TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR."

Transkript

1 TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. S.N. MALZEME CİNSİ M İKTARI (ADET) 1 TAM KAN İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ, DÖRTLÜ, SAG-M'li TOP&TOP KAN TORBA SİSTEMİ İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ, SAG-M Lİ, DÖRTLÜ, TOP&BOTTOM KAN TORBA SİSTEMİ TROMBOSİT SÜSPANSİYONU İÇİN LÖKOSİT FİLTRESİ (İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ BUFFY COAT HAVUZLAMA TORBA SİSTEMİ) 4 STERİL TUP BİRLEŞTİRME KITI Teklif sahipleri teklif ettikleri her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere teklifleri ile birlikte teklif ettikleri bedelin %1 i nispetindeki geçici teminatı vereceklerdir. 3- İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA "adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve Ahmediye Malı. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü nden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir. İdari ve teknik şartnamelere adresinden ulaşılabilecektir. 4- Firmalar ihale zarflarını en geç günü saat 10:30 a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 5-1 Nolu İhale İdari ve Teknik Belgeleri zarfı aynı gün saat 14:30 da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2 TÜRKKIZILAYI ;, ^ y ^ K KİZII.AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ' ' ' ' ' ÎDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE SEKLİ Türk Kızılay] Bölge Kan Merkezleri ve Bağlılarının 3 yıllık ihtiyacı olan aşağıda tabloda cins ve miktarı belirtilen 4 kaleni tıbbi malzeme Teknik Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. S.N. MALZEME CİNSİ TEKNİK ö z e l l i k l e r M İKTARI (ADET) TAM KAN İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ, TEKNİK ŞARTNAMESİNE 1 DÖRTLÜ, SAG-M'li TOP&TOP KAN GÖRE TORBA SİSTEMİ 2 3 İN-LÎNE LÖKOSİT FİLTRELİ, SAG-M Lİ, DÖRTTÜ, TOP&BOTTOM KAN TORBA SİSTEMİ TROMBOSIT SÜSPANSİYONU İÇİN LÖKOSİT FİLTRESİ (İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ BUFFY COAT HAVUZLAMA TORBA SİSTEMİ) 4 STERİL TÜP BİRLEŞTİRME KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE TÜRK KIZİL A YI DİLEDİĞİ TAKDİRDE MALZEMELERİN MİKTARLARINI KALEM BAZINDA AYNI FİYAT VE ŞARTLARLA % 20 YE KADAR ARTTIRMA HAKKINA SAHİPTİR. * Satın alınacak malzemelere ilişkin özellikler eldi teknik şartnamelerde gösterilmiş olup; eldi Teknik Şartnam eler işbu idari şartnam enin ayrılmaz bir cüzünü teşkil eder. Teknik Şartnam elere uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. MADDE 2: İHALEYE GİREBİLM E ŞARTLARI İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. A, Türkiye deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.) B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2014 yılı içinde alınmış) a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yılı içinde alınmış tescil belgesi, c) Oıtak girişim olması durumunda ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) bentlerindeki esaslara göre alacakları belgeler ile Ortak Girişim Belgesi C. İmza sirküleri a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 1

3

4

5 D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi, E. Diğer Belgeler a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına, ortaklıklarına vb. bilgilerine ilişkin son durumunu gösterir) b) İdari, Teknik Şartnamelerin ve eklerinin okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiği anlamını taşım ak üzere kaşeli ve imzalı İdari ve Teknik Şartname, c) Şartnam e Alındı Makbuzu d) Vergi Levhası fotokopisi e) Firm anın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütnam e (Firma yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanmış olarak) E. TEK N İK ŞARTNAMELERDE İSTENEN BELGELER G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanan Oıtak Girişim Beyannamesi5 (İş ortaklığımı! her bir ortağı tarafından A-B-C-D~E.a.d.e bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur,) H. Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi, İ, Bu Şartnamenin 4. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, İhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firm a kaşesini yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ibraz edilecektir. İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA SİRKÜLERİ DE BERABER GETİRECEKTİR. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan her bir isteklinin yetkilisi veya ortak girişimi oluşturan istekliler adına vekaleti bulunan kişi/kişiler ihaleye iştirak edecektir. e İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELERİN ŞARTNAMEDEKİ SIRAYA GÖRE DÜZENLENM ELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMASI GEREKM EKTEDİR. MADDE 3: İH A LELERE KATILAMAYACAK OLANLAR Aşağıda a, b, c ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kişilerin ortaklan, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık süresi sonuna kadar katılamazlar. (Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sorumludur) a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların amıe, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, c) İşbu şartnamenin 18. ve 19. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar, d) İşbu şartnamenin Î8. ve 19. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı mensupları ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek görülmeksizin) bir yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler. e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılamazlar. 2

6

7 TÜRK K İ/,11,AYI (JKNKL MÜlHfRI.ÎK.'Ü ' ' İDARİ ŞARTNAME i) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı nın gayri meııku il erinden kiracı olarak yararlanamaz, bunları satın alamaz. g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide bulunamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. MADDE 4: İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 4.1.» 1 NUMARALI ZARFIN İÇERİSİNE; ve 4. KALEM LERE A İT TEK N İK BELGELER HER BİRİ AYRI BİR ZARFA KONULARAK ÜZERİNE... KALEM E AİT TEKNİK BELGELER İBARESİ YAZILACAK İDARİ ŞARTNAME MADDE 2>DEKİ İHALEYE GİRME ŞARTLARINDA İSTENEN BELGELER (MADDE 2 F HARİÇ) AYRI BİR ZARFA KONACAK ZARF KAPATILACAK VE ÜZERİNE İHALE İDARİ BELGELERİ YAZILACAK. TEKNİK BELGELER VE İDARİ BELGELERE AİT ZARFLARIN TAMAMI 1 NOLU TEK BÜYÜK BİR ZARFIN İÇİNE KONULARAK ZARFIN ÜZERİNE» İHALE İDARİ VE TEKNİK BELGELERİ» İBARESİ YAZILACAKTIR. FİRMA ADI VE ADRESİ TÜRK KIZILAYI BÖLGE KAN MERKEZLERİ VE BAĞLILARININ İHTİYACI OLAN 4 KALEM TIBBİ MALZEME ALIM İHALESİ İHALE İDARİ VE TEKNİK BELGELERİ ZARFI 1 NOLU ZARF TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kuınlu Başkanlığına ANKARA , 2., 3., ve 4. KALEM LERE AİT TEKLİF MEKTUPLARI HER BİRİ AYRI ZARFA KONULARAK ÜZERİNE... KALEME A İT TEKLİF MEKTUBU Z A R F I İBARESİ YAZILACAK, U , ve 4. KALEMLERE AİT TEMİNAT MEKTUPLARI HER BİRİ AYRI ZARFA KONULARAK ÜZERİNE... KALEME A İT TEMİNAT MEKTUBU Z A R F I İBARESİ YAZILACAK VE TEKLİF VE TEMİNAT MEKTUPLARINA AİT ZARFLARIN TAMAMI TEK BÜYÜK BİR ZARFIN İÇİNE KONULARAK ZARFIN ÜZERİNE»TEKLİF VE TEMİNAT MEKTUBU ZA RFI İBARESİ YAZILACAKTIR. 2 NOLU TEK BÜYÜK ZARFIN ÜZERİNE HANGİ KALEM/KALEMLERE TEKLİF VERİLDİĞİ MUTLAK SURETLE BELİRTİLECEK TİR. 3

8

9 FİRMA ADI VE ADRESİ İDARİ ŞARTNAME 2 NOLU ZARF TÜRK KIZILAYI BÖLGE KAN MERKEZLERİ VE BAĞLILARININ İHTİYACI OLAN 4 KALEM TIBBİ MALZEME ALIM İHALESİNDE...KALEM MALZEME/MALZEMELER TEKLİFİDİR FİYAT TEK LİF MEKTUBU VE TEMİNAT ZARFI TÜRK KIZI LAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kumlu Başkanlığına ANKARA 4.1. ve 4.2 maddelerine göre hazırlanan 2 zarf, tarih saat 10:30 a kadar Ataç 1 Sokak No:32 Yenişelıir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı İdari İşler Birimi/Evrak Semsine ulaşacak şekilde verilecek/gönderilecek ve 2 ayrı evrak numarası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu istekliye aittir. Son teklif verme saatinden sonra ( saat 10:30), aynı gün mesai saati içerisinde gelen ihale dosyalarım değerlendirmeye alıp almamaya İhale Kurulu yetkilidir Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyum ile son teklif verme tarihini ( saat 10:30) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli kalır İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1. VE 4.2. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ AÇIKLANAN İKİ ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE İSTEKLİ İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR Teklif mektubunda İdari-Teknik Şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve teklif edilen fiyat, rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır. ALTERNATİF TEKLİFLER KABUL EDİLMEYECEKTİR. TAM KAN İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ, SAG-M Lİ, DÖRTLÜ, TOP&TOP KAN TORBA SİSTEMİ İÇİN, TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1.2 DE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE İKİ FARKLI MARKA /MODEL OLARAK TEKLİF VERİLEBİLECEK OLUP HERHANGİ BİR FİYAT FARKI TALEP EDİLMEYECEK, AYNI BEDEL ÜZERİNDEN TEKLİF VERİLECEKTİR. TEKLİFLER EKTE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU ÖRNEKLERİNE GÖRE HER BİR KALEM MALZEME İÇİN AYRI AYRI BİRİM VE TOPLAM FİYAT OLARAK KDV HARİÇ VERİLECEKTİR. DEĞERLENDİRME HER BİR KALEM MALZEME İÇİN AYRI AYRI YAPILACAKTIR.» KISMİ TEK LİF KABUL EDİLMEYECEKTİR. DÖVİZ CİNSİNDEN VERİLECEK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRMESİNDE, İHALE TARİHİNDE GEÇERLİ OLAN T.C. MERKEZ BANKASI DÖVİZ ALIŞ KURU ESAS ALINACAKTIR. FİRMALAR TEKLİF ETTİKLERİ KALEM İÇİN EN GEÇ İHALE TARİHİNE KADAR, - KAN TORBA SİSTEMİNDEN ( TAM KÂN İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ DÖRTLÜ SAG- M Lİ TOP&TOP KAN TORBA SİSTEMİ) ORİJİNAL VE AÇILMAMIŞ 1 (BİR) KOLİ NUMUNEYİ, - KAN TORBA SİSTEMİNDEN ( İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ SAG- M Lİ DÖRTLÜ TOP& BOTTOM KAN TORBA SİSTEMİ) ORİJİNAL VE AÇILMAMIŞ 1 (BİR) KOLİ NUMUNEYİ, 4

10

11 TÜRKKIZILAYI 1868 ; ;, v TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ; İDARİ ŞARTNAME - TROMBOSİT SÜSPANSİYONU İÇİN LÖKOSİT FİLTRESİNDEN ORİJİN A L VE AÇILMAMIŞ 1 (BİR) KOLİ NUMUNEYİ, TÜRK KIZILA YI ORTA ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ - KONTROL ARAŞTIRMA VE DOĞRULAMA LABORATUARINA TESLİM EDECEKLERDİR İhale Kurulu rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen teklif tutarını dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır. MADDE 5: TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 90 takvim günü geçerli olacaktır. İhaleyi kazanan istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak sözleşme süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirli bir süre için uzatmalarını isteyebilir. Türk Kızılayı nın uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yamtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk Kızılayı tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla Türk Kızılayı na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir. Türk Kızılayı mn uzatma isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresini Türk Kızılayı*nca istenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz. MADDE 6: TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. a) Tedavüldeki Türk parası b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye de kurulan mevduat bankalar veya katılım bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARININ 120 TAKVİM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR. Kesin teminatlar ise, sözleşme süresinin 5 yıldan az olduğu işlerde, sözleşme süresinin 2 katı süreli, sözleşme süresinin 5 yıldan fazla olduğu işlerde ise, sözleşme süresi +5 yıl süreli olmalıdır. Yapım, bakım-onarım işlerinde kesin teminatın süresi, sözleşme süresi +10 yıl olmalıdır. Sözleşmede garanti süresi varsa kesin teminatın süresi garanti süresinin sonuna kadar olacaktır. Garanti süresinde kesin teminat tutarı, yarısına indirilebilir. (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.) c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları d) Konveıtible yabancı paralar (Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı) B. Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IBAN. numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IBAN numaralı Euro hesabına veya TR IBAN numaralı Amerikan Doları hesabına yatırılır. (Diğer para birimleri için Mali İşler Bölümünün /1509 dâhili telefon numarasından hesap numaralan temin edilir.)

12

13 TÜRKKIZILAYI V ' y/ v X.// ' /y- TÜRK K1ZILAYLGENEÎ, MÜDÜRLÜĞÜ ' -' ''-Î î ;- İDARİ ŞARTNAME C. Geçici Teminat: Teklif sahipleri, teklif ettikleri her bir kalem için ayrı ayrı olmak iizere, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın en az % 1 i nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabii olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VERİLECEKTİR. Teminatların % 1 deıı az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar) Türk Kızılayı nca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki isteklilerin teminatları ihaleden soma iade edilir. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat m iktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. D. Kesin Teminat: Her bir kalem malzeme için ayrı ayrı olmak üzere, ihale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olarak bildirilmesini müteakip 5 iş günü içinde söz konusu kaleme ait toplam ihale bedelinin % 2 sinc tekabül eden miktarda teminat almır. Firma tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı protesto keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına da el koyar. Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra kesin teminat geri verilir. Türk Kızılayı na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. İhale üzerinde bırakılan İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin tem inat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutanaklarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. MADDE 7: TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ T ürk Kızılayı ihaleyi iki aşamada değerlendirecektir. Birinci aşamada; Kurul huzurunda günü saat 14:30*da firmalarca verilen İhale İdari ve Teknik Belgeleri içeren 1 No lu zarflar açılacaktır. Firmalara ait Teklif ve Teminat M ektubu içeren 2 No lu zarflar ise büyük bir zarf içersine konularak kapatılacak ve muhafaza altına alınacaktır. Birinci aşamada ihaleye teklif veren firmalar dilerlerse bulunabilirler. İkinci aşamada; Türk Kızılayı ihale evrakı üzerindeki incelemeyi tamamladıktan soma ihale evrakları ve numunesi uygun bulunan firmalara yazılı olarak bildirimde bulunarak, tekliflerin değerlendirilme tarihi, saati ve yerini bildirecektir. Bildirilen tarihte ihaleye giriş evrakları tam olan isteklilerin fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No lu zarfları firma temsilcilerinin huzurunda açılacak, EN UCUZ FİYATI VERMİŞ OLAN İLK BEŞ İSTEKLİNİN KATILIMIYLA AÇIK EKSİLTM E UYGULANACAKTIR, Açık eksiltmeden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler. Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin verilmeyecektir. 6

14

15 TÜRKKIZILAYI \, / İ86İ v / TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ v. ---' İDARİ ŞARTNAME İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder. (1 No Iu zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması durum unda eksik evraklar tamamlanabilecek nitelikte ise isteklinin eksik evrakını talep etmesi halinde, 2 No lu zarfın açılmasına kadar geçen süre zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına ve teklifin açılmasına İhale K urulu k arar verecektir. İhale Kurulunun kararı doğrultusunda, ihale evrakı eksik, usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının bulunduğu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.) MADDE 8: İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI Türk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan soma teklifin kabul edildiği faksla tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir. İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatım yatırdıktan sonra imzalar. İsteklinin, sözleşmenin imza aşamasında ilıale tarihi itibariyle kamu ihalelerinden yasaklı olmaması gerekmekte olup, istekli sözleşme aşamasında bu hususla ilgili taahhütname verecektir. Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı Türk Kızılayı nca irat kaydedilir. Ancak, bir garanti süresini içermeyen mal ve hizmet alımlarında, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname vererek, söz konusu malzemeyi, müteakip 10 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme yapmaksızın şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir. Bu durumda İdari Şartname ve ekleri sözleşme yerine kabul edilecektir. Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, Türk Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatım irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibi de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir. MADDE 9: TESLİM MÜDDETİ VE YERİ 9.A Tam K an İıı-Line Lökosit Filtreli, Dörtlü, SAG-M'li Top&Ton Kan Torba Sistemleri, Yüklenici tarafından kapalı, orijinal ambalajında ve uygun nakliye koşullarında teslim edilecektir. Siparişler Türk Kızılayı ııın belirleyeceği periyotlar ve partiler halinde firmaya tebliğ edilecektir. Tebligatın başlangıç tarihi iadeli taahhütlü sipariş yazısının Firmaya tebliğ edildiği gün olarak kabul edilir. Siparişte belirtilen kan torba sistemleri en geç 30 (otuz) takvim giinii içerisinde bildirilen adreslere teslim edilecektir..... Yükleme, nakliye, indirme firmaya aittir. Nakliye ve taşıma esnasında oluşabilecek tüm masraflar firmaya aittir. Bu teslimatlar ile ilgili her hangi bir nam veya gerekçe ile ek ücret talep edilemeyecektir. Türk Kızılayı satın alınan malzemelerin, kendisine teslimatından önceki dönemde, nakliyesi, kötü koşullarda depolanması, eksik ve hasarlı olması dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiç bir sorumluluk taşımaz. Bu tür durumlarda Firma, Türk Kızılayı nm iadeli taahhütlü olarak yapacağı yazılı başvurunun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) takvim güııii içinde söz konusu malzemeleri

16

17 ' 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ^ ;' İDARİ ŞARTNAME yenileri ile değiştirecektir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında, bu süre içinde, Türk Kızılayı *nm mağdur olmaması için ihtiyaç duyulan torbaların sağlanması Firmanın sorumluluğundadır. 9.B İn-line Lökosit Filtreli, SAG-IVPIi, D ört HU Top&Bottom Kan Torba Sistemleri, Yüklenici tarafından kapalı, orijinal ambalajında ve uygun nakliye koşullarında teslim edilecektir. Siparişler Türk Kızılayı mn belirleyeceği periyotlar ve partiler halinde Firmaya tebliğ edilecektir. Tebligatın başlangıç tarihi iadeli taahhütlü sipariş yazısının Firmaya tebliğ edildiği gün olarak kabul edilir. Siparişte belirtilen kan torba sistemleri en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde bildirilen adreslere teslim edilecektir. Yükleme, nakliye, indirme firmaya aittir. Nakliye ve taşıma esnasında oluşabilecek tüm masraflar firmaya aittir. Bu teslimatlar ile ilgili her hangi bir nam veya gerekçe ile ek ücret talep edilemeyecektir. Türk Kızılayı satın alınan malzemelerin, kendisine teslimatından önceki dönemde, ııakliyesi, kötü koşullarda depolanması, eksik ve hasarlı olması dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiç bir sorumluluk taşımaz. Bu tür durumlarda Firma, Türk Kızılayı nın iadeli taahhütlü olarak yapacağı yazılı başvurunun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde söz konusu malzemeleri yenileri ile değiştirecektir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında, bu süre içinde, Türk Kızılayı mn mağdur olmaması için ihtiyaç duyulan torbaların sağlanması Firmanın sorumluluğundadır. 9.C Trombosit Süspansiyonu İçin Lökosit Filtreleri (İn-Line Lökosit Filtreli Buffy Coat Havuzlam a Torba Sistemi), Yüklenici tarafından kapalı, orijinal ambalajında ve uygun nakliye koşullarında teslim edilecektir. Siparişler Türk Kızılayı nın belirleyeceği periyotlar ve partiler halinde Firmaya tebliğ edilecektir. Tebligatın başlangıç tarihi iadeli taahhütlü sipariş yazısının Firmaya tebliğ edildiği gün olarak kabul edilir. Siparişte belirtilen filtreler en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde bildirilen adreslere teslim edilecektir. Yükleme, nakliye, indirme firmaya aittir. Nakliye ve taşıma esnasında oluşabilecek tüm masraflar firmaya aittir. Bu teslimatlar ile ilgili her hangi bir nam veya gerekçe ile ek ücret talep edilemeyecektir. Türk Kızılayı satın alınan malzemelerin, kendisine teslimatından önceki dönemde, nakliyesi, kötü koşullarda depolanması, eksik ve hasarlı olması dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü soıam ile ilgili İliç bir sorumluluk taşımaz. Bu tür durumlarda Firma, Türk Kızı layı5nm iadeli taahhütlü olarak yapacağı yazılı başvurunun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde söz konusu malzemeleri yenileri ile değiştirecektir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında, bu süre içinde, Türk Kızılayı nın mağdur olmaması için ihtiyaç duyulan filtrelerin sağlanması Firmanın sorumluluğundadır. 9,D Steril Hortum Birleştirme Kitjeri, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirleyeceği siparişler doğrultusunda ilgili Bölge Kan Merkezlerine teslim edilecektir. Türk Kızılayının talebi doğrultusunda ve/veya yeni açılacak BKM/ KBM ye ihtiyaç duyulacak Steril Hortum Birleştirme Kitleri ilgili yerlere teslim edilecektir. Firma, Steril Hoıtum Birleştirme Kitlerini, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğümün talebi doğrultusunda, iadeli taahhütlü sipariş mektubunun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içersinde partiler halinde Bölge Kan Merkezlerine, teslim edecek ve bu teslimat ile ilgili herhangi bir nam veya gerekçe ile ek ücret talep etmeyecektir. Yükleme, nakliye, indirme firmaya aittir. Nakliye ve taşıma esnasında oluşabilecek tüm masraflar firmaya aittir.

18

19 İDARİ ŞARTNAME Firma killerle birlikte verilecek 60 adet Steril Hortum Birleştirme Cihazını, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde aşağıdaki tabloda belirtilen Bölge Kan Merkezlerine teslim edecek ve bu teslimat ile ilgili herhangi bir nam veya gerekçe ile ek ücret talep etmeyecektir. Türk Kızılayı ııııı talebi doğrultusunda ve/veya yeni açılacak BKM/ KBM ye ihtiyaç duyulacak cihazlar firma tarafından ücretsiz temin edilerek ilgili yerlere kurulacaktır. STERİL HORTUM BİRLEŞTİRME CİHAZI DAĞITIM PLANI Sıra No Bölge Kan Merkezi Adet 1 Güney Doğu Anadolu BKM (Van) 2 2 Güney Anadolu BKM (Diyarbakır) 2 3 Doğu Karadeniz BKM (Trabzon) 2 4 Güney Batı Anadolu BKM (Malatya) 2 5 Doğu Anadolu BKM (Erzurum) 2 6 Batı Anadolu BKM (Eskişehir) 3 7 Batı Akdeniz BKM (Antalya) 3 8 Orta Karadeniz BKM (Samsun) 3 9 Kuzey Marmara BKM (İstanbul - Anadolu) 3 10 îç Anadolu BKM (Kayseri) 3 11 Batı Karadeniz BKM (Düzce) 4 12 Güney Marmara BKM (Bursa) 4 13 Doğu Akdeniz BKM (Gaziantep) 4 14 İstanbul BKM (İstanbul - Avrupa) 5 15 Orta Akdeniz BKM (Adana) 5 16 Orta Anadolu BKM (Ankara) 5 17 Ege BKM (İzmir) 8 TOPLAM 60 MADDE 10: GECİKM E TAZMİNATI 10. A Tam K an İn-Line Lökosit Filtreli, Dörtlü, SAG-M li Ton&Top Kan T orba Sistemleri için; 10.A-1 Sözleşmede belirtilen süre içinde istenilen evsaftaki malzeme teslim edilmediği takdirde beher gecikme günü için teslim edilmeyen malzemeye ait bedelinin %0,2*si (biııdeiki) oranında gecikme cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir. Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kızılayı gecikme cezasını 10 günü aşan beher gün için % 0,4 (Bindedört) e çıkartacaktır. Söz konusu gecikmeden dolayı T ürk Kızılayı sözleşmeyi fesih ile bil cihnle zarar ve ziyanı istemekte veya teslim edilmemiş olan malzemelerin firma nam ve hesabına üçüncü şahıslardan teminde serbest olacaktır.tiirk Kızılayı bu durum u yükleniciye yazılı olarak bildirecek olup bildirim yapılmadığı takdirde cezalı süreyi uzatmış kabul edilecektir. Uzatılan cezai süreyi (%0,4 de çıkartılarak ceza uygulanan süre) belirlemekte T ürk Kızılayı yetkilidir. Gecikme süresi cezalı süre verilse bile hiçbir şekilde 60 (altmış) takvim gününü geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal veya hizmet bedelini geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal/hizmet bedelini aştığı takdirde veya 60(altmış) takvim günlük süreden hangisi erken gerçekleşirse ona göre fesih ile ilgili işlemler uygulanır. 9

20

21 i i í c ; ı TÜRKKIZ1LAYI V ' / 1868 J ÜRK K lz U ia ^ GKNEL MÜDÜRLÜĞÜ ' ^ İDARİ ŞARTNAME 10.A-2 Sözleşmenin feshi halinde, teslim edilmeyen malzeme / malzemelerin yüklenici nam ve hesabına ihalede en düşük fiyat veren ikinci firmadan, ikinci firmanın kabul etmemesi durumunda 3. Şahıslardan temininde Türk Kızılayı serbest olacaktır. Temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkı ile masraflar yekunu da sözleşmesi fesh edilen yükleniciden alınır. Bu hususlardan dolayı yüklenici herhangi bir ad altında hiçbir talepte bulunamaz. 10.A-3 Türk Kızılayı bundan dolayı yapacağı masraflar ile fiyat farkını teminat mektubu karşılamadığı takdirde, farkı talep vukuunda yüklenici derhal ve defaten Türk Kızılayı na ödeyecektir. 10.A-4 Partiler halinde yapılan alımlarda, her parti ayrı bir alım olarak değerlendirilir. Gecikme halinde yukarı yazılı olan ceza alınır. 10.A-5 Yetkili merciler tarafından tevsik edilmek kaydı yi a, yasal grevler, ayaklanma, harp hali, yangın, sel ve deprem hariç hiçbir mücbir sebep tanınmayacaktır. Yasal grevlerde önceden haber verilecektir. 10.A-6 Teklif edilen kan torba sistemi, Türk Kızılayı nda kullanılmakta olan soğutmalı santrifüj cihazlarının metal godeleri ve plastik adaptörleri ile uyumlu olmalıdır. Santrifüjlerin metal godelerine uyumlu olmayan kan torba sistemleri kabul edilmeyecektir. Ancak soğutmalı santrifüj cihazlarının metal godelerine uygun olup, plastik adaptörlerine uygun olmaması durumunda; her bir santrifüj cihazı için 3 (üç) takım olmak üzere uygun özellikte plastik adaptörler Firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır (Türk Kızılayı Kan Merkezlerinde kullanılan soğutmalı santrifüj cihaz markaları: Heraeus Cryofuge 6000i; Heraeus Cryofuge 8000; Heraeus Cryofuge 8500i; Joııan Kr4i ve Jouan Kr 422). Yukarıda belirtilen plastik adaptörler, kan torba sistemlerinin ilk parti teslimatında teslim edilmediği taktirde teslim edilmeyen her gün için (bin) TL gecikme cezası uygulanacaktır. 10.A-7 Firma, fıltıasyon işlemi için gerekli toplam 30 (otuz) adet askı sistemini Türk Kızılayı na ücretsiz olarak sağlayacak ve Türk Kızılayı nın uygun gördüğü merkezlere torba sistemlerinin ilk parti teslimatı ile birlikte teslim edecektir. Bu askı sistemleri; paslanmaz çelikten imal edilmiş, filtrasyon için asılan tam kan torba sisteminin yere değmesini engelleyecek yükseklikte olmalı ve istenildiğinde rahat hareket ettirilebilecek özellikte kilitli tekerlekleri bulunmalıdır. Her bir askı sistemi, en az 50 (elli) ünite tam kanın aym anda filtrasyonunu mümkün kılacak özellikte olmalıdır. Teklif edilecek askı sistemi, kan torbalarının teslimi öncesinde Türk Kızılayı tarafından onaylanacaktır. Yukarıda belirtilen askı sistemleri, kan torba sistemlerinin ilk parti teslimatında teslim edilmediği taktirde teslim edilmeyen her gün için her askı sistemi başına 250 (ikiyüzelli) TL gecikme cezası uygulanacaktır. 10.A-8 Firma, 25 (yirmi beş) adet en az 7 (yedi) seğmendi (bütünleşik) tüp sealer cihazım ücretsiz olarak Türk Kızılayı nın belirleyeceği Bölge Kan Merkezlerine kan torba sistemlerinin İlk parti teslimatıyla birlikte kuracaktır. Sözleşmenin bitmesine müteakip cihazlar Türk Kızılayı na hibe edilecektir. Sözleşme süresince cihazların arıza, bakım ve servis ücretleri yedek parça dahil olmak üzere tümüyle Firmaya ait olacaktır. Yukarıda belirtilen cihazlar, kan torba sistemlerinin ilk parti teslimatında teslim edilmediği taktirde teslim edilmeyen her gün için her cihaz başına 500 (beş yiiz) TL gecikme cezası uygulanacaktır. 10. B İn-Iine Lökosit Filtreli, SAG-MTi, D ört lü, Ton&Bottom K an T orba Sistemleri iciıı; 10.B-1 Sözleşmede belirtilen süre içinde istenilen evsaftaki malzeme teslim edilmediği takdirde beher gecikme günü için teslim edilmeyen malzemeye ait bedelinin; %0,2 si (bindeiki) oranında.gecikme cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir. Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kizılayi gecikme cezasını 10 günü aşan beher gün için % 0,4 (Bindedört) e çıkartacaktır. Söz konusu* gecikmeden dolayı T ü rk Kızılayı sözleşmeyi fesih ile bil cümle zarar ve ziyam istemekte veya teslim edilmemiş olan malzemelerin firma nam ve hesabına üçüncü şahıslardan teminde serbest olacaktır.türk Kızılayı bu durum u yükleniciye yazılı olarak bildirecek olup bildirim yapılmadığı takdirde cezalı süreyi uzatmış kabul edilecektir. Uzatılan cezai süreyi (% 0,4 de çıkartılarak ceza uygulanan süre) belirlemekte T ürk Kızılayı yetkilidir.

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar 2 ĠSTANBUL HAZIRGĠYĠM VE KONFEKSĠYON ĠHRACATÇI BĠRLĠĞĠ (ĠHKĠB) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEK TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜ DEĞER ZĠNCĠRĠ PROJESĠ

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM Madde 1-AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı