KRÝZÝN ASIL NEDENÝ, DOÐAL KAYNAKLARI KULLANAMAMAK 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRÝZÝN ASIL NEDENÝ, DOÐAL KAYNAKLARI KULLANAMAMAK 1"

Transkript

1 KRÝZÝN ASIL NEDENÝ, DOÐAL KAYNAKLARI KULLANAMAMAK 1 Dr. Caner Zanbak 2 Toplumu ilgilendiren konularda bireylerin düþündüklerini açýkça ifade edebilmesi demokrasinin temel ilkelerinden birisidir. Ülkede gerçekleþtirilmesine karþý çýkýlan bir proje için bireylerin ideolojik ve felsefi yaklaþýmlarý, tarafýmýzdan kabul edilmese dahi, saygý ile karþýlanabilir. Ancak, bazýlarýnýn, kiþisel felsefi-ideolojik yaklaþýmlarýný kabul ettirmek amacýyla, bilim dýþý ve yanlýþ bilgileri topluma empoze etmeleri karþýsýnda, bu kiþilere dur ve haddini bil demek de gerekir. Son on yýl içinde, Türkiye de altýn madenciliðinin baþlamasý konusunda süregelen tartýþmalarda felsefi polemiðe girmemeye özen göstermiþ bulunmaktayým. Ancak, Cumhuriyet Gazetesi nin 21 Nisan 2001 tarihli sayýsýnda çýkan ve bir metallurji profesörü tarafýndan kaleme alýnan Yunanistan siyanürlenmeyecek baþlýklý yazýda kamuoyuna, sadece hatalý deðil, yanlýþ bilgiler verilmiþ olmasý üzerine bu yazý kaleme alýnmýþtýr. Yabancý Sermaye, Ýdeoloji, Uluslararasý Politikalar Altýn madenciliðine karþý hareketlerin temelindeki yabancý veya özel sermayeye olan karþýtlýðýna saygý duyulabilir; bu, toplumdaki bir grubun dünya görüþüdür. Ancak, bu yaklaþýmýn, ülkenin yaþamýný (kalkýnmasýný demiyorum) sürdürebilmesi için gerekli tüm enerji ve madencilik gibi önemli projelerini baltalamaya yönelik olarak kullanýlmasý durumunda, bu gruplarýn niyetlerinin toplum içinde sorgulanmasý ve tartýþýlmasý gerekir. Maalesef, bu noktada karþýlýklý anlayýþ ilkesi istemezükçü gruplarca ortadan kaldýrýlmakta ve kendilerine karþýt fikirdekiler vatan hainliði mertebesine varan yýldýrma taktiklerine maruz býrakýlmaktadýr toplumsal geliþim sürecini yaþamýþ kiþilerden hala devlete ve sanayiye hizmet vermeye devam edenler bu yýldýrma taktiklerini o dönemlerde de bilfiil yaþamýþlardý. O zamanlar, sol düþüncenin ana felsefesi emperyalistler ülkenin geliþmesi için gerekli projelerini baltalýyorlar yönünde idi. Bugün ise, devlet tarafýndan ülkemizde yatýrým yapmaya davet edilen ve dünya pazarýnda çok seçici davranan yabancý sermayenin ülkemizde proje geliþtirip yatýrým yapma olasýlýðýna, bazý sol kesim hareketleri karþý çýkmaktadýr. Bu kesimdekiler, kendi bencil düþüncelerini topluma empoze edebilmek için, kendilerini güncelleþtiren eski arkadaþlarýný dönek likle itham eder duruma dahi gelmiþlerdir. Þu gerçek bilinmektedir ki, eski en solcu Doðu Bloku ülkeleri baþta gelmek üzere, diðer ülkelerdeki yabancý sermaye yatýrým toplamlarýna bakýldýðýnda, Türkiye zaten yabancý sermaye yatýrýmlarý için cazip bir ülke deðildir. Ancak, ülkemiz yabancý mallar için harika bir pazar durumundadýr. Yani, diðer ülkelerde o ülkelerin sanayicileri ve iþçileri tarafýndan üretilen mallar Türkiye de tüketilmektedir. Türkiye, enerji ve doðal kaynaklardan elde edilen hammadde girdisi açýðýný diðer ülkeler için katma deðer yaratarak saðlamaktadýr. Burada zarar eden Türkiye insaný olmaktadýr. Ülkemizin içine düþtüðü ekonomik krizin ana nedenini sadece hortumlamalara baðlamak kendimizi aldatmaktýr. Bilindiði gibi, son yýllarda dýþ ticaretimiz yýlda milyar dolar açýk vermektedir. Ülkemizde üretim arttýrýlmadan bu miktardaki parayý sürekli olarak dýþarýya ödeyebilmek mümkün deðildir. Bu tür bir ticaret yapan sonunda dükkanýný da kaybeder. Politik didiþme gerekçelerinin dýþýnda, Türkiyedeki krizin temelinde yeterince üretmemek ve doðal kaynaklardan yararlanmamak yatmaktadýr. Doðal Kaynaklar ve Dýþ Etmenler Doðal kaynaklar, ülke sýnýrlarý dahilinde, doðal olarak bulunan ve ülke ekonomisine katký saðlayan maden, petrol, su, orman, tarým ve hayvancýlýk gibi, yaþam için gerekli hammaddelerin elde edildiði doðal varlýklardýr. Doðal kaynaklar, mevcudiyetlerini sürdürme ve dýþa baðýmlýlýklarýný azaltma açýsýndan, ülkelerin en önemli stratejik ve ekonomik varlýklarýdýr. Doðal kaynaklarýn bulunduðu toprak parçalarý tarih boyunca sýnýr ihtilaflarýnýn görünen ve gizli nedenleridir. Özellikle 1900 lerin baþlarýndan sonraki tüm ülkeler arasý sorunlar ve sýnýr anlaþmazlýklarýnýn altýnda doðal kaynak paylaþýmý yatmaktadýr. Ülkeler, her zaman için, ya kendi sýnýrlarý içindeki kaynaklarý ya da diðer ülkelerdeki doðal kaynaklarý kullanarak, güçlenmiþ ve kendi güvenliklerini saðlamýþtýr. Türkiye, coðrafi konumu itibariyle çok stratejik bir konumda olduðu gibi, jeolojik yapýsý nedeniyle de doðal kaynaklar açýsýndan çok stratejik varlýklara sahiptir. Birinci Dünya Savaþý öncesinde, Osmanlý Ýmparatorluðu nun ekonomik ve askeri açýdan zayýflamasý fýrsat bilinerek yapýlan diplomatik manevralar nedeniyle kaybedilen ve suni olarak yaratýlan çok sayýdaki Arap ülkelerinin topraklarýndaki petrol varlýðý, bugün dahi, uluslararasý dengeleri zorlamaktadýr. Sevr Zorlamasý ile Türkiye den koparýlmaya çalýþýlmýþ topraklara bakýlýrsa, bu bölgelerin stratejik doðal kaynaklar açýsýndan çok zengin olduðu görülmektedir. Lozan Antlaþmasý sýrasýnda Musul ve Kerkük Bölgesi ile Hatay üzerinde yapýlan çetin pazarlýklarýn altýnda yatan ana nedenin petrol ve madenler olduðu görülmektedir. 1 Gözlemci, 11 Haziran 2001, Sayý 30 da yayýnlanmýþtýr. 2 Yazar, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneði nin Çevre Danýþmaný olup, halihazýrda bir üniversitede resmen görevde bulunmadýðý için Prof. ünvanýný kullanmamayý tercih etmektedir.

2 Son 15 yýl içindeki anarþi ve terör hareketlerinin özellikle Doðu ve Güneydoðu Bölgelerimiz üzerinde yoðunlaþmýþ olmasý da bir tesadüf olmayýp bu bölgelerdeki demir, bakýr, krom, petrol ve su gibi zengin doðal kaynaklarýmýzdan yararlanma olanaklarýmýzý kýsýtlamaya yönelik olduðu görülebilir. Aðýr sanayide olduðu gibi, geliþme hýzý yavaþlatýldýðýnda tekrar toparlanmasý çok zor bir sektör olan, madencilik Türkiye de gerilemektedir. Hýzla geliþmekte olan imalat sanayiinin gereksinimi olan hammaddelerin Türkiye ye iþlenmiþ cevher olarak girmesi, hem özkaynaklarýmýzý deðerlendirebilecek olan madencilik sektörümüzü olumsuz etkilemekte ve hem de ithal edilen ara mamul hammaddelere geçen katma deðerden ülkemizin yararlanamamasýna neden olmaktadýr. Bu durum, uluslararasý ortamlarda Türkiye nin geliþmiþ bir ülke olmasýndan rahatsýz olan dýþ güç gruplarýný mutlaka memnun etmektedir. Bu dýþ güçler yerinde ben de olsam, Türkiye deki doðal kaynak ve enerji projelerine karþý çýkan (gerekçeleri ne olursa olsun), tüm muhalefet gruplarýna destek verirdim. Korku ve Çevre Ýdeolojisi Ýnsanlarýn gelecekte kendilerine fiziksel veya manevi olarak zarar vereceðine inandýklarý her þeye karþý olmalarý doðaldýr. Korkutma, tarih boyunca, toplumlarý yönetmede çok etkin bir yöntem olarak kullanýlmýþtýr. Toplum düzeni, toplumun ortak çýkarlarýný korumak amacýyla ortaya konan akýlcý genel hukuk düzenlemeleri ile saðlanmaktadýr. Yasalar, yasa dýþý hareket edenleri ceza ile korkutarak toplum düzenini korur. Geliþmiþ toplumlarda en büyük korku, mevcut yaþam kalitesinin kaybolma olasýlýðýdýr. Son elli yýl içinde dünya nüfüsu hýzla artmýþ ve sanayi bu hýza paralel olarak geliþmiþtir. Bunun sonucu olarak, bilinen doðal kaynak rezervleri artan hýzlarda kullanýlmakta ve çevre koþullarýnda, gerekli önlemler alýnmadýðý takdirde, bazý olumsuzluklar ortaya çýkabilmektedir. Bu çevresel etkileri, sürdürülebilir kalkýnma ilkeleri doðrultusunda, en aza indirecek önlemleri almak yerine kýyamet haberciliði yaparak toplumu korkutmak yeni bir dünya düzeni kurma yaklaþýmý, yeni bir ideoloji haline gelmiþtir. Globalleþen iletiþim olanaklarýný çok etkin olarak kullanan bu yeni ideoloji, insanlarý çevre felaket senaryolarý ile korkutarak çok etkilemekte ve özellikle geliþmekte olan ülke toplumlarýný, kalkýnmalarý için gerekli doðal kaynak kullaným projelerine karþý politize etmektedir. Bazý üniversite hocalarýmýz, yýllardýr Türkiye ve geliþmekte olan diðer ülkelerdeki altýn madenciliðine karþý ulusal ve uluslararasý ortamlarda yoðun bir çaba harcamaktadýrlar. Altýn madenciliðinin asla yapýlmamasý gereken bir faaliyet olduðuna dair fanatikçe yaklaþýmlar, dünya gerçeði ile uyuþmamaktadýr. Bu kiþiler bilimsel karþý tezlerinin yeterli olmadýðý durumlarda bir hukukçu, toprak bilimci veya toksikoloji uzmaný gibi görüþler vermektedir. Bu kiþiler ne hukukçu ve ne de altýn madenciliði konusunda uzmandýrlar; ancak buna raðmen, hukuk ve madencilik konularýnda görüþlerini belirtirken dahi, Profesör unvanýný kullanmaktan çekinmemektedirler. Topluma Verilen Güncel Yanlýþ Bilgiler Kamuoyunu aydýnlatmak amacýyla, 21 Nisan 2001 tarihli Cumhuriyet Gazetesi ndeki makalede verilen yanlýþ (yalan da denebilir) bilgiler aþaðýda irdelenmektedir: Yunanistan da, Yüksek Mahkeme siyanürle altýn üretimini yasakladý þeklinde bir beyan doðru deðildir; çünki bu konudaki Yunan mahkeme kararý henüz yayýnlanmadý. Kararýn son þeklini davacýlarýn avukatý bile bilmemektedir (12 Nisan-Reuters). Avrupa Birliði ülkesi olmasý nedeniyle, Yunanistan da bir kimyasalýn veya prosesin yasaklanmasý, ancak Avrupa Birliði içinde bir idari prosedürden geçtikten sonra gerçekleþebilir, ki öyle bir durum mevcut deðildir. Siyanür kimyasalý kullanýlarak altýn üretimi bir çok Avrupa Birliði ülkesinde (Fransa, Ýtalya, Ýspanya, ) zaten yapýlmaktadýr. Benzer þekilde, söz konusu yazarýn Yunan Yüksek Mahkeme sine bilirkiþi raporu hazýrlamýþ olduðu þeklindeki beyaný, Yunan yasalarý açýsýndan kendisinin bilirkiþiliðinin mümkün olmamasý nedeniyle, doðru deðildir. Sözkonusu yazar, Çek Cumhuriyeti nde siyanürün yasaklanmasýna bilimsel katkýlarda bulunduðunu iddia ediyor. Þunu açýkça belirtmek gerekir ki, Çek Cumhuriyeti nde siyanür kullanarak altýn madenciliði yapma yasaklanmamýþtýr. Bu iddia, 26 Nisan 2001 tarihinde Ýstanbul da yapýlan, AB aday ülkelerinin Kimyasallar yönetiminde AB Mevzuatýna uyumu konusunda seminere katýlan Çek Cumhuriyeti Çevre Bakanlýðý nýn Çevresel Risk Bölüm Direktörü Dr. Karel Blaha tarafýndan yalanlanmþtýr. Dr. Blaha, þehir meclisine ait olan arazinin izinsiz kullanýmý gerekçesi ile bir projeye izin verilmediðini bildirmiþtir. Söz konusu profesörümüzün Çek Cumhuriyeti için yaptýðýný iddia ettiði bilimsel katkýlarýný ise Çek Cumhuriyeti nin Çevre Bakanlýðý yetkilisi olan Dr. Blaha dahi duymadýðýný belirtmiþtir. Söz konusu yazýda Yunanlý hakimler Türk meslekdaþlarýný örnek aldýlar denilmekte ve Ovacýk Altýn Madeni ile ilgili hukuk uzmaný tarzý ile, Ovacýk Altýn Madeni ile ilgili Danýþtay kararý, Türkiye de siyanür kullanýmýný yasaklandý þeklinde yorumlanmaktadýr. Bu kesinlikle yanlýþ bir yorumdur. Kimya sektörünün içinde biri olarak þu soruyu sorabilirim: Türkiye de siyanür kullanýmý yasaklandý ise, nasýl oluyor da 1200 tonu siyanürlü liç yöntemi ile gümüþ üreten Kütahya Gümüþ Madeni nde olmak üzere, Türkiye de halen yýlda 250 bin tona yakýn diðer siyanür kimyasallarý (organik ve inorganik) kullanýlabiliyor? Söz konusu yazýdaki beyanlar ile hukuk etkilenmeye çalýþýlmaktadýr. Söz konusu yazýdaki Altýn dünyanýn her yerinde vardýr, ancak hangi ülkede üretileceðini siyaset belirler türü bir beyan, konuya siyasi açýdan bakýldýðýnýn en açýk kanýtýdýr. Ancak, altýn ýn nadir bir element olmasý ve ancak özel þartlar altýnda ekonomik boyuta oluþmasý nedeniyle, ekonomik olarak iþletilebilir altýnýn her ülkede var olduðu þeklinde bir sav

3 da doðru deðildir. Bunu anlamak için baþlangýç seviyesindeki bir Maden Yataklarý ders kitabýna bakmak yeterlidir. Dünya madenciliðinde yabancý sermayenin aslýnda geliþmiþ ülkelere gittiði görülmektedir. Bu nedenledir ki, altýn madenciliði dahil her konudaki yatýrým, dünya coðrafyasýnýn küçük bir bölümüne akýp durmaktadýr. Türkiye de madenciliðe son 15 yýldýr gelen risk sermayesi sadece 200 milyon dolardýr. Bu çok az sayýlabilecek sermaye, ülkemizde ortaya konan rezerv miktarlarýna bakýldýðýnda çok baþarýlý olmuþ ve Türkiye nin 6500 ton altýn potansiyeli olduðunun farkýna varýlmýþtýr. Söz konusu yazýda Çokuluslu þirket beyanlarýna göre Türkiye de 6500 ton altýn potansiyeli olduðu þeklinde bir cümle kullanmak bilime saygýsýzlýktýr. Bu potansiyel ile ilgili çalýþma, yabancý þirketlerce deðil, ODTÜ Jeoloji bölümü hocalarýndan merhum Prof. Dr. Ayhan Erler tarafýndan 1997 yýlýnda yapýlmýþtýr. Prof. Erler in konusunun uzmaný olduðu hakkýnda bilim dünyasýnýn bir tereddüdü bulunmamaktadýr ton altýn üretilirse, bu 650 maden demektir, Türkiye mahvolur savý ise, mühendislik açýsýndan, temelden yanlýþtýr. Söz konusu yazar, her madenin ömrünün 10 yýl ve her madenden yýlda bir ton altýn üretilir hesabý ile Türkiye de bulunabilecek altýn madeni sayýsýný 650 olarak hesaplamakta ve ülkenin batacaðý (?) kehanetinde bululmaktadýr. Bu tür bir hesaplama teknolojik ve bilimsel destekten yoksundur; çünkü, halihazýrda Türkiye de ekonomik olarak iþletilebilir 250 ton altýn metali içeren yedi altýn madeni yataðý tesbit edilmiþ bulunmaktadýr. 10 yýllýk bir ömür biçilmesi halinde yýlda 25 ton altýn üretmek mümkün olmasýnýn ötesinde, Uþak taki sadece bir yatakta 150 ton altýn rezervi bulunmaktadýr ve bu rezervin daha da artmasý beklenmektedir. Son bir kaç sene içinde, maden atýklarýnýn yönetim maliyetinin maden getirisinden daha fazla olduðu konusu bu sözde çevreci maden karþýtý grubun tezlerinden biri haline gelmiþ bulunmaktadýr. Sanayi atýklarý konusunda bir uzman olarak þunu söyleyebilirim ki, dünyada diðer ülkelerde yürürlükteki yasa ve yönetmelikler söz konusu yazarý yalanlamaktadýr. Madencilik atýklarý hem Amerika ve hem de Avrupa Birliði nde diðer sanayi ve evsel atýklardan ayrý olarak mütalaa edilmekte ve maden sahalarýna uygulanan özel yasal düzenlemelere göre yönetilmektedir. Ülkemizde de durum aynýdýr. Modern anlayýþla yönetilecek maden atýklarýnýn, gelecekte ülkeye maliyetinin, mevcut diðer sanayi kuruluþlarýndan farklý olacaðýný iddia etmek bir saptýrmadýr. Söz konusu yazýda olduðu gibi, bir mühendis nasýl olur da Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu topraklarýnda üretilmiþ maden zenginleþtirme atýklarýnýn toplam miktarý yaklaþýk 26 milyon tondur þeklinde bir beyanda bulunabilir? Bu ifadede, kesinlikle boyut kavramý yoktur ve rakamlar uydurulmuþtur. Örnek; sadece Murgul Bakýr Madeni nde üretilen zenginleþtirme atýklarýnýn miktarý, iddia edilen rakamýn iki misline yakýndýr. Madencilik, söz konusu yazarýn hafsalasýnýn ötesinde boyutlarla çalýþan bir mühendislik konusudur. Kendileri de mühendis olan bu kiþiler, maden atýklarýnýn ne yapýlmasýný önermektedir acaba? Kendi uzmanlýðý olan metalurji atýklarý (ark ocaklarý ve döküm curuflarý, hava emisyonlarý gibi) için çözüm üretmezken, madencilik atýklarýnýn zehirli kimyasal atýk olduðunun bir bilim adamý tarafýndan iddia edilmesi düþündürücüdür. Atýk yönetimi ile ilgili olarak, Avrupa ve Amerika da bu söylentilere destek olacak örnek bulmak mümkün deðildir. Türkiye de de yasal düzenlemeler aynýdýr. Avrupa Birliði kriterlerine göre, madencilik atýklarýnýn çýktýklarý yerin mümkün olan en yakýnýna, gerekli çevre koruma önlemleri alýnarak, depolanmasý gerekir. Rakam Vermek Ciddiyet Gerektirir Kamuoyunun gözünden kaçabilir; ancak, biraz teknik ayrýntýya girildiðinde, söz konusu makaledeki hesaplarýn son derece gayri ciddi olduðu görülmektedir. Gazetede makalesinde verilen rakamlarý kullanarak mukayeseli bir tablo ile karþýlaþtýralým. Açýklama Karþýt Profesörün Senaryosu Olasý senaryo Türkiye Altýn Potansiyeli 6500 ton 6500 ton Altýn üretimi 650 ton/yýl (10 yýl ömür biçilmiþ. 100 ton/y ýl Gerçekleþme olasýlýðý sýfýr) (65 yýl arama ve iþletme ömürü) Atýk Miktarý 160 milyon ton/yýl 20 milyon ton/yýl 1 Ton cevherde altýn 4 gr/ton (Hesapla bulundu) 5 gr/ton (mevcut rezervlerin ortalamasý) (Daha önce 1 gramdan az diye iddia ediyordu.) 10 yýl sonra 65 yýl sonra Atýk miktarý 1.6 milyar ton zehirli-kimyasal atýk +0.4 milyar dekapaj =2 milyar 1.3 milyar ton atýk (Yerinde doðal ortama rehabilite edilmiþ atýk.) Atýklarýn nihai olarak 1.4 Trilyon ABD Dolar 0 Sýfýr. bertaraf maliyeti (Türkiye nin 7 yýllýk GSMH sýnýn toplamý) (Maden tesis maliyeti, atýk deposu inþa ve bakým masrafýný da içerir.) 1 Ton atýk nihai 875 ABD Dolarý/ton (Hesapla bulundu) 0 Sýfýr. bertaraf maliyeti (Maden iþletme/üretim maliyeti, rehabilitasyonu da içerir.) Altýn madenciliði atýklarýnýn topluma bertaraf maliyetinin ton baþýna 875 ABD Dolarý olacaðýný varsaymak, tam anlamýyla abes tir; dünyada ne duyulmuþ ne de görülmüþtür. Bu kiþinin hesabýna göre, 1 gr altýn üretmek için 220 dolar rehabilitasyon masrafý yapýlmasý gerekecektir. Altýnýn ortalama bir vade için deðerinin gram baþýna 10 dolar olduðunu düþünürsek Amerika, Kanada ve Avutralya daki altýn üreticilerinin yýllardýr müflis hale gelmiþ olmasý gerekirdi. Sözde çevresel, gerçekte ideolojik, gerekçelerle altýn madenciliði karþýtý kesimlerin biraz sükutu hayale uðrayacaklarý bir bilgi de vermek isterim: Ovacýk Altýn madeni atýklarý ve dekapajý diðer metal madenlerindekinin aksine asit üretmeyen niteliklere sahiptir.

4 Sonuç Yunanistan da siyanür yasaklandý baþlýklý makalenin yazarý yýllardýr, Türkiye de altýn madenciliðinin, çevreye duyarlý olarak, nasýl yapýlmasý gerektiði konusunda mühendislik çözümleri üretmemekte aksine tüm projeleri baltalamaya çalýþmaktadýr. Söz konusu kiþinin, altýn madenciliði konusunda gazetelerde çýkmýþ bir iki makale dýþýnda, bilimsel ve teknik bir çalýþmasý ve yayýný yoktur. Bu özellikleri ile altýn madenciliðine karþý faaliyetlerinde Prof. unvanýný kullanmasý kamuoyunu yanýltmakta olup sadece Dr. Müh. ünvanýný kullanmak etik açýsýndan daha doðru olacaktýr. Ýstanbul Teknik Üniversite sinde, bize, iþin nasýl yapýlmasý gerektiði konusunda mühendislik eðitimi verilmiþti. Gönül isterdi ki, halen o üniversitenin hocalarý olan bazý kiþiler de altýn madenciliði konusunda öne sürdükleri sorunlarýn nasýl çözülebileceði konusunda mühendislik yaklaþýmlarý getirerek, bu zor dönemlerde, ülkenin kalkýnmasýna katkýda bulunsun. Fakat, kendilerinden aþaðýdaki yaklaþýmlarý görmek bizleri üzmektedir: Yerine göre siyanür uzmaný olarak, halký korkutmak, Yerine göre atýk uzmaný olarak, toplumu endiþelendirmeye çalýþmak, Yerine göre çevre hukukçusu olarak, hakimlere akýl vermeye çalýþmak, Yerine göre afaki rakamlar kullanarak, mühendislik hatasý yapmak. Þu bilinmelidir ki, siyanür kullanýmý veya siyanür liçi yöntemi ile altýn madenciliði, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve ABD dahil hiçbir ülkede yasaklanmamýþtýr. Bu konu ile verilen tüm yargý kararlarý, proje bazýndaki olasý risklerin ortadan kaldýrýlmasý amacýyla, alýnmasý gerekli çevre koruma önlemlerinin yetersizliði ile ilgilidir. Yazarýn Notu : Dr. Zanbak, 1997 yýlýnda Antalya da yapýlan bir uluslararasý toksikoloji kongresindeki sunumundan sonra, Türkiye de altýn madenciliðine karþý faaliyetleri destekleyen bir yabancý vakýf temsilcileri olan Alman Yeþilleri tarafýndan, vatanýný satmakla suçlanmýþtýr li yýllarý bizatihi yaþamýþ ve de bu tür bir söze hiçbir zaman muhatap olmamýþ birine söylenen bu söz, bir yabancýnýn Türkiye ye bunca sevgi duymasý açýsýndan düþündürücüdür.

5 Bilgi için: Dr. Caner Zanbak 1971 yýlýnda ÝTÜ Maden Fakültesi nden Yüksek Mühendis olarak mezun olan Dr. Zanbak, doktorasýný A.B.D. University of Illinois de tamamlamýþtýr de ÝTÜ de baþladýðý akademik kariyerini 1981 yýlýndan itibaren A.B.D. de Kent State University, Ohio; South Dakota School of Mines, Rapid City (Doç. Dr.) ve part-time olarak Civil Engineering Department, Illinois Institute of Technology, Chicago da (Prof. Dr.) 1994 yýlýna kadar sürdürmüþtür. Dr. Zanbak yýllarý arasýnda A.B.D. de atýk bertarafý için yer seçimi, tehlikeli atýklarýn yönetimi ve tehlikeli atýklarla kirlenmiþ sahalarýn temizlenmesi projeleri üzerinde hem Amerikan Çevre Koruma Teþkilatý (US EPA) ve hem de sanayi kuruluþlarýna danýþmanlýk hizmetleri vermiþtir. Dr. Zanbak, Çevre Bakanlýðý nýn Tehlikeli Atýk Komisyonu üyesi olup, Devlet Planlama Teþkilatý nca koordine edilen Ulusal Çevre Eylem Planý nýn Tehlikeli Atýklarýn Yönetimi kýsmýný hazýrlamýþ olup TÜSÝAD için hazýrlanmýþ olan Dýþ Ticarette Çevre Koruma Kaynaklý Tarife Dýþý Engeller ve Türk Sanayii için Eylem Planý raporunun koordinatörlüðünü yapmýþtýr. Halen, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneði tarafýndan yürütülen Responsible Care - Üçlü Sorumluluk programýnýn koordinatörü olan Dr. Caner Zanbak, ayni zamanda Ýstanbul Sanayi Odasý Çevre Ýhtisas Kurulu Baþkan Yardýmcýsý ve TÜSÝAD Çevre Çalýþma Grubu üyesidir. Balkan Environmental Association (B.EN.A) Türkiye temsilciliðini de yürüten Dr. Zanbak, sürekli olarak çeþitli üniversiteler, mühendis odalarý, sanayi ve finans kuruluþlarýnda çevre koruma ve atýk yönetimi konularýnda eðitim seminerleri ve konferanslar vermektedir.

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL

ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL Tülay ÖZERMAN TEKGIDA-ÝÞ Sendikasý Uzmaný ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL Ýçki sektörünün özelleþtirilmesine raðmen tarýmsal sektör açýsýndan çok önemli bir kesime hitap eden tütün ve tütün mamulleri sektörü, çok

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14614 Karar No : 2000/12355 Karar Tarihi : 25.09.2000 HUKUK HUKUK : YETKÝLÝ MAHKEMENÝN TESPÝTÝ Davalý Ýstanbul Ýþ Mahkemesinde yetki itirazýnda bulunurken yetkili mahkeme olarak Bakýrköy

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik Türkiye saðlýk sektörü ne kadar tedavi yönelimli olsa da, hastaneleri yetersizdir.! Türkiye'de toplam saðlýk harcamalarýnýn hemen

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ

KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ 470 TOPLUM ve HEKÝM Eylül - Ekim - Kasým - Aralýk 2006 Cilt 21 Sayý 5-6 DOSYA/DERLEME KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ Selim YÜKSEL *, Nilay ETÝLER ** Doðu Asya da, Kore yarýmadasýnýn kuzey

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Türkiye'de Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 7-8 Þubat IPARD - TAIEX Semineri Süt ve Süt Mamulleri Deðer Zinciri Süt Hayvaný Yetiþtiricisi Çið Süt Süt

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ NÜFUS ve NÜFUS SAYIMLARI Sýnýrlarý belli bir alanda yaþayan insan sayýsýna nüfus denir. Dünya Nüfus Gününün Amblemi Bir ülkede yaþayan bütün insanlarýn demografik, ekonomik, sosyal verilerinin toplanmasý

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

TÜRKÝYE DE SAÐLIK OCAKLARINDA AÞI ÝLE ÝLGÝLÝ SORUNLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TÜRKÝYE DE SAÐLIK OCAKLARINDA AÞI ÝLE ÝLGÝLÝ SORUNLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 310 TOPLUM ve HEKÝM Temmuz - Aðustos 2004 Cilt 19 Sayý 4 ARAÞTIRMA TÜRKÝYE DE SAÐLIK OCAKLARINDA AÞI ÝLE ÝLGÝLÝ SORUNLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ TTB Halk Saðlýðý Kolu ÖZET Bu çalýþma, 2003 yýlýnda Türkiye

Detaylı