KİMYA VE ELEKTRİK KONU ANLATIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİMYA VE ELEKTRİK KONU ANLATIMI"

Transkript

1 1 Madde - Elektrik İlişkisi Tüm maddeler elektriksel yapıya sahip taneciklerden oluşmuştur. Bu yapıdan dolayı elektrik enerjisi yardımıyla maddenin yapısında değişiklik yapılabildiği gibi, kimyasal değişimler sonucu açığa çıkan enerji de elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjinin elektrik enerjisine, elektrik enerjisinin de kimyasal enerjiye dönüşümünü inceleyen bilim dalına elektrokimya denir. Elektrokimya günlük yaşantımızda akülerde, pillerde, kaplamacılıkta ve metallerin saflaştırılması gibi alanlarda kullanılır. Metallerde elektrik iletkenliği elektronların hareketi ile sağlanır. Metallerin elektrik akımını iletmeleri sırasında metalin yapısında bir değişiklik olmaz. Nötr bir atomda her zaman proton sayısı elektron sayısına eşittir. Elektron sayısı proton sayısından farklı olan atom gruplarına iyon denir. (-) yüklü iyonlara anyon, (+) yüklü iyonlara katyon adı verilir. Asitler, bazlar ve tuzlar gibi sudaki çözeltileri elektrik akımını ileten maddelere elektrolitik madde denir. Elektrolitik bir maddenin iletkenliği çözeltisindeki zıt yüklü iyonların hareketiyle gerçekleşir. Elektriğin iletilmesi metallerde hareketli elektronlar ta rafından, elektrolitik çözeltilerde serbest hareket edebilen iyonlar tarafından gerçekleştirilir. Sofra tuzu suda çözününce, NaCl(k) + su Na(suda) + Cl(suda) şeklinde(+) ve(-) iyonlarına ayrışır. Bu tepkimede Na + katyon, cı - anyondur. Bir atomun bileşiklerinde sahip olduğu, pozitif ya da negatif yüke yükseltgenme basamağı (yükseltgenme sayısı) ya da değerliği denir. İyonik bileşiklerde alınan ya da verilen elektron sayıları tarafından, Kovalent bileşiklerde elementlerin elektronegatiflik leri tarafından belirlenir. Örneğin, bir iyonik bileşik olan NaCI, +1 yüklü sodyum iyonu (Na + ) ile -1 yüklü klor iyonu (Cl - ) tara fından oluşturulduğu için bu bileşikteki yükseltgenme basamakları Na için +1 ve CI için -1 dir. Diğer taraftan bir kovalent bileşik olan amonyağın (NH3) yapısındaki hidrojen atomu ametaller ile yaptığı bileşiklerde daima +1 yükseltgenme basamağına sahip olduğundan bileşiğin nötr olabilmesi için azotun (N) yükseltgenme basamağı -3 olacaktır. Yükseltgenme basamaklarının bulunması için aşağıda belirtilen kuralların çok iyi bilinmesi gerekir. 1. Bir elementin doğadaki kararlı halinde değerliği (ister atomik, isterse molekül halinde olsun) sıfırdır. Örneğin, H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, l2, P4, S8, He, Ar, Na Sıfır. 2. Tek atomlu bir iyonun değerliği o iyonunun yüküne eşittir. Örneğin,Al +3 +3, Cl -1-1, Na Bir bileşikte, atomların değerlikleri toplamı sıfırdır. Bu sayede bileşik içinde değerliği bilinmeyen elementin değerliği bulunabilir. x = +5 olarak bulunur Örneğin, HNO3 bileşiğinde hidrojen atomu (+1), oksijen atomu (-2) değerlikli olduğundan, azot atomunun değerliği; 4. Çok atomlu (poliatomik) iyonlarda, atomların değerlikleri toplamı, iyonun yüküne eşittir. Örneğin; SO4-2 iyonunda oksijenin değerliği (-2) dir. 4 tane oksijen atomundan -8 yük gelir. Toplam yük -2 olduğundan x + (-8) = -2 den S nin yükü +6 olur. 5.Periyodik cetvelin 1A grubunda yer alan alkali metaller bileşiklerinde +1, IIA grubunda yer alan toprak alkali metaller bileşiklerinde +2, IIIA grubunda yer alan aluminyum metali +3 değerlik alır. 6.Geçiş metallerinden olan Zn +2, Ag ise +1 değerlik alır. 7.Elektronegatifliği en büyük olan F nin bileşiklerindeki değerliği her zaman (-1) dir. 8.Hidrojenin alkali ve toprak alkali metallerle yaptığı hidrür bileşiklerinde değerliği (-1) dir; bunun dışındaki bileşik lerinde değerliği +1 dir. Örneğin; H2O H (+1), NaH H (-1) 9.Oksijen bir çok bileşiğinde (-2) değerliklidir, ancak F ile (+2) değerlik alır. OF2-1 O (+2) Peroksitlerde (O2-2 her bir oksijen atomunun değerliği (-1) dir. İndirgenme-Yükseltgenme (Redoks) Bir tepkime sırasında bir maddeden diğer bir maddeye elektron transferi oluyorsa, bu tür tepkimelere indirgenme -yükseltgenme tepkimeleri ya da kısaca "redoks tepkimeleri" denir. Yükseltgenme: Bir atom ya da iyonun elektron vermesi olayına yükseltgenme denir. Elektron kaybının olduğu yarı tepkimeye de yükseltgenme yarı tepkimesi denir. Yükseltgenme sırasında atom ya da iyonun değerliği verilen elektron sayısı kadar artar. İndirgenme: Bir atom ya da iyonun elektron alması olayına indirgenme denir. Elektron alındığını gösteren yarı tepkimeye de indirgenme yarı tepkimesi denir. Elektron vererek değerliği artan maddeye yükseltgenen, elektron alarak değerliği azalan maddeye de indirgenen madde denir. Bir madde yükseltgenmeden diğeri indirgenemeyeceği için yükseltgenen madde aynı zamanda indirgen ya da indirgeyen maddedir. Benzer mantıkla indirgenen madde de aynı zamanda yükseltgen ya da yükseltgeyendir. Sonuç olarak, yükseltgenmeye uğrayan madde, birlikte tepkimeye girdiği maddeyi indirgediği için indirgen, indirgenme ye uğrayan madde birlikte tepkimeye girdiği maddeyi yükseltgediği için yükseltgen olarak adlandırılır. Bu tepkimede Zn atomu 2 elektron vererek değerliği 2 artmıştır (yükseltgenen madde); Cu +2 iyonu ise bu 2 elektronu ala rak değerliği azalmıştır (indirgenen madde). Cu +2 ye elektron vererek onun indirgenmesini sağladığı için Zn bir indirgen; Cu +2 de elektronları alarak Zn nin yükseltgenmesini sağladığı için yükseltgendir.

2 2 Aktiflik Metallerin elektron verme, ametallerin ise elektron alma istekleri aktiflik olarak tanımlanır. Element halinde bulunan bir metal, bileşik halindeki bir metali açığa çıkarıyorsa yani onunla yer değiştiriyorsa, bu metal diğerinden aktiftir. Bu olay sırasında aktif metal aşınır. örnek olarak; Ni metalini CuS04 çözeltisine daldırırsak, Ni metali çözünür, Cu metali açığa çıkar. Bu örnekteki tepkime denklemi Ni (k) + CuSO4(suda) NiSO4(suda) + Cu(k) şeklindedir.bu olayda, Ni metali Cu metalinden daha aktif olduğundan Ni metali elektron vermiştir ve aşınmıştır. Ni(k) Ni +2 (suda) + 2e - Bu verilen elektronlar da çözeltide bulunan Cu +2 iyonları tarafından alınıp, Cu katısı oluşmuştur. Cu +2 (suda) + 2e - Cu (k) Buna göre, net tepkime denklemi yandaki gibi olur. Bu deneyde metallerin yerleri değiştirilmiş olsaydı tepkime olmazdı. Cu (k) + NiSO4(suda) Tepkime olmaz. (Buna göre, Cu atomlarından elektronlar Ni +2 iyonlarına geçemez). Sonuç; 1. Ni metalinin aktifliği (e - verme isteği) Cu metalinden fazladır. 2. Cu +2 iyonlarının indirgenme isteği (e - alma), Ni +2 iyonlarınkinden fazladır. Aktif bir metal, elektron vererek bileşik yapısında bulunan pasif metal iyonunu indirger ve bu metal iyonu ile yer değiştirir. Aşağıdaki tepkimeler kendiliğinden oluşmaktadır. Buna göre X, T, Z ve M metallerinin elektron verme (aktiflik) eğilimine göre sıralanışı büyükten küçüğe doğru nasıl olur? Çözüm: Tepkimelere tek tek bakarsak I. tepkimede elektron verip T + nın indirgenmesi sağlayan X metali olduğundan X daha aktiftir, (X > T). II. tepkimede T metali elektron vererek Z*2 yi indirgediğinden T metali Z'den daha aktiftir, (T > Z). III. tepkimede M metali elektron vererek X* iyonunu indirgediğinden, M metali X den daha aktiftir, (M > X). Buna göre elektron verme eğilimleri yani aktiflik M > X > T > Z şeklinde sıralanır. Aktif metalden yapılmış bir kaba daha pasif bir metal iyonunu içeren bir çözelti konulursa, aktif metal elektron vererek aşınır ve bu kapta çözelti saklanamaz. X, Y ve Z metallerinin elektron verme eğilimleri X > Y > Z şeklindedir. Buna göre, yukarıdaki kaplardan hangilerinde bir süre sonra aşınma olur? Çözüm: Metallerin elektron verme eğilimleri X > Y > Z şeklinde olduğundan, I. kapta X + Y +2 SO4 X +2 SO4 + Y şeklinde bir tepkime gerçekleşir. Çünkü X, Y den daha aktif olduğundan X, 2 elektron vererek (+2) iyonuna; Y+2 iyonu da 2 elektronu alarak Y katisına dönüşür. Buna göre tepkime olan bu kapta aşınma gözlenir ve X kabında YSO4 çözeltisi saklanamaz. II. kapta Z + X +2 SO4 tepkimesi gerçekleşmez. Çünkü X, Z den daha aktif bir metaldir ve elektron verip (+) yüklü olmak ister. Zaten, X çözeltisinde (+2) yüklü olduğundan bu kapta aşınma olmaz ve bu kapta XSO4 çözeltisi saklanabilir. III. kapta Y + Z +2 SO4 Y +2 SO4 + Z şeklinde bir tepkime olur. Y metali Z den daha aktif olduğundan, Y metali 2 elektron vererek (+2) yüke sahip olurken, Z +2 iyonları da 2 elektron alarak indirgenir. Y kabı aşınır ve bu kapta ZSO4 çözeltisi saklanamaz Redoks Tepkimelerini Denkleştirmek Redoks tepkimelerini denkleştirmek için iki yöntem geliştirilmiştir. 1. Yükseltgenme basamağı yöntemi (Değerlik yöntemi) 2. Yarı tepkime yöntemi 1. Yükseltgenme Basamağı Yöntemi I) İyonsuz denklemler HNO3 + H2S NO+ H2O+ S tepkimesini yükseltgenme basamağı yöntemini kullanarak denkleştirmek için aşağıda verilen basamaklar izlenir. a. Her atomun yükseltgenme basamağı (değerliği) bulunarak üzerine yazılır. b. Değerlikleri değişen atomlar belirlenerek, atom başına alınan veya verilen elektron sayıları bulunur. Tepkimede N atomu +5 den +2 ye indirgenmiş, S de -2 den O'a yükseltgenmiştir. c. İndirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimeleri yazılır(indirgenen ve yükseltgenen atom sayılarına dikkat edilir.) İndirgenme : N e - N +2 Yükseltgenme : S -2 S + 2e d. Alınan ve verilen elektron sayılan uygun katsayılar verilerek eşitlenir. Yukarıdaki tepkimede en küçük ortak kat 6 dır. Buna göre indirgenme tepkimesini 2 ile, yükseltgenme tepkimesini 3 ile çarparak taraf tarafa toplarsak: tepkimesi elde edilir. e. Toplu denklemin katsayıları redoks denklemindeki katsayılardır. Buna göre, 2HNO3 + 3H2S 2NO + H2O + 3S En son olarak da suyun katsayısı (H ve O atomlannın denkliği için) 4 olmalıdır. Buna göre 2HNO3 + 3H2S 2NO + 4H2O + 3S tepkimesi elde edilir. öğrendiklerimizi uygulamak için K2Cr2O7 + S + H2O SO2 + KOH + Cr2O3 tepkimesini değerlik yöntemi ile denkleştirelim.öncelikle her atomun yükseltgenme basamağı bulunur. İndirgenen ve yüksetgenen maddeler belirlenerek, tepki meleri yazılır. (Atom sayılanna dikkat edilir.) İndirgenme : Cr e - Cr2 +3 Yükseltgenme: S 0 S e - İki tepkime için ortak kat 12 dir. Buna göre 1. tepkimeyi 2 ile, 2. tepkimeyi de 3 ile çarparak taraf tarafa toplarsak

3 3 elde edilir. Elde edilen katsayılar aynı zamanda redoks tepkimesindeki katsayılardır. 2K2Cr2O7 + 3S + H2O 3SO2 + KOH + 2Cr2O3 Bu kat sayılar yerlerine taşındığında bunlar yardımıyla önünde katsayısı olmayan H20 ve KOH in katsayıları hesaplanabilir. Eşitliğin sol tarafında 4 tane K atomu olduğundan KOH in katsayısı 4 olmalıdır. KOH için 4 katsayısı yazılırsa, tepkimenin ürünler kısmında 4 tane H atomu bulunur. Buna göre, girenlerdeki suyun katsayısı da 2 olmalıdır. Buna göre tepkimenin denkleşmiş hali,2k2cr2o7 + 3S + 2H2O 3SO2 + 4KOH + 2Cr2O3 dir. İyonlu denklemler Redoks tepkimelerinin bir çoğu asidik veya bazik ortamlarda gerçekleşir. Ortamın asidik veya bazik olması durumunda tepkimenin denkleştirilmesi için farklı yöntemler kullanılır. Asidik Ortamda Denkleştirme: Asidik ortamda gerçekleşen, N2O3 + MnO4 - Mn +2 + NO3 - tepkimesini asidik ortamda denkleştirelim. İyonsuz denklemlerdeki ilk 5 basamaktaki kurallar aynen uygulanır. a. b. N +3 yükseltgenir, Mn +7 indirgenir. c. d. e. Şimdi farklı olarak asidik ortamda uygun tarafa H + eklenerek yük denkliği sağlanır. Tepkimenin girenler tarafındaki toplam yük 4 tane MnO4 - den (-4), tepkimenin ürünler tarafındaki toplam yük ise 4 tane Mn +2 den (+8) ve 10 tane NO3 - den (-10) olmak üzere (-2) dir. Eklenecek olan H + iyonu (+) yüklü olduğundan eşitliğin girenler tarafına 2 tane H + iyonu eklenerek yük denkliği her iki taraf (-2) olacak şekilde sağlanır. 5N2O3 + 4MnO H + 4Mn NO3 - H + iyonu eklendikten sonra, bozulan H atomu denkliği için uygun tarafa H2O eklenerek denklik sağlanır. Eşitliğin girenler tarafında 2 tane H atomu olduğundan, eşitliğin ürünler tarafına 1 tane H2O eklenerek H denkliğide sağlanmış olur. 5N2O3 + 4MnO H + 4Mn NO3 - + H2O Son kontrol O atomlarıyla yapılır. Sol tarafta ( = 31) O atomu, sağ tarafta ( = 31) O atomu olduğundan denkleştirme tamamlanır. H3PO2 + Cr2O7-2 H3PO4 + Cr +3 tepkimesini yükseltgenme basamağı yöntemine göre asidik ortamda denkleştirerek pekiştirme yapalım. Öncelikle her atomun yükseltgenme basamağı bulunur. tepkimeleri yazılır. İndirgenen ve yükseltgenen maddeler belirlenerek önce bu atomların atom sayıları denkleştirilir ve elde edilir. Buna göre elde edilen katsayılar tepkimenin katsayılarıdır. 3H3PO2 + 2Cr2O7-2 3H3PO4 + 4Cr +3 Tepkimenin girenlerinin ve ürünlerinin yükleri 0 + 2(-2) (+3) Yük denkliği için yükü (+1) olan H + iyonundan 16 tanesini tepkimenin girenlerine ekleriz. 3H3PO2 + 2Cr2O H + 3H3PO4 + 4Cr +3 H atomu denkliği için de tepkimenin ürünler kısmına 8 tane H2O ekleriz. 3H3PO2 + 2Cr2O H + 3H3PO4 + 4Cr +3 +8H2O tepkimesi elde edilir. Son kontrol için girenler tarafı O atomu = ( = 20) sağlanmış olur. ürünler tarafı O atomu = ( = 20) Bazik Ortamda Denkleştirme: Bazik ortamdaki denkleştirmenin asidik ortamdaki denkleştirmeden tek farkı, H + yerine OH - kullanılarak yük denkliğinin sağlanmasıdır. Asidik ortamdaki örneğe dönersek, a, b, c, d maddelerinden elde edilen tepkimeye göre tepkimesinde yük denkliği için tepkimenin ürünler tarafına 2 tane OH - iyonu eklenmelidir. 5N2O3 + 4MnO4-4Mn NO OH - Bozulan H atomu denkliği için de tepkimenin girenler tarafına 1 tane H2O eklenmelidir.buna göre, H2O + 5N2O3 + 4MnO4-4Mn NO OH - tepkimesi elde edilir. S -2 + I2 SO4-2 + I - tepkimesini yükseltgenme basamağı yöntemine göre denkleştirerek öğrendiklerimizi pekiştirelim. Öncelikle her element atomunun yükseltgenme basamağı bulunur. indirgenen ve yükseltgenen maddeleri atom sayılarını öncelikle denkleştirerek indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerini yazalım. İndirgenme : I2 + 2e - 2I - Yükseltgenme : S -2 S e - Iki tepkimenin ortak katı 8 dir.birinci tepkimeyi 4 ile çarparak taraf tarafa toplarsak, elde edilir. Katsayılan redoks tepkimesindeki katsayılar olarak kabul edersek, yük kontrolüne göre, eşitliğin girenler tarafına 8 tane OH - eklenmelidir. 4I2 + S OH - 8I - + SO4-2 elde edilir. H atomu için de ürünler tarafına 4 tane H2O eklenmelidir. Buna göre, 4I2 + S OH - 8I - + SO H2O elde edilir. Yarı Tepkime Yöntemi Bu yöntemle ana denklem biri indirgenme diğeri de yükseltgenme olmak üzere iki yarı tepkimeye ayrılır. Bu iki tepkime denklemi ayrı ayrı denkleştirilir ve sonra elektronlar eşitlenerek taraf tarafa toplanır. Asidik Ortamda Denkleştirme Yarı tepkime yönteminde element atomlarının yükseltgenme basamaklarını belirlemeden de denklem denkleştirilebilir. MnO4 - + Fe +2 Mn +2 + Fe +3 tepkimesini asidik ortamda yarı tepkime yöntemine göre denkleştirelim. a.iki yarı tepkimenin iskelet denklemi yazılır. MnO4 - Mn +2 Fe +2 Fe +3 b.o ve H dışındaki, (yarı tepkimelerde bulunan) atomlar eşitlenir. c.oksijen atomları için uygun tarafa H20 eklenir. MnO4 - Mn H2O Fe +2 Fe +3 H atomları için uygun tarafa H + eklenir.

4 4 MnO4 - +8H + Mn H2O Fe +2 Fe +3 Yük kontrolü yapılarak her iki yarı tepkime için uygun tarafa elektronlar eklenir ve yarı tepkimeler eşit olacak şekilde uygun katsayıları çarpılarak taraf tarafa toplanır. Eğer elektron ürünler tarafında ise tepkime yükseltgenme, girenler tarafında ise indirgenme yarı tepkimesi olduğu anlaşılır. Buna göre, elde edilir. Bazik Ortamda Denkleştirme Bazik ortamlarda delikleştirebilmek için OH - iyonu kullanılır. H ve O atomlarını eşitlemek için uygun yere H2O eklenir. AIO2 - + NH3 AI + NO3 - tepkimesini yarı tepkime yöntemine göre bazik ortamda denkleştirelim. a.yarı tepkime yöntemi kullanılarak denkleştirme yapılırken yükseltgenme basamaklarını bulmaya gerek yoktur. Ancak bu tepkimeyi birde yükseltgenme basamaklarını bularak denkleştirmeyi deneyelim. b.indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerinin iskelet denklemi yazılır. İndirgenme : AIO2 - Al Yükseltgenme: NH3 NO3 - c.o ve H dışındaki (yarı tepkimelerde bulunan) atomlar eşitlenir. Her iki tepkimede de Al ve N atomları sayıları birbirine eşittir. d.oksijen atomu eksik olan tarafa H2O eklenerek oksijen eşitliği sağlanır. İndirgenme : AIO2 - Al + 2H2O Yükseltgenme :3H2O + NH3 NO3 - e.h atomu eksik olan tarafa H sayısında H2O eklenirken ters tarafa OH - eklenerek H eşitliği sağlanır.. indirgenme: 4H2O +AlO2 - Al +2H2O + 4OH - Yükseltgenme 9OH - + 3H2O + NH3 NO H2O f.yük kontrolü yapılır ve uygun yerlere elektronlar eklenerek yarı tepkimeler uygun katsayılarla çarpılır ve tepkimeler taraf tarafa toplanır. elde edilir. Denkleştirme işlemi istenirse asidik ortamda olduğu gibi yapılır. Elde edilen denklemde her iki tarafa da H + sayısı kadar OH - eklenir. Gerekiyorsa su katsayıları sadeleştirirlir. Elektrokimyasal Piller: Elektrokimyasal piller, kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi üreten sistemlerdir. Galvanik ya da Volta pilleri olarak da adlandırılırlar. Anyon: (-) yüklü iyonlardır. Katyon: (+) yüklü iyonlardır. Elektrot: Yükseltgenme ya da indirgenmenin gerçekleştiği tel ya da levha halinde olan metal parçasıdır. Elektrolit: Elektrotun içine daldırıldığı sıvı. Anot: Yükseltgenmenin gerçekleştiği elektrottur. Katot: İndirgenmenin gerçekleştiği elektrottur. Standart Yarı Piller: Eğer bir yarı pil, 25 C ve 1 atm basınç altında 1 M lık iyon çözeltisine daldırılmış bir metal elektrot içeriyorsa, bu tür yarı pillere standart yarı pil denir. a. Eğer iki yarı pilin elektrotları, küçük bir ampulden geçen metal bir iletken ile birleştirilirse, yarı pillerdeki denge bozulmuş olur. b. Elektrotları birbirine bağlayan devreye dış devre denir. * Zn metali Cu metalinden daha aktif olduğundan, Böyle bir pil sisteminde; dengesi vardır. Bir Elektrokimyasal Pilin Çalışma Prensibi yanda verilmiştir. tepkimeleri gerçekleşir. Çinko ve bakır elektrot ve bunların çözeltilerinin kullanıldığı pile aynı zamanda Daniell pili de denir. c. Yükseltgenme anotta gerçekleşir. d. İndirgenme katotta gerçekleşir. e. Anotta elektronlar üretildiği için anot (-) yüklüdür. f. Katot ise (+) yüklüdür. Dış devrede elektronlar anottan katoda doğru hareket ederler (- den + ya) g. Yalnızca dış devre ile pil çalışmaz, devrenin tamamlanması gerekir. Bu nedenle tuz köprüsü kullanılır. h. Tuz köprüsü elektriksel nötralliği sağlayarak devreyi tamamlar ve pilin çalışmasını sağlar. i. Pil çalışırken, anotta Zn katisının kütlesi azalır, Zn iyon derişimi artar. Görüldüğü gibi anotta (+) yük yoğunluğu artacağından nötralliği sağlamak için tuz köprüsündeki (-) yüklü iyonlar (anyonlar) anot bölümüne geçer. j. Katotta Cu +2 iyonları elektronları alarak indirgendiklerinden II nolu kapta Cu kütlesi artar. Cu +2 derişimi azalır. Nötralliği sağlamak için tuz köprüsündeki (+) yüklü iyonlar (katyonlar) katoda geçerler. k. Tuz köprüsündeki anyonlar -» anoda, katyonlar -> katoda geçerler. l. Tuz köprüsündeki bu iyon hareketleri iç devre olarak adlandırılır. net tepkimesi elde edilir.herhangi bir elektrokimyasal pil;

5 5 Anot tepkimesi solda gösterilir. Katot tepkimesi sağda gösterilir. Tuz köprüsü işareti ile gösterilir. Kısaca özetlerse Yukarıda gösterimi verilen pili çizerek anot ve katot bölümlerini ve buralarda gerçekleşen tepkimeleri yazınız. Dış devreden geçen elektron yönünü gösteriniz. Pili çizmeden önce gösterimden sol tarafın anot sağ tarafın katot olduğunu hatırlayalım. Anotta yükseltgenme tepkimesi yani Al(k) Al +3 (suda) +3e - ve katotta indirgenme yani tepkesi 2H + (suda) +2e - H2(g)gerçekleşir. Al Al e - tepkimesinde e - açığa çıkarak bu elektronlar H + iyonunun H2(g) gazına indirgenmesini sağlar. Bu nedenle elektronlar dış devrede anottan katoda doğru gider. STANDART ELEKTROT POTANSİYELLERİ Bir pilin voltajı ya da gerilimi, iki yan pil tepkimesinin elektron verme eğilimleri arasındaki farktır. Bir pilin gerilimi basınç, sıcaklık ve çözeltilerin derişimlerine bağlıdır. Pil gerilimleri 25 C ve 1 atm basınçta, iyon derişimi 1 Moları çözeltiler kullanılarak ölçülürse, bu gerilimlere standart o pil gerilimleri denir, ve E 0 pil şeklinde gösterilir. Tek bir yarı pilin gerilimini ölçmek imkansızdır. Bu nedenle seçilen bir yarı pilin standart gerilimi sıfır kabul edilir (referans elektrot) ve diğer yarı pil gerilimleri bu referansla karşılaştırılarak bulunabilir. Bu işlem için seçilen referans yarı pil standart hidrojen elektrotudur. (SHE). Tepkimeye girmeyen Pt elektrot (katalizör görevi yapar), 1 M H + derişimine sahip bir asit çözeltisine 25 C de batırılır, bu çözelti sürekli olarak 1 atm basınçta H2 gazı ile temas halinde tutulur.buna göre; denge olayı olur. Bu tepkimede H + iyonunun indirgenme eğilimi ölçülmüş tür. E nin üzerindeki " 0 " standart koşullan belirtir. Çinko Yarı Pilinin Standart Elektrot Geriliminin Ölçülmesi E nin indirgenmeye ait olduğunu göstermek için E H+/H2 şeklinde de gösterilebilir. Hidrojen elementi referans elektrot kabul edilerek diğer elementlerin yükseltgenme ve indirgenme eğilimleri ölçülebilir. Bu pilin çalışması sırasında; I. ölçülen pil gerilimi 0,76 V olmuştur. II. Çinko elektrotun kütlesi azalmıştır. III. H + iyonları derişimi azalmıştır. Buna göre, anot ve katot tepkimeleri; elde edilir. Bu pilin kısa gösterimi, şeklindedir. Kullanılan maddelerde sıvı ya da gaz varsa, elektrotlar parantez içinde belirtilir. Pil potansiyeli E 0 pil yükseltgenme ve indirgenme pil potansiyelleri toplanarak bulunur. Bakır Yarı Pilinin Standart Elektron Geriliminin Bulunması Bu pilin çalışması sırasında ise, i. ölçülen pil gerilimi 0,34 V tur. ii. Bakır elektrotun kütlesi artmıştır. iii. H + iyonları derişimi artmıştır. Buna göre, yarı pil tepkimeleri; Buna göre; Aşağıdaki listede 25 C de bazı maddelerin standart İndirgenme potansiyelleri verilmiştir.

6 6 Pil Gerilimini Etkileyen Etmenler Derişim Etkisi Zn(k) + Cu +2 (suda) Zn +2 (suda) + Cu(k) tepkimesinin standart şartlarda E 0 pil değeri 1,1 Volttur. İki tür arasındaki elektron alma ve verme eğilimleri arttıkça bu türlerin oluşturdukları pilin gerilimi (Epil) de artar. Yukandaki pil sisteminde başlangıçta elde edilen 1,1 V değeri zamanla azalır, çünkü redoks tepkimesi zamanla dengeye ulaşır. Pil tepkimesi dengeye ulaştığında pil potansiyeli sıfır olur ve pil çalışmaz. E pil = 0 olduğunda sistem dengededir ve pil çalışmaz. Standart pil potansiyelleri 25 C deki çözeltiler için 1 M derişim ve gazlar için 1 atm basınç değeriyle hesaplanırken, ortam koşulları değiştiğinde elektrot potansiyelleri Le Chatelier ilkesine göre hesaplanır. Le Chatelier ilkesine göre tepkimeye girenlerin derişiminin arttırılması tepkimeyi ürünler yönüne, ürünlerin derişiminin arttırılması da tepkimeyi girenler yönüne kaydırır. Buna göre, boşalmış bir pili yeniden çalıştırabilmek için [Cu +2 ] derişimi artırılmalı ve [Zn +2 ] azaltılmalıdır. Bu etki Le Chatelier ilkesine göre dengeyi sağa kaydırır. Dengeyi sağa kaydıran etkiler pil potansiyelini artırır. Bir redoks tepkimesinin 25 C deki farklı derişimlerdeki pil potansiyeli (Epil) ile standart koşullardaki pil potansiyeli arasındaki ilişki Alman termodinamikçi W. Nernst tarafından bulunmuştur. Nernst denklemine göre standart koşullarda olmayan pilin potansiyeli hesaplanabilir. (n: Yarı hücre tepkimesinde alınan ya da verilen elektron sayısı) Sıcaklık Etkisi Pil tepkimeleri dışarıya enerji verdiklerinden ekzotermiktir. Zn(k) + Cu +2 (suda) Zn +2 (suda) + Cu(k) + Enerji Buna göre; Sıcaklık artınlırsa, denge sola kayar, pil gerilimi azalır. Sıcaklık azaltılırsa, denge sağa kayar, pil gerilimi artar. Basınç Etkisi Basıncın pil gerilimine etkisi ancak gaz elektrotlarda gözlenir. örneğin; Zn(k) + 2H + (suda) Zn +2 (suda) + H2 (g) E 0 pil = 0,76V pilinde H2 basıncının artırılması, dengenin sola kaymasını sağlar ve böylelikle pil gerilimi azalır. Elektrot Yüzey Alanı Etkisi Elektrotların yüzey alanını değiştirmek, pil gerilimini etkilemez. denge tepkimesinde Le Chatelier ilkesine göre X(k) miktarının artırılması dengeyi etkilemez. [Y + ] derişiminin artın İması dengeyi sağa kaydırır. [X + ] derişiminin artın İması dengeyi sola kaydırır. Y(k) miktarının artırılması dengeyi etkilemez. Pil tepkimeleri her zaman ekzotermik olduğundan sıcaklık arttırılırsa denge sola kayar. Suyun Elektrolizi Saf suyun 1 atm basınç ve 25 C sıcaklık koşullarında H2(g) ve 02(g) şeklinde bileşenlerine ayrılması kendiliğinden gerçekleşmez, istemsizdir. 2H2O(s) 2H2(g + O2(g) E 0 tepkime: -1,23 V tepkimesinin gerçekleşebilmesi için dışarıdan enerji verilmesi gerekir. Suyun elektrolizi işleminde Hoffman voltametresi kullanılır. Saf suyun elektrolizi çok yavaş gerçekleştiğinden, tepkimeyi hızlandırmak için H2SO4, NaOH gibi iyon oluşturarak elektrik iletkenliğini artıran, ancak değişime uğramayan çözeltiler kullanılabilir. Saf suyun elektrolizinde anot ve katotta gerçekleşen tepkimeler aşağıdaki gibidir. Anot: 2H2O(s) O2(g) + 4H + (suda) + 4e - E = -1,23 V Epil : 25 C de farklı derişimdeki pil gerilimi E 0 pil : 25 C de standart koşullardaki pil gerilimi pil Kc : derişime bağlı denge sabiti n: yarı hücre tepkimesindeki alınan ya da verilen elektron sayısı. Katot: 4H + (Suda) + 4e - 2H2(g) E = 0 V Toplam: 2H2O(s) 2H2(g) + O2(g) E = -1,23 V Görüldüğü gibi saf suyun elektrolizi sonucunda elde edilen hidrojen ve oksijen gazlarının hacimleri birbirine eşit değildir. Görüldüğü gibi saf suyun elektrolizi sonucunda elde edilen hidrojen ve oksijen gazlarının hacimleri birbirine eşit değildir. Aşağıdaki örneği birlikte çözelim Suyun elektrolizi sonucunda anotta NK da 2,8 L gaz toplanıyor. Buna göre, Katotta toplanan gazın türünü ve hacmini bulunuz. Suyun elektrolizinde Katotta: 4H + + 4e - 2H2(g) Anotta: 2H2O 4H + + O2(g) + 4e - tepkimeleri gerçekleşir. Oluşan H2 gazının hacmi O2 gazının hacminin 2 katıdır. Buna göre Anotta VQ2 = 2,8 L Katotta VH = 5,6 L olur. Sulu Çözeltilerin Elektrolizi Sulu çözeltilere elektroliz uygulandığı zaman ortamda tuzdan gelen iyonların yanı sıra çözücü olan suda yükseltgenme ve indirgenme de yer alır.genel olarak ortamda bulunan maddelerden indirgenme gerilimi yüksek olan katotta, yükseltgenme gerilimi büyük olan madde ise anotta açığa çıkar. Sulu NaCI çözeltisini ele alırsak tepkimelerinin gerçekleşmesi olasıdır.

7 7 Yükseltgenme ve indirgenme gerilimlerine bakarsak katotta, H2 gazı ve anotta O2 gazı açığa çıkması gerekir. Ancak endüstriyel uygulamalarda anotta O2 yerine genelde Cl2 gazı açığa çıkar. Bunun birkaç nedeni vardır. Genellikle çözeltiler derişik olduğundan Cl - iyon derişimi fazla olur. Ayrıca endüstriyel uygulamalarda elektrot direncinin önüne geçmek için yüksek voltaj uygulanır. O halde Naci'nin sulu çözeltisinde katotta H2 elde edilirken anotta Cl2 açığa çıkar. Elektroliz sırasında maddelerin yükseltgenme ve indirgenme gerilimleri verilmediği zaman, aşağıda verilen kurallara göre anot ve katot tepkimeleri belirlenir 1. Anot ve katotta pasif element önce açığa çıkar. (Aktiflik metallerde e - verme, ametallerde ise e - almalıdır.) 2. Poliatomik iyonlar (NO3 -, SO4-2 PO4-3 ) yükseltgenmezler. Bunların yerine O2 gazı oluşur. 3. F - iyonu hiç bir zaman yükseltgenmez. Onun yerine O2 gazı oluşur. 4. Sulu çözeltilerde I -, Br -, Cl - iyonları varsa öncelikle bunlar açığa çıkar. 5. Aktif metaller açığa çıkmazlar. Soy metaller varsa H2 den önce bunlar açığa çıkar, örneğin, Cu, Ag gibi metaller varken Na, K gibi metaller indirgenmezler. Verilenleri aşağıdaki örnek üzerinde açıklayalım: Şekildeki elektroliz kabında platin (Pt) elektrotlar kullanı Elektroliz kabında bulunan {+) ve (-) yüklü larak Na2SO4 çözeltisi elektroliz ediliyor. iyonlanmız. Buna göre (-) ve (+) elektrotlarda sırası ile aşağıda- (+) yüklü iyonlar: Na +,H + kilerden hangisinin açığa çıkması beklenir? (-) yüklü iyonlar: O -2, SO4-2 (Elektron verme istekleri: Na > H > O -2 > SO4-2 ) e - verme istekleri: Na > H > O -2 > SO4-2 olduğuna göre, (-) elektrotta yani katotta e~ alıp indirgenme olacağından H + nın elektron alma isteği daha büyük olduğundan 2 H + + 2e - H2(g) elde edilir. (+) elektrotta yani anotta e - verip yükseltgenme olacağından O -2 nin elektron verme isteği daha büyük olduğundan 4OH - O2(g) + 2H2O + 4e - elde edilir. Elektrolizin Nicel İncelenmesi (Faraday Yasası) Michael Faraday, 1833 yılında elektroliz ile ilgili iki tane yasa belirlemiştir. Faraday ın I. elektroliz kanununa göre; Elektrolizde anot ve katotta açığa çıkan madde miktarları devreden geçen elektrik yükü miktarı ile doğru orantılıdır. Faraday ın II. elektroliz kanununa göre: "Aynı miktarda elektrik yükü geçen farklı elektrolitlerin elektrolizi sırasında her bir hücre elektrotlarında, elde edilen madde miktarları bu maddelerin eşdeğer kütleleriyle doğru orantılıdır.devreden 1 mol elektronun yükü geçince 1 eşdeğer gram madde açığa çıkar. Bir maddenin atom kütlesinin değerliğine oranı eşdeğer kütleyi verir. 1 mol elektronun yükü 1 faradaylık yüktür ve coulomb elektrik yüküdür. 1 mol elektron = 1F=96500 coulomb Q=l.t Eşitliği kullanılarak da devreden geçen toplam elektrik yük miktarı bulunabilir.q: yük miktarı, birimi coulomb I: akım şiddeti, birimi amper t: zaman, birimi saniye Verilen bilgileri aşağıdaki örnekle açıklayalım. Şekildeki elektroliz kabında erimiş AlF3 sıvısı 4A lik akım ile 2 saat süre ile elektroliz ediliyor.buna göre anot ve katotta toplanan maddelerin türü ve mol sayılarını hesaplayınız. Elektroliz kabının katot ve anot bölümlerinde gerçekle şen tepkimeleri şöyledir: Katot: Al e - Al(k) Anot: 2F - F2 + 2 e - Q = I. t ise Q = 4A. ( )sn = coulomb Al e - Al(k) 2F - F2 + 2 e - 3mol e - 1mol Al 1mol F2 2mol e - 0,3mol e - 0,1mol Al 0,15mol F2 0,3mol e - Endüstriyel Elektroliz Uygulamaları Elektroliz endüstride birçok alanda kullanılır. Bunlardan öne çıkanlar, korozyon, kaplamacılık, metallerin saflaştırılması ve elementlerin eldesi olarak ifade edilebilir. Korozyon Elektrokimyasal işlemler sonucu metallerin aşınmasına korozyon denir. Demirin paslanması, gümüşün kararması korozyona örnektir. Demirin paslanmasında hem yükseltgenme hem de indirgenmenin olması için ortamda oksijen ve suyun bulunması gerekir. Demirin bir kısmı anot olarak davranır ve bu bölümde Fe(k) Fe +2 (suda) + 2e - tepkimesi gerçekleşir. Metalin diğer bir kısmında ise havadaki oksijen indirgenir, bu bölümde katot olarak ifade edilir. O2(g) + 4H + (suda) + 4e - 2H2O(s) Toplu tepkime 2Fe(k) + O2(g) + 4H + (suda) 2Fe +2 (suda) + 2H2O(s) ve tepkime potansiyeli E 0 cell =1,67 volttur. Tepkime istemlidir, tuzlu su gibi ortamlarda daha hızlı gerçekleşir. Oluşan Fe +2 iyonu asidik ortamda tekrar oksijen ile tepkime vererek Fe2O3 (pas) oluşturur. Korozyonun önlenebilmesi için, metalin nemden ve oksijenden uzak tutulması gerekir. Bunun için genellikle metaller boyanır. Boru hattı yeraltı su ve yakıt depoları gibi sistemlerde korozyonun önlenmesi için daha aktif bir elektrot kurban elektrot olarak kullanılır. Bu sayede demir yerine sisteme bağ lanan Mg gibi kurban elektrotlar aşınır.

8 8 Kaplamacılık Metalleri korozyandan korumak ve iyi bir görünüme sahip olmalarını sağlamak için metallerin yüzeyi korozyona dayanıklı başka bir metal ile kaplanabilir. Kapalama yapılacak metal katot olarak, kaplama yapılacak metalin çözeltisi içerisine daldırılır. Anot olarak genelde çözeltideki kaplama için kullanılan iyonun metali kullanılır. Şekilde bir kaşık nikel ile kaplanmaktadır. Katotta metal +2 kaşık, anotta nikel metal vardır ve Ni çözeltisi içerisine anot ve katot yerleştirilmiştir. Kapı kolları, musluk ve bataryalar, birçok araba aksesuarı korozyana karşı nikel, krom gibi metallerle kaplanır. Metalin ne kadar kaplanacağı devreden geçen akımın ve sürenin ayarlanması ile sağlanır. Ayrıca kaplamanın homojen olması ve yüzeyde yanık oluşmaması için çözelti veya kaplanacak parça işlem boyunca hareket ettirilir. Metallerin Saflaştırılması Bakır gibi metaller elde edildiklerinde genellikle çinko, demir gibi bazı metalleri barındırırlar. Safsızlığa neden olan bu metaller elektroliz ile ayrıştırılır. Şekildeki düzenekte bakırın saflık derecesi %99,5 üzerine kadar çıkarılır. Burada anotta saf olmayan külçe ayrışırken katotta saf bakır toplanır. Anot: Cu(k) Cu +2 (suda) + 2e - Katot: Cu +2 (suda) + 2e - Cu(k) +2 Safsızlığa neden olan Fe, Zn, Au, Ag gibi maddeler Cu iyonuna göre daha zor indirgendiğinden çözelti içerisinde iyon olarak veya elektrot üzerinde metal olarak kalırlar. Metal Eldesi Alüminyum gibi bazı elementler cevherlerinden elde edilirken öncelikle çözeltide iyon halinde elde edilirler. Bu iyonların katı metale dönüşmesi için uygun koşullarda indirgenmesi gerekir. Bunun için de elektroliz işlemi uygulanır.örneğin alüminyum eldesi sırasında çözelti elektroliz edilirse Anot: 2O -2 O2 + 4e - Katot: Al e - Al tepkimesi sonucu alüminyum metali ve oksijen gazı elde edilir.elde edilen alüminyum miktarı devreden geçen akımla doğru orantılıdır. Metal eldesi, saflaştırılması, sudan hidrojen eldesi yanı sıra önemli bir elektroliz uygulaması da endüstriyel NaOH üretimidir. NaOH üretimi gerçekte sulu NaCI çözeltisinin özel bir elektroliz kabında elektrolizinden başka bir şey değildir. Bu sistemde anotta Cl2 gazı ve katotta H2 gazı açığa çıkarken NaOH çözeltisi başka bir kaba alınarak buharlaştırılır. Böylece katı NaOH elde edilir. Kuru Pil, Akümülatör Ve Lityum Pilleri Sulu çözeltiler yerine farklı maddeler kullanılarak elde edilen pillere kuru piller denir. En çok bilinen kuru pil Leclanche pili de denen çinko pilidir. Bu pillerden sonra bazik ortamda tepkimelerin gerçekleştiği bu nedenle de alkali pil denen pillerin kullanımı yoğunlaşmıştır, alkali pillerin anodunda çinko tozu, katodunda ise mangan dioksit (MnO2) bulunmaktadır. Elektroliti pelteleştirmek için bir selüloz türevi kullanılır. Elektrolit, potasyum hidroksittir. Alkali piller, aktif katot maddesi olarak civa oksit (HgO) veya gümüş oksit (Ag2O) gibi maddeleri de kullanılır. Bu pillerde tepkimeler tersinir olmadığından, piller şarj edilemez. Pillerin şarj edilmesi için tepkimelerin tersinir olması gerekir. Aküler Akümülatörlerde birbirine seri bağlı 6 tane hücre bulunur. Her hücre 2 volt gerilim üretir. Plakalar arasında elektrolit olarak derişik sülfürik asit çözeltisi kullanılır. Bir akümülatördeki negatif plakaların sayısı pozitif plakaların sayısından bir fazladır. Plakalardaki aktif madde kurşun-antimon alaşımından yapılan ızgara şeklindeki kafeslere doldurulur. Dolu aküyü kullandıkça deşarj başlar. Deşarj sırasında çözeltideki sülfat iyonu negatif yükünü kurşun levhaya vererek kurşunla birleşir ve kurşun sülfat (PbSO4) meydana gelir. Diğer yanda ise yine sülfat iyonu Kurşun (IV) oksit ile etkileşime girerek kurşun sülfat ve su oluşturur. Böylece her iki plakada kurşun sülfata dönüşür. Akü dış devreye akım vermeye her iki levha kurşun sülfata dönüşünceye kadar devam eder. Her iki plakada tamamen kurşun sülfata dönüşünce, levhalar arası potansiyel farkı sıfır olur ve akü biter. Akünün deşarj olması sırasında: 1. Elektrolitteki asit yoğunluğu zayıflar. Bu akü potansiyelini düşürür. 2. Plakaların aktif maddeleri, kurşun (IV) oksit ve kurşun, kurşun sülfata dönüşürler Lityum İyon Pilleri (Li-ION): Lityum iyon pilin temel ilkesi şudur: Dolma ve boşalma işlemi, temelde yalnızca lityum iyonların iki elektrot arasındaki transferi aracılığıyla gerçekleşir. Pil dolarken lityum iyonlar karbondan yapılmış grafit bir katmana transfer edilir. Boşalma sırasında iyonlar geri gider. İyonların geçişi elektron akışını kontrol eden elektromanyetik bir güç yaratır. Lityum iyon pillerde, artı uç lityum metal oksitten ve eksi uç karbondan yapılmıştır. Bu piller aynı zamanda bir elektronik devre içerir. Böylece pillerin ne kadarının dolu olduğu ne kadarının boş olduğu kaydı sürekli tutulduğundan tamamen boşalmadan da bu piller tekrar şarj edilebilir. Ancak pilin kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren başlar. Li-ion piller hafiftir. Cep telefonları, tabletler ve bilgisayarların çoğunluğu artık li-ion pil kullanmaktadır. Anot: Li Li + + e - Katot: Li + + CoO2 + e - LiCoO2 3. Akü boşaldıkça akünün iç direnci büyür, potansiyeli düşer. Akünün dolması (şarj olması) sırasında ise anot ve katot tepkimeleri ters yönde gerçekleşir ve yukarıda belirtilen süreç ters yönde ilerler

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez Elektrot Potansiyeli Uzun metal parçası, M, elektrokimyasal çalışmalarda kullanıldığında elektrot adını alır. M n+ metal iyonları içeren bir çözeltiye daldırılan bir elektrot bir yarı-hücre oluşturur.

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme sahip bir konudur. Piller,

Detaylı

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre 1. 2 1. İÇERİK 1.2.1 Elektrot ve Elektrolit 1.2.2 Yarı Hücre ve Hücre Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Bitkilerin fotosentez yapması, metallerin arıtılması, yakıt hücrelerinin görev yapması gibi

Detaylı

BÖLÜM. Elektroliz 1. ÜNİTE 5 BÖLÜM İÇERİK

BÖLÜM. Elektroliz 1. ÜNİTE 5 BÖLÜM İÇERİK 1. ÜNİTE Elektroliz 5. BÖLÜM 5 BÖLÜM Elektroliz İÇERİK 1.5.1 Elektrik Akımı ve Maddesel Değişim 1.5.2 Faraday ın Elektroliz Kanunları 1.5.3 Endüstriyel Elektroliz İşlemleri Alüminyum fabrikalarında elde

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

BÖLÜM. Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 1. ÜNİTE 3 BÖLÜM İÇERİK

BÖLÜM. Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 1. ÜNİTE 3 BÖLÜM İÇERİK 1. ÜNİT Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 3. BÖLÜM 3 BÖLÜM İÇRİK 1.3.1 Standart lektrot Potansiyeli 1.3.2 Redoks Reaksiyonlarının İstemliliği ve lektrot Potansiyelleri 1.3.3 lektrot Potansiyelini tkileyen Faktörler

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

BÖLÜM. Korozyon 1. ÜNİTE İÇERİK Metallerde Korozyon Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri

BÖLÜM. Korozyon 1. ÜNİTE İÇERİK Metallerde Korozyon Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri 6 6. 1. ÜNİTE Korozyon BÖLÜM BÖLÜM İÇERİK 1.6.1 Metallerde Korozyon 1.6.2 Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri Korozyon Son yıllarda inşaat sektöründe kullanımının artması ile metallerin uzun yıllar

Detaylı

BÖLÜM. Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE 4 BÖLÜM. İÇERİK Galvanik Piller Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi

BÖLÜM. Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE 4 BÖLÜM. İÇERİK Galvanik Piller Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE Kimyasallardan Elektrik Üretimi 4. BÖLÜM 4 BÖLÜM İÇERİK 1.4.1 Galvanik Piller 1.4.2 Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi Kimyasallardan Elektrik Üretimi Kalp rahatsızlığı olan kişilerde

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya

Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya ÜNİTE 12 Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bir bileşik veya iyondaki elementlerin yükseltgenme sayısını belirleyebilecek, Yükseltgenme sayılarındaki

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 7 DENEYĠN ADI: ELEKTROLĠZ ĠLE BAKIR KAPLAMA DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Elektrokimya. KIM254 Analitik Kimya 2 - Dr.Erol ŞENER

Elektrokimya. KIM254 Analitik Kimya 2 - Dr.Erol ŞENER Elektrokimya Maddenin elektrik enerjisi ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan kimyasal dönüşümler ile fiziksel değişiklikleri ve kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini inceleyen bilimdalı elektrokimyadır.

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M.

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M. İYN TEPKİMELERİ (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR 0İYN TEPKİMELERİKİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 Bir kimyasal madde ısı, elektrik veya çözücü gibi çeşitli fiziksel veya kimyasal

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

BÖLÜM III METAL KAPLAMACILIĞINDA KULLANILAN ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMLERİ

BÖLÜM III METAL KAPLAMACILIĞINDA KULLANILAN ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMLERİ BÖLÜM III METAL KAPLAMACILIĞINDA KULLANILAN ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMLERİ Faraday Kanunları Elektroliz olayı ile ilgili Michael Faraday iki kanun ortaya konulmuştur. Birinci Faraday kanunu, elektroliz sırasında

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ PROJE HEDEF SORUSU: BASĐT PĐL NASIL YAPILIR? Projeyi hazırlayan: Özkan Cengiz Alessandro Volta PROJE KONUSU: ELEKTROKĐMYA PROJENĐN

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

4. ELEKTROLİZ. Elektroliz kabı (beher), bakır elektrotlar, bakır sülfat çözeltisi, ampermetre, akım kaynağı, terazi (miligram duyarlıklı), kronometre.

4. ELEKTROLİZ. Elektroliz kabı (beher), bakır elektrotlar, bakır sülfat çözeltisi, ampermetre, akım kaynağı, terazi (miligram duyarlıklı), kronometre. 4. ELEKTROLİZ AMAÇLAR 1. Sıvı içinde elektrik akımının iletilmesini öğrenmek. 2. Bir elektroliz hücresi kullanarak bakırın elektro kimyasal eşdeğerinin bulunmasını öğrenmek. 3. Faraday kanunlarını öğrenerek

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Ch 20 ELEKTROKİMYA: cell

Ch 20 ELEKTROKİMYA: cell Ch 20 ELEKTROKİMYA: Elektrik ve kimyasal reaksiyonlar arasındaki bağlantı araştırması Elektrokimyasal reaksiyonlarda elektronlar bir türden diğerine aktarılırlar. Öğrenme amaçları ve temel beceriler: oksidasyon,indirgeme,

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI 1 REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI Ref: Enstrümantal Analiz 1. BATARYALAR Bataryalar, galvanik (veya voltaik) hücrelerin çok önemli bir uygulanma alanıdır. Elektrik, bir galvanik hücrenin çeşitli kısımlarında

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 katot - + Cu + H 2+ SO 2-4 OH- Anot Reaksiyonu Cu - 2e - Cu 2+ E 0 = + 0,334 Anot Reaksiyonu 2H 2 O O 2 + 4H + + 4e - E 0 = 1,229-0,0591pH

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması METALLER Metaller doğada..atomlu halde ya da bileşikleri halinde bulunur. Oda sıcaklığında..hariç

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi DENEY 6 KMNO4 İLE Fe 2+ MİKTAR TAYİNİ 6.1. AMAÇ 6.2. TEORİ Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi Yükseltgenme bir atomun yükseltgenme sayısının cebirsel olarak arttığı bir

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 8 DENEYİN ADI: PİL VE AKÜ DENEYİN AMACI: PİL VE AKÜLERİN ÇALIŞMA SİSTEMİNİN VE KİMYASAL ENERJİNİN ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞÜMÜNÜN ANLAŞILMASI

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEMENTLER ELEMENTLER METALLER AMETALLER SOYGAZLAR Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

GENEL KİMYA. 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı

GENEL KİMYA. 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı GENEL KİMYA 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı Avagadro Sayısı ve Mol Kavramı Gündelik hayatta bazen maddeleri teker teker ifade etmek yerine toplu halde belirtmeyi tercih ederiz. Örneğin; 30 tane

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

ve denge sabitleri gibi bilgilere ulaşı şılabilir.

ve denge sabitleri gibi bilgilere ulaşı şılabilir. ELEKTROANALİTİK K KİMYAK Elektrokimya: Maddenin elektrik enerjisi ile etkileşmesi sonucu ortaya çıkan fiziksel ve kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini inceleyen bilim dalı. Elektroanalitik

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

Bölüm 2. Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir.

Bölüm 2. Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Bölüm 2 Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. *Hidrojen evrende en bol bulunan elementtir (%70). Dünyada ise oksijendir. Tüm yıldızlar ve birçok gezegen çok

Detaylı

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 13 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİ VE TÜRLERİ Eğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları

Detaylı

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 11.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. LYS de 30 tane kimya sorusunun 10 tanesi 11.sınıf

Detaylı

Korozyon tanımını hatırlayalım

Korozyon tanımını hatırlayalım 8..20 Korozyonun kimyasal ve elektrokimyasal oluşum mekanizması Korozyon tanımını hatırlayalım Korozyon tepkimeleri, çoğu metallerin termodinamik kararsızlığı sonucu (Au, Pt, Ir ve Pd gibi soy metaller

Detaylı

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ Bir malzemenin kimyasal bileşimi ve fiziksel bütünlüğü korozif bir ortam içerisinde değişir. Malzemeler; Korozif bir sıvı ile çözünebilir, Yüksek sıcaklıklarda bozunabilir,

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

Elektrokimya ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK

Elektrokimya ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK Elektrokimya Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK ÜNİTE 14 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; elektrokimya hakkında bilgi edinecek, elektrokimyasal hücrenin kısımlarını ve yazım şeklini öğrenecek, bir elektrokimyasal

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL REAKSİYONLAR Kimyasal Tepkime Kimyasal tepkime, Bir ya da birkaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna (ürünler) dönüştürülmesi işlemidir. Tepkenler Ürünler NO + 1/2 O 2 NO

Detaylı

ürünler ve reaktiflerin standart hallerinde olduğu pil potansiyeli (pil voltajı). E nin birimi volttur.

ürünler ve reaktiflerin standart hallerinde olduğu pil potansiyeli (pil voltajı). E nin birimi volttur. 26.1 5.111 Ders Özeti #26 Yükseltgenme/Ġndirgenme Ders 3 Konular: Yarı Hücre Tepkimelerini Toplama ve Çıkarma, ve Nernst EĢitliği Bölüm 12 Cuma Günü materyallerinden Standart Haller ve Pil Potansiyelleri

Detaylı

BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR

BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR BÖLÜM KİMYASAL HESAPLAMALAR Bu bölümde, aşağıdaki konular kısaca anlatılarak uygun örnekler çözülür..1 Mol kavramı. Ortalama mol kütlesinin bulunması. Kimyasal formüllerin bulunması. Kimyasal reaksiyonlar

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı