SĠVAS ĠLĠ BĠYOKÜTLE ENERJĠ POTANSĠYELĠNĠN BELĠRLENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĠVAS ĠLĠ BĠYOKÜTLE ENERJĠ POTANSĠYELĠNĠN BELĠRLENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ"

Transkript

1 SĠVAS ĠLĠ BĠYOKÜTLE ENERJĠ POTANSĠYELĠNĠN BELĠRLENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Murat Topal, E. Işıl Arslan Topal Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 23, Elazığ ÖZET Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu illerden birisi olan Sivas da biyokütle atıklarının kullanılmasıyla biyokütle enerjisi elde etmek mümkündür. Bu çalışmada, - yılları arasında Sivas ili biyokütle enerji potansiyelini belirlemek için tarımsal ürünlerden elde edilebilecek biyokütle miktarları ve ısıl değerler hesaplanmıştır. Sivas ili merkez ve ilçelerine ait biyokütle enerji potansiyelleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Baklagiller, endüstriyel bitkiler, tahıllar, yağlı tohumlar, yem bitkileri ve yumru bitkilerinden sağlanabilecek biyokütle enerji miktarları sırasıyla, 2592 Mw, 6615,8 Mw, Mw, 27,77 Mw, Mw ve 327,39 Mw olarak tahmin edilmiştir. Sivas ilinin önemli bir biyokütle enerji potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Sivas, biyokütle, ısıl değer, ürün, enerji DETERMINATION and ASSESSMENT of BIOMASS ENERGY POTENTIAL of SIVAS CITY ABSTRACT Obtaining biomass energy with usage of biomass wastes in Sivas which is one of the cities those have intensive agriculture and animal husbandary activities is available. In this study, biomass amounts and heating values those could be obtained from agricultural products were calculated to determine the biomass energy potential of Sivas city in the years of -. Biomass energy potentials of center and districts of Sivas city were individually calculated. Biomass energy amounts those could be obtained from leguminous seeds, industrial plants, soft commodities, fat seeds, feed plants and nodular plants were estimated as 2592 Mw, 6615,8 Mw, Mw, 27,77 Mw, Mw and 327,39 Mw, in that order. It was determined that Sivas city has an important biomass energy potential. Keywords: Sivas, biomass, heating value, crop, energy 1.GĠRĠġ Enerji eldesi, günümüz dünyasında kentleşme ve endüstrileşmenin artması nedeniyle baş edilmesi gereken önemli bir problem haline gelmiş durumdadır [1]. Enerji elde etmek amacıyla fosil yakıt kullanımı sonucu olumsuz etkiler ortaya çıkmakta ve özellikle fosil yakıt tüketiminden yayılan çevre kirliliği, dünyadaki hava, su, toprak ve diğer kaynakların bozulması, iklimlerin değişmesi, biyolojik ekosistemler ile insan sağlığını olumsuz yönde etkilemesi ve ürün kaybı gibi sonuçlar doğurmaktadır [2,3]. Bu durumu ortadan kaldırmak ve enerji üretimine katkı sağlamak amacıyla alternatif enerji kaynağı olan güneş, rüzgar, hidrolik, okyonus (gel-git), jeotermal ve biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekmektedir. Dünyanın çoğalan nüfusu ve sanayileşmesi ile giderek artan enerji gereksinimini çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek kaynaklardan birisi biyokütle enerjisidir [4,5]. Biyokütle insan aktivitelerinde en uzun süre kullanılan enerji kaynağıdır [6,7]. Biyokütle yetiştirilebilir olması, çevre korunmasına katkısı, elektrik üretimi, kimyasal madde ve motorlu araçlar için yakıt elde edilebilmesi nedeniyle, stratejik bir enerji kaynağı sayılabilir [3,8]. Biyokütleye örnek olarak, ağaçları, mısır, buğday gibi özel yetiştirilen bitkileri, otları, yosunları, evlerden atılan meyve ve sebze atığı gibi organik çöpleri, hayvan dışkılarını, gübre ve sanayi atıklarını saymak olanaklıdır [4,5]. Biyokütle, gelişmiş ülkelerde enerjinin başlıca kaynağıdır ve bazı gelişmiş ülkelerde enerjinin %9 dan fazlası biyokütle enerjisi ile sağlanmaktadır [9]. 15

2 Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyokütle enerji potansiyeli, dünya enerji tüketiminin yaklaşık %14 ünü oluşturmaktadır [9]. Yenilenebilir enerjinin faklı formları arasında olan biyokütle enerjisi Türkiye de önemli kaynaklardan biridir [1,11]. Türkiye iç enerji tüketimi toplam enerji tüketiminin yaklaşık %37 sini oluşturur. Bunun yaklaşık %52 si biyokütleye dayalı yakıtlardan oluşmaktadır [11,12]. Sivas ili merkez dahil 17 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçeler,,,,,,,,,,,,,,, ve dır. Sivas ili, 211 yılı Adrese Kayıtlı Nüfus Kayıt Sistemi ne göre toplam nüfusu, kişi merkez nüfusu ise kişidir [13]. Türkiye nin yüzölçümü km 2 dir. Sivas ili Türkiye yüzölçümünün yaklaşık olarak %35 ini kapsamakta olup Konya ilinden sonra en fazla yüzölçümüne sahip ikinci ildir. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç Anadolu'nun Yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları ise Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde olup, 35 5 ve doğu boylamları ile ve 4 16 kuzey enlemleri arasında yer alır. Kuzeyden Giresun, Ordu ve Tokat; doğudan Erzincan; güneyden Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri; batıdan Yozgat illeriyle çevrilidir [14]. Sivas ili coğrafi yeri Şekil 1 de verilmiştir. kuru fasülye, yeşil mercimek ve fig (dane), endüstriyel bitki sınıfında şeker pancarı, tahıl sınıfında, çavdar, yulaf (dane), tritikale (dane), buğday, arpa, mısır, sorgum, yağlı tohum sınıfında, ayçiçeği (yağlık), ayçiçeği (çerezlik), kolza (kanola), aspir, yem bitkileri sınıfında, yonca (yeşil ve kuru ot, tohum), korunga (yeşil ve kuru ot, tohum), mısır (hasil ve silajilik), fig (yeşil ve kuru ot), burçak (yeşil ve kuru ot), yumru bitkileri sınıfında, soğan, sarımsak, patates ve hayvan pancarı yetişmektedir. 2. MATERYAL VE METOT Sivas ilinde biyokütle enerji potansiyelinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumundan [15] temin edilmiştir. Verilerin elde edilmesi amacıyla Şekil 2 de belirlenen yol izlenmiştir. Tarım Bitkisel Üretim İstatistikleri Veri Dinamik Sorgulama Bitkisel Üretim ISIV-Rev. 3 Ürün Sınıflaması Yıl seçimi Tarla Ürünleri Gruplar Baklagiller, Endüstriyel Bitkiler, Tahıllar, Yağlı Tohumlar, Yem Bitkileri, Yumru Bitkiler İlçe İl Seçimi İl çe Seçimi Rapor oluşturma Verilerin Elde Edilmesi Şekil 2. Verilerin elde edilmesi Şekil 1. Sivas ili coğrafi yeri Sivas ili ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bu nedenle tarımsal ürünlerin üretimi oldukça önemlidir. Sivas ta tarla ürünleri olarak baklagil sınıfında nohut, Bu çalışmada, Sivas ili biyokütle enerji potansiyelini belirlemek için - yılları arasında ekilen tarla ürünlerinin kapladığı alanlar hektar olarak alınmış ve her bir ilçe için ortalama kuru biyokütle miktarları ve ortalama ısıl değer miktarları hesaplanmıştır. Tarla ürünleri olarak baklagiller, endüstriyel bitkiler, tahıllar, yağlı tohumlar, yem bitkileri ve yumru bitkiler dikkate alınmıştır. Hesaplamalarda, bir hektar tarladan yılda 16

3 ortalama 25-3 ton kuru biyokütle elde edildiği ve kuru biyokütlenin ısıl değerinin kcal/kg arasında değiştiği baz alınmıştır [16]. 1 kcal değeride 1-7 TEP 3. BULGULAR VE TARTIġMA Sivas ili merkez ve ilçelere ait - yılları arasında baklagil ürünlerinden elde edilebilecek ortalama kuru (ton eşdeğer petrol ) olarak; 1 TEP,1163 Mw olarak alınmış ve hesaplamalar yapılmıştır. biyokütle miktarları Tablo 1 de, ortalama ısıl değer miktarları ise Şekil 3 de verilmiştir. Tablo 1. Sivas ili baklagil ürünlerinden elde edilebilecek ortalama kuru biyokütle miktarları (Ton) Yıllar Merkez DoğanĢar 47987, , , , , , ,5 68, ,25 68, , , , , ,5 27,5 7837,5 518, , , ,5 929, ,5 137, , ,5 172, , ,5 451 TOPLAM ,75 233, , , Yıllar Ġmranlı SuĢehri ġarkıģla UlaĢ GENEL TOPLAM , ,5 247,5 3937, , ,5 8387, , , , , , , ,5 172, TOPLAM 19442, ,5 8387, ,5 2997, , (Ton) Tablo 1 değerlendirildiğinde, baklagiller açısından yılından yılına kadar geçen süre içerisinde en yüksek ortalama kuru biyokütle miktarı ilçesinde ,25 ton olarak belirlenmiştir. En düşük ortalama kuru biyokütle miktarı ise ilçesinde 233,75 ton olarak belirlenmiştir. Genel toplam göz önüne alındığında, yılında elde edilebilecek ortalama kuru biyokütle miktarı ton olarak hesaplanmıştır. yılında %25,91 oranında azalan ortalama kuru biyokütle miktarı 46491,25 tona gerilemiştir. yılında da gerileme devam etmiş ve yılından itibaren artarak yılında tona ulaşmıştır. ilçesinde ve yıllarında, ilçesinde, ve yıllarında, ilçesinde ise, ve yıllarında baklagil üretimi gerçekleştirilmemiştir Şekil 3. Sivas ili baklagil ürünlerinden elde edilebilecek ortalama ısıl değer miktarları 17

4 Şekil 3 e göre; yılında, Sivas ilinde baklagillerden elde edilebilecek toplam biyokütle enerji potansiyeli TEP olarak; yılında ise ,44 TEP olarak hesaplanmış ve %35,18 oranında bir azalma göstermiştir. - yılları arasında elde edilebilecek toplam ortalama ısıl değer miktarı ise TEP dir. Bu değer 1218 Mw lık bir enerjiye eşittir. Baklagiller açısından Mw olarak, en az biyokütle enerji potansiyelinden en fazla biyokütle enerji potansiyeline doğru bir sıralama yapılırsa; (3 Mw) < (25 Mw) < (35 Mw) < (98 Mw) < (226 Mw) < (323 Mw) < (75 Mw) < (796 Mw) < (84 Mw) < (14 Mw) < (1154 Mw) < (1744 Mw) < (1797 Mw) < (2317 Mw) < Merkez (2471 Mw) < (3116 Mw) < (8393 Mw) şeklinde sayılabilir. Sivas ili - yılları arasında endüstriyel bitkilerden elde edilebilecek ortalama kuru biyokütle miktarları Tablo 2 de, ortalama ısıl değer miktarları ise Şekil 4 de verilmiştir. Tablo 2. Sivas ili endüstriyel bitkilerden elde edilebilecek ortalama kuru biyokütle miktarları (Ton) Yıllar Merkez DoğanĢar 13172, , , , , , , , ,25 46, , , ,5 1931, , ,5 99 TOPLAM 4559, , , ,75 Yıllar Ġmranlı SuĢehri ġarkıģla UlaĢ GENEL TOPLAM 8662, ,5 1792, , , , , , , , , , ,5 6451,5 1652, , , , , , , , ,5 532, , , TOPLAM 39745, , , , (Ton) Tablo 2 ye göre;,,,, ve ilçelerinde endüstriyel bitki ekimi gerçekleşmediğinden ortalama kuru biyokütle miktarı hesaplanamamıştır. - yılları arasında en fazla ortalama kuru biyokütle miktarı ilçesinde gerçekleşmiştir. ilçesinde ortalama kuru 6 biyokütle miktarı yılında ton olarak yılında ise ,5 ton olduğu belirlenmiştir. En az ortalama kuru biyokütle ilçesinde toplam 55 tondur. Bu durum, ilçesinde yılında endüstriyel bitki ekimi yapıldığını, - yılları arasında ise herhangi bir ekim yapılmadığını göstermektedir Şekil 4. Sivas ili endüstriyel bitkilerden elde edilebilecek ortalama ısıl değer miktarları 18

5 Şekil 4 e göre, endüstriyel bitkiler açısından toplam biyokütle enerji potansiyeli en fazla olan ilçe TEP ile ilçesidir. yılında endüstriyel bitkilerden elde edilebilecek toplam ortalama ısıl değer miktarı 92422,4 TEP, yılında 9755 TEP, yılında 8341,92 TEP, yılında 8988,16 TEP, yılında 1661,76 TEP ve yılında ,28 TEP dir. Endüstriyel bitkilerden elde edilebilecek toplam biyokütle enerji potansiyeli Mw olarak değerlendirildiğinde sırasıyla, (2,6 Mw) < (6,2 Mw) < (188 Mw) < Merkez (215 Mw) < (24 Mw) < (494 Mw) < (532 Mw) < (723 Mw) < (1617 Mw) < (2598 Mw) dir. Endüstriyel bitkiler açısından yılından yılına kadar toplamda 69 Mw enerji üretimi söz konusudur. Sivas ilinin - yılları arasında tahıl ürünlerinden elde edilebilecek ortalama kuru biyokütle miktarları Tablo 3 de, ortalama ısıl değerleri ise Şekil 5 de verilmiştir. Tablo 3. Sivas ili tahıl ürünlerinden elde edilebilecek ortalama kuru biyokütle miktarları (Ton) Yıllar Merkez DoğanĢar , , ,5 1917, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 549, , , , , , , , , , , , , , , , ,25 TOPLAM , , , , , , , ,5 Yıllar Ġmranlı SuĢehri ġarkıģla UlaĢ GENEL TOPLAM , , , , , , , , , ,8 1834, , ,5 8164, ,5 5843, ,5 6987, , , , , , , , , , , , , , , ,5 9694, , , , , , ,5 TOPLAM , , , , , , ,3 (Ton) Tablo 3 değerlendirildiğinde, en fazla ortalama kuru biyokütle miktarı ilçesinde ton olarak, en az ortalama kuru biyokütle miktarı ise ilçesinde ,25 ton olarak hesaplanmıştır. Genel toplam dikkate alındığında, yılında ortalama kuru biyokütle miktarı ,5 ton olarak hesaplanmış ve yılında %23 oranında azalarak ,5 tona gerilemiştir. En az ortalama kuru biyokütle miktarı ise yılında 87266,75 ton olarak hesaplanmıştır. Yıllar itibariyle oluşan kuru biyokütle miktarında farklılıklar olduğu belirlenmiştir

6 Şekil 5. Sivas ili tahıl ürünlerinden elde edilebilecek ortalama ısıl değer miktarları Şekil 5 e göre Sivas ilinin tahıl ürünlerinden elde edilebilecek toplam biyokütle enerji potansiyeli değerlendirildiğinde en fazla ısıl değerin ilçesinde TEP olduğu, en az ısıl değerin ise ilçesinde TEP olduğu tespit edilmiştir. yılında TEP olan ısıl değerin yılında ,2 TEP e ulaştığı belirlenmiştir. İlçelerde oluşan kuru biyokütleden elde edilebilecek biyokütle enerji miktarları Mw olarak sırasıyla, (2143 Mw) < (2212 Mw) < (3987 Mw) < (4164 Mw) < ( 5221 Mw) < (9669 Mw) < (1396 Mw) < (11279 Mw) < (13854 Mw) < (153 Mw) < (15672 Mw) < (17371 Mw) < (17817 Mw) < (3171 Mw) < (31696 Mw) < Merkez (46817 Mw)< (5289 Mw) dır. Sivas ilinin - yılları arasında yağlı tohumlardan elde edilebilecek ortalama kuru biyokütle miktarı Tablo 4 de, ortalama ısıl değer miktarı ise Şekil 6 da verilmiştir. Tablo 4. Sivas ili yağlı tohumlardan elde edilebilecek ortalama kuru biyokütle miktarları (Ton) Yıllar Merkez DoğanĢar 316, , ,5 962,5 412, ,25 797,5 17,5 126,5 2648,25 734, ,75 TOPLAM 1845,5 962,5 1314,5 423, ,5 25,25 Yıllar Ġmranlı SuĢehri ġarkıģla UlaĢ GENEL TOPLAM , , ,25 412, ,5 882,75 412, ,5 613, , ,5 35,75 173, , ,25 TOPLAM 1449,25 292,5 817,25 178, ,25 412,5 (Ton) Tablo 4 e göre; Sivas ilinde yağlı tohumlardan en fazla elde edilebilecek ortalama kuru biyokütle miktarı Merkez de 1845,5 ton olarak; en az ortalama kuru biyokütle miktarı ise ilçesinde 178,75 ton olarak hesaplanmıştır. Genel toplam dikkate alındığında, en yüksek ve en düşük ortalama kuru biyokütle miktarları sırasıyla ve yıllarında gerçekleştiği belirlenmiştir. yılında sadece ilçesinde, yılında Merkez,,, ve ilçelerinde ve yılında ise Merkez,, ve ilçelerinde yağlı tohumlardan biyokütle elde edilebileceği belirlenmiştir

7 Şekil 6. Sivas ili yağlı tohumlardan elde edilebilecek ortalama ısıl değer miktarları Şekil 6 ya göre; yağlı tohumlardan elde edilebilecek ortalama ısıl değer miktarları baklagil ürünleri, endüstriyel bitkiler ve tahıl ürünlerine göre oldukça düşüktür. Yağlı tohum bitkisi açısından en fazla ortalama ısıl değer Merkez de toplamda 7349 TEP olarak, en az ortalama ısıl değer ise ilçesinde 72,8 TEP olarak hesaplanmıştır.,,, ve ilçelerinde - yılları arasında ekim yapılmadığından herhangi bir hesaplama yapılmamıştır. Yağlı tohumlardan elde edilebilecek biyokütle enerji potansiyeli Mw olarak sırasıyla, (,84 Mw) < (1,19 Mw) < (1,96 Mw) < (4,56 Mw) < (6,23 Mw) < 6,87 Mw) < (7,9 Mw) < (13,83 Mw) < (19,5 Mw) < (21,18 Mw) < (38,69 Mw) < Merkez (85,47 Mw) dır. Sivas ilinin - yılları arasında yem bitkilerinden elde edilebilecek ortalama kuru biyokütle miktarı Tablo 5 de, ortalama ısıl değer miktarı ise Şekil 7 de verilmiştir. Tablo 5. Sivas ili yem bitkilerinden elde edilebilecek ortalama kuru biyokütle miktarları (Ton) Yıllar Merkez DoğanĢar , ,5 467, , , , , ,5 3112, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 TOPLAM , , , , ,75 Yıllar Ġmranlı SuĢehri ġarkıģla UlaĢ GENEL TOPLAM 11137, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 TOPLAM , , , , , , , (Ton) Tablo 5 değerlendirildiğinde, Sivas ilinde - yılları arasında yem bitkilerinden elde edilebilecek ortalama kuru biyokütle miktarı en fazla olan ilçe ton ile ilçesi, en az olan ilçe ise ton ile ilçesidir. Sivas ilinde yem bitkileri üretmek amacıyla ilçelerin tamamında ekim yapılmıştır. Genel toplam dikkate alındığında, en yüksek ortalama kuru biyokütle miktarı yılında ,25 ton olarak, en düşük ortalama kuru biyokütle miktarı ise yılında ,5 ton olarak belirlenmiştir

8 Şekil 7. Sivas ili yem bitkilerinden elde edilebilecek ortalama ısıl değer miktarları Şekil 7 ye göre Sivas ilinde yem bitkilerinden elde edilebilecek ortalama kuru biyokütle ısıl değer miktarı en fazla olan ilçeler, ve ilçesidir. ilçesinde toplamda TEP, ilçesinde TEP ve ilçesinde TEP ısıl değer oluşmaktadır. yılında Sivas ilinde yem bitkilerinden elde edilebilecek toplam ortalama ısıl değer miktarı 4396 TEP olarak, yılında ise TEP olarak gerçekleşmiş ve %163 oranında bir artış meydana geldiği belirlenmiştir. Bu durum ekilen yem bitkilerindeki artışı göstermektedir. Yem bitkilerinden elde edilebilecek biyokütle enerji potansiyeli Mw olarak sırasıyla, (929 Mw) < (118 Mw) < (159 Mw) < (1542 Mw) < (176 Mw) < (1878 Mw) < (2511 Mw) < (2879 Mw) < (3182 Mw) < (3378 Mw) < (3416 Mw) < (3474 Mw) < (465 Mw) < Merkez (4499Mw) < (6653 Mw) < (767 Mw) < (87 Mw) dür. Sivas ilinin - yılları arasında yumru bitkilerinden elde edilebilecek ortalama kuru biyokütle miktarı Tablo 6 da, ortalama ısıl değerler ise Şekil 8 de verilmiştir. Tablo 6. Sivas ili yumru bitkilerinden elde edilebilecek ortalama kuru biyokütle miktarları (Ton) Yıllar Merkez DoğanĢar 2737, , ,5 742, , ,5 687,5 797, , , , , ,5 4248,75 412,5 4287, , ,5 1174,25 412, ,25 137,5 53,25 TOPLAM , ,5 2923,25 Yıllar Ġmranlı SuĢehri ġarkıģla UlaĢ GENEL TOPLAM , ,5 27,5 962, , , ,5 1952, , , , , , , , , , , ,5 TOPLAM 1347, , , ,5 8167,5 4796,5 (Ton) Tablo 6 ya göre, Sivas ilinde yumru bitkiler açısından elde edilebilecek ortalama kuru biyokütle miktarı en fazla ilçesinden (213125,5 ton) sağlanabilmektedir. ilçesinde, ve yıllarında, ilçesinde yılında, ilçesinde - yılları arasında, ilçesinde - yılları arasında, ilçesinde - yılları arasında, ilçesinde yılında, ilçesinde ve yıllarında yumru bitkisi ekilememiştir. Bu nedenle, bu ilçelerde belirtilen yıllarda ortalama kuru biyokütle miktarları hesaplanamamıştır. Genel toplam dikkate alındığında, yılında yumru bitkilerinden elde edilebilecek ortalama kuru biyokütle miktarı 8327 ton olarak gerçekleşmiş ve yılında 1485 tona yükselmiştir. yılında tekrar artan kuru biyokütle miktarı ,75 tona ulaşmış, yılında ise 19573,75 tona gerilemiştir. yılında ,75 tona yükselen ve yılında tekrar gerileyerek ,5 tona azalan kuru biyokütle miktarı yıllara göre farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. 112

9 Şekil 8. Sivas ili yumru bitkilerinden elde edilebilecek ortalama ısıl değer miktarları Şekil 8 e göre; Sivas ilinde yumru bitkilerinden elde edilebilecek en fazla ortalama ısıl değer miktarının ilçesinde TEP olduğu, en az ortalama ısıl değer miktarının ise 314 TEP ile ilçesinde gerçekleştiği belirlenmiştir. yılında toplam ortalama ısıl değer TEP olarak gerçekleşmiş ve yılında 5215 TEP e ulaşmıştır. Hesaplamalara göre yumru bitkisi atıkları biyokütle enerjisi olarak değerlendirildiğinde Mw olarak sırasıyla, (3,65 Mw) < (6,4 Mw) < (6,78 Mw) < (7,42 Mw) < (9,5 Mw) < (13,9 Mw) < (14,3 Mw) < (26,9) < (28,65 Mw) < (38,7 Mw) < (44,7 Mw) < (196,33 Mw) < (227,16 Mw) < (229 Mw) < (416 Mw) < Merkez (992 Mw) < (19 Mw) dır. 4. SONUÇ Sivas ilinde biyokütle enerji potansiyelini belirlemek ve değerlendirmek amacıyla, - yılları arasında elde edilen verilerden yararlanılarak yapılan hesaplama sonucunda, tahıllardan elde edilebilecek toplam ortalama kuru biyokütle miktarlarının ortalama ısıl değeri TEP, yem bitkilerinin TEP, endüstriyel bitkilerinin TEP, yumru bitkilerinin TEP, baklagillerin TEP ve yağlı tohum bitkilerinin TEP olduğu belirlenmiştir. Görüldüğü gibi en fazla tahıl ürünlerinden biyokütle enerjisi elde edilebilmektedir. Bu durum Sivas ilinde tahıl ürünlerine verilen önemi ortaya koymaktadır. Tablo 7 de Sivas ili merkez ve ilçelerine ait biyokütle enerji potansiyeli özetlenmiştir. Tablo 7. Sivas iline ait - yılları arasında oluşan toplam biyokütle enerji potansiyelleri (Mw) (Mw) Merkez DoğanĢar Baklagiller Endüstriyel Bitkiler ,2 Tahıllar Yağlı Tohumlar 85,47 4,56 6,23 19,5 21,18 1,19 Yem Bitkileri Yumru Bitkiler ,3 28,65 26,9 6,78 196,33 3,65 7,42 13,9 TOPLAM 5579, , , ,95 315, ,51 618, , ,9 Ġmranlı SuĢehri ġarkıģla UlaĢ GENEL TOPLAM Baklagiller Endüstriyel Bitkiler ,6 6615,8 Tahıllar Yağlı Tohumlar 6,87 13,83 38,69,84 7,9 1,96 27,77 Yem Bitkileri Yumru Bitkiler 6, , ,7 227,16 9,5 327,39 TOPLAM 5753,4 5732, ,7 1495, , , , , ,96 113

10 Tablo 7 ye göre, tarımsal atıklardan elde edilebilecek enerji miktarları ilçelere göre değerlendirildiğinde en fazla biyokütle enerji potansiyeli sırasıyla, baklagiller açısından ilçesinde 8393 Mw, endüstriyel bitki açısından ilçesinde 2598 Mw, tahıllar açısından ilçesinde 5289 Mw, yağlı tohum açısından Merkez de 85,47 Mw, yem bitkileri açısından ilçesinde 87 Mw ve yumru bitkileri açısından ilçesinde 19 Mw dır. ilçesinin hem baklagiller hem de yem bitkileri açısından en yüksek biyokütle enerji potansiyeline sahip olduğu görülmüştür. Tahıllar açısından, ilçesinin yanı sıra, Merkez, ve ilçeleri de yüksek biyokütle enerji potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Yem bitkileri açısından, ve ilçeleri, yumru bitkileri açısından ise ilçesi ve Merkez yüksek biyokütle enerji potansiyeline sahip olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, Sivas ilinin biyokütle enerji potansiyeli açısından ülkemiz için oldukça önemli bir konuma sahip olduğu bu çalışmayla belirlenmiştir. KAYNAKLAR 1. Arslan, E.I, Aslan, S., Topal, M. Biyokütle Atıklarının Değerlendirilmesi, Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Nisan (), Mersin. 2. Sancar, M.S. Avrupa Topluluğu nda Enerji Arzı-Çevre Dengesinin Optimizasyonu ve Türkiye deki Uygulanabilirliği, DPT Uzmanlık Tezleri, Yayın No: DPT: 2294 ATGM:28, (1992). 3. Aslan, S., Topal, M., Arslan, E.I. Tükenen Enerji Kaynaklarına Bir Çözüm: Biyokütle Enerjisi, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES ), Mayıs, Isparta. 4. TÜGİAD, Türkiye nin enerji sorunları ve çözüm önerileri. Ajans-Türk Basın ve Basım A.Ş., Batıkent, Ankara, (24). 5. Topal, M., Arslan, E.I. Biyokütle Enerjisi ve Türkiye, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES ), Aralık, İstanbul. 6. Hall, D.O., Overend, R.P. Biomass- Regenerable Energy, John Wiley and Sons Ltd., (1987). 7. Topal, M., Arslan, E.I., Kılınç, F. Dünya ve Biyokütle Enerjisi, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Haziran, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, (). 8. Ünal, H. ve Alibaş, K. Biyokütle Enerji Kaynağı Olarak Ayçiçeği Sapının Yakılması ve Baca Gazı Emisyonlarının Belirlenmesi, Uludağ Üniv., Zir.Fak.Derg., 16 (2), , (22). 9. Öztürk, M., Bezir, N.Ç., Özek, N. Hydropower-water and renewable energy in Turkey: Sources and policy, Renewable and Sustainable Energy Reviews 13, , (). 1. Başçetinçelik, A., Karaca, C., Öztürk, H.H., Kacıra, M., Kaya, D., Ekinci, K., Barns, I., Baban, A., Nieminen, M., Komioti., First progress report of exploitation of agricultureal residues in Turkey. LİFE 3 TCY/TR/61, (). 11. Demirbaş, A. Importance of biomass energy sources for Turkey, Energy Policy 36, , (). 12. Demirbaş, A. Energy balance, energy sources, energy policy, future developments and energy investments in Turkey. Energy Conversion and Management 42, , (21). 13. TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, (212). 14. Anonim, (212), 15. TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu), (211). 16. Kurt, G. ve Koçer, N.N. Malatya ilinin biyokütle potansiyeli ve enerji üretimi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26 (3): , (). 114

Ürün Bitkilerinden Yenilenebilir Enerji Kaynağı Biyokütle Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi: Afyonkarahisar İli Örneği (2006-2010)

Ürün Bitkilerinden Yenilenebilir Enerji Kaynağı Biyokütle Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi: Afyonkarahisar İli Örneği (2006-2010) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 12 (2012) 025401 (1-11) AKU J. Sci. 12 (2012) 025401 (1-11) Ürün Bitkilerinden Yenilenebilir Enerji

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Kayseri, Türkiye,

Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Kayseri, Türkiye, ERZİNCAN İLİNİN TARIMSAL KÖKENLİ BİYOKÜTLE ENERJİ EŞDEĞER POTANSİYELİ AGRICULTURAL ORIGINATED BIOMASS ENERGY EQUIVALENT POTENTIAL OF ERZİNCAN PROVINCE Bünyamin DEMİR * Necati ÇETİN ** Zeynel Abidin KUŞ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

Mersin İli Tarımsal Biyokütle Enerji Eşdeğer Potansiyeli

Mersin İli Tarımsal Biyokütle Enerji Eşdeğer Potansiyeli Mersin İli Tarımsal Biyokütle Enerji Eşdeğer Potansiyeli Bünyamin DEMİR, Zeynel Abidin KUŞ, Hasan Ali İRİK, Necati ÇETİN Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN Türkiye İstatistik Kurumu 30/10/ tarihinde yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı; Tahıl üretiminin

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1.1. ARAZİ KULLANIM DURUMU Tablo 1. Tokat İli Arazi Kullanım Durumu (2015) Grafik 1. Tokat İli Arazi Dağılımı (2015) ARAZİ DAĞILIMI ALAN (Ha) Tarımsal Arazi 372.303 % 36,82

Detaylı

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI. Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI. Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya 88 BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI Prof.Dr. Süer YÜCE Doç.Dr.M.ilhan ÇAĞIRGAN Arş.Gör. Haşan BAYDAR Doç.Dr. İsmail TURGUT Yrd.Doç.Dr.S.ÇAKMAKÇI Arş.Gör.Aydın ÜNAY Arş.Gör. Mehmet BİLGEN

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler Şubat 2017 SUNUM PLANI 1. Konya Tarımının Yapısı 2. Desteklemeler Kaynak: TÜİK, 2015-2016 Tarla Bitkileri Ürün adı Konya Tarımının Yapısı (Öne Çıkan İlk 5 Ürün) Ekilen alan (da) 2015 2016 Üretim (ton)

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2001 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ömer EREN Kimlik No: 21632450148 Doğum Yeri ve Tarihi: Çatalağzı/ZONGULDAK - 31.05.1977 Öğrenim Durumu: Doktora Çalışma Konuları: Tarımda Enerji Kullanımı, Enerji ve Çevre, Yaşam Döngüsü

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar. Gör. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 2010. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar. Gör. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 2010. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cengiz KARACA 2. Doğum Tarihi ve Yeri :1974/Dinar, AFYON 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi 1997

Detaylı

2000 Yılı Sonrası Reformu - I

2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 yılı sonrasında reform niteliğinde atılan adımlar: DGD desteklemede ana araç oldu DGD uygulamasına tüm yurtta geçilmesini öngören 2000/2172 sayılı BKK Oluşturulan Çiftçi

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi?

ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi? TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ, 5-7 EKİM 2016 EDİRNE ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi? Ayşe Avcı arya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 54187, Serdivan

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

TARIMSAL VERİLER Mart 2015

TARIMSAL VERİLER Mart 2015 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü TARIMSAL VERİLER Mart 2015 İÇİNDEKİLER Gayrisafi Yurtiçi

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEGİ Fındık Desteği 170 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Meyve- Sebze Örtü Altı Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler

Detaylı

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU AYLAR HAFTALAR EYLEM VE ETKİNLİKLER 2 Okullarda Orman projesini

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA ÖZET BÜLTEN 2015 2015 YILI TARIMIN ÖZETİ TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA 2015 YILI ÖZETİ İstatistik Kurumu nun 2015 bitkisel üretim verilerine göre;önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli ve rekabet

Detaylı

BİYOYAKITLAR ve ENERJİ TARIMI. Prof. Dr. Fikret AKINERDEM Yrd. Doç. Dr. Özden ÖZTÜRK S.Ü. Ziraat Fakültesi

BİYOYAKITLAR ve ENERJİ TARIMI. Prof. Dr. Fikret AKINERDEM Yrd. Doç. Dr. Özden ÖZTÜRK S.Ü. Ziraat Fakültesi BİYOYAKITLAR ve ENERJİ TARIMI Prof. Dr. Fikret AKINERDEM Yrd. Doç. Dr. Özden ÖZTÜRK S.Ü. Ziraat Fakültesi ENERJİ TARIMI VE ÜLKE GERÇEĞİ Canlılığın vazgeçilmezleri; enerji ve tarım: Devletin-varlığın, Bağımsızlığın,

Detaylı

Iğdır İli Tarımsal Biyokütle Potansiyeli ve Enerji Eşdeğeri

Iğdır İli Tarımsal Biyokütle Potansiyeli ve Enerji Eşdeğeri Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(1): 65-73, 2016 Iğdır İli Tarımsal Biyokütle Potansiyeli ve Enerji Eşdeğeri Iğdır Üniversitesi

Detaylı

YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER & BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜ TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI

YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER & BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜ TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER & BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜ TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL - BYSD BAŞKANI ULRKNEGAĞO.83DSYB rm71032at A NR K Dünyada Yağlı Tohum Üretimi (Milyon ton) 600 500 EN BÜYÜK YAĞLI TOHUM ÜRETİCİLERİ 0

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

NİĞDE TİCARET BORSASI YILLARI İSTATİSTİKİ VERİLERİ

NİĞDE TİCARET BORSASI YILLARI İSTATİSTİKİ VERİLERİ NİĞDE TİCARET BORSASI 2013-2015 YILLARI İSTATİSTİKİ VERİLERİ 2015 YIL SONU İTİBARİYLE ÜYE SAYISI TOPLAM 322 OLUP 2015 YILI İÇERİSİNDE 24 YENİ ÜYE KAYDI YAPILMIŞTIR. 2013 YILINDA 347.878.610,25 TL LİK TESCİL

Detaylı

9 Patates ve Soğan 10 Ürün Adı Ekim Alanı (Milyon da) Üretim (Milyon ton) İhtiyaç (Milyon ton) TÜİK Üretici Fiyatı (TL/ton) Dünya Fiyatı (TL/ton) İthalat Miktarı (Milyon ton) İhracat Miktarı (Milyon ton)

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

T.C. YERKÖY TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 124,620.

T.C. YERKÖY TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA BİRALIK MTS , KG 124,620. ARPA ARPA BİRALIK Sayfa: 1-6 ARPA BİRALIK 0.57 08 276,440.00 KG 124,620.80 31 ARPA BİRALIK ı: 124,620.80 31 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK 0.30 0.43 0.3545 1,854,370.00 KG 657,297.30 184 ARPA YEMLİK OFİS-S 0.43

Detaylı

EVALUATION OF DIYARBAKIR PROVINCE IN TERMS OF CROP PRODUCTION

EVALUATION OF DIYARBAKIR PROVINCE IN TERMS OF CROP PRODUCTION EVALUATION OF DIYARBAKIR PROVINCE IN TERMS OF CROP PRODUCTION Erdal ÇAÇAN Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bingöl, Türkiye. e-posta= erdalcacan@hotmail.com

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ

BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ Sayfa: 1-10 BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ FASÜLYE KURU FASÜLYE K.FASULYE BATTAL KG 6,340.00 25,956.00 51.91 K.FASULYE BATTAL Toplamı: 6,340.00 25,956.00 51.91 KURU FASÜLYE Toplamı: 6,340.00 25,956.00 51.91 FASÜLYE

Detaylı

TÜRKĐYE'DEKĐ TARIM ATIKLARININ VE TATLI SORGUMUN ENERJĐ ELDESĐ

TÜRKĐYE'DEKĐ TARIM ATIKLARININ VE TATLI SORGUMUN ENERJĐ ELDESĐ TÜRKĐYE'DEKĐ TARIM ATIKLARININ VE TATLI SORGUMUN ENERJĐ ELDESĐ AMACIYLA DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yücel ERDALLI 1956 yılında Nevşehir'de doğdu. 1982 yılında Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Müh.

Detaylı

T.C. Dicle Kalkınma Ajansı. Şırnak Sosyo - Ekonomik Göstergeler

T.C. Dicle Kalkınma Ajansı. Şırnak Sosyo - Ekonomik Göstergeler T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Şırnak Sosyo - Ekonomik Göstergeler 2011 Şırnak Sosyo - Ekonomik Göstergeler T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Şırnak Yatırım Destek Ofisi 2011 T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞIRNAK SOSYO

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

T.C. KARAPINAR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 201,901.

T.C. KARAPINAR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 201,901. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/205 T.C. Sayfa: - 8 ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.67 0.5637 358,40.00 KG 20,90.00 7 ARPA YEMLİK ı: 20,90.00 7 ARPA BEYAZ ı: 46,635,343.73 2522 ARPA İTHAL ARPA İTHAL OFİS-S 0.79 0.79

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK MTS , KG 521,749.

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK MTS , KG 521,749. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2017-31/0/2017 Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.91 0.166 9,534,079.60 KG 7,75,642.33 1435 ARPA YEMLİK MTS- 0.75 0.5 0.16 11,540.00 KG 14,2.0 1 ARPA YEMLİK TTS 0.0 0.90 0.407

Detaylı

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... Mehmet Ak Ziraat Mühendisi Sorumlu Müdür 048 9 4 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Konuya başlamadan önce, yazıda

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu ÖZET Bünyamin DEMİR 1*, İsmail ÖZTÜRK 2 1 : Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 33130, Mersin 2 : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ESKİŞEHİR TARIM,

Detaylı

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:2 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2014 MUŞ İLİNDE HAYVAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLEREK

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Çok fazla engebeli bir yapıya sahip olmayan

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI

BURDUR TİCARET BORSASI BURDUR TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLİMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun ortam

Detaylı

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Sedat Akar Turkoted Yönetim Kurulu Üyesi Biyogaz Nedir? Biyogaz, mikrobiyolojik floranın etkisi altındaki organik maddelerin oksijensiz bir ortamda çürütülmesi

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU 1- DÜNYA TİCARETİ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2015 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,4

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 154,308.

T.C. KIRŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 154,308. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/204-3/2/204 T.C. Sayfa: - 9 ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.69 0.5459 282,678.00 KG 54,308.3 22 ARPA YEMLİK ı: 54,308.3 22 ARPA BEYAZ ARPA BEYAZ (. GRUP) MTS 0.32 0.85 0.667 0,838,2.8

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 06 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ 3 4 Buzağı/Malak Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam 4 ay ve üzeri buzağı/malak (8 İl) 350 TL/baş Soy kütüğü (8 İl) Döl kontrolü 500 TL/baş 50 (ilave)

Detaylı

(Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % , , , , ,0 15.

(Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % , , , , ,0 15. Tarım Alanı 1990 2002 2013 2014 2015 2016 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Tarla Bitkileri 18.868 67,7 17.935 67,5 15.613 65,6 15.789 66,0 15.723 66,0 15.573 65,5 Nadas

Detaylı

3 SEKTÖREL DEĞERLENDİRMELER

3 SEKTÖREL DEĞERLENDİRMELER 3 SEKTÖREL DEĞERLENDİRMELER 3.1 TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK Niğde ili tarih boyunca önemli bir tarımsal üretim merkezi olmuştur. Günümüzde ilin toplam arazi varlığının %35,4 ü tarım arazisi, %33,9 u ise

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Biyokütle Nedir? fosil olmayan

Biyokütle Nedir? fosil olmayan Biyokütle Enerjisi Biyokütle Nedir? Yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması sonucu oluşan biyolojik kütle, biyolojik kökenli fosil olmayan organik

Detaylı

Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) %

Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % 1990 2002 2012 2013 2014 Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Tarla Bitkileri 18.868 67,7 17.935 67,5 15.464 65,0 15.613 65,6 15.789 66,0 Nadas 5.324 19,1 5.040 19,0 4.286

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

HUBUBAT T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2016. Tarih: Sayı: 2 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2016. Tarih: Sayı: 2 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/1/016-31/1/016 Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.83 0.757 1,675,898.00 KG 1,16,17.41 45 ARPA YEMLİK TTS 0.8 0.7535 686,580.00 KG 517,349.10 16 ARPA YEMLİK TTS- 0.68 0.75 0.6978

Detaylı

T.C. YOZGAT TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BEYAZ ,030, KG 6,228,555.

T.C. YOZGAT TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA BEYAZ ,030, KG 6,228,555. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS 0.55 0.84 0.6883 3,149,210.00 KG 2,167,621.96 1017 ARPA YEMLİK TTS 0.65 0.76 0.7046 2,137,969.80 KG 1,506,416.53 54 ARPA YEMLİK ı: 3,741,716.35

Detaylı