Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar."

Transkript

1 TEBLİĞ DıĢ Ticaret MüsteĢarlığından: ÇEVRENĠN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN ĠTHALATINA DAĠR DIġ TĠCARETTE STANDARDĠZASYON TEBLĠĞĠ Tebliğ No: (2009/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatında, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine iliģkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 7/9/2005 tarih ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren DıĢ Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesinin (d) ve (g) bentlerine istinaden hazırlanmıģtır. Ġthalatçı kayıt belgesi MADDE 4- (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatı, Çevre ve Orman Bakanlığı ndan alınan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt Ġthalatçısı Kayıt Belgesine sahip firmalar tarafından gerçekleģtirilebilir. (2) Kayıt Belgesi alınabilmesi için ithalatçı tarafından ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirküleri ve (Ek-2) de yer alan taahhütname ile birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı na baģvurulur. (3) 2008 yılı içerisinde verilmiģ olan Kayıt Belgeleri, dilekçe ve (Ek-2) deki taahhütnamenin verilmesi halinde 2009 yılı sonuna kadar geçerlidir. Ancak, söz konusu Kayıt Belgesinin verilmesine esas bilgi ve belgelerin herhangi birinin geçerliliğini yitirmesi veya bunlarda değiģiklik olması halinde 30 gün içerisinde kayıt belgesinin yenilenmesi zorunludur. (4) Kayıt Belgeleri, bu Tebliğ kapsamında yapılacak tüm ithalat iģlemlerinde geçerli olup, bu iģlemlerde dayanak teģkil eder. (5) Kamu kurum ve kuruluģları, üniversiteler ile özel kanunlarla kurulmuģ kamu tüzel kiģiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu olmayan ithalatçılardan ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası aranmaz. Yakıtın BoĢaltılması MADDE 5- (1) Bu Tebliğin (Ek-1) sayılı listesinde yer alan yakıtların ithalatında, ithalatçı veya temsilcisi tarafından; a) BaĢvuru Dilekçesi (Ek-3) b) Yakıt BoĢaltma Formu (Ek-4), c) Yakıtın Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenen limit değerlere (her bir parametresi) uygun olduğunu gösterir onaylı yükleme analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi, ile birlikte yakıt boģaltılmadan önce, yakıtın boģaltılacağı gümrük idaresinin bulunduğu Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü ne baģvurulur.

2 MADDE 6 - (1) 5 inci maddede belirtilen belgelerin, Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uygun bulunması durumunda, Yakıt BoĢaltma formu onaylanarak ithalatçı veya temsilcisine verilir. (2) Yükleme Analiz sonuçlarının Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünce uygun bulunmaması veya analiz sonuçlarında eksik, yanlıģ veya yanıltıcı sonuçlar tespit edilmesi durumunda, ilgili Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yakıtın gümrüklü sahaya boģaltılmasına müsaade edilmez ve ilgili gümrük idaresine yakıtın gümrüklü sahaya boģaltılamayacağına dair yazılı bilgi verilir. (EK-5) (3) Ġlgili Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünden uygun görüģ alınmadan, ithale konu yakıt boģaltılamaz. Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde, analiz sonuçları uygun olmayan yakıtlar, ithalatçı veya temsilcisi tarafından menģe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade veya üçüncü ülkeye transit edilir. (4) Yakıtın depolanması için gümrüklü sahada yeterli alan bulunmaması durumunda, gümrük idaresinin uygun gördüğü gümrüklü saha dıģındaki bir alanda da yakıt depolanabilir. Yakıtın depolanması için karada depo ve yer temini mümkün olmaması durumunda, ithalatçı veya temsilcisinin talebi ve ilgili gümrük idaresince de uygun görülmesi halinde, ithale konu yakıt gemide bekletilebilir. (5) Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yükleme analiz sonuçları uygun görülen ve gümrüklü sahaya veya gümrük idaresince uygun görülen alana boģaltılmasına izin verilen yakıtlar alanda bulunan diğer yakıtlarla karıģtırılmadan ayrı depolanacaktır. Yakıtın Çekilmesi MADDE 7 - (1) Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yükleme analiz sonuçları uygun görülen ve gümrüklü sahaya veya gümrük idaresince uygun görülen alana boģaltılan veya gemi üzerinde bekletilen yakıtlar gümrükten çekilmeden önce ithalatçı firma tarafından çekilecek her parti için; a) Ġhracatçı faturası ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi b) Uygunluk Belgesi (2 adet) (Ek-8) c) Ġthalatçı firma aracılığı ile ithal edilecek yakıtlar için sanayici(ler) tarafından verilecek taahhütname (Ek-10) ile birlikte yakıtın gümrükten çekileceği gümrük idaresinin bulunduğu Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü ne baģvurulur. (2) Yakıt gümrükten çekilmeden önce Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilisi, gümrük yetkilisi, ithalatçı Ģirket/firma yetkilisi ve uluslararası gözetim firması yetkilisinden oluģan numune alma komisyonu gözetiminde uluslararası gözetim firması görevlisi tarafından Çevre ve Orman Bakanlığı nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde, uygunluk belgesinde çekileceği belirtilen ithale konu yakıtı temsil etmek üzere numune alınır ve (Ek-7) de yer alan Numune Alma Tutanağı düzenlenir. Alınan numune, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı veya Çevre ve Orman Bakanlığı ndan Laboratuvar Yeterlik Belgesi almıģ laboratuvarlarda analiz ettirilir. (3) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde alınmayan, gönderilmeyen numuneler ile belirtilen laboratuvarların dıģında yaptırılan analizler geçersiz sayılır. (4) Analiz belgeleri, analizi yapan Laboratuar tarafından ilgili Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilir. (5) Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünce, yakıtın numune analiz sonucunun uygun bulunması durumunda, (Ek-8) de yer alan Uygunluk Belgesi onaylanarak ithalatçı veya temsilcisine, uygun bulunmaması durumunda ise (Ek-9) da yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenerek, ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir. (6) Uygunluk belgesi verildiği tarihten itibaren 90 gün için geçerlidir. Bu süre uzatılamaz.

3 (7) Uygun bulunmayan yakıt, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karģılanmak üzere, gümrük mevzuatında geçici depolama yerlerinde bulunan eģya için öngörülen süreler içinde menģe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade veya üçüncü ülkeye transit edilir. MADDE 8- (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatı için uygunluk belgesi almıģ firmalar, a) Ġthal edilen her bir parti yakıt için düzenlenen gümrük giriģ beyannamesinin gümrük idaresince onaylı suretini, ithalat iģleminin gerçekleģmesinin ardından 30 gün içinde, b) Ġthalatı gerçekleģtirilen (Ek-1) sayılı liste kapsamı yakıtların fabrikalara teslim edildiğini belirten teslim tesellüm belgesini (kendi ihtiyaçları için getirenler hariç), yakıt gümrükten çekildikten sonra ithalatçı firma tarafından en geç 60 gün içerisinde, c) Süresi içinde kullanılmayan Uygunluk Belgelerini firma tarafından 30 gün içinde Uygunluk Belgesinin alındığı Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür. Bu maddede sayılan yükümlülükler tam olarak yerine getirilmediği takdirde, müteakip boģaltma yazısı ve uygunluk belgesi talepleri değerlendirmeye alınmaz. Ancak, eksikliklerin firma tarafından tamamlanması ve ilgili Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünce de uygun görülmesi halinde yeni talepler değerlendirilir. Analiz sonuçlarına itiraz ve istisnai durumlar MADDE 9 - (1) Gümrükten çekilmeden önce alınan numunenin analiz sonucunun, uygun bulunmaması durumunda, analiz sonucunun tebliğinden itibaren 7 iģ günü içerisinde, firmanın yazılı isteği üzerine ve giderleri firma tarafından karģılanmak üzere, ilk analizi yapan laboratuar dıģında Bakanlıkça yetkilendirilmiģ bir laboratuara, Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünde bulunan Ģahit numunenin analizi yaptırılır: a) ġahit numune analiz sonucunun uygun bulunması durumunda, Uygunluk Belgesi düzenlenerek, ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir. b) ġahit numune analiz sonucunun uygun bulunmaması durumunda ise ithalatın yapılamayacağı, nihai Uygunsuzluk Yazısı düzenlenerek ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir. (2) Isınma amaçlı olarak getirilmiģ olan ancak ısınma amaçlı yakıt özelliklerini sağlamayarak Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünce gümrükten çekilmesine izin verilmeyen yakıtlara, sanayi amaçlı yakıt özelliklerini sağlaması durumunda, firmanın talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, sanayi amaçlı kullanılmak üzere Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yeni Uygunluk Belgesi düzenlenebilir. Muafiyet MADDE 10 - (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan ve G.T.Ġ.P.'li antrasitlerin (Çevre ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek miktarlarda) filtrasyon amacıyla kullanılmak üzere ithalatında veya (Ek-1) sayılı listede yer alan G.T.Ġ.P. li yakıtların (Çevre ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek miktarlarda) laboratuarlarda araģtırma ve analizlerde kullanılmak amacıyla ithalatında, her ithalat iģleminden önce her bir madde için ekli taahhütnamenin (Ek-6), Çevre ve Orman Bakanlığı na verilmesi ve Çevre ve Orman Bakanlığınca uygun görülmesi halinde Uygunluk Belgesi düzenlenmez. Bu durumda, Uygunluk Belgesi aranmadan anılan maddenin ithal edilebileceğini belirten bir yazı Çevre ve Orman Bakanlığı nca, gümrük idarelerine sunulmak üzere ithalatçı veya temsilcisine verilir. (2) Uygunluk Belgesi almadan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtları filtrasyon veya laboratuarlarda araģtırma ve analizlerde kullanılmak amacıyla ithal etmek isteyen ithalatçıların Çevre ve Orman Bakanlığından Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt Ġthalatçısı Kayıt Belgesi alması zorunludur.

4 Gümrük idaresince yapılacak iģlemler MADDE 11 - (1) 6 ncı maddenin 1. fıkrası kapsamında analiz sonucunun uygun bulunması durumunda, Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından onaylanan Yakıt BoĢaltma Formuna istinaden yakıtın gümrüklü sahaya veya gümrük idaresince uygun görülen alana boģaltılmasına veya gemide bekletilmesine ilgili gümrük idaresi tarafından izin verilir. (2) Analiz sonuçlarının uygun bulunmaması veya analiz sonuçlarında eksik, yanlıģ veya yanıltıcı sonuçlar tespit edilmesi durumunda, 6 ncı maddenin 2. fıkrası uyarınca, Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından ilgili gümrük idaresine bildirimde bulunulur ve gümrük idaresince yakıtın gümrüklü sahaya boģaltılmasına müsaade edilmez. (3) Çevre ve Orman Bakanlığı nca düzenlenen, bu Tebliğin 8 inci maddesi kapsamına giren yakıtların Uygunluk Belgesi aranmadan ithal edilebileceğini ve 6 ncı maddede tanımlanan boģaltma prosedürüne tabi tutulmayacağını belirten yazının ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulması üzerine, gümrük idaresince boģaltma yazısı ve Uygunluk Belgesi aranmaz. (4) (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatında, Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından verilecek Uygunluk Belgesi beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır. (5) Ġlgili gümrük idaresince, Uygunsuzluk Yazısı, yakıtın taģıma belgesine veya ilgili gümrük beyannamesine iliģtirilir. Uygulamaya iliģkin önlemler MADDE 12 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı (DıĢ Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir. (2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat MADDE 13 - (1) 31/12/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara ĠliĢkin Tebliğ (DıĢ Ticarette Standardizasyon: 2008/7) yürürlükten kaldırılmıģtır. GEÇĠCĠ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkıģ ülkesinde ihraç amacıyla taģıma belgesi düzenlenmiģ veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuģ olan yakıtların ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2008/7 sayılı DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu iģlemlere uygulanır. Yürürlük MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini DıĢ Ticaret MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

5 Ek-1 Kontrole Tabi G.T.Ġ.P. Madde Ġsmi Yakıtlar Uçucu madde limiti (kuru halde,serbest mineral madde esasına göre) %10'u geçmeyen antrasitler Diğer antrasitler Kokluk bitümenli taģkömürü Diğer bitümenli taģkömürleri Diğer taģkömürleri TaĢkömüründen elde edilen briketler TaĢkömüründen elde edilen topaklar TaĢkömüründen elde edilen diğer katı yakıtlar Linyit (toz haline getirilmiģ olsun olmasın fakat aglomere edilmemiģ) Aglomere linyit TaĢkömürü,linyit ve turbdan elde edilen kok ve sömikok (aglomere edilmiģ olsun olmasın); karni kömürü (sömikok ve karni kömürü??? hariç) Kalsine edilmemiģ petrol koku Kalsine edilmiģ petrol koku

6 Ek-2 DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI NA.../.../2009 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların Ġthalatına Dair DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/7) kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı nca firmamız adına düzenlenen Çevrenin Korunması Açısından Kontrol Altında Tutulan Yakıt Ġthalatçısı Kayıt Belgesi çerçevesinde 2009 yılı içerisinde ithal edeceğimiz yakıtların ithalatı ve kullanımı aģamasında; - Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yükleme analiz sonuçları uygun görülen ve gümrüklü sahaya veya gümrük idaresince uygun görülen alana boģaltılmasına izin verilen yakıtların alanda bulunan diğer yakıtlardan ayrı depolayacağımızı - Yakıt gümrükten çekilmeden önce numune alma komisyonu tarafından alınan numunenin analiz sonucuna göre çekilmesine izin verilmeyen yakıtı, gümrük mevzuatında geçici depolama yerlerinde bulunan eģya için öngörülen süreler içinde menģei veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade veya üçüncü ülkeye transit edeceğimizi (Bakanlıkça uygun bulunmaması durumunda gümrükten çekilmesine izin verilmeyen ve ısınma amaçlı olarak getirilmiģ olan yakıt sanayi amaçlı yakıt özelliklerini sağlıyorsa, firmanın talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, sanayi amaçlı kullanılmak üzere Uygunluk Belgesi düzenlenenler hariç), - Sanayi amaçlı kullanılmak üzere ithal edilen yakıtları Uygunluk Belgesinde belirtilen fabrika veya tesislere teslim edeceğimizi (Bakanlığın bilgisi ve onayı dahilinde kullanım amacı ve kullanıcısı değiģtirilenler hariç), - Çevre ve Orman Bakanlığı nın bilgisi ve onayı olmadan yakıtı amacı dıģında kullanmayacağımızı, Yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birisine aykırı hareket edildiği takdirde ithale konu malın CIF değerinin % 60'ını; - Analiz sonuçları uygun olan yakıt özelliklerinin tüketiciye veya son kullanıcıya kadar korunmasını temin etmek üzere her türlü tedbiri alacağımızı, yetkili merciler tarafından yapılan denetim sonucu alınan numunenin analiz sonuçlarının Çevre ve Orman Bakanlığı nın belirlemiģ olduğu yakıt özelliklerinden herhangi bir parametreyi sağlamaması durumunda, bu durumu tespit edilen veya bu durumda satıģa sunulan yakıt miktarı ile ithale konu yakıta ait gümrük giriģ beyannamesinde gösterilen CIF birim değerinin (beyanname üzerinde 1 Mton a eģdeğer tutar) çarpımı sonucu elde edilen değerin %60 ını, Bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satıģ kuru üzerinden hesaplanacak TL karģılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma adresi : Firmanın bağlı bulunduğu vergi : dairesinin adı Firmanın vergi sicil numarası : Firma yetkilisinin adresi : Not: Taahhütname Çevre ve Orman Bakanlığı na verilecektir. Firma Unvanı Yetkilinin Ġsmi ve Ġmzası Tarih

7 Ek-3 BaĢvuru Dilekçesi T.C.... VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü... /... / 2009 Ġthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan yakıt/yakıtlar için doldurduğumuz Yakıt BoĢaltma Formunun onaylanmasını istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve Ģartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz. Ekleri: - Yakıt BoĢaltması Formu (2 adet) - Yükleme Analiz Belgesi ve Tercümesi - Diğer Firma Unvanı Yetkili Ġmza

8 EK-4 Yakıt BoĢaltma Formu T.C.. VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü YAKITIN BOġALTILMASI BoĢaltma Ġzni No BoĢaltma Ġzni Tarihi Tarafımızca düzenlenen aģağıdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların Ġthalatına Dair DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/7) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz. Firma kaģesi Yetkili Adı ve Soyadı Ġmza Ġthalatçı Kayıt Belgesi No Ġthalatçı Firmanın Unvanı Ġthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası Ġthalatçı firmanın Adresi ve telefon no Yakıtın Kullanım amacı Yakıtın GiriĢ Gümrüğü Yakıtın Miktarı Yakıtın G.T.Ġ..P. no su Ġhracatçı firmanın ticaret unvanı Yakıta ait Faturanın Tarihi ve Sayısı Yakıtın yüklendiği ülke Yakıtın menģei ülkesi Yükleme analizini yapan laboratuarın ünvanı Yükleme analiz belgesi tarih ve sayısı Yakıtı getiren taģıtın adı veya plakası Yakıtın boģaltılacağı alan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların Ġthalatına Dair DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/7) hükümlerine göre yükleme analiz belgesi Ġl Müdürlüğümüzce değerlendirilmiģ olup, Yükleme Analiz Belgesi Sonuçlarına Göre Yakıtın GÜMRÜKLÜ SAHAYA BOġALTILMASINDA SAKINCA YOKTUR. Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiģtir. Ġmza ve mühür Tarih Not: Bu form ithalatçı firma tarafından doldurularak Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilecektir.

9 EK-5 T.C.. VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü Sayı : B.18 Konu : Yakıtın BoĢaltılmaması ĠLGĠLĠ GÜMRÜK ĠDARESĠ firması/ģirketi tarafından aģağıda belirtilen bilgiler kapsamında.. limanına getirilecek yakıtın yükleme analiz belgesi Ġl Müdürlüğümüze verilmiģ olup, Yükleme Analiz Belgesi Sonuçlarına Göre Yakıt Gümrüklü Sahaya BOġALTILAMAZ. Bu çerçevede ithalatçı firma tarafından yakıt menģe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade veya üçüncü ülkeye transit edilmesi gerekir. Bilgilerinizi arz/rica ederim. DAĞITIM 1-Ġthalatçı firma 2- Ġlgili Gümrük Ġdaresi Yetkili Ġmza Ġthalatçı Kayıt Belgesi No Ġthalatçı Firmanın Unvanı Ġthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası Ġthalatçı firmanın Adresi ve telefon no Yakıtın Kullanım amacı Yakıtın GiriĢ Gümrüğü Yakıtın Miktarı Yakıtın G.T.Ġ..P. no su Ġhracatçı firmanın ticaret unvanı Yakıta ait Faturanın Tarihi ve Sayısı Yakıtın yüklendiği ülke Yakıtın menģei ülkesi Yükleme analizini yapan laboratuarın ünvanı Yükleme analiz belgesi tarih ve sayısı Yakıtı getiren taģıtın adı veya plakası Yakıtın boģaltılacağı alan Not: Bu form Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünce düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecektir

10 Ek-6 Filtrasyon / Laboratuvarlarda AraĢtırma ve Analizlerde Kullanılacak Maddeleri Ġthal Edecekler Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI NA.../.../2009 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların Ġthalatına Dair DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/7) çerçevesinde,... G.T.Ġ.P.'li... kg/ton/m3... isimli maddeyi filtrasyon/ laboratuvarlarda araģtırma ve analiz amaçlı kullanılmak üzere ithal edeceğimizi, üçüncü kiģilere devir etmeyeceğimizi, söz konusu maddenin ithali ve kullanımı aģamasında malın cins ve niteliği konusunda meydana gelebilecek ve ilgili mevzuata aykırı hususlarda tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, bu maddeyi belirtilen amaç dıģında kullanmayacağımızı, Çevre ve Orman Bakanlığı nın uygun görüģünü almadan satmayacağımızı, aksine hareket edildiği takdirde ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satıģ kuru üzerinden hesaplanacak TL karģılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkilinin Ġsmi ve Ġmzası Tarih Firma adresi : Firmanın bağlı bulunduğu vergi : dairesinin adı Firmanın vergi sicil numarası : Not: Taahhütname Çevre ve Orman Bakanlığı na verilecektir

11 Ek-7 Numune Alma Tutanağı ĠTHAL YAKIT NUMUNE ALMA TUTANAĞI.../... / 2009 Ġthalatçı Kayıt Belgesi No : G.T.Ġ.P. : Yakıtın ismi (EK-1 listesindeki adı) : Çekilecek Yakıt miktarı (ton, kg veya metreküp) : Ġthalatçı firmanın ticaret unvanı, : Ġthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası Ġthalatçı firmanın adresi ve telefon no : Ġhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi : Ġhracatçı fatura tarih ve sayısı : Yakıtın menģe ülkesi : Yakıtın yüklendiği ülke : Yakıtın giriģ gümrüğü : Yakıtı getiren taģıtın adı veya plakası : BoĢaltma izin tarih ve sayısı : Yakıtın boģaltıldığı gümrüklü saha : BoĢaltmaya izin verilen toplam yakıt miktarı : Yakıtın kullanım amacı : Görevli Gözetim Firmasının unvanı Numunenin analize gönderileceği laboratuarın ünvanı Ġthali yapılmak üzere....firması tarafından beyanı yapılan ve yukarıda bilgileri yer alan yakıt(lar)dan 2009/7 sayılı DTS Tebliği çerçevesinde yapılacak laboratuvar analizinde kullanılmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Komisyon nezaretinde gözetim firmasınca 3 (üç) adet numune alınmıģtır. Söz konusu numunelerin... adedi Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Referans Laboratuarı veya Çevre ve Orman Bakanlığından Yeterlilik Belgesi almıģ laboratuara; adedi Ģahit numune olarak muhafaza edilmesi için Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmek üzere alınmıģ olup,... adedi de firma sahibine/temsilcisine teslim edilmiģtir. İlgili Gümrük Yetkilisi Ġmza İl Çevre Orman Müdürlüğü Yetkil(leri)isi Ġmza(lar) Firma Yetkili(leri)si İmza(lar) Gözetim Firması Yetkilisi İmza

12 EK-8 T.C. VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü UYGUNLUK BELGESĠ Uygunluk Belge No : Uygunluk Belge Tarihi Ġthalatçı Kayıt Belgesi No : G.T.Ġ.P. : Yakıtın ismi (EK-1 listesindeki adı) : Çekilecek Yakıt miktarı (ton, kg veya : metreküp) Ġthalatçı firmanın ticaret unvanı, : Ġthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası Ġthalatçı firmanın adresi ve telefon no : Ġhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi : Ġhracatçı fatura tarih ve sayısı : Yakıtın menģe ülkesi : Yakıtın yüklendiği ülke : Yakıtın giriģ gümrüğü : Yakıtı getiren taģıtın adı veya plakası : BoĢaltma izin tarih ve sayısı : Yakıtın boģaltıldığı gümrüklü saha : BoĢaltmaya izin verilen toplam yakıt miktarı : Yakıtın kullanım amacı : Yakıtı kullanacak firmanın/firmaların : ticaret unvanı, adresi ve telefon no Yakıtın kullanılacağı tesis(ler) / fabrika(lar) : adresi, telefon ve faks no (2) Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların Ġthalatına Dair DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/7) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz. Firma kaģesi Yetkilinin Adı ve Soyadı Ġmza Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların Ġthalatına Dair DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/7) hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda çevrenin korunması yönünden yakıtın ithali UYGUNDUR. Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiģtir. Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü Ġmza ve mühür Tarih

13 Ek-9 T.C.. VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü Sayı : Konu : Yakıtın Uygunsuzluğu ĠLGĠLĠ GÜMRÜK ĠDARESĠ Ġthali yapılmak üzere... firmasınca beyanı yapılan ve aģağıda bilgileri yer alan yakıtın gümrükten çekilmeden önce alınan numune analiz sonucuna göre, 2009/7 sayılı DTS Tebliği çerçevesinde ithalatı UYGUN DEĞĠLDĠR. Bilgilerini ve gereğini arz ederim. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Ġthalatçı Kayıt Belgesi No : G.T.Ġ.P. : Yakıtın ismi (EK-1 listesindeki adı) : Çekilecek Yakıt miktarı (ton, kg veya : metreküp) Ġthalatçı firmanın ticaret unvanı, : Ġthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası Ġthalatçı firmanın adresi ve telefon no : Ġhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi : Ġhracatçı fatura tarih ve sayısı : Yakıtın menģe ülkesi : Yakıtın yüklendiği ülke : Yakıtın giriģ gümrüğü : Yakıtı getiren taģıtın adı veya plakası : BoĢaltma izin tarih ve sayısı : Yakıtın boģaltıldığı gümrüklü saha : BoĢaltmaya izin verilen toplam yakıt miktarı : Yakıtın kullanım amacı : Yakıtı kullanacak firmanın/firmaların : ticaret unvanı, adresi ve telefon no Yakıtın kullanılacağı tesis(ler) / fabrika(lar) : adresi, telefon ve faks no (2) Not: Bu form Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünce doldurulacaktır.

14 Ek-10 Ġthalatçı Firma Aracılığı Ġle Ġthal Edilecek Yakıtlar Ġçin Sanayiciler Tarafından Verilecek Taahhütname DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI NA.../.../2009 ĠĢbu taahhütname ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların Ġthalatına Dair DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/7) uyarınca... firmasının ithal edeceği G.T.Ġ.P. no.lu... kg/mton... isimli yakıtın tamamını, yakıtın gümrükten çekildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim alıp......amacıyla kullanacağımızı, tahsis amacı dıģında kullanmayacağımızı, Çevre ve Orman Bakanlığı nın önceden iznini almadan kısmen veya tamamen satmayacağımızı, üçüncü kiģilere devir etmeyeceğimizi, yakıtın alımından tek taraflı vazgeçmeyeceğimizi, aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu yakıtın CIF değerinin % 60 ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satıģ kuru üzerinden hesaplanacak TL karģılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkilinin Ġsmi ve Ġmzası Tarih Firma adresi : Firmanın bağlı bulunduğu vergi : dairesinin adı Firmanın vergi sicil numarası : Not: Bu Taahhütname Uygunluk Belgesinin alınacağı gümrük idaresinin bulunduğu Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilecektir

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 )

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 ) T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 77939137-010.06.02 Konu: Antrepoya eģya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eģya sevki GENELGE (2013/5 ) Özet beyan ve transit rejimi

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Amaç Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Madde 1-4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesi uyarınca açılacak olan gümrük antrepolarının açma ve işletme izinlerinin verilmesine,

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010.06-16691 28 EYLÜL 2010 KONU : Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi GENELGE (2010/14) Hava Kirliliğinin Kontrolü

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) (11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu ve 71 inci

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28386 Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİK 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 65604914-180.99.GNL.79 Konu : Genelge 2829/25.03.2014 GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, 640 sayılı

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

Yetki Kanunu: 441. Yayımlandığı R.Gazete: 02.09.2007-26631. Tebliğ No: 39

Yetki Kanunu: 441. Yayımlandığı R.Gazete: 02.09.2007-26631. Tebliğ No: 39 GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Yetki Kanunu: 441 Yayımlandığı R.Gazete:

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların üretiminden bertarafına kadar, a) Çevreye zarar verecek

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı