Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik ve bak m ekipmanlar ile donatan Büyükflehir Belediyesi, son olarak hem k fl hem de yaz mevsiminin özelliklerine göre tasarlanm fl temizlik araçlar n Ankara ya kazand rd. HABER 16 DA 30 TEMMUZ 2013 SALI F YATI: 25 Kr Baflkentliler in sa l kl ve temiz bir çevrede yaflamalar için seferber olan Ankara Büyükflehir Belediyesi, teknolojinin tüm imkanlar n kullanarak adeta temizlik seferberli i bafllatt. 155 i gereksiz arayanlara para cezas verilecek HABER 18 DE Bakan Ergün den bankaralara sert uyar!.. HABER 16 DA HABER 18 DE ÇANKAYA BELED YES ESK EfiYALARI TOPLUYOR Haberi 15 de YÜKSELTEPE DE KENTSEL DÖNÜfiÜM COfiKUSU... Haberi 17 de PAN K ATAK HERKES N KORKULU RÜYASI Haberi 24 de

2 2 YARIN SineMagazin ANKARA - fiark c Lady Gaga, Forbes dergisinin, son 1 y l n 30 yafl alt en zengin ünlüleri listesinde 80 milyon dolarl k servetiyle ilk s rada yer ald. Geçen y l listede dördüncü s rada yer bulan flark c, birinci Taylor Swift i geride b rakt. Geçen y l 2. s rada yer alan Justin Bieber, bu y lki listede de kendine 2. s rada yer bulurken, Swift 3. s raya geriledi. Derginin aç klamas nda, ünlülerin tahmini gelirlerinin hesapland liste için, e lence sektöründen ajans, menajer, üretici ve yap mc larla konufluldu u belirtildi. Kad n y ld zlar n hakim oldu u listede Rihanna, Adele ve Katy Perry gibi y ld zlar ilk 10 a yerleflti. Listede ilk on ünlü flöyle s raland : Lady Gaga - 80 miyon dolar, Justin Bieber - 58 milyon dolar, Taylor Swift - 55 milyon dolar, Calvin Harris - 46 milyon dolar, Rihanna - 43 milyon dolar, Katy Perry - 39 milyon dolar, Jennifer Lawrence 26 milyon dolar, Adele - 25 milyon dolar, Kristen Stewart - 22 milyon dolar, Taylor Lautner - 22 milyon dolar. (AA) 30 Temmuz 2013 Lady Gaga, 30 yafl alt zengin ünlüler listesinde zirvede sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 30 Temmuz 2013 Kömür yata üzerinde bulundu u için boflalt larak baflka bir bölgeye tafl nan, 4 bin 500 y ll k tarihi geçmifli olan Yata an n Yeflilba c lar beldesinde, daha önce bulundu u alanda korunmas karar al nan tarihi cami ve türbe yeni yerleflim yerine tafl nacak Yeflilba c lar Belediye Baflkan Cicili: Daha önceki y k m karar durdurulan cami, türbe ve mezarlar n tafl nmas için An tlar Kurulu nda karar al nd. Bu alanlar en k sa süre içerisinde yeni yerleflim yerlerine tafl narak ayn isimlerle yaflat lacak MU LA - DURMUfi GENÇ - Kömür yata üzerinde bulundu u için boflalt larak baflka bir bölgeye tafl nan Yata an n Yeflilba c lar beldesinde kalan tarihi cami, türbe ve mezarlar n yeni yerleflim yerine tafl nmas karar verildi. Yeflilba c lar Belediye Baflkan Ertaf Cicili, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye Kömür flletmelerinin (TK ), bulunan kömürü ç karma ifllemlerine bafllama talebi üzerine bin 100 civar ndaki nüfusu baflka bir yere tafl nan beldede yaflam n sona erdi ini ancak 4 bin 500 y ll k tarihi geçmifli olan Yeflilba c lar beldesinde ortaya ç kan tarihi yap lar n tafl nmas için bir süre önce y k mlar n durduruldu unu belirtti. Tarihi de erlerin belde halk n n bulundu u yeni yaflam alan nda yaflat lmas n istediklerini anlatan Cicili, Bunun için yetkili kurumlara müracaatlar m z yapt k. Müze Müdürlü ü, Mu la An tlar Kurulu ve kaz ekibinin yapt çal flmalarda 109 y ll k tarihi H CR RUM msak : kindi : Yaflam 22 Ramazan 17 Temmuz Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Alt nda kömür yata ç kan beldedeki tarihi cami ve türbe tafl nacak cami, türbe ve cami etraf nda bulunan mezarlar n yerinde korunmas karar ç km flt. Karar üzerine tekrar müracat ederek bu alanlar n yerinde korunmas n n mümkün olmad n, yeni yerleflim yerlerine tafl nmas istedik dedi. Bunun üzerine yetkililerin bölgeye gelerek inceleme yapt klar n kaydeden Cicili, Daha önce y k m karar durdurulan cami, türbe ve mezarlar n tafl nmas için An tlar Kurulu nda karar al nd. Bu alanlar en k sa süre içerisinde yeni yerleflim yerlerine tafl narak ayn isimlerle yaflat lacak diye konufltu. Eski yerleflim alan ndaki cami, türbe ve önemli yap lar yeni yerleflim alan na getirerek özel bir bölge oluflturmay istediklerine iflaret eden Cicili, Yeflilba c lar - da art k yaflam sonland r ld. Bu nedenle en k sa sürede caminin yeni yerleflim yerine tafl nmas n istiyoruz. Çünkü belde halk n n yeni yerleflim yerinde ibadetini yapabilece i bir camisi yok diye konufltu. Eski yerleflim yerinde kömür ç kar lmas için sürekli çal flma yap ld n, dinamit patlat ld için heyelanlar meydana geldi ini vurgulayan Cicili, caminin zarar görmemesi için bir an önce tafl nmas gerekti ini kaydetti. Bunun için görüflme ve yaz flmalar n h zland rd klar na dikkati çeken Cicili, en k sa süre tarihi cami ve yan nda bulunan türbe ile mezarlar n yeni yerleflim alan na tafl nmas n sa layacaklar n dile getirdi. Cicili, cami ve türbenin yeni yerleflim yerinde de ayn ismi tafl yaca n belirtti. Cicili, eski yerleflim alan nda yaflam olmad için define avc lar ve h rs zlar taraf ndan caminin musluklar, çat kaplamas ve demir kap s n n çal nd n, bunun da kendilerini üzdü ünü ifade etti. - Bin y ll k zeytin a açlar da tafl nacak Belde halk n n en önemli geçim kayna n n zeytincilik oldu unu, bu nedenle bölgede çok say da tescilli zeytin a ac bulundu una iflaret eden Cicili, yetkili kurumlara müracaatlar yapt klar n, 10 adet 900 ile bin yafl ndaki zeytin a ac n n tafl nmas n talep ettiklerini bildirdi. (AA) Siirt Valisi Ayd n: Son zamanlarda bölgede PKK ya artan bir kat l m var S RT - Siirt Valisi Ahmet Ayd n, terör örgütüne kat l mlara iliflkin, Resmi rakamlara göre son 6 ayda 35-40, resmi olmayan rakamlara göre Siirt ten giden 100 civar nda genç var dedi. Vali Ayd n, gazetecilere yapt aç klamada, bir süre önce Pervari den iki gencin da a ç kar ld n ifade ederek, örgütün gençlerin ailelerine Üç gün da da kals nlar istemezlerse geri göndeririz denildi ini ancak gençlerin geri dönmedi ini söyledi. Örgütün s n r d fl na ç kma oran n n yüzde civar nda oldu unu belirten Vali Ayd n, flunlar söyledi: Telsiz konuflmalar n dinliyoruz. Son zamanlarda bölgede artan bir kat l m var. Çok ciddi bir art fl var. Resmi rakamlara göre son 6 ayda 35-40, resmi olmayan rakamlara göre ise Siirt ten giden 100 civar nda genç var. Nereye gittikleri belli de il. Nereye gitti i belirsiz. stanbul da m? Örgütte mi? Böyle bir s k nt var. Çözüm süreci ile beraber kimi 2 bin diyor kimi de 2 bin 500. Geçen y la göre fazla bir art fl var. Eylül gibi b rakaca z diyorlar. Bazen konuflmalar nda son diyorlar. Ne kadar güveniriz? Terör örgütü mensuplar n n s n r d fl na çekilmesine de inen Ayd n, Ben fluna inan yorum. Hakikaten karfl taraf, örgüt samimiyse bar fl sa lanacaksa çözüm süreciyse bu çocuklar niye kabul edeliyor. Ak lda o soru iflareti var. kincisi halen niye bu kadar bekleniyor? Nisan, may stan beri bekliyoruz. Haziranda bitecekti. fiimdi eylül diyorlar. Haziran nerede eylül nerede. Eylülü bekleyece iz. Hay rl s. Zor bir süreç. Böyle yapsan bir türlü, flöyle yapsan bir türlü. Ama biz hala iyi niyetimizi koruyoruz. Çünkü art k millet b km fl diye konufltu. Gazetecilerin yerel yönetimlerle iliflkiler konusunda sorun var m? fleklindeki soru üzerine Vali Ayd n, Diyarbak r da görev yapt dönemde Büyükflehir Belediye Baflkan Osman Baydemir ile iyi iliflkiler içerisinde oldu unu kaydetti. (AA)

4 4 YARIN Yabanc lar arkelojiyi Anadolu da ö reniyor KAYSER - ORHAN CANBULA- TEL - Kültepe Höyü ü kaz baflkan Prof. Dr. Fikri Kulako lu, ABD den Almanya ve Japonya ya kadar pek çok ülkeden arkeolo un Anadolu nun çeflitli yörelerinde kaz yapt n belirterek, Anadolu ya, Türkiye ye bu ifli ö renmeye geliyorlar. Kendi ülkelerinde bu kadar zengin bir tarihi geçmifl yok dedi. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Co rafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Kulako lu, AA muhabirine yapt aç klamada, Anadolu nun medeniyetler köprüsü olarak an ld n, sadece bulundu u bölgenin de il, do udaki kültürlerin bat ya ya da güneydekilerin kuzeye tafl nmas nda köprü görevi görmüfl bir co rafya oldu unu söyledi. Bu nedenle Anadolu nun çok zengin ve farkl kültürleri içerisinde bar nd rd n vurgulayan Kulako lu, Yabanc lar n bu co rafyaya talepleri bundan kaynaklanmaktad r. Gerçekten de son y llarda yap lan kaz lar sadece Anadolu tarihi için de il tüm yak n do u ve dünya tarihi için önemli sonuçlar ortaya ç kard. Bu nedenle ilgi devam edecek dedi. Kulako lu, özellikle bat dan ve Japonya dan gelen bilim adamlar ile ö rencilerin Anadolu daki kaz larda görev yapt n belirterek, flöyle devam etti: Anadolu ya, Türkiye ye bu ifli ö renmeye geliyorlar. Kendi ülkelerinde bu kadar zengin bir tarihi geçmifl yok. Onlar Anadolu ya biz Türkler in yan nda çal flmaya, ö renmeye geliyorlar. fiu an bizim yan m zda da Japonya dan gelen bir doktora ö rencisi var ama yabanc lar sadece Anadolu ya gelmiyorlar, Anadolu kültürleriyle ilgili olarak baflka ülkelerde yap lan çal flmalarda da görev al yorlar. Bugüne kadar Kültepe de ç kan tabletleri çal flmak için Avrupal, Amerikal bilim adamlar görev yaparken, flimdi Çin den bir ö renci Kopenhag da doktoraya bafllad. Bu Çinlilerin bugüne kadar ilgisinin olmad bir aland. Dünya iyice küçülmeye bafllad. Bugün Çin den Kültepe deki Asur kültürü ve tarihini çal flmaya gelen birisi rahatl kla karfl m za ç kabiliyor. (AA) BURDUR - GÖKMEN YÜCE - A lasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti agoras nda aranan dördüncü onursal sütun un bulundu u bildirildi. Sagalassos Antik Kenti Kaz Baflkan Yard mc s Yüksek Mimar Ebru Torun, AA muhabirine yapt aç klamada, 2013 sezonu kaz lar na 2 hafta önce bafllad klar n, bu y l daha önce çal flt klar Roma hamam, kent kona, kütüphanenin yan ndaki ev, Çömlekçiler Mahallesi ndeki atölye ve yukar agoran n güneyinde çal flmalar n sürdürdüklerini söyledi. Baflkanl n Belçika Leuven Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Marc Waelkens n yapt kaz ekibinin yaklafl k 80 kifliden olufltu unu, ekipte arkeologlar n, jeofizikçilerin, jeoloji uzmanlar n n, jeomorfologlar n, zoologlar n, botanikçilerin ve ö rencilerin yer ald n anlatan Torun, Buradaki kaz lara pek çok bilim dal hizmet ediyor. Ekipte Belçikal, Türk, Sri Lankal, ABD li ve Slovenyal bilim adamlar yer al yor. Turizm Uluslararas, ortaklafla çal fl lan bir ekip dedi. Kaz çal flmalar nda A lasun daki usta ve iflçilerin de görev yapt klar dile getiren Torun, eserlerin aç lmas nda mutlaka 1-2 Türk ö renci ile 1-2 Belçikal arkeolo un bulundu unu kaydetti. - Dördüncü onursal sütun bulundu Torun, bu y lki kaz çal flmalar nda yukar agoran n güney do u köflesini taçland ran yaklafl k 12 metre uzunlu undaki dördüncü onursal sütun un üst tanburlar n n, bafll n n ve üzerindeki heykel kaidesinin toprak alt ndan ç kar ld n kaydetti. Kaz lar n bafl nda böyle bir buluntunun kendilerini memmun etti ini anlatan Torun, Di er üç onursal sütunu bulmufltuk. Onlar aya a kald r yoruz. Dördüncü köfledeki onursal sütunu ar yorduk. Çok merak ediyorduk. Onu da toprak alt nda gayet güzel flekilde korunmufl halde bulduk. Çok mutluyuz çünkü yukar agora restorasyanlar n tamamlamak 30 Temmuz 2013 Agora n n aranan 4. Onursal Sütunu bulundu istiyoruz diye konufltu. Torun, ortaya ç kart lan dördüncü onursal sütunun MS 1. yüzy la ait oldu unu belirtti. Üzerinde bulunan yaz tlardan, sütunlar n kimler taraf ndan yapt r ld n ö renebildiklerini bildiren Torun, Agoran n her bir köflesinde, agoray yapt ran kiflilerin heykellerini tafl yan yüksek, tek bafl na ayakta duran 4 sütun vard. Biz bu sütunlardan dördüncüsünü bulduk. Bu sütunlar kentin ileri gelenleri taraf ndan yapt r lm fl diye konufltu Torun, 2010 y l nda aç lan Antoninler çeflmesinin, agoran n en önemli an t oldu unu dile getirerek, agoray tam bir bütünlü e kavuflturabilmek için aç a ç kard klar tüm k s mlar restore etmek istediklerini söyledi. Torun, flöyle devam etti: Agoran n güney bat s ndaki ve kuzey do usundaki kemerli girifllerin restorasyonlar n tamamlamak istiyoruz. Bu sene iki kap daki çal flmalar tamamlayaca z. Önümüzdeki y llarda kentin binlerce y ll k tarihini anlatan yukar agoran n restorasyonunu bitirmek istiyoruz. (AA)

5 30 Temmuz 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev. Mersin ilinin bir ilçesi. 2. Gözleri görmeyen. Proje. 3. Yaln z taban bulunan, aya a kordon ya da kay flla ba l bulunan aç k ayakkab. 4. Bütünüyle, büsbütün. 5. Ünlü bir film kahraman. Al n p sat labilen her türlü eflya. 6. Bir tür pudra. lçe. 7. Bir yolculuk s ras nda verilen dinlenme süresi. Yas. 8. Lahza. Kiloamperin simgesi. Ruh. 9. Bir fleyin do ru oldu unu belirtmek için yap lan iflaret. Birleflim, birlefltirme. 10. Bir fleyin elden ele geçmesi. Olumsuzluk anlatan önek. 11. Aç k duran baflparma n ucundan iflaret parma n n ucuna kadar olan uzakl k. 12. Verme, ödeme. Yap m iflleri. 13. Erkek sesinde bir perde. 14. Suçu ba fllama. Alakok. 15. Soyundan gelinen kimse. Tembih sözü. 16. Bir müzik parças n n sevimli ve cana yak n çal naca n belirten müzik terimi. 17. Yap labilirlik. 18. Uluslararas Çal flma Örgütünün k saltmas. Evrensel al c kan grubu. 19. Yaz ya muru. Sofrada kullan lan sahan altl. 20. C - l z, zay f, s ska. Yaz ile bildirme. Yukar dan afla ya: 1. B çak bileme aleti. Ba rsaklar tutan kar n iç zar. Belli bir konu üzerine olmayan konuflma, dereden tepeden. 2. Dolayl anlatma. Belli bir tona ba l olmadan yap lan beste. Bir nota. ki tarla aras ndaki s n r. 3. Telefonlar n ba l oldu u merkez. Ürün kald rma. Bafl sa l dileme. 4. Ç plak kafal. Bir ba laç. Dul kad nlar. 5. laç vererek hastal iyi etmeye çal flmak, tedavi etmek. Gümüfl bal. Süreli yay nlar, paras n önceden ödeyerek alma ifli. 6. A layan, inleyen. Yaln zl k korkusu. 7. Zehir, a. Damla. ri gövdeli bir papa an türü. Tanr sal. 8. Riyaziye. Bir organ m z. Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastal k. 9. Kale duvar. nce yap l, narin. Belirti, iz, niflan. Lantan n simgesi. 10. Uluslararas yollarda yük tafl yan büyük kamyon. Mikroskop cam. Antlaflma. Nikelin simgesi. Fiyat, paha. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, dünya nüfusundaki h zl ço alma ve beslenme al flkanl klar n n de iflmesiyle birlikte g da maddelerine duyulan ihtiyac n yo un bir flekilde artt n, g da maddelerine olan talebin karfl lanabilmesi amac yla; birim alandan daha fazla ürün alabilmek için tar msal alanlarda kimyasal girdilerin kullan ld belirtti. Konvansiyonel üretimde kimyasal mücadele yap lmas ile kimyevi gübrelerin bilinçsiz ve afl r kullan lmas sonucunda ekolojik dengede bozulmalar meydana geldi ini vurgulayan Bayraktar, bundan dolay çevre ve insan sa l üzerinde de olumsuz etkiler ortaya ç kmaya bafllad na dikkat çekti. nsan sa l n n önemi ve çevre bilincinin giderek artt günümüzde organik tar msal üretim faaliyetinin giderek ön plana ç kt na dikkat çeken Bayraktar, Yaln z ülkemizde organik tar msal üretim faaliyetleri tüm ülke nüfusunu besleyecek düzeyde de ildir. Bu nedenledir ki konvansiyonel tar msal üretimin devam etme zorunlulu u vard r. Konvansiyonel üretim ile organik üretim birbirlerinin alternatifi olmay p, farkl üretim tekniklerinin uyguland üretim flekilleridir. dedi. Organik tar m n Türkiye için büyük bir avantaj olarak ortaya ç kt n belirten fiemsi Bayraktar, organik tar msal üretimi yayg nlaflt rman n öncelikli hedef olmas gerekti ini vurgulad. Bayraktar, flunlar kaydetti: Ülkemizde bafllang çta sözleflmeli yetifltiricilik fleklinde Ege Bölgesi nde yo- unlaflan üretim, daha sonra ülke genelinde yayg nlaflm flt r. Organik tar m yap lan alanlar n da l ma bakt - m zda, ilaç ve gübrenin en az kullan ld, kimyasallarla topra n en az kirlendi i, Do u Anadolu Bölgemiz ilk s rada yer almaktad r. Bölge ola anüstü organik tar m potansiyeline sahiptir. Bu bölgemizi s ras yla Ege, Güneydo u Anadolu, ç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Marmara bölgeleri izlemektedir." Bayraktar; flöyle devam etti: "Türkiye de y llar itibar yla organik tar m n geliflimine bakt m zda, 1996 y l nda 6 bin 790 hektar olan organik tar m alanlar, 2011 y l nda 424 bin 117 hektara ç km flt r. Organik tar m alanlar n n toplam tar msal alan içindeki pay, 2011 y l na gelindi inde yüzde 2,4 e ulaflm flt r. Organik hayvanc l k ise yeni yeni geliflmeye bafllam flt r. Türkiye nin, 54,9 milyar dolar olan dünya organik tar m pazar nda 16 milyon dolar gibi oldukça küçük bir pay ald n bildiren Bayraktar, Dünya organik tar m pazar nda pay m z binde 2,9 u ancak geçmektedir. Türkiye nin, ço u üründe dünya üretiminde yüzde 2-3 ler düzeyinde pay al rken, organik tar mda binde 3 lerde kalmas kabul edilebilir bir durum de ildir. Ülkemizin, tar mdaki potansiyeline uygun olarak organik tar m pazar ndaki pay 5 e, 10 a katlanmal d r. dedi. Bayraktar, flu bilgileri verdi: Üreticilerin organik tar ma yönlendirilmesi, bu üretim dal n n benimsenmesi ve yayg nlaflt r lmas için verilen destekler büyük önem tafl maktad r. Çok say da ülkede oldu u gibi ülkemizde de organik tar m desteklenmektedir. Bu kapsamda; organik meyve sebze yetifltiricili ine, organik tarla ürünleri yetifltiricili ine, organik anaç s rmanda yetifltiricili ine, organik buza yetifltiricili ine, organik anaç koyunkeçi yetifltiricili ine, organik ar l kovan yetifltiricili ine, organik alabal k yetifltiricili ine, organik çipura-levrek yetifltiricili ine destek verilmektedir. Organik tar ma y llar itibariyle verilen desteklere bak ld nda; üreticilere 2009 y l nda 6 milyon 349 bin, 2010 y l nda 7 milyon 350 bin, 2011 y l nda 60 milyon 721 bin, 2012 y l nda ise 68 milyon 80 bin lira destek verildi. Görüldü ü üzere son y llarda taleple birlikte verilen destek tutarlar nda da ciddi art fl oldu y l nda 6 milyon 349 bin lira olan organik tar m deste i, 2012 y - l nda, yaklafl k 11 kat art r larak 68 milyon 80 bin liraya ç kt. Bu miktar daha da art r lmal d r. Var olan potansiyel ülkemize önemli katk lar sa layacak boyutlardad r. Organik hayvanc l k için destekleme ödemesi yap lmas na dair tebli- in, 20 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi ini hat rlatan Bayraktar, flunlar kaydetti: Tebli e göre; 2013 y l nda organik hayvan yetifltiricili i faaliyetinde bulunan yetifltiricilere; organik anaç s r, manda, buza, anaç koyun, keçi yetifltiricili i ile organik ar l kovan konular nda destek ödemesi yap lacakt r. Organik anaç s r, manda ve buza, anaç koyun ve keçi deste inden faydalanmak isteyen yetifltiricilerin 7 Ekim 2013 tarihinden itibaren 22 Kas m 2013, organik ar l kovan deste inden faydalanmak isteyen yetifltiricilerin ise 9 Eylül 2013 tarihinden itibaren 11 Kas m 2013 mesai saati bitimine kadar, tebli de belirtilen belgelerle birlikte il/ilçe müdürlüklerine baflvurmalar gerekmektedir. Destekleme ödemesine hak kazanan yetifltiricilere; organik anaç s - r-manda için hayvan bafl na 150 lira, organik buza için hayvan bafl na 50 lira, organik anaç koyun-keçi için hayvan bafl na 10 lira, organik ar l kovan için ise kovan bafl na 5 lira destekleme ödemesi yap lacakt r. (CHA) 30 Temmuz 2013 TZOB: Do u Anadolu ola anüstü organik tar m potansiyeline sahip Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, laç ve gübrenin en az kullan ld, kimyasallarla topra n en az kirlendi i Do u Anadolu Bölgemiz, ola anüstü organik tar m potansiyeline sahip. dedi. Palandöken: En pahal akaryak t ve elektri i esnaf kullan yor ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, en yüksek fiyattan akaryak t, elektri- i, ifl yeri ve trafik sigortas n esnaf ve sanatkar n kulland n belirttti. Bendevi Palandöken, konuyla ilgili yaz l aç klama yaparak, Esnaf ekonominin dengesi konumunda. Ancak girdileri tüm kesimlerden daha pahal kullan yor. Sigorta primlerini en uzun süre yat r yor ama en düflük emekli maafl n al yor. Anayasa n n 173 üncü maddesi 'devlet esnaf ve sanatkar n korur ve kollar' diyor. fiu ana kadar uygulanmayan Anayasa n n 173 üncü maddesi mutlaka uygulan r hale getirilmelidir. Çünkü esnaf ve sanatkar bugün yan nda çal flt rd iflçisi içinde en yüksek ücretli sigorta primini yat rmakta. Çünkü, esnafa teflvik olmad için di er kesimlerden daha yüksek sigorta ücreti ödemektedir. Tüm kesimlere indirim var. Esnaf ve sanatkara yok. dedi. Esnaf ve sanatkar n girdilerinin yüksek olmas, elektrik ve akaryak t fiyatlar n n sürekli olarak yükselmesinin, maliyetleri art rarak tüm temel fiyatlar etkiledi ini kaydeden Palandöken, flöyle dedi: Esnaf ekonomin dengesi ama girdileri hepsinden pahal. Konut ve sanayide kullan lan elektrik fiyatlar ndan daha yüksek fiyata elektri i esnaf ve sanatkarlar kullan yor. Bugün en uzun sigorta primini esnaf ödedi i halde teflviklerden yararlanam yor. Yani her fleyin en pahal s n esnaf kullan yor ama teflviklerden faydalanam yor. Ondan sonra da esnaf için çal flma yap yoruz, deniliyor. Girdi maliyetlerini, sigorta primlerini düflürücü teflvikler verilmelidir. (CHA)

7 30 Temmuz 2013 Ekonomi YARIN Bakan fiimflek: Yurt d fl ndaki gizli hesap bilgilerini temin edemiyoruz Maliye Bakan Mehmet fiimflek, Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar n n yurt d fl ndaki gizli hesaplar na iliflkin bilgilerin, çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmalar kapsam nda temin edilmesinin mümkün olmad n bildirdi. ANKARA - Mehmet fiimflek, CHP Genel Baflkan Yard mc s Sezgin Tanr kulu n n TBMM Baflkanl na sundu u " sviçre bankalar nda Türkiye Cumhuriyeti vatandafl kiflilerin hesaplar n n toplam ne kadard r? Malezya, Singapur ve Lüksemburg ile de gizi hesaplar n belirlenmesine yönelik imzalanan anlaflmalar sonucu tespit edilen bu ülkelerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandafl kiflilerin hesaplar n n toplam ne kadard r?" fleklindeki sorular cevaplad. fiimflek, Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar n n yurt d fl ndaki gizli hesaplar na iliflkin bilgilerin, genel nitelikli ve belli bir vergi hedefine yönelik olmamas nedeniyle, bu ülkelerle Türkiye aras nda uygulanmakta olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmalar kapsam nda temin edilmesinin mümkün olmad - BURSA - Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK), art k cep telefonu abonelerinin kiflisel verilerinin iflletmeciler taraf ndan ilgili kiflinin r zas dahilinde ifllenece ini duyurdu. BTK taraf ndan haz rlanan 'Elektronik Haberleflme Sektöründe Kiflisel Verilerin fllenmesi ve Gizlili inin Korunmas Hakk nda Yönetmelik' Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girdi. Kiflisel verilerin yurt d fl na ç kar lamayaca n öngören yönetmelikte "Kiflisel verilerin ifllenmesi kapsam nda abone taraf ndan iflletmeciye verilen r za, sadece al nan hizmete özgü olmak kofluluyla, kiflisel verilerin iflletmeci taraf ndan yetkilendirilen taraflar marifetiyle ifllenebilmesini de kapsar." denildi. BTK, vatandafllar n elektronik haberleflme sektöründe kiflisel verilerinin korunmas amac yla haz rlanan yönetmelikle, kiflisel verilerin iflletmeciler taraf ndan ifllenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallar na uygun olarak, ilgili kiflinin r zas na dayal olarak, elde edilme amac yla ba lant l, kaydedildikleri veya yeniden ifllenecekleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerinin benimsendi ini aç klad. Art k, iflletmeci taraf ndan yetkilendirilen taraflar n sundu u hizmetlerde dahil olmak üzere, abonelere yönelik sunulan tüm hizmetlerden yönetmelik hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda iflletmeci sorumlu tutulacak. Yönetmelikle iflletmecilere; flebekenin ve kiflisel verilerin güvenli ini ihlal eden belirli bir risk olmas ve BTK taraf ndan gerekli görülmesi halinde bu risk hakk nda abonelerini etkin ve h zl bir flekilde bilgilendirme yükümlülü ü getirildi. BTK taraf ndan yap lan aç klamada, " lgili mevzuat n ve yarg kararlar - n n öngördü ü durumlar haricinde, ancak afet ve acil durum halleri ile acil yard m ça r lar kapsam nda abonenin n aç klad. Türkiye Cumhuriyeti ile sviçre Konfederasyonu aras nda Gelir Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmas 'n n 8 fiubat 2012 tarihinde yürürlü e girdi ine iflaret eden flimflek, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra bafllayan vergilendirme dönemleri itibariyle uygulanmaya baflland n, Türkiye'nin imzalam fl oldu- u çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmalar n n bilgi de iflimini düzenleyen ve OECD model anlaflmay esas alan 26. maddesi kapsam nda ve bu maddedeki s n rlamalar dahilinde bilgi de iflimi yapt n hat rlatt. Bakan fiimflek, Burada amaçlanan, akit devletlerin vergi idareleri taraf ndan ihtiyaç duyulacak bilgilerin karfl l kl olarak de iflime tabi tutulmas d r. Öngörülür derecede ilgili olma' standard, vergi konusunda mümkün olan en kapsaml bilgi de iflimini sa lamay gerektirmekte fakat ayn zamanda akit devletlerin hedefsiz inceleme' (f shing expedition) ya da mükellefin vergi iflleriyle ilgisi olmayan bilgileri r zas aranmaks z n konum verisi ve ilgili kiflilerin kimlik bilgilerinin ifllenebilece- i düzenlenmifltir. Ayr nt l fatura gönderilen aboneler taraf ndan talep edilmesi halinde, iflletmecilere fatura ayr nt s nda yer alan telefon numaralar n n kurum taraf ndan belirlenecek rakamlar n n gizlenmesi suretiyle sunulmas yükümlülü ü getirilmifltir. Kiflisel verilerin yurt d fl na ç kar lamayaca hüküm alt - na al nm flt r. Haberleflmenin; takibi ve kayna n n tan mlanmas, sonland r laca noktan n, tarihinin, zaman n n ve süresinin belirlenmesi, türünün tan mlanmas, kullan c lar n haberleflme cihazlar n veya bunlar n ekipmanlar n tan mlanmas ve mobil haberleflme cihaz n n konumunun tespiti amac yla söz konusu verilerin flletmeciler taraf ndan bir y l süre ile saklanmas hüküm alt na al nm flt r." ifadelerine yer verildi. Gerçekleflmeyen aramalara iliflkin kay tlar n 3 ay; kiflisel verilere ve iliflkili 7 talep etmesine izin vermemektedir." dedi. fiimflek, OECD standartlar dikkate al nd nda, sviçre, Malezya, Singapur ve Lüksemburg'dan söz konusu bilgilerin, genel nitelikli ve belli bir vergi hedefine yönelik olmamas nedeniyle, bu ülkelerle Türkiye aras nda uygulanmakta olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmalar kapsam nda temin edilmesinin mümkün olmad n n de- erlendirildi ini kaydetti. fiimflek, "Di er taraftan, Jersey, Bermuda, Guernsey, Man Adas ve Cebelitar k ile imzalanan vergi konular nda bilgi de iflimi anlaflmalar henüz yürürlü e girmemifl olup Seyfleller, Bahamalar, Cayman Adalar ve ngiliz Virjin Adalar ile henüz vergi konular nda bilgi de iflimi anlaflmas imzalanmam flt r." bilgisini aktard. (CHA) GSM firmalar art k abonenin r zas dahilinde kiflisel verileri iflleyecek di er sistemlere yap lan eriflimlere iliflkin ifllem kay tlar n n dört y l ve soruflturma, inceleme, denetleme veya uzlaflmazl a konu olan kiflisel verilerin ise ilgili süreç tamamlan ncaya kadar saklanaca belirtildi. Aç klamada flu ifadelere yer verildi: " fllenen ve saklanan verilerin, saklama süresinin bitiminden itibaren en geç bir ay içinde imha edilmesi veya anonim hale getirilmesi düzenlenmifl ve söz konusu ifllemlerin tutanakla veya sistemsel olarak kay t alt - na al nmas öngörülmüfltür. Yönetmeli- in kiflisel verilerin yurt d fl na ç kar lmamas ile ilgili 4 üncü maddesinin ikinci f kras n n 1 Ocak 2014 tarihinde, di er hükümlerinin ise 24 Temmuz 2013 tarihinde yürürlü e girmesi öngörülmüfltür. Düzenlemeler ile birlikte, elektronik haberleflme sektöründe kiflisel verilerin ifllenmesi ve gizlili inin korunmas konular nda önemi bir ad m at ld de erlendirilmektedir." (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi DEN ZL - En çok ihracat yapan 10 il aras nda her ay birincilikle üçüncülük aras nda gidip gelen Denizli tekstilden tar ma, enerjiden turizme kadar birçok alanda h zla de iflerek gelifliyor. lin ihracat n n ana omurgas olan tekstil ve konfeksiyon sektörü, 2004 y llarda toplam Denizli ihracat n n yüzde 75 ini olufltururken son y llarda ihracat miktar artmas na ra men oran yüzde e geriledi. Bunun yerine mermer, traverten, bak r, makine yedek parças, demir ve tar m ürünleri ihracat da önemli yer tutmaya bafllad. Denizli Ticaret Odas (DTO) Baflkan Necdet Özer, il ekonomisinin son y llarda çeflitlenerek güçlendi ini söyledi. Özer, Denizli bir sanayi flehri olmas dolay s yla en fazla enerji tüketen illerimizden birisi ancak son y llarda do algaz kombine çevrim elektrik santralleri, jeotermal enerji ve günefl enerji panelleri kurularak enerjiye büyük yat - r mlar yap ld. limiz adeta bir enerji üssü konumuna geldi. Bunun yan - s ra turizm, tar m ve hayvanc l k sektörleri h zla gelifliyor. Müteflebbislerimiz sanayideki tecrübesini bu alanlarda kulland için normal flartlarda çiftçilerimizin belki senede gelebilece i noktaya, sanayilerimiz ihracat tecrübesiyle k sa sürede ulafl yor. dedi. Denizli de kurulan modern hayvan çiftliklerinde üretilen ürünlerin ihracat n n bafllamas yla sektörde büyük geliflmeler yafland n belirten Özer, 2002 y l nda 79 bin olan büyükbafl hayvan say s, 2012 y l nda yüzde 207 art flla 243 bin 522 oldu. Süt üretimi, 2002 y l nda y ll k 143 bin tonken 2012 sonunda 580 bin 864 tona ç kt. Ayr ca Avrupa Birli i'ne (AB) süt gönderme yeterlili ine sahip 10 çiftlikten alt s yla süt ihraç yetkisi olan alt firmadan biri Denizli'de. diye konufltu. DTO Baflkan Özer, Denizli nin genellikle sanayi ürünleriyle tan nd n, oysa hayvanc l k sektörü gibi tar m alan nda da Türkiye de baz ürünlerde öne ç kt n vurgulad. Özer flunlar söyledi: Denizli ba c l kta Türkiye ikincisi, elma, nar ve kiraz üretiminde üçüncüsü, üzüm ve haflhafl üretiminde ikincisi, kekik ve çerezlik ayçekirde i üretiminde birincisi olarak yer al - yor. Son y llarda jeotermal enerjiden yaralan larak kurulan modern seralarda üretilen ürünler, dünyaya ihraç edilmeye bafllad. Bunlar n yak n gelecekte büyük miktarlar bulaca n, zamanla tekstil ve konfeksiyonla yar flaca n umut ediyoruz. Denizli hracatç lar Birli i (DE- N B) Baflkan Süleyman Kocasert de son 8 y lda ihracat n n çok ciddi oranda çeflitlendi ini belirtti. Kocasert, 2004 y l nda 92 ülkeye ihracat yaparken bugün 161 ülkeye yap yoruz y l nda 771 ürün ihraç ederken bugün bin 916 farkl ürün ihraç ediyoruz. Tekstil ve konfeksiyon ihracat yüzde 50 oran nda artmas na ra men toplam Denizli ihracat nda yüzde e geriledi. Amiral gemimiz olan tekstil ve konfeksiyon hâlâ ana ihraç kalemimiz ama Denizli'deki pay n n yüzde 75 ten 47'ye gerilemesi mermer, traverten, bak r, makine yedek parça, demir gibi sektörlerin h zl geliflerek oranlar n büyüttü ü gösteriyor. fleklinde konufltu. Denizli fladamlar Derne i (D - AD) Baflkan Erdem Ayd n ise il ekonomisindeki çeflitlenmenin, sektörlerdeki krizlere karfl dayan kl l n artt rd n savundu. Ayd n, limiz ifladamlar, zor dönemde Türkiye fladamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) gibi kurulufllar n yönlendirmesiyle ABD ve AB d fl nda Afrika, Orta Asya ve Ortado u ülkelerinde yeni pazar aray fllar na girdi. Böylece sadece ürün çeflitlili ini de il, pazarlar n da çeflitlendirmifl oldu. AB ve ABD pazarlar n n istedi i kalitede ürün üreten ihracatç m z, alternatif pazarlara da kalite s k nt s çekmeden girme imkân buldu. ifadelerini kulland. (CHA) 30 Temmuz 2013 Denizli ekonomisi çeflitlenerek güçleniyor Denizlili sanayici, tecrübesini tar m ve turizmde kullan nca ekonomi çeflitlenerek güçlenmeye bafllad. Ekonomik ve sosyal geliflmifllik seviyesiyle Kayseri ve Gaziantep gibi Anadolu kaplanlar n n aras nda yer alan Denizli ekonomisi art k sadece tekstilde de- il, sa l k turizmi, serac l k, mermer ve kablo sektöründe de öne ç k yor. Sigortac l k ve özel emeklilik sektörlerinin denetimi ANKARA - Hazine Müsteflarl, sigortac l k ve özel emeklilik sektörlerinin gözetim ve denetiminde etkinli- in sa lanabilmesi ve risklerin sektöre etkisinin izlenebilmesi amac yla uluslararas kurulufllarla iflbirli i yapabilecek, ortak denetim ve bilgi paylafl m na iliflkin anlaflmalara taraf olabilecek. Hazine Müsteflarl, Sigortac l k ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik'te de iflikli e gitti. Resmi Gazete'nin bugünkü say - s nda yay mlanan yönetmeli e göre, sigorta, reasürans ve emeklilik flirketleri ile sigortac l k ve özel emeklilik sektörlerinde yer alan di er gerçek ve tüzel kiflilerin faaliyetlerinin gözetim ve denetimine iliflkin esas ve usuller yeniden belirlendi. Buna göre, "Sigorta grubu"nun tan m de ifltirildi. Sigorta grubu, "En az iki flirketten oluflan ve bunlardan en az birinin sigorta, reasürans veya emeklilik flirketi oldu u, di erinin ise söz konusu sigorta, reasürans veya emeklilik flirketi üzerinde önemli etkinli e sahip oldu u flirketler grubu" olarak tan mland. Hazine Müsteflarl, sigortac l k ve özel emeklilik sektörlerinin gözetim ve denetiminde etkinli in sa lanabilmesi ve s n r ötesi faaliyetler ile sistemik risklerin sektöre etkisinin izlenebilmesi amac yla yurtiçi ve yurtd fl ndaki muadil gözetim ve denetim otoriteleri ve uluslararas kurulufllarla iflbirli i yapabilecek, ortak denetim ve bilgi paylafl - m na iliflkin anlaflmalara taraf olabilecek, bilgi al flveriflinde bulunabilecek, ortak denetim forumlar oluflturabilecek ve uluslararas denetim forumlar na kat labilecek. (AA)

9 30 Temmuz 2013 Ekonomi YARIN Sokak lambalar gece k s lacak Genel ayd nlatma kapsam ndaki halk n ücretsiz kullan m na aç k ve kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerleri ile yürüyüfl yolu gibi yerlerdeki mevcut ayd nlatma tesislerinde, ayd nlatma düzeyleri en geç saat 02:00'den sonra yüzde 50 oran nda düflürülecek. ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl n n, Genel Ayd nlatma Yönetmeli i, Resmi Gazete'nin bugünkü say s nda yay mland. Genel ayd nlatma yükümlülü üne iliflkin görev ve sorumluluklar n belirlenmesi amac yla haz rlanan yönetmelik, genel ayd nlatma tüketimlerinin ölçülmesine iliflkin teknik esaslar ile ödemeye, kesinti yap lmas na, uygulamaya, denetime ve ayd nlatma komisyonunun oluflturulmas ve çal flmas na iliflkin usul ve esaslar kaps - yor. Elektrik da t m flirketi; da t m bölgesindeki yerleflim yerlerinde bulunan otoyollar ve özellefltirilmifl eriflme kontrollü karayollar hariç, kamunun genel kullan m na yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavflak, yürüyüfl yolu ve yaya geçidi ayd nlatmas ndan ve bunlara ait gerekli ayd nlatma ve ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve iflletilmesinden sorumlu olacak. Halk n ücretsiz kullan m na aç k ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerleri gibi halka aç k yerlerin ayd nlatmalar ile trafik sinyalizasyonu genel ayd nlatma kapsam nda de erlendirilecek ve enerji giderleri genel ayd nlatma kapsam nda ödenecek. Ticari, reklam, ilan ve benzeri amaçl panolar n ayd nlatmalar ile dekoratif ayd nlatmalar için harcanan enerji genel ayd nlatma kapsam nda de erlendirilmeyecek. Toplu Konut daresinin, küçük sanayi sitelerinin, da t m lisans bulunmayan OSB'lerin anahtar teslimi yapt rd genel ayd nlatma tesisleri ile karayollar n n ve belediyelerin anahtar teslimi yapt rd alt-üst geçit ve köprülü kavflak ifllerine iliflkin ayd nlatma tesisleri ba lant anlaflmas yap ld ktan sonra mülkiyeti TEDAfi'a ait olmak üzere ilgili da t m flirketine protokol ile devredilecek. Halk n ücretsiz kullan m na aç k ve kamuya ait park, bahçe, yürüyüfl yolu, tarihî ve ören yerlerinin ayd nlat lmas ile alt geçit ve trafik sinyalizasyonu için gerekli sistemlerin tesisi ve iflletilmesi ilgili kamu kurum ve kurulufllar na ait olacak. lgili kurum ve kurulufllar tesis edip bak m-onar m n yapt klar bu tür tesislerin iflletme yükümlülü ünü da t m flirketine devredebilecek. Da t m lisans sahibi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içerisindeki genel ayd nlatma yükümlülü ü OSB tüzel kiflili ine ait olacak. Güvenlik amac yla yap lan s n r ayd nlatmalar na ait yat r m, iflletme ve tüketim giderleri, çiflleri Bakanl bütçesine konulacak ödenekten karfl - lanacak. Toplumun ibadetine aç lm fl ve ücretsiz girilen ibadethanelere iliflkin ayd nlatma tesislerinin yap m, iflletmesi ve giderleri Diyanet flleri Baflkanl taraf ndan gerçeklefltirilecek. Da t m flirketleri, sorumlulu u kapsam ndaki genel ayd nlatma ve ölçme sistemlerinin belirlenmifl standartlara uygunlu unu kontrol edecek. Genel ayd nlatma kapsam ndaki halk n ücretsiz kullan m na aç k ve kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerleri ile yürüyüfl yolu gibi yerlerdeki mevcut ayd nlatma tesisleri ve yeni yap lacak tesislerde, ayd nlatma düzeyleri en geç saat 02:00'den sonra yüzde 50 oran nda düflürülecek. Yönetmelik kapsam nda yeni yerlerin ayd nlat lmas için sorumlu kiflilerce haz rlanan ve onaylanan projelere göre müstakil ba lant noktas tesis edilecek ve ilgisine göre belediye, il özel idaresi veya ilgili kamu kuruluflu ile da t m flirketi aras nda ba lant anlaflmas yap lacak. Taraflar n ba lant anlaflmas n imzalamaktan imtina etmesi durumunda konu ayd nlatma komisyonu taraf ndan çözülecek. Da t m flirketi ile ilgisine göre belediye, il özel idaresi veya ilgili kamu kuruluflunun ba lant anlaflmas yapmamas durumunda yeni infla edilen ayd nlatma tesisinin kabulü yap lmayacak ve enerji verilmeyecek. Her bir il baz nda oluflturulacak ayd nlatma komisyonunun baflkan, ilgili ilin valisi veya valisi taraf ndan görevlendirilecek vali yard mc s olacak. Ayd nlatma komisyonunda; vali veya vali yard mc s n n baflkanl nda büyükflehir belediyesinden 2 üye, toplant gündemine iliflkin ilgili belediyelerden birer üye ile da t m flirketinden 1 üye ve TEDAfi temsilcisi bulunacak. TEDAfi, kurumsal internet sitesinde genel ayd nlatma uygulamas na iliflkin vatandafl ihbar, flikayet ve önerilerinin iletilmesine olanak sa layan düzenleme yapacak. Ba lant anlaflmas bulunmayan mevcut ayd nlatma tesislerine iliflkin ba lant anlaflmas, ilgisine göre belediye veya il özel idaresi ile da t m flirketi aras nda 31 Aral k 2013'e kadar yap lacak. Bu süre içerisinde ba lant anlaflmas yap lmayan tesislere enerji verilmeyecek. Bu arada, Enerji Piyasas Düzenleme Kurumunun, Ayd nlatma Yönetmeli i yürürlükten kald r ld.(aa) 9 Avrupa otomobil pazar nda daralma sürüyor STANBUL - Avrupa otomobil pazar y l n ilk yar s nda yüzde 6,7 darald. Otomotiv Distribütörleri Derne i (ODD) aç klamas na göre, AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam na göre otomotiv pazar 2013 y l Ocak-Haziran döneminde yüzde 6,7 darald ve 7 milyon 305 bin 729 seviyesinde gerçekleflti y l Ocak-Haziran döneminde toplam 7 milyon 828 bin 329 sat fl olmufltu. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam na göre 2013 y l Ocak-Haziran döneminde en fazla düflüfl yüzde 33,7 ile Hollanda'da, ard ndan yüzde 24,1 ile Romanya'da ve yüzde 19 ile Romanya'da görüldü. Ayn dönemde sat fllar n en çok art ran ilk üç pazar yüzde 17,7 ile Estonya, yüzde 9,7 ile ngiltere ve yüzde 6,9 ile Danimarka oldu. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam na göre otomotiv pazar 2013 y l Haziran ay nda 2012 y l ayn ay na göre yüzde 6,1 küçüldü ve toplam 1 milyon 331 bin 603 seviyesinde pazar gerçekleflti y l ayn ay nda ise 1 milyon 418 bin 437 sat fl olmufltu y l Haziran ay nda geçen y l n ayn ay na göre en sert düflüfl yüzde 70,2 ile rlanda'da oldu. Bu ülkeyi yüzde 51 ile Hollanda ve yüzde 42,8 ile Romanya'da izledi. Türkiye, Avrupa otomotiv sat fllar s - ralamas nda 2013 Haziran ay nda 5. ve 2013 Ocak-Haziran döneminde yine 6. s rada yer ald. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam na göre otomobil pazar 2013 y l Ocak-Haziran döneminde 2012 y l ayn dönemine göre yüzde 6,7 küçüldü ve toplam 6 milyon 436 bin 743 oldu y l ayn dönemde ise 6 milyon 895 bin 875 sat fl gerçekleflmiflti. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam na göre 2013 y l Ocak- Haziran döneminde geçen y l n ayn dönemine göre s ras yla; en fazla düflüfl yüzde 36 ile Hollanda'da, ard ndan yüzde 26,4 ile Romanya'da ve yüzde 20,2 ile rlanda'da görüldü y l ilk alt ay nda geçen y l n ayn dönemine göre sat fllar n en çok art ran ilk üç pazar ise s ras yla; Estonya yüzde 15,2, ngiltere yüzde 10 ve Danimarka yüzde 9 oran yla yer ald. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi ANTALYA - Antalya Ajans Yönetimi, Antalya Kent Konseyi nde bir sunum gerçeklefltirerek, uluslararas sergiyle ilgili üyelerin merak etti- i konular hakk nda aç klamalarda bulundu. Antalya Kent Konseyi nin düzenledi i toplant ya EXPO 2016 Antalya Ajans Genel Sekreteri Selami Gülay, ajans yöneticileri ve alana haz rlanan proje ile ilgili müflavirlik hizmeti veren Art Koba fiirketler Grubu yöneticileri kat ld. Genel Sekreter Gülay ve beraberindeki yöneticiler, 2016 da aç lacak Evrensel Botanik EXPO sunun haz rl k süreciyle ilgili konsey üyelerine bilgi verdi. Genel Sekreter Selami Gülay, EXPO 2016 n n Antalya için önemi üzerinde durarak herkesi bu konuda iflbirli ine davet etti. Gelecek nesiller için yeflil bir dünya ana fikriyle kurulacak dünya bahçesinin çevre dostu çok say da tema içerece ini belirten Gülay, organizasyon kapsam nda çevre konusunda panel, sempozyum, konferans gibi 20 bin etkinlik 30 Temmuz 2013 EXPO 2016 Antalya'da engelliler de düflünüldü EXPO 2016 Antalya Genel Sekreteri Selami Gülay, alan çal flmalar yap l rken çevre duyarl l ve engellilerin göz önünde bulunduruldu unu söyledi. KAYSER - Kayseri de fleker üreticisi bir firma, lokum üretiminde farkl tatlar ortaya ç karmak için çal flmalara bafllad. Firma, birçok bölgede kendisine has tatlar n lokumla bulufltu unu dikkate alarak, Kayseri de de gilaborulu ve benzeri yöresel tatlar lokumlu buluflturucak. Kayseri fiekerciler Çarfl s 'nda 1946 y l ndan beri hizmetini sürdüren ve Kayseri halk n n bugüne kadar a z n tatland rmaya çal flan Çarfl bafl fiekercisi, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi ndeki lokum imalat yap lan fabrikas nda, özellikle Kayseri co rafyas nda yetiflen do al meyvelerden baz lar n lokum ile bütünlefltirerek do al lezzetlerden oluflan lokumlar, Türkiye ve ileriki dönemde dünya pazarlar na sunmay hedefliyor. Kayseri nin çok yak n zamanda lokum imalat ile Türkiye de söz sahibi olmaya bafllayaca n kaydeden Çarfl - bafl fiekerleme Perakende Koordinatörü Yavuz Çarfl bafl, firmalar n n lokum imalat nda Türkiye de söz sahibi bir konuma gelmek için büyük yat r mlar yapt n belirterek, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi, Kastim G dac lar Sitesi'nde yeni fabrika binas n kurduk ve lokum imalat n gelifltirmeye çal fl yoruz. Kayseri nin past rma, sucuk ve mant gibi lokum imalat nda da iddial olmas için çal flmalar - m z devam ediyor. Kayseri lokumu yak n zamanda past rma, sucuk ve mant ya kardefl bir ürün olarak g da sektöründeki yerini alacakt r. Kayseri ye ve tüm Türkiye ye, ileriki dönemde de dünya piyasalar na Kayseri lokumunu tan tarak, ihraç etmek istiyoruz. Lokumda farkl lezzetleri de pazara sunaca z. Bunun için Kayseri de do al olarak yetifltirilen birçok meyveden faydalanaca z. Do al meyvelerimizden, örne in bir gilaborulu lokum imal etmeyi düflünüyoruz. Farkl lezzetlerde lokum imalat için fermantasyon çal flmalar - m z flu anda devam ediyor. nflallah 4-5 ay sonra ürünümüzü pazara sunaca- gerçeklefltirilece ini belirtti. EXPO 2016 logosunun farkl dillerde haz rlanmas na iliflkin talebinin k sa sürede hayata geçirilece ini kaydeden Gülay, organizasyonun tan t - m konusunda turizmcilerden de destek bekledi ini belirtti. Proje kapsam nda hayata geçirecekleri sanatla bütünleflmifl çok say - da çal flma oldu unu kaydeden Gülay, Do aya, çevreye, insanl a ve gelece e yönelik bir dünya sergisi olan EXPO 2016, engellileri de düflünerek tamamen engelsiz tasarlanan bir projedir. dedi. Alana yap lacak simge kulenin yar flmayla belirlenmesi durumunda, projenin tamam na nas l entegre edilece i konusunu aç klayan Gülay flunlar söyledi: Müflavir firma yetkilileri, yar flma tarihine kadar yap lacak çal flmalarda elde edilecek donelerin yar flmaya kat lacaklara veri oluflturacak ve böylece kulenin, proje geneline tezat olmayacak. EXPO, bölgesel kalk nma projeleri. Antalya için düflünülen birçok yat r m, kentin EXPO ya ev sahipli i yapacak olmas sebebiyle h z kazand. Karayollar Genel Müdürlü ü taraf ndan yürütülen tüm yol ve kavflak çal flmalar n n, EXPO 2016 takvimine yetifltirilmesi hedefleniyor. Toplant da Genel Sekreter Yard mc s Ufuk Bodur, uluslararas sergiye haz rl k kapsam nda bugüne kadar yap lan tüm çal flmalar ve önümüzdeki süreçle ilgili planlamalar anlatan bir sunum yapt. Ufuk Bodur un ard ndan konuflan müflavirlik firmas Art Koba fiirketler Grubu nun yöneticisi Mehmet fienol da 300 gün içerisinde haz rlan p sergi alan na uygulanacak olan master plan n içeri inden bahsetti. fienol, proje çal flmalar n n alanda devam etmekte olan Aksu ve Tehnelli Çay Islah Projesi yle paralel gidece ini söyledi. Kent Konseyi Baflkan Semanur Kurt da EXPO 2016 sürecinin baflar yla tamamlanabilmesi için her türlü katk ya haz r olduklar n ileterek organizasyonla ilgili bilgilendirmenin devam etmesini istedi. Antalya Kent Konseyi nin düzenledi i toplant ya EXPO 2016 Antalya Ajans Genel Sekreteri Selami Gülay, ajans yöneticileri ve alana haz rlanan proje ile ilgili müflavirlik hizmeti veren Art Koba fiirketler Grubu yöneticileri kat ld. (CHA) Kayseri ye has meyveleri lokumla buluflturacak z. dedi. Yavuz Çarfl bafl, çeflitli meyvelerden oluflan aromal, f st k ve badem gibi kuruyemiflli, çikolatal, hurmal, incirli olmak üzere yaklafl k 15 çeflit lokum imalat yapt klar n ifade ederek, Zaten, Türkiye nin lokum imalat yap lan bir çok ilinde do al yetiflen ürünler lokum ile tatland r larak pazara sunuluyor. Mesela Isparta n n güllü lokumu gibi. Pazara sa l kl ürünler sunabilmek için biz de do al ürünlerden yararlanmak istiyoruz. malat n yapaca m z do al meyveli lokumlar m zda kimyevi katk maddeleri kullanmayaca z. Do- al ürünler kullanarak insan sa l na zarar vermeyecek lokum çeflitleri imal etmek ve bunu Türkiye ve dünya pazar na sunmak istiyoruz. diye konufltu. (CHA)

11 30 Temmuz Ekonomi YARIN Sakarya Nehri'nde ilk HES'te elektrik üretimi bafllad SAKARYA - Türkiye'nin en büyük nehirleri aras nda yer alan Sakarya Nehri üzerinde yap m na bafllanan hidroelektrik santrallerinden (HES) ilki, elektrik üretimine bafllad. Faaliyete geçen ilk HES, y lda ortalama 40 milyon kilovat/saat elektrik üretecek. Y llarca bofla akan nehir üzerine yap lacak 8 HES tamamland nda y lda yaklafl k 400 bin megavat elektrik üretilecek. Sakarya Büyükflehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon daresi'nin (SAS- K ) Sakarya Nehri üzerinde yapt hidroelektrik santralinde elektrik üretilmeye baflland. SASK Genel Müdürü Rüstem Kelefl, santralde gazetecilere yapt aç klamada, 2010 y l nda temelini att klar hidroelektrik santralinde 3 türbinde deneme üretimine baflland n söyledi. Sakarya Nehri'nden ürettikleri enerjinin sayaca verilmeye baflland n kaydeden Kelefl, "Bu ülkemiz ve Sakarya için tarihi bir gün. Mutlu ve sevinçli oldu- umuz bir gün. Sakarya Nehri'nden ilk defa enerji anlam nda hem ülkemiz hem kurumumuz yararlanmaya bafll yor. diye konufltu. Santralin y lda 49 milyon kilovatsaat enerji üretme kapasitesine sahip oldu unu belirten Kelefl, y lda 6-7 milyon liral k bir elektrik üretimi gerçeklefltirilece ini vurgulad. Santralin 160 bin konutun tüketti i enerjiyi üretecek kapasitede oldu unu kaydeden Kelefl, flunlar söyledi: SASK olarak y lda milyon kilovat/saat enerji tüketiyoruz. Enerjiye y lda 10 milyon dolar para ödüyoruz. Tüketti imiz enerjinin üçte ikisini buradan karfl layacak potansiyel var. Tesisin ömrü 49 y l. DS ile 49 y ll k su sözleflmesi yapt k. Buradan elde etti imiz kazanc flehirde yat r ma dönüfltürece iz. Santralin son derece çevreci oldu unu vurgulayan Kelefl, Suyun ne miktar olarak eksilmesine ne de en ufak bir kirlenmesine etkisi var. Bal k ve çak l geçidi dedi imiz nehir ekolojisini bozacak bütün faktörler dikkate al n p hesapland. Nehirdeki düzenli debi aç s ndan olumlu bir katk s söz konusu. dedi y l nda Enerji Piyasas Kanunu'nda yap lan düzenlemeyle enerji üretiminde özel sektörün önünün aç ld n an msatan Kelefl, düzenlemeden faydalanarak santral çal flmalar na bafllad klar n dile getirdi. Sakarya Nehri üzerinde 8 adet santral yap laca n anlatan Kelefl, flunlar kaydetti: Bunlardan 2 si Bilecik te 6 s ise Sakarya da. Sakarya'daki HES lerin 3 ünü biz, di er üçünü ise özel sektör yap yor. Bugün KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ üretime bafllayan santralin d fl nda Pamukova ve Ferizli kesimlerinde de iki santral için çal flmalar m z devam ediyor. Bütün HES ler tamamland - nda nehirden y lda 400 bin megavat elektrik üretilecek. (CHA) M S Y O N M U T 2 A M A T A S A R I 3 S A N D A L E T R 4 A T A M A M E N 5 T A R Z A N M A L 6 T A L K K A Z A 7 M O L A M A T E M 8 A N K A T N 9 S A H T E R K P 10 A L A V E R E N A 11 R S E R E E K 12 T A M A L A T 13 K T E N O R L 14 A F R A F A D A N 15 A T A O E M 16 A A M A B L E 17 F Z B L T E 18 A L O A B D 19 K A Y N H A L E 20 N E Z E A R

12 12 YARIN Ekonomi 29 Temmuz 2013 Pazartesi Yerli tohumlar toprakla yeniden bulufluyor Bu day Ekolojik Yaflam Destekleme Derne i, yerli tohumlar toprakla yeniden buluflturuyor. Tohum Takas A projesi kapsam nda aralar nda pembe domates, Osmanl çile i ve deli bezelyenin de oldu u 40 çeflit yerli tohum topland. Tohumlardan 29 u, 8 tohum merkezi çiftli inde ekildi. ANKARA -AA muhabirine aç klama yapan Bu day Ekolojik Yaflam Destekleme Derne i Tohum Takas A Koordinatörü Durukan Dudu, Tohum Takas A projesi ile Anadolu topraklar nda köylülerin yüzlerce y ll k kadim bilgisiyle, kad nlar n eme iyle ve do an n ahenkli devinimleriyle oluflan, her yerelde ayr bir lezzet tafl yan yerel tohumlar korumay ve bu tohumlar n yay larak devaml l n sa lamay amaçlad klar n söyledi. Tohumlar koruman n en iyi yolunun onlar ekmek, ürünlerini yemek ve elde edilen tohumlar yeniden ekmek oldu unu ifade eden Dudu, ücretsiz olan yerel tohumlar n do ru pazarlama ile köylüye daha fazla para kazand rarak k rsal yaflam n sürdürülebilirli ini sa lad n dile getirdi. Yerel tohumlar n, Anadolu nun farkl köflelerinde yüzlerce y ld r ekilip biçilen, tohumlar saklan p yeniden ekilen, nesilden nesile aktar lan tohumlar oldu una iflaret eden Dudu, yerli tohumlar n hibrit veya GDO lu olmad n vurgulad. Binlerce y ld r yetiflti i Anadolu topraklar na uyum sa layan yerel tohumlar n bünyesinde çeflitlilik ve sa l k bar nd rd n anlatan Dudu, Yerel tohumlar, g da güvenli i için de g da güvencesi için de iklim de iflikli inin beraberinde getirdi i kurakl k, sel ve hastal klar gibi felaketlere karfl da en büyük güvencemiz. Nerede ve ne flekilde üretildi i belli olmayan, güya yüksek verimli ama asl nda verimsiz olan ve hasat için çok gübre, tar msal ilaç isteyen hibrid topumlar, de iflen koflullar karfl - s nda savunmas z kal yor. Yerel tohumlar n çok büyük k sm, tar m ilac istemez, buna ihtiyaç duymaz ya da çok az duyar. Ayn flekilde yerel tohum gübreye de ihtiyaç duymaz. Hatta baz yerel tohumlar suni gübre verdi iniz zaman bozulur diye konufltu. Tohum Takas A projesi kapsam nda yerli tohumlar toplad klar n anlatan Dudu, toplad klar tohum numunelerini Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araflt rma Merkezine göndererek virütik, bakteriyel ya da fungal bir sorunlar olup olmad n kontrol ettiklerini söyledi. Yerli tohum konusunda Anadolu nun bir hazine oldu unu ifade eden Dudu, Anadolu da binlerce çeflit yerel tohum bulundu unu dile getirdi. Bu zenginli i ve çeflitlili inin devam n sa lamak istediklerine iflaret eden Dudu, flöyle devam etti: Kaybolan bir yerli tohumu bulmak ne yaz k ki mümkün de il ama neredeyse kaybolan tohumlar buldu- umuz çok oldu. Yereldeki tohum merkezlerimiz bunu yap yor, köyleri dolafl p kaybolmaya yüz tutan çeflitleri ortaya ç kar yor. Yak n zamanda Bayramiç köylerinde saz çavdar tohumunu bulduk ve ekimine bafllad k. Bu sene envanter amac yla 40 yerli tohum toplad k. Testleri tamamlanan 29 yerli tohumu ekim için farkl tohum merkezlerimize gönderdik. 6 tohumun ise analizi sürüyor. Baz sorunlar tespit edilen befl tohum ise ekilmedi. Pembe domatesin yan s ra kurakl a dayan kl bir tür olan deli bezelye ve kaybolmaya yüz tutan Osmanl çile inin tohumlar n da ekmeye bafllad k. Önümüzdeki sene bu üç türün tohumlar n da da tmaya bafllamay umuyoruz. Öte yandan uzun bir süre yerli patl can tohumu arad k ama sadece bir tane bulduk. Onda da patojen ç kt, ekimini yapamad k. Yerli patl can tohumu vard r mutlaka ama biz henüz bulamad k. Yasalar gere i yerli tohumlar n sat lamayaca na, sadece takas edilebilece ine dikkati çeken Dudu, a ustos ay ndan itibaren tohum takas taleplerini adresinden alacaklar n belirtti. Takas edecek tohumu olmayanlar n da sistemden faydalanabilece ini dile getiren Dudu, flöyle konufltu: A ustos ay ndan itibaren internet sitesinden ulafl labilecek Tohum Takas A Elektronik Veritaban ile herkes kendi elindeki yerel tohumlarla ilgili tüm bilgileri sisteme girebilecek, tüm tohumlar n seceresini geçmifle do ru takip edebilecek ve takas için talepte bulunabilecek. (AA) Kültür bal kç l h z kesmiyor ANKARA - Kültür bal kç l üretimi, son 10 y lda yüzde 247 artt y l nda 61 bin 165 ton olan üretim, 2012 de 212 bin 410 tona ulaflt. AA muhabirinin TÜ K verilerinden yapt derlemeye göre, kültür bal kç l üretimi son 10 y lda h zl art fl gösterdi de 61 bin 165 ton olan kültür bal kç l üretimi, 2012 de 212 bin 410 tona yükseldi. Bu süreçte üretimdeki art fl yüzde 247 olarak gerçekleflti. Kültür bal kç l nda en gözde bal klar, levrek ve alabal k oldu. Geçen y l kültür bal kç l nda denizde en çok 65 bin 512 ton ile levrek, içsularda ise 111 bin 335 ton ile alabal k üretildi. Su Ürünleri Yetifltiricileri Üretici Merkez Birli i (SUYMERB R) Baflkan Faruk Coflkun, sektördeki üretim art fl n AA muhabirine de erlendirdi. Türkiye nin su ürünleri üretiminde 2012 de yüzde 8,34 oran nda azalma oldu unu ifade eden Coflkun, bu azal fl n avc l ktan kaynakland n belirtti. Coflkun, söz konusu dönemde yetifltiricilikte bir azalma olmad na dikkati çekerek, Kültür bal kç l ndaki üretim 212 bin tona ç kt. Türkiye de potansiyel var. Ülkemizde kontrollü üretim yap ld takdirde ve bu potansiyel de- erlendirildikçe üretim artar diye konufltu. Coflkun, Türkiye nin bugünkü toplam üretim kapasitesinin y ll k 400 bin ton civar nda oldu unu belirterek, tüketime paralel üretimin de her geçen y l artarak devam edece- ini ifade etti. (AA)

13 30 Temmuz 2013 D fl Haberler YARIN 13 Kimse Yok Mu nun Uganda daki yard m seferberli i sürüyor KAMPALA - Uluslararas Yard m Derne i Kimse Yok Mu nun Ramazan ay vesilesiyle Uganda da bafllatt insani yar m seferberli i devam ediyor. Etaplar halinde ay sonuna kadar sürecek yard mlar kapsam nda baflkent Kampala da baz ailelere yard m paketleri ve yetim çocuklar evine de s cak yemek da t m gerçeklefltirildi. Kimse Yok Mu görevlileri taraf ndan haz rlanan yard m paketleri düzenlenen bir törenle ihtiyaç sahibi ailelere verildi. Kimse Yok Mu görevlileri daha sonra baflkentteki yetim çocuklar evine s cak yemek deste inde bulundu. Derne- e ait araçlarla çocuk evine getirilen yemekler s ca s ca na minik yetim çocuklara servis edildi. Yemek, çocuklar taraf ndan sevinçle karfl land. Uganda da devam eden Ramazan ay yard m organizasyonu çal flmalar hakk nda bilgi veren Kimse Yok Mu Derne i nin Yurtd fl Yard mlar Koordinatörü Yusuf Y ld r m bu çal flmalar n etaplar halinde ay sonuna kadar devam edece ini söyledi. Cihan Haber Ajans na (Cihan) konuflan Y ld r m 2013 Ramazan ay kampanyas kapsam nda Uganda daki çal flmalar m z kumanda da t m ve iftar yemekleri fleklinde devam etmekte. Ramazan ay bafl itibariye bafllayan organizasyonumuz ay sonuna kadar devam edecektir. dedi. (CHA) BM ngiltere Temsilcisi: Esad'in geçifl döneminde rolü olmamal ngiltere'nin Birleflmifl Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mark L. Grant Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) heyetinin BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile yapt gayr resmi toplant s ndan sonra yapt aç klamada, Esad n geçifl döneminde rolü olmamal dedi. NEW YORK - Daimi Temsilci SMDK ile toplant da, Cenevre-2 konferans n n haz rl klar, insani yard m girifli, insan haklar, mülteciler, kimyasal silahlar, sivillerin korunmas gibi konular ele ald klar n söyledi. SMDK Baflkan Ahmed el-carba ve heyette bulunanlar n çok olumlu mesajlar ald klar n kaydeden Grant, SMDK n n Suriye'nin bütünlü ü, demokrasi ve ço ulculu a olan ba l l n bildirdi ini, afl r l k ve terörizmi k - nad n reddetti ini söyledi. SMDK n n Suriye'de kendilerine karfl savaflan ran Devrim Muhaf zlar ve Hizbullah dolay s yla derin endifle duyduklar na dikkat çeken Grant, Cenevre- 1'de kabul edilen kararlar içinde bulunan geçifl hükümetinin tam yetkili olmas n istediklerini söyledi. Grant, toplant - da Cenevre-2 Konferans için herhangi bir zaman belirlenmedi ini söyledi. Toplant da Esad' n görevden ayr lmas için bir sürenin konuflulmad n belirten Grant, Cenevre-1 kararlar nda aç kca tüm yetkinin siyasi geçifl hükümetine devir edilmesi maddesinin oldu unu hat rlatt. Grant tan sonra kürsüye gelen Fransa'n n BM Daimi Temsilcisi Gerard Araud, SMDK'n n Cenevre-2 için önceki konferans n kararlar n n hayata geçirilmesini ve tam yetkili bir geçifl hükümeti istedi ini söyledi. Araud, "Zaten iç savafl n ortas nda ordu, polis ve güvenlik üzerinde otoritesi olmayan geçifl hükümeti düflünülemez. Bu bir ön flart de il. Cenevre- 2'nin bu temelde toplanmas gerek" diye konufltu. fiam rejiminin Cenevre-2 Konferans na ön flarts z gelmesini beklediklerini belirten Araud, ancak Suriye D fliflleri Bakan Velid Muallim'in Beflflar Esad' n kalaca - n ve 2014'te seçimlere aday olaca n söyledi- ine dikkat çekerek, "Bu bir ön flartt r" dedi. Suriye 7 milyona yak n insan n kimlerinin yerlerinden edildi i kimilerinin ise mülteci olamk zorunda kald - na vurgu yapan Araud, ülkede yaflan lan trajedinin boyutlar n n hergeçen gün artt n söyledi. Araud, e er Cenevre-2 Konferans yak n zamanda gerçekleflmezse BM Güvenlik Konseyi'nin insani yard m girifli için harekete geçmesi gerekti ini ifade etti. Rusya'n n BM Daimi Temsilcisi Vitaly Çurkin de toplant sonras gazetecilere aç klama yapt. Esad rejimini aç kça destekleyen Çurkin, SMDK'n n resmi olarak tan nmas anlam na gelmedi ini ifade etti. Cenevre-2'nin toplanmas için taraflar n ön flart koflmamas n isteyen Çurkin, "Burada Cenevre-1'de al nan kararlar n nas l uygulanabilece i tart fl labilir" dedi. Rus Büyükelçisi Çurkin, muhaliflerin Cenevre-2 için ön flart öne sürdü ünü ve henüz ortak bir temsilci seçemedikleri için de konferansa haz r olmad klar n savundu. Çurkin, bir gazetecinin "Suriye rejimine silah göndermeye devam ediyor musunuz?" sorusuna da "fiu anda bu sorunun cavab na iliflkin elimde bilgi yok" diye cevap verdi. Toplant n n ard ndan SMDK Baflkan Ahmed el-carba, yapt yaz l aç klamada, BM Güvenlik Konseyi'nden Esad rejimine siyasi geçifl sürecini kabul etmesi için bask yapmalar n istedi ini bildirdi. Esad rejiminin Cenevre-1 konferans n n kararlar n ve demokratik geçifli kabul etmemesi durumunda BM Güvenlik Konseyi'nin yapt r m uygulamas n istedi ini dile getiren Carba, "Esad rejimi Suriye halk yla savaflmay sürdürdü ü müddetçe muhalifler de kendini savunma hakk - na sahip olacakt r" ifadelerini kulland. (CHA)

14 14 YARIN Kerry den M s r yönetimine bar flç l eylem hakk na sayg duyun ça r s WASHINGTON - ABD D fliflleri Bakan John Kerry M s r daki geçici yönetime ve güvenlik güçlerine bar flç l eylemlere sayg göstermesi ça r s nda bulundu. Ülkenin kritik bir zamanda oldu unu dile getiren Kerry, tüm taraflar aras nda anlaml diyaloglara ihtiyaç duyuldu unu dile getirdi. John Kerry, M s r da yaflanan ve resmi rakamlara göre en az 65 kiflinin öldü ü, 750 kiflinin ise yaraland fliddet eylemleri konusunda aç klamalarda bulundu. fiiddet eylemlerinin sürmesi halinde bunun uzlaflma ve demokratikleflme çabalar n geriletmekle kalmayaca n ifade eden Kerry, yaflananlar n ülkenin istikrar na da olumsuz etki edece ini belirtti. M s rl yetkililerin bar flç l gösterilere ve ifade özgürlü üne sayg göstermesinin 'ahlaki ve yasal bir yükümlülük' oldu unu dile getiren Kerry, Bu kritik zamanda güvenlik güçlerinin ve ara hükümetin bar flç l protesto hakk na sayg duymas gerekiyor. Buna halen sürmekte olan oturma eylemleri dahil. dedi. Kerry, Mümkün olan en k sa zamanda ço ulculuk ve hoflgörü konusunda kararl özgürce ve adilane seçilmifl bir hükümete ihtiyaç duyuldu unu belirtti. Kerry, ayr ca son yaflanan olaylar hakk nda ba- ms z ve tarafs z bir araflt rma yap lmas ve M s rl liderlere ülkelerini uçurumun kenar ndan almalar ad - na ad m atmalar ça r s nda bulundu. (CHA) WASHINGTON - ABD D fliflleri Bakanl Somali deki Türk Büyükelçili i ne yap lan sald - r y fliddetle k nad n aç klad. Eylemin 'korkakça' olarak nitelendirildi i aç klamada, hayat n kaybeden polisin ailesine de baflsa l dilendi. D fliflleri Bakanl D fl Haberler K br s ambargosunu robot futbolcular deldi Her alanda ambargo uygulanan KKTC'de Yak n Do u Üniversitesi (YDÜ) ö rencileri yapt klar futbolcularla uluslararas yar flmalara kat lmay baflard. Siyasi liderlerin yapamad klar n baflaran futbolcu robotlar, KKTC ad n uluslararas alanda duyurdu. Sözcüsü Jen Psaki nin imzas n tafl yan yaz l aç klamada, ABD nin Mogadiflu daki Türk Büyükelçili i ne yönelik terör sald r s n fliddetle k nad ifade edildi. Türkiye nin Somali nin 20 y ldan beri süren çat flmalardan kurtulmas nda önemli rol oynad n LEFKOfiA - Spor ambargosu nedeniyle Avrupa daki müsabakalarda KKTC yi temsil edemeyen sporcular n yerini robot futbolcular ald. Bu robot futbolcular henüz dereceye giremese de Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ismini Hollanda'da temsil etti. Cihan Haber Ajans na (Cihan) aç klama yapan YDÜ yüksek lisans ö rencisi Ersin Aytaç, robot futbol ligi ile ilgili bilgi verdi. Robot futbol maçlar n n 6 flar robotla yap ld n ifade eden Aytaç, "24 metrekarelik bir sahada oynuyoruz. Kamera yard - m yla oynan yor. 1 kaleci, 3 defans oyuncusu 2 de orta saha oyuncusu forvet gibidir. 3 defans oyuncusu ve kaleci hiçbir zaman yerlerini terk etmezler. Di er ikisi top bizdeyse atak yapmaya çal fl rlar. E er top rakipteyse rakiple topun aras na girerek topu bizim için çalmaya çal fl rlar. fleklinde konufltu. Ekipten Nurullah Akkaya da sistemin genel çal flma mant n robotlar n üzerinde var olan renk kodlar ile sa lad klar n ifade etti. Bu renk kodlar n n saha tepesindeki kameralarla okuduklar n dile getiren Akkaya, bu flekilde robotlar n ve topun yerinin belirlendi ini aktard. Bu hesaplanan bilgiler bizim çal flt - m z yapay zekaya geliyor. diyen Akkaya, "Yapay zeka oyunun o anki durumuna bak p hangi robot nereye gitsin defans m yap yoruz, atak m yap yoruz ne yapmam z istiyor diye buna karar veriyor. 30 Temmuz 2013 Daha sonra biz bunlar radyo sinyalleri üzerinden robotlara gönderiyoruz. Yar m saat boyunca program kendi kendine ne yapmas gerekti ine karar veriyor. Kendi isteklerini yap - yor ve maç oynuyor." ifadelerini kulland. (CHA) ABD den, Somali deki elçilik sald r s na k nama belirten Psaki, ABD nin Somali halk n n, müttefik Türkiye nin ve Somali nin istikrar ve bar - fl için çal flan uluslararas toplum tüm üyelelerinin yan nda oldu unu ifade etti. Psaki, korkakça olarak nitelendirdi i sald r n n Somali halk - n n hak etti i daha ayd nl k, demokratik ve refah dolu gelecek için çal flma kararl n etkilemeyece ini dile getirdi. Aç klamada ayr ca sald r da hayat n kaybedenlerin aileleri ve sevdiklerine baflsa l, yaral lara da acil flifa temennisinde bulunuldu. (CHA)

15 30 Temmuz Ankara YARIN Çankaya Belediyesi eski eflyalar topluyor Çankaya Belediyesi, ihtiyaç fazlas eski eflyalar n belediyece toplanabilece i bir çal flma bafllatt. fieyda Ner ÇALIfiKAN Çankaya Belediyesi ihtiyaç fazlas eflyalar, ihtiyaç sahibi vatandafllar ile buluflturulacak. Belediye ayr ca Tadilat at klar kentimizi kirletiyor, izin vermeyelim! bafll kl di er çal flma ile de inflaat sonras ortaya ç kan molozlar n gelifligüzel yerlere at lmas n önleyecek. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, do a dostu çal flmalar na bir yenisini daha ekledi. Baflkan Tan k, düzenledi i bas n toplant s yla, Tadilat at klar kentimizi kirletiyor, izin vermeyelim bafll kl çal flmalar n anlatt. Baflkan Tan k, Çankaya Belediyesi Emek Hizmet Binas nda gerçekleflen toplant da, ev ve iflyerlerinde yap lan tadilatlar sonucu ortaya ç kan y k nt at klar n n dere yataklar na, bofl arsalara, piknik alanlar na at ld - n vurgulad. Geçen y l ton at k toplam fl olan belediyenin elindeki olanaklarla kaçak hafriyat dökümüne iliflkin denetim yapt n ifade eden baflkan Tan k, At klardan ço- u kez döküldükten sonra haberdar oldu umuz için bu konuda vatandafl n duyarl l ve bize verece i destek çok önemli dedi. Dikmen ve Oran n yan s ra özellikle mrahor Vadisi nde düzenli olarak dökülen at klarla, do a cinayeti ifllendi ini ifade eden Tan k, Vadi HABER MERKEZ Alt nda Belediyesi taraf ndan Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi nde düzenledi i iftara bu kez bas n mensuplar da kat ld. ftar sonras Bas n mensuplar yla sohbet eden Tiryaki, belediyenin çal flmalar yla ilgili k sa bilgi verdi. Alt nda Belediyesi nin halkla bulufltu u geleneksel iftar buluflmas n n konuklar bu kez gazeteciler oldu. Ankara bas n ndan çok say da gazetecinin kat ld iftara ilgi yo- undu. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin ev sahipli inde gerçekleflen iftara, Turizm ve Kültür eski Bakan Atilla Koç, THM Sanatç s Gülflen Kutlu, Belediye Baflkan Yard mc lar ile çok say - da Alt nda l kat ld. Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi nde düzenlenen iftarda konuflan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, herkese kat l mlar ndan teflekkür etti. ftar sonras gazetecilerle sohbet eden Baflkan Tiryaki, Köypark, Kurban Kesim Alan ve belediyenin yapt rd camilerle ilgili bilgi verdi. önemli ölçüde tahrip edilmifl durumda. Hafriyat at klar denetimi Büyükflehir Belediyesi nin yetki ve sorumlulu unda. Ayr ca mrahor Vadisi ni kentsel dönüflüm alan ilan eden Büyükflehir, bölgede iki kere sorumluluk alt ndad r. Tahribat n önüne geçilmesi Ankara ya ve Ankaral ya borçtur diye konufltu l y llarda 486 olan zab ta say s n n norm kadro nedeniyle 204 e geriledi ini belirten Tan k, Söz konusu alanlarda kolluk güçlerle denetim yapabilmemiz çok güç. Sorunun çözümü için, norm kadro verilmesini, Büyükflehir Belediyesi nin konuya iliflkin duyarl l n n artmas n ve vatandafl n çal flmalar m za destek olmas n talep ediyoruz dedi. Belediye olarak, at klar n yasal döküm alanlar na tafl nmas n n takipçisi olacaklar n vurgulayan Tan k, flunlar kaydetti: Molozlar n resmi döküm alanlar - na döküldü ünü kontrol etmek için tadilat yapan firman n at klar döktü- ü yere iliflkin döküm fifli istenmelidir. Söz konusu fifli getirmeyenler belediyemize bildirilmelidir. Kaçak dökümlerin yo un oldu u bölgelerde yaflayan vatandafllar m z, inflaat at klar n kent içinde herhangi bir yere döken araçlar n foto raf n çekerek ve plakas n alarak bize iletmelidir. Biz, cezai ifllem uygulayaca z. Çöp kenarlar na b rak lan mobilyalar konusuna da de inen Tan k, kendilerine bildirilmesi durumunda mobilyalar ücretsiz olarak evlerden alacaklar n, kullan labilir halde olanlar ihtiyaç sahiplerine ileteceklerini, kullan lamaz halde olan eflyalar ise, ÇAYED ve Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü arac l yla yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandafllar ile kad n s nma evinden ayr larak ev kuracak kad nlar gibi tüm ihtiyaç sahibi gruplar için de erlendireceklerini ifade etti. Tan k, böylece sokakta kal c bir kirlili in oluflmamas n da amaçlad klar - n belirtti. Söz konusu çal flmalara iliflkin slayt gösterimi eflli inde bilgilendirme sunumu yapan Çankaya Belediyesi Baflkan Yard mc s Eser Atak da flunlar kaydetti: Vatandafllar m zdan, Çankaya Belediyesi ni numaral telefondan arayarak, tadilat at klar n yasal alanlara dökmeyenlere iliflkin ihbarda bulunmas n bekliyoruz. Çöpe ataca n z eflyalar ise, numaral telefonu arayarak Temizlik flleri Müdürlü- ü ne bildirmeniz yeterli olacak. Bir program dahilinde ihtiyaç fazlas mobilyan z evinizden al p ihtiyaç sahipleri ile buluflturaca z. Tiryaki, gazetecilere Ulucanlar da iftar yapt

16 30 Temmuz YARIN Ankara Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Ankara Büyükflehir Belediyesi, teknolojinin tüm imkanlar n kullanarak adeta temizlik seferberli i bafllatt. Rahmi DEM REL Ankara Büyükflehir Belediyesi, son olarak hem k fl hem de yaz mevsiminin özelliklerine göre tasarlanm fl temizlik araçlar n Ankara ya kazand rd. Ankara Büyükflehir Belediyesi bu amaçla 30 adet son teknoloji vakumlu süpürge arac sat n ald. Kent Esteti i Daire Baflkanl n n temizlik filosunda kullan lacak olan araçlar son kontrolleri yap ld ktan sonra Baflkent in bulvarlar nda, sokaklar nda, alt ve üst geçitlerinde kullan lmaya bafllanacak. Kent Temizlik ekiplerinin ihtiyac ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, bankalar n, müflterilerinin cep telefonlar na günde 2-3 kez mesaj gönderdi- ini belirterek, Siz de zannediyorsunuz ki bu iyi niyetli bir bilgilendirme mesaj, me er öyle de ilmifl, o mesaj bize sat yormufl adam. Böyle bir bankac l k olmaz. Bunun en az ndan ay p karfl lanmas laz m, utanmal insan bunu yaparken dedi. Ergün, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da yeniden gündeme getirdi i kredi kartlar ve bankalar n faiz d fl gelirlerine iliflkin aç klamalarda bulundu. Bankac l k sisteminin, büyümeyi finanse eden bir yaklafl m içinde olmas gerekti ini belirten Ergün, sektörün bir tak m yeni ad mlar atmas gerekti ini ifade etti. Maksimum garanti, s f r riskle çal flan bir sistem var diyen Ergün, sektörün bunun da ötesinde faizler düfltükçe, yat r m ve üretimden kazanma istikameti yerine tamamen bankac l k sistemi d fl kazançlara yönelmeye bafllad n söyledi. Bankalar n, müflterilerinin cep telefonlar na günde 2-3 kez mesaj olan süpürge araçlar n n Türkiye flartlar na göre tasarlanm fl bir araç oldu unu dile getiren Büyükflehir Belediyesi yetkilileri, çok amaçl olarak tasarlanan ve Kompakt kullan m özellikleri ile dikkati çeken araçlar n vakumlu hortumlar ile sonbaharda yaprak toplamada, k fl aylar nda da önüne kar b ça ve tuzlama tank tak larak karla mücadelede kullan labilece ini kaydettiler. K fl aylar nda hem süpürme hem karla mücadelede kullan lan temizlik araçlar, yaz aylar nda önündeki kar b ça ç kar larak temizlik görevine devam edebiliyor. gönderdi ine de inen Ergün, flunlar kaydetti: Bankalar, Kredi kart n - z n ödemesine flu kadar gün kald, EFT talimat n z yerine gelecek, geldi gibi her gün 2-3 kez mesaj gönderiyorlar. Ben senden böyle bir mesaj istemiyorum. Bu mesaj neden gönderiyorsun? Siz de zannediyorsunuz ki bu iyi niyetli bir bilgilendirme mesaj, ne iyi bankam z var, bizi her vesileyle bilgilendiriyor diyorsunuz. Me er öyle de ilmifl, o mesaj bize sat yormufl adam. Mesajdan para kazanmak için bize mesaj atan bir bankac l k sistemi var. fiimdi bireysel olarak düflündü ümüzde, Ne olacak 7 metreküp çöp haznesi olan süpürge araçlar cadde ve sokaklar n temizli inde büyük ifller baflar rken 2 metreküplük su tank ile de ayn zamanda y kama yapabiliyor. ki ekstremizde 1 lira fazla var diyorsunuz ama onlar n kasas na milyonlarca 1 lira giriyor. Böyle bir bankac l k olmaz. Bunun en az ndan ay p karfl lanmas laz m, utanmal insan bunu yaparken. Müflterisini kand ran ve o hizmeti 2-3 kat fiyat na satan bir bankac l k sistemi var. Böyle olmaz. Bunun yerine yat r mlara, Türkiye nin büyümesine, projelerine, bunlar n finansman na odaklanan bir sistem olmal. Bunun, sadece bankan n kar n de il, ülkenin kar n da düflünen bir sisteme dönüflmesi laz m. Zaten anlaflmal olarak, Müflterileri böyle soyal m, fiyat n da flöyle Ankara ana arterlerinde 24 saat hizmet verecek olan 4 çeker temizlik araçlar çok amaçl özellikleri ile Türkiye de de ilk olma özelli i tafl - yor. Bakan Ergün den, bankalara uyar belirleyelim diye anlaflm fllarsa, Rekabet Kurumu da gere ini yapacakt r. Bakan Ergün, belki de herkesin ekstrelerine bakmas gerekti ine dikkati çekerek, bankalardan gelen mesajlar nedeniyle herkesin, son birkaç y l içinde ne kadarl k bir maliyetle karfl laflt n araflt rmas n istedi. Sadece bu mesajlarla bankalar n milyarlarca lira kazand na iflaret eden Ergün, böyle bir bankac l k sisteminin olamayaca n söyledi. Kendilerinin de siyasi irade olarak, halk n huzurunu bozacak uygulamalar takip etti ini dile getiren Ergün, Hiçbir siyasetçi, milletin verdi- i gücü, iradeyi at l halde tutamaz. Onu dinamik hale getirmesi ve ondan sonuçlar ç karmas gerekiyor. Bankac l k, özel imtiyaz verilen bir ifltir. Herkes banka açabilir mi? Açamaz. Bu yetkiyi alanlar n çok iyi kullanmas laz m. Nas l siyasilerin, halktan ald yetkiyi çok iyi kullanmas gerekiyorsa, bankac l k sisteminin de bu yetkiyi çok iyi kullanmas laz m. Piyasalar n geliflmesi, yat r mlar n artmas için kullanmas laz m diye konufltu. (AA)

17 30 Temmuz 2013 Ankara YARIN Yükseltepe Kentsel Dönüflülü Projesi nin temelleri at ld Keçiören Yükseltepe Kentsel Dönüflüm Projesi nin 1600 konutluk etab n n temeli törenle at ld. Temel atma törenine Çevre ve fiehircilik Bakan Erdo an Bayraktar da kat ld. Zeynep BOZKURT Keçiören Yükseltepe Kentsel Dönüflüm Projesi nin temel atma töreni yap ld. Tören Bakan Bayraktar n yan s ra AK Parti Konya Milletvekili Ayfle Türkmeno lu, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve Kombassan Yönetim Kurulu Baflkan Haflim fiahin de haz r bulundu. Yükseltepe Kentsel Dönüflüm Projesi ni tan tan bir sinevizyon gösterisinin ard ndan Keçiörenlilere hitap eden Bakan Bayraktar, projenin ilk etab nda yap m na bafllanan 450 sosyal konutun ay içinde hak sahiplerine teslim edilece ini söyledi. Bayraktar, tüm Türkiye nin p r l p r l evlere, yeflil alanlara, modern hayat n gerektirdi i donat lara kavuflmas için çal flt klar n, insanlar n hayat kalitesini art rmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Marmara ve Van depremlerinde yaflanan ac lar hat rlatan Bayraktar, Türkiye de salafl ve kaçak yap lar n, depreme ve afete dayanaks z yap lar n, deprem aks üzerindeki yap lar n mutlaka dönüfltürülmesi laz m dedi. Ç kard klar yasa ile kentsel dönüflüm seferberli ini bafllatt klar na dikkat çeken Bayraktar, vatandafllar n refah, mutlulu u ve hay r duas için çal flt klar n kaydederek Hayat boyunca çivi çakmam fl, tafl üstüne tafl koymam fl, bu ülkede dikili a ac olmayan muhalefet kalk yor konufluyor. Yani adama insaf derler. Bir fley yapam yorsan bari hakl elefltiride bulun da elefltiriden istifade edelim. Yap lan her fleye karfl ç kmak, bu milleti aptal yerine koymak olmaz. Bu millet her fleyi görüyor. Öyle kolay de il. Geliflmekten olan bir ülkede 7 sefer sand k önüne gelecek, yedisinde de flampiyon olacaks n, her seçimde oyunu art racaks n. Diyoruz ki k skanmay n, haks z yere elefltirmeyin, çamur atmay n. Bu millet ferasetlidir, çal flan bilir. Siz çal fl n size de oy verir diye konufltu. Kentsel dönüflüm kapsam nda ilk kez 5 Ekim de Esenler de temel att klar n hat rlatan Bayraktar, 17 veya 24 A ustos tarihinde de Bursa da büyük bir temel atma ve yenileme hareketini bafllatacaklar n aç klad. Erdo an Bayraktar, bugüne kadar 50 binin üzerinde salafl evin dönüflümünü bafllatt klar n belirtirken, y l sonuna kadar 200 bin, 2014 sonuna kadar 400 bin, 20 y l içinde de toplam 6.5 milyon konutun dönüflümünün tamamlanaca- bilgisini paylaflt. Kentsel dönüflümde vatandafl n deste ine ihtiyaç duyduklar n dile getiren Bakan, AK Partili belediyeler çal fl yor. Önümüzdeki Mart seçimlerinde inflallah çok daha büyük baflar elde edece iz ve Türkiye nin bekledi i kalk nmay, geliflmeyi yakalayaca z dedi. Konuflmas nda Gezi Park olaylar na da de inen Bayraktar, meselenin dört tane a ac n tafl nmas nedeniyle ç kt n vurgulayarak Çevrecilikte bizimle afl k atacak hiçbir devlet yok. Yapt klar Türkiye nin huzura kavuflmas n n tekerine çomak sokmakt r. Türkiye nin dünyada verilen kararlarda ana unsur olan bir devlet olmas n engellemektir. Ama biz bu milletle beraber oldukça, bütünlefltikçe Türkiye Allah n izniyle yoluna devam edecek mesaj n verdi. AK Parti Milletvekili Türkmeno lu da, Ramazan ay nda böyle güzel bir projenin bafllat lmas ndan duydu u memnuniyeti belirterek 1999 depreminden sonra konut güvenli inin ne kadar önemli oldu- unu gördük. Bu flekilde yap lan sosyal donat lar n oldu u alanlar depreme dayan kl biçimde infla ediliyor y l nda AK Parti nin seçim slogan Hayaldi, gerçek oldu idi. Bizler AK Parti iktidar olarak, AK Partili belediyeler olarak hayalleri gerçe e dönüfltürüyoruz diye konufltu. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise, Bu bölgede de iflimi ve büyük geliflmeyi hep beraber görece iz dedi. Proje hakk nda bilgi veren Baflkan Ak, 1 milyon 73 bin metrekarelik dönüflüm alan nda daha önce bin 750 gecekondu bulundu unu, bunlar n yerine 5 bin 600 konutun infla edilece ini söyledi. 17 Çankaya Belediyesi nden köy camilerine temizlik deste i HABER MERKEZ Çankaya Belediyesi Beypazar ndan gelen talebi de k rmayarak cami temizli i yapt. badethane Temizlik Ekibi kurarak pek çok belediyeye örnek olan Çankaya Belediyesi, Beypazar ndan gelen talepler üzerine Ramazan ay nda köy camilerini temizledi, bak m onar mlar n gerçeklefltirdi. Taleplerini CHP Beypazar lçe Baflkanl üzerinden Çankaya Belediyesi ne ileten Y ld z, Dudafl, Sekli, Kaplan, Sar a l ve Ba özü köyleri muhtarlar ve sakinleri, çal flanlar nezdinde Ramazan ay dolay s yla kendilerine yard m eli uzatan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k a minnet duygular n ilettiler. Çankaya Belediyesi nce gerçeklefltirilen hizmetin kendileri için çok büyük önem tafl d n belirten CHP Beypazar lçe Baflkan Ali Uysal, ramazan aylar nda geleneksel yöntemlerle dayan flma içinde köy camilerinin temizliklerini gerçeklefltirdiklerini ifade ederek, Bu y l Çankaya Belediyesi nin yard m elini uzatmas yla hemflehrilerimize daha hijyen bir ortamda ibadet etme olana n sa lam fl olduk. Cami görevlilerimiz, köy muhtarlar m z ve sakinlerimizin takdirle karfl lad temizlik kampanyam za destek veren, secde etti imiz yeri p r l p r l olmas n sa layan Baflkan Tan k ve çal flanlar na teflekkür ediyoruz fleklinde konufltu.

18 18 YARIN 30 Temmuz 2013 Genel Hisarc kl o lu na DESTEK YA IYOR Türkiye'nin 7 bölgesini temsilen 7 ilden ticaret ve sanayi odas baflkanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkanl seçimlerinde TOBB Baflkan R fat Hisarc kl o lu'nu desteklediklerini aç klad. ANKARA - TOBB'de bir bas n toplant s düzenleyen baflkanlar, Hisarc kl o lu'nun 1 A ustos'taki TOBB Genel Kurulu'nda yeniden aday olmas n istediklerini ve bunun kendi bölgelerindeki di er illerin de karar oldu unu duyurdu. Her bölge temsilcisi, illerin destek bildirilerini ve ticaret odalar baflkanlar n n imzalar n içeren dosyalar, stanbul Ticaret Odas Baflkan brahim Ça lar'a verdi. Ça lar bu dosyalar TOBB Genel Kurul Baflkan Hac Osman Y ld r m'a teslim etti. Bas n toplant s nda ilk önce konuflan TO Baflkan brahim Ça lar, her bir baflkana söz verdi. Söz alan kat l mc ticaret odas baflkanlar, temsil ettikleri bölgelerde bulunan her ilin ticaret odalar n n R fat Hisarc kl o lu'nu desteklediklerini aç klad. brahim Ça lar, kendisinin de stanbul'da stanbul Ticaret Odas, stanbul Sanayi Odas, stanbul Ticaret Borsas ve Deniz Ticaret Odas baflkanlar ile bir araya geldiklerini, 1 A ustos'ta yap lacak olan TOBB Genel Kurulu'nda baflkanl n R fat Hisarc kl o lu ile devam etmesi noktas nda ortak karar ald klar n söyledi. Ça lar, "Bugüne kadar yapt çal flmalarla Türk özel sektörünün gerçekten hem ülkemizde hem dünyam zda lay k yla temsil eden k ymetli baflkan m z n bundan sonra da yine 365 oda borsas yla bu görevi yine lay k yla ülkemize ve milletimize yak fl r flekilde yapaca na inan yoruz. Bu vesileyle de tekrar R fat Hisarc kl o lu Bey'in TOBB Baflkanl - na getirilmesini ve seçimlerden desteklenmesinin do ru oldu unu düflünüyoruz." ifadelerini kulland. brahim Ça lar, konuflmas n n ard ndan illerin desteklerini bildirdikleri dosyalar TOBB Genel Kurul Baflkan Hac Osman Y ld r m'a teslim etti. Bas n aç klamas n n ard ndan gazetecilerin sorular n cevaplayan brahim Ça lar, R fat Hisarc kl o lu'nun siyasete ad m atmak istemesi durumunda bir B planlar n n olup olmad n n sorulmas üzerine, flu karfl l verdi: "Bugüne kadar yap lm fl odalar birli i genel kurullar nda hiçbir zaman baflkan aday ç kmam fl. Hep daima bölgeden temsilciler, odalar n temsilcileri ortak bir ittifakla bir araya gelerek bir baflkan aday belirlemifllerdir. Bu 69. genel kurulumuz için de ayn teamül uygulanm flt r. Ama ondan sonraki süreçle flu anda ben bir yorum yapamam, de erlendirme yapamam. Bizim herhangi bir B plan m z yok." Bas n toplant s na Gaziantep Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Adil Konuko lu, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan brahim Burkay, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Nafi Güral, Konya Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Selçuk Öztürk ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Salih Zeki Murzio lu kat ld. (CHA) 155 i gereksiz yere arayana para cezas verilecek ANKARA - Emniyet Genel Müdürlü ü, 155 polis imdat hatt n gereksiz yere aray p meflgul edene para cezas verilmesini öngören bir düzenleme haz rlad. Emniyet yetkilileri, 155 polis imdat hatt n n Türkiye de en çok kullan lan acil yard m hatlar ndan biri oldu unu belirterek, ancak, di er acil yard m numaralar nda oldu u gibi polis ihbar hatt n n da gereksiz aramalar nedeniyle meflgul edildi ini belirtti. Polis ihbar hatt na adresin, saatin soruldu unu aktaran yetkililer, sevgilisinden ayr lanlar n, evde sigara veya içkisi bitenlerin, çocu una söz geçiremeyen annelerin bile 155 i arada n söyledi. Bu tür aramalar nedeniyle, gerçekten acil yard ma ihtiyaç duyanlar n ma dur edildi ini vurgulayan emniyet yetkilileri, 155 polis imdat hatt n gereksiz yere aray p meflgul edene para cezas verilmesini öngören bir düzenleme haz rlad. Emniyet Genel Müdürlü ünün, çiflleri Bakan Muammer Güler in görüflüne sundu u düzenlemeye göre, hatt amac d fl nda aray p meflgul eden vatandafllara önce uyar da bulunulacak ve hatt n acil yard ma ihtiyaç duyan vatandafllara yönelik oldu u hat rlat laclak. Uyar ya ra men 155 i gereksiz yere aray p, memurlar meflgul eden kifliler hakk nda Kabahatler Kanunu uyar nca ifllem yap lacak. Bu kifliler hakk nda, Kabahatler Kanunu nun yetkili makamlar taraf ndan adli ifllemler nedeniyle ya da kamu güvenli i, kamu düzeni veya genel sa l n korunmas amac yla, hukuka uygun olarak verilen emre ayk r hareket edenlere verilen cezay düzenleyen 32. maddesi uygulanacak. Bu madde, emre karfl gelen kiflilere 182 lira para cezas verilmesini öngörüyor. Ceza, her ilde valiliklerce uygulanacak ve vergi dairelerince tahsil edilecek. (AA)

19 30 Temmuz 2013 E itim Hay rsever ifladam devlet okulunun ismini annesi için sat n ald YARIN "Kad n Giriflimci Yönetici Okulu" mezuniyet töreni 19 DEN ZL - Denizlispor Kulübü eski Baflkan Hasan K br sl o lu, daha önce devletin 500 bin lirayla yapm fl oldu u ve Üçler Mahallesi nin ad n tafl yan okula annesinin isminin verilmesini sa lad. Denizli Valili i nde düzenlenen isim de iflikli i protokol törenine Vali Abdülkadir Demir, l Milli E itim Müdürü Sabahattin Akgül, l Özel dare Genel Sekreteri Adem Oklu, hay rsever ifladam K br sl o lu ve annesi Perihan K br sl o lu kat ld. Törende konuflan K br sl o lu, babas n 13 yafl nda kaybetti ini, kendisini hep ticarete teflvik etti ini belirterek, Mahallede top oynamak isterken annem bir flirkete ortak etti. O lum git ifline. Ne yapacaks n oyun oynay p da? derdi. Bu yerlere gelmemizde kendisinin çok büyük katk s var. fleklinde konufltu. Babas na özleminden dolay daha önce bir ilkö retim okulu yapt rd klar n hat rlatarak, Bir okula bafllay p 1,5 y l sonra bitirmeyi hedefliyorduk ancak say n valimiz ikna etti. Yap lm fl bir okula katk sunarak ismini al p bir anda okul sahip olduk." dedi. Vali Demir de K br sl o lu'nun kendilerine bir okul yapt racaklar n söyledi i zaman, Okul yapmak için u raflmay n. diyerek, yeni yap lan bir okulun ismini almaya ikna ettiklerini anlatt : Gidip inceledik, öyle bir karar verildi. Perihan Han m'a, böyle hay rl evlatlar yetifltirdi i için teflekkür ediyoruz. Gelecek güzel günler e itimle olacak y l Denizli için çok bereketli bafllad, bu sekizinci protokolümüz. Bunlar n toplam de eri, flimdiye kadar 8 milyon lira. Bu, gönül zenginli i ve e itime inanman n en büyük ifadesidir. diye konufltu. GAZ ANTEP - Garanti Bankas Genel Müdür Yard mc s Nafiz Karadere, bugüne kadar 17 bin 500 giriflimci kad na 543 milyon TL kredi sa lad klar n söyledi. Karadere, TOBB Kad n Giriflimciler Kurulu ve Bo aziçi Üniversitesi Yaflamboyu E itim Merkezi (BÜYEM) iflbirli iyle Gaziantep Sanayi Odas nda (GSO) düzenlenen "Kad n Giriflimci Yönetici Okulu" mezuniyet töreninde yapt konuflmada, giriflimci ve üretime kat lan kad n say s n n artmas yla toplumun çok daha h zla ilerleyece inin bilincinde olduklar n belirtti. Türkiye'de kad nlar n halen arzu edilen konumda olmad n n görüldü ünü aktaran Karadere, flunlar kaydetti: "TÜ K'in 2012 araflt rma raporuna göre kad nlar m z n iflgücüne kat l m yüzde 29, erkeklerin ise yüzde 71 civar nda. Ayr ca ülkemiz, 'Dünya Ekonomik Forumu 2012 Küresel Cinsiyet Uçurumu' raporuna göre ise dünya nüfusunun yüzde 90' n teflkil eden 135 ülke aras nda ekonomiye kat l m ve f rsat kategorisinde 129'ncu s rada yer al yor. Tüm kategoriler toplam nda ise 124'üncü s rada bulunuyor. Türkiye'nin bu ülkelerin çok daha üst s ralar nda yer almas en büyük arzumuz ve dile imiz. Yerimizin buras olmad n düflünüyoruz." Garanti Bankas olarak 2006'dan bu yana kad n giriflimciler konusunda çal flma yapt klar n hat rlatan Karadere, "Bugüne kadar 17 bin 500'ü aflk n giriflimci kad n m za 543 milyon TL kredi sa lad k. Bundan dolay çok mutluyuz" diye konufltu. GSO Baflkan Yard mc s Adnan Üniverdi de iflletmelerin sürdürülebilirli i için kad n giriflimcilerin ihtiyaç duydu u donan m oluflturarak yeni bir vizyon kazand rmay amaçlayan bu e itimin oldukça faydal oldu unu dile getirdi. TOBB Gaziantep Kad n Giriflimciler Kurulu Baflkan Mehpare fiayan Kileci de kad n giriflimciler olarak ak l, bilgi birikimi, kocaman bir yürek ve cesarete ihtiyaç duyduklar n ifade etti. Konuflmalar n ard ndan program baflar yla tamamlayan 67 kursiyere sertifikalar verildi.

20 20 YARIN STANBUL - SEMRA ORKAN- Turistik Otelciler, iflletmeciler ve Yat r mc lar Derne i (TUROB) Baflkan Timur Bay nd r, Taksim Gezi park odakl olaylar nedeniyle otellerin doluluk oranlar nda geçen y l n ayn dönemiyle k yaslad nda somut bir gerileme yafland n belirterek, Haziranda stanbul a gelen turist say s nda yüzde 25 art fl beklenirken olaylar nedeniyle bu art fl yüzde 2 seviyelerinde kald dedi. AA muhabirine Taksim Gezi Park odakl olaylar n turizm sektörüne yans mas n de erlendiren Bay nd r, olaylar n n sektörü olumsuz yönde etkiledi ini belirterek, olaylar n gerçekleflti i Haziran ay nda özellikle Taksim bölgesi otellerinde ciddi oranlarda iptaller yafland n söyledi. Bay nd r, bu olumsuz geliflmenin ard ndan stanbul otelcili i aç s ndan durgun bir dönem say lan Ramazan ay n n bafllamas yla mevcut ortalama doluluk oranlar n n stanbul genelinde yüzde 50, Taksim bölgesinde ise yüzde 30 civar nda seyretti ini belirtti. Otellerin doluluk oranlar n n geçen y l n ayn dönemiyle k yaslad nda somut bir gerileme yafland na dikkati çeken Bay nd r, flöyle konufltu: Ayr ca yeni rezervasyon taleplerinde de azalma görülüyor. Kültür ve Turizm Bakanl, stanbul Valili i ve stanbul Büyükflehir Belediyesi ile turist say s n n artmas için ortak çal flmalar yürütüyoruz. Haziran ay nda stanbul a gelen turist say s nda yüzde 25 art fl beklenirken olaylar nedeniyle bu art fl yüzde 2 seviyelerinde kald. Mevcut rezervasyonlar esas alarak de erlendirdi imizde e er yeni bir sorun yaflamazsak, Eylül ay nda yeniden bir canlanma yaflanaca n ve doluluk oranlar m z n artaca n öngörüyoruz. Turizm sektörü olarak umutlar m z korumaya gayret ediyoruz. Her fley yolunda gider ve eski rezervasyonlar iptal edilmezse 10 milyon turist hedefine ulaflabilece imizi düflünüyoruz. - Bayram turizm sektörüne canl l k getirecek Türkiye Seyahat Ajentalar Birli i Kültür Turizm stanbul a gelen turist say s artt (TURSAB) Baflkan Baflaran Ulusoy da Kültür ve Turizm Bakanl n n verilerinde 2013 ün Ocak-May s döneminde gelen yabanc ziyaretçi say s n n bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 18,47 oran nda artarak, 10 milyon 474 bin 569 kifliye ulaflt n söyledi. Ulusoy, TÜ K in 2013 ün ilk çeyre inde aç klad verilerde turizm gelirinin bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 39,6 oran nda artarak, 4 milyar 918 milyon 553 bin dolar seviyesine ulaflt n belirterek, turizm gelirinin yüzde 72,5 inin yabanc ziyaretçilerden, yüzde 27,5 inin ise yurtd fl nda ikamet eden vatandafllardan elde edildi ini kaydetti. Ramazan Bayram n n turizm sektörüne canl l k getirece ine inand n vurgulayan Ulusoy, bayram rezervasyonlar nda yurtiçi turlarda Antalya bölgesi baflta olmak üzere Bodrum, Marmaris, Kufladas, Çeflme ve kültür tur programlar n n, yurtd fl turlar nda ise spanya, talya ve Orta Avrupa turlar n n yo un ilgi görece ini düflündüklerini dile getirdi. -En çok turist Almanya dan geldi Ulusoy, 2013 ün Ocak-May s döneminde Türkiye ye en çok turist gönderen ülkenin Almanya oldu unu onu s ras yla Rusya, Gürcistan, Bulgaristan ve ngiltere nin takip etti ini ifade etti. Baflaran Ulusoy, 2013 Ocak-May s döneminde Türkiye ye gelen yabanc ziyaretçilerin en çok girifl yapt klar iller s ralamas nda ilk s rada yüzde 38,07 ile stanbul un geldi ini belirterek, onu yüzde 25,48 ile Antalya, yüzde 8,80 ile Edirne, yüzde 6,31 ile Artvin ve yüzde 4,84 ile Mu la n n takip etti ini kaydetti. Turizm gelirlerinin ülke ekonomisine katk s n n özellikle d fl ticaret gelirleri aç s ndan büyük önem tafl d n, spanya, talya gibi birçok Avrupa ülkesinin d fl ticaret aç n kapatmada turizm gelirlerinden yararland n dile getiren Ulusoy, Türkiye ye son y llarda gelen turist say s n n ço almas na ba l olarak turizm gelirinin ekonomiye katk s n n artt n söyledi. Ulusoy, 2012 de turizmin, ihracat gelirlerinin yüzde 19,2 sini oluflturdu una ve d fl ticaret aç n n yüzde 34,9 nu kapatt na vurgu yaparak, 2013 te Türkiye ye gelecek olan turist say s n n 33 milyon civar nda, turizm gelirinin ise 31,5 milyar dolar seviyesinde olaca n n tahmin edildi ini söyledi. (AA) 30 Temmuz 2013 Mucur Yeralt fiehri ni su bast KIRfiEH R- K rflehir in Mucur ilçesindeki Yeralt fiehri nde oluflan su birikintilerinin çevredeki evlere de zarar vermesi üzerine Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü ünden (MTA) gelen uzmanlar suyun kayna n bulmak için çal flmalara bafllad. Vali Özdemir Çakacak, gazetecilere yapt aç klamada, Mucur ilçe merkezinde bulunan yeralt flehrini su bast ve çevreye zarar verdi i ihbar üzerine harekete geçerek, çal flma bafllatt klar n söyledi. Kültür ve Turizm Müdürlü ünden yetkililerin Mucur Yeralt fiehri ne giderek incelemede bulunduklar n ifade eden Çakacak, daha sonra MTA dan uzman talebinde bulunduklar n belirtti. Ankara dan gelen 2 uzman n, suyun kayna n bulmak için incelemelerde bulundu unu anlatan Çakacak, Suyun nereden geldi ini bulup, biriken suyu d flar ya ç kararak Yeralt flehrini temizleyece iz ve tekrar turizmin hizmetine sunaca z. Yeralt flehirleri bizim için çok önemli. MTA ile görüfltük, gelen uzmanlarla görüfltük. Arkadafllar çal fl yorlar diye konufltu. Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Gökgül de Mucur Yeralt fiehri nde turistlerin gezmesini engelleyen durum oluflunca konuyu Valili e intikal ettirerek, çal flma bafllat ld n söyledi. Mucur Belediye Baflkan Ali fiahin de yeralt flehrinin yan ndaki bir evin taban nda afl r flekilde su birikintisi oluflmas ile kendilerinin de konudan haberdar olduklar na iflaret ederek, flunlar kaydetti: Su birikintisi nedeniyle belediyemize flikayette bulundular. Gerekli araflt rma ve incelemeleri yapt rd k. Kültür Müdürlü ü ile birlikte bir proje gerçeklefltirdik, yeterli ekipman ve malzeme olmad için kendi imkanlar m zla sorunu çözemedik. Böyle olunca MTA dan uzman arkadafllar geldi. Evin alt nda bulunan suyun ölçümlerini yapt rd k. Klor oran n ölçtürdük, klor ç kmad. Bu da bizim flebeke suyunda kaçak olmad anlam na geliyor. (AA)

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur TES- fi Genel Baflkan ve TÜRK- fi Genel Sekreteri Mustafa Kumlu, 27 Ocakta yapt bas n aç klamas nda yaflanan do algaz krizinin hatal

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı