Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik ve bak m ekipmanlar ile donatan Büyükflehir Belediyesi, son olarak hem k fl hem de yaz mevsiminin özelliklerine göre tasarlanm fl temizlik araçlar n Ankara ya kazand rd. HABER 16 DA 30 TEMMUZ 2013 SALI F YATI: 25 Kr Baflkentliler in sa l kl ve temiz bir çevrede yaflamalar için seferber olan Ankara Büyükflehir Belediyesi, teknolojinin tüm imkanlar n kullanarak adeta temizlik seferberli i bafllatt. 155 i gereksiz arayanlara para cezas verilecek HABER 18 DE Bakan Ergün den bankaralara sert uyar!.. HABER 16 DA HABER 18 DE ÇANKAYA BELED YES ESK EfiYALARI TOPLUYOR Haberi 15 de YÜKSELTEPE DE KENTSEL DÖNÜfiÜM COfiKUSU... Haberi 17 de PAN K ATAK HERKES N KORKULU RÜYASI Haberi 24 de

2 2 YARIN SineMagazin ANKARA - fiark c Lady Gaga, Forbes dergisinin, son 1 y l n 30 yafl alt en zengin ünlüleri listesinde 80 milyon dolarl k servetiyle ilk s rada yer ald. Geçen y l listede dördüncü s rada yer bulan flark c, birinci Taylor Swift i geride b rakt. Geçen y l 2. s rada yer alan Justin Bieber, bu y lki listede de kendine 2. s rada yer bulurken, Swift 3. s raya geriledi. Derginin aç klamas nda, ünlülerin tahmini gelirlerinin hesapland liste için, e lence sektöründen ajans, menajer, üretici ve yap mc larla konufluldu u belirtildi. Kad n y ld zlar n hakim oldu u listede Rihanna, Adele ve Katy Perry gibi y ld zlar ilk 10 a yerleflti. Listede ilk on ünlü flöyle s raland : Lady Gaga - 80 miyon dolar, Justin Bieber - 58 milyon dolar, Taylor Swift - 55 milyon dolar, Calvin Harris - 46 milyon dolar, Rihanna - 43 milyon dolar, Katy Perry - 39 milyon dolar, Jennifer Lawrence 26 milyon dolar, Adele - 25 milyon dolar, Kristen Stewart - 22 milyon dolar, Taylor Lautner - 22 milyon dolar. (AA) 30 Temmuz 2013 Lady Gaga, 30 yafl alt zengin ünlüler listesinde zirvede sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 30 Temmuz 2013 Kömür yata üzerinde bulundu u için boflalt larak baflka bir bölgeye tafl nan, 4 bin 500 y ll k tarihi geçmifli olan Yata an n Yeflilba c lar beldesinde, daha önce bulundu u alanda korunmas karar al nan tarihi cami ve türbe yeni yerleflim yerine tafl nacak Yeflilba c lar Belediye Baflkan Cicili: Daha önceki y k m karar durdurulan cami, türbe ve mezarlar n tafl nmas için An tlar Kurulu nda karar al nd. Bu alanlar en k sa süre içerisinde yeni yerleflim yerlerine tafl narak ayn isimlerle yaflat lacak MU LA - DURMUfi GENÇ - Kömür yata üzerinde bulundu u için boflalt larak baflka bir bölgeye tafl nan Yata an n Yeflilba c lar beldesinde kalan tarihi cami, türbe ve mezarlar n yeni yerleflim yerine tafl nmas karar verildi. Yeflilba c lar Belediye Baflkan Ertaf Cicili, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye Kömür flletmelerinin (TK ), bulunan kömürü ç karma ifllemlerine bafllama talebi üzerine bin 100 civar ndaki nüfusu baflka bir yere tafl nan beldede yaflam n sona erdi ini ancak 4 bin 500 y ll k tarihi geçmifli olan Yeflilba c lar beldesinde ortaya ç kan tarihi yap lar n tafl nmas için bir süre önce y k mlar n durduruldu unu belirtti. Tarihi de erlerin belde halk n n bulundu u yeni yaflam alan nda yaflat lmas n istediklerini anlatan Cicili, Bunun için yetkili kurumlara müracaatlar m z yapt k. Müze Müdürlü ü, Mu la An tlar Kurulu ve kaz ekibinin yapt çal flmalarda 109 y ll k tarihi H CR RUM msak : kindi : Yaflam 22 Ramazan 17 Temmuz Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Alt nda kömür yata ç kan beldedeki tarihi cami ve türbe tafl nacak cami, türbe ve cami etraf nda bulunan mezarlar n yerinde korunmas karar ç km flt. Karar üzerine tekrar müracat ederek bu alanlar n yerinde korunmas n n mümkün olmad n, yeni yerleflim yerlerine tafl nmas istedik dedi. Bunun üzerine yetkililerin bölgeye gelerek inceleme yapt klar n kaydeden Cicili, Daha önce y k m karar durdurulan cami, türbe ve mezarlar n tafl nmas için An tlar Kurulu nda karar al nd. Bu alanlar en k sa süre içerisinde yeni yerleflim yerlerine tafl narak ayn isimlerle yaflat lacak diye konufltu. Eski yerleflim alan ndaki cami, türbe ve önemli yap lar yeni yerleflim alan na getirerek özel bir bölge oluflturmay istediklerine iflaret eden Cicili, Yeflilba c lar - da art k yaflam sonland r ld. Bu nedenle en k sa sürede caminin yeni yerleflim yerine tafl nmas n istiyoruz. Çünkü belde halk n n yeni yerleflim yerinde ibadetini yapabilece i bir camisi yok diye konufltu. Eski yerleflim yerinde kömür ç kar lmas için sürekli çal flma yap ld n, dinamit patlat ld için heyelanlar meydana geldi ini vurgulayan Cicili, caminin zarar görmemesi için bir an önce tafl nmas gerekti ini kaydetti. Bunun için görüflme ve yaz flmalar n h zland rd klar na dikkati çeken Cicili, en k sa süre tarihi cami ve yan nda bulunan türbe ile mezarlar n yeni yerleflim alan na tafl nmas n sa layacaklar n dile getirdi. Cicili, cami ve türbenin yeni yerleflim yerinde de ayn ismi tafl yaca n belirtti. Cicili, eski yerleflim alan nda yaflam olmad için define avc lar ve h rs zlar taraf ndan caminin musluklar, çat kaplamas ve demir kap s n n çal nd n, bunun da kendilerini üzdü ünü ifade etti. - Bin y ll k zeytin a açlar da tafl nacak Belde halk n n en önemli geçim kayna n n zeytincilik oldu unu, bu nedenle bölgede çok say da tescilli zeytin a ac bulundu una iflaret eden Cicili, yetkili kurumlara müracaatlar yapt klar n, 10 adet 900 ile bin yafl ndaki zeytin a ac n n tafl nmas n talep ettiklerini bildirdi. (AA) Siirt Valisi Ayd n: Son zamanlarda bölgede PKK ya artan bir kat l m var S RT - Siirt Valisi Ahmet Ayd n, terör örgütüne kat l mlara iliflkin, Resmi rakamlara göre son 6 ayda 35-40, resmi olmayan rakamlara göre Siirt ten giden 100 civar nda genç var dedi. Vali Ayd n, gazetecilere yapt aç klamada, bir süre önce Pervari den iki gencin da a ç kar ld n ifade ederek, örgütün gençlerin ailelerine Üç gün da da kals nlar istemezlerse geri göndeririz denildi ini ancak gençlerin geri dönmedi ini söyledi. Örgütün s n r d fl na ç kma oran n n yüzde civar nda oldu unu belirten Vali Ayd n, flunlar söyledi: Telsiz konuflmalar n dinliyoruz. Son zamanlarda bölgede artan bir kat l m var. Çok ciddi bir art fl var. Resmi rakamlara göre son 6 ayda 35-40, resmi olmayan rakamlara göre ise Siirt ten giden 100 civar nda genç var. Nereye gittikleri belli de il. Nereye gitti i belirsiz. stanbul da m? Örgütte mi? Böyle bir s k nt var. Çözüm süreci ile beraber kimi 2 bin diyor kimi de 2 bin 500. Geçen y la göre fazla bir art fl var. Eylül gibi b rakaca z diyorlar. Bazen konuflmalar nda son diyorlar. Ne kadar güveniriz? Terör örgütü mensuplar n n s n r d fl na çekilmesine de inen Ayd n, Ben fluna inan yorum. Hakikaten karfl taraf, örgüt samimiyse bar fl sa lanacaksa çözüm süreciyse bu çocuklar niye kabul edeliyor. Ak lda o soru iflareti var. kincisi halen niye bu kadar bekleniyor? Nisan, may stan beri bekliyoruz. Haziranda bitecekti. fiimdi eylül diyorlar. Haziran nerede eylül nerede. Eylülü bekleyece iz. Hay rl s. Zor bir süreç. Böyle yapsan bir türlü, flöyle yapsan bir türlü. Ama biz hala iyi niyetimizi koruyoruz. Çünkü art k millet b km fl diye konufltu. Gazetecilerin yerel yönetimlerle iliflkiler konusunda sorun var m? fleklindeki soru üzerine Vali Ayd n, Diyarbak r da görev yapt dönemde Büyükflehir Belediye Baflkan Osman Baydemir ile iyi iliflkiler içerisinde oldu unu kaydetti. (AA)

4 4 YARIN Yabanc lar arkelojiyi Anadolu da ö reniyor KAYSER - ORHAN CANBULA- TEL - Kültepe Höyü ü kaz baflkan Prof. Dr. Fikri Kulako lu, ABD den Almanya ve Japonya ya kadar pek çok ülkeden arkeolo un Anadolu nun çeflitli yörelerinde kaz yapt n belirterek, Anadolu ya, Türkiye ye bu ifli ö renmeye geliyorlar. Kendi ülkelerinde bu kadar zengin bir tarihi geçmifl yok dedi. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Co rafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Kulako lu, AA muhabirine yapt aç klamada, Anadolu nun medeniyetler köprüsü olarak an ld n, sadece bulundu u bölgenin de il, do udaki kültürlerin bat ya ya da güneydekilerin kuzeye tafl nmas nda köprü görevi görmüfl bir co rafya oldu unu söyledi. Bu nedenle Anadolu nun çok zengin ve farkl kültürleri içerisinde bar nd rd n vurgulayan Kulako lu, Yabanc lar n bu co rafyaya talepleri bundan kaynaklanmaktad r. Gerçekten de son y llarda yap lan kaz lar sadece Anadolu tarihi için de il tüm yak n do u ve dünya tarihi için önemli sonuçlar ortaya ç kard. Bu nedenle ilgi devam edecek dedi. Kulako lu, özellikle bat dan ve Japonya dan gelen bilim adamlar ile ö rencilerin Anadolu daki kaz larda görev yapt n belirterek, flöyle devam etti: Anadolu ya, Türkiye ye bu ifli ö renmeye geliyorlar. Kendi ülkelerinde bu kadar zengin bir tarihi geçmifl yok. Onlar Anadolu ya biz Türkler in yan nda çal flmaya, ö renmeye geliyorlar. fiu an bizim yan m zda da Japonya dan gelen bir doktora ö rencisi var ama yabanc lar sadece Anadolu ya gelmiyorlar, Anadolu kültürleriyle ilgili olarak baflka ülkelerde yap lan çal flmalarda da görev al yorlar. Bugüne kadar Kültepe de ç kan tabletleri çal flmak için Avrupal, Amerikal bilim adamlar görev yaparken, flimdi Çin den bir ö renci Kopenhag da doktoraya bafllad. Bu Çinlilerin bugüne kadar ilgisinin olmad bir aland. Dünya iyice küçülmeye bafllad. Bugün Çin den Kültepe deki Asur kültürü ve tarihini çal flmaya gelen birisi rahatl kla karfl m za ç kabiliyor. (AA) BURDUR - GÖKMEN YÜCE - A lasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti agoras nda aranan dördüncü onursal sütun un bulundu u bildirildi. Sagalassos Antik Kenti Kaz Baflkan Yard mc s Yüksek Mimar Ebru Torun, AA muhabirine yapt aç klamada, 2013 sezonu kaz lar na 2 hafta önce bafllad klar n, bu y l daha önce çal flt klar Roma hamam, kent kona, kütüphanenin yan ndaki ev, Çömlekçiler Mahallesi ndeki atölye ve yukar agoran n güneyinde çal flmalar n sürdürdüklerini söyledi. Baflkanl n Belçika Leuven Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Marc Waelkens n yapt kaz ekibinin yaklafl k 80 kifliden olufltu unu, ekipte arkeologlar n, jeofizikçilerin, jeoloji uzmanlar n n, jeomorfologlar n, zoologlar n, botanikçilerin ve ö rencilerin yer ald n anlatan Torun, Buradaki kaz lara pek çok bilim dal hizmet ediyor. Ekipte Belçikal, Türk, Sri Lankal, ABD li ve Slovenyal bilim adamlar yer al yor. Turizm Uluslararas, ortaklafla çal fl lan bir ekip dedi. Kaz çal flmalar nda A lasun daki usta ve iflçilerin de görev yapt klar dile getiren Torun, eserlerin aç lmas nda mutlaka 1-2 Türk ö renci ile 1-2 Belçikal arkeolo un bulundu unu kaydetti. - Dördüncü onursal sütun bulundu Torun, bu y lki kaz çal flmalar nda yukar agoran n güney do u köflesini taçland ran yaklafl k 12 metre uzunlu undaki dördüncü onursal sütun un üst tanburlar n n, bafll n n ve üzerindeki heykel kaidesinin toprak alt ndan ç kar ld n kaydetti. Kaz lar n bafl nda böyle bir buluntunun kendilerini memmun etti ini anlatan Torun, Di er üç onursal sütunu bulmufltuk. Onlar aya a kald r yoruz. Dördüncü köfledeki onursal sütunu ar yorduk. Çok merak ediyorduk. Onu da toprak alt nda gayet güzel flekilde korunmufl halde bulduk. Çok mutluyuz çünkü yukar agora restorasyanlar n tamamlamak 30 Temmuz 2013 Agora n n aranan 4. Onursal Sütunu bulundu istiyoruz diye konufltu. Torun, ortaya ç kart lan dördüncü onursal sütunun MS 1. yüzy la ait oldu unu belirtti. Üzerinde bulunan yaz tlardan, sütunlar n kimler taraf ndan yapt r ld n ö renebildiklerini bildiren Torun, Agoran n her bir köflesinde, agoray yapt ran kiflilerin heykellerini tafl yan yüksek, tek bafl na ayakta duran 4 sütun vard. Biz bu sütunlardan dördüncüsünü bulduk. Bu sütunlar kentin ileri gelenleri taraf ndan yapt r lm fl diye konufltu Torun, 2010 y l nda aç lan Antoninler çeflmesinin, agoran n en önemli an t oldu unu dile getirerek, agoray tam bir bütünlü e kavuflturabilmek için aç a ç kard klar tüm k s mlar restore etmek istediklerini söyledi. Torun, flöyle devam etti: Agoran n güney bat s ndaki ve kuzey do usundaki kemerli girifllerin restorasyonlar n tamamlamak istiyoruz. Bu sene iki kap daki çal flmalar tamamlayaca z. Önümüzdeki y llarda kentin binlerce y ll k tarihini anlatan yukar agoran n restorasyonunu bitirmek istiyoruz. (AA)

5 30 Temmuz 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev. Mersin ilinin bir ilçesi. 2. Gözleri görmeyen. Proje. 3. Yaln z taban bulunan, aya a kordon ya da kay flla ba l bulunan aç k ayakkab. 4. Bütünüyle, büsbütün. 5. Ünlü bir film kahraman. Al n p sat labilen her türlü eflya. 6. Bir tür pudra. lçe. 7. Bir yolculuk s ras nda verilen dinlenme süresi. Yas. 8. Lahza. Kiloamperin simgesi. Ruh. 9. Bir fleyin do ru oldu unu belirtmek için yap lan iflaret. Birleflim, birlefltirme. 10. Bir fleyin elden ele geçmesi. Olumsuzluk anlatan önek. 11. Aç k duran baflparma n ucundan iflaret parma n n ucuna kadar olan uzakl k. 12. Verme, ödeme. Yap m iflleri. 13. Erkek sesinde bir perde. 14. Suçu ba fllama. Alakok. 15. Soyundan gelinen kimse. Tembih sözü. 16. Bir müzik parças n n sevimli ve cana yak n çal naca n belirten müzik terimi. 17. Yap labilirlik. 18. Uluslararas Çal flma Örgütünün k saltmas. Evrensel al c kan grubu. 19. Yaz ya muru. Sofrada kullan lan sahan altl. 20. C - l z, zay f, s ska. Yaz ile bildirme. Yukar dan afla ya: 1. B çak bileme aleti. Ba rsaklar tutan kar n iç zar. Belli bir konu üzerine olmayan konuflma, dereden tepeden. 2. Dolayl anlatma. Belli bir tona ba l olmadan yap lan beste. Bir nota. ki tarla aras ndaki s n r. 3. Telefonlar n ba l oldu u merkez. Ürün kald rma. Bafl sa l dileme. 4. Ç plak kafal. Bir ba laç. Dul kad nlar. 5. laç vererek hastal iyi etmeye çal flmak, tedavi etmek. Gümüfl bal. Süreli yay nlar, paras n önceden ödeyerek alma ifli. 6. A layan, inleyen. Yaln zl k korkusu. 7. Zehir, a. Damla. ri gövdeli bir papa an türü. Tanr sal. 8. Riyaziye. Bir organ m z. Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastal k. 9. Kale duvar. nce yap l, narin. Belirti, iz, niflan. Lantan n simgesi. 10. Uluslararas yollarda yük tafl yan büyük kamyon. Mikroskop cam. Antlaflma. Nikelin simgesi. Fiyat, paha. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, dünya nüfusundaki h zl ço alma ve beslenme al flkanl klar n n de iflmesiyle birlikte g da maddelerine duyulan ihtiyac n yo un bir flekilde artt n, g da maddelerine olan talebin karfl lanabilmesi amac yla; birim alandan daha fazla ürün alabilmek için tar msal alanlarda kimyasal girdilerin kullan ld belirtti. Konvansiyonel üretimde kimyasal mücadele yap lmas ile kimyevi gübrelerin bilinçsiz ve afl r kullan lmas sonucunda ekolojik dengede bozulmalar meydana geldi ini vurgulayan Bayraktar, bundan dolay çevre ve insan sa l üzerinde de olumsuz etkiler ortaya ç kmaya bafllad na dikkat çekti. nsan sa l n n önemi ve çevre bilincinin giderek artt günümüzde organik tar msal üretim faaliyetinin giderek ön plana ç kt na dikkat çeken Bayraktar, Yaln z ülkemizde organik tar msal üretim faaliyetleri tüm ülke nüfusunu besleyecek düzeyde de ildir. Bu nedenledir ki konvansiyonel tar msal üretimin devam etme zorunlulu u vard r. Konvansiyonel üretim ile organik üretim birbirlerinin alternatifi olmay p, farkl üretim tekniklerinin uyguland üretim flekilleridir. dedi. Organik tar m n Türkiye için büyük bir avantaj olarak ortaya ç kt n belirten fiemsi Bayraktar, organik tar msal üretimi yayg nlaflt rman n öncelikli hedef olmas gerekti ini vurgulad. Bayraktar, flunlar kaydetti: Ülkemizde bafllang çta sözleflmeli yetifltiricilik fleklinde Ege Bölgesi nde yo- unlaflan üretim, daha sonra ülke genelinde yayg nlaflm flt r. Organik tar m yap lan alanlar n da l ma bakt - m zda, ilaç ve gübrenin en az kullan ld, kimyasallarla topra n en az kirlendi i, Do u Anadolu Bölgemiz ilk s rada yer almaktad r. Bölge ola anüstü organik tar m potansiyeline sahiptir. Bu bölgemizi s ras yla Ege, Güneydo u Anadolu, ç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Marmara bölgeleri izlemektedir." Bayraktar; flöyle devam etti: "Türkiye de y llar itibar yla organik tar m n geliflimine bakt m zda, 1996 y l nda 6 bin 790 hektar olan organik tar m alanlar, 2011 y l nda 424 bin 117 hektara ç km flt r. Organik tar m alanlar n n toplam tar msal alan içindeki pay, 2011 y l na gelindi inde yüzde 2,4 e ulaflm flt r. Organik hayvanc l k ise yeni yeni geliflmeye bafllam flt r. Türkiye nin, 54,9 milyar dolar olan dünya organik tar m pazar nda 16 milyon dolar gibi oldukça küçük bir pay ald n bildiren Bayraktar, Dünya organik tar m pazar nda pay m z binde 2,9 u ancak geçmektedir. Türkiye nin, ço u üründe dünya üretiminde yüzde 2-3 ler düzeyinde pay al rken, organik tar mda binde 3 lerde kalmas kabul edilebilir bir durum de ildir. Ülkemizin, tar mdaki potansiyeline uygun olarak organik tar m pazar ndaki pay 5 e, 10 a katlanmal d r. dedi. Bayraktar, flu bilgileri verdi: Üreticilerin organik tar ma yönlendirilmesi, bu üretim dal n n benimsenmesi ve yayg nlaflt r lmas için verilen destekler büyük önem tafl maktad r. Çok say da ülkede oldu u gibi ülkemizde de organik tar m desteklenmektedir. Bu kapsamda; organik meyve sebze yetifltiricili ine, organik tarla ürünleri yetifltiricili ine, organik anaç s rmanda yetifltiricili ine, organik buza yetifltiricili ine, organik anaç koyunkeçi yetifltiricili ine, organik ar l kovan yetifltiricili ine, organik alabal k yetifltiricili ine, organik çipura-levrek yetifltiricili ine destek verilmektedir. Organik tar ma y llar itibariyle verilen desteklere bak ld nda; üreticilere 2009 y l nda 6 milyon 349 bin, 2010 y l nda 7 milyon 350 bin, 2011 y l nda 60 milyon 721 bin, 2012 y l nda ise 68 milyon 80 bin lira destek verildi. Görüldü ü üzere son y llarda taleple birlikte verilen destek tutarlar nda da ciddi art fl oldu y l nda 6 milyon 349 bin lira olan organik tar m deste i, 2012 y - l nda, yaklafl k 11 kat art r larak 68 milyon 80 bin liraya ç kt. Bu miktar daha da art r lmal d r. Var olan potansiyel ülkemize önemli katk lar sa layacak boyutlardad r. Organik hayvanc l k için destekleme ödemesi yap lmas na dair tebli- in, 20 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi ini hat rlatan Bayraktar, flunlar kaydetti: Tebli e göre; 2013 y l nda organik hayvan yetifltiricili i faaliyetinde bulunan yetifltiricilere; organik anaç s r, manda, buza, anaç koyun, keçi yetifltiricili i ile organik ar l kovan konular nda destek ödemesi yap lacakt r. Organik anaç s r, manda ve buza, anaç koyun ve keçi deste inden faydalanmak isteyen yetifltiricilerin 7 Ekim 2013 tarihinden itibaren 22 Kas m 2013, organik ar l kovan deste inden faydalanmak isteyen yetifltiricilerin ise 9 Eylül 2013 tarihinden itibaren 11 Kas m 2013 mesai saati bitimine kadar, tebli de belirtilen belgelerle birlikte il/ilçe müdürlüklerine baflvurmalar gerekmektedir. Destekleme ödemesine hak kazanan yetifltiricilere; organik anaç s - r-manda için hayvan bafl na 150 lira, organik buza için hayvan bafl na 50 lira, organik anaç koyun-keçi için hayvan bafl na 10 lira, organik ar l kovan için ise kovan bafl na 5 lira destekleme ödemesi yap lacakt r. (CHA) 30 Temmuz 2013 TZOB: Do u Anadolu ola anüstü organik tar m potansiyeline sahip Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, laç ve gübrenin en az kullan ld, kimyasallarla topra n en az kirlendi i Do u Anadolu Bölgemiz, ola anüstü organik tar m potansiyeline sahip. dedi. Palandöken: En pahal akaryak t ve elektri i esnaf kullan yor ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, en yüksek fiyattan akaryak t, elektri- i, ifl yeri ve trafik sigortas n esnaf ve sanatkar n kulland n belirttti. Bendevi Palandöken, konuyla ilgili yaz l aç klama yaparak, Esnaf ekonominin dengesi konumunda. Ancak girdileri tüm kesimlerden daha pahal kullan yor. Sigorta primlerini en uzun süre yat r yor ama en düflük emekli maafl n al yor. Anayasa n n 173 üncü maddesi 'devlet esnaf ve sanatkar n korur ve kollar' diyor. fiu ana kadar uygulanmayan Anayasa n n 173 üncü maddesi mutlaka uygulan r hale getirilmelidir. Çünkü esnaf ve sanatkar bugün yan nda çal flt rd iflçisi içinde en yüksek ücretli sigorta primini yat rmakta. Çünkü, esnafa teflvik olmad için di er kesimlerden daha yüksek sigorta ücreti ödemektedir. Tüm kesimlere indirim var. Esnaf ve sanatkara yok. dedi. Esnaf ve sanatkar n girdilerinin yüksek olmas, elektrik ve akaryak t fiyatlar n n sürekli olarak yükselmesinin, maliyetleri art rarak tüm temel fiyatlar etkiledi ini kaydeden Palandöken, flöyle dedi: Esnaf ekonomin dengesi ama girdileri hepsinden pahal. Konut ve sanayide kullan lan elektrik fiyatlar ndan daha yüksek fiyata elektri i esnaf ve sanatkarlar kullan yor. Bugün en uzun sigorta primini esnaf ödedi i halde teflviklerden yararlanam yor. Yani her fleyin en pahal s n esnaf kullan yor ama teflviklerden faydalanam yor. Ondan sonra da esnaf için çal flma yap yoruz, deniliyor. Girdi maliyetlerini, sigorta primlerini düflürücü teflvikler verilmelidir. (CHA)

7 30 Temmuz 2013 Ekonomi YARIN Bakan fiimflek: Yurt d fl ndaki gizli hesap bilgilerini temin edemiyoruz Maliye Bakan Mehmet fiimflek, Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar n n yurt d fl ndaki gizli hesaplar na iliflkin bilgilerin, çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmalar kapsam nda temin edilmesinin mümkün olmad n bildirdi. ANKARA - Mehmet fiimflek, CHP Genel Baflkan Yard mc s Sezgin Tanr kulu n n TBMM Baflkanl na sundu u " sviçre bankalar nda Türkiye Cumhuriyeti vatandafl kiflilerin hesaplar n n toplam ne kadard r? Malezya, Singapur ve Lüksemburg ile de gizi hesaplar n belirlenmesine yönelik imzalanan anlaflmalar sonucu tespit edilen bu ülkelerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandafl kiflilerin hesaplar n n toplam ne kadard r?" fleklindeki sorular cevaplad. fiimflek, Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar n n yurt d fl ndaki gizli hesaplar na iliflkin bilgilerin, genel nitelikli ve belli bir vergi hedefine yönelik olmamas nedeniyle, bu ülkelerle Türkiye aras nda uygulanmakta olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmalar kapsam nda temin edilmesinin mümkün olmad - BURSA - Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK), art k cep telefonu abonelerinin kiflisel verilerinin iflletmeciler taraf ndan ilgili kiflinin r zas dahilinde ifllenece ini duyurdu. BTK taraf ndan haz rlanan 'Elektronik Haberleflme Sektöründe Kiflisel Verilerin fllenmesi ve Gizlili inin Korunmas Hakk nda Yönetmelik' Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girdi. Kiflisel verilerin yurt d fl na ç kar lamayaca n öngören yönetmelikte "Kiflisel verilerin ifllenmesi kapsam nda abone taraf ndan iflletmeciye verilen r za, sadece al nan hizmete özgü olmak kofluluyla, kiflisel verilerin iflletmeci taraf ndan yetkilendirilen taraflar marifetiyle ifllenebilmesini de kapsar." denildi. BTK, vatandafllar n elektronik haberleflme sektöründe kiflisel verilerinin korunmas amac yla haz rlanan yönetmelikle, kiflisel verilerin iflletmeciler taraf ndan ifllenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallar na uygun olarak, ilgili kiflinin r zas na dayal olarak, elde edilme amac yla ba lant l, kaydedildikleri veya yeniden ifllenecekleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerinin benimsendi ini aç klad. Art k, iflletmeci taraf ndan yetkilendirilen taraflar n sundu u hizmetlerde dahil olmak üzere, abonelere yönelik sunulan tüm hizmetlerden yönetmelik hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda iflletmeci sorumlu tutulacak. Yönetmelikle iflletmecilere; flebekenin ve kiflisel verilerin güvenli ini ihlal eden belirli bir risk olmas ve BTK taraf ndan gerekli görülmesi halinde bu risk hakk nda abonelerini etkin ve h zl bir flekilde bilgilendirme yükümlülü ü getirildi. BTK taraf ndan yap lan aç klamada, " lgili mevzuat n ve yarg kararlar - n n öngördü ü durumlar haricinde, ancak afet ve acil durum halleri ile acil yard m ça r lar kapsam nda abonenin n aç klad. Türkiye Cumhuriyeti ile sviçre Konfederasyonu aras nda Gelir Üzerinden Al nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmas 'n n 8 fiubat 2012 tarihinde yürürlü e girdi ine iflaret eden flimflek, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra bafllayan vergilendirme dönemleri itibariyle uygulanmaya baflland n, Türkiye'nin imzalam fl oldu- u çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmalar n n bilgi de iflimini düzenleyen ve OECD model anlaflmay esas alan 26. maddesi kapsam nda ve bu maddedeki s n rlamalar dahilinde bilgi de iflimi yapt n hat rlatt. Bakan fiimflek, Burada amaçlanan, akit devletlerin vergi idareleri taraf ndan ihtiyaç duyulacak bilgilerin karfl l kl olarak de iflime tabi tutulmas d r. Öngörülür derecede ilgili olma' standard, vergi konusunda mümkün olan en kapsaml bilgi de iflimini sa lamay gerektirmekte fakat ayn zamanda akit devletlerin hedefsiz inceleme' (f shing expedition) ya da mükellefin vergi iflleriyle ilgisi olmayan bilgileri r zas aranmaks z n konum verisi ve ilgili kiflilerin kimlik bilgilerinin ifllenebilece- i düzenlenmifltir. Ayr nt l fatura gönderilen aboneler taraf ndan talep edilmesi halinde, iflletmecilere fatura ayr nt s nda yer alan telefon numaralar n n kurum taraf ndan belirlenecek rakamlar n n gizlenmesi suretiyle sunulmas yükümlülü ü getirilmifltir. Kiflisel verilerin yurt d fl na ç kar lamayaca hüküm alt - na al nm flt r. Haberleflmenin; takibi ve kayna n n tan mlanmas, sonland r laca noktan n, tarihinin, zaman n n ve süresinin belirlenmesi, türünün tan mlanmas, kullan c lar n haberleflme cihazlar n veya bunlar n ekipmanlar n tan mlanmas ve mobil haberleflme cihaz n n konumunun tespiti amac yla söz konusu verilerin flletmeciler taraf ndan bir y l süre ile saklanmas hüküm alt na al nm flt r." ifadelerine yer verildi. Gerçekleflmeyen aramalara iliflkin kay tlar n 3 ay; kiflisel verilere ve iliflkili 7 talep etmesine izin vermemektedir." dedi. fiimflek, OECD standartlar dikkate al nd nda, sviçre, Malezya, Singapur ve Lüksemburg'dan söz konusu bilgilerin, genel nitelikli ve belli bir vergi hedefine yönelik olmamas nedeniyle, bu ülkelerle Türkiye aras nda uygulanmakta olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaflmalar kapsam nda temin edilmesinin mümkün olmad n n de- erlendirildi ini kaydetti. fiimflek, "Di er taraftan, Jersey, Bermuda, Guernsey, Man Adas ve Cebelitar k ile imzalanan vergi konular nda bilgi de iflimi anlaflmalar henüz yürürlü e girmemifl olup Seyfleller, Bahamalar, Cayman Adalar ve ngiliz Virjin Adalar ile henüz vergi konular nda bilgi de iflimi anlaflmas imzalanmam flt r." bilgisini aktard. (CHA) GSM firmalar art k abonenin r zas dahilinde kiflisel verileri iflleyecek di er sistemlere yap lan eriflimlere iliflkin ifllem kay tlar n n dört y l ve soruflturma, inceleme, denetleme veya uzlaflmazl a konu olan kiflisel verilerin ise ilgili süreç tamamlan ncaya kadar saklanaca belirtildi. Aç klamada flu ifadelere yer verildi: " fllenen ve saklanan verilerin, saklama süresinin bitiminden itibaren en geç bir ay içinde imha edilmesi veya anonim hale getirilmesi düzenlenmifl ve söz konusu ifllemlerin tutanakla veya sistemsel olarak kay t alt - na al nmas öngörülmüfltür. Yönetmeli- in kiflisel verilerin yurt d fl na ç kar lmamas ile ilgili 4 üncü maddesinin ikinci f kras n n 1 Ocak 2014 tarihinde, di er hükümlerinin ise 24 Temmuz 2013 tarihinde yürürlü e girmesi öngörülmüfltür. Düzenlemeler ile birlikte, elektronik haberleflme sektöründe kiflisel verilerin ifllenmesi ve gizlili inin korunmas konular nda önemi bir ad m at ld de erlendirilmektedir." (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi DEN ZL - En çok ihracat yapan 10 il aras nda her ay birincilikle üçüncülük aras nda gidip gelen Denizli tekstilden tar ma, enerjiden turizme kadar birçok alanda h zla de iflerek gelifliyor. lin ihracat n n ana omurgas olan tekstil ve konfeksiyon sektörü, 2004 y llarda toplam Denizli ihracat n n yüzde 75 ini olufltururken son y llarda ihracat miktar artmas na ra men oran yüzde e geriledi. Bunun yerine mermer, traverten, bak r, makine yedek parças, demir ve tar m ürünleri ihracat da önemli yer tutmaya bafllad. Denizli Ticaret Odas (DTO) Baflkan Necdet Özer, il ekonomisinin son y llarda çeflitlenerek güçlendi ini söyledi. Özer, Denizli bir sanayi flehri olmas dolay s yla en fazla enerji tüketen illerimizden birisi ancak son y llarda do algaz kombine çevrim elektrik santralleri, jeotermal enerji ve günefl enerji panelleri kurularak enerjiye büyük yat - r mlar yap ld. limiz adeta bir enerji üssü konumuna geldi. Bunun yan - s ra turizm, tar m ve hayvanc l k sektörleri h zla gelifliyor. Müteflebbislerimiz sanayideki tecrübesini bu alanlarda kulland için normal flartlarda çiftçilerimizin belki senede gelebilece i noktaya, sanayilerimiz ihracat tecrübesiyle k sa sürede ulafl yor. dedi. Denizli de kurulan modern hayvan çiftliklerinde üretilen ürünlerin ihracat n n bafllamas yla sektörde büyük geliflmeler yafland n belirten Özer, 2002 y l nda 79 bin olan büyükbafl hayvan say s, 2012 y l nda yüzde 207 art flla 243 bin 522 oldu. Süt üretimi, 2002 y l nda y ll k 143 bin tonken 2012 sonunda 580 bin 864 tona ç kt. Ayr ca Avrupa Birli i'ne (AB) süt gönderme yeterlili ine sahip 10 çiftlikten alt s yla süt ihraç yetkisi olan alt firmadan biri Denizli'de. diye konufltu. DTO Baflkan Özer, Denizli nin genellikle sanayi ürünleriyle tan nd n, oysa hayvanc l k sektörü gibi tar m alan nda da Türkiye de baz ürünlerde öne ç kt n vurgulad. Özer flunlar söyledi: Denizli ba c l kta Türkiye ikincisi, elma, nar ve kiraz üretiminde üçüncüsü, üzüm ve haflhafl üretiminde ikincisi, kekik ve çerezlik ayçekirde i üretiminde birincisi olarak yer al - yor. Son y llarda jeotermal enerjiden yaralan larak kurulan modern seralarda üretilen ürünler, dünyaya ihraç edilmeye bafllad. Bunlar n yak n gelecekte büyük miktarlar bulaca n, zamanla tekstil ve konfeksiyonla yar flaca n umut ediyoruz. Denizli hracatç lar Birli i (DE- N B) Baflkan Süleyman Kocasert de son 8 y lda ihracat n n çok ciddi oranda çeflitlendi ini belirtti. Kocasert, 2004 y l nda 92 ülkeye ihracat yaparken bugün 161 ülkeye yap yoruz y l nda 771 ürün ihraç ederken bugün bin 916 farkl ürün ihraç ediyoruz. Tekstil ve konfeksiyon ihracat yüzde 50 oran nda artmas na ra men toplam Denizli ihracat nda yüzde e geriledi. Amiral gemimiz olan tekstil ve konfeksiyon hâlâ ana ihraç kalemimiz ama Denizli'deki pay n n yüzde 75 ten 47'ye gerilemesi mermer, traverten, bak r, makine yedek parça, demir gibi sektörlerin h zl geliflerek oranlar n büyüttü ü gösteriyor. fleklinde konufltu. Denizli fladamlar Derne i (D - AD) Baflkan Erdem Ayd n ise il ekonomisindeki çeflitlenmenin, sektörlerdeki krizlere karfl dayan kl l n artt rd n savundu. Ayd n, limiz ifladamlar, zor dönemde Türkiye fladamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) gibi kurulufllar n yönlendirmesiyle ABD ve AB d fl nda Afrika, Orta Asya ve Ortado u ülkelerinde yeni pazar aray fllar na girdi. Böylece sadece ürün çeflitlili ini de il, pazarlar n da çeflitlendirmifl oldu. AB ve ABD pazarlar n n istedi i kalitede ürün üreten ihracatç m z, alternatif pazarlara da kalite s k nt s çekmeden girme imkân buldu. ifadelerini kulland. (CHA) 30 Temmuz 2013 Denizli ekonomisi çeflitlenerek güçleniyor Denizlili sanayici, tecrübesini tar m ve turizmde kullan nca ekonomi çeflitlenerek güçlenmeye bafllad. Ekonomik ve sosyal geliflmifllik seviyesiyle Kayseri ve Gaziantep gibi Anadolu kaplanlar n n aras nda yer alan Denizli ekonomisi art k sadece tekstilde de- il, sa l k turizmi, serac l k, mermer ve kablo sektöründe de öne ç k yor. Sigortac l k ve özel emeklilik sektörlerinin denetimi ANKARA - Hazine Müsteflarl, sigortac l k ve özel emeklilik sektörlerinin gözetim ve denetiminde etkinli- in sa lanabilmesi ve risklerin sektöre etkisinin izlenebilmesi amac yla uluslararas kurulufllarla iflbirli i yapabilecek, ortak denetim ve bilgi paylafl m na iliflkin anlaflmalara taraf olabilecek. Hazine Müsteflarl, Sigortac l k ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik'te de iflikli e gitti. Resmi Gazete'nin bugünkü say - s nda yay mlanan yönetmeli e göre, sigorta, reasürans ve emeklilik flirketleri ile sigortac l k ve özel emeklilik sektörlerinde yer alan di er gerçek ve tüzel kiflilerin faaliyetlerinin gözetim ve denetimine iliflkin esas ve usuller yeniden belirlendi. Buna göre, "Sigorta grubu"nun tan m de ifltirildi. Sigorta grubu, "En az iki flirketten oluflan ve bunlardan en az birinin sigorta, reasürans veya emeklilik flirketi oldu u, di erinin ise söz konusu sigorta, reasürans veya emeklilik flirketi üzerinde önemli etkinli e sahip oldu u flirketler grubu" olarak tan mland. Hazine Müsteflarl, sigortac l k ve özel emeklilik sektörlerinin gözetim ve denetiminde etkinli in sa lanabilmesi ve s n r ötesi faaliyetler ile sistemik risklerin sektöre etkisinin izlenebilmesi amac yla yurtiçi ve yurtd fl ndaki muadil gözetim ve denetim otoriteleri ve uluslararas kurulufllarla iflbirli i yapabilecek, ortak denetim ve bilgi paylafl - m na iliflkin anlaflmalara taraf olabilecek, bilgi al flveriflinde bulunabilecek, ortak denetim forumlar oluflturabilecek ve uluslararas denetim forumlar na kat labilecek. (AA)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2

EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2 EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2 EKO MART-N SAN 2010 SAYI:2 MIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A 7 TL (KDV dahil) TEM Z TEKNOLOJ LER: Art k Çok mu Geç? Victor Ananias: Organik ç

Detaylı

KRONOLOJ / CHRONOLOGY

KRONOLOJ / CHRONOLOGY KRONOLOJ / CHRONOLOGY TEMMUZ-ARALIK 2009 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Temmuz 2009 Almanya da 23 May s 2010 tarihinde yap lan cumhurbaflkanl seçimini kazanan Cumhurbaflkan Horst Köhler ikinci dönem

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor?

Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor? Yönetim iftar yeme ine ortaklar davet etme ihtiyac görmedi Tekstilkent Yönetimi Ramazan Ay dolay s yla 18. Temmuz Cuma günü verdi i iftar yeme ine ortaklar n ço unlu unu davet etmedi. Yönetim verdi i iftarda

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı