GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI"

Transkript

1 GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI 200. say m za ulaflmam zda desteklerini esirgemeyen okurlar m za ve gazetemize reklam veren kurulufllara teflekkür ediyoruz. 9 fiubat / Sibet 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 200 Tel: E T M BÜTÇES NDE BÜYÜK KES NT... Hükümetin üniversitelere ay rd bütçeden 215 milyon sterlin k s tlamaya gitmesi ö renci ve velilerin tepkisini çekerken, e itim bütçesindeki kesintilerin üniversiteye gitmek isteyen ö renci say s nda önemli düflüfllere neden olaca belirtiliyor. Higher Education Funding Council for England taraf ndan yap lan aç klamaya göre bu k s tlamayla e itim bütçesi geçen akademik y la oranla %1.6 küçültülmüfl oluyor. Yeni uygulama ile üniversitelerin ihtiyaçlar olan binalar n yap m için verilen ödeneklerden de %15 kesintiye gidildi. Konuyla ilgili görüfllerine baflvurdu umuz Kürt ve Türk akademisyenler kesintilerin ö retim görevlisi say s nda da ciddi düflüfllere neden olaca n ve e itim kalitesinin düflece ini söylüyorlar. Devam 4 te Arac de il avukat z Yeni ve küçük bir firma de iliz 60 kiflilik Türkçe konuflan hukukçu ekibe sahibiz Son bir y lda sadece Türkçe konuflan müvekkillerimize 12 milyon tazminat ald k 20 y ll k geçmifli olan bir firmay z Ayd nlardan Baflbakan Brown'a Kürt sorununun çözümü için mektup Sayfa 10 da Joan Ryan seçim kampanyas na h z verdi sayfa 13 te Britanya da kaçak kalmak gittikçe zorlafl yor sayfa 17 de Konferansê banga diyalogê kir R.27 Divaa Prodüksiyon yetkilisi smail Do ufl: Avrupa çap nda etkinlikler düzenlemeyi planl yoruz sayfa 8 de Heathrow ve Manchester Havaalanlar 'nda tam vucut taray c lar sayfa 14 te NEDEN LEVENES AVUKATLIK BÜROSU? Trafik kazalar nda an nda araba temin edilir ster Londra da ikamet edin, ister Londra d fl arad n z gün ziyaretinize geliriz fl kazalar nda uzman hukukçu ekibimiz vard r Eski ve yeni dosya transferi yap l r Firma orta ve avukatlar Sefaret Yaman ve fiadiye Arslan Trafik Kazalar flyeri kazalar Belediye evi kazalar Sald r olaylar Süpermarkette olan kazalar Yolda kayma düflme Uçakta, gemide olan kazalar Ashley House, High Road, Wood Green, London N22 8HF

2 sayfa 2 Kültür sanat dünyas Yazarlar n favorisi George Orwell Ölümünün ard ndan 60 y l geçse de George Orwell hâlâ edebiyat dünyas ndaki önemini koruyor. Aralar nda David Lodge, Nick Hornby ve Naomi Klein n da oldu u yazarlara, ünlü yay nevi Penguin in 75. y l nedeniyle en sevdikleri kitaplar sordular. Verilen 50 cevaptan dördünün George Orwell imzal eserler olmas, Orwell in yazarlar n favorisi oldu unu ortaya ç - kard ve kült 1984 ün yazar, meslektafllar aras nda en fazla seçilen yazar oldu. Paul Theroux Orwell in Burma Günleri/Burmese Days adl kitab n seçerken, James Lovelock seçimini distopik Hayvan Çiftli i/animal Farm dan yana kulland. Catherine O Flynn, yazar n en ünlü romanlar ndan biri olan 1984 ü en sevdi i kitap olarak belirken, Norman Stone yazar n k sa hikâyesi Shooting an Elephant seçti. Kavgam 70 y l sonra özgür olacak Adolf Hitler in yazd ve Almanya da bugüne kadar yay n yasak olan Kavgam (Mein Kampf) adl kitab n, yasak süresinin zaman afl m na u rayacak olmas dolay - s yla 2015 y l nda yay mlanmas düflünülüyor. Bayerische Rundfunk (BR) adl radyo ve televizyon kuruluflu, 70 y ll k yay n yasa n n 2015 y l nda sona erece- ini hat rlatarak, Münih Tarih Enstitüsünün Hitler in kitab n bilimsel flekilde yorumlanm fl bir nüsha olarak yay mlamak istedi- ini bildirdi. Haberi do rulayan Münih Tarih Enstitüsünün görevlilerinden tarihçi Edith Raim, Kavgam (Mein Kampf) adl kitab n, kinci Dünya Savafl n n sona erdi i 1945 y l ndan bu yana Almanya da yay mlanmas n n yasak oldu unu hat rlatt. Dickens n roman kahramanlar gizli eflcinsel Yap lan bir araflt rma sonucunda ünlü ngiliz romanc Charles Dickens n yaratt karakterlerin asl nda gizli eflcinsel oldu u iddia ediliyor. Leicester Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Holly Furneaux, edebiyat dünyas nda tart flma yaratacak bir araflt rmaya imza att. Furneaux un yapt bir araflt rmaya göre, dünyan n en önemli ve baflar l yazarlar aras nda gösterilen ngiliz romanc Charles Dickens n eserlerinin ço unda karakterlerin gizli bir eflçinsel taraflar var. Büyük Umutlar/Great Expectations daki Pip ve Herbert karakterleri buna bir örnek olarak gösterildi. KARAKTERLER EN YAKIN ARKADAfiLARININ KIZ KARDEfiLER NE ÂfiIK OLUYOR Araflt rmaya göre Charles Dickens n erkek karakterleri genellikle en yak n arkadafllar n n k z kardefllerine âfl k oluyor. Bu da Charles Dickens n öykülerinin temelinde eflcinsel ö eler yatt n n kan t olarak görülüyor. Viktorya Dönemi ne dair Editor : Ahmet Adar Reporter : Hasan Uflak Reporter : Haca Cheko araflt rmalar yapan Furneaux, herkesin Dickens sayg n bir yere koydu- unu bu yüzden de Dickens her tür cinsellik ile ilgilenmifl olsa da kimsenin bunu tahmin etmedi ini söylüyor. Furneaux, Martin Chuzzlewit adl eserinde de John Westlock un, arkadafl Tom Pinch n kardefli Ruth a afl k oldu unu da hat rlat yor: John, Ruth la tan flmadan önce bile onun ne kadar güzel olabilece ini ve Tom un güzel bir kad n versiyonu olaca n hayal ediyordu. Bu heykel yürümüyor, Alberto Giacometti nin "Yürüyen Adam I" adl heykeli 65 milyon sterline al c bulurken, bütün dünyada düzenlenen müzayedelerde en yüksek fiyata sat lan sanat eseri olarak rekor k rd. Sotheby s müzayede evinden yap lan aç klamada, "Bu fiyat, bir sanat eserine verilen en yüksek fiyat oldu" denildi. Aç klamada, 10 potansiyel al c aras nda para bas yor... Giacometti'nin Yürüyen Adam 1 heykeli, dünya çap nda düzenlenen müzayedelerde sat lan sanat eserlerinin rekorunu k rd. "Yürüyen Adam I" adl heykel tam 65 milyon sterline al c buldu. çok çekiflmeli geçen müzayedenin 8 dakika sürdü ü ve insan boyutlar ndaki bronz heykelin müzayedeye telefonla kat lan, kimli i aç klanmayan bir kifli taraf ndan al nd kaydedildi. Bundan önceki rekor bir Picasso tablosuna aitti ve tablo May s 2004 te 104,2 milyon dolara al c bulmufltu. P CASSO TABLOSU 8 M LYON STERL N Öte yandan spanyol ressam Pablo Picasso'nun, efli Jacqueline'i resmetti i portresi Christies müzayede evinden yap lan aç k art rmada 8,1 milyon sterline sat ld. Müzayede evi Christies in Londra flubesinde yap lan aç k art rmada, 3 ila 4 milyon sterline sat lmas beklenen Picasso nun "Tete de Femme (Jacqueline)" adl portresi, tahmin edilen fiyat n üzerinde al c buldu den bu yana özel bir koleksiyonda tutulan, 1963 tarihli portrede Picasso ikinci efli Jacqueline i resmetmifl. Eflinin k sa boyunlu olmas n "mizahi" bir yönden gören Picasso, uzun boyunlu bir kad n portresi yapm fl. Published by : Fez LTD Printed by : Newsquest Designed by : Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Tarih yazacak sergi Jurassic Park ve televizyon dizisi ER n yarat c s Amerikal yazar Michael Crichton n 20 milyon sterlin de erindeki sanat koleksiyonu aç k art rma ile sat fla sunulacak y l nda 66 yafl ndayken kanserden hayat n kaybeden yazar n sahip oldu u dört tablo, 12 flubatta Londra daki Christie s Müzayede Evi nde sat fla sunulacak. Al c s n bekleyen eserler aras nda Jasper Johns un Bayrak/Flag ve Picasso nun Kad nlar ve Çocuklar/Femme et fillettes adl tablolar da yer al yor. Bayrak, neredeyse 20 y ld r sergilenmemiflti. Christie s in yöneticilerinden Brett Gorvy, müzayedenin koleksiyonerler için bulunmaz bir f rsat oldu unu söyledi ve sözlerine ekledi: Jasper Johns un Bayrak n n böyle ender bir örne ini sergilemekten dolay büyük mutluluk duyuyoruz. Bu, sanat tarihinin gidiflat n de ifltirmifl bir eser. Jackson' n doktoruna dava Pop Kral Michael Jackson' n 25 Haziran'da ölümü s ras nda doktoru olan Conrad Murray aleyhinde savc lar dava açacak. Los Angeles savc l ndan yap lan aç klamada, iddianamenin bu hafta Dr Murray ve mahkemeye iletilece i belirtildi. Savc l k aç klamas nda iddianamede suçlamayla ilgili bilgi verilmezken, polis kaynaklar, Dr Murray hakk nda "istemeden adam öldürme" suçlamas yla dava aç laca n belirttiler. Ünlü flark c 25 Haziran'da Los Angeles'ta 50 yafl nda, afl r dozda ald ilaç ve propofol anestezisinden kaynaklanan zehirlenme sonucu ölmüfltü. Michael Jackson'a ölümünden birkaç saat önce propofol verdi ini kabul eden Dr. Murray, ancak buna neden olarak anestezi maddesini uyku ilac olarak kullanan ünlü flark c n n srar n gerekçe göstermiflti.

3 sayfa 3 Hornsey ve Wood Green de sa l kç bir Milletvekili aday : Eski hemflire Karen Jennings toplumlar m zdan oy bekliyor Eski bir sa l k çal flan olan ve son 25 y ld r flçi Partisi içinde aktif görev yapan Karen Jennings Hornsey ve Wood Green bölgesinde milletvekili adayl n koyarak, bölgenin sorunlar n parlementoya tafl maya haz rlan yor. Sa l k kurumlar nda hemflire olarak bafllay p üst düzey yöneticili e kadar yükselen ve baflar l projelere imza atan Jennings toplumlar m zdan destek bekliyor. Türk ve Kürtlerin yo un yaflad bölgelerin bafl nda gelen Hornsey ve Wood Green bölgesinde milletvekili aday olan Karen Jennings sa l k alan nda yürüttü ü kampanyalarla dikkat çekiyor. Musvell Hill de yaflayan ve eski bir hemflire olan Jennings, NHS te 10 y l çal flt ktan sonra Maidstone Sa l k Müdürlü ü ve Kent Belediyesi için sa l k üzerine araflt rmac olarak görev ald. SA LIK ALANINDAK EN ETK L 50 K fi DEN B R NHS konusunda genifl bir bilgi ve deneyime sahip flçi Partili politikac Karen Jennings halen UNISON un sa l k grubunun bafl nda bulunuyor. Sa l k alan nda yürüttü ü politika ve kampanyalar ile tan nan Jennings son dört y l içinde Sa l k Servisi Journal i taraf ndan sa l k alan ndaki en etkili 50 kifliden biri olarak seçildi. Y llard r politikada aktif flekilde görev alan Karen, özellikle kampanya kordine etme, eylemcileri harekete geçirme ve bu kampanyalara öncülük etme konusunda ciddi bir deneyime sahip. Yapt kampanyalarla hükümet politikalar üzerinde etkili oldu u bilinen Jennings, özellikle farkl ülkelerden gelip ngiltere de çal flan hemflirelerin sömürülmesine karfl kamuoyu duyarl sa lamas yla dikkat çeken bir isim. flçi Partisi Hornsey ve Wood Green milletvekili aday Karen Jennings ÖDEMELERDEK AYRIMCILIK VE Efi TS ZL E SON VERMEK Ç N KAMPANYALARA ÖNDERL K ETT NHS çal flanlar n n ödemelerindeki ayr mc l k ve eflitsizli e son vermek için baflar l kampanyalara önderlik eden Jennings, ayr ca Unison sendikas n n Sa l k bölümünde Ulusal Sekreter olarak görev yapt için 1.3 milyon sa l k çal flan n en üst düzey müzakere komitelerinde de temsil etmektedir. Hornsey ve Wood Green bölgesinde milletvekili aday olan Karen Jennings in uluslararas iliflkiler ve özellikle uluslararas sa l k sorunlar üzerine ciddi pek çok çal flmas mevcut. Son 20 y l boyunca Uluslararas Kamu Hizmeti nin Küresel Sa l k Çal flma Grubuna baflkanl k eden Jennings, bu ifli nedeniyle dünyadaki en yoksul ülkelerde bulunarak özellikle buralar- Makbule Günefl, Karen Jennings, Dilek Do ufl, Ali Demirci daki HIV & AIDA üzerine yap lan çal flmalara ve kampanyalara destek oldu. Oxfam ile Malavi ye yapt son gezisi 2007 deki G8 Zirvesi nde kullan lan pek çok malzemeyi sa lam flt r. SORUNLARI PARLEMENTOYA TAfiIMAK Ç N ADAY Jennings, Parlementoya seçilmek istemesinin nedeninin insanlar desteklemek ve sorunlar n parlementoya tafl mak oldu unu söylüyor. nsanlar n hayat n daha iyi bir hale getirebilmek için milletvekilli ine aday oldu- unu belirten Jennings, Hornsey ve Wood Green bölgesindeki sorunlar parlementoya tafl yarak çözüm olana yarataca na inan - yor. ki çocuk annesi olan Jennings temizlikçi bir annenin ve tamirci bir baban n 6 çocu undan biri olarak dünyaya geldi i için ailece maddi s k nt çekmenin ne oldu- unu çok iyi bilen politikac - lardan biri. Y llarca kendi bafl na çocuklar n yetifltiren Jenning, Parlemento da Hornsey ve Wood Green bölgelerinde yaflayan insanlar dürüst ve alçak gönüllü bir flekilde temsil etmek istedi ini ifade ediyor. ( Printed by Print Gallery and promoted by Haringey Labour Parties, on behalf of the Haringey Labour local and parliamentary candidates, all at 28 Middle Lane, London N8 8PL )

4 sayfa 4 E itim bütçesinde büyük kesinti Hükümetin üniversitelere ay rd bütçeden 215 milyon sterlin k s tlamaya gitmesi ö renci ve velilerin tepkisini çekerken, e itim bütçesindeki kesintilerin üniversiteye gitmek isteyen ö renci say s nda önemli düflüfllere neden olaca belirtiliyor. Konuyla ilgili görüfllerine baflvurdu umuz Kürt ve Türk akademisyenler kesintilerin ö retim görevlisi say s nda da ciddi düflüfllere neden olaca n ve e itim kalitesinin düflece ini söylüyorlar. 2010/2011 akademik y l e itim bütçesinde 215 milyon sterlin kadar k st lamaya gidildi i ö renildi. E itim harcamalar nda Finlandiya, sveç, Fransa, Amerika ve Almanya dan sonra 6. s rada yer alan ngiltere nin üniversitelerin bütçesini k smas tepkilere neden oldu. Higher Education Funding Council for England taraf ndan yap lan aç klamaya göre bu k s tlamayla e itim bütçesi geçen akademik y la oranla %1.6 küçültülmüfl oluyor. B NALARIN YAPIMI Ç N VER LEN ÖDENEKLERDEN %15 KES NT Yeni uygulama ile araflt rmalar için ayr lan bütçe miktar dondurulurken, üniversitelerin ihtiyaçlar olan binalar n yap m için verilen ödeneklerden de %15 kesintiye gidildi. Kesintilerden en çok etkilenecek olan ö renciler geliflmeleri endifle ile izliyorlar. Konu ile ilgili bir aç klama yapan National Union of Students (Ulusal Ö reciler Birli i) lideri Wes Streeting yeni düzenlemelerin üniversitelerde büyük bir endifle ile karfl land n ve yüksek ö renime yeniden dönmek isteyenler üzerinde olumsuz etki yapt n söyledi. Ö renci ve araflt rmac lar n itirazlar na ve rekor düzeyde araflt rma konusuna talebin oldu u bir zamanda k s tlamalara gidildi ine iflaret eden Streeting, Bu k s tlamalar e itim çal flmalar n ciddi bir flekilde etkileyecek ve bununla hükümet kendine büyük bir zarar verecektir dedi. DAV D LAMMY: Ö RENC LER N END fieler YERS Z Bütçeden % 0.9 pay ile e itim standartlar n n afla düflüce ini ifade eden ö renciler ve ö retim üyeleri kesintileri endifleyle karfl larken Yüksek Ö retim Bakan David Lammy ise ö renci say s nda art fl oldu unu öne sürdü. Yüksek Ö retim Bakan ve Tottenham milletvekili David Lammy ö rencilerin endiflelerinin yersiz oldu unu ve yüksek e itim almak isteyenler için her zaman imkanlar n yarat laca n söyledi. Lammy Söz konusu k - s tlamalar ö rencileri ve e itimi çok az etkileyecektir. Baz harcamalarda k s tlamalar n olmas ö renci say s nda azalmaya neden olmaz. statistiklere bak l rsa tahimizdeki en fazla ö renci say s ile yüz yüze old umuz görülür. fiu anda ö renci say s 1997 y l ndaki say ya göre %25 daha fazlad r dedi. YEN ÜN VERS TELERE TALEP ARTTI Öte yandan hükümetin bütçe k s tlamalar na ra men son y llarda yeni üniversitelere talebin artt ö renildi. Özellikle yeni kurulan modern üniversitelere taleplerin oldu u ancak üniversitelerin talepleri karfl lama kapasitesine sahip olmad konusuna dikkat çeken üniversite yetkilileri kendi e itim kurumlar için ba ms z fon alman n yollar n ar yorlar. NG LTERE DÜNYADA LK ONDA YER ALIYOR Üniversitelere ay rd fonlar bak m ndan dünyada ilk onda yer alan ngiltere 2006 y l verilerine göre 6. s rada bulunuyor. OECD nin 2006 y l istatistiklerine göre bütçeden ay rd %1.6 l k pay ile Finlandiya e itime en çok fon ay ran ülke durumunda. Finlandiya y %1.4 ile sviçre, %1.1 ile Fransa, %1 ile Amerika, %0,9 ile Almanya, ngiltere, Polanya, spanya, %0,7 ile talya ve %0,5 ile Japonya izliyor. Üniversitelerin bütçelerinde kesintiye gidilmesi bir çok olumsuzlu a neden olacak Üniversite bütçelerinde yap lan k s tlamalar n etkilerinin neler olabilece ini üniversitede yard mc ö retim üyesi olarak çal flan Gülay çöz ve Metropolitan Üniversitesi Araflt rma Görevlisi Janroj Kelefl e sorduk. Gülay çöz (Royal Holloway College, University of London) Üniversitelerin bütçelerinde kesintiye gidilmesi bir çok olumsuzlu a neden olacakt r. Her fleyden önce e itim saatlerinde k s tlamaya gidilebilir bu da ö rencilerin bir birleri ile olan iletiflimini k s tlayarak ö renme kabiliyetini azalt r. Eskiden bir saatlik seminer s - n flar nda ö renci olurdu flimdilerde bu say 20 ye ç kt ve gelecek bu k s tlamalarla bu say daha da artacak. Bu da seminerlerden yararlanma oran n afla çekecektir ve ö retmenelerin daha sakin bir ortam içinde ö rencilerle yak ndan ilgilenmesi engellenerek daha düflük verimli çal flmalar na neden olacakt r. Araflt rmalar için fonlar n da dondurulaca tart fl l yor. Bunun yap lmas halinde akademik araflt rmalar duracakt r ve fon bulma ihtiyac nedeniyle baz araflt rmac lar baflka alanlara kayacaklar, bu da üniversitelerin gelece ini riske edecektir. Baz çevrelerde üç y l olan üniversite e itimlerinin iki y la düflürülmesi de tart fl - l yor bu da üniversitelerin kalitesini ve mezun olan ö rencilerin netiklerini epey afla çeker. Harçlar n yükselmesi de düflük gelirli ö rencilerin üniversitelerden ayr lmas na neden olacakt r. Umar m hükümet bu uygulamalardan vazgeçer. Janroj Kelefl (Metropolitan Üniversitesi) Almanya, Fransa, Amerika ve skandinavya gibi ülkelerde, üniversite e itim kalitesinin yükselmesi, yüksek kaliteli bilimsel araflt rmalar n yap lmas için extra fonlar ayr l rken, ngiltere de hükümete ba l olan Yüksek E itim Fon Konseyi nin haz rlad plana göre, üniversitelere ayr lan fonlarda %25 lik bir kesintiye gidilecek. Hükümetin bu plan n n hayata geçmesi halinde, akademisyenlerin sendikasi olan UCU (Kolejler ve Üniversiteler Sendikas ) verilerine göre 14 bin akademisyen iflsizlikle yüzyüze kalacak ve e itime sürekli yat r m yapan Amerika ve sandinavya ülkerine beyin göçleri bafllayacak. Üniversitelerde e itim gören ö renci bafl na düflen ö retim görevlisi say s düflecek ve ö renciler kalabal k s n flarda e itim almaya zorlanacaklar. fiüphesiz, hükümetin planlad - kesintinin bir baflka negatif etkisi de bilimsel araflt rmalara olacakt r. Hükümetin plan na göre, sadece ekonomik ve sosyal etkisi olan araflt rmalara fon ayr lacak. Bir bilimsel araflt rman n ekonomik ve sosyal etkisi nin olup olmad - na, kimin ve hangi kriterlere göre karar verece i konusu yeni tart flmalara neden olacak. Döner sermayeye endeksli politik anlay fl akademik özgürlü ün k s tlanmas na da neden olacak.

5 sayfa 5

6 sayfa 6

7 sayfa 7 Ev fiyatlar yüzde 0.6% yükseldi Ev fiyatlar Ocak ay nda yüzde 0.6 yükseldi. Halifax' n yay nlad rakamlara göre ev fiyatlar bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 3.6 art fl göstererek ortalama 169 bin 777 sterline ulaflt. Rakamlar son dönemde istikrarl flekilde yükselifle geçen fiyatlar n artmaya devam etti ini gösteriyor. Ev fiyatlar Ocak ay nda yüzde 0.6 yükseldi. Halifax' n yay nlad rakamlara göre ev fiyatlar bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 3.6 art fl gösterdi. Fiyatlardaki art fl n son alt ayda yüzde 1.1 yükseldi i görülürken, bankalar n ev almak isteyenlere mortgage sa lama konusunda daha istekili hale gelmeye bafllad klar bildirildi. British Gas gaz fiyatlar nda yüzde 7 indirm yapt British Gas konutlarda kullan lan gaz fiyatlar na ortalama yüzde 7 indirim yapt n aç klad. B ritish Gas konutlarda gaz fiyatlar nda ortalama yüzde 7 indirim yapt n duyurdu. Yap lan indirmle her müflterinin y ll k 55 sterlin tasarruf sa layaca bildirildi. Son indirimle birlikte British Gas son on iki ayda üçüncü kez indirim yapm fl oldu. Enerji sa lay c firmalar uluslararas pazarlarda meydana gelen petrol ve gaz fiyatlar ndaki düflüflleri müflterilerine yans tmamakla elefltiriliyordu. CSEs ve A-levels s navlar nda 'kopya' çeken ö renci say s nda art fl Britanya'da geçti imiz y l 4,400 ö rencinin GCSEs ve A-levels s navlar nda 'kopya' çekerken yakaland bildirildi. S navlar gözleme kuruluflunun yay nlad rakamlara göre ö rencilerin bir önceki döneme göre kopye çekme oran nda yüzde 6'l k bir yükselifl oldu u ortaya ç kt. S navlar gözleme kuruluflunun yay nlad rakamlara göre ngiltere, Galler ve Kuzey rlanda'da GCSEs ve A-levels s navlar nda 'kopye' çekerken yakalanan ö renci say s nda geçti imiz y l %6 l k bir art fl meydana geldi i bildirildi. Geçti imiz y l toplam 4 bin 400 ö renci kopye çekerken yakaland. Bu oran s nava girenlerin binde üçüne denk geliyor. Ö rencilerin kopye çekme yöntemlerinin bafl nda ise cep telefonu ve di er teknolojik aletler geliyor.

8 sayfa 8 Divaa Prodüksiyon yetkilisi smail Do ufl: Avrupa çap nda etkinlikler düzenlemeyi planl yoruz Ferhat Göçer, Volkan Konak ve 72. Ko ufl oyunu gibi dev etkinlikleri baflar ile düzenleyen Divaa Prodüksiyon un kurucusu ve yetkilisi smail Do ufl önümüzdeki dönem yapacaklar çal flmalar hakk nda Telgraf n sorular n yan tlad. Sanatç lar ile iyi bir kontak yakalad klar n ve istedikleri kifliyi Londra ya getirtebileceklerini belirten Do ufl, art k Avrupa çap nda etkinlikler yapmay planlad klar n aç klad. Her geçen gün yeni bir baflar ya imza atan Divaa Produksiyon ne zaman kuruldu? Divaa Produksiyon iki y l önce kuruldu. Divaa kurulmadan önce Londra da çok ciddi etkinlikler yapan kurulufllar yoktu. Çok say da kifli ya da kurum baz etkinlikler düzenliyorlard ama bunlar kiflisel ve dar kal yordu. Londra da yaflayan Kürt ve Türk toplumlar n n sanat ve müzikten uzak kalmamalar gerekti i gibi bir düflünce bu çal flmay yapmmam zda etkili oldu. Sanatsal bir boflluk mu vard? Tabi ki. Londra ya da baflka bir yerde yaflamak insanlar kendi memleketlerinden uzaklaflt r yor ve zamanla baflka kültürleri benimsiyorlar, bazen de kendi kültürünü korumak için içe kapan yorlar. Toplumlar m z n kendilerine yabanc laflmalar n istemedi imiz gibi içine kapanmalar da iyi de ildir. O zaman onlar kendi kültürleri ile bir araya getirmek gerekiyordu. Bu sorunlar Divaa y kurmadan önce s k s k tart flt k ve yeni bir organizasyonun bu tür sorunlara cevap olabilece i sonucu bizi Divaa y kurmaya götürdü. lk etkinli iniz ne oldu? Divaa produksiyon olarak piyasaya ç kt m zda önce küçük etkinlikler yapmak istedik. Gençler aras nda çok sevilen Cankan ve grubu ile anlaflarak ilk etkinli imizi yapt k. Divaa produksiyon o zaman yeni olmas na ra men tüm bürokratik sorunlar k sa sürede ve hiç bir sorun yaflamadan hal etti ve Cankan Londra ya geldi. Hackney de bulunan ve herkesin bildi- i Hackney Ocean da ilk konserimizi yapt k. lk olmas na ra men salon önemli oranda doldu ve gençler yeteri kadar e lenme imkan buldular. Cankan konseri ile sa lad m z baflar bizi daha da cesaretlendirdi ve daha büyük organizasyonlara giriflme gücünü bulduk. Kaç kifli izledi bu konseri? Bin kifliye yak n genç izledi. Tabi Cankan gençlere hitap ediyor ve orta yafll larla ile yafll lar pek ilgi göstermediler zaten öyle bir beklentimiz de yoktu. lk konserimiz olmas na ra men çok baflar l oldu ve çok büyük güven duygusu sa lad. Ferhat Göçer konserini düzenlemek sizin için zor oldu mu? Ferhat Göçer Türkiye nin en önemli ve en popüler sanatç lar ndand r. Bu durumda olanlara ulaflmak bile bazen imkans z oluyor. Ama biz oluflturudu umuz kanallar üzerinden rahatl kla ulaflt k. Ferhat Göçer gibi sanatç lar için organizeler yapmak kendi içinde bir çok zorlu u bar nd r r. Giriflimlerimiz sonucunda Ferhat Göçer konser vermeyi kabul etti. Ferhat Göçer ilk kez Londra da konser verecekti ve bunu Divaa Produksiyon organize edecekti. Bu bizim için dev bir ad m niteli- indeydi. H zla haz rl klara bafllad k. Bilet bas mlar ve afiflleri haz rlad k. Biletler k sa bir sürede Divaa Prodüksiyon yetkilisi smail Do ufl bitti. Ferhat Göçer Londra ya geldi- inde onu iyi a rlad k memnun olmas için her fleyi yapt k, o da gerçekten memnun oldu. Konserde salon tamamen doldu mu? Tek sandalye bile bofl kalmad. Konserin bafllayaca saatten biraz önce Hackney Empire n kap lar nda uzun kuyruklar olufltu. Salon tamamen doldu hatta ayakta kalanlar bile oldu. Ferhat Göçer çok güçlü bir performans sergiledi ve herkes büyük bir hayranl kla konseri izledi. Bu baflar l konserin nas l kültürel katk lar oldu? nsanlar kendilerini memleketlerinde hissettiler. Bizim de vermek istedi imiz as l konu budur. Ferhat Göçer hayranlar n çok iyi bir ortamda tutmas n bildi ve insanlar uzun süre alk fllad lar. yi bir konser oldu ve ben flahsen büyük bir güç ald m. leriye dönük daha büyük projeler yapma konusunda büyük moral depolad m. Bu moral ile Volkan Konak m geldi? Volkan Konak daha önce plan - m zdayd. Tabi baflar l Ferhat Göçer konseri bize sanatç lara ulaflmada epey kolayl k sa lad ve Türkiye de daha çok kifliye ulaflma flans n yakalad k. Türkiye de çal flmalar m z kolaylaflt racak kiflilerin olmas Divaa Produksiyon un da büyüdü ü anlam na geliyordu. Art k ifllerin büyümesi de gerekiyordu. Volkan Konak konserini de yine ayn salonda yapt k. Londra d fl nda yaflayanlar bile bu konser için geldiler. Bekledi imden çok fazla ilgi gördü ve biletler h zla tükendi. Volkan Konak farkl bir tarza sahip ve yer yer show yap yor, bu da izleyicilere keyifli zamanlar yaflatt. 72. Ko ufl Oyununu Getirmek Zor Olmad m? Tabi zor oldu. 72. Ko ufl, Ferhat Göçer konseri gibi de ildi. Konserlerde bir sanatç oluyor ve bir kaç kiflilik de ekipleri oluyor. 72. Ko ufl un 30 kiflilik ekibi var. Bunlar n hepsinin bürokratik ifllerini hal etmek ve buraya kadar getirmek, burada onlar memnun etmek bafll bafl na bir ifltir. Dünya güzeli Azra Ak n Londral larla buluflturmak da güzel bir iflti ve çok say da kifli Azra y görmek için geldi. 72. Ko ufl oyuncular uzun süreden beri tiyatro izlemeyen toplumlar m z için bir çok aç - dan iyi oldu. Oyuncular güçlü bir oyun ç kard lar ve ayakta alk flland lar. Tabi tüm bunlar yaparken spansorlerden büyük destek gördük. lk kuruldu umuz dönemde spansor bulmak çok zordu ama çal flmalar m z ilerledikçe bir çok firma spansor olmak istedi ve o firmalar n baflar m zda büyük katk s vard r. leriye yönelik ne gibi projeleriniz var? Herfleyden önce Divaa Prodüksiyon un daha da büyümesi hedefimizdir. Avrupa çap nda etkinlikler düzenlemeyi planl yoruz. Avrupa turneleri gibi. Ata Demirel i getirmeyi planl yoruz. Biliyorsunuz son y llarda çok fazla popüler oldu. Tabi güçlü etkinlikler olunca flu anda kulland m z salon yetersiz kalacakt r bu nedenle baz etkinliklerimizi Royal Albert Hall de yapmay düflünüyoruz. Sanatç listenizde baflka kimler var? En k sa zamanda Yal n geliyor. Ata Demirel var ve onun için büyük bir salon laz m. Çok güzel harekerler de planlamam zdad r. Ajda Pekkan ile temas halindeyiz. S la diye genç bir sanatç var onu da Londral larla buluflturmak istiyoruz. Zülfü Livaneli yi de düflünüyoruz. Ferhat Göçer ikinci kez gelecek. Bizimle iletiflim kurmak isteyenler adresi üzerinden bize ulaflabilirler.

9 sayfa 9 Duncan Lewis yetkilileri çiflleri Bakan Johnson ile görüfltü Londra n n önde gelen avukatl k firmalar ndan biri olan Duncan Lewis hukuk alan nda gösterdi i baflar lar na her geçen gün bir yenisini eklerken, sosyal ve siyasal etkinliklere de kat lmay ihmal etmiyor. Geçti imiz y l Baflbakan Gordon Brown ile görüflen firma yetkilileri bu kez çiflleri Bakan Alan Johnson ile görüfltüler. Hükümet ö renci vizesini zorlaflt r yor. çiflleri Bakan Alan Johnson, ülkeye ö renci olarak gelecek kifliler için vize uygulamalar n zorlaflt racaklar n ve bu yönde önlemler alacaklar n aç klad. AB ülkeleri d fl ndan ngiltere ye ö renci olarak gelecek kiflilere vize konusunda k s tlamalar getireceklerini kaydeden çiflleri Bakan Alan Johnson, bu uygulaman n birkaç hafta içerisinde hayata geçirilece ini, amac n ö renci vizesiyle gelip çal flanlar engellemek oldu unu bildirdi. Johnson, yapt aç klamada, "Birleflik Krall k a yasal yollarla e itim almak için gelecek yabanc ö rencilere aç z, ancak buraya okumak için gelip çal - flanlar önlemek için kurallar s - k laflt r yoruz" dedi. Ö renci vizesinin baz kiflilerce suistimal edildi ini belirten Alan Johson, ö rencilerden ön- çiflleri Bakan Alan Johnson ve Milletvekili John Ryan Duncan Lewis yetkilileriyle birlikte. ngiltere ye ö renci olarak gelmek zorlafl yor ceden depozito karfl l nda ücret talep edilmesi fikrine ise yarar olmayaca na inand klar ndan dolay gereksiz bulduklar - n aç klad. Bu arada Alan Johnson, yabanc ö rencilerin ngiltere ekonomisine her y l 8 milyar Sterlin civar nda bir katk s oldu unu ve buna zarar vermek istemediklerini de aç klad. HÜKÜMET N ALACA I BAZI ÖNLEMLER fiöyle: -AB ülkeleri d fl ndan ö renci olarak gelecek kiflilerin ngilizce konuflmalar ve ngilizcelerinin bafllang ç düzeyinin üzerinde olmas gerekecek. -Lisans seviyesi alt nda ders alan ö rencilerin, 20 saat olan haftal k çal flma izinleri 10 saate indirilecek. -6 aydan az sürelik bir kursa kat lacak ö rencilerin, kendilerine ba l bir kifliyi yanlar nda Birleflik Krall k a getirmelerine izin verilmeyecek. -Lisans düzeyi alt ndaki kurslar n, ülkenin "uygun ve güvenilir kurumlar listesinde" yer almas gerekecek. Hükümet, vize sisteminin "çok gevflek" olmas nedeniyle elefltiriliyordu. Özellikle 2009 un Noel günü bir ABD uça na sald r girifliminde bulunan Nijeryal Ömer Faruk Abdulmuttalib in daha önce Londra da ö renci oldu unun ortaya ç kmas yla hükümete yönelik bu elefltiriler artm flt. Southampton da bir grup taksi sürücüsü araçlar n n arka cam na hac iflaretinin de bulundu u ka t üzerine ngilizce Konuflan Sürücü yaz s n asarak yabanc lar istemediklerini ilan ettiler. Taksi sürücüleri taraf ndan yap - lan uygulamay rkç l k olarak de- erlendiren belediye yetkilileri araçlardaki yaz lar n kald r lmas - Kürt ve Türk toplumunun yak ndan tan d ve Londra n n önde gelen avukatl k firmalar ndan Duncan Lewis sosyal ve siyasal etkinliklerde yer alarak hukuk alan nda gösterdi i baflar lar n farkl alanlara da tafl yor. Geçti imiz hafta flçi Partisi Milletvekili John Ryan taraf ndan düzenlenen dayan flma yeme ine kat lan çiflleri Bakan Alan Johnson Kuzey Londra n n en büyük avukatl k firmalar ndan biri olan Duncan Lewis yetkilileriyle de görüfltü. JOHNSON DUNCAN LEW S YETK L LER LE SOHBET ETT Salonda bulunan konuklar selamlamak için dolaflan Alan Johnson Duncan Lewis yetkililerinin oturdu u masada firma yetkilileriyle bir süre sohbet ettti. Çal flmalar hakk nda bakana bilgi veren firma yetkilileri daha çok hizmet verebilmek için çok yo un çal flt klar n belirttiler. Duncan Lewis yetkilileri ile bir süre sohbet eden çiflleri Bakan Johnson firma çal flanlar na baflar dileklerinde bulundu. Yollarda Irkç Taksiler Yükselen BNP tehditi ve rkç l k Britanya da art k günlük yaflamda hissedilmeye baflland. Geçti imiz hafta Southampton da bir taksi sürücüsü arac na ngilizce Konuflan Sürücü tabelas ast. n istediler. Southampton Sendikas yetkilisi Perry McMillan, herkesin ngilizce konufltu unu ve bunun bir ayr mc l k konusu yap lmas n n yanl fl oldu unu söyledi. McMillan, kendilerinin taksilere lisans verirken etnik kimliklerine bakmad klar n, herkese eflit davrand klar n söyledi ve pencerlerine döviz asan taksicilerin buna son vermesini istedi.

10 sayfa 10 Ayd nlardan Baflbakan Brown'a Kürt sorununun çözümü için mektup... Tutuklu BDP li belediye baflkanlar ve Kürt siyasetçilerin serbest b rak lmas için aralar nda Noam Chomsky, Ben Bowling, Desmond Fernandes ve Bob Russell n da bulundu u Britanya ve dünyan n önde gelen ayd n ve siyasetçileri Baflbakan Gordon Brown a bir mektup yazarak, BDP lilerin serbest b rak lmas ve Kürt meselesinin çözümü için Türkiye'ye bask yapmas n istendiler. Türkiye de tutuklanan Kürt siyasetçilerinin serbest b - rak lmas için Kürdistan a Bar fl Kampanyas nca haz rlanan ve uluslararas alanda tan nm fl flahsiyetler taraf ndan imzalanan aç k bir mektup Baflbakan Gordon Brown a gönderildi. Yaklafl k 60 kifli ve kurumunun imzas n n bulundu u mektupta, Gordon Brown dan, Türkiye de Kürt politikac lar üzerindeki bask lara son verilmesi için tüm diplomatik kanallar n kullan lmas ve Kürt meselesinin siyasal müzakerelerle çözümü için giriflimde bulunmas isteniyor. Mektupta, Türkiye de 80 e aflk n BDP linin tutuklanmas n n ülkenin bar fl ve istikrar aç s ndan ciddi sonuçlar do urabilecek derinden rahats z edici bir geliflme oldu u ifade edildi. DTP nin 11 Aral k günü Anayasa Mahkemesi taraf ndan kapat ld hat rlat lan mektupta, tutuklananlar n siyasal mücadele yürüten belediye baflkanlar, insan haklar savunucular ve Kürt siyasetçiler oldu- u kaydedildi. fi DDET VE ÇATIfiMA UYARISI Milyonlarca kiflinin DTP ye oy vererek kendi temsilcilerini seçti i belirtilen mektupta, kitlesel tutuklama ve bask lar n Türkiye yi daha fazla çat flma ve fliddete sürükleyebilece i vurguland. Baflbakan Brown a mektup gönderen ayd nlar, Kürtlere yönelik bask lar n ayn zamanda Türkiye nin dünyaya henüz uluslararas davran fl normlar na, siyasi ve insan haklar aç s ndan demokratik sorumluluklar n yerine getirmeye haz r olmad mesaj n verdi ini belirttiler. Mektupta flöyle denildi: E er Türkiye, özelde Kürt vatandafllar, kendi halk yla diyaloga geçemiyor ve toplumunun özlemlerini karfl layam yorsa, o zaman gelecekte Avrupal komflular ile demokratik konularda anlaflmalara varma umudu da az olur. Kürt seçmenler aras nda kitlesel deste e sahip meflru siyasal partileri kapatmakla Türk makamlar, Kürtlerin meflru temel sivil, sosyal ve kültürel taleplerini bast rmaya çal fl yorlar. DAHA FAZLA YABANCILAfiMA UYARISI Türkiye'nin Kürtlere demokratik seçenek ve diyalog yolunu kapatt - belirtilen mektupta, "Bu Kürt kitleleri aras nda sadece daha fazla yabanc laflma ve hoflnutsuzlu a yol açar" denildi. Baflbakan Brown a ça r yapan ayd nlar, "Biz Baflbakana, bu geç kal nm fll a ra men Kürt sorununu bar flç l yönde çözmeyi bafllatmak için Türk hükümetine yönelik stratejisini gözden geçirmesini istiyoruz" dediler. Mektupta, DTP/BDP üyelerinin tutukluluk hallerinin devam n n Türkiye'nin uluslararas insan haklar yükümlülüklerinin aç k bir flekilde ihlalli anlam na geldi i ifade edildi. MEKTUPTA MZASI OLANLAR fiöyle: Yazar ve Dil Bilimci Prof. Noam Chomsky; Tony Benn; Milletvekilleri Barones Sarah Ludford, Jean Lambert, Caroline Lukas, Bairbre De Brun, John Austin, Hywel Williams, Bob Russell, David Drew, Bob Spink, Linda Fabiani; Sinn Fein; Lord Rea; Lord Hylton; Lord Wallace; Mike Mansfield QC; nsan Haklar Avukat Louise Christian; Plaid Cymru Baflkan Dafydd Iwan, Galler Partisi; Pax Christi Baflkan Yard mc s Bruce Kent; Dünya nsan Haklar ve Demokrasi için Avrupa Avukatlar Birli i (ELDH) Baflkan Prof Bill Bowring; ELDH Genel Sekreteri Avukat Thomas Schmidt; Haldane Toplulu u Sosyalist Avukatlar Baflkan Liz Davies; Londra Kings Kolej Ö retim Üyesi Dr Victoria Sentas; Haldane Toplulu u Sosyalist Avukatlar Baflkan Yard mc s Frances Webber; Avukat Hugo Charlton; Uluslararas nsan Haklar Avukat WPD Direktörü Margaret Owen; Politika analisti Nick Hildyard; Soyk r m bilimcisi ve yazar Desmond Fernandes; Antropolog Dr Felix Padel; Tarihçi Ara Sarafian; Londra Kings Koleji Ö retim Üyesi Ben Bowling; Liverpool Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politikalar Bölümü Ö retim Görevlisi Dr David Whyte; Topluluklar n Kriminalize Edilmesine Karfl Kampanya (CAMPACC); Avukat Sugin Praisoody; Yazar Jonathan Bloch; Müzik ve Sanat Profesörü Khatchatur I. Pilikian; skoçya Milletvekilleri Robert Brown, Marlyn Glen, Ken Macintosh, Elaine Smith, Michael Matheson, Christina McKelvie, Dr Bill Wilson, Cathy Peattie; skoçya Topluluklar n Kriminalize Edilmesine Karfl Kampanya Sekreteri Richard Haley; UN SON skoç Toplumu undan Stephen Smellie; K br sl emekli avukat Roger Tompkins; Alman Prof. Dr. Raimund Rütten; Avukat Joachim Rollhauser; Atina Panteion Üniversitesi nden Profesör Maria Paradeisi; Doktor Katerina Papagika; Ö renci Dimitris Stergiopoulos; Drs. Iosifina Iakovidou; Dimitris Tsirkas; Gazeteci Stratis Bournazos; nsan haklar aktivisti Giorgos Karatzas; Drs. Manolis Hatiris; Uluslararas "Resistencias" dergisi; Britanya Kürt Dernekleri Federasyonu (Fed- Bir). Sarah Ludford: Kürtlerle siyasi müzakere yap lmal Liberal Demokrat Parti Avrupa Parlementosu Milletvekili Sarah Ludford, Kürt sorununun demokratik çözümü için Kürt siyasi temsilcileri ile gerçek bir siyasi müzakere yap lmas gerekti ini söyledi. Kürt Konferans n n ikinci günündeki ilk AP deki oturumda konuflan Liberal Demokrat Parti Londra Milletvekili Sarah Ludford, Türkiye de demokrasi için merkezi güç ile merkezi olmayan güçler aras nda do ru bir denge kurulmal diyerek, Türkiye nin AB yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekti inin alt n çizdi. AB nin iç meselelerle ilgilenmedi ine de iflaret eden Ludford, ancak devletin iflleyebilirli i aç s ndan Kürt sorununa demokratik bir çözüm bulunmas gerekti ini ifade etti. Ludford, Brüksel in Kürt meselesine e ilmesi gerekiyor diyerek, DTP yi kapatan Anayasa Mahkemesi için de çarp c bir ifade kulland. Ludford, Anayasa mahkemesi sorunun mu çözümün mü parças d r ona bakmak gerekiyor diye konufltu. DTP kapat lmas olmamal yd fleklinde sözlerini sürdüren Ludford, ifade özgürlü ü konusunda 301. Madde ve ifade özgürlü ünü k s tlayan di- er maddelerin de sorunun bir parças oldu unu sözlerine ek- Liberal Demokrat Parti Londra Milletvekili Sarah Ludford ledi. Büyük siyasi konularda gerçek bir müzakere olmal diyen Ludford, Kuzey rlanda örne ini de gösterdi. Kürt kimli i olanlar dahil, Türkiye vatandafllar n n yeni fleyin ne olaca na karar vereceklerini söyleyen Ludford, Bu yüzden siyasi bir müzakere laz m vurgusunu yapt. Demokratik aç l m konusunda Türkiye de tutarl l k olmad - n dile getiren Ludford, mesaj - n n gerçek bir diyalog oldu- unu belirtti. Ludford, Gerçek bir diyalog gerekiyor. Kürtlerin siyasi temsilcileri ile gerçek bir diyalog oluflturmalar gerekiyor dedi.

11 sayfa 11

12 sayfa 12 Cemevi nde gençli in sorunlar masaya yat r ld Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl Halk nisiyatifi düzenledi i genifl kat l ml yürüyüflten sonra Cemevi nde bir panel düzenleyerek sorunu akademik yönü ile de tart flmaya açt. Panele konuflmac olarak kat lan Licester Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ö retim üyesi Dr. pek Demir ailelerin çocuklar n n geliflimleri üzerinde etkili olabilmeleri için kültürel farkl l klar ö renen ve benimseyen bir anlay fla sahip olmalar gerekti inin alt n çizdi. ngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi salonunda 7 fiubat Pazar günü yap lan panele konuflmac olarak Licester Üniversitesi Sosyoloji bölümü ö retim üyesi Dr. pek Demir ve e itimci Mehmet A ca kat ld lar. Yüzü aflk n dinleyicinin kat ld panelde ilk sözü Dr pek Demir ald. Britanya daki e itimde sosyal devlete ra men etnik ve s n fsal eflitsizlik yafland na dikkat çeken Demir, özellikle göçmenlerin yaflad klar bölgelerde bulunan okullar n e itim kalitesi aç s ndan oldukça yetersiz kald n belirtti. Bu tür okullar için sink school nitelendirmesi yap ld n hat rlatan Demir, çeflitli araflt rmalardan veriler sundu u konuflmas nda Haringey de yaflayan çocuklar n vasat okullarda okuduklar n düflündüklerini aktar rken, bir baflka araflt rman n ise Kürt ö rencilerin dörtte birinin okuldan uzaklaflt rma cezas ald n ortaya koydu unu belirtti. ERKEK ÇOCUKLARI DAHA PROBLEML Yine Türk çocuklar üzerine yap lan çeflitli araflt rmalarda erkek çocuklar - n n daha problemli oldu unun belirlendi ini ifade eden Demir, verilere göre ailelerin erkek çocuklar n geliflimini daha dikkatli takip etmesi gerekti ini kaydetti. Araflt rmaya göre erkek çocuklar n n yüzde 37 si kendisine avukatl k, mühendislik gibi profesyonel meslekler edinmeyi hedeflerken bu oran k z çocuklar nda yüzde 49 a ulafl yor. Britanya daki e itim politikalar n n belirlenmesinde ekonomik anlay fl n etkili odu unu belirten pek Demir sözlerini flöyle sürdürdü: ngiltere de Thatcher, ABD de Reagan ve Türkiye de Özal la birlikte geliflen ve devlet anlay fl na da damgas n vuran neo liberal politikalar e itimde piyasa mekanizmas n n etkili olmas na yol açt. Yeni düzende, okullar flirket, veliler ise müflteri gibi görülmeye baflland. Müslüman ya da Hristiyan okullar ile özel kolejler gibi çeflitli tipte okullar yarat ld. Bu okullar n bir k sm daha popüler, e itim kalitesinin daha yüksek oldu u kurumlar haline gelmeye bafllad. Beyaz-orta s n f ve üzeri ailelerin çocuklar bu okullarda toplanmaya bafllad - lar. Bunun sonucu bu tür aileler daha iyi okullar n oldu u bölgelere tafl nd lar. Ya da bu ailelerin oturdu u bölgelerdeki okullar daha popüler ve baflar l olmaya bafllad. Sosyolojide bu durumu beyaz kaç fl olarak nitelendiriyoruz. A LELERE ÖNEML GÖREVLER DÜfiÜYOR Tekel iflçilerinin yaklafl k iki ayd r süren mücadelesini desteklemek amac yla Day-Mer'in öncülü ünde 5 fiubat Cuma günü, Türkiye Büyükelçili i önünde bir protesto gösterisi düzenlendi. Tekel iflçilerine Londra dan destek olmak için bir süredir Day-Mer taraf ndan yap lan görüflmeler ve toplanan imzalardan oluflturulan Tekel dosyas, Büyükelçilik önünde yap lan bir bas n aç klmas yla kamuoyuyla paylafl ld. Eylemde konuflan Day-Mer Baflkan Ahmet Sezgin, Tekel iflçilerine dayat lan 4/C yasas n n iflçi haklar n tamamen hiçe sayd n, sosyal güvence haklar ndan yoksun b rak lman n yan nda ücretlerde yap lmak istenen kesintilerin kabul edilemez oldu unu belirtti. May s ta genel seçimlerin yap laca ngiltere'de birçok sendikan n, sol ve sosyalist örgütün düzenledi i toplant larda Tekel iflçilerinin direnifli konusunda bilgilendirme yapt klar n belirten Sezgin, AKP'nin bu iflçi düflman tutumunu k narken Tekel iflçilerinin mücadelesi devam ettikçe Day-Mer olarak onlar n mücadelelerinin takipçisi ve destekçisi olacaklar n ifade etti. Sezgin'in ard ndan Savafl Karfl t Koalisyon ad na konuflan, Gareth Jenkins iflçilerin yaflam standartlar n n yükseltilmesi ve sosyal güvencelerinin garanti alt na al nmas için harcanmas gereken bütçelerin savafllara aktar ld na dikkat çekti. Haftal k Sosyalist flçi Gazetesi (Socialist Worker), Haftal k Sosyalist Gazete (The Socialist), Savafl Karfl t Koalisyon ve fl çin Gençlik Mücadelesi aktivistlerinin destek verdi i eylemin sonunda toplanan imzalar, Day- Mer taraf ndan oluflturulan Tekel dosyas ve AKP hükümetini protesto için haz rlanan siyah bir çelenk Büyükelçilik'in kap s na b - rak ld. Ö retim görevlisi pek Demir, ebeveynlere önerilerde de bulundu. Demir sadece parasal zenginlik ve kazan mlar n çocuklar n sa l kl geliflimi için yeterli olmad n vurgulad. Ailelerin çocuklar n n geliflimleri üzerinde etkili olabilmek için kültürel farkl l klar ö renen ve benimseyen bir anlay fla sahip olmalar gerekti inin alt n çizen Demir, ngilizce ö renmenin yan s ra entegrasyona yard mc olacak hobi ve ilgi alanlar n n, çocuklar n yönlendirilmesinde aileler için belirleyici oldu unu söyledi. NG LTERE DEK Tekel iflçilerine Londra'dan destek RenkArt, 7 flubat pazar günü, yeni yönetim kurulu üyelerinin de belirlendi i 3. Ola an Kongresini gerçeklefltirdi. Kültürel ve sanatsal çal flmalarla ad ndan s k s k bahsettiren Renkart 3. Ola an Kongresini yaparak önümüzdeki dönemde çal flmalar yütütecek yeni yönetimini seçti. Divan baflkanl n Ali R za Aksoy un yapt RenkArt Sanat Merkezi 3. ola an kongresinde, geçmifl dönem yönetim kulu üyeleri, bir y ll k çal flmalar n özetleyen faaliyet ve mali raporlar n RenkArt üyelerine sundular. Konserler, kurslar, paneller, söylefliler ve sergilerin yer ald faaliyet ve mali raporlar n n üzerinden RenkArt üyelerinin görüflleri ve önerileri dinlendi. Yeni dönem yönetim kurulu adaylar n n isimlerinin okundu u kongrede adaylar, neden RenkArt ta görev almak istediklerini özetleyen konuflmalar n gerçeklefltirdiler. Oylamaya sunulan isimler, üyeler taraf n- CEZAEVLER NDE 2 B N DOLAYINDA TÜRK YE VE KIBRISLI GÖÇMEN VAR Panelde söz alan Oxford Academy yönticisi ve e itimci Mehmet A ca ise konuflmas nda ngiltere deki cezaevlerinde 2 bin dolay nda Türkiye ve K br sl göçmenin bulundu unu aktararak bafllad. Söz konusu kiflilerin büyük ço unlu- unun genç yafl gruplar na mensup oldu unu belirten A ca, Türkiyelilerin ngiltere ye göçlerinin yo unlaflt 25 y lda önce tekstil atölyeleride sonras nda kebab ve market türü iflletmelerde emek yo- un bir çal flma hayat sergilediklerini kaydetti. Bu durumun ailelerin çocuklar na daha az zaman ay rmas na yol açt n kaydeden Mehmet A ca, bugün yaflanan çeteleflme olaylar n n yaflanan sürecin bir sonucu oldu- unu belirtirken, ailelerin müdahelesinin olaylar n son bulmas nda polisiye önlemlerden daha etkili olaca n savundu. RenkArt 3. Ola an kongresini gerçeklefltirdi dan kabul edildi ve Erdo- an Küçük, Hüseyin Düzgün, lkay Atay, Tijen Gemikonakl, Duygu Çamurcuo lu, Kayahan Kara, Fatma Can, Özge Özgür ve Semin Sinem Ay yeni dönem yönetim kurulu üyeli i yapmaya hak kazand lar. Teflekkür konuflmas yapan Erdo an Küçük yeni dönemde yönetim kurulu üyeleri olarak önemli projeler gerçeklefltirmeyi planlad klar n n da alt n çizdi. Renkart n yeni yönetimi flu isimlerden olufltu: Erdo an Küçük, Hüseyin Düzgün, lkay Akay, Tijen Gemikonakl, Kayahan Kara, Özge Özgür, Semin Sinemay, Fatma Can ve Duygu Çamurcuo lu.

13 sayfa 13 Joan Ryan seçim kampanyas na h z verdi Toplumlar m z n yak ndan tan d Enfield flçi Partisi milletvekili ve yeni dönem milletvekili aday Joan Ryan yapt dayan flma yeme inde destek toplamaya çal flt. Dayan flma yeme ine çiflleri Bakan Alan Johnson, Yüksek Ö renim Bakan David Lammy ve TUC (Trades Union Congress) Genel Sekreteri Brendan Barber in yan s ra milletvekilleri, Belediye Meclis Üyeleri, Halkevi temsilcileri ve ifladamlar kat ld. Enfield Milletvekili Joan Ryan seçim kampanyas n desteklemek için bir dayan flma yeme i düzenledi. Bruce Grove da bulunan Regency dü ün salonunda yap lan dayan flma yeme i için konuklar 3 fiubat Çarflamba günü bir araya geldiler. Joan Ryan n ev sahipli i yapt dayan flma yeme ine çiflleri Bakan Alan Johnson, Yüksek Ö renim Bakan David Lammy, TUC (Trades Union Congress) Genel Sekreteri Brendan Barber ve çok say da milletvekili ile ifl dünyas ndan simalar n yan s ra Kürt ve Türk toplum temsilcileri de haz r bulundular. TOPLUMLARIMIZDAN JO- AN RYAN A TAM DESTEK Toplant ya Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya, Halkevi Direktörü brahim Do ufl, Halkevi yetkililerinden Nafiz Bostanc ve Sultan Gülüm, K br s Demokrasi Derne i, K br s Türk Ticaret Odas, NARTS, ngiltere Türk Dernekleri Federasyonu ve Britanya Türk Kad nlar Derne i nin temsilcileri, Komkar yetkilileri, Ceme- çiflleri Bakan Alan Johnson ile Enfield Milletvekili Joan Ryan toplant ya kat lan Kürt ve Türk ifladam ve toplum temsilcileriyle yak ndan ilgilendiler. vi Baflkan srafil Erbil, Haringey Belediyesi Kabine üyeleri Dilek Do ufl ve Nilgün Canver, Haringey Belediye Meclis Üyesi Ali Demirci, Hackney (soldan sa a) Makbule Günefl, Dilek Do ufl, Feryal Demirci, çiflleri Bakan Alan Johnson, Milletvekili Joan Ryan, Gülay çöz, Ali Demirci, Deniz O uzkanl. Belediye Meclis Üyeleri Gülay çöz, Feryal Demirci ve Deniz O uzkanl, Belediye Meclis üyesi adaylar Yusuf Çiçek, Ali Bak r, Makbule Günefl ile aralar nda Ali Sancak, Tuncel Nalbanto lu, Hüseyin Özer, Hüseyin Uçar, Osman Tango ve Enver Kannur un da bulundu u çok say da ifladam kat ld. Vatan Catering, Gama, Kervan Sofras, Kerman&Co, Premier AV, Çiçek Group ve Diplomat Travel gecenin sponsorlar aras nda yer al rken Türk Hava Yollar da yap lan çekilifllerde 2 kiflilik stanbul-londra bileti sa lad. KUZEY LONDRA DA YAfiAYAN TOPLUMLARIN YANINDAYIM çiflleri Bakan salondaki tüm masalar tek tek gezerek konuklarla sohbet etti. Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya çiflleri Bakan Alan Johnson ve Milletvekili Joan Ryan ile toplumlar m z n sorunlar konusunda görüfl al flveriflinde bulundu. Gördü ü yo un ilgiden memnun oldu u gözlemlenen Joan Ryan teflekkür konuflmas yaparak bir dönem daha meclise aday oldu unu ve seçilmesi halinde Kuzey Londra da yaflayan toplumlar n yan nda olaca n n alt n çizdi. çiflleri Bakan ise salondaki tüm masalar tek tek gezerek konuklarla sohbet etti ve hat ra foto raf çektirdi. Dayan flma yeme inde Yüksek E itim Bakan David Lammy, TUC Genel Sekreteri Brendan Barber ve çiflleri Bakan Alan Johnson birer konuflma yaparak Joan Ryan a desteklerini ifade ettiler. fiç PART S KT DARINDA LONDRA ÇOK KÜLTÜRLÜ B R YAPIYA KAVUfiTU ngiltere'de önümüzdeki aylarda yap lacak genel seçimlerin büyük önem arzetti ini belirten Alan Johnson, Muhafazakarlar n iktidara gelmeleri durumunda ngiltere'nin yeni s k nt larla karfl laca n söyledi. flçi Partisi'nin iktidarda oldu u dönem içerisinde özellikle Londra'n n çok kültürlü bir yap ya kavufltu unu anlatan Johson, Muhafazakar partinin göçmen karfl t politikalar na iflaret etti.

14 sayfa 14 Heathrow ve Manchester Havaalanlar 'nda tam vucut taray c lar Vücudu ç plak gösteren 'tam vücut taray c lar ' geçti imiz hafta Britanya daki havaalanlar nda kullan lmaya baflland. nsan haklar kurulufllar bunun insan haklar na ayk r oldu unu söylüyorlar. Heathrow ve Manchester Havaalanlar nda geçen hafta itibar yla kullan lmaya bafllanan tam vücut taray c lar sivil haklar savunucular taraf ndan tepkiyle karfl land. Kampanyac lar taray c lar n mahremiyeti iflgal anlam na geldi ini savunuyor ve insan vücudunu ç plak olarak sergileyen taray c lar n nsan Haklar Beyannamesi ne ayk r oldu unu söylüyor. Eflitlik ve nsan Haklar Komisyonu (EHRC) bu uygulaman n sadece Müslümanlara, Asyal lara ya da siyahlara uygulanmas n n rk ve din ayr mc l anlam na gelebilece- ini aç klad. Havaalanlar n n yetkilileri ise taray c dan geçmeleri seçilen kiflilerin rk, din ya da etnik temele göre belirlenmedi ini söylüyor. ki yetkili, üst aramas nda güvenlik görevlilerinin flüphelendi i yolcular n taray c dan geçeceklerini söyledi. TAM VÜCUT TARAYICISINDAN GEÇMEY REDDEDEN YOLCULAR UÇA A ALINMAYACAK Öte yandan tam vücut taray - c s ndan geçmeyi reddeden yolcular n uça a al nmayacaklar da ortaya ç kt. Manchester Havaalan nda taray c - n n mecburi olmas ndan sonra bir saatte yaklafl k 60 kifli taray c dan geçti. 46 yafl ndaki Andrew Mark taray c dan geçen ilk kifliydi. Mark, Saklayacak bir fleyim olmad için benim için bir problem yok. Ayr ca sadece birkaç saniye sürdü ü için gecikmemize de yol açmad dedi. Fakat 34 yafl ndaki Türkiyeli yolcu Pakize Durmaz, hava- D fliflleri Bakanl geçti imiz hafta yapt aç klamada son dönemde baflka ülkelerde uyuflturucu tafl d için tutuklanan Britanya vatandafl say s nda ciddi bir art fl oldu unu belirterek, vatandafllar n bu konuda dikkatli olmas gerekti ini belirtti. Bakanl n yay nlad rakamlara göre Ekim 2009'a kadar 1057 Britanya vatandafl n n yabanc ülkelerde uyuflturucu tafl maktan tutukland bildirildi. spanya'da uyuflturucu tafl makla suçlanan Britanyal say s 357 oluken Amerika'da bu say 669 olarak tespit edildi. Avusturalya'da ise toplam 271 Britanyal uyuflturucu tafl - makla suçland. alan görevlilerini ça rarak neden seçildiklerinin aç klanmas n istedi. Durmaz, Taray c dan geçmek çok k sa sürüyor ve geçerken rahats z hissetmedim, fakat ne yapt klar n tam anlam yla bilmiyordum. Bize rastgele seçildi imizi söylediler fakat daha iyi bir gerekçe sunmalar gerekiyor dedi. Ticari dan flmanl k yapan yolculardan Edward Smith, Bu gibi önlemler hayati önem tafl yor çünkü teröristler kural- Binden fazla Britanya vatandafl uyuflturucu tafl maktan tutuklu D fliflleri Bakanl yurtd fl na seyahat eden Britanya vatandafllar n bagajlar nda bilinçli ya da fark nda olmadan uyuflturucu tafl mamalar konusunda uyard. Bakanl n yay nlad rakamlara göre Ekim 2009'a kadar 1057 Britanya vatandafl yabanc ülkelerde uyuflturucu tafl maktan tutukland. UYUfiTURUCU TAfiIMAKLA SUÇLANANLARIN ÇO UNLU U ERKEK Dünyan n farkl ülkelerinde uyuflturucu tafl ma suçlamas yla karfl karfl ya kalan 2582 Britanya vatandafl n n 256's - n kad nlar olufltururken, erkeklerin say s ise 2326 olarak tespit edildi. lara göre oynam yor. Onlar engellemek için teknolojiden sonuna kadar yararlanmal - y z derken; Big Brother Watch (Büyük Birader zliyor) isimli kampanya grubunun lideri Alex Deane, bu gibi uygulamalar n teröristlerin kazand anlam na geldi ini söyleyerek uygulamaya karfl ç k yor. Deane, IRA n n yaflam biçimimizi de ifltirip özgürlü ümüzü engellemesine izin vermemifltik, flimdi de vermemeliyiz diyor. Avrupa Bakan Chris Bryant yapt aç klamada baflka ülkelerde uyuflturucu tafl ma cezas n n yüksek oldu una ve buradaki cezaevi koflullar n n a r oldu una dikkat çekerek, baflka ülkelere seyahat edecek Britanyal lar n uyuflturucular konusunda dikkatli olmalar gerekti ini kaydetti. Sefaret Yaman Direct number: Toyota Üretimi Arabalardaki Üretim Hatas Dünyan n en büyük otomobil üreticilerinden olan Toyota firmas n n geçti imiz hafta yapm fl oldu u aç klamaya göre, Toyota firmas n n 19 Mart 2009 ile 25 Ocak 2010 y l aras nda üretip piyasaya sürdü ü arabalar n gaz pedal sistemlerinde yap m hatas oldu u ortaya ç kt. Bu dönemler aras nda üretilen arabalar n gaz pedallar nda yanl fl üretimden kaynaklanan kusur nedeniyle, arabalar n gaz pedallar n n bas l kald ve dolay s yla araban n h z n n kesilemedi i belirtilmektedir. Önemli sonuçlara yol açabilecek bu üretim hatas ndan dolay Toyota firmas n maddi olarak yaklafl k 2 milyar Dolar civar nda bir zarara u rayaca tahmin ediliyor. 19 Mart 2009 tarihinden bu yana Avrupa ya yaklafl k 1.8 milyon Toyota yap m araban n sat ld tahmin ediliyor. Bunlardan 220,000 tanesinin ngiltere ye sat ld söyleniyor. Bu nedenle ben bu haftaki yaz mda ngiltere deki Toyota kullan c lar n ilgilendirmesi aç s ndan bu konuya de inmek istedim. Toyota Firmas n n aç klamalar na göre, üretimdeki bu kusur ilk defa, 2008 Mart ay nda Amerika da Toyota yap m bir araban n kar flt bir trafik kazas sonras nda yap lan araflt rmalar arabadaki bu hasar ilk defa ortaya ç kard. 4 kiflinin hayat n kaybetti i bu kazada Toyota marka araban n sürücüsü, araban n kontrolünü kaybetmifl ve karfl yönden gelen ambulansa çarpm flt. Çarp flmadan k sa bir süre önce Toyota sürücüsü ilk yard m birimlerini arayarak sürdü ü araban n h z n azaltamad n ve araban n kontrolden ç kt n söylemiflti. Bu kazadan sonra yap lan araflt rmalar baz arabalar n üretiminde araban n gaz pedal ndaki bir üretim bozuklu u nedeniyle gaz pedal n n tak l kald n ve araban n kontrolden ç karak h zland n tespit ettiler. Daha sonra yap lan denemeler, 19 Mart 2009 ile 25 Ocak 2010 tarihleri aras nda üretilen bütün arabalarda bu sorunun mevcut oldu unu ortaya ç kard. Ardarda yap lan denemeler ayn sonucu verince, 25 Ocak 2010 y l nda arabalar n üretimi durduruldu. Toyota üretimi arabalardaki bu üretim hatas ndan kaynakl olarak, Amerika da flu ana kadar rapor edilen 124 trafik kazas bulunmaktad r. UK de flu ana kadar rapor edilen bu sorundan kaynakl herhangi bir kaza bulunmamaktad r. Ancak Toyota yetkilileri özellikle AYGO, iq, YARIS, AURIS, COROLLA, VERSO ve AVENSIS gibi markalar n bu kusurla üretildi ini ve bu marka kullan c lar n n en yak n Toyota bayisine baflvurarak arabalar n kontrol ettirmeleri gerekti ini belirtti. Yeni arabalar n sat ld kiflilerin tek tek aranaca, randevu yap laca ve sat lan arabalar n kontrol edilece i duyuruldu. Ayr ca, bu arabalar kullanan kiflilerin ve yine numaral telefondan Toyota bayilerini arayarak arabalar n n kontrolü için gerekli baflvuruyu yapmalar istenmektedir. Kontrol için gerekli incelemeler önümüzdeki hafta bafllayacak ve yap lan incelemeler için herhangi bir ücret talep edilmeyece i belirtilmektedir. Bu nedenle yukar daki arabalar n kullan c lar n n en k sa sürede yetkili bayilere giderek arabalar n kontrol ettirmeleri gerekmektedir. Bunun yan s ra yaklafl k 200,000 civar nda Peugeot 107 ve Citroen C1 marka arabalar n gaz pedallar n n Toyota üretimi arabalarla ayn oldu u belirtildi. Dolay s yla bu arabalar n da bu risk kategorisi içinde oldu u söylenmektedir. Peugeot firmas n n yapm fl oldu u duyuruya göre yaklafl k 100,000 civar nda yeni üretilen araban n bu sorunu tafl yabilece i belirtildi. Dolay s yla Peugeot ve Citroen marka arabalar n n sahiplerinin de kendi araçlar n kontrol ettirmeleri gerekmektedir. Bunun yan s ra Honda firmas da pazarlad 646,000 üründe yine bu problemin olabilece i ve bu problemin yang na sebep olabilece ini aç klayarak Honda kullan c lar n n da arabalar n servislerine götürüp kontrol ettirmeleri gerek diye aç kland. Yap lan bu aç klamaya göre sorunun araba kullan c lar taraf ndan hemen anlafl lamayabilece i ve sorunun birden bire kendili inden ortaya ç kabilece i belirtildi. Bu nedenle yukar daki araba kullan c lar n n kendi araçlar n ilgili bayilere götürerek kontrol ettirmeleri gerekmektedir.

15 sayfa 15 Gençler Birlik Gecesi nde buluflacak Gençlerin yaflad klar sorunlar n benzer oldu unu, çözümün de birlikten geçece i düflüncesiyle yola ç kan Day-Mer Gençlik ve Youth Fight For Jobs adl gençlik organizasyonlar Birlik Gecesi düzenleyecekler. 20 fiubat günü yap lacak olan gece bir bas n aç klamas ile duyuruldu. Gençler Day-Mer de bir bas n aç klamas düzenleyerek Birlik Gecesi hakk nda bas n bilgilendirdiler. Day-Mer Gençlik ve Youth Fight for Jobs adl gençlik örgütü Birlik Gecesi düzenleyecekler. Gece bir çok sendika ve Hackney Solidarity Network taraf ndan da destekleniyor. 20 fiubat günü saat da yap lmas planlanan birlik gecesi Raund Chapel de yap - lacak. Birlik gecesine Denge Siyam, Mariama gibi sanatç lar kat lacak ve folklor gösterileri düzenlenecek. Tart flmalar n da yap laca geceye çok say da gencin kat lmas bekleniyor. E T M HARCAMALARI SÜREKL KES L YOR Day-Mer in Stoke Newington da bulunan merkezinde yap lan bas n aç klamas ile duyurulan gecenin amac n Day-Mer Gençlik yetkililerinden Oktay fiahbaz flöyle aç klad : Herkes gençli in çeteleflti ini ve daha kötüye gitti ini söylüyor. Tabi gençli in neden bu duruma geldi i konusunda çok fazla görüfl belirtilmiyor. Ortaokullar da h zla özellefltiriliyor, kollejler ve kurslar her gün kapat l yor, e itim harcamalar sürekli kesiliyor. Üniversitelerde grantlar ortadan kalkt ve y ll k harçlar bugün 3 bin 500 e kadar yükseldi. Sorunlar sadece Türkiye li gençlik yaflam yor, tüm gençler benzer sorunlar yafl yorlar. En zengin ve en fakir bölgelerde de çetelerflmeler var. Sorunlar ortak olunca çözümün de ortak çal flmalarda yakalanaca n düflünüyoruz ve bu anlamda bir ad m at yoruz. Yapaca m z gece ayn zamanda BNP ye karfl 13 Mart ta yapaca - m z yürüyüfle de davet olacak. Gik-Der de gençlik sorunlar ele al nd Göçmen flçiler Kültür Derne i Gençlik Komisyonu taraf ndan düzenlenen Çeteleflme ve Yozlaflma konulu panelde gençlerin günümüzde yaflad klar sorunlar ele al nd. Göçmen flçiler Kültür Derne i nde düzenlenen Çeteleflme ve Yozlaflmaya Karfl konulu panelde gençlerin günümüzde yaflad klar sorunlar ve bu sorunlar n nas l çözülebilece i konusu masaya yat r ld. Panelde Derman yetkilisi Nursel Tafl, Refugee Therapy Centre Menejeri Aida Alayarian ve Gik-Der Gençlik Komisyonu üyesi Dilara Do an söz ald lar. Konuflmac lar sorunun aileden ve e itimsizlikten kaynakland n vurgulad lar.

16 sayfa 16 Kürdistan slam Birli i nin kuruluflu Londra da kutland Bir çok Kürt ve Arap Parti ve örgütünü bünyesinde bar nd ran Kürdistan slam Birli i kuruluflunun 16. y ldönümünü Londra da coflkulu bir etkinlikle kutlad. Britanya, Irak ve Kürdistan bayraklar n n as ld etkinlikte siyasi gruplar ad na konuflmalar yap ld. 1994y l nda Kürdistan da kurulan ve bünyesinde Komünist Parti de dahil bir çok parti ve örgütü bar nd ran Kürdistan slam Birli- i 16. kurulufl y l dönümü nedeniyle bir çok ülkede kutlamalar yapt. 7 fiubat Pazar günü Londra da yap lan kutlamalara ise yaklafl k 450 kifli kat ld. Kürçe ve Arapça konuflmalar n yap ld kurulufl y ldönümü kutlamalar Shordich de bulunan Haggerston okulunun spor salonunda yap ld. Kürdistan slam Birli i Denetim Kurulu Üyesi Atta A. birlik ve geceye iliflkin flu aç klamay yapt : Komkar n davetlisi olarak Londra ya gelecek olan araflt rmac - yazar Mehmet Bayrak dernek binas nda 21 fiubat Pazar günü saat da bir konferans verecek. Komkar yönetimi yapt bir aç klama ile Bayrak n verece i Kürt Sorunu, Dersim ve Alevilik konulu konferansa herkesin davetli oldu unu belirtti. Kürt slam Birli i Denetim Kurulu Üyesi Atta A. SLAM HAREKETLER DEMOKRAT K fiek LDE MÜCADELE ETMEN N GERE NE NANDILAR Birli imiz 1994 y l nda Kürdistan da kuruldu. O dönemlerde Kürdistan da slami bir hareketin varl na ihtiyaç duyuluyordu. slamc Kürtlerin bir ço u önceden silahl faaliyet yürütüyorlard, peflmerge olarak k rsal alanlarda dolafl yorlard. Ancak sonra silahlara gerek olmadan bir birlik halinde çal fl laca görüldü ve K U (Kurdistan slamic Union) kuruldu. slami hareketler demokratik flekilde mücadele etmenin gere ine inand lar ve islami birlik kuruldu. Biz de her y l bulundu umuz her alanda birli in kuruluflunu kutluyoruz ve bugün burada 16. Kurulufl y ldönümünü kutluyoruz. Ben Yekgirtiya slamiye Kürdistan ögütündenim. Bu birlik içinde çok say da örgüt var. Kutlamalara Komünist Parti, Sosyalist Parti, Komala slami, Irak slam Partisi ve herhangi bir örgüte ba l olmayan toplum liderleri ve din adamlar kat ld lar. Mehmet Bayrak Komkar'da konferans verecek... Aleviler ve Kürtler konusunda önemli kitaplara imza atan araflt rmac -yazar Mehmet Bayrak Kürt Sorunu, Dersim ve Alevilik konulu bir konferansa kat lmak üzere 21 fiubat ta Londra ya geliyor. Araflt rmac -yazar Mehmet Bayrak Etkinli e çok say da kifli kat ld. MEHMET BAYRAK Mehmet Bayrak Ankara Dil Tarih Co rafya Fakültesi Türkoloji bölümünü okudu. T P (Türkiye flçi Partisi) çal flmalar na aktif olarak kat ld y l nda Gelecek Dergisi nde yazmaya bafllad ve 1973 y l nda ilk kitab n yay nlad. lk kitab n n yay nlanmas ndan günümüze kadar geçen süre boyunca bir çok konuda araflt rmalar yapt. Bayrak n Türkoloji, Kürdoloji ve Alevilik konular nda yaz lm fl 25 kitab bulunuyor. Ali Has HUKUK KÖfiES Yabanc Ehliyet Kulanmak Eminim hepiniz ngiltere deki basit sürücü kurallar ndan haberdars n zd r. Araba ve motorsiklet için 17 yafl ve üzerinde olman z, orta ebattaki araç için 18 yafl üzeri, t r ve otobüs gibi a r tafl tlar içinse 21 yafl ve üzeri olman z gerekmektedir. Bu araçlar kullanmak içinse geçerli ehliyet d fl nda sigortaya ihtiyac n z vard r. Ayn zamanda flöförlü ünüzü etkileyebilecek sa l k sorununuz olmamal, bütün bunlar n yan s ra DVLA ye bildirimde bulunmak zorundas n z. E er sonradan sa l n zda bir sorun olursa bunu da ayn flekilde deklere etmeniz gerekemektedir. Bu hem kendiniz hem de di er araç kulan c lar n n hayat n riske atmaman z için flartt r. Bunlar herkesin bildi i genel bilgilerdir. Peki yabanc ehliyet sahibi olanlar n durumu nedir? Örne in ngiltere ye turist vizesi ile gelenler, ö renciler veya ngiltere ye yeni girifl yapm fl kifliler gibi. Bu tür kifliler iki kategoriye ayr lmaktalar. Avrupa Birli i ne ve Avrupa Ekonomik Toplulu u na (EEC) ba l ülke vatandafllar ve olmayanlar. lk olarak AB ve EEC ülke vatandafllar na bakal m. fiu ülkeler AB ve Ekonomi Birli ine girmektedirler; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, K br s, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, H rvatistan, rlanda, talya, Letonya, Litvanya, Malta, Danimarka, Norveç, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, spanya, sviçre ve ngiltere. E er yukar daki herhangi bir ülkeye ait ehliyetiniz varsa ve ngiltere ye geçici olarak geldiyseniz (örne in turist olarak) o halde geçerli olan bütün tafl tlar kullanabilirsiniz. Yine bu ülkelerden ngiltere ye yerleflme amac yla gelmiflseniz ve kendi ülkenize ait sürücü ehliyetiniz varsa o zaman ngiltere de 70 yafl na kadar veya yerleflmenizden sonra üç y l boyunca (hangisi daha uzunsa) araç kulanabilirsiniz. Fakat bu süreç t r sürücüleri, otobüs ve dolmufl gibi araçlar için de iflmektedir ki bunlar n detaylar na burada girmeyece im. Belirtilen dönem bittikten sonra normal ngiltere ehliyetini almal s n z. Bu sözü geçen ülkelerden gelmifl olup ehliyeti bulunan herkes kendi ülkesinde kanunlar neyi gerektirirse gerektirsin burada DVLA a sa l k durumlar n tamamiyle bildirmek zorundad rlar. E er EU veya EEC ülkelerinden gelen ö renciyseniz ve ehliyetiniz varsa o zaman ngiltere de araba veya motorsiklet kullanabilirsiniz. E er ülkenizde ehliyetiniz yoksa o halde ngiltere de en az ndan 6 ay boyunca kald n z kan tlarsan z ngiltere ehliyetine baflvurabiliriniz. E er ngiltere ye ziyaretçi, ö renci veya yerleflme amac yla geldiyseniz ve kendi ülkenizde ehliyetiniz varsa yine de belli bafll prosedürleri yerine getirmeniz gerekmektedir. Söz konusu prosedür, ne kadar süre ile araba kullanabilece inizi ve hangi tafl tlar kullanabilece inizi belirler. ngiltere ye ziyaretçi olarak gelenler 3.5 ton a rl ndaki 8 kiflilik tafl tlara kadar kullanabilirler. Bu kiflilerin ehliyetleri ngiltere de 12 ay boyunca geçerlidir. AB ve EEC ülkesi olmayan ülkelerden gelip de ngiltere ye yerleflmek isteyen kifliler ve s radan normal bir ehliyeti bulunanlar vatandafl olduktan sonra 12 ay boyunca kullanabilirler. Bu süreç içerisinde ehliyet s navlar n geçmelidirler. Fakat bu kifliler ngiltere vatandafllar için geçerli olan acemi kurallar n örne in L iflaretini arabaya takmak, veya yan nda üç senelik ehliyeti olan bir kifli ile yola ç kmak veya otobana girmememek gibi kurallardan muaft rlar. E er 12 ay içerisinde ehliyet s nav n geçemezseniz o zaman sürücü olarak araç kulanamas n z ve acemi sürücü kurallar na tabi tutulursunuz. Bu konu ile ilgili yasa aç kça bahsetti imiz 12 ayl k sürecin kiflinin ngiltere oturumlu durumu bafllamas itibariyle geçerlidir. Bu asl nda aç kça belirlenmifl bir kural de ildir. Çünkü oturumludan tam olarak ne demek istendi i belli degil. Örne in bu ngiltere ye ayak bast n z ilk günden mi yoksa yasal oturum hakk na sahip oldu unuz zamandan itibaren mi say lmaya bafllayacakt r? Ço u kiflinin görüflü bu 12 ayl k dönem konusunda yasan n belirlemesinin ngiltere ye giriflinizden itibaren bafllamas yönündedir. Fakat asl nda bunun böyle oldu u hiç bir yerde aç kça belirtilmemektedir ve bu konu hiç bir zaman mahkemede tart flma konusu olmam flt r. E er tart fl lsayd belki de net bir tan m oluflabilirdi.

17 sayfa 17 Britanya da kaçak kalmak Yeni yasal düzenlemeler ve s k kontroller nedeni ile Britanya da kaçak kalmak gittikçe zorlafl yor. Britanya da hukuki statüsü bellirsiz kaçak göçmenlerin durumu ve hükümetin kaçak göçmen sorununa yaklafl m n konunun uzman olan Stuart Karatafl Avukatl k Firmas ndan Stajyer Avukat brahim Aytaç a sorduk. Aytaç ço u kifliyi yak ndan ilgilendiren ancak cevab bulunamayan sorunlara aç kl k getirdi. Hasan Uflak Telgraf Gazetesi Bu ülkede çok say da kaçak göçmen var ve bu konuda çok fley söyleniyor. Bazen af ç kar laca da söyleniyor. Konunun uzman olarak bu konuda bizi ayd nlat r m s n z? Öncelikle af demeyelim. Halk n aras nda daha çok af diye konufluluyor ama yap lmak istenen af de ildir. çiflleri Bakanl 2006 y l nda bir aç klama yapt ama toplumlar m z bunun af olabilece i fleklinde yorumlad lar. Ancak çiflleri Bakanl say lar o tarih itibar yla 450 bin kadar olan kaçak göçmenlerin durumunu bir daha gözden geçirmek istedi. Olay n özü budur. Kimlerin dosyas n gözden geçirecekler? Tüm mahkeme haklar n kullanm fl (iltica etmifl, Ankara Antlaflmas yapm fl, vs) olan ve hiç bir hakk olmayan kiflilerin durumunu yeniden gözden geçirmeyi amaçlad lar. Asl nda çiflleri Bakanl 2011 y l Haziran ay na kadar 450 bin dosyan n hepsini sonuçland rmak istiyor. Dosyalar n yeniden ele al nmas ile olumlu görmediklerini s n r d fl edecekler, olumlu gördüklerine oturum verecekler. Olumlu olman n ölçüleri nelerdir? gittikçe zorlafl yor Kiflinin kaç seneden beri bu ülkede oldu una bak - l r. Uzun süre burada olan kiflilerin daha fazla art lar olabiliyor. Bu ülkede çocuk sahibi olmufl olabilirler ya da baflka ba lay c nedenleri olabilir. Mesela kiflinin iltica davas tamamen bitmifltir ama biz nsan Haklar ile ilgili 8. maddeden baflvurarak kiflinin burada bir hayat kurdu unu ve aile fertlerinin bir k sm n n burada yaflad n ve 10 y l n çok uzun bir süre oldu unu, bu süre sonras nda müvekkilimizin Türkiye ye ya da baflka ülkeye gönderilmesi insan haklar na ayk r d r diye baflvurarak ya inisiyatif kullanmalar n ya da müvekkilimizin durumunun yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz. Bu bir ricad r. Yasal olarak yetkililer bunu yapmak zorunda de illerdir. Biz de bu baflvuru ile s n rl kalm yoruz ve müvekkilimizin durumunu destekleyecek gerekli evraklar da gönderiyoruz. Müvekkilin bu ülkede çocuklar do muflsa do um sertifikalar, çocuklar okula gidiyorsa bunun belgeleri, e er kendisi bir iflle ilgileniyorsa bunu belgelemek, zaman içinde bu ülkede dini evlilik yapm flsa veya geleneklere göre dü ün yapm flsa bunun fotolar n al yoruz, dü ünlerine gelmifl olan aile çevresinden mektuplar al yoruz yani k saca müvekkilimizin durumunu destekleyecek her türlü belgeyi topluyoruz. Aç kças kifli bu ülkeye entegre oldu unu kan tlayabilirse biz de bunu belgeleri ile çiflleri Bakanl na sunarak müvekkilimize oturum hakk talep ediyoruz. Daha önce baflka bir Avrupa ülkesinde Stuart Karatafl Avukatl k Firmas ndan Stajyer Avukat brahim Aytaç baflvuru yapanlar n durumu nas l ele al n yor? 450 bin dosya olarak verilen rakam n içinde her türlü dosya var. Bu dosyalar bir flekilde sonuçland racaklar olumlu ya da olumsuz. çiflleri Bakanl ile temaslar m zda ö rendi imize göre flimdiye kadar sonuçland rd klar dosyalar n say s 150 bini geçmiyor y l na kadar tüm dosyalar bitiremeyecekler. Böyle bir durumda müvekkilleriniz neler düflünüyor? Uzun süre bir flekilde bu ülkede kalan müvekkillerimiz ö renmek istedikleri en önemli konu oturum al n p al namayaca d r. Bu konuda kimse yüzde yüz garanti veremez. Bazen baflvuru yap yoruz ve müvekkilimizin dosyas aktif hale geliyor ve o kifliyi alabiliyorlar da. Gönderdi imiz belgelerde kiflinin detaylar da yaz l oluyor ve onu tutup s n r d fl etme durumlar da olabiliyor. E er müvekkilimizin Birtish pasaportlu efli varsa ve çocuklar varsa biz de bu süreçte gereki ifllemleri titizlikle yap yoruz. Kesin bir sonuç al nabilecek mi? Bu soruya kimse yüzde yüz evet diyemez. Peki yasal hiç bir hakk olmayan ve kaçak olan bir kiflinin adresini nas l vereceksiniz? Zaten müvekkilin nerede oturdu unu beyan etmek gerekecek ve belge toplamam z gerekiyor. Bu baflvurularda bazen çiflleri Bakanl dosyan n gözden geçirilmesini kabul ediyor, ancak kiflinin imza vermeye gitmesini istiyorlar. Tabi bu durumda müvekkilimiz al konulma korkusu ile imzaya gitmek istemiyor ve dosya bafltaki hale dönüyor. Yaflad m z en büyük sorunlardan birisi budur. Sizce hükümet nas l bir çözüm düflünüyor? Bizim yapt m z baflvurulara gelen cevaplardan anlad m kadar yla, ailesi olanlar ya da bu ülkeye entegre olmufl kiflileri ve de devlete yük olmayacaklara oturum hakk veriyorlar. Bu durum memurdan memura de ifliyor ama kiflinin dil bilip bilmedi i, tahsili olup olmad, kendi gücü ile geçinip geçinmedi ini göz önünde bulunduruyorlar. Bekar olanlar, bu ülkede hiç bir aile ba olmayanlar, okula gitmemifl olanlar n çok daha küçük bir flans var. Bakanl k tüm baflvurular - m zda entegre olup olmad n görmek istiyor. Entegre, entegre ve entegre diyorlar. Türkiye den evlilik vizesine baflvuranlar için de zorluk getiriyorlar ve daha çok koflul koymak istiyorlar. Ona karfl da insan haklar yasalar var. Bu entegre olay n bir gerekçe olarak m kullan yorlar? Bir kiflinin bu ülkede yaflayan biri ile evlenmesi için kendisini bu ülkeye entegre etmesi gerekmiyor. ngilizce bilip bilmemek bir kiflinin evlenip evlenmemesine neden olamaz. Bu tamamen insan haklar na ayk r d r. Uzun y llardan bu yana bu ülkede yaflayan ve flimdi kaçak durumda olanlar için ne tavsiye edersiniz? nsanlar asl nda tüm yollar denediler ama oturum alamad lar. Baz insanlar da durumunun ne oldu unu bilmiyor. Bu baflvurular yap l rken kiflinin her fleyi göze almas laz m. Kendi koflullar n iyi de erlendirerek bu tür baflvuru yap p yapmayacaklar na karar vermeleri gerekiyor. Kifli dosyas n n sonuçlanmas n istiyorsa bir fleyler yapmal d r. Eski dosyalardaki adresler genellikle eskimifltir ve fliflleri Bakanl o adreslere mektup gönderir ve belli süre içinde cevapland r lmam fl mektuplar dosyay daha da olumsuzlaflt r r. Böyle bir durumun art lar ve eksileri vard r. Kiflinin kendi koflullar n gözönüne alarak iyi bir de erlendirme yapmas gerekiyor. Bu ülkede kaçak yaflayanlar için her geçen gün çember daralt l yor. fl yerlerine bask nlar yap l yor, otubüs duraklar nda bile kontrol yapabiliyorlar.

18 sayfa 18 Aflk skandal milli kaptanl yedi Ad bir baflka futbolcunun eski k z arkadafl yla gizli aflk yaflad dedikodular na kar flan ngiltere Milli Tak m 'n n en önemli isimlerinden Chelsea tak m oyuncusu John Terry kaptanl ktan al nd. ngiliz Milli Tak m Teknik Direktörü Fabio Capello, günlerdir gazete manfletlerinde ismi Frans z bir kad nla aflk yaflad söylentileriyle yer bulan John Terry'yi kaptanl k görevinden ald. Terry, uzun y llard r ngiltere Milli Tak m 'n n kaptanl n yap - yordu. Bu karar ngiltere Milli Tak m 'n n menfaatlerini düflünerek ald aç klamas n yapan Capello, "Uzun süre düflündükten sonra, John Terry'yi kaptanl ktan alman n en iyi yol olaca na karar verdim. Terry, kaptanl k görevini en iyi flekilde yerine getirmifltir. Ancak milli tak m n menfaatlerini düflündükten sonra bu karar verdim."dedi. YEN KAPTAN R O FERD AND John Terry'nin yerine bundan sonra ngiltere Milli Tak m kaptanl n Manchester United' n defans oyuncusu Rio Ferdiand yapacak. Kararla ilgili yorum yapan John Terry ise Fabio Capello'nun karar na sayg l oldu unu ve milli tak m n baflar s için bundan sonra da elinden geleni yapaca- n söyledi. Bu arada skandal olaydan sonra al nan karara iliflkin Baflbakan Gordon Brown'dan da yorum geldi. Brown, "Karar teknik direktörün verece i karard r. Zaten karar verilmifltir. Bence insanlar da bu karara sayg gösterecek."dedi. Geçti imiz günlerde John Terry'nin Chelsea'den eski tak m arkadafl Wayne Bridge'in eski k z arkadafl Frans z manken Vanessa Perroncel'le evlilik d fl bir iliflki yaflad ortaya ç km flt. Britanya'n n Peterborough bölgesinde yaflayan Dan Martin isimli bir sporcu ö retmen Atlas Okyanusu'nu yüzerek geçen ilk insan olmay hedefliyor. May s ta Kanada dan bafllayaca 18 ayl k küresel triatlon için antrenmanlar n ve ba fl toplamay sürdüren Dan Martin, Kanada n n Nova Scotia sahilinden Fransa n n Brest kentine kadar 5 bin kilometre yüzdükten sonra, Avrupa y bisikletle geç- John Terry Vanessa Perroncel Sporcu ö retmen okyanusu yüzerek geçecek... meyi planl yor. 28 yafl ndaki ö retmen Rusya ve Sibirya y y l n en so uk zaman nda katedip, Bering Bo az ndan Alaska ya geçtikten sonra tüm Kanada y koflarak aflmay ve yüzmeye bafllad Nova Scotia ya ulaflmay amaçl yor. Bu inan lmaz mücadelesinde tüm dünyadaki öksüz ve yetim çocuklar için en az 1 milyon sterlin toplamay hedefleyen macerac Martin in seyahatinin en uzun k sm, 4 ay civar nda sürmesi beklenen Atlas Okyanusu nu yüzerek geçmek olacak. Martin, Atlantik i geçerken kendisine bir teknede herfleyi kaydedecek bir kameraman n da bulundu u 5 kiflilik bir ekip efllik edecek. Kimi yerleri 8 santigrat derece s cakl - ndaki okyanusta günde 8 saat yüzecek Martin, günde üç kez de mola verecek. Milletvekillerinin yar dan fazlas gere inden fazla ödenek kulland... Geçen yaz ülke siyasetini efli az görülen bir ahlaki krize sürükleyen Harcama Skandal n n sonras nda yap lan soruflturma kamuoyuna aç kland. Soruflturmaya göre milletvekillerinin yar dan fazlas gere inden fazla ödenek kulland. Britanya siyasetini büyük bir ahlaki krize sürükleyen harcama skandal n n sonras nda yap lan soruflturmaya göre milletvekillerinin yar dan fazlas n n gere inden fazla ödenek kulland ortaya ç kt. Ba ms z hesap uzman Sir Thomas Legg' n yapt inceleme sonras, milletvekilleri, ald klar ödeneklerden 1 milyon sterlinden fazlas n geri ödemeye zorlanacaklar. Milletvekillerinin geri ödeyecekleri paran n yaklafl k 1 milyon 100 bin sterlin oldu- u, milletvekili ödenekleriyle ilgili soruflturman n ise 1 milyon 200 bin sterline mal oldu u belirtiliyor. Öte yandan skandalla ilgili olarak bu hafta baz milletvekilleri hakk nda cezai kovuflturma bafllat laca dile getiriliyor. Elementary ngilizce ö renme s n f bafllam flt r. KCC de Pazartesiden Perflembey e kadar elementary sevyesinde ingilizce ö renme s n flar bafllam flt r. Ders ücreti 1 tur ve okul esnas nda ücretsiz krefl bulunmaktad r.

19 sayfa 19 Shell'in kâr düfltü, iflten ç karmalar h zland... ngiltere'nin en büyük ikinci petrol flirketi olan Shell'in 2009 kâr yüzde 69 gerilerken flirket, 1000 iflçinin daha ifline son verece ini aç klad 'de 31.4 milyar dolar kâr eden ngiltere'nin en büyük ikinci petrol flirketi Shell, 2009 y l nda ancak 9.8 milyar dolar kâr edebildi. fiirketin 2009'un dördüncü çeyre- indeki kâr ise yüzde 75 ile çok daha sert bir düflüfl kaydetti. Aral k ay na kadar olan 3 ayl k dönemde gelirler 743 milyon sterline gerileerken bir y l önce ayn dönemde gelir 3 milyar sterlin olmufltu. Konuyla ilgili aç klamada bulunan Shell CEO'su Peter Voser "Petrol fiyatlar bir y l önceye k yasla artm fl durumda ancak do al gaz fiyatlar ile rafineri kâr marjlar ciddi flekilde düfltü. Bu düflüfl zay flayan talepten kaynakland. H zl bir toparlanma öngöremiyoruz ve 2010 için beklentilerimiz de belirsiz" dedi. Shell flimdi kâr ndaki bu düflüflü maliyet kesintisi ile telafi etmeye çal flacak. flten ç karmalar ise kap da. Geçen y l 5 bin kiflinin ifline son verilmesinin ard ndan geçen hafta yap lan aç klamaya göre bu y l da en az 1000 Shell çal flan iflini kaybedecek. Bu hafta Exxon Mobil ve BP de 2009 dördüncü çeyrek verilerini aç klam flt. Exxon Mobil'in kâr yüzde 23 gerileyerek 6.05 milyar dolar oldu. BP ise 4.3 milyar dolar net kâr duyurdu. Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa da 13. s rada... Rüzgar enerjisinden elektrik üretim kapasitesi 2007 y l sonunda sadece 147 megavat olan Türkiye, son 2 y lda yapt - atakla 2009 sonunda bu rakam 801 megavata yükseltti. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birli- i'nin verilerine göre 2 y l önce Avrupa'da 16'nc s rada bulunan Türkiye, rüzgar enerjisi kapasitesine 2008 y l nda 311 megavat ve 2009'da 343 megavat ilave edince Belçika, Norveç ve Polonya'y geride b rakarak 13'üncü s raya yükseldi. Geçen y l Avrupa'da en büyük rüzgar enerjisi üreticileri 25 bin 700 megavatla Almanya ve 19 bin 149 megavatla spanya olurken 4 bin 850 megavatla talya, 4 bin 492 megavatla Fransa ve 4 bin 51 megavatla ngiltere ilk 5'i oluflturdu. Rüzgar enerjisinde 3 bin 535 megavatla Portekiz, 3 bin 465 megavatla Danimarka, 2 bin 229 megavatla Hollanda, 1560 megavatla sveç, 1260 megavatla rlanda, 1087 megavatla Yunanistan ve 995 megavatla Avusturya Türkiye'nin önünde s raland. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birli i, geçen y l Avrupa'da yeni elektrik enerjisi üretim kapasitesinde yüzde 39 payla rüzgar santrallerinin ilk s raya yerleflti ini ve 2008 sonunda 65 bin 741 megavat olan rüzgar enerjisi üretim kapasitesinin 13 milyar Avro yat r mla geçen y l sonunda 76 bin 152 megavata ulaflt n duyurdu. Vodafone'un yüzü güldü ngiltere GSM devi Vodafone, 31 Aral k ta sona eren 2009 y l üçüncü çeyre inde gelirinin yüzde 10.3 artarak, 11.5 milyar Sterlin oldu unu aç klad. Vodafone, 2009 y - l üçüncü çeyre- inde gelirini yüzde 10.3 art rd. fiirket kar n n 11.5 milyar Sterlin oldu unu aç klad. Vodafone un gelirlerinin yükselmesinde, Euro nun de erlenmesi ve bir y l önce uygulamaya Japonya'da Nihon Keiza Shimbun gazetesi ve devlet televizyonu NHK, Toyota araçlar - n n frenlerinde yaflanan sorunlar nedeniyle ABD ve Japonya'da 270 bin adet Prius modeli otomobilin geri ça r laca n duyurdu. Bu haberin ard ndan kredi derecelendirme kuruluflu Standard & Poors da (S&P) Toyota ile ifltiraklerinin durumunu negatif izlemeye ald ve "AA" olan notunu düflürebilece i uyar s nda bulundu. S&P, bu olaylar n flirketin kalite konusundaki itibar n etkileyebilece ini de ifade etti. Bir di er kredi derecelendirme kuruluflu Fitch de 28 Ocak'ta Toyota'n n durumunu "negatif izleme'ye alm fl ve "A" olan uzun vadeli kredi notunu düflürebilece i uyar s nda bulunmufltu. Bafl ndan bu yana flirketin yaflad krize zaman nda ve do ru müdahale edemedi i yö- koydu u 1 milyar sterlinlik maliyet kesintisi program etkili oldu. Operatörün veri geliri ise ilk kez 1 milyar sterlini geçerek, geçen y l ayn döneme göre yüzde 17.7 oran nda yükseldi. Toyota zor günler geçiriyor Gaz pedal n n tak lmas ve fren sorunu gibi teknik problemler nedeniyle milyonlarca arac n geri ça ran ve 8 modelinin üretimini durduran Japon otomotiv devi Toyota zor günler geçiriyor. nünde elefltirilere maruz kalan Toyota Baflkan Akio Toyoda ise müflterilerinden özür diledi ve "Araçlar m z güvenlidir, bize güvenmeye devam edin" mesaj verdi. Toyota'n n aç klad rakamlara göre, ilk kez 1997 y l nda piyasaya sürülen ve flu anda üçüncü nesli sat lan Prius modelinden flimdiye kadar 1.6 milyon adet sat ld. Dünyan n en fazla satan hibrid arac Prius'un freniyle ilgili ABD ve Japonya'da yap - lan flikayetlerin toplam 180'i buldu. FORD'DA DA FREN SORUNU ÇIKTI Toyota'n n ard ndan ABD'nin en büyük otomobil üreticilerinden Ford da hibrid modellerinde fren sorunu saptand n aç klad. Ford'un internet sitesinden yap lan aç klamada, sorunun Fusion ve Milan model hibrid araçlarda saptand, müflterilere ücretsiz olarak gereken yard m n sa lanaca- vurguland.

20 sayfa 20 Ayd n Öztürk Sevgililer Günü için Kitapevi nde AS & MASUM Organizasyon un Tottenham daki Kitapevi nde düzenleyece i sevgililer günü özel gecesine sevda fliirlerinin ve türkülerinin duygu yüklü yorumcusu Ayd n Öztürk kat lacak. AS & MASUM Organizasyon, 410 High Road Tottenham adresinde bulunan Kitapevi nde sevgililer günü için özel bir gece düzenliyor. 13 fiubat Cumartesi ve 14 fiubat Pazar günü düzenlenecek geceye sevda fliirlerinin ve türkülerinin duygu yüklü yorumcusu Ayd n Öztürk kat lacak. MEC construction sponsorlu- unda, B Z M FM ve Toprak UK katk lar yla organize edilen gecede Fix Menü fiyat 25 sterlin. Fix menü içinde so uk, s cak meze, meflrubat ve ana yemek olacak. Gecede ayr - ca çekilifl yap lacak ve flansl misafirlere Yusuf Güney konser bileti verilecek. Gece ile ilgili daha fazal bilgiyi (Dereza) telefondan alabilirsiniz veya adresine atabilirsiniz. Ayd n Öztürk

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı