TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI"

Transkript

1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012

2 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu uygulama usul ve esaslar, teknogirişim sermayesi desteği programı kapsamında, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden 1 en çok 5 yıl önce almış kişiler tarafından Bakanlığımıza desteklenmek üzere sunulan teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesini kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu uygulama usul ve esaslar, 12/03/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 31/07/2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu uygulama usul ve esaslar çerçevesinde ilgili Yönetmelikte yer alan kavram ve tanımlar geçerli olmakla birlikte, bu programa özel olan bazı doküman başlıkları Yönetmelikte belirtilen genel tanımlara uygun olarak detaylandırılmıştır. a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, b) Değerlendirme komisyonu: Girişimci tarafından hazırlanan iş planı, çoğunluğu ilgili merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi dışından seçilecek, iş planlarının ilgili olduğu teknoloji alanlarında uzmanlığı ve deneyimi olan kişiler olmak kaydıyla üniversite, araştırma kurumları, sanayi kuruluşları ve benzeri kurum ya da kuruluş mensuplarından oluşan en az 5 kişilik bir komisyonu, c) Desteklenen işletme: İş planının kabul edildiğinin bildirilmesinden sonra tercihen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve TEKMER Müdürlükleri içinde girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişiliği, 1 Ön başvuru tarihi olarak evrak giriş tarihi esas alınacaktır. 2 RT: 20/12/2012

3 ç) Dönem faaliyet raporu: Desteklenen işletmenin, iş planı dosyasında öngörülen çalışma takvimi ve dönemsel harcama tablosu esas alınarak ilgili döneme ait; işletmeye ait güncel bilgiler, personel bilgileri, ödeme bilgileri, harcamalara ilişkin gerekçeler, harcamaların ayrıntılı analizi ve dağılımı, iş planı gerçekleşme analizi, iş paketi hedef analizi ile genel değerlendirme bilgilerini kapsayan, ayrıca ekinde gider belgelerinin de yer aldığı suretlerini içeren ve 4 er aylık dönemler halinde hazırlanarak Bakanlığa sunulan raporu, d) Genel müdürlük: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü, e) Genel müdür: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünü, f) Girişimci: Teknogirişim sermayesi desteğinden faydalanmak üzere, Bakanlığımıza başvuran ve örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişileri, g) İş fikri: Amacında Ar-Ge niteliği, yenilikçi yönleri, teknolojik ve ekonomik öngörüleri bulunan ve sonucunda ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojik katkı yaratma olasılığı bulunan düşünceyi, ğ) İş planı değerlendirme formu: İş planının, Değerlendirme Komisyonu tarafından hangi kriterlere göre değerlendirileceğini gösteren dokümanı, h) İlgili idare: Kuruluş kanunlarında Ar-Ge ve/veya yenilik faaliyetlerini destekleme görevi verilen ve yılı bütçelerinde bu amaçla konulmuş ödeneği bulunan ve Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren Bakanlığı, ı) Kanun: 12/03/2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/04/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, i) Sonuç raporu: Desteğin sona erdiği dönemde, işletmeye ait bilgileri, iş fikrinin konusu, hedefleri, sonuçları ve prototip oluşturmada uygulanan yöntemler, çalışma ekibi, bütçe analizi, harcamaların değerlendirmesi, iş planı gerçekleşme analizi, çıktıları, işletmeye kazandırdığı katma değer ve ulusal kazanımları gösteren, Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak desteklenen ve işletme tarafından hazırlanan dokümanı, j) Teknogirişim sermayesi desteği sözleşmesi: Başvurusu uygun bulunan girişimcinin, işletmesini (tercihen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve TEKMER Müdürlükleri içinde) kurmasını müteakip, desteği almaya hak kazandığı Bakanlık ile temsil ve ilzama tek yetkili işletme sahibi arasında akdedilen; amacı, kapsamı, tarafları ve buna ilişkin bilgileri, iş planı süresi, toplam bütçesi ve planı, destek kalemleri, destek dönemleri ve miktarları, Dönem Faaliyet Raporu tarihleri, makine ve donanım mülkiyeti, fikri ve sınai mülkiyet hakları, iş planındaki değişiklikleri, sorumlulukları, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile diğer hususların belirlendiği yazılı anlaşmayı, k) Ön başvuru değerlendirme formu: Genel müdürlük personeli tarafından ön başvuru dosyalarının incelenmesi sonrasında işlenen dokümanı, l) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikriyle oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini, 3 RT: 20/12/2012

4 m) Yönetmelik: 31 Temmuz 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğini, n) Salt çoğunluk: Belirli bir sayının yarıdan az olmayan çoğunluğunu, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Hususlar Destek miktarı MADDE 5- (1) İşletme ile Bakanlık arasında sözleşme imzalanmasını müteakip bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın ve hibe olarak en fazla ,00 Türk Lirasına kadar destek verilir. Destek süresi ve başvuru tarihleri MADDE 6- (1) Destek süresi 12 aydır. (2) Ön başvurular yılda bir kez olmak üzere her yıl 01 Ekim 01 Kasım tarihleri arasında ilgili idareye yapılır. Başvuruların alınacağı tarih MADDE 7- (1) Ön başvurular yılda bir kez olmak üzere her yıl 01 Ekim 01 Kasım tarihleri arasında ilgili idareye yapılır. (2) Üniversitelerden ve/veya girişimcilerden yazılı olarak veya elektronik ortamda gelen talepler doğrultusunda süre 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere en fazla 7 takvim günü uzatılabilir. (3) Süre uzatımına genel müdür karar verir. (4) Program başvuru başlangıç, bitiş ve süre uzatımı tarihleri Bakanlık internet sayfasından (www.sanayi.gov.tr) duyurulur. Kamu kaynaklı diğer destekler MADDE 8- (1) Girişimciler, kamunun sağladığı diğer desteklerden de yararlanabilir. (2) Girişimcinin aldığı ve yararlanmayı planladığı diğer geri ödemesiz destekler, destek başvurularında belirtilmelidir. (3) Teknogirişim sermayesi desteğinden yararlanan işletmelere ait Ar-Ge ve yenilik projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenmesi durumunda, teknogirişim sermayesi olarak verilen destek tutarı, Ar-Ge ve yenilik projesi harcamalarından veya desteğinden indirilmez. (4) Aynı iş planı ile kamudan alınan diğer geri ödemesiz destekler teknogirişim sermayesi desteğinden indirilir. 4 RT: 20/12/2012

5 (5) Aynı iş planı ile kamudan alınan diğer geri ödemesiz destekler teknogirişim sermayesi desteğinden büyükse işletmeye destek verilmez, verilmişse sözleşme tek taraflı olarak fesh edilir ve o zamana kadar yapılan ödemeler gecikme faizi ile birlikte geri alınır. (6) Aynı iş planı ile kamudan alınan diğer geri ödemesiz destekler teknogirişim sermayesi desteğinden küçükse destek miktarı teknogirişim sermayesi destek miktarından düşülmek suretiyle kalan miktar işletmeye ödenir. Ön başvuru dokümanının biçimi MADDE 9- (1) Formatı Bakanlıkça belirlenen ve ön başvuru dilekçesi, taahhütname, bir yıl içinde mezun olabilme şartı ile ilgili üniversitenin yetkili birimlerince düzenlenecek belge örneği, girişimci bilgileri, iş fikri ile ilgili genel bilgiler, iş fikrinin tanımı, amacı, hedefi, teknolojik gelişmeye olan katkısı ve mevcut teknolojilerden olan farkı ve üstünlükleri, sonuca yönelik pazar araştırması ve pazardan beklentileri, literatür özet bilgileri, kurulması düşünülen işletmenin türü, tahmini bütçe detayı ve gerekçeleri ile program dışı bütçe kaynaklarına ait bilgilerin işlenebileceği formların yer aldığı dokümandır. Ön başvuruların alınması MADDE 10- (1) Bakanlık, program kapsamında hazırladığı ön başvuru ve programla ilgili diğer dokümanları Bakanlık internet sayfasında (www.sanayi.gov.tr) yayınlar. (2) Bakanlık, programla ilgili dokümanları başvuru tarihinden en az 1 (Bir) hafta önce internet sayfasında (www.sanayi.gov.tr) yayınlar. (3) Programdan sadece, kriterlere uygun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanır. Yabancı uyruklu ve/veya Türkiye de geçici süre olarak bulunan ve kendilerine geçici olarak T.C. Kimlik Numarası verilenler programdan yararlanamaz. (4) Girişimci, tek bir iş fikri ile gerçek kişi olarak başvuru yapar, tüzel kişilik başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (5) Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunamaz. (6) Ön başvuru dosyası, girişimcinin kendisi veya başkası tarafından elden teslim edilebileceği gibi, posta veya kargo şirketi aracılığıyla da gönderilebilir. (7) Bakanlığa süresi içinde 2 teslim edilmeyen başvurular geçerli sayılmaz. (8) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitelerin her hangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci durumunda ise bir yıl içinde mezun olabilme şartı ile ilgili olarak öğrencisi olduğu üniversitenin yetkili birimlerince onaylanan belgeyi ön başvuru dosyasına ekler. (9) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitede yüksek lisans veya doktora öğrencisi durumunda ise öğrencisi olduğu üniversitenin yetkili birimlerince onaylanan öğrenci belgesini ön başvuru dosyasına ekler. (10) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitelerin her hangi bir lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini tamamlamış durumda ise ön başvuru tarihinden en çok beş yıl 2 Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 5 RT: 20/12/2012

6 önce alma şartı ile ilgili olarak mezun olduğu üniversite tarafından kendine verilen çıkış belgesi veya diploma fotokopisinin aslı gibidir onaylı bir suretini ön başvuru dosyasına ekler. (11) Girişimci, yabancı ülke üniversitesinden mezun ise denklik belgesi alır ve bu belgenin aslı gibidir onaylı bir suretini ön başvuru dosyasına ekler. (12) Girişimci yabancı ülke üniversitesinde öğrenci ise örgün eğitim aldığına dair belgeyi öğrencisi olduğu okulundan alır ve bu belgeyi Yeminli Tercüme Bürosunda Türkçe ye çevirterek ön başvuru dosyasına ekler. (13) Girişimci yabancı ülke üniversitesinde öğrenci ise Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) Okul Tanınma Belgesi ni alır ve ön başvuru dosyasına ekler. (14) Girişimci örgün öğrenim veren üniversite programında yer almıyorsa başvurusu ret olur. (15) Girişimci, ön başvuru dosyası dokümanlarını bilgisayar ortamında hazırlar ve 1 (bir) nüsha çıktısını alır. Ayrıca girişimci ön başvurusunu Ar-Ge Web Portalı üzerinden de gerçekleştirir. (16) Girişimci, hazırladığı ön başvuru dosyası dokümanlarında her sayfayı paraflar. (17) Girişimci, ön başvuru dosyasını ön başvuru dilekçesi ekinde Bakanlığa teslim eder. Ön başvuruların değerlendirme usul ve esasları MADDE 11- (1) Ön başvurular, son başvuru tarihinin tamamlanmasını müteakip genel müdürlük tarafından ön incelenmeye tabi tutulur. (2) Girişimci, farklı iş fikirleri ile birden fazla başvuruda bulunmuşsa, girişimcinin tüm iş fikirlerine ait başvuruları değerlendirilmeye alınmaz. (3) Girişimci, aynı iş fikri ile ilgili birden fazla başvuruda bulunmuşsa, başvurular tek bir dosyada birleştirilir ve en son başvurusu dikkate alınır. (4) Girişimci ön başvuru değerlendirme süreci sırasında ön başvuru dosyasının değerlendirmeye alınmamasını talep ederse bunu bir dilekçe ile Bakanlığa bildirir. Bu durumda başvuru değerlendirmeye alınmaz. (5) Girişimciye ait ön başvuru dosyasındaki iş fikri; Ar-Ge niteliği, yenilikçi yönleri, amacı ve sonuçları, kurulması planlanan işletmenin ulusal ve uluslararası düzeydeki olası katkısı, teknolojik ve ekonomik öngörüler dikkate alınarak değerlendirilir. (6) Ön başvuru dosyasında, yukarıda sayılan konularda ve istenilen ek belgelerde eksiklikler varsa, Bakanlık personeli tarafından girişimciye bu durum elektronik ortamda bildirilir ve e- postanın gönderildiği tarihten itibaren en fazla 7 takvim günü içerisinde eksikliklerin tamamlanması istenir. Belirtilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlamayan girişimcinin ön başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz. (7) Ön başvuruyu değerlendiren Bakanlık personeli tarafından değerlendirme sonuçları ön başvuru değerlendirme formu na işlenir. (8) Değerlendirme komisyonuna havale edilmesi uygun bulunmayan (iş planı istenmeyen) başvuru sahibine durum resmi yazı veya e-posta ile bildirilir. 6 RT: 20/12/2012

7 (9) Yapılan ön başvuru değerlendirilmesi sonucunda iş fikri ön başvurusu kriterlere uygunluk, içerik ve biçim olarak yeterli bulunan girişimcilerden iş planlarını sunması istenir. İş planı dokümanının biçimi MADDE 12- (1) Formatı Bakanlıkça belirlenen ve iş planı dilekçesi, girişimci bilgileri, iş fikrinin teknolojik ve yenilikçi yönü, amacı, uygulanacak yöntemleri, iş-zaman planı, yenilikçi ve özgün yönleri, iş-zaman çubuk grafiği, iş paketi tanımları, öngörülen bütçe detayı, bütçe gerekçeleri, dönemsel ve toplam tahmini maliyet analizi, kurulacak işletmenin niteliği, yönetim ve finansal planı, pazar analizi, pazarlama yöntemleri ile hedef ve stratejilerine ait bilgilerin işlenebileceği formların yer aldığı iş planı başvuru dosyası dokümanıdır. İş planı değerlendirme usul ve esasları MADDE 13- (1) Ön başvurusu kabul edilen girişimci, iş planı başvuru dosyasının istenmesine ilişkin e-postanın kendisine gönderildiği tarihten itibaren en fazla 15 takvim gününde, webportal üzerinden iş planı dosyasını hazırlar ve iş planının çıktısını Bakanlığa teslim eder. (2) Belirtilen süre içerisinde webportal üzerinden iş planı dosyasını hazırlayıp çıktısını teslim etmeyen/edilmesini sağlamayan girişimcinin iş fikri değerlendirmeye alınmaz. (3) Girişimci iş planı değerlendirme süreci sırasında iş planı dosyasının değerlendirmeye alınmamasını talep ederse, bunu bir dilekçe ile Bakanlığa bildirir. Bu durumda başvuru değerlendirmeye alınmaz. (4) Girişimci tarafından sunulan iş planı dosyaları, ilgili Bakanlık personeli tarafından biçim yönünden kontrol edilir. İş planında biçimsel yönden eksiklik olması durumunda Bakanlık personeli tarafından girişimciye bu durum elektronik ortamda bildirilir ve e-postanın gönderildiği tarihten itibaren en fazla 7 takvim günü içerisinde eksikliklerin tamamlanması istenir. Girişimci, eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin e-postanın kendisine gönderildiği tarihten itibaren en fazla 7 takvim günü içerisinde söz konusu eksiklikleri Bakanlığa teslim eder. (5) Biçimsel yönden eksik olmayan iş planı dosyası değerlendirme komisyonuna havale edilir. Eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin e-postanın gönderildiği tarihten itibaren en fazla 7 takvim günü içerisinde eksiklikleri giderilmeyen iş planı dosyaları değerlendirme komisyonuna havale edilmez. (6) Değerlendirme komisyonu genel müdürlük tarafından belirlenir. (7) Bakanlık personeli iş planı dosyasını değerlendirme komisyonu üyelerine toplantı tarihinden en az 7 takvim günü önceden e-posta ile gönderir. (8) Girişimciye, değerlendirme komisyonu toplantısının yapılacağı gün, yer ve saat e-posta ile bildirilerek hazır bulunmaları istenir. (9) Bakanlık dışından görevlendirilen değerlendirme komisyonu üyelerine komisyonun toplanacağı gün, yer ve saat resmi yazı ile bildirilir. 7 RT: 20/12/2012

8 Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar MADDE 14- (1) Değerlendirme komisyonu; çoğunluğu ilgili merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi dışından seçilecek iş planlarının ilgili olduğu teknoloji alanlarında uzmanlığı ve deneyimi olan kişiler olmak kaydıyla üniversite, araştırma kurumları, sanayi kuruluşları ve benzeri kurum ya da kuruluş mensuplarından oluşan en az 5 kişilik bir komisyondur. (2) Değerlendirme Komisyonu üyelerinden gelmeyen olursa toplantı bir başka güne ertelenir ve girişimciye toplantının yapılacağı gün, yer ve saati ayrıca e-posta ile bildirilir. (3) Komisyon üyesi; girişimciyi tanıyorsa, işletmesinde çalışıyor/danışmanlık yapıyorsa, işletmenin rakibi bir firmada çalışıyor/danışmanlık yapıyorsa, iş fikri hakkında görüş bildirmiş ve/veya projenin hazırlanmasına herhangi bir katkıda bulunmuşsa, daha önce yargıya intikal eden ihtilafların tarafları (hasım) olmuşsa, akraba veya boşanmış olsalar bile hısım olmuşsa, vb. durumlarda Bakanlığımıza bilgi verir ve söz konusu iş fikrinin değerlendirme aşamasında yer almaz. (4) İş fikri değerlendirilmesi aşamasında daha önce Bakanlığa bilgi verilmemiş olmakla birlikte, değerlendirme komisyonu toplantısında yukarıda belirtilen etik kurallardan herhangi birisinin mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde komisyon iptal edilir ve toplantı başka bir günde tekrarlanır. Konu girişimciye e-posta ile bildirilir. (5) Üyelerden bir veya daha fazlasının etik kurallara uymadığının tespiti ve komisyon üye sayısının bu nedenle düşmesi halinde, o değerlendirme toplantısı iptal edilerek etik kurallara uymayan komisyon üyelerine toplantı ücreti ödenmez, iş fikrinin değerlendirilmesi için tekrar değerlendirme komisyonu oluşturularak iş fikri yeniden değerlendirilir. (6) Komisyon üyeleri iş fikri değerlendirmelerinde gizlilik kurallarına riayet eder. (7) Komisyon üyeleri, iş fikri içerikleri ve iş fikri önerisi ile ilgili görüşmeleri hiçbir şekilde dışarı taşıyamaz, iş fikrine ilişkin içerikle ilgili bilgileri başkalarıyla da paylaşamaz. (8) Komisyon üyeleri kendilerine gönderilen iş planını inceler ve sonucunu iş planı değerlendirme formu nun panel öncesi puan bölümüne işler. (9) Komisyon üyeleri iş planının değerlendirileceği gün, yer ve saatte hazır bulunur. (10) Girişimci, değerlendirme komisyonuna iş fikri ile ilgili hazırlamış olduğu iş planı dosyasındaki iş ve işlemler konusunda detaylı bilgi verir. Komisyon üyelerinin olabilecek sorularını cevaplandırır. Komisyon üyeleri dışında herhangi bir kimse değerlendirme komisyonu toplantısı esnasında fikir beyan edemez, girişimciye soru soramaz. (11) Girişimci değerlendirme komisyonuna havale edilen iş fikrinin değerlendirileceği toplantıya katılmazsa iş fikrini geri çekmiş sayılır. (12) Komisyon üyeleri iş fikri ile olan değerlendirmelerini 100 puan üzerinden yapar. (13) Komisyon üyeleri, yapılan toplantıda iş planı ile ilgili olarak iş planı değerlendirme formu nda yer alan kriterlere uygun olarak yapmış oldukları değerlendirmelerini formun panel sonrası puan bölümüne işler. 8 RT: 20/12/2012

9 (14) Komisyon üyeleri tarafından doldurulan iş planı değerlendirme formu üzerinde üstü çizilerek yapılan puan değişiklikleri, paraf veya imza altına alınır. İmzası veya parafı olmayan puan değişikliklerinde önceki puan dikkate alınır. (15) Panel sonunda Teknogirişim Sermayesi Desteği Değerlendirme Komisyonu Toplantı Tutanağı hazırlanarak tüm üyelere imzalatılır. Başvuru değerlendirme usul ve esasları MADDE 15- (1) Komisyon iş planı değerlendirme formunda belirtilen kriterlere göre iş planının teknolojik yenilik ve rekabetçi yönünün olup olmadığını değerlendirir. (2) Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonunda teknolojik yenilik ve rekabetçi yönü yeterli bulunmayan iş fikirleri reddedilir. (3) En az 5 (beş) komisyon üyesinin değerlendirme komisyonu toplantısı sonucunda iş planı değerlendirme formunda yer alan panel sonrası verdikleri puanlar toplanır ve elde edilen toplam puan komisyon üye sayısına bölünerek girişimcinin ortalama puanı belirlenir. (4) Komisyon salt çoğunluğunun iş fikri ile ilgili olarak teknolojik yenilik ve rekabetçi yönünü yeterli bulması ve bunu 60 puan ve üstü bir not ile belgelemesi kaydıyla ve ortalama puanı en az 60 ve üstünde olan iş fikirleri bütçe imkânları doğrultusunda desteklenir. (5) Puanlama sonucunda en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru sıralama yapılır. (6) Desteklenmeye değer bulunanlar içinde son sırada yer alan girişimcilerin puanı eşit ise iş planı değerlendirme formunda iş fikrinin teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü puanı daha yüksek olan desteklenir. (7) Yedek listede yer alan girişimcilerin puanı eşit olduğunda; iş planı değerlendirme formunda iş fikrinin teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü puanı daha yüksek olan bir üst sırada yer alır. (8) Girişimcinin adı ve soyadı, başvuru kodu yanı sıra almış oldukları ortalama puanı asil ve yedek listelerde ilan edilir. (9) Asil ve yedek liste Bakanlık web sayfasında ilan edilir. (10) Desteklenmeye değer bulunmayan iş fikri sahibi girişimcilere ayrıca tebligat yapılmaz. Sözleşme şartları MADDE 16- (1) İlan edilen asil listede yer alan girişimcilere tüzel kişilik kazanabilmeleri için tek başına temsil ve ilzama yetkili olmak üzere şirket (Şahıs İşletmesi, Ltd. Şti., A.Ş) kurmaları konusunda resmi yazı yazılır. (2) Girişimcinin şirket kurması için en fazla 21 takvim günü süre verilir. (3) Girişimci, şirketini kurarak şirketi ile ilgili evrakları teslim eder ve sözleşme imzalar. (4) Süresi içinde şirketini kurmayan girişimci sözleşme yapma hakkını kaybeder. (5) Asil listedeki girişimcilerden verilen süre içinde sözleşme imzalamayanların yerine yedek listenin ilk sırasından başlamak üzere sözleşme imzalamayanların sayısı kadar girişimci çağrılır. (6) Yedek listeden çağrılan girişimcilere en fazla 21 takvim gününde şirketini kurması için e-posta gönderilir. 9 RT: 20/12/2012

10 (7) Yedek listeden kazanan girişimci, şirketini kurmasından ve konu ile ilgili olarak evrakları teslim etmesi sonrasında Bakanlık ile sözleşme imzalar. (8)Sözleşme kapsamında yer alan desteklenecek bütçe giderleri; Makine/Donanım/Yazılım/Yayın, Sarf Malzemesi, Hizmet Alımı ve Danışmanlık, Personel Giderleri ve Genel İşletme Giderleri nden oluşur. (9) Hizmet Alımı ve Danışmanlık harcama kaleminin toplamı, toplam bütçenin % 20 sini geçemez. (10) Personel Giderleri harcama kaleminin toplamı TL yi; her bir personelin (işletme sahibi dahil) aylık brüt maaş tutarı ise destek süresi boyunca TL yi geçemez. (11) Desteklenen işletmenin sözleşmesinde belirtilenlerin dışında başka herhangi bir ödeme yapılamaz. (12) Destek başlangıç tarihi; işletme ile yapılan sözleşmenin imzalandığı tarihtir. (13) Destek süresi en fazla on iki ay olup, ek süre verilemez. Teknogirişim sermayesi desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile ilgili usul ve esaslar MADDE 17- (1) İlgili merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Değerlendirme Komisyonunca desteklenmeye uygun bulunan girişimciye ait, Ek:1 deki formu doldurarak Bakanlığa gönderir. (2) Bu başvurular genel müdürlük tarafından, herhangi bir mükerrerlik olup olmadığı ve bütçe olanakları açısından değerlendirilir. (3) Yapılan bu incelemeyi takiben desteklenmesinde bir sorun görülmeyen iş fikirleri desteklenmek üzere başvurunun yapıldığı ilgili idareye bildirilir. (4) Yapılan incelemede mükerrerlik veya bütçe aşımı tespit edilmesi halinde durum ilgili idareye bildirilerek mükerrerliğin ve bütçe aşımının giderilmesi ve sonucun Bakanlığa bildirilmesi istenir. (5) İlgili idareler, bu işlemler sonrasında desteklenmesi uygun bulunarak sözleşme imzalanan her işletme için, Ek:2 de verilen tabloyu doldurarak, ekleri ile Bakanlığa gönderir. İşletmelerin ilgili kurumlara bildirilmesi MADDE 18- (1) Bakanlık, işletmeyle imzalanan sözleşmeyi ve eki iş planını ödeneğin tahsis edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirir. 10 RT: 20/12/2012

11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Desteklenen İşletmelerin Yerinde İzlenmesi, Ödemeler ve Diğer Hususlar Destek verilen işletmenin izlenmesine ilişkin usul ve esaslar MADDE 19- (1) Desteklenen işletme sözleşme tarihinden itibaren 4 er aylık dönemlerde (2 kez), Dönem Faaliyet Raporu nu formatına uygun biçimde hazırlayarak, her dönemin tamamlanmasını takip eden ayın en geç 15 ine kadar Bakanlığa teslim eder. (2) Dönem Faaliyet Raporu na iş planı çerçevesinde yapılan harcama belgelerine ait fotokopiler eklenir. (3) Dönem Faaliyet Raporu sözleşme eki olan iş planında belirtilen kriterlere göre Bakanlık personeli tarafından incelenir. Mali belgelendirme, denetim ve ödeme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar MADDE 20- (1) İşletmeye ait dönem faaliyet raporu ve eki harcama belgelerine ilişkin denetim; denetim kılavuzu nda belirtilen kriterlere uygun bir biçimde Bakanlık personeli tarafından yerinde yapılır. (2) Yerinde denetimi yapan Bakanlık personeli tarafından dönem denetim raporu hazırlanır. (3) Denetim raporu, bir sonraki dönem ödemesinin yapılıp yapılmayacağına veya iş fikrinin sürdürülebilirliği ile ilgili kararlarda esas alınır. (4) Genel müdürlük sözleşmede belirtilen dönem ödemeleri miktarları konusunda rapor sonuçlarına göre tek taraflı değişiklik yapmaya yetkilidir. (5) Program kapsamında desteklenmeye değer bulunan işletmelere yapılacak olan ödemeler, sözleşme tarihinden itibaren sözleşmede belirtilen miktarlar üzerinden en fazla 3 dönem halinde yapılır. (6) İlgili idareler, desteklenmesi uygun bulunarak sözleşme imzaladığı her işletme için, EK:1 de verilen tabloyu doldurarak, sözleşmenin onaylı bir kopyası ile Bakanlığa gönderir. (7) İlk dönem ödeme tutarı, ilgili idarenin sözleşme örneklerini ve EK:1 de verilen tabloyu Bakanlığa bildirimini müteakip, Bakanlık tarafından desteklenen işletmenin Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren bir bankada işletme adına açtığı hesap numarasına aktarılır. (8) Takip eden ödemeler, ilgili idarelerin dönem ödemesinin devam etmesinde bir sakınca bulunmayan projelerle ilgili dönem denetim raporu, harcama belgeleri ile dönem ödeme tutarının Bakanlığa gönderilmesine müteakip yapılır. Sonuç Raporu MADDE 21- (1) Sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde tek başına temsil ve ilzama yetkili işletme sahibi; Bakanlıkça ilan edilen formata uygun olarak iş planının bilimsel ve teknik tüm gelişimi ile ilgili sonuçları kapsayan sonuç raporunu; 1 adet yazılı ve 1 adet elektronik kopyasıyla birlikte Bakanlığa teslim eder. (2) İş planında belirlenen son dönem harcama belgelerine ait fotokopiler Sonuç Raporu ekinde Bakanlığa sunulur. 11 RT: 20/12/2012

12 (3) Sonuç raporu sözleşme eki olan iş planında belirtilen kriterlere göre Bakanlık personeli tarafından incelenir. (4) İşletmeye ait sonuç raporu ve eki harcama belgelerine ilişkin denetim; denetim kılavuzu nda belirtilen kriterlere uygun bir biçimde Bakanlık personeli tarafından yerinde yapılır. (5) Yerinde denetimi yapan Bakanlık personelinin belirlemiş olduğu eksikliklerin giderildiği sonuç raporu girişimci tarafından yeniden hazırlanır. (6) Denetimi tamamlanarak oluşturulan sonuç raporu nihai rapor olarak kabul edilir. İş planındaki değişiklikler MADDE 22- (1) İşletme sahibi, Bakanlık görüşü alınarak sözleşme yapılmadan önce harcama kalemleri arasında toplamda TL yi geçmeyecek değişiklikler yapabilir. (2) Karşılanmayan giderler, iş planına dahil edilemez. Dahil edilmesi durumunda, bu giderlere ait tutarlar sözleşme yapılmadan önce bütçeden çıkarılır ve ilgili tutarlar başka bir harcama kalemine aktarılamaz. (3) İşletme sahibi, sözleşme harcama kalemlerinde değişiklik yapılmasını istediği takdirde gerekçesi ile birlikte genel müdürlüğe yazılı olarak bildirir. Bu değişiklik talepleri 12 ay boyunca 3 ü geçemez. Bakanlık uygun gördüğü takdirde değişiklik sayısı arttırılabilir. (4) Genel müdürlük tarafından değişiklik talepleri oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve olumlu bulunan talepler için toplam sözleşme bütçesinde bir değişiklik yapılmamak kaydıyla harcama kalemleri arasında değişiklik yapılmak suretiyle sözleşme bütçesi revize edilir, ödeme ve harcamalar revize edilen yeni bütçeye uygun olarak gerçekleştirilir. (5) Değişiklik talepleri ile ilgili komisyon kararı işletmeye yazılı olarak bildirilir. (6) Her proje için bütçe tutarı en fazla TL olduğundan toplam bütçeyi aşan değişiklikler için ayrıca ek bütçe tahsis edilmez. Komisyon üyesi ödemeleri MADDE 23- (1) Değerlendirme komisyonunda görevlendirilen üniversite mensuplarının toplantıya katılım ücretleri ve harcırahları genel müdürlük bütçesinden ödenir. (2) 5746 Sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 25. maddesi gereği; teknogirişim sermayesi desteği kapsamındaki iş fikri değerlendirilmesinde değerlendirme komisyonu üyesi olarak görev alan yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde görevlendirilir ve ücretleri katıldıkları her toplantı için bu madde hükümleri kapsamında ödenir. (3) Ankara dışından katılan üyelerin harcırahları 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir. 12 RT: 20/12/2012

13 Haksız ve fazla ödemelerin tahsiline ilişkin usul ve esaslar MADDE 24- (1) Sözleşmede belirtilen bütçe toplamından fazla ödeme yapılması halinde durum genel müdürlük tarafından yazılı olarak işletmeye bildirilerek fazla ödenen miktarın iadesi istenir. İşletme belirtilen iadeyi 15 iş günü içinde yapmakla yükümlüdür. (2) İşletme sahibi bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde Ankara Mahkemeleri yetkili olmak üzere faiziyle birlikte tahsil edilir. Tarafların sorumlulukları MADDE 25- (1) İş fikrinin sözleşme ve eklerinde belirtilen iş programı çerçevesinde öngörülen süre, amaç, kapsam, bütçe ve diğer hususlara uygun olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından desteklenen işletme sahibi sorumludur. (2) Desteklenen işletme sahibi iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuat ile belirlenmiş her türlü tedbirin alınmasından sorumludur. (3) İş planı kapsamında alınan makine ve donanım iş planı süresince işletmenin gözetim ve sorumluluğu altında olup, uygun şartlarda muhafazasını sağlamaktan sorumludur. (4) Taraflar, sözleşmede belirtilen bilgilerde değişiklik olması halinde değişikliği derhal bu sözleşmede adı geçen diğer tarafa bildirmeyi taahhüt ederler. Adres bilgilerindeki değişiklikler, on beş gün içerisinde diğer taraflara bildirilmediği takdirde, eski adrese yapılacak tebligatlar ilgili tarafa yapılmış sayılır. (5) Bakanlık, bütçe imkânlarında meydana gelebilecek daralmalar sebebiyle tahsis ettiği ödenekte değişiklik yapma ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, işletme ilgili idareden herhangi bir hak talep edemez. (6) Desteklenen işletme sahibi denetim sırasında, iş planının gerçekleşmesine yönelik her türlü bilgi ve belgeyi vermekle sorumludur. (7) Bakanlık 12 aylık süre içerisinde gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmekten sorumludur. (8) Genel müdürlük sözleşmede belirtilen dönem ödemeleri miktarları konusunda dönem denetim raporu sonuçlarına göre tek taraflı değişiklik yapmaya yetkilidir. Etik şartlar MADDE 26- (1) İş planları, komisyon üyeleri tarafından objektif esaslar dikkate alınarak değerlendirilir. (2) Komisyon üyesi olarak önerilen kişiler, çıkar çatışması veya çakışması olarak algılanabilecek kişisel ilişkilerinin bulunması halinde, değerlendirme yapmadan kendisine iletilen dokümanları genel müdürlüğe iade eder. Gizlilik, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hususlar MADDE 27- (1) Destek ve teşvik uygulamalarına yönelik olarak yapılan başvuruların değerlendirme, izleme ve denetleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, 13 RT: 20/12/2012

14 işletmeye ait "ticari gizli bilgi" veya "hizmete özel bilgi" olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz. (2) 13/06/1989 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu, 13/12/1951 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri de saklı kalmak kaydıyla, gizlilik hükümlerine aykırı davranan kişi ve kuruluşlar, kanunla getirilen destek ve teşviklerden yararlanamazlar, ayrıca destek ve teşvik kapsamına alınan projelerde hiçbir şekilde görev alamazlar. (3) Destek programı sonunda ortaya çıkabilecek Fikri ve Sınai Haklar desteklenen işletmeye aittir. (4) Bakanlık, iş fikri ile ilgili başvuru bilgilerini ve iş fikrinin sonuçlarını medya ve iletişim araçları ile yayımlayabilir. Bu konuda desteklenen işletme Bakanlıktan herhangi bir hak talep edemez. Destekle ilgili belgelerin saklanması ve destek sonrası denetime ilişkin hususlar MADDE 28- (1) İlgili idare, destek süresinin tamamlanmasından itibaren desteklenen işletmenin faaliyetlerini takip eder. (2) Desteklenen işletme 5 yıl süre ile proje kapsamında yapılan harcama belgeleri ile diğer dokümanları saklamakla, istendiğinde ilgili idareye vermekle, ilgili idare tarafından görevlendirilecek kişilere göstermekle ve her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. Yürürlük tarihi MADDE 29- (1) Bu uygulama usul ve esaslarda yazılı hususlar onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. EKLER: 1- Teknogirişim Sermayesi Desteği veren idarelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapacakları bildirim formu 2- İlgili idarelerin ödeme bildirimi için hazırlayacağı tablo 14 RT: 20/12/2012

15 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ VEREN İDARELERİN BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA YAPACAKLARI BİLDİRİM FORMU TABLO (EK:1) TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ KAPSAMINDA DESTEKLENMEK ÜZERE BELİRLENEN İŞ FİKRİ BİLDİRİM TABLOSU * İLGİLİ İDARE ADI: Başvuru Kod Numarası İş Fikri Adı İş Fikri Amacı İş Fikri Sonucunda Planlanan Çıktı Adı-Soyadı İşletmenin Unvanı T.C. Kimlik Numarası IBAN No Vergi Dairesi ve Vergi numarası İşyeri Sicil No Banka Hesap No İş Planı Toplam Süresi Desteklenmek Üzere Belirlenen Girişimcinin Destek Başlama Tarihi Destek Bitiş Tarihi Toplam Sözleşme Bütçesi (TL) Ödeme Dönemleri İş Fikrinin Dönemsel Ödeme Tutarları (TL) Kabul edilen her başvuru için ayrı doldurulacaktır. Tablonun ekleri: 1) Komisyon Kararı 2) Desteklenecek işletme ile yapılan onaylı sözleşme, 3) İşletmenin Ticaret Sicil Gazetesi 15 RT: 20/12/2012

16 İLGİLİ İDARELERİN ÖDEME BİLDİRİMİ İÇİN HAZIRLAYACAĞI TABLO (EK:2) TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DÖNEMSEL ÖDEME BİLDİRİM TABLOSU İLGİLİ İDARE ADI: Ödeme Dönemleri Toplam Dönem Ödemesi (TL) Desteklenen İşletme Sayısı* Toplam Bütçe (TL) * Ara dönemlerde tamamlanacak iş fikirleri olması halinde belirtiniz. 16 RT: 20/12/2012

17 17 RT: 20/12/2012

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi No:1/128 KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Uygulama Yönergesinin amacı; 05 Nisan 2005 tarih

Detaylı

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1 - (1) 7 Mayıs 2011 tarih ve 197 sayılı Bilim Kurulunda kabul edilen TÜBİTAK

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Madde 1. Bu yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28784 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Tarih :25 Kasım 2014 Resmi Gazete :29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU

SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Sanayi Tezleri (San-Tez)

Detaylı