Bilgisayar yaz ve programlama tekni i ve bili im sistemlerinin de erlendirilmesi için IHK taraf ndan resmi olarak atanm ve yeminlidir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgisayar yaz ve programlama tekni i ve bili im sistemlerinin de erlendirilmesi için IHK taraf ndan resmi olarak atanm ve yeminlidir"

Transkript

1 SENTRO YEM NL TERCÜME BÜROSU OFFICIAL SWORN TRANSLATION TRADUZIONE- TRADUCCION UBERSETZUNG TRADUCCION Kozyata Tel (0216) Bili im Bilirki i Bürosu Gramberg & Vogel Gramberg & Vogel, Finckensteinallee 42, Berlin Bernhard O. Gramberg, Bilgisayar Yük. Müh. Bilgisayar yaz ve programlama tekni i ve bili im sistemlerinin de erlendirilmesi için IHK taraf ndan resmi olarak atanm ve yeminlidir Norbert Vogel Bilgisayar Yük. Müh. Bilgi lem sistem ve uygulamalar ve özellikle de yaz m tekni i ve sistem yönetimi için IHK taraf ndan resmi olarak atanm ve yeminlidir lem Balyoz davas Finckensteinallee Berlin Tel Fax numaram z / ilgili ki i 4154/Gramberg Cevap Tarih Soru Türk mahkemelerinde görülmekte olan bir davada ibraz edilmi olan delillerin 2003 tarihi sonras nda tahrif edilip edilmedi i sorgulanmaktad r. Cevap çerçevesinde sorulan soru ise, Microsoft irketinin yaz tipinin kullan lmas ile ilgilidir. braz edilen evraklar A daki evraklar ibraz edilmi tir: Muhtelif CD'ler (11,16,17), Encase imaj olarak (bkz. ek) Samsung Sabit Disk ( maj olarak sabit disk no.5, bkz. ek) Yöntem Teslim edilen imajlar, münferit dosyalara eri ilebilecek ekilde ç kart lm r. lk olarak yaz n ne zaman geli tirilmi oldu u incelenmi ve yaz tipinin 2003 tarihli evraklarda bulunmas n mümkün olup olmad ara lm r. Sonras nda da, 2003 y na ait veya daha eski tarihli olan bu Word dosyalar n bir bölümünde yaz tipi bulunup bulunmad incelenmi tir. 1

2 tarihli cevap Sayfa 2/9 hakk ndaki Wikipedia kay tlar yaz tipine dair tespitler VVikipedia sayfas 'de i bu yaz tipinin 2005 y nda geli tirilmi oldu u ve Microsoft Office'e 2007 y nda yerle tirildi i aç klanmaktad r. Yaz tipi Kategori Tipografi Yaz dökümü Sans-Serif Lucas de Groot Microsoft Haz rlama 2005 Örnek sayfas nda ise yaz tipi konusunda ayr nt bir makale yer almaktad r ve i bu makale yaz n 2004 y nda kamuya aç kland tasdik edilmektedir. ClearType Yaz Tipi Koleksiyonu kamuya 2004 y nda aç kland ve Windows Vista letim sisteminin MS Office paketinin tipografik çekirde i haline geldi. Luc(as) de Groot'un yan nda davet edilen di er tip tasar mc lar olarak John Hudson, Jeremy Tankard, Gary Munch ve Jelle Bosma say labilir. Gerry Leonidas, Yunan, Maxim Zhukov ise Kiril alfabesi için dan mand y sonunda yay nlanm olan Vista i lemcisinin temel yaz tipidir. 8 Kas m 2006 tarihinde irketler için son sürüm haz rlanm. Bireysel mü terilerde de oldu u gibi yap m numaras 6000 dir y sonunda yay nlanm olan Vista i letim sisteminin temel yaz tipidir. yaz tipinin 2003 y ve öncesine ait dosyalarda yer almas n mümkün olmad kaydedilmelidir. 2

3 tarihli cevap Sayfa 3/9 yaz tipinin içinde bulundu u Word dosyalar na ait tespitler. Örne in bir DOC dosyas incelendi inde i bu dosyada genel olarak bulunan yaz tipi Tahoma de il yaz n da bulundu u görünmektedir. aretler dosyada ikili ekilde kilitli olduklar için i aretler bc program yla görüntülenmektedir. UTF8 >od bc PLANI.doc T \0 a \0 h \0 o \0 m \0 a \0 \0 \ C \0 a \0 l \0 i \0 b \0 r \0 i \0 \ U \n F \0 r \0 a \0 n \0 k \ \0 i \0 n \0 \0 G \0 o \0 t \0 h \ \0 c \0 \0 M \0 e \0 d \0 i \0 u \0 Dosyadaki i aretlerin her biri UTF8-çift i aretleri olarak gösterildi i için (T+/0) daha iyi okunabilmesi için /0-i areti kald lmaktad r. Böylelikle daha iyi okunabilir olan a daki görüntü meydana ç kmaktad r Tahoma \ U Münferit i aretler ikili biçimde a daki ekilde kilitlidir: UTF8 >od - bc PLANI.doc T \0 A \0 H \0 o \0 m \0 a \0 \0 \ C \0 A 0 L \0 0 B \0 R \0 \ Mevcut dosyalar aras ndan yaz n kullan lm oldu u dosyalar ay klamak için a daki Unix-Script'i kullan lmaktad r. UTF8 >cat calibri. Sh * * * D=S1 TMP=/tmp/x.txt/ cd --width = b "SD" > STMP grep " " STMP >/d RET=S1 if [ SRET = 0 ] then echo "S D" f1 3

4 tarihli cevap Sayfa 4 / 9 Toplam en az ndan 67 dosyada ve bilhassa CD 11' de yaz tipinin kullan ld Word dosyalar bulunmaktad r. Buna örnek olarak 3 dosya gösterilmektedir. Ekte di er dosya isimlerinin bir listesi yer almaktad r, /c11/ /dz.kk/bilgi NOTU/EK-A.doc./c11/ /Dz.KK/BILGI NOTU/EK-B.doc./c11/ /Dz.KK/BILGI NOTU/B LG NOTU.doc De tirme tarihi ile i bu örnek dosyalar n en son tarihinde de tirilmi olduklar görünmektedir. sezenoglu» c Dz.KK B LG NOTU Name Anderungsdatum Typ LG NOTU.doc DOC-Datei EK-A.doc DOC-Datei EK-B.doc DOC-Datei EK-C.doc DOC-Datei EK-Ç doc DOC-Datei EK-D.doc DOC-Datei EK-E.doc DOC-Datei Özet: yaz tipine dair yaz tipi 2004 y nda haz rlanm ve 2005 y nda kamuya aç klanm r. Ancak Vista program yla birlikte (2006 sonu) i bu yaz tipi yayg nla r. Word/ Office 2007'de Word dosyalar nda kullan lmaktad r. yaz tipi olan Word dosyalar : Aktar lm olan CD'lerde/ Samsung sabit diskinde en az ndan 67 dosyada yaz tipi yer almaktad r, hâlbuki dosyalar 2003 (veya daha erken) bir döneme aittir. De erlendirme : yaz tipi 2003 y ndan çok daha sonra (yakla k 2006/2007 y ndan itibaren) kullan lmaya ba lad için, yaz tipini içermekte olan Word dosyalar da 2003 tarihinden çok daha sonra i lenmi olmaktad r y nda yaz tipi içeren Word dosyalar n bulunmu olmas mümkün de ildir. Sayg larla Bernhard Gramberg 4

5 tarihli cevap Sayfa 5 / 9 Encase imaj olarak verilen CD'ler Name Anderungsdatum Typ Große C :08 Dateiordner C1O :09 E01-Datei C01.E :19 E01-Datei KB C02..E :03 E01-Datei KB C03.E :12 E01-Datei KB C04.E :23 E01-Datei KB C05.E :40 E01-Datei KB C06.E :29 E01-Datei KB C07.E :46 E01-Datei KB C08.E :49 E01-Datei KB C011.E :36 E01-Datei KB C12.E E01-Datei KB C13.E E01-Datei KB C14.E E01-Datei KB C15.E E01-Datei KB C16.E E01-Datei 542 KB C17.E E01-Datei 656 KB C18.E E01-Datei KB C19.E :11 E01-Datei KB D2F.LOG IMAGE olarak Samsung sabit disk (suret) USB-Festplatte TD1_ IMG SAMSUNG SP0802N_0637J2FWA LOG-Datei 3 KB IMAGE Archive KB IMAGE Datei IMAGE Datei IM AG E Datei IMAGE Datei IMAGE Datei 5

6 tarihli cevap Sayfa 6 / 9 Dosya yap CD 11 c11 Dosya yap CD 17 c NCI ORDU 2 NCI KOR 3 NCÜ KOR 5kORkh 15 NCI KOR Di er DZ..KK Hv.KK Jandarma ORDU PLAN SEM NER 2003 Seminer03 ÇALI MALAR_A BÜROKRATLAR STH. TE MEDYA ÇALI MALARI YARGI ÇALI MALARI YEN YAPILANMADA GÖREVLEND LECEKLER BALYOZ GÜVENL K HAREKAT PLANI ÇAR AF EYLEM PLANI ORAJ HAVA HAREKAT PLANI SAKAL EYLEM PLANI SUGA 6

7 tarihli cevap Sayfa 7 / 9 hakk ndai wikipedia bilgileri de.wikipedia.org/wiki/ Makale Tart ma Okuma lem Ara, erif olmayan bir yaz r. Microsoft Windows Vista ile yay nlanan bir d yaz n bir parças r ve bunun d nda Microsoft Office 2007 ile Microsoft Office 2010'da yer almaktad r. Burada Standard-Sans-Ser f yaz olarakverdana'n n yerine geçmektedir. Alt Windows-Vtstayaz ekilleri aras nda Cal bri Lucida Sippe ekline en yak n olan r. i aretlen Latince, Latince (geli tirilmi ), Yunanca ve K l karakterleri içermektedir ve Lucas de Groot taraf ndan asl nda bir Pitch için ve ZDF ekran görüntüsü için haz rlanm r. erif olmayan bir yaz talep edildi inde Microsoft'a i bu yaz tipini vermi tir.[1] Microsoft Office 2007 d nda di er yeni yaz ekillen olan Cambria, Candara, Consolas,Constantia ve Corbel yan nda bir de PowerPomt Viewer 2007 ve Microsoft Office Compatibility Pack fur Date formate von Word, Excel ve PowerPoint 2007'de de yer almaktad r ve Microsoft bunlar n ücretsiz ekilde indirilmesine izin vermektedir bu yaz PowerPoint Viewer 2007 program n kald lmas ndan sonra da bilgisayarda kalmaktad r. Schriftart Kategorie Sans-Serif Typograf Lucas de Groot Schriftgießerei Microsoft Erstellung 2005 Weblinks ( leme). Microsoft Typography Sayfas ( ngilizce) PowerPoint Viewer 2007 Microsoft Compatibility Pack 2007 yaz tipi için PDF olarak Münferit belgeler ( leme) 1. Thorsten Wulff: Pixelschiebereien. In: typopage. No (Ekim 2010). S. 83. Kategori: Yaz t art 7

8 tarihli cevap Sayfa 8 / 9 yaz tipine dair bilgiler A Diese Seite ist auf Englisch» Sol! sie übersetzt werden? Übersetzen Neibn Englich nie übersetzen A Diese Seite ist auf Englisch-- Soll sie übersetzt werden? Übersetzen Nein Englisch nie übersetzen SEARCH mlucasfonts Home Fonts Custom Type Case Studies Case Study: Microsoft ClearType and Consolas In 2002, Microsoft 8 put together a virtual team of type designers and consultants to develop the ClearType 8 Font Collection, a series of multi-language system typefaces to make full use of the superior rendering qualities of ClearType. This technology, a very neat trick to increase the resolution of screen hardware using software alone', was originally developed for e-books by Microsoft's Bert Keely and Bill The ClearType Font Collection was presented to the public in 2004 and became the typographic core of the Windows s Vista operating system and the MS Office suite. Besides Luc(as) de Groot, the type designers invited included John Hudson, Jeremy Tankard, Gary Munch and Jelle Bosma. Gerry Leonidas was adviser for Greek and Maxim Zhukov for Cyrillic. Big and bigger Work on the individual designs began in late In January 2003, the in-house coordinators and independent designers met at Microsoft's headquarters. All six Western typefaces in the collection were to be developed simultaneously in three scripts (Latin, Greek and Cyrillic) with the same robust glyph set for all. As the typefaces were intended for text setting, not as display faces, most of them included fewer stylistic alternates and special features than a sophisticated display or script face might. The exception is Luc(as) de Groots, which is suited for both text and display settings, and is exuberant with variants and logotypes and extra characters such as a suite of directional arrows. Consolas The first typeface Luc(as) was invited to work on was Consolas, a monospaced font (a face in which all glyphs have equal width). Intended for use in programming environments and other circumstances where a monospaced font is required. Consolas has proportions thatare doserto normal text, and is therefore more reader-friendly than many other monospaced fonts. OpenType features include hanging figures or lining figures; slashed, dotted and normal zeroes; and alternative shapes for a number of lowercase letters, notably the most problematic character in any monospaced font, the T. The look of the text can be tuned to personal taste by varying the number of bars and waves in these letters. De Groot teamed up with a programmer to test the use of Consolas as a font 8

9 tarihli cevap Sayfa 8 / 9 yaz tipi kullan lan dosyalar /c11 / /Dz.KK/'BILGl NOTU/EK-A.doc,/c11/ /Dz.KK/BILGI NOTU/EK-B.doc /c11/ /dz.kk/bilgi NOTU/B LG NOTU doc /c11/ /jandarma/ STANBUL BÖLGE/UNlVERS TELER/lLl I KES LECEK SOL GORU LU Ö RENC LER doc /c11/ /Jandarma' STANBUL BÖLGE/ÜN VERS TELER'KAD FE ELD VEN FAAL YET KAPSAMINDAK Ö RENC LER doc /c11/ /jandarma/istanbul BOLGE/UN VERS TELER/ KES LECEK RT CA GORU LU Ö RENC LER doc /c11 / /Jandarma/iSTANBUL BÖLGE/ÜN VERS TELER/ KES LECEK SA GÖRÜ LÜ Ö RENC LER doc,/c11/ /jandarma/ STANBUL BÖLGE/ÜN VERS TELER/ KES LECEK BOLUCU GORU LU Ö RENC LER doc /c11/ /Jandarma/ STANBUL BÖLGE/ LAÇ DEPOLARI VE HASTANELER/ STANBULDA BULUNAN LAÇ DEPOLARI doc /c11 / /Jandarma/ISTANBUL BÖLGE/ LAÇ DEPOLARI VE HASTANELER/ STANBULDA BULUNAN ÖZEL HASTANELER doc./c11/ /jandarma/istanbul BÖLGE/GÖREVLEND RMELER/GÖREVL T MLER ÖZEL TAL MATI doc /c11/ /jandarma/ STANBUL BÖLGE/GÖREVLEND RMELER/S L TOPLUM KURULU LARIMA YÖNEL K EYLEM Pl_ANI.doc /c11/ /jandarma/ STANBUL BÖLGE/GÖREVLEND RMELER/OPERASYON T MLER doc /c11/ /jandarma/ STANBUL BÖLGE/TSK VE EMN YET PFRSONEL NFAZ EK NDE YER ALACAK EMN YET PERSONEL doc /c11/ /Jandarma/ STANBUL BOLGE/TSK VE EMN YET PERSONEL /GÜVEN R EMN YET PERSONELi.doc /cl1/ /jandarma/ STANBUL BÖLGE/TSK VE EMN YET PERSONEL /SORGU EK NDE YER ALACAK EMN YET PERSONELi.doc /c11/ /jandarma/ STANBUL BOLGE/GOZALTINA ALINACAKLAR/GÖZALTINA ALINACAK S YAS PART ÜYELER doc /c11/ /jandarma/ STANBUL BÖLGE/GÖZALTINA ALINACAKLAR/TUTUKLANACAK RT CA ÖRGÜT L DERLER doc /cl 1/ /Jandarma' STANBUL BOLGE/EYLEM PLANLARI/SAKAL EYLEM PLANI/SAKAL EYLEM PLANI HAREKAT EMR doc.'c 1V /Jandarma/ ST ANBUL BÖLGE/EYLEM PLANLARI/SAKAL EYLEM PLANI/EK-C GÖREVLEND RME Ç ZELGES.doc /c11/ /jandarma/ STANBUL BOLGE/EYLEM PLANLARI/CARSAF EYLEM PLANI/ÇAR AF EYLEM PLANI HAREKAT EMR doc /cl 1/ /Jandarma' STANBUL BÖLGE/EYLEM PLANLARI/CARSAF EYLEM PLANI/EK-C GÖREVLEND RME Ç ZELGES doc./c11 / /Jandarma/BURSA BÖLGE/ÜN VERS TELER/ KES LECEK BÖLÜCÜ GÖRÜ LÜ Ö RENC LER.doc /cl 1.' /Jandarma f BURSA BÖLGE/ÜN VERS TELER/ KES LECEK SOL GÖRÜ LÜ Ö RENC LER doc /c11 / /Jandarma/BURSA BÖLGE/ÜN VERS TELER/ÜN VERS TE Ö RENC LER doc /c11/ /jandarma/bursa BÖLGE/ÜN VERS TELER/ KES LECEK SA GORU LU Ö RENC LER doc./cl 1/ /Jandarma'BURSA BÖLGE/ BADETHANELER/BURSA BÖLGES NDE YER ALAN S NAGOGLAR VE ADRESLERi.doc /c11/ /jandarma/bürsa BÖLGE/ BADETHANELER/BURSA BÖLGES NDE YER ALAN K SELER VE ADRESLER doc /c11 / /Jandarma/BURSA BÖLGE/ARAMA VE EL KOYMA/ARAMA YAPILACAK YERLER doc /d 1/ /Jandarma/BURSA BOLGE/TSK VE EMN YET PERSONEL NFAZ EK NDE YER ALACAK EMN YET PERSONEL doc /c11 / /Jandarma/BURSA BÖLGE/TSK VE EMN YET PERSONEL /EMEKL E SEVK ED LECEK PERSONEL L STES doc /c11/ /jandarma'bursa BOLGE/TSK VE EMN YFT PFRSONFI l/guvfn R EMN YET PERSONEL doc,/c11/ /jandarma/bursa BÖLGE/TSK VE EMN YET PERSONEL /SORGU EK NDE YER ALACAK EMN YET PERSONEL doc c11/ /jandarma/bursa BOLGE/15 NC KOR PLAN ÇALI MASI/EK-G GÖREVE ÇA IRILACAK EMEKl ANDARMA PERSONEL doc /c11/ /jandarma/bursa BÖLGE/15 NC KOR PLAN ÇALI MASI/EK-D BASIN YAYIN ORGANLARI 2>- e' -.1«/d 1/ /Ja darn a/bursa BÖI.GE/15 NC KOR PLAN ÇALI MASI/EK-E KURULU AMACI DI INDA FAAL YET i, STEREN KURULU LAR 29 0 doc /C11/ /Jandarma/BURSA BOLGE/15 NC KOR PLAN ÇALI MASI/EK-B KOLLUK KUVVETLER VE Zfcl (_i VENL K 1E LATLARI PERSONE doc /C111/ /Jandarma/BURSA BOLGE/15 NC KOR PLAN ÇALI MASI/EK-C KAMU KURUM VE KURULU LARINDAK ARAÇ TEÇH ZAT MAK NA doc /c111/ /jandarma/bursa BOLGE/15 NC KOR PLAN ÇALI MASI/EK-A KR K TES S VE KURUMLAR doc /c111/ /jandarma/bursa BOLGE/15 NC KOR PLAN ÇALI MASI/EK-F PLANIN UYGULAMASI DURUMUNDA GÖREVDEN ALINACAKLAR doc c11/ /jandarma/bursa BOLGE/GÖZALTINA ALINACAKLAR/TUTUKLANACAK AKP ÜYELER doc /c11/ /Jandarma/BURSA BÖLGE/GÖZALTINA ALINACAKLAR/GÖZALTINA ALINACAK S YAS PART UYELERi.doc c11/ /jandarma/bursa BOLGE/GOZALTINA ALINACAKLAR/GÖZALTINA ALINACAK RT CA ORGUT MENSUPLAR doc /c11/ /jandarma/bursa BÖLGE/GÖZALTINA ALINACAKLAR/TUTUKLANACAK RT CA ÖRGÜT L DERLER doc /c11/ /hv KK/ORAJ HAVA HAREKAT PLANI/EK I LAH KA-5 doc c11/ /1 NC ORDU/BALYOZ GÜVENL K HAREKAT PLANI/BALYOZ HAREKAT PLANI doc /c11/ /1 NC ORDU/BALYOZ GÜVENL K HAREKAT PLANI/1 NC ORDU KOMUTANLI I GÜVENL K HAREKAT PLANINA EK-C doc /c11/ /1 NC ORDU/BALYOZ GÜVENL K HAREKAT PLANI/M LL MUTABAKAT HÜKÜMET PROGRAMI.doc /c11/ /1 NC ORDU/BALYOZ GÜVENL K HAREKAT PLANI/GUVENL K HAREKAT PLANINA EK-M LAH KA-2 LAHiKA-3.doc /c11/çall MALAR_A/BÜROKRATLAR/BA BAKANLIK-BDDK-YDK/EKONOM PROGRAMI.doc./C11/ÇALI MALAR_A/BUROKRATLAR/GUMRUK/B RlNC SINIF KAMU GÖREVL LER VE DESTEK DURUMLARI doc./c11 /ÇALI MALAR_A/YARGI ÇALI MALARI/YARGIÇ ve SAVCILAR.doc./c11 /ÇALI MALAR.A/YARGI ÇALI MALARI/YARGITAY ÜYELER.doc /c11/çali MALAR_A/MEDYA ÇALI MALARI/FAYDALANILACAK MEDYA MENSUPLARI.doc /C11/ÇALI MALAR_A/MEDYA ÇALI MALARI/GÖZALTINA ALINACAK MEDYA MENSUPLARI.doc /Samsung/ikk/2004/YEDEK/Çal ma/bilgi NOTU/EK-A doc./samsung/ikk/2004/yedek/çal ma/bilgi NOTU/EK-B.doc /Samsung/ikk/2004/YEDEK/Çal ma/bilgi NOTU/B LG NOTU doc /C17/ORAJ HAVA HAREKAT PLANI/EK I LAHiKA-5.doc /C17/SAKAL EYLEM PLANI/SAKAL EYLEM PLANI HAREKAT EMR.dOC /C177/SAKAL EYLEM PLANI/EK-C GÖREVLEND RME Ç ZELGES doc./c17/carsaf EYLEM PLANI/ÇAR AF EYLEM PLANI HAREKAT EMR.doc /C17/CARSAF EYLEM PLANI/EK-C GÖREVLEND RME Ç ZELGES.doc /C17/BALYOZ GÜVENL K HAREKAT PLANI/BALYOZ HAREKAT PLANI doc BALYOZ GÜVENL K HAREKAT PLANI/1 NC ORDU KOMUTANLI I GÜVENL K HAREKAT PLANINA EK-C.doc BALYOZ GÜVENL K HAREKAT PLANI/M LL MUTABAKAT HÜKÜMET PROGRAMI.doc BALYOZZ GÜVENL K HAREKAT PLANI/GUVENL K HAREKAT PLANINA EK-M LAH KA-2 LAH KA-3 doc 9

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports www.cocukenfeksiyon.org ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 4 Say / Issue: 1 Mart / March 2010 Sayfa / Page: 1-47 Editör / Editor Mustafa Hac mustafao

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA letmelerde Etiksel Karar Almada Kültürün Rolü Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi, BF, letme Bölümü, MAN SA ÖZET Kültür,

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE )

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) THE PROBLEMS AND RESOLUTION ADVISORY RELATED THE SPORTS PARKS BUILT BY THE LOCAL GOVERMENT (MERSIN EXAMPLE)

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 86-97 [0] FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK LKÖ RET M B NC SINIF RENC LER N OKULA HAZIR BULUNU LUKLARININ NCELENMES A STUDY

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z skender PEKER Gümü hane Üniversitesi lker Murat AR Karadeniz Teknik Üniversitesi Birdo an BAK Karadeniz Teknik Üniversitesi Mehmet TANYA Maltepe

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi The Effect of the Grouping Peer Review Questions by Different Perspectives

Detaylı

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS OECD ÜLKELER NDE SA LIK HARCAMALARI: PANEL VER ANAL Z Zafer ÇALI KAN * ÖZ Sa l k harcamalar bütün OECD ülkelerinde son otuz y l içinde yaln zca artmakla kalmay p ayn zamanda giderek farkl la maktad r.

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES

E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES Alper ÖZPINAR Eda A BULUT Oya ÖNER stanbul Ticaret Üniversitesi stanbul Ticaret Üniversitesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET

Detaylı

TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI

TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Kamil ER ÖZ: Dilin sözvarl nda önemli yere sahip olan deyimler, genel olarak e dizimli (collocation) sözcükler içeren, sözdizimsel

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı