AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr ni as ya.com.tr Dinin unutturulmasýný YÝNE ZAM GELDÝ Ben zin 4 li ra n A kar ya kýt ü rün le ri ne ya pý lan zam la bir lik te 97 ok tan kur þun suz ben zi nin lit re si 4 li ra ya u laþ tý. Zam ma tep ki gös te ren sü rü cü ler, U ma rýz, en ký sa za man da ya pý lan bu zam lar ge ri a lý nýr te men nî si ni di le ge tir diler. Ya pý lan son zam la bir lik te 95 ok tan kur þun suz ben zin 3,94 li raya, mo to rin de 3,26 li ra ya yük sel di. Ha be ri say fa 11 de BAYRAM SONRASI Kuzu eti yüzde 33 arttý n Kur ban Bay ra mý son ra sýn da et fi yat la rý nýn dü þe ce ði yö nün de ki a çýk la ma la ra rað men, Bur sa Ka sap lar O da sý Baþ ka ný Muh sin Yýl dýz, bay ra m ön ce si li ra ya sa tý lan kar kas ku zu e ti nin ki lo su nun li ra a ra lý ðý na yük sel diðini ifade ederek, Yak la þýk yüz de 33 lik ar týþ söz ko nu su de di. Ha be ri say fa 11 de SICAKLIK DÜÞÜYOR Hava soðuyacak n Haf ta yý gü neþ li ge çi ren Mar ma ra Böl ge sinde ha va sý cak lýk la rýnýn yarýndan i ti ba ren his se di lir de re ce de dü þe ce ði bil di ril di. Böl ge de ge ce sý cak lýk la rý nýn da ek si 3 de re ce ye ka dar dü þe ce ði tah min e di li yor. Ha be ri say fa 4 te Küresel krizde yeni bir safha Ha be ri say fa 11 de Said Nursî önledi PROF. NÝLÜFER GÖLE, BEDÝÜZZAMAN HAREKETÝNÝ, DÝNÝ HATIR- LATMAK VE YAÞATMAK ÝÇÝN EN ÖNEMLÝ PROJE OLARAK NÝTELEDÝ DÝNÝN DEVAMINA ÇOK ÖNEMLÝ BÝR HÝZMET n Prof. Dr. Ni lü fer Gö le, Be di üz za man dü þün ce si ve ha re ke ti ni Tür ki ye'de di nin u nut tu rul ma sý ve u nu tul ma sý pro je si ne kar þý bel ki de en ö nem li bir ha týr lat ma ve ya þat ma pro je si o la rak gör dü ðü nü söy le di. Gö le, Be di üz za man ha re ke ti sa de ce bi lim ve din le i liþ ki si de ðil, di nin ya þa ma ya de vam et me si a çý sýn dan ba kýl dý ðýn da da çok ö nem li bir hiz met de di. Do ðu da ku rak lýk teh li ke si HENÜZ KAR YAÐMAMASI TARIMDA TEHLÝKE SÝNYALÝ VERÝYOR n Yü zün cü Yýl Ü ni ver si te si Fen E de bi yat Fa kül te si Coð raf ya Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. A li Fu at Do ðu, kýþ mev si mi ne gi ril me si ne rað men he nüz kar yað ma ma sý nýn, böl ge de ki ta rým fa a li yet le rin de cid dî prob lem le re yol a ça ca ðý ný be lirt ti. Say fa 4 te AH KIRIM IM, VAH KIRIM IM! FARUK ÇAKIR IN GEZÝ NOTLARI SAYFA 13 TE lki RIM, ÖZ VA TAN lak MES CÝD DE KÝ KE BÝR CA MÝ Ý lmý MAR SÝ NAN ÝM ZA LI CA MÝ lyaþ LI LA RIN DÝ LÝN DE HEP DU Â VAR lýhh DAN MUH TAÇ VE YAÞ LI LA RA KUR BAN E TÝ ler KEK LER BER BER LÝK YA PA MAZ! lrý SÂ LE-Ý NUR Ý LE SÜS LE NEN VA AZ lrus LA RIN YIK TI ÐI CA MÝ YÝ YE NÝ DEN YAP MAK ÝS TÝ YOR LAR lýhh DAN KIRIM A KÜLTÜR MERKEZÝ GEÇMÝÞÝN DEVAMLILIÐINI DA SAÐLADI n E lif der gi sin de Su ad Al kan'ýn so ru la rý ný ce vap lan dý ran Gö le, Cum hu ri yet te, geç miþ ten kop ma þek lin de ya þa nan bir ger çek le kar þý kar þý ya yýz. Bu nok ta da Be di üz za man ha re ke ti nin geç miþ ten kop ma ya kar þý da çok ö nem li bir ha re ket ol du ðu nu dü þü nü yo rum, bir an lam da o geç mi þin de vam lý lý ðý ný da sað lý yor i fa de le ri ni kul lan dý. Ha be ri say fa 4 te ALMAN GENÇLER BÝRLÝÐÝ YÖNETÝCÝSÝ SENDKER: Bediüzzaman 70 yýl ön ce söy le miþ ÝSLÂM, BATILI HUKUK DEVLETÝ VE DEMOKRASÝ FÝKRÝYLE BAÐDAÞIR n Al man ya yýn or ga ný Xtra news de Al man ya Genç ler Bir li ði yö ne ti ci si Mic ha el Send ker im za sýyla çýkan yazýda, Müs lü man a ðýr lýk lý bir Tür ki ye nin AB bün ye sin de o lu þu, ge ri ye ka lan Ýs lâm ül ke le ri ne o lum lu bir sin yal teþ kil e de cek tir. Çün kü o za man Ýs lâmýn, Ba tý lý hu kuk dev le ti ve de mok ra si dü þün ce siy le el bet te bað da þýr ol du ðu an la þý la cak týr. Bu, Be di üz za man Sa id Nur sî nin 70 yý lý aþ kýn bir sü re ön ce bi le tes bit et ti ði birþey de nil di. Yazýsý say fa 8 de Ýs ra il küs tah lý ða de vam ediyor n Ýsra il Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber - man ýn bir yar dým cý sý, Ma vi Mar ma ra ge - mi si ne yö ne lik sal dý rý i çin Tür ki ye den ö - zür di len me si nin, te rö re tes lim ol mak an - la mý na ge le ce ði ni i le ri sü re rek, A sýl Tür - ki ye nin Ma vi Mar ma ra ge mi si ni gön der - me si ne de niy le Ýs ra il e taz minat ö de me si ge rek ti ði ni id di a et ti. Ha be ri say fa 7 de Yetimhane kararý Rumlarý sevindirdi n Bü yü ka da da ki Rum ye tim ha ne si nin ta pu su nun Fe ner Rum Pat rik ha ne si ne ve ril me si, ye tim ha ne de bü yü yen Rum la rý se vin dir di yýl la rý a ra sýn da ye tim - ha ne de an ne siy le bir lik te ka lan Cos tan tin Ko kof (65), se vin ci ni, Ye ni den doð sam se ve se ve ye tim ha ne de ka lýr dým sö züy le di le ge tir di. Ha be ri say fa 4 te Prof. Dr. Ni lü fer Gö le ABD de diplomatlara Wikileaks þüpheciliði Ha be ri say fa 7 de ISSN KARS ÝNANÇ TURÝZMÝ ÝLE GELÝÞECEK Haberi sayfa 6 da SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Ýhyâ-i dinle olur bu milletin ihyasý Be di uz za man Sa id Nur si. h yâ-yý din, ih yâ-yý mil let tir. Ha yat-ý din, Ý nur-u ha yat týr. Mek tu bat, Ha ki kat Çe kir dek le ri, No: 60 *** Din i le ha yat kâ bil-i tef rik ol du ðu nu zan ne den ler fe lâ ke te se bep tir ler. Þu Jön Tür kün ha tâ sý: Bil me di o, biz de ki din ha ya týn e sa sý. Mil let ve Ýs lâ mi yet ay rý ay rý zan net ti. Me de ni yet müs te mir, müs tev lî veh mey le di. Sa a det-i ha ya tý i çin de gö rü yor du. Þim di za man gös ter di, Me de ni yet sis te mi (HA ÞÝ YE) bo zuk tu, hem mu zýr dý. Tec rü be-i ka ti ye bi ze bu nu gös ter di. Din ha ya týn ha ya tý, hem nu ru, hem e sa sý. Ýh yâ-i din le o lur, þu mil le tin ih yâ sý. Ýs lâm bu nu an la dý. Baþ ka di nin ak si ne, di ni mi ze te mes sük de re ce si nis be ten mil le tin te rak kî si. Ýh mâ li nis pe tin de i di mil le tin te den nî si. Ta ri hî bir ha ki kat, on dan ol muþ te nâ si. Hâ þi ye: Tam bir i þa ret-i gay bi ye dir. Se ke rât ta o - lan din siz, za lim me de ni ye te ba ký yor. Söz ler, Le ma ât, s *** Hem nev-î beþer, hususan medeniyet fenlerinin ikazatýyla uyanmýþ, intibaha gelmiþ, insaniyetin mahiyetini anlamýþ. Elbette ve elbette dinsiz, baþýboþ yaþamazlar. Ve olamazlar. En dinsizi de dine iltica etmeye mecburdur. Çünkü, acz-i beþerî ile beraber hadsiz musîbetler ve onu inciten hâricî ve dahilî düþmanlara karþý istinat noktasý; ve fakrýyla beraber hadsiz ihtiyâcâta müptelâ ve ebede kadar uzanmýþ arzularýna medet ve yardým edecek istimdad noktasý, yalnýz ve yalnýz Sâni-i Âlemi tanýmak ve iman etmek ve âhirete inanmak ve tasdik etmekten baþka, uyanmýþ beþerin çaresi yok... Kalbin sadefinde din-i hakkýn cevheri bulunmazsa, beþerin baþýnda maddî, mânevî kýyametler kopacak ve hayvanatýn en bedbahtý, en periþaný olacak. Hutbe-i Þâmiye, s *** (Bi rin ci Mec lis e hi ta ben ya zý lan bil di ri den) Hâ mi sen: En bi ya nýn ek se ri Þark ta ve hü ke ma nýn að le bi Garp ta gel me si ka der-i e ze lî nin bir rem zi dir ki, Þar ký a ya ða kal dý ra cak din ve kalb dir, a kýl ve fel se fe de ðil. Þar ký in ti ba ha ge tir di niz; fýt ra tý na mu va fýk bir ce re yan ve ri niz. Yok sa, sa yi niz ya he bâ en gi der, ve ya mu vak kat, sat hî ka lýr. intibaha gelmiþ, insaniyetin Nev-î beþer, hususan medeniyet fenlerinin ikazatýyla uyanmýþ, mahiyetini anlamýþ. Elbette ve elbette dinsiz, baþýboþ yaþamazlar. Ve olamazlar. En dinsizi de dine iltica etmeye mecburdur. Sa di sen: Has mý nýz ve Ýs lâ mi yet düþ ma ný o lan frenk ler, din de ki lâ kayt lý ðý nýz dan pek faz la is ti fa de et ti ler ve e di yor lar. Hat tâ di ye bi li rim ki, has mý nýz ka dar Ýs lâ ma za rar ve ren, din de ih ma li niz den is ti fa de e den in san lar dýr. Mas la hat-ý Ýs lâ mi ye ve se lâ met-i mil let na mý na, bu ih ma li a mâ le teb dil et me niz ge rek tir. Gö rül mü yor mu ki, Ýt ti hat çý lar o ka dar ha ri ka a zim ve se bat ve fe da kâr lýk la rýy la, hat tâ Ýs lâ mýn þu in ti bâ hý na da bir se bep ol duk la rý hal de, bir de re ce din de lâ ü bâ li lik tav rý ný gös ter dik le ri i çin, da hil de ki mil let ten nef ret ve tez yif gör dü ler. Ha riç te ki Ýs lâm lar din de ki ih mal le ri ni gör me dik le ri i çin hür me ti ver di ler. Sa bi an: Â lem-i kü für, bü tün ve sa i tiy le, me de ni ye tiy le, fel se fe siy le, fü nu nuy la, mis yo ner le riy le â lem-i Ýs lâ ma hü cum ve mad de ten u zun za man dan be ri ga le be et ti ði hal de, â lem-i Ýs lâ ma di nen ga le be e de me di. Ve da hi lî bü tün fý rak-ý dâl le-i Ýs lâ mi ye de, bi rer kem mi ye-i ka li le-i mu zýr ra su re tin de mah kûm kal dý ðý; ve Ýs lâ mi yet me ta ne ti ni ve sa lâ be ti ni sün net ve ce ma at le mu ha fa za ey le di ði bir za man da, lâ ü bâ li yâ ne, Av ru pa me de ni yet-i ha bi se kýs mýn dan sü zü len bir ce re yan-ý bid at kâ râ ne, si ne sin de yer tu ta maz. De mek, â lem-i Ýs lâm i çin de mü him ve in ký lâb vâ ri bir iþ gör mek, Ýs lâ mi ye tin de sâ ti ri ni in ký yad la o la bi lir, baþ ka o la maz. Hem ol ma mýþ, ol muþ sa da ça buk ö lüp sön müþ. Sâ mi nen: Za af-ý di ne se bep o lan Av ru pa me de ni yet-i se fi ha ne si yýr týl ma ya yüz tut tu ðu bir za man da ve me de ni yet-i Kur ân ýn zu hu ra ya kýn gel di ði bir an da, lâ kay dâ ne ve ih mal kâ râ ne, müs bet bir iþ gö rül mez. Men fî ce, tah rip kâ râ ne iþ i se, bu ka dar rah ne le re mâ ruz ka lan Ýs lâm za ten muh taç de ðil dir. Tâ si an: Si zin bu Ýs tik lâl Har bin de ki mu zaf fe ri ye ti ni zi ve â li hiz me ti ni zi tak dir e den ve si zi can ü dil den se ven cum hur-u mü mi nîn dir. Ve bil has sa ta - ba ka-i a vâm dýr ki, sað lam Müs lü man lar dýr. Si z cid dî se ver ve si zi tu tar ve si ze min net tar dýr ve fe da kâr lý ðý ný zý tak dir e der ler. Ve in ti ba ha gel miþ en ce sim ve müt hiþ bir kuv ve ti si ze tak dim e der ler. Siz da hi, e vâ mir-i Kur â ni ye yi im ti sal le on la ra it ti sal ve is ti nad et me niz, mas la hat-ý Ýs lâm na mý na za ru rî dir. Yok sa, Ýs lâ mi yet ten te cer rüt e den, bed baht, mil li yet siz, Av ru pa mef tu nu frenk mu kal lit le ri a vâm-ý Müs li mî ne ter cih et mek mas la hat-ý Ýs lâ ma mü nâ fi ol du ðun dan, â lem-i Ýs lâm na za rý ný baþ ka ta ra fa çe vi re cek ve baþ ka sýn dan is tim dat e de cek. Mes ne vî-i Nû ri ye, s. 85; Ta rih çe-i Ha yat, s. 220 LÜ GAT ÇE ih yâ-i din: Di nin ih ya sý, can lan ma sý. te mes sük: Ya pýþ ma, sa rýl ma. te rak kî: Ý ler le me. te den nî: Ge ri le me. te nâ si: U nut mak. þe â ir-i Ýs lâ mi ye: Ýs lâ - ma a it sem bol ler. an a ne-i müs te mir re: De vam e de ge len, yer leþ - miþ ge le nek ler. lâ a kal: En a zýn dan. ih ti yâ cât-ý ru hi ye: Ru - ha a it ih ti yaç lar. hâ cât-ý dî ni ye: Di nî ih ti yaç lar. in þi kak-ý a sa: Bir li ðin bo zul ma sý, bö lün me, ay - rýl ma. ten fîz-i ah kâm-ý þer i ye: Di nî hü küm le rin ye ri - ne ge ti ril me si. gayr-i mah dut: Sý nýr - sýz. te ha vün: Ö nem se me - mek, al dý rýþ et me mek. teþ cî: Ce sa ret len dir me. Zer rât-ý vü cûd tâ i fe si MÜTALÂA meh met0ce il.com MEHMET ÇETÝN (Na bü dü Mü tâ lâ a la rý-2) â ti ha nýn be þin ci ke li me sin de o ku du ðu muz Na bü dü mü ta lâ a sýn da ilk tâ i fe vü cu du muz da ki zer rât ve ha vâs sý mýz dýr. 1 Hay re ti mi zi çe ken, zâ hi ren kü çük, a ma ha kî ka ten, va zî fe ten ve key fi ye ten bü yük bir â lem o lan vü cu du mu zun zer râ tý, bü tü nüy le zâ hi rî ha vâs sý mý za va rýn ca ya ka dar tâ i fe tâ i fe u bû di yet va zi fe si ve þük ran i le meþ gul; dý þa rý da ki â lem den da ha mu az zam bir ce ma at. Ýþ te bü tün zer re le ri miz, bü tün duy gu la rý mýz Hâ lý ký mý zýn ru bû bi ye ti ne kar þý i ta at i le is ti â ne le ri ni ve ih ti yaç la rý nýn li san-ý hâl le ri i le hep be ra ber is ti â ze le ri ni ya par lar. Bu þek li i le Rab le ri nin e mir ve i ra de si is ti ka me tin de ha re ket et tik le ri ni i fa de e der ler. Her an da da hi Rab le ri nin i nâ yet ve rah me ti ne muh taç ol du ðu nu iz har e der ler. Ýn san vü cû du ha ki ka ten bü yük bir zer rât ta i fe si. Bu tâ i fe de ki her bir zer râ týn va zi fe le ri i le yap týk la rý ve is ti mâl e dil dik le ri iþ ler fev ka lâ de hay ret ve ri ci dir. Böy le ce key fi ye ten bü yük bir â lem o lan vü cû du mu zun zer râ tý i le bi li nen, gö rü nen ha vâs sý mý za va rýn ca ka dar bü tün tâ i fe u bû di yet-i Ý lâ hi ye i çin de dir. Bu þük ran i ba de ti i le meþ gul o lan mu az zam vü cûd da ki tâ i fe ler i se, dý þý mýz da ki o bü yük â lem den da ha mu az zam bir ce ma at tir â de ta. E vet â de ta; bir kü çü cük kâ i nat hük mün de o ce ma at-i uz ma da her bir ar ka da þý mýn ce se di gi bi be nim ce se dim de ki zer re ler ve kuv ve ler ve duy gu la rým da hi Hâ lý ký nýn ru bu bi ye ti ne kar þý i ta at ve ih ti yaç la rý nýn li san-ý ha liy le Ýy ya ke na bü dü ve iy ya ke nes ta în di ye rek e mir ve i ra dei Ý lâ hi ye ye gö re ha re ket et tik le ri ni ve her an da Hâ lýk la rý nýn i na ye ti ne ve mer ha me ti ne ve yar dý mý na muh taç ol duk la rý ný gös te ri yor lar 2 Ýþ te e sa sýn da zer rât tan mü rek kep in san vü cû du, ken di si ni te þek kül e den zer râ týn þahs-ý mâ ne vî si na mý na, ya ni ken din de ki bü tün zer re ler, kuv ve ler ve duy gu lar na mý na Hâ lý ký nýn ter bi ye e di ci li ði ne mu ka bil i ta at e di yor. Ay ný za man da ih ti yaç la rý nýn da li san-ý hâ liy le An cak Sa na kul luk e der, an cak Sen den yar dým di le riz di ye ta leb, du â e de rek Rab bi nin e mir ve i ra de si ne gö re ha re ket e di yor. Her an da Hâ lýk ý nýn i nâ ye ti ne ve ay ný an da mer ha me ti ne ve yar dý mý na muh taç ol du ðu nu gör me si mâ nâ sý i le de, zer rât tan mü rek kep vü cûd tâ i fe si â de ta i ba de ti ni ya pý yor. Vü cûd tâ i fe si nin za hi ri ken di si - dir. Ba tý ný i se mad dî ve mâ ne vî ci hâ zat dýr. Mi de nin i çin de ki bir kýs mý ve bu kýs mýn te þek kü lün de ki zer rât; mi de nin bü tü nün de ki zer rât i le be ra ber iç or gan la rý mýz da ki zer rât ve ni ha yet bü tün vü cud da ki zer rât tâ i fe si, mü te da hil da i re ler den te þek kül e den ko ca man bir þahs-ý ma ne vî tâ i fe si o la rak kar þý mýz da, ya ný mýz da ya ni i çi miz de dir. Ý çi miz de ki bu ta i fe nin his ve ha vâss da i re si i se da ha dik kat çe ki ci dir. Tes bi tin de za man za man a ciz kal dý ðý mýz bu ha vâs sý mýz bi zi mâ nâ â lem le rin de se yâ hat et ti rir. Bi zim beþ ve ya on o la rak bil di ði miz an cak Üs ta dýn yir mi o la rak tes bit et ti ði bu his le ri mi zin en ge niþ le rin den kalb ve ha yâl, baþ lý ba þý na sý nýr ve had ko nu la ma yan la rý dýr. Ýþ te bu kalb ve ha yâl â le mi miz de ki tâ i fe ler, ne ka dar da dý þa rý da ki le rin i çe ri de ter si mi, ta sav vu ru da ol sa lar, yi ne de i çi miz de de ðil ler mi bu ha yâl le ri i le? Di li miz, bur nu muz, ku la ðý mýz, gö zü müz, e li miz vs. gi bi u zuv la rý mýz i le a fa kî â le me te mas e der, en fü sî â lem de te fek kür e de riz. Bir çi çe ði kok la ma te ma sý nýn son ra sý ta hak kuk e den ler; i þit ti ði miz se sin ken di si nin vü cu du mu zun dý þa rý sýn da ki ve i çe ri sin de ki hal le ri ve ha ke zâ bü tün bun lar da is ti mal e di len zer re ler, â lem ler, tâ i fe ler i le hep be ra ber iy ya ke na bü dü ve iy ya ke nes ta în mâ nâ sý nýn te cel li si ne ne ka dar gü zel ve mü na sip mâ sa dak o lu yo ruz. 3 Ýþ te zik re di len bu za hi ren kü çük a ma mü kem mel da i re de, kal bim(iz)de ki lâ ti fe-i Rab ba ni yem(iz), An cak Sa na kul luk e der, an cak Sen den yar dým is te riz. o ce ma at na mý na di yor. 4 Böy le ce vü cu du muz da ki mad dî ve ma ne vî zer rât â de din ce ve on lar na mý na is ti â ne ve is ti â ze yi i fa de et miþ o lu ruz. Bu da kâ i na týn ha li fe si ne lâ yýk ve þa yes te bir va zi yet o lur. Na bü dü nün bu i kin ci ta i fe si nin mü tâ lâ a sý bi zi vü cû du mu zun za hi rin den ba tý ný na; ba tý ný nýn ba tý nýn dan en za hi ri ne ka dar ki hal ka la rý na, ce se di mi zin cüz ün den kül lü ne va rýn ca ya ka dar te þek kül e den te fek kür da i re le rin de se ya hat et tir di. Hâ zâ min faz li Rab bi... Dip not lar: 1- Ý þa ra tü l-ý caz, B. Sa id Nur sî, Sh Þu â lar, B. Sa id Nur sî, sh Ko ku nun ken di si ve nak lin de is - ti mal e di len, Al la hu â lem, e sir mad - de si ne va rýn ca ya ka dar ki mal ze me - ler den te þek kül e den zer rât i le bu zer râ ta mu ha tab o lan in san be ra ber - ce iy ya ke na bü dü ve iy ya ke nes tâ in der ler. Ay nen bu nun gi bi ku la ðý mý za ge len se sin te þek kül ve ta hak kuk mal ze me le ri, ku lak ve muh te vi yâ tý, be yin ve muh te vi ya tý, vs. bun la rýn hep si ve ve kâ le ten in san be ra ber ce iy ya ke na bü dü ve iy ya ke nes tâ in der ler. Böy le ce ha vâs sý mý zýn bü tü nü - ne teþ mil e de bi le ce ði miz te fek kür i le ma ri fe tul lah müm kün dür. 4- Mek tu bat, B. Sa id Nur sî, sh SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 HABERLER HA BER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 3 Muharrem 1432 Ru mî: 26 T. Sani 1426 Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Polis ve eylemci TAH LÝL KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Pro tes to ey lem le rin de za man za man ya þa - nan ger ginlik ve po li s-ey lem ci ça týþ ma la rý, dün ya nýn her ta ra fýn da, hat tâ de mok ra si - nin ge liþ ti ði Ba tý ül ke le rin de de gö rü le bi li yor. 1 Ma yýs lar da, IMF ve Dün ya Ban ka sý top lan - tý la rýn da, zen gin ül ke li der le ri nin bu luþ tu ðu zir - ve ler de a de ta sa va þý an dý ran gö rün tü ler o lu þa - bi li yor. Ey lem ci le ri cop la yýp saç la rýn dan ve ya a - yak la rýn dan çe ke rek yer ler de sü rük le yen veya rast ge le bi ber ga zý ya hut taz yik li su püs kür ten po lis, o ran tý sýz güç kul lan mak la e leþ ti ri li yor. Çý kan sert ar be de ler de po lis le rin fe na hal de hýr pa la nýp can la rý ný zor kur tar dýk la rý da o lu yor. Hat tâ can ve ren po lis ler da hi o la bi li yor. Böy le du rum lar da a sýl so rum lu lu ðun han gi ta raf ta ol du ðu nu be lir le mek müm kün ol mu yor. O lay, ta raf la rýn bir bi ri ne gir di ði çok sý cak bir ça týþ ma ya dö nüþ tü ðün de bu nun ne re den kay nak lan dý ðý ný tes bit e de bil mek i çin, kar þý kar - þý ya ge len ey lem ci ler le po lis le rin dav ra nýþ la rý tek tek in ce le nip o na gö re tes bit ler ya pýl ma lý. Ba zan tek bir ey lem ci nin ya da po li sin fev rî ve pro vo ka tif tav rý, ça týþ ma yý a lev len di re bi li yor. Bu da, ge rek ey lem ci, ge rek se po lis ký lý ðýn da iþ gö ren pro vo ka tör le re o dak lan ma yý ge rek ti ri yor. Geç miþ te ve ha len bu tür o lay la ra sýk lýk la sah - ne o lan Tür ki ye nin, bun dan do la yý hay li zen gin bir tec rü be bi ri ki mine sa hip ol du ðu söy le ne bi lir. A lý nan bü tün gü ven lik ted bir le ri ne rað men, çok sa kin ge çen ey lem le rin, a ra ya sý zan pro vo - ka tör ler ma ri fe tiy le bir an da sert ve þid det li ça - týþ ma la ra dö nü þe bil di ði nin ör nek le ri de ya þan dý. Ba zý he ye can lý po lis le rin ge rek siz þid det kul - la nýp, rast ge le a dam to kat la dý ðý da ol du; hý zý ný a la ma yan ey lem ci le rin çi çek le ri so pa la dý ðý da. Po li sin sað du yu lu ve ba si ret li tav rýy la, pro vo - ka tör le rin ça ba la rý ný bo þa çý ka ra rak bir çok ey le - min o lay sýz bit me si ni sað la dý ðý ör nek ler de var. Pe ki, bil has sa bu tür den o lum lu tec rü be le re rað men, ay ný po li sin Dol ma bah çe ey lem ci le ri kar þý sýn da ser gi le di ði a þý rý sert tav rýn i za hý ne? Baþ ba kan Dol ma bah çe de rek tör ler le bu lu þur - ken dý þa rý da ki ey lem ci le re yö ne lik po lis mü da - ha le si sý ra sýn da ya þa nan lar hâ lâ tar tý þý lý yor. Ý çiþ - le ri Ba ka ný o lay la il gi li in ce le me nin sür dü ðü nü söy lü yor. Ba ka lým, bun dan ne so nuç çý ka cak? An cak ha di se nin ka mu o yu na yan sý yýþ bi çi mi, hü kü met a çý sýn dan sý kýn tý lý bir tab lo arz e di yor. Bir ta raf ta de mok ra si den, a çý lým dan, hak ve öz gür lük le ri ge niþ let mek ten söz e di lir ken, di ðer ta raf ta böy le bir po lis þid de ti gö rün tü sü nün o - luþ ma sý, geç miþ te ki ör nek ler de ol du ðu gi bi, çe - liþ ki ve sa mi mi yet siz lik e leþ ti ri le ri ne yol a çý yor. Böy le ce hem de mok ra tik a çý lým kap sa mýn da ger çek le þen bu luþ ma da rek tör le re ve ri len de - mok ra si me saj la rý gü me gi di yor, hem de bu me - saj lar la çe li þen bir po lis dev le ti i ma jý o lu þu yor. Hayli zaman dýr Baþ ba ka nýn prog ram la rý ný ve gü zer gâ hý ný ta kip e dip yu mur ta lý gös te ri ey lem - le ri ya pan grup la rýn bu yön de ki ha re ket li li ði a ra ver me den, tam ter si ne ar ta rak de vam e der ken, gü ven lik güç le ri nin bun la ra kar þý dik kat li, tem - kin li, ted bir li bir ha zýr lýk i çin de ol ma la rý nor mal. A ma bu son ha di se ler de ne ol du da, o þid det li ça týþ ma ve tek me le me gö rün tü le ri or ta ya çýk tý? Geç miþ te ki sa yý sýz tec rü bey le de sa bit o lan bir ger çek var ki, bu tür top lum sal o lay lar, hem po - lis, hem de ik ti dar i çin teh li ke li tu zak lar i çe rir. Þim di ye ka dar bu tür den tu zak la ra çok dü þül - dü ve ne ti ce le rin den her kes bü yük za rar gör dü. Böy le ol du ðu hal de ye ni le ri ne ni ye dü þü lü yor? E vet, çað daþ de mok ra si ler de top lan tý ve gös - te ri yü rü yüþ le ri yap mak, pro tes to ey lem le ri dü - zen le mek, te mel hak lar a ra sýn da ka bul e di li yor. A ma bu hak kul la ný lýr ken, ge nel gü ven li ði, a - sa yi þi, top lum hu zu ru nu sý kýn tý ya so ka cak ta výr ve dav ra nýþ la ra mey dan ve ril me me si ge re ki yor. O nun i çin, söz ko nu su ey lem le rin or ga ni za - tör ve ka tý lým cý la rý na da, orada görevli gü ven lik güç le ri ne de çok bü yük so rum lu luk dü þü yor. So nuç o la rak bu bir den ge me se le si. Bu den - ge nin sað lan ma sý i se bir ah lâ kî alt ya pý so ru nu. ÝLKÖÐRETÝM ve or ta öð re tim o kul la rýn da her öð ren ci nin bir spor da lýy la uð raþ ma sý ma dal ya, ö dül, ka tý lým bel ge si gi bi teþ vik e di ci faaliyet ler dü zen le ne cek. Mil lî E ði tim Ba ka ný Ni met Çu - buk çu, bu e ði tim-öð re tim yý lýn da o kul lar da ders sa at le ri nin a zal týl ma sý ve or ta ya çý kan boþ za ma nýn sos yal ve spor tif faaliyet ler le de ðer len - di ril me si i çin ge nel ge ya yým la dý. Çu buk çu, ge - nel ge de, il köð re tim, or ta öð re tim ve yay gýn e ði - tim ku rum la rýn da ki yak la þýk 15 mil yon öð ren - ci ye bi re bir u la þa rak on la rý il gi a lan la rý na gö re spor tif ve sos yal fa a li yet le rin i çi ne çek me nin a - maç lan dý ðý ný be lirt ti. Bu e ði tim-öð re tim yý lýn da ders sa a ti çi zel ge le rin de il köð re tim ve o rta öð re - tim o kul la rýn da haf ta lýk ders sa a ti sa yý la rý nýn a - zal týl dý ðý ný, ay rý ca 6. ve 7. sý nýf lar da Se vi ye Be lir - le me Sý na vý nýn (SBS) kal dý rýl dý ðý ný, böy le ce öð - ren ci le rin çe þit li fa a li yet ler de bu lun ma sý i çin ih - ti yaç du yu lan za ma nýn ka zan dý rýl dý ðý ný i fa de e - den Çu buk çu, be den, zi hin, ah lâk, ruh ve duy - gu ba ký mýn dan den ge li ve sað lýk lý ge liþ miþ ki þi - ler ye tiþ ti ril me si nin he def len di ði ni an lat tý. Bu çer çe ve de, Baþ ba kan lýk Genç lik ve Spor Ge nel Mü dür lü ðü i le pro to kol im za lan dý ðý ný hatýrla - tan Çu buk çu, ge nel ge de, þun la rý kay det ti: Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý i le Genç lik ve Spor Ge nel Mü dür lü ðü a ra sýn da im za la nan iþ bir li - ði pro to ko lüy le a çýk la nan ve uy gu la na cak o lan spor fa a li yet le ri nin dý þýn da ka lan öð ren ci le re de sos yal ve spor tif fa a li yet ler le u laþ mak en bü yük he de fi miz dir. Öð ren ci le ri mi zi il gi duy - duk la rý bir spor bran þý i le ta nýþ tý ra rak spor or - ta mýn da bu lun ma la rý ný sað la mak; is tis mar, þid det, mad de ba ðým lý lý ðý ve her tür lü kö tü a - lýþ kan lýk lar dan ko ru ya rak on la ra en doð ru bi - çim de spor kül tü rü nü ka zan dýr mak, ruh ve be den sað lý ðý ný ge liþ ti re rek ka bi li yet le ri öl çü - sün de spor fa a li yet le ri ne yön len dir mek, ay ný za man da li sans lý spor cu alt ya pý sý ný o luþ tur - mak ü ze re, il ve il çe le ri miz de li sans sýz spor cu öð ren ci le ri mi ze yö ne lik, ka zan ma nýn ve kay - bet me nin ö nem li ol ma dý ðý, ka tý lan her öð ren - ci ye ka tý lým bel ge si, ma dal ya ve çe þit li ö dül le - rin ve ri le ce ði bir ya pý da, be lir le ne cek branþ - lar da sos yal ve spor tif fa a li yet ler plan la nýp ic ra e di le cek tir. Ba kan Çu buk çu, as ký ya a lý nan O - kul Spor Ku lüp le ri Yö net me li ði nin de tek rar uy gu la ma ya ko nu la ca ðý ný bil dir di. An ka ra / a a A i le de ðer le ri ko run ma lý naksaray Be le di ye si nin Ak sa ray da baþ lat - tý ðý Hu zur lu A i le ve Mut lu Ev li lik O ku lu nda ilk ders ya pýl dý. O ku la ka yýt yap tý ran va tan - daþ lar Fa tih Ak ba ba nýn hu zur lu a i le ve mut - lu ev li lik ü ze ri ne an lat tý ðý der si din le di. Be - le di ye Kon fe rans sa lo nun da baþ la yan ilk der se Ak sa ray Be le di ye Baþ ka ný Nev zat Pal ta, e þi Ay sun Pal ta, Mil let ve ki li A li Rý za A la bo yun ve yak la þýk 50 ki þi ka týl dý. Ak sa - ray Be le di ye Baþ ka ný Pal ta, top lu mu muz da a i le ol ma nýn ve a i le de ðer le ri nin ko run ma - sý nýn çok ö nem li ol du ðu na dik kat çe ke rek þun la rý söy le di: Ak sa ray Be le di ye si o la rak Ak sa ray da bir il ki da ha ger çek leþ tir dik. 'Hu - zur lu A i le ve Mut lu Ev li lik O ku lu pro je mi zi bu gün baþ lat týk Bu Ak sa ray Be le di ye si ta ri - hin de bir ilk tir. Ak sa ray ý Tür ki ye nin en gü - zel þeh ri yap sak Tür ki ye yi dün ya nýn en gü zel ül ke si yap sak ne fark e der. Ý çe ri sin de ya þa yan in san la rýn gön lü yü re ði gü zel ol ma dýk tan son ra. Hu zur ol ma dýk tan son ra ne an lam i fa - de e der. Ak sa ray / ci han Öð ren ci ler ders, ve li ler kurs gö rü yor ndýyarbakir Ö zel Nil Ýl köð re tim O ku lu ve li le rin e ði ti me il gi si ni ar ttýr mak a ma cýy la ör nek bir kam pan ya baþ lat tý. O kul yö ne ti mi - nin aç tý ðý tez hip ve çi ni kur su na ve li ler bü yük il gi gös ter di. Ço cuk la rýy la o ku la ge len ve li ler, on la rý sý ný fa u ður la dýk tan son ra kur sa ka tý lý - yor. Öð ret men ler, bu sa ye de güç le nen o kula i le iþ bir li ðin den son de re ce mem nun ol duk - la rý ný söy le di. Gü ney do ðu da e ði tim a la nýn da ö nem li ça lýþ ma lar yü rü ten ö zel o kul lar ör nek ol ma ya de vam e di yor. Ö zel Nil Ýl köð re tim O ku lu, e ði tim de ör nek a lý na cak bir uy gu la ma da ha im za et ti. O ku lun halk e ði tim mer ke zi iþ bir li ðiy le aç tý ðý kur sa ilk e tap ta 250 ve li ka yýt yap týr dý. Kurs lar dö nem dö nem de vam e de - cek bü tün ve li le rin ka týl ma sý sað la na cak. Ve - li ler kur sun so nun da yap týk la rý el e me ði göz nu ru tez hip ve çi ni e ser le ri ni a ça cak la rý ser gi - de Di yar ba kýr lý lar la pay la þa cak. Çift lik gi bi o kul nankara DA ö zel bir o kul, öð ren ci le ri ne ta bi at ve hay van sev gi si ni a þý la mak a ma cýy la o kul kam pü sü i çe ri sin de mi ni hay va nat bah çe si i le do ma tes, ma rul, so ðan gi bi seb - ze le rin ye tiþ ti ril di ði uy gu la ma tar la la rý o luþ - tur du. Çi çek di kip, do ma tes ve ma rul ye tiþ ti - ren öð ren ci ler, yu mur ta la rý ný kü mes ten a la - rak ta bi ha ya tý öð re nir ken, ders a ra la rýn da i se mi ni hay va nat bah çe sin de ki ör dek, kaz, ta - vuk ve tav þan la rý el le riy le bes li yor lar. Ü mit - köy de fa a li yet gös te ren ö zel Gür çað Ko le ji Ge nel Mü dü rü Hü se yin Gür çað, a na sý ný fý ça ðýn da al dýk la rý öð ren ci ler le li se öð re ni mi bi te ne ka dar u zun sü ren bir e ði tim-öð re tim dö ne mi ge çir dik le ri ni be lirt ti. Ýn san ye tiþ tir - me nin çok ö nem li bir gö rev ol du ðu nun al tý - ný çi zen Gür çað, þöy le ko nuþ tu: A ma cý mýz sa de ce bu ra da ço cuk la ra a ka de mik o la rak e - ði tim ver mek de ðil. Öð ren ci le ri mi zi a ka de - mik ba þa rý la rý nýn ya nýn da sos yal yön den de des tek li yo ruz. Bu nun en gü zel ör ne ði o kul i - çe ri sin de o luþ tur du ðu muz mi ni hay va nat bah çe si, çe þit li mey ve seb ze le rin ye tiþ ti ril di ði uy gu la ma bah çe le ri. Öð ren ci le ri miz ta vuk - lar la, tav þan lar la, kö pek ler le iç i çe ler, hay van sev gi si ni öð re ni yor lar. Bir ta vu ðun na sýl yu - murt la dý ðý ný bi len öð ren ci yok gi biy di da ha ön ce, an cak þim di ta ma mý na ya ký ný bu nu ya - þa ya rak öð ren di. An ka ra / a a Ýz mit te ki hur da cý lar þe hir dý þý na çý kar tý la cak nýzmýt TE ma hal le a ra la rýn da ki hur da cý lar þe hir dý þý na çý kar tý la cak. Hur da cý lar, Ý zay daþ ya kýn la rýn da ki böl ge ye ta þý na cak. Yýl lar dýr Ýz - mit in ö nem li so run la rý a ra sýn da yer a lan, hur da cý la rýn þe hir dý þý na çý kar týl ma sý ko nu - sun da ki ça lýþ ma lar da so na ge lin di. Ýz mit Be - le di ye si ve Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di ye si i le or tak yü rü tü len ça lýþ ma i le þe hir i çin de bu lu - nan bü tün hur da cý lar, Ý zay daþ ko ru ma ban dý i çin de yer a lan böl ge ye ta þý na cak. Pro je i le il - gi li o la rak 1/1000 öl çek li uy gu la ma i mar pla - ný i le in þa at pro je len dir me ça lýþ ma la rý nýn son a þa ma sý na ge lin di. Ýz mit ge ne lin de top lam 78 hur da cý bu lun du ðu nu a çýk la yan Ýz mit Be le - di ye Baþ ka ný Dr. Nev zat Do ðan, ye ni be lir le - nen a lan dý þýn da hur da cý la rýn fa a li yet le ri ni sür dür me le ri nin söz ko nu su ol ma ya ca ðý ný be lirt ti. Ýz mit / ci han MEB den spo ra teþ vik ge nel ge si MÝL LÎ E ÐÝ TÝM BA KA NI ÇU BUK ÇU, ÝL KÖÐ RE TÝM VE LÝ SE LER DE A ZAL TI LAN DERS SA AT LE RÝ NÝN YE RÝ NE SOS YAL VE SPOR TÝF FA A LÝ YET LE RÝN AR TTI RI LA - RAK, HER ÖÐ REN CÝ NÝN BÝR SPOR DA LIY LA TA NIÞ TI RIL MA SI TA LÝ MA TI VER DÝ. BALIKESÝR Va li Yar dým cý sý Sel da Du ral, Tür ki ye ge ne lin de 4 mil yon 848 bin 707 ki þi nin o ku ya yaz ma bil me di ði ni, bun lar dan 4 mil yon 96 bin 964 ü nün i se ka - dýn ve kýz lar dan o luþ tu ðu nu be lirt ti. Ba lý ke sir Va li li ði, 2008 yý lýn dan i ti ba ren uy gu la ma da o lan, fa kat bu gü ne ka dar ve rim li li ði sað la na ma yan A na-kýz O kul - da yýz Kam pan ya sý i le il ge ne lin de o ku ma yaz ma bil me yen 65 bin 717 va tan da þa u laþ mak i çin fa al e ði tim kam pan ya sý yü rü te cek. Pro je yi ta nýt mak a ma cýy la Öz mer kez Ka re si Sa lo nu nda, Va li Yýl maz Ars lan baþ kan lý ðýn da bir top lan tý dü zen len di. Kam pan yay la il gi li su num ya pan Va li Yar dým cý sý Sel da Du ral, Tür ki ye ge ne lin de 4 mil yon 848 bin 707 o lan o ku ma yaz ma bil me yen ki þi nin 4 mil yon 96 bin 964 ü nün ka dýn ve kýz lar dan o luþ tu ðu nu, bu se bep le pro je nin a na te - ma sý nýn A na-kýz O kul da yýz ol du ðu nu söy le di. Ba lý ke sir de 2008 yý lýn dan bu gü ne ka dar 68 bin 543 o ku ma yaz ma bil me yen den, an cak yüz de 2,86 sý o lan bin 971 ki þi ye u la þýl dý ðý ný i fa de e den Du ral, bu nun çok dü þük bir ra kam ol du ðu nu vur gu la dý. 1 A ra lýk 2010 ta ri hi i ti ba riy le 15 bin 122 er kek ve 50 bin 595 ka dýn ol - mak ü ze re top lam 65 bin 717 o ku ma yaz ma bil me yen ol du ðu na dik kat çe ken Va li Yar dým cý sý Du ral, 2012 yý lý na ka dar de vam e de cek kam pan ya i çin her han gi bir ö de nek sý kýn tý mýz yok. Ý li miz de o ku ma yaz ma bil me yen le rin sa yý sý ný a þa ðý ya çek mek i çin ça lýþ ma la ra baþ la ya ca ðýz. de di. Ba lýk ke sir / ci han Televizyon okumaya engel SELÇUK Üniversitesince (SÜ) 30 bin 250 ilköðretim ve orta öðretim öðrencisi üzerinde yapýlan araþtýrma öðrencilerin büyük bir bölümünün macera konulu kitaplarý tercih ettiðini ortaya çýkardý. Araþtýrmada öðrenciler, kitap okumalarýna engel olarak ilk sýralarda televizyon ile YGS ve SBS yi gösterdi. Proje sorumlusu SÜ Ahmet Keleþoðlu Eðitim Fakültesi Eðitim Programlarý ve Öðretimi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ali Murat Sünbül Bu çalýþma, katýlýmcý sayýsý bakýmýndan þimdiye kadar ülkemizde yapýlmýþ okuma alýþkanlýðý belirleme çalýþmalarý arasýnda en kapsamlýsýdýr dedi. Kitap okuma davranýþýný olumsuz etkileyen okul dýþý faktörlerin baþýnda televizyon izleme alýþkanlýðý geliyor. Televizyon izleme süresi arttýkça kitap okuma davranýþý azalýyor. Çalýþmaya katýlan ilköðretim öðrencilerinin büyük bir çoðunluðu kitap okumaya engel faktörler olarak televizyonun yaný sýra ödevlerin çokluðu ile SBS ye hazýrlanmasýný gösteriyor. Bilgisayar kullanýmý ve kitap fiyatlarýnýn da okuma alýþkanlýðýný olumsuz etkilediði ifade ediliyor. Konya / aa TÜRK Kýzý la yý ve Tür ki ye Di ya net Vak fý nýn Pa kis tan ze kât yar dý - mý nýn ilk bö lü mü 12 A ra lýk Cu ma gü nü yo la çý ký yor. Tür ki ye Di - ya net Vak fý Pa kis tan Ze kât Da ðý tý mý Pro je si i le top la dý ðý yar dý mý - nýn ilk bö lü mü nü o luþ tu ran 200 a i le lik, 16 ton yar dým mal ze me si ni An ka ra dan yo la çý ka rý yor. Türk Ký zý la yý i le Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý - ðý ve Tür ki ye Di ya net Vak fý nýn pay daþ lý ðýn da ha ya ta ge çi ri len Pa - kis tan Ze kât Da ðý tý mý Pro je si i le en az 75 bin a fet ze de a i le nin bir ay lýk a cil te mel ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sý plan la ný yor. Pro je i le Türk hal ký nýn di nî ve ci be le ri ni en uy gun bi çim de ye ri ne ge tir miþ ol ma sý, yar dým la rýn en çok ih ti ya cý o la na u laþ tý rýl ma sý da sað la na - cak. Bu ö nem li yar dým pro je si kap sa mýn da Kur ban Bay ra mý ön ce - sin de ilk par ti o la rak 200 a i le lik A i le Mut fak Se ti ve A i le Gý da Pa ke ti i le çi ko la ta sel böl ge si ne gön de ri le cek. Top lam a ðýr lý ðý 16 ton o lan yar dým mal ze me si sel den en çok et ki le nen Ba loc his tan, Khyber Pakh tunk hwa, Pun jab, Sindh ve Gil git Bal tis tan e ya let le - rin de ki ih ti yaç sa hip le ri ne u laþ tý rý la cak. An ka ra / ci han Pa kis tan a ze kât yar dý mý yo la çý ký yor 4 mil yon 849 bin ki þi o ku ma yaz ma bil mi yor

4 Al kan ýn La ik - li ðin çö züm len me sin de o nun söy le mi nin bir ö ne mi o la cak mý? so ru su ü ze ri ne i se Prof. Dr. Ni lü fer Gö le, þun la rý kay det ti: Ol ma sý ge re kir ki, biz bu ba sit denk lem ler - den kur tu la lým. Dü þün ce a lýþ kan lýk la rý mý za bi raz da ha kat man ek le me miz ge re ki yor. Yü zey sel lik ten u - zak ve bi raz da ha faz la kat man lý dü þün me miz ge re ki yor. As lýn da bu gün Ýs lâm da, u lu sal cý lýk gi bi kat man sýz la þý yor, tek tip le þi yor. Ýs la mi dü þün ce ye de bak tý ðý mýz da çok se kü ler ve mo - dern si ya si dü þün ce nin çok et ki sin de ol du ðu nu göz le ye bi li yo ruz; on lar da u lu sal la þý yor ör ne ðin, ve ya hut bur ju va la þý yor. Mad de le þi yor, mad di yat çý la þý yor da di ye bi li riz. Bun la ra di ren mek çok zor! PROF. Dr. Ni lü fer Gö le, Be di - üz za man ha re ke ti nin Tür ki - ye de di nin u nut tu rul ma sý pro je si ne kar þý di ni ya þat ma pro je si o la rak kar þý lýk ver di ði - ni kay det ti. Ça lýþ ma la rý ný Fran sa da sür - dü ren Türk Sos yo log Prof. Dr. Ni lü fer Gö le, E de bi yat, Kül tür ve Sa nat Der gi si E lif ten Su at Al kan ýn yö nelt ti ði... Be di üz za - man ýn kim li ði, mo dern bi li min do ðu þun dan i ti ba ren ye ni bir dü þün me þek li ne dö nü þü yor. Di ðer di nî yo rum cu lar la Be di - üz za ma nýn yak la þý mý a ra sýn da ö nem li bir far kýn ol du ðu, Þe rif Mar din in göz lem le rin den an la - þý lý yor. Be di üz za man i le il gi li yak la þý mý nýz na sýl? so ru su na þöy le ve vap ver di: "Doð ru su þu a ra lar bu söy le di ði niz ko nu ü ze - rin de ya kýn ta kip i çin de de ði lim. Ta biî ge liþ me le re Av ru pa i çin - den bak tý ðým i çin Tür ki ye de ki be lir li mev zu la rýn ya kýn dan de - ðer len di ril me si hu su sun da zor - la ný yo rum. Fa kat þu nu söy le ye - bi li rim: Bir ke re Tür ki ye de di - nin u nut tu rul ma sý ve u nu tul - ma sý pro je si ne kar þý bel ki de en ö nem li bir ha týr lat ma ve ya þat ma pro je si o - la rak gö rü yo rum doð - ru su. Su at Al kan ýn Böy le or ta ya çý kýþ þek liy le de... di ye a ra - ya gir me si nin ar dýn - dan Prof. Dr. Ni lü fer Gö le, þöy le de vam et ti: "E vet, o an lam da Be di üz - za man ha re ke ti nin ve dü - þün ce si nin çok ö nem li bir - si ya sî de ðil- fa kat pa ra dig ma di ye bi le ce ði miz fark lý bir dü - þün ce sis te mi ne pa ra lel o la rak sür dür dü ðü nü dü þü nü yo rum. Ya ni o nu sa de ce si ya sî bir ha re - ket le ký sýt la ya ma yýz, bir si ya sî ha re ke te in dir ge yen le yiz. Ý - nanç sis te mi ni çok da ha fark lý bir in san ta ný mý o la rak var e di yor. Bu an lam da çok ö nem li. Sa de ce bi lim ve din le i liþ ki si de ðil, di nin ya þa ma ya de vam et me si a - çý sýn dan ba kýl dý - ðýn da da çok ö - nem li bir hiz - met. SÝYAH-BEYAZ AHMET DURSUN ah met dur ma il.com 4 HA BER PROF. DR. NÝLÜFER GÖLE, BEDÝÜZZAMAN HAREKETÝNÝN TÜRKÝYE DE DÝNÝN UNUT- TURULMASI VE UNUTULMASI PROJESÝNE KARÞI BELKÝ DE EN ÖNEMLÝ BÝR HATIRLATMA VE YAÞATMA PROJESÝ OLDUÐUNU KAYDETTÝ. Ýs lâm dan, Müs lü man lar dan du yu lan kay gý ya da kor ku yu i fa de i çin kul la ný - lan Ýs la mo fo bi, son yýl la rýn tar tý þý lan bir ol gu su dur. Ýs lâm ý da re hin a lan 11 Ey lül den bu ya na, bil has sa Ba tý da, te rör Ýs lâm i liþ ki si çe þit li mah fil ler de tar tý þý la dur du. Ba tý da, te - rör i le Ýs lâm ý bir a ra da gös ter me ça ba la rý kar þý sýn da, Ýs lâm ýn sev gi, ba rýþ ve hoþ gö rü yü yan sý tan ha ki kî yü zü nü or ta ya koy ma ref lek si de çe þit li þe kil ler de ken di ni gös ter di. Ýs lâ mî te rör ol gu su na da yan dý rý lan Ýs la mo fo bi yi or - ta dan kal dý ra bil mek i çin çe þit li a dým lar a týl dý. Son gün le rin göz de si ne ma film le rin den bi ri o lan New york ta Beþ Mi na re, bu a dým - lar dan bi ri o la rak A me ri ka nýn Ýs lâm dün ya sý i le il gi li pa ra no ya sý na dik kat çek mek te ve Ýs - lâm ýn te rö rün her tür lü sü nü tas vip et me yen hoþ gö rü di ni ol du ðu me sa jý ný ver mek te. Fil - min tek nik a na li zi ni ya pa cak dü zey de si ne ma bil gi si ne sa hip de ði lim; an cak fil min son de - re ce pro fes yo nel ce çe kil di ði ni, ak si yon sah - ne le ri nin Holl ywo od film le ri ni a rat ma dý ðý ný ve bu yö nüy le tak di re þa yan ol du ðu nu söy le - ye bi li rim. Be nim dik kat çek mek is te di ðim hu sus fil min muhtevasýyla il gi li. Ýs tan bul, New York, Bit lis üç ge nin de ge çen hi kâ ye de, Tür ki ye nin ya kýn dö ne mi ne a it ba zý o lay ve ki þi le re dik kat çe ki le rek hoþ gö rü me sa jý ve ba rýþ me sa jý ve ri li yor. A me ri ka da e le ge çi ril di ði sa ný lan ra di kal Ýs lâm cý ör gü tün li de ri Dec cal i tes lim al mak i çin A me ri ka ya gi den Mah sun Kýr mý zý gül ve Mus ta fa San dal i le New york po lis teþ ki lâ tý þe fi a ra sýn da ge çen di ya log, A me ri ka lý la rýn Müs lü man la ra ve Ýs - lâm a ba ký þý ný e le ve ri yor. 11 Ey lül ün en ka - zýn da kar de þi nin kal dý ðý ný i fa de e den po lis þe fi, bü tün Müs lü man la rý te rö rist o la rak gör - me e ði li min de. Bu e ði lim, Dec cal di ye tu tuk - la nan Ha cý Gü müþ ün son de re ce mü ta va zi, hoþ gö rü ve sev gi do lu ha ya tý kar þý sýn da bo ca - lý yor. Mus ta fa San dal, Ha cý Gü müþ e öy le si - ne hay ran ka lý yor ki, yan lýþ a da mý tu tuk la dýk - la rý ný, o nu Tür ki ye ye gö tür me me le ri ge rek - ti ði ko nu sun da Mah sun Kýr mý zý gül e bas ký bi le ya pý yor. Ne var ki, Ha cý Gü müþ ken di si - ni tes lim et mek is te me yen A me ri ka lý Müs lü - man dost la rý ný da ik na e de rek Tür ki ye ye gi - de rek ak lan mak is te di ði ni, bir te rö rist ve ka til o la rak suç lan ma sý ný ka bul e de me ye ce ði ni be - lir ti yor ve tes lim o lu yor. Film de be ni ra hat sýz e den hu sus lar dan bi - rin ci si, ve ri len hoþ gö rü me sa jý nýn þek liy le il - gi li. Bu gö re vi üst le nen Ha cý Gü müþ ün Hý - ris ti yan o lan e þi ve yi ne Hý ris ti yan o lan da - ma dýy la, Ýs lâm i le Hý ris ti yan lýk a ra sýn da bir far kýn ol ma dý ðý iz le ni mi u yan dý rý lý yor. Fýk - hen hal le dil miþ o lan ehl-i ki tap tan bi ri i le ev - li li ðin na sýl ol ma sý ge rek ti ði me se le le ri ne bu - ra da gi re cek de ði lim; yal nýz boy nun da haç la do la þan Ha cý Gü müþ ün e þi ve ön ce ki li se de Hý ris ti yan ni kâ hý son ra i mam ni kâ hý ký ya rak bir Hý ris ti yan la ev le nen ký zý çiz dik le ri a i le pro fi li i le ka fa la rý ka rýþ týr mak ta, din ler a ra sý di ya log la il gi li is tif ham lar u yan dýr mak ta dýr. Ý kin ci hu sus, film de dü rüst ve kah ra man po lis i ma jý ný çi zen Mah sun Kýr mý zý gül ün Türk is tih ba ra tý ve po lis teþ ki lâ tý baþ ta ol mak ü ze re Ýn ter pol ü bi le al da ta rak yan lýþ bil gi ve bel ge ler le Ha cý Gü müþ ü Dec cal o la rak gös - ter me si bir çok iz le yi ci gi bi be ni de çok þa - þýrt tý. Me ðer Ha cý Gü müþ, yýl lar ön ce Mah - sun un ba ba sý ný öl dür dü ðü nü san dý ðý ki þi i - miþ ve ken di kan dâ vâ sý na ül ke le ri de a let e - de rek Ha cý Gü müþ ü Tür ki ye ye ge tir mek i - çin ya lan söy le miþ, ya lan bel ge ler dü zen le - miþ. Kur ân â yet le ri ni ez be re o ku ya bi le cek ka dar Ýs lâ mî bil gi ye sa hip o lan Mah sun un kan dâ vâ sý na â let o la bil me si, Ýs lâ mî de ðer le ri iç sel leþ ti re me me ko nu sun da ken di i çi miz de - ki çe liþ ki le ri or ta ya koy mak tay dý. Son o la rak doð du ðu yer le rin öz le miy le tu - tu þan Ha cý Gü müþ, Bit lis li bir â li min Bi zim en bü yük düþ ma ný mýz ce ha let, fa kir lik ve a - ra mýz da ki ay rý lýk lar dýr sö zü nü ak ta rýr ken ken di si nin ce ha let ten kaç tý ðý ný, son yýl lar da i se dur gun su la rý bu lan dýr ma mak i çin Tür - ki ye ye dön me di ði ni söy lü yor du. Tür ki ye de su la rýn na sýl bu lan dý ðý ve dur gun laþ tý ðý, Ha - cý Gü müþ ün Tür ki ye ye dön mek le su la rýn tek rar na sýl bu la na ca ðý, Ha cý Gü müþ ün ki - mi tem sil et ti ði so ru la rý nýn ce va bý film de yok. Fil min so nun da ger çek Dec cal in ya ka - lan ma sý i le suç suz lu ðu an la þý lan ve ser best bý ra ký lan Ha cý Gü müþ ün Bit lis te Mah - sun un de de si ta ra fýn dan vu ru la rak öl dü rül - me si, fil mi tra jik bir bi çim de son lan dý rýr ken, bu top rak lar da ce ha le tin hü küm ran lý ðý ný da bel ge ler ni te lik tey di. New york ta Beþ Mi na re Bediüzzaman dinin unutturulmasýný önledi CUM HU RÝ YET bi raz düz bir sa týh ta, bir an - lam da çok ö nem li bir ger çe ði or ta ya çý ka rý yor. A ma çok ö nem li bir u nut ma ar zu su nun ü ze rin - de yük se li yor di yen Prof. Dr. Ni lü fer Gö le, þu gö rüþ le ri di le ge tir di: Di ni, Os man lý yý, di ðer a - zýn lýk la rý, Hý ris ti yan a zýn lýk la rý, ken di i çin de ki Müs lü man lýk ta da Sün nî Müs lü man lar ha ri cin - de ki top lu luk la rý ne re dey se yok sa yý yor. Di ðer yan dan ço ðul cu luk an la mýn da as lýn da çok u lu - sal laþ tý rýl dý ðý i çin, bir de çok ye ni lik ler ya þa ný - yor. O nun i çin geç miþ ten kop ma þek lin de ya þa - nan bir ger çek le kar þý kar þý ya yýz. Bu nok ta da Be - di üz za man ha re ke ti nin geç miþ ten kop ma ya kar - þý da çok ö nem li bir ha re ket ol du ðu nu dü þü nü yo - rum, bir an lam da o geç mi þin de vam lý lý ðý ný da sað lý yor. San ki top rak al týn da ya þa yan ve top rak - la bir lik te on da ya þa yan bit ki le rin kök le ri ni sü rek li bes le yen bir gý da gi bi, in san la rýn ma zi le rin den ge len ruh dün ya sý ný ve a kýl dün ya sý ný fark lý bir bi - çim de bes le me ye de vam et ti ði ni gö rü yo ruz. ÝS LÂM, TEK TÝPLEÞÝYOR SAÝD NURSÎ, TOP LU MUN GEÇ MÝÞ LE BA ÐI NI KU RU YOR Prof. Dr. Ni lü fer Gö le AN KA RA Ti ca ret O da sý (A TO) Baþ ka - ný Si nan Ay gün, 1,5 mil yon kre di kar tý kul la ný cý sý nýn borç la rý ne de niy le ic ra kor ku su ya þa dý ðý ný i fa de e de rek, tor ba ya sa da kre di kar tý borç lu la rý na da yer ve ril me si ta le bin de bu lun du. A TO dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, A TO Baþ ka ný Ay gün ün Baþ ba kan Re cep Tay yip Er - do ðan, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký - lýç da roð lu ve MHP Ge nel Baþ ka ný Dev - let Bah çe li ye bi rer mek tup ya za rak, kre di kar tý borç lu la rý nýn du ru mu hak - kýn da bil gi ver di ði, kre di kar tý borç la rý - na ö de me ko lay lý ðý sað lan ma sý ta le bin - de bu lun du ðu bil di ril di. A çýk la ma ya gö - re, Ay gün, mek tu bun da, Mer kez Ban - ka sý ve ri le ri ne gö re, Ey lül a yý i ti ba riy le kre di kar tý borç lu su ki þi sa yý sý nýn 1 mil - yon 446 bin 622 ki þi ye yük sel di ði ni, a i - le le riy le bir lik te dü þü nül dü ðün de yak la - þýk 6 mil yon ki þi nin sý kýn tý ya þa dý ðý ný an lat tý. Ay gün, 1,5 mil yon ki þi bor cu nu ö de ye me miþ ic ra a þa ma sý na ge lin miþ, þim di 6 mil yon ki þi her an ic ra me mu ru ge lip ka pý ya da ya na cak, buz do la bý, te le - viz yon gi de cek di ye ka bus gö rü yor gö - rü þü nü i fa de et ti. Geç miþ dö nem de bir - kaç kez ya say la ö de me ko lay lý ðý sað lan - ma sý na rað men ban ka la rýn ba týk kre di kar tý a la cak la rýn da ki bü yü me nin sür dü - ðü nü be lir ten Ay gün, mek tu bun da, 4,1 mil yar li ra ya yük se len ban ka la rýn ba týk kre di kar tý borç la rý nýn top lam kre di kar tý har ca ma la rý na o ra ný nýn yüz de 9,8 i ka dar bir re kor bü yük lük o luþ tur du ðu - nu bil dir di. An ka ra / a a Rum ye tim le ri se vin di BÜ YÜ KA DA DA KÝ Rum ye tim ha ne si nin ta pu - su nun Fe ner Rum Pat rik ha ne si ne ve ril me si, ye tim ha ne de bü yü yen Rum la rý se vin dir di yýl la rý a ra sýn da ye tim ha ne de an - ne siy le bir lik te ka lan Cos tan tin Ko kof (65), se - vin ci ni, Ye ni den doð sam se ve se ve ye tim ha - ne de ka lýr dým cüm le siy le di le ge tir di. 6-7 Ey - lül o lay la rý nýn ya þan dý ðý 1955 yý lýn da da ye tim - ha ne de kal dý ðý ný, bir Rum o la rak hiç bir sý kýn tý ya þa ma dýk la rý ný kay de den Ko kof, bir lik te bü - yük dük le ri ar ka daþ la rý nýn ço ðu nun yurt dý þýn - da ya þa dý ðý ný söy le di. Ye tim ha ne nin 46 se ne son ra pat rik ha ne ye ve ril me si ni se vinç le kar þý - la dý ðý ný söy le yen Rum ye tim Cos tan tin Ko kof, yýl la rý ný ge çir di ði ye tim ha ney le il gi li duy gu la rý - ný an lat tý. Ye ni den doð sam se ve se ve ye tim - ha ne de ki o ku lu ma gi der dim. Gün le rim o ra da o ka dar gü zel geç ti ki; ta rif e de mem. Bu ra sý pat rik ha ne ye a it ti ve dâ vâ lýk tý. Hak kýn ye ri ni bul du ðu na i na ný yo rum di yen Ko kof, ye tim - ha ne nin Fe ner Rum Pat rik ha ne si ne i a de e dil - me si ka ra rý ný se vinç le kar þý la dý ðý ný i fa de et ti. Ye tim ha ne nin ka pa týl dý ðý ve Kýb rýs o lay la rý dolayýsýyla Yu nan uy ruk lu Rum la rýn sý nýr dý þý e dil di ði 1964 yý lýn da as ker de ol du ðu nu söy le - yen Ko kof, Ye tim ha ne nin ne den ka pan dý ðý ný bi le mi yo rum, ben o za man as ker dey dim. O - ra da ka lan ço cuk lar o se ne ler de A ya Ni ko la ya gön de ril di de di. Ýs tan bul da ya þa nan 6-7 Ey - lül 1955 o lay la rý sý ra sýn da ye tim ha ne de her - han gi bir so run ya þa ma dýk la rý ný da kay de den Ko kof, Ah þap 5 kat lý bir bi nay dý, bi zim za - ma ný mýz da he men he men 253 ço cuk ba rý ný - yor du. Ga yet i yi ve ga yet mem nun duk. Hiç bir sý kýn tý ya þa ma dýk þek lin de ko nuþ tu. An ne si Ýz ma ro ve kýz kar de þi Va sil ki i le bir lik te ye tim - ha ne de ya þa dýk la rý ný an la tan Cos tan tin Ko kof, ye tim ha ne de bir lik te o ku du ðu bir çok ar ka da - þý nýn da ha son ra Av ru pa ve Am re ri ka ya git ti - ði ni söy le di. Ýs tan bul / ci han Sýcaklýklar 16 derece düþecek Haf ta yý gü neþ li ge çi ren Mar ma ra Böl ge si nde ha va sý cak lýk la rý cu ma gü nün den i ti - ba ren his se di lir de re ce de dü þe cek. Dev let Me te o ro lo ji Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðün den al dý ðý bil gi ye gö re, Ýs tan bul da ha va sý cak lýk la rý nýn 18 de re ce den 7 de re ce ye, Ça - nak ka le de 19 de re ce den 4 de re ce ye, Ba lý ke sir de 17 de re ce den 3 de re ce ye, Bur - sa da i se 18 de re ce den 2 de re ce ye düþ me si ve kar ya ðý þý nýn ol ma sýbek le ni yor. Böl - ge de ge ce sý cak lýk la rý nýn da ek si 3 de re ce ye ka dar dü þe ce ði tah min e di li yor. Kredi kartý borçlularý da torba ya girsin FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Eðitimdeki dertler bitmez mi? FARK Eði tim le il gi li ko nu la rý ko nu þur ken, öð ret men - le rin çek ti ði sý kýn tý la rý ye te rin ce di le ge ti re - me di ði mi zin de far kýn da ol ma lý yýz. Sa de ce ve li top lan tý sý dolayýsýyla o ku la gi den le rin sis tem - den çok da þi kâ yet et me ye hak ký ol maz. Þu da var ki, ve li top lan tý sý ol ma dan bir o ku la gi dip ço cu ðu nu zun du ru muy la il gi li bil gi al mak is - ter se niz, bu ta výr bi raz da ga rip kar þý la nýr. Ha yýr - dýr, ni çin gel di niz? Biz si zi ça ðýr ma dýk ki! Bu gün ve li top lan tý sý mý var? söz le ri söy len me se de, yö ne - ti ci le rin dav ra nýþ la rýn da bun lar se zi lir. Bel ki öð ret men ve o kul yö ne ti ci le ri bu tes bit le re i ti raz e de cek, a ma en a zýn dan ba zý o kul lar da böy le ol du ðu nu söy le ye bi li riz. Bu na da i ti raz e di lir se, ve li top lan tý sý dý þýn da git ti ðim bir dev let o ku lu nda böy le mu a me le ler le kar þý laþ tý ðý mý ra hat lýk la i fa de e de bi li rim. Kar þý laþ tý ðým il gi siz lik son ra sýn da, o kul mü dü rü ne Öð ren ci ve li le ri nin a ðýr la na bil me si i çin bir o da tah sis e dil me si ni tek lif et miþ, Bu ve li de ne re den çýk tý? an la mýn da ta výr la kar þý laþ mýþ týk. Ge çen ler de bir öð ret men an lat mýþ tý: Bir ve li o ku la ge le rek ço cu ðu nun du ru mu nu sor muþ. Öð ret men de so ru lan ço cu ðu ha týr la ma dan, Not la rý ga yet i yi de - miþ. Ve li git tik ten son ra not def te ri ne ba kýn ca, so ru - lan öð ren ci nin not la rý nýn za yýf ol du ðu nu far k et miþ. Ne yap sýn? Ve li ye i yi de di ði i çin mec bu ren ka na at no tu ve re rek öð ren ci nin no tu nu yük selt miþ... Ge rek o kul la rýn ka la ba lýk o lu þu ve ge rek se öð ren ci-öð ret - men-ve li üç lü sün de ye ter li iþ bir li ði ve kay naþ ma ol ma - dý ðý i çin ben zer yan lýþ lar her za man o la bi li yor. O kul lar da þa hit ol du ðu muz bir yan lýþ lýk da, gö rev li öð ret men ya da i da re ci le rin öð ren ci le re as ker gi bi dav - ran ma sý. Bil has sa sa bah ve ak þam sa at le rin de, marþ ya da and i çer ken ser gi le nen ba ðý ran-ça ðý ran e ði tim ci gö - rün tü sü hiç hoþ de ðil. Bu ben zet me i le as ker le re ya pý la - ný nor mal ka bul et ti ði miz dü þü nül me sin. Ba ðý ran-ça ðý ran e ði tim ci gö rün tü sün den ra hat - sýz o lan lar dan bi ri de O kay Gö nen sin ol muþ. Gö - nen sin Va tan da þöy le yaz mýþ: E vi min ya ký nýn da bir o kul var. Ge nel lik le eð le nen, oy na yan ço cuk la - rýn ke yif li u ðul tu su ge li yor. Cu ma la rý ve di ðer tö ren gün le rin de i se ço cuk la rýn ne þe li u ðul tu su nu bas tý - ran, ba ðý ran öð ret men le rin se si o lu yor. Ço cuk lar öð ret me nin her de di ði ni he men yap - mý yor. Eð len me yi he men bý rak mak is te mi yor lar, hak lý o la rak. A ma öð ret men sa býr sýz, he men hi za ya gir me le ri ni, gül me yi, ko nuþ ma yý kes me le ri ni is ti - yor. Ço cuk lar di re ni yor, öð ret men da ha çok ba ðý rý - yor. On la rýn ba ðýr ma sý ço cuk la rý uy sal laþ týr mý yor, öð ret me nin ta li mat la rý ný din le mek te yi ne de a ce le et mi yor lar. A ma öð ret men ba ðý rý yor... Ba ðýr mak bir öf ke i fa de si, ba zen is yan i fa de si, ba zen de ko run ma yön te mi. (...) A ma bir zo run lu ik na, sus tur ma yön te mi o la rak, bir ko run ma yön - te mi o la rak ba ðýr ma nýn an la þý lýr bir ya ný yok. Bu sa ik ler le ba ðý ran lar la em pa ti ye de ge rek yok. (...) Ba ðý ran bir de ba ðý rý lan dan yu kar day sa, ba ðý ra nýn key fi ne di ye cek ol maz. Ba ðý rý lan ço cuk lar ba ðý ran öð ret me ne ce vap ver me, ba ðýr ma im kâ ný na sa hip de ðil ler dir. Ba ðý ran öð ret men is ter se on la rýn ha - yat la rý ný ka rar týr. (...) Öð ret me nim lüt fen ba ðýr - ma yýn. (Va tan, 4 A ra lýk 2010) Ben zer ba ðýr ma la ra he pi miz, bil has sa e vi o kul la ra ya kýn o lan lar þa hit ol muþ tur. Bu ve si le i le o kul zil le - rin den duy du ðu muz ra hat sýz lý ðý da ha týr lat mak is te - riz. Ba zý o kul la rýn zil le ri, her hal de 3-5 km ö te den du yu lu yor. Öð ret men le ri mi zin iþ le ri nin ha ki ka ten ko lay ol ma dý ðý ný ka bul e di yo ruz, a ma bu zor iþ le ri ni ses siz lik i çin de yap ma la rý ný da te men nî e di yo ruz. Çek Maðdurlarý eylem yaptý nkendýlerýný, Çek Maðdurlarý olarak adlandýran ve bir yýl önce cezaevinden taahhütle tahliye edilen bir grup, Çek ile Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çekle Hamillerin Korunmasý Hakkýndaki 3167 Sayýlý Kanun un kaldýrýlmasý için Abdi Ýpekçi Parký nda eylem yaptý. Türkiye nin deðiþik illerinden gelen yaklaþýk 100 kiþi Abdi Ýpekçi Parký nda toplandý. Ellerinde Çek hapsi hukuk ayýbýdýr, Suçlu deðil borçluyuz ve Borcumuzu özgürlüðümüzle deðil çalýþarak ödemek istiyoruz yazýlý pankartlar taþýyan grup adýna Hükümlü ve Hükümlü Yakýnlarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (HÜ-DER) Baþkaný Þafak Soy, basýn açýklamasý yaptý. Ülke ekonomisine mal ve hizmet üreten vergi ve sosyal güvenlik primleriyle katký saðlayan vergi mükellefi olduklarýný belirten Soy, Ticarî alýþ veriþ yapan bizler, çeklerimizi ödeyemediðimiz için yaþama hakkýndan sonra en temel ve kutsal hakkýmýz olan özgürlüðümüz kýsýtlanmakta, hapse atýlmaktayýz dedi. Soy, Çek Kanunu dolayýsýyla binlerce esnafýn cezaevinde bulunduðunu binlercesinin de kaçak olduðunu kaydetti. Soy, 15 gün sonra yaklaþýk 2 milyon esnafýn tekrar ceza evine girmekle karþý karþýya kalacaðýný savundu. An ka ra / a a

5 SENTEZ UMUT YAVUZ AKP hü kü me ti nin Av ru pa Bir li ði ko nu sun da ik ti dar la rý nýn ilk se ne le rin de ya ka la mýþ ol du ðu re for mist ve a tý lým cý ha va ne ya zýk ki son yýl lar da ye ri ni du ra ðan bir sey re bý rak mýþ tý. Bu hu sus ta büs bü tün hü kü me ti suç la mak ve so rum lu tut mak el bet te hak ka ni yet le bað da þýr bir tu tum ol maz. Zi ra Av ru pa Bir li ði nin de i kir cik li tav rý bu ko nu da et ki li dir. Si ya sal kö ken le ri ba ký mýn dan AKP gi bi bir par ti nin ik ti dar dö ne min de Av ru pa Bir li ði ko nu sun da cid dî a dým lar a týl ma sý bek le ne mez di. A ma bu na rað men bu ko nu ya sa hip çý ka rak cid dî a dým lar at tý lar. Ne ya zýk ki de va mý ný ge ti rip mu vaf fak o la ma dý lar. Þu sý ra lar i se tam ü ye lik sü re cin de a çýl ma sý ge re ken on lar ca fa sýl du rur ken bir ar pa bo yu yol a lý na ma mak ta dýr. Da ni mar ka da çe þit li te mas lar da bu lu nan Dev let Ba ka ný ve AB Baþ mü za ke re ci si E ge men Ba ðýþ da bu ko nu da ya kýn ma lar da bu lun muþ. Söz ge li mi AB i le mü za ke re ler de ö nem li bir ko nu baþ lý ðý o lan E ner ji fas lý nýn a çý la ma ma sý na Kýb rýs Rum Ke si mi nin en gel ol du ðu nu be lir te rek, Ak de niz de ki gü zel bir A da ül ke si, Tür ki ye i le AB a ra sýn da ki e ner ji baþ lý ðý nýn a çýl ma sý ný en gel li yor. Ben si zin e-devlet için yeni dönem baþlýyor n TÜR KÝYE DE KÝ bü tün ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý en geç 31 A ðus tos 2013 ta ri hi ne ka dar in ter net ü ze rin den ver dik le ri ka mu ya a çýk bütün hiz met le ri IPv6 yý des tek ler ha le ge ti re cek. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Res mî Ga ze te nin bu gün kü sa yý sýn da ko nuy la il gi li ge nel ge ya yým la dý. Bil gi ve i le ti þim tek no lo ji le ri nin ö zel lik le de in ter ne tin, son yýl lar da bü yük bir hýz la ge liþ ti ði ve yay gýn laþ tý ðý be lir ti len ge nel ge de, bu na kar þý lýk, ha li ha zýr da in ter net bað lan tý sý i çin dün ya ça pýn da kul la nýl mak ta o lan IPv4 ad res le ri nin tü ken di ði ne dik kat çe kil di. Bu so ru na çö züm o la rak ge liþ ti ri len IPv6 pro to ko lü nün ya kýn bir ge le cek te in ter ne te bað lan mak i çin IPv4 pro to ko lü nün ye ri ni a la ca ðý a ným sa tý lan ge nel ge de, dün ya ça pýn da IPv6 ya ge çiþ ça lýþ ma la rý nýn ö zel lik le son yýl lar da hýz ka zan dý ðý ve in ter ne tin sü rek li li ði nin sað lan ma sý ve ge li þi mi nin de va mý i çin IPv6 ya ha zýr o lun ma sý ve ge çiþ ça lýþ ma la rý na baþ lan ma sý nýn ö nem arz et ti ði vur gu lan dý. Ge nel ge ye gö re Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri, MÝT Müs te þar lý ðý, Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü, Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý, Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý ve Te le ko mü ni kas yon Ý le ti þim Baþ kan lý ðý nýn ge çiþ plan la rý, yü rüt tük le ri gö rev le rin ö zel ni te li ði ge re ði ken di le ri ta ra fýn dan be lir le ne cek. An ka ra / a a Ba tý Bal kan lar da vi ze uy gu la yan ül ke kal ma dý n TÜR KÝYE Tür ki ye ve Sýr bis tan a ra sýn da vi ze le rin kal dý rýl ma sý ko nu sun da 12 Tem muz da im za la nan ant laþ ma, sý nýr ka pý la rýn da yü rür lü ðe gir di. Bu uy gu la may la Ba tý Bal kan lar da Tür ki ye ye vi ze uy gu la yan ül ke kal ma dý. Tür ki ye nin Ba tý Bal kan lar da ba rýþ a dý na yü rüt tü ðü po li ti ka lar, her an lam da mey ve si ni ve ri yor. Böl ge de ki ül ke ler, Tür ki ye nin gi ri þim le riy le a ra la rýn da ki so run la rý or ta dan kal dý rýr ken, e ko no mik ve si ya si an lam da sü per güç o la rak gör dük le ri Tür ki ye ye de her ko nu da ka pý la rý ný a çý yor. Türk va tan daþ la rý nýn, böl ge de vi ze siz gir di ði, Bos na-her sek, Hýr va tis tan, Ka ra dað, Ma ke don ya, Ar na vut luk ve Ko so va ya ar týk Sýr bis tan da da hil ol du. Bu sa ye de Türk va tan daþ la rý, ar týk Ba tý Bal kan ül ke le ri ni çok ra hat bir þe kil de ge ze cek, iþ a dam la rý da bu ra lar da ki ya tý rým po tan si yel le ri ni gü nü bir lik ge zi ler le de ðer len di re bi le cek. Tür ki ye nin Bel grad Bü yü kel çi si A li Rý za Ço lak, ko nuy la il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, Sýr bis tan ýn hem e ko no mik hem de tu rizm a çý sýn dan çok ö nem li po tan si yel le re sa hip ol du ðu nu be lirt ti. Böl ge de Tür ki ye ye da ha ön ce vi ze uy gu la yan tek ül ke nin Sýr bis tan ol du ðu na i þa ret e den Ço lak, 12 Tem muz da im za la nan an laþ ma nýn 4 gün ön ce uy gu la ma ya gir me siy le ar týk böl ge de Tür ki ye ye vi ze uy gu la yan ül ke kal ma dý ðý ný kay det ti. Bel grad / a a HABER Egemen Baðýþ tan Avrupa dersleri ye ri niz de ol sam, bu na i ti raz e der dim. A ma yi ne de siz bi lir si niz. Ben si ze a kýl ve re cek de ði lim þek lin de gö rüþ be yan et miþ. Ba ðýþ bu ve bu nun gi bi en gel le me le re rað men 2014 yý lýn da Tür ki ye nin AB ye gir me ye ha zýr ha le ge le ce ði ni id di a et miþ. Med ya men sup la rý bu tür den va at le ri on lar ca kez duy duk la rý i çin pek bir an lam i fa de et mi yor ta biî ki. Hat ta ha fý za sý bi raz kuv vet li o ku yu cu lar da bil has sa AB ko nu sun da de fa lar ca ta rih ve ril di ði ni ha týr la ya cak týr. Çok ba riz bir man þet ör ne ði bu ko nu da ta rih ve ril me si nin boþ bir va at ol du ðu nu gös ter me ye ye te cek tir. Se ne 1995, dö ne min Baþ ba ka ný Tan su Çil ler ga ze te man þet le ri ni süs lü yor Ý fa de i se þu: 1997 yý lýn da AB ye ke sin gi re riz E vet bu sa de ce bir ör nek. Bu hu sus ta ta rih ver me ha ta sý na dü þen bü tün baþ ba kan lar ve ya ba kan lar son ra dan ya nýl dýk la rý ný an la mýþ lar dýr. Ba zen si ya set çi le rin ba zý i fa de le ri ne a kýl sýr er dir mek pek müm kün ol maz. Bil has sa AKP li ba kan la rýn ba zý söz le ri gün ler ce man þet ler den in me ye cek ab sürt lük te o la bi li yor. E ge men Ba ðýþ da Av ru pa lý la ra hi ta ben yap tý ðý ko nuþ ma da hay li ga rip i fa de ler kul lan mýþ. Ön ce Ba ðýþ ýn Av ru pa lý la rýn kal bi ni fet het mek i çin söy le di ði þu söz ler le baþ la ya lým: Av ru pa nýn a dý ný bi le, ta rih te Tür ki ye nin bu gün kü sý nýr la rý i çin de ya þa mýþ bir prens ten al dý ðý ný ha týr la tan Ba ðýþ, U nut ma yýn; Os man lý par ça la nýr ken bi le Av ru pa lý lar biz - ABD bel ge le ri sa hip len di WI KI LE KAS BEL GE LE RÝ NÝ ABD LÝ DÝP LO MAT LA RIN DE DÝ KO DU, MA GA ZÝN, ÝD DÝ A VE ÝF TÝ RA - LAR DAN O LU ÞAN GAY RÝ CÝD DÎ YA ZIÞ MA LA RI DÝ YE NÝ TE LE YEN BAÞ BA KAN ER DO ÐAN A ABD DI ÞÝÞ LE RÝ SÖZ CÜ SÜ CROW LEY, DÝP LO MAT LA RI MIZ SA MÝ MÎ VE DÜ RÜST DÝ YE CE VAP VER DÝ. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Philip Crowley, Amerikalý diplomatlarý savundu. ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný lý ðý Söz cü sü Phi lip Crow ley, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn, Wi ki le aks bel ge le riy le il gi li o la rak, ABD li dip lo mat la rýn de di ko du, ma ga zin, id di a ve if ti ra lar dan o lu þan gay ri cid dî ya zýþ ma la rý i fa de si hak kýn da, Dip lo mat la rý mýz ül ke ler de ya þa nan ge liþ me ler le il gi li sa mi mî ve dü rüst de ðer len dir me le ri ni su nar lar. Bu fay da lý ve ö nem li de di. Crow ley, New York ta Ya ban cý Ba sýn Mer ke zi nde dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, bir ga ze te ci nin, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn, bel ge ler de ki a sýl sýz suç la ma lar ne de niy le A me ri ka lý dip lo mat la ra kar þý yar gý yo lu na baþ vu ra ca ðý ný a çýk la dý ðý ve dip lo mat la rý de di ko du dip lo ma si si yü rüt mek le e leþ tir di ði ni be lir te rek, bu nu na sýl de ðer len dir di ði ne i liþ kin bir so ru su ü ze ri ne, Dip lo mat la rý mýz ül ke ler de ya þa nan ge liþ me ler le il gi li sa mi mî ve dü rüst de ðer len dir me le ri ni su nar lar. Bu fay da lý ve ö nem li. Dip lo mat la rý mýz bu nu yap ma ya de vam e de cek. Di ðer ül ke le rin dip lo mat la rý da ay ný sý ný ya par lar di ye ko nuþ tu. ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton a, ge çen haf ta ki Ka za kis tan ve Bah reyn zi ya ret le ri sý ra sýn da bir dý þiþ le ri ba ka ný nýn, en di þe len me yin, bi zim siz ler hak kýn da ne ra por lar yaz dý ðý mý zý bir gör se niz de di ði ni ak ta ran Crow ley, söz le ri ne þöy le de vam et ti: "Dip lo mat la rýn yap tý ðý bu dur. Ken di ba kýþ a çý la rý ný ve de ðer len dir me le ri ni su nar lar ve bu de ðer len dir me ler, be lir li bir za man da ne ler gör dük le ri ve ne ler his set tik le riy le a lâ ka lý o la bi lir ve o lay lar ge liþ tik çe on la rýn bu yar gý la rý da ge li þir. Ya zýþ ma lar da sýk ça gör dük le ri niz, sa de ce bir fo toð raf ka re si. Ba zý du rum lar da bu, bir dip lo ma týn his set tik le ri ne de ðil, o na bir baþ ka sý ta ra fýn dan ne ler söy len di ði ne da ya na bi lir. Dip lo ma si nin do ða sý bu dur. Dip lo mat la rý mýz dan is te di ði miz, Was hing ton da ki po li ti ka ya pý cý la ra ken di en i yi de ðer len dir me ve yar gý la rý ný sun ma la rý dýr. den Av ru pa nýn has ta a da mý di ye bah se di yor lar dý, As ya nýn has ta a da mý di ye de ðil. de miþ Av ru pa lý mu ha tap la rý ný bu fel se fi te mel le a vu cu nun i çi ne a lan Ba ðýþ son ra da bom ba yý pat lat mýþ: Er me nis tan da ki e ko no mik zor luk lar ne de niy le, Er me nis tan va tan daþ la rý göç e di yor lar. Nü fus ya rý ya rý ya düþ tü. Er me nis tan va tan daþ la rý nýn yak la þýk 70 bi ni de Tür ki ye ye gel di. Bun lar, ya sa dý þý iþ çi o la rak ça lý þý yor lar, biz on la rýn bu ya sa dý þý ça lýþ ma la rý ný gör mez den ge li yo ruz. Ve bu ya sa dý þý Er me ni iþ çi le rin bü yük ço ðun lu ðu Tür ki ye de da dý o la rak ça lý þý yor. Ya ni, en de ðer li var lý ðý mý zý, ço cuk la rý mý zý Er me ni da dý la ra e ma net e di yo ruz. Yü re ði miz de nef ret ol sa, böy le dav ra nýr mýy dýk? Bir dev let ba ka ný nýn ka yýt dý þý is tih da ma ve ül ke mi ze ka çak gi riþ le re göz yu mu yo ruz ka bi lin den bu a kýl la ra za rar i fa de si ni þim di ne re sin den tu ta cak sý nýz. As lýn da bu söz ler E ge men Ba ðýþ ýn hik me ti ken din den men kul söz le ri de ðil. Bu söz le rin e sas pa tent sa hi bi Baþ ba kan Tay yip Er do ðan dýr. Ha týr lar sý nýz bir te le viz yon prog ra mýn da yap tý ðý ko nuþ ma da ül ke miz de 170 bin Er me ni nin bu lun du ðun dan dem vu ran Er do ðan, Bu Er me ni le rin yak la þýk 70 bi ni va tan da þý mýz, di ðer le ri ka çak o la rak bu lu nu yor. Biz bun la ra göz yu mu yo ruz. Çün kü böy le bir ge ri li mi is te mi yo ruz de miþ ti. Bu ga rip i fa de ler de ay ný za man da zým nî bir teh dit de yer a lý yor du. Baþ ba kan bu söz le ri yü zün den ol duk ça tep ki gör müþ tü. Bu gün Av ru pa lý la ra þi rin gö rün mek i çin bir dev let ba ka ný da ay ný söz le ri sarf e di yor Bu na an lam ver mek ger çek ten müm kün de ðil. Bu ra dan an la þý lý yor ki biz bir ti ca rî fa a li yet yap mak ü ze re bir iþ let me kur sak ve bu ra da ta ma men Er me ni iþ çi ler den o luþ muþ bir kad ro kur sak bü yük bir a van taj el de e de bi li riz. Zi ra ça lýþ týr dý ðý mýz iþ çi le ri ka yýt dý þý ça lýþ tý ra bi li riz. Ay ný þe kil de bu söz ler, Er me ni ol ma sý kay dýy la ül ke mi ze her kes ka çak gi re bi lir mâ nâ sý da ta þý yor. Ha di ay ný ko lay lý ðý bü tün dün ya va tan daþ la rý na gös te re lim de ül ke miz in san ka çak çý lý ðý nýn mer kez le rin den bi ri ol sun. Kim bi lir bel ki de Ýs tan bul a Av ru pa Ýn san Ti ca re ti nin Baþ ken ti pa ye si ni de ve rir ler Ý þin il ginç ya ný, Dev let Ba ka ný nýn söz ko nu su ko nuþ ma da sarf et ti ði en ga rip söz ler bun lar de ðil... Da ha sý da var Biz de bom ba yý so na sak la dýk. Ni ha yet AKP kur may la rý ar týk Av ru pa lý la ra Em per ya lizm der si de ver me ye baþ la dý lar. Ba ðýþ di yor ki: Ý ran a yap tý rým ko ya rak, bir ye re var mak müm kün de ðil. Ý ran ý u lus lar a ra sý ca mi a da bir ta kým o yun cu su yap mak i çin, o ra da McDo nalds a çýl ma sý ný sað la ma ya ça lý þýn. O ra ya mü zik le, si ne may la gi rin, ik na e din. Du var lar ku ra ca ðý ný za, du var la rý yý kýn. Ý ran ýn i zo le e dil me si çok yan lýþ.. Al kýþ Al kýþ Ger çek ten bu nu Tür ki ye li bir dev let ba ka nýn dan duy mak göz le ri mi zi ya þart tý. Av ru pa lý la rýn bu söz ler kar þý sýn da bý yýk al týn dan gü le rek: Bi ze i þi mi zi öð ret me de dik le ri ni du yar gi bi o lu yo rum YA KIN VE ET KÝ LÝ ÝÞ BÝR LÝ ÐÝ MÝZ VAR TÜR KÝYE i le ABD a ra sýn da ya kýn ve et ki li bir iþ bir li ði nin bu - lun du ðu nu i fa de e den Crow ley, bu nun hem ABD hem Tür - ki ye hem de böl ge nin ya ra rý na ol du ðu nu söy le di. NA TO müt te fi ki yiz ve ya kýn dos tuz di yen Crow ley, Ý ran ýn nük le - er prog ra mýy la il gi li Tah ran i le 5+1 ül ke le ri nin bir son ra ki top lan tý sý nýn Ýs tan bul da o la ca ðý na dik ka ti çe ke rek, Tür ki - ye nin, böl ge nin ge le ce ði a çý sýn dan çok ö nem li bir di ya log ni te li ðin de ki i kin ci top lan tý ya ev sa hip li ði yap ma ar zu su na min net ta rýz di ye ko nuþ tu. Crow ley, Clin ton ýn ge çen haf ta Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu i le Was hing ton da çok ya pý cý bir gö rüþ me yap tý ðý ný ha týr la ta rak, Tür ki ye ve ABD nin kar þý lýk lý çý kar la rý pay laþ tý ðý ge niþ bo yut ta ki bir di zi ko nu da iþ bir li ði i çin de ol ma ya de vam e de ce ðiz i fa de si ni kul lan dý. Di ðer ül ke ler le kar þý lýk lý çý kar ve say gý ya da ya nan i liþ ki le ri nin, Wi ki le aks bel ge le ri yü zün den de ðiþ me di ði ni vur gu la yan Crow ley, ký sa va de de zor za man la ge çi re bi le - cek le ri ni, an cak u zun va de de, sa hip ol duk la rý da ha bü yük çý kar la rýn üs tün ge le ce ði ni be lirt ti. Crow ley, bir ga ze te ci nin, Wi ki le aks bel ge le rin de, Baþ ba kan Er do ðan ýn Ýs viç re de ban ka he sap la rý nýn ol du ðu gi bi ba zý suç la ma la rýn yer al dý ðý - ný be lir te rek, bu ko nu da her han gi bir Türk yet ki liy le te ma - sa ge çip geç me dik le ri ni sor ma sý ü ze ri ne, bel ge le rin i çe ri ði ne da ir yo rum yap ma ya ca ðý ný söy le di. Clin ton ve Da vu toð - lu nun ge çen haf ta Was hing ton da baþba þa ya rým sa at sü - ren bir gö rüþ me de yap tý ðý ný ve Wi ki le aks ko nu su nu ko nuþ - tuk la rý ný ha týr la tan Crow ley, Ý ki ba kan, i liþ ki le ri mi zi güç len - dir mek i çin ça lýþ ma ya ve hem Tür ki ye hem de ABD a çý sýn - dan ö nem ta þý yan ko nu lar da iþ bir li ði ne de vam et me ta ah hü - dü nü ye ni den or ta ya koy du lar de di. Was hing ton / a a JULÝAN ASSANGE: WI KI LE AKS E ÝH TÝ YAÇ VAR ABD NÝN giz li dip lo ma tik ya zýþ ma la rý ný ya yým la ma yý sür dü ren Wi ki le aks in ter net si te si nin ku ru cu su Ju li an As san ge, ön ce ki Ýn gil te re de tu tuk lan ma sý nýn ar dýn dan dün bir A vus tral ya ga ze te sin de ya yým la nan ya zý sýn da, sý zan giz li bel ge le ri ya yým la ma la rý ný sa vun du. The A us tra li an ga ze te si nin gö rüþ bö lü mün de ya yým la nan ya zý sýn da As san ge, Wi ki le aks e bü yük ih ti yaç ol du ðu nu be lir te rek, si te nin giz li bel ge le ri ya yým la ma sý nýn in san la rýn ha yat la rý ný teh li ke ye at tý ðý suç la ma la rý ný red det ti. As san ge, Wi ki le aks in 4 yýl lýk bir ya yýn ha ya tý var. Bu sü re i çin de bü tün hü kü met ler de ðiþ ti, an cak bir tek ki þi za rar gör me di de di. As san ge, de mok ra si ler de hü kü met le ri dü rüst kýl mak i çin güç lü med ya ya ih ti yaç ol du ðu nu ve Wi ki le aks in de bu ro lü ye ri ne ge tir me ye ça lýþ tý ðý ný kay de tti. Sidney / aa "HÝÇBÝR YARGIÇ BELGELERÝ DELÝL OLARAK KABUL ETMEZ A ME RI KA LÝ dip lo mat la rýn Wi ki - Le aks si te si ne sý zan gö rüþ le ri, gün dem de ki ye ri ni ko ru ma ya de vam e di yor. U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si (UCM) Sav cý sý Lu is Mo re no O cam po, Wi ki Le aks si te sin de ya yýn la nan dip lo ma tik bel ge le rin de lil o la rak ka bul e di le ce ði ni dü þün me di ði ni söy le di. Dip lo mat la rýn id di a la rýn dan ra hat sýz o lan ba zý li der ler, ko nu yu mah ke me ye ta þý ma ni ye tin de ol sa da UCM Sav cý sý Lu is Mo re no O cam po yar gý sü re cin den so nuç çýk ma ya ca ðý gö rü þün de. Bir leþ miþ Mil let ler de ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan Sav cý sý O cam po, bel ge le rin mah ke me ler de de lil o la rak kul la nýl ma ih ti ma li ni de ðer len dir di. O cam po, Bir ga ze te ci o la rak ko nu yu tar tý þa bi lir si niz. A ma mah ke me de de lil ol ma hiç bir yar gý cýn bu nu de lil o la rak ka bul e de ce ði ni san mý yo rum dedi. New York / ci han 5 Li be ra lizm, hür ri yet ve ah lâk AKIL MÝSAFÝRÝ drbat ho o.com AHMET BATTAL Ge çen ya zým da Hür ri ye ti her kes is ter, a ma sý nýr la rý ný ve ön ce lik le ri ni be lir le mek zor dur de miþ tim. Ko nu, hür ri yet ve ah lâk a ra sýn da ki i liþ kiy le de il gi li dir. Si ya sal sis tem ler ü ze rin de dü þü nen ler, el bet te ah lâ ký ö nem si yor lar. Fa kat kay na ðý, sý nýr la rý ve mü ey yi de le ri hu su sun da fark lý la þý yor lar. Pra tik te bu tar týþ ma lar cin sel sap ma lar gi bi prob lem li a lan lar ü ze rin de sýð la þý yor. A ma as lýn da da ha de rin ve fel se fî te mel le ri var: Li be ral Dü þün ce Top lu lu ðu nun A til la Yay la dan son ra ki baþ ka ný Doç. Dr. Bi can Þa hin, Li be ral De mok ra si nin Te mel le ri: Gün cel De mok ra si Tar týþ ma la rý (O re on Ya yýn la rý, 2008) ad lý e di tor yal e ser de ki ma ka le sin de li be ral ler ah lâ kî bi rey ci li ði de be nim se miþ ler dir. Ký sa ca, ah lâ kî bi rey ci lik, Im ma nu el Kant ýn i fa de siy le, bi re yin ken di si nin dý þýn da ki a maç la ra yö ne lik kul la ný la bi le cek bir a raç ol ma yýp, ken di ba þý na bir a maç ol du ðu nu i fa de e der. de mek te dir. Ge çen ya zým da da de ðin di ðim ü ze re, bi re yin ve kâ i na týn var lýk se be bi hak kýn da ki tu tu mu nuz, bi re yin u ya ca ðý hu kuk ve ah lâk kod la rý nýn kay na ðý ve yö nü hak kýn da ki tu tu mu nu zu da et ki ler. Ýn sa ný kâinatýn ve ya ra dý lý þýn bü tün lü ðün den a yý ran bir ba kýþ a çý sý, me se lâ cin sî sap kýn lý ðý, a maç var lýk o la rak ta rif et ti ði bi re yin hür ri yet a la nýn da bu lu nan ah lâ kî ter cih ler den bir ter cih o la rak ta ným lar. Me se lâ E kin Can Genç, Li be ral Dü þün ce Top lu lu ðu nun web say fa sýn da ki Se vil me yen Ol ma nýn Gü ven li Ol du ðu Top lum u Tür ki ye de Ya rat mak baþ lýk lý ya zý sýn da, bir yan dan sos yal i liþ ki nin ve bu i liþ ki ler se be biy le öz gür lük ký sýt la ma la rý nýn o la bi le ce ði ni ka bul e der ken, ö te yan dan, dev le tin cin sel sap ma la ra ve bun la rý öz gür lük a dý na sa vun ma ya yö ne len le re ge nel ah lâk a dý na mü da ha le et me si ni e leþ tir mek te dir. Ya zý da de mok ra si nin de bir ge re ði o la rak ta rif e di len þu cüm le ler ö zel lik le en te re san dýr: Tür ki ye de öz gür top lu mun or ta ya çýk ma sý i çin dev let, ah lâk sýz ol ma yý öð ren me li dir. Bu, ah lâk lý ol ma ma (im mo ral) ha li de ðil, ah lâk la a lâ ka sýz (a mo ral) ol ma ha li dir; zi ra ah lâk, bi rey le re a it bir ol gu dur. Öz gür bi rey ler, ken di bi rey sel lik le ri ne gö re eþ cin sel li ði ah lâk sýz bu la bi lir. Ay ný þe kil de, eþ cin sel bi rey ler de kar þý cin sel li ði ah lâk sýz bu la bi lir. An cak dev le tin bu ko nu da bir hük mü o la maz. Öz gür top lum da iþ le vi bi rey le rin hak ve öz gür lük le ri ni ko ru mak la ký sýt lý o lan dev let, ah lâk da yat ma zor ba lý ðý na gi riþ me me li dir. Oy sa kâ i na tý dik kat le te fek kür e den gö rür ki, in sa nýn kar de þiy le ev len me si ni in sa nî fýt ra tý red de der ken, in sa nýn hem cin siy le ev len me si ni hem in sa nî fýt ra tý hem de hay va nî fýt ra tý red de der. Hay van lar â le min de da hi fit rî ol ma yan bir du ru mun, an cak bir has ta lýk o la rak ta rif e dil me si ge re kir. Do la yý sýy la dev let hem has ta lý ðý te da vi et mek hem de bu laþ ma sý ný en gel le mek a dý na dev re ye gir me li dir. Ö zet le, Ha ki kî ve Mut lak Bir i red det ti ði i çin bi rey le di ðer var lýk lar a ra sýn da ki ba ðý da ke sen bi rey sel lik an la yý þý, hür ri ye tin sý ný rý baþ ka la rý na za rar ver me mek tir der. Oy sa kâ i na tý ya ra ta nýn Bir Va hid-i E had ol du ðu na i na nan, ken di si ni di ðer mah lû kat tan a yýr maz, hür ri ye tin sý ný rý ne ken di si ne ne de baþ ka sý na za rar ver me mek tir der. Hukuk muhakemeleri kanunu deðiþiyor HA KÝM LE RÝN yar gý la ma fa a li ye tin den do la yý dev let a ley hi ne taz mi nat dâ vâ sý a çý la bi le cek. Dev let ö de di ði taz mi na tý, so rum lu ha ki me ö de me ta ri hin den i ti ba ren bir yýl i çin de rü cu e de cek. TBMM de gru bu bu lu nan si ya si par ti le rin O cak a yýn da ya sa laþ ma sý ko nu sun da uz laþ ma ya var dý ðý ta sa rý lar a ra sýn da yer a lan ve yak la þýk 1,5 yýl ön ce TBMM A da let Ko mis yo nun da ka bul e di len Hu kuk Mu ha ke me le ri Ka nu nu Ta sa rý sý ö nem li dü zen le me ler i çe ri yor. Ha kim le rin yar gý la ma fa a li ye tin den do la yý dev let a ley hi ne taz mi nat da va sý a çý la bi le cek. Taz mi nat da va sý nýn a çýl ma sý, ha ki me kar þý bir ce za so ruþ tur ma sý nýn ya pýl ma sý ya da mah ku mi yet þar tý na bað lan ma ya cak. Ha kim le rin ku sur lu dav ra nýþ la rý ne de niy le dev let a ley hi ne a çý lan taz mi nat da va la rý i le dev let ta ra fýn dan ha ki me kar þý a çý la cak rü cu da va la rý Yar gý tay da gö rü le cek. Ankara / aa

6 6 YURT HABER HABERLER Kars inanç turizmi ile geliþecek KARS VALÝSÝ AHMET KARA, "KARS`IN GELÝÞÝMÝ ÝÇÝN KÜLTÜR VE ÝNANÇ TURÝZMÝ ÝLE HAYVANCILIÐI ÇOK ÖNEMLÝ GÖRÜYORUM" DEDÝ. Havalarýn sýcak gitmesiyle soba satýþlarý durdu. Sý cak ha va so ba sa tý cý la rý nýn iþ le ri ni dü þür dü n OR DU NUN Ün ye il çe sin de ha va la rýn sý cak git me sin den do la yý, kýþ i çin iþ yer le ri ne so ba stok la yan sa tý cý lar bek le dik le ri sa tý þý ger çek leþ ti re me di. Kýþ mev si mi nin gir me si ne rað men so ðuk la rýn he nüz et ki si ni gös ter me me si dolayýsýyla iþ le ri nin dur gun ol du ðu nu kay de den soba sa tý cý larý ek iþ yap týk la rý ný i fa de et ti. So ba cý Ha lis O da ba þý, ön ce ki yýl la ra gö re bu se ne hiç so ba sa ta ma dýk la rý ný, böl ge nin en ö nem li ge lir kay na ðý o lan fýn dý ðýn da pa ra et me me si dolayýsýyla iþ le ri nin i yi ce zor laþ tý ðý ný söy le di. Kýþ se zo nu i çin al dýk la rý so ba la rýn el le rin de kal dý ðý ný be lir ten O da ba þý, Sa týþ ya pa mý yo ruz. Fi yat lar geç ti ði miz se ne i le ay ný ol ma sý na rað men sa týþ lar yok de ne cek ka dar düþ tü. San dal ye miz de o tur duk, müþ te ri bek li yo ruz de di. Ordu / cihan 1 TL lik si mi te va tan daþ tep ki si n ÝS TAN BUL DA si mit fi yat la rý nýn 1 TL o la rak a çýk lan ma sý va tan daþ la rýn tep ki si ne sebep ol du. Ba zý va tan daþ lar i se tu va let üc ret le ri nin bi le 1 TL ol du ðu nu ha týr la ta rak fi ya týn nor mal bul duk la rý ný a çýk la dý. Ýs tan bul Un-Ýþ Es naf Sa nat kâr lar O da sý ta ra fýn dan Ýs tan bul ge ne lin de 100 gram lýk si mit fi ya tý ný 75 KR tan 1 TL ye çý ka rýl ma sý ka ra rý nýn ar dýn dan bu gün tez gâh lar da si mit 1 TL den sa týl dý. Ba zý va tan daþ lar fi ya tý faz la bu lur ken, ki mi le ri bir tu va le tin bi le 1 TL ol du ðu nu ha týr la ta rak ra ka mýn nor mal bul du ðu nu söy le di. Ba zý va tan daþ lar i se 1 TL yi az bu lup 2 TL ol ma lý i ma sýy la zam la dal ga geç ti. Ýs tan bul / a a E dir ne si se tes lim ol du n E DÝR NE þe hir mer ke zi ve ci va rý dün sa ba hýn er ken sa at le rin den i ti ba ren et ki li o lan si se tes lim ol du. Gö rüþ me sa fe si bir çok yol da 30 met re nin al tý na düþ tü. Yol lar da her han gi bir sý kýn tý nýn ya þan ma ma sý i çin tra fik e kip le ri kon trol yap tý. Sis dolayýsýyla þeh rin sem bo lü du ru mun da ki bir çok ta ri hî e ser sis i çin de kay bol du. Ta ri hî Se li mi ye Ca mii ve mi na re le ri i le Me riç ve Tun ca Köp rü le ri sis ten gö rün mez ha le gel di. Edirne / ci han KARS Va li si Ah met Ka ra, Kars'ýn ge li þi mi i çin kül tür ve i nanç tu riz mi i le hay van cý lý ðý çok ö nem li gör dü ðü nü söy le di. Ga ze te miz Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Ham za Ka ra ve Kars Tem sil ci miz, Kars Va li si Ah met Ka ra'ya ne za ket zi ya re tin de bu lun du. Zi ya ret te Kars i li hak kýn da bil gi ve ren Va li Ka ra, Kars ýn kül tür var lýk la rý a çý sýn dan Tür ki ye`nin en zen gin il le ri a ra sýn da bu lun du ðu nu i fa de et ti. Ka ra þun la rý söy le di: Son yýl lar da Ta rým Ba kan lý ðýnýn bu böl ge de hay van cý lý ðýn ge liþ ti ril me si i çin ö zel pro je le ri bu lu nu yor. Böl ge de ki gi ri þim ci ler bu pro je ler den fay da la na rak þe hir de ki hay van cý lý ðý da ha pro fes yo nel ha le ge ti re cek ler dir. Ý nanç tu riz mi a çý sýn dan da, Kars ö nem li bir po tan si ye le sa hip. Ö zel lik le Bu ha ra'dan kal ka rak A na do lu'nun ma ne vi fet hi i çin Kars'a ge len ilk Al pe ren ler den ve bir Türk Mu ta sav vý fý o lan E bul Ha san el Ha ra ka ni'yi DE ÐÝÞÝM her za man ya nýt lan ma sý ge re ken so ru la rý da be ra be rin de ge ti ri yor. He le de söz ko nu su o lan med ya gi bi kit le sel et ki a la ný çok ge niþ o lan bir ol gu i se e le a lý na cak ko nu lar da bir o ka dar çe þit le ni yor ve so fis ti ke bir hal a lý yor. Kü re sel leþ me ve ge li þen i le ti þim tek no lo ji le ri nin dün ya ça pýn da yay gýn laþ ma sý ve ko lay kul la ný lýr ol ma sý med ya nýn ge le nek le ri ni te mel den sar sý yor. Son gün ler de or ta ya çý kan Wi ki Le aks zik ret me mek, O na say gý sýz lýk o lur. "Kül tür tu riz mi a çý sýn dan da Kars'a ba kýl dý ðýn da baþ ka hiç bir kül tür var lý ðý ol ma sa bi le A ni Ha ra be le ri, i li mi zin ta ri hî yön den zen gin li ði i çin ye ter. A ni, Türk le rin A na do lu'ya ilk gir dik le ri, ilk Türk ca - bel ge le ri, med ya ya da ir ye ni tar týþ ma la ra sebep ol du. Ga ze te ci li ðin ar týk 5n 1k for mü lü ne sýð ma dý ðý an la þý lý yor. Ne, ne den, na sýl, ne re de, ne za man ve kim for mü lü ne 1K da ha ya ni Kü re sel leþ me de ek len di. Bu sebep le med ya nýn sar sý lan ge le nek le ri, kon van si yo nel med ya dan sos yal med ya ya, kü re sel den ye re le, med ya nýn ye ni de ðer le ri ve hal le ri haf ta so nu dü zen le ne cek sem poz yum da tar týþ ma ya a çý lý yor A ra lýk ta Ýs tan bul da dü zen le ne cek Kü re sel den Ye re le U lus la ra ra sý Med ya ko nu lu sem poz yu mun son o tu ru mun da, Ga ze te mi zin Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým Gü leç yüz de yer a la cak. Kü re sel leþ me nin et ki siy le med ya da ki te mel so - mi i nin ya pýl dýðý bir kent o la rak Türk-Ýs lam me de ni ye ti a çi sýn dan da ö nem li bir ye re sa hip. Bir ser hat þeh ri o lan i li miz, ta rih bo yun ca as ke rî ha re ket le rin mer ke zi ol muþ, 46 tab ya i le ül ke mi zin en çok tab ya sý bu lu nan þeh ri dir. 40 yýl bo yun ca Rus e sa re - Dün ya med ya sý Ýs tan bul da bu lu þu yor ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL Yönetim Kurulu üyemiz Av. Hamza Kara (saðda), Kars Valisi Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Son gün ler de or ta ya çý kan Wi ki Le aks bel ge le ri, med ya ya da ir ye ni tar týþ ma la ra sebep ol du. Baþkan Lokman Çaðrýcý, düzenlenecek sempozyum hakkýnda bilgi verdi. run la rýn tar tý þý la ca ðý ve gün cel ge liþ me ler pa ra le lin de med ya nýn ye ni ha li nin sor gu la na ca ðý U lus la ra ra sý Med ya Sem poz yu mu üç gün sü re cek. Ba bý â li den Bað cý lar a, Kü re sel den Ye re le baþ lý ðýy la Bað cý lar Be le di ye si ve Ba sýn Ya yýn Bir li ði nce dü zen le nen U lus la ra ra sý Med ya Sem poz yu mu na a çý lýþ ko nuþ ma sý ný, TBMM Baþ ka ný Meh met A li Þa hin ya pa cak. Sem poz yu ma a ra la rýn da A me ri ka, Yu na nis tan, Ken ya, Mý sýr, I rak gi bi dün ya nýn fark lý böl ge le rin de ki 11 ül ke den ko nu sun da uz man 17 ka tý lým cý iþ ti rak e de cek. Tür ki ye nin ö nem li i sim le rin den de 45 ka tý lým cý nýn yer a la ca ðý be lir ti len sem poz yum, Bað cý lar Ho li day Inn O tel de ger çek leþ ti ri le cek. tin de ka lan ve bu sü reç i çin de Bal týk Mi ma ri si tar zýn da yüz ler ce bi na nýn ya pýl dý ðý en plan lý kent tir. Ýþ te tüm bu ö zel lik le rin den do la yý Kars'ta, ne ta ra fa yö nel se niz ta ri hî bir mi ras la kar þý la þýr sý nýz. Hat ta ben Kars'ýn a çý lý mý ný þöy le yap mak ta yým. Kars'ýn K`sý, kent pla ný, ka le, ka þar, kaz, kar ve ka ya ðý, Kars Ço ban Kö pe ði, A`si Al la hu ek ber dað la rý, A ras, Ar pa çay, A rý cý lýk, R`si Rus e sa re ti, S`si Sa rý ka mý þý ve so ðu ðu i le ta rif e di yo rum. Yö ne tim Ku ru lu Ü ye miz Ham za Ka ra da, Kars'ýn bu ö zel lik le ri ni tüm Tür ki ye'ye ta nýt mak i çin Ye ni As ya Ga ze te si o la rak ö zel bir Kars il ee ki çý ka ra cak la rý ný, Kars a ve tüm Tür ki ye ye da ðý ta cak la rý ný söy le di. He yet, zi ya re tin so nun da Va li Ka ra ya Ye ni As ya Neþ ri yat ta ra fýn dan ha zýr la nan Ri sa le-i Nur Kül li ya týný he di ye et ti. Kars / Harun Aydýn Ha di kö yü mü ze ge ri dö ne lim MA LAT YA NIN Ya zý han il çe si ne bað lý Am bar cý Kö yü ne, Ka ra ka ya Ba raj Gö lü nden son daj la su la ma su yu ge ti ren Ýl Ö zel Ý da re si, bü yük þe hir le re gö çen köy lü le rin ge ri dö nü þü nü hýz lan dýr dý. Am bar cýk Kö yü Su la ma Ko o pe ra ti fi Baþ ka ný A la ad din Kork maz, kö yün 1915 yý lýn da ku rul du ðu nu, an cak köy de mad dî so run lar ya þa yan pek çok ki þi nin yýl lar dýr bü yük þe hir le re gö çüp git ti ði ni an lat tý. Ýl Ö zel Ý da re si nin 3 yýl ön ce böl ge i çin bir pro je ha zýr la dý ðý na de ði nen Kork maz, þu bil gi yi ver di: Ýl Ö zel Ý da re si kö yü müz de ki bü tün su la ma ka nal la rý ný ka pa lý dev re ye al dý. Ha ya ta ge çi ri len pro je i le kö yü mü zün 9 bin dö nüm a ra zi si nin 3 bin dö nü mü su lan ma ya baþ la dý. Pro je kap sa mýn da hiz me te gi ren su la ma ka nal la rý i le bir yýl dýr su la ma ya pý yo ruz. Kö yü müz de 7 bin ka yý sý fi da ný di kil di. Ye ni ka yý sý bah çe le ri te sis e dil me ye baþ la dý. Son i ki yýl da ya tý rým la rý gö ren, ya da du yan 10 a i le bü yük þe hir ler den kö ye dö nüþ yap tý. A la ad din Kork maz, köy hal ký o la rak tek bek len ti le ri nin ge ri ka lan a ra zi le ri ni de su la ya bi le cek le ri pro je ler ha zýr lan ma sý ol du ðu nu, bu nun ya pý la bil me si ha lin de da ha çok ki þi nin kent ten kö ye göç e de ce ði ni be lirt ti. Malatya / a a yseri ilânlar SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN Fax: 0 (212) ELEMAN n GENÇ, DÝNAMÝK ve tercihen Ýstanbul-Fatih'te oturan Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýletiþim: (0505) n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456) (0536) n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) KÝRALIK DAÝRE n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) n 100 m2, 2+1, bina yaþý arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0 535) n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) (0533) n SATILIK KELEPÝR daire 120 m 2, 2+1, bina yaþý 0, 13 katlý, 13.kat, doðalgaz (kombi), krediye uygun TL. (0543) n KARTALTEPE'de 100 m 2, 2+1, bina yaþý arasý, 3 katlý, zemin kat, doðalgaz sobalý, krediye uygun, TL. (0535) n SAHÝBÝNDEN ANKARA-Demetevler de satýlýk full yapýlý 3+1 asansörlü (orta kat) daire, Doðu-güney- batý cepheli 110 m 2, yaþý : yýl, TL Hasan Bal Gsm: (0505) n BAHÇEÞEHÝR'de SATILIK Ýhlas Bizimevler 1. Etap 210 m² 4+1 Ankastreli (0532) n BAYRAMPAÞA KARTALTEPE'de satýlýk çok güzel daire 120 m 2, 2+1, 3 katlý, 2.kat, doðalgaz (kombi) TL (0535) SATILIK ARSA n ORHANGAZÝ'de m 2 imarlý yol, su, elektrik, göl manzara TL vade (0532) n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede m 2 bað vasfýnda tarla TL, m 2 meyve bahçesi TL 0(224) (0535) n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de m TL (vadeli) (0532) Kayseriye 18 km Uzaklýkta m 2 Tarla TL Þaban Yücetürk Yücetepe Zemin Market mail.com ADA'dan ÇERKEZKÖY, KAPAKLI BÜYÜKYONCALIDA imarlý ifrazlý arsalar. 24 Ay taksitle tarlalar. (0532) (212) n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir m 2 Meyve Bahçesi (0532) n ÝSTANBUL GÜVEN arsa ofisinden geleceði parlak projelerle deðeri yükselen Adapazarý Kaynarca'da dönümü TL ile TL arasý müstakil tapulu araziler (0536) VASITA n 2006 STAREX panelvan çok temiz vade takas olur, km, motor hacmi, cm 3, motor gücü arasý, gümüþ gri renkli, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. (0543) n 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) ÇEÞÝTLÝ n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m 2, takaslý, TL. (0543) n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) MERSÝN DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) (216 ) (0532) n 50 m 2 kelepir satýlýk dükkân TL. 0(212) ZA YÝ Uludað Üniversitesi Öðrenci Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Neslihan Kaya Nü fus Cüz da ný mý kay bet tim. Hü küm süz dür. Zeynep Emre T. C. No: Anadolu Üniversitesi Ýþletme Fakültesi Lisans Diplomamý ve B sýnýfý Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Barýþ Yüksel Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Nazif Sayýn

7 DÜNYA 7 Ýsrail den küstahlýða devam ÝSRAÝL DIÞÝÞLERÝ BAKANI LÝEBERMAN IN YARDIMCISININ MAVÝ MARMARA OLAYINDAN DOLAYI, ÖZÜR DÝLENMESÝ, TERÖRE TESLÝM OLMAK ANLAMINA GELÝR SÖZLERÝ KÜSTAHLIK OLARAK DEÐERLENDÝRÝLDÝ. NAZARBAYEV EMRETTÝ: Ölümsüzlük iksirini bulun! GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN ÝSRAÝL ENGELLEDÝ FÝ LÝS TÝN Kur tu luþ Ör gü tü Yü rüt me Ko mi te si Ge nel Sek re te ri Ya ser Ab drab bo, ABD nin Fi lis tin li ler le Ýs ra il a ra sýn da ki ba rýþ sü re ci i le ça ba la rý nýn ba þa rý sýz lý ðý nýn, Ýs ra il in po li ti ka - sýn dan, Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu nun i le ri sür dü ðü þart lar ve en gel le me ler den kay nak lan dý ðý ný söy le di. Fi lis tin res mî ha ber a jan sý nýn bil dir di ði ne gö re, ha len Fi lis tin Yö ne ti mi Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas i le bir lik te Yu na nis tan da res mî te mas lar da bu lu nan Ab drab bo, Ne tan ya hu nun i le ri sür dü ðü þart la rýn ve en gel le rin, ABD ça ba la rý nýn ba þa rý sýz ol ma sý so nu cu nu do ður du ðu a çýk týr. Bu da, Fi lis tin li der li ði nin, bun dan son ra ki a þa ma da ki se çe - nek ler ü ze rin de ça lýþ ma sý ný ge rek ti rir. Bu sebep le, Was hing ton la her tür lü i ki li mü za ke re ye git me den ön ce, A rap kar deþ le ri miz le bütün a çý lar dan is ti þa re ler de bu lun ma mýz ge re ki yor de di. Tel Aviv / aa ÝS RAÝL Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber man ýn bir yar - dým cý sý, Tür ki ye den ö zür di len me si nin, te rö re tes lim ol mak an la mý na ge le ce ði ni i le ri sür dü. Ynet in ter net ha ber si te si nin ha be ri ne gö re, a dý be lir til me yen Li e - ber man ýn yar dým cý sý, a sýl Tür ki ye nin Ma vi Mar ma - ra ge mi si ni gön der me si dolayýsýyla Ýs ra il e taz mi nat ö - de me si ge rek ti ði ni ö ne sür dü. Li e ber man a ya kýn i - sim ler, Gaz ze ye yar dým ge mi le ri ne dü zen le nen bas - kýn dolayýsýyla Tür ki ye den ö zür di len me si ve kar þý lý - ðýn da i ki ül ke i liþ ki le ri nin nor mal leþ ti ril me si yo lun da - ki ça ba la rý tamamýyla red de der ken, Ynet e ko nu þan Li e ber man ýn yar dým cý sý, Tür ki ye den di le ne cek bir ö zür, te rö re tes lim ol mak de mek tir de di. Li e ber man Pa kis tan da in ti har sal dý rý sý: 14 ö lü n PA KÝS TAN IN ku zey ba tý sýn da ka - la ba lýk bir o to büs te dü zen le nen in ti - har sal dý rý sýn da en az 14 ki þi vefat et - ti. Ko hat þehri nin po lis þe fi Di la ver Ban gaþ, sal dý rý nýn yaþ la rýn da ki bir genç ta ra fýn dan dü zen len di ði ni a - çýk la dý. Pat la ma da 16 ki þi de ya ra lan - dý. Böl ge de ön ce ki gün dü zen le nen çif te in ti har sal dý rý sýn da da 40 ki þi öl - müþ tü. Sal dý rý yý Pa kis tan Ta li ba ný üst len miþ ti. Ýslamabad / cihan Türk Baþ kon so los lu ðu ö nün de ilk pro tes to n I RAK IN ku ze yin de bir yýl dan be ri fa a li yet gös te ren Er bil Türk Baþ kon - so los lu ðu ö nün de ilk kez bir pro tes to ey le mi dü zen len di. Gu lan Cad de si ü - ze rin de ki Er bil Türk Baþ kon so los lu ðu ö nün de top la nan Kürt Di li nin O ku - tul ma sý Gru bu, Ý ran Su ri ye ve Tür ki - ye de a na dil de e ði tim ve ril me si ni is te - di. El le rin de ka lem ler ve Türk çe ya zý lý Kürt çe o ku mak a na ya sal hak týr pan - kar tý i le kon so los luk ö nün de top la nan gu rup, ký sa bir ba sýn a çýk la ma sý yap - týk tan son ra da ðýl dý. Pro tes to ya ka tý - lan De ði þim Ha re ke ti Par ti si Mil let ve - ki li Pe yam Ah med, ken di le ri nin Ý ran, Su ri ye ve Tür ki ye de ya þa yan Kürt le re a na dil de e ði tim ve ril me si i çin bu ra da bir a ra ya gel dik le ri ni söy le di. Az sa yý - da ki þi nin ka tý lý mý i le Er bil Türk Baþ - kon so los lu ðu ö nün de ger çek le þen pro tes to ey le mi i le ilk kez kon so los luk ö nün de pro tes to ey le mi dü zen len miþ ol du. Ay ný grup, ön ce ki gün de Er - bil de ki Ý ran Kon so los lu ðu ö nün de bir pro tes to dü zen le mek is te miþ, an cak Kürt a sa yiþ güç le ri gös te ri ye i zin ver - me miþ ti. Erbil / cihan Çin de ma den ka za sý: 26 ö lü n ÇÝN ÝN or ta ke si min de mey da na ge len bir ma den ka za sýn da 26 ma - den ci nin öl dü ðü bil di ril di. Ye ni Çin Ha ber A jan sý nýn ya yým la dý ðý ha ber - de, Çin in or ta ke si min de yer a lan He nan e ya le ti nin Mi anc hi il çe sin de bu lu nan bir kö mür ma de nin de dün ak þam sa at le rin de bir gri zu pat la ma sý mey da na gel di ði ve ilk be lir le me le re gö re 26 ma den ci nin öldüðü be lir til di. Çin de ki ma den ler, dün ya nýn en teh - li ke li ma den le ri o la rak ka bul e di li yor. Res mî ra kam la ra gö re, ül ke de sa de ce ge çen yýl mey da na ge len ka za lar da 2 bin 631 ki þi öl dü. Pekin / a a a çý sýn dan, Ýs ra il in bir öz rü söz ko nu su de ðil i fa de si ni kul la nan Li e ber man ýn yar dým cý sý, Ö zür di le me si ge - re ken bi ri var sa, Tür ki ye dir. Te rö rist le re yar dým ö - ner di ði i çin Tür ki ye taz mi nat ö de me li dir gö rü þü nü ö ne sür dü. Li e ber man ýn yar dým cý sý nýn ba sý na yan sý - yan i fa de le riy le il gi li o la rak i se, Ýs ra il Baþ ba kan lý ðý her - han gi bir de ðer len dir me yap mak tan ka çýn dý. Ö te yan - dan, Je ru sa lem Post ve Ka nal 2 te le viz yo nun da ve ri len ha ber ler de, i ki ül ke yet ki li le ri a ra sýn da ya pý lan Ce nev - re de ki gö rüþ me ye de ði nil di ve Ýs ra il li bir kay nak, Ýs - ra il in Gaz ze ye yar dým gö tü ren fi lo yu e le ge çir me si sý - ra sýn da ki tav rý nýn kas ti ol ma dý ðý ný or ta ya ko ya cak bir for mül a ra yý þý i çin de ol duk la rý ný kay det ti. Tel Aviv / aa ABD, ÝSRAÝL'Ý ÝKNADAN VAZGEÇTÝ ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Phi lip Crow ley, Was hing ton ýn, Ýs ra il-fi lis tin doð ru dan ba rýþ gö rüþ me le ri ni ye ni den baþ lat mak i çin Ba tý Þe ri a da yer le þim fa a li yet le ri ni dur dur - ma sý yö nün de Ýs ra il i ik na et me ça ba la rýn dan vaz geç me siy le il gi li o la rak, Tak tik te bir de ði þik lik o la bi lir, a ma so ru nun so na er di ril me si ne yö ne lik ni haî he de fi miz de de ði þik lik yok de di. Crow ley, ta raf lar a ra sýn da an lam lý ve sür dü rü le bi lir gö rüþ me le re ge ri dö - nül me si i çin þart la rýn o luþ tu rul ma sý nýn bir yo lu o la rak, Ýs ra il in Ba tý Þe ri a da yer le þim fa - a li yet le ri ni don dur ma sý i çin ça ba gös ter dik le ri ni ve bu nun, ta raf lar a ra sýn da bu tür bir di ya lo ðu i ler let me de en i yi me ka niz ma o la bi le ce ði ni dü þün dük le ri ni be lirt ti. Crow ley, An cak kay da de ðer bir ça ba nýn ar dýn dan, bu nun, bir çer çe ve an laþ ma sý na yö ne lik or - tak he de fi miz doð rul tu sun da ça lýþ ma da sað lam bir te mel oluþtur ma dý ðý, i ler le me sað - la mak i çin en i yi te me lin bu ol ma dý ðý so nu cu na var dýk de di. Was hing ton / a a Ko re ya rý ma da sýn da tat bi kat ge ri li mi Ge ri li min bit me di ði Ko re Ya rý ma da sýn da, Ku zey Ko re nin bu gün dü - zen le di ði ye ni bir as ke rî tat bi kat pi ya sa lar da da en di þe mey da na ge - tir di. G. Ko re or du sun dan ya pý lan a çýk la ma da, ül ke nin ba tý ký yý sý na K. Ko re den a tý lan top çu mer mi le ri nin düþ tü ðü, bu nun sý ra dan bir tat bi kat tan kay nak lan dý ðý nýn dü þü nül dü ðü be lir til di. As ke rî bir yet - ki li bu nun bü yük bir en di þe kay na ðý ol ma dý ðý ný kay de der ken, za ten en di þe li o lan pi ya sa lar da ko nu ya i liþ kin ha ber ler ü ze ri ne ký sa bir sü - re dü þüþ ya þan dý ðý bil di ril di. Bu a ra da, Ja pon ya yý da kap sa yan i ki gün lük bir zi ya ret çer çe ve sin de Se ul e ge len ABD Ge nel kur may Baþ - ka ný Mi ke Mul len, li der le rin Pyony gang ýn tu tu mu nun de ðiþ me si ge rek ti ði ni fark et me si ni sað la ma la rý, ak si tak dir de bu tip pro vo kas - yon la rýn sü re ce ðin den kuþ ku su ol ma dý ðý ný söy le di. Mul len, K. Ko - re li de ri Kim Jong-il e a týf la, Bu a dam kö tü a dam ve kö tü a dam - lar la mü ca de le e der ken, on la rýn ne ya pa ca ðý ný tah min e de mez si - niz de di. Çin in de bu ko nu da da ha çok þey yap ma sý ge rek ti ði ni i - fa de e den Mul len, Çin li le rin em sal siz bir et ki si var. Bu ne den le de em sal siz bir so rum lu luk üst le ni yor lar de di. ABD Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Jim Ste in berg baþ kan lý ðýn da ki bir he yet, Pe kin i, Pyong yang a da ha faz la bas ký yap ma sý ko nu sun da ik na et mek i - çin ge le cek haf ta Çin e gi de cek. Ku zey Ko re nin 23 Ka sým da Gü ney Ko re nin Ye onp ye ong a da sý ný bom ba la ma sý so nu cun da 4 Gü ney Ko re li as ker ölmüþ, ya rý ma da da ge ri lim art mýþ tý. Seul / a a Dip lo mat la ra Wi ki le aks þüp he ci li ði A ME RI KA LI yet ki li ler, Wi ki le aks bel ge le ri - nin sýz ma sý yü zün den ba zý ya ban cý ül ke le rin hü kü met le ri nin A me ri ka lý dip lo mat lar ve di ðer yet ki li ler le te mas la rý ný a zalt tý ðý ný söy - le di. ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin - ton ýn, Wi ki le aks bel ge le ri nin ABD nin di ðer ül ke ler le i liþ ki le ri ni ray dan çý kar ma ya ca ðý me sa jý ný de fa lar ca di le ge tir me si ne rað men, hem ABD Dý þiþ le ri hem de Sa vun ma Ba kan - lý ðý (Pen ta gon) yet ki li le ri, ba zý ya ban cý hü - kü met le rin ABD i le o lan te mas la rý ný dü þür - dü ðü nü, gü ven so ru nu nun ya þan dý ðý ný ve ABD nin dýþ i liþ ki le ri nin za rar gör dü ðü nü be lirt ti. Pen ta gon Söz cü sü Al bay Da ve La - pan, Bi rey le rin ve hü kü met le rin bi zim le yap týk la rý iþ bir li ði ve bil gi pay la þý mýn da ba zý de ði þim ler ol du ðu na da ir i þa ret ler var. Ge nel an lam da, iþ bir li ðin de bir a zal ma mev cut de di. Ha ber ve is tih ba rat kay nak la rý nýn, if þa o la bi le cek le ri kor ku suy la bil gi ver me ye bi le - cek le ri ya da hü kü met le rin bil gi pay la þý mý ko nu sun da da ha ih ti yat lý o la bi le cek le ri ne da ir en di þe le ri di le ge ti ren La pan, De re ce - si ni ölç mek zor, an cak bel ge le rin or ta ya çýk - ma sýn dan kay nak la nan bir (ABD i le te mas - lar dan) çe kil me ol du ðu na i liþ kin bir al gý e di - ni yo ruz di ye ko nuþ tu. La pan, bel ge le rin ya - yým lan ma sý nýn ABD nin düþ man la rý nýn i þi - ne ya ra dý ðý ný be lir te rek, Düþ man la rý mý zýn bu bil gi yi kul lan mak ta ol du ðu na da ir bil gi - miz var, an cak tak tik le ri ni tam o la rak na sýl de ðiþ tir dik le ri ne da ir öl çüm ya pa bil mek zor i fa de si ni kul lan dý. Was hing ton / a a Ýs ra il, Ce nev re de ya pý lan gö rüþ me ler de Tür ki - ye nin ta lep le ri ni pren sip te ka bul et ti. Gaz ze bas ký nýn da ö len le rin a i le le ri ne taz mi nat ö de ye - cek. Ö zür di le me ko nu sun da da i ki ta ra fýn da is te - di ði gi bi an la ya bi le ce ði bir a çýk la ma ü ze rin de dip - lo mat lar ça lý þý yor. Ya ni ö zür di le ye cek, a ma ge rek - ti ðin de ken di ka mu o yu na di le me dim di ye bi le cek. Ö bür yan dan Wi ki le aks bel ge le ri nin ye ni le ri dün ya nýn ip li ði ni pa za ra çý kar ma ya de vam e di yor. A ma ne hik met se yýl lar ön ce si iþ len di ði id di a e di - len bir suç tan do la yý Ju li an As san ge tu tuk lan dý. Fü ze kal ka ný i le il gi li be lir siz lik ler sü rü yor. Pa kis tan Baþ ba ka ný An ka ra yý zi ya ret e dip, Tür - ki ye i le dost luk pe kiþ ti ri yor. A ma bu ö nem li dýþ ge liþ me le rin i çin de bi zim dik ka ti mi zi kü çük bir ha ber çek ti: Ka za kis tan ýn 70 ya þýn da ki dev let baþ ka ný As ta na da ye ni kur dur du ðu a raþ týr ma ens ti tü - sün de ki bi lim a dam la rý na ö lüm süz lük ik si ri ni bul ma la rý em ri ver di. 19 yýl dýr bu ül ke nin tek li de ri o lan Na zar ba - yev, her þe yi kon trol e de bi li yor, a ma yaþ lan ma yý dur du ra mý yor, ö lü mü ge cik ti re mi yor du. Bu nun da ça re si ni bu la bil mek i çin ö zel bir a raþ týr ma mer ke zi kur dur du ve en i yi bi lim a dam la rý na can lý la rýn genç leþ ti ril me si ni, in san gen le ri ni, in san do ku su ü re ti mi ve ge ne da ya lý i lâç lar ü re - til me si ni em ret ti. On la ra; Ge le ce ðin i lâ cý o la rak, be nim ya þým da ki in - san lar bu ba þa rý nýn müm kün ol du ðu ka dar ký sa sü re i çin de ger çek leþ me si ni u mut e di yor de di. Ýb ret lik bir du rum de ðil mi? Ýn sa noð lu i çin de ki e be di yet duy gu su nu tat - min e de ce ði a hi re te ha zýr lan mak ye ri ne, ak lý sý - ra bütün ih ti þa mýy la hayat sür dü ðü bu dün ya - da ki mi sa fir li ði ni u zat ma ya ça lý þý yor. As lýn da ö lüm süz lük ik si ri ya da ha yat ik si ri ni bul ma ça ba sý çok es ki le re da ya ný yor. Ri va ye te gö re Çin de Kral Kin Þi Hu ang Ta o cu sim ya cý Xu Fu yu 500 genç le bir lik te ha yat ik si ri ni bul - ma la rý i çin do ðu de niz le ri ne gön de rir. A ma gi - den ler hiç ge ri dön mez, ha yat ik si ri ni de ðil, a ma Ja pon ya yý bu lup o ra ya yer le þir. Hin dis tan da Am ri ta a dý ný a lan, di nî ef sa ne le - re ko nu o lan bu ik sir, Es ki A rap lar da saf su yun i çi ne ko nu lan al týn ve gü müþ ten ge çi ri len ha fif e lek trik i le ü re til me ye ça lý þýl dý. Av ru pa da A ziz Com te un bu ik si ri bul du ðu ve yüz yýl lar ca ya þa - dý ðý ri va yet e di lir. Mo dern çað da bi lim a dam la rý da hayatý u za ta - cak, genç leþ ti re cek bu luþ lar ü ze rin de ça lý þýp du ru - yor. Yal nýz ca Na zar ba yev de ðil, Wo ody Al len de ay ný ar zu i çin de: e ser le rim le de ðil, öl me ye rek e - be di ye te ka dar ya þa mak is ti yo rum di yor. A me ri ka lý bi lim a dam la rý in sa nýn kro no bi yo - lo jik sa at ler den o lu þan bir sis tem ol du ðu nu, hor - mon sal gý la ma dan, or gan la rýn ça lýþ ma sý na ka dar her sis te min ay rý bir sa a ti ol du ðu nu ve a ya rý ný ay ya da gü neþ ten al dý ðý ný bul du lar. Meselâ ü re me hor mon la rý a ya rý ný ay dan a lý yor du. Gün lük hor - mon lar i se gü neþ ten. Ýþ te bu bi lim a dam la rý na gö re ha ya týn da in sa nýn do ðu þuy la bir lik te iþ le - me ye baþ la yan ön ce den ku rul muþ bir sa a ti var. O sa a ti bu la bi lir ler se ya vaþ la ta bi le cek le ri ni ya da dur du ra bi le cek le ri ni u mu yor lar. Bey hu de bir ha yal de ðil mi? Hal bu ki bu fa ni dün ya yý ba ki kýl ma nýn tek yo - lu nun, em re dil di ði gi bi dün ya yý a hi re tin tar la sý o la rak gö rüp, en ve rim li þe kil de e kip biç mek ol - du ðu nu gör mek is te mi yor lar. Ba ka lým kýy met li bi lim a dam la rý, o en mo dern a raþ týr ma mer ke zin de Na zar ba yev i çin ö lüm - süz lük ik si ri ni bu la bi le cek ler mi? Ne der si niz? Ýs tan bul da Ý ran i çin cid dî bir sü reç baþ la ya bi lir n ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Phi lip Crow ley, Ý - ran ýn nük le er prog ra mýy la il gi li Tah ran i le 5 1 ül ke le - ri nin O cak a yý so nun da Ýs tan bul da ye ni den bir a ra ya ge le cek ol ma la rý na i liþ kin o la rak, bu nun, Ý ran ve 5 1 tem sil ci le ri a ra sýn da ki gö rüþ me ler i çin cid dî bir sü re - cin baþ lan gý cý o la ca ðý ný u mu yo ruz de di. Crow ley, gün lük ba sýn top lan tý sýn da bir so ru ü ze ri ne, Tür ki - ye nin, Ý ran i le 5 1 a ra sýn da ki i kin ci top lan tý ya ev sa - hip li ði yap ma ar zu su na min net tar ol duk la rý ný be lirt ti. Ce nev re de ki top lan tý nýn de va mý nýn ge le cek ol ma sý - nýn ce sa ret ve ri ci ol du ðu nu i fa de e den Crow ley, Bu ilk top lan tý dan ön ce de söy le di ði miz gi bi, bir den çok me kân da bir den çok top lan tý nýn ya pýl ma sý na a çýk týk ve ge le cek ay Ýs tan bul da gö rü þül me si ka ra rý da ta biî ki bu nun bir yan sý ma sý di ye ko nuþ tu. Was hing ton / a a

8 8 MEDYA- POLÝTÝK ARTIK Tür ki ye AB ye gir sin mi gir me sin mi? Bu so ru nun yýl lar dýr so nu gel mi yor ve yü rek le ri oy - na tý yor. An cak ke sin o lan bir þey var: Tür ki ye nin AB ü ye li ði nin u zun va de de hem Tür ki ye hem de AB ye ge ti ri si o la cak! Tür ki ye nin Bir li ðe ka týl ma - sý ö nü müz de ki yýl lar i çin ger çek dý þý gö rün se de - ki Bo ðaz dan da ha çok su lar a ka cak- o lum lu ge - liþ me ler göz le gö rü lü yor. Ter si ol say dý e ðer AB ü ye lik mü za ke re le ri ne hiç baþ la maz dý.. An cak ke sin o lan bir hu sus var ki o da, Tür ki - ye de he nüz ba zý þey le rin ye rin den oy na týl ma sý ge rek ti ði dir. Dar be plan la rý çer çe ve sin de or du - nun ro lü hâ lâ kri tik bir e þik ten ge çi yor. Kürt ve Kýb rýs me se le le rin de doð ru ro ta ya gi ril di fa kat he de fe he nüz va rýl ma dý. Ýn san hak la rý a la nýn da i se çok yol ka te dil di a ma hâ lâ bir þey ler ya pýl - ma sý ge re ki yor. Din ve i fa de öz gür lü ðü hu sus la - rýn da da Tür ki ye ih ti yaç duy du ðu AB stan dart - la rý na he nüz u laþ mýþ de ðil. Ka dý nýn ro lü hâ lâ ço ðu kez e leþ ti ri len bir me se le o la rak var lý ðý ný sür dü rü yor. Bu nok ta da o lum lu o lan i se ka dýner kek e þit li ði nin ar týk ya sa lar nez din de gü ven ce al tý na a lýn mýþ ol ma sý. Doð ru yön de a tý lan a dým lar sür dü rül mek zo - run da. Tür ki ye nin de hak ký ný ver mek ge re kir se: Bah si ge çen me se le le rin ço ðun da o lum lu ça lýþ - ma lar ya pýl dý. Böy le o lun ca Tür ki ye, e leþ tir men le re bir çok leh te ar gü man la kar þý ko ya bi li yor. Tür ki ye bü yü - yen genç bir pa zar. E ko no mi yýl lar ca güç lü bir ge liþ me kay det ti; el bet te Tür ki ye de 2008 kri zin - den et ki len di a ma e ko no mi ye ni den bü yü yor. Ra kam lar a çýk bir dil le or ta ya ko yu yor: Enf las yon dü þü yor, e ko no mik bü yü me o ra ný yük se li yor. Ki - þi ba þý na dü þen mil li ge lir 2002 den 2008 e üç kat - tan da ha faz la ar tý rý la bil di! Ü ye lik mü za ke re le ri nin baþ la týl ma sý, ya ban cý ya tý rým cý lar i çin i yi bir i þa ret ol du. Ya ban cý gi ri - þim ci le rin 2002 yý lýn da Tür ki ye de ger çek leþ tir - dik le ri ya tý rým 1 mil yar av ro nun al týn day ken bu ra kam 2007 de 22 mil yar av ro nun ü ze ri ne çýk tý. Bu a ra da Al man ya Tür ki ye nin en ö nem li ti ca - ret or ta ðý. Bu ne den le e ko no mi a çý sýn dan ba ký - la cak o lur sa Tür ki ye nin Bir li ðe ka tý lý mý Al man - ya nýn çý ka rý na o la bi lir. E ner ji po li ti ka sý ba ký - mýn dan da tran sit ül ke o la rak Tür ki ye, AB ye ba zý þey ler su na bi lir. Sý nýr lý do ðal gaz ve pet rol kay nak la rý na rað men Na buc co hat tý pro je si Tür ki ye nin ki lit po zis yo nu nu or ta ya ko yu yor. Zi ra Tür ki ye ü ze rin den Av ru pa ya çok mik tar da do ðal gaz ve pet rol a ka bi le cek. Je os tra te jik a çý dan AB, Tür ki ye nez din de ken - di si ne güç lü bir or tak bul muþ o lur! E ner ji de da ha i yi bir te da rik gü ven ce si müm kün o lur ve AB a çý - sýn dan e ner ji po li ti ka la rý ba ký mýn dan sa de ce Rus - ya ya ba ðým lý lýk or ta dan kal kar. Tür ki ye nin ka tý - lý mýy la AB ay rý ca Ka ra de niz Böl ge si nin is tik ra rý - na da ha faz la et ki et me im kâ ný bu la bi lir. Böy le ce Tür ki ye nin sý nýr la rý ay ný za man da Av ru pa nýn da sý nýr la rý hâ li ne ge lir. Tür ki ye nin coð ra fi ko nu mu, AB i çin ye ni fýr sat lar su nu yor. Bu na rað men Tür - ki ye nin coð ra fi ko nu mu nun o nu AB den u zak - laþ týr dý ðý id di a e di lir. Tür ki ye bü yük o ran da As - ya lý o lup bu yüz den týp ký Fas gi bi ge ri çev ril me li. Bu tam o la rak doð ru sa yýl maz. U ral Dað la rý sý nýr ka bul e di lir se Tür ki ye pe kâ lâ coð raf ya o la rak Av ru pa da dýr. Tür ki ye ay rý ca AB ye gi re bil mek i çin za man o - la rak da u zun bir yol ka tet miþ du rum da. 50 li yýl - lar dan bu ya na Tür ki ye ye her de fa sýn da ü ye lik sö zü ve ril di! Bu bað lam da CDU lu Baþ ba kan lar - dan Kon rad A de na u er bi le 1963 yý lýn da Tür ki ye i le bir or tak lýk an laþ ma sý na kat ký sað la yan lar a ra - sýn da yer a lý yor. A de na u er in u zun va de de ki he - de fi, Tür ki ye nin Av ru pa Top lu lu ðu na ka tý lý mýy - dý. Gü nü müz de de CDU saf la rýn da, Rup recht Po lenz gi bi, Tür ki ye nin Bir li ðe a lýn ma sýn dan ya - na ta výr ko yan lar söz ko nu su. Tür ki ye nin ka tý lý mýy la il gi li tar týþ ma lar da ma a - le sef ço ðu kez kor ku lar i le ri sü rü lü yor. Kar þý çý - kan lar, ü ye lik du ru mun da Tür ki ye den çok faz la sa yý da Türk ün Al man ya ya a kýn e de ce ðin den en - di þe e di yor. An cak ay ný en di þe ler 2004 yý lýn da Po lon ya nýn ka tý lý mý ko nu sun da da söz ko nu suy - du. Oy sa Po lon ya dan top lu bir göç gö rül me di. Üs te lik Türk ler ni çin yurt la rýn dan göç et me yi is - te sin ki, ül ke le ri e ko no mik a çý dan bu den li bü yü - me yi sür dü rür ken? Ay rý ca ka tý lým la, Al man ya yý ya vaþ ya vaþ bir Ýs lam laþ ma nýn sa ra ca ðý en di þe si de bu lu nu yor. Al lens bach Ka mu o yu A raþ týr ma - lar Ens ti tü sü nün bir a raþ týr ma sý, ka tý lým cý la rýn yüz de 83 ü nün Ýs lam ý fa na tik bul duk la rý ný or ta ya ko yu yor. Di ðer bir yüz de 60 lýk ke sim i se Ýs lam ý de mok ra tik bul mu yor. Bun lar ür kü tü cü so nuç lar o lup, üst dü zey de ya þa nan yü zey sel li ði ve an la yýþ - sýz lý ðý göz ler ö nü ne se ri yor. Ýs la mi yet i le bi raz ha þýr ne þir o lan ve bel ki de Kur an a þöy le bir göz a tan bir kim se, Ýs lam ýn da týp ký Hý ris ti yan lýk gi bi el bet te de mok ra siy le u yu - þa bi lir ol du ðu nu an la ya cak týr. Ü ye li ðe kar þý o lan - lar bir de Tür ki ye nin Hý ris ti yan ve Ba tý lý AB ye uy gun ol ma ya ca ðý þek lin de a týp tu tar lar. Fa kat çok a zý nýn bil di ði bir þey i se Hý ris ti yan lý ðýn ba zý kök le ri nin üs te lik tam da Tür ki ye ye da yan dý ðý - dýr. Ha va ri Pa u lus, Tar sus lu i di; Hý ris ti yan lý ðýn baþ lan gý cý nýn ya yýl dý ðý bir böl ge den. Hat ta La - tin ce bu ra nýn bir za man lar res mî di liy di. Gü ya Tür ki ye kül tü rel a çý dan da AB ye uy maz mýþ. Pe ki, na sýl o lur da Ýs tan bul, Es sen ve Pecs þe hir - le ri nin ya ný sý ra Av ru pa nýn 2010 Kül tür Baþ - ken ti o la bi li yor? Ya da E u ro vi si on Þar ký Ya rýþ - ma sý na ka tý la bi li yor? Hat ta Ga la ta sa ray, bir kez U E FA Ku pa sý ný al dý. Böy le ce Tür ki ye za ten Av - ru pa kül tü rü nün bir par ça sý hâ li ne gel miþ bi le. Ya ni bu du rum da Tür ki ye an la þý lan ta bi a týy la - he men de ðil fa kat za man la da ol sa- AB ye a it tir. El bet te 80 bin say fa lýk mük te se ba ta (Ko pen hag Kri ter le ri) uy gun hâ le gel mek i çin da ha ba zý ev ö dev le ri ni ye ri ne ge ti ril mek du ru mun da. An cak Tür ki ye nin o la sý bir AB ü ye li ði teh li ke den zi ya - de bir fýr sat gö rül me li dir. Ni ha ye tin de Müs lü man a ðýr lýk lý bir Tür ki - ye nin AB bün ye sin de o lu þu, ge ri ye ka lan Ýs lam ül ke le ri ne o lum lu bir sin yal teþ kil e de cek tir. Bil - has sa me de ni yet ler a ra sý ça týþ ma nýn zik re dil di ði bir dö nem de. Çün kü o za man Ýs lam ýn, Ba tý lý hu - kuk dev le ti ve de mok ra si dü þün ce siy le el bet te bað da þýr ol du ðu an la þý la cak týr. Bu, Be di üz za man Sa id Nur si nin 70 yý lý aþ kýn bir sü re ön ce bi le tes - pit et ti ði bir þey. Tür ki ye nin -is ter e ko no mi is ter e ner ji te da ri ki a lan la rýn da ol sun- coð ra fi a çý dan AB ye su na bi le ce ði ba zý þey ler bu lu nu yor. Bu du - rum da i ki ta raf da ü ye lik ten -Tür ki ye ve AB- ka - zanç sað la ya cak týr. Þa yet CDU lu Fe de ral Mec lis Ü ye si Rup recht Po lenz in söz le riy le ko nu ya nok - ta yý koy mak is ter sek, Ü ye ol ma vak ti gel di ðin de bu gün kün den fark lý bir Tür ki ye bu la ca ðýz. Mic ha il Send ker (Al man ya Genç ler Bir li ði Yö ne ti ci si) news.de, TAM al tý yýl ön ce, 10 Ha zi ran 2004 te bu ra da bir u - ya rý yap mýþ ve can a lý cý bir so ru sor muþ tuk: Bu se fer dü dük Müs lü man lar i çin ça la bi lir. Ye ni kül tü rel So ðuk Sa vaþ ta CI A kim le ri fi nan se e di - yor? Al tý yýl son ra, ba zý bil gi ler, not lar dý þa rý sýz dý ve o so ru an lam lý ha le gel di. Bi ze gö re va kit çok er ken gel di. Söz ko nu su tar týþ ma nýn çok da - ha son ra la rý ya pý la ca ðý ný ön gö rü yor duk. An cak Wi ki le aks sý zýn tý sý bir çok tar týþ ma yý ol du ðu gi - bi, bu ko nu yu da ö ne çek ti. Ýn gi liz ga ze te ci ve ta rih çi Fran ces Sto nor Sa un - ders; Who Pa id the Pi per: The CI A and the Cul - tu ral Cold War (Pa ra yý Ver di Dü dü ðü Çal dý. Do - ðan Ya yýn cý lýk) ad lý ki ta bý ya yýn lan dý ðý za man, So - ðuk Sa vaþ dö ne min de ki kül tü rel sa va þýn bü tün bo - yut la rý, CI A nýn kül tür dün ya sý ný na sýl fi nan se et ti - ði göz ler ö nü ne se ril di. 2. Dün ya Sa va þý son ra sý ABD i le Sov yet ler a ra - sýn da baþ la yan ve 1990 la ra ka dar sü ren So ðuk Sa vaþ ýn kül tü rel pro pa gan da ya dö nük þif re le ri or ta ya çý kýn ca, as lýn da kit le le rin na sýl bir o pe ras - yon la kar þý kar þý ya ol du ðu nu an la dýk. So ðuk Sa vaþ son ra sýn da Müs lü man ül ke le re yö ne len bu kül tü rel sa vaþ son ra sýn da dü dük çal - dý ðýn da ne tür a cý ger çek le rin or ta ya çý ka ca ðý çok ö nem liy di. Ýþ te bu dö nem de, Ýs lam dün ya sý na yö - ne len kül tü rel sa va þýn bo yut la rý ko nu sun da cid di bi çim de dü þün me liy dik. Ki tap ta CI A in ay dýn la rý, ya zar la rý, a ka de mis yen - le ri, med ya men sup la rý ný, sa nat çý la rý, þa ir le ri ve mü zis yen le ri na sýl kul lan dý ðý na da ir ö nem li bil gi ler ve ri yor. Mars hall Pla ný i le pa ra lel yü rü tü len ça lýþ - ma çer çe ve sin de, Jack son Pol lock, Ir ving Kris tol, An dre Mal ra ux, Re in hold Ne i buhr, Ge or ge Or - well, Ber trand Rus sell, Step hen Spen der, Art hur Schle sin ger Jr., Ar nol do Toyn be e, Vla di mir Na bo - kov, Je an-pa ul Sar tre, Her bert Spen cer gi bi da ha bir çok ya za rýn CI A ta ra fýn dan fi nan se e dil di ði ni öð re ni yo ruz. Ga ze te, der gi, ki tap ve rad yo la rýn na sýl kul la nýl - dý ðý, Or well ýn 1984 ve Hay van Çift li ði gi bi ki - tap la rý nýn CI A ta ra fýn dan ba sý lýp da ðý týl dý ðý, yi ne CI A nýn de mok ra tik sol grup la rý ko mü niz me kar þý kul lan dý ðý ve bu çev re le rin ya yýn la rý ný fi - nan se et ti ði, si ne ma ya bü yük pa ra lar ak ta rýl dý ðý, on lar ca der gi çý ka rýl dý ðý, A me ri kan ye mek kül - tü rü nün, gi yi mi nin, þar ký la rý nýn ve sa na tý nýn teþ vi ki i çin kül tür mer kez le ri nin, si ne ma nýn, ti - yat ro nun des tek len di ði an la tý lý yor. CI A nýn giz li ce pa ra des te ði ver di ði Çe hov Ya - yým cý lýk Þir ke ti a ra cý lý ðýy la Çe hov un ya pýt la rý bü - yük öl çü de çev ril di ve da ðý týl dý. Ber lin de ki A me ri ka-ha u ser de CI A nýn ö ne ri - siy le Lil li an Hell man ýn, E u ge ne O Ne ill in, Thorn - ton Wil der in, Ten nes se e Wil li ams ýn, Wil li am Sa - ro yan ýn, Clif ford O dets in, John Ste in beck in o - yun la rý nýn su nul du ðu gi bi.. Kül tü rel Öz gür lük Kon gre si, o tuz beþ ül ke de ki bü ro la rýy la yük lü mik tar da pa ra a ký ta rak, kül tü rel so ðuk sa vaþ ý yü rü tü yor du. Al man ya da Der Mo - nat, Ýn gil te re de En co un ter gi bi der gi ler çý ka rý lý yor - du. CI A nýn ka le si En co un ter, 1953 te baþ la dý ðý ya - yý ný na 1990 da son ver di. So ðuk Sa vaþ ýn baþ lan gýç ve bi tiþ ta rih le ri bun lar.. Ar týk böy le bir ya yý na ih ti - yaç yok tu. New York Ti mes 1977 de 1000 ka dar ki ta býn ya yý mýn da CI A nýn pa yý ol du ðu id di a sýn da bu lun du. Pe ki bu ye ni dö nem de na sýl bir pro je yü rü tü lü - yor du? Tür ki ye da hil, Müs lü man ül ke ler de ki kül tü rel sa va þa i liþ kin ne bi li yor duk? Bir gün ge - le cek, dü dük ça lan la rýn sýr la rý or ta ya çý ka cak ve biz ler de öð re ne cek tik. Hem de bü yük bir ha yal ký rýk lý ðý ve þaþ kýn lýk la... So ðuk Sa vaþ bit miþ ti ve ye ni teh dit ler söz ko nu - suy du çün kü. Ýl gi, yo ðun luk ve pa ra ar týk bu böl ge - ye a ký yor du. Si ya se tin, as ke ri gü ven lik pro je le ri nin dý þýn da kül tür, sa nat, e de bi yat dün ya sý na, si vil top - lum ku ru luþ la rý na ve med ya ya yö ne lik o pe ras yon - lar yü rü tü lü yor du. A maç, bü yük bir dö nü þüm dü, bu nu bi li yor duk. An cak o pe ras yon da rol a lan la rýn kim lik le ri i çin da ha çok bek le ye cek tik. Ger çek ten de bu dö nem de Fas tan En do nez - ya ya u za nan ku þak ta yü rü tü len kap sam lý o pe ras - yo nun ya ný sý ra, dö nem sel pro je ler, ka mu o yu ça - lýþ ma la rý ya pý lý yor ve med ya et kin bi çim de kul la ný - lý yor du. I rak iþ ga li dö ne min de, kit le le rin di ren ci ni kýr mak i çin bir çok ül ke de mil yon do lar lýk pro je ler yü rü tül dü, Tür ki ye bu na da hil. Bu pa ra lar ne re ye, kim le re git ti, el bet te bil mi yo - ruz. A ma bu ül ke de, ül ke ler de tü ke til di. Bi ri le ri, per de le me ça lýþ ma la rý i çin i na nýl maz ça ba sar fe di - yor du. Ýþ gal ve sal dýr gan lý ða dö nük her tep ki, e leþ - ti ri þid det li kar þý gö rü yor, et ki siz leþ ti ri li yor, o ki þi ve çev re de ðer siz leþ ti ri li yor du. Can a lý cý so ru lar þun lar dý: Do lar lar ne re le re ak ta rýl dý? Pro je ler i çin kim ler kul la nýl dý? Türk med ya sý bu pro je ler den ne öl çü de et ki len di? CI A a dý na per de le me ya pan lar kim ler di? Wi ki le aks bel ge le ri ba zý tar týþ ma la rý er ke ne al dý. ABD nin An ka ra es ki Bü yü kel çi si E ric E - del man la il gi li tar týþ ma gi bi. An cak kim le rin o dö nem de kur ye lik, te tik çi lik yap tý ðý, kim le rin na sýl ö dül len di ril di ði, kim ler den dü zen li not lar a lýn dý ðý bel ki de ye ni ya yýn la na cak bel ge ler de ol - ma ya cak, san sür le ne cek. Türk med ya sýn da CI A nýn par mak iz le ri ni me - rak et me ye de vam e de ce ðiz. Ta ki, dü dü ðü ça lan - lar la il gi li ye ni bir ki tap ya yýn la na na ka dar. So ðuk Sa vaþ dö ne min de sol grup la rý ve ki þi le ri kul la nan - lar bu se fer mu ha fa za kar ki þi le ri ve çev re le ri kul - lan mýþ o la bi lir ler mi? Bu nu çok me rak e di yo rum... Ýb ra him Ka ra gül Ye ni Þa fak, KAMUNUN he sap ver me so rum lu lu ðu - nun ve ma li say dam lý ðý nýn sað lan ma sý, ge liþ miþ li ðin te mel gös ter ge le rin den bi ri - dir. Hal kýn ver gi le riy le har ca ma ya pýp, a - yak ta ka lan or du dâ hil tüm ku rum lar, be - le di ye ler ve KÝT'ler is tis na sýz, bu çer çe ve - de Mec lis yo luy la ka mu o yu na he sap ver - mek zo run da dýr lar. Sa yýþ tay, þef faf lýk il ke - si çer çe ve sin de, ka mu i da re le ri nin et ki li, e ko no mik, ve rim li ve hu ku ka uy gun o la - rak ça lýþ ma sý ve ka mu kay nak la rý nýn bu doð rul tu da kul la nýl ma sý ný Mec lis a dý na sað la mak la so rum lu. Sa yýþ tay'ýn, bu iþ le vi - ni u lus la ra ra sý stan dart la ra uy gun o la rak ye ri ne ge ti re bil me si i çin ye ni bir ya sa ya ka vuþ ma sý ge re ki yor du. Mec lis'in 2004 yý lýn da, AB'nin de mok ra tik kri ter le ri ne u - yum çer çe ve sin de A na ya sa'nýn 160. mad - de sin de yap tý ðý bir de ði þik lik, Sa yýþ tay Ka - nu nu'nun da çað daþ ha le ge ti ril me si ni te - tik le di Mad de i le, TSK'nýn te ke li ne al dý ðý a ma as lýn da dev le te a it o lan bi na gi - bi ta þýn maz lar i le si lah a raç ve ge reç ler ya - ni ta þý nýr mal la rý nýn de net len me si ü ze rin - de ki giz li lik hük mü kal dý rý la rak, bu ta þý nýr ve ta þýn maz mal la rýn da Sa yýþ tay de ne ti - mi ne ta bi ol ma sý nýn ö nü a çýl dý. Al tý yýl son ra, ni ha ye tin de Sa yýþ tay ka nun tek li fi, e kim a yýn da Mec lis Ge nel Ku ru lu'nda tar tý þýl ma ya baþ lan dý. Bu tar týþ ma la rýn da ha ba þýn da, hem de çað daþ bir Sa yýþ tay ya sa sý nýn ha zýr lan - ma sýn da çok ö nem li e me ði o lan ik ti - dar da ki AK Par ti'nin, tek li fin 2. mad de - sin de yap tý ðý de ði þik lik, ya sa nýn ya ra al - ma sý na yol aç tý. Bu de ði þik lik i le ar týk TSK dâ hil hiç bir ku ru mun, har ca ma la - rýn da ya pa cak la rý o la sý is raf la rý ön le ne - me ye cek. Sa yýþ tay, ku rum la rýn, ve rim li, et kin, ve tu tum lu (VET) har ca ma ya pýp yap ma ya cak la rý ný de net le ye me ye cek. VET il ke si bü tün ge liþ miþ ül ke de ne tim kri ter le rin de yer a lý yor. Sa yýþ tay yet ki li - le ri, pek ço ðu AK Par ti kon tro lün de o - lan be le di ye le rin yap týk la rý har ca ma la - rýn da ar týk de net len me si nin ö nü nü a - çan i le ri ci bir ka nun ha zýr la yan ik ti dar par ti si nin, VET il ke si ni kal dýr ta rak, böy le ce ken di si ni to pu ðun dan vur du ðu - nun al tý ný çi zi yor lar. VE Fin Sa yýþ tay Ka nu nu'ndan çýk ma - sýy la, de net çi ler, ar týk ka mu i da re si nin koy du ðu po li ti ka ya gö re de ne tim ya pa bi - le cek, TSK dâ hil hiç bir ku ru ma, koy du - ðu nuz bu he def doð ru mu, yan lýþ mý" di ye so ra ma ya cak. Oy sa ki Sa yýþ tay, ka mu har ca ma la rý nýn is raf e dil me si ne kar þý da tes bit ya pýp, Mec lis'e du ru mu ra por et mek ve ge rek ti - ðin de bu is ra fa kar þý yar gý la ma yet ki si ne de sa hip o la cak tý. VET'in ya sa dan çýk ma sý nýn ön cü le rin - den AK Par ti Grup Baþ kan ve ki li Nu ret tin Ca nik li, o ta rih te ba na yap tý ðý a çýk la ma da, þef faf lýk il ke si ni boz ma dýk la rý ný an cak de - ði þik lik ö ner ge si ni ge tir me miþ ol sa lar dý, yar gý nýn yü rüt me ye mü da ha le si du ru mu - nun or ta ya çý ka ca ðý ný be lir ti yor du. U lus - la ra ra sý stan dart lar da bir Sa yýþ tay ka nu - nu nu des tek le yen pek çok Sa yýþ tay men - su bu nun, bu de ði þik lik ten ra hat sýz ol du - ðu nu da be lir te lim. Di ðer yan dan, çý kan ye ni ka nun la Sa yýþ tay de net çi le ri, or du dâ hil tüm ku rum ve ku ru luþ la rýn ma li de ne tim le - ri ni ya pa cak. Dev le te a it or du nun e lin - de ki si lah ve bi na gi bi tüm mal la rý nýn sa yý mý ný ya pa cak ve de net le ye cek. A - ma ye ni Sa yýþ tay Ka nu nu, as ke rî har ca - ma la rýn de ne ti mi ni ar týk müm kün ký - lar ken bu de ne tim ra por la rý nýn ka mu - o yu na a çýk lan ma sý ný, TSK'nýn ha zýr la - ya ca ðý yö net me lik hü küm le ri ne bað lý - yor. Ýþ te sý kýn tý da bu ra da baþ lý yor. Zi - ra, ka nu nun çýk ma sý na kar þý da hi a de ta Mec lis'te sa vaþ ve ren TSK'nýn, har ca - ma la rý nýn ka mu o yu i le pay la þýl ma sý na cid di en gel ge ti re ce ði tar tý þý la maz. Ha týr lat mak ta ya rar var, si lah a lým la - rý dâ hil as ke rî har ca ma la rýn ka mu o yu - na a çýk lan ma sý ko nu sun da ge liþ miþ ül - ke ler de de ký sýt la ma var. A ma bu ül ke - ler de ki ký sýt la ma, biz de ki nin ak si ne ger çek ten giz li ol ma sý ge re ken si lah ü - re tim pro je le riy le il gi li, as ke rin yap tý ðý har ca ma lar la il gi li de ðil. Sa yýþ tay, as ke rin, sa vun ma ya ay rý lan büt çe dý þý kay nak la rý ný da ar týk de net le - ye bi le cek. Bu kay nak la rýn en ö nem li le ri, Sa vun ma Sa na yii Fo nu ve 17'ye ya kýn as ke rî dev let fir ma sýn da his se le ri bu lu - nun Türk Si lah lý Kuv vet le ri Güç len dir - me Vak fý (TSKGV). Bi li nen ra kam la ra gö re yýl da yak la þýk beþ mil yar do la rý bu - lan si lah a lým la rý nýn ö nem li bir bö lü mü Sa vun ma Sa na yii Fo nu'ndan kar þý la ný - yor. Bu fo nun ö nem li kay nak la rý a ra - sýn da, Mil li Pi yan go ve Sa yý sal Lo to gi bi þans o yun la rýn dan el de e di len hâ sý la nýn bel li bir yüz de si de bu lu nu yor. Bil gi Ü - ni ver si te si'nin mart a yýn da ka mu o yu i le pay laþ tý ðý as ke rî ve iç gü ven lik har ca - ma la rý i le il gi li a raþ týr ma sýn da, Vak fýn ge lir ve gi der le ri nin ne ka da rý nýn as ke rî pro je ler de kul la nýl dý ðý bil gi si ne u la þý la - ma dý ðý na dik kat çe ki li yor du. An cak, va kýf ta iþ ti rak le ri o lan as ke rî fir - ma lar, 2007 yý lýn da ka mu iþ let me si o la rak KÝT ra po ru na ek len miþ. La le Ke mal Ta raf, WÝKÝLEAKS ÝN 250 bi ni a þan bel ge yý ðý - nýn dan Ýs ra il i ra hat sýz e de cek cid di yet te bir krip to yu if þa et me miþ ol ma sý dik kat çe ki yor du. Ýlk baþ ta, ço ðu in san bu du ru mu Wi - ki le aks ýn ar ka sýn da Ýs ra il in bu lun du ðu þek lin de yo rum la dý lar. Bir o ku ru mun gön der di ði no ta gö re, mer ke zi Pa ris te bu lu nan at - ruth.in fo ad lý Su ri ye yö ne ti mi ne mu ha lif bir si te de, Wi ki le aks ýn yö ne ti ci si Ju li an As san ge i le Ýs ra il a ra sýn da bir pa zar lýk ger çek leþ ti ril di ði id di a sý yer al mýþ. Ýd di a yý or ta ya a tan sý ra dan bi ri de ðil, i - ki ay ön ce si ne ka dar Wi ki le aks ýn i kin ci a da mý Da ni el Doms che it-berg. Si te ye yap tý ðý a çýk la ma da Doms che it- Berg, As san ge nin Ýs ra il li ler le Ýs viç re de gö rüþ tü ðü nü i le ri sür müþ. Ýs ra il in çý kar la rý ný ze de le ye cek hiç - bir bel ge nin ya yým lan ma ma sý hu su - sun da Ýs ra il e ya zý lý ta ah hüt te bu lun - muþ As san ge. * * * Doms che it-berg in a çýk la ma sý na gö re Ýs ra il li ler, Wi ki le aks bel ge le ri nin bü yük bir bö lü mü nün 2006 da ki Lüb nan har - biy le a la ka lý ol du ðu nu öð ren miþ ler. Der hal As san ge i le te ma sa geç miþ ler. Ya pý lan gö rüþ me so nu cun da As san ge, si te ar þi vin den Tem muz-ey lül 2006 ta - rih le ri a ra sýn da ki dö ne me a it bel ge le ri a - yýk la mýþ. Bu bel ge le rin bü yük bö lü mü Bey rut ve Te la viv de ki A me ri kan Bü yü kel çi lik - le ri nin krip to la rýy mýþ. Doms che it-berg Wi ki le aks ýn Ýs ra il e i liþ kin o la rak kay de de ðer hiç bir bel ge yi if - þa et me ye ce ði ni ke sin bir dil le i fa de et miþ. * * * Geç ti ði miz E kim a yý nýn ba þýn da As - san ge i le ya þa dý ðý ih ti laf yü zün den si te - de ki gö re vin den ay rýl mýþ Doms che it- Berg. Ay rýl ma ne de ni ni i se þöy le a çýk la mýþ: Biz bu si te yi ku rar ken in san la rýn ka - pa lý ka pý lar ar dýn dan o lan bi ten le ri bil me hak ký ve þef faf lýk il ke le rin den yo la çýk - mýþ týk. An cak ký sa za man da bü yük bir se çim za fe ri ka zan mýþ si ya si par ti nin sar hoþ lu ðu na ya ka la nan, an cak ik ti da ra gel dik ten son ra da ha ev vel ver di ði bü tün va at le ri u nu tan ba sit bir si ya si par ti gi bi ha re ket et me ye baþ la dýk. Bu da gay ri ah - la ki bir tu tum dur. Ha be rin ö ze ti ni gön de ren o ku ru mu - zun, söz ko nu su si te nin za man za man spe kü la tif ha ber le re yer ver di ði u ya rý sýn - da bu lun mak la bir lik te, ki mi za man da hiç ol ma ya cak de nen çok ö nem li kay - nak lar dan e din di ði ha ber le ri ya yým la ma ba þa rý sý gös ter di ði ni be lirt ti ði ni söy le me - li yim. Ýs ra il a ley hin de her han gi bir bel ge yi Wi ki le aks in ne den if þa et me di ði or ta ya çýk mýþ o lu yor böy le ce. Ta bii Doms che it-berg doð ru söy le - miþ se. Ab dul lah Mu ra doð lu Ye ni Þa fak, Wi ki le aks i le Ýs ra il an laþ tý mý? AK Parti kendini topuðundan vurdu Be di üz za man ýn 70 yýl ön ce tes bit et ti ði ger çek Tür ki ye nin AB ye gir me siy le, Ýs lâ mýn Ba tý lý hu kuk dev le ti ve de mok ra si dü þün ce siy le bað da þýr ol du ðu an la þý la cak týr. So ðuk Sa vaþ dö ne min de sol grup la rý ve ki þi le ri kul la nan lar bu se fer mu ha fa za kâr ki þi le ri ve çev re le ri kul lan mýþ o la bi lir ler mi? Med ya dün ya sýn da CI A nýn par mak i zi

9 MA KA LE 9 Ve þim di yýl 1432 FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE Ye ni bir hic rî yý la da ha gir dik. Bu de mek tir ki, ký ya me te bir a dým da ha yak laþ týk. Di ri liþ gü nü ne doð ru bir a dým da ha at týk. Al lah ýn hu zu ru na yük sel me ye bir so luk da ha al dýk. Â hir za man se li nin i çin de ba zen bo ðu la rak, ba zen çý ka rak yü zü yo ruz. Þü kür ki, bo ðul du ðu muz da e li miz den tu tan bir ý þýk pý na rý var. Bu ý þýk pý na rý dün ya nýn e lin den tut ma ya ka bi li yet li ve yet ki li. E li ni dün ya ya u zat mýþ; el ve re ne el ve ri yor. El ver me yen, â hir za ma nýn gü rül tü sü pa týr tý sý i çin de kay bo lup gi di yor! Hiç þüp he siz her ke sin ký ya me ti, ken di e ce li dir. E ce li niz gel di mi, siz â lem-i ber za ha ge çer si niz. Fa kat â lem-i ber zah ta da ol sa, bü yük ký ya met in sa ný mü te es sir e di yor. Be di üz za man ýn i fa de siy le, bâ kî ruh lar ký ya me tin ko pu þun dan de re ce le ri ne gö re mü te es sir o lur lar. Me lâ i ke le rin te cel li yât-ý kah ri ye de ken di le ri ne gö re mü te es sir ol duk la rý gi bi mü te es sir o lur lar. Na sýl ki bir in san, sý cak bir yer de i ken, ha riç te kar ve ti pi i çin de tit re yen le ri gör se, a kýl ve vic dan i ti ba rýy la mü te es sir o lur. Öy le de, zî þu ur o lan er vah-ý ba ki ye, kâ i nat la a lâ ka dar ol duk la rý i çin, kâ i na týn hâ di sat-ý a zî me sin den, de re ce le ri ne gö re mü te es sir ol ma la rý ný; ehl-i a zap i se e lem kâ râ ne, ehl-i sa a det i se hay ret kâ râ ne, is tið rab kâ râ ne, bel ki bir ci het te is tib þar kâ râ ne te es sü rat la rý bu lun ma sý ný, i þâ rât-ý Kur â ni ye gös te ri yor. Zi ra Kur ân-ý Ha kîm, her za man ký ya me tin a ca i bi ni teh dit su re tin de zik re di yor, Gö re cek si niz di yor. Hâl bu ki cism-i in sâ nî i le o nu gö ren ler, ký ya me te ye ti þen ler dir. De mek, ka bir de ce set le ri çü rü yen er vah la rýn da o teh did-i Kur â ni ye den his se le ri var. 1 Ge ri de bý rak tý ðý mýz ko ca 1431 yýl da Ýs lâ mi yet rüþ tü nü ve bü yük lü ðü nü dün ya ya is pat et ti. Me sa jý ný dün ya ya bil dir di. Teb li ði ni dün ya ya sun du. Ýs lâ mi yet i dað ba þýn da ki kurt la ra ve kuþ la ra ka dar her kes duy du. Ka bul et miþ tir ve ya et me miþ tir. O ki þi nin ken di bi le ce ði iþ tir. A ma Ýs lâ mi yet teb li ði ni yap mýþ týr ve yap ma ya da de vam e di yor. Se si ni sa ðýr sul ta na du yur muþ tur. Mah þer de ki bü yük yar gý la ma i çin, e sas o lan da bu dur! E sa sen Kur ân bu teb lið me se le si nin ruh lar he nüz ya ra tý lýr ken ya pýl ma ya baþ lan dý ðý ný bil di ri yor: Ha ni Rab bin (e zel de) Â de mo ðul la rý nýn sulp le rin den zür ri yet le ri ni al mýþ, on la rý ken di le ri ne kar þý þa hit tu ta rak, Ben si zin Rab bi niz de ðil mi yim? de miþ ti. On lar da, E vet, þa hit ol duk (ki Rab bi miz sin) de miþ ler di. Böy le yap ma mýz ký ya met gü nü, Biz bun dan ha ber siz dik de me me niz i çin dir. 2 Teb lið bi lâ ha re pey der pey gön de ri len Pey gam ber ler le ger çek leþ miþ tir. Müs lü man lar 1431 yýl dan be ri Ýs lâ mi yet in ni me ti ni çok gör dü ler. Dün ya ya da tat týr dý lar. Ýs lâ mi yet on la rýn baht la rý ný aç tý; i lim de, fen de, fel se fe de, me de ni yet te, te rak kî de dün ya ya üs tad ey le di, dün ya da çað lar bi tir di, çað lar baþ lat tý. Dün ya yý ýs lâh ey le di. Müs lü man lar güç lü ol du ðu de vir ler de i lim de, a da let te, me de ni yet te dün ya me de ni ye ti ne de ðer kat tý. Bu gün dün ya me de ni ye ti Ýs lâ mi yet in 1431 yýl dan be ri kat tý ðý de ðer ler le i le ri me de ni ye ti ya ka la mýþ týr. Müs lü man ül ke le rin bu gün sý kýn tý lar i çin de ol ma la rý bu so nu cu de ðiþ tir mez. Ýs lâ mi yet, son din o la rak bir mah þer te ra zi si ol ma üs tün lü ðü nü 1431 yýl dan be ri bü tün dün ya ya gös ter di. Oy sa 1431 yýl dan be ri Ýs lâ mi yet in ar ka sý na ni ce Ýs lâm düþ ma ný Sü ra ka lar düþ müþ tü! Bir a çýk, bir boþ luk a ra yan Ýs lâm ý yýk mak i çin dört el le yý kým çe te le ri az ça lýþ ma dý. A ma her bi ri si piþ man ve pe ri þan þe kil de so nun da iþ ten el çek ti. Müs lü man la rýn sal ta na tý ný za man za man yýk ma yý ba þar dý lar. Çün kü Müs lü man lar ne ti ce de in san dýr lar; ha ta dan be rî o la maz lar. A ma din o la rak Ýs lâ mi yet her sad me de, her ba di re de hep güç le ne rek çýk tý. Düþ ma ný ný, Sü ra ka gi bi bit kin ve ça re siz bý rak tý! Sü ra ka yý ha týr lar sý nýz; Pey gam ber E fen di miz in (asm) hic re ti es na sýn da müþ rik ler a dý na düþ man lý ðý ný son ser gi le yen ta kip çi dir. Ça re siz kal mýþ týr. Ken di si ni din le ye lim: A tý ma bin dim ve dört na la sür düm. Mu ham med i le ar ka da þý na yak laþ tým. Fa kat a tým sürç tü ve ben de a tým dan düþ tüm. He men to par la nýp kalk tým. A tý ma bin dim. A tý mý yi ne dört na la sür düm. Mu ham med i le ar ka da þý na yak laþ tým. Öy le ki, Re sû lul lah ýn (asm) bir þey ler o ku du ðu nu i þit tim. Fa kat ar ka sý na dö nüp bak mý yor du. E bû Be kir (ra) i se çok ba ký ný yor du. Bir den a tý mýn a yak la rý kum i çi ne sap lan dý. Diz le ri ne ka dar bat mýþ tý. At tan düþ tüm. Son ra kal kýp hay va ný kal dýr ma ya zor la dým. At kalk ma ya ça lý þý yor du, fa kat a ya ðý ný kum dan çý ka ra mý yor du. Hay van kal kýp du run ca da, i ki a ya ðý nýn sap lan dý ðý yer den gö ðe doð ru a teþ du ma ný gi bi bir du man yük sel di ve da ðýl dý. Ar týk ben Mu ham med i le ar ka da þý na, ça re siz, El-e man! Ba na e man ve rin! Pe þi ni zi bý ra ka ca ðým! SS di ye hay kýr dým. 3 Ve þim di yýl Be di üz za man ýn hay ký rý þý ku lak la rý mýz da da ha çok çýn la ma ya baþ la dý: Þu is tik bal in ký lâ bâ tý i çin de en yük sek gür sa da Ýs lâ mi yet in sa da sý o la cak týr! Ye ni bir hic rî yý la da ha gir dik. Â lem-i Ýs lâm i çin ha yýr la ra, ye ni in ki þaf la ra, ye ni bir lik ve be ra ber lik le re, ye ni ku cak laþ ma la ra ve kay naþ ma la ra, it ti hadý Ýs lâm gi bi ni ce ha yýr lý ka pý la rýn a çýl ma sý na ve si le ol ma sý ný Rabb-i Ra him den ni yaz e di yo rum. DU Â Ey A liyy-i Me tîn! Bi zi di ni mi ze müd rik kýl! Bi zi kul lu ðu na va kýf ey le! Bi zi Mu ham med a ley his sa lâ tü ves se lâ mýn üm me ti ol mak la þe ref len dir! Ýs lâ mi yet in tah tý ný gön lü mü ze yer leþ tir! Dün ya nýn bah tý ný Ýs lâ mi yet le aç! Ye ni hic ri yý lý hak ký mýz da ha yýr lý ey le! Ýs lâm ýn ve Müs lü man la rýn mu î ni ol! Â min! Dip not lar: 1- Mek tu bat, s A raf Sû re si: Bu hâ rî, 10/1555. YERÝN KULAÐI A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.tr Nur Ta le be le ri, Ýs lâ mi ye te hiz met le ri es nâ sýn da, giz li Ýs lâ mi yet düþ ma ný, in saf sýz, ceb bâr zâ lim le rin en tri ka la rýy la mâ ruz kal dýk la rý iþ ken ce ler den yýl maz, þa hýs la rý ný dü þün mez, ya ni þah sî re fah la rý ný Ýs lâ mýn re fah ve sa a de ti i çin fe dâ e der, sýd dî ký yet le se bat e der ve þid det li zul me mu ka ve met e der ler. Ri sâ le-i Nur la i mân hiz me ti ne bü tün var lý ðý ný vak fe der ler. Gad dar din düþ man la rý nýn çok de fa lar te câ vüz, ta ar ruz la rý na mâ ruz kal sa lar da, as la þevk le ri ni kay bet mez, hiz met le rin de fü tur ge tir mez; BEDESTEN M. LATÝF SALÝHOÐLU M u al lim o lan Ka sým kar de þi mi zin geç ti ði miz Ka sým a yýn da zi ya re ti mi ze ge lip ha ber dar et me siy le kat'î bir sû ret te öð ren dik ki: Haz ret i Be di üz za man'ýn "Deh þet li bir put kýr dým" þek lin de ki sö zü, ba zý ya yý nev le ri ta ra fýn dan neþ re di len Ri sâ le ler de "Deh þet li bir pot kýr dým" di ye ya zýl mýþ. Du yun ca, ha liy le biz ler de deh þe te kapýl dýk. Zi ra, o cüm le de ki bir tek ke li me nin de ðiþ me siy le, a sýl mâ nâ de ði þi yor, hat ta zýd dý na in ký lâp e di yor. Bu du rum da deh þe te ka pýl ma mak el de de ðil. * * * Tarihin yorumu Ýkin ci Dün ya Har bi nin en ö nem li saf ha la rýn dan bi - ri, 1941 yý lý A ra lýk a yý nýn ilk ya rý sýn da ya þan dý. Al man ya sa fýn da sa va þa ka tý lan Ja pon ya, ABD'nin Ha wa i'de ki Pe arl Har bo ur üs sü ne â nî bir bas kýn dü - zen le ye rek, harp ta ri hi nin en der rast la nan saf ha la rýn - dan bi ri ne im za at tý. Ja pon Ha va Kuv vet le ri ne a it 360 u çak, Pe arl Har bo - ur üs sü nü â nî ve çok þid - det li bir bom bar dý ma na tâ bi tut tu. Öy le ki, 2 sa at i çin de ABD ye a it 5 sa vaþ ge mi si, 14 va sat ge mi ve 200 ka - dar da sa vaþ u ça ðý, Ha wa - i'de ki ka ran lýk su la rýn de - rin li ði ne gö mül dü. A me ri ka'yý þaþ ký na çe vi - ren bu þid det li sal dý rý lar es - na sýn da, ay rý ca 2400'ün ü - ze rin de in san öl dü. Bu nun ü ze ri ne top la nan ABD Kon gre si, Ý kin ci Dün ya sa va þý na fi i len gir me ka ra rý ný al dý ve ö zel lik le Ja pon ya'ya mi sil le me de bu lun ma plân - la rý ný ha zýr la ma ya baþ la dý. Ni te kim, u zun sü ren ça - lýþ ma lar ne ti ce sin de u - çak tan a tý la bi len a tom bom ba sý ný ü re ten A me ri - ka, al dý ðý dar be nin yüz ka tý bü yük lü ðün de bir dar be yi Ja pon ya'ya in dir - me ka ra rý na var dý yý lý A ðus tos'un da ön ce Hi ro þi ma, üç gün son ra da Na ga za ki a da sý - Nur Ta le be le ri nin ö zel lik le ri (2) kud sî va zi fe le ri ni ic râ ya de vam e der ler. Zor þart lar ve sý kýn tý lar, on la ra bir kuv vet, bir e ner ji kay na ðý o lur; sa dâ kat ve te yak kuz la Nur hiz me tin de ko þuþ tu rur lar. 1 Nur Ta le be si nin hiz me ti, kül fet ve hiz met ma ka mýn da nef si ni u nut ma mak, fa kat üc ret al ma ve hiz me tin haz zýn dan is ti fa de ma ka mýn da nef si ni u nut mak þek lin de te cel lî e der. 2 Ýþ te bir Nur Ta le be si, Kur ân ve Ýs lâ mi yet cep he sin den as lâ çe kil me yen, Ö lür sem þe hi dim, ka lýr sam Kur ân ýn hiz met kâ rý yým di yen ve yýl gýn lýk hâ li ne düþ me yen, sâ dýk ve ih lâs lý, yal nýz Al lah rý zâ sý i çin hiz met e der. 3 Nur Ta le be si, zühd, tak vâ, ri yâ zet, ik ti sad ve ka na at la ö mür ge çir me ye ça lý þýr. Müs lü man la rýn re fah ve sa a de ti i çin, bü tün ö mür da ki ka la rý ný sýrf i mân hiz me ti ne vakf ve has re der. 4 Nur Ta le be si, di ne hiz met te â za mî se bat, Pot mu, put mu? Þim di, me se le yi tâ baþ tan e le a la rak, a dým a dým i ler le me ye de vam e de lim. Bir çok kay nak ta ve hat ta res mî ve si ka lar la (Za být Ce ri de si) da sa bit tir ki: Üs tad Be di üz za man, ýs rar lý dâ vet ler ü ze ri ne 1922 yý lý Ka sým a yý na (Ka sým te vâ fu ku) Ýs tan bul'dan An ka ra'ya ge li yor. Mil let Mec li si'nde o nun i çin bir "Ho þâ me dî" me ra si mi ya pý lý yor. O da Mec lis kür sü sün de or du nun mu zaf fe ri ye ti i çin du â e di yor. Ay rý ca, me bus la ra hi ta ben hem ko nuþ ma lar da bu lu nu yor, hem de ya zý lý me tin ha lin de 10 mad de lik bir be yan nâ me neþ re di yor. Be di üz za man'ýn o ra da i man dan bah set me si ve meb'us la rý na ma za dâ vet et me sin den, ba zý e kâ bir ler çok ra hat sýz o lu yor... Öy le ki, Üs tad Be di üz za man, o þah ýs lar dan bi riy le þid det li bir mü na ka þaya tu tu þu yor. Be di üz za man, o þah sýn ken di si ne "þid det li bir hid det le" kar þý gel di ði ni, hat ta 8/9 Aralýk 1941 Pearl Harbor'dan sonra ABD kuv vet le ri ne a it Pe arl Har bo ur'da ki ge mi ve u çak lar dan mü te þek kil sa vaþ fi lo la rý, Ja pon ya'ya a it u çak larýn iki saatlik þiddetli bombardýmaný ile kul la nýl maz ha le ge ti ril di. na a tom bom ba sý a tan ABD, bu ra da yak la þýk 250 bin ka dar in sa nýn ö lü mü - ne se be bi yet ver di. Bu a da lar da sa de ce in - san de ðil, he men bü tün can lý lar öl dü rül dü. Alt mýþ beþ yýl ön ce ki bu deh þet ve ri ci tah ri ba týn et - ki si, ha len de vam e di yor. â za mî sýdk ve sa dâ kat ve fe dâ kâr lý ða, â za mî ik ti sad ve ka na a te mâ lik ol ma nýn þart ol du ðu nun þu u run da dýr. 5 Ve so nun da Nur Ta le be si ken di si ne þöy le hi tap e der: Sen ey ri yâ kâr nef sim! Dî ne hiz met et tim di ye gu rur lan ma. Hiz me ti ni, u bû di ye ti ni, ge çen ni met le rin þük rü nün e dâ sý o la rak bil me li sin. 6 Du â sý da þöy le dir: Al la hým! Sev di ðin ve râ zý ol du ðun þe kil de Kur ân ýn sýr la rý ný an la ma yý na sip ey le. O na hiz met et me ye bi zi mu vaf fak kýl; ey mer ha met e den le rin en mer ha met li si! Al la hým! Kur ân-ý Ha kîm in in di ði zâ týn ken di si ne, bü tün âl ve as hâ bý na sa lât ve se lâm ey le. 7 Ve sýk sýk þu ha ki ka ti ha týr lar, ha týr la týr: Her a me li niz ya zýl mýþ týr. Her hiz me ti niz ba ðý ra rak: 'Se ni bu ra ya ça ðýr dýk ki, bi ze yük sek fi kir be yan e de sin. Sen gel din, na ma za da ir þey ler ya zýp i çi mi ze ih ti lâf ver din!' de di ði ni kay de di yor. Üs tad Be di üz za man i se, o þah sa þu þe kil de mu ka be le et ti ði ni be lir ti yor: "Ben de o nun hid de ti ne kar þý de dim: 'Na maz kýl ma yan ha in dir, ha i nin hük mü mer dut tur!' Deh þet li bir put kýr dým." (Bkz: E mir dað Lâ hi ka sý, s. 214; Hu tu vat ý Sit te, Tak dim/ye ni As ya Neþ ri yat: Bü tün bas ký lar.) Bu mev zu un Þu â lar ve Ta rih çe i Ha yat i sim li e ser ler de ki i za hý da ha ge niþ çe dir. O ra da, Haz ret i Üs tad'ýn ay rý ca þu söz le ri sarf et ti ði ni gör mek te yiz: "Kâ i nat ta en yük sek ha kî kat î man dýr, î man dan son ra na maz dýr. Na maz kýl ma yan..." (Ta rih çe i Ha yat, s. 607) Þim di bü tün bu söz ler ve bu söz ler le i fa de e di len ha ki kat bü tün a çýk lý ðýy la mey dan da i ken, na sýl o lur da bu ha ki ka ti ter si ne çe vi re cek bir yan lýþ lý ða ma hal ve ri li yor? Al lah aþ ký na bir dü þü nün: "Put kýr mak" ne re de, "Pot kýr mak" ne re de? Bu i ki tâ bir a ra sýn da, mâ nâ ca en u fak bir u yum, bir in si cam, bir pa ra lel lik var mý? O la bi lir mi? Da ha sý, mev zu nun " si yak ve si bak"ýndan böy le ters bir mâ nâ çý ka rý la bi lir mi? As la ve kat'a müm kün de ðil dir. Zi ra, "Put kýr ma"yý "Pot kýr ma"ya çe vir di ðin tak dir de, "Kâ i nat ta en yük sek ha kî kat î man dýr, î man dan son ra na maz dýr..." i fa de sin de ki iz zet ve ka rar lý lýk tan e ser kal maz. O tak dir de, i mâ nýn iz zet ve þa hâ me ti, ö zür, piþ man lýk, zil let ve ne da me te çev ril miþ ol ur ki, ma a zal lah... * * * Ka sým kar de þi miz gi bi da ha baþ ka kim se ler de, o ya yý nev le ri nin yet ki li le ri ni i kaz et miþ ler. An cak, hiç o ra lý ol ma mýþ ve dü zelt me ci he ti ne git me miþ ler. Hat ta ken di miz de, o ya yý nev le rin den bi ri ni, ö zel lik le E mi rdað Lâ hi ka sýn da ki "Lo zan bah si"nin san sür len me si hu su sun da i kaz et tik. A ma, hiç dik ka te al ma dý lar. Ya ni, de mem þu ki: Hz. Üs tad'ýn "Put kýr dým" tâ bi ri ni "Pot kýr dým"a çe vi ren ler, ay ný za man da "Lo zan bah si" i le il gi li lâ hi ka la rýn san sür len me sin den de sâ bý ka lý dýr lar. Ce nâb ý Hak, fe râ set ver sin ve bu kim se le ri in ti ba ha ge ti rip ha ta la rý ný tas hih et tir sin. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan kay de dil miþ tir. Hiz me ti ni zin mü kâ fâ tý ný ve re cek ve her ha yýr e lin de ve her hay rý ya pa bi le cek bir Zât-ý Zül ce lâl si zi celb e dip ye ral týn da mu vak ka ten dur du rur, son ra hu zu ru na al dý rýr. Ne mut lu siz le re ki, hiz me ti ni zi ve va zi fe ni zi bi tir di niz. Zah me ti niz bit ti; ra ha ta ve rah me te gi di yor su nuz. Hiz met, me þak kat bit ti; üc ret al ma ya gi di yor su nuz. 8 Dip not lar: 1- Söz ler, s A.g.e., s A.g.e., s A.g.e., s A.g.e., s A.g.e., s A.g.e., s Mek tu bat, s Ku ru dak sil ku sur la rý sil mi yor! dosthane ho ca za ma il.com ALÝ RIZA AYDIN Yan lýþ yap mak, çok ko lay. O yan lý þý dü zelt mek i se, bir e me ðin i þi dir. Bir ra ka mý yan lýþ yaz dým, bir ka lem te ma sýy la. Dü zelt mek ni ye tiy le e le al dým dak sil i Uç ta ra fý ku ru muþ, renk çýk mý yor bir tür lü. U cun da ki ið ne yi te miz le dim, ýs lat tým; sal la dým, çal ka dým; yo rul du ko lum ar týk Bir den bi re fark et tim, dü zelt me nin zor lu ðu nu! Dü þün düm. Bir ra ka mý dü zelt mek te böy le zah met o lur sa de dim, Ha rap o lan gö nül ler na sýl ta mir e di lir; bir in sa nýn rý za sý na sýl in þa e di lir? Çün kü bir kýr mak la ka lýn mý yor, hak hu kuk ko nu la rý ar dý sý ra ge li yor. Ka le min u cun dan çý kan yan lýþ bir harf, di lin u cun dan dö kü len uy gun suz bir söz, te lâ fi si zor o la cak ha ta la rý do ðu rur. Çý kan mü rek kep ka lem den i çe ri gir me di ði gi bi, söy le nen söz de, dil den ge ri dön mü yor. Bu þey le ri dak sil le mek bir ba ký ma ka muf lâj. Çün kü ya zý hâ lâ al týn da! Bir ö zür le bel ki gö nül a lý nýr, a ma i zi ka lýr ar ka da. De mek ki, ya zý la cak þe yin i yi plân lan ma sý ge rek ti ði gi bi, söy le ne cek sö zün de, i yi dü þü nül me si ge re ki yor. Zi ra: Tah rip, ta mir den çok ko lay dýr. Ü zül dü ðün ko nu la rý baþ ka sýy la ký yas la. Baþ ka sýn dan gö rü le cek ka ba lý ðý, bir dü þün! Ý çin den ge len se se can la, baþ la ku lak ver: Ý çin de ki in ce lik ten, in ce bir fe ve ran ge lir; ü zül me yi, e zil me yi, bo zul ma yý ka bul len mez bir tür lü. Kul, ku sur suz o lur mu? Bu, el bet te ki, müm kün ol ma yan bir þey. Her in sa nýn ka ba ha ti, ku sur la rý bu lu nur. Ne ti ce de, ga yet a ciz be þe riz. Gel gör ki, gö nül le ri ta mir et mek öy le zor! Bir de e ne ka rý þýn ca, ki þi nin ruh yur du na O an he men dü þer sin, gö nül yap ma der di ne. De miþ tik ya, hak var hu kuk var; kor ku lur ki, u kuk var ya ni va li dey nin hak ký var!.. Her ha ta nýn pe þi sý ra bir ha yýr iþ len me li ; sa mi mî bir töv bey le de bu ku sur te miz len me li. Ar dýn dan da he lâl leþ mek ge re kir a nay la, a tay la; ya kýn la, ak ra bay la; ah bap la ar ka daþ la. Çün kü: Ku ru dak sil, o ku su ru sil mi yor. O lur ya, bi ri ne kaþ çat mý þýz dýr; te bes süm den kaç mý þýz dýr; a ya ðý na bas mý þýz dýr; bel ki bir can yak mý þýz dýr! Rab bim, af fey le ye bi zi! Ruh lar da ki in ce li ðe, in ce bir a vans ve rip; in sa na lâ yýk o lan bir ya kýn lýk gös te rip mu hab bet sü rül me li çat la yan kalp ci da rý na, bel ki o na rýr di ye. Ha ni, Yu nus Em re di yor ya: Gö nül Ça lab ýn tah tý / Gö nü le Ça lab bak tý / Ý ki ci han bed bah tý / Kim gö nül yý kar i se He men a dým at ma lý, hiç kay be dil me den za man. He lâl leþ mek ge re kir, iþ uk ba ya var ma dan

10 10 KÜLTÜR-SANAT Nazým Hikmet ve Mevlânâ MÜZÝK YAZILARI GEÇMÝÞ ZAMAN OLUR KÝ... Na zým Hik met in bir dö nem Mev lâ nâ â þý ðý ol - du ðu nu bi li yor muy du nuz? Ba zý o kur la rý mý za bu bil gi þa þýr tý cý ge le bi lir. A ma a þa ðý da ki ha tý - ra yý ve þi i ri o ku yun ca e mi nim siz de be nim gi bi fark lý duy gu lar his se de cek si niz. A i le sin den pek de di nî bir ter bi ye al ma yan kü çük Nâ zým de de si Nâ zým Pa þa nýn ya nýn da bü yür. An ne ve ba ba sý nýn ak si ne de de si Nâ zým Pa þa din dar bir a - dam dýr ve Mev le vî ta ri ka tý na bað lý dýr. Kon ya va li li ði sý ra sýn da Pa þa nýn e vin de top lan tý lar dü zen le nir, Mes ne vî o ku nur ve ta sav vu fî soh bet ler ya pý lýr mýþ. Nâ zým da bu top lan tý lar dan, Mev le vî le rin zi kir ve mu sî ki sin den çok et ki le nir. De li kan lý lýk ça ðý na u la þan Na zým Hik met o gün to puy la du va ra þut çe kip du - rur ken, de de si Nâ zým Pa þa da ya þý tý e mek li ler ve Mev le vî ar ka daþ la rýy la ka me ri ye al týn da o tu rup ko - nu þu yor lar mýþ. To pu ka me ri ye ye ka çýn ca Na zým da al ma ya gi der. Bu es na da ku la ðý na bir ko nuþ ma çar - par. Mi sa fir le ri de de si ne di yor lar mýþ ki : -Ni çin giz ler si niz Pa þa Haz ret le ri, bu þi i ri siz den baþ ka han gi Mev le vî ya za bi lir? -E min o lu nuz ben yaz ma dým. -Ým za sý da Meh met Nâ zým Ay ný i sim de baþ ka sý da o la bi lir. -Te va zu gös ter me yi niz, böy le bir ne fi se, e fen di mi - zin ka le min den çýk ma dýy sa ki min e se ri dir a ca ba? Mec mu a he nüz ba sýl mýþ, o kur o ku maz top la nýp arz-ý teb ri kat i çin mü ba rek el le ri niz den öp me ye gel dik. Nur o la. -Bu þi ir he ce vez niy le dir. Ben a ruz kul la ný rým. Ma - a mâ fih me rak et tim. Bir ke re da ha o ku yu nuz da din - le ye lim. Sa rar ken al ný mý yok lu ðun tâ cý Gö nül den si lin di ne þey le a cý Kal be mu hab bet te bul dum i lâ cý Ben de mü ri di nim iþ te Mev lâ nâ Nâ zým Hik met ar týk da ya na ma yýp ku ca ðýn da to pu, çil li yü zü kýp kýr mý zý ba þý ný kal dý rýp he ye can la man - zu me nin ar ka sý ný ge tir miþ: E be de set çe ken zul me ti del dim Aþ ký iç ten duy dum ar þa yük sel dim Kalp ten te miz len dim hu zu ra gel dim Ben de mü ri di nim iþ te Mev lâ nâ Mi sa fir ler hem ge len se se þa þýr mýþ, hem de he - nüz ba sýl mýþ bir mec mu a da ki þi i ri to run Nâ zým ýn ez ber le miþ ol ma sý na. Ýç le rin den bi ri kur naz kur - naz gül müþ: -Sü bût bul du e fen dim. De mek ki ha fid kü çük bey e se ri zâ tý â li ni zin ev ra ký nýz me ya nýn da gö rüp ha fý za - sý na nakl ey le miþ. Pa þa bir yan dan i ti raz la rý na de vam e der ken ö bür yan dan Nâ zým Hik met hay kýr mýþ: -Be nim de is mim de de min ki gi bi Meh met Nâ zým. Mev le vî þi ir le ri ya zý yo rum. Mec mu a ya gön der dim. Bas mýþ lar iþ te. Der gâh mec mu a sýn da baþ ka þi ir le rim - de ba sýl dý. Mi sa fir ler þa þý rýr ve kal kýp say gýy la Nâ zým ýn al nýn - dan öp müþ ler. De de si Nâ zým Pa þa da da ya na ma mýþ to ru nu nu ku cak la mýþ ve a lýp e li ni öp müþ. *** Mev lâ nâ ve Ney Ney di nî mu si kî mi zin en ö nem li ens trü ma ný dýr bel ki de. Fu zu li: Ney kim her dem ki bez mi vas lý ný yad ey - le rem /Ta ne fes var dýr ku ru cis mim de fer yad ey le - rem der ken, Ab dul ba ki Na sýr De de, Ney de ðil ney - zen de ðil dir na yý na lan söy le yen /Aþk týr mol la yý ru - mun na mý na lan ey le yen di yor. Mes ne vî nin ilk 18 be yi tin de de a ðýr lýk lý o la rak Ney i ön plan da gö rü rüz. Din le ney den kim hi kâ yet et me de Ay rý lýk lar dan þi kâ yet et me de Der ka mýþ lýk tan ko par dý lar be ni Na li þim zar ey le di mer dü ze ni Þer ha þer ha ey le sün si nem fi rak Ey le yem ta þerh-i derd-i iþ ti yak Her kim as lýn da o la dur ü cü da Rüz gâr-ý vas lý ey ler muk te da. Es ki þâ rih ler bu ra da ki ne yin in san-ý kâ mil ol du ðu - nu be lir ti yor lar. O, vah det ka mýþ lý ðýn dan ke sil miþ, ken di var lý ðýn dan geç miþ ger çek var lýk la var ol muþ - tur. On dan çý kan her ses Al lah ýn i ra de si ni bil dir mek - te dir. It lak â le mi ni öz ler, a ma o nun bu öz le yi þi bir cil - ve dir, ken di ken di si ne bir naz dýr. GÖ NÜL DEN DÝ LE ALÝ OKTAY Gel gel!.. Kâ fir, put pe rest ne o lur san ol yi ne gel. Bi zim der gâ hý mýz ü mit siz lik der gâ hý de ðil. Yüz de fa töv be ni boz san yi ne gel Hz. Mev lâ nâ Mev lâ nâ yý an ma tö ren le ri baþ la dý Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý Kon ya Türk Ta sav vuf Mü zi ði Top lu lu ðu ü ye le ri se ma a yi ni ger çek leþ tir di. Ta sav vuf mü zi ði eþ li ðin de 4 bö lüm ha lin de ya pý lan, her bö lüm de fark lý ý þýk lar la des tek le nen se ma gös te ri si, tö re ne ka tý lan la rý a de ta bü yü le di. FOTOÐRAF: AA HOÞ GÖ RÜ VE SEV GÝ YÜ RÜ YÜ ÞÜ Ý LE BAÞ LA YAN VE SE MA GÖS TE RÝ LE RÝY LE DE VAM E DEN AN MA FA A LÝ YET LE RÝ 17 A RA LIK TA KÝ ÞEB-Ý A RUS TÖ RE NÝ NE KA DAR SÜ RE CEK. MEVLÂNÂ NIN 737. Vus lat Yýl Dö nü mü U lus lar a ra - sý An ma Et kin lik le ri, Hoþ gö rü ve Sev gi Yü rü yü þü i le baþ la dý. Þe hir mer ke zin de ki A la ad din Cad de si nde baþ la yan Hoþ gö rü ve Sev gi Yü rü yü þü ne, Kon ya Va - li si Ay dýn Ne zih Do ðan, Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ta hir Ak yü rek, Sel çuk Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Sü ley man O ku dan, Mevlânâ nýn 22. ku - þak tan to ru nu E sin Çe le bi Bay ru, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý Kon ya Türk Ta sav vuf Mü zi ði Top lu lu ðu bün ye sin de ki se ma zen ler i le çok sa yý da va tan daþ ka - týl dý. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý Meh te ran Bö lü ðü eþ - li ðin de ya pý lan yü rü yüþ, Mevlânâ Mü ze sin de son bul du. Yü rü yüþ sý ra sýn da Ge nel kur may Baþ kan lý ðý Meh te ran Bö lü ðü, Kon ya Va li li ði ö nün de kon ser ver - di. Va li lik ö nün de top la nan va tan daþ lar i le ya ban cý tu rist ler kon se ri il giy le iz le di. SAN DU KA BA ÞIN DA GÜL BANG DU Â SI Hoþ gö rü ve Sev gi Yü rü yü þü nün ar dýn dan top lu - luk Mevlânâ Mü ze si ne gel di. Mevlânâ nýn san du ka sý ba þýn da bir Mev le vî ge le ne ði o lan Gül bang du â sý ya - pýl dý. En yaþ lý Post ni þin Mus ta fa Ho lat ýn yap týr dý ðý du â ya, ka tý lým cý lar da eþ lik et ti. Ar dýn dan, Kon ya Türk Ta sav vuf Mü zi ði Top lu lu ðu nun ic ra et ti ði ta - FOTOÐRAF KARELERÝ ÜZERÝNDEN OKUMALAR FÝLMLERDEKÝ a kan gö rün tü ler den ko par týl mýþ du ra ðan ka re ler, don du rul muþ an lar... Bu an la rýn ko nuk lar la tek rar o ku ma gi ri - þim le ri, fo tog ra fik gö rün tü le rin bel le ði miz de ki iz le ri... Gö rün tü - de ki giz len miþ le ri a çý ða çý kar ma ça ba la rý... Me tin ler a ra sý yol cu - luk... Ün lü yö net men Re ha Er dem film le ri nin fo toð raf ka re le ri ü ze rin den o ku ma la rýn ya pý la ca ðý faaliyet te, fo toð raf çý Yal çýn Sa - vu ran ve çe vir men-fo toð raf çý Ne þet Kut luð fo toð raf-si ne ma i liþ - ki si ü ze ri ne bir söy lem o luþ tur mak ü ze re bu gün sa at da Ak bank Sa nat ta bir a ra ya ge li yor. Kül tür Sa nat Ser vi si SOL DAN SA ÐA- 1. Üç ten faz la yel - ken li ge mi ler de ar ka di rek. - Ha mur du - ru mun da ki ek mek le rin, fý rý na a týl ma dan ön ce i çi ne ko nul du ðu o yuk göz lü tah ta. 2. Ça lýþ ma la rýy la ken di ni ka bul et tir miþ, ba þa rý lý kim se. - Ye men'in baþ þehri. 3. Ce hen nem, a teþ. - Ra don e le men ti nin sim ge si. - Bir bi ri ne sým sý ký ya pý þýk hüc re ve ya mo le kül ler den o lu þan ve bit ki le rin çe þit li bö lüm le ri ni bir kýn gi bi sa ran in ce ta ba ka. 4. E lek trik te i let ke nin di renç bi - ri mi. - Bir be sin mad de si. - A ley hi se lâ - mýn ký sa sý. 5. Kü çük bal tek ne si. - Bir þe yin ek si ði ni ta mam la mak i çin o na ka - tý lan par ça. - Bu na ma. 6. Ça dýr, bü yük - le re mah sus ça dýr. - La ta nýn sim ge si. - U le ma üst lü ðü. 7. ABD sal dý rý la rý na di - re nen ün lü A pa çi þe fi. 8. Ak de niz a ne - mi si. - Os mi yu mu sim ge le yen harf ler. 9. Bal mu mun dan ya pýl mýþ krem. - Er - kek ve ba yan lar da i sim o la rak kul la ný lan ke li me. 10. Bal kon þi i ri nin þa i ri sav vuf mü zi ði eþ li ðin de ço cuk se ma zen ler se ma yap tý. Yýl da sa de ce bir kez Mevlânâ Mü ze si i çin de ya pý lan bu ge le nek sel se ma gös te ri si il giy le iz len di. AH MET ÖZ HAN KON SE RÝ VE SE MA GÖS TE RÝ SÝ An ma fa a li yet le ri nin ilk gü nün de, Ah met Öz han kon se ri ve ilk se ma a yi ni de ya pýl dý. Prog ram, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý Ýs tan bul Ta ri hi Türk Mü zi ði Top lu lu ðu Ge nel Sa nat Yö net me ni Ah met Öz han ýn, top lu lu ðun di ðer ü ye le riy le bir lik te ver di ði Türk Ta sav vuf Mü zi ði kon se riy le baþ la dý. Kon se rin ar dýn dan Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý Kon ya Türk Ta sav vuf Mü zi ði Top lu - lu ðu ü ye le ri de se ma a yi ni ger çek leþ tir di. Ta sav - vuf mü zi ði eþ li ðin de 4 bö lüm ha lin de ya pý lan, her bö lüm de fark lý ý þýk lar la des tek le nen se ma gös te ri si, tö re ne ka tý lan la rý a de ta bü yü le di. Fa a li - yet ler, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý Ýs tan bul Ta - ri hi Türk Mü zi ði Top lu lu ðu Ge nel Sa nat Yö net - me ni Ah met Öz han ýn kon ser le ri, Kon ya Türk Ta sav vuf Mü zi ði Top lu lu ðu nun se ma a yin le ri i - le pa nel ler, söy le þi ler, Mevlânâ ya Gö nül Ve ren - ler Ça lýþ ta yý i le 17 A ra lýk ta ki Þeb-i A rus tö re ni ne ka dar de vam e de cek. Kon ya / a a 1 SABÝHA GÖKÇEN DE KENTLER SERGÝSÝ B U L M A C A FO TOÐ RAF YA RIÞ MA SI Ö DÜL LE RÝ DA ÐI TIL DI KON YA Ýl Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðün ce dü zen le nen Dün ya Ý nanç la rý ve Me - zar Taþ la rý ko nu lu 4. U lus - lar a ra sý Fo toð raf Ya rýþ ma - sý nda de re ce ye gi ren le re ö - dül le ri tö ren le ve ril di. Mev lâ - nâ nýn hoþ gö rü sün den yo la çý ka rak, dün ya i nanç la rý ný, fark lý ge le nek le ri ni bü tün de tay la rýy la bir ça tý al týn da top la ma a ma cýy la dü zen le - nen ya rýþ ma nýn ö dül tö re ni, Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye - si Mev lâ nâ Kül tür Mer ke - zi nde ya pýl dý. Ya rýþ ma da de re ce ye gi ren le re ö dül le ri, pro to kol ü ye le ri ta ra fýn dan ve ril di. Kon ya / a a TÜRKÝYE NÝN ta ri hî, kül tü rel ve folk lo rik ö zel lik le ri ni il ba zýn da or ta ya ko yan fo toð raf lar i le fark lý ö zel lik le ri ö ne çý kan ba zý þe - hir ve yö re le rin ta ný tý mý ný ya pan stant lar dan o lu þan Kent ler Ser gi si, Sa bi ha Gök çen U lus lar a ra sý Ha va li ma nýn da a çýl dý. Ser gi de þe hir fo toð raf la rý nýn ya ný sý ra ku ru lan stant lar da, Art vin, Ka ra man, Nik sar ve Bur ha ni ye nin ta ri hî ve kül tü rel do ku su ve yö re sel de ðer le ri ta ný tý lý yor. Tür ki ye nin yer li ve ya ban cý tu rist le re da ha i yi ta nýt ma yý a maç la yan ser gi, ay so - nu na ka dar gö rü le bi le cek. Ýs tan bul / a a Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA - 1. Bir ki þi nin ko nuþ ma sý. - No ta da du rak la ma za ma ný ve bu nu gös te ren i þa re tin a dý. 2. Gü ven his - si bes le me. 3. Ko lay ol ma yan. - Si vas'ýn bir il çe si. 4. Ý ki nes ne a - ra sýn da ki boþ luk. - Kýb rýs Rum ke si min de bir si ya sî ör güt. 5. Yaþ lý ba yan. - Al man ýrk çý sý. 6. Sat ran ç ta bir taþ. - Bit ki sel tel - ler den ya pýl mýþ, ka ba ör gü lü bü yük çu val. 7. Rüt be siz as ker. - Gö rün tü kay det me ci ha zý. 8. Bir o lum suz ön ek. - O mur ga yý o - luþ tu ran ke mik ler den her bi ri. 9. Yað lý du man ki ri. - Kal dý rým yap mak ta kul la ný lan yas sý ve bü yük taþ. - Ýh las Ha ber A jan sý - nýn ký sa sý. 10. Ken di ni be ðen dir mek a ma cýy la ya pý lan dav ra nýþ. - Gü neþ doð ma dan ön ce ki a la ca ka ran lýk, fe cir. - Yu mur ta da sa - rý ol ma yan ký sým. 11. Ý lâ hî yar dým. - Pat la - ma lý, iç ten yan ma lý, e - lek trik li bir mo tor ve ya gaz tür bi niy le ha re ket e den ta þýt, a ra ba. 12. Do ðu A na do lu i le A - zer bay can'da ça lý nan bir çal gý tü rü. - Kül tür. 41 Bes me le Eb ru ser gi si EB RU sa nat çý sý ve mü zeh hi be Zü bey de A tan ýn ha zýr la dý ðý 41 Bes me le Eb ru ser gi si sa nat se ver ler le bu luþ tu. Be yoð lu Sa nat Ga le ri si nde ki a çý lýþ ta ko nu þan Be yoð lu Be le di ye Baþ ka ný Ah met Mis - bah De mir can, 2010 Av ru pa Kül tür Baþ ken ti Ýs tan bul a böy le bir ser gi nin çok ya kýþ tý ðý ný söy le di. Prof. E min Ba - ran ýn hat ya zý la rý ný eb ru i le bu luþ tu ran sa nat çý Zü bey de A tan da, ser gi nin A - me ri ka ve Sa kar ya dan son ra Ýs tan - bul da a çýl dý ðý ný kay de de rek, Yýl lar dýr ha ya li ni kur du ðum ve ho ca la rý mýn des - te ðiy le ha ya ta ge çir di ðim bu ser gi nin ö - ne mi ke li me le re sýð maz. Bu ser gi yi ül - ke mi zin tüm il le rin de ser gi le mek is ti yo - ruz. Sý ra da An ka ra, Bur sa ve Kon ya var de di. New York Tur kish Cul tu ral Cen - ter da da iz le ni me su nu lan e ser le rin, sa - nat çý ta ra fýn dan klâ sik dö nem eb ru sa - na týn da ak ka se tek ni ðiy le ha zýr lan dý ðý ve ser gi de ki e ser le rin eb ru sa na tý i le hat sa na tý nýn u yu mu nu yan sýt tý ðý be lir til di. Ser gi 18 A ra lýk ta ri hi ne ka dar ge zi le bi le - cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ev li ya Çe le bi Tür ki ye de BRÝ TÝSH Co un cil in Pay laþ tý ðý mýz Av ru - pa pro je si kap sa mýn da dün ya ca ün lü gez gin Ev li ya Çe le bi nin do ðu mu nun 400 ün cü yý lý hatýra sý na ha zýr la nan ve ilk kez Ýn gil te re nin baþ þeh ri Lon dra da a çý - lan Ev li ya Çe le bi: Se ya hat na me ser gi si - nin Tür ki ye yol cu lu ðu, Çe le bi nin doð - du ðu Kü tah ya dan baþ la ya cak. Bri tish Co un cil den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, 1611 yý lýn da Kü tah ya Zer yen Ma hal le - si nde dün ya ya ge len Ev li ya Çe le bi nin do ðu mu nun 400 ün cü yý lý o lan 2011 in, Bir leþ miþ Mil let ler E ði tim, Bi lim ve Kül - tür Ör gü tün ce (U NES CO) Ev li ya Çe le - bi Yý lý o la rak i lân e dil di ði ha týr la týl dý. Ýlk kez Lon dra da Beth nal Gre en Lib rary de iz le ni me a çý lan ser gi nin, ge çen haf ta lar da Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün bu þe - hir de a çý lý þý ný yap tý ðý Yu nus Em re Ens ti - tü sün de de zi ya ret çi le rin be ðe ni si ne su - nul du ðu i fa de e di len a çýk la ma da, Bri tish Co un cil in glo bal pro je le rin den bi ri o lan Pay laþ tý ðý mýz Av ru pa pro je si kap sa mýn - da Ýn gil te re de ha zýr la nan Ev li ya Çe le bi: Se ya hat na me ser gi si, Tür ki ye de ilk kez, Ev li ya Çe le bi nin kök le ri nin da yan dý ðý Kü tah ya da Dum lu pý nar Ü ni ver si te si (DPÜ) ev sa hip li ðin de 8 A ra lýk tan i ti ba - ren geç miþ te bir ge zin ti yap mak is te yen - le rin be ðe ni si ne su nu la cak. Ser gi da ha son ra A na do lu ge zi si ne de vam e de cek de nil di. Kü tah ya / a a ÝZMÝR E AVRUPA NIN EN BÜYÜK MÜZESÝ TÜRKÝYE Se ya hat A cen te le ri Bir li ði (TÜR SAB) Yö ne tim Ku ru - lu Baþ ka ný Ba þa ran U lu soy, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý i le Ýz - mir e Av ru pa nýn en bü yük kent mü ze si ni ku ra cak la rý ný bil - dir di. U lu soy, Ýz mir tu riz mi nin ge li þi mi i çin ü ze ri ne dü þen bü tün gö rev le ri yap ma ya ha zýr ol du ðu nu be lir te rek, Ýz mir in bek le me ye ta ham mü lü yok de di. Ýz mir li le rin pro je le re des - tek ol ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çi zen U lu soy, tu rizm de bü yük po tan si ye le sa hip o lan þeh rin an cak bir bi ri ne ke net le ne rek ba - þa rý sað la ya bi le ce ði ni i fa de et ti. Ýz mir / a a Bir önceki bulmacanýn cevaplarý A L A T Ý N Ý S E L 2 S A L A H Ý Y E T S A 3 P Ý M A R A L A M A K 4 A N A T A L A S E M Ý 5 R N A N N A R Ý N 6 A Y A Z Ü C 7 G A K G M A L A M A 8 A Y K Ö L E M E N D 9 S A L A M U R A M Ý 10 N A M Ü T A N A H Ý

11 EKONOMÝ 11 HABERLER Ku zu e ti fi ya tý bir ay da yüz de 33 art tý n KUR BAN Bay ra mý ön ce sin de li ra ya sa tý lan kar kas ku zu e ti nin ki lo su nun li ra a ra lý ðý na yük sel di ði bil di ril di. Bur sa Ka sap lar O da sý Baþ ka ný Muh sin Yýl dýz, yak la þýk bir ay ön ce sin de ka sap la rýn, kar kas ku zu e ti ni ki lo su li ra a ra lý ðýn da al dý ðý ný be lirt ti. Bay ra mýn kýr mý zý e tin a te þi ni dü þür me si ni bek ler ken ak si ne ar týþ ya þan dý ðý ný i fa de e den Yýl dýz, Þim di ler de i se kar kas ku zu e ti nin ki log ram fi ya tý li ra a ra lý ðý na yük sel di. Yak la þýk yüz de 33 lik ar týþ söz ko nu su de di. Kü çük baþ hay van ü re ti miy le ön de ge len Ban dýr ma nýn Ka sap lar O da sý Baþ ka ný Gök sel Kar la han da il çe de da mýz lýk ko yun ve ku zu sý kýn tý sý nýn ya þan dý ðý ný vur gu la dý. Ya þa nan sý kýn tý dan do la yý kar kas ku zu e ti fi yat la rýn da cid dî ar týþ la rýn ol du ðu nu bil di ren Kar la han, þöy le ko nuþ tu: Kar kas ku zu e ti fi yat la rý 26 li ra ya ka dar çýk tý. O da yö ne tim ku ru lu muz, al dý ðý bir ka rar la il çe de ki tüm ce lep ve ü re ti ci le re di þi ku zu ve ko yun la rý ný kes me me le ri ko nu sun da çað rý da bu lun du. Bu a çý ðýn ka pa týl ma sý bi zim o da o la rak a la ca ðý mýz ted bir ler le kýs men çö zü le bi lir a sýl ö nem li o lan ba kan lý ðýn bu ko nu da a la ca ðý ted bir ler dir. Bur sa / a a Ben zin 4 li ra yý gör dü n A KAR YA KIT ü rün le ri ne ya pý lan zam la bir lik te 97 ok tan kur þun suz ben zi nin lit re si 4 li ra ya u laþ tý. Zam ma tep ki gös te ren sü rü cü ler, U ma rýz en ký sa za man da ya pý lan bu zam lar ge ri a lý nýr te men ni si ni di le ge tir di. A kar ya kýt fir ma la rý nýn ben zin ve mo to rin gi bi a kar ya kýt ü rün le ri ne yap týk la rý zam lar la bir lik te ben zi nin lit re fi ya tý 4 li ra yý bul du. Ya pý lan a kar ya kýt zam mýy la bir lik te 97 ok tan kur þun suz ben zin 4 li ra, 95 ok tan kur þun suz ben zin 3,94 li ra ve mo to rin de 3,26 li ra ya yük sel di. Va tan daþ lar, zam la rýn býk kýn lýk ver di ði ni ve ge ri a lýn ma sý ný ü mit et tik le ri ni di le ge ti re rek, A ra cý mýz ol du ðu müd det çe fi yat ne o lur sa ol sun mec bu ren ben zin a la ca ðýz. U ma rýz en ký sa za man da ya pý lan bu zam lar ge ri a lý nýr de di. Tü ke ti ci Der nek le ri Fe de ras yo nu (TÜ DEF) Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý A li Çe tin, a kar ya kýt ü rün le ri ne ÖTV ar tý þý yo luy la ya pý lan zam la rýn Da nýþ tay Ver gi Dâ vâ Da i re le ri Ku ru lu ka ra rý na uy gun o la rak ge ri a lýn ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, Yar gý ka ra rý na u yul ma sý i çin çek ti ði miz ih tar na me ye ce vap a la ma ma mýz du ru mun da baþ ta Baþ ba kan ol mak ü ze re tüm Ba kan lar Ku ru lu ü ye le ri i çin cum hu ri yet sav cý lý ðý na suç du yu ru sun da bu lu na ca ðýz de di. Ýs tan bul / An ka ra / ci han / a a Seb ze fi ya tý düþ tü, se ra cý lar ü zül dü n SE ZO NA bü yük bek len ti ler i çin de gi ren Dem re li se ra ü re ti ci le ri, fi yat la rýn düþ me siy le ha yal ký rýk lý ðý na uð ra dý lar. Ö zel lik le sa la ta lýk, ka bak ve pat lý can ü re ti ci le ri fi yat lar kar þý sýn da þaþ ký na dön dü. Ö nem li tur fan da seb ze ü re tim mer kez le rin den Dem re de top tan cý hal de dü þen fi yat lar ü re ti ci le rin ya ný sý ra, ko mis yon cu la rý da üz dü. Ge çen yýl bu dö nem de ki lo su 80 ku ruþ o lan sa la ta lýk i le 90 ku ruþ o lan ka bak 30 ar ku ru þa, ge çen yýl ku ruþ a ra sýn da iþ lem gö ren pat lý can yi ne 30 ku ru þa sa tý lý yor. Ge çen yýl 110 ku ru þa sa tý lan si lor sa la ta lýk bu yýl 70 ku ru þa, 1,5 li ra o lan dol ma lýk bi ber ku ru þa a lý cý bu lu yor. Dem re nin ih raç ü rün le ri a ra sýn da yer a lan ve 120 ku ru þa ka dar sa tý la bi len Dem re siv ri si bi ber bu yýl ku ruþ tan iþ lem gö rür ken, çar li bi be rin fi ya tý da 90 ku ruþ tan 70 ku ru þa ge ri le di. Ge çen yýl i ki þer li ra dan sa tý lan Ma car bi ber 1,5, en çok ih raç e di len ü rün ler a ra sýn da yer a lan kap ya bi ber i se 1,7 li ra dan sa tý la bi li yor. Dem re Zi ra at O da sý Baþ ka ný Ra ma zan A çýk göz, fi yat la rýn se ra ü re ti ci si i çin çok kö tü o la rak ni te le ne bi le ce ði ni be lirt ti. Fi yat la rýn düþ me si nin ih ra cat ta ya þa nan so run lar dan kay nak lan dý ðý ný, Rus ya ya yö ne lik yaþ seb ze ve mey ve ih ra ca tý nýn dur ma nok ta sý na gel di ði ni id di a e den A çýk göz, ih ra cat ya pan çift çi ye teþ vik ve ril me si ni is te di. Dem re / a a T. C. BA KIR KÖY 3. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN ÝLAN E SAS NO: 2010/603 E sas. KA RAR NO: 2010/2858 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya - zý lý ka ra rýy la, Sam sun, On do kuz ma yýs, Ce rek li, cilt: 13, ha ne: 8 de nü fu sa ka yýt lý Meh met ve Ha ti ce den ol ma 10/05/1981 do ðum lu ME LEK SA RI OÐ LU 'nun ra hat sýz lý ðý ne de niy le TMK Mad de si ge re ðin ce ký sýt lan ma sý na, ken di si ne TMK nun 413. mad de si ge re ðin ce Meh met ve Ha ti ce den ol ma 26/01/1985 do ðum lu YU SUF SA RI OÐ LU va si o la rak a tan mýþ týr. Ý lan o lu nur. B: TAZÝYE Muhterem kar de þi miz Süleyman Kösmene'nin annesi Gümüþ Kösmene'nin ve fa tý ný te es sür le öð ren dik. Mer hu meye Ce nâ b-ý Al lah'tan rah met ve mað fi ret di ler, ke der li a i le si ve ya kýn la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, ta zi yet le ri mi zi su na rýz. Necdet Þimþek ve ailesi Ali Ýþler ve ailesi / ÝZMÝR MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 7 ARALIK 2010 DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,4930 ÖN CE KÝ GÜN 1,4850 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 1,9720 ÖN CE KÝ GÜN 1,9710 p DÜN 66,90 ÖN CE KÝ GÜN 67,40 p DÜN 448,55 ÖN CE KÝ GÜN 452,50 Kriz de ye ni saf ha ya gi ril di DEV LET BA KA NI VE BAÞ BA KAN YAR DIM CI SI BA BA CAN, KÜ RE SEL KRÝZ HE NÜZ GÜN - DEM DEN DÜÞ ME DÝ, YU NA NÝS TAN KRÝ ZÝY LE BÝR LÝK TE YE NÝ BÝR SAF HA YA GÝ RÝL DÝ DE DÝ. DEV LET Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can, kü re sel e ko no mik kri zin he nüz gün dem den düþ me di ði ni vur gu la ya rak, Yu na nis tan kri ziy le bir lik te ye ni bir saf ha ya gi ril di ði ni söy le di. Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) ta ra fýn dan dü zen le nen 5. Tür ki ye Sek tö rel E ko no mi Þû râ sý nýn a çý lý þýn da ko nu þan Baþ ba kan Yar dým cý sý Ba ba can dün ya e ko no mi si ne i liþ kin de ðer len dir me ler de bu lun du. Dün ya e ko no mi si nin zor za man lar dan geç ti ði ni i fa de e den Ba ba can, ge liþ miþ e ko no mi ler de ka mu a çýk la rý nýn, ka mu borç stok la rý nýn ta ri hî yük sek se vi ye le re u laþ tý ðý ný kay det ti. Ba ba can, Bu ka dar yük sek ka mu TÜR KÝYE DE, sa na yi ü re ti mi E kim a yýn da, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 9,8, bir ön ce ki a ya gö re i se yüz de 13,4 o ra nýn da art tý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) 2010 yý lý E kim a yý sa na yi ü re tim en dek si so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re, sa na yi ü re tim en dek si E kim a yýn da, bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 9.8, bir ön ce ki a ya gö re i se yüz de 13,4 o ra nýn da art tý. Ü re tim de ki ke sin ti siz ar týþ 11 a yý bul du. Ma den ci lik ve taþ o cak çý lý ðý sek tö rün de yüz de 11.4 a zal ma mey da na ge lir ken, i ma lat sa na yi sek tö rü en dek sin de yüz de 11.3, e lek trik, gaz, bu har ve ik lim len dir me ü re ti mi ve da ðý tý mý sek tö rü en dek sin de de yüz de 7.6 ar týþ kay de dil di. Tak vim et ki sin den a rýn dý rýl mýþ en deks, 2010 yý lý E kim a yýn da bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de BÝS KÜ VÝ pa za rýn da ilk ü çe gir me yi he def le yen Bi fa, yap tý ðý 40 mil yon do lar lýk ya tý rý ma ek o la rak, ge le cek se ne 20 mil yon do lar lýk da ha ya tý rým ya pa cak. Bi fa yö ne ti mi dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýy la 2010 yý lý ný de ðer len di rip 2011 he def le ri ni a çýk la dý. Top lan tý nýn a çý lý þýn da ko nu þan Bi fa Sa týþ ve Pa zar la ma Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Rý fat Er so yu, Dün ya da ki top lam bis kü vi ve çi ko la ta pa za rý nýn bü yük lü ðü mil yar do la ra u la þý yor. Tür ki ye 2.6 mil yar do lar sek tör bü yük lü ðü i le bu nun yüz de 1.87 si ni o luþ tu ru yor. An cak Tür ki ye de tü ke tim o ra na rý çok ge ri de ka lý yor. A me ri ka da ki þi ba þý na dü þen bis kü vi tü ke ti mi 7.8, Av ru pa da i se 8.4 ki log ra mý bu lu yor. Tür ki - bor cu an cak dün ya sa vaþ la rý nýn çýk tý ðý dö nem ler de gö rül dü. Böy le bir or tam da ar týk kri zin ye ni saf ha ya gir di ði ni, he nüz gün de mi miz den düþ me di ði ni ben vur gu la mak is ti yo rum de di. Kri zin ilk saf ha sýn da ban ka lar la il gi li so run la rýn ya þan dý ðý ný, dev let le rin ban ka la rýn to par lan ma sý i çin des tek sað la dý ðý ný, bir ba ký ma dev let des te ðiy le fi nans ku ru luþ la rý nýn tu tun ma ya, a ya ða kalk ma ya ça lýþ tý ðý ný an la tan Ba ba can, þöy le ko nuþ tu: Bir ba ký ma ban ka la rýn im za sý nýn al tý na bir de dev let ken di im za sý ný at mýþ ol du. Þim di ye ka dar bu iþ yü rü dü, fa kat bu yýl Mart tan i ti ba ren Yu na nis tan kri ziy le be ra ber ar týk kri zin ye ni bir saf - 12,8, mev sim ve tak vim et ki le rin den a rýn dý rýl mýþ sa na yi ü re tim en dek si i se yüz de 3,1 ar týþ gös ter di. TÜ ÝK, Ey lül de yüz de 0.4 dü þüþ o la rak a çýk la dý ðý en dek si i se 0 o la rak re vi ze et ti. A na Sa na yi Grup la rý Sý nýf la ma sý na gö re, E kim de ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re en yük sek ar týþ, yüz de 25,6 i le ser ma ye ma lý i ma la týn da kay de di lir ken, bu nu yüz de 21,7 i le da ya nýk lý tü ke tim ma lý i ma la tý, yüz de 8,9 i le a ra ma lý i ma la tý, yüz de 5,5 i le e ner ji ve yüz de 3,7 i le da ya nýk sýz tü ke tim ma lý i ma la tý iz le di. Alt sek tör ler i ti ba riy le de en yük sek ü re tim ar tý þý yüz de 31,9 i le mo tor lu ka ra ta þý tý, trey ler ve ya rý trey ler i ma la týn da mey da na gel di. Söz ko nu su o ran, baþ ka yer de sý nýf lan dý rýl ma mýþ ma ki ne ve e kip man i ma la týn da yüz de 31,4, bil gi sa yar la rýn, e lek - ye de i se bu ra kam 3.8 ki log ram. Tür ki ye gi bi genç nü fu sa sa hip bir ül ke de tü ke ti min gi de rek ar ta ca ðý ný ön gör mek te yiz. de di. 5 yýl dýr bütün dik kat le ri ni pa zar la ma ve i le ti þim stra te ji le ri ne ver dik le ri ni a çýk la yan Er so yu, Þu an da 4 ün cü sý ra da yýz. Bu nun i çin 12 si yurt dý þý ol mak ü ze re top lam 40 mil yon do lar lýk ya tý rým yap týk yý lýn da da ya tý rým la ra de vam e de ce ðiz. 20 mil yon do lar lýk ya tý rým plan lý yo ruz di ye ko nuþ tu. Stra te jik pa zar la ma pla ný çer çe ve sin de lo go la rý ný ye ni le dik le ri ni ve 2011 de yo ðun bir rek lâm kam pan ya sý yü rü te cek le ri ni vur gu la yan Er so yu, ön ce lik le ku rum sal rek lâm fil min ya yýn lan ma sý ar ka sýn dan ye ni ü rün le rin de rek lam flim le ri nin ta ný tým la rý nýn ya pý la ca ðý ný ak tar dý. Ýlk ku rum sal rek lâm fil mi nin Ça ðan Ir mak ýn çek ti ði ni be lir tir ken, di ðer rek lâm film le rin de de yi ne Ça ðan Ir mak i le ça lýþ ma yý dü þün dük le ri ni i fa de et ti. ha sýn da yýz, çün kü o dev le tin at tý ðý im za la rýn de ðe ri ar týk es ki si ka dar yük sek de ðil. O im za la rýn da ar týk sor gu lan ma ya baþ la dý ðý bir dö ne me gir miþ du rum da yýz. Dev let le rin im za sý sor gu lan ma ya baþ la dý ðýn da ne o la cak, o nun al tý na kim im za a ta cak so ru su nun ce va bý bu gün he nüz yok. AB de des tek me ka niz ma sý ku rul du, an cak bu des tek me ka niz ma sý sý nýr lý sa yý da ül ke ye an cak ye te cek bir des tek me ka niz ma sý. Bel ki þu a na ka dar 3. ül ke i çin bel ki kay nak var, a ma a sýl 4., 5. o la bi le cek bü yük Av ru pa e ko no mi le ri i le il gi li so run çýk tý ðýn da o nun so run la rý nýn na sýl çö zü le bi le ce ði i le il gi li me ka niz ma, ka rar yok. Sa na yi üretimi Ekim'de yüzde 9,8 arttý Bi fa nýn he de fi ü çün cü lük Ü MÝT KI ZIL TE PE ÝS TAN BUL tro nik ve op tik ü rün le rin i ma la týn da yüz de 29,8, a na me tal sa na yin de yüz de 10,3, mo bil ya i ma la týn da yüz de 11,2, e lek trik li teç hi zat i ma la týn da yüz de 18, kok kö mü rü ve ra fi ne e dil miþ pet rol ü rün le ri i ma la týn da yüz de 13,6, de ri ve il gi li ü rün i ma la týn da yüz de 17,6, tü tün ü rün le ri i ma la týn da yüz de 6,8, i çe cek i ma la týn da da yüz de 12,7 o la rak be lir len di. Sa na yi ve Ti ca ret Ba ka ný Ni hat Er gün, E kim a yý sa na yi ü re tim ve ri le ri ne i liþ kin o la rak þun la rý söy le di: Sa na yi ü re ti min de 2005 yý lýn dan bu ya na en yük sek sa na yi ü re tim en dek si ra ka mý ný Tür ki ye ya ka la mýþ ol du. Bek len ti le rin çok ü ze rin de bir tab lo or ta ya çýk tý. Biz sa na yi mi zin ge liþ me si ne re ka bet gü cü mü zün art ma sý na yö ne lik tüm ted bir le ri al ma ya de vam e de ce ðiz. 400 MÝL YON TL CÝ RO p KRÝ ZÝN MA LÝ YE TÝ 2. DÜN YA SA VA ÞIN DAN ÇOK BÜ YÜK BA BA CAN, ban ka cý lýk la il gi li so run la rýn he nüz çö zül me di ði ni, bi - lân ço la rýn nor ma le dön me si nin yýl lar a la bi le ce ði ni, ha sa rýn ger - çek ten çok bü yük ol du ðu nu be lir te rek, Hep dün ya sa vaþ la rýy la mu ka ye se e di yo ruz, Bu kri zin dün ya ya ma li ye ti 2. dün ya sa va - þýn dan çok da ha bü yük. Mo dern e ko no mi ta ri hi nin en bü yük kri - zi bu ve et ki le ri he nüz geç miþ de ðil. Üs te lik ö nü müz de ki dö - nem de tek rar bir sý kýn tý lý dö ne me gir me ris ki her za man i çin var de di. Ba ba can, bu nok ta da ül ke le rin, mer kez ban ka la rý nýn kork - ma dan a týl ma sý ge re ken a dým la rý at ma la rý ha lin de bir þey ol ma - ya ca ðý ný, ted bir ler de ge ci ki lir se göz gö re gö re dün ya nýn cid dî sý - kýn tý la ra tek rar gi re bi le ce ði ni söy le di. TOBB Baþ ka ný Ri fat Hi - sar cýk lý oð lu i se yap tý ðý ko nuþ ma da borç ya pý lan dýr ma sýn dan her tür lü zor lu ða rað men za ma nýn da ye ri ne ge ti ren mü kel lef le rin ö - dül len di ril me si ni is te di. Hi sar cýk lý oð lu, Ti ca ret ve Borç lar ka nun - la rý nýn çýk ma sý nok ta sýn da, si ya set te sað la nan mu ta ba ka týn iþ dün ya sý na bü yük mo ral ver di ði ni söz le ri ne ek le di. An ka ra / a a MÜ SÝ AD AM BA LAJ VE REK LÂM KU RU LU TOP LAN DI BA SIM Ya yýn Am ba laj ve Rek lâm Sek tör Ku ru lu yö ne tim ku ru lu top lan tý sý Zü be yir Gün dü zalp top - lan tý sa lo nun da ya pýl dý. MÜ SÝ AD ü ye si o lan ga ze - te mi zin Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý nýn ev sa hip - li ðin de ger çek le þen top - lan tý da, MÜ SÝ AD Yö ne - tim Ku ru lu ka rar la rý göz - den ge çi ril di. Ba sým Ya yýn Am ba laj ve Rek lâm Sek - tör Ku ru lu Baþ ka ný ve ay - ný za man da MÜ SÝ AD Yö - ne tim Ku ru lu ü ye si o lan Bi lal A rý oð lu nun ka týl dý ðý top lan tý ya, sek tör ü ye le ri de iþ ti rak et ti. Bifa yönetimi 2011 yýlý ile ilgili hedeflerini paylaþtý. BÝ FA Ge nel Mü dü rü Mus ta fa Pý nar ba þý da ba sýn top lan tý sýn da fir ma nýn yurt i çi, bis kü vi ve çi ko la ta ci ro su nun 220 mil yon TL ve gru - bun 2010 yý lý top lam ci ro su nun 317 mil yon TL ol du ðu nu du yur du. Grup o la rak, ö nü - müz de ki yýl 400 mil yon TL ci ro he def le dik - le ri ni bil di ren Pý nar ba þý, yurt dý þýn da ki ye ni ya tý rým lar la bir lik te or ta va de de 750 mil yon TL lik ci ro ön gör dük le ri ni i fa de et ti. Top lam - da 3 bin 134 ki þi yi is tih dam et tik le ri ni i fa de e - den Pý nar ba þý, or ta va de de, 6 bin ki þi di rekt, 4 bin ki þi do lay lý ol mak ü ze re top lam 10 bin ki þi lik is tih dam plan lan dýk la rý ný di le ge tir di. Ö zin ce den ba lon u ya rý sý TÜR KÝYE Ban ka lar Bir li ði (TBB) Baþ ka ný Er sin Ö zin ce, Ser ma ye ha re ke ti hýz la nýn ca gay ri ih ti ya rî mem nun o lu yo ruz, a ma bir yan dan da en di þe le ni yo ruz. A ca ba bun lar dan do la yý bir ba lon et ki si o lur mu? O la bi lir ta biî de di. Ac ti ve A ca demy in dü zen le di ði 8. U lus la ra ra sý Fi nans Zir ve si nin a çý lý þýn da ko nu þan Ö zin ce, yük sek ka zanç ner de i se pa ra nýn o ra ya doð ru yön len di ði ni, ge liþ mek te o lan ül ke le re ser ma ye ha re ket le ri nin hýz lan dý ðý ný i fa de et ti. Ö zin ce þöy le ko nuþ tu: Ser ma ye ha re ke ti hýz la nýn ca gay ri ih ti ya rî mem nun o lu yo ruz, a ma bir yan dan da en di þe le ni yo ruz. A ca ba bun lar dan do la yý bir ba lon et ki si o lur mu? O la bi lir ta biî... Çün kü e ko no mi le ri ve fi nan sal sek tör le ri kü çük o lan ül ke ler ser ma ye ha re ket le ri nin yö ne til me sin de ve fi nan sal is tik ra rýn ko run ma sýn da cid dî zor luk lar i çin de ler. Biz de on lar dan bir ta ne si yiz. E ko no mi miz ve ma lî sek tö rü mü zün o ran lan ma sý da ha ge liþ mek te o lan ül ke ler or ta la ma sý na gel me di ði mi zi gös te ri yor. O cak-ey lül dö ne min de Tür ki ye ye ser ma ye gi ri þi nin 2,5 kat ar týþ la 35 mil yar do lar ol du ðu nu bil di ren Ö zin ce, bu nun yak la þýk 13 mil yar do la rý nýn ban ka mev du a tý ol du ðu nu söy le di. Ö zin ce, fa i zin dý þa rý dan çok da ha i yi ol du ðu nu, ký sa va de de yüz de 10 lar ci va rýn da bu lun du ðu na i þa ret e de rek, 13 mil yar do la rý da port föy ya tý rým la rý. Bun lar da ge nel lik le ký sa va de li... Ya ni 35 mil yar do lar ci va rýn da ki ser ma ye gi ri þi nin an cak 5 mil yar do lar ka da rý ka lý cý ya ban cý ser ma ye ya tý rým lar dan i ba ret ki ma a le sef biz þu an da bu kay na ðý a de ta mec bur cu gi bi kul lan mak du ru mun da yýz de di. Ýs tan bul / a a Gü ney do ðu lu ih ra cat çý la rýn yü zünü I rak gül dür dü AV RU PA ül ke le rin de his se di len e ko no mik kriz den o lum suz et ki le nen Gü ney do ðu lu ih ra cat çý la rýn yü zü nü I rak gül dür dü. Gü ney do ðu A na do lu Ýh ra cat çý Bir lik le ri (GA - ÝB) Baþ ka ný Ab dul ka dir Çýk maz, O cak-ka sým 2010 dö ne min de 4 mil yar 553 mil yon 573 do lar o la rak ger çek le þen böl ge ih ra ca tý nýn 2 mil yar 81 mil yon 433 do la rý ný I rak a yap týk la rý ný be lirt ti. Çýk maz, I rak a ih ra cat la rý nýn O cak-ka sým 2010 dö ne min de ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 39 art tý ðý ný vur gu la ya rak, bu ül ke ye O cak- Ka sým 2009 dö ne mi ih ra cat la rý nýn 1 mil yar 498 mil yon 363 bin do lar o la rak ger çek leþ ti ði ni i fa de et ti. GA ÝB in ge çen 11 ay da Av ru pa Bir li ði ne ü ye ül ke le re top lam ih ra ca tý nýn 874 mil yon 993 bin do lar ol du ðu nu kay de den Çýk maz, I rak a, 26 Av ru pa Bir li ði ü ye si ül ke ye yap tý ðý mýz ih ra ca týn 2,5 ka tý ka dar ih ra cat yap týk. Bu nu yal nýz ca biz de ðil ra kam lar da söy lü yor, kom þu muz I rak böl ge miz i çin en ö nem li dýþ pa zar ko nu mun da ol ma ya de vam e di yor ve de vam e de cek de di. Çýk maz, 2010 yý lý ný 6 mil yar do lar lýk ih ra cat la ge ri de bý ra ka cak la rý ný di le ge tir di. Ga zi an tep / a a

12 ÝLAN 12 E SAS NO: 2010/416 E sas. DA VA LI: BU RAK ÞAÞ MAZ (Ha san ve Ze rin oð lu, 05/05/1977 do ðum lu) Da va cý Rey han Þaþ maz ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Bo þan ma da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da - ve ti ye ler çý ka rýl mýþ o lup, teb li gat lar bi la dön müþ tür. Ya pý lan a raþ týr ma la ra rað men ad res tes pit e di le me di ðin den, da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 21/12/2010 gü nü sa at: de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma - nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb li ð o lu - nur. 26/11/ B: T. C. ÝZ MÝR 5. A Ý LE MAH KE ME SÝN DEN / BAÞ KAN LI ÐIN DAN Ý LAN ESAS NO: 2009/744 KA RAR NO: 2010/435 Da va cý Fat ma Dur maz ýn da va lý Ha san Yýl dý rým a aç tý ðý bo þan ma da va sýn da mah ke - me mi zin 05/05/2010 ta rih li ka rarý i le a þa ðý da ki hü küm ve ril miþ tir. HÜ KÜM: 1- Da va nýn ka bu lü i le; 4721 sa yý lý Türk Me de ni Ka nu nu nun 166/1. mad de si ge re ðin - de þid det li ge çim siz lik ne de ni i le Kon ya i li, Yu nak Ýl çe si, Ha run lar Mah. Cilt No: 19, Ha - ne No: 8, BSN: 119 da nü fu sa ka yýt lý, Ha san ve Ru ki ye oð lu, 10/06/1958 Ha run lar do - ðum lu, T.C. Kim lik No.lu, da va lý YURT ÞEN DUR MAZ i le ay ný ha ne de nü - fu sa ka yýt lý, 347 BSN. lu,me miþ ve Hi da yet ký zý, 10/04/1967 Ýz mir do ðum lu o lup, ev le - ne rek nak len Er zu rum Ý li, A zi zi ye Ýlçe si, Öz bek Mah. Cilt No: 157, Ha ne No: 23, BSN: 56 dan ge len, kýz lýk so ya dý DO ÐAN o lan, T.C. Kim lik No.lu,da va cý FAT MA DUR MAZ ýn BO ÞAN MA LA RI NA. 2- Müþ te rek ço cuk la rý ol ma dý ðý na. 3- Da va cý ya ra rý na na fa ka ta yin e dil me di ði ne. 4-1,55 TL har cýn ve 160,20 TL yar gý la ma gi de ri nin da va lý dan a lýn ma sý na. Yar gý tay yo lu a çýk ol mak ü ze re ka rar ve ril miþ o lup, tüm a ra ma la ra rað men ad re si bu lu na ma yan da va lý YURT ÞEN DUR MAZ a i la nen teb lið o lu nur. Bu teb li ðin i lan ta ri hin den 15 gün son ra teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý ve teb lið den son ra 15 gün de tem yi zi ka bil ol du ðu il gi li ye teb lið o lu nur. 23/11/ B: T. C. ÝZ MÝR 3. A Ý LE MAH KE ME SÝ Ý LAN 2010/5124 tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma sa at a ra sýn da GÜL LÜ BAÐ LAR MAH. O KUL SK. NO: 6 PEN DÝK ÝS TAN BUL ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ý na is - tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya - pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul - ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý - nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol - du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me - nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 TL 1 35 N 4748 Pla ka lý Cit ro en C mo del a raç. B: T. C. PEN DÝK 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Men ku lün A çýk Ar týr ma Ý LA NI Mah ke me mi zin ta rih 2010/142 e sas, 2010/308 ka rar sa yý lý i la mý i le De niz li Ý li Mer kez Ýl çe si Fes - le ðen Mah. Cilt: 11 Ha ne: 397 BSN: 3 de nü fu sa ka yýt lý Ne - cip ve E mi ne oð lu Bor no va do ðum lu TC kim lik no lu Sey fet tin A li Ser çe nin nü - fus ka yýt la rýn da Sey fet tin A li o la rak ka yýt lý o lan is mi nin A li o la rak de ðiþ ti ril me si ne ka rar ve ril di ði Türk Me de ni Ka - nu nu nun 27. Mad de si ge re ðin ce i lan o lu nur B: T. C. KU ÞA DA SI 3. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/183 E sas. DA VA LI LAR: 1- NE ÞET (MEH MET NU RÝ OÐ LU) Da va cý lar, CA FER TAN, SÜ LEY MAN TAN i le Da va lý, MA LÝ YE HA ZÝ NE SÝ a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Ta pu Ýp ta li Ve Tes cil da va sý ne de niy le; Da va ko nu su Þiþ li, 1. Böl ge, Kap tan pa þa Ma hal le si mev kiin de bu lu nan 246 DY-IV-a paf ta, a da, 6 par - sel sa yý lý ta þýn maz la il gi li o la rak mah ke me miz de Ta pu Ýp ta li ve tes cil da va sý a çýl mýþ týr. Söz ko nu su ta þýn maz la il gi si o lan ki þi le rin mah ke me - mi ze baþ vur ma sý hu su su TMK nýn 713/4 mad de si u ya rýn - ca i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. ÞÝÞ LÝ 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN KA RAR E SAS NO: 2010/288 KA RAR NO: 2010/ Da va nýn KA BU LÜ NE, Ar da han i li, Gö le il çe si, Bu dak lý kö yü, C: 37 H: 18 BSN: 116 da nü fu sa ka yýt lý Ab dul lah ve E mi ne ký zý, San dýk lý 1977 do ðum lu, TC no.lu da va cý Ke zi ban Coþ kun Yýl maz ýn Ke zi ban o lan a dý - nýn Az ra o la rak nü fus kü tü ðün de DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, B: T. C. KAR TAL 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ Mül ki ye ti Be le di ye mi ze a it o lan ve Si vas Ý li Za ra Ýl çe si Ký zý lýr mak Ma hal le si Ka sa ba - ö nü Mev ki in de Tb Paf ta 185 A da 3 Par sel de bu lu nan 5528 Met re ka re Yü zöl - çüm lü Ar sa va sýf lý ta þýn maz, 2886 Sa yý lý Ka nu nun 45'inci mad de si ge re ðin ce A çýk Tek lif u su lü i ha le i le sa tý la cak týr. 1- Ý ha le 24 A RA LIK 2010 Ta ri hi ne te sa düf e den Cu ma Gü nü Sa at 14.00'te Za ra Be - le di ye si Mec lis top lan tý sa lo nun da ve Be le di ye En cü me ni hu zu run da ya pý la cak týr. 2- Ar sa i çin tes pit ve tak dir e di len Mu ham men be del KDV Da hil ,00 TL.(Do kuz yü zalt mýþ ye di bin dört yüz ) TL. o lup Ge çi ci te mi na tý ,00 (Yir mi do kuz - binyir mi i ki) TL. dir. 3- Ý ha le ye Ka tý la bil mek i çin a þa ðý da ki bel ge le rin ib raz e dil me si þart týr. A) Ýs tek li ger çek ki þi i se; a) Ka nu ni i ka met gâ hý ol ma sý, b) Tür ki ye de teb li gat i çin ad res gös ter me si, var sa te le fo nu nu bil dir me si, c) Ve kâ le ten iþ ti rak e di yor sa yet ki li ol du ðu na da ir No ter den ve kâ let na me, d) Ý ha le ye iþ ti rak e den ta raf lar dan her say fa sý ay rý ay rý im za lan mýþ þart na me, e) No ter den Tas dik li Ým za Sir kü le ri, f) Nü fus Cüz da ný Fo to ko pi si, g) Ge çi ci te mi na týn ö den di ði ne da ir mak buz ve ya Li mit Da hi li Ban ka Te mi nat Mek - tu bu, h) Be le di ye mi ze her han gi bir bor cu ol ma dý ðý na (Be le di ye miz Ma li Hiz met ler Mü - dür lü ðün den a lýn mýþ) da ir bel ge. i) Or tak Gi ri þim ol ma sý ha lin de No ter tas dik li Or tak Gi ri þim Be yan na me si. B) Ýs tek li tü zel ki þi lik i se; a) Ý da re mer ke zi nin bu lun du ðu ye rin mah ke me sin den ve ya si ci li ne ka yýt lý bu lun du - ðu Ti ca ret O da sýn dan ve ya di ðer res mi ma kam dan þir ke tin si ci li ne ka yýt lý ve ha len fa - a li yet te ol du ðu na da ir i ha le yý lý i çin de a lýn mýþ bel ge, b) Þir ke tin im za ve yet ki sir kü le ri nin ve ya þir ke tin a dý na gi ri þim de bu lu na cak (Ý ha le - ye gi re cek) kim se ve ya kim se le rin bu þir ke tin yet ki li si ol du ðu na da ir Yö ne tim Ku ru lu Ka ra rý ve ya Ge nel Ku rul Ka rarý. c) Tür ki ye de teb li gat i çin ad res gös ter me si ve te le fon bil dir me si, d) Þart na me de be lir ti len ge çi ci te mi na týn ö den di ði ne da ir mak buz ve ya bel ge ve ya te mi nat mek tu bu ka bul e di lir. e) Ý ha le ye iþ ti rak e den ta ra fýn dan her sa hi fe si ay rý ay rý im za lan mýþ þart na me. f) Be le di ye mi ze her han gi bir bor cu ol ma dý ðý na (Be le di ye miz Ma li Hiz met ler Mü - dür lü ðün den a lýn mýþ) da ir bel ge. g) Or tak Gi ri þim ol ma sý ha lin de No ter Tas dik li Or tak Gi ri þim Be yan na me si. 4- Sa týþ be de li Ü çer ay lýk e þit tak sit ler ha lin de 4 e þit tak sit te tah sil e di le cek tir. 5- Ý ha le i le il gi li þart na me me sa i sa at le ri i çe ri sin de Be le di ye miz Fen Ýþ le ri Mü dür lü ðün de gö rü le bi lir. 6- Be le di ye En cü me ni i ha le yi ya pýp yap ma mak ta ta ma men ser best tir. Ý lan o lu nur B: ZA RA BE LE DÝ YE BAÞ KAN LI ÐIN DAN Ý LAN 2010/7806 TLMT. Ör nek No: 25* Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 13/01/2011 gü nü sa at a ra sý Ka ya ba þý Yo lu Ü ze ri Za loð lu O to par ký Al týn þe hir Kü çük çek me ce Ýs tan bul da ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ý - na is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 18/01/2011 Sa lý gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya - pý la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol - ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 1 o ra nýn da KDV nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na - me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 30/11/2010 Tak dir E di len De ðe ri YTL. A de di Cin si (Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri) ,00 1 A det (ÝÝK m. 114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: T. C. KÜ ÇÜK ÇEK ME CE / ÝS TAN BUL 2. ÝC RA DA Ý RE SÝ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI E SAS NO: 2008/530 KA RAR NO: 2010/1237 Da va cý Hül ya Baþ ta ra fýn dan da va lý Nus ret Baþ a ley hi ne mah ke me mi ze a çý lan bo þan - ma da va sý nýn ya pý lan a çýk du ruþ ma sý so nun da da va lý ya da va di lek çe si nin i la nen teb lið e dil di ðin den ka ra rýn da da va lý ya i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Ka rar ge re ðin ce, 1- Da va cý nýn da va sý nýn KA BU LÜ i le, Sa kar ya i li Sa kar ya Mer kez il çe si Ka ra pý nar mah. Cilt: 107 Ha ne: 88 de nü fu sa ka yýt lý Zek ka ve Res mi ye den ol ma 1979 do ðum lu T.C. no lu HÜL YA BAÞ i le ay ný nü fu sa ka yýt lý Ka ni ve Sa bi ha dan ol ma 1976 do ðum lu T.C. no lu NUS RET BAÞ'ýn TMK. nun 166/1-2 mad de si hük mün de BO ÞAN MA LA RI NA; 2- Ta raf la rýn müþ te rek ço cuk la rý 2006 d.lu Nur ba nu Baþ ýn ve la ye ti nin da va cý an ne Hül ya Baþ a ve ril me si ne, 3- Ve la ye ti an ne ye ve ri len müþ te rek ço cuk i le da va lý ba ba nýn her a yýn 1 ve 3 haf ta so nu Cu mar te si sa at: i le Pa zar: sa at: a ra sý di ni bay ram la rýn 2 gü nü sa at: i le 3 gü nü sa at: a ra sý her yýl 1 Tem muz sa at: i le 31 Tem muz sa at: a ra sý da va lý baba ya ve ril mek su re tiy le ki þi sel i liþ ki ku rul ma sý na, 4- Da ha ön ce müþ te rek ço cuk i çin 200,00 TL ted bir na fa ka sý nýn ka rar ke sin le þin ce ye ka - dar ted bir ke sin leþ tik ten so nra iþ ti rak na fa ka sý o la rak da va lý dan a lý nýp da va cý ya ve ril me si ne, 5- TMK.nun 353. mad de si ge re ðin ce ka ra rýn ke sin leþ me si ta ri hin den i ti ba ren 1 ay i - çin de ve la ye ti ken di si ne ve ri len ta raf la rýn ço cu ðun mal var lý ðý ný gös te ren bir def te rin mah ke me ye su nul ma sý na, 6- Harç lar ka nu nu hük mün ce a lýn ma sý ge rek li 17,15 TL'den pe þin a lý nan ve ik mal e di - len 14,00 TL nin mah su bu i le nok san 3,15 TL nin da va lý dan a lý nýp ha zi ne ye i rad kay dý na, 7- Da va cý ta raf ça ya pý lan 125,86 TL lik da va gi de ri ve yar gý la ma gi de ri ve i lan mas - ra fý nýn da va lý dan a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne; Da ir da va cý nýn yü zü ne kar þý da va lý ta ra fýn yok lu ðun da ka ra rýn teb lið ta ri hin den i ti ba - ren 15 gün i çin de mah ke me mi ze ve ri le cek di lek çe i le Yar gý tay tem yiz ya sa yo lu a çýk ol - mak ü ze re ka rar ve ril miþ o lup, DA VA LI NUS RET BAÞ A ka ra rýn i la nen teb li ði ne, iþ bu i - la nýn Tür ki ye de o ku nan ga ze te ler den bi rin de neþ ri ta ri hin den i ti ba ren 7 gün so nra 15 gün lük tem yiz sü re si nin baþ la ya ca ðý i lan o lu nur. 25/11/ B: T. C. A DA LET BA KAN LI ÐI BÜ YÜK ÇE KME CE 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ NDEN Ý LAN 2010/46293 Ör nek no : 2 TA ÞI NIR TES LÝ MÝ NE VE YA TA ÞIN MAZ TAH LÝ YE VE YA TES LÝ MÝ NE Ý LÝÞ KÝN ÝC RA EM RÝ Yu ka rý da ya zý lý borç ne de ni i le hak ký nýz da ya pý lan ic ra ta ki bin de ad re si ni ze ö de me em ri gön de ril miþ ö de me em ri bi la i a de e dil miþ, ad re si niz za bý ta ca da tes bit e di le me di ðin den iþ - bu ö de me em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Yu ka rý da ya zý lý iþ bu ic ra em ri nin teb li ði ta ri hin den i ti ba ren (22) gün i çin de (tah li ye) ve tes lim et me niz, bu müd det i çin de (tah li ye) ve tes lim et mez se niz ic ra mah ke me sin den ve ya yar gý la ma - nýn ye ni len me si yo lu i le a it ol du ðu mah ke me den ya hut Yar gý tay dan ic ra nýn ge ri bý ra kýl ma sý na da ir bir ka rar ge tir mez se niz Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 24 ve 26. mad de le ri ge re ðin ce i lam hük mü nün zor la ic ra o lu na ca ðý, (tes li mi em re di len mal ye di niz de bu lun maz sa i lam da ya zý lý de ðe ri nin, ta þý nýr ma lýn de ðe ri i lam da ya zý lý ol ma dý ðý hal de ve ya ih ti laf ha lin de, ic ra mü dü rü ta ra fýn dan hac zin ya - pýl dý ðý ta rih te ki ra yi ce gö re tak dir o lu nan de ðe ri nin a lý na ca ðý, bu de ðer ö den me di ði tak dir de, ay rý - ca ic ra em ri teb li ði ne ge rek kal mak sý zýn ha ciz yo lu i le ic ra o lu na ca ðý i la nen teb lið o lu nur. 2010/761 Bu ör nek bu yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan ör nek 54 e kar þý lýk gel mek te dir. B: T. C. BEYOÐLU 3. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ E sas No: 2007/136 Da va cý Hü se yin Ak yü rek ve ki li ta ra fýn dan mah ke me - mi ze a çý lan or tak lý ðýn gi de ril me si da va sý nýn ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce; Da va lý lar dan Ek rem Mu rat Dur man ýn tüm a ra ma la ra rað men ad re si tes pit e di lip, du ruþ ma gü nü ve da va di lek - çe si teb lið e di le me di ðin den, da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün da va lý ya i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ o lup mah ke me mi zin 2007/136 Es. sa yý lý iþ bu da va dos ya sý nýn du ruþ ma sý gü nü sa at a bý ra kýl mýþ týr. HUMK.nun 213. mad de si ge re ðin ce; be lir ti len du ruþ ma gün ve sa a tin de du ruþ ma ya gel me di ði niz ve ya bir ve kil ta ra fýn dan tem sil e dil me di ði niz tak dir de yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam e di le rek, ka rar ve ri le ce ði ve da va di lek çe si i le du ruþ ma gü nü nün iþ bu i lan ta ri hin den i ti ba - ren 15 gün son ra teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý hu su su Ý LAN O LU NUR. B: T. C. ART VÝN SULH HU KUK HA KÝM LÝ ÐÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2009/648 E sas. Da va cý GAM ZE YE NER ta ra fýn dan da va lý RE ÞAT YE - NER a ley hi ni ze a çý lan Bo þan ma (Ev li lik Bir li ði nin Te me - lin den Sar sýl ma sý Ne de ni Ý le Bo þan ma (Çe kiþ me li)) da va - sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Da va lý nýn Ba rýþ Mah. Za ger Cad. U rar tu Apt. D. 3 Bey - lik dü zü Ýs tan bul ad re sin de teb li gat ya pý la ma mýþ, za bý ta ma ri fe tiy le de yi ne ad re si nin tes pi ti müm kün o la ma mýþ bu ne den le da va lý RE ÞAT YE NER e da va di lek çe si i le du - ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne, yar gý la ma nýn 15/02/2011 gü nü sa at da ya pýl ma sý na ka rar ve ril - miþ bu lun du ðun dan mu ha ta býn biz zat mah ke me miz de ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni ka nu ni bir ve kil i le tem sil et tir me si, gel me di ði tak tir de HUMK un 213/2 mad de si ge re ðin ce yar gý la ma ya gý ya býn da de vam o lu na ca ðý, da va di lek çe si nin teb li ði ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 29/11/ B: FA TÝH 1. A Ý LE MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN 2010/745 Vas. Ta yi ni. Mah ke me miz ce ve ri len 03/12/2010 ta rih 2010/745 E., 2010/1753 K. sa yý lý ka rar i le Ha cer'den ol ma 01/07/1930 do ðum lu, Ýs tan bul Ý li, Ka dý köy Ýl çe si, Ra sim pa þa Ma hal - le si, Cilt No: 19, Ha ne No: 2266, Bi rey Sý ra No: 4'de nü fu - sa ka yýt lý HA LÝ DE YAL KIN'ýn TMK'nun 405. Mad de si ge - re ðin ce VE SA YET AL TI NA A LI NA RAK, TMK 419. mad de si ge re ðin ce ken di si ne Er do ðan ve Ha li de'den ol ma 1960 do ðum lu oð lu Se lim Tunç YAL KIN va si o la rak ta yin e dil - miþ tir. 03/12/ B: T. C. KA DI KÖY 2. SULH HU KUK MAH KE ME SÝ Ý LAN 2010/46292 Ör nek no: 2 TA ÞI NIR TES LÝ MÝ NE VE YA TA ÞIN MAZ TAH LÝ YE VE YA TES LÝ MÝ NE Ý LÝÞ KÝN ÝC RA EM RÝ Yu ka rý da ya zý lý borç ne de ni i le hak ký nýz da ya pý lan ic ra ta ki bin de ad re si ni ze ö de me em ri gön de ril miþ ö de me em ri bi la i a de e dil miþ, ad re si niz za bý ta ca da tes bit e di le me di ðin den iþ - bu ö de me em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Yu ka rý da ya zý lý iþ bu ic ra em ri nin teb li ði ta ri hin den i ti ba ren (22) gün i çin de (tah li ye) ve tes lim et me niz, bu müd det i çin de (tah li ye) ve tes lim et mez se niz ic ra mah ke me sin den ve ya yar gý la ma - nýn ye ni len me si yo lu i le a it ol du ðu mah ke me den ya hut Yar gý tay dan ic ra nýn ge ri bý ra kýl ma sý na da ir bir ka rar ge tir mez se ni z Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 24 ve 26. mad de le ri ge re ðin ce i lam hük mü nün zor la ic ra o lu na ca ðý, (tes li mi em re di len mal ye di niz de bu lun maz sa i lam da ya zý lý de ðe ri nin, ta þý nýr ma lýn de ðe ri i lam da ya zý lý ol ma dý ðý hal de ve ya ih ti laf ha lin de, ic ra mü dü rü ta ra fýn dan hac zin ya - pýl dý ðý ta rih te ki ra yi ce gö re tak dir o lu nan de ðe ri nin a lý na ca ðý, bu de ðer ö den me di ði tak dir de, ay rý - ca ic ra em ri teb li ði ne ge rek kal mak sý zýn ha ciz yo lu i le ic ra o lu na ca ðý i la nen teb lið o lu nur. 2010/761 Bu ör nek bu yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan ör nek 54 e kar þý lýk gel mek te dir. B: T. C. BEYOÐLU 3. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ 34 UJ 9520 PLA KA LI, 2008 MO DEL, FORD MAR - KA, K.2301 CON NET KOM BÝ CAM LI DE LUX TÝ PÝ KAM YO NET, MUH TE LÝF YER LE RÝ ÇÝ ZÝK. Esas No: 2010/432 Esas. Bitlis ili, Merkez, Hesan Mahallesi/Köyü, Cilt No: 4, Hane No: 173, BSN: 44 de nüfusa kayýtlý Þevket ve Saliha oðlu, 10/06/1974 D.lu davacý Fýrat Ýlgüz ün ÝLGÜZ OLAN SOYÝSMÝ EÞ VE ÇOCUÐUNA DA ÞAMÝL OLMAK ÜZERE KÝLERCÝOÐLU OLARAK Ümraniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/11/2010 tarih, 2010/432 Esas ve 2010/530 Karar sayýlý kararý ile düzeltilmiþtir. Ýlan olunur. 22/11/ B: T. C. ÜMRANÝYE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Da va cý Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü ve ki li Av. Ce mil Te mel ta ra fýn dan mah ke me miz de a çý lan ve du ruþ ma sý gü nü ne er te li o lan 2942 sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu nun 19. mad de si u ya rýn ca ka mu laþ týr ma be de li nin tes - pi ti ve tes cil da va la rý na i liþ kin ol mak ü ze re; a þa ðý da, ye ri, mev ki i, sý ný rý, mik ta rý ve zil ye di ya zý lý ta þýn maz la rýn de ðe ri - ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me le ri, hak sa hip le ri nin son i lan dan i ti ba ren bir ay i çin de i ti raz et me dik le ri tak tir de, ka mu laþ týr ma be de li nin zil ye de, A luc ra Zi - ra at Ban ka sýn da a çý la cak he sap tan ö de ne ce ði i lan o lu nur. 11/08/2010 KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN Ý LÝ : GÝ RE SUN ÝL ÇE SÝ : ÇA MO LUK B: T. C. A LUC RA AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI DOS YA NO: 1995/29 Da va cý Meh met BÜ YÜK MÝZ MÝL LÝ vd. ta ra fýn dan da - va lý Mus ta fa Ke mal SI ÐIN DIM a ley hi ne a çý lan K. Ma raþ Pa zar cýk Sarýe rik Kö yü 40 par se lin Ka das tro Tes pi ti ne i ti raz da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý sý ra sýn da ve ri - len a ra ka ra rý ge re ðin ce; E lif oð lu Ze ke ri ya mi ras çý la rý Me tin KO YUN CU ve E lif KO YUN CU; E lif oð lu Ha san mi ras çý sý Ka der KO YUN CU; E lif oð lu Hü se yin mi ras çý la rý E lif Can KO YUN CU, Ha san Can KO YUN CU, Son gül KO YUN CU; Zey nep mi ras çý sý Sel vi KAS SAB BAS HÝ HOR TOÐ LU; Mus ta fa mi ras çý la rý Mer yem ÇE LÝ KER CA NA TAN ve Be sey CA NA TAN i le Ha lil oð lu Ha lil TER LÝK LÝ nin ya pý lan tah ki kat so nu cu a - çýk ad res le ri nin bi lin me di ði bil di ril di ðin den ve da va di - lek çe si i le du ruþ ma gün ve sa a ti nin i la nen teb li ði ne ka - rar ve ril di ðin den a dý ge çen þa hýs la ra 03/02/2011 gü nü sa at de ya pý la cak o lan du ruþ ma da ha zýr bu lun - ma la rý ve ya ken di le ri ni bir ve kil le tem sil et tir me le ri ak si hal de yar gý la ma nýn yok luk la rýn da ya pý la rak ka rar ve ri le - ce ði hu su su da va di lek çe si i le du ruþ ma gün ve sa a ti ni bil di rir da ve ti ye ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 25/11/ B: PA ZAR CIK KA DAS TRO MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/2265 E sas. KA RAR NO: 2010/3110 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya - zý lý ka ra rýy la, Sam sun, Ca nik, Gök çe pý nar, cilt: 85, ha ne: 70 de nü fu sa ka yýt lý MU HAM MET ve ÞÝ ÞE den ol ma 02/10/1934 do ðum lu AH MET BAY RAK TAR ýn ra hat sýz lý - ðý ne de niy le TMK Mad de si ge re ðin ce ký sýt lan ma sý - na, ken di si ne TMK nun 413. mad de si ge re ðin ce ay ný yer - de nü fu sa ka yýt lý AH MET ve NA CÝ YE den ol ma 04/05/1965 do ðum lu ÝK RAM BAY RAK TAR ýn va si o la rak a tan ma sý na ka rar ve ril miþ tir. Ý lan o lu nur. B: T. C. BA KIR KÖY 3. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN Ko nu : Isparta ve Barla sadýk kahramanlarý Ko nuþ ma cý : Abdulkadir Menek (Eðitimci - Yazar) Ta rih : 11 Aralýk 2010 Cumartesi Sa at : Yer : Yeni Asya Apartmaný Organizasyon: Adýyaman Yeni Asya Temsilciliði Konferansa Da vet ADIYAMAN Ko nu : Üstad Bediüzzaman ve Devlet Görüþü Ko nuþ ma cý : H. Ýbrahim AKGÜNLER (Eðitimci - Yazar) Ta rih : 10 Aralýk 2010 Cuma Sa at: Yer : Yeni Asya Vakfý Örnek Zübeyir GÜNDÜZALP salonu K. MARAÞ Organizasyon: Kahramanmaraþ Yeni Asya Vakfý Not: Bayanlar için yer ayrýlmýþtýr. Seminere Da vet KAHRAMANMARAÞ

13 GEZÝ 13 En ver Ab dur rah man A zi zoð lu HER KE SÝN DÝ LÝN DE SÜR GÜN VAR KIRIM DA ya þa yan ve 1944 de ki sür gün ü ya þa yan lar her fýr sat ta o gün ler de çe ki len sý kýn tý la rý an la tý yor. Sür gün den son ra Öz be kis tan da do - ðan En ver Ab dur rah man A zi zoð lu da genç ol mak la bir lik te Rus zul mü - ne i ti raz e den ler den bi ri. En ver A zi - zoð lu, Ký rým Ta tar la rý nýn çok a ðýr þart lar da ya þa ma ya mec bur bý ra kýl - dý ðý na i þa ret e de rek, Ký rým lý la rýn öz va tan la rý o lan Ký rým a dön me si ne yar dým e dil me si ni is ti yor. Þefika Nine, sürgüne gönderildiklerinde 6 yaþýndaymýþ... ÞE FÝ KA NÝ NE NÝN AN LAT TIK LA RI ÞEFÝKA Ni ne, 1944 sür gü nü nü ya þa yan - lar dan bi ri. 6 ya þýn day ken sür gü ne gön - de ril miþ ler. Di yor ki, Ye me ði miz ý sý ný - yor du ve o nu ye me ye bi le fýr sat ver me - di ler. He pi mi zi tren le re dol dur du lar ve Öz be kis tan a sür dü ler. Þe fi ka Ni ne ve a i le si 1991 yý lýn da ye ni den Ký rým a dön - müþ ler de ki sür gün de, Ký rým lý la rýn ya rý sý ge mi le re bin di ri lip de niz or ta sýn da ba tý rýl mýþ lar. Ya rý sý da tren va gon la rýn da aç lýk ve su suz luk tan öl müþ. Tren de yin - ce bu gün kü tren ler ak la gel me sin di yor Þe fi ka Ni ne, Hay van va gon la rý na dol - du rul duk! Ah Ký rým ým, vah Ký rým ým! KIRIM, TATARLARIN 'ÖZ VATANI.' AMA ÇOÐU, YILLAR ÖNCE BU DÝYARLARDAN SÜRÜLMÜÞ VE ANCAK SOVYETLER BÝRLÝÐÝNÝN DAÐILMASINDAN SONRA KIRIM'A DÖNMEYE BAÞLAMIÞLAR. FARUK ÇAKIR Bu se ne ki Kur ban Bay ra mý ný Ký rým da ki Müs lü man lar la bir - lik te id rak et mek na sip ol du. Ýn san Hak ve Hür ri yet le ri Ýn sa nî Yar dým Vak fý nýn (ÝHH) Ký rým da ki kur ban yar dým ça lýþ ma la - rý ný ye rin de gör mek ü ze re dâ vet va ki o lun ca, mem nu ni yet le ka bul et tik ve A re fe Gü nü ÝHH Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Vey sel Ba þar Bey le bir lik te Ký rým a, ha re ket et tik. Ký rým, Ka ra de niz in ku ze yin de (Si nop un kar þý sý da di - ye bi li riz) A zak De ni zi nin gü ne yin de bir ya rý ma da. Ký rým - lý la rýn nez din de i se bu ra sý bir Ye þi la da. Ký rým, ay rý bir dev let de ðil; Uk ray na ya bað lý ö zerk bir cum hu ri yet. An cak bu ö zerk li ðin de re ce si bi raz tar tý þý lýr. Ký rým lý la ra gö re ö zerk - lik kâ ðýt üs tün de ka lan bir du rum. On la ra gö re her tar týþ ma - da Uk ray na nýn, hat ta Rus ya nýn de di ði o lu yor. El bet te nü fus ya pý sýn da ki den ge siz li ðin bu ra da bü yük te si ri var. Ký rým da res mî ra kam la ra gö re 250 bin, Ký rým lý la ra gö re i se 350 bin ci - va rýn da Müs lü man Ký rým Ta ta rý ya þý yor. 48 mil yon luk Uk - ray na ve 2.5 mil yon ci va rýn da ki Ký rým böl ge nü fu su i çin de bu ra ka mýn çok dü þük ol du ðu nu i fa de et me ye her hal de ih ti yaç yok. Hem nü fus hem de mad dî güç ol ma yýn ca, Uk ray na ya da Rus ya nýn de di ði nin ol ma sý ak la u zak ol ma sa ge rek. KI RIM KAN AÐ LI YOR Da ha ön ce Ký rým a git me miþ tik, a ma geç miþ yýl lar da Ký - rým da ya þa nan lar dan kýs men de ol sa ha ber dar dýk. Ge rek Ký rým Kan Að lý yor ro ma ný ve ge rek se de ði þik ve si le ler le gö - rüþ tü ðü müz Müs lü man Ký rým lý lar dan a cýk lý ma ce ra la rý ný din le miþ, on lar la bir lik te hü zün len miþ tik. Hem Ký rým da hem de de ði þik ve si le ler le zi ya ret et ti ði miz di ðer Ýs lâm coð raf ya sýn da gör dü ðü nüz man za ra te mel de ay ný: Her ke sin gö zü ve ku la ðý Tür ki ye de. Bir an lam da ken di sý kýn tý la rý ný u nu tup, Tür ki ye nin hu zur ve sü kû na ka vuþ ma sý ný te men ni e di yor lar. Bil has sa Ký rým, Tür ki - ye den mad dî yar dým dan zi ya de, ma ne vî yar dým ta le - bin de bu lu nu yor. Bir ba ký ma, Bi zim mad dî sý kýn tý lar çek - me miz ö nem li de ðil, ma ne vi yât sýz kal ma ya lým di yor lar. Ký rým da dik kat çe ken baþ ka bir nok ta da, Ký rým lý la rýn ta rih - le ri ni u nut ma mýþ ol ma la rý. Ma lûm, Müs lü man Ký rým Ta tar - la rý 1944 te soy ký rým sa yý la bi le cek bir sür gün ya þa dý lar ve baþ ta Öz be kis tan ol mak ü ze re SSCB coð raf ya sý na da ðý týl dý - lar. Sür gün ha tý ra la rý hâ lâ can lý. O gün le ri ya þa yan ve bu gün ler de 80 yaþ ci va rýn da o lan bü tün Ký rým lý lar, her fýr sat ta çek tik le ri çi le le ri an la tý yor ve o gün kü za lim le ri lâ net li yor lar. Ký rým lý lar her da im va ta ným, va ta ným di yor ve bu ko nu da ken di le ri ne da ha faz la des tek ve ril me si ni de is ti yor lar. 1 Resmî Adý: Ukrayna Baðýmsýzlýk Tarihi: 24 Aðustos 1991 Cumhurbaþkaný: Viktor Yuþçenko Yüzölçümü: km² Nüfus: (2006) Baþkent: Kiev (Nüfusu: ) Baþlýca Þehirler: Kharkov, Dnipropetrovsk, Donetsk, Odessa, Zaporoje, Lviv Komþularý: Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Moldova Din: Ortodoks Hýristiyan (% 96) Dil: Ukraince Para Birimi: Grivna (1 dolar, yaklaþýk olarak 8 Grivna) KUR BAN LAR DUALARLA KE SÝL DÝ TÜRKÝYE DEKÝ ha yýr se ver le rin ba ðýþ la rý ný Ký rým lý Müs lü man la ra u - laþ tý ran ÝHH, bay ra mýn 1. gü nü Raz dol no ye þeh ri, No vo sels ko ye Kö yün de Nus ret A ða nýn te sis le rin de kur ban la rý kes tir di. Tek bir ve du â lar la ke si len kur ban lar, da ha son ra Uk ray na nýn di ðer þe hir le rin - den ge len le re tes lim e dil di. Me se lâ, 900 km u zak lýk ta ki Ki ev e bi le kur ban e ti u laþ tý rýl dý. Kur ban et le ri ni ke sim ye rin den a lan lar, bu lun - duk la rý köy ve ma hal le ler de ki muh taç la ra da ðýt tý. MUH TAÇ VE YAÞ LI LA RA KUR BAN E TÝ SÝMFEROPOL DE ke si len kur ban et le ri nin bir kýs mý da Bah çe sa ray a bað lý Ka ra lez Kö yün de ki muh taç ve yaþ lý la ra da ðý týl dý. Tür ki ye den gön de ri len yar dým lar la ke si len kur ban et le ri ni tes lim a lan lar hem ÝHH ya hem de Tür ki ye ye du â et ti ler. KI RIM, ÖZ VA TAN KIRIM Ta tar la rýn öz va ta ný ; a ma ço ðu, yýl lar ön ce bu di yar lar dan sü rül müþ ve an cak Sov yet le rin da - ðýl ma sýn dan son ra ya vaþ ya vaþ öz va tan la rý na dön me ye baþ la mýþ lar. Baþ ta Bah çe sa ray ol mak ü ze re Ak mes cid ve di ðer il ler de ca mi ler var ve Müs lü man lar i nanç la rý nýn ge re ði ni ye ri ne ge ti re bi - li yor lar. Ký rým da ki a sýl prob lem, Müs lü man Ta tar nü fu sun az lý ðý. Müs lü man Ta tar nü fus sa yý ca az, a ma on la rýn ka rar lý tu tu mu, Uk ray na ve hat ta Rus ya yý bi le ih ti yat lý a dým at ma ya zor lu yor. YAÞ LI LA RIN DÝ LÝN DE HEP DU Â VAR DÝKKATÝMÝZÝ çe ken baþ ka bir nok ta i se, nis be - ten da ha yaþ lý o lan la rýn Türk çe yi da ha i yi ko - nuþ ma sýy dý. Ca mi i çin de ve bah çe sin de ta nýþ tý - ðý mýz, soh bet et ti ði miz am ca la ra Tür ki ye den gel di ði mi zi i fa de e din ce, bi zim þah sý mýz da bü tün Müs lü man la ra ve bil has sa Tür ki ye de ya þa yan la ra du â et ti ler. Ay ný za man da Tür ki ye bi zi u nut ma - sýn te men ni si ni de di le ge tir di ler. Yaþ lý la ra nis bet - le genç ne sil o kul lar da Rus ça e ði tim al dý ðý i çin Türk çe yi da ha az bi li yor. Ken di a ra la rýn da i se ge - nel lik le Rus ça ko nu þu yor lar. Bu nun ya nýn da, o ku - mak i çin çok sa yý da Müs lü man Ký rým Ta tar gen ci - nin Tür ki ye ye gel di ði ne ve o kul lar dan me zun o - lun ca Ký rým a dön dük le ri ne de þa hit ol duk. Ha liy le on lar da ha i yi bir þe kil de Türk çe ko nu þu yor ve Ýs lâ - ma gü zel bir ör nek ol ma ya ça lý þý yor lar. KUM SA AT LÝ MA SA LAR KIRIM, mev ye, mey ve çay la rý ve bal a çý sýn dan da zen gin bir ül ke. Þe hir ler a ra sý yol la rýn ke na rýn da mey ve sa tan tez gâh la rý gör mek müm kün. Ay ný þe kil de mey ve çay la rý da çok ter cih e di li yor. Þeh rin mer ke zin de ki Puþ kin Cad de sin de fa a li yet gös te - ren Ka fe in ad lý bir kah ve ha ne de biz de mey ve ça yý iç me im kâ ný bul duk. Bu kah ve ha ne de ki bir uy gu la ma da bi ze o ri ji nal gel di. Þöy le ki: Ma sa ya o tur du ðu nuz da si pa riþ al ma ya ge len gar son, ma - sa ný za bir kum sa a ti ko yu yor. E ðer 10 da ki ka i çin - de si pa ri þi niz gel mez se, iç ti ði niz çay lar be da va! Kum sa a ti iþ le di ði i çin gar son lar hýz lý ha re ket e di - yor. Ha liy le Bir sa at tir bek li yo ruz, si pa riþ ler ne re - de kal dý? tar týþ ma sý da ol mu yor. Çün kü ma sa - nýz da ki sa at iþ li yor... Mey ve çay la rýy la bir lik te þe - ker ye ri ne bal ik ram e dil me si de ay rý bir gü zel lik... { YARIN: RÝSALE-Ý NUR'LA SÜSLENEN VAAZ { Maalesef her yerde bira reklâmý var Kurban Bayram namazýný Gözlev'deki "Cuma Han Camisi"nde kýldýk. MÝ MAR SÝ NAN ÝM ZA LI CA MÝ KURBAN Bay ram na ma zý ný Göz lev (Ta tar ca sý: Kez lev) þeh rin de Mi mar Si nan ýn yap tý ðý Cu ma Han Ca mi si nde kýl dýk. Ca mi nin genç i ma mý Türk çe o la rak va az ver di. Tür ki ye Türk çe si ne çok ya - kýn, bi zim de an la ya bi le ce ði miz þe kil de Kur ban Bay ra mý nýn Müs lü - man lar i çin ö nem li ol du ðu ve im kâ ný o lan zen gin Müs lü man la rýn mut la ka kur ban kes me si ge rek ti ði an la týl dý. Ca mi çok bü yük ol ma - mak la bir lik te er ken sa at ler de dol du. Dik kat çe ken bir nok ta, ço - cuk la rýn da ca mi ye ge len ce ma at a ra sýn da yer le ri ni al ma sýy dý. Ký lý nan Kur - ban Bay ram na ma zý ve o - ku nan hut be den son ra ca mi i çin de bay ram laþ ma ya pýl dý. Kü çük ler bü yük - le rin e li ni ö per ken, bü - yük ler de kü çük le re du â et ti. Bu nok ta da, Tür ki - ye de gör me di ði miz bir ge le ne ðe de þa hit ol duk. Kü çük ler bü yük le rin e li ni ö per ken, bü - yük ler de e li ni ön ce kal bi nin üs tü ne gö tü rüp, son ra du dak la rý na ve en so nun da da al ný na gö tü rü yor du. Mih man da rý mý zýn ver di ði bil gi - ye gö re, bu a det; sev gi ve mu hab bet gös te ri siy miþ. Caminin imam hatibi, bizim de anlayabileceðimiz bir Türkçe ile vaaz verdi. AKMESCÝD DEKÝ KEBÝR CAMÝÝ ÝSTANBUL DAN Ký rým a git ti ði miz ilk gün, i kin di na ma zý ný Ak mes cid de - ki (Sim fe ro pol) Ke bir Ca mi i nde kýl dýk. Ca - mi nin he men ya nýn da Ký rým Müf tü lü ðü var. Müf tü yar dým cý sý Hay - dar Bey, Kon ya Ý la hi yat Fa kül te si me zu nu. ÝHH e ki bi o la rak kur ban kes - mek mak sa dýy la Tür ki - ye den gel di ði mi zi öð re - nin ce mem nu ni ye ti ni i - fa de e de rek kah ve ik ra - mýn da bu lun mak is te di. An cak vak ti miz sý nýr lý ol du ðu i çin Na sip se baþ ka bir za man di ye - rek ca mi den ay rýl dýk. SOV YET TÝ PÝ ÞE HÝR LER Uk ray na ve Ký rým, u zun yýl lar Sov yet kon tro lü al týn da kal dý ðý i çin, bi na lar ve so kak lar klâ sik Sov yet þe hir le ni ha týr la tý yor. Ge niþ cad de ler, blok ev ler ve ko þuþ tu ran in - san lar... Uk ray na da ki ka dýn nü fu sun, er kek ler den da ha faz la ol du ðu söy le ni yor. Ay ný za man da Uk ray na da son yýl lar da nü fus sa yý sý nýn art ma dý ðý ný da i fa de e de lim... Kýrým'da caddeler ve sokaklar reklâm istilasý altýnda. En çok da bira reklâmý var. UKRAYNA ge ne lin de ve Ký rým da dik ka ti mi zi çe ken bir nok ta da, cad de ve so kak la rýn rek lâm a fiþ le ri ne bo ðul muþ ol ma sýy dý. Ne re ye bak sa nýz rek lâm pa no la rý var. Rek lâ mý ya pý lan ü rün ler a ra sýn da bi ra ba þa gü re - þi yor de nil se ye ri dir. He le te le viz yon lar da bi ra rek lâ mý nýn ol ma dý ðý da - ki ka yok! Bu ka dar bi ra rek lâ mý ya pý lan baþ ka bir ül ke var mý dýr, bil mi - yo ruz. Bi ra ve al kol lü iç ki le rin dost bi lin di ði bir ül ke nin ba þý nýn dik dur ma sý müm kün mü? Rek lâm la rýn te sir le ri so kak lar da da gö rü lü yor. Ka la ba lýk bir ye re git ti ði niz de iç ki ko ku su nun her ye ri sar dý ðý na þa hit o lu yor su nuz. O tel ler, tren ler, lo kan ta lar; vel ha sýl her yer de al kol lü iç ki ko ku suy la kar þý kar þý ya kal ma nýz müm kün... Kýrým'a gittiðimiz ilk gün, Ak mes cid de ki (Sim fe ro pol) Ke bir Ca mi i ni ziyaret edip ikindi namazýný kýldýk. Kýrým Müftüðü bu caminin yanýndaki binada hizmet veriyor.

14 14 SPOR SUÇ ÝÞLEYENLER ANINDA BA KIÞ Futbol takýmý kurarak iþsizlik önlenebilir mi? GÖZETÝM ALTINA ALINSIN SPOR DAN So rum lu Dev let Ba ka ný Fa ruk Na fýz Ö - zak, Av ru pa Kon se yi'nin ''Spor kar þý laþ ma la rýn da, ö zel lik le fut bol maç la rýn da se yir ci þid de ti ve kö tü dav ra nýþ ko nu sun da Av ru pa Söz leþ me si'' çer çe ve - sin de 31. da i mi top lan tý sý ön ce sin de ve son ra sýn da ba sýn men sup la rý na yap tý ðý a çýk la ma da, spor kar þý - laþ ma la rýn da þid det i çe ren dav ra nýþ la rý ya pan la rýn, yap týk la rý nýn ya ný na kar kal ma ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ba kan Ö zak, bir so ru ü ze ri ne nor mal o la - rak dü þü nül dü ðün de, fa ir-play öl çü le ri i çe ri sin de her ta kým ta raf ta rý nýn ken di ku lü bü nün baþ ka bir ku lüp le oy na dý ðý ma çý na gi de bil me si ge rek ti ði ni be lir te rek, ''Biz bu or ta mý ha zýr la ma lý yýz. Bu þid det i çe ren dav ra nýþ lar da bu lu nan ki þi le rin, (Ben bun la - ra ta raf tar da hi de mi yo rum) yap týk la rý ya ný na kar kal ma ma lý, bu mü sa ba ka la rý hu zur ve fa ir play öl - çü le ri i çin de iz le ye bil me li yiz'' di ye ko nuþ tu. Bu iþ le mü ca de le et mek ge rek ti ði ni an la tan Ba kan Ö zak, ''Bu nu ya pa cak sa de ce hü kü met ve fe de ras yon lar de ðil. Biz ler, ku lüp yö ne ti ci le ri, med ya ve ta raf tar - lar, hep bir lik te mü ca de le e de ce ðiz'' de di. YASA ÇIKTI, ÞÝDDET BÝTTÝ DÝYEMEYÝZ Fa ruk Na fýz Ö zak, ya sa nýn çýk ma sýy la spor a - lan la rýn da ki þid de tin he men bit me ye ce ði ni vur - gu la dý. ''Ya sa çýk tý, þid det bit ti) di ye me yiz. Böy le man týk yok. Bo ya cý kü pü de ðil ki bu'' di yen ba kan Ö zak, söz le ri ni þöy le sür dür dü: ''Ya sa za ten var, bu ya sa þid de tin a zal ma sýn da da e pey yol al dý. Yal nýz ca ya sa çý kar mak la da ol mu yor. Bu ya sa yý ka ti uy gu lar sak so nuç a la ca ðý mý za i na ný yo rum. Bu gün kü ya sa da ba zý ek sik le ri miz ol du. Ör ne ðin su çu iþ le yen de ðil, ku lüp ler ce za al dý lar. Ya sa ge - Spor'dan Sorumlu Devlet Bakaný Faruk Nafiz Özak, "Maçlarda þiddet içeren davranýþta bulunan kiþilerin yaptýklarý yanýna kâr kalmamalý. Bu kadar küçük bir azýnlýðýn, büyük bir çoðunluða saygýsýzlýk yapmasýna artýk müsamaha edilmeyecek" dedi. le cek suç bi te cek di ye bir þey de yok. Bu bir sü - reç tir.'' Ö zak, spo run ger çek an la mý na uy ma yan þid det i çe rin ha re ket le ri kim se nin tas vip et me di - ði ni an la ta rak, bu iþ le ri yal nýz ca ya sa lar la dü zelt - me nin, as ga ri ye in dir me nin çok zor ol du ðu nu kay det ti. Ba kan Ö zak, 2004 yý lýn da Spor da Þid de - tin Ön len me si Ya sa sý'nýn uy gu la ma sýn da bü yük zor luk lar ya þa dýk la rý ný an la ta rak, þöy le ko nuþ tu: SUÇ VE CEZADA BAÞARILI OLAMADIK ''Bu ra da tüm kat man la ra, med ya, biz ler, spor cu - lar, ku lüp yö ne ti ci le ri, ta raf tar lar ve mü sa ba ka yö ne - ten le re bü yük gö rev dü þü rü yor yý lýn da hü kü - me ti miz bir ya sa ha zýr la dý. Uy gu la ma da ba zý so run - lar ya þa dýk. Suç ve ce za mü es se sin de pek ba þa rý lý o - la ma dýk. Ýl Spor Gü ven lik Ku rul la rý tar tý þý lýr du ru ma gel di. Ke si len ce za lar tah sil e di le me di. Di ðer ce za lar ko nu sun da sý kýn tý lar ya þa dýk. Ö zel lik le þi ke ve teþ vik ko nu sun da i da ri ce za ve ri le bi li yor du, ad li ce za ve ri le mi yor du. Biz þim di bü tün bun la rý ge ti ri - yo ruz. Biz di yo ruz ki, suç iþ le yen a nýn da mü - sa ba ka oy na nan ye rin al týn da ki gö ze tim o - da sý na a lýn sýn. Bu ra dan mah ke me ye sevk e - dil sin ve a nýn da ka rar ve ril sin. Bu ka rar da þu ol sun; ted bir ol sun. Ted bir den son ra mah ke me de vam et sin ve bu ki þi bir ce za a - la cak sa uy gu lan sýn. Bu þid de ti uy gu la yan yal nýz ca fut bol mü sa ba ka la rý na de ðil, tüm mü sa ba ka la ra gir me sin. Sa de ce fut bol o la yý de ðil, tüm spor dal la rýn da bu var.'' YEÞÝL KARTLA CEZADAN KURTULUYORLAR Fut bol Fe de ras yo nu'nun Sü per Lig'de tüm stat - la rý ka me ra lar la do nat tý ðý ný ha týr la tan Ba kan Ö zak, ken di le ri nin de ön ce lik le ö nem li spor sa lon la rý ný ve da ha son ra tüm spor sa lon la rý ný ka me - ra lar la do nat týk la rý ný an lat tý. Spor sa ha la rýn da pa ra ce za sý a - lan ki þi le rin ye þil kart a - la rak bu ce za dan kur - tul duk la rý ný di le ge ti - ren Ö zak, bu nu bil - dik le ri ni, pra tik te ki uy gu la ma la rýn o - lum suz lu ðu ne - de niy le bir ta kým de ði þik lik yap - mak zo run da kal dýk la rý ný i - fa de et ti. Faruk Nafiz Özak 2 HOLÝGAN TUTUKLANDI BE ÞÝK TAÞ- BUR SAS POR MA ÇI ÖN CE SÝN DE ÇI KAN O LAY LAR DA BI ÇAK KUL LAN - DIK LA RI Ö NE SÜ RÜ LEN ÝB RA HÝM A. Ý LE O NUR K, MAH KE ME CE TU TUK LANDI. SÜPER Lig'deki Beþiktaþ-Bursaspor maçý öncesi çýkan olaylara iliþkin mahkemeye sevk edilen iki kiþi tutuklandý. Sultanahmet'teki Ýstanbul Adliyesinde, Cumhuriyet Savcýsý Faruk Erþen Yýlmaz tarafýndan sorgulandýktan sonra Ýstanbul Nöbetçi 2. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Ýbrahim A. ile Onur K'nýn tutuklanmasýna karar verildi. Adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen Ömer T. hakkýnda ise yargýlama süreci bitene kadar ayda bir kez ikameti emniyet müdürlüðüne imza vermek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasý kararlaþtýrýldý. Tutuklanan Ýbrahim A. ile Onur K, Metris Cezaevine gönderildi. Bu kiþilerin adliyeden çýkarýlýþý sýrasýnda dýþarýda bekleyen bir grup, sevgi gösterisinde bulundu. Adliyeye sevk edilen 10 kiþiden 7'si, savcýlýk sorgularýnýn ardýndan serbest kalmýþtý. F.Bahçe Ülker-Barcelona E ROL DO YRAN e ni as ya.com.tr Sü per Lig'de da ha ön ce Trab zons por, Ves tel Ma ni sas por gi bi ta kým la rý ça lýþ tý ran ve a ka de - mik ko nuþ ma la rýy la ta ný nan tek nik di rek tör Gi ray Bu lak, geç ti ði miz gün ler de med ya da pek yer bul ma yan en te re san bir ö ne ri or ta ya at tý. Bu lak, fut - bol ta ký mý ku ra rak iþ siz li ðin ö nü ne ge çi le bi le ce ði ni söy le di. Tür ki ye'de fut bol ku lüp le ri ve fut bol dan ge lir sað la yan la rýn sa yý sý nýn, Tür ki ye'ye ya kýn nü fu sa sa hip ül ke le re o ran la çok dü þük ol du ðu nun al tý ný çizen Gi - ray Bulak'ýn il gi çe ki ci a çýk la ma la rý þöy le: ntür ki ye'de 15 bin tek nik di rek tör, 150 pro fes - yo nel ta kým var. Tek nik di rek tör le rin bir sos yal gü - ven ce si yok. Sos yal gü ven ce ye sa hip ol mak i çin ta - be la a sa cak sý nýz, bir bü ro nuz o la cak. Bir çok ar ka da - þý mýz si gor ta lý. Þart la rý çok i yi o lan tek nik di - rek tör ha riç, di ðer ar ka daþ la rý mýz pa ra ka zan mý yor. Ha ki ka ten çok sý kýn tý çe ken ar ka daþ la rý mýz var. ntür ki ye'de 15 bin ta kým, 15 bin an tre nör, 250 bin fut bol cu var ve nü fu su muz yak la þýk 75 mil yon. Bu na kar þý lýk 80 mil yon nü fus lu Al man ya'da 6.5 mil yon fut bol cu, yak la þýk 185 bin ta kým var. Ý ki ül ke - nin de nü fus la rý bir bi ri ne ya kýn ol ma sý na rað men on lar da 6.5 mil yon, biz de 250 bin fut bol cu var. Ýn - gil te re'de de 80 mil yo na ya kýn nü fus, 6 mil yon fut - bol cu var. Genç nü fu su muz faz la, an cak genç le ri mi - zi fut bo la yön len di re me mi þiz. Fut bol ta ký mý ku ra rak Tür ki ye'de iþ siz li ði ön le ye bi li riz. Ya ni 6 mil yon fut - bol cu muz ol du ðu za man 4 ki þi lik bir a i le sa yar sak 24 mil yon ki þi ya par. Tür ki ye'de 10 mil yon iþ siz var. Bir ba ba ge nel de 4 ki þi ye bak mý yor mu? Bir ço cuk da fut bol oy na sa 4 ki þi lik bir a i le ye çok ra hat ba kar. Bu im ka ný ver mek, Tür ki ye'de fut bol sa ha la rý ný ge liþ tir - mek, ço ðalt mak la zým. nge liþ miþ ül ke ler de il köð re tim o kul la rýn da ço cuk ve genç le re spor yap ma la rý i çin uy gun za - man boþ lu ðu bý ra ký lý yor. Tür ki ye'de köy ve þe hir - ler de genç le rin spo ra yön len di ril me si la zým. A - ma tör ku lüp ler de mü ca de le e den genç le re da ha faz la de ðer ve ril me li dir. Çün kü bu gün bir a ma tör s por cu nun li sans be de li a þa ðý yu ka rý 450 li ra dýr. A ma tör ler mal ze me ye da ha çok be del ö dü yor. Pro fes yo nel ta kým lar spon sor fir ma lar ta ra fýn dan giy di ri lir a ma bir a ma tör o yun cu ya 150 li ra be - del le ve ri lir. Bu nu yö ne ti ci kar þý lar. For ma böy le, e þof man böy le... Sað lýk lý genç ler ye tiþ tir me yi, hap se, kö tü yo la düþ me me le ri ni is ti yor sak, genç - li ði miz i çin yap mak zo run da ol du ðu muz gö rev ler var. Genç le ri mi zi spor a lýþ kan lý ðýy la be ra ber sa - ha la ra, sa lon la ra çe ke mez sek, ya rýn on la ra ha pis - ha ne ler de ya da has ta ne ler de hiz met ver mek zo - run da ka la ca ðýz. Böy le o lur sa hem da ha mas raf lý o la cak lar, hem de sað lýk sýz genç ler o la cak lar. ndün ya da fut bol sek tö rü nün büt çe si 200 mil yar av ro. Tür ki ye bu nun sa de ce mil yar av ro luk bö lü mün den fay da la na bi li yor. Bir ö zel fir ma Bre zil - ya Mil li Ta ký mý'na mil yar do lar des tek ve ri yor. Bu pa ra o ül ke de genç le re, ku lüp le re ve fi zi ki þart la - rýn ge li þi mi ne ak ta rý lý yor. UEFA: SERCAN RAHATLATTI: Avrupa Þampiyonlar Ligi C Grubu'nda Glasgow Rangers ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'un beraberlik golünü atan Sercan Yýldýrým için ''Sercan Bursaspor'u rahatlattý'' yorumunu yaptý. Haberde, ''Sercan Yýldýrým, ilk Avrupa Þampiyonlar Ligi macerasýnda, Bursaspor'un gruptan puansýz ayrýlmasýna izin vermedi'' yorumu yer aldý. (FOTOÐRAF: A.A) Bursaspor 1 puan aldý, 400 bin avro kazandý ÞAMPÝYONLAR Ligi (C) Grubu'nda Glasgow Rangers ile 1-1 berabere kalarak 1 puan alan Bursaspor, ''sýfýrcýlar kulübüne'' girmekten son anda kurtuldu. Bursaspor, tarihinde ilk kez katýldýðý Þampiyonlar Ligi macerasýný Glasgow Rangers karþýsýnda aldýðý 1 punla tamamladý. Grubunda Avrupa'nýn önde gelen takýmlarý Manchester United, Valencia ve Glasgow Rangers ile mücadele eden yeþil-beyazlýlar, 6 karþýlaþmada kalesinde 16 gol görürken, sadece 2 kez gol sevinci yaþadý. Þampiyonlar Ligi tarihinde ilk golünü Valencia karþýsýnda Arjantinli oyuncusu Pablo Martin Batalla ile bulan Bursaspor'un ikinci golünü ise genç yýldýz Sercan Yýldýrým kaydetmiþ oldu. Bursaspor, Glasgow Rangers karþýsýnda aldýðý 1 puan ile dev organizasyonu puansýz kapatmayarak, 400 bin avro gelir elde etti. SIFIRCILAR KULÜBÜ NDE F.BAHÇE DE VAR Bu arada, Þampiyon Ligi'nde bugüne kadar aralarýnda Fenerbahçe'nin de bulunduðu 8 takým puan alamadý. Fenerbahçe, sezonunda tarihinde ikinci kez katýldýðý Þampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Bayern Leverkusen ve O. Lyon'un da mücadele ettiði grupta 6 maçta da yenilerek ''Devler Ligi''ni sýfýr puanla tamamlamýþtý. Fenerbahçe ile birlikte Þampiyonlar Ligi'nde Romanya'nýn Kosice, Belçika'nýn Anderlecht, Avusturya'nýn Rapid Wien, Bulgaristan'ýn Levski Sofya, Ukrayna'nýn Dinamo Kiev, Macaristan'ýn Debrecen ve Ýsrail'in Macabi Haifa takýmlarý hiç puan alamamýþtý. Basketbolda F.Bahçe Ülker grubundaki 8. maçýnda bugün Ýstanbul'da Ýspanya'nýn ünlü takýmý Regal Barcelona ile karþýlaþacak. Sinan Erdem Salonunda oynanacak mücadelenin bütün biletleri tükendi. FENERBAHÇE Ülker Basketbol Takýmý, THY Avrupa Ligi (C) Grubu'ndaki 8. hafta maçýnda bugün Ýstanbul'da Ýspanyol temsilcisi Regal Barcelona ile karþýlaþacak. Karþýlaþma 15 bin 500 seyirci kapasiteli Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.15'te baþlayacak ve NTV Spor'dan naklen yayýnlanacak. Fenerbahçe Ülker-Regal Barcelona maçýnýn tüm biletlerinin satýldýðý açýklanmýþtý. Sarý-lacivertli taraftarlar, grupta liderlik mücadelesi veren takýmlarýný bugünkü maçta salonu doldurarak, destekleyecekler. Fenerbahçe Ülker, geçen yýlýn þampiyonu Regal Barcelona'yý Ýspanya'da yapýlan ilk maçta yenmiþti. Fenerbahçe Ülker Þube Direktörü Nedim Karakaþ, Regal Barcelona maçýnýn önemini taraftarýn, oyuncularýn, yöneticilerin ve teknik heyetin bildiðini belirterek, ''Bu maçýn bizi nereye taþýyacaðýný hepimiz çok iyi biliyoruz. Salonu dolduracak taraftarlarýmýzdan sarý-lacivert formalarýný giyip, ellerinde bayraklarýyla maç boyunca bizi desteklemelerini istiyoruz'' dedi. Fenerbahçe Ülker, salonu dolduracak taraftarýnýn desteðiyle ünlü rakibi Barcelona'yý yenerek, grup liderliði iddiasýný devam ettirmek istiyor KIÞ OYUNLARI MEÞALESÝ ERZURUM'A UÐURLANDI ERZURUM'DA 27 O cak6 Þu bat 2011 ta rih le ri a ra sýn da dü zen le - ne cek 25. Dün ya Ü ni ver si te le ra ra sý Kýþ O yun la rý'nýn me þa le si Ýs tan bul'da ya ký la rak, dü zen le nen tö re nin ar dýn dan Er zu rum'a u ður lan dý. Be yoð lu Ýs tik lal Cad de si'nde ü ni ver si te li spor cu la rýn el le rin de ta þý nan me þa le nin Tür ki ye tu ru Tak sim Mey da ný'nda, Spor dan So rum lu Dev let Ba ka ný Fa ruk Na fiz Ö zak'ýn da ka týl dý - ðý tö re nin ar dýn dan baþ la dý. Me þa le, Tü nel'den baþ la yan ko þuy la Ýs tik lal Cad de si bo yun ca ü ni ver si te li spor cu la rýn el le rin de Tak - sim Mey da ný'na ge ti ril di. Spor cu la rýn mey da na yak laþ ma sýy la Dev let Ba ka ný Ö zak ve pro to kol de spor cu la rýn a ra sý na da hil o - la rak ko þu ya iþ ti rak et ti ler. Pro to kol de bu lu nan la rýn mey dan da ko nuþ lan dý rý lan U ni ver si a de Et kin lik TIR'ýn da ha zýr la nan plat - for ma çý ký þý nýn ar dýn dan spor cu la rýn ge tir di ði me þa le ha zýr la - nan ye re ko nul du. Dev let Ba ka ný Ö zak tö ren de yap tý ðý ko nuþ - ma da iz le yen va tan daþ la ra da ses le ne rek, Tür ki ye a dý na çok an - lam lý ve gu rur ve ri ci bir gün ya þa dýk la rý ný i fa de et ti. 9. Dünya Futbol Tenis Þampiyonasý baþlýyor n 9. Dünya Futbol Tenisi Þampiyonasý, 9-11 Aralýk tarihleri arasýnda SPOR A.Þ. Ýstanbul Fatih Spor Kompleksi'nde yapýlacak. Türkiye Futbol Tenisi Platformu Baþkaný Orhan Ýçin, Türkiye'de futbol tenisinin, 'ayak tenisi' ya da 'ayak voleybolu' olarak bilindiðini belirterek, bu önemli þampiyonanýn Türkiye'nin ve kültür baþkenti Ýstanbul'un daha yakýndan tanýtýmýna fayda saðlayacaðýný, hem de futbol tenisinin Türkiye'deki geliþimine büyük ivme kazandýracaðýný söyledi. 9. Dünya Futbol Tenisi Þampiyonasý'na 14 ülke katýlacak. Þampiyonada Türkiye, KKTC, Macaristan. Moldova, Romanya, Makedonya, Gürcistan, Hýrvatistan, Rusya, Polonya, Fransa, Ukrayna, Hindistan ve Ýrlanda yer alacak. Platini: Fransýz futbolcular ömür boyu ceza almalýydý nav RU PA Fut bol Fe de ras yon la rý Bir li ði (U E FA) Baþ ka ný Mic hel Pla ti ni, ''Dün ya Ku pa sý fi yas ko sun - dan so rum lu Fran sýz fut bol cu lar ö mür bo yu men ce za sý al ma lýy dý'' i fa de si ni kul lan dý. U E FA Baþ ka ný Pla ti ni, So Fo ot der gi si ne yap tý ðý a çýk la ma da, Gü - ney Af ri ka'da dü zen le nen Dün ya Ku pa sý'nda A Gru bu'nu 1 pu an la son sý ra da ta mam la yan Fran sa Mil li Ta ký mý'nda, Tek nik Di rek tör Ray mond Do - me nech i le fut bol cu lar a ra sýn da ya þa nan kriz ve fut bol cu la ra ve ri len ce za la rý de ðer len dir di. Fut bol - cu la rýn al dý ðý ce za la rý az bul du ðu nu i fa de e den Fran sýz baþ kan, ''Dün ya Ku pa sý fi yas ko sun dan so - rum lu fut bol cu lar, sa ha lar dan ö mür bo yu men e - dil me liy di'' yo ru mu nu yap tý.

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý HABER 15 BTK Baþkaný Acarer, birçok uygulamaya raðmen sadece Youtube'un gündeme geldiðini söyledi. Net ten 7 bin o lum suz muhteva kal dý rýl dý BÝL GÝ Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru mu (BTK) Baþ ka ný Tay fun A ca rer, in ter net si te le rin den u yar-kal dýr yön te miy le bu - gü ne ka dar yak la þýk 7 bin ke re o lum suz muhteva kal dý rýl dý ðý ný bil di re rek, E ðer böy le ol ma sa bu si te le rin ka pa týl ma sý söz ko nu su o la bi lir di de di. Ýn ter net si te le rin - de ki za rar lý muhtevalarýn kal dý rýl ma sýn da u yar-kal dýr me to du ndan ya na ol duk la - rý ný vur gu la yan A ca rer, bu yön tem de o - lum suz muhteva tes bit e dil di ðin de si te yö ne ti ci le ri nin u ya rýl dý ðý ný ve il gi li muhtevanýn in ter net si te sin den çý ka rýl dý - ðý ný söy le di. A ca rer, söz le ri ni þöy le sür - dür dü: E ri þi min en gel len me si ka ra rý ve - ril me den ön ce suç un su ru i çe ren kýs mî i - çe rik le re ko nu in ter net si te le riy le ir ti ba ta ge çi le rek u yar-kal dýr yön te mi uy gu la ný - yor. Böy le ce in ter net si te si nin ta ma mý - mýn e ri þi mi nin en gel len me si nin ö nü ne ge çi li yor ve yal nýz ca suç teþ kil e den i çe ri - ðin e ri þi mi en gel len miþ o lu yor. U yar-kal - dýr yön te miy le in ter net si te le rin den bu - gü ne ka dar yak la þýk 7 bin ke re o lum suz içerik kal dý rýl dý. E ðer böy le ol ma sa bu si te - le rin ka pa týl ma sý söz ko nu su o la bi lir di. Þu an da ge nel te a mül böy le ça lý þý yor ve i yi iþ - li yor. Tür ki ye de i yi ça lýþ ma lar ye ri ne o - lum suz o lay la rýn gün de me ta þýn dý ðý ný di le ge ti ren A ca rer, Yo u tu be bir ta ne o lay, bir mah ke me ka ra rý. Bir ta ne si her ke sin sü - rek li gün de min de, ni ye 7 bin ta ne u yarkal dýr uy gu la ma sýn dan söz e dil mi yor? Ni - ye bun lar i çin kim se a fe rin de mi yor? Bu ko nu ger çek ten is tis mar e di li yor de ðer - len dir me sin de bu lun du. An ka ra / a a Ý pek yo lun da de ve tur la rý To ros yö rük le ri, Bey di ðin-bey þe hir a ra sý ya pa cak la rý de ve tur la rýy la ta ri hi i pek yo lu - nu ye ni den can lan dý ra cak. To ros Yö rük le ri Kül tür ve Di ya log Der ne ði (TO YÖ KÜD) Baþ ka ný Ö mer Gür ler, Ma nav gat ýn Bey di ðin Kö yü Kar gý han dan baþ la ya cak la rý de ve ka ta rý tur la rýy la Kon ya Bey þe hir Du man lý Yay la sý na tu rist ta þý ya cak la rý ný söy le di. Bey di ðin Ke sik be li Yo lu nun 2 bin yýl lýk geç mi þi ol du ðu nu be lir ten Ö mer Gür ler, 8 a - sýr lýk A na do lu Sel çuk lu e se ri Kar gý han ýn res to ras yo nuy la bir lik te böl ge de 2011 yý lýn - dan i ti ba ren ta ri hî i pek yo lu nun ye ni den can la na ca ðý ný kay det ti. Gür ler, ilk ba har da tur la rýn 40 de ve i le 4 grup ha lin de baþ la ya ca ðý ný söy le di. An talya / cihan Ja pon son da sý Þa fak, Ve nüs e yer le þe me di DÜN YA NIN gi zem li kom þu su Ve nüs ün ik li - mi hak kýn da bil gi sað la - mak la gö rev li Ja pon son da sý A kat su ki nin (Þa fak), ge ze ge nin yö - rün ge si ne yer leþ me yi ba þa ra ma dý ðý bil di ril di. Ja pon U zay A raþ týr ma A jan sýn dan ya pý lan a çýk - la ma da, i ki yýl lýk bir gö - rev le ge ze ge ne gön de ri - len son da nýn Gü neþ in çe kim kuv ve ti ne gir di ði - nin dü þü nül dü ðü nü a - çýk la dý. Son da nýn mo - tor la rý nýn uy gun po zis - yo na ge le cek ka dar a - teþ len me me si do la yý sýy - la yö rün ge ye o tu ra ma - dý ðý ný kay de den yet ki li - ler, An cak son da ça lý þý - yo ra ben zi yor. Bun dan 6 yýl son ra tek rar Ve - nüs ün ya ký nýn dan ge - çer ken ye ni den de ne ye - bi li riz di ye ko nuþ tu. NA - SA 1978 de, Av ru pa U zay A jan sý (E SA) 2006 da Ve nüs e bi rer son da gön - der miþ ti. Tok yo / a a A las ka da ha hýz lý e ri yor GÜ NEY A me ri ka da ki Pa - ta gon ya ve Ku zey A me ri - ka da ki A las ka böl ge le - rin de ki bu zul la rýn, dün ya - nýn di ðer böl ge le rin kin - den da ha hýz lý e ri di ði be - lir len di. BM Çev re Prog ra - mý nýn, BM Ýk lim Kon fe - ran sý nýn ya pýl dý ðý Can - cun da sun du ðu bir a raþ - týr ma da, bu zul la rýn bü - yük bir kýs mý nýn yak la þýk 150 yýl ön ce e ri me ye baþ - la dý ðý, an cak ha cim kay - bý nýn 80 li yýl lar dan bu ya na hýz lan dý ðý or ta ya ko nul du. A raþ týr ma da, 1960 dan 2003 e ka dar ge çen sü re de bu zul la rýn Pa ta gon ya da or ta la ma 35 met re, A las ka da i se 25 met re a zal dý ðý be lir til - di. BM a raþ týr ma sýn da, e - ri yen bu zul la rýn, su hav - za la rý ný bes le di ði, bu du - ru mun da yý ký cý sel le re se bep o la bi le ce ði or ta ya kon du. Can cun / a a SAHAFLIK RUHU SANAL ÂLEMDE OSMANLI DÖNEMÝNDEN GÜNÜMÜZE FARKLI TÜRLERDE BÝRÇOK ESER SANAL ÂLEMDE KÝTAPSEVERLERÝN BEÐENÝSÝNE SUNULUYOR. KAY BOL MA YA yüz tut muþ mes lek ler - den bi ri o la rak gös te ri len sa haf lýk da sa nal a le me ta þýn dý. Ýn ter net dün ya - sýn da gör me ye sýk ça a lýþ tý ðý mýz on li ne ki tap sa týþ la rý nýn ya pýl dý ðý si te ler den fark lý o la rak ge sa haf.com ad lý in ter net si te si bir dün ya kül tü rü slo ga nýy la Os man lý dö ne min den gü - nü mü ze bir çok ö zel e se ri ki tap se ver - ler le bu luþ tu ru yor. Türk ta ri hin den, el yaz ma sý na, dün ya ti yat ro sun dan e ko - no mi ye 51 ka te go ri de 38 bin 49 e se re yer ve ri len si te de, ak la ge le bi le cek her ko nu da ki tap mev cut. Si te de ki 1800 lü yýl lar dan çok sa yý da e ser, ka pak la rýn da ö zel iþ le me ler le ve el ya pý mý cilt le me ka li te siy le ö zel lik le ko lek si yon cu la rýn il gi si ni çe ke bi le cek ni te lik te. Si te nin en il gi çe ki ci e se ri a ra sýn da, Ýs tan bul un dün ya da ilk ba sý lý gra vü - rü o la rak 10 bin li ra dan sa tý þa su nu - lan 516 yýl lýk gra vür yer a lý yor. Son dö nem Bi zans Ýs tan bul u i le fe tih son ra sý Ýs tan bul u nu bir a ra da gös te - ren gra vür 1493 te Nürn berg de ba - sýl mýþ. Na mýk Ke mal in ken di el ya zý - sý i le oð lu na yaz dý ðý 1899 ta rih li mek - tup i se 6 bin li ra dan a lý cý bek li yor. Dün ya nýn en ün lü þa i ri o la rak gös te - ri len Sha kes pe a re in Mak ber ve Ham let ad lý o yun la rý nýn ilk Os man lý ba sým la rý 500 er li ra dan o ku yu cu ya su nu lu yor. Si te nin il gi çe ki ci di ðer ü - rün le rin den bi ri de Mü te fer ri ka mat - ba a sý nýn ü rün le ri. Meselâ, mat ba a nýn son ü rü nü Ýð rab-ül Ka fi ye nin fi ya tý 5 bin li ra. Mat ba a nýn 20. ki ta bý Ta rih-i Ýz zi de si te nin sun du ðu e ser ler a ra - sýn da. Bu kýy met li e se rin de ðe ri i se 8 bin 500 li ra. An ka ra / a a BU ÝÞÝN BÝR BÝLÝRKÝÞÝSÝ YOK SÝTENÝN yöneticilerinden Gökhan Demiray, bu mesleðe 25 yýldýr sahaflýk yapan dayýsýnýn yanýnda baþladýðýný belirtti. Demiray, özellikle yüksek fiyattaki eserlerin, kopya olabilir endiþesiyle internette çok raðbet görmediðini ve þimdiye kadar yaptýklarý en yüksek fiyatlý satýþýn 2 bin lira olduðunu ifade etti. Osmanlý döneminden kalma kitaplarýn orijinal olup olmadýðýný anlamak için öncelikle Osmanlýca bilmek ve kitap sanatýndan anlamak gerektiðini vurgulayan Demiray, Bazý insanlar bizi arayarak ellerinde çok eski kitaplar olduðunu söyler. Biz de verilen adrese giderek bahsedilen kitabý inceler, kopya olup olmadýðýný kontrol eder ve deðer biçeriz. Yani, bu iþin bir bilirkiþisi yok dedi. SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı