ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi SINIF YGS GRUBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU"

Transkript

1 COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi SNF YGS GRUBU 1 1. Coğrafya, insanla doğal çevre arasındaki etkileşimi incelerken çeşitli ilkelerden yararlanır. Bu ilkelerden biri de nedensel lik (neden-sonuç) ilkesidir. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın nedensellik ilkesine örnek gösterilemez? A) Karadeniz Bölgesi nde dağlar kıyıya paralel uzandığından kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı görülür. B) Kış aylarında Doğu Karadeniz de etkili olan föhn rüzgârla rı turunçgil tarımına olanak sağlar. C) Su buharının tamamı troposferde bulunduğundan iklim olayları sadece bu katmanda görülür. D) Tayga ormanları, Sibirya nın kuzeyi, İskandinav Yarım - ada sı ve Kanada nın kuzey kesimlerinde geniş alan kaplar. E) Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldıklarından Af - yonkarahisar ve Kütahya gibi şehirlerde sık tektonik deprem yaşanır. 2. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevre üzerindeki etkisine bir örnektir? A) Bir yere yıldırım düşmesi B) Volkanik bir dağın faaliyete geçmesi C) Son yıllarda buzulların hızla erimesi D) Ormanlık alanlarda ahşap evlerin yaygın olması E) Hindistan da yazın sel olaylarının meydana gelmesi 3. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi oluşturan dört te mel unsur arasında yer almaz? A) Atmosfer B) Hidrosfer C) Troposfer D) Biyosfer E) Litosfer 5.. Kullanım alanı. Kuş bakışı görünüm. Bir ölçeğe göre çizilme V. Düzleme aktarma Harita ve kroki, yukarıda verilen özelliklerden hangileri ba kımından birbirine benzer? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V 6.. Küçültme oranı fazladır.. İzohipsler arası yükselti farkı fazladır.. Dar alanları gösterir. V. Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri küçük ölçekli ha ritalar için söylenemez? A) ve B) ve C) ve V D) ve E) ve V 7. Beşerî ve ekonomi haritalarına bakarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilemez? A) Yerleşim alanları B) Sanayi tesislerinin dağılışı C) Hayvancılık faaliyetleri D) Coğrafi koordinatlar E) Sıradağların uzanışı 8. Bir çizimin harita olabilmesi için; 4. Aşağıdakilerden hangisi bütün haritalarda bu lunması ge re ken özelliklerden biri değildir? A) Çizim amacına uygun başlık konulması B) Ölçek bulunması C) Lejantın gösterilmesi D) Kuş bakışı çizilmiş olması E) Yükselti basamaklarının bulunması. nüfus dağılışı,. ölçek,. kuş bakışı görünüm, V. yükselti basamakları gibi özelliklerden hangilerine sahip olması gerekir? A) ve B) ve C) ve V D) ve E) ve V

2 Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi Dünya haritaları çizilirken bozulmalar meydana gelir. Örneğin Grönland Adası gerçekte Avustralya Kıta sı ndan ikiüç kat da ha küçük olduğu hâlde, dünya haritalarında Avustralya Kıtası ndan daha büyük gö rün mektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünya nın şekli B) Dünya nın eksen eğikliği C) Dünya nın yıllık hareketi D) Dünya nın günlük hareketi E) Kara ve denizlerin dağılışı 13. Aynı bölgeyi gösteren duvar haritası ile atlas haritası,. kapladıkları alan,. küçültme oranları,. coğrafi koordinatlar, V. kuş bakışı görünüm özelliklerinin hangileri bakımından benzerlik göstermez? A) ve B) ve C) ve V D) ve E) ve V 1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki haritalardan yararlanarak elde edilecek bilgilerden biri olamaz? A) Profil çıkarma B) Yükselti bulma C) Maden yatakları D) Konum belirleme E) Alan hesaplama 11. Projeksiyon yöntemleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Projeksiyon yöntemlerinin amacı haritalardaki bozulmaları en aza indirmektir. B) Konik projeksiyonla orta kuşaktaki yerlerin haritası da - ha az hatalı çizilir. C) Düzlem projeksiyonlar küçük ölçekli haritalar için daha uy gundur. D) Silindir projeksiyonda Ekvator dan kutuplara doğru bozulma artar. E) Düzlem projeksiyonda merkezden çevreye doğru bozulma artar. sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) > > > V B) > > > V C) > > V > D) > V > > 12. Bir haritada yer alan, E) V > > > Körfez Yayınları 14. Birinci haritada A ile B merkezleri arası harita uzunluğu X cm olarak ölçülmüştür. İkinci haritada ise iki merkez arası uzaklık 4X cm olarak ölçülmüştür. 15. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Birinci haritada ayrıntı daha azdır. B) İkinci haritanın ölçeği daha büyüktür. C) Birinci haritanın ölçek paydası daha büyüktür. D) İkinci haritanın küçültme oranı daha azdır. E) Birinci haritada hata payı daha azdır. H.U (cm) V G.U (km) Gerçek Uzunluk (km) Haritadaki Uzunluk (cm) Yukarıdaki grafikte beş farklı bölgenin doğu-batı yönündeki ha ri ta ve gerçek uzunlukları verilmiştir. Haritaların ölçeklerine göre büyükten küçüğe doğru. bir dağın yükseltisi,. bir gölün alanı,. bir yolun uzunluğu gibi özelliklerden hangileri haritanın ölçeğinden yararlanarak hesaplanamaz? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve 16. Silindirik projeksiyon yöntemiyle çizilen bir haritada aşağıdaki ülkelerin hangisinde hata oranı en fazla olur? A) Hindistan B) Mısır C) Şili D) İsveç E) Malezya Test 1 CA Bu testin cevapları 2 numaralı testin arka sayfasındadır...

3 COĞRAFYA Harita Bilgisi SNF YGS GRUBU 2 1. Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın fazla ol - du ğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kara ve demir yolu ulaşımının zor olduğu B) Ortalama yükseltisinin fazla olduğu C) Akarsu enerji potansiyellerinin yüksek olduğu D) Yıllık sıcaklık farkının az olduğu E) Akarsu akış hızlarının fazla olduğu 2. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark en fazladır? A) Hollanda B) Belçika C) Danimarka D) Mısır E) Norveç 3. Farklı ölçeklerle çizilmiş iki Türkiye siyasi haritası karşı laş tırıl dığında, aşağıdakilerden hangisinin farklı olduğu söy le nemez? A) Ayrıntıları gösterme güçlerinin B) Bozulma oranlarının C) Ölçek paydalarının D) Coğrafi koordinatların E) Kâğıt üzerinde kapladıkları alanın 5. Bir haritada ayrıntının fazla olması, 6.. dar alanı göstermesi,. ölçek paydasının büyük olması,. yer şekillerini göstermesi, V. ölçeğin büyük olması gibi etmenlerden hangilerine bağlıdır? A) ve B) ve V C) ve D) ve V E) ve V km Yu ka rı da ki çi zik öl çe ğin ke sir öl çek ola rak de ğe ri aşa - ğı da ki ler den han gi si dir? A) 1/1 B) 1/2 C) 1/3 D) 1/4 E) 1/8. 7. Aşağıdakilerden hangisi kü çük öl çek li ha ri ta ları bü yük öl çek li ha ri ta lardan ayıran en önemli farktır? A) Hata payının az olması B) Dar alanları göstermesi C) Ay rın tı nın az olması 3 cm D) Yer şekillerini göstermesi E) Kuş bakışı çizilmiş olması 4. Aynı boyutlardaki kâğıtlara, kâğıdın tamamı kullanılarak Tür kiye nin yedi bölgesi çizilmiştir. Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinin ölçeği daha büyük olur? A) Güneydoğu Anadolu Bölgesi B) İç Anadolu Bölgesi C) Karadeniz Bölgesi D) Doğu Anadolu Bölgesi E) Akdeniz Bölgesi 8. Aralarında X km mesafe bulunan iki yer arasındaki uzaklığın, 1/Y ölçekli haritada kaç cm ile gösterildiğini bulmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) X ve Y çarpılmalıdır. B) X, Y ye bölünmelidir. C) X, Y nin karesine bölünmelidir. D) X ile Y çarpılıp ikiye bölünmelidir. E) X ile Y nin karesi çarpılmalıdır.

4 Harita Bilgisi Gerçek uzunluğu 5 km olan bir yol, haritada 5 cm ile göste ril miştir. Buna göre, haritanın çizgi ölçeği aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Çentikler arası 1 cm dir) A) B) C) D) E) 1. Gerçek alanı 2 5 km 2 olan bir göl 1/1 ölçekli bir ha ritada kaç cm 2 olarak gösterilir? A) 1 B) 25 C) 15 D) 25 E) /2 ölçekli bir ha ritada 1 cm olarak gösterilen iki nokta arası, 1/5 ölçekli başka bir haritada kaç cm olarak gösterilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Yeryüzünün bir bölümünün kuş bakışı görünümünün ha rita özelliği taşıyabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Lejand B) Ölçek km km km km km C) Yön oku D) Yükselti basamakları E) Coğrafi koordinatlar Körfez Yayınları 14. Gerçek uzunluğu 1 km olan bir yol;. haritada 5 cm. haritada 2 cm olarak gösterilmiştir. Buna göre, haritaların ölçekleri aşağıdakilerden han gi - sin de bir arada verilmiştir? A) 1/5 1/2 B) 1/2 1/5 C) 1/2 1/5 D) 1/4 1/1 E) 1/1 1/ /1 2 ölçekli bir otel planında 1 cm 2 olarak gösterilen yüz me havuzu gerçekte kaç m 2 dir? A) 12 B) 24 C) 48 D) 144 E) Ölçeği 1/1 olan haritanın çizgi ölçeği aşağıdakiler den hangisidir? (Çizgi ölçekte çentikler arası 1 cm dir.) A) km B) C) D) E) km km km km 17. Ölçek: 1/5 13. Aşağıdaki kıtalar 1/5 ölçeği kullanılarak kâğıt üze rine aktarıldığında, hangisinin kâğıt üzerinde daha geniş alan kapladığı söylenebilir? A) Avrupa B) Asya C) Afrika D) Avustralya E) Kuzey Amerika 1cm 1cm Yukarıda verilen şekilde taralı bölgenin gerçek alanı kaç km 2 dir? A) 25 B) 125 C) 25 D) 5 E) 7 Test 1 CA 1.D 2.C 3.C 4.E 5.D 6.E 7.E 8.D 9.A 1.C 11.C 12.A 13.A 14.E 15.D 16.D

5 COĞRAFYA İzohipsler SNF YGS GRUBU 3 1. G A Deniz C E H 4. Yanda verilen eş yükselti haritasında A-B mer kezleri arası kuş uçu mu uzaklık 12 km dir. B A 2. K Yukarıdaki izohips haritasında verilen doğrultuların hangisinde yükselti farkı en azdır? A) A - B B) C - D C) E - F D) G - H E) K - L 12 B Yukarıda verilen eş yükselti haritasında aşağıdaki yer şe killerinden hangisi gösterilmemiştir? A) Vadi B) Boyun C) Tepe D) Delta E) Sırt D 1 11 F K L Bu haritada izohipsler arası yükselti farkı 2 m olduğuna göre, A - B merkezleri arasındaki eğim % kaçtır? A) 5 B) 1 C) 2 D) 25 E) 3 5. Aşağıdaki grafikte Ağrı Dağı nı gösteren beş topoğrafya haritasında kullanılan izohips sayısı verilmiştir Buna göre, hangi haritada küçültme oranının en az olduğu söylenebilir? V izohips sayýsý A) B) C) D) V E) V 6. 1 V V Deniz K 3. Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir Türkiye fiziki ha - ri ta sında, aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilemez? A) Akarsuların akış yönü B) Yükselti değerleri C) Akarsu rejimleri D) Tuz Gölü nün alanı E) Sıra dağların uzanış doğrultusu V Heyelan; bol yağış, kuvvetli eğim, tabakaların doğrultusu gibi nedenlerle oluşan doğal bir afettir. Yukarıdaki izohips haritasında işaretli doğrultuların hangisinde heyelan ihtimalinin en fazla olması beklenir? A) B) C) D) V E) V

6 İzohipsler Yanda verilen eş yükselti haritasında eğri- K L ler 25 m ara lıklarla çizilmiştir. M N Buna göre, haritada verilen işaretli noktalardan hangileri arasında yükseklik farkı yoktur? A) K - L B) K - M C) L - M 1. metre X Y Yukarıda verilen X-Y profili, aşağıdaki izohips haritalarında ve rilen doğrultulardan hangisine ait olabilir? A) B) Y D) L - N E) M - N X Y 8. Haritanın ölçeği değiştikçe, izohipsler arasındaki yükselti farkı da değişir. 9. Aşağıda verilen izohips haritalarından hangisinin ölçeği da ha büyüktür? A) B) C) 2 5 D) E) Körfez Yayınları 11. Bir izohips haritasında, akarsuyun hızlı aktığı bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? X X C) A) İzohipsler arasındaki mesafe fazladır. B) İzohipsler arasındaki yükselti farkı azdır. C) İzohipsler daha sık geçer. X E) D) Akarsu çevesinde eğim azdır. D) E) Boyun ve çanak gibi yer şekilleri oluşur. Y X Y Y Kýzýlca Eş yükselti yöntemiyle çizilen iki farklı topoğrafya haritasında, bir dağın farklı sayıda eğri ile gösterilmesinde,. dağın volkanik kökenli olması, 6. harita ölçeklerinin farklı olması, Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş yukarıdaki haritada Kızılca köyü hangi yükseltiler arasında yer alır? A) 2-3 B) 3-4 C) 4-5 D) 5-6 E) 6-7. dağın yamaç eğimlerinin farklı olması gibi etmenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve Test 2 CA 1.D 2.E 3.D 4.A 5.D 6.D 7.C 8.B 9.C 1.B 11.D 12.B 13.B 14.C 15.D 16.B 17.B

7 COĞRAFYA İzohipsler SNF YGS GRUBU X İzohips yöntemiyle çizilmiş bir topoğrafya haritasında aşa ğıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Alçak ve yüksek yerler B) İki nokta arasındaki uzunluk C) Bitki örtüsünün dağılışı Yukarıdaki izohips haritasında, verilen X - Y doğrultusunda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yer alır? A) Sırt B) Kuru dere C) Kapalı çukur D) Boyun E) Delta 2. Aşağıdaki yerlerden hangisinde eş yükselti eğrileri daha sık geçer? 3. A) Ovalarda B) Dik yamaçlarda C) Deniz kıyılarında D) Deltalarda Y E) Boyunlarda 3 19 D) Eğimin fazla olduğu yerler E) Bölgenin matematik konumu 5. Aşağıdaki izohips haritasında verilen akarsu iki bölgeye ay rılmıştır. Buna göre, 1. bölgeden 2. bölgeye geçildiğinde, akarsuda aşağıdaki değişikliklerden hangisi kesinlikle gerçekleşir? A) Yatağı genişler. B) Akış hızı artar. C) Havzası genişler. D) Su miktarı artar. E) Ulaşıma elverişli hâle gelir. 1. Bölge 2. Bölge 2 4km Yukarıdaki topoğrafya haritasında, bir yörede devam eden de mir yolunun güzergâhı gösterilmiştir. Bu güzergâhta yer şekillerinden kaynaklanan engelleri aşmak için, ve numaralı yerlerden hangisine köprü, hangisine tünel yapılmalıdır? Deniz A) Tünel Tünel Köprü B) Köprü Köprü Tünel C) Tünel Köprü Tünel D) Köprü Tünel Köprü E) Tünel Köprü Köprü Yerleþim alaný K 6. Deniz seviyesinden başlayarak yükseklikleri aynı olan noktaları birleştiren eğrilere izohips adı verilir. Bir bölgenin farklı ölçeklerle çizilen topoğrafya haritalarında,. izohipslerin sayısı,. izohipsler arasındaki yükselti farkı,. arazinin eğim koşulları, V. bölgenin coğrafi konumu özelliklerinden hangilerinin ke sinlikle aynı olması bekle nir? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V

8 İzohipsler Aşağıda, 1 metrede bir geçirilen eş yükselti eğrileriyle çizil miş bir topoğrafya haritası verilmiştir. 1. Aşağıda eş yükselti eğrileriyle çizil miş bir topoğrafya haritası verilmiştir. K X 1 DENÝZ Deniz Bu haritada eş yükselti eğrileri arasındaki me safenin her yerde aynı olmamasının nedeni aşa ğıdakilerden hangisidir? A) Büyük ölçekle çizilmiş olması B) Eğim koşullarının farklı olması C) Akarsuyun kuzeyden güneye doğru akması D) Akarsu ağzında delta oluşması E) Bölgenin deniz kıyısında yer alması 8. Aşağıda eş yükselti eğrileriyle çizil miş bir topoğrafya haritası verilmiştir. Deniz Buna göre, verilen noktaların yükseltilerine göre sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) = < < V B) < < V < C) < = < V D) < < < V E) V < < < V Körfez Yayınları Bu haritada X ile gösterilen nokta, hangi yükseltiler ara sında yer alır? A) 1-2 B) 2-3 C) 3-4 D) 4-5 E) Aşağıda verilen topoğrafya haritasında L noktasının yükseltisi 9 m, M noktasının yükseltisi 14 m ve K noktasının yükseltisi 185 m dir. 12. Buna göre, eğriler arası yükselti farkı kaç metredir? M L A) 15 B) 2 C) 25 D) 35 E) 5 K Deniz Y X 9. Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir fiziki haritada Çu - kurova ile Gediz Ovası nın aynı renkle gösterilme sinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzer ekonomik faaliyetler yapılması B) Aynı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi C) Yükseltilerinin birbirine yakın olması D) Yıllık yağış tutarlarının aynı olması E) Jeolojik yapılarının benzer olması 15 D e n i z Yukarıda verilen eş yükselti haritası, renklendirme yönte miyle çizilmiş olsaydı X ve Y noktaları hangi renklerle gösterilirdi? A) X: Yeşil - Y: Yeşil B) X: Yeşil - Y: Sarı C) X: Sarı - Y: Yeşil D) X: Yeşil - Y: Turuncu E) X: Turuncu - Y: Kahverengi Test 3 CA 1.D 2.D 3.C 4.A 5.D 6.C 7.C 8.D 9.E 1.C 11.C 12.B

9 COĞRAFYA 11. SNF YGS GRUBU Paralel ve Meridyenler - Yerel Saat - Coğrafi Konum ğdır ve İstanbul başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır. ğdır ın yerel saati, İstanbul dan bir saat ileridir. 2. Buna göre, ğdır ve İstanbul ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) ğdır ve İstanbul aynı enlem üzerindedir. B) ğdır ve İstanbul da gece ve gündüz süreleri yıl boyu ay nı dır. C) ğdır da Güneş, İstanbul dan bir saat sonra batar. D) İstanbul, başlangıç meridyenine ğdır dan daha yakındır. E) İstanbul ğdır ın daha doğusunda yer alır. 2 Doğu 4 Doğu 1 Kuzey Aşağıda matematik konumu verilen yerlerden hangisi, yu karıdaki şekilde gösterilen taralı bölgenin dışında yer alır? A) 26 Doğu - 6 Kuzey B) 38 Doğu - 1 Güney C) 18 Doğu - Ekvator D) 31 Doğu - 12 Güney E) 29 Doğu - 5 Kuzey Ekvator 2 Güney 3. Türkiye Kuzey Yarım Küre de ılıman iklim kuşağında yer alır Yukarıdaki şekilde beş noktanın coğrafi koordinatları gösteril miştir. Buna göre, hangi noktanın coğrafi koordinatları yanlış verilmiştir? A) Ekvator, 3 D B) 2 G 15 B C) 4 G, 15 B D) V 6 G, 15 B E) V 8 G 45 D 5. İzmir ile Van yaklaşık olarak aynı enlem üzerinde yer alır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İzmir ve Van ın ortak özelliklerinden biri değildir? A) Ekvator a olan uzaklıkları B) Çizgisel hızları C) Gece - gündüz süreleri D) Sıcaklık değerleri E) Güneş ışınlarının geliş açısı V 6. Ankara da oturan bir kişi, gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu ana bakarak aşağıdakilerden hangisi hakkın da kesin bir yargıya ulaşabilir? A) Gündüz süresi B) Ekvator a uzaklık C) Yerel saat D) Gece süresi E) Ortak saat V Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı so nuç lardan biri değildir? A) Kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi B) Mevsimler arasında belirgin farklar olması C) Akdeniz kıyılarının Karadeniz kıyılarından daha sıcak olma sı D) Kış mevsiminde cephesel yağışlar görülmesi E) Başlangıç boylamının doğusunda yer alması doğu meridyeninde yer alan Siirt te yerel saat 9.4 iken, yerel saati 8.44 olan İstanbul hangi boylam üzerinde yer alır? A) 26 Doğu B) 27 Doğu C) 28 Doğu D) 29 Doğu E) 3 Doğu

10 Paralel ve Meridyenler - Yerel Saat - Coğrafi Konum Ekvator un 333 km güneyinde bulunan A noktasının yerel X 4 saa ti 18 Doğu meridyeninin yerel saatinden 12 dakika geri dir. Z 2 Yalnızca yukarıdaki bilgiler kullanılarak A noktasının; Y. matematik konumu, 2. yer şekilleri,. bulunduğu saat dilimi, Yukarıdaki şekilde gösterilen X merkezinde Güneş te - pe noktasına ulaştığı anda, Y ve Z merkezlerinde yerel saat kaç tır? V. yıllık yağış tutarı gibi özelliklerinden hangilerine ulaşılamaz? Y Z A) ve B) ve C) ve A) D) ve V E) ve V B) C) D) E) G 9. Aşağıdakilerden hangisi özel konumun sonuçlarından biri değildir? A) Kuzey Amerika nın doğu kıyılarının aynı enlemdeki Avrupa nın batı kıyılarından daha soğuk olması B) Soğuk ve sıcak su akıntılarının karşılaşma alanlarında yer alan ülkelerde balıkçılığın gelişmiş olması C) Ortadoğu ülkelerinin petrol ve doğal gaz kaynakları bakı mından zengin olması D) Avrupa nın batı kıyıları ile Kuzey Amerika nın doğu kıyıları arasında deniz ticaretinin gelişmiş olması E) Türkiye de yerel saatin Çin den geri, İngiltere den ileri olması 1. Başlangıç meridyeninde yerel saat 12. iken, X ve Y merkez lerinin yerel saatleri ve Ekvator a uzaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. X Y Yerel saat Ekvator a uzaklık (km) Körfez Yayınları 12. Yukarıda Güneş in aynı andaki konumları verilen Doğu Yarım Küre deki merkez lerden hangisinin tarih değiştirme çizgisi ile arasındaki zaman farkı daha azdır? A) K B) L C) M D) N E) P Batý Batý G K M G Doðu Doðu Batý 13. Muğla da Güneş in Kayseri den önce doğması için aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir? A) Ortak saat olarak kullanılan meridyenin B) Dünya nın dönüş yönünün C) Eksen eğikliğinin D) Başlangıç meridyeninin E) Ekvator a göre konumlarının G P Batý G Batý Doðu L N Doðu Doðu Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğ rudur? A) X merkezi, Y merkezinin kuzeydoğusunda yer alır. B) İki merkez de aynı boylam üzerinde yer alır. C) X merkezi Kuzey Kutup Noktası na daha yakındır. D) X merkezi başlangıç meridyenine daha yakındır. E) Y merkezi Güney Yarım Küre de yer alır. 14. Türkiye de kış saati uygulaması için saatler bir saat geri alındığında, aşağıdaki illerin hangisinde yerel saat ile ulusal saat arasındaki fark en fazla olur? A) İstanbul B) Bursa C) Konya D) İzmit E) ğdır Test 4 CA 1.B 2.B 3.D 4.C 5.B 6.E 7.B 8.D 9.C 1.C 11.C 12.B

11 COĞRAFYA 11. SNF YGS GRUBU Paralel ve Meridyenler - Yerel Saat - Coğrafi Konum Aşağıdaki şekilde iki merkezin coğrafi koordinatları gösteril miş tir. Şekilde verilen merkezlerle ilgili aşağıdaki yargılardan han gisine ulaşılamaz? A) İz düşüm alanları birbirine eşittir. B) Güneş ışınlarını yıl içinde iki defa dik açı ile alırlar. C) Başlangıç paralelinin kuzeyinde yer alırlar. D) İki bölgenin de kuzeyi ile güneyi arası uzaklık aynıdır. E) İki bölgenin de doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı aynıdır. 2. X noktası 4 Kuzey paraleli ve 2 Doğu meridyeni üzerinde yer alır. Y noktası ise 25 Kuzey paraleli ve 5 Doğu meridyeni üzerinde yer alır. Buna göre, Y noktası X e göre hangi yönde yer alır? 3. A) Güneydoğu B) Kuzey C) Kuzeybatı D) Güney G 2 1 E) Güneybatı G Mart ta aynı meridyen üzerinde bulunan yerlerde,. Güneş in doğuş ve batış vakti,. güneş ışınlarının geliş açısı,. yaşanılan mevsim, V. yerel saat durumlarından hangileri kesinlikle aynıdır? A) ve B) ve V C) ve D) ve V E) ve V 5. Aşağıda coğrafi koordinatları verilen bölgelerden hangi sinin yüz ölçümü daha geniştir? A) D) B) 6. Aşağıdakilerden hangisine bakarak Ankara nın matematik konumu hakkında yorum yapılamaz? A) Sıcaklığın yıl içindeki dağılışına 4 3 C) E) 2 6 Batý X Doðu Batý Y Doðu Yukarıdaki şekillerde aynı enlemde ve Doğu Yarım Küre de yer alan X ve Y merkezlerinde, Güneş in aynı andaki konumları veril miştir. Buna göre, X ve Y mer kez leri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle nemez? B) Gece süresinin kısalmaya başladığı tarihe C) Başlangıç boylamı ile arasındaki zaman farkına D) Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki farka E) Gölge boyunun yıl içindeki değişimine A) X merkezi, Y merkezinden daha doğuda yer alır. B) X merkezinde Güneş, Y merkezinden geç doğar. C) Y merkezinde yerel saat, X merkezinden ileridir. D) X ve Y merkezlerinde gece - gündüz süresi birbirine eşittir. E) Y merkezi, X merkezine göre tarih değiştirme çizgisine daha yakındır. 7. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, aynı anda birden fazla ortak saat kullanmaya gerek yoktur? A) Rusya B) Kanada C) Çin D) Şili E) ABD

12 Paralel ve Meridyenler - Yerel Saat - Coğrafi Konum Türkiye kuzey paralelleri, doğu meridyenle ri arasında yer alır. 11. Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özellikleri arasında yer almaz? Buna göre, yukarıda numaralarla gösterilen merkezlerden hareket eden uçakların Türkiye ye ulaşabilmeleri için han gi yöne hareket etmeleri gerekmektedir? A) Doğu Kuzeydoğu Kuzey B) Kuzeydoğu Batı Kuzeybatı C) Kuzey Güney Güneydoğu D) Batı Doğu Kuzeybatı E) Güneybatı Kuzeybatı Doğu 9. Yüz ölçümleri aynı olan iki ülkeden birinde tek ortak saat kullanırken, diğer ülkede birden fazla ortak saat kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Başlangıç boylamının batısında yer alması B) Diğer ülkenin daha doğusunda yer alması C) Meridyen sayısının daha fazla olması D) Yer şekillerinin daha engebesiz olması E) Tarih değiştirme çizgisine daha yakın olması Körfez Yayınları A) 18 tane doğuda, 18 tane batıda olmak üzere 36 tane meridyen yayı vardır. B) Bütün meridyenler kutup noktalarında birleşir. C) Aralarındaki uzaklık sabit olup 111 km dir. D) Başlangıç meridyeninin duğusuna ve batısına doğru gi dildikçe meridyen dereceleri büyür. E) İki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır. 12. Bir yerin başlangıç paraleline ve başlangıç meridyenine göre konumuna matematik konum denir. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin matematik konumu hak kında bilgi vermez? A) Ekvator ile arasındaki uzaklık B) 21 Haziran daki gece süresi C) 21 Mart ta güneş ışınlarının öğle vakti yere düşme açısı D) Deniz ve okyanuslara göre konumu E) Başlangıç meridyeni ile arasındaki zaman farkı Yandaki şekilde işaretli noktalardan K 1 m. doğuya 2 L gidil di ğinde geçilen meridyen sayısı hangi sinde en 2 M N fazla, han gisin de ise en az olur? 4 R En fazla En az A) K N B) L R C) N K 1. Türkiye kuzey paralelleri ve doğu merid - yen leri arasında yer alır. Türkiye güney paralelleri, batı merid - yenleri arasında yer alsaydı aşağıdakilerden hangisi görül mez di? A) Doğusu başlangıç boylamına daha yakın olurdu. B) Güney - kuzey yönünde kuş uçuşu uzaklık değişmezdi. C) Doğu - batı yönünde yerel saat farkı daha fazla olurdu. D) Güneye gidildikçe gece ile gündüz arasındaki fark artardı. E) Güneş in yere düşme açısı kuzeye gidildikçe büyürdü. D) K M E) M L Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece - gündüz süreleri eşittir. Gece - gündüz eşitliğinin yaşandığı bir günde, 45 doğu me ridyeninde 18. de batan Güneş, 3 doğu merid ye nin de saat kaçta doğar? A) 7. B) 7.3 C) 6. D) 5.3 E) 5. Test 5 CA 1.D 2.C 3.E 4.C 5.D 6.C 7.D 8.C 9.E 1.D 11.D 12.D 13.B 14.E

13 COĞRAFYA Dünya nın Şekli ve Hareketleri SNF YGS GRUBU 7 1. Gölge boyu (m) V Yukarıdaki grafikte, Ankara da yatay bir düzlem üzerinde yer alan iki metrelik bir cismin, mev sim başlangıç tarihle - rindeki gölge boyu deği şimi gös te ril miştir. Aşağıdakilerden hangisi bu grafikten çıkarılabilecek bir sonuç değildir? A) Gölge boyu. konumda iken Ankara da yaz başlangıcıdır. B) Gölge boyu. ve. kanumlarda iken Ankara ya güneş ışınlarının geliş açısı birbirine eşittir. C) Ankara da gündüz süresi, gölge boyu V. konumda iken en uzundur. D) Güneş ışınları Ankara ya gölge boyu. konumda iken en büyük açıya gelir. E) Gölge boyu V. konumda iken Ankara da kış başlar Aralık ta X merkezinde 16 saat gündüz yaşanırken, Y mer kezinde 6 saat gündüz yaşanmaktadır. Buna göre, X ve Y merkezleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) X merkezi Ekvator a daha yakındır. B) Y merkezi Kuzey Yarım küre de yer alır. C) X merkezinde şafak ve gurup süreleri daha uzundur. D) Y merkezi Kuzey Kutbu na daha yakındır. E) X ve Y farklı yarım kürelerde yer almaktadır. 4. Londra Moskova Hong Kong Ekvator Lima Yukarıdaki haritada verilen şehirler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 21 Mart ta bütün şehirlerde gece süreleri aynıdır. B) Güneş in en geç doğduğu yer Lima dır. C) 21 Haziran da en uzun gölge Hong Kong da, en kı sa gölge ise Londra da oluşur. D) Londra da yaz yaşanırken Lima da kış yaşanır. E) Güneş in ilk önce doğduğu yer Hong Kong dur. 5. İzmir de yaşayan bir kişi 21 Haziran da başka bir kente gi - diyor. Gittiği yerde gündüz süresinin daha uzun ol duğunu gö rü yor. Buna göre, bu kişi aşağıdaki kentlerden hangisine gitmiş olabilir? A) Afyon B) İstanbul C) Batman D) Konya E) Muğla 6. Kentler 21 Haziran (saat) 21 Aralık (saat) K 16 8 L M 8 16 N İstanbul 41 kuzey paraleli üzerinde yer alır. İstanbul un hangi yarım kürede yer aldığı, aşağıdakilerden hangisine bakarak saptanamaz? A) Yıl içinde gölge boyunun en uzun olduğu aya B) Sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu aya C) Gündüz süresinin kısalmaya başladığı güne D) Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkına E) Cisimlerin öğle vaktindeki gölge yönüne Yukarıdaki tabloda 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde bazı kentlerde yaşanan gündüz süreleri gösterilmiştir. Bu kentlerden hangileri Kuzey Yarım Küre de, hangileri Güney Yarım Kü re de yer alır? Kuzey Yarım Küre Güney Yarım Küre A) K M L N B) L N K M C) K N L M D) M N K L E) K L M N

14 Dünya nın Şekli ve Hareketleri Yıl içinde güneş ışınlarının Samsun a, Adana ya göre daha eğik açılarla düşmesi 11. Kuzey Kutup Dairesi Gece. Uşak ta Güneş in Erzurum a göre daha sonra doğup batması Yengeç Dönencesi Ekvator. Trabzon da yerel saatin Bolu ya göre ileri olması V. Amasya da aynı uzunluktaki cismin gölge boyunun Şanlıurfa dakine göre daha uzun olması Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin gerçekleşme sin de Dünya nın şekli etkili olmuştur? A) ve B) ve C) ve V D) ve V E) ve V 8. Bir yere, öğle vakti güneş ışınlarının yıl boyunca aynı açıy la düşmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Ekvator üzerinde yer almasına B) Güney Yarım Küre de ve orta kuşakta yer almasına C) Deniz seviyesine yakın ve engebesiz olmasına D) Yer ekseninin ekliptik düzleme dik olmasına E) Elipsoid yörüngenin tam daire şeklinde olmasına 9. Aşağıdakilerden hangisi Dünya nın günlük hareketinin ba tıdan doğuya doğru olmasının sonuçlarından biridir? A) Bir günün 24 saat olması B) Batıda Güneş in doğudan daha geç doğması C) Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkının her yer de aynı olması D) Güneş in doğuş ve batış süresinin Ekvator da daha kısa ol ması E) Yıl içinde gece ve gündüz sürelerinin sürekli değişmesi Körfez Yayınları Oðlak Dönencesi Güney Kutup Dairesi Yukarıdaki haritada aydınlanma çizgisinin 21 Aralık taki konu mu gösterilmiştir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Oğlak Dönencesi nde gündüz süresi, Yengeç Dönencesi n den daha uzundur. B) Ekvator da gece ve gündüz süresi eşittir. C) Aynı boylam üzerindeki her yerde Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. D) Kuzey Kutup Dairesi nde 24 saat boyunca gece yaşanır. E) Güneyden kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi kısalır. 12. Aşağıda verilen tarihlerden hangileri arasında Kuzey Ya rım Küre de gündüz süresi daima uzar? A) 21 Haziran 21 Aralık B) 21 Mart 23 Eylül C) 21 Aralık 21 Haziran D) 23 Eylül 21 Mart E) 3 Ocak 4 Temmuz 13. Yer kürenin ekseni, yörünge düzlemine dik olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi? A) Mevsimler oluşmazdı. Gündüz B) Gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olurdu. C) Güneş ışınları yıl boyu Ekvator a dik düşerdi. D) Aydınlanma çizgisi sürekli kutup noktalarından geçerdi. E) Dünya nın dönüş hızı kutuplarda daha fazla olurdu Haziran da İstanbul daki gündüz süresi, Antalya dan daha uzundur. Bu farklılığı ortaya çıkaran temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Yörüngenin şekli B) Dünya nın şekli C) Dünya nın günlük hareketi D) Eksen eğikliği E) Dünya nın dönüş hızı 14. Ekvator çevresi ile kutuplar çevresinin eşit uzunlukta olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yer in geoit şekli B) Yer in eksen eğikliği C) Yer in günlük hareketi D) Yer in elipsoit yörüngesi E) Yer in yıllık hareketi Test 6 CA 1.A 2.E 3.A 4.B 5.A 6.D 7.D 8.B 9.C 1.C 11.C 12.D 13.D 14.A

15 COĞRAFYA Dünya nın Şekli ve Hareketleri SNF YGS GRUBU 8 1. Aynı meridyen üzerinde yer alan noktalarda yerel saat yıl boyu aynı olduğu hâlde, gece ve gündüz süreleri sadece 21 Mart ve 23 Eylül de aynıdır. Aynı boylam üzerinde yer alan yerlerde gece ve gündüz süresinin yıl boyu aynı olması, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Eksen eğikliğinin ortadan kalkmasına B) Dünya nın şeklinin tam küre olmasına C) Dünya nın dönüş yönünün değişmesine D) Elipsoid yörüngenin daire şeklinde olmasına E) Dünya ile Ay arasındaki mesafenin değişmesine 2. Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki ı lık açıya eksen eğikliği denir. Eksen eğikliği 3 olsaydı, Türkiye de aşağıdakilerden han gisi yaşanmazdı? A) Türkiye de yazlar bugüne göre daha sıcak, kışlar ise daha soğuk olurdu. B) Yaz mevsiminde güneş ışınlarının Türkiye ye geliş açı - sı artardı. C) Kış mevsiminde güneş ışınlarının Türkiye ye geliş açısı aza lırdı. D) Türkiye nin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı artardı. E) Yaz mevsiminde Türkiye de cisimlerin gölge boyları bugüne göre daha kısa olurdu. 3. Ahmet Bey 11 Ocak ta İzmir den uçağa binip Çin deki bir fuara gidiyor. Yaklaşık bir hafta sonra tekrar İzmir e dönerken, uçak yolculuğunun İzmir den Çin e gider ken den iki saat daha fazla sürdüğünü fark ediyor. Öğretmen arka - daşına bu iki saatlik farkın sebebini soruyor. Arkadaşı; çünkü... Yukarıdaki cümlenin devamına aşağıdaki cümlelerden han gisi getirilirse doğru bir açıklama olur? A) Dünya ekseni ı eğiktir. B) Ekvator dan kutuplara doğru Dünya nın çizgisel hızı azalır. C) Dünya ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. D) Dünya bir günlük turunu 24 saatte tamamlar. E) Dünya nın yörüngesi elips şeklindedir. 4. Yukarıdaki haritada verilen noktalarda; çizgisel hızın en fazla olduğu, yerel saatin en geri olduğu, güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği, gece - gündüz arasındaki farkın en az olduğu yer aşağıdakiler hangisidir? A) B) C) D) V E) V Haziran tarihinde aşağıdaki olaylardan hangisi ya - şanmaz? A) Kuzey Yarım Küre de en uzun gündüz yaşanır. B) Güneyden kuzeye doğru gündüz süresi uzar. C) Kuzey Yarım Küre de gündüz süreleri bu tarihten sonra kı salmaya başlar. D) Güney Yarım Küre de kış başlangıcıdır. E) Güney Yarım Küre de en uzun gündüz, en kısa gece ya şa nır. 6. Bir noktanın birim zamanda kat ettiği mesafedeki hızına çiz gi sel hız denir. Çizgisel hız enleme göre değişir. 9 V ' Kuzey Kutup Dairesi 23 27' Yengeç Dönencesi Ekvator 23 27' Oðlak Dönencesi Yukarıdaki şekilde aynı boylam üzerinde yer alan nokta la rın çiz gi sel hızlarına göre doğru sıralanışı, aşa ğıda - kilerden hangisi dir? A) >>>V B) >=V> C) >=V> D) >>V> E) V>>> V V

16 Dünya nın Şekli ve Hareketleri Aşağıdakilerden hangisi Dünya nın şeklinin sonuçla - rından bir değildir? A) Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısının enlemlere göre değişmesi B) Ekvator dan kutuplara doğru gidildikçe paralel boyla - rının kısalması C) Düzleme aktarılan haritalarda bozulmalar olması D) Aydınlanma dairesinin yıl içinde yer değiştirmesi E) Yer in ekseni etrafındaki dönüş hızının Ekvator dan kutup lara gi dil dikçe azalması 11. V V Yukarıdaki haritada verilen noktalardan hangisinde tam öğle vakti gölge 21 Mart, 23 Eylül ve 21 Haziran da güne ye, 21 Aralık ta ise kuzeye düşer? A) B) C) D) V E) V 8. Türkiye de meydana gelen aşağıdaki olaylardan han - gisi Dünya nın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir? A) Kahramanmaraş ta Güneş in Balıkesir den daha önce doğması B) İzmir kıyılarında etkili olan meltem rüzgârlarının gün içinde yön değiştirmesi C Konya da Güneş in gün içindeki konumunun değişmesi D) Ankara da bir cismin gölgesinin 12. de en kısa olması E) Antalya dan Samsun a doğru gidildikçe gece-gündüz sü re leri ara sındaki farkın artması 9. Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması aşağıdaki lerden hangisini etkilemez? A) Güneş ışınlarının geliş açısını B) Mevsim sürelerinin farklı olmasını C) Güneş in doğuş ve batış saatlerini D) Gece ve gündüz sürelerinin uzunluğunu E) Orta kuşakta dört mevsim yaşanmasını 1. Yıl içinde bir cismin gölge boyunun değişmesinde,. Dünya nın şekli,. Eksen eğikliği,. Dünya nın günlük hareketi, V. Dünya nın yıllık hareketi etmenlerinden hangileri etkili olur? A) ve B) ve C) ve V D) ve V E) ve V Körfez Yayınları 12. Yerel saat farklarının oluşması Gölge boylarının gün içinde değişmesi Sürekli rüzgârların yönlerinde sapmalar olması 13. Yukarıda verilen durumların ortaya çıkmasında aşağıda kilerden hangisi etkili olmuştur? A) Yer in ekseni etrafındaki hareketi B) Kara ve denizlerin farklı ısınma özellikleri C) Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açı D) Yer in Güneş etrafındaki hareketi E) Güneş ışınlarının geliş açısı Saat Yukarıdaki grafikte 21 Haziran tarihinde gece-gündüz sü releri verilen merkezlerin, Kuzey Kutup Noktası na yakın olandan uzak olana doğru sıralanışı aşağıdaki - ler den han gisinde verilmiştir? A) B) C) D) E) Aşağıdaki şehirlerin hangisinde gece ve gündüz süreleri arasındaki fark en fazladır? A) Sinop B) Bursa C) Konya D) Muğla E) Antalya Gündüz Gece Test 7 CA 1.C 2.C 3.D 4.C 5.B 6.E 7.C 8.D 9.B 1.D 11.C 12.C 13.E 14.A

17 COĞRAFYA İklim Bilgisi (Atmosfer ve Sıcaklık - 1) 11. SNF YGS GRUBU 9 1. Troposferde yükseldikçe sıcaklığın azalmasında,. yerden yansıyan ışınlarla ısınması, 5. Aşağıdaki haritada dünya üzerindeki altı yerin yıllık sıcaklık ortalamaları verilmiştir.. oksijenin alt katmanlarda daha yoğun olması,. basınç farkının fazla olması etmenlerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve 2. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin etkileri arasında göste rilemez? A) Gölgelerin tam karanlık olmaması B) Zararlı ışınların süzülmesi C) Güneş ışınlarının farklı açılarla gelmesi D) Yeryüzünün aşırı ısınmasını ve soğumasını önlemesi E) Radyo dalgaları ve haberleşme sinyallerini yansıtması 3. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin etkili olduğu söy le nemez? A) Tarım ürünlerinde B) Konut tiplerinde C) Nüfusun dağılışında D) Ekonomik faaliyetlerde E) Kara ve denizlerin dağılışında Buna göre, verilen noktalardan hangilerinin sıcaklığı üze rinde sıcak su akıntıları etkili olmuştur? A) 1 ve 2 B) 4 ve 5 C) 5 ve 6 D) 1, 3 ve 6 E) 2, 3 ve 5 6. Aşağıdakilerden hangisi yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir? A) Ekvator da kalıcı kar görülmesi B) Ocak ayında en düşük sıcaklıkların Sibirya da yaşanması C) Yaz aylarında denizden karaya doğru esen rüzgârların serinletici etki yapması D) Yıllık ortalama sıcaklıkların Güney Yarım Küre de, Ku - zey Yarım Küre den daha düşük olması E) Kutuplardan gelen okyanus akıntıları ve rüzgârların sıcaklı ğı düşürmesi 4. Bir bölgedeki iklim koşulları üzerinde,. deniz seviyesinden yüksekliği,. jeolojik yapısının kırıklı olması,. güneş ışınlarının geliş açısı, V. bitki örtüsü çeşitliliği gibi etmenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenemez? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V 7. Güneş ışınları sabah ve akşam vakitlerinde bir merkeze aynı açı ile gelmesine rağmen, sıcaklıkların farklı olma - sın da,. güneş ışınlarının geliş açısı,. güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol,. güneşlenme süresi, V. gün içindeki ısı birikimi etmenlerinden hangileri etkili olmuştur? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V

18 İklim Bilgisi (Atmosfer ve Sıcaklık - 1) 9 8. Aşağıdakilerden hangisi, enlem sıcaklık ilişkisine ters dü şen durumlara örnek gösterilemez? 12. Aşağıdaki şekilde, Kuzey Yarım Küre deki kalıcı kar ve kar ya ğışı sınırları enlemlere göre verilmiştir. A) Kuzeybatı Avrupa kıyılarının Orta Avrupa dan sıcak olması B) Kızıl Deniz in Baltık Denizi nden daha tuzlu olması C) İngiltere nin aynı enlemdeki Kanada kıyılarından daha sı cak olması D) Dönenceler çevresinde, yıllık sıcaklık ortalamalarının Ekva tor çevresinden yüksek olması E) Sibirya nın kış mevsiminde Kuzey Kutbu ndan daha soğuk olması 9. Aynı enlemde yer alan merkezlerde sıcaklık ortalama - la rı nın farklı olması, sıcaklığı etkileyen faktörlerden hangi siy le çeli şir? 1. A) Eğim ve bakıyla B) Karasallık ve denizellikle C) Güneş ışınlarının geliş açısıyla D) Güneşlenme süresiyle E) Okyanus akıntılarıyla Şehir Gerçek Sıcaklık ( C) Yükselti (m) V 7 4 V 11 2 Yukarıdaki tabloda gerçek sıcaklıkları ve yükseltileri ve ri len şehirlerden hangisinin indirgenmiş sıcaklığı en yüksektir? A) B) C) D) V E) V Körfez Yayınları 55 m Kalýcý Kar Sýnýrý Kar Yaðýþý Sýnýrý 125m m Enlem Yalnızca şekildeki bilgilere dayanarak aşağıdaki so - nuç lardan hangisine ulaşılamaz? A) Ekvator dan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırı de niz seviyesine yaklaşır. B) Türkiye de kalıcı kar sınırı 275 m den daha yüksektir. C) 7 ile 9 enlemleri arasında kalıcı kar sınırı deniz sevi ye sine inmektedir. D) Ekvator da kalıcı kar sınırı ile kar yağışı sınırı ara sında 3 m den fazla fark vardır. E) Kalıcı kar sınırı, dağların kuzey yamaçlarında güney yamaç larına göre daha yüksektir. 13. Aşağıdaki yerlerden hangisinde gerçek sıcaklık ile indir gen miş sıcaklık arasında fark yoktur? A) Dağlık alanlarda B) Deniz kıyılarında C) Ovalık alanlarda D) Göl kıyılarında E) Akarsu vadilerinde 2 m 48m 275m 14. Bir dağın kuzey yamacı yıl boyunca güney yamacından daha fazla ısınıyor ise, bu dağ ile ilgili aşağıdaki yar gı - lardan hangisine ulaşılamaz? A) Güney Yarım Küre de orta kuşakta yer alır. B) Kuzey yamacında kalıcı kar sınırı daha yüksektir. C) Güney yamacında güneşlenme süresi daha azdır. 11. Aşa ğı da ki ler den hangisi karasallığın sıcaklığa etkisine ör nek gösterilebilir? D) Kuzey yamacında tarım ürünleri daha erken olgunlaşır. E) Kuzey yamacında yağış miktarı daha fazladır. A) Ekvator dan gelen okyanus akıntılarının sıcaklığı artırması B) Dağların güney yamaçlarının kuzey yamaç larından fazla ısınması C) Bir yamaç boyunca yükseldikçe bitki örtüsünün geniş, ka rışık ve iğne yapraklılar şeklinde değişmesi D) Kutuplarda kalıcı karın deniz seviyesinden başlaması E) Kışın karadan denize doğru esen rüzgârların sıcaklığı dü şürmesi 15. Aşağıdakilerden hangisi güneş ışınlarının geliş açısını et ki lemez? A) Eğim ve bakı B) Yer in şekli C) Günün saati D) Eksen eğikliği E) Denize göre konum Test 8 CA 1.A 2.D 3.C 4.A 5.E 6.C 7.D 8.E 9.B 1.D 11.A 12.A 13.D 14.A

19 COĞRAFYA İklim Bilgisi (Atmosfer ve Sıcaklık - 2) 11. SNF YGS GRUBU 1 1. Aşağıdaki olgulardan hangisi, diğer dördünün nedeni ola rak gösterilebilir? A) Yerleşme üst sınırının kutuplara doğ ru azalması B) Bitki örtüsünün yeryüzünde farklı kuşaklar oluş turması C) Kalıcı kar sınırının Ekvator dan kutuplara doğ ru azalması D) Ekvator dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklı ğın azalması E) Akdeniz in Karadeniz den da ha tuzlu olması 2. İngiltere kıyılarının sıcaklığı aynı enlemde yer alan Kanada kıyılarından 8-1 C daha fazladır. Bu durumun ortaya çık ma sında,. güneş ışınlarının geliş açısı,. okyanus akıntıları,. rüzgâr yönü etmenlerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve 3. Gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki farkın fazla olduğu bir yer için aşağıdakilerden hangisi söyle ne bi lir? A) Yükseltisi fazladır. B) Deniz kıyısındadır. C) lıman iklim özellikleri görülür. 5. Yukarıdaki tabloda gerçek ve indirgenmiş sıcaklıkları ve rilen merkezlerin, yükseltisi fazladan aza doğru sıra - laması aşağıdakilerden hangisidir? A),, V ve B),, ve V C),, ve V D),, ve V E),, V ve 6. Ocak ayında Dünya nın en soğuk yeri Asya Kıtası nın kuze - yin de Sibirya çevresidir. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden han gi - si et kili olmamıştır? A) Bitki örtüsü B) Denizden uzaklık C) Güneş ışınlarının geliş açısı D) Havadaki nem azlığı E) Yaşanan mevsim Gerçek sýcaklýk ( C) Ýndirgenmiþ sýcaklýk ( C) Kent V D) Orta kuşakta yer alır. E) Yağış miktarı fazladır. 7. Orman üst sınırını sıcaklık ve yükselti belirler. 4. Aynı enlemde yer alan iki farklı merkezde sıcaklıkların fark lı olması, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz? A) Yükseltiyle B) Denize göre konumla C) Okyanus akıntılarıyla D) Güneş ışınlarının düşme açısıyla E) Hava kütleleri ve basınç merkezleriyle Ekvator V V Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerin han gisinde orman üst sınırının daha yüksek olma sı bekle nir? A) B) C) D) V E) V

20 İklim Bilgisi (Atmosfer ve Sıcaklık - 2) 1 8. Güneş ışınlarının yansıyarak atmosfer içinde dağılması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 12. A) Sıcaklığın her yerde farklı olmasına B) Atmosferde değişen oranlarda oksijen bulunmasına B C) Basınç farkından doğan hava akımlarının oluşmasına D) Yeryüzünde Güneş i doğrudan görmeyen yerlerin aydınlık olmasına E) Atmosferin farklı özellikte katmanlardan oluşmasına Yukarıdaki eş yükselti haritasında verilen B noktasının sıcaklığı 15 C, A noktasının sıcaklığı ise 19 C dir. Buna göre, haritadaki eğriler kaçar metre aralıklarla çizil miştir? A A) 1 B) 2 C) 3 9. Aşağıdakilerden hangisi kara ve denizlerin farklı ısın dı - ğı nın bir göstergesi olamaz? A) Kuzey Yarım Küre nin yıllık sıcaklık ortalamasının Gü - ney Yarım Küre den yüksek olması B) Kuzey Yarım Küre de en sıcak ayın karalarda Temmuz, deniz kıyılarında Ağustos olması C) Eş sıcaklık eğrilerinin kara ve denizlerde farklı salınım yapması D) Deniz kıyısındaki yerlerde meltem rüzgârlarının oluşması E) Aynı enlemde ve okyanus kıyısında yer alan merkez - lerde sıcaklıkların farklı olması 1. Ekvatoral bölgede günlük ve yıllık sıcaklık farkının az olma sında,. nem miktarının fazla olması,. yağış miktarının yüksek olması,. güneş ışınlarının düşme açısının fazla değişmemesi, V. doğal bitki örtüsünün orman olması etmenlerinden hangileri daha etkili olmuştur? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V Körfez Yayınları D) 4 E) Nem miktarı az olan yüksek bir yer için,. günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazladır,. ha va ça buk ısı nıp ça buk so ğur,. iklim çeşitliliği fazladır, V. sıcaklık ortalaması yüksektir yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V 14. İndirgenmiş sıcaklığı 23 C olan 13 metredeki bir merke zin gerçek sıcaklığı kaç C olur? A) 14 B) 16,5 C) 18 D) 21 E) 29,5 11. Dünya nın yıllık izoterm haritası incelendiğinde en yüksek sıcaklıkların dönenceler çevresinde olduğu görülür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Maksimum nemin fazla olması B) Güneş ışınlarında tutulma oranının az olması C) Sürekli alçalıcı hava hareketlerinin etkili olması D) Güneş ışınlarının yıl içinde iki defa dik düşmesi E) Ekvator dan gelen sıcak hava kütlelerinin etkili olması 15. Aşağıdakilerden hangisi nemin sıcaklık üzerindeki etkisi ne örnek gösterilebilir? A) Çöl bölgelerinde bağıl nemin düşük olması B) Kutuplarda yağış miktarının az olması C) Dağların yüksek kesimlerinde sıcaklık farkının fazla olması D) Bir yamaç boyunca yükselen hava kütlesinin yağış oluş tur ması E) Gece sis yoğunluğunun, gündüz vakitlerinden daha faz la olması Test 9 CA 1.A 2.C 3.E 4.D 5.E 6.A 7.E 8.B 9.C 1.C 11.E 12.E 13.B 14.E 15.E

21 COĞRAFYA İklim Bilgisi (Basınç ve Rüzgârlar - 1) 11. SNF YGS GRUBU Basınç farklılıklarından doğan hava hareketlerine rüzgâr denir. Rüzgârlar her zaman, yüksek basınç alanlarından alçak ba sınç alanlarına doğru eser. 5. Atmosfer içindeki gazların yeryüzüne uyguladığı ağırlığa ba sınç denir. Aşağıdakilerden hangisi basıncı artırır? Buna göre, yukarıdaki basınç haritasında numaralandı - rılmış yerlerden hangileri alçak basınç merkezidir? A) ve B) ve V C) ve D) ve V E) V ve V 2.. Atmosferin yoğunluğu her yerde aynı değildir.. Yükseldikçe atmosfer basıncı azalır.. Daimi basınç merkezlerinin tamamı termik kökenlidir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız C) Yalnız D) ve E) ve 3. Aşağıdakilerden hangisi sürekli rüzgârların genel özellikleri ara sında gösterilemez? A) Yıl içinde sürekli aynı yönde eserler. B) İklim koşulları üzerinde belirleyici rol oynarlar. C) Basınç merkezleri arasında en kısa mesafeyi izleyemezler. D) Başlangıçta sıcak ve kuru olup, okyanuslar üzerinden ge çerken nem kazanırlar. E) Etkili oldukları bölgelerde sıcaklıkları etkilerler. 4. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde, yer şekillerinin rüzgâr hızı üzerindeki olumsuz etkisi daha fazladır? A) Fransa B) Hollanda C) Mısır D) Danimarka E) İsviçre 6. A) Yükseltinin artması B) Hava kütlesinin yükselmesi C) Sıcaklığın artması D) Ekvator dan gelen rüzgârlar E) Hava kütlesinin alçalması GB B KB Yukarıda, iki farklı merkezin yıllık ortalama rüzgâr fre kans gü lü verilmiştir.. merkez Kuzey Yarım Küre de,. merkez Güney Yarım Küre de yer alır. Bu merkezlerde hâkim rüzgâr yönünden esen rüzgârların sıcaklığı artırdığı bilinmektedir. Buna göre, bu iki merkez için aşağıdakilerden hangisi söy lenebilir? A) Denize uzaklıkları farklıdır. B) Yıllık sıcaklık ortalamaları birbirine yakındır. C) Bulundukları yarım küreler farklıdır. D) Bulundukları iklim kuşağı aynıdır. E) Doğal bitki örtüleri benzerdir. 7. Aşağıdakilerden hangisi birbirine komşu iki bölge ara - sındaki basınç farkının ortadan kalktığını gösterir? A) Rüzgârın durması B) Yağışın başlaması C) Sis oluşması D) Hava kütlesinin alçalması E) Rüzgâr hızının artması K G GD D KD K KB B D G GD GB KD

22 İklim Bilgisi (Basınç ve Rüzgârlar - 1) Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin, dağın diğer yamacından aşağıya doğru inmesiyle oluşan sıcak ve kuru rüz gârlara föhn rüzgârı denir. 12. Aşağıdaki şekil, bir yerde etkili olan basınç merkezini ve yatay yöndeki hava hareketlerini göstermektedir. Buna göre, aşağıdaki rüzgârlardan hangisinin kurutu - cu etkisi daha fazladır? metre metre A) C) metre Aşağıdakilerden hangisi föhn rüzgârının etkili olduğu yerlerde ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir? A) Sıcaklık ve buharlaşma artar. B) Kar erimeleri artar. C) Yağış ihtimali azalır. metre metre D) Güneşli gün sayısı artar. E) Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi kısalır. E) 1.. Etkili olduğu yerlerde konveksiyonel yağışlar görülür.. Güneydoğu Asya da çay ve pirinç tarımına imkân sağ - lar.. Oluşumlarında kara ve denizlerin yıl içindeki farklı ısınmaları etkilidir. V. Yıl içinde sürekli aynı yönde eserler. D) B) Körfez Yayınları Buna göre, bu basınç merkezi hakkında,. bulunduğu yarım küre,. ortalama basınç değeri,. denize göre konumu, V. dikey hava hareketinin yönü özelliklerinden hangileri belirlene mez? A) ve B) ve C) ve D) ve V E) ve V 13. Aşağıdakilerden hangisi Muson rüzgârları ile kıyı mel - temlerinin ortak özelliğidir? A) Yıl içinde yön değiştirmeleri B) Yıl boyunca aynı yönde esmeleri C) Kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği ile oluşmaları D) Günlük sıcaklık farklarının etkisiyle oluşmaları E) Etkili oldukları bölgelerde bol yağışa sebep olmaları Yanda verilen şekilde numara larla gös terilen ku şak ların han gile rin de dinamik etkenlerle oluşmuş basınç mer kezleri bu lunur? V Yukarıda verilenlerden hangileri Muson rüzgârlarının özellikleri arasında gösterilemez? A) ve B) ve C) ve V A) Yalnız B) Yalnız C) ve D) ve V E) ve V D) ve V E) ve V 11. Aşağıdaki rüzgârlardan hangisi etkili olduğu bölgelerde hava sıcaklığını düşürür? A) Hamsin B) Föhn C) Sirokko D) Sam yeli E) Bora 15. Aşağıdaki rüzgârlardan hangisi, etkili olduğu bölge - lerin ik lim koşulları üzerinde belirleyici rol oynar? A) Batı rüzgârları B) Meltem rüzgârları C) Sirokko D) Keşişleme E) Mistral Test 1 CA 1.D 2.B 3.A 4.D 5.D 6.A 7.B 8.D 9.E 1.B 11.C 12.B 13.A 14.B 15.C

23 COĞRAFYA İklim Bilgisi (Basınç ve Rüzgârlar - 2) 11. SNF YGS GRUBU Aşağıdaki şekilde yüksek basınç merkezinden doğan rüz - gârlar gös ter il mektedir. Yer şekillerinin engebesiz olduğu kabul edilirse, şe - kildeki yüksek basınç merkezinden doğan rüzgârlar numaralan dı rılmış yerlerin sıcaklığını hangi yönde etkiler? 1 2 A) Artırır Artırır B) Artırır Azaltır C) Azaltır Artırır D) Değiştirmez Azaltır E) Azaltır Azaltır 2. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde, Dünya nın günlük ha reketi nedeniyle dinamik basınç merkezleri oluşur? 3. A) Ekvator üzerinde B) Dönenceler çevresinde C) Kutup noktalarında D) Kıtaların batısında E) Karaların iç kesimlerinde 1 YB 1 2 AB 2 3 YB 4. Aşağıdakilerden hangisi meltem rüzgârlarının ortak özellikleri arasında gösterilemez? A) Etkili oldukları bölgelerin iklim özelliklerini etkilemezler. B) Etkili oldukları yerlerde kısa süreli sıcaklık değişmelerine neden olurlar. C) Esiş süreleri genelde kısadır. D) Etki alanları dar, hızları azdır. E) Gün içinde sürekli aynı yönde eserler. 5. Yukarıdaki izohips haritasında bazı noktalar ve ril miş tir. Yükseltinin basınç üzerindeki etkisi dikkate alındığında yu karıdaki izohips haritasında verilen merkezlerin han - gisin de basıncın daha düşük olması beklenir? 8 5 V A) B) C) D) V E) V 6. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde atmosfer basıncının farklı dağılmasında rol oynayan faktörlerden biri değildir? V A) Yükselti B) Yoğunluk C) Sıcaklık D) Boylam E) Yer çekimi Ekvator 4 AB 5 AB 6 YB Kuru soğuk anlamına gelen ayaz, kış mevsiminde yüksek basınç alanlarında oluşur. Buna göre, Ocak ayında haritada numaralanmış ba sınç merkezlerinden hangilerinin etkisinde kalan yerlerde hava nın ayaz olması beklenir? A) Yalnız 2 B) Yalnız 6 C) 1 ve 3 D) 3 ve 6 E) 4 ve 5 7. Aşağıdakilerden hangisi alçak basınç merkezlerinin özelliklerinden biri değildir? A) Yatay hava hareketi çevreden merkeze doğrudur. B) Yükselici hava hareketi görülür. C) Havanın bulutluluk oranı yüksektir. D) Kış mevsiminde yerin ısı kaybı fazladır. E) Havanın yağış oluşturma ihtimali yüksektir.

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 1. Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir? A) Dünya, ekseni etrafındaki bir turluk dönüş hareketini 24 saatte tamamlar. B) Dünya ekseni etrafındaki

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Coğrafi konum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) Bir ülkenin askeri açıdan ve savunma amaçlı konumu demektir. B) Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 102 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 2. BÖLÜM DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 1. Dünya'nın Şekli... 38 2. Dünya'nın Hareketleri... 40 3. Mevsimlerle İlgili Önemli Tarihler... 43 4. İklim Kuşakları... 45 5. Eksen

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

Dünya nın Şekli ve Hareketleri

Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri YGS Coğrafya 1 Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri başlıklı hazırladığımız bu yazıda, dünyanın şeklinin getirdiği sonuçları; enlem, boylam ve meridyenlerin

Detaylı

PARALEL VE MERİDYENLER

PARALEL VE MERİDYENLER PARALEL VE MERİDYENLER Nasıl ki şehirdeki bir evi bulabilmek için mahalle, cadde, sokak ve ev numarası gibi unsurlara ihtiyaç varsa Yerküre üzerindeki herhangi bir yeri bulabilmek için de hayalî çizgilere

Detaylı

YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları

YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları Koordinat Sistemi 1 Soru 01 Bir haritanın ölçeğinin küçültülmesi durumunda; I. hata payı, II. ayrıntıyı gösterme gücü, III. gerçek alan ile harita alanı arasındaki

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ YERKÜRE NİN ŞEKLİ Bilim ve teknolojik seviyeye bağlı olarak, İlk Çağ da Dünya mızın şekli, değişik biçimlerde tahmin ediliyordu. Dünya nın çevresi günümüzden yaklaşık 2.200

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? BÖLÜM 5 Atmosfer - Sıcaklık 1. Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Neden A) Yer çekimi B) Su buharı Sonuç Atmosferin yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır.

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-900-7

Detaylı

MEVSİMLER VE OLUŞUMU

MEVSİMLER VE OLUŞUMU MEVSİMLER VE OLUŞUMU Mevsimler Güneş in gün dönümü ve gece gündüz eşitliği noktaları arasından geçişleri arasındaki sürelerdir. Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi eksen eğikliği ve Dünya nın Güneş çevresindeki

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85 Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Lise ve

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI LÜK ÇALIŞMA PLANI 1. 2. ÜN KONUSU TÜRKİYE NİN MATEMATİK KONUMU ÖZEL TARİHLER VE TÜRKİYE NİN ÖZEL KONUMU ÜN İÇERİĞİ SAYFA NO Coğrafi Konum 1 Türkiye nin Matematik Konumu ve Sonuçları 3 Günün Sorusu 8 Özel

Detaylı

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir.

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. HARİTA BİLGİSİ Harita Kuşbakışı görünümün Ölçekli Düzleme aktarılmasıdır. ***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. Kroki Kuşbakışı

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM. Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

YERYÜZÜNDE YAŞAM. Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. YERYÜZÜNDE YAŞAM COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1- MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir yerin

Detaylı

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Not: Bir çizimin harita olması için 2 temel unsur gereklidir :

Detaylı

KONU: HARİTA BİLGİSİ

KONU: HARİTA BİLGİSİ KONU: HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. Bir çizimin

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı

Test. Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi BÖLÜM 2

Test. Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi BÖLÜM 2 BÖÜM 2 Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi 1. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı olarak belli bir oranda küçülterek düzlem üzerinde gösterilmesine... denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden

Detaylı

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünümüyle bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Bir çizimin harita olabilmesi için ÖLÇEK + KUŞ BAKIŞI + DÜZLEME AKTARIM

Detaylı

İKLİM BİLGİSİ - 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR - 1. cografya cepte 14 TON. Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler BASINÇ. cografya CEPTE

İKLİM BİLGİSİ - 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR - 1. cografya cepte 14 TON. Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler BASINÇ. cografya CEPTE cografya cepte BASINÇ İKLİM BİLGİSİ 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler 14 TON Atmosfer basıncıyla, ortalama fiziğe sahip bir insanın üstüne 14 ton ağırlık yüklenmiş gibidir.

Detaylı

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 1. MATEMATİK KONUM A. Paraleller(Enlemler) 20 Kuzey Paraleli Paralellerin Özellikleri: 90 Ekvator 90 80 60 40 20 0 20 40 60 80 Ekvator un 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere,

Detaylı

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir?

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 1. Bir çizimin harita özelliği taşıması için gerekli koşullar nelerdir? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 3. Haritalar günlük hayatımızda ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? 4. Haritalar hangi

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1

Detaylı

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır. Meridyenlerin

Detaylı

5. Ha ri ta, plan ve kro ki aşa ğı da ve ri len özel lik ler den han -

5. Ha ri ta, plan ve kro ki aşa ğı da ve ri len özel lik ler den han - COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. İnsanların içinde yaşadığı doğal çevre koşulları bes lenme, gi yinme ve barınma gibi bir çok özelliği etkiler. 5. Ha ri ta, plan ve

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI

COĞRAFYA SORU BANKASI ezberbozan kpss serisi 2016 COĞRAFYA SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN 978-605-318-361-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI SOSYAL BİLİMLER TESTİ

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI SOSYAL BİLİMLER TESTİ SORULARIYLA SORULARI ARASINDAKİ İŞTE 2013 SORUSU İŞTE 2013 SORUSU Aşağıda, bir alanın coğrafi koordinatları ve bu alanla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Yanda verilen bölge ile 0 ilgili aşağıdakilerden

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki COĞRAFYA Test 1 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- 3. sine ters düşer? durumuna bakıldığında; A) Akdeniz'in tuzluluk oranının Karadeniz'den fazla olması B) Sinop üzerindeki paralel dairesinin

Detaylı

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ kpss genel yetenek genel kültür Ö ğrencinin D ers D efteri COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün PEGEM AKADEMİ Kalıcı öğren Yazar: Önder Cengiz ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ COĞRAFYA ISBN 978-605-364-979-3 Kitap içeriğinin

Detaylı

5. Bir dağ yamacı boyunca yükselirken veya Ekvator a doğru. Palme Yayıncılık. 6. Atmosfer basıncının düştüğü yerlerde hava bulutlu veya

5. Bir dağ yamacı boyunca yükselirken veya Ekvator a doğru. Palme Yayıncılık. 6. Atmosfer basıncının düştüğü yerlerde hava bulutlu veya ÖLÜM 5 asınç - Rüzgârlar 1. Atmosfer basıncı yere ve zamana bağlı olarak değişir. una göre, aşağıdakilerden hangisi atmosfer basıncının değişimi ve dağılışı üzerinde etkili değildir? A) Yer çekimi ) Sıcaklık

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

COĞRAFYA. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda

COĞRAFYA. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Konu Anlatımı Pratik Bilgiler Sınavlara En Yakın Özgün Sorular ve Açıklamaları

Detaylı

HARİTA ve ÖLÇEK HARİTALAR

HARİTA ve ÖLÇEK HARİTALAR Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? Coğrafyanın temel konularından biri olan, haritalarla ilgili hazırladığımız bu yazıda harita ve ölçek çeşitlerini basitleştirerek anlattık. Çok

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Harita Bilgisi-izohips

Harita Bilgisi-izohips Harita Bilgisi-izohips Harita Bilgisi Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita

Detaylı

TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMU

TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMU TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMU..Türkiye nin Matematik(Mutlak) Konumunun Sonuçları Değerli arkadaşlar, Türkiye 36-42 Kuzey paralelleri, 26-45 Doğu Meridyenleri arasında yer alır. Türkiye; Kuzey yarım Kürenin

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yvzkymkc@gmail.com 2 Atmosferi hangi coğrafya dalı inceler? Klimatoloji 4 Asal Gazlar 0,96% Oksijen 20,95% Azot 78,07% ASAL GAZLAR

Detaylı

SINIF. İnsan, Doğa ve Çevre TEST. 4. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel unsurlardan biri değildir?

SINIF. İnsan, Doğa ve Çevre TEST. 4. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel unsurlardan biri değildir? SNF İnsan, Doğa ve Çevre 1. İklimi etkileyen faktörleri ve iklimin insan yaşamı üzerindeki etkilerini konu edinen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Jeomorfoloji B) Hidrografya ) Klimatoloji

Detaylı

SICAKLIK. 1. % 25 i atmosferin etkisiyle ve bulutlara çarparak uzaya geri yansır.

SICAKLIK. 1. % 25 i atmosferin etkisiyle ve bulutlara çarparak uzaya geri yansır. SICAKLIK İklim elemanlarının en önemlisi olan sıcaklık, canlı hayatı, coğrafi olaylar ve diğer iklim elemanları temelden etkilemektedir. Örneğin yağışın oluşabilmesi için yeryüzündeki suların buharlaşıp

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714 km

Detaylı

COĞRAFYA. kpss SORU. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda 83

COĞRAFYA. kpss SORU. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda 83 Önce biz sorduk kpss 2 0 8 20 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA Konu Anlatımı Pratik Bilgiler Sınavlara En Yakın Özgün Sorular ve Açıklamaları Çıkmış Sorular ve

Detaylı

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir orana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı verilir.

Detaylı

GÜNEŞ SİSTEMİ. 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz?

GÜNEŞ SİSTEMİ. 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz? üneş Sistemi ÜNEŞ SİSTEMİ Bu bölümde üneş Sistemi hakkında bilgi sahibi olacaksınız A Acaba yalnız mıyız? Etkinlik A 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz?

Detaylı

KPSS. coğrafya. kim korkar. dan DERS NOTLARI. Türkiye'nin En Çok Satan. Önder Cengiz - Mesut Atalay

KPSS. coğrafya. kim korkar. dan DERS NOTLARI. Türkiye'nin En Çok Satan. Önder Cengiz - Mesut Atalay KPSS Türkiye'nin n Çok Satan DRS NOTLARI coğrafya kim korkar dan Önder Cengiz - Mesut Atalay Önder CNGİZ & Mesut ATALAY KPSS Coğrafya DRS NOTLARI ISBN: 978-605-4282-59-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Yerin Şekli

CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN  Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714

Detaylı

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur?

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur? COĞRAFYA, yeryüzünü oluşturan doğal ortamların özelliklerini, Dünya üzerindeki dağılışlarını; doğal ortamla insan toplulukları ve etkinlikleri arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimi nedenleriyle birlikte

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA NEDİR? Harita; yer yüzeyinin bir düzlem üzerine belirli bir oranda küçültülerek bir takım çizgi ve

Detaylı

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Yeryüzünün tamamının yada bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün bir ölçek dahilinde

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir.

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. HARİTA BİLGİSİ HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. ÇEŞİTLİ ÖLÇEKLİ HARİTALARIN NUMARALANMA SİSTEMİ

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır.

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır. BÖLÜ Test İklim Tipleri 1. 1 4. Yeryüzünde sıcak, ılıman ve soğuk iklimler gibi makro klima tipler yanında bu tiplerden az çok ayrılan mikro klima tipler de vardır. şağıdakilerden hangisi makro klima tiplerle

Detaylı

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen

Detaylı

Yerel saat ve ortak saat

Yerel saat ve ortak saat On5yirmi5.com Yerel saat ve ortak saat Güneşin gökyüzündeki durumuna göre ve yeryüzündeki cisimlerin gölge boyuna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yayın Tarihi : 8 Mayıs 2014 Perşembe (oluşturma

Detaylı

BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur.

BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur. BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur. Dünya'nın Şekli : Dünya Kutup noktaları'ndan basık.ekvator'da şişkindir.dünyanın kendisine Özgü

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ SORU BANKASI Tamamı

Detaylı

Rüzgar Çeşitleri. Rüzgar Nedir?

Rüzgar Çeşitleri. Rüzgar Nedir? Özel Bölümü Nedir? Çeşitleri 1 - Sürekli lar Alizeler Batı ları Kutup ları 2 - Mevsimlik Devirli lar (Musonlar) Yaz Musonu Kış Musonu 3 - Yerel lar 3.1 Meltemler (Günlük Devirli lar) a) Kara ve Deniz Meltemleri

Detaylı

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ Doruk Aksel Anil YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Yüzlerce km² lik sahaları

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ COĞRAFYA TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ Türkiye nin Matematik Konumunun İklim Üzerindeki Etkileri Dört mevsim belirgin olarak yaşanır Akdeniz iklim kuşağında bulunur Batı rüzgarlarının

Detaylı

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. Đklimi oluşturan bu öğelerden birinin

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

UĞUR AYSUL COĞRAFYA ÖĞRETMENİ - 22 -

UĞUR AYSUL COĞRAFYA ÖĞRETMENİ - 22 - İKLİM ELEMANLARI Kısa sürede hava durumunu, uzun sürede ise iklimi oluşturan elemanlara iklim elemanları denir. Bu iklim elemanları ise; Sıcaklık, Basınç, Rüzgar, Nem ve Yağıştır. ANTİBİYOTİK BİLGİ Bu

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı