Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ"

Transkript

1 Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ x16 LCD ekran faz gerilim ve faz ak m trafolu. Kullan m kolay Türkçe menü. Her faza ait ve toplam aktif(p, P) güçleri gösterir. Her faza ait ve toplam reaktif(q, Q endüktif ve kapasitif) güçleri gösterir. Her faza ait Cos gösterir. Her faza ait gerilim(v) deðerlerini gösterir. Her faza ait ak m(i) deðerlerini gösterir. Toplam import aktif( kwh) enerji gösterir. Toplam eksport aktif( kwh) enerji gösterir. Toplam endüktif reaktif( kvarh) enerji gösterir. Toplam kapasitif reaktif( kvarh) enerji gösterir. Minimum deðerleri gösterir. Maksimum deðerleri gösterir. Demantlar gösterir. Enerjileri s f rlayabilirsiniz. Kay tlar s f rlanabilir. Demant alma süresi ayarlanabilir. Doküman No: DK04- TÜRK MALI

2 1 - Genel TPM- enerji analizörü sistemdeki yük veya yüklere ait gerilim, ak m, cos aktif güç, reaktif güç, minimum ve maksimum deðerler, demantlar, enerjileri ölçer. TPM-01 KURULUM BASLIYOR Þekil-1 AKIM TRAF.DEGERI 5/5 Amper Þekil- AKIM TR KONTROL1 YUK SABIT OLMALI Þekil-3 R 1 S 1 T 1 - Cihazýn Ýlk Çalýþtýrýlmasý: Cihaza ilk enerji verildiðinde açýlýþta ekrana þekil-1 gelir. Kurulumun baþlayacaðýný belirtir. Yaklaþýk 3sn. sonra þekil- ekrana gelir. Þekil- de cihaza baðlý akým trafo testine baþlamak için akým trafo deðeri girilir. Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak akým trafosu üzerinde yazan deðerini giriniz. Akým trafo testini baþlatmak için menu tuþuna basýnýz. Akým trafo testi baþladýðýnda ekrana þekil-3 gelir. Sistemin çektiði 3 faza ait reaktif gücün endüktif olduðunu kabul eder. Eðer akým trafo ve gerilim baðlantýlarý doðru yapýlmýþ ise ekrana þekil-4 gelir. Daha sonra testi tekrar baþlatýr ve ekrana þekil-5 gelir. Akým trafo testi ikinci defa baþarýlý geçer ise ekrana þekil-6 gelir ve akým trafo testini bitirir. Kurulum bu þekilde tamamlanmýþ olur. Þekil-4 AKIM TR KONTROL YUK SABIT OLMALI Þekil-5 OLCUM TAMAMLANDI Þekil-6 TR MANUEL YON GR >L1 + L + L3 + Þekil-7 ISLEM TAMAM >EVET / HAYIR 3 - El Ýle Kurulum Yapýlmasý: Cihazýn kurulumunu el yapýlabilmesi için; a. Akým trafo çýkýþlarýnýn baðlý olduðu faza ait akým giriþine baðlanmalý, b. Akým trafolarýnýn k (S1) ucunun akým giriþinde k ya, l (S) ucununda akým giriþinde l ucuna baðlanmalýdýr. Baðlantýlar yukarýdaki uygun yapýlmýþ ise Þekil- de iken akým trafo deðeri giriniz ve menu tuþuna basýnýz. Þekil-3 ekrana geldiðinde yukarý tuþuna Þekil-7 ekrana gelene kadar basýlý tutunuz. Ekrana Þekil-7 geldiðinde ; a. L1 fazýna ait akým trafo k - l uçlarý doðru baðlanmýþ ise L1 deðeri (+), k - l uçlarý ters baðlanmýþ ise L1 deðerini yukarý veya aþaðý tuþuna basarak (-) yapýnýz. Þekil- b. L1 deðerini girdikten sonra menu tuþuna basýnýz. Ýþaret L ye gelecektir. c. L fazýna ait akým trafo k - l uçlarý doðru baðlanmýþ ise L deðeri (+), k - l uçlarý ters baðlanmýþ ise L deðerini yukarý veya aþaðý tuþuna basarak (-) yapýnýz. d. L deðerini girdikten sonra menu tuþuna basýnýz. Ýþaret L3 ye gelecektir. e. L3 fazýna ait akým trafo k - l uçlarý doðru baðlanmýþ ise L3 deðeri (+), k - l uçlarý ters baðlanmýþ ise L3 deðerini yukarý veya aþaðý tuþuna basarak (-) yapýnýz. f. L3 deðerini girdikten sonra menu tuþuna basýnýz ve ekrana Þekil- gelecektir. g. Þekil- de iken yukarý veya aþaðý tuþuna basarak iþareti EVET e getirin ve menu tuþuna basýnýz. Ekrana Þekil-6 gelir. Kurulum bu þekilde tamamlanmýþ olur. 4 - Ekran Görüntüleri: Kurulum yapýldýktan sonra ekrana ilk olarak Þekil-9 gelir. Diðer ölçülen deðerleri görmek için aþaðý tuþuna basýnýz. Ekranda görünmesini istediðiniz deðerleri Geliþmiþ menüsünden aktif(on) veya istemediðiniz deðerleri de Geliþmiþ menüsünden pasif(off) yapabilirsiniz. Pr=+1.6kWatt Qr=00 VAr END Þekil-9 +P=0 Watt E=0 K=0 Þekil-10 -P=0 Watt E=0 K=0 Þekil-11 Cos R S T Þekil-1 Þekil-9: R fazýna ait Aktif(P) güç deðeri ve yönünü(import/export), Reaktif güç deðeri ve reaktif deðerin endüktif veya kapasitif olduðunu gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki faza ait deðerleri görebilirsiniz. Þekil-10: Toplam Aktif(import) güç deðeri, toplam endüktif reaktif güç ve kapasitif reaktif güç deðerleri gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-11: Toplam Aktif(export) güç deðeri, toplam endüktif reaktif güç ve kapasitif reaktif güç deðerleri gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-1: Her faza ait Cosö deðerlerini gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran /

3 TOPLAM COS Þekil-13 %END %KAP Þekil-14 FREKANS L1 L L Þekil-15 THD L1 L L3 % Þekil-16 TOPLAM THD % 10 Þekil-17 PF R S T Þekil-1 TOPLAM PF 0.10 Þekil-19 AKIMLAR Þekil-0 GERILIMLER Þekil-1 +* Aktif Top En W.h Þekil- ++ End Top Enrj VAr.h Þekil-3 +- Kap Top Enrj VAr.h Þekil-4 +* Dmnt Top Ak W Þekil-5 ++ Dmnt Top End Var Þekil-6 +- Dmnt Top Kap Var Þekil-7 Demant Top Akm 0.0 Þekil- Max Akimlar Þekil-9 Min Akimlar Þekil-30 Þekil-13: Toplam kosinüs(cosö) deðerleri gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-14: Son 0 saate ait endüktif/aktif ve kapasitif/aktif oranlarýný gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-15: Her fazýn frekans deðerlerini gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-16: Her fazýn akýma ait toplam harmonik distorsiyon deðerlerini gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-17: Üç fazýn akýma ait toplam harmonik distorsiyon deðerini gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-1: Her fazýn power faktör deðerlerini gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-19: Üç fazýn power faktör deðerini gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-0: Her fazýn akým deðerlerini gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-1: Her fazýn gerilim deðerlerini gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-: Ýmport toplam aktif enerji deðerini gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-3: Ýmport toplam endüktif enerji deðerini gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-4: Ýmport toplam kapasitif enerji deðerini gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-5: Ýmport toplam aktif güç demant deðerini gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-6: Ýmport toplam endüktif güç demant deðerini gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-7: Ýmport toplam kapasitif güç demant deðerini gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-: Toplam akým demant deðerini gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-9: Her fazýn maksimum akým deðerlerini gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran Þekil-30: Her fazýn minimum akým deðerlerini gösterir. Aþaðý tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki ekran 3/

4 5 - Menü Kullanýmý: MENU tuþuna 1saniye boyunca bastýðýnýzda ekrana ilk olarak Þekil-0 gelecektir. Ana menüde akým trafo testi, geliþmiþ ayarlar menüsü ve Ýleri ayarlar menüsü bulunmaktadýr. Ana menü ve diðer menülerden çýkmak için ESC(çýkýþ) tuþuna basýnýz. TRAFO TESTI YAP Þekil-31 GELISMIS AYARLAR Þekil-3 UZMAN AYARLARI Þekil-33 Þekil-31: Akým trafo baðlantý uçlarýnda her hangi bir deðiþiklik yapýldýðýnda veya ayný deðerde yeni akým trafolarý takýldýðýnda akým trafo testi yapmak gerekir. Akým trafo testi yapmak için yukarý veya aþaðý tuþuna basýn ve iþaretin EVET e geldiðini görün. Daha sonra MENU tuþuna basarsanýz cihaz akým trafo testine baþlayacaktýr. Ana menüde ilerlemek için MENU tuþuna, ana Þekil-3: Geliþmiþ ayarlar menüsünde akým trafo deðerini deðiþtirebilir, demant zamaný ayarlanabilir ve ekranda görmek istenilen ölçümleri aktif(on) edebilir veya ekranda görmemek istenilen ölçümleri kaldýrmak için pasif(off) edebilirsiniz. Geliþmiþ ayarlar menüsüne girmek için yukarý veya aþaðý tuþuna basýn ve iþaretin EVET e geldiðini görün. Daha sonra MENU tuþuna basarsanýz geliþmiþ ayarlar menüsüne girersiniz. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, Menüde her hangi bir deðeri deðiþtirmek için yukarý veya aþaðý tuþuna basýn ve sonra MENU tuþuna basýn. Þekil-33: Uzman ayarlarý menüsünde ölçüm ile ilgili iþlemler yapabilir ve ölçüm ile ilgili bütün kayýtlar silinebilir. Uzman ayarlarý menüsüne girmek için yukarý veya aþaðý tuþuna basýn ve iþaretin EVET e geldiðini görün. Daha sonra MENU tuþuna basarsanýz uzman ayarlarý menüsüne girersiniz. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, menüden çýkmak için ESC tuþuna basýnýz. Menüde her hangi bir deðeri deðiþtirmek için yukarý veya aþaðý tuþuna basýn ve iþaretin EVET e geldiðini görün ve sonra MENU tuþuna basýn. 6 - Geliþmiþ Ayarlar Menüsü: AKIM TRAF.DEGERI 5/5 Amper Þekil-35 DEMANT ZAMANI 10 Þekil-36 Enerji Ekrani Þekil-37 Toplam Enerji Þekil-3 Her Faz icin Enr Þekil-39 (+.+/-) Enerji Þekil-40 (-.+/-) Enerji Þekil-41 (+/-.+/-)Akt Enr Þekil-4 (*.+/-) Reak Enr Þekil-43 Þekil-35: Geliþmiþ ayarlar menüsüne girildiðinde ilk olarak ekrana þkeli-35 gelir. Akým trafo deðeri deðiþtirildiðinde akým trafo testinin yapýlmasý için kullanýlýr. Akým trafo deðerini deðiþtirmek için yukarý veya aþaðý tuþuna basýn ve deðeri girdikten sonra MENU tuþuna basýnýz. Bu þekilde cihaz akým trafo testine baþlayacaktýr.menüde ilerlemek için MENU tuþuna, menüden çýkmak için ESC tuþuna basýnýz. Þekil-36: Demant alma zamanýný (dakika) deðiþtirmek için kullanýlýr. Zamaný deðiþtirmek için yukarý veya aþaðý tuþuna basýn ve deðeri girdikten sonra MENU tuþuna basýnýz. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, Þekil-37: Enerji ile ilgili herhangi bir gösterimin yapýlmasý için bu modun ON yapýlmasý gerekir. Mod OFF deðerinde ise enerji ile ilgili bütün görüntüler kapalýdýr. Aktif etmek için deðeri yukarý Deðeri deðiþtirdikten sonra MENU tuþuna basýnýz. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, menüden çýkmak için ESC tuþuna basýnýz. Þekil-3: Üç fazdaki toplam enerji deðerlerinin görüntülenmesi için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri tuþuna, Þekil-39: Her faza ait enerji deðerlerinin görüntülenmesi için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý Þekil-40: Ýmport iki bölgeli aktif dört bölgeli reaktif enerji deðerlerini gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý tuþuna basarak ile ON yapýnýz. Pasif etmek için deðeri aþaðý tuþuna basarak OFF yapýnýz. Deðeri deðiþtirdikten sonra MENU tuþuna basýnýz. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, Þekil-41: Export iki bölgeli aktif dört bölgeli reaktif enerji deðerlerini gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri ON ve pasif etmek için deðeri OFF yapýnýz. Deðeri deðiþtirmek için yukarý veya aþaðý tuþuna basýn ve deðeri deðiþtirdikten sonra MENU tuþuna basýnýz. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, Þekil-4: Dört bölgeli aktif ve dört bölgeli reaktif enerji deðerlerini gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý tuþuna basarak ile ON yapýnýz. Pasif etmek için deðeri aþaðý tuþuna basarak OFF yapýnýz. Deðeri deðiþtirdikten sonra MENU tuþuna basýnýz. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, Þekil-43: Ýki bölgeli reaktif enerji deðerlerini gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý tuþuna basarak ile ON yapýnýz. Pasif etmek için deðeri aþaðý tuþuna basarak OFF yapýnýz. Deðeri deðiþtirdikten sonra MENU tuþuna basýnýz. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, 4/

5 (*.*) Akt Enerji Þekil-44 Guc Demantlari Þekil-45 Top Dmnt Ekrani Þekil-46 Her Faz Icin Dmn Þekil-47 (+.+/-) Demant Þekil-4 (-.+/-) Demant Þekil-49 (+/-.+/-)Akt Dmn Þekil-50 (*.+/-) Reak Dmn Þekil-51 (*.*) Akt Demant Þekil-5 Akim Demantlari Þekil-53 Toplam Akim Dmnt Þekil-54 Faz Basi Akm Dmn Þekil-55 (+) Akim Þekil-56 (-) Akim Þekil-57 (*) Akim Þekil-5 Þekil-44: Tek bölgeli aktif enerji deðerini gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri tuþuna, Þekil-45: Güç demantlarý ile ilgili herhangi bir gösterimin yapýlmasý için bu modun ON yapýlmasý gerekir. Mod OFF deðerinde ise güç demantlarý ile ilgili bütün görüntüler kapalýdýr. Aktif etmek için deðeri yukarý tuþuna basarak ile ON yapýnýz. Pasif etmek için deðeri aþaðý tuþuna basarak OFF tuþuna, Þekil-46: Üç fazýn toplam güç demantlarýný gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý tuþuna basarak ile ON yapýnýz. Pasif etmek için deðeri aþaðý tuþuna basarak OFF tuþuna, Þekil-47: Her fazýn güç demantlarýný gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý tuþuna basarak ile ON yapýnýz. Pasif etmek için deðeri aþaðý tuþuna basarak OFF tuþuna, Þekil-4: Ýmport iki bölgeli aktif dört bölgeli reaktif demantlarýný gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý tuþuna basarak ile ON yapýnýz. Pasif etmek için deðeri aþaðý tuþuna basarak OFF yapýnýz. Deðeri deðiþtirdikten sonra MENU tuþuna basýnýz. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, Þekil-49: Export iki bölgeli aktif dört bölgeli reaktif demantlarýný gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý tuþuna basarak ile ON yapýnýz. Pasif etmek için deðeri aþaðý tuþuna basarak OFF yapýnýz. Deðeri deðiþtirdikten sonra MENU tuþuna basýnýz. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, Þekil-50: Dört bölgeli aktif ve dört bölgeli reaktif güç demantlarýný gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý tuþuna basarak ile ON yapýnýz. Pasif etmek için deðeri aþaðý tuþuna basarak OFF yapýnýz. Deðeri deðiþtirdikten sonra MENU tuþuna basýnýz. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, Þekil-51: Ýki bölgeli reaktif güç demantýný gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý Þekil-5: Tek bölgeli aktif güç demantýný gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý Þekil-53: Akým ile ilgili herhangi bir gösterimin yapýlmasý için bu modun ON yapýlmasý gerekir. Mod OFF deðerinde ise akým ile ilgili bütün görüntüler kapalýdýr. Aktif etmek için deðeri yukarý Þekil-54: Üç fazýn toplam akým demantý gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri tuþuna, Þekil-55: Her fazýn akým demantýný gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý Þekil-56: Ýmport akým demantýný gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý Þekil-57: Ex port akým demantýný gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý Þekil-5: Tek bölgeli akým demantýnýgösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri tuþuna, 5/

6 Gerilim Demanti Þekil-59 Top Faz Grlm Dmn Þekil-60 Tek Faz Grlm Dmn Þekil-61 (+) Gerilim Þekil-6 (-) Gerilim Þekil-63 (*) Gerilim Þekil-64 Max Min Degerler Þekil-65 Max Min Akimlar Þekil-66 Max Min Gerilim Þekil-67 Top Faz Max Min Þekil-6 Tek Faz Max Min Þekil-69 (+) Max Min Þekil-70 (-) Max Min Þekil-71 (*) Max Min Þekil-7 Þekil-59: Gerilim ile ilgili herhangi bir gösterimin yapýlmasý için bu modun ON yapýlmasý gerekir. Mod OFF deðerinde ise gerilim ile ilgili bütün görüntüler kapalýdýr. Aktif etmek için deðeri tuþuna, Þekil-60: Üç fazýn gerilim demantýný gösterebilmek için için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý Þekil-61: Her fazýn gerilim demantýný gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri tuþuna, Þekil-6: Ýmport gerilim demantýný gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý Þekil-63: Export gerilim demantýný gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý Þekil-64: Tek bölgeli gerilim demantýný gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý Þekil-65: Maksimum ve minimum deðerler ile ilgili herhangi bir gösterimin yapýlmasý için bu modun ON yapýlmasý gerekir. Mod OFF deðerinde ise maksimum ve minimum ile ilgili bütün görüntüler kapalýdýr. Aktif etmek için deðeri yukarý tuþuna basarak ile ON yapýnýz. Pasif etmek için deðeri aþaðý tuþuna basarak OFF yapýnýz. Deðeri deðiþtirdikten sonra MENU tuþuna basýnýz. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, Þekil-66: Maksimum ve minimum akým deðerlerini gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yapýnýz. Þekil-67: Maksimum ve minimum gerilim deðerlerini gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý tuþuna basarak ile ON yapýnýz. Pasif etmek için deðeri aþaðý tuþuna basarak OFF tuþuna, Þekil-6: Üç fazýn maksimum ve minimum deðerlerini gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý tuþuna basarak ile ON yapýnýz. Pasif etmek için deðeri aþaðý tuþuna basarak OFF tuþuna, Þekil-69:Her fazýn maksimum ve minimum deðerlerini gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý tuþuna basarak ile ON yapýnýz. Pasif etmek için deðeri aþaðý tuþuna basarak OFF tuþuna, Þekil-70: Ýmport maksimum ve minimum deðerleri gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yapýnýz. Þekil-71: Ex port maksimum ve minimum deðerleri gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yapýnýz. Þekil-7: Tek bölgeli maksimum ve minimum deðerleri gösterebilmek için kullanýlýr. Aktif etmek için deðeri yukarý tuþuna basarak ile ON yapýnýz. Pasif etmek için deðeri aþaðý tuþuna basarak OFF yapýnýz. Deðeri deðiþtirdikten sonra MENU tuþuna basýnýz. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, 6/

7 7 - Uzman Ayarlarý Menüsü: Enerji Entegral 0.0 SN Þekil-73 ADE Opm Carpani Þekil-74 ENERJI SIFIRLA Þekil-75 RESET MAX MIN RG Þekil-76 RESET DEMANT REG Þekil-77 DEFAULT DEGERLER Þekil-7 Þekil-73: Uzman ayarlarý menüsüne girdiðinizde ilk olarak ekrana þekil-73 gelir. Ölçme iþlemcisinden bilgi toplama periyodunu ayarlamak için kullanýlýr. Deðeri deðiþtirmek için yukarý veya aþaðý tuþuna basýn ve deðeri deðiþtirdikten sonra MENU tuþuna basýnýz. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, Þekil-74: Düþük akýmlarda ölçüm hassasiyetini artýrmak için kullanýlýr. Deðeri deðiþtirmek için yukarý veya aþaðý tuþuna basýnýz ve deðeri deðiþtirdikten sonra MENU tuþuna basýnýz. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, Þekil-75: Enerji deðerlerine ait kayýtlarý sýfýrlamak için kullanýlýr. Deðerleri sýfýrlamak için yukarý veya aþaðý tuþuna basýn ve iþaretin EVET e geldiðini görün. Daha sonra MENU tuþuna basarsanýz enerji deðerleri sýfýrlanýr. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, menüden çýkmak için ESC tuþuna basýnýz. Þekil-76: Maksimum ve minimum kayýtlarý sýfýrlamak için kullanýlýr. Deðerleri sýfýrlamak için yukarý veya aþaðý tuþuna basýn ve iþaretin EVET e geldiðini görün. Daha sonra MENU tuþuna basarsanýz maksimum ve minimum kayýtlarý sýfýrlanýr. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, Þekil-77: Demant kayýtlarýný sýfýrlamak için kullanýlýr. Deðerleri sýfýrlamak için yukarý veya aþaðý tuþuna basýn ve iþaretin EVET e geldiðini görün. Daha sonra MENU tuþuna basarsanýz demant kayýtlarýný sýfýrlanýr. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, menüden çýkmak için ESC tuþuna basýnýz. Þekil-7: Geliþmiþ ve uzman ayarlarý menüsündeki deðerleri fabrika deðerlerine döndürmek için kullanýlýr. Deðerleri sýfýrlamak için yukarý veya aþaðý tuþuna basýn ve iþaretin EVET e geldiðini görün. Daha sonra MENU tuþuna basarsanýz geliþmiþ ve uzman ayarlarý menüsündeki deðerleri sýfýrlanýr. Menüde ilerlemek için MENU tuþuna, menüden çýkmak için ESC tuþuna basýnýz. - Akým Trafo Seçiminde ve Baðlantýsýnda Dikkat Edilecek Hususlar: Akým trafosunun deðeri sistemden çekilen maksimum akýmdan yüksek olmasýna dikkat ediniz. Akým trafosunun klas sýnýfý(class, klas,cl,kl yazabilir.) 0,5 tavsiye edilir. Akým trafosu çýkýþ uçlarýný baðlarken karýþýklýk olmamasý için her faza ayrý renklerde kablo kullanýn veya kablolarý numaralandýrýn. Akým trafosu çýkýþ uçlarýna baðlanan kablolarý yüksek gerilim hattýndan uzak yerlerden geçiriniz. Akým trafolarýnýn sarsýlmamasý için baraya, kabloya veya raya sabitleyiniz. 9 - Uyarýlar: Cihazý tarafýmýzdan belirtildiði talimatlara uygun þekilde kullanýnýz. LCD ekranýn zarar görmemesi için güneþ ýþýðýný direk almamasý dikkat ediniz. Cihazýn monte edileceði panoda çalýþma sýcaklýklarý(0 C - 55 C) arasýnda olmasýna dikkat ediniz. Cihazýn monte edildikten sonra arkasýnda en az 5cm boþluk býrakýnýz. Cihazý beraberinde gelen aparatlar ile pano ön kapaðýna sarsýlmayacak þekilde sabitleyiniz. Cihazýn çalýþtýðý panonun nemli ortamda çalýþmamasýna dikkat edin. Bir anahtar veya devre kesiciyi montaja dahil ediniz. Anahtar ve devre kesicinin, cihaza yakýn ve operatörün kolayca eriþebildiði bir yerde bulundurunuz. Montaj yapýlýrken baðlantý kablolarýnda elektrik bulunmamalýdýr. Þebekeye baðlantýsý olmayan giriþ ve çýkýþ hatlarýnda ekranlý ve burgulu kordon kablo kullanýlmalýdýr. Bu kablolar yüksek güç taþýyan hatlarýn ve cihazlarýn yakýnýndan geçirilmemelidir. Montaj ve elektriksel baðlantýlar, teknik personel tarafýndan, kullanma kýlavuzundaki talimatlara uygun olarak yapýlmalýdýr. Besleme kablolarý IEC 607 veya IEC 6045 gereksinimlerine uygun olmalýdýr Cihazýn Bakýmý Cihazýn enerjisini kapatýn ve baðlantýlardan ayýrýn. Hafif nemli veya kuru bir bez yardýmý ile cihazýn gövdesini temizleyin. Temizlik maddesi olarak cihaza zarar verebilecek iletken veya diðer kimyasal maddeleri kullanmayýn. Cihazýn temizliði bittikten sonra baðlantýlarýný yapýn ve cihaza enerji verip çalýþtýðýndan emin olun. 7/

8 11 - Baðlantý Þemasý: 3 4 0V AC 50/60Hz. <6VA Max. 5A AC 1 - Boyutlar: 96,4 mm 9, mm 5,0 mm ~ N L1 L L3 C.T. C.T. C.T. Yük A A TPM-01 N L1 L L3 k1 I1 k I k3 I ,4 mm 65,6 mm 76,1 mm 14 mm 13 - Teknik Özellikler: 14 - Ýçindekiler Çalýþma Gerilimi Çalýþma Frekansý Çalýþma Gücü 160V - 40V AC 50 / 60 Hz <6VA Konu: Kapak 1 - Genel Sayfa 1 Çalýþma Sýcaklýðý Gerilim Ölçüm Aralýðý Akým Ölçüm Aralýðý Akým Trafo Oraný Ölçüm Hassasiyeti Gösterge Kablo Çapý Baðlantý Þekli Montaj Çalýþma Ýrtifasý Aðýrlýk Koruma Sýnýfý Pano Delik Ölçüleri -0ºC...55ºC 1V - 0V AC 5mA - 5,5A AC (Rezistif Yük) 5/5A /5A %±1 x16lcd 1.5mm² Geçmeli klemens baðlantý Panoya ön kapaðýna montaj <000metre <500Gr. IP41(Ön panel),ip00(gövde) 91mm x 91mm - Cihazýn Ýlk Çalýþtýrýlmasý: 3 - El Ýle Kurulum Yapýlmasý: 4 - Ekran Görüntüleri: 5 - Menü Kullanýmý: 6 - Geliþmiþ Ayarlar Menüsü: 7 - Uzman Ayarlarý Menüsü: - Akým Trafo Seçiminde ve Baðlantýsýnda Dikkat Edilecek Hususlar: 9 - Uyarýlar: 10 - Cihazýn Bakýmý 11 - Baðlantý Þemasý 1 - Boyutlar: 13 - Teknik Özellikler: 14 - Ýçindekiler 15 - Ýletiþim Bilgileri Ýletiþim Bilgileri TENSE ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYII Merkez Mah. Çukurçeþme Cad. No:63/1 Kat:4 GAZÝOSMANPAÞA / ÝSTANBUL / TÜRKÝYE Tel: Fax: /

TRÝFAZE REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU

TRÝFAZE REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Tense Elektrik Elektronik Sanayii TRÝFAZE REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Endüktif ve kapasitif sistemleri kompanze edebilir RS485 Haberleþmeli (RGT-XXH) Tristör Sürücü Tetiklemeli (RGT-XXTX)

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Teknik Katalog [Güç Analizörü]

Teknik Katalog [Güç Analizörü] Teknik Katalog [Güç Analizörü] [PCE-830-2] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

Teknik Katalog [Akım Pensi]

Teknik Katalog [Akım Pensi] Teknik Katalog [Akım Pensi] [PCE-830-2] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ 1-Akım Trafo Oranı ayarı: Set tuşuna basılır. Ekranda : akım trafo oranı mesajı görülür. Tekrar Set tuşuna basılır. Ekranda önceden ayarlanmış olan akım trafo oranı değeri görülür.yukarı,

Detaylı

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Tense Elektrik Elektronik Sanayii REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Endüktif ve Kapasitif Sistemleri Kompanze Edebilir Üç faz, iki faz ve tek faz kondansatör baðlanabilen Var ölçümü RGT-12M,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Teknik Katalog [3-Fazlı Güç Ölçer]

Teknik Katalog [3-Fazlı Güç Ölçer] Teknik Katalog [3-Fazlı Güç Ölçer] [PCE-830-1] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

Teknik Katalog [Güç Analizörü]

Teknik Katalog [Güç Analizörü] Teknik Katalog [Güç Analizörü] [PCE-830-3] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

TS EN ISO 9001:

TS EN ISO 9001: 2 TS EN ISO 9001:2015 İçindekiler C-SVC A.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 4 C-MVC O.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 5 Reaktif Güç Kontrol Röleleri 6 Enerji Analizörleri 6 Monofaze Kondansatörler 7 400V Kondansatörler

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme.

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme. İçindekiler Reaktif Güç Kontrol Röleleri 4 Enerji Analizörleri 4 Tek Fazlı Kondansatörler 5 Üç Fazlı Kondansatörler 5 Uzaktan Enerji İzleme 6 Multimetre 6 AG Akım Trafoları 7 Tek Fazlı Şönt Reaktörler

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

RG32C/CS ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlik ve Baðlantý için Alýnmasý Gereken Önlemler... Þebeke Baðlantýsý için Dikkat Edilecek Önlemler.... GÝRÝÞ...2. Genel bilgiler...2.2 Ön panel...2.3 Arka panel...4 2. RG32C/CS

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

MPR50 EEKTROÝK ÞEBEKE AAÝZÖRÜ DÝKKAT : Bu kullaným kýlavuzuna uyulmasý, arýzasýz bir çalýþma ve garanti haklarýnýn kaybolmamasý için þarttýr. Bu nedenle, cihaz devreye alýnmadan önce bu kullanma talimatý

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ Kolay Kurulum Kademe Çözünürlüğü 1/4000 Endüktif ve Kapasitif Yönde Kontrol Her Marka 3 Fazlı Reaktif Güç Kontrol Rolesiyle Kullanılır

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

2015 HUBB lounge & garden [ELEKTRİK ENERJİ ANALİZİ RAPORU]

2015 HUBB lounge & garden [ELEKTRİK ENERJİ ANALİZİ RAPORU] 2015 HUBB lounge & garden [ELEKTRİK ENERJİ ANALİZİ RAPORU] ÖLÇÜM CİHAZI : HIOKI 3197 ÖLÇÜM TARİHİ : 01.04.2015 / 06.04.2015 ÖLÇÜMÜ YAPAN : HARUN BOLGI ( Elektrik Mühendisi ) - SAKARYA UFUK MÜHENDİSLİK

Detaylı

EC25 SERİSİ TRİFAZE AKTİF-REAKTİF KOMBİ ELEKTRİK SAYACI KULLANMA KILAVUZU

EC25 SERİSİ TRİFAZE AKTİF-REAKTİF KOMBİ ELEKTRİK SAYACI KULLANMA KILAVUZU EC25 SERİSİ TRİFAZE AKTİF-REAKTİF KOMBİ ELEKTRİK SAYACI KULLANMA KILAVUZU EC25TP EC25TC EC25TV TS EN 50470-1 TS EN 50470-3 TS EN 62052-11 TS EN 62053-23 RS 485 IEC 62056-21 IEC 62056-61 İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ ortalama akım değerinin en büyük olanı) 25. 3Faza ait akımların maximum ve minimum değerleri 26. Toplam akımın maximum ve minimum değerleri 27. Her faza ait gerilimlerin maximum

Detaylı

AN 96LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ. Enerji analizörünün 6 adet ayarı vardır. Bu 6 ayar:

AN 96LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ. Enerji analizörünün 6 adet ayarı vardır. Bu 6 ayar: AN 9LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ Enerji analizörünün adet ayarı vardır. Bu ayar:. Akım Trafo Oranı ayarı. Gerilim Trafo oranı ayarı. LCD stili ayarı. Adres ayarı. Baud ayarı. Parite ayarı. Akım Trafo

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre TCS7-2200.FBT Pulse Giriþli Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre TCS9-2200.T TCS 9-2200 Prog Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Timer veya kronometre fonksiyonu seçilebilir

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

REAKT F GÜÇ KONTROL RÖLES

REAKT F GÜÇ KONTROL RÖLES A7680b/Rev.1 ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlik ve Baðlantý için Alýnmasý Gereken Önlemler...1 Þebeke Baðlantýsý için Dikkat Edilecek Önlemler...1 1. GÝRÝÞ...2 1.1 Genel bilgiler...2 1.2 Ön panel...2 1.3 Arka panel...4

Detaylı

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer Çok Fonksiyonlu Timer TM37-100 TM37-100 Prog Timer Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer 4 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 9mm dijit boyu Time Base seçimi 99.99 Saniye 99.59

Detaylı

Sýcaklýk Kontol + Timer

Sýcaklýk Kontol + Timer Sýcaklýk Kontol + Timer TCT 4-100 Sýcaklýk kontrol + timer Sýcaklýk Kontrol Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþýnýn

Detaylı

Başlarken. www.elektromed.com.tr

Başlarken. www.elektromed.com.tr Elektrik Sayaçları 1 Başlarken Elektromed Elektronik Elektrik Sayaçları 20 yıllık tecrübeyle Avrupa standardlarında Türkiye'de üretiliyor. Ülkemiz şartları dikkate alınarak hazırlanan sayaçlarımızın tasarımı

Detaylı

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý Üniversal Dijital Ýndikatör UPI714-100 Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük ) Termocuple giriþlerinde otomatik soðuk nokta kompanzasyonu

Detaylı

KURUMSAL. Sizler için sizlerleyiz... Yönetim Kurulu Başkanı Erhan AKAR

KURUMSAL. Sizler için sizlerleyiz... Yönetim Kurulu Başkanı Erhan AKAR KURUMSAL Hakkımızda Corbus Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. 2015 yılında Elektrik ve Enerji piyasasının ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde farklı ve ayrıcalıklı ürün çeşitleriyle piyasaya girmiştir.

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS9-2200.SC TCS 9-2200 Prog Out1 Out2 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 7-2120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS7-2200.SC Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda, kullanýlabilir.

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

REAKT F GÜÇ KONTROL RÖLES

REAKT F GÜÇ KONTROL RÖLES RG35C/CS/CL/CLS A5372b/Rev.3 ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlik ve Baðlantý için Alýnmasý Gereken Önlemler... Þebeke Baðlantýsý için Dikkat Edilecek Önlemler.... GÝRÝÞ...2. Genel bilgiler...2.2 Ön panel...2.3 Arka panel...4

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre TCS37-100.T TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Timer veya kronometre fonksiyonu seçilebilir 6 dijit LED Display (Yeþil

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Çok Fonksiyonlu Sayýcý TCS7-100.C Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Genel amaçlý sayýcý 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Giriþ Modlarý Inc Dec Up/Down Inc - Dec Inc -

Detaylı

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC73-100 TC73-100 Temperature Controller Tek li Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda

Detaylı

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2 Dijital Ýndikatör DI 37-120 DI37-120 Prog Digital Indicator Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 dijit gösterge, 9 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Çok Fonksiyonlu Sayýcý TCS9-22.C TCS 9-22 Set 1 Set 2 Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Genel amaçlý ve BATCH sayýcý 6 + 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 14mm

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Pozisyon Ýndikatörü. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Pozisyon Ýndikatörü. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS9-2200.PSI TCS 9-2200 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6+6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 14mm + 14mm

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Gerçek Zaman Saati RTM4-100 10 Setli Gerçek Zaman Saati 1.Çýkýþ için günlük 10 adet baþlangýç ve bitiþ saati tanýmlama imkaný 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Günlük

Detaylı

Dahili Buzzer'li, Start/Stop fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer

Dahili Buzzer'li, Start/Stop fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer Dahili Buzzer'li Timer TM4-200 TM4-200 Timer Dahili Buzzer'li, / fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer 4 dijit LED Display, 9mm dijit boyu Time Base seçimi 99.99 Saniye 99.59 Dakika.Saniye 99.59 Saat.Dakika

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr Hızlı montaj le tasarruf sağlayın Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj www.entes.com.tr MPR- 3 fazlı akım trafosu ın Avantajları Kolay Pano Kurulumu Tek kablo ile tornavida kullanmadan kolay bağlantı

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 38R - 120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 3 dijit gösterge, 8 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS7-2200.S1 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 + 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001... 99.9999 ve

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý

Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý SDC9-100 SDC 9-100 Motor Running Time (minute) (minute) Stop E.Stop Sensor Failure Lid Open Imbalance Start Motor Brake L.Open L.Close M.Run T.Set Start Stop Brake T.Set

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

A

A Ölçü letleri Ölçü letleri SİGM TS 559 EN 651-2 1.5 ~ S-72 6/5 2 1 2 1.5 ~ S-96 1/5 SİGM TS 559 EN 651-2 1.5 ~ S-72 6/5 2 1 2 1.5 ~ S-96 1/5 2 3 4/5 T:15min 2 4/5 T:15min SİGM TS 559 EN 651-2 1.5 ~ S-72

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

TRSA-5-10-16-20 SAYAÇ AYAR MASASI TRSA-5-10-16-20 SAYAÇ AYAR MASASI

TRSA-5-10-16-20 SAYAÇ AYAR MASASI TRSA-5-10-16-20 SAYAÇ AYAR MASASI TRSA-5-10-16-20 SAYAÇ AYAR MASASI 1 TANITIM: (*) 20 yılı aşkın süredir sayaç ayar masası ve daha pek çok konuda test cihazı tasarım ve üretimini gerçekleştiren MATEŞ ELEKTRONİK, kendi üretimi olan TRSA

Detaylı

SÜRÜCÜ GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRLERÝ ( HAT FÝLTRESÝ ) %4 EMPEDANS

SÜRÜCÜ GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRLERÝ ( HAT FÝLTRESÝ ) %4 EMPEDANS HARMONÝK FÝLTRELER ÞÖNT REAKTÖRLER www.federal.com.tr Harmonik Filtreler ÝÇÝNDEKÝLER Harmonik Filtreler Teknik Tablo Hat Filtresi Þönt Reaktörler Teknik Tablo Þönt Reaktörler Federal, teknik özellikleri

Detaylı

MPR-63 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ

MPR-63 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ MPR63 ŞEBEKE NLİZÖRÜ www.entes.com.tr HRMONIK ÖLÇÜMÜ MEMORY Modbus Harmonikler Hafıza Digital I/O nalog Çıkışlar m BŞL MPR63 MENÜ HRİTSI NLIK DEĞERLER Gerilim L N Gerilim L L kımlar Güç Fakt Cos ktif Reaktif

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr M-2060 RDS FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi Kullanma Kilavuzu www.goldmaster.com.tr GüvenlikBilgisi Uyarýlar Yalnýzca12-voltDCnegatif-topraklýelektriksistemikullanýnýz. Baðlamavemontajetmesýrasýnda,aracýnnegatifbatarya

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı