İnmeli Hastalara Bakım Verenlerin Yükü ve Yükü Etkileyen Faktörler The Burden of Caregivers of Stroke Patients and the Factors Affecting the Burden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnmeli Hastalara Bakım Verenlerin Yükü ve Yükü Etkileyen Faktörler The Burden of Caregivers of Stroke Patients and the Factors Affecting the Burden"

Transkript

1 Araştırma Makalesi / Research Article 169 Doi: /npa.y6505 The Burden of Caregivers of Stroke Patients and the Factors Affecting the Burden Serap YILDIRIM, Esra ENGİN, Vesile Aycan BAŞKAYA Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye ÖZET Amaç: Araştırma, inmeli hastalara bakım verenlerin yükü ve yükü etkileyen faktörleri incelemek amacıyla planlanmıştır. Yöntem : Bu tanımlayıcı araştırma, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği nde, araştırmaya katılmayı kabul eden 80 bakım veren ile yürütülmüştür. Veriler; Tanıtıcı Bilgi Formu ve Bakım Verenlerin Yükü Envanteri ile toplanmıştır. Bulgular: Bakım Verenlerin Yükü Envanteri nin alt ölçek puan ortalamaları sırasıyla; zaman-bağımlılık yükü (15,31±4,07), gelişimsel yük (8,19±4,46), fiziksel yük (6,88±3,93), sosyal yük (5,55±4,40), duygusal yük (3,44±4,25) olduğu, toplam yük puan ortalamasının ise 39,36±13,83 olduğu saptanmıştır. Bakım verenlerin yaşları ile zaman-bağımlılık yükü, sosyal güvenceleri ile duygusal yük ve toplam yük, bakım verme konusunda eğitim almayı isteme durumu ile duygusal yük ve karşılaşılan güçlüklerle başa çıkma yöntemleri ile fiziksel yük alt ölçek puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda, Türk toplumunda ailede bakım gereksinimi olan kişiye bakım vermenin bir görev ve sorumluluk olarak algılandığı ve bununla paralel olarak bakım verenlerin bakım verme sürecinde yaşadığı yükün farkında olmadığı ve yaşadıkları güçlükleri ifade etmekte zorlandıkları sonucuna varılmıştır. (Nöropsikiyatri Ar fli vi 2012; 49: ) Anahtar kelimeler: İnme, bakım veren yükü, etkileyen faktörler Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir. ABSTRACT Objective: The study was designed to determine the burden of caregivers of stroke patients and the factors affecting the burden. Methods: This descriptive research was conducted at Turkey İzmir Atatürk Education and Research Hospital, Clinic for Neurology with the participation of 80 caregivers who agreed to take part in the research between January 15 and March 15, Data were collected using an introductory information form and the Caregiver Burden Inventory. Results: The average Caregiver Burden Inventory subscales scores were timeaddiction burden 15.31±4.07, developmental burden 8.19±4.46, physical burden 6.88±3.93, social burden 5.55±4.40, emotional burden 3.44±4.25. The average total burden score was 39.36± There was found relationship between the ages of caregivers and the time-addiction burden; the social security and emotional and total burden; the requesting state to receive caregiver training and emotional burden; and the encountered difficulties in coping strategies and the average score for the physical burden subscale (p<0.05). Conclusion: In accordance with the aforementioned results, it has been concluded that taking care of a family member in need is perceived as a task and responsibility in Turkish society. Parallel to this, caregivers are not aware of their burden throughout the process and have difficulty in expressing the hardships they experience. (Archives of Neuropsychiatry 2012; 49: ) Key words: Stroke, caregiver burden, effective factors Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article. Giriş İnme dünyada en sık görülen nörolojik hastalık olup, yetişkin popülasyonundaki sakatlıkların önde gelen nedenlerinden biridir (1,2). İnme sıklığı ile ilgili veriler değişkenlik göstermesine karşın her yıl ortalama / kişinin inme geçirme riskinin var olduğu yapılan pek çok epidemiyolojik çalışma ile ortaya konmuştur (3). Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda, inme sonrası yaşam oranının da yükseldiği gösterilmektedir. Bunun nedeni olasılıkla, sağaltım yöntemlerinin ve bakım koşullarının gelişmesidir. Burada önemli olan ikincil komplikasyonların önlenmesi, rehabilitasyon ve iyi bakımın sağlanmasıdır (4). İnme hastalarının yaklaşık %50 sinde fonksiyonel bağımsızlık düzeyini etkileyen önemli nörolojik defisitler meydana gelmektedir. Bu hastaların %20 si ise tamamen bağımlı grupta yer almaktadır (5). İnme hastalarının akut tedavisi ve bakımı sağlık kuruluşlarında yapıldıktan sonra bu hastaların tedavi ve bakımı evde sürdürülmektedir. Bu aşamada aileye ve ailenin desteğine olan gereksinim artmaktadır (6,7,8). Yaz flma Adresi/Correspondence Address: Serap Yıldırım, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Gsm: E-pos ta: Geliş tarihi/received: Kabul tarihi/accepted: Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, Galenos Yayınevi taraf ndan bas lm flt r. / Archives of Neuropsychiatry, published by Galenos Publishing.

2 170 Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2013; 50: Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: Ailede kronik bir hastalığı olup sürekli bakım gereksinimi olan hasta bireyin bulunması ailenin işlevlerinde bozulmalara neden olabilmekte ve hatta aile üyelerine yük getirebilmektedir. Yük, bakım verenlerin üstlendiği, bakımın ortaya çıkardığı, psikolojik sıkıntı, fiziksel sağlık problemleri, ekonomik problemler, sosyal problemler, aile ilişkilerinin bozulması ve kontrolün kendisinde olmadığı duygusu yaşama gibi olumsuz objektif ve subjektif sonuçlar olarak tanımlanmaktadır (9). Karşılanmamış pek çok gereksinimi olan ya da yük yaşayan bir bakım veren, hastasına bakım verme gibi rolleri de içeren fonksiyonlarını yerine getirmekte güçlük yaşamaktadır. Bakım verenler evde bakımın en önemli bileşeni olduğu için bakım verenin üzerindeki yükün büyük olması evde bakım verme desteğinin tehlikeye girmesine neden olmaktadır. Bu yükün belirlenip, ortaya çıkarılması ve çözüm önerilerinin getirilmesi hem bakım verenlerin hem de bakım alanların gereksinimlerinin karşılanmasını ve dolayısıyla her iki grubun yaşam kalitesinin artmasını sağlayacaktır. İnmeli hastalara bakım verenlerin yükü ve yaşam kalitesiyle ilişkisinin incelendiği çalışmalarda bakım verenlerin yüklerinin yaşam kalitesiyle ilişkili olduğu, yük arttıkça, yaşam kalitesinin anlamlı olarak düştüğü saptanmıştır (8,10,11,12). Bakım verenlerin yükü ülkemizde yeni araştırılmaya başlanan bir konudur ancak bakım verenlerin yükü ile ilgili çalışmaların daha çok yaşlı bireylerin (13,14), demansı olan hastaların (9,15), kanser hastalarının (16,17,18,19) ve zihinsel engelli çocukların (20) bakım verenleriyle yapıldığı, inmeli hastaların bakım verenlerinin yükünü belirlemeye yönelik çalışmaların olmadığı görülmektedir. Bu gerekçelerden hareketle bu araştırmanın amacı (1) inmeli hastalara bakım verenlerin yükü ve (2) bu yükü etkileyen faktörleri saptamaktır. Yöntem İnmeli hastalara bakım verenlerin yükü ve yükü etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı tipteki araştırma, Türkiye İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği nde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Nöroloji Kliniğinde yatan inme hastalarının bakım verenlerinden araştırmaya katılmayı kabul eden ve yazılı aydınlatılmış onam alınan 80 bakım veren oluşturmuştur. Veri Toplama Araçları Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli izinler alındıktan sonra araştırma verileri Tanıtıcı Bilgi Formu ve Bakım Verenlerin Yükü Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Tanıtıcı Bilgi Formu, araştırmacılar tarafından ilgili kaynaklar incelenerek geliştirilmiştir. Bakım verenlerin sosyo-demografik özellikleri, bakım verdikleri hastanın ve bakım verme süreci ile ilgili özellikleri belirlemeyi amaçlayan 16 sorudan oluşmaktadır. Novak ve Guest tarafından 1989 yılında Kanada da geliştirilen Caregiver Burden Inventory nin Türkiye deki geçerlik ve güvenirlik çalışması 2004 yılında Küçükgüçlü tarafından yapılmış ve Bakım Verenlerin Yükü Envanteri (BYE) olarak yayınlanmıştır (9). BYE, bilişsel bozukluğu olan hastaların yakınlarının bakım verme yükünü belirlemeye yönelik olarak geliştirilmiş bir envanterdir. 24 maddeden oluşan envanter, bakım verenlerin yükünün çok boyutlu olduğu görüşüne dayanarak beş alt faktörden oluşmuştur. Bunlar; zaman-bağımlılık yükü (ZBY), gelişimsel yük (GY), fiziksel yük (FY), sosyal yük (SY), duygusal yüktür (DY). FY dışında diğer faktörler beş maddeden oluşmakta olup, her faktör 0 ile 20 puan arasında puan alabilmekte ve toplam yük puanı 0 ile 100 arasında değişmektedir. Envanterden alınan yüksek puan yüksek derecedeki yükü, düşük puan ise düşük derecedeki yükü göstermektedir. Envanter göreceli olarak kısa olmakla birlikte hem klinik hem de araştırmalar için kullanıma uygun, yeterince kapsamlı bir araçtır (9). Bilişsel bozukluğu olan hastalarının yakınları için spesifik olarak geliştirilmiş olması, inmeli hastaların bakım verenleri için kullanımında üstünlük oluşturmaktadır. BYE nin bu araştırma için Cronbach alpha iç tutarlılık güvenirlilik katsayısı ölçek için 0,87, alt ölçekler için sırasıyla ZBY için 0,89, GY için 0,78, FY için 0,85, SY için 0,68, DY için 0,85 olarak bulunmuştur. İstatistiksel analiz Veriler SPSS 11.0 paket programı kullanılarak bilgisayarda yapılmıştır. Örneklem sayısının yeterli ve dağılımların normal olması nedeni ile parametrik testler kullanılmıştır. Verilerin dökümü sayı ve yüzde olarak verilmiş, istatistiksel analiz olarak t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular Araştırmaya katılan bakım verenlerin %32,5 inin yaş grubunda, %75 inin kadın, %52,5 inin gelir düzeyini kötü olarak algıladığı, %51,3 ünün okuryazar/ ilkokul mezunu olduğu, %92,5 inin sosyal güvencesinin olduğu ve %41,2 sinin bakım vermeye başlamadan önce çalıştığı bulunmuştur (Tablo 1). Tablo 1. İnme hastasına bakım verenlerin sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı (n=80) Sosyo-demografik Özellikler Sayı % Yaş Grubu yaş 7 8, yaş 13 16, yaş 24 30, yaş 26 32,5 55 yaş ve üstü 10 12,5 Cinsiyet Kadın 60 75,0 Erkek 20 25,0 Gelir Düzeyi Algısı Kötü 42 52,5 Orta 28 35,0 İyi 10 12,5 Eğitim Durumu Okuryazar/ilkokul mezunu 41 51,3 Orta/lise mezunu 29 36,2 Üniversite mezunu 10 12,5 Sosyal Güvence Var 74 92,5 Yok 6 7,5 Çalışma Durumu Evet 33 41,2 Hayır 47 58,8

3 Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2013; 50: Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: Tablo 2. İnme hastasına bakım verenlerin bakım verme ile ilgili özelliklerinin dağılımı (n=80) Bakım Verme Sürecinde Çalışma Durumu Evet 17 21,2 Hayır 63 78,8 Hastanın Yaş Grubu 49 yaş ve altı 15 18, yaş 10 12, yaş 19 23,8 70 yaş ve üstü 36 45,0 Hastası İle Birlikte Yaşama Durumu Evet 64 80,0 Hayır 16 20,0 Bakım Verme Konusunda Eğitim Almayı İsteme Durumu Evet 63 78,8 Hayır 17 21,2 Karşılaşılan güçlüklerle başa çıkma yöntemleri Kendi kendine teselli/içine atma 28 35,0 Arkadaş/akraba desteği 40 50,0 Profesyonel yardım 6 7,5 Diğer 6 7,5 Tablo 3. İnme hastasına bakım verenlerin BYE nin ölçek ve alt ölçek puan ortalamalarının dağılımı (n=80) Bakım Verenlerin Yükü Envanteri (BYE) X Ss Min Max Zaman-bağımlılık yükü (ZBY) 15,31 4, Gelişimsel yük (GY) 8,19 4, Fiziksel yük (FY) 6,88 3, Sosyal yük (SY) 5,55 4, Duygusal yük (DY) 3,44 4, Toplam yük (TY) 39,36 13, Araştırmaya katılan bakım verenlerin %78.8 inin bakım verme sürecinde çalışmadığı, bakım verdikleri hastaların %45 inin 70 yaş ve üstü yaş grubunda olduğu, %80 inin hastası ile birlikte yaşadığı, %78,8 inin bakım verme konusunda eğitim almaya istekli olduğu, %50 sinin karşılaştıkları güçlüklerle başa çıkmak için arkadaş/ akraba desteğini aldığı bulunmuştur (Tablo 2). Araştırmaya katılan bakım verenlerin BYE nin ölçek ve alt ölçek puan ortalaması Tablo 3 te gösterilmiştir. Buna göre envanterin alt boyutlarının puan ortalaması 3,44 ile 15,31 arasında değişmekte olup, envanterin toplam puan ortalaması 39,36±13,83 olarak bulunmuştur (Tablo 3). Araştırmaya katılan bakım verenlerin BYE nin ölçek ve alt ölçek puan ortalamasının sosyo-demografik özelliklere göre dağılımı Tablo 4 te gösterilmiştir. Bakım verenlerin BYE ölçek ve alt ölçek puan ortalamaları yaş gruplarına ve sosyal güvencelerine göre incelendiğinde; 55 yaş ve üstü yaş grubundaki bakım verenlerin ZBY alt ölçek puan ortalaması diğer yaş gruplarına göre, sosyal güvencesi olmayan bakım verenlerin DY alt ölçek ve TY puan ortalaması sosyal güvencesi olanlara göre daha yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 4). Bakım verenlerin BYE ölçek ve alt ölçek puan ortalamaları cinsiyetlerine, gelir düzeyi algılarına, eğitim durumlarına ve çalışma durumlarına göre incelendiğinde; puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 4). Araştırmaya katılan bakım verenlerin BYE nin ölçek ve alt ölçek puan ortalamasının bakım verenlerin bakım verme ile ilgili özelliklerine göre dağılımı Tablo 5 te gösterilmiştir. Bakım verenlerin BYE ölçek ve alt ölçek puan ortalamaları bakım verme konusunda eğitim almayı isteme durumlarına ve karşılaşılan güçlüklerle başa çıkma yöntemlerine göre incelendiğinde; eğitim almayı isteyen bakım verenlerin DY alt ölçek puan ortalaması, eğitim almayı istemeyen bakım verenlere göre, kendi kendine teselli eden ve içine atma eğilimi olan bakım verenlerin FY alt ölçek puan ortalaması, diğer gruplara göre daha yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 5). Bakım verenlerin BYE ölçek ve alt ölçek puan ortalamaları bakım verme sürecindeki çalışma durumlarına, bakım verdikleri hastanın yaş gruplarına ve hasta ile birlikte yaşama durumuna göre incelendiğinde; puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 5). Tartışma İnmeli hastalara bakım verenlerin yükü ve yükü etkileyen faktörlerin belirlendiği bu çalışmada, DY alt boyutunun en düşük ortalamaya, ZBY alt boyutunun ile en yüksek ortalamaya sahip olduğu bulunmuştur. Araştırma kapsamındaki bakım verenlerin BYE puan ortalaması, ölçeğin puan aralığı ile değerlendirildiğinde oldukça düşük olduğu görülmektedir. Türk kültüründe bireylerin yakınlarına bakım vermeleri geleneksel olarak kişiden beklenen bir davranıştır ve bunu birey bir görev ve sorumluluk olarak algılamaktadır. Bakım verenlerin, bakım verme sürecinde zorlansalar bile hastalarını evde bakmaları kabul gören bir davranıştır. Bu nedenle, bu bulgu bakım verenlerin bakım verme sürecindeki yükle ilgili farkındalıklarının düşük olduğu ya da bu duruma öğrenilmiş çaresizlik kapsamında boyun eğdikleri şeklinde değerlendirilebilir. Buna ek olarak, Türk toplumu sosyal destek sistemleri güçlü olan bir toplumdur ve sosyal destek sistemi de bakım verenin yükünü azaltan önemli bir kaynaktır. Yapılan çalışmalarda, sosyal destek ile yük arasında negatif yönde bir ilişki olduğu ve sosyal desteğin artmasının yükü azaltan bir faktör olduğu saptanmıştır (10,21,22). Novak tarafından yapılan ölçek geliştirme çalışmasında, yaşlı bireylerin bakım verenlerinde gelişimsel yük ortalamasının 7,08±5,89 ile en yüksek ortalamaya, duygusal yük ortalamasının 2,02±3,04 ile en düşük ortalamaya sahip olduğu, Küçükgüçlü tarafından yapılan ölçek geçerlik güvenirlik çalışmasında, yaşlı bireylere bakımverenlerin zaman-bağımlılık yükü ortalamasının 12,10 ile en yüksek ortalamaya, sosyal yük ortalamasının ise 4,53 ile en düşük ortalamaya sahip olduğu saptanmıştır. Literatürde inme gibi başka birinin bakımına bağımlı olan hasta gruplarıyla yapılan çalışmalarda, bakım verenlerin benzer alanlarda sıkıntı yaşadıkları belirtilmiştir (23). Bakım verenlerin yükü ile ilgili yapılan diğer araştırmalarda zamanbağımlılık yükü en yüksek ortalamaya sahip olurken, duygusal yük

4 172 Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2013; 50: Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: ortalaması da en düşük ortalamaya sahip olmuştur (24,25). Küçükgüçlü (26), Chou (24) ve Caserta nın çalışmasında en yüksek puan ortalamasına sahip yük alanı zaman- bağımlılık yükü alt boyutudur. Bazı çalışmalarda en düşük puan ortalamasına sahip yük alanı ise duygusal yük alt boyutu olarak saptanmıştır (21,25,26). Bu bulgular, çalışma bulgusuyla paralellik göstermektedir. Araştırmada 55 yaş ve üstü yaş grubundaki bakım verenlerin ZBY alt ölçek puan ortalaması diğer yaş gruplarına göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4). Bakım verenin yaşı, yükü etkileyen değişkenlerden biridir (8,26,27). Literatürde genç bakım verenlerin yaşlı bakım verenlere göre daha fazla yük yaşadığı belirtilmiştir (8,26). Bu çalışmada, 55 yaş ve üstü yaş grubundaki bakım verenlerin zaman bağımlılık boyutunda daha fazla yük yaşadığı saptanmıştır. Ancak toplam yük puanı değerlendirildiğinde yaş grubundaki bakım verenlerin puan ortalamasının diğer yaş gruplarından yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 4). Bu bulgu, anlamlı olmasa da literatürle benzerlik göstermektedir. Araştırmada sosyal güvencesi olmayan bakım verenlerin DY alt ölçek ve TY puan ortalaması sosyal güvencesi olanlara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4). Literatürde, sosyal güvencenin bakım verenlerin yükü üzerine olan etkisinden bahsedilmemektedir. Ancak inmeli hastaların yaklaşık üçte birinden azının tam olarak iyileştiği belirtilmiştir (4,7,8). İnme hastalarının çoğunun akut tedavi sonrası rehabilitasyon süreçleri dikkate alındığında, sosyal güvencenin olması hem hasta grubu hem de bakım verenler için oldukça önemli bir faktör olmaktadır. Bu nedenle, bu grubun daha fazla yük yaşaması beklenen bir bulgu olarak değerlendirilmektedir. Literatürde cinsiyet, gelir düzeyi algısı, eğitim durumu ve bir işte çalışma durumunun bakım verenlerin yükünü etkileyen diğer faktörler olduğu belirtilmektedir (7,8,10). Ancak araştırmada bu değişkenlerin bakım verenlerin yükünü anlamlı olarak etkileyen değişkenler olmadığı saptanmıştır (p>0,05) (Tablo 4). Araştırmada bakım verme konusunda eğitim almayı isteyen bakım verenlerin DY alt ölçek puan ortalaması, eğitim almayı istemeyen bakım verenlere göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 5). Duygusal yük, bakım verenin bakım verdiği kişiye karşı negatif duyguları olarak tanımlanmaktadır. Bakım veren kişi sosyal olarak kabul görmeyen bu duygularından dolayı genellikle suçluluk duyar. Bu nedenle, araştırma bulgusu, duygusal yükü fazla olan bakım verenlerin bu duygularıyla baş etmek için eğitim almayı istedikleri şeklinde yorumlanmaktadır. Tablo 4. İnme hastasına bakım verenlerin BYE nin ölçek ve alt ölçek puan ortalamalarının sosyo-demografik özelliklere göre dağılımı ZBY GY FY SY DY TY Yaş Grubu yaş 17,57±2,51 8,46±4,52 7,86±3,39 4,71±2,63 3,86±5,24 42,86±11, yaş 12,85±4,02 8,46±4,52 6,92±4,41 7,31±4,61 4,46±5,29 40,00±16, yaş 15,04±4,58 8,54±4,70 7,00±4,29 6,25±4,65 3,63±3,23 40,46±15, yaş 15,12±3,85 7,15±3,96 6,27±3,61 4,96±4,39 3,12±4,72 36,62±13,22 55 yaş ve üstü 18,10±1,85 9,20±4,64 7,40±4,06 3,70±4,14 2,20±3,26 40,60±10,81 F/p 3,28/0,02* 0,55/0,70 0,30/0,87 1,31/0,27 0,45/0,77 0,42/0,79 Cinsiyet Kadın 15,08±4,16 8,13±4,67 6,88±4,03 5,65±4,45 3,48±4,45 39,23±14,54 Erkek 16,00±3,83 8,35±3,86 6,85±3,72 5,25±4,34 3,30±3,69 39,75±11,78 t/p -0,87/0,51-0,19/0,16 0,03/0,66 0,35/0,49 0,17/0,58-0,14/0,15 Gelir Düzeyi Algısı Kötü 16,02±3,43 7,904,65 6,294,08 5,453,78 3,454,39 39,1214,21 Orta 15,18±4,20 8,544,25 7,043,64 5,364,92 3,363,86 39,4613,05 İyi 12,70±5,42 8,404,60 8,903,70 6,505,56 3,605,08 40,1015,70 t/p 2,84/0,07 0,18/0,84 1,87/0,16 0,27/0,77 0,01/0,99 0,02/0,98 Eğitim Durumu Okuryazar/ilkokul mezunu 15,83±3,65 8,56±4,43 6,73±3,84 5,93±4,43 3,76±4,68 40,80±14,02 Orta/lise mezunu 14,90±4,75 8,10±4,69 6,72±3,99 4,52±3,91 3,28±3,83 37,51±13,86 Üniversite mezunu 14,40±3,72 6,90±4,09 7,90±4,36 7,00±5,35 2,60±3,78 38,80±13,65 F/p 0,73/0,48 0,56/0,57 0,38/0,68 1,51/0,23 0,33/0,72 0,48/0,62 Sosyal Güvence Var 15,26±4,02 8,12±4,39 6,92±3,88 5,36±4,28 3,18±3,75 38,84±12,87 Yok 16,00±5,02 9,00±5,73 6,33±4,89 7,83±5,56 6,67±8,12 45,83±23,44 t/p -0,43/0,90-0,46/0,18 0,35/0,21-1,33/0,38-1,97/0,00* -1,20/0,00* Çalışma Durumu Evet 14,67±4,58 8,03±4,69 6,33±3,93 5,85±4,33 3,82±4,17 38,70±13,65 Hayır 15,77±3,66 8,30±4,34 7,26±3,92 5,34±4,48 3,17±4,33 39,83±14,08 t/p -1,19/0,19-0,26/0,51-1,03/0,77 0,51/0,48 0,67/0,79-0,36/0,79 ZBY: Zaman-bağımlılık yükü, SY: Sosyal yük, GY: Gelişimsel yük, DY: Duygusal yük, FY: Fiziksel yük, TY: Toplam yük

5 Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2013; 50: Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: Tablo 5. İnme hastasına bakım verenlerin BYE nin ölçek ve alt ölçek puan ortalamalarının bakım verme ile ilgili özelliklerinin dağılımı (n=80) ZBY GY FY SY DY TY Bakım Verme Sürecinde Çalışma Durumu Evet 12,94±4,97 8,65±5,06 6,24±4,21 6,41±5,21 5,35±4,64 39,59±16,50 Hayır 15,95±3,58 8,06±4,32 7,05±3,87 5,32±4,17 2,92±4,02 39,30±13,18 t/p -2,82/0,06 0,48/0,44-0,76/0,35 0,91/0,21 2,14/0,26 0,08/0,26 Hastanın Yaş Grubu 49 yaş ve altı 16,27±4,22 7,93±4,91 7,13±4,14 6,53±5,15 3,13±4,21 41,00±14, yaş 15,10±2,85 6,20±4,61 5,20±3,33 3,90±3,48 3,50±5,13 33,90±12, yaş 14,05±5,17 8,16±4,21 7,21±4,10 4,84±4,11 3,00±3,20 37,26±12,71 70 yaş ve üstü 15,64±3,63 8,86±4,37 7,06±3,94 5,97±4,42 3,78±4,62 41,31±14,52 F/p 0,97/0,41 0,95/0,42 0,69/0,56 0,99/0,40 0,17/0,92 0,97/0,41 Hastası İle Birlikte Yaşama Durumu Evet 15,58±3,99 8,19±4,55 6,75±4,02 5,52±4,44 3,78±4,52 39,81±14,12 Hayır 14,25±4,37 8,19±4,21 7,38±3,59 5,69±4,35 2,06±2,62 37,56±12,89 t/p 1,17/0,86 0,00/0,43-0,57/0,38-0,14/0,98 1,46/0,04 0,58/0,50 Bakım Verme Konusunda Eğitim Almayı İsteme Durumu Evet 15,38±4,17 8,54±4,31 7,19±3,75 5,56±4,42 3,73±4,54 40,40±13,61 Hayır 15,06±3,80 6,88±4,91 5,71±4,44 5,53±4,43 2,35±2,73 35,53±14,39 t/p 0,29/0,48 1,37/0,63 1,39/0,78 0,02/0,98 1,57/0,04* 1,29/0,58 Karşılaşılan güçlüklerle başa çıkma yöntemleri Kendi kendine teselli/içine atma 16,25±3,43 9,36±4,63 8,11±3,74 6,68±4,62 4,00±4,31 44,39±12,95 Arkadaş/akraba desteği 14,53±4,34 7,83±4,04 6,40±3,85 4,90±4,05 3,58±4,48 37,23±13,51 Profesyonel yardım 14,17±5,19 7,50±5,50 7,83±3,76 5,67±5,96 2,50±3,83 37,67±17,58 Diğer 17,33±2,88 5,83±5,04 3,33±3,50 4,50±3,89 0,83±1,60 31,83±11,53 F/p 1,69/0,18 1,35/0,26 3,09/0,03* 1,02/0,39 1,03/0,39 2,28/0,09 ZBY: Zaman-bağımlılık yükü, SY: Sosyal yük, GY: Gelişimsel yük, DY: Duygusal yük, FY: Fiziksel yük, TY: Toplam yük Araştırmada bakım verme sürecinde karşılaştığı güçlüklerle başa çıkma yöntemi olarak kendi kendine teselli eden/ içine atma eğilimi olan bakım verenlerin FY alt ölçek puan ortalaması, diğer gruplara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 5). Araştırmada, bakım verenlerin çoğunun karşılaştıkları güçlüklerle baş etmek için ya kendi kendini teselli ettiği ya da arkadaş/ akrabalarından destek aldığı görülmekte olup, çok azının profesyonel yardım aldığı görülmektedir (Tablo 2). Burada güçlüklerle baş etme için başkalarından yardım almak yerine kendi kendine teselli eden/içine atan kişilerin daha fazla fiziksel yük yaşaması, bu kişilerin yaşadıkları ruhsal sıkıntıyı somatize ettikleri şeklinde yorumlanmıştır. Bakım verenlerin çalışma durumları, bakım verdikleri hastanın yaşı ve hasta ile birlikte yaşama durumu da, bakım verenlerin yükünü etkileyen değişkenlerdir (26) ancak araştırmada bu değişkenlerin bakım verenlerin yükünü etkilemediği bulunmuştur (p>0,05) (Tablo 5). İnmeli hastalara bakım verenlerin yükü ve yükü etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada, bakım verenlerin toplam yükünün düşük olduğu, bakım verenlerin yaşlarının ZBY, sosyal güvencelerinin DY ve TY, bakım verme konusunda eğitim almayı isteme durumunun DY ve bakım verme sürecinde karşılaştıkları güçlüklerle başa çıkma yöntemlerinin FY etkilediği görülmektedir. İnme hastasına bakım verenlerin bakım verme sürecinde yaşadığı yükle ilgili farkındalıklarının düşük olmasının, yaşadıkları sıkıntıları ifade etmekte zorlanmalarının ve toplumumuzda hasta bireye bakım vermenin bir görev ve sorumluluk olarak algılanmasının bu bulgularda etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Yükün bilinmesi ve ortaya çıkarılması hem bakım verenlerin hem de alanların, yaşam kalitesini arttırmaya katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, inme hastalarına bakım verenlerin yükünü etkileyebilecek farklı değişkenlerin incelendiği benzer çalışmaların daha geniş örneklem grubuyla yapılması önerilmektedir. Kaynaklar 1. Armağan O, Taşçıoğlu F, Bal C, Çorapçı İ, Ulaşan P, Öner C. Strok hastalarının kognitif ve fonksiyonel durumlarının rehabilitasyon sonuçlarına etkisinin araştırılması. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2005; 11: Lopez AD, Mathers CD, Ezzati M, Jamison DT, Murray CJ. Global and regional burden of disease and risk factors, 2001: systematic analysis of population health data. Lancet 2006; 367: Özbabalık D. Strok ünit kavramı ve gerekliliği. Turkiye Klinikleri J Neur 2004; 2: Balkan S. Serebrovasküler Hastalıklar, Güneş Kitabevi, Ankara; Kutluk K. İskemik İnme; Yozbatıran N. Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2004; Ropper AH, Brown RH. Adams Principles of Neurology (Türkçesi), Çev. Ed. Emre M., Güneş Tıp Kitabevi; Han B, Haley WE. Family caregiving for patients with stroke: review and analysis. Stroke 1999; 30: van den Heuvel ET, de Witte LP, Schure LM, Sanderman R, Meyboom-de Jong B. Risk factors for burn-out in caregivers of stroke patients, and possibilities for intervention. Clin Rehabil 2001; 15: Küçükgüçlü Ö, Esen A, Yener G. Bakımverenlerin Yükü Envanterinin Türk Toplumu için Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. J Neurol Sci (Turkish) 2009; 26: McCullagh E, Brigstocke G, Donaldson N, Karla L. Determinants of caregiving burden and quality of life in caregivers of stroke patients. Stroke 2005; 36: Morimoto T, Schreiner AS, Asano H. Caregiver burden and health- related quality of life among Japanese stroke caregivers. Age Ageing 2003; 32:

6 174 Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2013; 50: Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: Jönsson AC, Lindgren I, Hallström B, Norrving B, Lindgren A. Determinants of quality of life in stroke survivors and their informal caregivers. Stroke 2005; 36: Kılıç Akça N, Taşçı S. 65 yaş üstü bireylere bakım verenlerin yaşadıkları sorunların belirlenmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi 2005; 14 (Ek Sayı: Hemşirelik Özel Sayısı): İnci FH, Erdem M. Bakım verme yükü ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 11: Sivrioğlu EY. Alzheimer hastalarının bakım verenlerinde sosyodemografik özellikler ve bakım verme biçiminin depresyon düzeyiyle ilişkisi. Yeni Sempozyum 2004; 42: Malak AT, Dicle A. Beyin tümörlü hastalarda bakım verenlerin yükü ve etkileyen faktörler. Türk Nöroşirürji Dergisi 2008; 18: Uğur ÖE, Fadıloğlu Ç. Onkoloji hastalarına evde bakım verenlerin bakım yükünün incelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi 2006, İzmir. 18. Kardaş Özdemir F, Akgün Şahin Z, Küçük D. Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi 2009; 26: Şahin ZA, Polat H, Ergüney S. Kemoterapi alan hastalara bakım verenlerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009; 12: Yıldırım Sarı H. Zihinsel engelli çocuğu olan ailelerde aile yüklenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007; 11: Novak M, Guest C. Application of a multidimentional caregiver burden inventory. Gerontologist 1989; 29: Schwarz KA, Roberts BL. Social support and strain of family caregivers of older adults. Holist Nurs Pract 2000; 14: Thommessen B, Aarsland D, Braekhus A, Oksengaard AR, Engedal K, Laake K. The psychosocial burden on spouses of the elderly with stroke, dementia and Parkinson s disease. Int J Geriatr Psychiatry 2002; 17: Chou K, Jiann-Chyun L, Chu H. The relialibity and validity of the chinese version of the caregiver burden ınventory. Nurs Res 2002; 51: Caserta MS, Lund DA, Wright SD. Exploring the ceragiver burden ınventory (CBI): further evidence for a multidimensional viev of burden. Int J Aging Hum Dev 1996; 43: Küçükgüçlü Ö. Bakımverenlerin yükü envanterinin türk toplumu için geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi 2004, İzmir. 27. Erdem M. Yaşlıya bakım verme. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2005; 8:

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Doç. Dr. Naile BİLGİLİ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Naile BİLGİLİ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Naile BİLGİLİ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yaşlı nüfusa ilişkin en önemli sorunlardan biri bakım sorunudur. Yaşlı bakımı çok kapsamlı ve pahalı bir hizmettir. Özellikle 75 yaşın

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı.

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. HS-003 Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. İstanbul) Sezgi ÇINAR PAKYÜZ (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarına (KOAH) Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükü ve Depresyon Düzeyleri

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarına (KOAH) Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükü ve Depresyon Düzeyleri ARAŞTIRMA T A D Bakım Yükü ve Depresyon Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarına (KOAH) Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükü ve Depresyon Düzeyleri Determine Burden Care and Depression for Caregivers of Chronic

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESYON DÜZEYLERİ

Detaylı

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans-1990

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans-1990 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans1990 Hidayet Taşdöven: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Kevser IŞIK HEMŞİRELİK

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları 1 Selda Çelik, 2 Meral Kelleci, 3 Dilek Avcı, 1 Elif Temel 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

İnme ve Bakım Verme Yükü

İnme ve Bakım Verme Yükü Özgün Araştırma / Original Investigation Stroke and Caregiver Burden Hülya Şirzai, Sibel Ünsal Delialioğlu, İlker Fatih Sarı, Sumru Özel Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Gülcan Güleç, DR. Hikmet Hassa, Dr. Elif Güneş Yalçın, Dr.Çınar Yenilmez, Dr. Didem

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yük.Hemş.Vildan TANIL Yük.Hemş.Fatma COŞAR BAYKAL Uzm.Hemş.Münevver SARSILMAZ Öğr. Gör. Müjgan SOLAK KABATAŞ Prof. Dr. Meryem YAVUZ 1 HASTA

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Giriş Gelişimsel sorunlar bütün uluslarda önemli bir çocukluk

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ Prof.Dr.Zuhal BAHAR Öğr.Gör.Dr.Ayşe BEŞER Arş.Gör.Meryem ÖZTÜRK Öğr.Gör.Şeyda ÖZBIÇAKÇI SAĞLIĞI GELİŞTİRİCİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep HAMAMCI, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hatice Serap ATALAY, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık

Detaylı

İnmeli Hastaların Evde Bakımı: Bakım Verenler İçin Rehber

İnmeli Hastaların Evde Bakımı: Bakım Verenler İçin Rehber 128 İnmeli Hastaların Evde Bakımı: Bakım Verenler İçin Rehber Naile Bilgili*, Sebahat Gözüm** Özet Giriş: İnmeli hastaların rehabilitasyonunda evde bakım önemli bir unsur olup, bu hastaların bakımı son

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Midwives and Nurses Communication Skills, Who Work in the Family Health Center

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY GİRİŞ Yaşlılık Dünya Sağlık Örgütü tarafından 65 yaş ve üzeri dönem olarak tanımlamakta; Fiziksel görünüm, güç ve rol kaybı yaşanılan, yaşlılık dönemindeyeti

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

KEMOTERAPİ ALAN HASTALARA BAKIM VERENLERİN BAKIM VERME YÜKLERİNİN BELİRLENMESİ

KEMOTERAPİ ALAN HASTALARA BAKIM VERENLERİN BAKIM VERME YÜKLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMA KEMOTERAPİ ALAN HASTALARA BAKIM VERENLERİN BAKIM VERME YÜKLERİNİN BELİRLENMESİ Zümrüt AKGÜN ŞAHİN* Hatice POLAT** Seher ERGÜNEY*** Alınış Tarihi:09.11.2007 Kabul Tarihi:21.01.2008 ÖZET Bu araştırma;

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Hastane yöneticilerinde tükenmişlik düzeyi

Hastane yöneticilerinde tükenmişlik düzeyi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1204 Hastane yöneticilerinde tükenmişlik düzeyi Burnout level of hospital managers Hatice Ulusoy*, Enis Baha Biçer, Nurperihan Karabulut

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarının Psikolojik Dayanıklılık Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Hemodiyaliz Hastalarının Psikolojik Dayanıklılık Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Hemodiyaliz Hastalarının Psikolojik Dayanıklılık Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Öğretim Görevlisi Emine DANE Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sunum Akışı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ Yasin DEMİRCAN, Vedat AYAN Tekışık Anadolu Lisesi, GİRESUN Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Perceived Social Support Levels of University Students and The Factors Affecting of Social Support

Perceived Social Support Levels of University Students and The Factors Affecting of Social Support 17 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler(*) Serap ÜNSAR** Seda KURT SADIRLI** Melike DEMĐR*** Refiye ZAFER**** Özgül EROL** Özet Giriş: Sosyal destek fiziksel ve psikolojik

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ YASLANMA ve YASAM KALİTESİ Tufan Çankaya İzmir, 2003 Giriş: Doğal süreç; Doğum, büyüme-gelişme, üreme, ölüm Ölüm, yaşamın hangi döneminde meydana geliyor? Genç ölüm - Geç ölüm Dünya topluluklarına bakıldığında:

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

İNMELİ HASTANIN BAKIM VERİCİSİ ve SORUNLARI. Mukadder MOLLAOĞLU

İNMELİ HASTANIN BAKIM VERİCİSİ ve SORUNLARI. Mukadder MOLLAOĞLU İNMELİ HASTANIN BAKIM VERİCİSİ ve SORUNLARI Mukadder MOLLAOĞLU SUNU PLANI İnme ve bakım vericilik İnmeli Hastanın Bakım Vericisinin Özellikleri İnmeli Hastanın Bakım Vericisinin Sorunları İnmeli Hastanın

Detaylı

PERİTON DİYALİZ TEDAVİSİ BAKIM YÜKÜNÜ ARTIRMAKTA MIDIR?

PERİTON DİYALİZ TEDAVİSİ BAKIM YÜKÜNÜ ARTIRMAKTA MIDIR? PERİTON DİYALİZ TEDAVİSİ BAKIM YÜKÜNÜ ARTIRMAKTA MIDIR? Cennet Kılıçarslan 1, Filiz Karasu 2, SimgeBardak 1, Eda A. Üçkardeş 3, Didem Ovla 4, M. Esra Dölarslan 1, A. Jini Güneş 2, Cemal Kurt 2, Kenan Turgutalp

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI *

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * ÖZET Nihal CENGİZ ** İlkyardım, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

Alkol ve Madde Bağımlılarında Yalnızlık ve Etki Eden Faktörler

Alkol ve Madde Bağımlılarında Yalnızlık ve Etki Eden Faktörler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 25 Alkol ve Madde Bağımlılarında Yalnızlık ve Etki Eden Faktörler Loneliness and Effective Factors in Alcohol and Drug Dependence Bilge YILDIRIM, Esra ENGİN, Serap YILDIRIM

Detaylı

K U L L A N I M B İLGİLERİ

K U L L A N I M B İLGİLERİ T Ü R K Ç E C O M P U TER SYSTE M U S A B I L I TY QU E S T I O N N A IRE S H O RT VERSIO N (T- C S U Q - S V ) A N K E Tİ K U L L A N I M B İLGİLERİ DOÇ.DR. OGUZHAN ERDINC I S T A N B U L, 2 0 1 5 GENEL

Detaylı

ARAŞTIRMA. Kevser Tarı Selçuk 1, Dilek Avcı 1. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Balıkesir, Türkiye.

ARAŞTIRMA. Kevser Tarı Selçuk 1, Dilek Avcı 1. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Balıkesir, Türkiye. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 7 / Sayı 1 / 2016 BİLİMLERİ SAĞLIK ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA Kronik Hastalığa Sahip Yaşlılara Bakım Verenlerde Bakım Yükü ve Etkileyen Etmenler The Care Burden of

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

İki Nörodejeneratif Hastalıkta Zihin Kuramı Becerileri ve İşlevsellik Düzeyinin karşılaştırılması: Alzheimer ve Parkinson Hastalığı

İki Nörodejeneratif Hastalıkta Zihin Kuramı Becerileri ve İşlevsellik Düzeyinin karşılaştırılması: Alzheimer ve Parkinson Hastalığı İki Nörodejeneratif Hastalıkta Zihin Kuramı Becerileri ve İşlevsellik Düzeyinin karşılaştırılması: Alzheimer ve Parkinson Hastalığı Evrim Göde Öğüten 1, Gizem Ünveren 2, Emine Soybay 2, Barış Topçular

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

SoCAT. Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SoCAT. Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şizofreniye bağlı davranım bozuklukları bireyi ve toplumları olumsuz etkilemekte Emosyonları Tanıma Zorluğu Artmış İrritabilite Bakımverenlerin

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı