Cihaz-Elemanlar. (1) (2) (3) (4a) (4b) (4c) (5a) (5b) (5c) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cihaz-Elemanlar. (1) (2) (3) (4a) (4b) (4c) (5a) (5b) (5c) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)"

Transkript

1

2 A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c

3 B C D E F G

4 H I K s L M

5 TR Kullanma k lavuzu STABILA-Rotasyon lazer LAR-100 modeli yatay ve dikey tesviye art kot alma iƒleri iæin öngörülmüƒ olan, basit kullan m özelliklerine sahip bir rotasyon lazeridir. 5 alan nda kendi kendini teraziye alma özelliªine sahiptir. Lazer ƒ n, gözle alg lanamayacak kadar uzak bir mesafede dahi olsa, bu ƒ n bir al c yard m ile yaklaƒ k 150 metrelik bir mesafeye kadar alg lanabilir. Cihaz n kullan m ve fonksiyon ƒekillerini mümkün oldukæa anlaƒ labilir ve uygulanabilir bir ƒekilde aæ klayabilmek iæin æok æaba sarf ett k. ayet, buna raªmen sizce cevaplanmam ƒ sorular n olmas durumunda aƒaª daki telefonlardan her zaman bilgi alabilirsiniz: 0049 / 6 46 / A E Cihaz-Elemanlar (1) (2) () (4a) (4b) (4c) (5a) (5b) (5c) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) Iƒ n bölücü-pentaprizma SP SP1: akül ƒ n n n æ k ƒ yeri SP2: rotasyon ƒ n iæin æ k ƒ yeri alter Poz.: Aæ k / kapal Seæme ƒalteri: Kendi kendini teraziye alma iƒlevi açik/kapal Seæme ƒalteri: Daimi ayar düzeltme iiƒlevi açik/kapal Seæme ƒalteri: Lazer ƒ n n bir eksen üzerinde eªmek Gösterge LED'leri: LED k rm z : Pil gerilimi ve aƒ r hararet LED yeƒil: ƒletim fonksiyonu AÇIK veya HAZIR / SORUNSUZ Darbe emniyeti Pil kutusu kapaª Sehpa baªlant diƒlisi 5/8" Odaklama iƒaretleri Dikey kot alma için ayaklar Yükseklik ayar iæin kol boƒluªu Yükseklik ayar iæin s k ƒt rma tertibat Koruma ve k lavuz æatal (14) Asmak için kanca - halka (15) Lazerli kot alma iƒlevi için 4 iƒaret 14

6 Uzaktan kumanda Lazer iƒin ayar ve yönlendirmesi 20 (16) -> Seæme ƒalteri: Rotasyon iƒlevi - Tarama iƒlevi (19) (20) (17) (18) Rotasyon iƒlevi: -> Rotasyon h z n azalt -> Rotasyon h z n art r Rotasyon h z = 0 -> lazer noktas sola doªru hareket eder -> lazer noktas saªa doªru hareket eder (17) (18) Tarama fonksiyonu : -> Tarama çizgisi sola doªru hareket eder -> Tarama çizgisi saªa doªru hareket eder (20) (19) Tarama fonksiyonu : -> Tarama çizgisi geniƒler -> Tarama çizgisi daral r Uzak kumandayla çal ƒ rken uzak kumanda aleti lazerin kullanma paneline yönelik olmal d r. 15

7 Ana Kullan mlar: Kot alma Cihazi saªlam bir yere veya bir sehpa üzerine oturtun. Not: Rotasyon lazeri, daha sonraki ölæüm noktalar na yaklaƒ k olarak ayn mesafede kurmak amaca uygun olacakt r. D Rotasyonlu lazer tuƒ ()'e bas larak devreye al n r. Cihaz otomatik terazileme iƒlemine baƒlar. Terazileme sona erdiªinde lazer dönmeye baƒlar. Çevre aydinliªina göre, ya görülebilen lazer ƒ n direk iƒaretlemek için kullan labilir ya da lazer ƒ n, al c ile alg lanabilir. Rotasyon h z (tuƒlar 19, 20) ve tarama fonksiyonu (tuƒ 16) uzaktan kumanda ile ayarlanabilir. Tuƒ (17) ve (18) ile tarama çizgisi veya lazer noktas ya saªa ya da sola çevrilebilir B A Daima lazer nokta merkezinin iƒaretlenmesine dikkat edin. Entegre edilmiƒ yükseklik ayar Lazer noktas n basit bir ƒekilde arzu edilen yüksekliªe getirebilmek iæin, lazer gövdesi yaklaƒ k olarak 80 mm dikey bir ƒekilde itilebilir. Bunun iæin s k ƒt rma vidas n (12) gevƒetiniz ve lazer yuvas n k lavuz æatal vas tas ile yukar ya doªru itiniz. Lazer noktas arzu edilen yüksekliªe ayarland ise, s k ƒt rma vidas (12) tekrardan s k l r. ƒletim türleri: C D ƒletim - sallant tespit fonksiyonuna ( Y-LED ) - sahip otomatik iƒletim Rotasyonlu lazer devreye al¼ nd ª nda, güvenlik aç s ndan ilk baƒta bu iƒletim konumuna geçer! Tuƒ 'e k saca bas ld ª nda cihaz devreye girer. Ayn anda otomatik tevsiye iƒlemi baƒlar. Yeƒil LED (9) yanar, Y-LED yan p söner. Iƒ n bölücü Pentaprizma dönmeye baƒlar, lazer ƒ n¹ yanar. Otomatik tevsiye iƒleminden sonra, lazer cihaz n istenilen pozisyona getirmek için takr. 0 saniye kal r; örn. yükseklik ayar, cihaz bir sehpaya baªlamak için vs. 16

8 Bu zaman içerisinde yataya karƒ oluƒan ufak tefek sapmalar düzeltilir. Bunun ard ndan lazer cihaz, denetiml otomatik iƒletim moduna geçer ve Y-LED söner. Sallant tespit fonksiyonu: Hafif derecede sallant¹ lar / titreƒimler belirli s n r deªerler içerisinde otomatik olarak dengelenir. Olumsuz etkenler yoªunlaƒt ª nda sallant tespit fonksiyonu devreye girer. Rotasyon durur. Lazer ƒ n devreden ç kar, Y-LED yan p sönmeye baƒlar. Lazer cihazi tuƒ () ile kapat l p tekrar devreye al nmal d r. Lazer ƒ n nla ilgili yap lan ince ayarlar n bozulmas na yol açabilen etkenler böylece gözden kaçmaz. Sallant tespit fonksiyonu bu durumlarda lazerin, öngörülen konum aç s ndan tekrar kontrol edilmesini veya yeniden ayarlanmas n sart k lar. Ayar düzeltme fonksiyonuna ( Y-LED ) sahip otomatik iƒletim Baz çal ƒma koƒullar nda (örn. zeminin aƒ r derecede titremesi) rotasyon lazerinin, oluƒan sapmalar sürekli kendiliªinden düzeltmesi maksada uygundur. Tuƒ () ile cihaz devreye al nd ª nda tuƒ (4b)'ye basarsan z bu iƒletim moduna geçmiƒ olursunuz. Sürekli yanan Y-LED ƒ ª bu iƒletim modunda bulunduªunuzu gösterir. Yataydan ufak tefek sapmalar (hafif sallant lardan ötürü) otomatikmen düzeltilir. Olumsuz etkenlerin boyutu artt ª nda rotasyon durur, lazer ƒ n yan p sönmeye baƒlar, lazer cihaz kendiliªinden yeniden ayarlama yapar. Sonradan ayarlama son erdiªinde ƒ n bölücü Pentaprizma tekrar dönmeye baƒlar. C D 4b Teraziye almaks z n manuel iƒletim ( X-LED ) Bir alan üzerinde 5 'yi aƒan meyilleri ve 2 alan üzerindeki meyilleri görüntülemek için, cihaz devreye ald ktan (tuƒ ) sonra otomatik mod, tuƒ (4a) ile kapat l r. X- LED yanmaya baƒlar. imdi cihaz elden istediªiniz kadar eªebilirsiniz (örn. sehpan n ayar n deªiƒtirerek). Bu durumda terazileme iƒlemi yap lmaz! Lazer alan sadece cihaz n ölçüm yapmas veya lazer noktalar n n ölçülmesi ile teraziye al nabilir.. Cihaz bir eksen etraf nda, yatay ekseni terazileyerek ( Z-LED) - elden ± 5 eªme Bu iƒletim modunda, örn. meyiller bir yönde toplanabilir. 4a F G Cihaz, odaklama iƒaretleri (9) yard m yla istenilen meyil yönüne tam yatay olarak elden konumlay n. deal ƒekil: Bir referans çizgisini takip ederek odaklama ve ayarlama, örn. bir duvara paralel olarak. 17

