Güneş Enerji Santrali (GES) Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güneş Enerji Santrali (GES) Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi"

Transkript

1 Güne Enerji Santrali (GES) Önlisans Ba vurusunda Sunulmas Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi 1) Önlisans Ba vuru Dilekçesi (Ek-1) (Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i (Yönetmelik) Ek-2 deki örne e uygun olarak haz rlan p imzalan r. Yetkinin mü tereken verilmesi halinde, mü tereken yetki verilen ki ilerin her biri taraf ndan imzalan r.) 2) Tüzel ki iyi temsil ve ilzama yetkili ah s/ ah slar n Yetki Belgeleri nin asl veya noter onayl suretleri veya asl ile birlikte sunulacak fotokopisi, 3) Tüzel ki ilik esas sözle mesinin, tüm tadiller i lenmi son halinin, Ticaret Sicili Memurlu unca tasdiklenmi bir nüshas veya tüzel ki ilik ka esi alt nda, tüzel ki ili i temsile yetkili ki i veya ki ilerce imzalanm bir nüshas, (Bu kapsamda; - Ba vuru sahibi tüzel ki inin anonim irket olmas halinde, sermaye piyasas mevzuat na göre borsada i lem görenler d ndaki paylar n n nama yaz l oldu una ve hamiline yaz l pay senedi ç kar lamayaca na, ili kin hükme, - Önlisans sahibi tüzel ki i, üretim lisans al n ncaya kadar, Yönetmelikte belirtilen istisnalar d nda, tüzel ki inin ortakl k yap s nda de i iklik yap lamayaca na ili kin Yönetmelikte öngörülen mevcut hükme, - Önlisans sahibi tüzel ki inin pay senetlerinin nevi ve ortakl k yap s nda de i iklik yap lamayaca na ili kin hüküm ile irket sermaye miktar n n dü ürülmesine ili kin esas sözle me de i ikliklerinde Kurum onay al naca na ili kin hükme, esas sözle mede yer verilmesi zorunludur. Esas sözle mede yap lan tadillere ili kin nüshalar, ayr ca sunulmayacak olup, yukar da da ifade edildi i üzere, esas sözle me metnine i lenmi olarak sunulmas gerekmektedir.) 4) Üretim Tesisine li kin: a) Bilgi Formu (Ek 2-d) b) Üretim Tesisinin Yerini Gösteren 1/ Ölçekli Harita (5 nüsha) (*) (Üretim tesisinin kurulaca yer, s n rlar n belirleyen kö e koordinatlar n da içerecek ekilde harita üzerinde i aretlenerek belirtilir. Güne enerjisine dayal üretim tesisinin kurulaca yer, s n rlar n belirleyen kö e koordinatlar n da içerecek ekilde harita üzerinde i aretlenerek belirtilir. Santral sahas alan kö e noktalar ile numaralar, santral sahas alan s n r, santral sahas alan içindeki güne ölçüm istasyonu ile 1

2 öngörülen idari bina, aksam, alt tesisi ve üretim tesisine ait yard mc ünitelere ait yerler harita üzerinde i aretlenerek belirtilir.) c) Üretim Tesisinin Yerle im Yeri Projesi (2 nüsha) (*) (Mevcut mülkiyet durumunun (da l m n n) gösterildi i 1/5.000 ölçekli kadastral pafta üzerinde, üretim tesisine ait tüm tesislerin yerle im yerleri ve s n rlar çizilerek gösterilecektir. Ayr ca bu paftada, tesis yerine ili kin il-ilçe-köy-mahalle-ada-parsel bilgileri de yer al r. Kadastral paftan n lejant nda, üretim tesisi yerinin hâlihaz rdaki imar durumuna (orman, mera, tar m arazisi, sanayi, mesken v.s) ve arazinin mülkiyet da l m na (miktar ve oranlar da belirtilerek kamu- ah s-vak f-v.s) ili kin bilgiler de yer al r.) ç) Tek Hat emas (5 nüsha). (Üretim tesisinin ba lanaca /ba l oldu u ba lant noktas n ve gerilim seviyesini gösteren tek hat emas, ilgili da t m ve/veya iletim hatlar ile da t m merkezi ve/veya trafo merkezini içerecek ekilde haz rlan r. Üretim lisans ba vurular na ili kin olarak, üretim tesisi baras na tüketici ba lanacak ise bu husus özellikle tek hat emalar nda belirtilir ve aç klama notu yaz l r.) d) ÇED Yönetmeli i Ek 5 de belirtilen duyarl yöreler kapsam nda olup olmad na ili kin beyan. (Ba vuruda bulunulan üretim tesisi alan n n söz konusu duyarl yöreler kapsam nda olmas halinde, hangi duyarl alanlar n içinde bulundu unun aç kça ve tek tek belirtilmesi ile duyarl alana ili kin ilgili mevzuat n ba vuru kapsam ndaki üretim tesisinin yap lmas na engel te kil edip etmedi i hususunun aç klanmas gerekmektedir.) e) lgili kurumdan al nm olan ve yerle im yerinin mevcut imar durumunu gösteren belge ile imar tadilat n n gerekmesi halinde tadilat n yap lmas n n önünde herhangi bir mevzuat engeli olup olmad hakk nda irket beyan. f) Proje geli tirilen arazinin, proje santral sahas n n; Mutlak tar m arazilerini, Özel ürün arazilerini, Dikili tar m arazilerini, Sulu tar m arazilerini, Çevre arazilerde tar msal kullan m bütünlü ünü bozan alanlar, kapsamad na ili kin G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl veya söz konusu Bakanl n l/ lçe Müdürlüklerinden al nacak belgenin asl veya noter onayl sureti veya söz konusu belgenin asl ile birlikte sunulacak fotokopisi. 2

3 (Belgenin/belgelerin içeri inde, söz konusu belgenin/belgelerin, ba vuru yap lan proje santral sahas n n tamam n kapsad n n net bir ekilde ifade edilmesi gerekmektedir.) 5) Üretim tesisinde yerli do al kaynak kullan lmas halinde; -Rüzgâr veya güne enerjisine dayal kaynaklar aç s ndan; üretim tesisinin kurulaca sahan n ba vuruda bulunacak tüzel ki inin mülkiyetine konu olmas halinde, sahan n mülkiyet hakk na sahip olundu una ili kin belge, -Tesisin kurulaca saha üzerinde Yönetmelik kapsam nda son üç y l içinde elde edilmi en az bir y l süreli standard na uygun rüzgâr veya güne ölçümü, ( Bu kapsamda ; - Güne enerjisine dayal önlisans ba vurusu esnas nda Yönetmeli in Ek-5 inde yer alan Güne Ölçüm stasyonu Kurulum Raporu ve Ek-6 s nda yer alan Güne Ölçüm Sonuç Raporu nun, kuruma sunulmas zorunludur. Söz konusu raporlar n noter onayl birer sureti veya as llar ile birlikte fotokopisi/fotokopileri sunulur.) 6) Önlisans ba vurusunda bulunan tüzel ki i ile bu tüzel ki inin; a) Yüzde on ve üzerinde, halka aç k irketlerde yüzde be ve üzerinde do rudan veya dolayl pay na sahip olan gerçek veya tüzel ki i veya ki ilerin, b) Lisans iptal tarihinden önceki bir y l içerisinde görevden ayr lm olanlar dâhil, yönetim kurulu ba kan ve üyelerinin, 6446 say l Elektrik Piyasas Kanununun 5 inci maddesinin sekizinci f kras kapsam nda yasakl olmad na ili kin beyan. (Bu kapsamda Ek-4 te yer alan örne e uygun beyannamenin sunulmas gerekmektedir.) 7) Tüzel ki ilikte do rudan veya dolayl pay sahibi olan gerçek ve tüzel ki ilerin, pay oran ve tutarlar belirtilmek suretiyle, ortakl k yap s n ortaya koyan bilgiler. (Bu kapsamda, gerçek ki i ortak ya da ortaklara ula l ncaya kadar ortakl k yap s n ortaya koyan bir ema haz rlan r. Tüzel ki inin ortakl k yap s nda dolayl pay sahipli inin de ayr ca hesaplanmas ve yüzde on ve üzerinde do rudan veya dolayl pay sahibi olan ortaklar n pay oranlar n n (% olarak) gösterilmesi gerekir. Önlisans al n ncaya kadar ortakl k yap s nda herhangi bir de i iklik olmas durumunda, ortakl k yap s n ve pay oranlar n ortaya koyan bilgi ve belgelerle birlikte bu eman n güncellenerek Kuruma sunulmas gerekir. Dolayl ortaklar aç s ndan gerçek ki i ortaklar n, varsa birbirleri ile olan akrabal k ili kileri (anne, baba, karde, e v.s) belirtilir ve Yönetmelik kapsam nda belirtilenler, dolayl pay sahipli i oranlar n n 3

4 belirlenmesinde birlikte dikkate al n r. Yönetmeli in 51 inci maddesi çerçevesinde, ba vuruda bulunan tüzel ki inin önlisans na derç edilecek olan dolayl pay sahipli i oran n n tespitinde, ilgili tüzel ki inin beyan esas al n r. Ayr ca irketin ortakl k yap s na ili kin bilgiler Excel format nda da haz rlanarak elektronik ortamda (1 adet) sunulacakt r.) 8) Yönetmelikte yer alan kontrol tan m çerçevesinde bir ili kinin varl halinde bu hususu izah eden beyan ve bu hususu tevsik eden bilgi ve belgeler. (Kontrol: Bir tüzel ki i üzerinde ayr ayr ya da birlikte, fiilen ya da hukuken belirleyici etki uygulama olana n sa layan haklar, sözle meler veya ba ka araçlarla ve özellikle bir tüzel ki inin malvarl n n tamam veya bir k sm üzerinde mülkiyet veya i letilmeye müsait bir kullanma hakk yla veya bir tüzel ki inin organlar n n olu umunda veya kararlar üzerinde belirleyici etki sa layan haklar veya sözle melerle meydana getirilen haklar ifade eder (Yönetmelik m.4/1.ü). 9) Tüzel ki inin güncel sermaye tutar n gösteren belgeler. (Bu kapsamda; irket sermayesinin; üretim tesisi için Kurum taraf ndan öngörülen toplam yat r m tutar n n asgari yüzde be ine, nükleer enerjiye dayal üretim tesisi kurulmas için yap lan önlisans ba vurular aç s ndan asgari yüzde birine tekabül etmesi zorunludur. Ayr ca, Asgari sermaye hesab yap l rken Yönetmeli in 12 nci maddesinin dokuzuncu f kras hükümlerinin de göz önünde bulundurulmas gerekir.) 10) Banka Teminat Mektubu (Ek-3), (Banka teminat mektubunun ilgili banka ubesi taraf ndan düzenlendi ine ve imza sahiplerinin söz konusu banka teminat mektubunu düzenlemeye yetkili olduklar na ili kin teyit yaz s ve an lan mektup ve yaz y imzalayan personelin imza sirkülerinin, banka teminat mektubu ile birlikte sunulmas gerekmektedir.) 11) Önlisans ba vurusunda bulunulan y l itibariyle geçerli önlisans alma bedelinin Kurum hesab na yat r ld na ili kin belge. (Yerli do al kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal üretim tesisi kurmak üzere önlisans almak için ba vuruda bulunan tüzel ki ilerin önlisans alma bedelinin yüzde onunu Kurum hesab na yat rmalar yeterlidir.) 4

5 12) Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri vb. gibi özel kanunla kurulmu bölgelerde kurulacak üretim tesisleri için yetkili merciden üretim tesisi kurulmas nda sak nca olmad na ili kin beyanname. (*) (a) bendi çerçevesinde haz rlanan dosyalar word ve excel dosyalar olarak, (b) ve (c) bentlerinde istenen haritalar ise resim dosyas (jpeg) olarak elektronik ortama kopyalanarak da verilecektir (2 adet). 5

6 AÇIKLAMALAR: 1) Liste, anonim irket esas al narak haz rlanm t r. Bu nedenle, esas sözle me ibaresinin limited irketler için sözle me olarak anla lmas gerekmektedir. 2) Önlisans alma bedelleri, her y l Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu Karar yla belirlenerek Resmi Gazetede ilan edilmektedir. Ayr ca söz konusu Kurul Karar na Kurum internet sayfas ndan da ula labilir. 3) Asgari sermaye hesab yap l rken Yönetmelikte öngörülen mevcut hüküm ile kaynak baz nda birim yat r m tutarlar n belirleyen ve Kurum internet sitesinde yay mlanan tablo esas al nmal d r. 4) Teminat mektubu tutar n n nas l hesaplanaca Enerji Piyasas Düzenleme Kurul Karar yla belirlenerek ilan edilmektedir. Ayr ca söz konusu Kurul Karar na Kurum internet sayfas nda da ula labilir. 5) Kuruma yap lacak önlisans ba vurular nda; ba vuru dosyas ndaki tüm belgeler, A.Önlisans Ba vurusunda Sunulmas Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi ndeki s raya uygun olarak dosyalan r. 6) Kamu kurum ve kurulu lar taraf ndan düzenlenen belgelerin as llar ile noter onayl belgeler haricindeki tüm belgeler, lisans ba vurusunda bulunan tüzel ki ilik ka esi üzerine, tüzel ki ili i temsil ve ilzama yetkili ah s/ ah slarca isim belirtilmek suretiyle, imzalanm ekilde sunulur. 7) Önlisans ba vuru dosyas na konacak belgeler, (aksi belirtilmemi ise) bir nüsha olarak düzenlenir ve tek bir ba vuru dosyas sunulur. Ayn anda birden fazla önlisans ba vurusunda bulunulmas halinde, ba vuru kapsam nda talep edilen (tüzel ki i ve ortaklar na ait bire bir ayn olan) bilgi ve belgelerden asl veya noter tasdikli suretleri, di er ba vuru dosyalar nda bu durumun aç kça belirtilmesi kayd yla, önlisans ba vuru dosyalar ndan birine konulabilir. Di er önlisans ba vuru dosyalar ; bu belgelerin asl na uygunlu u önlisans ba vurusunda bulunan tüzel ki ilik ka esi üzerine, tüzel ki ili i temsil ve ilzama yetkili ah s/ ah slarca isim belirtilmek suretiyle, imzalanm fotokopiler ile düzenlenebilir. Önlisans ba vurusunda bulunan tüzel ki inin, daha önce Kuruma verilmi bir önlisans ba vuru dosyas n n bulunmas, tüzel ki iyi gerekli belgeleri öngörülen biçimde vermekten muaf k lmaz. 8) Yabanc ortaklara ili kin olarak yurt d ndan temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin yetkili makamlar nca veya Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsoloslu unca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferans çerçevesinde haz rlanan Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kald r lmas Sözle mesi hükümlerine uygun biçimde düzenlenir ve 6

7 ba vuruya eklenir. Gerek görülmesi halinde belgelerin yeminli tercüme bürolar nca yap lm tercümeleri de talep edilebilir. 9) Kamu tüzel ki ileri taraf ndan yap lan önlisans ba vurular nda; Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli inde kamu tüzel ki ileri için belirtilen istisnalar göz önünde bulundurulmak suretiyle listedeki gerekli belgelerin haz rlanarak Kuruma sunulmas gerekmektedir. 10) Banka teminat mektubunun, içeri inde herhangi bir de i iklik yap lmadan sadece ilgili bölümler doldurulmak suretiyle Kuruma sunulmas gerekmektedir. 11) htiyaç duyulmas halinde; Kurum taraf ndan bu listede belirtilenler d nda her türlü ilave bilgi ve belge istenebilir. 7

8 Ek-1 ÖNL SANS BA VURU D LEKÇES T. C. ENERJ P YASASI DÜZENLEME KURUMU BA KANLI INA...( linde/ llerinde).kurulmas planlanan üretim tesisi için önlisans almay talep etmekteyiz. Önlisans ba vurumuzun kabulünü ve tüzel ki ili imize önlisans verilmesini arz ederiz. Tüzel Ki iyi Temsile Yetkili Ki i veya Ki ilerin Ad -Soyad mza Ka e Tarih Tüzel ki inin ticaret unvan : Tüzel ki inin Ticaret ve/veya Sanayi Odas na kay tl oldu u il: Tüzel ki inin ticaret sicil nosu: Tüzel ki inin vergi nosu: Tüzel ki inin kanuni ikametgah adresi: Telefon: Faks: Kay tl elektronik posta adresi (KEP): 8

9 Ekler: Önlisans Ba vurusunda Sunulmas Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi nde belirtilen bilgi ve belgeler eklenecektir. 9

10 Ek-2/d GÜNE ENERJ S NE DAYALI ÜRET M TES S NE L K N B LG FORMU Ba vuru sahibi tüzel ki i Üretim tesisi ad GES Üretim tesisinin yeri li lçesi Teknoloji Türü Fotovoltaik Sistemler Üretim tesisinin toplam kurulu gücü 1. MW Termal Sistemler Mevcut kurulu gücü ile üretebilece i y ll k azami üretim miktar 2.. kwh/y l Öngörülen sisteme ba lant noktas veya ba lant bölgesi 3 Üretim tesisinin mevcut fiziki durumu 4 Öngörülen üretim tesisi yerine ait pafta ad /adlar (1/ ölçekli) Öngörülen santral sahas na ait kö e koordinatlar (UTM 6 derece - ED 50 Datum) Öngörülen alt merkezi koordinatlar (UTM 6 derece - ED 50 Datum) E N K1 XXXXXX,XX YYYYYYY,YY K2 XXXXXX,XX YYYYYYY,YY E N M1 XXXXXX,XX YYYYYYY,YY M2 XXXXXX,XX YYYYYYY,YY Güne Ölçüm stasyonu koordinatlar (UTM 6 derece - ED 10 E N

11 50 Datum) GÖ XXXXXX,XX YYYYYYY,YY Santral sahas alan n n yüzölçümü (km 2 ) Yatay yüzeye gelen y ll k toplam güne radyasyonu de eri Öngörülen proje kapasite faktörü 5 kwh/m 2 -y l %.... Önlisans Ba vurusunda Bulunan Tüzel Ki iyi Temsil ve lzama Yetkili Ki i veya Ki ilerin Ad -Soyad mza Ka e Tarih 1 Virgülden sonra en fazla üç basamakl olarak belirtilecektir. 2 Y ll k azami elektrik enerjisi üretim miktar ; lgili Kurul Karar na göre belirlenecektir. 3 Verilen tek hat emas na belirtilene uygun ekilde, üretim tesisinin ba lanmas n n talep edildi i nokta belirtilecektir. 4 Ba vuru tarihi itibariyle üretim tesisinin durumu belirtilecektir ( proje - in a kurulu - i letilmeye haz r v.s. gibi) 5 lgili Kurul Karar na göre belirlenecektir. 11

12 Ek-3/a Önlisans ba vurusunda Kuruma sunulmas gereken teminat mektubu örne i Tarih : No : TEM NAT MEKTUBU T.C. ENERJ P YASASI DÜZENLEME KURUMU BA KANLI INA Muhsin Yaz c o lu Caddesi No:51/C Yüzüncüy l-ankara li.. lçesi,.mevkiinde kurulmas planlanan, dayal MWm kurulu gücünde ad ndaki üretim tesisi için Enerji Piyasas Düzenleme Kurumuna (Kurum) önlisans ba vurusunda bulunacak/önlisans verilen.. n n ( irket), Kuruma vermek zorunda oldu u teminat tutar olan (rakam ve yaz ile) TL. yi Bankam z garanti etti inden, 6446 say l Elektrik Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli inde belirtilen teminat mektubunun irat kaydedilmesini gerektiren hallerin gerçekle ti ine Kurul taraf ndan karar verildi i taktirde, protesto çekmeye, hüküm ve irketin iznini almaya gerek kalmaks z n ve irket ile Kurum aras nda ortaya ç kacak herhangi bir uyu mazl k ve bunun ak bet ve kanuni sonuçlar nazar itibara al nmaks z n ve kay ts z arts z, yukar da yaz l tutar ilk yaz l talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait temerrüt faizi ile birlikte ödeyece imizi, Bankan n imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu s fat yla ve Banka ad ve hesab na gayr kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. bu teminat mektubu kesin, süresiz ve limit d d r. 12 BANKASI A..

13 UBES Banka yetkililerinin isim, unvan ve imzalar Ek-4 P YASAYA G R YASA INA L K N BEYAN Ek-4/a Halka Aç k Olan Tüzel Ki iler çin P YASAYA G R YASA INA L K N BEYAN Önlisans ba vurusunda bulunan irketimiz ile irketimizde yer alan; a) Yüzde be ve üzerinde do rudan veya dolayl paya sahip olan gerçek veya tüzel ki i veya ki ilerin, b) Mevcut ve daha önceki yönetim kurulu ba kan ve üyelerinin, 6446 say l Elektrik Piyasas Kanununun 5 inci maddesinin sekizinci f kras kapsam nda yasakl olmad n beyan ederiz. irketi irket yetkilisinin/yetkililerinin isim, unvan ve imzas 13

14 Ek-4/b Di er Tüzel Ki iler çin P YASAYA G R YASA INA L K N BEYAN Önlisans ba vurusunda bulunan irketimiz ile irketimizde yer alan; a) Yüzde on ve üzerinde do rudan veya dolayl paya sahip olan gerçek veya tüzel ki i veya ki ilerin, b) Mevcut ve daha önceki yönetim kurulu ba kan ve üyelerinin, 6446 say l Elektrik Piyasas Kanununun 5 inci maddesinin sekizinci f kras kapsam nda yasakl olmad n beyan ederiz. irketi irket yetkilisinin/yetkililerinin isim, unvan ve imzas 14

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK

EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Soru ve Açıklamalarla Kamu İhalelerinde EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Banka referans mektupları Bilanço ve eşdeğer belgeler İş hacmine ilişkin belgeler Düzenlenme ve Onay Şekilleri Değerlendirme Esasları Örnek

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Müflteri No. Ad Soyad / Unvan GENEL KRED SÖZLEfiMES Bir taraftan, (1) Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu fiiflli 34394 STANBUL-TÜRK YE adresinde mukim ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalar na tabi olarak faaliyet

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3242-2 Karar Tarihi : 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında; ekteki Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu

Detaylı