ihracatta DEVLET YARDIMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ihracatta DEVLET YARDIMLARI"

Transkript

1

2 ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 4 ihracatta DEVLET YARDIMLARI AlperERSAN YAYlN NO: İstanbul, 2012

3 Copyıight İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragraflan, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazann adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAGRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınianna tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZlRLlK, BASKI, CİLT İnter Basım, Yayın, Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İOSB, Eskoop Sanayi Sitesi B2 Blok No:171 Başakşehir/İstanbul Tel: (212)

4 T esvik 1 Destek Rehberi Serisi 4, ihracatta DEVLET YARDIMLARI -

5

6 içindekiler SUNUŞ... o o 7 I. İhracatta Devlet Yardımlan Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlarının 9 Desteklenmesi o ooo o o l3 2. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi... o... o o... o Araştırma- Geliştirme (AR-GE) Yardımı..... o İstihdam Yardımı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlannın Desteklenmesi... o Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı imajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY 'nin Desteklenmesi Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tasarım Desteği... l27 ll. Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımlan... o... o... o Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi II. Ekler o o o o İhracat Destek Unsurlan Özet Tablolan... o. 00. o... o. o o. 0177

7 1.1. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlarının Desteklenmesi Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi... ı Araştırma- Geliştirme (AR-GE) Yardımı..... ı8ı ı.4. İstihdam Yardımı..... ı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi... ı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi... ı 85 ı. 7. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı imajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY 'nin Desteklenmesi Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği... ı91 ı. 9. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi... ı 93 ı.ıo. Tasanın Desteği... ı95 ı. ı ı. Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımlan... l97 ı.ı2. Tanmsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Başvuru Merciieri ve Önemli İrtibat Bilgileri

8 SUNUŞ Geçtiğimiz 10 yıllık süre zarfında elde ettiğimiz ekonomik başannın başlıca bileşenlerinden birini ihracat hacmimizde ortaya çıkan muazzam artış oluşturmaktadır. Malum Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı Avrupa Birliği, başlıca ticaret ortaldan da Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya gibi Birliğin önde gelen ekonomileridir. Bu durumun kısa-orta vadede değişmeyeceğini beklemek yerinde olacaktır. Diğer taraftan son beş yıllık dönemde Türkiye'nin diğer komşu ve çevre ülkeler ile ekonomik ve ticari ilişkilerinde de kayda değer bir ilerleme sözkonusudur. Özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin Türkiye'nin ihracatındaki payı hızla artmakta, Türk firmalan bu pazarlara artan oranlarda açılım göstermektedir. Bu bölgelerin zengin enerji kaynaldanna sahip, gelişmekte olan, ancak halihazırda doymamış ve büyük potansiyel arz eden pazarlardan oluşuyor olması, bölgenin yükselen değeri ve ağırlık merkezi haline gelen Türkiye'nin ekonomik atılımı için de çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Malum Türkiye, sanayi üretimi ve ihracat bileşiminde ağırlık kazanan otomotiv, makine-imalat, elektrik-elektronik, kimya, savunma sanayileri gibi orta-yüksek 1 yüksek teknolojili sanayi dallarında bölgesinin üretim üssü haline gelmektedir. Bu yapısı itibariyle Türkiye, sözkonusu potansiyel ve fırsatlan değerlendirecek kapasiteye sahiptir. Türkiye'nin önüne koymuş olduğu 2023 yılı hedeflerinden biri 500 milyar $'lık ihracat hacmine ulaşmaktır. Bu hedefe ulaşabilmemiz ve ihracatta dünyanın daha fazla söz sahibi olan ülkeleri arasına girebilmemiz için öncelikle makro ölçekte, üretimde verimliliği ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğimizi artıracak politikalara ihtiyaç vardır. Diğer taraftan ihracata yönelmek arzusunda olan işletmelerimizin, marka- kalite boyutlarını öne çıkaracak, ihracat pazar-

9 larında daha fazla çeşitliliği gözeten, çağdaş pazarlama stratejilerini uygulayabilen, AR-GE ve yenilik faaliyetlerine çağın gereklerince daha fazla ağırlık veren, uluslararası düzeydeki fuar 1 sergi 1 kongre organizasyonianna iştirak etmek suretiyle marka tamnırlıhğı yaratacak, potansiyel pazarlarda oluşmakta olan tüketici eğilim ve tercihlerini yakından takip eden stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. İhracatta Devlet Yardımlan çerçevesinde, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından halihazırda 12 adet destek prograrnı yürütülmektedir. Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü normlan göz önünde bulundurularak oluşturulan sözkonusu destek programları, işletmelerimizin ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim, gerekse pazarlarna-tamtım aşarnalannda destekleyerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorun Iann giderilmesine yardırncı olmak ve rekabet gücü kazanmalanna olanak sağlamak arnacı doğrultusunda yürütülmektedir. Bu çerçevede, "İhracatta Devlet Yardımları" adlı çalışmamız, sözkonusu destek prograrnları çerçevesinde sağlanan destek unsurlan ile başvuru süreç ve yararlanma koşulları hakkında üyelerirnizi bilgilendirrnek amacıyla hazırlanmıştır. Bu itibarla, Türkiye'de yürürlükte olan tüm teşvik 1 destek mekanizmaları hakkında üyelerimizi bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz "Teşvik 1 Destek Rehberi Serisi"nin dördüncü cildi olan "İhracatta Devlet Yardımları" adlı yayımmızın üyelerimize, ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı olmasını diler, yayında emeği geçen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Uzman Yardımcısı Alper Ersan'a teşekkür ederim. Dro Cengiz ERSUN Genel Sekreter

10 1. ihracatta Devlet Yard1mlan

11

12 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI ı ı İhracatta Devlet Yardımları hangi mevzuat ile düzenlenmektedir? İhracatta Devlet Yardımlan, Bakanlar Kurulu'nun 27/12/1994 tarihli ve 94/640ı sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımlan Karan" kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, AB ve GATT normlanna uygun olarak ve her bir devlet yardımlan enstrümanı için ayn ayn hazırlanan Tebliğler çerçevesinde düzenlenmiştir. İhracatta Devlet Yardımlan Prograrnı mevcut durumda Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam etmektedir. Bu rehber yayın, sözkonusu Tebliğler ve ilgili Uygulama U sul ve Esaslan temel alınarak hazırlanmıştır. İhracata yönelik devlet yardımlarının amacı nedir? İhracata yönelik devlet yardımlannın temel amacı, işletmelerimizin ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim, gerekse pazarlama-tanıtım aşamalannda destekleyerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıklan sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalanna olanak sağlamaktır. İhracata yönelik devlet yardımlan, prensip olarak gelişmiş ve batılı ülkelerin uygulamalarına paralel bir şekilde ve "bir faaliyetin yapılması" şartına bağlı olarak sağlanmaktadır. İhracatta Devlet Yardımları kapsamındaki destek programları nelerdir? İhracatta Devlet Yardımlan kapsamında ı2 adet destek programı bulunmaktadır:

13 12 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 1) Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlarının Desteklenmesi 2) Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi 3) Araştırma- Geliştirme (AR-GE) Yardımı 4) İstihdam Yardımı 5) Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlannın Desteklenmesi 6) Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesı 7) Türk Ürünlerinin Yurtdışmda Markalaşması, Türk Malı imajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY 'nin Desteklenmesi 8) Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 9) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 10) Tasanın Desteği ll) Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımlan 12) Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

14 1. Uluslororos1 Nitelikteki Yurtici 1 ihtisas Fuorlonn1n Desteklenmesi

15

16 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARı 15 Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarmm Desteka lenmesine Yönelik Devlet Yardımlan hangi mevzuat çerçevesina de düzenlenmektedir? Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlannın Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımları, "9517 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ" ile "9517 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları" çerçevesinde düzenlenmektedir. Uhıslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlarnun Desteka lenmesine Yönelik Devlet Ya:rdımlarmm amacı nedir? Bu destek programı, uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik yürütülmekte olan bir destek programıdır. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarımn Desteka lenmesine Yönelik Devlet Yardımlarmm kapsamı nedir? Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlannın Desteldenmesine Yönelik Devlet Yardımları kapsamında, Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek kriteriere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecek-

17 16 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 leri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli oranlarda karşılanmaktadır. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlarının Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımlan kapsammda hangi faaliyetlere destek sağlanmaktadır? Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlannın Desteldenmesine Yönelik Devlet Yardımlarını kapsamında; ~ Ticaret Müşavirliklerince veya Müşavirliğin olmadığı yerlerde Konsolosluklarca uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların fuar öncesi yapacaklan yurtdışı tanıtım (basınyayın, radyo, TV rekh1mlan, afiş, broşür, basın toplantısı) faaliyetleri, ~ Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirliklerince uygun görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına 2 kişiyi geçernernek kaydıyla) yol giderleri, ~ Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar desteldenmektedir.

18 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 17 Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlanmn Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımlan kapsammda ne tür fuarlar desteklenmektedir? Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlanndan hangilerinin destekleneceği madde ve ülke bazındaki ihracat politikalan esas alınarak, aşağıda belirtilen kriteriere göre belirlenmektedir: 1) Fuann; ~ Tekstil, konfeksiyon, halı, ~ Deri (Ayakkabı dahil), 'P Taşıt araçlan ve yan sanayi, );;> Gıda ve gıda teknolojisi, ~ Elektrik -elektronik sanayi, ~ Madeni eşya sanayi, 'P TÜPRAŞ sanayi, ~ İnşaat malzemeleri, ~ Mobilya sanayi, ürünlerine yönelik olması;

19 18 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 2) Fuann en az üç defadır yapılıyor olması, 3) Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25'i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmış olması. Aynı fuara iki defadan fazla destek verilmemektedir. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlannın Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımları'ndan kimler yararianabilmektedir? Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlannın Desteldenmesine Yönelilc Devlet Yardımları'ndan sadece "Yerli Fuar Organizatörleri" yararlanabilirler. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarmm Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımlan çerçevesinde uygulanmakta olan destek oran ve üst limitleri ne kadardır? Bu destek programı çerçevesinde uygulanmakta destek oran ve üst limitleri aşağıdaki gibidir: ~ Yurtdışı tanıtım faaliyetleri için destek oranı %50 ve destek üst limiti $. > Önemli yabancı alıcıların (ülke başına 2 kişiyi geçmemek

20 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 19 kaydıyla) ulaşım giderleri için destek oranı %50 ve destek üst limiti $. ;.- Fuar konusu ile ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yanşmalara yönelik masraflar için destek oranı %50 ve destek üst limiti $. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlannın Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımlan kapsammda sağlanan desteklerden yararlanabilmek için başvum yapılacak merd hangi kuruluştur? Başvurularda zaman smırlamasn var mıdır? Başvurulann, yerli fuar organizatörleri tarafından, desteklenmesini istedikleri yurtiçi ihtisas fuarının başlangıcından en geç 2 ay önce, desteklenen faaliyet türlerine ilişlan tahmini harcamalan da içeren bir proje ile birlikte, bulunduklan bölgedeki "İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri"ne yapılması gerekmektedir. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne destek başvurusunda bulunurken hangi belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir? Fuar organizatörü firma destek başvurusu sırasında aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmelidir: 1) Başvuru formu ile fuann konusu, amacı, kapsamı, fuar alanının teknik özellikleri, fuar öncesi ve fuar süresince gerçek-

21 20 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 leştirilmesi planlanan yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve diğer faaliyetlere ilişkin detaylı bilgileri içeren proje, 2) Şirketin son hukuki statüsünü ve ödenmiş sermayesini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin bir örneği, 3) Son yıla ait vergi dairesinden tasdildi bilanço ve kar/zarar tabloları, 4) Fuar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan izin alındığını ve fuann uluslararası nitelikte bir ihtisas fuan olduğunu gösteren belgeler, 5) Fuann daha önce en az 3 defa düzenlendiğini ve bir önceki dönemdeki fuara 25 'i yabancı olmak üzere 100 finnanın katılmış olduğunu tevsik eden belgeler (Fuar kataloğu, broşür vb.), 6) Fuara ilişkin planlanan yurtdışı tanıtım faaliyetlerine ait ilan, broşür, poster vb. dokümanların birer örneği, 7) Fuaradavet edilecek olan ve fuann konusu ile ilgili sektörde uluslararası alanda önemli ithalatçı olduğu ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliklerince veya Müşavirliğin bulunmadığı yerlerde Konsolosluklarca onaylanmış davetlilere dair liste, 8) Fuar alanının tahsisi için yapılan kira sözleşmesinin bir örneği, 9) Tahmini maliyet tablosu,

22 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARı 21 1 O) Firmanın daha önce gerçekleştirmiş olduğu önemli yurtiçi ve yurtdışı fuarlara ait dokümanlar. Başvurusu kabul edilen yerli fuar organizatörlerinin, destek ödemelerinden faydalanabilmek için fuarın gerçekleşmesini müteakip ne yapmaları gerekmektedir? Fuar organizatörü firma, fuar çerçevesinde gerçekleşen harcamalara ilişkin belgeleri, fuarın bitiş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde ilgili İhracatçı Birliği'ne ibraz etmelidir. Fuarın gerçekleşmesini müteakip ibraz edilmesi gereken belgeler nelerdir? Fuar organizatörü firma destekten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmelidir: ~ Gerçekleştirilen ve faturalan ibraz edilen yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve fuar esnasında düzenlenen seminer, konferans ve ödüllü yarışmalara ilişkin dokümanlar ile fuan ziyaret eden önemli alıcıların listesi, ~ Ödemeye esas olacak faturaların aslı ve yabancı ülkelerde gerçekleşen harcamalara ait faturaların noterden tasdikli tercümesi (faturalar organizatör firma adına alınmalıdır, yurtdışında yapılan harcamalara ait faturalar konvertibl döviz cin-

23 22 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 sinden düzenlenmelidir ve ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğimiz tarafından onaylanmalıdır), > Fuar hakkında organizatör firma tarafından hazırlanan, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı vb. istatistiki bilgiler ile ekinde fuar kataloğu, fuar raporu. fotoğraf gibi malzemeleri de içeren aynntılı

24 2. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

25

26 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 25 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımları hangi mevzuat çerçevesinde düzenlenmektedir? Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımlan, "97!5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile "9715 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları" çerçevesinde düzenlenmektedir. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımiarmm amacı nedir? Bu destek programı, ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen, akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan almacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamalarm belirli oranlarda karşılanması amacına yönelik yürütülmekte olan bir destek programıdır. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardimlan'ndan hangi kuıruluşlar yararlamıbili:r? Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımkapsamındaki desteklerden, Türkiye' de yerleşik;

27 26 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 ~ Ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, >- Tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, );> Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) );> Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) yararlandınlmaktadır. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımları kapsammda hangi faaliyetlere destek sağlanmaktadır? Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımlan kapsamında, firmaların; );> ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi belgeleri, ~ ISO çevre yönetim sistemi belgeleri, ~ CE işareti, ~ Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleri, ~ ISO gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri, >- Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlan

28 İHRACATIA DEVLET YARDIMLARı 27 alım masraflan (sadece belgelendinne masrafları) karşılanmaktadır. Sözkonusu belgelerin tam bir listesi "Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esaslan"na ait EK-5'te detaylı olarak verilmiştir. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımları kapsammda abm masraflan desteklenen belge ve sertifikalara ait ne tür giderler desteklenmektedir? 1) Bu çerçevede, yukanda belirtilen uluslararası nitelikteki belge ve sertifika türlerinin aşağıda belirtilen gider türleri desteklenmektedir: a) Müracaat ve doküman inceleme a) Belgelendirme tetkik b) Yıllık belge kullanımı c) Belge veya sertifikayla ilgili yapılan testler d) Kayıt Ücreti Ayrıca, bir belge veya sertifikanın yenileme giderleri de desteklenebilınektedir.

29 28 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 2) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası 6-24 fasılları arasında yer alan tarım ürünlerine ilişkin olarak düzenlenen laboratuar analiz raporları ve sağlık sertifikalarının ise aşağıda belirtilen giderleri desteklenmektedir: a) Müracaat ve doküman inceleme b) Belgelendirme tetkik c) Analiz d) Akreditasyon ücreti e) Sağlık sertifika ücreti Destek kapsaruh dışmda tutulan gider türleri nelerdir? 1) Uluslararası nitelikteki belge ve sertifikalar için aşağıda belirtilen gider türleri destek kapsamı dışında brrakılmıştır: a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri b) Yol masraflan c) Gözetim bedeli Şirketlerin üretimini yaptıklan ürünlerle ilgili aldıklan belge ve sertifikalar desteklennıekte olduğundan, montaj kapasitesine sahip

30 İHRACAITADEVLETYARDIMLARI 29 olan şirketlerin aldıklan belge ve sertifikalar destek kapsamı dışmda tutulmaktadır. Ayrıca, belge veya sertifikayla ilişkilendirilmeyen test raporlannın giderleri de destek kapsamı dışmda brrakılmıştır. 2) Tanm ürünlerine ilişkin olarak düzenlenen laboratuar analiz raporlan ve sağlık sertifikaları için ise aşağıda belirtilen gider türleri destek kapsamı dışmda bırakılmıştır: a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri b) Tanm ürünlerine ilişkin muayene ücretleri Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımlan kapsammda uygulanmakta olan destek oran ve üst limitleri ne kadardır? Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımlan kapsamında, her bir belge veya sertifika başına; ~ Destek oranı %50 ve ~ Destek üst limiti $. olarak uygulanmaktadır.

31 30 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımları kapsamında sağlanan desteklerden yararlanabilmek için başvuru yapılacak merci hangi kuruluştur? Başvurularda zaman sınırlaması var mıdır? Başvurulann, başvuru esnasında istenen bilgi ve belgelerle birlikte, desteğe konu belge veya sertifikanın düzenleme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde "üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri (İBGS)"ne yapılması gerekmektedir. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne destek başvurusunda bulunurken hangi belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir? Şirketler destek başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmelidir: 1. Başvuru Dilekçesi 2. Başvuru Formu 3. Kapasite Raporu (Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler için kapasite raporu istenmemektedir) 4. Çiçekçilik 1 yaş meyve-sebze gibi kapasite raporunun ibraz edilemediği sektörler için bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından alınan faaliyet belgesi

32 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI İmza sirküleri 6. Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, unvan değişikliği ve son sermaye yapısım gösteren) 7. Maliye Bakanlığı'nı muhatap Taahhütname 8. Belgenin alındığı kuruluşlayapılan sözleşmenin veya kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesinin örneği (fotokopi olabilir) 9. Belge veya sertifika 10. Fatura ll. Fatura bedellerinin ödendiğine ilişkin; makbuz, banka dekontu, e-dekont, kredi kartı ekstresi, çek vb. belgeler (Çekle yapılan ödemlerde, çek fotokopisi ile çelcin tahsil edildiği ve ödendiğine ilişkin banka belgeleri sunulmalıdır. Bu belgelerin ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.) 12. Belge yurt dışmda yerleşik bir kuruluştan alınmış ve anılan kuruluş tarafından yurt dışmda faturalandınlmış ise, belgenin, faturalann ve ödeme belgelerinin (banka dekontu, hesap ekstresi, kredi kartı ekstresi, çek vb.) asılları ya da noter onaylı örneklerinin, bu ülkede bulunan Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğince onaylanması; bu ülkede Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyorsa, ilgili ülkenin noter, meslek

33 32 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 vergi dairesi gibi resmi bir mercii tarafından onaylanmış örneklerinin Türk Konsolosluklanna onayıatılması gerekmektedir. Söz konusu onayların ardından belge, fatura ve ödeme belgelerinin Yeminli Tercüman tarafından Türkçe tercümeleri yaptırılarak, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Konsolosluk onaylı belgelerin orijinalleri ile tercümelerin asıllan üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'ne belge tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde ibraz edilmelidir. Destek başvurusunda bulunabilmek için, belge veya sertifi~ ka ahmma yönelik ödemeler ne şekilde yapılmalıdır? 1) Uluslararası nitelikteki belge veya sertifik:a için yapılan ödemeler bankacılık sisteminde yapılmalıdır. EFT, havale, swift, kredi kartı ve çek ile yapılan ödemeler bankacılık sisteminde yapılmış sayılrnaktadır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin şirket kredi kartı veya şirket ortaklanndan birine ait olan kredi kartı ile yapılması gerekmektedir. Çek ile yapılan ödemelerde şirketin kendi çeki veya ciro edilmiş müşteri çeki kullanılabilir. 2) Tarım ürünleri analiz raporlan ve sertifikaları için yapılan ödemeler nakit olarak da gerçekleştirilebilir. Nakit olarak yapılan ödemelerde, "nakit olarak ödenmiştir" ibaresi ilgili kurum tarafından faturanın üzerine konulmalıdır.

34 3. Arast1rma - Gelistirme (AR-GE),, Yard1m1

35

36 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARı 35 Araştırma - Geliştirme Yardımı Destek Programı hangi mevzuat çerçevesinde düzenlenmektedir? Araştırma Geliştirme Yardımı Destek Programı, "98110 Sayılı Araştırma - Geliştirme Yardımına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde düzenlenmektedir. Araştırma- Geliştirme Yardımı Destek Programı'nın amacı nedir? Bu destek programı, sanayi kuruluşlarının Araştırma-Geliştirme projelerine sermaye desteği sağlanması ile kuruluşlarca yürütülen 'Stratejik Odak Konuları Projeleri'ne ilişkin giderlerin hibe olarak karşılanması amacına yönelik yürütülmekte olan bir destek programı dır. "98/10 Sayılı Araştırma- Geliştirme Yardımına İlişkin Teb çerçevesinde Araştırma - Geliştirme Projeleri'nin tanımı liğ" ne şekilde yapılmaktadır? Sözkonusu Tebliğ çerçevesinde; >-Yeni bir ürün üretilmesi, >- Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,

37 36 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 ~ Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması, ~ Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşuhanna uyumu konusunda bilirnsel esaslara uygun ve AR-GE faaliyetlerinin her satbasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını kapsayan projeler, Araştırma - Geliştirme Projeleri olarak tanımlanmaktadır. Araştırma- Geliştirme Yardımı Destek Programı'nın kapsamı nedir? Araştırma - Geliştirme Yardımı Destek Programı kapsamında; 1) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği 2) Stratejik Odak Konulan Projelerine Sermaye Desteği sağlanmaktadır. Lisans veya "know-how" satın alınmasını içeren projeler ile bir ürün veya sistem oluşturulmasına veya geliştirilmesine yol açmayan, sadece teknoloji transferinden oluşan projeler Araştırma- Geliştirme Yardımı kapsammda desteklenmemektedir.

38 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARı 3 7 Ürün Geliştirme Projesi nedir? Ticari değeri olan yeni bir ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılınasma ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projeleri "Ürün Geliştirme Projesi" olarak değerlendirilmektedir. Stratejik Odak Konulan. Projesi nedir? Ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan birilcimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projeler "Stratejik Odak Konulan Projeleri" olarak adlandırılmaktadır. Araştırma - Geliştirme Yard~mı Destek Programı kapsa~ mmda desteklenecek ARaGE faaliyet aşamalan nelerdir? Araştırma- Geliştirme Yardımı Destek Programı kapsamında desteklenen AR-GE faaliyet aşamalan şunlardır: a) Kavram geliştirme b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

39 38 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 c) Geliştirilen kavramdan tasanma geçiş sürecinde yer alan laboratuar çalışmalan vb. çalışmalar d) Tasanın ve çizim çalışmalan e) Prototİp üretimi f) Pilot tesisin kurulması g) Deneme üretimi h) Patent ve lisans çalışmalan i) Satış sonrasında ürün tasanmından kaynaklanan sorunlann çözümü faaliyetleri Araştırma - Geliştirme Yardımı Destek Programı'ndan hangi kuruluşlar faydalanabilir? Sanayi sicil belgesi olan kuruluşlar, yazılım geliştinneye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlar bu destekten faydalanabilir.

40 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 39 Araştırma- Geliştirme Yardımı Destek Programı kapsamında sağlanan desteklerden yararlanabilmek için başvuru yapılacak merci hangi kuruluştur? "Ürün Geliştirme" veya "Stratejik Odak Konulan" Projelerinin tanımlannda belirtilen amaçlara uygun projesi olan kuruluşlar, sözkonusu projenin gerektirdiği AR -GE harcamalannın karşılanması için, hazırladığı çalışma programı ve bütçe önerisi ile birlikte Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'na (TTGV) başvuruda bulunmalıdır. Vakıf tarafından incelenerek desteklenmesine karar verilen ve İhracat Genel Müdürlüğü'nün de onaylayacağı projelerin yürütülmesi için proje başvurusunda bulunan kuruluş ile TTGV arasında sözleşme imzalanır. Araştırma- Geliştirme Yardımı Destek Programı başvurusunun kabul edilmesi ve TTGV ile sözleşme imzalanması durumunda TTGV'ye herhangi bir ödeme yapılmakta mıdır? Proje başvurusunda bulunan kuruluş, TTGV'nin konu ile ilgili bazı masraflannın karşılanması amacına yönelik olarak, önerilen proje bütçesinin %3 'ü oranında bir payı sözleşmede belirtilen şekilde TTGV'ye ödemelidir.

41 40 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği kapsammda uygulanmakta olan destek oran, süre ve miktar üst limitleri ne kadardır? AR-GE Yardımı çerçevesinde desteklenecek Ürün Geliştirme Projelerinin azami süresi 2 yıl olup, projelere sağlanacak sermaye desteğinin üst limiti 1 milyon $'dır. Ürün Geliştirme Projelerinde destek oranı %50 olarak uygulanmaktadır. Stratejik Odak Konuian Projelerine Sermaye Desteği kap~ sammda uygulanmakta olan destek oran, süre ve miktar üst limitleri ne kadardır? Stratejik Odak Konulan Projeleri için azami süre 1 yıl olup, projelere sağlanacak sermaye desteğinin üst limiti $'dır. Stratejik Odak Konulan Projelerinde destek oram %100'dür. Ancak Stratejik Odak Konularmdaki projelerin desteklenmesinde Ekonomi Bakanlığı -İhracat Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşünün alınması gerekmektedir.

42 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 41 Ürün Geliştirme Projelerine sağlanan sermaye desteği geri ödemesiz midir? Bu çerçevede sağlanan sermaye desteği geri ödemelidir. Projenin bitiminde projeye sağlanan sermaye destek miktarı ABD Doları olarak ve proje sözleşmesinde belirtilen şartlar ve vadeler esas alınarak, projeyi yöneten kuruluş tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na geri ödenir.

43

44 4. istihdam Yard1m1

YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6)

YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6) YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6) Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri Başvuru Süresi: Bireysel Katılımlarda fuardan önce ön başvuru, fuardan sonra 3 ay Kimler

Detaylı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü 2015 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ (2009/5 Sayılı Tebliğ) 2009/5

Detaylı

KONU : YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

KONU : YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI KONU : YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI 6 Ekim 2012 tarih 28433 sayılı resmi gazetede yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesine

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 025 03.06.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 025 03.06.2014 Sirküler Sayı: 2014 025 03.06.2014 Konu: Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Değişiklikler 03.06.2014 tarih ve 29019 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yurt Dışında

Detaylı

6 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

6 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 6 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28433 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

YURTİÇİ FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

YURTİÇİ FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI YURTİÇİ FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 95/7 SAYILI ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ AMAÇ MADDE 1. Bakanlar

Detaylı

2000/1 SAYILI İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2000/1 SAYILI İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2000 / 1 SAYILI İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİG'İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esasları, Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı ''İhracata Yönelik Devlet

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ www.ekonomi.gov.tr 2 3 İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması

Detaylı

TEBLİĞ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5)

TEBLİĞ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) BİRİNCİ

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0 EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ [Metni yazın] Sayfa 0 Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası

Detaylı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27448

Resmî Gazete Sayı : 27448 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) BİRİNCİ

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27448

Resmî Gazete Sayı : 27448 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) BİRİNCİ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ YURT DIŞI FUAR MEVZUATI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE

Detaylı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları

İhracata Yönelik Devlet Yardımları İhracata Yönelik Devlet Yardımları 2014 İhracatçı Birliklerine başvurulan devlet yardımları TEBLİĞ ADI TEBLİĞ NO 1 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 2009/5

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ ( 95/7 sayılı Tebliğ) YERLİ ORGANİZATÖRLER

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ ( 95/7 sayılı Tebliğ) YERLİ ORGANİZATÖRLER Fuar teşvikleri Yurtiçi, Yurtdışı furları olarak ve Bireysel Katılım, M illi Katılım ve prestij fuarları olarak değişmektedir. Bireysel katılımlarda ve kosgeb destekli fuarlar da mutlaka fuar öncesi en

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ ve KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRESİ DESTEK ÇEŞİTLERİ ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİK DESTEĞİ ÇEVRE DESTEĞİ

Detaylı

Bireysel Fuar Katılımlarına İlişkin Destekler

Bireysel Fuar Katılımlarına İlişkin Destekler Bireysel Fuar Katılımlarına İlişkin Destekler Bireysel Düzeyde Katılımlarda Ön Başvuru Şekli Katılımcının fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27448

Resmî Gazete Sayı : 27448 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) BİRİNCİ

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI FUAR DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI FUAR DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI FUAR DESTEKLERİ Fuar Desteklerinden Kimler Yararlanabilir Katılımcılar - Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, kapasite raporu veya uygun faaliyet belgesine sahip şirketler,

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKET/SDŞ/DTSŞ LER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER I- MAĞAZA, OFİS, SHOWROOM VE DEPOLARIN DESTEKLENMESİ

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKET/SDŞ/DTSŞ LER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER I- MAĞAZA, OFİS, SHOWROOM VE DEPOLARIN DESTEKLENMESİ EK-1 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKET/SDŞ/DTSŞ LER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER I- MAĞAZA, OFİS, SHOWROOM VE DEPOLARIN DESTEKLENMESİ 1. SINAİ/TİCARİ ŞİRKETLER,YAZILIM ŞİRKETLERİ, DTSŞ

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı (16.08.2014 T. 29090 R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon

Detaylı

Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı

Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı İlgili Mevzuat: -Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2009/5) -Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Amaç SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 1. Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 2. Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 3. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Detaylı

EK-4. f) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

EK-4. f) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, MADDE 1- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin 19 uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır. MADDE 1- (2) Bu Uygulama

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI

BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI EK-4 ESKİ HALİ BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İHRACATA YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER İhracata

Detaylı

2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar

2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR KATILIMI DESTEĞİ (2009/5 SAYILI TEBLİĞ) 2 YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ 2009/5 SAYILI TEBLİĞ KATILIM TÜRLERİ YURT

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracata Yönelik Devlet Yardımları İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 2 3 4 5 6 7 2 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07.

BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07. 2013 BİLGİ NOTU Devlet Yardımları Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07.2013 BİLGİ NOTU Konu Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen

Detaylı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 2 3 4 5 6 7

Detaylı

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER 1- DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA PARA-KREDİ VE KOORDİANASYON KURULU NUN 2015/

Detaylı

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 97/5 sayılı Çevre

Detaylı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları SİRKÜLER Sayı : 2017/06 Tarih : 12.01.2017 Konu : TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Sirkülerimizin konusunu Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları oluşturmaktadır.

Detaylı

ĐHRACATA YÖNELĐK DEVLET YARDIMLARI

ĐHRACATA YÖNELĐK DEVLET YARDIMLARI BĐLGĐ NOTU 1) ÇEVRE MALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐ HAKKINDA TEBLĐĞ (97/5 sayılı Tebliğ) : Đhracatçı Birlikleri Oranı : %50 tutarı : 25.000 ABD Doları/Belge Başına Desteğin Kapsamı: ISO 9001, 14001, 22000,

Detaylı

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 25/11/2005 tarih ve 26004 sayılı Resmi Gazete Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEK PROGRAMI

EKONOMİ BAKANLIĞI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEK PROGRAMI EKONOMİ BAKANLIĞI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEK PROGRAMI www.novicor.com T : +90 212 709 0850 Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 1) Bilgisayar

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 123 Konu: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik

Detaylı

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ AKDAN DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ DESTEKLEYİCİ KURUMLAR DESTEKLENEN KONULAR AR-GE KURUMSALLAŞMA YATIRIM ULUSLARARASI TİCARET

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr İhracatı artırmak lazım Markalaşma Pazar Çeşitlemesi İnovasyon/AR-GE

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com Dernek olarak ana amacımız: Üretici firmaların ARGE faaliyetlerini geliştirmeleri ve ihracat potansiyellerini artırmaları

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAYIS 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAYIS 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 23-24 MAYIS 2017 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımları Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Yurtdışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.DY.2014/462-2730 Ankara, 14/02/2014 Konu: Fuar Destekleri Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER ( G/2014 ) Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

Detaylı

İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ

İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2011/1-4) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Rapor ve Danışmanlık Desteği Genel Esaslar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ YURT DIŞI FUAR MEVZUATI 637 Sayılı KHK Madde-7 yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Araştırma-Geliştirme Yardımları Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Yurtdışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ. 15 Kasım 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ. 15 Kasım 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 15 Kasım 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

(2) Her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(2) Her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMA VE SEYAHAT DESTEĞİ (1)Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler,

Detaylı

Bu Sirkülerimizin konusunu bahsi geçen Tebliğle yapılan değişiklikler hakkındaki açıklamalar oluşturmaktadır.

Bu Sirkülerimizin konusunu bahsi geçen Tebliğle yapılan değişiklikler hakkındaki açıklamalar oluşturmaktadır. 02.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/110 KONU: Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turqualıty Nin Desteklenmesi

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI BİLGİ NOTU İÇİNDEKİLER Genel Bilgi...2 1) Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ...3 2) Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI FUAR DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI FUAR DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI FUAR DESTEKLERİ 11 Şubat 2016 Fuar Desteklerinden Kimler Yararlanabilir Katılımcılar - Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, kapasite raporu veya uygun faaliyet belgesine

Detaylı

- Kira desteğine konu yurt dışı birimlere ürün teşhir serası/tarlası ibaresi ilave edilmiştir.

- Kira desteğine konu yurt dışı birimlere ürün teşhir serası/tarlası ibaresi ilave edilmiştir. 02.01.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/136 KONU: YURT DIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2010/6 Sayılı Yurt

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ. 26 Şubat 2015

İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ. 26 Şubat 2015 İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ 26 Şubat 2015 2023 HEDEFLERİ 500 Milyar $ MAL İHRACATI 625 Milyar $ MAL İTHALATI 1,1 Trilyon $ DIŞ TİCARET HACMİ 150 Milyar $ HİZMET İHRACATI %1,5 DÜNYA İHRACAT PAYI 2

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü

EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü M. Emrah SOĞANCI Dış Ticaret Uzmanı 2 Temmuz 2014 İhracat Genel Müdürlüğü 1 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI İhracat Genel Müdürlüğü 2 İHRACATTA

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ) Gülsevin ONUR Şube Müdürü İHRACATA YÖNELİK DEVLET

Detaylı

YURTDIŞINDA OFİS, MAĞAZA AÇMA VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİLEN DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

YURTDIŞINDA OFİS, MAĞAZA AÇMA VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİLEN DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR YURTDIŞINDA OFİS, MAĞAZA AÇMA VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİLEN DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Yurtdışı ofis, mağaza açma ve işletmeye ilişkin devlet desteklerinden kimler yararlanabilir?

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI TASARIM DESTEĞİ

EKONOMİ BAKANLIĞI TASARIM DESTEĞİ EKONOMİ BAKANLIĞI TASARIM DESTEĞİ Bilgi Notu 2017 Programın Amacı: a. Tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması b. Tasarım şirket/ofislerinin tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Ekonomi Bakanlığı Destekleri Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Destek Üst Limiti: 60.000 USD Destek

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 11.09.2009 12:23:50 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 1 Page 1 of 29 11.09.2009 12:23:51 MÜZCE AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 2 Page 2 of 29 11.09.2009 12:23:51

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TMŞ LER 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi (aslı),

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Erkan SALUR 19 Mart 2014 İZMİR Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 2 GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 3 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık/Kurumsal Kapasite

Detaylı

2010/6 SAYILI TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

2010/6 SAYILI TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 2010/6 SAYILI TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU ESKİ MADDE MADDE 2- (1) Bu Tebliğ in amacı, Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama

Detaylı

TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ

TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ 16 KASIM 2017 Çağrı KÖSEYENER Daire Başkanı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TEKNİK MÜŞAVİRLİK NEDİR? Türk Ticaret Kanunu hükümleri

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 04.06.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 KONU : Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM 26 Şubat 2015 - İZMİR Sunum Planı 2 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ 3 DÜNYA HİZMET İHRACATI

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

TÜBİTAK / TEYDEB ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK / TEYDEB ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI TÜBİTAK / TEYDEB www.novicor.com T : +90 212 709 0850 Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul Programın Amacı Nedir?: Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 2 GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 3 MAL İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER İhracata Hazırlık/Kurumsal

Detaylı

İKLİMLENDİRME KAPSAMI ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA, KLİMA, DERİN DONDURUCULAR, SOĞUTUCULAR, TESİSAT SİSTEMLERİ VE YALITIM

İKLİMLENDİRME KAPSAMI ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA, KLİMA, DERİN DONDURUCULAR, SOĞUTUCULAR, TESİSAT SİSTEMLERİ VE YALITIM İKLİMLENDİRME KAPSAMI ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA, KLİMA, DERİN DONDURUCULAR, SOĞUTUCULAR, TESİSAT SİSTEMLERİ VE YALITIM İKLİMLENDİRME SANAYİİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TURKISH HVAC-R EXPORTER S UNION)

Detaylı