T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1

2 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulmasını sağlayarak ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılmasını, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesini ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının oluşturulmasını teşvik etmektir. Anılan Kanunun girişimcilere yönelik destek mekanizmalarından olan Teknogirişim Sermayesi Desteği; Amaç: Yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmektir. Hedef Kitle: Anılan programa; örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişiler başvurabilmektedir. Destekten, Bakanlığımızca kabul edilmiş iş planına uygun biçimde ve destek başvurusundan sonra ihdas edilmiş ve girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğu işletme yararlanabilir. İşletme yetkilisi, işletme düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan işletmeyi tek başına ve en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişidir. Sağlanan Destek: Kanun kapsamında desteklenmesi uygun bulunan girişimci, firmasını kurmasını müteakip en fazla ,00 TL hibe destek ile bir yıl süre boyunca desteklenecek olup, destek ödemeleri bir iş planı çerçevesinde Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. Sağlanan destek; belirtilen şartları taşıyan işletmelere yılı bütçesinde bir defaya mahsus olmak üzere, teminat alınmaksızın ve hibe olarak verilmektedir. Bu kılavuz, yeni ve yenilikçi bir iş fikri olan ve 5746 Sayılı Kanunun 2. maddesinin 1. bendinin (e) fıkrasında yer alan Teknogirişim Sermayesi Desteği tanımına uygun girişimciler için hazırlanan Ön Başvuru Dosyası ile Ön başvurusu kabul edilen girişimciler için hazırlanan İş Planı Dosyası nın doldurulması ile ilgili esasları düzenlemektedir. Ön başvurular ile iş planlarının nasıl alınacağı ve bunların nasıl değerlendirileceği ile ilgili hususlar Uygulama Usul ve Esasları nda belirtilmiştir. Dolayısıyla öncelikli olarak söz konusu dokümanın incelenmesi gerekmektedir. 2

3 1. ÖN BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANMASI-DEĞERLENDİRİLMESİ USUL VE ESASLARI 1.1. Ön başvuru dokümanının biçimi Formatı Bakanlıkça belirlenen ve ön başvuru dilekçesi, taahhütname, bir yıl içinde mezun olabilme şartının ilgili üniversitenin yetkili birimlerince Bakanlık adına düzenlenecek şekilde belge örneği, girişimci bilgileri, iş fikri ile ilgili genel bilgiler, iş fikrinin tanımı, amacı, hedefi, teknolojik gelişmeye olan katkısı ve mevcut teknolojilerden olan farkı ve üstünlükleri, sonuca yönelik pazar araştırması ve pazardan beklentileri, literatür özet bilgileri, kurulması düşünülen işletmenin türü, tahmini bütçe detayı ve gerekçeleri ile program dışı bütçe kaynaklarına ait bilgilerin işlenebileceği formların yer aldığı dokümandır Ön başvuruların alınması (1) Bakanlık, her yıl program kapsamında hazırladığı ön başvuru ve programla ilgili diğer dokümanları Bakanlık internet sayfasında (www.sanayi.gov.tr) yayınlar. (2) Bakanlık, programla ilgili dokümanları başvuru tarihinden en az 1 (Bir) hafta önce internet sayfasında (www.sanayi.gov.tr) yayınlar. (3) Programdan sadece, kriterlere uygun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanır. Yabancı uyruklu ve/veya Türkiye de geçici süre olarak bulunan ve kendilerine geçici olarak T.C. Kimlik Numarası verilenler programdan yararlanamaz. (4) Girişimci, tek bir iş fikri ile gerçek kişi olarak başvuru yapar, tüzel kişilik başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (5) Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunamaz. (6) Başvurular, girişimcinin kendisi veya başkası tarafından elden teslim edilebileceği gibi, posta veya kargo şirketi aracılığıyla da gönderilebilir. (7) Bakanlığa süresi içinde 1 teslim edilmeyen başvurular geçerli sayılmaz. (8) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitelerin her hangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci durumunda ise bir yıl içinde mezun olabilme şartı ile ilgili olarak öğrencisi olduğu üniversitenin yetkili birimlerince onaylanan belgeyi ön başvuru dosyasına ekler. (9) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitede yüksek lisans veya doktora öğrencisi durumunda ise öğrencisi olduğu üniversitenin yetkili birimlerince onaylanan öğrenci belgesini ön başvurusuna ekler. (10) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitelerin her hangi bir lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini tamamlamış durumda ise ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma şartı ile ilgili olarak mezun olduğu üniversite tarafından kendine verilen çıkış belgesi veya diploma fotokopisinin aslı gibidir onaylı bir suretini ön başvurusuna ekler. 1 Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 3

4 (11) Girişimci, yabancı ülke üniversitesinden mezun ise denklik belgesi alır ve bu belgenin aslı gibidir onaylı bir suretini ön başvurusuna ekler. (12) Girişimci yabancı ülke üniversitesinde öğrenci ise örgün eğitim aldığına dair belgeyi öğrencisi olduğu okulundan alır ve bu belgeyi Yeminli Tercüme Bürosunda Türkçe ye çevirterek ön başvuru dosyasına ekler. (13) Girişimci yabancı ülke üniversitesinde öğrenci ise Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) Okul Tanınma Belgesi ni alır ve ön başvuru dosyasına ekler. (14) Girişimci örgün öğrenim veren üniversite programında yer almıyorsa başvurusu ret olur. (15) Girişimci, ön başvuru dosyası dokümanlarını bilgisayar ortamında hazırlar ve 1 (bir) nüsha çıktısını alır. Ayrıca girişimci ön başvurusunu Ar-Ge Web Portalı üzerinden de gerçekleştirir. (16) Girişimci, ön başvuru dosyası dokümanları klasör 2 dosyaya takar ve ön başvuru dilekçesi ekinde Bakanlığa teslim eder Ön başvuruların değerlendirmesi (1) Ön başvurular, son başvuru tarihinin tamamlanmasını müteakip Genel müdürlük tarafından ön incelenmeye tabi tutulur. (2) Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunmuşsa, girişimcinin tüm iş fikirlerine ait ön başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (3) Girişimci, aynı iş fikri ile ilgili birden fazla başvuruda bulunmuşsa, başvurular tek bir dosyada birleştirilir ve en son başvurusu dikkate alınır. (4) Girişimci ön başvuru değerlendirme süreci sırasında ön başvuru dosyasının değerlendirmeye alınmamasını talep ederse bunu bir dilekçe ile Bakanlığa bildirir. Bu durumda başvuru değerlendirmeye alınmaz. (5) Ön başvuru dosyalarının ön incelemesi Bakanlık personeli tarafından gerçekleştirilir. (6) Girişimciye ait ön başvuru dosyasındaki iş fikri; Ar-Ge niteliği, yenilikçi yönleri, amacı ve sonuçları, kurulması planlanan işletmenin ulusal ve uluslararası düzeydeki olası katkısı, teknolojik ve ekonomik öngörüler dikkate alınarak değerlendirilir. (7) Ön başvuruyu değerlendiren Bakanlık personeli değerlendirme sonuçlarını ön başvuru değerlendirme formu na işler. (8) Değerlendirme komisyonuna havale edilmesi uygun bulunmayan (iş planı istenmeyen) başvuru sahibine durum resmi yazı veya e-posta ile bildirilir. (9) Yapılan ön başvuru değerlendirilmesi sonucunda iş fikri ön başvurusu, kriterlere uygunluk, içerik ve biçim olarak yeterli bulunan girişimcilerden iş planlarını sunmaları istenir. 2 Klasör görseli ekte bulunmaktadır. 4

5 2. İŞ PLANI DOSYASI HAZIRLANMASI-DEĞERLENDİRİLMESİ USUL VE ESASLARI 2.1. İş planı dokümanının biçimi Formatı Bakanlıkça belirlenen ve iş planı dilekçesi, girişimci bilgileri, iş fikrinin teknolojik ve yenilikçi yönü, amacı, uygulanacak yöntemleri, iş-zaman planı, yenilikçi ve özgün yönleri, işzaman çubuk grafiği, iş paketi tanımları, öngörülen bütçe detayı, bütçe gerekçeleri, dönemsel ve toplam tahmini maliyet analizi, kurulacak işletmenin niteliği, yönetim ve finansal planı, pazar analizi, pazarlama yöntemleri ile hedef ve stratejilerine ait bilgilerin işlenebileceği formların yer aldığı iş planı başvuru dosyası dokümandır İş planlarının alınması (1) Ön başvurusu kabul edilen girişimciden e-posta vasıtasıyla iş planı dosyası istenir. (2) Girişimci iş planı değerlendirme süreci sırasında iş planı dosyasının değerlendirmeye alınmamasını talep ederse, bunu bir dilekçe ile Bakanlığa bildirir. Bu durumda başvuru değerlendirmeye alınmaz İş planı değerlendirme usul ve esasları (1) Girişimci tarafından sunulan iş planı dosyaları, ilgili Bakanlık personeli tarafından biçim yönünden kontrol edilir. (2) Biçimsel yönden eksikliği bulunmayan iş planı dosyası değerlendirme komisyonuna havale edilir. (3) Değerlendirme komisyonu genel müdürlük tarafından belirlenir. (4) Girişimciye, değerlendirme komisyonu toplantısının yapılacağı gün, yer ve saat e-posta ile bildirilerek hazır bulunmaları istenir. (5) Bakanlık dışından görevlendirilen değerlendirme komisyonu üyelerine komisyonun toplanacağı gün, yer ve saat resmi yazı ile bildirilir. 3. FORMUN DOLDURULMASINDA YARARLANILACAK DİĞER HUSUSLAR İş fikrinin yenilikçi ve özgün yönlerinin ortaya konulmasında ortak kavramların kullanılmasını sağlayacak yenilik tanım ve sınıflandırmasındaki açıklamalar aşağıda verilmiştir. Açıklamalarınızı yaparken bu hususlara dikkat etmeniz beklenmektedir. Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikriyle oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini, Üründe yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder. Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder. 5

6 Yenilik Sınıflandırması A- Ürün Yeniliği 1. İşletmede Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi (temel bir üründe yapılan değişikliklerle yeni ürünler geliştirilmesi veya mevcut bir ürünün yeni bir alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları) 2. İşletme İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (benzerleri pazarda veya sektörde mevcut olup işletmenin ürün ailesinde olmayan bir ürünün geliştirilmesi) 3. İşletme İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi (kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürünün geliştirilmesi) 4. Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi 5. Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (yeni bir fikir odağında dünya pazarlarında olmayan bir ürünün geliştirilmesi) B- Süreç Yeniliği 1. Maliyet Düşürücü veya Standart/Kalite Yükseltici Sonuçların Elde Edilmesi Amacıyla Yeni Tekniklerin Geliştirilerek Uygulanması 2. Üretimle İlgili Olarak Yeni Bir Yöntem veya Teknoloji Geliştirilmesi. ÖN BAŞVURU DOSYASI HAZIRLAMA KILAVUZU 1- Teknogirişim Sermayesi Desteği başvuru dilekçe örneği Bu dilekçe destek başvurusunda bulunacak girişimci tarafından doldurulacak ve başvuru dosyası bu dilekçe ekinde verilecektir. 2- Taahhütname Ön başvuru dosyası ile birlikte imzalanarak verilmesi gereken ve dosya içerisindeki bilgilerin doğru olduğunu, yanıltıcı olmadığına dair belgedir. 3- Bir yıl içinde üniversiteden mezun olacaklar için üniversiteden alınacak belge örneği Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitelerin her hangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci durumunda ise bir yıl içinde mezun olabilme şartı ile ilgili olarak öğrencisi olduğu üniversitenin yetkili birimlerince onaylanan belgeyi başvuru dosyasına ekler. Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitede yüksek lisans veya doktora öğrencisi durumunda ise öğrencisi olduğu üniversitenin yetkili birimlerince onaylanan öğrenci belgesini başvurusuna ekler. Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitelerin her hangi bir lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini tamamlamış durumda ise ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma şartı ile ilgili olarak mezun olduğu üniversite tarafından kendine verilen çıkış belgesi veya diploma fotokopisinin aslı gibidir onaylı bir suretini başvurusuna ekler. 6

7 Girişimci, yabancı ülke üniversitesinden mezun ise denklik belgesi alır ve bu belgenin aslı gibidir onaylı bir suretini başvurusuna ekler. Girişimci yabancı ülke üniversitesinde öğrenci ise örgün eğitim aldığına dair belgeyi öğrencisi olduğu okulundan alır ve bu belgeyi Yeminli Tercüme Bürosunda Türkçe ye çevirterek ön başvuru dosyasına ekler. Girişimci yabancı ülke üniversitesinde öğrenci ise Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) Okul Tanınma Belgesi ni alır ve ön başvuru dosyasına ekler. 4- Girişimciye ait bilgiler (Bölüm 3) Bu bölümde girişimci bilgileri başlığı altında; girişimcinin kişisel bilgileri, eğitimi ile ilgili bilgileri, iletişim bilgileri, yabancı dil bilgileri ve iş tecrübesi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Söz konusu alanlar doldurulacak ve eğitimle ilişkili olan belgeler dosya ekinde bulundurulacaktır. Tablo formatında istenen tüm bilgiler doldurulacak olup, bu bilgilerin doğruluğu başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Alınan eğitimler ve yapılan yayınlar varsa eğitim sertifikaları ile yayınların birer kopyası dosyaya eklenecektir. 5- İş Fikri ile ilgili genel bilgiler (Bölüm 4) İş Fikri adını Türkçe kelimeler kullanarak veriniz. İş fikrinizi tanımlarken yenilikçilik çalışmalarını ve yeni ürün içeriğini yansıtacak açıklıkta olmasına dikkat ediniz. İş fikrinizi kısa ve öz tanımlayınız, İş Fikri, İş Kurma ve Ar-Ge Projesi gibi tanımlar kullanmayınız. Tablo, iş fikrinizle ilgili özet bilgileri almak için düzenlenmiştir. Bu bilgiler iş fikrinizin ön değerlendirmesinde kullanılacak olup, iş fikrinizin iyi anlaşılabilmesi için kısa ve net tanımlamalar yapınız. İş fikrinizin teknolojik alanını belirlemek için Ön Başvuru Dosyası ekindeki teknolojik alan listesini kullanınız. Tanımda teknolojik alan ve alt alanın kod numarasını ve açıklamasını yazınız. 6- İş Fikrinin tanımı (Bölüm 5) İş fikri özeti - Form No: 5.1 Bu bölümde iş fikriniz hakkında genel olarak bilgi edinilmesini sağlayacak biçimde tanıtım yapınız. İş fikri özetinde iş fikri konusu, amacı, proje kapsamında yapılacak temel çalışmalar, iş fikrinin somut hedef ve çıktıları, proje sonunda ortaya çıkacak ürün, süreç, yöntem veya sistemin sağlayacağı teknik/ekonomik yararlar açık bir biçimde özetlenmelidir. İş fikri özetinde, iş fikrinizin özgün ve yenilikçi yönlerini belirtiniz. İş fikrinizin sınıflandırılmasını kolaylaştırıcı, teknolojik ve yenilikçi içeriğini yansıtabilen en az üç anahtar kelime veya kelime grubu yazınız. İş fikri amacı - Form No: 5.2 İş fikrinizin teknoloji ve yenilikçilik açısından amacını açıklayınız. 7

8 Ayrıca bu bölümde, neden bu iş fikrini seçtiğinizi ve bu iş fikrinin nasıl ortaya çıktığını bu bölümde özetleyiniz. Hedefi Form No: 5.3 İş fikrinizin ileriye dönük hedefleri hakkında bilgi veriniz. İş fikriniz, gerçekleşmesi halinde teknoloji ve yenilikçilik alanında ne gibi bir fark yaratılmasını sağlayacak? Yaratmayı hedeflediğiniz bu fark sizin geleceğinizi nasıl etkileyecek? Bu iş fikrinin gerçekleşmesinin ileriye dönük planlarınız arasındaki sıralaması nedir? İş Fikri ile ilgili literatür özeti Form No: 5.4 İş fikri konusu ile ilgili olarak daha önce yapılan araştırmalar veya çalışmalar var mı? Varsa bununla ilgili bilgiler ve değerlendirmeler ilgili alanda yapılacaktır. Yoksa, ilgili alana; bu konuda literatürde her hangi bir bilgiye rastlanılmamıştır şeklinde ifade yazılmalıdır. İş fikri konusu ürün/süreç/hizmete yönelik incelediğiniz veya kendiniz tarafından yapılan temel araştırma çalışmalarına ilişkin bilgileri bu bölümde anlatınız. Bu bölümde özetlenen çalışmalar tez, makale, bilimsel proje gibi akademik çalışmalar olabileceği gibi başka firmalar tarafından üretilen ürün/süreçlerin incelenmesi şeklindeki endüstriyel bilgiler de olabilir. Teknolojik gelişmeye katkısı Form No: 5.5 İş fikriniz teknolojik alanda yürütülen çalışmalara nasıl bir katkı sağlayacaktır? Yeni bir süreç mi, yeni bir ürün mü veya teknolojik alanda bir boşluğu doldurmak mı? Açıklayınız. İş Fikri sonucuna yönelik pazar araştırması ve pazardan beklentiler Form No: 5.6 Bu bölümde iş fikrinizi oluşturan ürünün pazarını, bu konuda üretim yapan mevcut firmalar ve ürünün müşterileri hakkında kısa bilgi veriniz. İş fikrinizin gerçekleşmesi halinde bu pazarda ne oranda yer alabileceğiniz hakkında bilgi veriniz. İş fikri çıktısının mevcut teknolojilere olan farkı, üstünlükleri Form No: 5.7 Bu bölümde hedeflenen proje çıktısının (ürün ya da süreç) yurt içinde veya dışında pazar ve sektördeki benzerlerine göre öngörülen farklılıkları, avantajları, üstünlükleri veya yenilikleri açıklanmalıdır. 7- İş Planı İle İlgili Ön Bilgiler (Bölüm 6) 6.1. Bu bölümde kurulacak işletme hakkında çok kısa bilgiler verilmesi beklenmektedir. Bu işletmenin hukuki statüsü (Şahıs İşletmesi, Ltd. Şti., A.Ş.), bulunduğu şehir ve yerleşik olduğu bölgeye (teknoloji geliştirme bölgeleri, TEKMER gibi) ilişkin bilgi veriniz İş fikrinizin gerçekleşebilmesi için bir yılda ihtiyaç duyulan bütçe detayını tahmini bütçe oluşturmak suretiyle ve destek kalemlerini dikkate alarak veriniz Kurulacak işletmede çalışacak personel bilgileri (isim, meslek vb) ve tahmini toplam personel giderlerini bu bölümde belirtiniz. İş kurma ve işletme esnasında ihtiyaç duyulacak temel alet ve cihazlar ile malzemeleri (bilgisayar, tezgâh, laboratuar donanımı, özel bir kimyasal malzeme vb.) bu bölümde veriniz ve tahmini maliyetlerini belirtiniz. İş fikrinizin özelliklerini de dikkate alarak işletme giderlerinizi (elektrik, su, aidat, muhasebe, seyahat, nakliye, telefon ve internet, firma/şirket kuruluş giderleri gibi) detaylandırınız. Ayrıca, almayı düşündüğünüz ofis malzemeleri ve tahmini bedelleri hakkında bilgi veriniz. İş fikri konusu ürüne ilişkin danışmanlık 8

9 hizmeti almayı planladığınız, işletme, öğretim üyesi, sanayici, laboratuar var ise bunlara ilişkin bilgiler ve bu danışmanlık hizmetinin tahmini tutarlarını bu bölümde veriniz Teknogirişim Sermayesi Desteği dışındaki öz sermaye, banka ya da başka kamu kurumlarından almayı düşündüğünüz kredi ve destekler hakkında kısa bilgi veriniz. İŞ PLANI DOSYASI HAZIRLAMA KILAVUZU İş planı, Teknogirişim Sermayesi Desteği ön başvuru değerlendirmesi olumlu sonuçlanmış girişimci adayları tarafından hazırlanır. İş Planı dosyası iki ana bölümden oluşmaktadır. 1, 2, 3 ve 4 no'lu bölümler iş fikri sonucunda ortaya çıkması hedeflenen ürün veya sürece yönelik aşamaları, ikinci bölüm ise çalışmalarınız sonucunda ortaya çıkan ürün veya süreçle ilgili pazar analizini ve bu ürünün pazar payı elde etmesinde etken olacak pazarlama ve tanıtım metotlarınızla ilgili yapmış olduğunuz pazarlama yönteminizle ilgili vereceğiniz bilgileri kapsamaktadır. 1- İş Fikri ve Girişimciye Ait Bilgiler Bu bölümde girişimci bilgileri ve iş fikri ile ilgili kısa bilgiler yazılacaktır Girişimci bilgileri Bu bölümde istenilen bilgilerinizi veriniz İş fikri ile ilgili destekler İş fikri ile ilgili başka kurumlardan alınan / alınacak destekleri belirtiniz İş fikri adı İş Fikri adını Türkçe kelimeler kullanarak veriniz. İş fikrinizi tanımlarken yenilikçilik çalışmalarını ve yeni ürün içeriğini yansıtacak açıklıkta olmasına dikkat ediniz. İş fikrinizi kısa ve öz tanımlayınız, İş Fikri, İş Kurma ve Ar-Ge Projesi gibi tanımlar kullanmayınız. 2- İş Fikrinin Teknolojik ve Yenilikçi Yönü 2.1. İş fikri özeti - Form 2.1 Bu bölümde iş fikriniz hakkında bilgi edinilmesini sağlayacak biçimde tanıtım yapınız. İş fikri özetinde iş fikri konusu, amacı, proje kapsamında yapılacak temel çalışmalar, projenin somut hedef ve çıktıları, proje sonunda ortaya çıkacak ürün, süreç, yöntem veya sistemin sağlayacağı teknik/ekonomik yararları açık bir biçimde özetlenmelidir. İş fikri özetinde, iş fikrinizin özgün ve yenilikçi yönlerini belirtiniz. İş fikrinizin sınıflandırılmasını kolaylaştırıcı, teknolojik ve yenilikçi içeriğini yansıtabilen en az üç anahtar kelime veya kelime grubu yazınız Amacı, uygulanacak yöntemler ve aşamaları - Form Bu bölümde iş fikrinizin ortaya çıkış nedenlerini ve bu iş fikrini seçmenizde etkili olan faktörleri sıralayınız. 9

10 2. İş kurma sürecine ait aşamaların başarıyla tamamlanması durumunda oluşan somut çıktılar ve bunlarla ilgili başarı ölçütlerini detaylı olarak açıklayınız. İş fikrinin başarıya ulaşmış sayılması için ölçütlerin hangi değerleri sağlaması gerektiğini belirtiniz. 3. İş fikri süresince gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler, incelenecek parametreler, bu parametrelerin incelenmesi için kullanılacak yöntemler, kullanılacak araçlar, yapılacak ölçümler ve çıktıları açıklanmalıdır 4. İş fikri ile ilgili planlanan aşamalarının maddede verilen süreçlerden hangilerini kapsadığını belirtiniz ve bu aşamalarda yürütülecek faaliyetler hakkında bilgi veriniz Yenilikçi ve Özgün Yönleri - Form 2.3 Bu kılavuzun formun doldurulmasında yararlanılacak diğer hususlar başlıklı 3. bölümünde verilen yenilik tanım ve sınıflandırmasındaki açıklamaları dikkate alarak; ürün/sürecin belirtilen tanımlardan hangisi içinde yer aldığı belirtilmeli, faaliyetleri bitiminde beklenen ürün/süreç özellikleri ve pazardaki benzerleri ile (yurt içinde/dışında) karşılaştırmaları tablo haline getirilerek açıklanmalıdır. Ayrıca önerilen ürün/süreç yeniliği ile doldurulacak teknolojik boşluklar, karşılanması istenen pazar talepleri belirtilmeli ve iş fikri çıktısını benzerlerinden ayıran üstün yönler vurgulanmalıdır. 3- İş Planı 3.1. İş Zaman Çubuk Grafiği - Form 3.1 İş zaman çubuk grafiği, iş paketlerinin hangi sürelerde tamamlanacağının ve iş fikrinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirildiğinin izlenebilmesi için gereklidir. Her dönem sonunda hazırlanacak raporların değerlendirilmesinde bu iş-zaman grafiğinde verilen her iş paketinin tamamlanması için belirtilen süreler ve bu paketlerin belirtilen zamanlarda tamamlanarak bir sonraki iş paketine zamanında geçilip geçilmediği kontrol edilecektir. Bu aynı zamanda girişimcinin, projenin başarıyla yürütülebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi için kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik plana, organizasyona ve yönetime sahip olduğunu da gösterecektir İş Paketi Tanımlama Formu - Form 3.2 Bu formu, iş planında vermiş olduğunuz her iş paketi için ayrı ayrı doldurunuz. Her iş paketinin başlama ve bitiş sürelerini, projeye katkısını, bu iş paketinde izlenecek yöntemleri ve yürütülecek faaliyetleri bu bölümde özetleyiniz. İş paketi formunu doldururken, iş paket isimlerinin İş Planındaki isimler ve süreler ile aynı olmasına dikkat ediniz. Bu bölümde ayrıca her iş paketinin çıktılarının ne olmasının beklendiği ve bu iş paketinin başarıyla tamamlanmış sayılması için hedeflediğiniz başarı kriterini veya kriterlerini belirtiniz. Bu iş paketinin diğer iş paketlerine başlamak için bir öncel olup olmadığını değerlendiriniz ve başarıyla tamamlanmaması halinde devamına nasıl bir etki yapacağını açıklayınız. 4. İş Fikri Bütçesi Bu bölümde, İş Planında yer alan faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olduğu düşünülen maliyet unsurları belirlenecek ve gerekçelendirilecektir. 10

11 Planlanan faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için öngörülen gider kalemleri, maliyet formları aracılığıyla verilecektir. İş fikri değerlendirmesi aşamasında tahmini maliyetlerle ilgili proforma fatura, teknik broşür gibi bilgiler dosya ekinde verilebilir. (Zorunlu değil) Bütçe detayı formu iş fikrinin tümü için hazırlanmalıdır. Teknogirişim Sermayesi Desteğinde en fazla ödenek miktarı ,00 TL. olup, 12 aylık dönemde her hangi bir ek bütçe verilmeyecektir. Bu nedenle, bütçe hazırlanırken bu hususlara dikkat edilmelidir. Aşağıda her bütçe kaleminin altında belirtilen karşılanmayan giderler iş planına dahil edilemez. Dahil edilmesi durumunda, bu giderlere ait tutarlar sözleşme yapılmadan önce bütçeden çıkarılır ve ilgili tutarlar başka bir harcama kalemine aktarılamaz Makine-Donanım-Yazılım-Yayın Alımları Tahmini Maliyeti - Form 4.1 İş fikri faaliyetleri için kullanılmak amacıyla hazır olarak alınan ve sonucunda elde edilecek ürünün bir parçası olmayan, makine-donanım-yazılım ve yayın alım giderleri belirtilecektir. Bu kapsamda alınması planlanan makine-donanım-yazılım ve yayımların bedeli TL üzerinden verilecek olup, bedelinin ABD Doları olması halinde, başvurunun yapıldığı ayın ilk günündeki TCMB döviz alış kuru forma yazılmalıdır. Tüm alımların bedeli KDV dahil olacak, yurt dışından yapılan alımlarda gümrük giderleri fiyata eklenecek, projenin yürütülmesi aşamasında ek ödenek istenmeyecektir. Makine-Donanım-Yazılım-Yayın bütçe kaleminde aşağıdaki giderler karşılanmamaktadır: Seri üretime ve yatırıma yönelik makine/donanım, İş fikri ile ilgili olmayan buzdolabı, klima, lamba, projektör, vantilatör vb Sarf Malzemesi Alımları Tahmini Maliyeti - Form 4.1 Yürütülen faaliyetler sürecinde, prototip veya deneme üretiminde kullanılacak veya geliştirilecek ürünün/sistemin bir parçası olacak; piyasadan hazır satın alınacak veya stoktan kullanılacak her türlü malzeme ilgili alanda belirtilecektir. İş fikri çıktısı ürün, çok sayıda modülden/üniteden oluşuyorsa, malzemeler kullanım amacına göre gruplandırılacaktır. Sarf Malzemesi bütçe kaleminde aşağıdaki giderler karşılanmamaktadır: Seri üretime yönelik, fazla miktarda sarf malzemesi Kırtasiye malzemeleri (kağıt, kalem, toner, kartuş, CD/DVD, fatura, irsaliye, kartvizit vb.) 4.1. Hizmet Alımı ve Danışmanlık Tahmini Maliyeti - Form 4.1 İş fikri kapsamında yurt içi veya yurt dışı kuruluşlardan/kişilerden/üniversitelerden alınan danışmanlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, kuruluş içinde diğer birimlerden iş fikri için alınan hizmetler, kuruluşun bünyesinde olmayan imalat, ölçüm ve testler gibi projenin gerektirdiği 11

12 işlerin kuruluş dışında yaptırılması türündeki hizmet alımlarına ilişkin tahmini bedeller ilgili alanda belirtilecektir. Bu alımlarla ilgili olarak kişi ve kuruluşlarla ilgili bilgi ve varsa taslak sözleşme/protokol dosyaya eklenecektir. Hizmet Alımı ve Danışmanlık harcama kaleminin toplamı, toplam bütçenin % 20 sini geçemez. Hizmet Alımı ve Danışmanlık bütçe kaleminde aşağıdaki giderler karşılanmamaktadır: Tanıtım, pazarlama, reklam giderleri, Marka, patent, tescil, sertifika, belgelendirme (ISO, CE, vb.) ile ilgili giderler Eğitim, kurs giderleri 4.1. Personel Giderleri Tahmini Maliyet Formu - Form 4.1 İş fikrinizin desteklenmesi halinde, personel giderlerine yönelik uygulanacak mali ve idari kurallar aşağıdadır Sayılı Kanunun 3. maddesinin (2). fıkrası uyarınca; Kamu personeli hariç olmak üzere teknogirişim sermayesi desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesna olması ve ayrıca, 5746 Sayılı Kanunun 3. maddesinin (3). fıkrası uyarınca, Kamu personeli hariç olmak üzere teknogirişim sermayesi desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı için bu giderler destek kapsamı dışındadır. Personel Giderleri harcama kaleminin toplamı TL yi; her bir personelin (işletme sahibi dahil) aylık brüt maaş tutarı ise destek süresi boyunca TL yi geçemez Genel İşletme Giderleri Tahmini Maliyeti - Form 4.1 Bu bölümde elektrik, su, aidat, muhasebe, seyahat, nakliye, telefon ve internet, firma/şirket kuruluş giderleri ile demirbaş gibi iş fikri faaliyetlerine ilişkin tahmini harcamalar orantılı bir şekilde verilmelidir. Sözkonusu genel giderler, sicilde kayıtlı resmi şirket adresine ait olmalıdır. Genel İşletme Giderleri bütçe kaleminde aşağıdaki giderler karşılanmamaktadır: Kira, Seyahatlerde kullanılan yakıt gideri ve araç kiralama vb. giderleri Lamba, perde, paspas, büro mefruşatı, sebil, çay kahve makinesi vb. İş fikri ile ilgili olmayan buzdolabı, klima, lamba, projektör, vantilatör vb. Bilgisayar ve yazıcı demirbaş kaleminde gösterilmeyecektir. Makine/Donanım/Yazılım/Yayın bütçe kalemi içinde talep edilebilir. Yıllık zorunlu defter tasdiki ile ilgili giderler ve bir defaya mahsus olmak üzere, resmi adres değişikliği ile ilgili giderler karşılanmaktadır. 12

13 4.2. Bütçe Gerekçesi - Form 4.2 Bütçe detayında belirtilen harcamaların kalem bazında alım gerekçelerini ve iş fikri kapsamında kullanım yerleri detaylı bir şekilde açıklanmalıdır Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet - Form 4.3 İş fikri genelinde yapılacak olan makine-donanım, sarf malzemesi, hizmet alımı/danışmanlık, personel ve genel işletme giderleri dönemsel ve toplam olarak bu formda belirtilecektir. Dönemlere göre hazırlayacağınız harcama planınızı, iş planında belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilme sürelerini ve bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulacak alımları da göz önüne alarak belirleyiniz. Teknogirişim Sermayesi Desteği dönem ödemeleri önerdiğiniz bu dönemsel harcama planına göre, her dönem raporunun değerlendirilmesini müteakip yapılacaktır. Her gider kaleminin toplam maliyet içindeki oranı Toplam Maliyet İçindeki Oranı (%) bölümüne yazılacaktır. Yurt dışı veya yurt içi hizmet alımı/danışmanlıkların toplam maliyet içerisindeki payı % 20'yi geçmemelidir. 5- İşletme, Yönetim ve Pazarlama Bilgileri 5.1. Kurulacak işletmenin niteliği - Form 5.1 Kurulması planlanan işletmenin yasal statüsünün ne olacağı (Şahıs İşletmesi, Ltd. Şti., A.Ş.) ve neden seçildiği belirtilmelidir. Kurulması planlanan işletmenin ortakları arasındaki öngörülen pay dağılımını veriniz. Firmanın organizasyonunda yer alan yönetim, muhasebe, üretim vb. fonksiyonların ortaklar arasında dağılımı söz konusu ise bu hususları detaylandırınız. Firmanızın/şirketinizin kurulma aşamasında Sanayi ve Ticaret Odaları başta olmak üzere kurulacak işletmenin türü ve fonksiyonuna göre çeşitli kurumlara kayıt ve izin şartları yer almaktadır. Bu kısımda gerekli izin, ruhsat ve tescil işlemlerinin yapılacağı kurumlar ve bunların ne kadar zaman ve maliyet gerektireceği planlanmalıdır Yönetim planı - Form 5.2 Pazarlama, satış, muhasebe, yönetim gibi üretim ve Ar-Ge dışında kalan temel işletme faaliyetlerini de tanımlayarak işletme organizasyon şemasını veriniz Finansal plan - Form İşletmenizin kurulma aşamasından başlayarak çalışır hale gelmesi için gerekli enerji, personel, kira vb. tüm harcama kalemleri yatırım sermayesini oluşturmaktadır. Bu nedenle, tüm harcama kalemlerini araştırarak işletmenizin hayata geçirilmesi için gerekli başlangıç sermayesini belirleyiniz. 2- İşletmenin bir yıl boyunca hayatını idame ettirebilmesi için gerekli kira, personel, pazarlama, satış, hammadde, malzeme vb. pek çok kalemden oluşan işletme kalemleri ve giderleri bu bölümde veriniz. İşletmenin, başlangıç yatırım sermayesi ile bir yıllık işletme giderlerini karşılayacak finansman ihtiyacını nasıl temin edeceksiniz? Bu kapsamda verilecek destek, bu 13

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi No:1/128 KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Uygulama Yönergesinin amacı; 05 Nisan 2005 tarih

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1 - (1) 7 Mayıs 2011 tarih ve 197 sayılı Bilim Kurulunda kabul edilen TÜBİTAK

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı