Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılmıştır Adres: Akdoğan Çarşısı Kat:2 No: Kuşadası - AYDIN Telefon: (pbx) Faks: +

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılmıştır Adres: Akdoğan Çarşısı Kat:2 No: 226-227 Kuşadası - AYDIN Telefon: +90 256 612 57 63 (pbx) Faks: +"

Transkript

1 Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılmıştır Adres: Akdoğan Çarşısı Kat:2 No: Kuşadası - AYDIN Telefon: (pbx) Faks: Web: C

2 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Kuşadası na Gelen Yabancılar İçin Pratik Bilgiler İkinci Bölüm Yabancıların Türkiye de İkamet Etmesi İçin Gerekli Şartlar Üçüncü Bölüm Yabancıların Türkiye de Taşınmaz Edinmeleri Dördüncü Bölüm Yabancıların Araç Alımında Uygulanacak İşlemler Beşinci Bölüm Yabancıların Türkiye de Şahıs Olarak Yatırımda Bulunması Altıncı Bölüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Şartları Yedinci Bölüm Türkiye de Düzenlenen Vasiyetnameler

3 BİRİNCİ BÖLÜM PRATİK BİLGİLER Vergi ve Mali Yükümlülükler Takvimi Banka ve Sigorta Vergisi Beyannamesi Motorlu Araç Vergileri Emlak Vergileri SSK Primleri Her ay sonuna kadar

4 ACİL VE ÖNEMLİ TELEFONLAR Özel Daire Md Vergi Dairesi Santral Merkez Karakol Pasaport Deniz Bürosu Müftülük Siteler Polis Merkezi Tapu Kadastro Santral

5 ÖNEMLİ TELEFON NUMARALARI Tabiplik Veterinerlik Evlendirme Huzurevi

6 İKİNCİ BÖLÜM Yabancıların Türkiye de İkamet Etmesi İçin Gerekli Şartlar İkamet İzni : Türkiye ye gelip de bir aydan fazla kalmak isteyen yabancılar, bu müddet bitmeden yetkili makamlara başvurarak ikamet izni almak zorundadırlar. Kanun bu belgeyi İkamet tezkeresi residence permit olarak adlandırmıştır. İlk başvuru, ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne (Kuşadası nda ikamet edenler Aydın Emniyet Müdürlüğüne) gerekli beyanname doldurularak yapılır. Bu beyanname hiçbir harç ve resme tabi değildir. Aşağıdaki belgeler başvuru formu ile birlikte ibraz edilecektir: Pasaport fotokopisi 7 adet fotoğraf Tapu fotokopisi (ikamet tezkeresi sürekli olarak ikamet etmek amacıyla isteniyorsa) Yeterince paranın bulunduğunu gösteren belge (ikamet tezkeresi turistik amacıyla isteniyorsa) İkamet Tezkeresinin Süresi ve Yenilenmesi : İkamet tezkeresinin süresi en fazla 5 senedir. İkamet tezkeresi olup da süresini uzatacak veya tezkereyi yenisiyle değiştirecek olan yabancıların, ikamet tezkeresi süresinin dolmasından itibaren 15 gün içinde müracaatta bulunmaları mümkündür. Bu süre dolmadan da başvuru yapılabilir. İkamet tezkerelerinin yenilenmesi İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılabilir. İkamet tezkeresini kaybeden yabancılar, derhal ilgili makamlara başvuruda bulunarak yenisini almaya mecburdurlar. Bu yabancılara kaybettikleri tezkerenin müddeti kadar geçerli olmak üzere yeni bir ikamet tezkeresi düzenlenir. İkamet tezkeresi sahibi yabancılardan, geri dönmek üzere yurt dışına giden ve ikamet tezkeresinin süresi bitmeden dönenler için vize aranmaz. Bu yabancıların, sınır kapılarında pasaportları ile birlikte geçerli ikamet tezkerelerini ibraz etmeleri Türkiye ye girişleri için yeterlidir. İkamet tezkeresi bulunan yabancıların, Türkiye deki ikametgâhlarını değiştirmeleri halinde, bu durumu 48 saat içinde hem ayrıldıkları hem de gittikleri yerdeki polis veya jandarma karakoluna bizzat, aracıyla ya da taahhütlü mektupla haber vermeye mecburdurlar. Çalışma İzni: Türkiye nin taraf olduğu sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir. a) Süreli çalışma izni: Türkiye nin taraf olduğu sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe süreli çalışma izni iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet iznin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir. Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi üç yıla kadar uzatılabilir. Üç yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere, çalışma izninin süresi altı yıla kadar uzatılabilir. b) Süresiz çalışma izni: Türkiye nin taraf olduğu sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilir. c) Bağımsız çalışma izni: Bağımsız çalışacak yabancılara, Türkiye de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları koşuluyla Bakanlıkça bağımsız çalışma izni verilebilir.

7 Yabancı sermaye yatırımlarında yabancıların çalıştırılması 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu kapsamında kurulan şirket ve kuruluşlarda çalıştırılmak istenen yabancılar, Hazine Müsteşarlığı ile müştereken çıkartılacak yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça verilen çalışma izni ile çalıştırılabilirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yabancıların Türkiye de Taşınmaz Edinmeleri A) Yabancıların taşınmaz Mal İktisaplarına İlişkin Şartlar Karşılıklılık İlkesi Yabancıların ülkemizde taşınmaz edinmesinin ilk şartı o ülke karşılıklılık ilişkisinin bulunmasıdır. Türkiye de taşınmaz edinmek isteyen yabancı gerçek kişi, bağlı bulunduğu devletin hukuk düzeninin kendi vatandaşlarına tanıdığı hakların Türk vatandaşlarına da tanımış olup olmadığı incelenecektir. 2. Sınırlayıcı Kanuni Hükümlere Uyulması a) Taşınmazın Miktarı, Alan Açısından Getirilen Sınırlamalar Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü iki buçuk hektarı geçemez. Edinilecek taşınmazın uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazlardan olması gerekir. b) Taşınmazın Niteliği İtibariyle Getirilen Sınırlamalar Yabancı uyruklu gerçek kişiler, Türkiye de işyeri veya mesken olarak kullanılmak üzere taşınmaz edinebilirler. B) Uygulanacak İşlemler Muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından taşınmaz alım işlemlerinin mutlaka bir Avukat aracılıyla yürütülmesinde fayda vardır. Taşınmaz Alımından önce yapılması gereken iş ve işlemler aşağıdaki gibidir: Taşınmazın tapu kaydının incelenmesi. Taşınmaz üzerinde herhangi bir haciz, ipotek, şerh olup olmadığının tercihen bir Avukat tarafından kontrolü. Satıcı kişi veya Şirket ile hukuken geçerli bir Satış Sözleşmesinin düzenlenerek, yetkili kişilerce imzalanması. Bu sözleşme noter tarafından düzenleme şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ile yapılmalıdır. Aksi halde, ihtilaf halinde taraflar arasında yapılan her türlü adi sözleşmeler sadece ödenen bedelin iadesi sonucunu doğurabilir; tapunun devri istenemez. Ordu izin başvurusunun yapılması. İzin başvurusu ilgili tapu sicil dairesi aracılığı ile yetkili askeri makama gönderilir. Başvuru işleminin başlatılabilmesi için taşınmazın tapu senedi sureti, alıcı/alıcıların pasaport suretleri gerekli ve yeterlidir. Yetkili askeri makam başvuruyu inceleyerek, taşınmazın yasa ile belirlenen askeri yasak bölgeler içinde olup olmadığını inceleyerek bir sakınca olmaması halinde izin belgesini düzenleyerek ilgili tapu dairesine gönderir. Ordu izin cevabı Tapu Dairesine geldikten sonra tapu devir işlemi gerçekleştirilebilir. Devir için gerekli belgeler şunlardır: Tapu senedi, Belediyeden alınması gereken rayiç bedele ilişkin belge, tarafların kimlik ya da pasaportları ile birer fotoğrafları, yabancı uyrukluların vergi kimlik numaraları, vekil varsa vekâletin aslı ve vekilin kimlik ve fotoğrafı.

8 IMPORTANT NOTE: Bu konuda uygulamada tapu devriyle ilgili meydana gelen sorunları çözebilmek amacıyla Tapu Kadastro Genel müdürlüğü yeni bir uygulama başlatmaktadır. Buna göre yetki belgesi olmayan emlakçılar iş takibi yapamayacaklardır. Tapu Kadastro Genel müdürlüğü ile Emlakçılar Odası arasında imzalanacak mutabakat zaptına göre emlakçı ile satıcı arasında iş takip sözleşmesi yapılacak. Emlakçıların sözleşmeye imza koyabilmesi için ilgili meslek odaları veya ticaret odasına kayıtlı olması şartı aranacak. Sözleşmenin yapılmasının ardından işveren, işlem için gerekli belgeleri emlakçıya teslim edecek. Tapu Sicil Müdürlüğü nde işlemin başlatılabilmesi için tapu sicilinde hak sahibi olan gerçek ve tüzelkişiler ya da bunların vekillerinin başvuruda bulunması gerekiyor. İşlemlerin başlatılması, hak sahiplerinin başvuru sıralarına göre belirlenecek. Emlakçı ise işlem tamamlanıncaya kadar hazırlanması gereken belge ve işlemi takip sorumluluğunu alacak, işlemi imzaya hazır duruma getirecek. Ancak Emlakçılar Odası ve ilgili derneklerden yetki belgesi olmayan emlakçılar, tapu dairelerinde söz konusu işlemleri yürütemeyecek.

9 C) Taşınmaz Satın Alımından Sonraki İşlemler Taşınmazın tapu devri yapıldığı tarihten itibaren Alıcı/alıcılar taşınmazın yasal maliki olurlar. Bundan sonra taşınmaz üzerinde her türlü tasarruf yetkisi maliklere aittir. Dolayısıyla, istedikleri zaman satabilirler, kiraya verebilirler ya da kullanabilirler. Bir başka yabancı uyrukluya satışta aynı yasal prosedür uygulanacağından yine Avukata danışılmasında fayda vardır. Taşınmazın kiraya verilmesinde zorunlu olmamakla beraber, hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak güvence altına alınması açısından bir Avukat aracılıyla yazılı kira sözleşmesi yapılması tavsiye edilir. Taşınmaza ilişkin ödenmesi gereken vergi ve ödemeler: Belediyeye ödenen yıllık emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, kültür ve tabiat varlıkları koruma vergisi bağlı bulundukları Belediyeye ödenir. Her yılın mart ile mayıs arasında 1 taksitleri kasım aylarında ise 2 taksitleri ödenir. (Vergi takvimi için birinci sayfaya bakınız) Yasa gereği her yıl yenilenmesi gereken zorunlu deprem sigortası Taşınmaz bina niteliğinde ise içinde bulunduğu Site veya apartmanın yönetim planında belirlenen aidat bedelleri Ayrıca, Türkiye de gayrimenkul edinen yabancı mülk sahiplerinin daimi olarak Türkiye de ikamet edip etmeyeceklerine bakmaksızın en yakın Konsolosluklarına kayıt olmaları tavsiye olunur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yabancıların Araç Alımında Uygulanacak İşlemler Yabancıların araç alımında Türk vatandaşlarının araç alım işlemleri aynen uygulanmakta olup, herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Yabancı gerçek ve tüzel kişilere yapılan 2. el araç satış ve devirleri noterlerce yapılır. Bu satışlar Harç ve Damga vergisinden istisnadır. Noterde devri yapılan araç aynı gün Trafik Tescil Müdürlüğüne bildirilir. Noterdeki işlemler tamamlandıktan sonra, alıcı, 30 gün içerisinde ilgili Trafik Tescil Müdürlüğünde aracı kendi adına tescil ettirecektir. Tescil işlemlerin yapılabilmesi için yabancı motorlu araç sahiplerinin geçerli ikamet tezkerelerinin bulunması şart olup yabancı araç sahiplerine verilen özel MA plakası almak için İl Trafik Müdürlüğüne (Kuşadası nda ikamet edenler Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Müdürlüğüne) müracaat etmeleri gerekmektedir. Araçlarda zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılması zorunludur. Zorunlu mali sigorta poliçesi ile tescili yapılarak, trafik ve tescil belgeleri ile tescil plakası verilir. İsterlerse yabancılar gümrüksüz olarak yurt dışına aracı çıkarabilirler. Yurt dışına aracı çıkarmak istediğinde, ilgili trafik birimlerine yapılan talep üzerine vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi trafik ve tescil belgeleri ile tescil plakası alınarak taşıtın trafik tescil kaydı silinir. Taşıtların ilgili trafik tescil müdürlüğünce düzenlenen kaydının kapatıldığına ait aracın teknik bilgilerini de içeren belgenin gümrük idaresine verilmesi üzerine, aracın yurt dışına çıkarılmasına izin verilir. (5086 Sayılı Kanun)

10 BEŞİNCİ BÖLÜM Yabancıların Türkiye de Şahıs Olarak Yatırımda Bulunması Türkiye de çeşitli sektörlerde giderek artan sayıda yabancı yatırımcı bu sektörlerde faaliyet göstermeye devam etmektedir. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda yabancılara, Yabancı Ortaklı Türk Şirketi kurmak ve bu şekilde Türk Şirketleriyle aynı şartlarda faaliyet göstermek imkânı sağlanmıştır. Yabancıların Türkiye de Şirket Kurmaları Yabancı yatırımcının Türkiye de kurmuş oldukları şirketler Türk şirketi sayıldığından, bu şirketlerde Türk şirketlerinin sahip olduğu hak ve yetkilere sahiptirler. Şirket Kuruluşu İçin Gereken Evraklar; Türkçe tercümeli noter onaylı pasaport (4 adet ) Ortakların ve müdürün fotoğrafı (2 adet) Noter onaylı ana sözleşme Ortakların ve müdürün imza beyannamesi (3 adet ) Yetkili tarafından imzalanmış şirket bildirim formu (4 adet ) Dilekçe Yukarıda sayılan evrakların tamamlanmasıyla şirket kuruluş işlemlerine başlanır. Limitet Şirket olacaksa en az 2 ortak ve 5.000YTL sermaye ile kurulması gerekiyor, Anonim Şirket olacaksa en az 5 ortak ve YTL sermaye ile kurulması gerekmektedir. Gereken evrakların tamamlanmasından sonra en geç 5 iş günü içindede şirket kuruluş işlemleri ve vergi dairesine de kaydı yapılmış olur.

11 ALTINCI BÖLÜM Türk Vatandaşlığının Kazanılması Yolları Kanun yolu ile Türk Vatandaşlığın kazanılması, Seçme hakkı ile Türk Vatandaşlığının kazanılması, Yetkili Makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması, Kanun yolu ile Türk Vatandaşlığın kazanılması Seçme hakkı ile Türk Vatandaşlığının kazanılması Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması Genel olarak; Vatandaşlık kanunumuzun 6. maddesi uyarınca aşağıdaki şartları taşıyan yabancılar Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Vatandaşlığına alınabilirler. Vatandaşlığa alınmasını isteyen kişi, Kendi Milli Kanununa, vatansız ise Türk Kanununa göre reşit olmalıdır. Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye de 5 yıl ikamet etmiş olmalıdır. Türkiye de yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyit etmiş olmalıdır. İyi ahlak sahibi olmalıdır. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmamalıdır. Yeteri kadar Türkçe konuşabilmelidir. Türkiye de kendisinin ve geçimi ile yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmalıdır. Applicants must have an income or profession with which to secure their living and the living of their dependents in Turkey İstisnai olarak; Vatandaşlık kanununun 7. maddesi uyarınca, yabancılar aşağıdaki hallerde istekleri üzerine İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına alınabilirler. Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmiş olanların sonradan doğmuş reşit çocukları, Bir Türk vatandaşı ile evli olanlarla, bunların reşit çocukları, Türk soyundan olanlarla, eşleri ve reşit çocukları, Bir Türk vatandaşı ile evlenme kararıyla Türkiye de yerleşmiş olanlar, Türkiye ye sanayi tesisleri getiren sosyal, ekonomik alanlarda veya bilim, teknik veyahut sanat alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmeti geçeceği düşünülen kimseler, Vatandaşlığa alınması Bakanlar kurulunca zaruri görülenler. YEDİNCİ BÖLÜM Türkiye de Düzenlenen Vasiyetnameler Avukatların çoğu Türkiye de gayrimenkul edinen yabancı uyrukluların Türkiye de vasiyetname yapmalarında fayda olduğunu kabul etmektedirler. İrlanda veya Birleşik Krallığı nda yapılan vasiyetnameler Türkiye de kanunen geçerli olduğu halde, vasiyetin yerine getirilmesi için mirasçıların takip etmeleri gereken işlemlerin oldukça vakit alabileceği beklenebildiğinden Türkiye de yapılan bir vasiyetnamenin bulunması, işlemlerin az da olsa kolaylaştırabileceği düşünülmektedir.

12 Türkiye de vasiyetnameler Noter de tanzim edilir ve aşağıdaki belgeler gerekmektedir: Vasiyet verenin pasaportu 3 adet fotoğraf Mirasçıların adı, soyadı, doğum tarihi ve ikamet adresleri Doktor raporu (65 yaşın altındakiler için opsiyonludur) Ayrıca, iki tanık gerekmektedir. Tanıklar Türk vatandaşı olup Nüfus Cüzdanları ile birlikte gelmelidirler. Noterlerde yabancı uyruklular için hazırlanan tüm belgeler gibi, imzalamadan önce vasiyetnameyi sözlü olarak tercüme edilmesi için yeminli tercüman gerekmektedir. KUŞADASI TİCARET ODASI

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN 8361 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 1- Doğumla kazanılan vatandaşlık... 1 1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık... 1 1.1.1- Türk

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Türk Vatandaşlığının Kazanılması

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Türk Vatandaşlığının Kazanılması TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 403 Kabul Tarihi : 11/2/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 22/2/1964 Sayı:11638 Yayımlandığı Düstur:Tertip : 5 Cilt:3 Sayfa:470 1- Kanun Yolu İle Kazanma 1-Nesep

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 5901 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı Resmi Gazete :12/6/2009 Sayı :27256 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Amaç

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat MKA YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat Gümrük Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Antrepoları Yatırım İzni MADDE 518 (1) Genel antrepo

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/4/2006 Sayı : 26153 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE UZUN VADELİ KİRALAMA (YABANCILAR) YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE UZUN VADELİ KİRALAMA (YABANCILAR) YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Kasım 2008 tarihli Onikinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KISIM V MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER

KISIM V MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER KISIM V MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER 1. VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİM VUK nun 164 ncü maddesinde Ölüm mükellefin mirası reddetmemiş mirasçıları tarafından vergi dairesine bildirilir. Mirasçılardan herhangi

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 2151 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11.6.1985, No : 85/9588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.11.1984, No : 3083 Yayımlandığı

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı