DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI İ. Öztuğ BİLDİRİCİ 1, Ferruh YILDIZ 1, İsmail BABAOĞLU 2, Ersin KAYA 2 1 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Kampüs KONYA, 2 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlõk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kampüs KONYA Özet: DCW (Digital Chart of the World) coğrafi veri tabanõ Amerikan Defence Mapping Agency (DMA) kurumu için ESRI tarafõndan "Vector Product Format" (VPF) formatõnda hazõrlanmõştõr. Daha sonra Arc/Info formatõna dönüştürülerek ticari kullanõma açõlmõştõr. DCW verileri, çoğunluğu 1: ölçekli olan, ABD ve müttefiki bazõ devletlerin askeri harita kurumlarõ tarafõndan analog olarak hazõrlanmõş ONC (Operational Navigation Chart) harita takõmõnõn sayõsallaştõrõlmasõ ile elde edilmiştir. Genel olarak bir fiziki haritanõn kapsadõğõ bilgileri kapsayan DCW yaklaşõk 50 tabakadan oluşmaktadõr. Küçük ölçekli kartografik ürünlerde ve GIS uygulamalarõnda yaygõn olarak kullanõlmaktadõr. Bu çalõşmada DCW verilerinin altlõk olarak kullanõldõğõ iki adet siyasi haritanõn yapõm aşamalarõ tartõşõlmaktadõr. 1. GİRİŞ DCW (Digital Chart of the World) coğrafi veri tabanõ ilk olarak askeri amaçla Amerikan Defence Mapping Agency (DMA) kurumu için ESRI tarafõndan "Vector Product Format" (VPF) formatõnda hazõrlanmõştõr. DCW 1: ölçekli, tüm yeryüzünü kapsayan bir vektör veri tabanõdõr. Veri tabanõnõn temel veri kaynağõ ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya tarafõndan ortaklaşa hazõrlanan "DMA Operational Navigation Chart" (ONC) harita takõmõdõr. DCW veri tabanõ, ilk hazõrlanõşõndan sonra ARC/INFO Coverage formatõna dönüştürülerek dört CD halinde yine ESRI tarafõndan sivil kullanõma sunulmuştur. Tüm dünyayõ kapsayan ve 17 tabakadan oluşan veriler saklama kolaylõğõ nedeniyle 5x5 derecelik paftalara bölünmüştür. Söz konusu CD leri ESRI ticari olarak pazarlamaktadõr. ESRI yanõnda DCW veri tabanõ İnternet ortamõnda Pennsylvania State University (PSU) tarafõndan da yayõnlanmaktadõr [URL 1]. PSU, DCW verilerini ülke ve tabaka bazõnda ARC/INFO Export formatõnda (e00 uzantõlõ dosyalar) dağõtmaktadõr. DCW veri tabanõ hem mekansal hem de sözel bilgiler içermektedir. Bu açõdan 1: ölçeğinde gerçekleştirilebilecek CBS uygulamalarõnda ve sayõsal kartografik ürünlerin hazõrlanmasõnda altõk olarak kullanõlabilir. DCW den yararlanõlarak üretilebilecek kartografik ürünler, küçük ölçekli siyasi, fiziki ve tematik haritalar olabilir. Bu tür haritalar hem basõlõ, hem de CDROM ve İnternet ortamõnda dağõtõlabilen elektronik haritalar da olabilir. Bu çalõşmada DCW den yararlanõlarak hazõrlanan iki siyasi haritanõn yapõm aşamalarõ ve DCW nin kartografik anlamda kullanõmõ tartõşõlacaktõr. Söz konusu haritalar, Türk İşbirliği ve Kalkõnma İdaresi (TİKA) için hazõrlanan, 1: ölçekli Balkanlar Türkiye Kafkasya ve 1: ölçekli Avrasya Türk Cumhuriyetleri haritalarõdõr. Her iki harita da siyasi harita olup, Lambert Konform Konik Projeksiyonu kullanõlarak, 364

2 Bildirici, Yõldõz, Babaoğlu, Kaya onar bin adet offset baskõ tekniği ile çoğaltõlacak şekilde hazõrlanmõştõr. Yazõlõm olarak MapInfo 6.5 yazõlõmõ kullanõlmõş, veriler problemsiz olarak ARC/INFO formatõndan MapInfo formatõna dönüştürülmüştür. Haritalarõn ölçekleri DCW ölçeğinden daha küçük olduğundan siyasi haritada gösterilmesi uygun tabakalarda ekranda genelleştirme yapõlmõştõr. Genelleştirmeye paralel olarak, çalõşõlan bölgeleri kapsayan atlaslar ve diğer basõlõ haritalardan yararlanõlarak kontrol yapõlmõştõr. Bu bağlamda DCW de hatalõ olarak yer alan çok sayõda obje düzeltilmiştir. Genelleştirme işlemleri manuel olarak ekranda yapõlmõştõr. Ekranda yoğun olarak çalõşma gerektiren diğer bir işlem de coğrafi yer isimlerinin Türkçeleştirilmesidir. Bu amaçla da basõlõ atlas ve haritalardan yararlanõlmõştõr [HGK, 1993; Westermann, 1996; Lexicon, 1974; Mairs, 1990; HGK, 2000; HGK, 1998; HGK, 1997; HGK, 1993a; HGK, 1993b; HGK, 1993c]. 2. MAPINFO YAZILIMI VE VERİLERİN AKTARILMASI Çalõşmada MapInfo yazõlõmõn 6.5 versiyonu kullanõlmõştõr. MapInfo bilindiği üzere bir CBS yazõlõmõdõr. Yazõlõm CBS yazõlõmlarõ içerisinde kartografik tasarõm açõsõndan en uygun olduğu düşünülerek seçilmiştir. Özellikle tematik harita yapõmõ açõsõndan yazõlõm oldukça iyi olanaklar sunmaktadõr. Tematik haritalarda kullanõlan gösterim araçlarõnõn önemlileri (bar ve pie grafikler vb) yazõlõmda mevcuttur. Bu tür araçlar programõn çekirdek halinde mevcuttur. MapBasic olarak adlandõrõlan kendine has bir programlama diliyle kullanõcõlar kendi ihtiyaçlarõna yönelik programlar geliştirerek MapInfo altõnda çalõştõrõlabilirler. Bir başka programlama yolu ise MapX olarak adlandõrõlan ActiveX bileşen ile MapInfo objelerini kullanarak yazõlõm geliştirmektir. MapInfo ya 6.5 versiyonu ile daha önceden eksikliği hissedilen üç boyutlu gösterim araçlarõ da eklenmiştir. MapInfo dosya yapõsõ, alõşõlmõş windows programlarõnõn dosya tarzõndan farklõdõr. Her tabaka bir table (tablo) olarak adlandõrõlõr ve bu tabakaya ait bir tab uzantõlõ dosya oluşur. Tab dosyasõna genellikle dört tane daha dosya eşlik eder. Bu dosyalar grubu ilgili tabakayõ kapsar. Yalnõzca tab dosyasõ bir yerden bir yere kopyalanõrsa, ilgili veriler taşõnamaz. İlgili tüm dosyalarõn kopyalanmasõ gerekir. Bu bakõmdan kullanõcõya kolaylõk olmasõ bakõmõndan MapInfo içerisinde bir kopyalama (farklõ kaydetme) ve yeniden adlandõrma menüsü vardõr. MapInfo nun kullandõğõ diğer bir dosya türü workspace (wor uzantõlõ) dosyalarõdõr. Workspace dosyalarõ bir projede kullanõlan tüm tabakalarõ, bu tabakalarõn hangi kombinasyonda hangi pencerelerde gösterildiğini, tematik gösterimleri, lejantlarõ vb bilgileri tutar. Workspace dosyalarõnda mekansal ya da sözel hiç bir bilgi bulunmaz, bu bilgiler table dosyalarõndadõr. Arc/Info MapInfo arasõnda veri dönüşümü, programõn çekirdek halinde verilen aslõnda bir MapBasic programõ olan ArcLink ile yapõlmaktadõr. ArcLink, Arc Info Export formatõ olarak bilinen ve e00 uzantõlõ dosyalarõ MapInfo dosyalarõna çevirebilir ya da MapInfo dosyalarõ e00 dosyalarõ haline getirilebilir. e00 dosyalarõ, birden çok tabakaya ait verileri kapsamaktadõr. Bu nedenle bir e00 dosyasõ dönüştürüldüğünde, bir çok MapInfo dosyasõ (table dosyalarõ) oluşur. Çalõşmada kullanõlan veriler ülke bazõnda e00 dosyalarõ olarak PSU harita sunucusundan alõnmõştõr [URL 1]. Çalõşma alanõna çok sayõda ülke girdiğinden aynõ karakterdeki verilerin coğrafi anlamda dosyalara bölünmüş durumdadõr. Çalõşma bölgesini kapsayan verilerin MapInfo formatõna dönüştürüldükten 365

3 Digital Chart of the World Coğrafi Veri Tabanõnõn Kartografik Olarak Kullanõmõ sonra, tabakalar halinde birleştirilmesi de gerekmektedir. Bu işlemin manuel olarak yapõlmasõ hem zaman kaybõna hem de hatalara yol açabileceğinden, bir MapBasic programõ ile işlem otomatize edilmiştir. İlk olarak her ülkeye ait veriler ayrõ klasörlerde MapInfo table dosyalarõ haline getirilmiş, daha sonra hazõrlanan MapBasic programõ ile bu klasörler taranarak aynõ tabakaya ait veriler birleştirilmiştir. Veriler PSU yerine, ESRI CD'lerinden alõnmõş olsaydõ yine parçalanma durumu söz konusudur. Çünkü bu CD lerde de dünya 5x5 derecelik gridlere ayrõlarak veriler parçalanmõştõr. Bu anlamda hazõrlanan MapBasic programõ DCW ile yapõlan her türlü çalõşmada kullanõlabilir. 3. DCW TABAKA YAPISI DCW veri tabanõ kabaca bir fiziki haritada bulunmasõ gereken pek çok bilgiyi kapsamaktadõr. Veriler içerik olarak 17 konuya ayrõlmõştõr (Tablo 1). Bu tabakalardan bir siyasi haritada gereken bilgileri kapsayan ve projede kullanõlanlar Tablo 1'de gösterilmiştir. Veriler MapInfo ya dönüştürüldüğünde, yazõlõmlarõn yapõsõnõn farklõ olmasõ nedeniyle MapInfo da oluşan tabaka sayõsõ 17 den fazla olmaktadõr. Genel olarak tüm tabakalar dolu ise, 54 adet MapInfo tabakasõ oluşmaktadõr. ArcInfo coverage formatõnda, tabakalar obje tiplerine göre network, polygon, line ve point olmak üzere dört değişik tipte olabilir. Bu tür tabakalar ayrõca Annotation olarak dlandõrõlan yazõ objeleri de içerebilirler. Bu tabaka tipleri DCW de tabaka adlarõnõn sonuna NET, POLY, LINE ve POINT kõsaltmalarõ eklenerek belirtilmiştir. Network tipi diğerlerinden farklõ olarak hem çizgisel hem alansal objeleri kapsamaktadõr. Verilerin MapInfo'ya dönüştürülmesi halinde, nokta, çizgi, alan ve yazõ için ayrõ tabakalar açõlmaktadõr. Aslõnda MapInfo'da bir tabakada birden çok obje tipi kullanõlabilir. Yani ArcInfo daki network tipi tabakalar gibi bir MapInfo tabakasõ hem alan hem çizgi hem de yazõ içerebilir. Buna rağmen MapInfo da kullanõlan dönüşüm alt programõ, her tabakada tek bir obje tipi olacak şekilde dönüşüm yapmaktadõr. Bu nedenle dönüşüm sonrasõ daha fazla tabaka oluşmaktadõr. Bunu bir avantaj olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü bir tabakada bir obje tipi ile çalõşmak daha yararlõdõr. İstendiği takdirde de tabakalar rahatlõkla birleştirilebilir. DCW koordinat sistemi enlem-boylam sistemidir. Projeksiyonsuz koordinat sistemi olarak da adlandõrõlan bu sistemde x koordinatõ olarak boylam, y koordinatõ olarak boylam tanõmlanmõştõr. Koordinat birimi derecedir. Veriler x ve y eksenleri düzlem bir koordinat sistemi tanõmlayacak şekilde gösterildiğinde aslõnda meridyen uzunluğu koruyan silindirik projeksiyon kullanõlmõş olmaktadõr. CBS sistemlerinde bu şekilde çalõşmanõn yararlarõ vardõr. Enlem ve boylam değerlerinden yararlanarak veriler kolaylõkla istenilen projeksiyonda görüntülenebilirler. Yükseklikle ilgili olarak, yükseklik tabakalarõ, eşyükseklik eğrileri ve yükseklik noktalarõ olmak üzere üç tür veri bulunmaktadõr. Yükseklik birimi olarak fit kullanõlmõştõr. Bu açõdan metrik birimlerin kullanõldõğõ ülkelerde eşyükseklik eğrileri ve yükseklik tabakalarõnõn kullanõmõ sorun oluşturabilir. Yükseklik eğrilerinde ve yükseklik noktalarõnda öznitelik olarak kaydedilmiş fit biriminde yükseklik değerleri 366

4 Bildirici, Yõldõz, Babaoğlu, Kaya mevcuttur. Bunlardan yararlanarak yeni bir nokta kümesi oluşturulabilir, bu noktalarõn yükseklikleri metreye çevrilerek yeni bir sayõsal arazi modeli yardõmõyla metrik eşyükseklik eğrileri oluşturulabilir. Bu çalõşmada yükseklik gerekli olmadõğõndan böyle bir uygulama yapõlmamõştõr. Tablo 1: DCW Tabakalarõ, Projede kullanõlanlar * ile gösterilmiştir [ESRI, 1993]. İçerik Kõsaltma Tabaka Adõ Açõklama 1 Political/Ocean PO 2 Populated Places PP PONET (Alan) * PONET (Çizgi) * POPOINT PPPOLY PPPOINT * Poligon olarak ülkeler, adalar Çizgi olarak ülke sõnõrlarõ Poligon olarsak büyük kentler Yerleşim merkezleri 3 Railroads RR RRLINE * Sõnõflandõrõlmõş demiryolu ağõ 4 Roads RD RDLINE * Sõnõflandõrõlmõş karayolu ağõ 5 Utilities UT UTLINE Elektrik, boru hatlarõ vb. 6 Drainage DN DNNET (Alan) * DNNET (Çizgi) * DNPOINT 7 Drainage-Supplemental DS DSPOINT 8 Hypsography HY 9 Hypsography- Supplemental HS Göller, bataklõk alanlar vb Nehirler, dereler HYNET (Alan) Poligon olarak yükseklik tabakalarõ (fit olarak) HYNET (Çizgi) HYPOINT HSLINE HSPOINT 10 Landcover LC LCPOLY LCPOINT 11 Ocean Features OF OFLINE OFPOINT 12 Physiography PH PHLINE Eşyükseklik eğrileri (fit) Yükseklik noktalarõ Ara eşyükseklik eğrileri İlave yükseklik noktalarõ Arazi kullanõmõ (poligon) 13 Aeronautical AE AEPOINT * Hava alanlarõ 14 Cultural Landmarks CL CLPOLY CLPOINT CLLINE 15 Transportation Structure TS TSLINE Önemli köprü vb yapõlar TSPOINT 16 Vegetation VG VGPOLY Bitki örtüsü 17 Data Quality DQ DQNET DQNET Veri kalitesi bilgisi Her tabakada bulunan objeler öznitelik tanõmlamalarõyla birbirinden ayrõlmõştõr. Örneğin PONET tabakasõnda özniteliklere göre ayrõlan ülke sõnõrlarõ, okyanus, kutuplardaki buzullar yer almaktadõr. Projede PONET tabakasõndan yalnõzca ülke 367

5 Digital Chart of the World Coğrafi Veri Tabanõnõn Kartografik Olarak Kullanõmõ sõnõrlarõ kullanõlmõştõr. Su sistemi ile ilgili objeler DNNET tabakasõndadõr. Yine özniteliklere göre sulu ve kuru dereler/nehirler, sulu ve kuru göller, bataklõk araziler birbirinden ayrõlmõştõr. Bu tabakadan sulu ve kuru göller, sulu ve kuru nehirler olmak üzere dört kategoride objeler seçilmiş diğerleri elimine edilmiştir. 4. PROJEYE UYGUN ALTLIK VERİLERİ HAZIRLANMASI DCW yapõsõ gereği tam olarak projede kullanõlacak bir veri altlõğõ değildir. Kartografik tasarõm öncesi altlõk veriler üç aşamada hazõrlanmõştõr: Verilerin genelleştirilmesi İsim bilgilerinin Türkçeleştirilmesi DCW'nin kapsamadõğõ, ancak projede gereken verilerin sayõsallaştõrõlmasõ Altlõk verilerin mevcut haritalarla karşõlaştõrõlarak kontrol edilmesi 4.1 Genelleştirme DCW ölçeği 1: 1 milyon, projede hazõrlanacak haritalarõ ölçekleri ise 1: 3 milyon ve 1: 8 milyondur. Bu nedenle, bazõ tabakalarda genelleştirme yapõlmasõ zorunludur. MapInfo yazõlõmõnda çizgi basitleştirme dõşõnda otomatik genelleştirme aracõ yoktur. DCW verileri çok yoğun nokta içerdiğinden yapõlan denemelerde MapInfo'ya 6.5 versiyonunda yeni eklenen otomatik çizgi basitleştirmenin çok iyi çalõşmadõğõ görülmüştür. Genelleştirmede genel olarak üç yöntem izlenmiştir: Öznitelikler yardõmõyla önemsiz olarak görülen objelerin otomatik silinmesi (seçme) Alansal olarak küçük objelerin otomatik silinmesi (seçme) Ekranda genelleştirme yapõlarak, silme ya da basitleştirme (seçme ve basitleştirme) Yukarõda parantez içinde her yöntem için uygulanan genelleştirmenin temel işlemleri belirtilmiştir [Bildirici ve Uçar, 2000]. Otomatik silme yöntemi, verilerin öznitelik tutarlõlõğõna bağlõ olarak çalõşan bir yöntemdir. Başka bir deyişle özniteliklerin doğru tanõmlanmamasõ durumunda gösterilmesi gereken ama önemsiz kategoride tanõmlanan objelerde otomatik olarak silinmiş olur. Otomatik silme yöntemi yerleşim merkezleri (PPPOINT), yollar (RDLINE), demiryollarõ (RRLINE), su sistemi (DNNET), hava alanlarõ (AEPOINT) tabakalarõnda yapõlmõştõr. Otomatik silme yapõlan tabakalardaki veriler, daha sonra yaklaşõk aynõ ölçeklerdeki haritalarla karşõlaştõrõlarak eksik objeler olup olmadõğõ belirlenmiştir. Gösterilmesi gereken ancak altlõk verilerde olmayan objeler, ya öznitelik hatalarõ nedeniyle silinmiş ya da DCW de yer almamõştõr. Bu tür objeler DCW de varsa öznitelik hatasõ düzeltilmiş yoksa sayõsallaştõrma yapõlarak altlõk verilere eklenmiştir. Genel olarak DCW veri tabanõnda eksiklikler ve hatalarla karşõlaşõlmaktadõr. Örneğin Türkiye'de yerleşim merkezleri bucaklara kadar sayõsallaştõrõlmõş olmasõna rağmen, dört il gösterilmemiştir (PPPOINT tabakasõ). Su sisteminde ise, bazõ önemli nehirlerin, yer yer sayõsallaştõrma hatalarõ nedeniyle kesintiye uğramasõ gibi hatalarla karşõlaşõlmõştõr. 368

6 Bildirici, Yõldõz, Babaoğlu, Kaya Alansal olarak otomatik silme, iki tabakada uygulanmõştõr. PONET tabakasõnda alanõ gösterilemeyecek kadar küçük olan adalar, DNNET tabakasõnda ise yine alanõ küçük olan sulu-kuru göller otomatik olarak silinmiştir. Ekranda genelleştirme, yollar (RDLINE), demiryollarõ (RRLINE) ve su sistemi tabakasõnda (DNNET) nehirler için yapõlmõştõr. Yol tabakasõnda yollarõn cinsine göre öznitelik tanõmlamalarõ yapõlmõştõr. Ancak bu tanõmlamalar Avrupa ülkeleri dõşõnda sağlõklõ değildir. Yapõlan denemelerde tanõmlõ özniteliklere göre proje ölçeğinde önemli olan yollarõn seçilmesinin mümkün olmadõğõ belirlenmiştir. Bunun üzerinde yollar ekranda, mevcut haritalarla karşõlaştõrõlarak genelleştirilmiştir. Bu çalõşma ile aynõ zamanda yollarõn güncel haritalarla uyumlu olmasõ da sağlanmõştõr. Ekranda genelleştirmede uygun olmayan objelerin silinmesi kalan ojelerde gerekiyorsa çizgi basitleştirme yapõlmasõ biçiminde iki aşamalõ bir yöntem izlenmiştir. Demiryollarõ tabakasõnda ilk olarak özniteliklere göre otomatik silme yapõldõktan sonra seçilen objelerin Avrupa ülkeleri, Rusya ve Ukrayna'da proje ölçeğinde gösterilemeyecek derecede yoğun olduğu görülmüştür. Demiryollarõnda da yollara benzer olarak mevcut haritalarla karşõlaştõrma yapõlarak genelleştirme uygulanmõştõr. Nehir/dere kategorisindeki objelerde, objenin genişliği, debisi gibi bilgilere dayanan bir öznitelik tanõmlamasõ yapõlmamõştõr. Yalnõzca, her mevsim sulu, her mevsim sulu değil şeklinde bir tanõmlama yapõlmõştõr. Veriler incelendiğinde çok ayrõntõlõ bir sayõsallaştõrma yapõldõğõ görülmüştür. Veri yoğunluğunun 1: 1 milyon ölçeği için bile fazla olduğu söylenebilir. Bu tabakada, yoğunluk yanõnda nehirlerin geniş olan parçalarõnõn göl biçiminde alansal olarak gösterilmiş olmasõ da bir sorun oluşturmaktadõr. Bu tür alansal objelerin enleri çoğunlukla proje ölçeğinde gösterilemeyecek kadar dar olduğundan, ekranda çalõşma yapõlarak çizgisel objelere dönüştürülmesi gerekmiştir. Bu özel durum dõşõnda nehirler için de yol ve demiryollarõndaki gibi ekranda genelleştirme yapõlmõştõr. Ülke sõnõrlarõ ve adalar üzerinde yapõlan incelemelerde, şekil olarak bir değişikliğe gerek olmadõğõ görüldüğünden, genelleştirme yapõlmamõştõr. Yalnõzca çok karmaşõk bazõ kõyõ çizgilerinde ekranda çizgi basitleştirmesi uygulanmõştõr. Yapõlan kontrollerde ülke sõnõrlarõnõn genel olarak doğru olduğu görülmüştür. Yalnõzca bazõ sorunlu bölgelerde (Kõbrõs, Keşmir vb) değişiklikler yapõlmõştõr. 4.2 İsim Bilgilerinin Türkçeleştirilmesi DCW'de isim bilgileri İngilizce olarak yer almaktadõr. İngiliz harflerinin dõşõnda harfler içeren yer isimleri öznitelik tanõmlamalarõyla belirtilmiştir. Burada iki durum söz konusudur. Latin alfabesine eklenmiş özel karakterlerin kullanõldõğõ isimler en yakõn Latin harfi kullanõlarak yazõlmõştõr (örneğin Ereğli yerine Eregli). Latin alfabesi kullanmayan dillerde ise yer isimleri İngilizceleştirilmiştir. Öncelikle Türkiye'deki yer isimleri, Türkçe karakterler de kullanõlarak düzeltilmiştir. MapInfo yazõlõmõ açõsõndan da Türkçe karakter kullanmakta bir sorun yoktur. Türkiye dõşõndaki yerleşim merkezleri için ise iki yol izlenmiştir. 369

7 Digital Chart of the World Coğrafi Veri Tabanõnõn Kartografik Olarak Kullanõmõ Yerleşim merkezinin yaygõn kullanõlan bir Türkçe ismi varsa kullanõlmõştõr (örneğin Atina, Üsküp). Bu konuda HGK tarafõndan yayõnlanan haritalarda kullanõlan isimler esas alõnmõştõr. Yaygõn bir Türkçe isim yok ise, DCW de kullanõlan İngilizce isim aynen alõnmõştõr. Yerleşim merkezleri isimlerinde hem Türkçeleştirilmiş isimlerde hem de İngilizceleştirilmiş isimlerde belli bir standart yoktur. Örneğin HGK tarafõndan yayõnlanan haritalarda Türkiye dõşõ yer isimlerinde değişik kullanõmlara rastlanmaktadõr. İngilizce haritalarda ise Latin alfabesi kullanõlmayan dillerdeki yer isimlerinin İngilizce yazõmõnda birlik yoktur. Özellikle Asya haritalarõnda haritanõn önemli bir kõsmõnõ kaplayan Rusya ve Çin de atlaslara göre farklõ yazõm biçimleri vardõr. Özellikle Çin yerleşim merkezlerinde International Atlas (197?) ile DCW arasõnda çok fark vardõr. Türkçe yer isimlerinin belli bir standarda bağlanmasõnda son derce yarar vardõr. Yurt dõşõ yerleşim merkezlerini de kapsayan bir coğrafi yer adlarõ sözlüğünün hazõrlanmasõ gereklidir. Bu şekilde Türkçe atlas, harita ve benzeri kartografik ürünlerde belli bir standart sağlanabilir. 4.3 Altlõk Verilerin Sayõsallaştõrma Yoluyla Zenginleştirilmesi DCW altlõk verileri, projede gerekli olan tüm verileri kapsamamaktadõr. Yapõlan genelleştirme ve isim Türkçeleştirmesinden sonra, eksik olan veriler sayõsallaştõrõlarak altlõk verilere entegre edilmiştir. Eksik olan veriler: Türk cumhuriyetlerinde eyalet/il vb sõnõrlar Rusya, Kafkasya ve Balkanlardaki özerk bölgeler DCW de yer almayan otoyollar Bu tür veriler, Birleşmiş Milletler web sitesinde yayõnlanan haritalar, Yabancõ atlaslar HGK tarafõndan yayõmlanan atlaslar gibi kaynaklardan sayõsallaştõrma yapõlarak elde edilmiştir. Değişik ölçek, datum ve projeksiyondaki bu haritalardan elde edilen veriler, haritalar üzerinde bulunan coğrafi ağ (Meridyen ve Paraleller) yardõmõyla özel bir dönüşüm yardõmõyla DCW ye başarõyla entegre edilmiştir. Bu amaçla özel bir çalõşma yapõlarak DXF dosyalarõnõ işleyen bir program hazõrlanmõştõr. Sayõsallaştõrma için AutoCAD yazõlõmõ kullanõlmõş, DXF formatõna dönüştürülen veriler, hazõrlanan programla işlenerek MAPINFO ya aktarõlmõştõr. Dönüşüm yöntemi ve program hakkõnda ayrõ bir yayõn hazõrlanmaktadõr. 5. KARTOGRAFİK TASARIM ve BASKI Siyasi haritalarõn kartografik tasarõmõ MAPINFO ortamõnda yapõlmõştõr. MAPINFO benzer CBS yazõlõmlarõ arasõnda oldukça iyi tasarõm olanaklarõna sahip bir yazõlõmdõr. Oldukça zengin bir noktasal ve çizgisel işaret kütüphanesine sahiptir. Tematik harita yapõm araçlarõ da oldukça güçlüdür. Ancak MAPINFO, öncelikle bir CBS yazõlõmõ olduğundan, hazõrlanan haritalarõn ekranda gösterilmesi ya da çiziciden çõktõ alõnmasõna yönelik çalõşõr. Bu çalõşmada ise hazõrlanan haritalarõn offset baskõ ile çoğaltõlmasõ 370

8 Bildirici, Yõldõz, Babaoğlu, Kaya gerekmekteydi. Yapõlan çalõşmanõn renk ayrõmõ yapõlabilir hale getirilmesi bu çalõşmadaki en kritik nokta olmuştur. MAPINFO kendi yetenekleriyle hazõrlanan bir haritayõ renk ayrõmõ donanõmõna (Image Setter) gönderememektedir. İlk bakõşta harita pencerelerinin standart resim dosyalarõna dönüştürülebilmesi (BMP, JPEG vb) ile bu sorunun aşõlacağõ düşünülebilir. Ancak bu tür resim dosyalarõ standart olarak 90 dpi yoğunlukta üretilmektedir ve bu da matbaacõlõk açõsõndan çok yetersiz bir yoğunluktur. MAPINFO matbaa ilişkisinin tek çözümü, ADOBE firmasõnõn taşõnabilir doküman formatõ olarak geliştirdiği PDF (Portable Document Format) teknolojisidir. PDF bir dokümanõn değişik sistemler arasõnda görünümünde bir değişiklik olmaksõzõn sanki kağõt üzerindeymiş gibi taşõmasõnõ sağlamak üzere geliştirilmiştir. PDF dosyalarõ kağõda alõnmõş bir baskõnõn yerine geçmek üzere tasarlandõğõndan bir program tarafõndan oluşturulmazlar. Özel olarak hazõrlanmõş bir yazõcõ sürücüsü, yazõcõ kullanma özelliği olan her programõn PDF dosyasõ oluşturmasõnõ sağlar. PDF dosyalarõ genel olarak Internet te doküman paylaşõmõnda kullanõlmasõ yanõnda matbaacõlõkta da kullanõlabilirler. Başka bir deyişle PDF dosyalarõndan renk ayrõmõ yapõlabilir. 6. HARİTA BASIMINDA YASAL DENETİM Ülke çapõnda yayõnlanacak tüm siyasi ve fiziki haritalar HGK tarafõndan kontrol edilmek zorundadõr. Bu amaçla harita yayõnlayacak her kurum ve kuruluş yaptõğõ çalõşmayõ HGK ya kontrol için vermekte ve olur yazõsõ almaktadõr. Bu denetlemeden amaç, ülke ve idari sõnõrlardaki hatalarõn önlenmesi, isim bilgilerinde bir standardõn sağlanmasõ ve ülke menfaatlerine uygun olmayan gösterimlerin önlenmesidir. Bu şekilde haritalarõn kartografik olarak da denetlemesi yapõlabilmektedir. Denetleme yetkisi HGK kurumuna "Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği" uyarõnca verilmiştir. Olur alma prosedürü ise oldukça uzun zaman almaktadõr. HGK genel olarak ülke sõnõrlarõ içinde ve komşu ülkelerde kontrol yapmaktadõr. Bu projede hazõrlanan haritalarõn başvurusu yapõldõğõnda yeni bir uygulama başlatõlarak ülke sõnõrlarõ dõşõndaki bölgelerde Türkiye nin dõş politikasõna aykõrõ gösterimler olup olmadõğõnõn denetlenmesi için Dõş İşleri Bakanlõğõna görüş sorulmaya başlanmõştõr. Bu uygulama olur alma sürecini daha da uzatmõştõr. Bu yazõnõn hazõrlandõğõ günlerde başvuru üzerinden yaklaşõk beş ay geçmesine rağmen olur alõnamamõştõr. HGK denetleme aşamasõnda, olur istenen haritalarõ kendi telif haklarõ yönünden de incelemektedir. Bu yönden yapõlan incelemede, olur istenen haritanõn HGK tarafõndan yayõnlanmõş herhangi bir haritanõn kopyasõ olup olmadõğõ incelenmektedir. Uygulamada telif haklarõ yönünden yapõlan denetleme çok da adil olmamaktadõr. Örneğin HGK tarafõndan yayõnlanan Türkiye siyasi haritasõndan alõnan her türlü bilgi (örneğin il merkezlerinin isimleri) telif hakkõ kapsamõnda düşünülmektedir. Projede yapõlan haritalar, ölçek, projeksiyon, genelleştirme ve kartografik tasarõm açõsõndan benzer HGK haritalarõndan farklõ olmasõna rağmen telif hakkõ talep edilmiştir. Ülkemizde sivil kartografyanõn gelişebilmesi için bu tür güçlüklerin aşõlmasõ gereklidir. 371

9 Digital Chart of the World Coğrafi Veri Tabanõnõn Kartografik Olarak Kullanõmõ 7. SONUÇ ve ÖNERİLER Bu çalõşmada ilk olarak DCW coğrafi veri tabanõ tanõtõlarak kartografik ürünlerde kullanõm olanaklarõ irdelenmiştir. Daha sonra iki siyasi haritanõn yapõm aşamalarõ ve DCW verilerinde bu amaçla yapõlan genelleştirme, isimlerin Türkçeleştirilmesi gibi işlemler üzerinde durulmuştur. Son olarak yapõlan çalõşmanõn matbaada basõlabilir hale getirilmesi ve basõm için yerine getirilmesi gereken yasal prosedür anlatõlmõştõr. Hazõrlanan siyasi haritalar öncelikle basõm amaçlõ hazõrlanmasõna rağmen aynõ zamanda MapInfo ortamõnda bir coğrafi bilgi sistemi olarak da değerlendirilmelidir. DCW genel olarak küçük ölçekli kartografik ürünlerde (ekran haritalarõ ya da basõlõ haritalar) kullanõlabilecek çok yararlõ bir veri kaynağõdõr. İnternet ortamõnda yayõnlanan pek çok interaktif harita sitesi altlõk olarak DCW veri tabanõnõ kullanmaktadõr [URL 2; URL 3]. Bu bağlamda DCW nin yaygõn bir kullanõm alanõ olduğu söylenebilir. Ancak DCW verilerinde olasõ hatalar, başka kaynaklarla karşõlaştõrmalar yapõlarak düzeltilmelidir. DCW yer isimlerinin Türkçeleştirilmesinde HGK denetimine rağmen kesin bir standart uygulanamamõştõr. Benzeri çalõşmalarda isimlerde standart sağlamak için bir Türkçe coğrafi yer isimleri sözlüğüne ya da kataloguna ihtiyaç vardõr. Türkiye sõnõrlarõ içinde HGK [1993d] atlasõnõn arkasõnda verilen yer isimleri indeksi böyle bir boşluğu doldurmaktadõr. Ancak Türkiye dõşõndaki yerlerde, özellikle Türk Cumhuriyetleri için böyle bir kaynağa ihtiyaç olduğu kesindir. 8. KAYNAKLAR Bildirici, İ.Ö.,Uçar, D., 2000: Sayõsal Kartografyada Genelleştirme Yaklaşõmlarõ, YTÜ Dergisi, 2000/3. ESRI, 1993: The Digital Chart of the World for use with ARC/INFO, Data Dictionary, Environmental Systems Research Institute, New York. HGK, 1993a: Kafkaslar, 1: , MSB Harita Genel Komutanlõğõ, Ankara. HGK, 1993b: Balkanlar, 1: , MSB Harita Genel Komutanlõğõ, Ankara. HGK, 1993c: Asya-Avrupa Haritasõ, 1: , MSB Harita Genel Komutanlõğõ, Ankara. HGK, 1993d: Atlas, MSB Harita Genel Komutanlõğõ, Ankara. HGK, 1997: Türk Cumhuriyetleri, 1: , MSB Harita Genel Komutanlõğõ, Ankara. HGK, 1998: Avrasya-Türk Cumhuriyetleri Fiziki Haritasõ, 1: , MSB Harita Genel Komutanlõğõ, Ankara. HGK, 2000: Türkiye Mülki İdare Bölümleri Haritasõ, 1: , MSB Harita Genel Komutanlõğõ, Ankara. Lexicon, 1974: International Atlas, Lexicon Publications, Chicago, Illinois. Mairs, 1990: Der grosse Shell Atlas, Mairs geographischer Verlag, Ostfildern. Westermann, 1996: Diercke Weltatlas, Westermann Schulbuchverlag, Braunschweig. URL 1: Digital Chart of the World Server, durum: Eylül URL 2: Geography Network, durum: Eylül URL 3: United Nations Cartographic Section, durum: Eylül

10

11

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002 DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ALTIN MADENCİLİĞİ Eylül 2002 Ofset Hazõrlõk ve Baskõ Beril Ofset Ltd. Şti. 0212. 527 90 52 Faks: 511 06 08 Cilt: Söz Mücellit Bu kitabõn tüm yayõn haklarõ Türkiye Madenciler Derneği

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Metin SOYCAN,

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm I ve II Temel Alõştõrma COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe Baskõ 1.1.2001

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

Genel Bilgiler... 3. Amaç.. 3. Konu Seçimi. 3. Hipotez Kurma. 3. Tez Önerisi.. 4. Sayfa Say.. 4. De erlendirme... 4. Tezin ekil ve Kapsam...

Genel Bilgiler... 3. Amaç.. 3. Konu Seçimi. 3. Hipotez Kurma. 3. Tez Önerisi.. 4. Sayfa Say.. 4. De erlendirme... 4. Tezin ekil ve Kapsam... Tez Çal mas Nas l Yap r? çindekiler Genel Bilgiler... 3 Amaç.. 3 Konu Seçimi. 3 Konuyu S rland rma 3 Hipotez Kurma. 3 Tez Önerisi.. 4 Sayfa Say.. 4 De erlendirme... 4 Tezin ekil ve Kapsam... 5 Tezin Ön

Detaylı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı

Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı Araç Navigasyon Sistemleri İçin Güzergaha Dayalı Harita Tasarımı A. Özgür DOĞRU 1, Necla ULUĞTEKİN 2, Cecile DUCHÊNE 3, Sebastien MUSTIÈRE 3 Özet Bu çalışmada günümüzde kullanılan araç navigasyon haritalarının

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ. Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. mcokgez@marmara.edu.

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ. Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. mcokgez@marmara.edu. CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.tr Hamdi GENÇ Marmara Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR *

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * GİRİŞ Ferhat Başkan ÖZGEN ** İnsanlar toplum halinde yaşarlar. Sürekli birbirleriyle ilişki halindedirler.

Detaylı

Öğretmen Kitaplarõ Dizisi SINIF YÖNETİMİ Hüseyin Başar

Öğretmen Kitaplarõ Dizisi SINIF YÖNETİMİ Hüseyin Başar Öğretmen Kitaplarõ Dizisi SINIF YÖNETİMİ Hüseyin Başar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3390 BİLİM ve KÜLTÜR ESERLERİ DİZİSİ : 1205 Öğretmen Kitaplarõ Dizisi: 200 Kitabõn adõ SINIF YÖNETİMİ Yayõn Kodu

Detaylı

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜSTYAPI ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MART 2005 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Karayollarõ Genel Müdürlüğü Sayõ : B.09.1.TCK.0.12.03-668/03

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 206-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ 1 CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ A.Özgür DOĞRU, N.Necla ULUĞTEKİN İTÜ, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Böl., Kartografya ABD, 34469 Maslak- İstanbul, dogruahm@itu.edu.tr,

Detaylı

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn TÜRKİYE DE İÇ BORÇ SORUNU VE İÇ BORÇLARIN SINIRLANDIRILMASI * Ferhat Başkan ÖZGEN GİRİŞ İç borçlanma ile ilgili yazõlanlara ve bu konuda yetkililerin görüşlerine bakõldõğõnda, Türkiye de iç borç sorununun

Detaylı

PSİKOLOJİ DERSİ PROGRAMI (10. SINIF)

PSİKOLOJİ DERSİ PROGRAMI (10. SINIF) PSİKOLOJİ DERSİ PROGRAMI (10. SINIF) AÇIKLAMA: Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alõnarak hazõrlanan ve halen Sõnõf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu program, 2455 ve 2470 sayõlõ Tebliğler

Detaylı

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ Sevil AY 1, Aydõn EREL 2 SUMMARY Facilitating economic growth and prosperity through efficient movement of goods is at the center of any comprehensive

Detaylı

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonlar

Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonlar Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2013 (29-49) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 2, 2013 (29-49) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ MODELLEME VE

Detaylı

DOTS-PLUS UYGULANAMAYAN ANCAK TEDAVİSİ TEK MERKEZDEN YÖNETİLEN ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA TEDAVİ SONUÇLARI

DOTS-PLUS UYGULANAMAYAN ANCAK TEDAVİSİ TEK MERKEZDEN YÖNETİLEN ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA TEDAVİ SONUÇLARI TC SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4. GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. TURAN KARAGÖZ DOTS-PLUS UYGULANAMAYAN ANCAK TEDAVİSİ TEK

Detaylı

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden Stratejik Bak fl Stratejik Bak fl Dr. Y lmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk Yayõnlarõ No: 5 Stratejik Bakõş Yazan Dr. Yõlmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk A.Ş. Her hakkõ saklõdõr. Bu Kitabõn hiçbir kõsmõ yayõncõsõnõn

Detaylı

A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER

A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER 02 AMAÇ VE HEDEFLER STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES SK 'nin kurulu amacõ, stanbul Büyük ehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu

Detaylı