9 4c Cihaz devreye ald ktan (tuƒ ) sonra, Z-LED yanana kadar tuƒ (4c)'ye bas n. Bu durumda da cihaz yine sallant tespit modunda bulunur. Uzaktan kumanda tuƒlar (17) ve (18) yard m yla bu lazer alan ƒimdi hedef iƒaretlerinin odaklama çizgisi yönüne doªru yatay olarak yat r labilir. Odaklama çizgisi yönünde, yana doªru yat r lan alan otomatik olarak yatay ƒekilde terazilenir. (17) (18) -> Lazer alan yana yatar -> Lazer alan ters yöne doªru yatar C Dikey alanlar iƒaretleyin (dikey kot alma) Rotasyonlu lazeri, dikey terazileme (10) için öngörülen yan ayaklar üzerine yerleƒtirin. Cihaz elden, projekte edilen dikey lazer alan n n yönü, referans al nan bir çizgiye (örn. duvar, köƒe aç s ) hemen hemen paralel veya dik aç da gelecek ƒekilde konumlay n. Tuƒ ()'e k saca bas ld ª nda cihaz devreye girer. Cihaz, sallant tespit modunda bulunur. Rotasyon h z (17, 18) veya nokta ve çizgi fonksiyonu (16) aras nda gidip gelme, uzaktan kumanda ile ayarlan r. Yaln z nokta modunda, yönü deªiƒtirilmiƒ olan rotasyonlu lazer ƒ ª taraf ndan projekte edilen dikey lazer alan tuƒ (17) ve (18) üzerinden ± 5 kadar çevrilebilir. Böylece lazer alan, referans çizgiye tamamen paralel veya dik aç da konumlanabilir. E Kot alma lazeri ƒeklinde iƒletim Bir kodu zemin kesiminden tavana aktarmak için, taban k sm nda 4 iƒareti (15) bulunan lazer cihaz n bir çapraz iƒareti yönünde tam tam na konumlayabilirsiniz. Çapraz iƒaretinin kesiƒme noktas dikey lazer ç k s SP1'e denktir. Hatas z bir sonuç sadece otomatik iƒletme modu suretiyle düz bir zemin üzerinde elde edilebilir! 18

10 Dikeyde kot alma (17) (18) Sadece nokta iƒletim modunda ayarlama: (sadece rotasyon durumunda - tarama modunda deªil) -> Lazer alan sola doªru hareket eder -> Lazer alan saªa doªru hareket eder C Dikeyde kot almak iæin 2 temel metot Paralel alan oluƒtur: S1 = S2 ye kadar çevirin Aral ks z ƒ n Rotasiyon ƒ n Duvara dik aæ : Dikey referans alanlar n iƒaretleyin, örn. ara duvarlar n ölçülerini dahil ederek S1 = S2 ye kadar çevirin Rotasiyon ƒ n Aral ks z ƒ n 19 Fayanslar, Panelleri, Parkeleri (Zemin, Tavan, Duvar) basit bir æevirme hareketi ile dik aæ y belirle..

11 Kalibrasyonun kontrolü Rotasyon lazer LAR-100 modeli inƒaatlardaki kullan m iæin tasarlanm ƒ olup ƒirketimizden ayar mükemmel halde æ km ƒt r. Her hassas cihazda olduªu gibi, bu cihazda da kalibrasyon düzenli olarak kontrol edilmek zorundad r. Her iƒ baƒlang c ndan önce ve özellikle de cihaz n ƒiddetli sars nt lara maruz kalm ƒ olmas gibi durumlarda kontrol edilmelidir. Yatay Kontrol H Ayarlarda gerekebilen bir düzeltme böyle çok daha kolay yap labildiªinden mümkün olduªu kadar sekil (H)'de gösterilen cihaz konumuna uyunuz. 1. Rotasyon lazeri, duvardan 5 veya 10 metre mesafede ön k sm duvara bakacak ƒekilde yatay bir zemine kurunuz veya bir sehpaya ediniz H H2 H H Lazer cihaz n devreye al n (tuƒ ) ve otomatik terazileme iƒlemi bitene kadar bekleyin. SP2'nin ƒ n ç k ƒ yerini (tuƒ 17, 18 veya elden) duvara doªru çevirin. Görülebilir lazer nokta merkezini duvar üzerinde iƒaretleyiniz - Ölæüm 1 (Nokta1). Iƒ n æap n n mesafeye baªl olmas itibari ile iƒaretleme iƒlemi iæin daima lazer noktas n n merkezi kullan lmak zorundad r! Lazerin yükseklik ayar n deªiƒtirmeksizin (yani üæ ayak deªiƒtirilmemelidir), komple lazer cihaz n 90 æeviriniz. Cihaz n otomatik terazileme iƒlemini bekleyin ve SP2'yi yine duvar yönüne, iƒaretlenmiƒ olan 1. ölæüm noktas alan na doªru çevirin. Görülebilir lazer nokta merkezini duvar üzerinde iƒaretleyiniz (Nokta 2).. ve 4. noktalar elde edebilmek iæin, 4. ve 5. ad mlar ikiƒer defa tekrarlamal s n z metrelik bir mesafede 4 kontrol noktas aras ndaki mesafe 1 mm'den veya 10 metrelik bir mesafede 2 mm'den küæük ise, öngörülen± 0,1 mm/m toleransa uyum saªlanm ƒ olmaktad r. Burada nokta 1 ve, cihaz n y eksenine ve nokta 2 ve 4, cihaz n x eksenine tekabül eder. 140

12 Ayarlama - Yatay Yatay kontrolde bir tolerans aƒ m tespit edilmesi durumunda, lazer aƒaª da aæ kland ª gibi tekrardan ayarlanabilir. Burada esas olan, karƒ karƒ ya bulunan ölæüm noktalar d r, yani nokta 1+ veya de 2+4'ün mesafeleri. Burada nokta 1 ve, cihaz n y eksenine ve nokta 2 ve 4, cihaz n x eksenine tekabül eder. Örnek: 2+4 nokta mesafeleri, öngörülen ± 0,1 mm/m tolerans n d ƒ nda kal yor. Lazer, bu cihaz ekseninde tekrardan ayarlanmal d r! Ayar iƒlevini kullan rken dolu pil veya akü kullan lmal d r! Bunun için lazeri bu eksen ile (x ekseni) duvar yönünde kurun. Lazeri kapat n. Kalibrasyon moduna varmak için, ilk baƒta tuƒ (4a)'y bas l tutun. imdi ilaveten tuƒ ()'e k saca bas n. Y-LED yanmaya baƒlad ª nda tuƒ (4a)'y b rak n. X-LED ƒimdi h zl yan p sönmeye baƒlar: Lazer noktas tam olarak 2 ve 4 numaral noktalar n ortas nda duruyorsa, lazer n ayar düzgün yap lm ƒ demektir. Uzaktan kumanda tuƒlar (17) ve (18) ile lazer nokta yüksekliªini, 2 ve 4 numaral noktalar n tam ortas na gelen dek ayarlay n. Lazeri, y ekseni duvara doªru bakana kadar 90 çevirin. SP2'yi ƒimdi, lazer noktas iƒaretlerin istikametine bakana kadar çevirin. Lazer noktas n n merkezi, x ekseni kalibrasyonunda iƒaretlenmis olan merkez ile ayn deªilse, uzaktan kumanda tuƒu (20) ile y kalibrasyon moduna geçis yap l r. imdi Y-LED h zl bir ƒekilde yan p söner. Uzaktan kumanda tuƒlar (17) ve (18) yard m yla lazer noktas n, X ekseninin ortalama iƒaretinin tam hizas na gelene kadar ayarlayin. 4a Kalibrasyonu koruyun Lazer ƒimdi yeniden kalibre edilmiƒtir. Bu ayarlar, uzaktan kumanda tuƒu (19) ile haf zaya al n r. Ayarlar haf zaya al nmayacak ise, lazer üzerindeki tuƒ () ile ayar modundan, ayarlar haf zaya aktar lmaks z n ç k l r. Böylece eski ayar deªiƒtirilmeyip sabit kal r

13 Dikey Kontrol (Cihaz baƒ 90 yat r lm ƒ olarak yan ayak üzerinde) I Dikey kontrol iæin aralar nda en az 10 m mesafe olan 2 adet paralel duvar yüzeyine ihtiyaæ vard r. 1. Rotasyon lazeri, dikeyde kot alma iƒleminde olduªu gibi direk duvar önünde yan ayaklar üzerine oturtun veya buna uygun ƒekilde bir sehpaya monte edin. 2. Lazer cihaz n devreye al n ve kot almay otomatik olarak yapt r n - tuƒ (). Kesintisiz lazer ƒ n n A duvar na yöneltiniz. I K L Nokta (1)'in görülebilir lazer nokta merkezini A duvar üzerinde iƒaretleyiniz. Lazerin yükseklik ayar n deª ƒtirmeksizin, komple lazer cihaz n yaklaƒ k 180 æeviriniz. Sehpada herhangi bir deªiƒiklik yap lmamal d r. B rak n cihaz yeniden kot als n veya cihaz kapat p tekrar aæ n. Nokta (2)'in görülebilir lazer nokta merkezini B duvar üzerinde iƒaretleyiniz. imdi lazer cihaz n direk B duvar n n önüne konumland r n z. Lazer ƒ n n B duvar na yöneltiniz. B rak n cihaz yeniden kot als n veya cihaz kapat p tekrar aæ n. L M Cihaz n yüksekliªini, lazer nokta yüksekliªi nokta 2 ile ayn hizaya gelecek ƒekilde ayarlay n z (ideal çözüm: Krankl sehpa). Lazer tekrar kendiliªinden teraziye gelene kadar bekleyin. Lazerin yükseklik ayar n deª ƒtirmeksizin, sadece lazer cihaz n yaklaƒ k 180 æeviriniz. Sehpada herhangi bir deªiƒiklik yap lmamal d r. 1. B rak n cihaz yeniden kot als n veya cihaz kapat p tekrar aæ n. 14. Nokta ()'ün görülebilir lazer nokta merkezini A duvar üzerinde iƒaretleyiniz. 15. A ve B duvar n n mesafesi 10 m olmas durumunda nokta 1 ve 'ün mesafesi 2 mm'den fazla olmamal d r. 0,1 mm P1 P > m 2s 142

14 Ayar - Dikey Vertikal kontrolde bir tolerans aƒ m tespit edildi. Lazeri kapat n. Kalibrasyon moduna varmak için, ilk baƒta tuƒ (4a)'y bas l tutun. imdi ilaveten tuƒ ()'e k saca bas n. Y-LED yanmaya baƒlad ª nda tuƒ (4a)'y b rak n. Z-LED ƒimdi h zl yan p sönmeye baƒlar: Lazer ƒimdi Z ekseninde ayarlanabilir. Lazer noktas, dikey kontrol noktalar 1 ve 'ün tam ortas nda duruyorsa, lazerin ayar düzgün yap lm s demektir. Uzaktan kumanda tuƒlar (17) ve (18) ile lazer nokta yüksekliªini, 1 ve numaral noktalar n tam ortas na gelene dek ayarlay n. 4a 17 Ayar iƒlevini kullan rken dolu pil veya akü kullan lmal d r! 18 Kalibrasyonu koruyun Lazer ƒimdi yeniden kalibre edilmiƒtir. Bu ayarlar, uzaktan kumanda tuƒu (19) ile haf zaya al n r. Ayarlar haf zaya al nmayacak ise, lazer üzerindeki tuƒ () ile ayar modundan, ayarlar haf zaya aktar lmaks z n ç k l r. Böylece eski ayar deªiƒtirilmeyip sabit kal r. 19 Pil deªiƒimi Rotasyonlu lazer Lazer gövdesini yukar ya doªru itiniz (-> entegre edilmiƒ yükseklik ayar ). Pil kutusu kapaª n (7) çözünüz (aç n z), kapaª ç kartip pilleri al n z. Yeni pilleri, pil kutusu içerisindeki tarif doªrultusunda tak n z. Sadece 1,5 V Mono hücreli piller (Ebat D) kullan n z). Uzaktan kumanda Mono D LR20. 7 Mignon AA LR6 14

15 Iƒ kl diyotlar vas tas ile gelen iƒletim durumu göstergesi ve hata uyar lar lgili tuƒlar n yan nda bulunan LED'ler ( 5a) seçilen iƒletim modlar n gösterir. Iƒ kl diyot yeƒil yan yor Iƒ kl diyot yeƒil yaniyor + Lazer yanip sönüyor -> Lazer faaliyette -> Lazer kendi kendini ayarl yor Iƒ kl diyot yeƒil yan p sönüyor + Lazer yanip sönüyor Iƒ kl diyot k rm z yan yor Iƒ kl diyot k rm z yan yor + Lazer yanip sönüyor Iƒ kl diyot k rm z yan p sönüyor + Lazer yanip sönüyor Iƒ kl diyot k rm z yan p sönüyor + yeƒil + Lazer görünmüyor -> Lazer fazla yan yatm ƒ + lazer kendi kendini ayarlama alan n n d ƒ nda + lazer kendi kendini ayarlayam yor -> Lazer faaliyette -> Pil çok zay flad -> Kisa zaman sonra pilin deªistirilmesi gerekli -> Lazer kendi kendini ayarl yor -> Pil çok zay flad -> Kisa zaman sonra pilin deªistirilmesi gerekli -> Pil çok zay flad -> Lazer fazla yan yatm ƒ + lazer kendi kendini ayarlama alan n n d ƒ nda + lazer kendi kendini ayarlayam yor -> Cihazdaki içerisindeki hararet 50 C üzerinde -> Lazer diyotlar aƒ r hararete karƒ koruma nedeniyle devreden ç kar lm ƒt r -> Çal ƒmaya devam etmek için cihaz gölgelendirin -> Lazer kapal Uyar : Göz, 2.S n fa dahil olan lazer cihazlar nda, lazer ƒ n na k sa süreli tesadüfen gerçekleƒen bak ƒlarda göz kapaª refleksi vas tas ile korunur. Bundan dolay, bu cihazlar baƒkaca bir güvenlik önlemine gerek duyulmaks z n kullan labilir. Buna raªmen lazer ƒ n na bak lmamal d r. EN : Çocuklardan uzak tutulmal d r! Bu lazer cihazlar için mevcut olan, lazer-görme gözlüªü koruyucu özelli- ªe sahip deªildir. Bu gözlük, lazer ƒ n n n daha iyi görülebilmesine imkan saªlar. 144

16 Koruyucu bak m ve temizlik Lazer ƒ n ç k ƒ ndaki kirli camlar, ƒ n kalitesini olumsuz etkiler. Temizlik yumuƒak bir bezle yap lmal d r.. Lazer cihaz n nemli bir bezle temizleyiniz. Üzerine bir ƒey püskürtmeyiniz veya bir s v içerisine sokmay n z.! Hiçbir çözücü madde veya inceltici kullanmay n z! Rotasyon lazer LAR-100 modeline her hassas optik cihazda olduªu gibi itina ile bakmal s n z. Teknik veriler Lazer tipi: K rm z diyot lazeri, Dalga uzunluªu 65 nm Ç k ƒ gücü: < 1 mw, Lazer s n f 2; EN :01-11 uyar nca Kendi kendini ayarlama alan : yaklaƒ k ± 5 Hassasiyet: Piller: ƒletim süresi: ± 0,1 mm/m 2 x 1,5 V Mono hücreli Alkali piller, Ebat D, LR20 yaklaƒ k 120 saat ƒletim harareti alan : 0 C ile +50 C Cihaz > 50 C dereceden itibaren otomatik kapan r. Depolama harareti: -20 C ile +60 C aras nda Teknik deªiƒiklk yapma hakk sakl d r. Garanti ƒartlar STABILA, materyal veya üretim hatalar ndan dolay, cihaz n güvence verilmiƒ niteliklerinde eksiklikler ve hatalar olmas durumunda, cihaza sat n al nd ª tarihten itibaren 24 ayl k bir süre ile garanti verir. Eksikliklerin giderilmesi ƒirketin takdiri ile gerçekleƒir ve cihaz üzerinde iyileƒtirme çal ƒmalar yap labilir veya yerine yenisi verilebilir. Daha geniƒ talepler STABILA taraf ndan kabul edilmez. Nizami olmayan kullan mdan (örneªin. düƒürmeden dolay oluƒan hasarlar, yanl ƒ ak m/gerilim türü ile gerçekleƒtirilen iƒletim, uygun olmayan enerji kaynaª n n kullan lmas ) ve de cihaz üzerinde kiƒi, sat n alan veya üçüncü ƒah slar taraf ndan yap lan deªiƒikliklerden dolay oluƒan hasarlardan sorumlu deªiliz. Ayn ƒekilde, cihaz n fonksiyonunu belirgin bir ƒekilde etkilemeyen doªal aƒ nma belirtileri ve ufak eksiklikler de garanti kapsam nda deªildir. Lütfen, olas garanti talepleriniz için doldurulmuƒ garanti belgesi (bununla ilgili olarak son sayfaya bak n z), orijinal faturas ve cihaz ile birlikte yetkili sat c n za baƒvurunuz. 145

A 1 4b 4a 5c 5b 5a

A 1 4b 4a 5c 5b 5a O 3a 3b 10 A 1 4b 4a 5c 5b 5a 9 2 11 12 13 6 7 8 B C D E F G H max 1/8 3/16 26ft 39ft I s ~ 17ft K L M TR Kullanma k lavuzu STABILA-Rotasyon lazer LAPR-150 modeli yatay ve dikey tesviye art kot alma iƒleri

Detaylı

Laser LAX 50. Kullanma kılavuzu

Laser LAX 50. Kullanma kılavuzu Laser LAX 50 tr Kullanma kılavuzu B1 B2 B3 2. 3. 3. 1. 2. 1. C1 C2 C3 2. 1. 2,75 m 3. 2. 1. A 3 5 14 2 1 6 4 7 9 15 8 10 12 11 13 D1 D2 2m 1 mm D3 E1 2m E2 E3 X= 5m E4 F1 1,5 mm 1,5 mm F2 F3 s > 5m > 16

Detaylı

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

100 mm Lazer alg lama penceresi 100 mm 9. Çizgide iƒaretleri. 10. Pil gözü kapaª 11. Tutma klemensi için takma diƒi 12.

100 mm Lazer alg lama penceresi 100 mm 9. Çizgide iƒaretleri. 10. Pil gözü kapaª 11. Tutma klemensi için takma diƒi 12. TR Kullanma k lavuzu STABILA REC 300 Digital, rotasyonlu lazerlerin tespiti için kullanımı kolay bir Receiver dir. Receiver REC 300 Digital cihaz ile rotasyon lazer cihazlar ndan gelen lazer ƒ nlar n,

Detaylı

Laser LAR 120 G. Kullanma kılavuzu

Laser LAR 120 G. Kullanma kılavuzu Laser LAR 120 G tr Kullanma kılavuzu A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H 17ft 4ft I s ~ 17ft K L M tr Kullanma kılavuzu STABILA-Rotasyonlu Lazer LAR 120 G modeli yatay ve dikey

Detaylı

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu Laser LAX 300 G tr Kullanma kılavuzu A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4 X1 X2 X3 5m 5m S = 5m

Detaylı

LA 90L / LA 180L. Kullanma kılavuzu

LA 90L / LA 180L. Kullanma kılavuzu L 90L / L 80L tr Kullanma kılavuzu L 80L 7 3a 5 6 4 3b 8 d b c b a a C L 80 L L 90 L D D >,8m > ft 90 Y Y m 3 3 ft E E E3 F Y D ± 5 D X D3 G,8m ft G G3 S > 5 m > 6 3 ft G4 G5 3 3 tr Kullanma kılavuzu STIL-L90L

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Laser FLS 90. Kullanma kılavuzu

Laser FLS 90. Kullanma kılavuzu Laser FLS 90 tr Kullanma kılavuzu L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L 2

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Receiver REC 150. Kullanma kılavuzu

Receiver REC 150. Kullanma kılavuzu Receiver tr Kullanma kılavuzu Kullanma kılavuzu STABILA, rotasyonlu lazerlerin tespiti için kullanımı kolay bir Receiver dir. Receiver cihazı ile rotasyon lazer cihazlarından gelen lazer ışınlarını, insan

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver tr Kullanma kılavuzu Kullanma kılavuzu STABILA lazer çizgileri kaydetmek için kullanımı kolay bir Receiver dır. Receiver ile STABILA çizgili lazer cihazının sadece pals dönüşümlü lazer ışınları

Detaylı

Kullanma Kılavuzu LAX 400

Kullanma Kılavuzu LAX 400 Kullanma Kılavuzu LX 400 Kullanma Kılavuzu STBIL-LX 400, şantiye kullanımına yönelik, kolay kullanımlı, otomatik tesviye özelliğine sahip çok çizgili bir lazer cihazıdır. Lazer cihazı, ± 4 aralığında otomatik

Detaylı

LAR 350. Kullanma Kılavuzu.

LAR 350. Kullanma Kılavuzu. Kullanma Kılavuzu www.stabila.com İçindekiler Dizini Bölüm Sayfa 1. Amacına uygun kullanım 3 2. Güvenlik uyarıları 4 3. İlk kez çalıştırmadan önce 4 4.1 Cihaz elemanları 5 4.2 Cihaz elemanları - Uzaktan

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

YAŞLI ve ENGELLİLERİ DE TAŞIYAN ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ

YAŞLI ve ENGELLİLERİ DE TAŞIYAN ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ YAŞLI ve ENGELLİLERİ DE TAŞIYAN ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ PROF. DR. M. CENGİZ TAPLAMACIOĞLU ÖĞR.GÖR.DR. M. AKİF ŞENOL GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLGİLİ

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 52 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Kullanım kılavuzunu ve ekte bulunan Garanti Bilgileri

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22 PCE-PH 22 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler... 3 2 Genel açıklama / Teknik Özellikler... 3 3 Fonksiyonlar... 4 4 Kalibrasyon... 4 5 Ölçüm Yöntemi... 5 5.1 ph Ölçümü... 5 5.2 Data-Hold...

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş Model: KD-050/50-100 PARMAK İZLİ KİLİT Kullanma Kılavuzu CE İÇİNDEKİLER Ürün Bilgileri 1.1 Ürün modeli ve özellikleri 1.2 Fonksiyonlar 1.3 Kilit parçaları ve özellikleri 1.4

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Durometre PCE-DX-A Shore A

Kullanım Kılavuzu Durometre PCE-DX-A Shore A PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Durometre PCE-DX-A Shore A Versiyon 1.1 İçindekiler

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

REC 410 Line RF. Kullanma Kılavuzu. REC 410 Line RF

REC 410 Line RF. Kullanma Kılavuzu. REC 410 Line RF tr Kullanma Kılavuzu 2015 Kullanma Kılavuzu STABILA lazer çizgileri kaydetmek için kullanımı kolay bir Receiver dır. Receiver ile sadece STABILA nın çizgili lazer cihazlarının lazer ışınları alınabilir.

Detaylı

DUTEST pro. KullanmaTalimati. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. KullanmaTalimati. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro KullanmaTalimati Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Kullanım Kılavuzu DUTEST

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

TABANCA TEKNİK BİLGİ

TABANCA TEKNİK BİLGİ TABANCA TEKNİK BİLGİ Havalı tabanca Serbest Tabanca Spor Tabanca Materyal ve Ekipman İçindekiler 1. Materyal ve Ekipman..3 1.1 Silahın seçimi..3 1.2 Silah Kabzası...3 1.2.1 Üzerinde yapılacak çalışmaların

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

MESAFE ÖLÇME CİHAZI 4X21

MESAFE ÖLÇME CİHAZI 4X21 MESAFE ÖLÇME CİHAZI 4X21 Kullanma talimatları Ürn.No. 90-33000 Fig. 2 Fig. 1 E G F C D E B B H D C Genel Uyarı Bedensel yaralanma riski! Bu cihazı hiçbir zaman doğrudan güneşe ya da güneşin yakınına bakmak

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ. Đş Araçlarının Đnsana Uyumu. Tutma yeri konstrüksiyonlarında şu hususlara dikkat etmek gerekir

ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ. Đş Araçlarının Đnsana Uyumu. Tutma yeri konstrüksiyonlarında şu hususlara dikkat etmek gerekir ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ MAK4091 Ergonomi 1 Đş Araçlarının Đnsana Uyumu 1. El ile yönetilen iş aletleri 1.1 Kas kuvveti ile çalıştırılanlar 1.1.1 Tek bacaklılar: Bıçak, çekiç, tornavida v.b. 1.1.2

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

RTX356-1 Uzak mesafeli kumanda sistemi

RTX356-1 Uzak mesafeli kumanda sistemi RTX356-1 Uzak mesafeli kumanda sistemi delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel-Fax:0216-348 65 21 Uzak mesafeli kontroller için (1km) veya daha fazla, 1 butonlu uzaktan kumanda seti.çalışma frekansı 315

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Teknik Dosya Üretim Standartları

Teknik Dosya Üretim Standartları Teknik Dosya Üretim Standartları MAY 2015 İçindekiler 1. 0 sayfa no Sistem profilleri Sistem aksesuarları Ana profiller Yardımcı profiller 1.1 1.2 1.3 1.5 Aksesuarlar 1.6 Kepenk sistemi ile ilgili önemli

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

ODTÜ 60. YIL LOGOSU KULLANIM KILAVUZU

ODTÜ 60. YIL LOGOSU KULLANIM KILAVUZU ODTÜ 60. YIL LOGOSU KULLANIM KILAVUZU ODTÜ 60. yıl logosu kullanım kılavuzu, ODTÜ kurumsal kimliği kapsamında, tüm görsel malzemelerde, ODTÜ 60. yıl logosunun kullanım düzeni ve kurallarını içerir. ODTÜ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir.

Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir. FG250D FG250S KONVEYÖRLÜ FRTÖZ 4. MAKNANIN KULLANIMI Makina endüstriyel kullanım amacıyla üretilmitir ve kullanım eitimini almı personel tarafından kullanılabilir. 4.0 FRTÖZ KONVEYÖRÜNÜN ÇALIMASI Fritözün

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Ürünün Takılması 50 cm 50 100m = x4 50 cm Dedektörle Reflektör arasında net bir görüş hattı sağlayın 8-100 m Sert yüzeylere (strüktürel duvar veya kiriş) monte edin 18 50m = x1

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

Işık Akısı Ölçüm Cihazı

Işık Akısı Ölçüm Cihazı Işık Akısı Ölçüm Cihazı TES-133 KULLANIM KILAVUZU Kutu içerisindeki CD: Bilgisayar Yaz l m ve Protokol 133 ZERO RATIO ZERO MAX MIN AVG TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. İÇİNDEKİLER Başlık Sayfa 1. GİRİŞ...1

Detaylı

Her inkübatördeki s cakl ölçmek için ayn ekipman kullan n ve test termometrelerinin uygun ekilde kalibre edildi inden emin olun.

Her inkübatördeki s cakl ölçmek için ayn ekipman kullan n ve test termometrelerinin uygun ekilde kalibre edildi inden emin olun. NKÜBATÖR SICAKLI I DE KENL KLER NEDEN ZLENMEL D R? nkübatörler aras farkl l klar ve içerideki s cakl klar n izlenmesi, kuluçkahane bak m programlar n n kontrol edilmesi aç s ndan güçlü bir araçt r. Bir

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı