Ümrandan. U m ran. Cemil Meriç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ümrandan. U m ran. Cemil Meriç"

Transkript

1 U m ran ıiylık aiya^ct Jıi^ünc^.- vv küiklr dcr^ist- Ümrandan Sah ib i Ü m ran Y a)'in alık îü ru T iı San. ve Tie. Ltd. Sd, A 4 a /Vbdullah Yıldız ü m ran ın K asım Sayısında bir korkular ülkesi haline gelen Türkiye de korkulan a^ma zaruretine dikkat çekm iştik. Nev-zuhur ve sanal" hir tehlıkg firticâ) bahane edilerek 28 Şubat 97 den berî İslam i duyarlılığa karşı yürütülen psikolojik harp ve sindirm e operasyonlarm a-rağm en halkım ızın İslam 'a ilgisi- nm azalmayıp arttığını, bunahm ve sıkıntılardan kurtulm anın yegane çözüm ü G a ıe l Y aym Y önetm en) C ev at O îk ay a nü D in de aradığını geçtiğim iz Ram azan ayı vesilesiyle bir kez daha gördük. Ylz-ı IşİEi'i M ûtlürö' Veli Kah ılıman A nketlerin yansıttığı gerçek şu ki, toplum un yüzde sekseni oruç tutııyor, teravihlere, cum alara kokuyor; yine bir o kadarı okullar ve devlet dairelerinde uygulanan başörtüsü yasağını doğru bulm uyor; dahası irtica ] 'b irin ci tehlike sayanların oranı yiızde 3-4'ler civarında. Sadece bu göstergeler bile 28 Şubat çı korku poiitikası nın tutm adığını ve iflas etdğini ortaya koym aya yetıyör. Yayın Ku i'liiu C evat Ö zk aya, A b d u llah Yıldız, Veli K ah ram an U g u r A ltu n, M etin C ıgrık çı, E ıtu g ru l B ay raû ıoğlu, C an er D o ğan, M. S, A ) z o lu U m arız kı, din den yalıtılm ış tek tîp insan/toplum projesini gerçekleştirm ek am acıyla "top lum m ühendisliği"ne soyunanlar, çok geç olm adan din le savaşılam ayacagım anlayarak bu hayallerinden vazgeçerler. İşte bu noktada, her turlu baskı zulüm ve dayatm alar karşısında, tek başına da olsa, tevhid çizgisi dediğim iz Srrat-ı M üstakim den ayrılm ayarak Allah ın em ir ve yasaklarına uym akta ısrar, inat, sebat ve sabır gösterm ek anlam ına gelen Ib rah im î D u ru ş daha bir anlam kazanm aktadır. İnanıyoruz ki, m ü m in İdare M erkezi K ıztaşı C ad, N lv 56/1 Fatıh -lsr, Tel: ( ) F ax : w w w.u m tan d erg isi.cam \v'ww. ü m ran, org e-rimvi: um um randeri^ısi.cüm ler İbrâhim î duruşta kararlı oldukları, Ibrahim î özellikleri kuşanm a konusunda cehd ve gayret gösterm eye devam ettikleri sürece, sapkınlar onlara zarar verfemeyecek(5/105), Allah inkarcdann hileli tuzaklarını boşa çıkaracak(35/10) ve gerçek im an sahipleri m uüaka galip ve üstün gelecektir(3/139). B u çerçevede; Ü m ran yazarlarından Y ıldırım C anoğlu Ibrahim î D u n ıfu n ifade ettiği anlam ı ve Îbrahim î özelliklerin neler olduğunu anlatırken, Abdullah Y ıldız tarihin şaşmaz yasalarından (sünnötullah) yola çıkarak bu kaotik ortam ın İslam a yöneliş sürecine hız vereceğini ve Allah ın vaadinin ıjıu tlaka gerçekleşeceğini yazıyor. Abnne SanlarlşC - Y ılhk Q 2 sayı); 1 2, ^ Öğrenci (.12 sayı): 10,QÖO.QOO,tl, Y u r d ışı Yıllık, 8 0 DM ^ 'lîö - f Posta Cebi Nö:- ; e lı, Kahram'in ^ A\Tupa İçin Hesap.;^^ Sedaı Yıldız ^7 * CfStımeı^ Bank BLZ: l^o+^oo Konuı No: Fiyatı: 1.000,000^1. ' Yine bu sayıda; inananlara yönelik zulüm, baskı ve dayatm aları gağusiem e- c in Ibrahim î b ir duruş ve kararlılıkla m üm kün olabileceğini vurgulam ak am a cıyla, başörtüsü yasağına karşı onurlu bir çıkış yaparak M arm ara Ilahiyat taki görevinden istifa eden saygıdeğer H ayreddin K aram an H oca ile gerçekleştirdiğim iz bir söyleşiyi yayımlıyoruz. Bu bağlam da, 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağına karşı cesaretli m ücadeleleriyle temayüz eden yazarlarım ız A hm et Ta^getiren ve A bdurrahm an D ilip ak ın görüşleri ile K azım G üleçyüz ve A hm et M ercan ın değerlendirm elerine yer veriyoruz. D eğerli edebiyatçı-şair N u rettin D u rm an, hem îb rah im î duruşa hem d^ özgürlük m ücadelesine vurgu yapan yazısıyla sayfalarım ıza renk katarken, Adem K andem ir, M ah m u t Özbay, İsm ail T oprak ve Selahattin Ayaz vukufiyetli yazılarıyla Umrarı a zenginlik kazandırıyorlar. D izgi, İçd û zen, K ap ak. UıftTatı B ask ı: Y ıldızlar M atb aac ılık A-S Tel: U m ran dan selam ve sevgiler sunarken 2001 A bone K aınpanyası n a ilgi Ve desteklerinizi bekliyoruz. UİVIRAN: "Tarihi ve insanı bir bütün olarak ifade eden bir kelime. Bir toplumun yaptıklarının ve-.meydana getirdiklerinin bütünü, İçtimaî ve dinî düzen, âdetler ve inançlar. Ümran en geniş manada İçtimaî hayat..." Cemil Meriç

2 K m w 3 Ibrahimî Duruş, Ytidtrm Canoğlu GÜNDEM 38 T B M M nin Haysiyet Sınayı Mahmut Özbay BASIN GÜNDEMİ 68 Krizler Ülkesinde Baııia ve Medya Alper Tehn 14 Sabredin Allah ın Vaadi yakm dir" Abdullah Ytidız GÜNDEM 18 "Nam uslular da nam ussuzlar kadar cesür olmazsa sonuç alamayız.' Bayreddin Karaman ÇEVİRİ 41 Komplo Değil Tekel Mesaj Hakimiyeti Patronların Elinde Faisal Kutîy DÜŞÜNCE 41 Bir ö rn e k Şahsiyet Olarak. Ebuzer Cevdet Said EKONOMİ ÇARKI 73 Bu Ülkeyi Kim Yonettyor? M. Şevket Ay vazoflu AYİN GUNDEMI/TURKIYE 74 Abdullah Yaşar 26 "Başörtüjiü yasağı toplum sal bir sancıdır? Ahmet Taşgetıren 28 Başörtüsü inanç hürriyetinin sembolü? Abdurrahman Dilipak 29 Başörtüsü M ücadelecinde Yeni B ir Strateji İhtiyacı Kazım Gükçyüz 31 Ufkunu Kilitleyen ÛUtt' Ahmet Mercan DENEME 33 Insanm Özgürlük Arayışı Nurettin Durman KUR AN ARAŞTIRMASI 49 Kur an a Güre İlaJıi.Azap ve İstiğfar Ems Sünha}am u 57 CaJıüiye Hamiyyeti Uiheym K. Ece DÜŞÜNCE 63 internet Devrimi ve Alrtüaliteiîin Acı Sonu Selahaddin Ayaz DENEME 65 İsmail Toprak Alper Tekin AYIN GÜNDEMİ/DUNYA 81 Kani Torun 90 YANSIMALAR Ertuğrıd Bayfamoğu. GÖKKUBBE 88 İstanbul Kulefei-ı. İlknur Özşen DÜŞÜNCE 35 Devlet ve Buhran Adem Kandemır TARİH 67 Üm itdefnplnnraaz Mehmet Ali Tevfik 9 4 KİTAP DÜNYASI Zafer Ûzdemir-Ûmer Uırüç Yaftjân 2 OcaklOQl ÜMRAN

3 İbrahimî Duruş KAPAK Yıldırım Canoğlu Ghfğş Kirle n m e, y o z laşm a ve y a b a n cılaşm a ; b ir ü l kede ta v a n d a n ta b a n a d o ğ ru to p lu m u n tü m kesim lerin i için e ala ra k yayılıyorsa, o ülkede hak, hukuk, adalet yok olm aya m a h k u m dur. T o p lu m u b ir a ra d a tu ta n d eğer sistem i zayıflam ak ta, b o z u lm a k ta, g ö re v im ifa ed em ez d u ru m a gelm ek tedir. M e v c u t d eğer sistem i, in san fıtratı ile u y u şm u y o rsa b u sü reç d a h a da h ızlı gerçekleşir. Z u lü m, haksızhk, gasp, rü şv et, so ygu n v u rg u n g ü n lü k y a şam d a doğallık kazanır, kanık san ır. T o p lu m, fizyolo jik te ta n o s o lm u ş gib i d a v ra n ır, tep k i- sizleşir. Tepkisiz b ir to p lu m d a sosyal denge altü st olur. D eğişik gelir g ru p la n ara sın d a k i farklılıklar u ç u ru m a d ö n ü şü r. B ir t a r a f aşırı zen g in leşirk en, d iğ er ta r a f aşırı fakirleşir. B ir ta r a f refah ın g e tiıd i- gi baş d ö n d ü rü c ü b ir çılg m h ğı, sefah ati yaşark en ; d iğ er ta r a f yiyecek ek m ek, y a tacak y e r b u lam az. Ü lkeyi y ö n ete n gü çler, re fa h ta n şım arıp azajı ö n d e g e len le r, ülk en in im k a n la rm ı so n u n a k ad ar h o y ra tç a k u llan m ad a h içb ir sm ırlayıcı kıstas, ölçü veya d eğer tan ım azlar. T ü m d ü n y an ın ken d i b e n - leri(n efsleri) etrafın d a şekillendiği vehm ine kapılırlar. A şırı k â r tu tk u s u, d a h a y ü k sek y a ş a m s ta n d ard ı isteği, o n larm yaşam ların ın an a gayesi halin e gelir. B u gayeye u la şm a d a engel saydıkları h e r şeyi d ü şm an, tehlike ve bir teh d it u n suru olarak g ö rü r veya gösterirler. Bunlar, hiçb ir ahlakî m ü ey yid e ile k end ilerin i b ağım lı h issetm ezler. O n la r h e r in a n ç ta n d ır ve fak at h iç b ir in a n c a sah ip d e ğ illerdir, D a h a yüksek k â r eld e e tm e u ğ ru n a h eışey i k u llan m ak ta, istism ar e tm e k te, ta h rif ve ta h rip e t m e k te m a h ird irle r. B u n la rın v a ta n v e m illet sev g i si, aşu-ı k âr gü d ü leri ta tm in o labildiği s ü re ce v a r gözükür. Z o rd a k ald ık ların d a y u rt d ışın a k a ç m a la r ı ya d a tü m im k an ların ı y u rt d ışın a çık a rm a la rı sevgilerinin b ir ölçüsü dü r. K arşıların d a g ü ç istem ezler. B u n ed en le d e h a l kın u y a n m a sm d a n, h ak k ın ı a ra m a sın d a n son d e rece rah atsız o lu rlar. B u n u kendileri için teh lik e ve te h d it o la ra k g ö rü rler. D o layısıyla b ö yle b ir uyanış en g ellen m eli ve gerekirse y ok ed ilm elid ir. R efah tan şım arıp azan ön d e gelenler, halkın uyanışını engellem ek için sivil ve askeri b ü ro k rasiy i k u llan m ak ta beceriklidirler. M edya o n ların ehnd e tam b ir uyuştu r m a v e y ı b m silahı olabilir. K o rk u v e d e h şe t s a la ra k y ö n e tm e k o n la r m y ö n e tim felsefesid ir. Ü lk em izd e 2 8 Ş u b a t P o s tm o d e rn D a rb e s i y le başlayan sü reç, böyle bir d ön em d ir. R efahtan şım arıp azan önde gelenlerin aşın kâr elde etm e im k a n la rın ın teh likeye d ü şm esi, ü re tim ve pazai' alanlarını kim seyle paylaşm ak istem em eleri sü recin b a şlatd m asın m önem H iç n e d e n le rin d e n b iridir. P u süreçte etrafa kork u ve d eh şet saçılm ıştıî. m m N O cakm ı 3

4 CANOĞLU Îbmhiıııî Duni} İh b a r ve k a ra la m a m e k a n iz m a sı ile, engel olarak gördü kleri herkesi karaiam ışlardn-. K urdukları veya yanlış y ö n e sevk ettik leri p a rav a n örgütlerle, halkı k a m p la ra ay ırm ışlard ır. S o n ra da aynı ö rg ü t leri deşifre ederek, insanların birbirine olan gü venlerini yık m aya çalışm ışlardır. H alk ın b ireyselleşti. r ile re k k o rk u tu lu p p a s ifiz e e d ilm esi ve h er tu riu sivil top lu m Korkunun kol gezdiği, güvenin yıkıldığı, insa- ö ıg u tu n e k arşı g ü v e,,. n in y ık ılm a k is te n - nın m eta o arak algı- ^ ı j m e sı bu d o n e m in en landiğl, eşyalaştinidiği; tip ik karakterid ir. 28 paranın, m addenin, güd a rb esi;.haikın^se.çcün putlaştırıldığı bir t i k i e r i i î i n ^ g ^ ^ İ : ; ; dünyada kurtuluşun. m esi, tay in ^edilen Sİ7-. te k reçetesi, Hz. ibra- d ışın a çık m a - him in, sapm ış olan ^ a s ı ve sistem in,..., m u k te d irle rin in işakendi halkına karşı g österdiği onurlu dire^ ^ ^ niş ve karşı koyuştur^^" B ^ ';? ''" p eriy odik o p e ra sy o n lard a n birid ir. H allü sü rek li k o rk u a ltm d a tu tm a s ü re c in in a d ıd ır. H alk tan k o p u k b ir y ö n etici z ü m re, h ü k ü m ra n lıkların ı hile, e n trik a, k a ra la m a, teh d it, tedhiş ve terö r yoluyla dehşet ve korku salarak idam e e ttirm ek istem iştir. B u n d a n so n ra d a aynı yol ve y ö n te m i ku llan acald arın d an kim senin şüphesi olm asın. Z a m a n z a m a n y ap ılan tem izlik h arek etleri, h a m a m ın n a m u s u n u k u rta rm a girişim in d en ö te ye gid em ez. B üyük bir sam im iyetle yapılm ak isten en o p e ra sy o n la rın ö n ü, d aha baskın y ö n tem le rle kesilir. A n cak bu arad a yıp rananların yerine yenileri yerleştirilerek, halkın güveni yeniden kazanılm aya çalışılır. ICirliliğin tem e l n e d e n i, sistem in d a y an d ığı tem e l felsefedir. Ö ncelikle bu konu ta rtış ılm ad ık ça, in sa n la r d o ğ ru y u, güzeli özgürce a ra - y a m a d ık ça, ülkenin ayd ın ları şifrelerle, k o dlarla yazıp k o n u ştu k ça ; sistem in değerleri içine sıkıştırılarak yapılan tü m arayışlar, iyi niyetle de olsa, so n u ç verm eyecek tir. Sanal bir h alk için inşa edilen bir sistem, yaşayan halka d a r gelm ek te, onu b u naltm ak tad ır. B u nedenle de ülke, korkular, bunalımlar ve darbeler ülkesi o lm u ştu r. İbrahimî Duruş / B öylesi m ü slü m a n ülkelerde b u n a lım d a n çık m a nın bir yolu v a r m ıdır? B u n a h m d a n k u rtu lm ak için ne yap ılm alıd ır? E v et b u n a lım d a n çık m an ın bir yol vardır. B u yol, öncelikle bireysel bazda arınıp, yalnızca A llah tan kork up diğer tü m kork ulardan k u rtu lm ak tır. S o n ra da cem aat ş u u r u içinde halkı k o rk u ların d an a rın d ıra ra k ö zg ü r b ir o rta m a k a v u ştu rm a k için birlik ve d ayan ışm a için d e m ü - --çadele etm ektir. B u n u n için yaln ızca A llah a y ö n ele re k, yalnızca : P na kulluk y a p a ra k, y a ln ızca O na ib a d e t ederek, y a ln ızca O nu ila h, R ab ed in erek v e yaln ızca O nd an k o rk arak diğer tü m k o rk u lard a n arınıp İb rah im î b ir d u ru ş, bir tavır, b ir d a v ran ış ve bir d i ren ç g ö sterilm elid ir. K o rk u n u n kol g e z d iğ i, güven in yık ıld ığı, in s a n ın m e ta o la ra k a lg ıla n d ığ ı, eşy a laştırıld ığ ı; p a ra n ın, m a d d e n in, g ü c ü n p u tlaştırildığı b ir d ü n y a d a k u rtu lu ş u n tek r e ç e te s i, H z. İb rah im in, sap m ış olan k en d i halkın a k arşı gösterd iğ i o n u rlu d iren iş ve k a rşı k o y u ştu r. B ir ta ra f ta babası ile birlik te bir halk, diğer ta r a f ta yalnızca A llah a inanıp dayanan, gü ven en ve de yalnızca A l lah tan k o rk an H z. İb rah im vardır. H z. İb rah im, m u v ah h id kim liği ile tek b a şın a bir ü m m e t olarak, bab asın a ve b ab asın ın şah sın d a y erleşik p u tp erest bir sistem e k arşı çık m a k ta d ır: Hani îbrnhiın, babası Azer'e (şöyle) demişti: Sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu, ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum. (6 Enam 74) H z. İb ra h im in için d e yaşadığı to p lu m, p u tp e rest b ir to p lu m d u r. Böylesi to p lu m la rd a p u d ar, aynı z a m a n d a y ö n e tim in b ir p arçasıd ır. T o p lu m d a h akim olan g ü ç m erk ezleri, refah tan ş ım a rıp azan ön de gelenler, p u tlar etrafın d a efsane m id e r oluştu rarak to p lu m u y ö n etm e y i tem el ilke e d in m işle r dir. B u siste m le rd e p u tlar, ib a d e t e d in ile n bir v a r lık o lm a n ın ö te sin d e, s ö m ü r ü ç a r k ın ın ağırlık 4 Ocak 2001 ÜMRAN

5 Jbrnliinii Dm ış CANOĞLU m erk ezin i de o lu ş tu ru rla r: thrnlıiın dedi ki: Siz gerçekten Allah ı bırakıp da dünya hayatında aranızda bir sevgi bağı olarak putları ilahlar edindiniz. Sonra da kıynnıet giiııi'ı, bir kısmınız bir kısmınızı inkar edip tnmmayacnk ve bir kısmınız bir kısnıınıza lanet edeceksiniz. Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiçbir yardımcınız dtı yoktur. (29 Ankebut 25) Bu tü r to p lu m la rd a p u tlar; dü nya hayatn ıd a araların d a bir sevgi bağı o lu ştu rm ası ve böylelikle to p lu m u n d ah a k o lay k o n tro l ed ileb ilm esi için, re fah tan ş u n a rıp a zan ö n d e gelen ler ta ra fın d a n uyd u ru h n u ş ve isim le n d irilm işle rd ir: Bu(putlar), sizin ve ntalarınızın (kendi istek ve öngöriilerinize göre) isimlendirdiğiniz (kuru ve keyfî) i^simlerden başkası değildir. Allah, onlarla ilgili ispatlayıcı bir delil indirmeıniştir. Onlar, zatına ve nefislerinin heva olarak arzu ettiklerine uymaktadırlar. Oysa nndolsun, onlara Rablerindeıı yol gösterici gehniştir. (53 Necin 23) diyerek pu tperest düşünceye karşı tavır alm ak tadır. Y u karıdaki ayetlerde k o n u m u z açısın d an şu noktalar ön em lid ir: Putperestler, Allah tan korkm am ak ta ; fakat im an edenlerin p u tlardan korkm asın ı istem ek ted irler. P u tları ö n em li bir korku kaynağı olarak insanların hafızalarında diri tu ta rak to p lu m u y ö n e tm e ilkesi egem en d ir, bu tü r to p lum larda. B u n d an dolayı p u tların o to ritesin i sarsacak her düşünce, her fikir tehlikeli addedilir. Farklı dü şün en ler y ıp ra tm a, te c rit etm e ve k o rk u tm a ile sindirilm eye çalışılır. H z. İb rah im, bab asın ı p u tlard an v azg eçirm e k o n u su n d a ısrarcı o lu n ca, oğlu n a verecek cev abı k alm ay an b ab a, p u tlara olan bağlılığını oğlunu tehdit ederek ortaya koym uştur: "(Babası )Demişti ki: İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çevirmektesin? Eğer bu tulumuna bir son vermeyecek olursan, andolsun seni taşa tu- T arihsel sü reci in celed iğim izd e, ihdas edilen ve k o ru m a zırh ın a b ü rü n d ü rü le n p u tlarla ilgili hiçbir ta rtışm a yap ılam ad ığ ın ı görm ek tey iz. Bu ülkelerde p u tlarm d ışın d a, A llah ın da varh ğı dahil olm ak şartıyla, h er şeyi tartışab ilirsin iz ve fakat p u tları ta rtışam a z, o n la r h akkında refah tan azan ön d e g elen lerin h o şu n a g itm eyecek h içb ir fikir beyan edem ezsin iz. R e fa h ta n şım arıp azan ö n d e gelenler, bu k o n u d a ile ri sü rü leb ilecek h er tü rlü fileri en gellem ek için k o rk u y u, bir y ö n e tim a ra cı o larak k u lla n m a k ta d ırla r. İşte b u n u n için H z. İbrahim : Ey kavmim, tortışnıasız ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım, gerçek şu ki, ben bir mııvahhid olarak yüziiınü gökleri w yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. O beni doğru yola erdirmişken, siz benimle Allah konusunda çekişip tartışmaya mı girişiyorsunuz;' Sizin ona şirk koştuklarınızdan ben korkmuyorum, Rabbimin dilediği dışında hiçbir şey olmaz. Hem siz, O nun kendileri hakkında hiçbir ispatlayıcı delil indirmediği şeyleri Allah a ortak koşmaktan korkmuyorken, ben nasıl sizin şirk koştuklarınızdan korkanın? Şu halde güvenlik içinde olmak bakımından iki taraftan hangisi daha hak sahibidir? Eğer bilebilirseniz. (6 Enam 79-Hl) Hasan Aycın, Gece Yürüyüşü ÜMRAN Ocak

6 CANOĞLU îbrahimi Duruş tarım; uzun bir süre de benden uzaklaş. (İbrahun): Sizden de, Allah tan başka taptıklarınızdan da kopup ayrılıyorum ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki, Rabbime dua etmekle mutsuz olamayacağım. (19 Meryem 46,48) M e v cu t sistem in Refahtan şımarıp azan önde gelenler, sömürü ve zulüm çarkının işlemesini engelleyecek her türlü inanç, düşünce ve h a re k e te karşı taham m ülsüzdürler. Tarihte Hz. İbrahim'in yakılma teşeb b ü sü bunun en canlı örneklerinden biri olm uştur. re fa h ta n ş n n a n p azan ön d e gelenleri, p u tla rın o to rite s in i sarsacak, dolayısıyla kendi h ü k ü m ra n lık ların ı z ed eley ecek in a n ç, d ü şü n ce ve davranışlara hiç ta h a m m ü llü o la m a m ışlardır. O n e d e n le, H z. İb r a h im in p u tla r h ak k ın d ak i düşüncelerini an latm a d a k i k a rarlılığ ı karşısında, on u yakm ak g irişim in d e b u lu n m a k ta n ç e k in m em işlerdir: "Dediler ki Eğer bir şey yapacaksanız, onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Biz de dedik ki: Ey ateş, İbrahim e karşı soğuk ve esenlik ol. Ona bir düzen (tuzak) kurmak istediler, fakat biz onları daha çok kayba uğrayanlar ktldık. (21 Enbiya 68-70) B ir in san ; in a n çla rın d a n dolayı, b a b a sm m da dahil old u ğu bir topluluk tarafınd an yakılm ak isten m iştir. Yerleşik değerlerin (pu tperestlik ) tem ellerine yön elen bir eleştiri, çok şiddetli bir cezaland ırm a y ö n tem iy le su stu ru lm ak isten m iştir. R efah tan şım a rıp azan ö n d e gelenler, s ö m ü rü ve zulü m çark ın ın işlem esin i engelleyecek h er türlü in an ç, d ü şü n ce ve h arek ete karşı tah am m ü lsü z d ü rle r. Tarih te H z. İb ra h im in yakılm a teşeb b ü sü b u n u n en can h ö rn e k le rin d e n biri o lm u ştu r. G ü n ü m ü z T ü r kiye sind e y ap ılan lar ise, K a h ra m a n m a ra ş, Ç o ru m, M alaty a, T aksim ve Sivas olayları ve d aha n iceleri, refah ta n şım arıp azan ön d e gelen lerin to p lu m u k o rk u, ted h iş ve te rö r k ısk acın da y ö n eteb ilm ek için ta rih te y ap tık ların ın b ir tek ra rın d a n ib arettir. Sivas ta insanların diri diri yakılm ası için her türlü o rg a n iz a s y o n u y a p a n la rla, T a k sim de in san ları toplu olarak katledenler, refah tan şım arıp azan ö n de gelen lerin içind e yer aldığı aynı yap ın ın, aynı zih niyetin in san ları old uğu u n u tu lm am a lıd ır. B ir gü n bu gerçek o rtay a çık acak tır. Sivas olaylarının tertip ve tah rik çileri açıklandığında, halktan kop u k sistem lerin ne denli zalim olabildiği d ah a iyi anlaşılacak tır. Tarihsel sü reç incelendiğinde benzer sen aryolar hep tek rarlan ıp d u rm u ştu r. B e n z er sen ary olar her an uygulam a safhasına konulabilir. Buna, b u günlerde göz ardı edilm em esi gereken bir olgu olarak bakılm alıdır. H alkı sin d irerek d ah a ra h a t y ö n e teb ilm ek için k o rk u, silah o larak kullan ılm ak ta ve tü m ülke acım asız bir psikolojik savaşın içine so kulabilm ektedir: Halkın muhalif olduğu politikalar karşısında sessiz kalmasını sağlayabilmek için klasik bir yöntem vardır: Yüreklere korku salmak. Halk, malının, canının bir büyük düşmanın tehdidi altında bulunduğuna inandınlırsa, muhalif olduğu programların uygulanması karşısında sessiz kalmayı tercih eder, yapılanları hoş karşılamasa bile zaruri bulabilir. Yüreklere korku salabilmek için propaganda sistemi çalıştırılır... Gerçekleri saklamak, olabildiğince çarpıtmak, basını bir güzel yoğurup istenilen tarzda biçimlendirerek halkı uyutmasını sağlamak terör kültürü ile yoğurulmuş sistemlerin sıradan faaliyetlerindendir ^ İstenen son u ca ulaşabilm ek için, o zam an a kad ar halka söylenilen ve fak at g erçek te inanılm ayan bir çok k avram, ilke unutulur. H er şey tevil edilerek b ir ço k k avram ın içi b o şaltılır, a n lam alanları d araltılır veya sap tırıh r. H e r tü rlü hile, e n trik a, yol ve yön tem m übahlaşır: Nuh dedi ki: Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler; mal ve çocukları kendisine kayıptan başka bir şeyi arttırmayan kimselere uydular. Ve büyük hileli düzenler kurdular. ( 71 Nuh 21-22) R efah tan şım arıp azan ö n d e gelenler, genelde, gelenek, görenek, ö rf ve adetlere savaş açm ış o lm a larına; bu nları gerici unsur olarak görm ü ş olm ala- 6 Ocak 2001 ÜMRAN

7 n n a karşılık; p u tları sö z k o nusu olduğunda ne kadar k a tı, bağnaz, gelenekçi ve tu tu cu oldukları hem en g örü leb i lir. S ö m ü rü çark ın ın b o zu lu p m enfaatlerinin zedelen eceğini hissettikleri an d a, p u tların a aşırı bağlılık g ö ste rilerin e girişir, herkesi bağlılık y e m i nin e çağ ırırlar: Bu, sizi babalarunzın tapmakta olduklarından (ilahlarından) alıkoymak isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki: Bu diiziilüp uydurulmuş bir ynldiulntı bnşkn bir şey de dcğil- dir. (34 Sebe 43) Ve dediler ki: Kendi ilahlanmzı bırakmayın; bırakmayın ne Vedd i, ne Suva ı, ne Yeğus u, ne Ye uk u ve de Nesr i. Böylece onlar, çoğu kimseyi şn- şırtıp-saptırdılnr. Sen de o zalimlere sapıklıktnıı bnş- knsun arttirmn."(71 Nuh 23-24) Y u karıda geçen a y etler( 1 9 / ,2 1 / , 7 1 / ) daha dikkatlice incelendiğinde korkuya n e den olan üç ana u n su ru n old uğu nu görürüz: Canlı varlığın tehlikede olması, neslin tehlikede olması, inanan tehlikede olması. Etkileşim sırasına g ö re tan zim edersek in san, gen el olarak, ö n ce inancı için, so n ra ço c u ğ u (gelecek nesiller için ), so n ra da kendisi için tehlikeye atılır. O n ed enledir ki gerek H z. N uh ve gerekse H z. İb rah im, bu üç ana un suru göz ön üne alaral< A llah a dua etm işlerdir: Hz. İbrahim in ateşe atılırken söylediği 'Allah bana kâfidir* ve kavmi ile tartışm asında söylediği *ben sizin ifahlan- nızdan korlanuyorum' sözleri, onun teslim iyetinin bir ölçüsü olmanın yanısıra; tüm korkulan, Allah korkusu içinde eritip yok ettiğinin de bir göstergesidir. Ibmlıiınî Dıınış CANOĞLU zen e k arşı m ü ca d e le s in d e kendi varlığım, inancın d evam ı kanu niyeti içinde eritip, b ü tü n o lu m su z k o şu lla ra rağm en, inancının gerektirdiği du ru şu, tavrı sergilem iştir: Gerçek şu ki, ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değihm. (6 Enam 79) Yalnızca A llaha kulluk e t m e n in, yaln ızca O n a ibadet e tm e n in, yalnızca O nu tlah ve Rab e d in m e n in, yaln ızca O nd an k o rk m a n ın ve yaln ız ca O nd an istem en in doğal so n u cu olarak H z. İb rah im, böyle bir tavır, bir duruş o r taya koym aktadır. B u nedenle Allah, tüm m ü m in lere Hz. İb rah im i örn ek olarak gösterm ek ted ir: "İbrahim ve onunla birlikte olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Haili onlar kendi knvımlerine demişlerdi ki: Biz, sîzlerden ve Allah ın dışında tapmakta olduklarınızdan gerçekten uzağız. Sizi tammnyıp inkar ettik. Sizinle aramızda, siz Allah a bir olarak iman edinceye kadnr ebedi bir düşnıanhk ve bir kin baş göstermiştir. And olsun, onlarda sîzler için, Allah ı veahiret gününü umut etmekte olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim de yüz çevirecek olursa, artık şüphesiz Allah, Ğaıiiydir, Hamiddir ( 60 Mümtahiııe 4,6) İbrahimî Özellikler (Nuh) Rabbim, beni, annemi-babaım, mümin olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalim olanlara yıkımdan başkasmı arttırma."(71 Nuh 2S) (İbrahim) Bu şehri güvenli kü, beni ve çocuklarımı putlara kulluk etmekten uzak tut. Rabbim, beni namazında sürekli olan kıl, soyumdan olanları da. Rabbimiz duamı kabul buyur. Rabbimiz, sorgu başa dikileceği gün, beni, amıe-babamı ve müminleri bağışla. (14 tbrahiın 35,40,41) B u üç u n s u r için d e en etkili olan ise, in a n cın geleceği s o ru n u d u r. H z. İb ra h im p u tp erest bir d ü A llah, H z. İb rah im i m ü m in lere ö rn e k o la ra k g ö s terdiğine göre acab a bu örnek insanın tem el özellikleri nelerdir? K u ra n -ı K erim den H z. İb ra h im in en tem el özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: N u h un m ille tin d e n (3 7 /8 3 ) Seçilm iş ö n d er, elçi, p e y g a m b e r ( 2 /1 2 4, /1 2 0,1 2 1 ) Yalnızca A llah tan k o r k a n (1 5 / , 6 /8 0,8 1, 5 1 /2 8,2 9 ) M uvahhid ve tek başına bir ü m m et (1 6 /1 2 0,1 2 1 ) ÜMRAN Ocak

8 CANOĞLU Ibmiıiıııi Dtınış H a n if ( 3 /6 7 ) A llah ın d o stu ( 4 / / ) A llah a itaat ve ib ad et eden (7 /1 3 1, 1 6 /1 2 0, 2 1 /7 3 ) D o ğ ru yold a o la n (6 / /9 9,1 0 0 ) K itap verilen ( 2 9 / /3 6,3 7 ) H ik m e t s a h ib i(2 6 /8 3 ) D elil v e rile n (6 / 8 3,7 5 ) İlim sahibi (1 9 /4 3 ) R ü şd sahibi (21 /5 1 ) Akıl yü rü ten ve aklı en iyi şekilde gerçeği a ra m a d a k u llc in a n (6 / , 1 5 /5 4,5 5, 1 9 /4 2, 3 7 /9 5,9 6 ) M u tm a in olm ak isteyen (2 /2 5 9,2 6 0, 6 /7 5 ) İyi b ir ta r tış m a c ı(3 7 / , , 2 /2 5 8 ) K en d isin i A llah a v e rm iş( 1 1 /7 5 ) S a lih le rd e n (1 6 /1 2 2, 2 9 / 2 7, 2 6 /8 3,8 4 ) Ş ü k re d ic i(1 6 /1 2 1 ) D e n e n m iş (2 /1 2 4, 3 7 / ) D u a e d e n ( 2 / ,1 4 /3 5, /5 ) D ü şü n en ve d ü şü n m ey e davet e d e n ( ,76, 2 9 /1 9 N eslini d ü şü n en ( 2 / , 2 9 / 2 7) A h iret y u rd u n u d ü ş ü n e n (3 8 /4 6 ) İyi d a v r a n a n (6 /8 4 ) K u v v e tli(3 8 /4 5 ) B a s ire tli(3 8 /4 5 ) I h la s h (3 8 /4 5 ) S a b ı r h ( 9 / ) Ü m it d o lu (1 5 /5 5,5 6 ) Y u m u şak h u y l u ( 9 / 1 1 4, 1 1 /7 5 ) K alb -i seh m s a h ib i(3 7 / 8 4 ) A lide vefalı (5 3 /3 6,3 7 ) İn san lara ö r n e k (6 0 /4,6 ) M ü s lü m a n, m ü şrik le rd en o lm a y an ( 2 /1 3 1, 6 /1 6 1, 1 6 / 1 2 0,1 2 3,3 7 / ) A llah ın d ü şm an ların ı veli ed in m eyen, o n la r d an k o p u p u z a k la ş a n (9 /1 1 4, 4 3 /2 6, 6 0 /4, 1 9 /4 8, /6 7 ) A lla h ın ra h m e tin i k a z a n m ış ( 1 1 /7 3, 1 2 /6, 1 9 /4 7 ) D erecesi y ü k s e k (6 /8 3 ) K e n d isin e gü zellik ve m ü k a fa t v e rilm iş ( 1 6 /1 2 2, 2 9 /2 7 ) G ö rü leb ileceği gibi, H z. İb ra h im in en tem el, en b elirgin vasfı, p u tp e re st b ir to p lu m içerisin d e tek b aşın a kalm ış o lm a sın a karşın in an cın d an ve b u uğurd ak i m ü cad elesin d en v azg eçm em iş o lm ası ve b u uğurdaki kararh lığıd ır. Tek b aşm a o lm asın a rağ m en h içb ir k o rk u ve kaygıya k ap ılm ad an, en o lu m su z şartlard a d iren m en in, ayakta k alm an ın sem b o lü d ü r o. O n ed en le K u ra n -ı K erim on u h em tekil, muvahhid, h em de çoğul, ümmet, olarak ta nıtm akta ve örnek olarak gelecek nesillere g ö sterm ek ted ir: Gerçek şu ki, İbrnhiın tek başına bir ümmetti; Allah a gönülden yönelip itaat eden bir muvahhiddi ve o müşriklerden değildi. (16 Nahi 120) H z. İb rah im in ateşe atılırken söylediği A llah b a n a k â fid ir ve kavm i ile tartışm a sın d a söylediği b en sizin ila h ların ız d a n k o rlc m u y o ru m, sizd en ve sizin ilah ların ız d a n k o p u p a y rılıy o ru m sözleri, o n u n teslim iyetinin bir ö lçü sü o lm a n ın y an ısıra; tü m korkuları, Allah korkusu içinde eritip yok e t tiğinin de bir göstergesid ir. B ir ö n d e r ve ö rn e k o la rak o, ö z g ü r o lm a n ın y o lu n u n yaln ızca A llah tan korkarak ve böylelikle tü m kork ulardan arın m a k tan geçtiğini, tü m im an edenlere gösterm ektedir. H z. İb ra h im in bu tem e l vasfın ı K u r a n dald k o rk u ay etleri ile birlilcte d e ğ e rle n d irerek y a lm z ca A llah ta n k o rk a n la rın, İb ra h im i v a sıfların ı o rta y a k o y acağız. Yalnızca A llah tan k o rk an bir m ü m in, A llah ın çizdiği sınırları k o ru m a konusu nd a gerekli hassasiyeti gösterir. K u ra n -ı K e rim de A llah kork usu ile bağlantılı o larak zik redilen A llah tan k o rk an ların özellikleri ya da d a v ran ış şek illerin i (İb ra h im î Ö zellilder) aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Yalnızca A llah tan k o rk m ak (33 Ahzab 37, 16 N ahi 5 1,5 2, 5 M aid e 4 4, 3 A l-i İm ra n ) A llah tan gerektiği gibi ve O nun şanına yaraşır bir şekilde k o rk m a k (5 M aid e 11, 3 A l-i İ m ran 102) Y alnızca A llah a kulluk, ib ad et e tm e k ( l l H u d 2 6,5 0,6 1,8 4,1 F a tih a 4 ) A llah tan başka ilah ve rab e d in m e m e k (l 1 H u d 2 6,5 0,6 1,8 4 ) 8 Ocak 2001 UMMN

9 Ibmhiliıi Dıınif CANOĞLU A llah ı d in lem ek (5 M aid e 1 0 8, 16 Nahi 2) A llah a g ü ven m ek (5 M aid e 11, A l-i lın ran ) A llah a yaklaşm aya yol a ra m a k (5 M aid e 3 5 ) P eygam b ere itaat e tm e k (4 3 Z u h ru f 6 3, 2 6 Şua ra 1 1 0,1 3 1,1 5 0 ) Kafir ve m ünafıklara boyun eğm em ek ve veli olarak kabul e tm e m e k (3 3 A hzab 1, 5 M aid e 5 7) Allah uğrunda m ü cadele etm ek(5 M aide 35, 8 Enfal 6 0 ) G ü n a h ta n sak ın m a k (2 B ak ara ) A llah ın ayederini alaya alm am ak (2 Bakara Yalnızca Allah tan Korkmak ) H addi aşm am ak ve bu konuda yardım laşm a- m a k (5 M aid e 2,4, 5 9 H a şr 7 ) Ö lçü y ü ve tartıyı eksik t u tm a m a k (ll H ud 8 4 ) Adil olm ak (5 M aide 2,8 2 B akara 180) Sözü doğru söylem ek (33 A hzab 70) H elal k a zan ç(5 M aid e 4, 8 8 ) Faiz y e m em e k (2 B a k a ra ) E şcin sel o lm a m a k ( 11 H u d 7 8, 15 H icr 6 8,6 9 ) C in ay et işlem e m ek (5 M a id e 2 8 ) M escitleri im ar e tm e k (9 Tevbe 18) Şahitlikte adil d a v ra n m a k (2 B ak ara 2 8 2,2 8 3 ) V asiyette adil o lm a k (2 B a k a ra 1 80 ) B orçlu y a iyi d a v ra n m a k (2 B ak a ra 2 8 2,2 8 3 ) M ahn, can ın, neslin ve inancın tehlike altında o l m ası d u ru m u n d a genelde insanlar, özeld e m ü m in ler, inancını yaşatm ak için tüm im kanların ı seferber ederek ölüm de dahil olm ak üzere her şeyi g ö ze alırlar. Bu insanlık tarih in d e genel bir k an u n iy et olarak hep var o lm u ştu r. M ü m in le r ise bu n o k tad a özel bir yer işgal ederler. O nlar, öldükten son ra d i rilm eye, A llah ın h u zu ru n d a hesap v erm eye olan inançların dan dolayı dünyayı ahiret için bir h azırlık, bir tarla gibi görü rler. Ö ldükten son ra dirilm e vc yaptıklarından d o layı hesap v erm e, m ü m in i teyakkuz h alinde tutan bir duygu olu ştu ru r. O hesap gü nün de Allah ın E m a n e te ih an et e tm e - h u z u ru n d a m a h ç u p m e k (2 B ak ara ) o lm a, A llah ın rızasını E şlerin h akların a r i k a y b e tm e m ü m in in ayet e tm ek [A ilevi asıl korkusudur. R ah geçim sizlik( 4 N isa 3 5, ), k a d ın la r m etli N ecip Fazıl, A l lah k o rk u su n u, a ra sın d a a d a le t (4 N isa 3 ), eşlere g ü ven (2 B ak ara ), Bu yük Senden Al- Inh tm, b o şa n m ış e şle rin Çekeceğim n açan m! h a k la rı(2 B a k a ra Senden Sana sığınır, 2 3 1, ), ço cu ğ u n Senden Sana kaçarım! m e m ed en k esilm e si (2 B a k a ra diyerek en güzel şekilde, )n d e l ifade etm e k te M ü slü m an ların birlik dir. ve d a y a n ış m a s ın ı B ir ç o k k o rk u s a ğ la m a k (8 E n fa l k a y n a ğ ı a y n ı a n d a 1,4 6 3 A l-i İm ra n v u k u b u ld u ğ u n d a, ) m ü m in in b u n la rın D ini alay ve eğlen ce k o n u su e d in e n le ri etkisi altın da k alm a veli e d in m e m e k (5 m ası m ü m k ü n o lm a M aide 57) Hasan Aycın, Gece Yürüyüşü yabilir. K o rk u la r a n a UMRAN O cok

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir.

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Editör Aslı ÇALIŞKAN Uz. Dr. Metin ÖZSOY Yayına Hazırlayan

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

BÜLTEN. AKV'den. AKV İftar yemeği. Toplumsal Değişme ve İslam. Kur'an ve Tarih. Özel Televizyon. İktibas HAZİRAN 1991 ARAŞTIRMA VE KULTUR VAKFI

BÜLTEN. AKV'den. AKV İftar yemeği. Toplumsal Değişme ve İslam. Kur'an ve Tarih. Özel Televizyon. İktibas HAZİRAN 1991 ARAŞTIRMA VE KULTUR VAKFI ARAŞTIRMA VE KULTUR VAKFI BÜLTEN HAZİRAN 1991 AKV'den AKV İftar yemeği Toplumsal Değişme ve İslam Kur'an ve Tarih Özel Televizyon İktibas AKV B Ü L T E N AKV'DEN Selam ünaleyküm, ilk buluşmamızın üzerinden

Detaylı

SONUNU HAZIRLAR ZULÜMZÂLİMİN. Metot ve Yöntem Meselesi. Özgecanlar Öldürülemez. Müslümanların Müslümanlarla İmtihanı Yusuf E.

SONUNU HAZIRLAR ZULÜMZÂLİMİN. Metot ve Yöntem Meselesi. Özgecanlar Öldürülemez. Müslümanların Müslümanlarla İmtihanı Yusuf E. RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 12 SAYI: 45 Nisan - Mayıs - Haziran 2015 ISSN 1305-5356 ZULÜMZÂLİMİN SONUNU HAZIRLAR Sizden kim zulüm ve haksızlık ederse, ona büyük bir azap tattırırız / Furkan

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

1 Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, s.64. 2 Timuçin, Felsefe Sözlüğü, s.107. 3 Cevizci, Felsefe Terimleri Sözlüğü, s.126.

1 Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, s.64. 2 Timuçin, Felsefe Sözlüğü, s.107. 3 Cevizci, Felsefe Terimleri Sözlüğü, s.126. YARATILIŞ (VAROLUŞ) AMACI VE İNSAN OLMA- KULLUK (İBADET) GEREKÇESİ İçindekiler YARATILIŞ (VAROLUŞ) AMACI VE KULLUĞUN (İBADET) GEREKÇESİ... 1 YARATILIŞ (VAROLUŞ) AMACI... 1 Düşünme Üzerine... 1 Sorgulama

Detaylı

Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın

Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın Genç Birikim den... Kıymetli okurlarımız, Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü büyük bir emeğin ardından hazırlanarak elinize geçen dergimiz vesilesiyle sizlere

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ

DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 10, Sayı: 1, 2001 ss. 137-164 DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ Mehmet ŞANVER * ÖZET Kur'an'ın tebliğ ve eğitim-öğretim

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar!

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar! MİLLİYETÇİ SİYASİ HAFTALIK GAZETE SAYI 429 Y I L : 9 EY TÜRK KENDİNE DÖN... 23 OCAK 1978 PAZARTESİ FİYATI 5 TL. a Ecevit Hükümet Olmak için «Devlet enkazdır», «Hazine iflâs etmiştir.» diyerek Devleti tahrip

Detaylı

Zulm ile Âbâd Olanın Ahiri Berbâd Olur insan Bir Günlüğüne Gazze li Olmalı!

Zulm ile Âbâd Olanın Ahiri Berbâd Olur insan Bir Günlüğüne Gazze li Olmalı! Zulm ile Âbâd Olanın Ahiri Berbâd Olur insan Bir Günlüğüne Gazze li Olmalı! GÜNDEM İÇİNDEKİLER Sözün Bittiği Yerdeyiz... METİN ALPASLAN DOSYA 20 "Laik/Cumhuriyet" Bağlamında Müslümanı Ötekileştirmek MUSTAFA

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı