ihracatta DEVLET YARDIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ihracatta DEVLET YARDIMLARI"

Transkript

1

2 ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 4 ihracatta DEVLET YARDIMLARI AlperERSAN YAYlN NO: İstanbul, 2012

3 Copyıight İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragraflan, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazann adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAGRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınianna tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZlRLlK, BASKI, CİLT İnter Basım, Yayın, Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İOSB, Eskoop Sanayi Sitesi B2 Blok No:171 Başakşehir/İstanbul Tel: (212)

4 T esvik 1 Destek Rehberi Serisi 4, ihracatta DEVLET YARDIMLARI -

5

6 içindekiler SUNUŞ... o o 7 I. İhracatta Devlet Yardımlan Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlarının 9 Desteklenmesi o ooo o o l3 2. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi... o... o o... o Araştırma- Geliştirme (AR-GE) Yardımı..... o İstihdam Yardımı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlannın Desteklenmesi... o Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı imajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY 'nin Desteklenmesi Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tasarım Desteği... l27 ll. Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımlan... o... o... o Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi II. Ekler o o o o İhracat Destek Unsurlan Özet Tablolan... o. 00. o... o. o o. 0177

7 1.1. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlarının Desteklenmesi Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi... ı Araştırma- Geliştirme (AR-GE) Yardımı..... ı8ı ı.4. İstihdam Yardımı..... ı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi... ı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi... ı 85 ı. 7. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı imajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY 'nin Desteklenmesi Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği... ı91 ı. 9. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi... ı 93 ı.ıo. Tasanın Desteği... ı95 ı. ı ı. Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımlan... l97 ı.ı2. Tanmsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Başvuru Merciieri ve Önemli İrtibat Bilgileri

8 SUNUŞ Geçtiğimiz 10 yıllık süre zarfında elde ettiğimiz ekonomik başannın başlıca bileşenlerinden birini ihracat hacmimizde ortaya çıkan muazzam artış oluşturmaktadır. Malum Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı Avrupa Birliği, başlıca ticaret ortaldan da Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya gibi Birliğin önde gelen ekonomileridir. Bu durumun kısa-orta vadede değişmeyeceğini beklemek yerinde olacaktır. Diğer taraftan son beş yıllık dönemde Türkiye'nin diğer komşu ve çevre ülkeler ile ekonomik ve ticari ilişkilerinde de kayda değer bir ilerleme sözkonusudur. Özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin Türkiye'nin ihracatındaki payı hızla artmakta, Türk firmalan bu pazarlara artan oranlarda açılım göstermektedir. Bu bölgelerin zengin enerji kaynaldanna sahip, gelişmekte olan, ancak halihazırda doymamış ve büyük potansiyel arz eden pazarlardan oluşuyor olması, bölgenin yükselen değeri ve ağırlık merkezi haline gelen Türkiye'nin ekonomik atılımı için de çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Malum Türkiye, sanayi üretimi ve ihracat bileşiminde ağırlık kazanan otomotiv, makine-imalat, elektrik-elektronik, kimya, savunma sanayileri gibi orta-yüksek 1 yüksek teknolojili sanayi dallarında bölgesinin üretim üssü haline gelmektedir. Bu yapısı itibariyle Türkiye, sözkonusu potansiyel ve fırsatlan değerlendirecek kapasiteye sahiptir. Türkiye'nin önüne koymuş olduğu 2023 yılı hedeflerinden biri 500 milyar $'lık ihracat hacmine ulaşmaktır. Bu hedefe ulaşabilmemiz ve ihracatta dünyanın daha fazla söz sahibi olan ülkeleri arasına girebilmemiz için öncelikle makro ölçekte, üretimde verimliliği ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğimizi artıracak politikalara ihtiyaç vardır. Diğer taraftan ihracata yönelmek arzusunda olan işletmelerimizin, marka- kalite boyutlarını öne çıkaracak, ihracat pazar-

9 larında daha fazla çeşitliliği gözeten, çağdaş pazarlama stratejilerini uygulayabilen, AR-GE ve yenilik faaliyetlerine çağın gereklerince daha fazla ağırlık veren, uluslararası düzeydeki fuar 1 sergi 1 kongre organizasyonianna iştirak etmek suretiyle marka tamnırlıhğı yaratacak, potansiyel pazarlarda oluşmakta olan tüketici eğilim ve tercihlerini yakından takip eden stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. İhracatta Devlet Yardımlan çerçevesinde, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından halihazırda 12 adet destek prograrnı yürütülmektedir. Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü normlan göz önünde bulundurularak oluşturulan sözkonusu destek programları, işletmelerimizin ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim, gerekse pazarlarna-tamtım aşarnalannda destekleyerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorun Iann giderilmesine yardırncı olmak ve rekabet gücü kazanmalanna olanak sağlamak arnacı doğrultusunda yürütülmektedir. Bu çerçevede, "İhracatta Devlet Yardımları" adlı çalışmamız, sözkonusu destek prograrnları çerçevesinde sağlanan destek unsurlan ile başvuru süreç ve yararlanma koşulları hakkında üyelerirnizi bilgilendirrnek amacıyla hazırlanmıştır. Bu itibarla, Türkiye'de yürürlükte olan tüm teşvik 1 destek mekanizmaları hakkında üyelerimizi bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz "Teşvik 1 Destek Rehberi Serisi"nin dördüncü cildi olan "İhracatta Devlet Yardımları" adlı yayımmızın üyelerimize, ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı olmasını diler, yayında emeği geçen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Uzman Yardımcısı Alper Ersan'a teşekkür ederim. Dro Cengiz ERSUN Genel Sekreter

10 1. ihracatta Devlet Yard1mlan

11

12 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI ı ı İhracatta Devlet Yardımları hangi mevzuat ile düzenlenmektedir? İhracatta Devlet Yardımlan, Bakanlar Kurulu'nun 27/12/1994 tarihli ve 94/640ı sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımlan Karan" kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, AB ve GATT normlanna uygun olarak ve her bir devlet yardımlan enstrümanı için ayn ayn hazırlanan Tebliğler çerçevesinde düzenlenmiştir. İhracatta Devlet Yardımlan Prograrnı mevcut durumda Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam etmektedir. Bu rehber yayın, sözkonusu Tebliğler ve ilgili Uygulama U sul ve Esaslan temel alınarak hazırlanmıştır. İhracata yönelik devlet yardımlarının amacı nedir? İhracata yönelik devlet yardımlannın temel amacı, işletmelerimizin ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim, gerekse pazarlama-tanıtım aşamalannda destekleyerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıklan sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalanna olanak sağlamaktır. İhracata yönelik devlet yardımlan, prensip olarak gelişmiş ve batılı ülkelerin uygulamalarına paralel bir şekilde ve "bir faaliyetin yapılması" şartına bağlı olarak sağlanmaktadır. İhracatta Devlet Yardımları kapsamındaki destek programları nelerdir? İhracatta Devlet Yardımlan kapsamında ı2 adet destek programı bulunmaktadır:

13 12 İSTANBUL TİCARET O D ASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 1) Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlarının Desteklenmesi 2) Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi 3) Araştırma- Geliştirme (AR-GE) Yardımı 4) İstihdam Yardımı 5) Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlannın Desteklenmesi 6) Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesı 7) Türk Ürünlerinin Yurtdışmda Markalaşması, Türk Malı imajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY 'nin Desteklenmesi 8) Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 9) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 10) Tasanın Desteği ll) Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımlan 12) Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

14 1. Uluslororos1 Nitelikteki Yurtici 1 ihtisas Fuorlonn1n Desteklenmesi

15

16 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARı 15 Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarmm Desteka lenmesine Yönelik Devlet Yardımlan hangi mevzuat çerçevesina de düzenlenmektedir? Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlannın Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımları, "9517 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ" ile "9517 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları" çerçevesinde düzenlenmektedir. Uhıslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlarnun Desteka lenmesine Yönelik Devlet Ya:rdımlarmm amacı nedir? Bu destek programı, uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik yürütülmekte olan bir destek programıdır. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarımn Desteka lenmesine Yönelik Devlet Yardımlarmm kapsamı nedir? Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlannın Desteldenmesine Yönelik Devlet Yardımları kapsamında, Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek kriteriere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecek-

17 16 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 leri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli oranlarda karşılanmaktadır. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlarının Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımlan kapsammda hangi faaliyetlere destek sağlanmaktadır? Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlannın Desteldenmesine Yönelik Devlet Yardımlarını kapsamında; ~ Ticaret Müşavirliklerince veya Müşavirliğin olmadığı yerlerde Konsolosluklarca uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların fuar öncesi yapacaklan yurtdışı tanıtım (basınyayın, radyo, TV rekh1mlan, afiş, broşür, basın toplantısı) faaliyetleri, ~ Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirliklerince uygun görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına 2 kişiyi geçernernek kaydıyla) yol giderleri, ~ Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar desteldenmektedir.

18 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 17 Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlanmn Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımlan kapsammda ne tür fuarlar desteklenmektedir? Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlanndan hangilerinin destekleneceği madde ve ülke bazındaki ihracat politikalan esas alınarak, aşağıda belirtilen kriteriere göre belirlenmektedir: 1) Fuann; ~ Tekstil, konfeksiyon, halı, ~ Deri (Ayakkabı dahil), 'P Taşıt araçlan ve yan sanayi, );;> Gıda ve gıda teknolojisi, ~ Elektrik -elektronik sanayi, ~ Madeni eşya sanayi, 'P TÜPRAŞ sanayi, ~ İnşaat malzemeleri, ~ Mobilya sanayi, ürünlerine yönelik olması;

19 18 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 2) Fuann en az üç defadır yapılıyor olması, 3) Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25'i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmış olması. Aynı fuara iki defadan fazla destek verilmemektedir. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlannın Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımları'ndan kimler yararianabilmektedir? Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlannın Desteldenmesine Yönelilc Devlet Yardımları'ndan sadece "Yerli Fuar Organizatörleri" yararlanabilirler. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarmm Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımlan çerçevesinde uygulanmakta olan destek oran ve üst limitleri ne kadardır? Bu destek programı çerçevesinde uygulanmakta destek oran ve üst limitleri aşağıdaki gibidir: ~ Yurtdışı tanıtım faaliyetleri için destek oranı %50 ve destek üst limiti $. > Önemli yabancı alıcıların (ülke başına 2 kişiyi geçmemek

20 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 19 kaydıyla) ulaşım giderleri için destek oranı %50 ve destek üst limiti $. ;.- Fuar konusu ile ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yanşmalara yönelik masraflar için destek oranı %50 ve destek üst limiti $. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi ihtisas Fuarlannın Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımlan kapsammda sağlanan desteklerden yararlanabilmek için başvum yapılacak merd hangi kuruluştur? Başvurularda zaman smırlamasn var mıdır? Başvurulann, yerli fuar organizatörleri tarafından, desteklenmesini istedikleri yurtiçi ihtisas fuarının başlangıcından en geç 2 ay önce, desteklenen faaliyet türlerine ilişlan tahmini harcamalan da içeren bir proje ile birlikte, bulunduklan bölgedeki "İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri"ne yapılması gerekmektedir. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne destek başvurusunda bulunurken hangi belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir? Fuar organizatörü firma destek başvurusu sırasında aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmelidir: 1) Başvuru formu ile fuann konusu, amacı, kapsamı, fuar alanının teknik özellikleri, fuar öncesi ve fuar süresince gerçek-

21 20 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 leştirilmesi planlanan yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve diğer faaliyetlere ilişkin detaylı bilgileri içeren proje, 2) Şirketin son hukuki statüsünü ve ödenmiş sermayesini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin bir örneği, 3) Son yıla ait vergi dairesinden tasdildi bilanço ve kar/zarar tabloları, 4) Fuar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan izin alındığını ve fuann uluslararası nitelikte bir ihtisas fuan olduğunu gösteren belgeler, 5) Fuann daha önce en az 3 defa düzenlendiğini ve bir önceki dönemdeki fuara 25 'i yabancı olmak üzere 100 finnanın katılmış olduğunu tevsik eden belgeler (Fuar kataloğu, broşür vb.), 6) Fuara ilişkin planlanan yurtdışı tanıtım faaliyetlerine ait ilan, broşür, poster vb. dokümanların birer örneği, 7) Fuaradavet edilecek olan ve fuann konusu ile ilgili sektörde uluslararası alanda önemli ithalatçı olduğu ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliklerince veya Müşavirliğin bulunmadığı yerlerde Konsolosluklarca onaylanmış davetlilere dair liste, 8) Fuar alanının tahsisi için yapılan kira sözleşmesinin bir örneği, 9) Tahmini maliyet tablosu,

22 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARı 21 1 O) Firmanın daha önce gerçekleştirmiş olduğu önemli yurtiçi ve yurtdışı fuarlara ait dokümanlar. Başvurusu kabul edilen yerli fuar organizatörlerinin, destek ödemelerinden faydalanabilmek için fuarın gerçekleşmesini müteakip ne yapmaları gerekmektedir? Fuar organizatörü firma, fuar çerçevesinde gerçekleşen harcamalara ilişkin belgeleri, fuarın bitiş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde ilgili İhracatçı Birliği'ne ibraz etmelidir. Fuarın gerçekleşmesini müteakip ibraz edilmesi gereken belgeler nelerdir? Fuar organizatörü firma destekten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmelidir: ~ Gerçekleştirilen ve faturalan ibraz edilen yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve fuar esnasında düzenlenen seminer, konferans ve ödüllü yarışmalara ilişkin dokümanlar ile fuan ziyaret eden önemli alıcıların listesi, ~ Ödemeye esas olacak faturaların aslı ve yabancı ülkelerde gerçekleşen harcamalara ait faturaların noterden tasdikli tercümesi (faturalar organizatör firma adına alınmalıdır, yurtdışında yapılan harcamalara ait faturalar konvertibl döviz cin-

23 22 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 sinden düzenlenmelidir ve ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğimiz tarafından onaylanmalıdır), > Fuar hakkında organizatör firma tarafından hazırlanan, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı vb. istatistiki bilgiler ile ekinde fuar kataloğu, fuar raporu. fotoğraf gibi malzemeleri de içeren aynntılı

24 2. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

25

26 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 25 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımları hangi mevzuat çerçevesinde düzenlenmektedir? Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımlan, "97!5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile "9715 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları" çerçevesinde düzenlenmektedir. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımiarmm amacı nedir? Bu destek programı, ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen, akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan almacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamalarm belirli oranlarda karşılanması amacına yönelik yürütülmekte olan bir destek programıdır. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardimlan'ndan hangi kuıruluşlar yararlamıbili:r? Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımkapsamındaki desteklerden, Türkiye' de yerleşik;

27 26 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 ~ Ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, >- Tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, );> Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) );> Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) yararlandınlmaktadır. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımları kapsammda hangi faaliyetlere destek sağlanmaktadır? Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımlan kapsamında, firmaların; );> ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi belgeleri, ~ ISO çevre yönetim sistemi belgeleri, ~ CE işareti, ~ Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleri, ~ ISO gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri, >- Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlan

28 İHRACATIA DEVLET YARDIMLARı 27 alım masraflan (sadece belgelendinne masrafları) karşılanmaktadır. Sözkonusu belgelerin tam bir listesi "Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esaslan"na ait EK-5'te detaylı olarak verilmiştir. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımları kapsammda abm masraflan desteklenen belge ve sertifikalara ait ne tür giderler desteklenmektedir? 1) Bu çerçevede, yukanda belirtilen uluslararası nitelikteki belge ve sertifika türlerinin aşağıda belirtilen gider türleri desteklenmektedir: a) Müracaat ve doküman inceleme a) Belgelendirme tetkik b) Yıllık belge kullanımı c) Belge veya sertifikayla ilgili yapılan testler d) Kayıt Ücreti Ayrıca, bir belge veya sertifikanın yenileme giderleri de desteklenebilınektedir.

29 28 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 2) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası 6-24 fasılları arasında yer alan tarım ürünlerine ilişkin olarak düzenlenen laboratuar analiz raporları ve sağlık sertifikalarının ise aşağıda belirtilen giderleri desteklenmektedir: a) Müracaat ve doküman inceleme b) Belgelendirme tetkik c) Analiz d) Akreditasyon ücreti e) Sağlık sertifika ücreti Destek kapsaruh dışmda tutulan gider türleri nelerdir? 1) Uluslararası nitelikteki belge ve sertifikalar için aşağıda belirtilen gider türleri destek kapsamı dışında brrakılmıştır: a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri b) Yol masraflan c) Gözetim bedeli Şirketlerin üretimini yaptıklan ürünlerle ilgili aldıklan belge ve sertifikalar desteklennıekte olduğundan, montaj kapasitesine sahip

30 İHRACAITADEVLETYARDIMLARI 29 olan şirketlerin aldıklan belge ve sertifikalar destek kapsamı dışmda tutulmaktadır. Ayrıca, belge veya sertifikayla ilişkilendirilmeyen test raporlannın giderleri de destek kapsamı dışmda brrakılmıştır. 2) Tanm ürünlerine ilişkin olarak düzenlenen laboratuar analiz raporlan ve sağlık sertifikaları için ise aşağıda belirtilen gider türleri destek kapsamı dışmda bırakılmıştır: a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri b) Tanm ürünlerine ilişkin muayene ücretleri Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımlan kapsammda uygulanmakta olan destek oran ve üst limitleri ne kadardır? Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımlan kapsamında, her bir belge veya sertifika başına; ~ Destek oranı %50 ve ~ Destek üst limiti $. olarak uygulanmaktadır.

31 30 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Devlet Yardımları kapsamında sağlanan desteklerden yararlanabilmek için başvuru yapılacak merci hangi kuruluştur? Başvurularda zaman sınırlaması var mıdır? Başvurulann, başvuru esnasında istenen bilgi ve belgelerle birlikte, desteğe konu belge veya sertifikanın düzenleme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde "üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri (İBGS)"ne yapılması gerekmektedir. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne destek başvurusunda bulunurken hangi belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir? Şirketler destek başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmelidir: 1. Başvuru Dilekçesi 2. Başvuru Formu 3. Kapasite Raporu (Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler için kapasite raporu istenmemektedir) 4. Çiçekçilik 1 yaş meyve-sebze gibi kapasite raporunun ibraz edilemediği sektörler için bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından alınan faaliyet belgesi

32 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI İmza sirküleri 6. Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, unvan değişikliği ve son sermaye yapısım gösteren) 7. Maliye Bakanlığı'nı muhatap Taahhütname 8. Belgenin alındığı kuruluşlayapılan sözleşmenin veya kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesinin örneği (fotokopi olabilir) 9. Belge veya sertifika 10. Fatura ll. Fatura bedellerinin ödendiğine ilişkin; makbuz, banka dekontu, e-dekont, kredi kartı ekstresi, çek vb. belgeler (Çekle yapılan ödemlerde, çek fotokopisi ile çelcin tahsil edildiği ve ödendiğine ilişkin banka belgeleri sunulmalıdır. Bu belgelerin ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.) 12. Belge yurt dışmda yerleşik bir kuruluştan alınmış ve anılan kuruluş tarafından yurt dışmda faturalandınlmış ise, belgenin, faturalann ve ödeme belgelerinin (banka dekontu, hesap ekstresi, kredi kartı ekstresi, çek vb.) asılları ya da noter onaylı örneklerinin, bu ülkede bulunan Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğince onaylanması; bu ülkede Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyorsa, ilgili ülkenin noter, meslek

33 32 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 vergi dairesi gibi resmi bir mercii tarafından onaylanmış örneklerinin Türk Konsolosluklanna onayıatılması gerekmektedir. Söz konusu onayların ardından belge, fatura ve ödeme belgelerinin Yeminli Tercüman tarafından Türkçe tercümeleri yaptırılarak, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Konsolosluk onaylı belgelerin orijinalleri ile tercümelerin asıllan üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'ne belge tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde ibraz edilmelidir. Destek başvurusunda bulunabilmek için, belge veya sertifi~ ka ahmma yönelik ödemeler ne şekilde yapılmalıdır? 1) Uluslararası nitelikteki belge veya sertifik:a için yapılan ödemeler bankacılık sisteminde yapılmalıdır. EFT, havale, swift, kredi kartı ve çek ile yapılan ödemeler bankacılık sisteminde yapılmış sayılrnaktadır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin şirket kredi kartı veya şirket ortaklanndan birine ait olan kredi kartı ile yapılması gerekmektedir. Çek ile yapılan ödemelerde şirketin kendi çeki veya ciro edilmiş müşteri çeki kullanılabilir. 2) Tarım ürünleri analiz raporlan ve sertifikaları için yapılan ödemeler nakit olarak da gerçekleştirilebilir. Nakit olarak yapılan ödemelerde, "nakit olarak ödenmiştir" ibaresi ilgili kurum tarafından faturanın üzerine konulmalıdır.

34 3. Arast1rma - Gelistirme (AR-GE),, Yard1m1

35

36 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARı 35 Araştırma - Geliştirme Yardımı Destek Programı hangi mevzuat çerçevesinde düzenlenmektedir? Araştırma Geliştirme Yardımı Destek Programı, "98110 Sayılı Araştırma - Geliştirme Yardımına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde düzenlenmektedir. Araştırma- Geliştirme Yardımı Destek Programı'nın amacı nedir? Bu destek programı, sanayi kuruluşlarının Araştırma-Geliştirme projelerine sermaye desteği sağlanması ile kuruluşlarca yürütülen 'Stratejik Odak Konuları Projeleri'ne ilişkin giderlerin hibe olarak karşılanması amacına yönelik yürütülmekte olan bir destek programı dır. "98/10 Sayılı Araştırma- Geliştirme Yardımına İlişkin Teb çerçevesinde Araştırma - Geliştirme Projeleri'nin tanımı liğ" ne şekilde yapılmaktadır? Sözkonusu Tebliğ çerçevesinde; >-Yeni bir ürün üretilmesi, >- Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,

37 36 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 ~ Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması, ~ Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşuhanna uyumu konusunda bilirnsel esaslara uygun ve AR-GE faaliyetlerinin her satbasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını kapsayan projeler, Araştırma - Geliştirme Projeleri olarak tanımlanmaktadır. Araştırma- Geliştirme Yardımı Destek Programı'nın kapsamı nedir? Araştırma - Geliştirme Yardımı Destek Programı kapsamında; 1) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği 2) Stratejik Odak Konulan Projelerine Sermaye Desteği sağlanmaktadır. Lisans veya "know-how" satın alınmasını içeren projeler ile bir ürün veya sistem oluşturulmasına veya geliştirilmesine yol açmayan, sadece teknoloji transferinden oluşan projeler Araştırma- Geliştirme Yardımı kapsammda desteklenmemektedir.

38 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARı 3 7 Ürün Geliştirme Projesi nedir? Ticari değeri olan yeni bir ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılınasma ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projeleri "Ürün Geliştirme Projesi" olarak değerlendirilmektedir. Stratejik Odak Konulan. Projesi nedir? Ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan birilcimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projeler "Stratejik Odak Konulan Projeleri" olarak adlandırılmaktadır. Araştırma - Geliştirme Yard~mı Destek Programı kapsa~ mmda desteklenecek ARaGE faaliyet aşamalan nelerdir? Araştırma- Geliştirme Yardımı Destek Programı kapsamında desteklenen AR-GE faaliyet aşamalan şunlardır: a) Kavram geliştirme b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

39 38 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 c) Geliştirilen kavramdan tasanma geçiş sürecinde yer alan laboratuar çalışmalan vb. çalışmalar d) Tasanın ve çizim çalışmalan e) Prototİp üretimi f) Pilot tesisin kurulması g) Deneme üretimi h) Patent ve lisans çalışmalan i) Satış sonrasında ürün tasanmından kaynaklanan sorunlann çözümü faaliyetleri Araştırma - Geliştirme Yardımı Destek Programı'ndan hangi kuruluşlar faydalanabilir? Sanayi sicil belgesi olan kuruluşlar, yazılım geliştinneye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlar bu destekten faydalanabilir.

40 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 39 Araştırma- Geliştirme Yardımı Destek Programı kapsamında sağlanan desteklerden yararlanabilmek için başvuru yapılacak merci hangi kuruluştur? "Ürün Geliştirme" veya "Stratejik Odak Konulan" Projelerinin tanımlannda belirtilen amaçlara uygun projesi olan kuruluşlar, sözkonusu projenin gerektirdiği AR -GE harcamalannın karşılanması için, hazırladığı çalışma programı ve bütçe önerisi ile birlikte Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'na (TTGV) başvuruda bulunmalıdır. Vakıf tarafından incelenerek desteklenmesine karar verilen ve İhracat Genel Müdürlüğü'nün de onaylayacağı projelerin yürütülmesi için proje başvurusunda bulunan kuruluş ile TTGV arasında sözleşme imzalanır. Araştırma- Geliştirme Yardımı Destek Programı başvurusunun kabul edilmesi ve TTGV ile sözleşme imzalanması durumunda TTGV'ye herhangi bir ödeme yapılmakta mıdır? Proje başvurusunda bulunan kuruluş, TTGV'nin konu ile ilgili bazı masraflannın karşılanması amacına yönelik olarak, önerilen proje bütçesinin %3 'ü oranında bir payı sözleşmede belirtilen şekilde TTGV'ye ödemelidir.

41 40 İSTANBUL TİCARET ODASI TEŞVİK 1 DESTEK REHBERİ SERİSİ 4 Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği kapsammda uygulanmakta olan destek oran, süre ve miktar üst limitleri ne kadardır? AR-GE Yardımı çerçevesinde desteklenecek Ürün Geliştirme Projelerinin azami süresi 2 yıl olup, projelere sağlanacak sermaye desteğinin üst limiti 1 milyon $'dır. Ürün Geliştirme Projelerinde destek oranı %50 olarak uygulanmaktadır. Stratejik Odak Konuian Projelerine Sermaye Desteği kap~ sammda uygulanmakta olan destek oran, süre ve miktar üst limitleri ne kadardır? Stratejik Odak Konulan Projeleri için azami süre 1 yıl olup, projelere sağlanacak sermaye desteğinin üst limiti $'dır. Stratejik Odak Konulan Projelerinde destek oram %100'dür. Ancak Stratejik Odak Konularmdaki projelerin desteklenmesinde Ekonomi Bakanlığı -İhracat Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşünün alınması gerekmektedir.

42 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 41 Ürün Geliştirme Projelerine sağlanan sermaye desteği geri ödemesiz midir? Bu çerçevede sağlanan sermaye desteği geri ödemelidir. Projenin bitiminde projeye sağlanan sermaye destek miktarı ABD Doları olarak ve proje sözleşmesinde belirtilen şartlar ve vadeler esas alınarak, projeyi yöneten kuruluş tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na geri ödenir.

43

44 4. istihdam Yard1m1

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0 EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ [Metni yazın] Sayfa 0 Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY Salim Çam (MBA, MSc) Kitabın Adı 30 Soruda Turquality Yazarı Salim Çam Yayın Editörü Erol Şahnacı 2012, Hayat Yayıncılık İletişim, Yapım, Eğitim Hizmetleri ve Tic. Ltd.

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ. (Tebliğ No: 98/ 10 )

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ. (Tebliğ No: 98/ 10 ) 98/10 Sayılı Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ 4.11.1998 tarih ve 23513 sayılıresmi Gazete (Tebliğ No: 98/ 10 ) Bu Tebliğ, 27/12/1994

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İlk İhracatçı Birliği 1937 yılında kurulmuş olup, İhracatçı Birliklerinin kuruluş ve görevleri 3 Temmuz 2009 tarih 27338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 97/5 sayılı Çevre

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı