Cumartesi 5 Eylül 2009,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cumartesi 5 Eylül 2009,"

Transkript

1

2 Cumartesi 5 Eylül 2009, 09:00-12:00 14:00-17:00 AUDITORIUM A1*- DÜNYA HASTA: K M SAH P ÇIKAR? (Japonca, Çince ve Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Yönetici ba kan: Martin Schulz, FIP BPP Program Komitesi Ba kan, Almanya Geli mi ülkelerin sa k alan nda kar la zorluklar Hans Hogerzeil, WHO, sviçre Geçi ülkeleri ve geli mekte olan ülkelerin sa k alan nda kar la zorluklar Carlos Vidotti, CFF, Brezilya laçlarla ilgili sorunlara örnekler ve bu sorunlar n yayg nl Nina Griese, ABDA, Almanya Eczac lar n sorumlulu u nerededir? John McAnaw,Ulusal Sa k Hizmetleri, Birle ik Krall k B1 - TRANSLASYONEL BILIM (Japonca, Çince ve Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Ba kanlar: Ross McKinnon, South Australia Üniversitesi, Avustralya; Robert DeChristoforo, FIP BPP Program Komitesi, ABD Ki iye özel ilaç kullan : lac n kaliteli kullan aç ndan merkezi önemde Hitoshi Sasaki, Japonya Birinci basamak tedavide ki iye özel ilaç kullan - Ne kadar anlaml? John Valgus, North Carolina Üniversitesi, ABD Kanser ilaçlar n de en yüzü: Hedef odakl ve ki iye özel tedaviye do ru Ross McKinnon, South Australia Üniversitesi, Avustralya Eczanede farmakogenetik uygulamalar Vera Dener, St. Antonious Hospital Nieuwegein, Hollanda Tart ma TOPKAPI B C1: NANOTIP Ba kanlar: Atilla H ncal, Hacettepe Üniv., Türkiye Gert Storm, Utrecht Üniversitesi, Hollanda pta, hedefli ilaç da nda ve görüntülemede nanoteknolojiye genel bak Gert Storm, Utrecht Üniversitesi, Hollanda Lipid bazl sistemler ve nanoteknoloji Hayat A. Önyüksel, Chicago Illinois Üniversitesi, ABD nhalasyon yolu ile gen da için nanopartikül formülasyonu Hirokazu Okamoto, Meijo Üniversitesi, Japonya Kanser ara rmas nda nanoteknoloji Emin Kansu, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye C 2: LAÇ TEDAV N B REYSELLE LMES VE ET K SORUNLAR Ba kanlar: uz Kayaalp, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye ve Majid Moridani, Teksas Tech Üniversitesi Sa k Bilimleri Merkezi, ABD laç metabolizmas nda rol oynayan enzimlerin farmakogeneti i: Daha güvenli ilaç tedavisi için göstergeler Ümit Ya ar, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Antikanser ajanlar n farmakogeneti i Majid Moridani, Teksas Tech Üniversitesi Sa k Bilimleri Merkezi, ABD Merkezi sinir sistemi ilaçlar n farmakogeneti i ükrü Aynac lu, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye Farmakogenetikte etik sorunlar Vural Özdemir, Montreal C 3 Üniversitesi, Kanada RUMEL A D 1*: HASTANE ECZANES GEL RMEK N ULUSAL VE ULUSLARARASI ARA TIRMALAR YAPMAK VE KULLANMAK Ba kan: Andy Gray, KwaZulu-Natal Üniversitesi, Güney Afrika ASHP ara rmalar Ö renilen dersler Phil Schneider, USA EAHP ara rmalar Tabandan geli meye hareket Tajda Gala, Slovenya Hastane eczac için ulusal ve uluslararas ara rma program geli tirme Lee Vermeulen, ABD D 2: SÜRDÜRÜLEB R LAÇ AKI I ( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Ba kanlar: Astrid Kägedal, Apoteket AB, sveç ve Ulf Janzon, FIP Endüstriyel Eczac k Seksiyonu, sveç Giri : 21. Yüzy l da ilaç: Sürdürülebilir ilaç ak ; kim için ve ne için? David Triggle, NewYork State Üniversitesi, ABD Ürün Yönetimi: Ye il Eczac a do ru Steven Rumford, AstraZeneca, Birle ik Krall k Yetkililerin ve ödeme yapanlar n sorumlulu u Bettina Rechenberg, Umwelt Bundesamt, Almanya Çevre sorumlulu unu alan hekimler ve hastalar: Eczac k sektörünün ve hastalar n çevreye katk ne olacak? Bo Gunnarson, Apoteket AB, sviçre Sa k sektörünün ve hekimlerin çevreye katk ne olacak? Ake Wennmalm, Stockholm City Council, sviçre Ba kan n özeti: Uygulama, küresel düzeyde herkesin yarar nad r Ulf Janzon, FIP Endüstriyel Eczac k Bölümü, sveç

3 E 1 *: MESLEK SÜREKL GEL MDEK (CPD) MEVCUT SORUNLAR E10: FIP/WHO Pharmacy Workforce Development: Challenges and developments ( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) TOPKAPI A Ba kanlar: Mike Rouse, Eczac k E itimi Akreditasyonu Konseyi (ACPE), ABD ve Jennifer Marriott, FIP Akademik Eczac k Bölümü, Avustralya CPD hakk nda kopar lan bu yaygaran n nedeni ne? Ian Bates, Londra Üniversitesi, Birle ik Krall k CPD nedir ve ne zaman ba lamal r? Ivana Silva, PGEU, Belçika renme biçimleri ve tercihler Sonuçlar iyile tirmek için nas l fayda sa lar? Mike Rouse, Eczac k E itimi Akreditasyonu Konseyi, ABD CPD için en iyi kaynaklar nelerdir? Al Hanson, Wisconsin Üniversitesi, ABD MARMARA F 1 *: LAÇ KULLANIMININ ARKASINDAK KÜLTÜR VE SA LIK NANÇLARI Ba kanlar: Eugene Lutz, FIP Serbest Eczac k Bölümü, ABD ve Régis Vaillancourt, Ontario Çocuk Hastanesi, Kanada nsanlar n sa k ve ilaç kullan m anlay lar etkileyen inançlar hakk nda ne biliyoruz? Alexander Dodoo, FIP Eczac k Bilgi Bölümü, Gana Sa k uzmanlar aras nda kültürel yeterli i artt rarak daha iyi ba lar kurmak için hastalarla nas l ortakl k yap r? Anna Mygind, Kopanhag Üniversitesi, Danimarka Piktogramlar - Proje: Ne ö renildi? Régis Vaillancourt, Ontario Çocuk Hastanesi, Kanada Çok kültürlü ve çok dilli eczac k ortam na nas l uyum sa lan r- Ö renilen dersler ve eczac lar için araçlar Hemant Patel, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Birle ik Krall k F 2*: LAÇ YÖNET LE LAÇ KULLANIMI GEL LEB R M? Ba kan: Ann Lewis, Londra Üniversitesi, Birle ik Krall k laç tedavisi yöntemi etkili bir sa k kaynaklar kullan r? Rachel Elliott, Nottingham Üniversitesi, Birle ik Krall k Eczac lar n ilaç yönetimine katk lar Timothy Chen, Sidney Üniversitesi, Avustralya Tüberküloz tedavisinde kullan lan ilaçlar n yönetiminde serbest eczac lar n rolü- Mumbai deki giri imler Manjiri Gharat, K.M. Kundnani Pharmacy Polytechnic, Hindistan Alt Sahara Afrikas nda k rsal kayna k tl ortamlarda ilaç tedavisi yönetiminin rolü Sonak Pastakia, Moi University School of Medicine, Kenya Tart ma DOLMABAHÇE A G 1: ENDÜSTR YEL ECZACILIK KATKILARI ARASINDAN 2009 YILININ EN LER Ba kan: Erik Naeser, Astra Zeneca, sveç; Tom Sam, Schering Plough, Hollanda, Sevda enel, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Ba kanlar: Eric Naeser, AstraZeneca, sveç; Tom Sam, Schering-Plough, Hollanda; Sevda enel, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye. Giri Plazma sterilizasyon teknolojisinde farmasötik yenilikler Juliano Silva, S o Paulo Üniversitesi, Brezilya Ultra-performansl s kromatografisi yöntemi kullan larak insan plazmas nda üç kinolinli antimalaryel ilaç oran n e zamanl belirlenmesi Magdi Abdel-Hamid, King Saud Üniversitesi, Suudi Arabistan Polimorfizmi ve karbamazepin ilaç hammaddesinin morfolojisini izlemek için disk intrinsik çözünme Felicia Flicker, Basel Üniversitesi, sviçre leri Teknoloji: Nanoteknoloji ilaçlar n geli tirilmesi sürecinde ve piyasaya sürülmesi a amas nda yasal artlar Tugba Nevriye Tercan, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye G2*: HASTALARI WEB TABANLI B LG KAYNAKLARINDAN YARARLANMA KONUSUNDA TME Ba kanlar : Christie Robinson, FIP EczaNE Bilgi Seksiyonu, ABD; Patty Payne, FIP Serbest Eczac k Seksiyonu Hastalar n tercih etti i web tabanl bilgi kaynaklar - Bu bilgiler güvenilir mi? Avrupa komisyonunun hastalara bilgi sa lama konusunda önerileri Ulla Narhi, Finlandiya Hastalar güvenilir web tabanl bilgi kaynaklar hakk nda nas l e itilir? Christie Robinson, FIP Eczane Bilgi Seksiyonu, ABD Web tabanl bilginin ilaçlar üzerindeki etkisi, hasta sonuçlar na göre tedavi Konu mac daha sonra duyurulacakt r. Web tabanl bilgiyi ara rma a amas nda eczac n «hastan n orta olarak» rolü Cairo Toledano, FIP Genç Eczac lar Grubu, Meksika

4 MOLA Dondurarak kurutma ve solvent evaporasyonu yöntemiyle dihydroartemisinin kat dispersiyonlar n hidrofilik ta lar yla karakterize edilmesi Muhammad Ansari, Bahauddin Zakariya Üniversitesi, Pakistan C-Cap: Sert ve/veya yumu ak jelatin kapsülleri kullan lan sabitlenmi doz bile imleri için yeni bir yakla m. Ahmed Abdelaziz, Kahire Alman Üniversitesi, M r Küresel klinik denemelerde co rafyan n stratejik kullan (BRIC)- Yeni perspektifler Voinov, ICON, Fransa Kolon ilac için yeni polimer khaya sak ile guar sak n incelenmesi ve etkinliklerinin kar la lmas Prabhakara Prabhu, NGSM Farmasötik Bilimler Enstitüsü, Hindistan In-vitro olarak insan t rna pla üzerinden yap lan geçirgenlik çal malar Ivana Vejnovic, Basel Üniversitesi University of Basel, sviçre Özet ve Kazanan n Duyurulmas H 1/H 2: FIP ÖZEL LG GRUPLARI TOPLANTILARI ( :00) DOLMABAHÇE B 08:00 09:00 Çevre ve Farmasötikler 09:00 10:00 Farmakoepidemiyoloji/Farmakoekonomi 10:00 11:00 Bireyselle tirilmi laç 11:00 12:00 Do al Ürünler 12:00 13:00 Farmasötik Biyoteknoloji 13:00 14:00 Nükleer Eczac k 14:00 15:00 Dissolüsyon/ laç Sal 15:00 16:00 Biyofarmasötik S fland rma Sistemi 16:00 18:00 Bütün Özel lgi Gruplar Ba kanlar Toplant Pazar, 6 Eylül 2009 AUDITORIUM 09:00-12:00 A 2*: B LD Z VE UYGULADI IMIZ ARASINDAK BO LUK (Japonca, Çince ve Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Yönetici ba kan: Lindsay McClure, FIP BPP Program Komitesi Üyesi, Birle ik Krall k Günlük uygulama ile önerilen mevcut en iyi klinik uygulama aras ndaki farkl belirlemek Cecilia Bernsten, Apoteket, sveç Bu farkl klar neden var? Shane Leigh Jackson, Tazmanya Üniversitesi, Avustralya Bilinen ile uygulanan aras ndaki bo lu un ekonomik sonuçlar Lyle Bootman, Arizona Üniversitesi, ABD Bo lu u doldurmak: Sorumluluk kültürü olu turmak Lisa Gersema, Allina Hastaneleri, ABD F4*- HASTA GÜVENLI I IÇIN ANTIMIKROBIYAL DIRENÇ LE MÜCADELE ( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Chairs: Andy Gray, FIP Hastane Eczac Bölümü, Güney Afrika ve David Heymann, Sa k Koruma Kurumu Ba kan, WHO Üçüncü Küresel Hasta Güvenli i Mücadelesini temsilen, Birle ik Krall k Antimikrobiyal direncinin imdiki ve gelecekteki durumu de antimikrobiyal direncinin küresel düzeyde konumu ne olacak? Gelecek on y lda küresel faktörler ve kritik belirsizlikler Rachel Nugent, Küresel Geli me Merkezi (CGD) ve CGD nin laç Direnci Çal ma Grubu, ABD 2. Antimikrobik direnç giri imlerinin kapsam ve etkisini geni letmede bölgesel farmasötik kurulu lardan yararlanmak Mohan Joshi, SPS Program, Sa k Yönetim Bilimleri ve FIP Antimikrabiyal Direnç Çal ma Grubu, ABD 3. Gereksiz ve uygun olmayan antimikrobiyal kullan ortadan kald rmak - eczac lar n oynayabilece i rol Andy Gray, FIP Hastane Eczac Bölümü 4. Artan küresel antimikrobiyal direnç yükü de erlendirmesi ve at lacak ad mlar: Dünya Sa k Örgütü Üçüncü Küresel Hasta Güvenli i Mücadelesini David Heymann, Sa k Koruma Kurumu Ba kan WHO Üçüncü Küresel Hasta Güvenli i Mücadelesini temsilen, Birle ik Krall k Panel Tart mas Buradan nereye gidiyoruz?

5 TOPKAPI B C4*: FARMAKOV LANSIN KAMU SA LI INA KATKISI Ba kanlar : Ali Esat Karakaya, Gazi Üniv., Türkiye Bert Leufkens, Utrecht Üniv., Hollanda Düzenleyici bir perspektiften farmakovijilan ve kamu sa n ortak alan na bak Priya Bahri, EMEA London, Birle ik Krall k Türkiye deki farmakovijilans uygulamalar nda mevcut süreçler ve kar la lan zorluklar Semra Sardas, Marmara Universitesi, Türkiye laç güvenli inin gelece i ABD den Ö renilen Dersler ve Küresel Güney için göstergeler Andy Stergachis, Washington Universitesi, ABD Farmakovijilans uygulamalarda bilginin hasta aç ndan önemi Alex Dodoo, Gana Üniversitesi, Gana C 3: MODERN FARMASÖT K K MYA ALANINDA YEN STRATEJ LER (DOLMABAHÇE C) Ba kanl k: Ulrike Holzgrabe, Wuerzburg Üniv., Almanya Ercin Erciyas, Ege Üniv., Türkiye laç geli iminin dünü, bugünü ve yar Ulrike Holzgrabe, Wuerzburg Üniversitesi, Almanya SPR ve NMR ile ilaç hedeflerinin görüntülenmesi: SPR/NMR tabanl parçac k görüntülemenin pratik yönleri Takaaki Miura, Chugai laç Firmas, Japonya laç ke fi için yeni bir kaynak geli tirme: Deniz Aktinomiset bakterileri William Gerwick, California Üniversitesi, ABD Kombinatoryal karbohidrat kimya- C-sialositlerin kat hal kemoenzimatik sentezi Sultan Bayta, Gazi Üniversitesi, Türkiye C 5: DO AL ÜRÜNLER N KAL TES, GÜVENL VE ETK NL Ba kanlar: Bilge ener, Gazi Üniversitesi, Türkiye ve Rudolf Bauer, Karl-Franzes Univ. Graz, Avusturya Klinik ve eczac k uygulamalar nda bitkisel t bbi ürünlerin geli imi ve kullan Rudolf Bauer, Karl-Franzes Univ. Graz, Avusturya Karaci er kanserine kar ilaç geli tirilmesinde do al ürünlerin rolü Ihsan Çal s, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Bitki-ilaç etkile imleri Edzard Ernst, Exeter-Plymounth Üniversitesi, Birle ik Krall k Bitkisel t bbi ürünlerin fitoe de erlik, farmasötik e de erlik, biyoyararlan m, mevzuat ve kalite aç ndan kontrolü Werner Knöss, laç ve T bbi Cihaz Federal Enstitüsü, Almanya RUMEL A D 3*: KARAR VER LER FORUMU- SERBEST ECZACILIKTAK YAKLA IMLAR- MESLE N GELECE ÜZER NE TARTI MA ( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Ba kan: Ema Paulino, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Portekiz ba kan: Inka Puumalainen, FIP dari Eczac k Bölümü, Finlandiya Ba k A - Ekonomik modeller Eczac lar ödedi iniz para kar nda iyi hizmet veriyor mu? Ana Konu mac : Eugene Lutz, ABD Tart mac lar: Michel Buchmann, sviçre, Cairo Toledano, Portekiz, John Nguyen, IPSF, Avustralya Ba k B - Bak ma kar i? Etik eczac k uygulamalar Ana Konu mac : Betty Charr, Avustralya Tart mac lar : Inka Puumalainen, Finlandiya Luis Lourenço, Portekiz, Anca Pop, Romanya Ba k C 1.Basamak sa k hizmetinde eczac lar n büyüyen rolü Ana Konu mac : Ross Tsuyuki, Kanada Tart mac lar : Vibhuti Arya, USA, Sónia Faria, Portekiz, Tugrul Mert Serim, Türkiye D4*: ECZACILARIN ARTAN REKABETE UYMA STRATEJ LER ( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Ba kan: Albert Wertheimer, ABD Kendini savuan bir mesle in tarihi Christiane Staiger, Almanya Kendi alanlar için mücadele eden Türk eczac lar Do u Neblio lu, Türkiye Eczac k uygulamalar savunmak için gerekli stratejiler Carmen Peña, spanya Tayvanl eczac lar: Mesleki ba ms zl k sava Weng Huang, Çin Tayvan

6 E 3: 4. KÜRESEL ECZACILIK E ÇALI MA GRUBU ÜZER NE ST ARE TOPKAPI A Ortak Ba kanlar: Henri Manasse, FIP Mesleki Sekreteri, ABD ve Ian Bates, WHO-UNESCO-FIP Küresel Eczac k E itimi Çal ma Grubu, Birle ik Krall k Raportör: Tina Brock, Sa k Yönetim Bilimleri, ABD Selamlama ve giri : - Konuya ili kin konu ma zeminin haz rlanmas : Geriye ve ileriye bakmak: Çal ma Grubunun Eylem Plan Ian Bates, WHO UNESCO FIP Küresel Eczac k itimi Çal ma Grubu, Birle ik Krall k Çal ma grubunun amaçlar n gerçekle tirilmesi lerleme ve kar la lan zorluklar Ian Bates, Proje lideri, Yeterlilik ve Vizyon, Birle ik Krall k, Claire Anderson, Proje lideri, Kapasite, Birle ik Krall k Mike Rouse, Proje lideri, Kalite Garantisi, ABD Billy Futter, Strateji lideri, Güney Afrika MOLA leriye bak : Çal ma Grubunun gelece i Uzun erimli vizyon, amaçlar, misyon, yap lar, ihtiyaçlar, mekanizmalar ve 2010 için stratejiler ve daha sonras Etkile imli tart ma Milenyum Geli me Amaçlar mevcut uygulamalarda ili kilendirme, temel sa k hizmetleri ve mesleki e itimin etkisi Etkile imli Tart ma Sonuçlar ve gündem belirleme H3 Afrika Forumu F 3*: TEDAV SONUÇLARINI LE RMEK N HASTALARLA B LG PAYLA IMI Ba kanlar: Graeme Vernon, FIP Eczane Bilgi Seksiyonu, Avustralya, Lowell Anderson, ABD MARMARA Bilgi payla ile daha iyi tedavi sonuçlar al nmas aras ndaki ili kiyi gösteren kan tlara genel bak Theo Raynor, Leed Üniversitesi, Birle ik Krall k Bir hastan n bak aç : laç kullan na dair bilgi payla hastalar için neden önemlidir? Albert van der Zeijden, Hollanda Hastalarla bilgi payla nda sorumluluk konular Parisa Aslani, Sidney Üniversitesi, Avustralya Eczac - hasta ili kilerini geli tirmek için yeni hastalarla bilgi payla modeli Han de Gier, Groningen Üniversitesi, Hollanda DOLMABAHÇE A G 3: B YOTEKNOLOJ ÜRÜNÜ LAÇLARIN ÜRÜN KAL TES - TIBB KONTROL OLASILIKLARI VE KISITLAMALARI Ba kanlar: Erich Sturzenegger, FIP Endüstriyel Eczac k Bölümü, sviçre ve Frans van de Vaart, FIP Laboratuarlar ve laç Kontrol Hizmetleri Bölümü, Hollanda Ürünün ya am döngüsü boyunca kalite ve güvenli i garanti alt na alma - Analitik yöntemlerin olas klar ve k tlamalar ; haz r ürün analizi Martin Schiestl, Almanya Harici kurumlar taraf ndan kalite kontrol Peter Jongen, Hollanda Forum tart mas G 4: FARMASÖTIK NCELEMELER Ba kan: Henriëtte Jansen, Dutch Health Care Inspectorate, Hollanda Farmasötik ncelemelere Giri Henriëtte Jansen, Dutch Health Care Inspectorate, Hollanda Eczac k ürünlerinin üretim alanlar, depolar n denetlenmesi- Riske dayal bir yakla m Hans Smallenbroek, Dutch Health Care Inspectorate, Hollanda FDA incelemelerinde global trendler Micheal Anisfeld, Globepharm Consulting, ABD Tart ma

7 DOLMABAHÇE B H4 : GELI EN DÜNYADA ECZACILIKTA PROFESYONELLE MEYE ILI KIN ÖNGÖRÜ TARAMASI- BUNU ECZANE SAH PL NDEN BA IMSIZ OLARAK NASIL SA LAYACA IZ? Ba kan : Martine ChauvŽ, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Fransa Eczac kta Geli en Dünya Çap nda Profesyonelle meye Ili kin Öngörü Taramasi- Bunu Eczane Sahipli inden Ba ms z Olarak Bunu Nas l Sa layaca z? Konu mac sonradan belirlenecek 15:30 17:00 Yönetim Kurulu Topant FIP Serbest Eczac k Bölümü (delegelere ve gözlemcilere aç k) H5: FIP IFCC ORTAK OTURUMU: TÜRK YE DE KL K B YOLOJ N ORGAN ZASYONU- GIDA ALERJ NDE EP DEM YOLOJ, TE S VE PROSEDÜR DOLMABAHÇE C Ba kan: François Trivin, Fransa Türkiye de klinik biyoloji düzenlemesi ve e itimi Diler Aslan, Türkiye Nüfusta alerjik hastal klar n epidemiyolojisi ve olu s kl Bülent Sekerel, Türkiye da alerjisi Gideon Lack, Birle ik Krall k Alerji te hisi ve klinik laboratuar alan nda uygulanan prosedürler Christine Hamberger, France Pazartesi, 7 Eylül AUDITORIUM A3* -HASTA SONUÇLARINI YILE TIRMEDE NELER ELDE ETT K? (Japonca, Çince ve Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Yönetici ba kan: Robert DeChristoforo, FIP BPP Program Komitesi Üyesi, ABD Eczac lar n hastal a özgü giri imleri Ross Tsuyuki, Alberta Üniversitesi, Kanada A4* - HASTALARDAN DAHA SONUÇLAR ELDE ETMEY GÜVENCE ALTINA ALMA ( Türkçeye simültane çeviri yap lacakt r) Yönetici ba kan: Bente Frøkj æ r, FIP BPP Program Komitesi Üyesi, Danimarka Sadece uygula! Charlotte Rossing, Pharmakon, Danimarka Eczac lar n hasta nüfusuna odakl giri imleri Suzete Costa, Ulusal Eczac lar Birli i, Portekiz laç uyumland rma yoluyla hasta sonuçlar geli tirme Vibeke Rischel, Hasta Güvenli i Kurumu, Danimarka laç tedavisine uyuncu artt rma kan Christine Bond, Aberdeen Üniversitesi, Birle ik Krall k Eczac lar, doktorlar ve hem ireler aras nda i birlikçi modeller Jill Martin-Boone, Cincinnati Üniversitesi, ABD Ortaklar olarak hastalar Han de Gier, Groningen Üniversitesi, Hollanda Sorumlu olmak: Önümüzdeki yol Derek Jorgenson, Saskatchewan Üniversitesi, Kanada

8 MARMARA C DEN BAREN FARMASÖT K MLER N GELECE Ba kanlar: Daan Crommelin, Dutch Top Institute Pharma, Hollanda ve Vinod Shah, FIP Bilim Sekreterli i, ABD 2020 de Farmasötik Bilimler Vinod Shah, FIP, ABD Senaryo analizleri Daan Crommelin, Dutch Top Institute Pharma, Hollanda Farmasötik e itim ve endüstri; sa k bak n de en rolü Kumar Bhargava, Wyeth, ABD Vizyon Hans LindŽn, Avrupa Farmasötik Bilimler Federasyonu (EUFEPS), sveç Vizyon Roger Williams, United States Pharmacopeia (USP), ABD Tart ma C6 ÇÖZÜNME TESTI ANLAYI I VE IVIVC (TOPKAPI B) Ba kanlar: Dirk Barends, RIVM, Ulusal Halk Sa ve Çevre Enstitüsü, Hollanda ve lker Kanz k, Türkiye In vitro - in vivo ili kisi: IVIVC de çözünmenin önemi David Sperry, Eli Lilly, ABD De tirilmi sal ml ilaç ürünleri için In vitro - in vivo ili kisi Sandra Klein, Johann Wolfgang Goethe Univ., Almanya AB de çözünme testinin düzenleyici makam onay na ba vurusu Dirk Barends, RIVM, Ulusal Halk Sa ve Çevre Enstitüsü Çözünme testi ve Japonya da uygulama Chikako Yomota, Ulusal Sa k Bilimleri Enstitüsü, Japonya C7 ÇEVRE VE FARMASÖT KLER - FARMASÖT K ATIK VE KAMU SA LI I Ba kanlar: Kazuichi Hayakawa, Kanazawa Üniv., Japonya ve Bent Halling-Sorensen, Kopenhag Universitesi, Danimarka Polisiklik aromatik hidrokarbonlar n solunmas ve sa k üzerindeki etkileri Kazuichi Hayakawa, Kanazawa Üniv., Japonya SSRI ve çevresel etkilenme Bryan Brooks, Baylor Universitesi, ABD Türkiye deki çevresel sorunlara bak aç ve politikalar Filiz H ncal, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Farmasötik at k bo alt için uygulama göstergeleri Cindi Brennan, Washington Universitesi, ABD Danimarka akuatik çevresinde yüksek hacimli ilaçlar n modellenmi ve analize edilmi yo unluk düzeylerin kar la lmas Bent Halling-Sorensen, Kopenhag Universitesi, Danimarka RUMEL A D 5*: PRAT SYENLER GÜNÜ, KISIM I sa sözlü sunumlar ve tart malar Serbest eczac kta kalite güvencesi Ba kanlar: Eugene Lutz, FIP Serbest Eczac k Bölümü, ABD ve Patti Payne, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Avustralya Danimarka eczaneleri için yeni bir kalite geli im modelinin geli tirilmesi Rikke Hansen, Danimarka Makedonya Cumhuriyetinde toplumda eczane bak n kalitesi için standartlar geli tirmek Lidija Petrusevska-Toze, Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti Endonezya Jakarta da baz serbest eczanelerde farmasötik bak m uygulamas Retnosari Andrajati, Endonezya aras süreçte serbet eczanelerde/ilaç dükkanlar mda sahte ilaçlar üzerine bir ara rma Mohiuddin Hussain Khan, Japonya Kendi kendine bak mda ilaçlarla ilgili sorunlar Nina Griese, Almanya E-dünyan n yeni eczac k hizmetleri D6*- PRAT SYENLER GÜNÜ, KISIM I I sa sözlü sunumlar ve tart malar Kamu sa nda eczac n rolü Ba kanlar: Warren Meek, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Kanada ve Hemant Patel, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Birle ik Krall k Kamu sa nda liderlik perspektifleri ve oynanan roller: Eczac lar için bir engel Vaiyapuri Subramaniam, ABD Etik sorumluluk, farmasötik bak m ve eczac k mesle inin geli imi Martin Henman, Irlanda Avustralya sa k düzenlemesi için Eczane temelli bir chlamydia izleme modeli geli tirme Sajni Gudka, Avustralya Immünizasyonun iletilmesi: Portekiz eczanelerinde sa lanan yani bir hizmet- lk ulusal düzeyde influenza imminzasyon kampanyas Maria Rute Horta, Portekiz Geleneksal sa k sisteminde eczac lar n rolüne ili kin bir renci görü ü: Güney Afrika ethekwini Belediyesi Moweni Toplulu u örne i Julia Achieng Hayangah, Güney Afrika Serbest eczanede ast ml hasta bak nda klinik eczac lar n rolü

9 Ba kanlar: Dominique Jordan, FIP Serbest Eczac k Bölümü, sviçre ve Samira Goussous, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Ürdün Mariana Aciu, Romanya Eczanede dan manl k hizmeti görevi Cecilia Edesjö, sveç Gözlem- EuroPharm Forum dan bir bilgi taban ve bir ara rma hizmeti Kirsten Holme, Danimarka ntranet temelli sa k hizmetleri Mohammad Amin Ghobadi, ran Eczanede ö rencilerin öncülük etti i giri imlerin içerimleri Eric Gardner, ABD Hasta bilgilerinin arac olarak fitograflar Vidhan Chandra Roy, Hindistan Hollanda da birinci basamak tedavi düzenlemelerinde eczac, doktor ve hasta için webtabanl farmasötik bak m plan n geli imi Marlies Geurts, Hollanda Macaristan da eczane temelli metabolik sendrom yönetimi program Antal Samu, Macaristan Kardiyovasküler hastal a kar eczanede temel koruma: Uygulama çerçevesini geli tirme Kevin McNamara, Avustralya D9: 7 Eylül 2009 saat 12:00-14:00 7 AB DE ECZANE SAH PL NE N 19 MAYIS 2009 TAR HL AVRUPA ADALET DIVANI KARARINA N ÇIKARIMLAR ( Türkçeye simultane çeviri yap lacakt r) Ba kanlar: John Chave, Avrupa Birli i Eczac k Grubu (PGEU), Belçika ve Martine ChauvŽ, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Fransa Selamlama Martine ChauvŽ, FIP Serbest Eczac k Bölümü, Fransa Avrupa da eczac a ili kin yasal çerçeveye giri John Chave, PGEU, Belçika Almanya Örne i Jens Gobrecht, Federal Alman Eczac Birlikleri Birli i talya Örne i Giovanna Giacomuzzi, Federfarma, talya Bu iki örne in yasal yorumu ve di er Avrupa Ülkelerine olas etkisi John Chave, PGEU, Belçika Serbest Eczane uygulamas nda kalite ve günelik geli imine ili kin tepkiler Konu mac sonradan duyurulacak TOPKAPI A E5*- ECZACILIK Ö RENC LER N KÜRESEL NDE UZAKTAN E M VE MESLEK N SÜREKL MESLEK GEL M Ba kanlar : Douglas Ried, Florida Üniversitesi, ABD Nilima Shrestha, Kathmandu Üniversitesi, Nepal Uzaktan e itim ve uzaktan ö renim f rsatlar sa lamak için gerekli olan teknolojiler ve kaynaklar nelerdir? Greg Duncan, Avustralya Hibrit uzaktan e itim modeli kullanarak Eczac k Doktoru müfredat na giri düzeyi Douglas Ried, Florida Üniversitesi, ABD Uzaktan ö renim üzerine bir ö renci bak aç IPSF TBA dan konu mac Derece programlar nda ve di er ö renme modellerinde eczac lar n yeterlili ini artt rmak için uzaktan e itimi kullanma potansiyeli Lucinda Maine, Amerikan Klinik Eczac k Derne i, ABD E6 ECZACILIK E ITIMI ENDÜSTRIYEL UYGULAMA Ö RETIMI IÇIN SANAL GERÇEKLI IN KULLANIMI Ba kanlar: Michael Anisfeld, Globepharm Consulting, ABD ve Ronnie Hansson, Uppsala Üniversitesi, sviçre itimde teknolojinin kullan Yararlar ve tehlikeler Greg Duncan, Monash Üniversitesi, Avustralya Eczac k ö rencileri için sanal e itim deneyimi- Second Life üzerinde tablet fabrikas Ian Larson, Monash Üniversitesi, Avustralya Sanal e itimle eczac k sanayisinde deneyimler ve uygulamalar Jim Vesper, LearningPlus, ABD Sanal E itim bizi nereye götürür- Panel Greg Duncan, Ian Larson, Jim Vesper ve Michael Anisfeld in kat ld panel TOPKAPI B F5*- FARMAKOGENOMIK ASIL TEMELI VE TEDAV DE KULLANIMI Ba kanlar: Jacqueline Surugue, FIP Hastane Eczac Bölümü, Fransa ve Bernard Poggi, FIP Klinik Biyoloji Bölümü, Fransa

10 Farmakogenomik: Esas temel, uygulama ilkeleri ve klinik biyolojideki kullan Frederic Eberlé, Fransa Biyoloji ve bireyselle tirilmi ilaçlarda reseptörler ve uygulamalar: CCR5/CXCR4 reseptörleri ve HIV pozitif hastal nda Maraviroc tedavisi Stephen Goff, ABD Klinik uygulamada farmakogenomik Vera Deneer, Hollanda Farmakogenomik: Ara rma sonuçlar ndan pratik rehberlere Leonora Grandia, Hollanda G5*- GÜNÜMÜZÜN KLINIK GELI MELERININ ZORLU DÜNYASI Ba kan: Claudia Rijcken, FIP Endüstriyel Eczac k Seksiyonu, Hollanda Ba kan: Bert Leufkens, FIP Farmakoepidemiyoloji ve farmakoekonomi özel çal ma grubu, Hollanda G6*- LAÇ VE SA LIK BILGILERI KONULARINDA MEVCUT SORUNLAR Ba kan: Franchoise Pradel, USA; Alexander dodo, Ghana Konu mac lar ve konu ba klar daha sonar duyurulacakt r. DOLMABAHÇE A Küresel klinik geli me: De en paradigmalar Henk-Jan Out, Schering-Plough, Hollanda prensiplerini klinik denemelere entegre etmek: ba lama süreci nas l daha etkili hale getirilebilir? Claudia Rijcken, Novartis, Hollanda Türkiye, klinik deneme piyasas nda ortaya ç kan büyümenin önündeki engeller Hilal Ilbars, Sa k Yetkilisi, Türkiye Ko ullu onaylar: H zl olan her zaman daha iyi midir? Bert L eufkens, laç De erlendirme Kurumu, Hollanda Etkili klinik ara rmada ara rma sitelerinin esas rolü Jill Martin-Boone, University of Cincinnati, ABD H6 /H7 ECZACILIK TARIHÇESI SEMPOZYUMU (KISIM 1/2) DOLMABAHÇE C Ba kan: Afife Mat, stanbul Üniversitesi, Türkiye ba kan: Jacques Gravé, S.P.P Ba kan., Fransa Osmanl mparatorlu u nda Eczac k Afife Mat, Türkiye Türkiye de eczac n k sa tarihçesi: Cumhuriyet Dönemi Halil Tekiner, Türkiye Türkiye de yay nlanm Farmasötik incelemeler Halil Tekiner, Türkiye Sorular MOLA Viyana T p Okulu nun tarihçesinde homeopatik ilac n tarihi Corine Mure, Fransa rp toplumunda Ortaça eczac ve t p Isidora Milanovitch, S rbistan Karakafesotu: Eski ça larda kullan ndan modern bilime Christiane Staiger, Almanya S.P.P nin koleksiyonundan elde edilen reklam kay tlar nda mizah n kullan Jacques GravŽ, Fransa 14:00 17:00 Eczac k Müzesine Ziyaret Sempozyumun sabah olan bölümüne kat lanlar için (kat m ücretini ödemek kayd yla) Eczac k Müzesine bir ziyaret planlan yor. Yerlerin say s rland lm r ve kay t sabah sempozyumunun sonunda saat 12:00 de yap lacak.

11 Sal, 8 Eylül A5* - HAZIR OLMAK: KITLESEL YARALANMALARDA POZITIF HASTA SONUÇLARINI GÜVENCE ALTINA ALMA HAZIRLI I Ba kanlar: Jane Dawson, FIP Askeri ve Acil Eczac k Bölümü, Yeni Zelanda ve Katsushi Yamada, F P Hastane Eczac Seksiyonu, Japonya Acil hasta senaryolar için hizmette arz güvenli i Konu mac TBA Kitle yaralanmalar durumunda görevlendirme için haz rl k Mehmet Ery lmaz, Türkiye 2008 y ndaki Çin Wenchuan Depreminde CPLA n n t bbi kurtarmas Zheng-Yu Chen, Çin Kitle yaralanmalar yönetmek için hastane planlamas Mao Hagihara, Japonya A6* - YILE TIRILMI HASTA SONUÇLARI ELDES IÇIN ÇALI AN ECZACILAR-SÖZLÜ KISA ILETI IMLER Ba kanlar: Jaime Kravzov, Mexico ve Marion Schaefer, Almanya Helsinki de uzun-dönemli bak m tesislerinde ya ayanlarda sakinle tirici kullan : Bunamas olanlar n ve olmayanlar n kar la lmas Simon Bell, Finlandiya Ak lc ilaç seçimi ve potansiyel birikimle sona eren amalara dayal oalrak yeni tedavi önerileri geli tirme: SSRIS Örne i Ola Al Ahdab, Birle ik Krall k Artan rekabet ve denetleme kaliteli eczac k hizmetini etkileyebilir mi? Martin Henman, Irlanda Malezya da e itimin ve gerekli ilaç konseptlerini uygulamadaki ekonomik engellerin de erlendirilmesi. Mohamed Ibrahim Mohamed Izham, Malezya AUDITORIUM Arnavutluk ta Eczac lar n tabi oldu u düzenin performans n de erlendirilmesi Arian Jaupllari, Arnavutluk Hasta ile sa k hizmeti veren ki i aras ndaki ileti imin alg nan eczac k hizmeti kalitesine etkisi Maneerat Layton, Tayland Avustralya da ya bak m evlerinde ya ayanlar aras nda antipsikotik ilaç kullan m belirteçleri Prasad Nishtala, Avustralya MOLA Pakistan Karaçi Aga Khan Üniversitesi Hastanesinde benzer görünen ya da söyleni leri benzer olan ilaç adlar ndan kaynakl hata potansiyelini en aza indirmek Syed Samim Raza, Pakistan Kore hastanelerinde eczac k ihtisas programlar n yönetimi ve müfredat Bong-Kyu Yoo, Kore Kosova da daha kolay ilaç ithalat için ara bir çözüm olarak artl piyasa yetkilendirmesi Arbenita Pajaziti, Kosova nternete dayal gerçek- zamanl ilaç gözetimi ve yönetimi biçimi Yun-Hong Wu, Çin Olimpiyatlar s ras nda eczanelerde ilça güvenli inin temini Helen Zhang, Çin

12 C8 NÜKLEER ECZACILIK (YUVARLAK MASA) Ba kan: Eduardo Savio, Uruguay ve Yekta Özer, Hacettepe Universitesi,Türkiye DOLMABAHÇE C Tan m Eduardo Savio, Uruguay ve Yekta Özer, Hacettepe Universitesi,Türkiye Türk nükleer eczac ndaki mevcut kavramlar Yekta Özer, Hacettepe Universitesi,Türkiye Yeni radyofarmasötikler Neil Hartman, St. Bartholomews Hastanesi, Birle ik Krall k PET radyofarmasötik: Klinik uygulamalar ve ilaç geli tirme Peter Eu, Peter MacCallum Kanser Merkezi, Avustralya Radyofarmasöti in klinik uygulamalar (te his ve tedavi) Kara Weatherman, Purdue Universitesi, ABD RUMEL A D7* -FIP Ö RENC LER GÜNÜ: ECZACILARIN KAMU SA LI INDAK ROLÜ Ba kan : Nomvula Mabuza, IPSF, Güney Afrika Ba kan: Yash Jalundhwala, IPSF, ABD Eczac kta kamu sa konular tan mlama: Makro ve mikro düzey Nketchi Anyanwu, Nijerya Kamu sa eczac : Farkl bir ortamda uygulama Manjiri Gharat, Hindistan Kamu sa eczac lar e itimi Gregory Duncan, Avustralya Politikada kamu sa eczac Vaiyapuri Subramaniam, ABD Tart ma Sorular ve cevaplar D8*- HASTANE ECZANESININ GELECE I ÜZERINE TEMEL AÇIKLAMALAR YEREL TECRÜBELER Ba kan: Andy Gray, KwaZulu-Natal Üniversitesi, Güney Afrika Giri Geli mekte olan bir ülkenin profesyonel eczac k toplulu unun kar la sorunlar ve engeller Abdul Latif Sheikh, Pakistan rp klinik sektöründe yi Eczac k Uygulamalar (DAP) Tatjana Sipetic, S rbistan FIP Küresel Konferans n Uruguay da Hastane Eczac n gelece ine etkisi Grisel Fern ndez, Nora Gerpe ve Eduardo Savio, Uruguay MOLA Yeni eczac k hizmetlerini uygulama sürecinde hastane dokümantasyonunda mevcut ilaç bilgisi uygulamas n de erlendirilmesi Lea Knez, Slovenya FIP Basel Beyanlar : Geli mi ülkelerde hastane eczac n ilerlemesi için te vik William Zellmer,

13 E7*- AKADEM K ECZACILIK BÖLÜMÜNÜN SÖZLÜ KISA SUNUMLARI E8*- ARA TIRMANIZI NASIL YAYIMLATIRSINIZ? TOPKAPI A Ba kanlar: Vimal Kishore, Louisiana Xavier Üniversitesi, ABD ve Wafa Dahdal, Amerikan Klinik Eczac k Derne i, ABD Konu mac lar ve ders ba klar sonra duyurulacak Ba kan(lar): Sonra duyurulacak Akademik performans ölçümü Yay m oran Anthony Smith, Londra Üniversitesi, Birle ik Krall k Bir editörün neyin yay mlanabilir bir metni olu turdu una dair görü ü Christine Bond, Londra Üniversitesi, Birle ik Krall k Teslimden yay ma kadar geçen süreç Sarah Carter, Londra Üniversitesi, Birle ik Krall k Ara rmalar geni çapta yay mlanan bir ara rmac dan ba ar n ipuçlar Ross McKinnon, Güney Avustralya Üniversitesi, Avustralya Uygulamada bilim Ara rma bulgular yay mlatman n önemi Catherine Duggan, Londra Üniversitesi, Birle ik Krall k TOPKAPI B F6*- FARMAKOGENOM K ÇA INDA ECZACILIK UYGULAMASI- PRIME TIME N HAZIR MIYIZ? Ba kan: Sónia Faria, FIP Genç Eczac lar Grubu, Portekiz Farmakogenomikin temelleri Ross McKinnon, Güney Avustralya Üniv., Avustralya Ba tan aya a Klinik uygulamada farmakogenomik bilgisini yorumlamak Majid Moridani, Texas Tech Üniversitesi Sa k Bilimleri Merkezi, ABD Akademik çevre için güçlükler Geoffrey Tucker, Sheffield Üniversitesi, Birle ik Krall k Politik, idari ve ekonomik güçlükler Bert Leufkens, Utrecht Farmasötik Bilimler Enstitüsü, Hollanda Etik güçlükler Boyan Todorov, Doktor Eczac, Hollanda DOLMABAHÇE A G7*-/ G8* SERBEST ECZACILIKTA LAÇ KARI IMLARI HAZIRLAMA - ULUSLARARASI B R DE ERLEND RME KISIM I/II Ba kan: Peter Ford, Kanada ba kan: Alper Sahin, Türkiye Giri : Konuya ili kin bir zemin sunmak Peter Ford, Kanada; Alper Sahin, Türkiye Bütün dünyadaki uygulamalara genel bir bak Fransa da ilaç kar mlar haz rlamada son de iklikler Patrick Rambourg, Fransa Türkiye de ilaç kar mlar haz rlama pratikleri ve kar m nedenleri Alper Sahin, Turkey Avrupa da ilaç kar mlar haz rlama Ilona-Elisabeth Leitner, Avusturya MOLA Güney Afrika da ilaç Kar mlar Haz rlama Arianna Cirottola, Venezuela Küresel bir perspektiften ilaç kar mlar haz rlama Loyd Allen, ABD le Yeme i Aras Brezilya da ilaç kar mlar haz rlama Maria do Carmo Garcez, Brezilya Asya da ilaç kar mlar haz rlama uygulamalar Tom Ahaditomo, Endonezya

14 Ki iye özel ilaç tedavisine do ru: serbest eczanelerde ilaç kar haz rlama sürecinde kalitenin büyük önemi Filip Hoornaert, Fagron Laboratuarlar, Belçika/Fransa ve Rafael Padilla, Fagron Iberica, spanya Sonuç: Kar mlarla haz rlanan ilaçlar n gelece i Peter Ford, Kanada DOLMABAHÇE B G9 MEVCUT GMP KAVRAMLARI VE ILIMLERI (KISIM 1/2) Ba kanlar: Michael Anisfeld, Globepharm Consulting, ABD ve Linda Hakes, UCB-Schwarz Pharma, Almanya Aç Linda Hakes, FIP Endüstriyel Eczac k Bölümü Almanya Uluslar aras GMPlerdeki gelecek geli meler Michael Anisfeld, Globepharm Consulting, ABD Farmasötik Ara rma ve Geli timede GMP Linda Hakes, UCB-Schwarz Pharma, Almanya GMP ko ullar na fayda sa lamak için (su ve hava sistemleri) uyumun düzenlenmesi Michael Anisfeld, Globepharm Consulting, ABD G10-GMP KAVRAMLARI VE E ILIMLERI (KISIM 2/2) Ba kanlar : Michael Anisfeld, Globepharm Consulting, ABD ve Linda Hakes, UCB-Schwarz Pharma, Almanya Analitik labouratuar i lemleri için GMPler Michael Anisfeld, Globepharm Consulting, ABD Denetleyici kurumun GMP uygulamas ndaki beklentileri Henriette Jansen, Hollandal eski GMP Denetim kurulu üyesi, Hollanda Sorular ve Cevaplar Atölye s ras nda ortaya konulara ili kin tart ma paneli DOLMABAHÇE C H8*- HAZIR OLMAK: AC L DURUM ECZACILI INDA SON YEN KLER B LMEK Ba kanlar: Richard Wosolsobe, Federal Savunma Bakanl, Avusturya ve Susan Groves,Kanada Silahl Kuvvetleri, Kanada Mali de piktogram denemesi Konu mac ismi daha sonra bildirilecektir, Kanada Yurtd görevlerinde ilaçlar n ve t bbi araçlar n ta nmas ras nda kalite güvencesini sa lamak için paketleme ve izleme düzeninin geli imi ve do rulamas Konu mac ismi daha sonra bildirilecektir, Almanya arbon: arbonu bir silah gibi engelleme ve tedavi etme Thomas Waytes, ABD Yetki sahibi olmayan personel taraf ndan programlanan ilac n ta nmas Hukuki bir yol Stephen Shaddock, Avustralya Çal tay: Acil eczac k uygulamas ndaki yenilikler zlek / Ba k A Hasta Sonuçlar yile tirme B Translasyonel Bilim C Eczac k Bilimleri D Eczac k Uygulamas E - Eczac k E itimi F Ak lc ilaç kullan artt rma G laç ve bilgi kalitesini yükseltme H Özel lgi Alanlar

3 Eylül 2009 - PER EMBE (ÖN HAZIRLIK E MLER )

3 Eylül 2009 - PER EMBE (ÖN HAZIRLIK E MLER ) 3 Eylül 2009 - PER EMBE (ÖN HAZIRLIK E MLER ) SALON 09:00-12:00 14:00-17:00 R1*: ECZACILIK UYGULAMASINDA YEN KÇ LER FORUMU (Kat m için tüm kongreye kay t yapt rma art n yan nda özel bir kay t yapt lmas

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ*

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* *Bu çerçevede, FIP Eğitim girişimleri Çalışma Grubu nun koordinatörlüğünde hazırlanan Küresel Yetkinlik Çerçevesi nden yararlanılarak Türk Eczacıları için,

Detaylı

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU H.Ü. KALİTE KOMİSYONU KALİTE GÜVENCESİ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Resmi Gazete (Tarih; 23 Temmuz 2015, Sayı; 29423) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 İNHALASYON TEDAVİLERİNDE TEMEL PRENSİPLER VE KLİNİK UYGULAMALAR Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 www.solunum.org.tr/isamcourse2013 GENEL BİLGİLER Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce. Eş zamanlı

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey Section 1: Genel Özellikler Q1. İşletmenizi nasıl tanımlarsanız? SADECE BİR CEVAP - bağımsız bir işletme olarak mı...1

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı 4.2.Görev Tanımları 4.2.1.Dekan Görev Tanımı İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÖREV FORMU Yönetici/Yöneticileri Astları Prof. Dr. Mahmut KARTAL İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Rektör Akademik

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A2 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 30 İstenilen Başarı Oranı : % 70 ( 21 Soru ) 1 KONULAR İşe Alım Süreci İşyeri Ziyaretleri Personel İhtiyaç Analizi Meslek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Doç.Dr.Salih MOLLAHALİLOĞLU* Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi * S.B. Geleneksel ve

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİLİMLER Rekabet odaklı kamu kaynakları Uluslararasılaşma Eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015 YILI KALİTE HEDEF PLANI Sayfa 1 / 5 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Mezuniyet aşamasına gelecek olan öğrenciler için diploma programının hazırlanmasını ve diploma basımını sağlamak. Sorumlu Kişi/Birim

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

DÜNYADAN HABERLER NİSAN

DÜNYADAN HABERLER NİSAN DÜNYADAN HABERLER NİSAN 2012 Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanmıştır. WillyBrandt Sok. no:9 06690 Çankaya Ankara İçindekiler: İspanya da Artık Emekliler de Katılım Payı Ödeyecek İrlanda da Jenerik

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlıklarının korunması, kurumsal ve yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi, üniversite faaliyetlerinin içerdiği risklerin uygun

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1-

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (PAMUKKALE TTO) PROJE HAZIRLAMADA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes)

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) Doç. Dr. Salih ŞAHİN Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı slhsahin@gmail.com Page 1 İÇERİK Proje ve AB Projeleri Erasmus

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

Yurt Dışı Çalışma Dünyası

Yurt Dışı Çalışma Dünyası Yurt Dışı Çalışma Dünyası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın Yurt Dışı Teşkilatının

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır.

DERS İÇERİKLERİ. Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır. DERS İÇERİKLERİ Birinci Dönem ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0) 2 (ECTS:2) Modern Türkiye nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeleri ele alır. TUR101 Türk Dili

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

GİRİŞ Sivil toplumun küresel gündemde giderek artan rolü ile birlikte gönüllü oluşumlar olan sivil toplum kuruluşlarının (STK) birçok alanda devlet kurumları kadar söz sahibi olduğu görülmektedir. İnsani

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar: Kavramsal Bir Bakış... 3 Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar ve Kavramlaştırma... 3 Kar Amacı

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

Seminer (MGMT 500) Ders Detayları

Seminer (MGMT 500) Ders Detayları Seminer (MGMT 500) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer MGMT 500 Her İkisi 0 0 0 0 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları(

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları( İLK$100$GÜN$ Yönetimegeldiğimizilkhaftaiçerisinde,şeffaflıkvehesapverebilirlikilkelerine dayananyönetimanlayışımızınbirürünüolarakbir AcilEylemPlanı yapılmış ve tüm üniversite ile paylaşılmıştır.$ Acil

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 29.0007.1.01 Tasfiye

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLAN EL KİTABI 2007-2010 Aralık 2006 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i GİRİŞ...iii I. GRUPLARIN ORTAK SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI...

Detaylı

Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00

Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00 Istanbul Center For International Students İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00 İstanbul Aydın Üniversitesi / 444 1 428 www.aydin.edu.tr ULUSLARARASI

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı İÇM 304 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 KURUMDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME Eğitim, bireyin kendisine, yakın çevresine ve topluma uyum sağlaması için gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırılması sürecidir. Günümüz

Detaylı