ileti imin alg nan eczac k hizmeti kalitesine etkisi Maneerat Layton, Tayland Avustralya da ya bak m evlerinde ya ayanlar aras nda antipsikotik ilaç kullan m belirteçleri Prasad Nishtala, Avustralya MOLA Pakistan Karaçi Aga Khan Üniversitesi Hastanesinde benzer görünen ya da söyleni leri benzer olan ilaç adlar ndan kaynakl hata potansiyelini en aza indirmek Syed Samim Raza, Pakistan Kore hastanelerinde eczac k ihtisas programlar n yönetimi ve müfredat Bong-Kyu Yoo, Kore Kosova da daha kolay ilaç ithalat için ara bir çözüm olarak artl piyasa yetkilendirmesi Arbenita Pajaziti, Kosova nternete dayal gerçek- zamanl ilaç gözetimi ve yönetimi biçimi Yun-Hong Wu, Çin Olimpiyatlar s ras nda eczanelerde ilça güvenli inin temini Helen Zhang, Çin

12 C8 NÜKLEER ECZACILIK (YUVARLAK MASA) Ba kan: Eduardo Savio, Uruguay ve Yekta Özer, Hacettepe Universitesi,Türkiye DOLMABAHÇE C Tan m Eduardo Savio, Uruguay ve Yekta Özer, Hacettepe Universitesi,Türkiye Türk nükleer eczac ndaki mevcut kavramlar Yekta Özer, Hacettepe Universitesi,Türkiye Yeni radyofarmasötikler Neil Hartman, St. Bartholomews Hastanesi, Birle ik Krall k PET radyofarmasötik: Klinik uygulamalar ve ilaç geli tirme Peter Eu, Peter MacCallum Kanser Merkezi, Avustralya Radyofarmasöti in klinik uygulamalar (te his ve tedavi) Kara Weatherman, Purdue Universitesi, ABD RUMEL A D7* -FIP Ö RENC LER GÜNÜ: ECZACILARIN KAMU SA LI INDAK ROLÜ Ba kan : Nomvula Mabuza, IPSF, Güney Afrika Ba kan: Yash Jalundhwala, IPSF, ABD Eczac kta kamu sa konular tan mlama: Makro ve mikro düzey Nketchi Anyanwu, Nijerya Kamu sa eczac : Farkl bir ortamda uygulama Manjiri Gharat, Hindistan Kamu sa eczac lar e itimi Gregory Duncan, Avustralya Politikada kamu sa eczac Vaiyapuri Subramaniam, ABD Tart ma Sorular ve cevaplar D8*- HASTANE ECZANESININ GELECE I ÜZERINE TEMEL AÇIKLAMALAR YEREL TECRÜBELER Ba kan: Andy Gray, KwaZulu-Natal Üniversitesi, Güney Afrika Giri Geli mekte olan bir ülkenin profesyonel eczac k toplulu unun kar la sorunlar ve engeller Abdul Latif Sheikh, Pakistan rp klinik sektöründe yi Eczac k Uygulamalar (DAP) Tatjana Sipetic, S rbistan FIP Küresel Konferans n Uruguay da Hastane Eczac n gelece ine etkisi Grisel Fern ndez, Nora Gerpe ve Eduardo Savio, Uruguay MOLA Yeni eczac k hizmetlerini uygulama sürecinde hastane dokümantasyonunda mevcut ilaç bilgisi uygulamas n de erlendirilmesi Lea Knez, Slovenya FIP Basel Beyanlar : Geli mi ülkelerde hastane eczac n ilerlemesi için te vik William Zellmer,

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2004-3: Aral k ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Dünyadaki çal flanlar n yar s günde 2 dolarl k yoksulluk s n r alt nda yafl yor ILO ya göre verimlilik art fl n ve insana yak fl

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU

TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS OECD ÜLKELER NDE SA LIK HARCAMALARI: PANEL VER ANAL Z Zafer ÇALI KAN * ÖZ Sa l k harcamalar bütün OECD ülkelerinde son otuz y l içinde yaln zca artmakla kalmay p ayn zamanda giderek farkl la maktad r.

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı