YeminliTercuman.com. Andlý Tercüman & Neo Yeminli Tercüman. Ýngilizce<>Türkçe Sözlük BÜLTEN KELÝMELERÝN BAÐLAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6.000. YeminliTercuman.com. Andlý Tercüman & Neo Yeminli Tercüman. Ýngilizce<>Türkçe Sözlük www.sozlukcell.com BÜLTEN KELÝMELERÝN BAÐLAMI"

Transkript

1 AYLIK MESLEK BÜLTENÝ YeminliTercuman.com Türkçe Tercümanlarýn Haber Platformu SAYI: 8 Yeni Baþlayanlar BÜLTEN TEMMUZ 2007 Andlý Tercüman & Neo Yeminli Tercüman KÝÞÝYÝZ Bültenimize yazýlarýnýzý bekliyoruz. SEVGÝ VE HOÞGÖRÜ Tercüman olmak isteyenlere sözlük kullanýmýnýn önemini anlatmak için hep anlattýðým bir fýkra vardýr. Adamýn biri iþyerine bir muhasebeci alacak olmuþ. Ýlan vermiþ ve iki kiþi baþvurmuþ. Çaðýrmýþ bunlarý ofisine. -Ýki kere iki kaç eder? diye sormuþ iþ baþvurusunda bulunanlardan birine. Adam kolay lokma sanmýþ hemen yutmuþ zokayý. Düþünmeden, -Dört deyip atlamýþ. Adam ayný soruyu diðerine sormuþ, -Ýki kere iki kaç eder? Ýþ baþvurusunda bulunan diðer muhasebeci bir hesap makinesi istemiþ. Çarpmýþ toplamýþ ve sonra: -Dört demiþ. Adam ikinci kiþiyi iþe almýþ. Tercüman Etiði Mafya babasý korumaya aldýðý müesseselerden haraçlarý toplamak için yeni bir tetikçi bulmuþ. Seçtiði adam saðýr ve dilsizmiþ. Böylelikle polisin eline geçerse fazla bir þey anlatmasýnýn mümkün olamayacaðýný düþünüyormuþ mafya babasý. Baba, bir gün ödemelerin geciktiðini fark etmiþ ve tetikçiye adamlarýný göndermiþ. Adamlarýn saðýr dilsizle anlaþmalarý mümkün olmamýþ. Bunun üzerine "Baba" saðýr dilsizi odasýna aldýrtmýþ. Bir de iþaret alfabesi bilen yeminli tercüman bulmuþlar. Tercüman iþaretle sormuþ: -Para nerde?.. Saðýr dilsiz iþaretle yanýt vermiþ: devamý sayfa 2 de graciasi merci todah dank je well thank you teþekkür ederim merci todah sayfa 15 de todah merci graciasi dank je well thank you teþekkür ederim graciasi KELÝMELERÝN BAÐLAMI sayfa 9 da Ýngilizce<>Türkçe Sözlük From Our Lips to Your Ears Yayýmlanmak üzere deneyimlerinizi Nataly Kelly ile paylaþýn sayfa 3 te YeminliForum Açýldý. Üye Oldunuz mu? TAÞINABÝLÝR TERCÜME AYGITI TEST EDÝLÝYOR sayfa 5 te

2 YB Temmuz 07 -Ne parasý.. Benim paradan haberim yok.. Neden bahsettiðinizi anlamýyorum. Tercüman tercüme etmiþ. -Neden bahsettiðinizi anlamýyormuþ. Baba 38'liðini koltuk altýndan çekip saðýr dilsizin beynine dayamýþ. -Þimdi sor bakalým, para nerde?. Tercüman iþaretle sormuþ: -Para nerde? Saðýr dilsiz iþaretle yanýt vermiþ: -Yýldýz Parkýndaki Malta Köþkünün arkasýndaki aðacýn kovuðunda 100 bin dolar var. Baba öfkeyle gürlemiþ: -Ne dedi? Tercüman yanýtlamýþ: "Hala neden bahsettiðinizi anlamýyormuþ. Ayrýca diyor ki, o tetiði çekmek için erkek olmak lazýmmýþ!.." Neo Yeminli Tercüman Noterlik Kanununa göre ilgilinin Türkçe bilmediði durumlarda andlý tercüman b u l u n d u r u l m a s ý g e r e k i y o r. Ý þ t e, tercümanlarýn yemin hikayesi de tam bu noktada baþlýyor. Bir büro ile çalýþmak isteyen tercüman o büronun çalýþtýðý Notere giderek bildiðini iddia ettiði dile ait diploma vs. belgesini ibraz ettikten sonra yemin zaptý imzalýyor ve aileye katýlýyor. Yeminli yada yeminsiz bir tercümanýn gerçek hayatta bilmesi gereken ilk kural it's not what you know, it's who you know (ne bildiðin deðil kimi tanýdýðýn önemlidir) kuralýdýr. Mesleðimiz sürreal (gerçeküstü) bir yaþantý gerektirdiði için, bu iþi yapmak isteyenlerin bu bilgiden ziyade aþaðýdakilere ihtiyacý olacaktýr: -çok iyi (en az) 2 dil bilgisi -çok iyi bilgisayar, internet ve klavye bilgisi Dilin, bilgisayarýn ve internetin hilelerini bilmek de tercümana müthiþ bir hýz kazandýracaktýr. Googlekolik olmak bilinmeyenlerin bulunmasýnda en büyük dostunuz olacaktýr. Bilgisayarýn hayatýmýza bu kadar sýzmadýðý günlerde sözlük karýþtýrmak, yapýlan yanlýþlarý silmek için kullanýlan daksil'den sonra, bu mesleðin en sýkýcý tarafýydý belki de. Þimdilerde, büro sahipleri tercümanlarýn bir üst evreye geçerek neo-tercümanlar olmalarýný bekliyor. Bir tercüman; - günde sayfa düzenli iþ yapabilmeli, - karþýlaþtýðý teknik kelimeleri kendi baþýna internetten bulabilmeli, - Google ustasý olmalý, - kelime daðarcýðýnýn kendisinin en deðerli hazinesi olduðunu bilmeli, - cümleleri devrik kurmamalý, sayfa düzenine dikkat etmeli, - yazým ve dilbilgisi kontrolünü kesinlikle yapmalý, - özellikle karmaþýk bir iþe baþlamadan önce o konuyla ilgili web sitelerini kesinlikle ziyaret etmeli, - bilgisayar kýsa yollarýný çok iyi uygulayabilmeli, - internet sitelerinin çalýþma mantýðýný ve kaynak kodlarýný anlayabilmeli, - Wordfast ve Trados benzeri yazýlýmlardan birini etkin kullanabilmeli ve - altýna girdiði iþi ne pahasýna olursa olsun zamanýnda teslim edebilmeli. Yeni baþlayanlar da bunlara dikkat ederek kendilerini geliþtirmeli ve artýk diplomalarýnýn hesap makinesinin yerini alamayacaðýný bilmeliler. 2

3 DUYURU Nataly Kelly Haným'dan aldýðýmýz mesajýnda kendisinin bir kitap (From Our Lips to Your Ears: How Interpreters are Changing the World) hazýrlýðýnda olduðu ve bu k i t a p t a t e r c ü m a n l a r ý n deneyimlerine yer vereceðini bildirdi. Tercümanlýkla ilgili baþka kitaplarý da bulunan Nataly Kelly'e yardýmcý olmak isterseniz sitesini z i y a r e t e d i n v e k i t a b ý n d a yayýmlanmak üzere deneyimlerinizi onunla paylaþýn. Türkiye'den de kitaba anýlarýyla giren birkaç tercümanýn olmasý çok hoþ olacaktýr. Contact: Nataly Kelly, Tel: 603/ Fax: 877/ Language Interpreters to be Featured in New Book July 18, 2007 Nashua, N.H. having had the good fortune to The publication of a new book train, mentor and learn from that will showcase interpreters thousands of interpreters, and their contributions to society Nataly Kelly felt it was important was announced today. From Our to shine a light on the many Lips to Your Ears: How unsung heroes she had Interpreters are Changing the encountered over the years. World marks the first published compendium of stories about And so, a book was born. this unique and complex profession from the perspective While Nataly has the distinct of interpreters themselves. honor and pleasure of editing this book, the focus of this Millions of people throughout publication is the many the world communicate each interpreters who are working this day without sharing a common very moment and impacting our language, explained Nataly world. Kelly, editor of the publication, This book shines a light on the From Our Lips to Your Ears is an unsung heroes that enable ode to interpreters everywhere, much of this communication to and a tribute to the work they do. take place. For questions about the book, or The book will include personal to simply share your thoughts, anecdotes from interpreters send her an . working in an array of settings, Kelly said. Interpreters are out Nataly is also the author of a there each day, helping deliver book on telephone interpreting, babies, interpreting witness published by Multilingual testimony, rendering the words Matters. You can read more of foreign diplomats, and about that book here. assisting consumers who wish t o p u r c h a s e g o o d s a n d services. The stories in the collection will cover a range of topics of interest to the general public, Kelly pointed out. This book shows how interpreters are helping meet a basic human n e e d t h e n e e d t o communicate with others. More information about the book is available at Editor As an interpreter herself, and

4 YB Temmuz 07 ÇEVÝRÝ VE DÝLBÝLÝM MAKALELERÝ FORUM sayfalarýmýzda yeminli tercümanlar ve dilbilimcilerin çeviri mesleði ve dilbilim alanlarýndaki makalelerine açýk bir ortam oluþturmak istemekte ve ilgili tüm taraflarýn makalelerine ihtiyaç duymaktayýz. Forum sayfalarýmýzda yayýnlanabilecek konu baþlýklarý: - Mesleki terminoloji; tercüman, çevirmen, mütercim vs. - Mesleki geçmiþ; geçmiþte tercümanlýk, zorluklar, anýlar vs. yeni YeminliForum Açýldý. Üye Oldunuz mu? - Mesleki eðitim; okullar, kurslar, seminerler, duyurular - Mesleki yazýlýmlar; Trados, WordFast, DejaVu vs. - Mesleki sözlükler; hukuk, týp, teknik, sosyal bilimler, genel - Mesleki yeterlik; yeminli tercümanlýk, ulusal/uluslararasý sertifikasyon - Mesleki yapýlanmalar; dernekler, vakýflar vs. - Mesleki etik; tercümanlar ve müþterilere yönelik iþ ahlaký - Mesleki ölçüler; sayfa kriteri, sözcük sayýmý, sözcük/karakter ayrýmý - Mesleki bilgisayar bilgisi; 10Parmak, Word, Excel, HTML vs. - Mesleki yazým teknikleri; sayfa düzeni, kýsayollar, yeni teknikler - Mesleki konular; pazarlama; ödemeler, müþteriler, yurt dýþý deneyimleri - Dilbilim; çeviride karþýlaþýlan sorunlar - Dilbilim; genel linguistik konular - Dilbilim; eski dil-yeni dil karþýlaþtýrmalarý - Dilbilim; örnek çeviri karþýlaþtýrma ve tahlilleri - Dilbilgisi; en sýk yapýlan hatalar, genel dilbilgisi kurallarý - Kaynaklar; online kaynaklar, yazýlý kaynaklar, terminoloji-jargon - 4 Bu konulardan herhangi biri yada burada belirtilmeyen ancak meslek açýsýndan önemli gördüðünüz konularla ilgili deneyimlerinizi ve bilgilerinizi paylaþmanýz yeminli tercümanlarý toplumsal hayatta bir üst kademeye taþýmakta yararlý olacak, kendilerinden öncekilerin yaptýklarýndan ders almalarýný saðlayacak, onlarý daha iyi bir noktaya taþýyacak, mesleki görgü ve bilgilerini ve en nihayetinde saygýnlýklarýný ve dayanýþmalarýný artýracaktýr. FORUM sayfalarýmýzý geliþtirmemize yardýmcý olun.

5 Hükümetin Tercüman Eksikliðine Cevabý: Çaðrý Merkezi Teknolojisi CIA çalýþanlarýnýn dil yeteneklerini açýklamýyor ancak emekli CIA ajaný Robert Baer 1980lerde Beyrut'ta faaliyet gösterirken kendisinin Teþkilatýn Arapça'yý akýcý bir þekilde konuþabilen tek ajaný olduðunu tahmin ediyor. Bir CIA ajanýnýn Arapça'yý rahatlýkla konuþabilecek þekilde eðitilmesi yaklaþýk sekiz yýl alýyor. Ýstihbarat servisleri ve ordu birimleri Navy SEAL (Donanma Özel Timi) olan kalifiye tercüman açýðýný kapatmak için John Hall, "Dil uzmanlarý deðerli çaðrý merkezleri, spor müsabakalarý ve varlýklardýr" diyor. Annapolis, Md., televizyon alýþveriþ kanallarý için þirketi Irak'ta test edilmekte olan avuç geliþtirilmiþ olan teknolojilere içi bir tercüme aygýtý geliþtirmeye yöneldiler. çalýþýyor. Hall "Bu cihazlardan hiçbir z a m a n i s t e d i ð i m i z k a d a r ý n ý Irak'ta, Afganistan'da ve dünyanýn alamayacaðýz" diyor. "Ancak bir d i ð e r y e r l e r i n d e, S a v u n m a m a k i n e b a z ý t e m e l g ö r e v l e r i Bakanlýðý'nýn araþtýrma kolu Ýngilizce yapabilirse, bu da [bir tercümaný] konuþan askerlerin Iraklýlarla konuþma baþka bir iþ için boþa çýkarýyor" diye yapabilmelerini saðlayan taþýnabilir ekliyor. tercüme aygýtlarýný test ediyorlar. Finansmaný CIA tarafýndan yapýlan bir Devlet-destekli araþtýrmacýlar yayýnlarý giriþim-sermayesi þirketi olan In-Q-Tel ve web sitesi giriþlerini Arapça'dan ve özel þirketlerin kayýtlý müþteri hizmeti Mandarin Çincesinden Ýngilizce'ye çaðrýlarýndan bilgi toplayabilmesine çevirmeye ve çevrilen metinlerden yardýmcý olan yazýlým üreten bir þirkete kompleks bilgileri çýkarabilecek arama yatýrým yapmýþtýr. motorlarý geliþtirmeye çalýþýyorlar. Müþteri Ýliþkileri Yönetiminden (CRM) Çaðrý Alma VoxTec International Baþkaný eski bir Yapýmcýlarý, istihbarat analistlerinin aksanlar ve telaffuz farklýlýklarý gibi bazý incelikleri deþifre edebilmesine yardýmcý olabilecek teknoloji konuþma dilinin anlamýný deðiþtirebilir diyor. Savunma Bakanlýðý'nýn araþtýrma kolu Ýngilizce konuþan askerlerin Iraklýlarla konuþma yapabilmelerini saðlayan taþýnabilir tercüme aygýtlarýný test ediyorlar.

6 YB Temmuz 07 Büyük Bütçe Harcamalarýn büyük kýsmý sýnýflandýrýlmýþtýr, ancak mevcut kamu ihaleleri ve bütçe dokümanlarý Pentagon'un bu yýl araþtýrmalara en az 22 milyon dolar harcayacaðýný gösteriyor. Kasým 2005'te, Pentagon çeviri yazýlýmlarý için 26 milyon dolarlýk ihale açacaðýný duyurdu. Bu ay, Irak Araþtýrma Grubu, akýcý bir þekilde konuþan altý kiþi de dahil olmak üzere Baðdat'taki Amerikan Elçiliðinde çalýþan 1,000 iþçinin sadece 33ünün Arapça konuþtuðunu bildirdi. Grup, Dýþ Ýþleri ve Savunma Bakanlýklarýnýn ve ulusal istihbarat yöneticisinin lisan ve kültürel eðitime "en yüksek önceliði vermesi" gerektiðini tavsiye etti. Az Sayýda Eðitimli Dilbilimci Ekim ayýnda FBI yaklaþýk kadar ajandan sadece 33 tanesinin sýnýrlý düzeyde Arapça bilgisinin olduðunu açýkladý CIA çalýþanlarýnýn dil yeteneklerini açýklamýyor ancak emekli CIA ajaný Robert Baer 1980lerde Beyrut'ta faaliyet gösterirken kendisinin Teþkilatýn Arapça'yý akýcý bir þekilde konuþabilen tek ajaný olduðunu tahmin ediyor. Ýstihbarat teþkilatý ve dýþ politika ile ilgili iki kitap yazan Baer, bir CIA ajanýnýn Arapça'yý rahatlýkla konuþabilecek þekilde eðitilmesi yaklaþýk sekiz yýl aldýðýný söylüyor. Hindistan'daki Kýyý Ötesi Ýþletmelerin 2010 Yýlýna Kadar Yabancý Dil Uzmanýna Ýhtiyacý Var (openpr) Evalueserve O u t s o u r c i n g ) v e K P O tarafýndan yürütülen bir ( K n o w l e d g e P r o c e s s araþtýrmaya göre, 2010 yýlýna Outsourcing) segmenti kadar Hindistan'daki kýyý tarafýndan kullanýlmasý ötesi iþletmelerin (IT, BPO ve bekleniyor. KPO) üzerinde K u r u m i ç i ç a l ý þ a n d i l y a b a n c ý d i l u z m a n ý n a uzmanlarýna sahip Hindistan i h t i y a ç l a r ý o l a c a k. B u IT, BPO ve KPO þirketleri Kýta uzmanlarýn Kýta Avrupasý ve Avrupasýnýn outsourcing (dýþ Uzak Doðu'dan gelebilecek k a y n a k k u l l a n ý m ý ) lisan uzmanlýðý gerektiren iþ pazarýndan daha büyük bir taleplerini karþýlayabilecek pay almaya çalýþýyor, ve düzeyde olmalarý gerekiyor. b ö y l e l i k l e b u p a z a r ý n Evalueserve tarafýndan A m e r i k a n v e Ý n g i l i z yapýlan araþtýrma lisan pazarýndan maruz kaldýðý pazarýnýn hitap edeceðin yüksek riski azaltýyorlar. toplam pazarýn 2010 yýlýna Ý h t i y a ç d u y u l a n d i l l e r kadar 14.4 milyar Amerikan a r a s ý n d a Ý s p a n y o l c a, D o l a r ý n a u l a þ a c a ð ý n ý Ýtalyanca, Hollandaca, gösteriyor. Bu ihtiyacýn yarýya Rusça, Japonca, Korece ve yakýný IT (Biliþim) endüstrisi Mandarin Çincesi var. tarafýndan kullanýlacak, kalan Kaynak: openpr (press yüzde ellilik kýsmýn ise BPO release) - Hamburg,Germany ( B u s i n e s s P r o c e s s 6

7 Bir Dergi Tanýtýmý Çeviribilim, çeviri ve çevirmen sorunlarýna, güncel çeviri haberlerine, çeviri konulu bilimsel çalýþmalara, çeviri tarihine yer veren bir dergidir. Yayýnýna ilk olarak Ekim 2005 tarihinde (ceviribilim.blogspot.com adresinde) baþlayan Çeviribilim, Ocak 2006'da kendi internet adresini (ceviribilim.com) ve Mart 2006'da bugünkü þeklini aldý. Çeviri haberlerini kayda geçirmenin önemli olduðu inancýyla çeþitli kurumlarda ve medyada yer alan çeviri konulu etkinlikleri, haberleri ele almaya, çevirmenin ve çeviri olgusunun günlük hayat içinde görünür olduðu durumlara dikkat çekmeye çalýþmaktadýr. Çeviribilim dergisi çeviriye ilgi duyan herkesin nitelikli yazý ve yorumlarýna açýktýr. Ýletiþim için s g u r s e c e v i r i b i l i m. c o m a d r e s i n i kullanabilirsiniz. Dergide yer alan yazýlarda dile getirilen görüþlerden yazarlarý sorumludur. Bu yazýlar telif haklarý kapsamýndadýr. Dergide yer alan yazýlar izinsiz olarak alýntýlanamaz, kullanýlamaz. Baþka bir sitede referans vermek için standart internet yayýn kurallarýna uyulmasý beklenir. Tr AID Yýllarca süren araþtýrma ve deneyler sonrasýnda, ILSP Word for Windows 95/98 ortamlarýna tamamen entegre edilebilen bir Çeviri Belleði olan Tr AID'i piyasaya sürdü. Bir Çeviri Belleði ö n c e k i ç e v i r i p r o j e l e r i n i kullanarak çevirmenin ç a l ý þ m a s ý n ý i y i l e þ t i r m e y i a m a ç l a y a n b i r u y g u l a m a d ý r. T r A I D y e n i c ü m l e l e r l e ö n c e d e n ç e v r i l m i þ m a t e r y a l i karþýlaþtýrýr ve eþleþme olmasý d u r u m u n d a eskiden yapýlmýþ çeviriyi yeni cümlenin çevirisi olarak karþýmýza çýkarýr. Bu program bir Yunan firmasýnda geliþtirilmiþ ilk r a k i p s i z ç e v i r i b e l l e k programýdýr. Kore Dünya Genelinde Dil Okullarý Açacak Kültür ve Turizm Bakanlýðý Hangul (Kore Alfabesi) öðretmek ve Kore Kültürünü dünyanýn her tarafýnda tanýtmak için 100 okul (Sejong Haktang) açacak. Kültür ve Turizm Bakaný Kim Myung-gon gazetecilere Bakanlýðýn bu okullarý Londra, Paris ve dünyanýn diðer yerlerinde bulunan kültür merkezlerinde 2011 yýlýna kadar açacaðýný duyurdu. Projenin gözetim sorumluluðunu üstlenen Kore Dili Ulusal Akademisi ilk okullarý Mart ayýnda Moðolistan Ulanbator Üniversitesi ve Pekin Uluslar Merkez Üniversitesinde açacak. Kazakistan'da açýlacak okul da dahil olmak üzere Orta Asya'da açýlacak olan birkaç okulun bu yýlýn sonunda açýlmasý planlanýyor. Þu ana kadar, yurt dýþýnda Korece öðretme çabalarý özelikle etnik Koreliler ve Kore Dili Araþtýrmalarý bölümlerine yönelik oldu ancak Sejong Haktang sýradan insanlar için de kurslar düzenleyecek. Sejong Haktang ifadesi, Kore Kralý Sejong adý ile Kore Dilinde Okul anlamýna gelen Haktang kelimelerinin birleþiminden oluþmaktadýr. Kaynak: Chosun Ilbo - Seoul, South Korea

8 YB Temmuz 07 election 1270, from Anglo-Fr. eleccioun, from L. electionem, from stem of eligere "pick out, select," from ex- "out" + -ligere, comb. form of legere "to choose, read" (see lecture). Elect (v.) is first recorded Electioneer first attested 1789 in writing of Thomas Jefferson. Elective, of school subjects studied at the student's choice, first recorded party c.1290, "part, portion, side," from O.Fr. partie "a part, a party" (12c.), lit. "that which is divided," from fem. pp. of partir "to divide" (see part (v.)). Political sense of "side in a contest or dispute" evolved by 1300; meaning "a person" is from Sense of "gathering for social pleasure" is first found 1716, from general sense of persons gathered together (originally for some specific purpose, e.g. dinner party, hunting party). The verb is first attested 1922, from the noun. Phrase the party is over is from 1937; party line is first recorded 1834 in the sense of "policy adopted by a political party," 1893 in the sense of "telephone line shared by two or more subscribers." Party pooper is from 1951, Amer.Eng. illuminati 1599, pl. of L. illuminatus "enlightened" (in figurative sense), pp. of illuminare (see illumination). Originally applied to a 16c. Spanish sect (the Alumbrados), then to other sects; since 1797 used as a translation of Ger. Illuminaten, name of a secret society founded 1776 in Ingolstadt, Bavaria, and holding deistic and republican principles; hence used generally of free-thinkers and sarcastically of those professing intellectual enlightenment (1816). friend O.E. freond, prp. of freogan "to love, to favor," from P.Gmc. *frijojanan "to love" (cf. O.N. frændi, O.Fris. friund, M.H.G. friunt, Ger. Freund, Goth. frijonds "friend," all alike from prp. forms). Related to O.E. freo "free." Meaning "A Quaker" (a member of the Society of Friends) is from Feond ("fiend," originally "enemy") and freond, often paired in O.E., both are masculine agent nouns derived from prp. of verbs, but are not directly related to one another. 8

9 KELÝME ANLAMINI ÇIKARTMAK KELÝMELERÝN BAÐLAMI (WORDS IN CONTEXT) BAÐLAM (CONTEXT) NEDÝR? Bir kelimeye baktýðýnýz zaman o kelimeyi daha önce hiç görmemiþ iseniz ya da hatýrlamýyorsanýz anlamýný hemen çýkartamayabilirsiniz. Gramer bilginiz sayesinde ek ve köklerden arýndýrdýðýnýz halde bile hala zorlanýyorsanýz veya þüphe ediyorsanýz, o zaman bu kelimenin nerede, hangi durumda, hangi ortamda kullanýldýðýna ve kime/ neye atfedildiðine bakmalýsýnýz. Buna Ýngilizce Eðitim terminolojisinde CONTEXT (Baðlam / Genel Durum) denir. Baðlama bakarak (yani kelimenin kullanýldýðý ortama, cümleye), o kelime veya tamlama hakkýnda oldukça yeterli derecede bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun için asla sadece kelimeye bakýp ben anlamýný bilmiyorum diye vazgeçmeyin. Konuþmayý öðrenen her çocuk aslýnda kelimeleri tek tek ezberlemez. Çocuklarda kelimeleri baðlam sayesinde öðrenirler. Aþaðýdaki okuma parçalarý alýþtýrma niteliðindedir. Son üç metin hariç diðerleri TOEFL düzeyinden biraz daha basit hazýrlanmýþtýr. TAKTÝKLER Tanýmlama & Açýklama: Bazý metinlerde daha önce hiç görmediðiniz bir kelime hakkýnda açýklama yapýlýyor olabilir. Yani o kelimenin anlamý ve ne olduðu ile ilgili açýklamalar olabilir. Mesela: Ortonia is a disease which is generally seen in wild animals... Bu tip bir metinde zaten bilmediðiniz kelime tanýmlanýyordur ve bundan dolayý anlatmýný kolayca çýkarabilirsiniz. Eþ Anlam & Yeniden Anlatým Bazý kelimelerin, tamlamalarýn veya cümlelerin takip eden cümlede açýklamasý yapýlabilir. Türkçe'de "yani, bir baþka deyiþle" gibi baðlaçlarla yaptýðýmýz yeniden anlatýmlar Ýngilizce 'de " That is, In other words.." gibi baðlaçlar ile gösterilmektedir.ayrýca kelimelerin eþ anlamlarý verilerek de onlar hakkýnda bilgi olmamýz saðlanmaktadýr. Anlamýný bilmediðiniz kelime belki de bir sonraki cümlede eþ anlamý ile verilmiþ olabilir. Dolaylý Anlatým Bazý cümlelerde ise sorulan kelimenin dolaylý bir þekilde anlatýmý ya da ne olduðu hakkýnda bir ima vardýr. Örneðin " Joothers do not last long. However, other electronic devices tend to last much longer" Yukarýdaki örnekte ikinci cümlede "other(s)" kullandým ve bu kelime sayesinde "Joothers" kelimesinin tam olarak ne olduðunu anlamasak ta, onun bir elektronik eþya olduðunu öðreniyoruz. Bu tip dolaylý anlatýmlarda genellikle iþaret sýfatlarý veya zamirler kullanýlmaktadýr. Bunlar such, other, some, few... AHMET AKIN / ÝNG.ÖÐRETMENÝ Kaynak: 200 Ülkede Türkçe T e r c ü m a n

10 YB Temmuz 07 Concordance (bir kitaptaki bütün kelimelerin metindeki yerini gösteren dizin) 10

11 Boðaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Boðaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü, Türkiye'nin yazýlý ve sözlü çeviri dalýnda lisans düzeyinde eðitim veren ilk bölümü olarak Mütercim-Tercümanlýk Bölümü a d ý y l a ö ð r e t i m y ý l ý n d a kurulmuþtur. Mütercim-Tercümanlýk Bölümü'nün adý, tarihinde Çeviribilim Bölümü olarak deðiþtirilmiþ ve Bölüm, tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi'ne baðlanmýþtýr. Lisans programýnýn amacý Türkçe ve Ýngilizce dil bilinci geliþmiþ, her iki dilin kültürü ve kurumlarý konusunda bilgili, çeviri dalýnda kuramsal ve eleþtirel bilgi birikimine, ayný zamanda uygulama deneyimine sahip, Ýngilizce'nin dýþýnda en az bir yabancý dili daha çeviri yapabilecek düzeyde bilen, sosyal bilimler, siyaset bilimi, ekonomi, edebiyat, tarih gibi. konularda alan b i l g i s i y l e v e terminolojilerle tanýþýk y a z ý l ý v e s ö z l ü çevirmenler yetiþtirmektir. Lisans programýnýn ilk üç yýlýnda bütün öðrenciler ortak çeviri dersleri almakta, dördüncü yýlda ise uzmanlaþacaklarý yazýlý ya da sözlü çeviri alanýnda eðitim görmektedirler. Dallara ayrýlmada, öðrencinin üçüncü yýlýn sonuna kadar aldýðý sözlü çeviri derslerinin not ortalamasý ve üçüncü sýnýfýn sonunda aldýðý sözlü çeviri sýnavý belirleyici olmaktadýr. Öðrenci Profili 1983 yýlýnda kurulan Çeviribilim Bölümü Yabancý Dil aðýrlýklý ÖSS puaný ile öðrenci almaktadýr yýllarý arasýnda Bölüme alýnan öðrenci sayýsý 30'dur, 2000 yýlýndan itibaren bu rakam 40'a ulaþmýþtýr. Ayrýca, Bölüme her yýl okul birincisi kontenjanýndan 1 öðrenci, YÖS sýnavý ile de Yabancý Uyruklu 3 öðrenci alýnmaktadýr. Çeviribilim Bölümü, ÖSS puaný ile alýnan öðrencilerin genellikle ilk 3 tercihi arasýnda olduðundan, Bölüm öðrencilerinin Türkiye sýralamasý içinde ilk yüz öðrenci arasýnda bulunduðu, dolayýsýyla üniversite giriþ sýnavýnda yüksek baþarý elde ettikleri görülmektedir. Bölüme alýnan öðrencilerin mezun olduklarý okullar çoðunlukla Özel Okul ya da Anadolu Lisesi statüsündedir, bu da ikinci yabancý dil eðitimine büyük önem veren ve bu nedenle Ýngilizce'nin yanýsýra Almanca ya da Fransýzca dillerinden birini zorunlu dersleri arasýnda bulunduran Bölümün eðitim politikasýna uygun düþmektedir. Çeviribilim Bölümü'nün Yazýlý Çeviri Yüksek Lisans programý 1993 y ý l ý n d a, Ç e v i r i b i l i m Doktora programý ise 1994 yýlýnda açýlmýþtýr y ý l ý n d a b u programlara ek olarak Konferans Çevirmenliði Tezsiz Yüksek Lisans programý açýlmýþtýr. Ýlk mezunlarýný 1987 yýlýnda veren Bölümden bugüne dek 632 Lisans, 24 Yüksek Lisans ve 3 Doktora öðrencisi mezun olmuþtur yýlý itibariyle Bölümde 176 Lisans, 31 Yüksek Lisans ve 14 Doktora öðrencisi öðrenim görmektedir. Çeviribilim Bölümü mezunlarý çeviri konusundaki bilgi birikimlerini çeviri þirketleri, yayýnevleri, medya kuruluþlarý, okullar, bankalar ve diðer iþyerlerindeki çalýþma ortamlarýnda kullanabilmekte, az sayýda mezun ise yurtiçi ya da yurtdýþý üniversitelerde akademik hayatlarýna devam etmektedir.

12 YB Temmuz 07 Etkinlik The Third Asian Translation Traditions Conference: (Ex)Change and Continuity in Translation Traditions Boðaziçi University Department of Translation and Interpreting Studies, Istanbul October 22 24, 2008 The Third Asian Translation Traditions Conference will be held at Boðaziçi University in Istanbul on October 22 24, The conference is a sequel to two previous Asian Translation Tradition conferences held at the School of African and Oriental Studies in London (2004) and the Adivasi Academy in Tejgadh, India (2005). Like the previous two conferences, the third conference will challenge the Eurocentric bias of Translation Studies by exploring the richness and diversity of non-western discourses and practices of translation. The focus will be on translational exchanges among non-western languages and change and continuity in the translation traditions of specific cultures ensuing from contacts with other cultures. One day of the conference will be allocated to a discussion of the Ottoman/Turkish translation tradition. For Further Information: 12

13 Alchemy CATALYST Alchemy CATALYST %100 Görsel Lokalizasyon Çözümü ile artýk çevirilerinizi yaparken çevirileri gerçek ortamýnda görebilir, zamandan tasarruf yapabilir, iþ yükünüzün azaltabilir, ve kaliteye daha kolay odaklanabilirsiniz. Trados tan en büyük farký Trados ta çevirinin kullanýldýðý baðlamý görmeden çeviri yapmanýz.. Catalyst ise size hedef metnin kullanýlacaðý alan üzerinde çeviri yapabilme imkaný saðlýyor. Yani programýn gerçek görünümü üzerinde çeviri ve lokalizasyon yapma þansýnýz var! Aþaðýda, fikir vermesi açýsýndan, ekran görünümlerinin bir karþýlaþtýrmasý var. Alchemy CATALYST ve SDL Trados Karþýlaþtýrmasý Alchemy CATALYST Ekran Görünümü (Yardým Dosyasý)

14 YB Temmuz 07 Çok-Dilli Web Siteleri Rekabette Üstünlük Saðlýyor Þirketler tercüme hizmetlerini rekabet üstünlüðünde bir araç olarak kullanmaya baþladýlar. Ben buna gizli devrim diyorum aha birkaç yýl önce þirketler tercüme hizmetlerini rekabet web sitesi geliþtirmenin üstünlüðünde bir araç olarak Dönemini tartýþýyorlardý. Geri kullanmaya baþladýlar," diyor. dönüþü ne olurdu böyle bir yatýrýmýn? "Ben buna gizli devrim diyorum," diye Bugün artýk birçok iþletme bir þirketin ekliyor, ve geçtiðimiz üç yýl içerisinde online varlýðýnýn artýk o þirketin Starbucks Corp. kafe zincirinin global dünyaya açýlan yüzü olduðuna web sitelerinin sayýsýný iki katýna inanýyor. Yüzünü geleceðe dönen çýkardýðýný belirtiyor. Araba üreticisi iþletmeler web sitelerini global BMW de ayný yolu izledi. müþterilerinin kendi dillerine dönüþtürme telaþýnda. Devrim ucuz bir yatýrým deðil! Byte Level Araþtýrma þirketine göre, Ýnternet San Diego'daki Byte Level Research kullanýcýlarýnýn yüzde 80ine ulaþmak LLC þirketinin kurucu ortaðý ve Beyond için bir Web sitesinin en az 10 dili Borders: Web Globalization Strategies desteklemesi gerekiyor. Bu diller: kitabýnýn yazarý John Yunker, "Artýk, Ýngilizce, Çince, Ýspanyolca, Japonca, þirketlere hizmet veren firmalar Almanca, Korece, Fransýzca, arasýnda bile her þey için Ýngilizce'nin Ýtalyanca, Rusça, ve Portekizce. yeterli olacaðý görüþü deðiþti. Þirketler Kaynak: SearchCIO.com - USA 200 Ülkede Türkçe Tercüman 14

15 Kitap Çevirmenleri Meslek Birliði MEÇHULDEN GELMEDÝK MEÇHULE Bu arada gördüðümüz hatalý ve haksýz GÝTMÝYORUZ uygulamalar konusunda mektuplarla Mesleðini, dayanýþmayý ve birlikte iþ yapmayý yayýnevlerini uyarmaya ve kendimizi tanýtmak, önemseyen bir grup kitap çevirmeni bundan 3,5 taleplerimizi bildirmek için yayýnevi ziyaretleri yýl önce biraraya gelip önce bir mail grubu yapmaya baþladýk. Yine bu dönemde 1000 yýllýk kurduk, sonra da bu grup ÇEVBÝR'e evrildi. (Bu Japon klasiði Yastýkname'yi 83 çevirmen bir arada grubumuz da halen þu adreste araya gelerek Türkçe'ye kazandýrdýk. haberleþmeyi ve dayanýþmayý sürdürüyor: Resmiyet ve hiyerarþiden uzak bu yapý hepimizi ) Ýlk baþta sadece ortak sorunlarýmýzý öyle memnun ediyordu ki kurumsal bir kimlik paylaþmayý ve bunlarýn halli yolunda bir þeyler k a z a n m a m ý z ý n k a ç ý n ý l m a z o l d u ð u n u yapmayý düþünüyorduk. Sorunlarýn genelde, gördüðümüzde bile tereddüt ettik. Yine uzun verilen sözlerle çalýþýlmasýndan ve bu sözlerin tartýþmalar sonucu bizim için en iyi tercihin bir unutulmasýndan kaynaklandýðýný gördüðümüz meslek birliði kurmak olduðu sonucuna vardýk. için önceliði bir tipsözleþme hazýrlamaya verdik. 2005'in Haziran ayýnda aldýðýmýz bu karardan Ýlk baþta otuz kýrk kiþiyken sayýsý yüzleri bulan yaklaþýk bir yýl sonra, 1 Mayýs 2006'da ÇEVBÝR grubumuzun aylarýný aldý bu iþ ama sonuçta kuruldu, 1 Haziran'da da faaliyete geçti. piyasadaki en iyi sözleþme olduðunu bu iþin Birliðimizin öncelikli amacý çevirmenlerin uzmanlarýnýn da teslim ettiði ve gurur haklarýný korumak elbette ama bunun yanýsýra duyduðumuz tipsözleþmemizi tamamladýk. ülkemizdeki çeviri kalitesinin yükseltilmesi, yayýncýlýk piyasasýnda belli etik ilkelerin Ýnternet ortamýndaki beraberliðimizi, yüzyüze yerleþtirilmesi, yurtdýþýndaki çevirmen toplantýlara taþýdýk ve birbirimizle tanýþtýk. örgütleriyle ortak çalýþmalar yürütülmesi, bir Çözüm arayýþý için yapýlan toplantýlarýn yanýsýra, çevirmenevi kurulmasý, yabancý çevirmen ve birlikte belli eserlerin farklý çevirilerini yazarlarýn burada konuk edilmesi gibi hedef ve incelediðimiz atölyeler de yapmaya baþladýk. Bu hayallerimiz de var. Yayýncýlar ve okurlarý da arada grubumuzda terim tartýþmalarý yapýyor, yanýmýza alarak kültür hayatýmýzýn geliþmesi için birbirimize zorlu cümlelerde yardýmcý oluyor, bir þeyler yapmak arzusundayýz. dilimizi daha güzel kullanmanýn incelikleri konusunda fikir yürütüyorduk. Çeviriye dair her konu da doðal olarak daima gündemimizdeydi.

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN Aralýk 2013 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2013-12/543 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı