AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ"

Transkript

1 AYGIT IŞIK YEĞİNLİK DAĞILIMININ AYDINLIĞIN DÜZGÜN YAYILMIŞLIĞINA ETKİSİ: AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ Günümüzde mekanların şlevsel ve estet k olmasının yanında, f z k ortam öğeler açısından kullanıcı konforuna yönel k uygun koşulları sağlaması mekandak eylemler n zorlanmadan, yorulmadan ve uzun süre ver ml b r b ç mde gerçekleşt r leb lmes ç n gerekl d r. Bu koşullardan b r de f z k ortam öğeler nden ışığın oluşturduğu aydınlatma konusudur. B r aydınlatma düzen n n sunacağı n cel k ve n tel k mekandak eylem ve kullanıcı özell kler ne göre tasarlanmalıdır. Bu bağlamda aydınlığın n tel ğ yle lg l özell klerden aydınlığın dağılımı ve aydınlık düzey değ ş mler mekandak değ ş mler n rahatça gerçekleşt r leb lmes açısından önem taşımaktadır. Kapalı b r mekanda yapay aydınlatma düzen oluşturulurken aydınlığın dağılımını ve aydınlık düzey değ ş mler n bel rleyen başlıca parametreler hacm n boyutları, ç yüzeyler n ışık yansıtma çarpanları, aydınlatma aygıtlarının ışık yeğ nl k dağılımı vb. olarak sıralanab l r. Bu çalışmada söz konusu parametreler n çalışma düzlem üzer ndek yapay aydınlığın düzgün yayılmışlığına etk s açık planlı of s örneğ üzer nde ncelenm ş ve sonuçlar değerlend r lm şt r. Kasım ÇELİK 1, Eska KÜÇÜKKILIÇ ÖZCAN 2, Reng n ÜNVER 3 1, 2, 3) M marlık Bölümü, M marlık Fakültes, Yıldız Tekn k Ün vers tes, 34349, Beş ktaş/istanbul 1) e-posta: kas ld z.edu.tr 2) e-posta: esrakucukk l l.com 3) e-posta: ld z.edu.tr 124 Yeni.makale.indd :59

2 1. GİRİŞ Mekanların şlev ne bağlı olarak gerçekleşt r len eylemler çok çeş tl olup her değ ş k eylem ç n aydınlatma gereks n mler b rb r nden ayrımlar göster r. Bu nedenle, her eylem n kend ne özgü gereks n mler doğrultusunda farklı aydınlatma düzenler oluşturulmalıdır. Bu düzenler tasarlanırken, aydınlığın hem n cel k hem de n tel k boyutu d kkate alınmalıdır. Aydınlığın n cel k boyutu, bell b r büyüklüktek alana düşen ışık akısının, bu alana bölümü olup aydınlık düzey ter m le fade ed l r [1, 2]. Anlaşılması çok kolay olan aydınlığın n cel ğ le lg l hesaplamalar da oldukça kolay yapılır. Aydınlığın, n cel kten daha da öneml olan n tel k boyutu se aydınlığı oluşturan ışığın, n cel ğ dışındak başka özell kler le lg l d r. Örneğ n, bell büyüklüktek b r alana düşen ışık akısının n cel ğ değ şt r lmeden (aynı tutularak), ışığın reng, doğrultusu ve/veya alan üzer ndek dağılımı değ şt r leb l r. Aydınlığın n tel ğ le lg l olarak, aydınlığı oluşturan ışığın, Alan üzer ndek dağılımı, aydınlık düzey değ ş mler, Doğrultusu ve oluşturduğu gölgeler, Reng /tayfsal yapısı olarak sıralanab len özell kler, aydınlatma tasarımlarında önemle üzer nde durulması gereken konulardır [3, 4]. Bu çalışmada, önce aydınlığın n tel ğ ne l şk n özell klerden aydınlık düzey değ ş mler konusu kısaca ele alınmış ardından, düzlemde aydınlığın düzgün yayılmışlığını etk leyen parametrelerden hacm n boyutları, ç yüzeyler n ışık yansıtma çarpanları ve aydınlatma aygıtlarının ışık yeğ nl k dağılımları bağlamında açık planlı of s örneğ üzer nde rdelemeler yapılmış ve sonuçlar değerlend r lm şt r. 2. AYDINLIK DÜZEYİ DEĞİŞİMLERİ VE İLGİLİ PARAMETRELER Bell büyüklüktek b r alana/yüzeye düşen ışık akısının n cel ğ değ şt r lmeden ışığın yüzeydek dağılımı değ şeb l r. B r başka anlatımla, söz konusu alan üzer ndek ortalama aydınlık aynı kalırken, aydınlığın dağılımı düzgün, değ şken ya da bölge vurgulamalı özell kte olab l r. Bu nedenle, b r n tel k konusu olan aydınlık düzey n n alan üzer ndek dağılış b ç m le lg l olan aydınlığın dağılımındak değ ş mler, aydınlatılan alanın m mar özell kler ne ve kullanılış b ç m ne göre düzenlenmel d r. Aydınlığın dağılımındak değ ş mler, gerek dış gerekse ç aydınlatma konuları açısından uygun ışık m mar s n n kurulab lmes ç n önemle üzer nde durulmasını zorunlu kılar. B r düzlem üzer ndek aydınlık düzey dağılımındak değ ş mler, lkesel olarak, genel aydınlatma ve bölgel k aydınlatma olarak adlandırılan k temel durum le açıklanır [3, 4, 5]. Konu ç aydınlatma açısından ele alındığında, Genel aydınlatma, kapalı b r mekanın tümünün aydınlatılmasıdır. Bu aydınlatma b ç m, düzgün yayılmış ya da düzgün yayılmamış-değ şken yayılmışolab l r. Düzgün yayılmış genel aydınlatmada, aydınlatılan alan üzer ndek aydınlık, düzlem n her noktasında hemen hemen aynı düzeyded r. Aydınlığın düzgün yayılmış olması, düzlem n her noktasında eş değerde ve eş türde eylem n yapılab leceğ n n gösterges d r. Bu nedenle, dersl kler, açık planlı of sler, spor salonları g b mekanın tamamında aynı türden 125 Yeni.makale.indd :59

3 eylemler n yapıldığı ortamlarda düzgün yayılmış genel aydınlatma uygulanır. Aydınlanan alan üzer ndek aydınlık düzey n n bölgeden bölgeye ayrımlar göstermes, yan aydınlık düzey n n k m yerlerde yüksek k m yerlerde alçak olması ve bu değ ş mler n alanın tümünü kaplaması durumu se değ şken yayılmış genel aydınlatma olarak adlandırılır. Banka, of s, hastane g b yapıların bekleme salonları, otel lob ler, konser ve t yatro yapılarının fuayeler g b mekanlarda değ şken yayılmış genel aydınlatmanın oluşturulması, mekanın kullanılış b ç m n vurgulamanın yanı sıra enerj tasarrufu açısından da yararlıdır. Bölgel k aydınlatma, mekanın bell b r bölges n vurgular b r başka anlatımla bell b r bölgede özel alan kullanımını tanımlar. Bu aydınlatma b ç m genelde eğlence, d nlenme, konut mekanları g b b reysel eylemler n ağırlık kazandığı ortamlarda uygulanır. Bölgel k aydınlatmayı değ şken yayılmış genel aydınlatmadan farklı kılan özel kullanımlar, şlevsel ayrımların olduğu yerler, çevreler ne göre daha yüksek aydınlık düzey gerekt ren eylemler, d kkat çekmek ve kullanıcıları yönlend rmey hedefleyen durumlar vb. olarak sıralanab l r. Kapalı b r hac mde yer alan bell büyüklüktek b r düzlem üzer ndek yapay aydınlık düzey dağılımını bel rleyen parametreler temelde hacme ve aydınlatma aygıtına özgü özell kler olarak k ayrı grupta ele alınarak, Hacme özgü özell kler, mekanın boyutları (en, boyu, yüksekl ğ ), mekan ç yüzeyler n n ve donatılarının yansıtma çarpanları (açıklık-koyuluğu) le ışık yansıtma b ç mler (mat-parlak oluşu), donatıların (masa, dolap vb. engeller n) konum ve boyutları vb., aydınlatma aygıtına özgü özell kler, aygıtların konumu (tavan, duvar, döşeme), düzleme olan uzaklıkları (yüksekl kler ), sayıları ve ışıksal özell kler (aydınlatma b ç mler -dolaysız, dolaylı vb.-, ışık yeğ nl k dağılımları, ger ver mler vb.) olarak sıralanab l r [6]. Aydınlatma aygıtları aracılığıyla lambanın yayımladığı ışığın dağılımı gereğ g b b ç mlend r leb l r ve Şekil 1 - Aydınlatma aygıtı ışık yeğinlik dağılımı örnekleri [8,9) değ ş k amaçlara yönel k aydınlıklar oluşturulab l r. Aydınlatma aygıtından çıkan ışığın dağılımı, aygıt ve yansıtıcının geometr k özell kler ne ve kullanılan gereçler n yansıtma/geç rme b ç mler ne göre değ ş k özell kler kazanır [6, 7]. Örneğ n opal gereçl küresel b r aygıt le paletl doğrusal b r aygıttan çıkan ışığın dağılımları b rb r nden ayrımlar gösterecekt r (Şek l 1). 3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ VE KABULLER Çalışmada bell özell ktek b r mekanda, k m parametreler sab t tutularak, çalışma düzlem üzer ndek aydınlığın düzgün yayılmışlığının ncelenmes hedeflenm şt r. Bel rt len hedef doğrultusunda, uygulanan yöntem n adımları aşağıda sıralanmıştır. Aydınlık dağılımının düzgün olmasını gerekt recek b r şlev seç m, Mekan özell kler n n bel rlenmes, Yapay aydınlatma düzen özell kler n n bel rlenmes, Aygıt ışık yeğ nl k d yagramına l şk n güncel seçenekler n oluşturulması, Çalışma düzlem üzer ndek aydınlık düzey hesaplarının yapılması, Çalışma düzlem üzer nde oluşturulan aydınlığın düzgün yayılmışlığının lg l l teratür değerler bağlamında değerlend r lmes, Aydınlanan alan üzer ndek aydınlık düzey n n bölgeden bölgeye ayrımlar göstermes, yan aydınlık düzey n n k m yerlerde yüksek k m yerlerde alçak olması ve bu değ ş mler n alanın tümünü kaplaması durumu se değ şken yayılmış genel aydınlatma olarak adlandırılır. Aydınlatma düzenler n n enerj harcamalarının rdelenmes. İşlev olarak, açık planlı m marlık of s seç lm şt r. Mekanda 16 k ş n n yer aldığı, gerçekleşt r len eylemler n b lg sayar ortamında yapılan çalışmalar olduğu kabul ed lm şt r. Mekan boyutları ve ç yüzey yansıtma çarpanları ç n k ayrı alternat f (H1, H2; R1, R2) bel rlenm şt r. Hac m boyutları H1 ç n m, H2 ç n m d r. Bu tür mekanlar ç n genel eğ l mler doğrultusunda ç yüzeyler n yansıtma çarpanları tavan, duvar ve döşeme ç n sırasıyla R1 ç n 0.70, 0.50, 0.20, R2 ç n 0.85, 0.65, 0.20 kabul ed lm şt r. Donatıların ışık yansıtma çarpanı 0.50; çalışma düzlem yüksekl ğ 0.80 m olarak alınmıştır. Işık yansıtma b ç m bakımından ç yüzey ve donatılar mat ( zotrop 126 Yeni.makale.indd :59

4 yayınık yansıma) varsayılmıştır. Şek l 2 de ver len örnek plan üzer nde görüldüğü g b, masaların bakış doğrultusuna paralel konumlanmış, eş t adımlarla tavan yüzey ne tesp t ed lm ş doğrusal aydınlatma aygıtları le dolaysız aydınlatma düzen oluşturulmuştur. Aydınlatma düzenler, mekanda gerçekleşt r len eylemler doğrultusunda TS EN : Işık ve Işıklandırma- İş Mahaller n n Aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı Alandak İş Mahaller başlıklı standartta öner len ortalama aydınlık düzey (E ort ) ve düzgün yayılmışlık oranı (U 0 =E m n /E ort ) değerler d kkate alınarak tasarlanmış ve değerlend r lm şt r (Tablo 1). Şekil 2 - Ofis tefrişi ve aygıt yerleşim planı örneği. Tablo 1 - Sağlanması önerilen minimum aydınlatma Güncel kataloglardan aydınlatma aygıtları alternat fler bel rlenm şt r. Bu bel rlemeler yapılırken, aygıtların boyut, ışık akısı, ger ver m, vb. özell kler bakımından b rb r ne oldukça yakın doğrusal flüoresan (F) ve LED (L) ışık kaynaklı, ışık yeğ nl k d yagramları açısından pantolon bacağı ve küresel b ç mde olmasına özen göster lm şt r. Bu bağlamda, 3 adet doğrusal flüoresan lambalı ve paletl aygıt (FP1, FP2, FP3), 1 adet doğrusal flüoresan lambalı ve opal yayıcılı aygıt (FO1), 2 adet LED l ve opal yayıcılı aygıt (LO1, LO2) olmak üzere toplam altı adet aydınlatma aygıtı bel rlenm şt r. Işık yeğ nl k dağılımı paletl aygıtlarda (FP1, FP2, FP3, FP4) pantolon bacağı opal aygıtlarda (FO1, FO2, LO1, LO2) küresel b ç mded r. Söz konusu aygıtların özell kler Tablo 2 ve 3 te sunulmuştur [11, 12, 13]. Seç len aygıtlardan oluşturulan aydınlatma düzenler n n çalışma düzlem n n tümü (genel çalışma düzlem ; GÇ) le yalnızca masa d z ler n n yer aldığı dört özel çalışma düzlem (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4) Şekil 3 - Dialux 4.11 programında modellenen açık planlı ofis örneği. 127 Yeni.makale.indd :59

5 Tablo 2 - Paletli flüoresan lambalı (FPI, FP2, FP3) aygıtların özellikleri üzer ndek, Ortalama aydınlık düzeyler (E ort ) ve Düzgün yayılmışlık oranları (U 0 =E m n /E ort ) D alux 4.11 Aydınlatma Programı kullanılarak bel rlenm şt r. Ayrıca düzenler n enerj harcamaları da hesaplanmıştır. Mekanların görselleşt r lmes ne l şk n b r örnek Şek l 3 te sunulmuştur. 4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Çalışma kapsamında seç len altı t p aygıtın, İk hac m boyutu (H1, H2), İk ç yüzey yansıtma çarpanı (R1, R2) ve hac mler n tefr şs z ve tefr şl olmaları koşullarında, genel ve dört çalışma düzlem üzer nde oluşturduğu Ortalama aydınlık düzeyler (E ort ) ve Düzgün yayılmışlık oranları (U 0 =E m n /E ort ) 48 ayrı durum ç n hesaplanmıştır. Aygıtlar, yayımladıkları toplam ışık akıları ve ışık yeğ nl k dağılım b ç mler d kkate Işık yansıtma b ç m alınarak Tablo 4 te bakımından ç ver len b ç mde yüzey ve donatılar gruplandırılarak hesap mat ( zotrop sonuçları karşılaştırılmış yayınık yansıma) ve değerlend r lm şt r. varsayılmıştır. İk l gruplara l şk n hesap sonucu örnekler Tablo 5 te sunulmuştur. Aydınlatma düzenler n n enerj harcaması yönünden s stem güçler, 1 1m/m 2 aydınlık düzey n sağlamak ç n harcanan güç (W/(lm/m 2 )) ve 1 m 2 ç n harcanan Tablo3 - Opal yayıcılı flüoresan lambalı (FO1) ve LED li (LO1, LO2) aygıtların özellikleri 128 Yeni.makale.indd :59

6 Tablo 4 - Aygıt tipi gruplamaları güç değerler Tablo 6 da ver lm şt r. Ortalama aydınlık düzey (E ort ) ve aydınlığın düzgün yayılmışlığına (U o ) l şk n hesaplama bulgularının gruplar bağlamında karşılaştırmalı değerlend rmes kısaca aşağıda g b ver leb l r. K1 (FP1-FO1) durumu: Flüoresan lambalı opal yayıcılı aygıtların (küresel ışık yeğ nl kl ; FO1) hac m boyutu, ç yüzey yansıtma çarpanı değ ş m ve tefr ş durumundan bağımsız olarak, tüm koşullarda genel çalışma düzlem üzer nde sağladığı ortalama aydınlık düzey değerler (Eort), paletl aygıtların (pantolon bacağı b ç m nde ışık yeğ nl kl ; FP1) oluşturduğu değerlere göre ~%3-4 oranında daha düşüktür. FO1 aygıtının özel çalışma düzlemler üzer nde oluşturduğu ortalama aydınlık düzey değerler se FP1 aygıtının oluşturduğu ortalama aydınlık düzeyler nden ~%5-12 oranında yüksekt r. Y ne tüm koşullarda FO1 aygıtının genel ve özel çalışma düzlemler üzer nde oluşturduğu düzgün yayılmışlık oranı (U o ) değerler, FP1 aygıtının oluşturduğu düzgün yayılmışlık oranı değerler nden ~%3-30 oranında daha yüksekt r. Tablo 5. K4 (FP2 ve LO2) grubu için ortalama aydınlık düzeyi (E ort ) ve düzgün yayılmışlık oranları (U 0 =E min /E ort ). 129 Yeni.makale.indd :59

7 oranı değerler (U o ), FP2 aygıtının oluşturduğu düzgün yayılmışlık oranı değerler nden ~% 1-27 oranında daha yüksekt r. Tablo 6 - Aygıtların enerji kullanımı K2 (FP2-FO1) durumu: Flüoresan lambalı opal yayıcılı FO1 aygıtının genel ve özel çalışma düzlemler üzer nde oluşturduğu ortalama aydınlık düzey değerler (E ort ), hac m boyutu, ç yüzey yansıtma çarpanı değ ş m ve tefr ş durumundan bağımsız olarak, tüm koşullarda paletl flüoresan FP2 aygıtının sağladığı değerlerden ~%6-22 oranında daha yüksekt r. Tüm koşullarda FO1 aygıtının genel ve özel çalışma düzlemler üzer nde oluşturduğu düzgün yayılmışlık K3 (FP1-LO1) durumu: LED l opal yayıcılı aygıtların (küresel ışık yeğ nl kl ; LO1) hac m boyutu, ç yüzey yansıtma çarpanı ve tefr ş durumundan bağımsız olarak tüm koşullarda genel çalışma düzlem üzer nde oluşturduğu ortalama aydınlık düzey değerler (Eort), pantolon bacağı b ç m nde ışık yeğ nl ğ ne sah p aygıtların (FP1) sağladığı değerlere göre ~% 1-2 oranında daha düşüktür. Özel çalışma düzlemler üzer ndek ortalama aydınlık düzey değerler (E ort ) se LO1 ç n ~% oranında daha yüksekt r. Öte yandan, ç yüzey yansıtma çarpanından bağımsız olarak hac m boyutu ve tefr ş durumuna Bu b ld r de çalışma düzlem üzer ndek aydınlığın düzgün yayılmışlığını etk leyen parametreler n hac m boyutları, ç yüzey yansıtma çarpanları, aygıt ışık yeğ nl k dağılımı ve s stem enerj kullanımı bağlamında açık planlı b r of s örneğ üzer nde rdelenmes hedeflenm şt r. göre düzgün yayılmışlıktak (Uo) değ ş m ~% 10 oranında, k m zaman FP1, k m zaman se LO1 leh ne artış göstermekted r. K4 (FP2-LO2) durumu: K4 durumunda elde ed len bulgular, K3 durumuna büyük b r benzerl k göstermekted r. Hac m boyutu, ç yüzey yansıtma çarpanı değ ş m ve tefr ş durumundan bağımsız olarak tüm koşullarda genel çalışma düzlem üzer nde oluşan ortalama aydınlık düzey değerler (E ort ), paletl FP2 aygıtı ç n opal yayıcılı LED l LO2 aygıtı değerler nden ~% 2-4 oranında daha yüksekt r. 130 Yeni.makale.indd :59

8 Özel çalışma düzlemler üzer ndek ortalama aydınlık düzey değerler (E ort ) se LO2 aygıtı ç n ~% 2-10 oranında daha yüksekt r. Aydınlığın düzgün yayılmışlığındak (U o ) değ ş m, ç yüzey yansıtma çarpanından bağımsız olarak hac m boyutu ve tefr ş durumuna göre, k m zaman FP1, k m zaman se LO1 ç n ~%20 oranında artış göstermekted r K5 (FP3-LO2) durumu: K5 durumunda hac m boyutu, ç yüzey yansıtma çarpanı ve tefr ş durumundan bağımsız olarak tüm koşullarda paletl flüoresan lambalı, aygıtların (FP3) genel çalışma düzlem üzer nde oluşturduğu ortalama aydınlık düzey değerler (Eort), LED l opal aygıtların (LO2) oluşturduğu ortalama aydınlık düzey değerler nden ~%6-8 oranında daha yüksekt r. Öte yandan, ç yüzey yansıtma çarpanı, hac m boyutu ve tefr ş durumlarından bağımsız olarak özel çalışma düzlemler üzer ndek düzgün yayılmışlık (U o ) değ ş m ~% 1-3 oranında, k m zaman FP3, k m zaman se LO2 leh ne artış göstermekted r. Tüm koşullarda LO2 aygıtının genel ve özel çalışma düzlemler üzer nde oluşturduğu düzgün yayılmışlık oranı değerler (U o ), FP3 aygıtının oluşturduğu değerlerden yüksek olmakla b rl kte tefr şs z durumlarda artış ~%3-23 oranında ken, tefr şl durumlarda ~%23-51 oranlarına çıkmaktadır. Aydınlatma düzenler n n enerj harcaması yönünden s stem güçler, 1 1m/m 2 aydınlık düzey n sağlamak ç n harcanan güç (W/(l m/m 2 )) ve 1 m 2 ç n harcanan güç (W/m 2 ) değerler n n yer aldığı Tablo 6 dak bulgular ncelend ğ nde, Hac m boyutu, ç yüzey yansıtma çarpanı ve tefr ş durumundan bağımsız olarak, paletl flüoresan lambalı aygıtlar (pantolon bacağı b ç m nde ışık yeğ nl kl ), Flüoresan lambalı, opal aygıtlara göre (küresel ışık yeğ nl kl ) 1 lm/m 2 aydınlık düzey sağlamak ç n harcanan güç m ktarı açısından (W/(lm/m 2 )) ~%46 ve 1 m2 ç n harcanan güç m ktarı (W/m 2 ) açısından ~%47 daha az enerj harcamaktadır. LED l opal aygıtlara göre (küresel ışık yeğ nl kl ) 1 lm/m 2 aydınlık düzey sağlamak ç n harcanan güç m ktarı açısından (W/(lm/m 2 )) ve 1 m 2 ç n harcanan güç m ktarı (W/m 2 ) açısından se ~%25 daha fazla enerj, harcamaktadır. Hac m boyutlarının değ şt ğ, ç yüzey yansıtma çarpanlarının değ şmed ğ durumda 1 lm/m 2 aydınlık düzey sağlamak ç n harcanan güç m ktarı (W/(lm/ m 2 )) ve 1 m 2 ç n harcanan güç m ktarı (W/m 2 ); o Aygıt türünden bağımsız olarak hac m boyutları büyüdükçe azalmakta, hac m boyutu küçüldükçe artmaktadır. Hac m boyutlarının değ şmed ğ, ç yüzey yansıtma çarpanlarının değ şt ğ durumda ; Aygıt türünden bağımsız olarak 1 m 2 harcanan güç (W/m2) sab t kalırken, ç yüzey yansıtma çarpanları büyüdükçe 1 lm/m 2 aydınlık düzey sağlamak ç n harcanan güç m ktarı (W/(lm/m 2 )) azalırken ç yüzey yansıtma çarpanları küçüldükçe 1 lm/m 2 aydınlık düzey sağlamak ç n harcanan güç m ktarı (W/(lm/ m 2 )) artmaktadır. 5. SONUÇ Kapalı b r mekanda bell b r yüzey üzer ndek yapay aydınlık düzey n n temel bel rley c ler, ışık kaynaklarından gelen dolaysız ışık ve dolaysız ışığın peşpeşe yansımasıyla oluşturduğu yansımış ışıktır. Bu bağlamda kapalı b r mekanın yüzeyler ndek yapay aydınlık düzey ve dağılımını etk leyen parametreler temelde hacme ve aydınlatma aygıtına özgü özell kler olarak k grupta toplanır. Bu b ld r de çalışma düzlem üzer ndek aydınlığın düzgün yayılmışlığını etk leyen parametreler n 131 Yeni.makale.indd :59

9 1 014 Yeni.makale.indd :59

10 hac m boyutları, ç yüzey yansıtma çarpanları, aygıt ışık yeğ nl k dağılımı ve s stem enerj kullanımı bağlamında açık planlı b r of s örneğ üzer nde rdelenmes hedeflenm şt r. Bel rlenen hedef doğrultusunda 3. bölümde açıklandığı üzere 16 k ş n n çalışab ld ğ açık planlı b r of s n 2 değ ş k hac m boyutu, 2 ayrı ç yüzey yansıtma çarpanları ve 2 farklı b ç mde ışık yeğ nl k dağılımına sah p toplam altı değ ş k aydınlatma aygıtının kullanıldığı aydınlatma düzenler oluşturulmuştur. Bu düzenler n tümünde TS EN de öner len m n mum 500 lm/m 2 ortalama aydınlık düzey ve 0,60 düzgün yayılmışlık oranı değer n n sağlanması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında ncelenen düzenlere l şk n 4. bölümdek değerlend rmeler kısaca aşağıdak g b özetleneb l r. Aydınlatma düzenler nde aygıtların genel ve özel çalışma düzlemler üzer nde oluşturduğu ortalama aydınlık düzeyler (Eort), hac m boyutlarının küçüldüğü, ç yüzey yansıtma çarpanlarının arttığı ve tefr şs z durumlarda d ğer durumlara göre daha yüksekt r. Aydınlatma düzenler nde aygıtların genel ve özel çalışma düzlemler üzer nde oluşturduğu düzgün yayılmışlık oranları (U o ) hac m boyutu ve ç yüzey yansıtma çarpanı değ ş mler nden bağımsız olarak tefr şs z durumda tefr şl duruma göre daha yüksekt r. Aydınlatma düzenler nde hac m boyutu, ç yüzey yansıtma çarpanı ve tefr şten bağımsız olarak genel çalışma düzlem üzer nde paletl aygıtların oluşturduğu ortalama aydınlık düzeyler opal yayıcılı aygıtların oluşturduğu aydınlık düzey (E ort ) değerler ne göre daha yüksekt r. Özel çalışma düzlemler üzer nde se opal yayıcılı aygıtların oluşturduğu ortalama aydınlık düzeyler (E ort ) daha yüksekt r. Aydınlatma düzenler nde hac m boyutu, ç yüzey yansıtma çarpanı ve tefr şten bağımsız olarak genel ve özel çalışma düzlemler üzer nde opal yayıcılı aygıtların oluşturduğu düzgün yayılmışlık oranı (U o ) değerler paletl aygıtların oluşturduğu değerlere göre daha yüksekt r. Ancak, tefr şl hesaplamalarda paletl aygıtın (pantolon bacağı b ç m nde ışık yeğ nl ğ ) ve opal yayıcılı aygıtın (küresel ışık yeğ nl ğ ) kullanılması durumları ç n aydınlığın düzgün yayılmışlığı (U o ) değerler arasında bel rg n b r fark saptanamamıştır. Bu durum, mekanın kapalı olması neden yle aygıttan çıkan ışığın ç yüzeylerden peşpeşe yansıması sonucunda yaptığı katkıya bağlı olduğu b ç m nde açıklanab l r. Aydınlatma düzenler n n enerj kullanımı (s stem güçler ) açısından paletl flüoresan lambalı aygıtlar, opal yayıcılı flüoresan lambalı aygıtlara göre daha az enerj harcamaktadır. LED l aygıtlar le oluşturulan aydınlatma düzenler nde se flüoresan lambalı aygıtlar le oluşturulan aydınlatma düzenler ne göre daha az enerj harcanmaktadır. Enerj harcaması açısından, LED l kaynakların flüoresan lambalara göre daha avantajlı olduğu bel rlenm şt r. Ancak, kataloglarda LED l aygıtların ger ver mler n n 1 olarak ver lmes ve s stem kayıplarının yer almaması düşündürücü bulunmuştur. Çalışmada sunulan temel b lg ler ve ele alınan of s mekanı aydınlatma tasarım öner ler bağlamında yapılan hesaplama bulguları, of s ve benzer eylemler n gerçekleşt r ld ğ hac mlerde oluşturulacak aydınlatma düzenler ç n d kkat ed lmes gereken kr terler konusunda katkı sağlayacaktır. KAYNAKLAR 1. SİREL, Ş., Aydınlatma Ter mler Sözlüğü, YEM Yayın, ISBN , İstanbul, IES, The L ght ng Handbook, 10th Ed t on, ISBN , USA, SİREL, Ş., Aydınlığın N tel ğ booklet-4.htm. 4. ÜNVER, R., İç Mekandak Gölgeler n Düzenlenmes, Tasarım, ISSN: , Sayı 110, ss , N san ÜNVER, R., Görsel Konfor ve Aydınlatma, VI. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, ISBN , EMO Yayın No: SK/2011/6, ss , Altındağ Graf k Matbaacılık, İzm r, Kasım ÜNVER, R., Kapalı Hac mlerde Lamba Işığının Yatay Düzlemde Oluşturduğu Aydınlığın ve Aygıt Ger ver m n n Hesaplanması, YÜ M m. Fak., Ün vers te Yayın No. 223, YÜ M m Fak., Yayın No: MF- MİM , ÖZTÜRK, L. D., İç M mar Aydınlatmada, Düzgün Yansıma Geometr s le Aydınlığın Denetlenmes nde Kullanılab lecek Yen B r Yöntem Öner s, Doktora Tez, YTÜ Fen B l mler Enst tüsü, DIALux 4.11, Lou s Poulsen Plug- n. 9 DIALux 4.11, Arcluce Plug- n. 10 TS EN : Işık ve Işıklandırma İş Mahaller n n Aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı Alandak İş Mahaller, DIALux 4.11, Ph l ps Plug- n. 12 DIALux 4.11, Fagerhult Plug- n. 13 DIALux 4.11, Dextra Plug- n. (*) Bu çalışma, Kasım 2013 tar hler nde İzm r de gerçekleşt r len, TMMOB Elektr k Mühend sler Odası İzm r Şubes le Aydınlatma Türk M ll Kom tes n n b rl kte düzenled ğ VII. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu nda sunulmuştur (EMO Yayın No: SK/2013/552). 132 Yeni.makale.indd :59

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

ÖZET GİRİŞ NE OLMASI GEREKİR? NEDEN ETKİLENİR? ETKİLENİRSE NE OLUR? ETKİLER NASIL ALGILANIR? ETKİLERİN KISA VE UZUN VADELİ SONUÇLARI ÇÖZÜM YORUMLAR

ÖZET GİRİŞ NE OLMASI GEREKİR? NEDEN ETKİLENİR? ETKİLENİRSE NE OLUR? ETKİLER NASIL ALGILANIR? ETKİLERİN KISA VE UZUN VADELİ SONUÇLARI ÇÖZÜM YORUMLAR ÖZET GİRİŞ NE OLMASI GEREKİR? NEDEN ETKİLENİR? ETKİLENİRSE NE OLUR? ETKİLER NASIL ALGILANIR? ETKİLERİN KISA VE UZUN VADELİ SONUÇLARI ÇÖZÜM YORUMLAR VE SONUÇ Ocak 2015 1 Okullarda Aydınlatma ve Görsel Konfor

Detaylı

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ Mardin i Tanıyalım 1 M mar, etnografik, arkeoloj k, tar h ve görsel değerler

Detaylı

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM Vision Vizyon 2050 The İş new dünyası agenda için yeni for business gündem Vizyon 2050 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi nin (WBCSD) Vizyon 2050 Projesi nde WBCSD üyesi

Detaylı

GÜN IŞIĞI İLE DOĞAL AYDINLATMA & GÜN IŞIĞI TÜPÜ AYDINLATMA SİSTEMİ

GÜN IŞIĞI İLE DOĞAL AYDINLATMA & GÜN IŞIĞI TÜPÜ AYDINLATMA SİSTEMİ GÜN IŞIĞI İLE DOĞAL AYDINLATMA & GÜN IŞIĞI TÜPÜ AYDINLATMA SİSTEMİ E nerjinin günümüzde büyük bir öneme sahip olması, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularını ön plana çıkarmış olup, bu konular

Detaylı

VII. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER

VII. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER VII. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER VII.1. SONUÇ Pazarlama, işletmelerin yaşamlarını devam ettirebilmelerinde önemli bir yönetim aracıdır. İşletmeler gerçekleştirdikleri faaliyetlerde, pazarlama yöntem ve tekniklerinden

Detaylı

BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ?

BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ YEM Yayın - 20 B R HT SAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? Yap -Endüstri Merkezi Renk Ayr m ve Bask : Doruk Grafik San. Tic. Ltd. fiti. Adres: Yüzy

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP

SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP UCAP SİSTEM ÖZELLİKLERİ 1. UCAP Tümleş k İlet ş m S stem S stem Üzer ndek Uygulama Serv sler Yedekl ve yük dağılımı destekl SIP çağrı yönet

Detaylı

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 2 s. 189-197, 2005 Vol: 8 No: 2 pp. 189-197, 2005 Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ENERJİ PERFORMANSI ÖNCELİKLİ MİMARİ TASARIM SÜRECİNİN İLK AŞAMASINDA KULLANILABİLECEK TASARIMA DESTEK DEĞERLENDİRME MODELİ

ENERJİ PERFORMANSI ÖNCELİKLİ MİMARİ TASARIM SÜRECİNİN İLK AŞAMASINDA KULLANILABİLECEK TASARIMA DESTEK DEĞERLENDİRME MODELİ ENERJİ PERFORMANSI ÖNCELİKLİ MİMARİ TASARIM SÜRECİNİN İLK AŞAMASINDA KULLANILABİLECEK TASARIMA DESTEK DEĞERLENDİRME MODELİ Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL DOKTORA TEZİ MİMARLIK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÖZET: Matematik, sürekli değişen ve gelişen bir bilim dalı olmasının yanı sıra hemen her disiplinde

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Ürünleri: Rezidanslar *

Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Ürünleri: Rezidanslar * MAKALE / ARTICLE Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Ürünleri: Rezidanslar * The New Products of Consumption-Oriented Architecture in Recent Years: Residences * Uygar YÜKSEL, 1 M. Tolga AKBULUT

Detaylı

ARA KAT DÖŞEMELERĐNĐN ISIL DAVRANIŞI ÜZERĐNE ĐKLĐM ŞARTLARININ VE YALITIM SĐSTEMLERĐNĐN ETKĐSĐ

ARA KAT DÖŞEMELERĐNĐN ISIL DAVRANIŞI ÜZERĐNE ĐKLĐM ŞARTLARININ VE YALITIM SĐSTEMLERĐNĐN ETKĐSĐ ARA KAT DÖŞEMELERĐNĐN ISIL DAVRANIŞI ÜZERĐNE ĐKLĐM ŞARTLARININ VE YALITIM SĐSTEMLERĐNĐN ETKĐSĐ Şükran DĐLMAÇ *, Ahmet CAN **, Semiha KARTAL *** *TÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Đnşaat Müh. Böl., **TÜ Mühendislik

Detaylı

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 02/10/2014 Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 1. Giriş Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre; hanehalklarının yaptığı sağlık harcaması, hanelerin finansal korumadan yoksun kalarak zorunlu ihtiyaçlarından

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ UZMANLIK TEZİ Tolga KAMACI

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TEDAŞ-ARGEP/2010-057.B Eylül-2010 Revize Aralık 2013 Revize

Detaylı