Trakya Kalkınma Ajansı. İhracata Yönelik Destekler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler"

Transkript

1 Trakya Kalkınma Ajansı İhracata Yönelik Destekler 2013

2 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI

3 ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete Yönelik Destekler 1. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) 2. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) 3. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 4. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 5. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Trakya Kalkınma Ajansı Önemli Not: Kurumların İnternet sayfalarından derlenen bu bilgiler, Temmuz 2010 tarihi itibarı ile yayınlanan bilgilerdir yılı için Genel Teşvik Yasası kapsamı henüz belirlenmemiştir.

4 A. TANIMLAR Hibe: Ticari olmayan nitelikte doğrudan bir ödemedir. Sözleşme makamı tarafından belirli bir yararlanıcıya verilir. Teşvik: Belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen nakdi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanmaktadır. Kredi: Bankaların, özvarlıklarının yanı sıra, topladıkları vadeli ve vadesiz Türk Lirası yada döviz mevduat ile banka dışında temin ettikleri fonları, yasal sınırlar içinde ve banka içi mevzuatı çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine belirli bir süre sonra geri alınması kaydı ile borç olarak vermesi ya da borç anlamında olmamakla birlikte, birbirleriyle taraflardan birinin taahhüdünün ve/veya bu taahhütten doğacak borçlarının garanti edilmesi işlemidir. KOBİ: arasında işçi çalıştıran, Gerçek usulde defter tutan, Arsa ve bina hariç, mevcut sermaye tutarı bilanço net değeri 2 milyon $ karşılığı YTL. yi aşmayan işletmeler, İmalat ve tarımsal sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri: arasında çalışan istihdam ettiği bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen KOBİ lerin ihracat sektörü içerisinde bir organizasyon altında toplanarak dünya pazarlarına yönlendirilmesi amacıyla ihracat ve ilgili konularda hizmet sağlayarak, dış ticarette uzmanlaşmalarını ve bu suretle daha etkin faaliyet göstermelerini teminen kurulan şirketlere Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsü verilmektedir. İşletici Kuruluş: Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerin ve meslek kuruluşlarının, işletmeler ile müştereken kuracakları ortaklıklar İşletici Kuruluş olarak tanımlanmaktadır. Sermaye Şirketi: Ortakların sorumluluklarının şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye payı ile sınırlandırılmış olan şirketlerdir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler olarak ele alınabilir. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri: T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon YTL. (2 trilyon TL.) olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon USD veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvuru formunu (Dış Ticaret Sermaye Şirketi Başvuru Formu) doldurarak, formda belirtilen belgelerle birlikte başvurulması kaydıyla verilen statüdür.

5 B. DIġ TĠCARETE YÖNELĠK TEġVĠKLER/DESTEKLER 1. BAġBAKANLIK DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI (DTM) Dış Ticaret Müsteşarlığı desteklerinden Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, KOBİ ler yararlanabilmektedir. Sağlanan Destekler: a- Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi (95/7 Sayılı Tebliğ) Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli bir oranda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan karşılanmaktadır. Trakya Kalkınma Ajansı Nasıl BaĢvurulur: Başvurular İhracatçı Birlikleri ne yapılır. Yerli Fuar Organizatörleri bu desteğe başvurabilir. Destek Miktarı: Yurt dışı tanıtım faaliyetleri USD ye kadar %50 oranında, Önemli alıcıların ulaşım giderleri USD ye kadar %50 oranında, Fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri, USD ye kadar %50 oranında desteklenmektedir. b- Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (97/5 Sayılı Tebliğ) Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan karşılanmaktadır. Nasıl BaĢvurulur: Başvurular İhracatçı Birlikleri ne yapılır. Yerli Fuar Organizatörleri bu desteğe başvurabilir. Uygun BaĢvuru Konusu: ISO 9000 Serisi, ISO 14000, CE İşareti, Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri, ISO Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri,

6 Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz Raporları. Destek Miktarı: Yukarıdaki başvuru konularında yapılmış belgelendirilmiş harcamalarının belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla USD ye kadar desteklenmesini kapsamaktadır. c- Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ (98/10 Sayılı Tebliğ) İlgili destek TÜBİTAK ve TTGV başlıkları altında incelenmiştir. d- İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ (2000/1 Sayılı Tebliğ) Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDTŞ) unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır. Nasıl BaĢvurulur: Bu destekten yararlanmak isteyenlenlerin DTM ye müracat etmeleri gerekmektedir. SDŞ ler başvurabilir. Destek Miktarı: İstihdam yardımı kapsamında, 1 yönetici ve 2 elemanın aylık brüt ücreti en fazla % 75 oranında karşılanacaktır. Bu kişilerin istihdamı azami 1 yıldır. Yıllık destek miktarı yönetici için USD, Her bir eleman için USD karşılığı TL tutarını geçemez. e- Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (2009/5 Sayılı Tebliğ) Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50 si katılımcıya ödenmektedir. Destek Miktarı: Genelde fuar katılımlarına %50 destek verilmektedir. Ancak; Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde USD ye, Sektörel nitelikli Milli Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise USD ye kadardır. Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda; Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50 si, USD yi aşmamak üzere, Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75 i, USD yi aşmamak üzere, desteklenmektedir. Destek oranı, Hedef ülkelerdeki fuarlara katılım için %70,

7 30/12/2009 ile 30/12/2010 tarihleri arasındaki tüm fuar katılımları için % 60, Gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapan firmalar için % 75 olarak uygulanmaktadır. Diğer taraftan; Organizatör tarafından yurt dışında fuar için yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar %75 oranında; yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde USD ye, Sektörel nitelikli Milli Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise en fazla USD ye kadar, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, proje kapsamında yapılacak harcamalar azami % 75 oranında USD ye kadar, karşılanmaktadır. Trakya Kalkınma Ajansı f- Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme Ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2005/4 Sayılı Tebliğ) Nasıl BaĢvurulur: Ticaret Müsteşarlığı/Ataşeliği veya Konsolosluğun onayı ile ve İhracatçı Birliklerine başvuru yapılabilir. Türkiye de yerleşik, sınai/ticari veya ticari faaliyette bulunan firmalar, SDŞ ler, DTSŞ ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketler başvurabilir. Konu Ġle Ġlgili Destekler: 1. Mağazaların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ ler : Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla $ Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla $ Ticari şirketler : Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla $ Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla $ SDŞ ler : Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve en fazla $, Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla $. 2. Ofis ve Showroomların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ ler : Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla $ Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla $ Ticari şirketler: Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla $ Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla $

8 SDŞ ler : Demirbaş ve dekorasyon giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla $ Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla $ 3. Depoların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ ler: Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla $ Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla $ Ticari şirketler: Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla $ Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla $ SDŞ ler : Demirbaş giderleri, % 60 oranında ve en fazla $ Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla $ 4. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurtdışı birimi bulunan; DTSŞ ve SDŞ lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla $ Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla $ Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla $ Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip; DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla $ 5. Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin; Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla $ DTSŞ, SDŞ ve şirketler; Kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 7, DTSŞ ve SDŞ ler en fazla 15 adet yurtdışı birimi için desteklenmektedir. g- Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turquality Nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2006/4 Sayılı Tebliğ) Anılan Tebliğ ile İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye de

9 ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan karşılanması amaçlanmaktadır. Nasıl BaĢvurulur: Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. TURQUALİTY ibaresinin kullandırılması hususunda ise Müsteşarlık denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir. Ticaret Müsteşarlığı/Ataşeliği veya Konsolosluklarından onay alınması gereklidir. Trakya Kalkınma Ajansı İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler başvurabilir. Destek Miktarı: Şirketler % 50 ve İhracatçı Birlikleri %80 oranında desteklenir. Marka Destek Programı dahilinde desteğin süresi 4 yıl, TURQUALITY Destek Programı nda süre 5 yıldır. Konu Ġle Ġlgili Destekler: 1. İhracatçı Birliklerinin; Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla $ 2. Üretici Dernekleri ve Birliklerinin; Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla $ 3. Şirketler, SDŞ ve DTSŞ lerin; İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak: a) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için: Marka tesciline ilişkin harcamaları en fazla $, Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri en fazla $, Açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları en fazla $, Açmış oldukları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri en fazla $, Kiraladıklarıve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla $, Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla $, Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları en fazla $, Franchise vermesi halinde franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla $ olmak üzere toplam 10 mağaza, Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir),

10 desteklenmektedir. b) TURQUALITY Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için: Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY Sertifikasına haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, TURQUALITY Sertifikasına haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda en fazla 3 tasarımcı), Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde en fazla 10 olmak üzere 5 yılda 50 mağaza); demirbaş-dekorasyon giderleri en fazla $, Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri, Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları, Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla $ olmak üzere 1 yılda 10 mağazaya, 5 yılda toplam 50 mağazaya kadar, İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri, Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere desteklenmektedir. h- Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ (2006/6 Sayılı Tebliğ) Konu ile ilgili bilgi İGEME başlığı altında verilmektedir. I- Eğitim Ve Danışmanlık Yardımı Hakkındatebliğ (2007/3 Sayılı Tebliğ) Konu ile ilgili bilgi İGEME başlığı altında verilmektedir. i- Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (2008/2 Sayılı Tebliğ) Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasını düzenleyen 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ 18/04/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış ve mezkur Tebliğ e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları düzenlenmiştir. Nasıl BaĢvurulur: Başvurular İhracatçı Birlikleri ne yapılır. Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri başvurabilir.

11 Destek Miktarı: Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri en fazla 4 yıl ve Birlikler ve Tasarım Dernekleri- Birlikleri proje bazında belirlenen süreler için desteklenir. Destek oranı %50 dir. Konu Ġle Ġlgili Destekler: 1. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla USD, Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.); (Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla USD, Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla USD), Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla USD, İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla USD, Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla USD desteklenmektedir. Trakya Kalkınma Ajansı 2. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla USD, Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.);(demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla USD, Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla USD), Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla USD, İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla USD, Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve

12 hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla USD desteklenmektedir. 3. Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla USD tutarında desteklenir. EriĢim adresi: 2. BAġBAKANLIK DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI ĠHRACATI GELĠġTĠRME ETÜD MERKEZĠ (ĠGEME) Sağlanan Destekler: a- Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ'in Desteklenecek faaliyetler bölümünde belirtildiği gibi 4 farklı faaliyet destek kapsamındadır. Şirketler ve/veya SDŞ' ler başvurabilir. Destek Miktarı: Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70, SDŞ ler için %80 oranında ve proje başına en fazla USD, Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb. ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ ler için %60 oranında ve yıllık en fazla USD, Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için %50, SDŞ ler için %60 oranında ve program başına en fazla USD, Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %50, SDŞ ler için %60 oranında ve yıllık en fazla USD tutarında desteklenmektedir.

13 Nasıl BaĢvurulur: Marmara ve Ege Bölgesi'nde yerleşik firmalar Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği başvurularını doğrudan İGEME yapılabilir. b- Eğitim Desteği Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, tasarım, uluslararası pazarlama vb. ile dış ticaret işlemleri konusundaki eğitim giderleri ile bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların, tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanması amaçlanmaktadır. Trakya Kalkınma Ajansı Destek Miktarı: Şirketlerin yıllık toplam USD yi aşmamak üzere, program bazında süresi 6 (altı) ayı ve 80 saati geçmeyen yurt içi eğitim giderlerinin % 70 i desteklenir, Şirketlerin, almış oldukları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık toplam USD yi aşmamak kaydıyla desteklenir, Destek kapsamına alınan tasarımcının, eğitime ilişkin giderlerinin %100 ü ile eğitime gönderilecek tasarımcıların, aylık USD yi aşmamak kaydıyla, yaşam giderleri en fazla 1 (bir) yıl süresince desteklenir. Uygun BaĢvuru Konuları: Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı, Yurt dışı pazarlama, müzakere ve yazışma teknikleri ile fiyatlandırma, Dış Ticarette ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri, Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı, dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası tahkim, Dış ticaret muhasebesi, uluslararası muhasebe standartları, Moda-marka tasarımı, teknolojik, endüstriyel, görsel, yazılım ve ambalaj tasarımı, Kalite, Verimlilik, Yönetim teknikleri, Proje hazırlama, yönetim ve izleme teknikleri, Stratejik planlama. Destek KoĢulları: Yukarıdaki konularda alınacak eğitimlerin desteklenebilmesi için Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur, İGEME, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, üniversiteler, il ticaret ve/veya sanayi odaları ile bunların üst kuruluşları eğitimci olarak yetkilendirilmiştir. EriĢim Adresi: Mithatpaşa Cad. No: Ankara Tel : (312) Faks : (312)

14 3. BAġBAKANLIK HAZĠNE MÜSTEġARLIĞI Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimi, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi ve Yatırım Yeri Tahsisi konularında teşvik sağlanmaktadır. Yatırımlarını yatırım teşvik belgesine bağlamış olan, Asgari sabit sermaye yatırımı en az (bir milyon) TL olan, şirketler bu desteklerden yararlanabilir. Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine taşınma desteğinden yararlanacak tesisler için asgari sabit yatırım tutarı aranmaz; ancak, bu tesislerde taşınılacak yerde asgari 50 kişilik istihdam şartının sağlanması gerekir. Sağlanan Destekler: a- Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimi Maliye Bakanlığı başlığı altından incelenmiştir. b- KDV İstisnası Maliye Bakanlığı başlığı altından incelenmiştir. c- Gümrük Vergisi Muafiyeti 1- Kullanılmamış makina ve teçhizat ithalatı Destek KoĢulları: Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla CKD aksam ve parçalarının ithali, gemi ve 50 metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden muaftır. Makina ve teçhizat bedelinin %5 ini geçmemek kaydıyla yedek parçaların, otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı nda öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi tahsil edilir. Yatırım süresi içerisinde Kambiyo Mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış ve bedeli kısmen veya tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makina ve teçhizatın ithaline, yatırım süresi bitiş tarihini izleyen 4 ay içerisinde olmak kaydıyla, doğrudan gümrük idareleri tarafından izin verilir. Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makina ve teçhizatın ithaline, Müsteşarlığı n görüşüne istinaden Gümrük Müsteşarlığınca Gümrük Vergisi ile Katma Değer Vergisinin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebilir. Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi azami altı aydır. Teminat süresi içinde kesin ithalat için gerekli işlemler tamamlanmamış ise, süre uzatımı için Gümrük Müsteşarlığı na müracaat edilir. Teminatın başlangıç tarihi, eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir. Yatırımcının, teminatın çözümü için teminat süresi içinde teşvik belgesi ve eki ithal makina ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük Müsteşarlığı na müracaat etmesi gerekir. Aksi takdirde, teminat irat kaydedilir.

15 Teşvik belgesinin yatırım süresi içerisinde; o Evsafa uygun çıkmaması nedeniyle yerine yenisi getirilmek kaydıyla, eşyanın serbest dolaşıma girişini müteakip garanti süresi içinde yurt dışı edilecek makina ve teçhizatın, o Herhangi bir şekilde tamir ve bakım veya diğer nedenlerle yurt dışına gönderilecek makina ve teçhizatın, mahrece iade işlemleri için doğrudan gümrük idaresine müracaat edilir. Mahrece iade işlemine konu yatırım mallarının yurt dışı edilmesinden itibaren bir yıl içinde aynısı veya yenisinin yurda giriş işlemleri, Müsteşarlığı n herhangi bir iznine tabi olmaksızın gümrük vergisi ile katma değer vergisi istisnasından yararlandırılmak suretiyle doğrudan gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Trakya Kalkınma Ajansı 2- Kullanılmış Makina Ve Teçhizat İthali Destek KoĢulları: Bölgesel ve sektörel kısıtlamalar gözönüne alınarak; o İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca ithali mümkün olan makina ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç), o İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca ithaline izin verilen makina ve teçhizat, teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir. Kullanılmış komple tesisler Müsteşarlıkça proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir. Kullanılmış komple tesislerin (karayolu nakil vasıtaları hariç) ithaline yönelik talepler, Müsteşarlıkça, ülke ekonomisine katkısı, katma değeri, istihdama etkisi, makina parkının teknolojik ve ekonomik ömrü gibi esaslar dikkate alınmak suretiyle proje bazında değerlendirilir. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen kullanılmış komple tesisler; yatırım konusuna bağlı olarak yardımcı tesislerden bağımsız, bir mal veya hizmeti üretebilecek komple bir hattan veya teşvik belgesinde kayıtlı üretimi yapabilecek bir veya birden fazla makina ve teçhizattan da oluşabilir. Komple tesisler, bir firmaya ait tek bir tesisteki makina ve teçhizatları kapsayabileceği gibi, aynı firmaya veya iştiraklerine ait farklı tesislerdeki makina ve teçhizatlardan da oluşabilir. Ancak, farklı firmalardan temin edilen münferit makina ve teçhizatlar ile tesis oluşturulamayacağı gibi, söz konusu tesislerin revizyon ve ticareti ile iştigal eden firmalardan da ithalat yapılamaz. Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makina ve teçhizat ithal edilemez. Nasıl BaĢvurulur: Kullanılmış komple tesis taleplerinin değerlendirilebilmesi için yatırımcıların; Tesise ait makina ve teçhizatların imal yıllarını da gösterir dökümlü proforma fatura asılları, Tesisin bulunduğu ülke veya eyaletteki ticaret ve/veya sanayi odasınca veya görevli kamu kuruluşlarınca tesisin alınacağı firmanın iştigal konusunu gösteren yazı, Tesisin bulunduğu ülke veya eyaletteki ticaret ve/veya sanayi odasınca veya görevli özel veya kamu kuruluşlarınca onaylanmış model ve imal yıllarını da içerecek şekilde tesisi oluşturan makina ve teçhizatları, tesisin ekonomik ve teknolojik olarak çalışabilecek durumda olup olmadığını belirten onaylanmış belge (bu belgenin İngilizce dışındaki yabancı dillerde hazırlanmış olması halinde yeminli tercüme bürolarına yaptırılmış tercümeleri de istenir)

16 ile birlikte Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Belgelerdeki onayların belirtilen yetkililere ait olduğunun ilgili ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca da tasdik edilmesi gerekmektedir. Türkiye'deki serbest bölgelerden kullanılmış komple tesis ithal edilmek istenmesi halinde; Dış Ticaret Müsteşarlığı ndan alınmış mevcut tesisin faaliyet ruhsatı ile tesisin ülke içerisine ithalinde serbest bölgeler mevzuatı açısından herhangi bir sakınca bulunmadığına ilişkin uygunluk yazısının Müsteşarlığa ibrazını müteakip, bu maddenin 4(c) bendinde belirtilen belge aranmaksızın Müsteşarlık elemanlarınca kullanılmış komple tesisin bulunduğu serbest bölgede yapılacak ekspertiz neticesinde düzenlenecek rapora göre ithal izni verilebilir. d- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yapılacak yatırımlarda söz konusu destekten yararlanabilmek için en temel şart yatırıma 31/12/2010 tarihinden önce başlanılmasıdır. Bu çerçevede, bölgemizde yapılacak yatırımlar kapsamında istihdam edilecek kişiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 2 yıl süreyle Hazinece karşılanır. e- Yatırım Yeri Tahsisi 18/02/2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 23 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Müsteşarlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığı nca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için yatırım yeri tahsisi desteği öngörülemez. EriĢim Adresi : 4. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ SANAYĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOSGEB, 7 temel destek programının uygulanması yoluyla destek sağlamaktadır. Söz konusu programların usul ve esasları aşağıda yer almaktadır. Sağlanan Destekler: a- Kredi Faiz Destekleri KOBİ Kredi Faiz Desteği İşletme sermayesi ile rekabet gücünün artırılması ve mevcut yapılarının daha iyi şartlarda devam ettirilmesi, üretim maliyetlerindeki finansman yüklerinin azaltılması, yeni yatırım, üretim ve istihdam oluşturulmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

17 Bu destek KOSGEB Veri Tabanı na kayıtlı, gerçek/tüzel kişiliğe haiz işletmeleri kapsar. (Bu krediyi kullanması hedeflenen KOBİ nin bankalar aracılığıyla başvuruları sisteme asil konumda kaydedilmiş olup, KOBİ nin de yedek olarak başvuruları sisteme alınmış ve tarihi itibariyle sistem yeni girişlere kapatılmıştır.) Destek Miktarı: Banka tarafından kendi mevzuatına göre kredi değerliliği bulunan işletmelere, faiz/kar payının ¾ nün KOSGEB tarafından peşin, ¼ ünün ise kredi kullanan işletme tarafından ödeme planına bağlı olarak karşılandığı finansal destek sağlanmasını teminen banka tarafından kredi kullandırılmasıdır. Trakya Kalkınma Ajansı Destek KoĢulları: Kredi geri ödemeleri, 3 ay ödemesiz, 12 ay eşit taksitle, toplam 15 aydır. İşletmelere BANKA tarafından kullandırılacak kredi azami TL olup, bu tutar için KOSGEB tarafından ödenecek peşin faiz/kar payı bedeli TL dir. Kredinin ilk 3 (90 gün) ayı ödemesiz kalanı aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 15 ay (450 gün) vadeli kullandırılacak kredi için, işletme 612 TL ödeyecektir. İşletme sahibinin kadın girişimci olması halinde tutar TL üzerinden aynı şartlarla hesaplanacaktır. 2- Acil Kredi Faiz Desteği tarihinden sonra (özellikle sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına, harp, genel grev, yangın) ile halk hareketleri, terör v.b. durumlardan etkilenen ve bu durumu ilgili resmi makamlardan belgeleyen işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. KOSGEB veri tabanına kayıtlı işletmeler başvurabilir. Destek Miktarı: Acil Destek Kredisinin üst limiti her bir KOBİ için TL dir. Kredi faiz bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanmaktadır. Destek KoĢulları: Kredinin ilk 6 ayı ödemesiz kalanı eşit taksitlerle ödemeli olmak üzere, toplam 24 aydır. b- KOBİProje Destek Programı İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulduğu, KOBİ lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, ve işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiği, Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulduğu için ile program yürütülmektedir. Hibe/Kredi KoĢulları: Program Süresi Proje Süresi Fon Miktarı: Destek Üst Limiti 3 yıl 6-24 ay(+12ay) TL

18 Destek Oranı 1. Bölge için %50 Uygun BaĢvuru Konuları: İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir. Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez. Proje ile ilişkilendirilmiş makina-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir. c- Tematik Proje Destek Programı KOBİ lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, KOBİ lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması amaçları ile Çağrı Esaslı Tematik Program ve Meslek Kuruluşu Proje Destek Programları yürütülmektedir. 1- Çağrı Esaslı Tematik Programı KOBİ ler ve meslek kuruluşları başvurabilir. Hibe/Kredi KoĢulları: Proje teklif çağrısında belirlenir. Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçenekleri bulunmaktadır. Fon Miktarı: Üst Limit Proje teklif çağrısında belirlenir. Destek Oranı 1. Bölgede % 50 Desteklenecek Proje Giderleri: Personel ücretleri ve seyahat giderleri, Makina-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25), Sarf malzemesi giderleri, Hizmet alım giderleri, Genel idari giderler (azami %10). 2- Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Meslek kuruluşları başvurabilir. Hibe/Kredi KoĢulları: Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 24 ay (+12 ay)

19 Fon Miktarı: Üst Limit TL Destek Oranı 1. Bölgede % 50 Desteklenecek Proje Giderleri: Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır; bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makina-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler. Trakya Kalkınma Ajansı d- İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek Ortak Sorunlara Ortak Çözümler üretilmesi, KOBİ lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, KOBİ lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, KOBİ ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçları ile program yürütülmektedir. Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Uygun BaĢvuru Konuları: Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunulan projeler desteklenmektedir. Hibe/Kredi KoĢulu Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay) Fon Miktarı Destek Üst Limiti TL (Geri Ödemesiz), TL (Geri Ödemeli) Destek Oranı 1. Bölge için %50

20 e- Ar-Ge, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Genel Bilgi Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ lerde Ar- Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması amaçları ile program yürütülmektir. Destek KoĢulları: Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. Hibe/Kredi Miktarı: Destek Üst Limiti Destek Oranı (%) (TL) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği Makina-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makina-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği Test, Analiz, Belgelendirme Desteği Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği Personel Gideri Desteği Makina-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği Makina-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) f- Girişimcilik Destek Programı Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş geliştirme merkezlerinin kurulması ile

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0 EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ [Metni yazın] Sayfa 0 Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY Salim Çam (MBA, MSc) Kitabın Adı 30 Soruda Turquality Yazarı Salim Çam Yayın Editörü Erol Şahnacı 2012, Hayat Yayıncılık İletişim, Yapım, Eğitim Hizmetleri ve Tic. Ltd.

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı