YeminliTercuman.com. Andlý Tercüman & Neo Yeminli Tercüman. Ýngilizce<>Türkçe Sözlük BÜLTEN KELÝMELERÝN BAÐLAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6.000. YeminliTercuman.com. Andlý Tercüman & Neo Yeminli Tercüman. Ýngilizce<>Türkçe Sözlük www.sozlukcell.com BÜLTEN KELÝMELERÝN BAÐLAMI"

Transkript

1 AYLIK MESLEK BÜLTENÝ YeminliTercuman.com Türkçe Tercümanlarýn Haber Platformu SAYI: 8 Yeni Baþlayanlar BÜLTEN TEMMUZ 2007 Andlý Tercüman & Neo Yeminli Tercüman KÝÞÝYÝZ Bültenimize yazýlarýnýzý bekliyoruz. SEVGÝ VE HOÞGÖRÜ Tercüman olmak isteyenlere sözlük kullanýmýnýn önemini anlatmak için hep anlattýðým bir fýkra vardýr. Adamýn biri iþyerine bir muhasebeci alacak olmuþ. Ýlan vermiþ ve iki kiþi baþvurmuþ. Çaðýrmýþ bunlarý ofisine. -Ýki kere iki kaç eder? diye sormuþ iþ baþvurusunda bulunanlardan birine. Adam kolay lokma sanmýþ hemen yutmuþ zokayý. Düþünmeden, -Dört deyip atlamýþ. Adam ayný soruyu diðerine sormuþ, -Ýki kere iki kaç eder? Ýþ baþvurusunda bulunan diðer muhasebeci bir hesap makinesi istemiþ. Çarpmýþ toplamýþ ve sonra: -Dört demiþ. Adam ikinci kiþiyi iþe almýþ. Tercüman Etiði Mafya babasý korumaya aldýðý müesseselerden haraçlarý toplamak için yeni bir tetikçi bulmuþ. Seçtiði adam saðýr ve dilsizmiþ. Böylelikle polisin eline geçerse fazla bir þey anlatmasýnýn mümkün olamayacaðýný düþünüyormuþ mafya babasý. Baba, bir gün ödemelerin geciktiðini fark etmiþ ve tetikçiye adamlarýný göndermiþ. Adamlarýn saðýr dilsizle anlaþmalarý mümkün olmamýþ. Bunun üzerine "Baba" saðýr dilsizi odasýna aldýrtmýþ. Bir de iþaret alfabesi bilen yeminli tercüman bulmuþlar. Tercüman iþaretle sormuþ: -Para nerde?.. Saðýr dilsiz iþaretle yanýt vermiþ: devamý sayfa 2 de graciasi merci todah dank je well thank you teþekkür ederim merci todah sayfa 15 de todah merci graciasi dank je well thank you teþekkür ederim graciasi KELÝMELERÝN BAÐLAMI sayfa 9 da Ýngilizce<>Türkçe Sözlük From Our Lips to Your Ears Yayýmlanmak üzere deneyimlerinizi Nataly Kelly ile paylaþýn sayfa 3 te YeminliForum Açýldý. Üye Oldunuz mu? TAÞINABÝLÝR TERCÜME AYGITI TEST EDÝLÝYOR sayfa 5 te

2 YB Temmuz 07 -Ne parasý.. Benim paradan haberim yok.. Neden bahsettiðinizi anlamýyorum. Tercüman tercüme etmiþ. -Neden bahsettiðinizi anlamýyormuþ. Baba 38'liðini koltuk altýndan çekip saðýr dilsizin beynine dayamýþ. -Þimdi sor bakalým, para nerde?. Tercüman iþaretle sormuþ: -Para nerde? Saðýr dilsiz iþaretle yanýt vermiþ: -Yýldýz Parkýndaki Malta Köþkünün arkasýndaki aðacýn kovuðunda 100 bin dolar var. Baba öfkeyle gürlemiþ: -Ne dedi? Tercüman yanýtlamýþ: "Hala neden bahsettiðinizi anlamýyormuþ. Ayrýca diyor ki, o tetiði çekmek için erkek olmak lazýmmýþ!.." Neo Yeminli Tercüman Noterlik Kanununa göre ilgilinin Türkçe bilmediði durumlarda andlý tercüman b u l u n d u r u l m a s ý g e r e k i y o r. Ý þ t e, tercümanlarýn yemin hikayesi de tam bu noktada baþlýyor. Bir büro ile çalýþmak isteyen tercüman o büronun çalýþtýðý Notere giderek bildiðini iddia ettiði dile ait diploma vs. belgesini ibraz ettikten sonra yemin zaptý imzalýyor ve aileye katýlýyor. Yeminli yada yeminsiz bir tercümanýn gerçek hayatta bilmesi gereken ilk kural it's not what you know, it's who you know (ne bildiðin deðil kimi tanýdýðýn önemlidir) kuralýdýr. Mesleðimiz sürreal (gerçeküstü) bir yaþantý gerektirdiði için, bu iþi yapmak isteyenlerin bu bilgiden ziyade aþaðýdakilere ihtiyacý olacaktýr: -çok iyi (en az) 2 dil bilgisi -çok iyi bilgisayar, internet ve klavye bilgisi Dilin, bilgisayarýn ve internetin hilelerini bilmek de tercümana müthiþ bir hýz kazandýracaktýr. Googlekolik olmak bilinmeyenlerin bulunmasýnda en büyük dostunuz olacaktýr. Bilgisayarýn hayatýmýza bu kadar sýzmadýðý günlerde sözlük karýþtýrmak, yapýlan yanlýþlarý silmek için kullanýlan daksil'den sonra, bu mesleðin en sýkýcý tarafýydý belki de. Þimdilerde, büro sahipleri tercümanlarýn bir üst evreye geçerek neo-tercümanlar olmalarýný bekliyor. Bir tercüman; - günde sayfa düzenli iþ yapabilmeli, - karþýlaþtýðý teknik kelimeleri kendi baþýna internetten bulabilmeli, - Google ustasý olmalý, - kelime daðarcýðýnýn kendisinin en deðerli hazinesi olduðunu bilmeli, - cümleleri devrik kurmamalý, sayfa düzenine dikkat etmeli, - yazým ve dilbilgisi kontrolünü kesinlikle yapmalý, - özellikle karmaþýk bir iþe baþlamadan önce o konuyla ilgili web sitelerini kesinlikle ziyaret etmeli, - bilgisayar kýsa yollarýný çok iyi uygulayabilmeli, - internet sitelerinin çalýþma mantýðýný ve kaynak kodlarýný anlayabilmeli, - Wordfast ve Trados benzeri yazýlýmlardan birini etkin kullanabilmeli ve - altýna girdiði iþi ne pahasýna olursa olsun zamanýnda teslim edebilmeli. Yeni baþlayanlar da bunlara dikkat ederek kendilerini geliþtirmeli ve artýk diplomalarýnýn hesap makinesinin yerini alamayacaðýný bilmeliler. 2

3 DUYURU Nataly Kelly Haným'dan aldýðýmýz mesajýnda kendisinin bir kitap (From Our Lips to Your Ears: How Interpreters are Changing the World) hazýrlýðýnda olduðu ve bu k i t a p t a t e r c ü m a n l a r ý n deneyimlerine yer vereceðini bildirdi. Tercümanlýkla ilgili baþka kitaplarý da bulunan Nataly Kelly'e yardýmcý olmak isterseniz sitesini z i y a r e t e d i n v e k i t a b ý n d a yayýmlanmak üzere deneyimlerinizi onunla paylaþýn. Türkiye'den de kitaba anýlarýyla giren birkaç tercümanýn olmasý çok hoþ olacaktýr. Contact: Nataly Kelly, Tel: 603/ Fax: 877/ Language Interpreters to be Featured in New Book July 18, 2007 Nashua, N.H. having had the good fortune to The publication of a new book train, mentor and learn from that will showcase interpreters thousands of interpreters, and their contributions to society Nataly Kelly felt it was important was announced today. From Our to shine a light on the many Lips to Your Ears: How unsung heroes she had Interpreters are Changing the encountered over the years. World marks the first published compendium of stories about And so, a book was born. this unique and complex profession from the perspective While Nataly has the distinct of interpreters themselves. honor and pleasure of editing this book, the focus of this Millions of people throughout publication is the many the world communicate each interpreters who are working this day without sharing a common very moment and impacting our language, explained Nataly world. Kelly, editor of the publication, This book shines a light on the From Our Lips to Your Ears is an unsung heroes that enable ode to interpreters everywhere, much of this communication to and a tribute to the work they do. take place. For questions about the book, or The book will include personal to simply share your thoughts, anecdotes from interpreters send her an . working in an array of settings, Kelly said. Interpreters are out Nataly is also the author of a there each day, helping deliver book on telephone interpreting, babies, interpreting witness published by Multilingual testimony, rendering the words Matters. You can read more of foreign diplomats, and about that book here. assisting consumers who wish t o p u r c h a s e g o o d s a n d services. The stories in the collection will cover a range of topics of interest to the general public, Kelly pointed out. This book shows how interpreters are helping meet a basic human n e e d t h e n e e d t o communicate with others. More information about the book is available at Editor As an interpreter herself, and

4 YB Temmuz 07 ÇEVÝRÝ VE DÝLBÝLÝM MAKALELERÝ FORUM sayfalarýmýzda yeminli tercümanlar ve dilbilimcilerin çeviri mesleði ve dilbilim alanlarýndaki makalelerine açýk bir ortam oluþturmak istemekte ve ilgili tüm taraflarýn makalelerine ihtiyaç duymaktayýz. Forum sayfalarýmýzda yayýnlanabilecek konu baþlýklarý: - Mesleki terminoloji; tercüman, çevirmen, mütercim vs. - Mesleki geçmiþ; geçmiþte tercümanlýk, zorluklar, anýlar vs. yeni YeminliForum Açýldý. Üye Oldunuz mu? - Mesleki eðitim; okullar, kurslar, seminerler, duyurular - Mesleki yazýlýmlar; Trados, WordFast, DejaVu vs. - Mesleki sözlükler; hukuk, týp, teknik, sosyal bilimler, genel - Mesleki yeterlik; yeminli tercümanlýk, ulusal/uluslararasý sertifikasyon - Mesleki yapýlanmalar; dernekler, vakýflar vs. - Mesleki etik; tercümanlar ve müþterilere yönelik iþ ahlaký - Mesleki ölçüler; sayfa kriteri, sözcük sayýmý, sözcük/karakter ayrýmý - Mesleki bilgisayar bilgisi; 10Parmak, Word, Excel, HTML vs. - Mesleki yazým teknikleri; sayfa düzeni, kýsayollar, yeni teknikler - Mesleki konular; pazarlama; ödemeler, müþteriler, yurt dýþý deneyimleri - Dilbilim; çeviride karþýlaþýlan sorunlar - Dilbilim; genel linguistik konular - Dilbilim; eski dil-yeni dil karþýlaþtýrmalarý - Dilbilim; örnek çeviri karþýlaþtýrma ve tahlilleri - Dilbilgisi; en sýk yapýlan hatalar, genel dilbilgisi kurallarý - Kaynaklar; online kaynaklar, yazýlý kaynaklar, terminoloji-jargon - 4 Bu konulardan herhangi biri yada burada belirtilmeyen ancak meslek açýsýndan önemli gördüðünüz konularla ilgili deneyimlerinizi ve bilgilerinizi paylaþmanýz yeminli tercümanlarý toplumsal hayatta bir üst kademeye taþýmakta yararlý olacak, kendilerinden öncekilerin yaptýklarýndan ders almalarýný saðlayacak, onlarý daha iyi bir noktaya taþýyacak, mesleki görgü ve bilgilerini ve en nihayetinde saygýnlýklarýný ve dayanýþmalarýný artýracaktýr. FORUM sayfalarýmýzý geliþtirmemize yardýmcý olun.

5 Hükümetin Tercüman Eksikliðine Cevabý: Çaðrý Merkezi Teknolojisi CIA çalýþanlarýnýn dil yeteneklerini açýklamýyor ancak emekli CIA ajaný Robert Baer 1980lerde Beyrut'ta faaliyet gösterirken kendisinin Teþkilatýn Arapça'yý akýcý bir þekilde konuþabilen tek ajaný olduðunu tahmin ediyor. Bir CIA ajanýnýn Arapça'yý rahatlýkla konuþabilecek þekilde eðitilmesi yaklaþýk sekiz yýl alýyor. Ýstihbarat servisleri ve ordu birimleri Navy SEAL (Donanma Özel Timi) olan kalifiye tercüman açýðýný kapatmak için John Hall, "Dil uzmanlarý deðerli çaðrý merkezleri, spor müsabakalarý ve varlýklardýr" diyor. Annapolis, Md., televizyon alýþveriþ kanallarý için þirketi Irak'ta test edilmekte olan avuç geliþtirilmiþ olan teknolojilere içi bir tercüme aygýtý geliþtirmeye yöneldiler. çalýþýyor. Hall "Bu cihazlardan hiçbir z a m a n i s t e d i ð i m i z k a d a r ý n ý Irak'ta, Afganistan'da ve dünyanýn alamayacaðýz" diyor. "Ancak bir d i ð e r y e r l e r i n d e, S a v u n m a m a k i n e b a z ý t e m e l g ö r e v l e r i Bakanlýðý'nýn araþtýrma kolu Ýngilizce yapabilirse, bu da [bir tercümaný] konuþan askerlerin Iraklýlarla konuþma baþka bir iþ için boþa çýkarýyor" diye yapabilmelerini saðlayan taþýnabilir ekliyor. tercüme aygýtlarýný test ediyorlar. Finansmaný CIA tarafýndan yapýlan bir Devlet-destekli araþtýrmacýlar yayýnlarý giriþim-sermayesi þirketi olan In-Q-Tel ve web sitesi giriþlerini Arapça'dan ve özel þirketlerin kayýtlý müþteri hizmeti Mandarin Çincesinden Ýngilizce'ye çaðrýlarýndan bilgi toplayabilmesine çevirmeye ve çevrilen metinlerden yardýmcý olan yazýlým üreten bir þirkete kompleks bilgileri çýkarabilecek arama yatýrým yapmýþtýr. motorlarý geliþtirmeye çalýþýyorlar. Müþteri Ýliþkileri Yönetiminden (CRM) Çaðrý Alma VoxTec International Baþkaný eski bir Yapýmcýlarý, istihbarat analistlerinin aksanlar ve telaffuz farklýlýklarý gibi bazý incelikleri deþifre edebilmesine yardýmcý olabilecek teknoloji konuþma dilinin anlamýný deðiþtirebilir diyor. Savunma Bakanlýðý'nýn araþtýrma kolu Ýngilizce konuþan askerlerin Iraklýlarla konuþma yapabilmelerini saðlayan taþýnabilir tercüme aygýtlarýný test ediyorlar.

6 YB Temmuz 07 Büyük Bütçe Harcamalarýn büyük kýsmý sýnýflandýrýlmýþtýr, ancak mevcut kamu ihaleleri ve bütçe dokümanlarý Pentagon'un bu yýl araþtýrmalara en az 22 milyon dolar harcayacaðýný gösteriyor. Kasým 2005'te, Pentagon çeviri yazýlýmlarý için 26 milyon dolarlýk ihale açacaðýný duyurdu. Bu ay, Irak Araþtýrma Grubu, akýcý bir þekilde konuþan altý kiþi de dahil olmak üzere Baðdat'taki Amerikan Elçiliðinde çalýþan 1,000 iþçinin sadece 33ünün Arapça konuþtuðunu bildirdi. Grup, Dýþ Ýþleri ve Savunma Bakanlýklarýnýn ve ulusal istihbarat yöneticisinin lisan ve kültürel eðitime "en yüksek önceliði vermesi" gerektiðini tavsiye etti. Az Sayýda Eðitimli Dilbilimci Ekim ayýnda FBI yaklaþýk kadar ajandan sadece 33 tanesinin sýnýrlý düzeyde Arapça bilgisinin olduðunu açýkladý CIA çalýþanlarýnýn dil yeteneklerini açýklamýyor ancak emekli CIA ajaný Robert Baer 1980lerde Beyrut'ta faaliyet gösterirken kendisinin Teþkilatýn Arapça'yý akýcý bir þekilde konuþabilen tek ajaný olduðunu tahmin ediyor. Ýstihbarat teþkilatý ve dýþ politika ile ilgili iki kitap yazan Baer, bir CIA ajanýnýn Arapça'yý rahatlýkla konuþabilecek þekilde eðitilmesi yaklaþýk sekiz yýl aldýðýný söylüyor. Hindistan'daki Kýyý Ötesi Ýþletmelerin 2010 Yýlýna Kadar Yabancý Dil Uzmanýna Ýhtiyacý Var (openpr) Evalueserve O u t s o u r c i n g ) v e K P O tarafýndan yürütülen bir ( K n o w l e d g e P r o c e s s araþtýrmaya göre, 2010 yýlýna Outsourcing) segmenti kadar Hindistan'daki kýyý tarafýndan kullanýlmasý ötesi iþletmelerin (IT, BPO ve bekleniyor. KPO) üzerinde K u r u m i ç i ç a l ý þ a n d i l y a b a n c ý d i l u z m a n ý n a uzmanlarýna sahip Hindistan i h t i y a ç l a r ý o l a c a k. B u IT, BPO ve KPO þirketleri Kýta uzmanlarýn Kýta Avrupasý ve Avrupasýnýn outsourcing (dýþ Uzak Doðu'dan gelebilecek k a y n a k k u l l a n ý m ý ) lisan uzmanlýðý gerektiren iþ pazarýndan daha büyük bir taleplerini karþýlayabilecek pay almaya çalýþýyor, ve düzeyde olmalarý gerekiyor. b ö y l e l i k l e b u p a z a r ý n Evalueserve tarafýndan A m e r i k a n v e Ý n g i l i z yapýlan araþtýrma lisan pazarýndan maruz kaldýðý pazarýnýn hitap edeceðin yüksek riski azaltýyorlar. toplam pazarýn 2010 yýlýna Ý h t i y a ç d u y u l a n d i l l e r kadar 14.4 milyar Amerikan a r a s ý n d a Ý s p a n y o l c a, D o l a r ý n a u l a þ a c a ð ý n ý Ýtalyanca, Hollandaca, gösteriyor. Bu ihtiyacýn yarýya Rusça, Japonca, Korece ve yakýný IT (Biliþim) endüstrisi Mandarin Çincesi var. tarafýndan kullanýlacak, kalan Kaynak: openpr (press yüzde ellilik kýsmýn ise BPO release) - Hamburg,Germany ( B u s i n e s s P r o c e s s 6

7 Bir Dergi Tanýtýmý Çeviribilim, çeviri ve çevirmen sorunlarýna, güncel çeviri haberlerine, çeviri konulu bilimsel çalýþmalara, çeviri tarihine yer veren bir dergidir. Yayýnýna ilk olarak Ekim 2005 tarihinde (ceviribilim.blogspot.com adresinde) baþlayan Çeviribilim, Ocak 2006'da kendi internet adresini (ceviribilim.com) ve Mart 2006'da bugünkü þeklini aldý. Çeviri haberlerini kayda geçirmenin önemli olduðu inancýyla çeþitli kurumlarda ve medyada yer alan çeviri konulu etkinlikleri, haberleri ele almaya, çevirmenin ve çeviri olgusunun günlük hayat içinde görünür olduðu durumlara dikkat çekmeye çalýþmaktadýr. Çeviribilim dergisi çeviriye ilgi duyan herkesin nitelikli yazý ve yorumlarýna açýktýr. Ýletiþim için s g u r s e c e v i r i b i l i m. c o m a d r e s i n i kullanabilirsiniz. Dergide yer alan yazýlarda dile getirilen görüþlerden yazarlarý sorumludur. Bu yazýlar telif haklarý kapsamýndadýr. Dergide yer alan yazýlar izinsiz olarak alýntýlanamaz, kullanýlamaz. Baþka bir sitede referans vermek için standart internet yayýn kurallarýna uyulmasý beklenir. Tr AID Yýllarca süren araþtýrma ve deneyler sonrasýnda, ILSP Word for Windows 95/98 ortamlarýna tamamen entegre edilebilen bir Çeviri Belleði olan Tr AID'i piyasaya sürdü. Bir Çeviri Belleði ö n c e k i ç e v i r i p r o j e l e r i n i kullanarak çevirmenin ç a l ý þ m a s ý n ý i y i l e þ t i r m e y i a m a ç l a y a n b i r u y g u l a m a d ý r. T r A I D y e n i c ü m l e l e r l e ö n c e d e n ç e v r i l m i þ m a t e r y a l i karþýlaþtýrýr ve eþleþme olmasý d u r u m u n d a eskiden yapýlmýþ çeviriyi yeni cümlenin çevirisi olarak karþýmýza çýkarýr. Bu program bir Yunan firmasýnda geliþtirilmiþ ilk r a k i p s i z ç e v i r i b e l l e k programýdýr. Kore Dünya Genelinde Dil Okullarý Açacak Kültür ve Turizm Bakanlýðý Hangul (Kore Alfabesi) öðretmek ve Kore Kültürünü dünyanýn her tarafýnda tanýtmak için 100 okul (Sejong Haktang) açacak. Kültür ve Turizm Bakaný Kim Myung-gon gazetecilere Bakanlýðýn bu okullarý Londra, Paris ve dünyanýn diðer yerlerinde bulunan kültür merkezlerinde 2011 yýlýna kadar açacaðýný duyurdu. Projenin gözetim sorumluluðunu üstlenen Kore Dili Ulusal Akademisi ilk okullarý Mart ayýnda Moðolistan Ulanbator Üniversitesi ve Pekin Uluslar Merkez Üniversitesinde açacak. Kazakistan'da açýlacak okul da dahil olmak üzere Orta Asya'da açýlacak olan birkaç okulun bu yýlýn sonunda açýlmasý planlanýyor. Þu ana kadar, yurt dýþýnda Korece öðretme çabalarý özelikle etnik Koreliler ve Kore Dili Araþtýrmalarý bölümlerine yönelik oldu ancak Sejong Haktang sýradan insanlar için de kurslar düzenleyecek. Sejong Haktang ifadesi, Kore Kralý Sejong adý ile Kore Dilinde Okul anlamýna gelen Haktang kelimelerinin birleþiminden oluþmaktadýr. Kaynak: Chosun Ilbo - Seoul, South Korea

8 YB Temmuz 07 election 1270, from Anglo-Fr. eleccioun, from L. electionem, from stem of eligere "pick out, select," from ex- "out" + -ligere, comb. form of legere "to choose, read" (see lecture). Elect (v.) is first recorded Electioneer first attested 1789 in writing of Thomas Jefferson. Elective, of school subjects studied at the student's choice, first recorded party c.1290, "part, portion, side," from O.Fr. partie "a part, a party" (12c.), lit. "that which is divided," from fem. pp. of partir "to divide" (see part (v.)). Political sense of "side in a contest or dispute" evolved by 1300; meaning "a person" is from Sense of "gathering for social pleasure" is first found 1716, from general sense of persons gathered together (originally for some specific purpose, e.g. dinner party, hunting party). The verb is first attested 1922, from the noun. Phrase the party is over is from 1937; party line is first recorded 1834 in the sense of "policy adopted by a political party," 1893 in the sense of "telephone line shared by two or more subscribers." Party pooper is from 1951, Amer.Eng. illuminati 1599, pl. of L. illuminatus "enlightened" (in figurative sense), pp. of illuminare (see illumination). Originally applied to a 16c. Spanish sect (the Alumbrados), then to other sects; since 1797 used as a translation of Ger. Illuminaten, name of a secret society founded 1776 in Ingolstadt, Bavaria, and holding deistic and republican principles; hence used generally of free-thinkers and sarcastically of those professing intellectual enlightenment (1816). friend O.E. freond, prp. of freogan "to love, to favor," from P.Gmc. *frijojanan "to love" (cf. O.N. frændi, O.Fris. friund, M.H.G. friunt, Ger. Freund, Goth. frijonds "friend," all alike from prp. forms). Related to O.E. freo "free." Meaning "A Quaker" (a member of the Society of Friends) is from Feond ("fiend," originally "enemy") and freond, often paired in O.E., both are masculine agent nouns derived from prp. of verbs, but are not directly related to one another. 8

9 KELÝME ANLAMINI ÇIKARTMAK KELÝMELERÝN BAÐLAMI (WORDS IN CONTEXT) BAÐLAM (CONTEXT) NEDÝR? Bir kelimeye baktýðýnýz zaman o kelimeyi daha önce hiç görmemiþ iseniz ya da hatýrlamýyorsanýz anlamýný hemen çýkartamayabilirsiniz. Gramer bilginiz sayesinde ek ve köklerden arýndýrdýðýnýz halde bile hala zorlanýyorsanýz veya þüphe ediyorsanýz, o zaman bu kelimenin nerede, hangi durumda, hangi ortamda kullanýldýðýna ve kime/ neye atfedildiðine bakmalýsýnýz. Buna Ýngilizce Eðitim terminolojisinde CONTEXT (Baðlam / Genel Durum) denir. Baðlama bakarak (yani kelimenin kullanýldýðý ortama, cümleye), o kelime veya tamlama hakkýnda oldukça yeterli derecede bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun için asla sadece kelimeye bakýp ben anlamýný bilmiyorum diye vazgeçmeyin. Konuþmayý öðrenen her çocuk aslýnda kelimeleri tek tek ezberlemez. Çocuklarda kelimeleri baðlam sayesinde öðrenirler. Aþaðýdaki okuma parçalarý alýþtýrma niteliðindedir. Son üç metin hariç diðerleri TOEFL düzeyinden biraz daha basit hazýrlanmýþtýr. TAKTÝKLER Tanýmlama & Açýklama: Bazý metinlerde daha önce hiç görmediðiniz bir kelime hakkýnda açýklama yapýlýyor olabilir. Yani o kelimenin anlamý ve ne olduðu ile ilgili açýklamalar olabilir. Mesela: Ortonia is a disease which is generally seen in wild animals... Bu tip bir metinde zaten bilmediðiniz kelime tanýmlanýyordur ve bundan dolayý anlatmýný kolayca çýkarabilirsiniz. Eþ Anlam & Yeniden Anlatým Bazý kelimelerin, tamlamalarýn veya cümlelerin takip eden cümlede açýklamasý yapýlabilir. Türkçe'de "yani, bir baþka deyiþle" gibi baðlaçlarla yaptýðýmýz yeniden anlatýmlar Ýngilizce 'de " That is, In other words.." gibi baðlaçlar ile gösterilmektedir.ayrýca kelimelerin eþ anlamlarý verilerek de onlar hakkýnda bilgi olmamýz saðlanmaktadýr. Anlamýný bilmediðiniz kelime belki de bir sonraki cümlede eþ anlamý ile verilmiþ olabilir. Dolaylý Anlatým Bazý cümlelerde ise sorulan kelimenin dolaylý bir þekilde anlatýmý ya da ne olduðu hakkýnda bir ima vardýr. Örneðin " Joothers do not last long. However, other electronic devices tend to last much longer" Yukarýdaki örnekte ikinci cümlede "other(s)" kullandým ve bu kelime sayesinde "Joothers" kelimesinin tam olarak ne olduðunu anlamasak ta, onun bir elektronik eþya olduðunu öðreniyoruz. Bu tip dolaylý anlatýmlarda genellikle iþaret sýfatlarý veya zamirler kullanýlmaktadýr. Bunlar such, other, some, few... AHMET AKIN / ÝNG.ÖÐRETMENÝ Kaynak: 200 Ülkede Türkçe T e r c ü m a n

10 YB Temmuz 07 Concordance (bir kitaptaki bütün kelimelerin metindeki yerini gösteren dizin) 10

11 Boðaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Boðaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü, Türkiye'nin yazýlý ve sözlü çeviri dalýnda lisans düzeyinde eðitim veren ilk bölümü olarak Mütercim-Tercümanlýk Bölümü a d ý y l a ö ð r e t i m y ý l ý n d a kurulmuþtur. Mütercim-Tercümanlýk Bölümü'nün adý, tarihinde Çeviribilim Bölümü olarak deðiþtirilmiþ ve Bölüm, tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi'ne baðlanmýþtýr. Lisans programýnýn amacý Türkçe ve Ýngilizce dil bilinci geliþmiþ, her iki dilin kültürü ve kurumlarý konusunda bilgili, çeviri dalýnda kuramsal ve eleþtirel bilgi birikimine, ayný zamanda uygulama deneyimine sahip, Ýngilizce'nin dýþýnda en az bir yabancý dili daha çeviri yapabilecek düzeyde bilen, sosyal bilimler, siyaset bilimi, ekonomi, edebiyat, tarih gibi. konularda alan b i l g i s i y l e v e terminolojilerle tanýþýk y a z ý l ý v e s ö z l ü çevirmenler yetiþtirmektir. Lisans programýnýn ilk üç yýlýnda bütün öðrenciler ortak çeviri dersleri almakta, dördüncü yýlda ise uzmanlaþacaklarý yazýlý ya da sözlü çeviri alanýnda eðitim görmektedirler. Dallara ayrýlmada, öðrencinin üçüncü yýlýn sonuna kadar aldýðý sözlü çeviri derslerinin not ortalamasý ve üçüncü sýnýfýn sonunda aldýðý sözlü çeviri sýnavý belirleyici olmaktadýr. Öðrenci Profili 1983 yýlýnda kurulan Çeviribilim Bölümü Yabancý Dil aðýrlýklý ÖSS puaný ile öðrenci almaktadýr yýllarý arasýnda Bölüme alýnan öðrenci sayýsý 30'dur, 2000 yýlýndan itibaren bu rakam 40'a ulaþmýþtýr. Ayrýca, Bölüme her yýl okul birincisi kontenjanýndan 1 öðrenci, YÖS sýnavý ile de Yabancý Uyruklu 3 öðrenci alýnmaktadýr. Çeviribilim Bölümü, ÖSS puaný ile alýnan öðrencilerin genellikle ilk 3 tercihi arasýnda olduðundan, Bölüm öðrencilerinin Türkiye sýralamasý içinde ilk yüz öðrenci arasýnda bulunduðu, dolayýsýyla üniversite giriþ sýnavýnda yüksek baþarý elde ettikleri görülmektedir. Bölüme alýnan öðrencilerin mezun olduklarý okullar çoðunlukla Özel Okul ya da Anadolu Lisesi statüsündedir, bu da ikinci yabancý dil eðitimine büyük önem veren ve bu nedenle Ýngilizce'nin yanýsýra Almanca ya da Fransýzca dillerinden birini zorunlu dersleri arasýnda bulunduran Bölümün eðitim politikasýna uygun düþmektedir. Çeviribilim Bölümü'nün Yazýlý Çeviri Yüksek Lisans programý 1993 y ý l ý n d a, Ç e v i r i b i l i m Doktora programý ise 1994 yýlýnda açýlmýþtýr y ý l ý n d a b u programlara ek olarak Konferans Çevirmenliði Tezsiz Yüksek Lisans programý açýlmýþtýr. Ýlk mezunlarýný 1987 yýlýnda veren Bölümden bugüne dek 632 Lisans, 24 Yüksek Lisans ve 3 Doktora öðrencisi mezun olmuþtur yýlý itibariyle Bölümde 176 Lisans, 31 Yüksek Lisans ve 14 Doktora öðrencisi öðrenim görmektedir. Çeviribilim Bölümü mezunlarý çeviri konusundaki bilgi birikimlerini çeviri þirketleri, yayýnevleri, medya kuruluþlarý, okullar, bankalar ve diðer iþyerlerindeki çalýþma ortamlarýnda kullanabilmekte, az sayýda mezun ise yurtiçi ya da yurtdýþý üniversitelerde akademik hayatlarýna devam etmektedir.

12 YB Temmuz 07 Etkinlik The Third Asian Translation Traditions Conference: (Ex)Change and Continuity in Translation Traditions Boðaziçi University Department of Translation and Interpreting Studies, Istanbul October 22 24, 2008 The Third Asian Translation Traditions Conference will be held at Boðaziçi University in Istanbul on October 22 24, The conference is a sequel to two previous Asian Translation Tradition conferences held at the School of African and Oriental Studies in London (2004) and the Adivasi Academy in Tejgadh, India (2005). Like the previous two conferences, the third conference will challenge the Eurocentric bias of Translation Studies by exploring the richness and diversity of non-western discourses and practices of translation. The focus will be on translational exchanges among non-western languages and change and continuity in the translation traditions of specific cultures ensuing from contacts with other cultures. One day of the conference will be allocated to a discussion of the Ottoman/Turkish translation tradition. For Further Information: 12

13 Alchemy CATALYST Alchemy CATALYST %100 Görsel Lokalizasyon Çözümü ile artýk çevirilerinizi yaparken çevirileri gerçek ortamýnda görebilir, zamandan tasarruf yapabilir, iþ yükünüzün azaltabilir, ve kaliteye daha kolay odaklanabilirsiniz. Trados tan en büyük farký Trados ta çevirinin kullanýldýðý baðlamý görmeden çeviri yapmanýz.. Catalyst ise size hedef metnin kullanýlacaðý alan üzerinde çeviri yapabilme imkaný saðlýyor. Yani programýn gerçek görünümü üzerinde çeviri ve lokalizasyon yapma þansýnýz var! Aþaðýda, fikir vermesi açýsýndan, ekran görünümlerinin bir karþýlaþtýrmasý var. Alchemy CATALYST ve SDL Trados Karþýlaþtýrmasý Alchemy CATALYST Ekran Görünümü (Yardým Dosyasý)

14 YB Temmuz 07 Çok-Dilli Web Siteleri Rekabette Üstünlük Saðlýyor Þirketler tercüme hizmetlerini rekabet üstünlüðünde bir araç olarak kullanmaya baþladýlar. Ben buna gizli devrim diyorum aha birkaç yýl önce þirketler tercüme hizmetlerini rekabet web sitesi geliþtirmenin üstünlüðünde bir araç olarak Dönemini tartýþýyorlardý. Geri kullanmaya baþladýlar," diyor. dönüþü ne olurdu böyle bir yatýrýmýn? "Ben buna gizli devrim diyorum," diye Bugün artýk birçok iþletme bir þirketin ekliyor, ve geçtiðimiz üç yýl içerisinde online varlýðýnýn artýk o þirketin Starbucks Corp. kafe zincirinin global dünyaya açýlan yüzü olduðuna web sitelerinin sayýsýný iki katýna inanýyor. Yüzünü geleceðe dönen çýkardýðýný belirtiyor. Araba üreticisi iþletmeler web sitelerini global BMW de ayný yolu izledi. müþterilerinin kendi dillerine dönüþtürme telaþýnda. Devrim ucuz bir yatýrým deðil! Byte Level Araþtýrma þirketine göre, Ýnternet San Diego'daki Byte Level Research kullanýcýlarýnýn yüzde 80ine ulaþmak LLC þirketinin kurucu ortaðý ve Beyond için bir Web sitesinin en az 10 dili Borders: Web Globalization Strategies desteklemesi gerekiyor. Bu diller: kitabýnýn yazarý John Yunker, "Artýk, Ýngilizce, Çince, Ýspanyolca, Japonca, þirketlere hizmet veren firmalar Almanca, Korece, Fransýzca, arasýnda bile her þey için Ýngilizce'nin Ýtalyanca, Rusça, ve Portekizce. yeterli olacaðý görüþü deðiþti. Þirketler Kaynak: SearchCIO.com - USA 200 Ülkede Türkçe Tercüman 14

15 Kitap Çevirmenleri Meslek Birliði MEÇHULDEN GELMEDÝK MEÇHULE Bu arada gördüðümüz hatalý ve haksýz GÝTMÝYORUZ uygulamalar konusunda mektuplarla Mesleðini, dayanýþmayý ve birlikte iþ yapmayý yayýnevlerini uyarmaya ve kendimizi tanýtmak, önemseyen bir grup kitap çevirmeni bundan 3,5 taleplerimizi bildirmek için yayýnevi ziyaretleri yýl önce biraraya gelip önce bir mail grubu yapmaya baþladýk. Yine bu dönemde 1000 yýllýk kurduk, sonra da bu grup ÇEVBÝR'e evrildi. (Bu Japon klasiði Yastýkname'yi 83 çevirmen bir arada grubumuz da halen þu adreste araya gelerek Türkçe'ye kazandýrdýk. haberleþmeyi ve dayanýþmayý sürdürüyor: Resmiyet ve hiyerarþiden uzak bu yapý hepimizi ) Ýlk baþta sadece ortak sorunlarýmýzý öyle memnun ediyordu ki kurumsal bir kimlik paylaþmayý ve bunlarýn halli yolunda bir þeyler k a z a n m a m ý z ý n k a ç ý n ý l m a z o l d u ð u n u yapmayý düþünüyorduk. Sorunlarýn genelde, gördüðümüzde bile tereddüt ettik. Yine uzun verilen sözlerle çalýþýlmasýndan ve bu sözlerin tartýþmalar sonucu bizim için en iyi tercihin bir unutulmasýndan kaynaklandýðýný gördüðümüz meslek birliði kurmak olduðu sonucuna vardýk. için önceliði bir tipsözleþme hazýrlamaya verdik. 2005'in Haziran ayýnda aldýðýmýz bu karardan Ýlk baþta otuz kýrk kiþiyken sayýsý yüzleri bulan yaklaþýk bir yýl sonra, 1 Mayýs 2006'da ÇEVBÝR grubumuzun aylarýný aldý bu iþ ama sonuçta kuruldu, 1 Haziran'da da faaliyete geçti. piyasadaki en iyi sözleþme olduðunu bu iþin Birliðimizin öncelikli amacý çevirmenlerin uzmanlarýnýn da teslim ettiði ve gurur haklarýný korumak elbette ama bunun yanýsýra duyduðumuz tipsözleþmemizi tamamladýk. ülkemizdeki çeviri kalitesinin yükseltilmesi, yayýncýlýk piyasasýnda belli etik ilkelerin Ýnternet ortamýndaki beraberliðimizi, yüzyüze yerleþtirilmesi, yurtdýþýndaki çevirmen toplantýlara taþýdýk ve birbirimizle tanýþtýk. örgütleriyle ortak çalýþmalar yürütülmesi, bir Çözüm arayýþý için yapýlan toplantýlarýn yanýsýra, çevirmenevi kurulmasý, yabancý çevirmen ve birlikte belli eserlerin farklý çevirilerini yazarlarýn burada konuk edilmesi gibi hedef ve incelediðimiz atölyeler de yapmaya baþladýk. Bu hayallerimiz de var. Yayýncýlar ve okurlarý da arada grubumuzda terim tartýþmalarý yapýyor, yanýmýza alarak kültür hayatýmýzýn geliþmesi için birbirimize zorlu cümlelerde yardýmcý oluyor, bir þeyler yapmak arzusundayýz. dilimizi daha güzel kullanmanýn incelikleri konusunda fikir yürütüyorduk. Çeviriye dair her konu da doðal olarak daima gündemimizdeydi.

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Reading (Okuma) Not all my brothers are at home. Some are and some are not. ( Bütün kardeşlerim evde değil.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET

PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET PRESENT PERFECT TENSE WITH JUST / ALREADY / YET Bir önceki ünitede Present Perfect Tense iþlenmiþti. Bu nedenle, aþaðýda tekrar amaçlý bir özet verilmiþtir. Present Perfect Tense; Tamamlanmýþ ya da bitmiþ

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı