CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CENAZE NAMAZI KANA BULANDI"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr SURÝYE DE ÞÝDDETÝN BÝLÂNÇOSU: 900 ÖLÜ CENAZE NAMAZI KANA BULANDI BASKI REJÝMÝNE KARÞI ÝSYAN DALGASI BÜYÜRKEN, GÜVENLÝK GÜÇLERÝ CENAZE NAMAZI KILANLARI BÝLE HEDEF ALMAKTAN ÇEKÝNMÝYOR. Rastgele ateþ açýlýyor u Su ri ye'nin Hu mus þeh rin de öl dü rü len ler i çin dü zen le nen ce na ze tö re nin de gü ven - lik güç le ri nin a teþ aç ma sý so nu cu çok sa - yý da ö lü ve ya ra lý ol du ðu be lir til di. Re u - ters'ýn ha be ri ne gö re, ön de ge len in san hak la rý hu kuk çu su Ra zan Za i to u na, da ha ön cen öl dü rü len 10 gös te ri ci nin ce na ze tö - re ni nin de ka na bu lan dý ðý ný söy le di. Arap baharý gecikiyor u Bu ül ke de ki a yak lan ma la rýn baþ la - ma sýn dan bu gü ne ka dar öl dü rü len le rin sa yý sý, E sad re ji mi ne mu ha lif grup la rýn ver di ði ra kam la ra gö re 900'ü aþ tý. Bu ra kam lar, Ku zey Af ri ka ve Or ta Do ðu'da A rap Ba ha rý o la rak ad lan dý rý lan mu ha - lif halk ha re ket le ri nin dü zen len di ði ül - ke ler a ra sýn da Su ri ye'nin, Lib ya'dan son ra en çok ki þi nin öl dü ðü ül ke ol du - ðu an la mý na ge li yor.. Ha be ri say fa 7 de Suriye halký son saldýrý olayýndan sonra protesto gösterisi düzenledi. Halk sokaklara çýkarak sloganlar attý. KASET ÞANTAJI SONRASI MHP DE YAÞANAN ÝSTÝFALAR KONUÞULUYOR Siyasetin gündemi kaset u HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, BBG e - vi var dý, si ya set çi ler öy le ol ma lý dýr. Si ya set çi le rin þef faf bir fa nu sun i çin de ya þý yor gi bi, ha yat la rý nýn her nok ta - sýn da bu ül ke nin, bu mil le tin ku ral la rýy la, ge le nek le riy le, i nanç la rýy la u yum lu bir ha yat sür me le ri lâ zým de di. u AKP Grup Baþ kan ve ki li Mus ta fa E li taþ i se MHP de or ta ya çý kan ka set le rin, de rin güç le rin Si liv ri -An ka ra tü - ne li ni hýz lý kaz mak i çin yap týk la rý o pe ras yon ol du ðu nu iddia e de rek, Dev let Bah çe li yi tas fi ye e dip, MHP oy la rý - ný CHP ye kay dýr mak is ti yor lar de di. Ha be ri sayfa 4 te GENÇLER YURTDIÞINA GÖÇ ÜYOR uha be ri sayfa 3 te YÝNE KÜL TEHDÝDÝ Ýz lan da da Grims vötn Ya - nar da ðý nýn fa a li ye te geç - me si dolayýsýyla ül ke nin a na ha va li ma ný Kef la vik ka pa týl dý. Ýz lan da da Ey - yaf yal la yö kül vol ka ný nýn 2010 yý lýn da pat la ma sý ve kül bu lut la rý nýn Av ru - pa ya ya yýl ma sý so nu cu, ký t'a da ki ha va li man la rý 5 gün ka pa lý kal mýþ, yak la - þýk 10 mil yon yol cu mað - dur ol muþ tu. n7 de YAZAR ÜMÝT FIRAT Y YA KONUÞTU: Derin devlet PKK yý kullanýyor utür ki ye de de rin dev le tin yok ol ma mak ve ge le - cek te yi ne bü yü me þan sý ya ka la mak i çin bir nü ve o la rak da ol sa ha yat ta kal mak, var lý ðý ný sür dür - mek is te di ði ni i le ri sü ren Ya zar Ü mit Fý rat, bu nun i çin de PKK yý kul lan dý ðý ný sa vun du. H. HÜSEYÝN KEMAL ÝN RÖPORTAJI SAYFA 12 DE ÖLÇEK BÜYÜDÜ, AMA SIRALAMA DEÐÝÞMEDÝ Türkiye ekonomisi yerinde sayýyor usa tý nal ma gü cü pa ri te si ne gö re, gay ri sa fi yu ri çi ha - sý la nýn e sas a lýn dý ðý IMF ve ri le rin den ya pý lan der le me - de, Tür ki ye e ko no mi si nin 30 yýl lýk sey ri ne ba kýl dý ðýn da, öl çe ðin çok bü yük ar týþ gös ter di ði, an cak dün ya da ki ge liþ me ye pa ra lel sý ra la ma da ki ye rin de bü yük de ði þim mey da na gel me di ði gö rü lü yor. Ha be ri say fa 11 de ÜCRETLER DÜÞÜK, MESAÝLER ÖDENMÝYOR Ýþ çi nin ça lýþ ma þart la rý a ðýr laþ tý u Sos yal-ýþ Sen di ka sý nýn yap tý - ðý a raþ týr ma ya gö re, ya sal sý nýr - la rýn ü ze rin de ça lýþ ma sü re le ri, ö den me yen faz la me sa i ler, i zin ve ta ti li hak ký nýn ký - sýt lan ma sý, üc ret ler den key fî ke sin ti, üc ret le rin geç ve ya ek sik ö den - me si, hat ta hiç ö den - me me si, si gor ta prim - le ri nin ger çek üc ret ye ri ne as ga rî üc ret ten ya tý rýl ma sý ya da ek sik ya tý rýl ma sý gi bi hak ih - lâl le riy le yay gýn o la rak kar þý la þýl dý. Ha be ri say fa 11 de YAÐMUR KENEYÝ FRENLEDÝ uha be ri sayfa 6 da ISSN SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 23 MAYIS 2011 PAZARTESÝ LÂHÝKA Allah ap açýk delillerle size bildirip þâhitlik ediyor ki, senin üzerine indirdiði kitabý, kendi ezeli ilmiyle indirmiþtir. Melekler de buna þâhitlik ediyorlar. Þâhit olarak ise Allah yeter. Nisâ: 166 / Âyet-i Kerime Meâli Zelzelenin mesajý ve dehþetli âfâtý, nev-i insanýn Hàlýk-ý Arz ve Semâvât, zelzeleyi, fýrtýnayý ve Harb-i Umumî gibi umumî yüzüne çarparak onunla Hikmetini, Kudretini, Adâletini, Kayyûmiyetini, Ýrâdesini ve Hâkimiyetini pek zâhir bir sûrette gösterdiði... ltýn cý Su â lin Te tim me si ve Hâ þi ye si: Ehl-i da lâ let ve il had, mes lek le ri ni mu hâ fa za ve ehl-i i mâ nýn in ti bah la rý na mu ka be le ve mü mâ na at et mek i çin, o de re ce ga rip bir te mer rüd ve a cîb bir ha ma kat gös te ri yor lar ki, in sa ný in sa ni yet ten piþ man e der. Me se lâ, bu â hir de, be þe rin bir de re ce u mu mi yet þek li ni a lan zu lüm lü, zu lü mât lý is ya nýn dan, kâ i nat ve a nâ sýr-ý kül li ye kýz dýk la rýn dan ve Hà lýk-ý Arz ve Se mâ vât da hi, de ðil hu su sî bir Ru bû bi yet, bel ki bü tün kâ i na týn, bü tün â lem le rin Rab bi ve Hâ ki mi hay si ye tiy le, kül lî ve ge niþ bir te cel lî i le kâ i na týn he yet-i mec mû a sýn da ve Ru bû bi ye tin da i re-i kül li ye sin de nev-î in sa ný u yan dýr mak ve deh þet li tuð yâ nýn dan vaz ge çir mek ve ta ný mak is te me dik le ri Kâ i nat Sul ta ný ný ta nýt týr mak i çin em sâl siz, ke sil me yen bir su, ha va ve e lek trik ten; zel ze le yi, fýr tý na yý ve Harb-i U mu mî gi bi u mu mî ve deh þet li â fâ tý, nev-î in sa nýn yü zü ne çar pa rak o nun la Hik me ti ni, Kud re ti ni, A dâ le ti ni, Kay yû mi ye ti ni, Ý râ de si ni ve Hâ ki mi ye ti ni pek zâ hir bir sû ret te gös ter di ði hal de; in san sû re tin de bir ký sým ah mak þey tan lar i se, o kül lî i þâ rât-ý Rab bâ ni ye ye ve ter bi ye-i Ý lâ hi ye ye kar þý eb le hâ ne bir te mer rüd i le mu ka be le e dip di yor lar ki, Ta bi at týr, bir mâ de nin pat la ma sý dýr, te sa dü fî dir. Gü ne þin ha ra re ti e lek trik le çarp ma sý dýr ki, A me ri ka da beþ sa at bü tün ma ki ne le ri dur dur muþ ve Kas ta mo nu vi lâ ye ti cev vin de ve ha va sýn da se mâ yý ký zart mýþ, yan gýn sû re ti ni ver miþ di ye mâ nâ sýz he ze yan lar e di yor lar. Da lâ let ten ge len had siz bir ce hâ let ve zýn dý ka dan neþ et e den çir kin bir te mer rüd se be biy le bil mi yor lar ki, es bâb yal nýz bi rer ba ha ne dir ler, bi rer per de dir ler. Dað gi bi bir çam a ða cý nýn ci ha zâ tý ný do ku mak ve ye tiþ tir mek i çin, bir köy ka dar yüz fab ri ka ve tez gâh ye ri ne, kü çü cük çe kir de ði gös te rir, Ýþ te bu a ðaç bun dan çýk mýþ di ye, Sâ ni i nin o çam da ki gös ter di ði bin mu ci zâ tý in kâr e der mi sil lü, bâ zý zâ hi rî se bep le ri i râ e e der. Hà lýk ýn ih ti yâr ve hik met i le iþ le nen pek bü yük bir fi il-i Ru bû bi ye ti ni hi çe in di rir. Bâ zan ga yet de rin ve bi lin mez ve çok e hem mi yet li, bin ci het te de hik me ti o lan bir ha ki ka te fen nî bir nâm ta kar. Gü yâ o nâm i le ma hi ye ti an la þýl dý; â di leþ ti, hik met siz, mâ nâ sýz kal dý. Ýþ te gel, be lâ het ve ha ma kà týn ni ha yet siz de re ce le ri ne bak ki, yüz say fa i le ta rif e dil se ve hik met le ri be yân e dil se an cak ta ma mýy la bi li ne cek de rin ve ge niþ bir ha ki kat-i meç hû le ye, bir nâm ta kar, mâ lûm bir þey gi bi, Bu, bu dur der. Me se lâ, gü ne þin bir mad de si, e lek trik le çarp ma sý dýr. Hem bi rer i râ de-i kül li ye i le bi rer ih ti yâr-ý âmm ve bi rer hâ ki mi yet-i ne vi ye nin ün van la rý bu lu nan ve â de tul lah nâ miy le yâd e di len fýt rî ka nun la rýn bi ri si ne, hu su sî ve kas dî bir hâ di se-i Ru bû bi ye ti ir câ e der. O ir câ i le, o nun nis be ti ni i râ de-i ih ti yâ ri ye den ke ser; son ra, tu tar te sa dü fe, ta bi a ta ha va le e der. E bû Ce hil den zi yâ de mu za af bir ec he li yet gös te rir. Bir ne fe rin ve ya bir ta bu run za fer li har bi ni, bir ni zam ve ka nun-u as ke ri ye ye is nad e dip, ku man da nýn dan, pa di þa hýn dan, hü kü me tin den ve kas dî ha re kât tan a lâ ka sý ný ke ser mi sil lü, â si bir di vâ ne o lur. Hem, mey ve dar bir a ða cýn bir çe kir dek ten i ca dý gi bi, bir týr nak ka dar bir o dun par ça sýn dan çok mu ci zât lý bir us ta, yüz ok ka muh te lif ta am la rý, yüz ar þýn muh te lif ku maþ la rý yap sa; bir a dam o o dun par ça sý ný gös te rip de se, Bu iþ ler, ta biî ve te sa dü fî o la rak bun dan ol muþ. O us ta nýn hâ ri ka san at la rý ný, hü ner le ri ni hi çe in dir se, ne de re ce bir ha ma kat tir. Ay nen öy le de... Söz ler, s. 283 Ýmana hizmet cihetini tercih etmek ba ki ci ma il.com zi nur.com Fit ne-i â hir za mâ nýn müd de tiu zun dur; biz bir fas lýn da yýz. 1 B e þin ci Þu â da ki ih bâr i le Ri vâ yet te var ki, Fit ne-i â hir za mân o ka dar deh þet li dir ki, kim se nef si ne hâ kim ol maz. 2 Bu nun i çin bin üç yüz se ne zar fýn da emr-i Pey gam be rî i le bü tün üm met o fit ne den is ti â ze et miþ, a zab-ý ka bir den son ra Me sîh Dec ca lýn fit ne sin den... Â hir za mân fit ne sin den... (sa na sý ðý ný yo ruz Al lah ým). 3 vird-i üm met ol muþ. 4 Ýþ te böy le bir za man di li min de hük me den â hir za mân fit ne si ve o nun hâ ki mi ye ti dö ne min de tat bîk e di len þer li ve men fî si yâ set dik ka te a lýn mak zo run da dýr. Â hir za mân eþ has la rý nýn zu hû ru ve hâ ki mi ye ti dö ne min de si yâ set a sýl mak sa dý nýn ha ri ci ne çý kar tý la rak, men fî ve þer li bir hâl al mýþ týr. Bu za man da men fî ve þer li si yâ set men fâ at ü ze ri ne bi nâ e dil miþ ve ca na var laþ mýþ týr. Â hir za mân fit ne si din siz lik re ji mi i çin si yâ se ti din siz li ðe â let et miþ tir. Þer li bir si yâ set tat bî ka ta ko nul muþ ki bu a za müþ þer dir. Â hir za mâ nýn þer li si yâ se ti i le ha yýr ic râ et mek müm kün de ðil dir. O nun i çin de hayr-ý mahz o lan î mân ve Kur ân hiz me ti þer li o lan â hir za mân si yâ se ti ne bi nâ e dil mez ve o â let i le hiz met e dil mez. E ðer e di lir se þer li si yâ set, î mâ na ve di ne za rar ve re cek tir. O hal de þer li si yâ set ten kaç mak, hat ta Al lah a sý ðýn mak i câb e di yor. Â hir za mân da þer li si yâ set ta raf gir ve ta as sup lu bir hâl kes bet ti re rek kalb le ri if sâd, a kýl la rý ge ve ze e der ki, Be dî üz za mân Haz ret le ri de E vet, bu za man da si yâ set, kalb le ri if sâd e der ve a sa bî rûh la rý a zap i çin de bý ra kýr. Se lâ met-i kalb ve is ti ra hat-i rûh is te yen a dam, si yâ se ti bý rak ma lý. 5 de miþ tir. Hem böy le fýr tý na lý bir za man da þer li bir si yâ set le di ne hiz met e dil mez. Çün kü muk te zâ-i hâl ve za rû ret ler bu na im kân ver me mek te dir. Be dî üz za mân Haz ret le ri de Fa kat i lim i ti bâ rýy la in san la ra da hi bir men fa at do kun dur mak i çin þer an hiz me te mü kel lef ol du ðum dan, hiz met et mek is te rim. Lâ kin o hiz met, ya ha yat-ý iç ti mâ î ye ve dün ye vî ye ye a it o la cak. O i se e lim den gel mez. Hem fýr tý na lý bir za man da sað lam hiz met e dil mez. O nun i çin, o ci he ti bý ra kýp, en mü hîm, en lü zûm lu, en se lâ met li o lan, î mâ na hiz met ci he ti ni ter cih et tim. 6 de mek te dir. Men fî ve þer li si yâ se ti me tod o la rak kul la nan lar ken di fa - sýk ta raf tar la rý ný me lek, mu ha lif le rin de ki sâ lih in san la rý da þey tan gö rür ve gös te re bi lir ler. Böy le ce zul me der ve ya zul me or tak o lur lar. Böy le þer li bir si yâ set ten Be dî üz za mân Haz ret le ri Ýþ te, ben de, nûr-u Kur ân ý el de tut mak i çin, E û zü bil lâ hi mi ne þ-þey tâ ni ve s-si ya se ti de yip, si yâ set to pu zu nu a ta rak, i ki e lim le nû ra sa rýl dým. 7 di ye rek þer li si yâ set ten kaç tý ðý ný be yan et miþ tir. Ha re ket nok ta sý, aþk-ý Ýs lâ mi ye ve ha mi yet-i dî ni ye ol ma sý ge re kir ken; bu as rýn þer li si yâ se ti, si yâ set çi lik ve ta raf gir lik has ta lý ðý ný þý rýn ga e de rek ehl-i dî nî de â let et miþ ve ay ný ba tak lýk ze mi ni ne çe ke rek kalb le ri ve a kýl la rý þa þýrt mýþ týr. Böy le ce þer li si yâ set dal ka vuk la rý, ehl-i Ýs lâm a ra sýn da o lu þan if ti râk lar dan ve ay rý lýk lar dan â za mî de re ce de is ti fâ de et miþ tir. Men fî tarz da bir si yâ se ti ha yat sah ne si ne sü ren â hir za mân fit ne si, men fî si yâ se ti ehl-i dî ne de is ti mâl et ti re rek bu tar la da men hus bir mah sû lat ek miþ ve is te di ði ic râ a ti ni böy le ce da hâ ko lay tat bîk et me ye ko yul muþ tur. Hal bû ki Be dî üz za mân Haz ret le ri bu yo lun meþ kûk ol du ðu nu söy ler. Þöy le ki: Do kuz on se ne ev vel de ki Es ki Sa îd, bir mik tar si yâ se te gir di. Bel ki si yâ set va sý ta sýy la dî ne ve il me hiz met e de ce ðim di ye bey hû de yo rul du. Ve gör dü ki, o yol meþ kûk ve müþ kü lât lý ve ba na nis be ten fu zû li yâ ne, hem en lü zûm lu hiz me te mâ ni ve ha tar lý bir yol dur. Ço ðu ya lan cý lýk ve bil me ye rek ec ne bî par ma ðý na â let ol mak ih ti ma li var. 8 Çün kü Be dî üz za mân Haz ret le ri Ýs tan bul si yâ se ti, Ýs pan yol has ta lý ðý gi bi bir has ta lýk týr. Fik ri he ze yan laþ tý rýr. Biz mü te har rik-i biz zat [ken di ba þý na ha re ket e den] de ði liz, bil va sý ta [baþ ka sý va sý ta sýy la] mü te har ri kiz [ha re ket e di yo ruz]. Av ru pa üf lü yor, biz bu ra da oy nu yo ruz. O ten vim (u yut mak) i le tel kin e der, biz ken di miz den ha yal e dip, a sam mâ ne (sa ðýr ca sý na) tah ri bi miz de e ser-i tel ki ni ic râ e de riz. 9 di yor. Ha ri cî ce re yan la rý i se, müs bet ve men fî o la rak i ki kýs ma a yý rý yor. Mâ dem ki, men bâ Av ru pa da dýr. Ge len ce re yan ya men fî ve ya müs bet tir 10 tes bi ti ni ya pý yor. Ý çi miz den bir ha re ket, e ðer men fî ye ka pý lýr sa" (harf gi bi) baþ ka sýn da ki bir mâ nâ ya de lâ let e der, ya ni ken di sin de ki bir mâ nâ ya de lâ let et mez di yor. Be dî üz za mân Haz ret le ri ha ri cî ce re ya nýn men fî si ne ka pý lan lar i çin þu ke sin hük mü nü ve ri yor: De mek bü tün ha re kâ tý biz zat ha riç he sa bý na ge çer. Çün kü i râ de si hü küm süz dür. Hu lûs-u ni ye ti [ih lâs lý ni ye ti] fay da ver mez. Ha riç ce re ya ný nýn kuv ve ti ne bir â let-i lâ ya kýl [a kýl sýz â let] o lur. 11 Ha ri cin müs bet ce re ya ný na ge lin ce i se, Be dî üz za mân Haz ret le ri nin teþ his ve tes bi ti ne gö re, bu ce re ya nýn dâ hil de mu va fý ðý (uy gu nu) ol du ðu i çin, (i sim gi bi) ken di sin de bu lu nan bir mâ nâ ya de lâ let e der, ha re ke ti ken di ne dir. Te ba î [i kin ci de re ce de] ha ri ce dir. hük mü nü ve ri yor. Böy le bir ha re ket, ha ri ci ken di ne â let-i lâ yeþ ur [þu ûr suz â let] e de bi lir. 12 Bi rin ci sin de, ken di ha re kâ tý ný ha ri cin men fî ce re ya ný na kap tý ra rak, o men fî ce re ya nýn a kýl sýz â le ti o lur ken; i kin ci sin de i se; ken di ha re kâ tý, ha ri cin müs bet ce re ya ný na mu va fýk düþ tü ðü i çin, o ha ri cî müs bet ce re ya ný ken di ne þu ûr suz bir â let ya pa bi li yor. Ya ni o ce re yan far kýn da ol ma dan ken di hiz me ti ne gir miþ o lu yor. Þa yân-ý dik kat bir nok ta! Si yâ se tin müs bet yo lu nu da gös te ren ve muk te sit mes lek o la rak ta rîf e den Be dî üz za mân Haz ret le ri Sa kýn, sa kýn, dün ya ce re yan la rý, hu sû san si yâ set ce re yan la rý ve bil has sa ha rî ce ba kan ce re yan lar si zi tef rî ka ya at ma sýn. 13 di ye rek ta le be le rin den bu mes lek ten ay rýl ma ma la rý ný â za mî de re ce de ih târ ve i kaz et miþ tir. Hat ta si yâ sî ce re yan lar si ze as la za rar ver me sin ve a ra nýz da ki kar deþ li ðe ha lel gel me sin di ye rek, ge re ken has sa si ye ti ve dik ka ti gös ter me mi zi tav si ye et ti ði hal de; ne ya zýk ki â hir za mân fit ne si bu a la na da el at mýþ ve si yâ set ta raf gir li ði i le bu has sas nok ta dan Nûr Ta le be le ri a ra sýn da ki te sâ nü dü kýr ma ya ça lýþ mýþ týr. Þer li si yâ se tin tarz-ý ha re kâ tý if sâd ü ze ri ne ku rul muþ tur. Ya nî as lýn da top lum la rýn i da re si i çin bir yön tem o lan si yâ set, ma a le sef â hir za mân fit ne si ne de â let e dil miþ tir. Be dî üz za mân Haz ret le ri al dat mak la iþ gö re cek" 14 di yor. Si yâ set bu an lam da â hir za mân fit ne si i çin biz zat u sûl ol muþ tur. Pey gam ber E fen di miz in (asm) müþ rik ler le mü ca de le si î mân ü ze ri ne ku ru lu ol du ðu hal de, müþ rik ler bü tün mü ca de le le ri ni, si yâ set le ri ve bað lan tý lý o la rak mad dî men fâ at le ri el le rin den gi de ce ði i çin ver di ler. Za ten Pey gam be ri miz in (asm) Bir e li me a yý, di ðer e li me gü ne þi ver se niz de ben dâ vâm dan vaz geç mem. söz le ri O' nun (asm) me to du nun î mân e sâs la rý ü ze ri ne bi nâ e dil di ði ni gös te rir. E fen di miz (asm) sa de ce î mân hiz me ti yap mýþ, ra kip le ri nin si yâ set me to du na hiç bu laþ ma mýþ týr. Ay ný tek lif ler, bir Pey gam ber vâ ri si o lan Be dî üz za mân Haz ret le ri ne de ya pýl mýþ, o da bütün dün ya lýk tek lif le ri e li nin ter si i le ge ri çe vi re rek, bu ca hi li ye zih ni ye ti ne kar þý si yâ set le mü ca de le e di le mez me â lin de ki ri vâ ye te mü ra câ at la Nûr Hiz me ti ni baþ lat mýþ týr. Þer li si yâ se ti týp ký E fen di miz (asm) gi bi Be dî üz za mân Haz ret le ri de as la is ti mâl, ih ti yâr ve tav si ye et me miþ tir. Dip not lar: 1- Le ma lar, 2005, s: Sü yû tî, el-fet hü l-ke bîr: 1: Bu ha ri, Da a vât: 37, 39, 44, 45, Þu â lar, 2005, s: Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, 2006, s: Mek tu bat, 2004, s: Mek tu bat, 2004, s: Mek tu bat, 2004, s: Es ki Sa îd E ser le ri, 2009, s: Es ki Sa îd E ser le ri, 2009, s: Es ki Sa îd E ser le ri, 2009, s: Es ki Sa îd E ser le ri, 2009, s: Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, 2006, s: Þu â lar, 2005, s: 914. LÛ GAT ÇE: mü mâ na at: En gel le me. ha ma kat: Ah mak lýk, an la yýþ sýz lýk, bu da la lýk. a nâ sýr-ý kül li ye: Ku þa tý cý un sur lar, e le man lar, ö ge ler. te mer rüd: Ý nat et me. i râ e: Gös ter me. be lâ het: Ah mak lýk, ap tal lýk. ih ti yâr-ý âmm: Al lah ýn her þe yi ku þa tan i ra de si. â de tul lah: Al lah ýn â det le ri, kâ i na ta koy du ðu fýt rî ka nun lar. ir câ: Ge ri ver me, ge ri dön dür me. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 20 C. Ahir 1432 Ru mî: 10 Mayýs 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Gençler yurtdýþýna göç üyor GENÇLERÝN GELECEÐÝNÝ YURTDIÞINDA GÖRDÜÐÜNÜ SAVUNAN DESAM SEKRETERÝ AYNUR KAPLAN, YURT DIÞINDAKÝ TÜRK ÖÐRENCÝLERÝNÝN SAYISININ 100 BÝNÝ GEÇTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. FATÝH KARAGÖZ ANKARA DEMOKRAT E ði tim ci ler Sen di ka sý Stra te jik A raþ týr ma - lar Mer ke zi (DE SAM) Ge nel Sos yal Ýþ ler Sek re te ri Ay - nur Kap lan, Genç lik ge le ce ði ni yurt dý þýn da gö rü yor de di. DE SAM Ge nel Mer ke zin de ya pý lan Genç lik ne - re ye gi di yor? ad lý is ti þâ ri top lan tý da ko nu þan Ay nur Kap lan þun la rý söy le di: Bi lim, Tek no lo ji ve mil lî e ði tim po li ti ka la rýn da ki yan lýþ lýk lar, AR-GE ye ö nem ver me - me, bi lim, kül tür, sa nat ve tek no lo ji ü re ten bi rey le re Prof. Dr. Pa la: Bil gi ol maz sa me de ni yet de ol maz PROF. Dr. Ýs ken der Pa la, Tür ki ye nin bil gi sa - hi bi ol ma dan kül tür sa hi bi ol du ðu nu zan ne - den in san lar la do lu ol du ðu nu söy le di. Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di ye si nin dü zen le di ði Ko ca e li 3. Ki tap Fu a rý nda Kül tür ve Me de ni yet ko nu lu bir kon fe rans ve ren Prof. Dr. Pa la, Her kes ken di ni kül tür lü zan ne der. Bil gi sa hi bi ol ma dan kül tür sa hi bi o lun maz. TV iz le ye rek kül tür lü o lun maz de di. Kül tür den bah se den bi ri nin geç miþ ten bah - set ti ði ni ve bu se bep le bu in san la rýn u zun yýl lar ca ge ri ci o la rak gö rül dü ðü nü i fa de e den Prof. Dr. Pa la, Me de ni yet ten bah se den bi ri i se ge le cek ten bah se di yor de mek tir. Kül tür den bah se den ler ge - ri ci, me de ni yet ten bah se den ler i se mo dern o la - rak al gý lan dý i fa de le ri ni kul lan dý. Geç mi þi bil me - den ge le ce ðe yü rü yü þün ür kek o la ca ðý ný kay de - den ve me de ni yet i le kül tü rün bir bi ri nin ter si ol - ma dý ðý ný a çýk la yan Prof. Dr. Pa la, þöy le ko nuþ tu: Me de ni yet kül tü rün en ta biî so nu cu dur. Sý ra la - ma þu dur; bil gi, kül tür ve me de ni yet. Bil gi sa hi bi ol duk tan son ra bil gi nin top lu ma yan sý ma sý o top lu mun gü lüm se me si dir. Bu gün Tür ki ye nin en bü yük ih ti ya cý bu gü lüm se me dir. Kül tü rel zen gin li ði miz yok ol du ðu i çin ü re ti mi miz ve ta - výr la rý mýz uy gun de ðil. Ko ca e li / ci han Muþlu öðrencilerden kardeþlik mesajý MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý nýn Gönül Köprüsü Projesi projesi kapsamýnda Muþlu öðrenciler Ankara yý ziyaret etti. Muþ taki 15 okuldan ilk defa Ankara ya gelen öðrenciler, 4 gün boyunca Ankara nýn tarihî ve kültürel yerlerini gezme imkâný buldu. Programýn son gününde Muþlu öðrenciler için Ankara gezisinin son gününde kaldýklarý Gölbaþý Nuriye Atabaþ Yurdu nda Millî Eðitim Bakanlýðý Ticaret ve Turizm Öðretimi Genel Müdürü Murat Bey Balta nýn da katýldýðý bir veda programý düzenlendi. Ankara yý ilk defa görmenin heyecanýný yaþadýklarýný belirten Muþlu öðrenciler, Ankara da kardeþlik, birlik ve beraberliðin önemini öðrendiklerini dile getirdi. Gönül Köprüsü projesi kapsamýnda 4 yýl içinde 141 bin öðrencinin Türkiye nin farklý þehirlerinde kardeþlik kurduðunu belirten Balta, Gönül Köprüsü ile öðrencilerin sevgi, hoþgörü ruhunu inþa edeceklerini kaydederek, Birliðimizi, dirliðimizi, varlýðýmýzý korumak sizin göreviniz. Bu vatan topraðý altýnda yaþayan sizler ortak kültür, kardeþlik, dostluk, birlik paydasýnda buluþmaya devam edeceksiniz dedi. Ankara / cihan Li se le ra ra sý bil gi ya rýþ ma sý baþ lý yor TBMM Baþ ka ný Meh met A li Þa hin in hi ma ye - sin de, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý (MEB) i le Ka ra - bük te ya yýn ya pan Bi zim Rad yo Te le viz yon (BRTV) iþ bir li ðin ce dü zen le nen Tür ki ye Li se le - ra ra sý Bil gi Ya rýþ ma sý bu gün baþ lý yor. A lý nan bil - gi ye gö re, 78 il den ge len li se le rin ka tý la ca ðý bil gi ya rýþ ma sý TBMM Tö ren Sa lo nun da ya pý la cak. Li se ler, o luþ tu ru lan 16 grup tan fi na le çý ka bil mek i çin mü ca de le e de cek. Ya rýþ ma nýn bi rin ci si 30 Ma yýs Pa zar te si ya pý la cak fi nal mü sa ba ka sý i le be lir le ne cek. Her yýl ya pýl ma sý plan la nan ya rýþ - ma nýn so ru la rý ö zel bir ders ha ne ta ra fýn dan ha zýr lan dý. Ya rýþ ma da o kul la ra 20 so ru so ru la - cak. Ya rýþ ma i le da ha ön ce te le viz yon lar da ya - yým la nan bu tür ya rýþ ma la rýn ye ni den ha ya ta ge - çi ril me si a maç la ný yor. An ka ra / a a top lum ve dev let o la rak de ðer ver me me, fi kir ü re ti mi ve bu luþ la rýn pa ra et me me si ve say gý gör me me si ve des tek len me me si, AR-GE alt ya pý ve teþ vik ek sik li ði, AR-GE ya tý rým yar dý mý ve ver gi in di ri mi ye ter siz li ði yü zün den Tür ki ye yi terk e den, terk e de ne. Genç le ri mi zin bü yük bir ço ðun lu ðu Tür ki ye de ki ya þam ka li te si ni dü þük bu lu yor ve ge le cek le ri ni yurt dý - þýn da gö rü yor. Türk genç le ri ta ra fýn dan en çok ter - cih e di len ül ke le rin ba þýn da i se A vus tral ya, Ka na da, Ye ni Ze lan da ve ABD ge li yor þek lin de de ðer len dir - me ler de bu lu nan Kap lan, þun la rý söy le di: BM, O - ECD ve Dün ya Ban ka sý nýn ve ri le ri ne gö re yaþ a ra sýn da Tür ki ye den yurt dý þý na ger çek le þen be yin gö çü nün ül ke ye ma li ye ti nin mil yar do lar la i fa de e - dil di ði söy le ni yor. Be yin gö çü nün bü yük bir bö lü - mü nü Tür ki ye den yük sek öð re nim i çin yurt dý þý na gi den ve e ði tim den son ra bu ül ke ler de ka lan öð ren - ci ler o luþ tu ru yor. Ye ni Ze lan da, A vus tral ya, ABD ve AB ül ke le ri ne va tan daþ lýk baþ vu ru su ka bul e di len on bin ler ce yük sek e ði tim al mýþ Türk gen ci de bu lu nu - yor. Yük sek öð re nim al mýþ bir gen cin Tür ki ye ye yal nýz ca e ði tim ma li ye ti nin 39 i la 88 bin do lar a ra - sýn da ol du ðu dü þü nü lür se, ge liþ miþ ül ke ler ha zýr e ði - tim li iþ gü cü nün ü ze ri ne ko nu yor. 100 BÝN ÖÐ REN CÝ DIÞ ÜL KE LER DE E ÐÝ TÝM GÖ RÜ YOR ÖTE YANDAN ABD, Al - man ya, Ýn gil te re, Ka na da, Bel çi ka, A vus tral ya, Fran - sa ve Türk Cum hu ri yet le - ri ne gi den Türk öð ren ci le - ri nin sa yý sý 100 bi ni geç - miþ du rum da. Yal nýz ca ABD de 30 bin ci va rýn da öð ren ci e ði tim gör mek te. Yurt dý þýn da yük sek öð re - nim gö ren öð ren ci le re i - liþ kin sý ra la ma lar da Tür ki - ye 150 ül ke a ra sýn da 11. sý - ra da yer a lý yor. Res mî ve ri le re gö re Türk öð - ren ci ler yal nýz ca ABD ye e ði tim i çin bir yýl lý ðý na bir mil yar do la ra ya kýn bir pa ra har cý yor. Kap - lan, Ül ke mi zin ya rýn la - rý ný tes lim et ti ði miz öð - ren ci le ri mi zin ve genç - le ri mi zin ge le cek le ri ni ne re de a ra dýk la rý na i liþ - kin ge rek çe le ri, yö ne ti - ci ler ve po li ti ka cý lar baþ ta ol mak ü ze re tüm top lum ön der le ri nin bir an ön ce ön lem al ma doð rul tu sun da ha re ke - te ge çi re cek dü zey de - dir di ye ko nuþ tu. ni as ya.com.tr Gençlik þöleni Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len genç lik þö len le ri nin ge çen yýl ya pý lan il ki, An ka - ra da bü yük bir ka tý lým la ger çek leþ ti ril miþ ti. Ý - kin ci si de ön ce ki haf ta so nu Kon ya da çok da ha ka la - ba lýk bir top lu lu ðun iþ ti ra kiy le ya pýl dý. Za ten Kon ya da ki bu tür prog ram lar ö te den be ri da ha yo ðun ka tý lým la ra sah ne o lu yor. Hem A na do lu a çý sýn dan Kon ya ya u la þý mýn da ha ko lay ol ma sý, hem de Kon ya hal ký nýn bu tür et kin lik le re gös te re gel di ði sý - cak a lâ ka, bu so nu cu do ðu ru yor. Me se lâ 2005 Mart ýn da Ýs tan bul da yýl la rýn has re ti ni bi ti rip he ye can lý bu luþ ma la ra ve si le o lan Üs ta dý an ma prog ra mý i ki ay son ra Kon ya da, o coþ ku yu zir ve ye týr - man dý ran bir at mos fer de ger çek leþ ti ril miþ ti. Ýs tan bul top lan tý sý na ka tý lan Mus ta fa Sun gur, Meh - met Fý rýn cý ve Meh met E min Bi rin ci Kon ya ya da gel - miþ, on la rýn ya nýn da Mus ta fa Türk me noð lu, Sa id Ge - ce ge zen ve Hil mi Do ðan ýn da iþ ti rak le ri, coþ ku lu bu - luþ ma ya ay rý bir renk ve çeþ ni kat mýþ tý. (Da ha son ra Bi rin ci, Türk me noð lu ve Do ðan Hak - kýn rah me ti ne ka vuþ tu lar. Bu ve si ley le ken di le ri ni bir kez da ha Fa ti ha lar ve du â lar la yad e di yo ruz.) Ga ze te miz Ým ti yaz Sa hi bi Meh met Kut lu lar ýn, Ku ru lu þun dan be ri ga ze te nin sa hi bi o la rak gö rü nü - yo rum. An cak bu va zi fe yi bana bu ra da ki a ða bey ler ver di. Ye ni As ya nýn a sýl sa hi bi on lar de di ði Kon ya bu luþ ma sýn dan al tý yýl son ra Mev lâ nâ di ya rý, Be di üz - za man ýn yo lun da yü rü yen Nur nes li nin coþ ku lu ve ol gun bu luþ ma sý na ev sa hip li ði yap tý. Ge çen yýl ki genç lik þö le ni i çin ya pý lan de ðer len dir - me ler de, Ma dem bu prog ram genç ler i çin ya pý lý yor, o za man bü yük ler mü da ha le et me yip genç le re da ha faz la i ni si ya tif ver sin ler gö rü þü ses len di ril miþ ti. Ý kin ci þö len bu gö rüþ e sas a lý na rak or ga ni ze e - dil di. Bu de fa, bü yük le rin yön len di ri ci tec rü be le - rin den de is ti fa de e dil me si ge re ði ne vur gu ya pan yo rum lar di le ge ti ril di. An la þý lan o ki, genç li ðin þevk ve di na miz mi i le bü yük le rin tec rü be le ri ni kay naþ tý ra cak bir den ge çiz gi si a ra ný yor. Ya pý la cak sað lýk lý is ti þa re ler le o çiz gi nin bu lu na ca - ðýn dan þüp he miz yok. Bu ve si ley le, et kin lik ler de gö rev a lan ve e me ði ge çen bü tün genç ler le, þö len i çin A na do lu nun dört bir ya - nýn dan ge len bin ler ce ki þi ye ku cak a çýp ev sa hip li ði ya - pan Kon ya lý la ra teb rik ler ve te þek kür ler. Tabiî ki ayrý bir tebrik ve teþekkür de gönüllerin buluþmasýna vesile olan bu faaliyeti tertipleyen Risale-i Nur Enstitüsüne... Ve çok ö zel bir teb rik de, Ri sa le-i Nur Genç lik Kon gre sin de it ti had-ý Ýs lâ mý et raf-ý er ba a sýy la e ni ne bo yu na tah lil e dip, son de re ce do yu ru cu so nuç bil - di ri le ri or ta ya ko yan genç le ri mi ze. Yap týk la rý bu ça - lýþ ma lar, in þa al lah, bü tün Müs lü man la rýn has re ti o - lan it ti had-ý Ýs lâm i de a li nin ta hak ku ku yo lun da genç ku þak lar ta ra fýn dan ya pýl mýþ çok ö nem li kat - ký lar dan bi ri o la rak ta ri he ge çe cek. *** Ko ca e li Ki tap Fu a rýn da Ye ni As ya Haf ta i çin de teb rik ve tak di re þa yan bir et kin lik de, Ko ca e li de ki ki tap fu a rýn da stand a çan tem sil ci li ði mi - zin im za sý ný ta þý yor du. Do kuz gün bo yun ca a çýk ka lan fu ar da ki stan - dý mýz, zi ya ret çi le re ya yýn la rý mý zýn ta ný týl dý ðý bir ad res o lur ken, her gün i çin ay rý bir prog ra mýn or ga ni ze e dil me si de, Ye ni As ya far ký ný gös te - ren te za hür ler den bi ri ol du. A li Fer þa doð lu, Sü ley man Kös me ne, Sa mi Ce be ci, Dr. Ke nan Taþ tan, Kâ zým Gü leç yüz, Se ba hat tin Ya þar, Sa lih Çök ren, Meh met Kut lu lar ve Ýs lâm Ya þar ýn fark lý ko nu lar da se mi ner ler ve rip ki tap im za la dýk la rý prog ram lar, fu a ra ay rý bir zen gin lik ge tir di. Çizerlerimiz Ýbrahim Özdabak ve Hayreddin Ekmen de bu etkinliðe eserlerini imzalayarak katký sundular. Bu ö nem li hiz met or ga ni zas yo nun da e me ði ge - çen bü tün ar ka daþ la rý mý za teb rik ve te þek kür le ri - mi zi i le ti yor, nü mu ne-i im ti sal o la rak di ðer ma hal - le rin dik ka ti ne su nu yo ruz. Bu ve si ley le bir teb rik ve te þek kü rü müz de, a la - bil di ði ne ge niþ, kap sam lý ve ku cak la yý cý bir an la yýþ la bu fu a rý or ga ni ze e de rek fi kir ve kül tür ha ya tý mý za son de re ce gü zel ve an lam lý bir kat ký ör ne ði ve ren Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di ye si ne... SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 ca ni as ya.com.tr Kýb rýs ay na sý Kýb rýs de nin ce ak lý ma za ya rým as ra yak la þan ve bir tür lü çö zü le me yen prob lem ler ge li yor. Türk ta ra fý ve Rum ta ra fý o la rak i sim len - dir di ði miz a da nýn ta ri hi de hay li dik kat çe ki ci dir. Ta rih bo yun ca çe þit li iþ gal le re ma ruz ka lan Kýb rýs a da sýn da þu an da söz hak ký mý zýn ol ma sý, rah met li Ad nan Men de res ve e ki bi sa ye sin de ol muþ tur. Kýb rýs Ba rýþ Ha re kâ tý son ra sýn da da Kýb rýs gün - de mi miz de ol muþ, a ma bu da ha çok si ya sî yön le rin tar tý þýl ma sýy la sý nýr lý kal mýþ týr. Ku zey Kýb rýs Türk Cum hu ri ye ti nin i lâ nýn dan son ra da yi ne mad dî i - liþ ki ler, ya pý lan yar dým lar gün de mi meþ gul e der - ken; a sýl ya pýl ma sý ge re ken ma ne vî ya tý rým lar ne - den se ya pý la ma mýþ týr. Bu bi le rek ya pý lan bir ter cih mi dir, yok sa im kân sýz lýk tan ve bil mez lik ten mi kay nak lan mýþ týr, ay rý ca tar tý þý la bi lir. KKTC Din Ýþ le ri Baþ ka ný Doç. Dr. Ta lip A ta - lay ýn yap tý ðý tes bit ler, he pi mi zi ya kýn dan il gi lendir - me li. Yav ru va tan ý sa de ce mad dî ge liþ me ler le de - ðer len dir mek son tah lil de Tür ki ye nin ka zan ma sý de ðil, kay bet me si ne se bep o la bi lir. Çün kü in san la - rýn kal bi ni ka za na ma yan yar dým lar, ne ti ce siz de - mek tir. KKTC Din Ýþ le ri Baþ ka ný, pek çok ko nu da sý kýn tý la rý nýn ol du ðu nu be lirt miþ ve bu sý kýn tý la rýn a ci len çö zül me si ge rek ti ði ni de ha týr lat mýþ. A ta lay, Kýb rýs Türk top lu mu nun geç mi þi ne bak tý - ðý nýz za man Kýb rýs ta Cu ma na maz la rý ve bay ram na - maz la rý çok ö nem li ol muþ tur. Geç miþ te öð ret men ler eþ li ðin de ço cuk lar Cu ma ya gö tü rür ler miþ. Dün ya da kan dil de ta til o lan tek ül ke bu ra sý dýr de miþ. Rum ke si min de ki, er gen ler a ra sýn da ya pý lan bir a raþ týr ma da ha ya týn da ki li se ye hiç git me miþ le rin o - lan la rýn nisbe ti nin yüz de 1 (yüz de bir) ol du ðu, fa - kat Türk ta ra fýn da bu o ra nýn yüz de 38 i (yüz de o - tuz se kiz) bul du ðu nu bil di ren Ta lip A ta lay, Ca mi - ye git mek git me mek her ke sin ken di e lin de, an cak bu bi zim kül tü rü müz dür. Bu þe kil de e ði tim ver me - miz ge rek mek te dir þek lin de ko nuþ muþ. (Ci han ha ber a jan sý, 21 Ma yýs 2011) A ta lay ýn an lat týk la rýn dan öð re ni yo ruz ki, KKTC de 192 ca mi var ve bu ca mi le rin ta ne - si ne ya ký ný (as len) ki li sey miþ. A ta lay, u zun va de de bel ki de bu ca mi le rin (her hal de ta ri hî e ser ge rek çe - siy le) el le rin den a lý na bi le ce ði en di þe si ni de ta þý yor. Rum ke si min de ki gen le rin yüz de 1 i ki li se ye git - me miþ ken, KKTC ta ra fýn da ca mi ye git me yen le rin nis be ti nin yüz de 38 ol ma sý cid dî bir a larm de ðil mi? Dik kat e de lim, ca mi ye git mek ten bah se di li yor. Bah se ko nu o lan 5 va kit na maz ký lan la rýn sa yý sý de - ðil. Bu nun la bir lik te Dün ya da kan dil ler de ta til o lan tek ül ke nin KKTC ol du ðu nu ben de ye ni öð ren - dim. Kan dil ler de ta til, a ma ca mi ye gi den le rin nis be ti dü þük. Bu da de rin çe liþ ki ler den bi ri de ðil mi? An la þý lý yor ki KKTC de ya þa yan lar din e ði ti mi nok ta sýn da çok ih mal e dil miþ. Yav ru va tan de mi - þiz, mad dî sý kýn tý lar i çin mü ca de le et mi þiz; a ma i þin ma ne vî yö nü ne hiç dik kat et me mi þiz. Bu tab lo yu baþ ka tür lü yo rum la mak, de ðer len dir mek ve tah lik et mek müm kün mü? As lýn da Kýb rýs ay na sýn da ken di mi zi de de ðer len - dir mek du ru mun da yýz. Þü kür ler ol sun Tür ki ye de ca mi ye gi den ler çok; a ma bu sý kýn tý la rýn a þýl dý ðý an - la mý na ge lir mi? On la rýn du ru mu i çi mi zi a cý týr ken, bu tab lo da bi zim de so rum lu lu ðu muz ol du ðu nu a - kýl dan çý kar ma ma lý yýz. Tür ki ye yi i da re e den ler e KKTC ye yap tý ðý nýz mad dî yar dým la rýn tar týþ ma sý ný bir ya na bý ra kýp, ma ne vî ya tý rým la rý ne za man baþ la ta cak sý nýz? di ye sor mak ge rek mez mi? 4 HABER YARGIDA ar tan a þý rý iþ yü kü 12 Ha zi - ran da ya pý la cak se çim ler den son ra gö re ve ge le cek hü kü me tin ö nün de bek le yen so run la rýn ba þýn da ge li yor. Tür ki ye de 15 bin ha kim ve sav cý ya ih ti yaç du yul du ðu nu be lir ten uz man - lar, AB ül ke le rin de bir ha ki min yýl da 200 dos ya ya ba kar ken, Tür ki ye de sa - de ce bir gün de 10 dos ya ya bak týk la rý - na dik kat çe ki yor yý lýn da sa de - ce ce za mah ke me le ri ve hu kuk mah - ke me le rin de ki dos ya sa yý sý 6 mil yon 34 bin 179 o la rak ka yýt la ra geç ti. Tür ki ye son yýl lar da yar gý a la nýn da çok ö nem li re form lar ger çek leþ tir di. An cak i yi leþ tir me le re rað men yar gý ü ze rin de ki tar týþ ma lar ek sil mi yor. Ýn - ce len me yi bek le yen 2 mil yo na ya kýn dos ya i le e leþ ti ri le re he def o lan yük - sek yar gý da ki tab lo nun bir ben ze ri de ye rel mah ke me ler de de ya þa ný yor. Bi rin ci ka de me mah ke me le rin de e - leþ ti ri len ko nu la rýn ba þýn da i se ha kim ve sav cý sa yý la rýn da ki ye ter siz lik ge li - yor. Uz man lar, ge ci ken a da le tin, a da - let ol ma dý ðý na dik kat çe ki yor. EMEKLÝ Cum hu ri yet Sav cý sý Re þat Pe tek, Tür ki ye de yar gý nýn a ðýr ve han tal iþ le me sin den ya ký nýr - ken, bu nun en ö nem li se be bi nin sav cý ve ha kim sa yý sý nýn az lý ðýn dan kay nak lan dý ðý ný söy le di. Bu a - lan da ki a çý ðýn ka pan ma sý i çin mut la ka çok cid dî a lým lar ya pýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu lan Pe tek, yar gý - nýn a ðýr iþ le me si i le il gi li di ðer so run la rý i se þöy le sý ra la dý: Yar gý tay ýn ha kim le rin ü ze rin de ki o na maboz ma ya gö re not ver me sis te min den kay nak la nan bas ký lar dan kur ta rýl ma sý la zým. Ha kim ve sav cý bu nu he men so nuç lan dý ra bi lir; a ma ya Yar gý tay bo zar sa be nim no tu mu et ki ler di ye dü þü nü yor. Ya ni vic dan la rý i le Yar gý tay a ra sýn da sý ký þýp ka lý yor lar. Bu nun i çin bu en di þe yi or ta dan kal dýr mak ge re ki yor. Ýs ti naf mah ke me le ri nin ku rul ma sý ge re kir. Bu na gö re kad ro ih das e dil me si lâ zým. Bun lar ge cik me me li. On la rýn ar ka sýn da du ran, te mi nat al týn da tu tan bir sis tem ge liþ tir mek ge re ki yor. Bun - la rýn çö zül me si du ru mun da yar gý nýn hýz lan ma ma sý i çin bir ne den yok. HA KÝM LÝK SI NA VI NI GEÇ ME YEN HU KUK ME ZU NU OL MA MA LI DE MOK RAT Hu kuk çu lar Der ne ði Baþ ka ný Ha lil Do ðan i se Tür ki ye de ha kim ve sav cý sa yý sýn da ki ye - ter siz li ðin yar gý da ya þa nan so run la rý nýn ba þýn da gel - di ði ne i þa ret et ti. Bu du ru mun ö zel lik le bü yük þe - hir ler de da ha faz la his se dil di ði ne dik kat çe ken Do - ðan, bü yük þe hir ler de bir ha ki min yýl da 3 bin ci va - rýn da dos ya ya bak ma mec bu ri ye ti ol du ðu na dik kat çek ti. Do ðan, ye ter li a lý mýn ya ný sý ra yar dým cý e le - man ve ad li kol luk ku rul ma dan yar gý nýn hýz lan ma - sý nýn müm kün ol ma dý ðý ný kay det ti. HEM NÝ CE LÝK HEM NÝ TE LÝK ART MA LI ESKÝ As ke ri Ha kim Fa ik Ta rým cý oð lu i se hem ha kim ve sav cý sa yý sýn da ki az lýk tan hem de ni te lik a çý sýn dan ye ter siz ol ma la rý nýn yar gý yý çö züm süz ha le ge tir di ði ni söy le di. Ö zel lik le bi rin ci ka de me ha kim ve sav cý la rýn mev cut sa yýy la el le rin de ki dos ya la rý bi tir me si nin im - kân sýz ol du ðu nu vur gu la yan Ta rým cý oð lu, Yar gý nýn mut lak su ret te hýz lan dýr ma la rý ge - re ki yor. Bu nun i çin de ge rek li a lým la rýn ya pýl - ma sý ge re kir di ye ko nuþ tu. An ka ra / ci han 6 MÝL YON DOS YA BEK LÝ YOR ADALET Ba kan lý ðý ve ri le ri ne gö re 2000 de ce za mah ke me le rin de ki dos ya sa yý sý 2 mil - yon 844 bin i ken, bu sa yý 2009 yý lýn da 2 mil yon 949 bi ne yük sel di. Hu kuk mah ke - me le ri ne a çý lan da va sa yý sý i se yüz de 57.9 art tý de hu kuk mah ke me le ri nin gün - de min de ki dos ya sa yý sý 1 mil yon 739 bin i - ken, 2009 da bu sa yý 2 mil yon 746 bi ne yük sel di. Ý da re mah ke me le ri nin 2000 de gö rüþ mek du ru mun da ol du ðu da va dos ya - sý 203 bin i ken, 2009 da bu o ran yüz de 153 ar ta rak 515 bi ne çýk tý yý lýn da i se sa de - ce ce za ve hu kuk mah ke me le rin de ki dos ya sa yý sý tam 6 mil yon 34 bin BÝN 104 HA KÝM GÖ REV YA PI YOR TÜRKÝYE'DE þu an da top lam 11 bin 330 ha - kim ve cum hu ri yet sav cý sý gö rev ya pý yor. Ce za ve hu kuk mah ke me le rin de gö rev ya - pan ha kim sa yý sý i se 7 bin 104. Ad li ye ler de gö rev ya pan sav cý la rýn top lam sa yý sý i se 4 bin 226. Av ru pa da bir ha kim yýl da or ta la ma 200 dos ya ya ba kar ken, Tür ki ye de bin 78 dos ya in ce li yor. Bir cum hu ri yet sav cý sý i se bin 417 ha zýr lýk ve 447 i la mat dos ya sý na ba - ký yor. Tür ki ye de ki ha kim sa yý sý i le AB ül ke - le ri ký yas lan dý ðýn da a ra da u çu rum ol du ðu gö rü lü yor. Ya kýn nü fu sa sa hip i ki ül ke den bi ri o lan Tür ki ye de 7 bin ha ki me kar þý lýk Al - man ya da 22 bin ha kim gö rev ya pý yor. Said Nur sî nin du â la rý in san lýk i çin DEVLET Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü - lent A rýnç, Be di üz za man Sa id Nur sî nin du â - la rý nýn yal nýz ca ken di ül ke si i çin de ðil, bütün Ýs lâm â le mi, hat ta bütün in san lý ðýn kur tu lu - þu i çin ol du ðu nu be lirt ti. Hay rat Vak fý ta ra - fýn dan Me ri nos A ta türk Kon gre ve Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen 4. Mil let le ra ra sý Be di üz za man ve Ri sâ le-i Nur Sem poz yu - mu na ka tý lan A rýnç, bu ra da yap tý ðý ko nuþ - ma da, Sa id Nur sî nin du â la rý nýn yal nýz ca ken di ül ke si i çin de ðil, bütün Ýs lâm â le mi hat ta bütün in san lý ðýn kur tu lu þu i çin ol du - ðu nu söy le di. A rýnç, o nun yü re ðin de hep bir - lik, kar deþ lik ve mem le ket sev da sýy la ya nan bir a te þin yük sel di ði ni an la ta rak, þun la rý söy le di: A ma bu mem le ket sev da sý, bi ri le ri ta ra fýn dan gör mez den ge lin miþ, sa vun du ðu ev ren sel de ðer ler yok sa yýl mýþ, yok e dil mek is ten miþ tir. Dö ne min ik ti da rý ta ra fýn dan bü - yük bir ka ra la ma kam pan ya sý na, fi kir le ri ne kar þý ka ra bir pro pa gan da ya ta bi tu tul muþ - tur. Mil le tin de ðer ve i nanç la rý na kar þý her za man ku lak tý ka yan, mil le tin i nanç la rý ný hi çe sa yan tek par ti dö ne mi nin da yat ma cý u zan - tý la rý, Sa id-i Nur sî nin þah sýn da mil le tin i nan - cý na sa vaþ aç mýþ týr. Ya lan ve if ti ra lar la o nun ger çek ki þi li ði per de len me ye ça lý þýl mýþ, hal ka bir düþ man gi bi gös te ril miþ tir. Bur sa / a a Ün sal: Tüm maz lûm la rýn ya nýn da yýz ÝNSAN Hak la rý ve Maz lum lar Ý çin Da ya nýþ ma Der ne ði (MAZ LUM DER) Ge nel Baþ ka ný Ah met Fa ruk Ün sal, bütün dün ya da maz lum la rýn ya nýn - da ol duk la rý ný söy le di. Ün sal, Tes-Ýþ Kon fe rans Sa lo nu nda dü zen le nen MAZ LUM DER 10. O la - ðan Ge nel Ku ru lu nda der ne ðin yö ne ti mi ni 2 yýl ön ce dev ral dý ðý ný ha týr la ta rak, ken di si ne gü ven du yan der nek ü ye le ri ne te þek kür et ti. MAZ LUM - DER in Tür ki ye de ge le nek o luþ tu ran en der der - nek ler den ol du ðu nu i fa de e den Ün sal, kim o lur - sa ol sun maz lûm la rýn ya nýn da ol duk la rý ný ve in - san hak la rý ko nu sun da ça lýþ ma lar yü rüt tük le ri ni be lirt ti. Son 2 yýl da Tür ki ye ve Dün ya da ö nem li ge liþ me ler ya þan dý ðý ný an la tan Ün sal, bu sü reç i - çin de hem Tür ki ye de, hem de in san lý ðýn pa sa - por tu ol maz di ye rek bütün dün ya da maz lûm la - rýn ya nýn da ol duk la rý ný kay det ti. Ün sal, bu dö - nem de Tür ki ye ve Dün ya da yap týk la rý ça lýþ ma la rý ak tar dý. Si ya set te ki ka set id di a la rý na da de ði nen Ün sal, ö zel ha ya týn hiçbir ah lâ kî kay gý du yul mak - sý zýn ka mu o yu nun ö nü ne ge ti ril me sin den ra hat - sýz lýk duy duk la rý ný, bu nun mut la ka en gel len me si ge rek ti ði ni söy le di. Ün sal, si ya sî ya rý þýn pro je ler ü ze rin den ya pýl ma sý ge rek ti ði ni di le ge tir di. AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Sa lih Ka pu suz da Tür ki - ye de son yýl lar da her a lan da ol du ðu gi bi in san hak la rý ve öz gür lük ler ko nu sun da da ö nem li me - sa fe ler a lýn dý ðý ný e de rek, bu nu ye ter li gör me dik - le ri ni an cak ya pý lan la rýn da kü çüm sen me me si ge rek ti ði ni söy le di. An ka ra / Ye ni As ya Din e ði ti mi al mak bir hak TÜRK Di ya net Va kýf-sen Ge nel Baþ ka ný Nu ri Ü nal, Her yaþ ta ki in sa - ný mý zýn Di ya net gö rev li le ri miz den Kur ân ve din e ði ti mi a la bil me si ge rek li bir hak týr de di. Ü nal, yap tý ðý a çýk la ma da, Di ya net Ýþ le ri Baþ - kan lý ðý nýn Kur ân-ý Ke rim i ve me a li ni öð re ne bil me le ri, di ni bil gi le ri - ni ge liþ ti re bil me le ri a ma cýy la Mi llî E ði tim Ba kan lý ðý nýn de ne tim ve gö ze ti min de, yaz ay la rýn da ca mi ler, Kur ân kurs la rý ve be lir le nen di - ðer me kân lar da a çý lan 2 ay sü re i le il köð re tim 5. sý ný fý bi ti ren öð ren ci - le re yaz Kur ân kurs la rýn da hiz met ver di ði ni söy le di. Þu an da bu kurs - la ra ka tý la bil mek i çin il köð re tim 5. sý ný fý bi tir me þar tý ol du ðu nu kay de - den Ü nal, þun la rý söy le di: Hem A na ya sa hem de Di ya net Ýþ le ri Baþ - kan lý ðý nýn gö re vi Teþ ki lât Ka nu nu nda be lir til di ði gi bi top lu mu din ko nu sun da ay dýn la tan bir ku rum o lan Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, top - lu mun her yaþ ta ki in sa ný na ve her ke si mi ne hiz met et mek i çin ye tiþ - miþ per so ne li bu lu nan gü zi de bir ku rum dur. Bu i ti bar la, il köð re tim 5. sý nýf ön ce si ço cuk la rýn da doð ru din e ði ti mi nin a la bil me le ri nin yo lu a - çýl ma lý dýr. Her yaþ ta ki in sa ný mý zýn di ya net gö rev li le ri miz den Kur ân ve din e ði ti mi a la bil me si ge rek li bir hak týr. Ýs tan bul / Ye ni As ya HSYK, yaz ka rar na me si ça lýþ ma la rý na baþ la dý HAKÝMLER ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu (HSYK), 2011 yý lý ad li yar gý yaz ka rar na me si ne i liþ kin ça lýþ - ma la ra baþ la dý. Ça lýþ ma la ra e sas a lýn mak ü ze re 14 Ni san ta ri hin de ya pý lan du yu ru da a tan ma ta le bin de bu lu na cak ha kim ve sav cý la rýn ter cih le ri ni ya pa bil - me le ri a ma cýy la, ad li yar gý da du yu ru ta ri hi i ti ba rýy la a ta ma ya pýl ma sý plan la nan mün hal yer le re i liþ kin lis te ler i lan e dil di. Ha kim ve sav cý la rýn be lir ti len ta ri - he ka dar ya pa cak la rý baþ vu ru lar so nu cu bo þal ma sý muh te mel yer ler i le ye ni mah ke me ku rul ma sý ge re - ken yer ler, i kin ci i lan i le du yu ru la cak. HSYK, bu çer - çe ve de, ha kim ve sav cý la rýn ta lep le ri nin a lýn ma sý nýn ar dýn dan, ta lep, sü re, ma ze ret ve di sip lin ne den le ri i le 2011 yý lý yaz ka rar na me sin de muh te mel a ta ma sý ya pý la cak o lan ha kim ve sav cý la rý tes bit et ti. Bu nun ya nýn da, iþ yü kü i ti ba rýy la ku rul ma sý ve ya fa a li ye ti - nin don du rul ma sý ge re ken mah ke me ler i le mev cut ha kim ve sav cý sa yý la rý nýn art tý rýl ma sý ya da a zal týl - ma sý hu sus la rý na i liþ kin ça lýþ ma lar da ku rul ta ra fýn - dan so nuç lan dý rýl dý. HSYK, lis te ler de be lir ti len yer - ler ve sa yý la rýn ke sin ol ma yýp, bu yer ler ha ri cin de ki baþ ka ma hal le re a ta ma ya pýl ma sý söz ko nu su o la bi - le ce ði gi bi, var o lan yer le re de a ta ma ya pý la ma ya bi - le ce ði ni bil dir di. Ý kin ci böl ge de gö rev ya pan ha kim ve cum hu ri yet sav cý la rýn dan ta le bi ol ma yan lar i le ye rin de kal mak is te yen ler lis te ye da hil e dil me di. An - cak bi rin ci böl ge de ki ih ti ya cýn bu þe kil de kar þý la na - ma ma sý ha lin de ta le bi ol ma sa da hi i kin ci böl ge de en çok ça lý þan dan baþ la mak ü ze re bi rin ci böl ge le re re - sen a ta ma ya pý la bi le cek. An ka ra / ci han HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, MHP de ki is - ti fa la rý de ðer len di rir ken, BBG e vi var dý, si ya set çi ler öy le ol - ma lý dýr. Si ya set çi le rin þef faf bir fa nu sun i çin de ya þý yor gi bi, ha yat la rý nýn her nok ta sýn da bu ül ke nin, bu mil le tin ku - ral la rýy la, ge le nek le riy le, i nanç la rýy la u yum lu bir ha yat sür me le ri lâ zým de di. Kur tul muþ, Gi re - sun da ka týl dý ðý bir dü ðün tö re nin de ga ze te ci le - rin so ru la rý ný ce vap la dý. MHP de ki is ti fa lar la il gi li so ru ü ze ri ne Kur tul muþ, þun la rý söy le di: Biz en baþ tan be ri söy lü yo ruz. Me se le nin i ki yö nü var. Bi rin ci si bi rey sel ah lâk la il gi li o lan kýs - mý dýr. Ma a le sef bu ar ka daþ la rýn fev - ka la de cid dî þe kil de top lum na za rýn - da bi rey sel ha yat la rý i le il gi li bir ta - kým sý kýn tý la rý ol du ðu an la þý lý yor. Ka set le rin ne ol du ðu nu ben gör - me dim, bil mi yo rum ve bil mek de is te mi yo rum. A ma hep söy le - di ði miz þey þu dur, ha ni var dý ya bi ri bi zi gö zet li yor, BBG e vi var dý. Si ya set çi ler öy le ol ma lý dýr. Si ya set çi le rin þef faf bir fa - nu sun i çin de ya þý yor gi bi, ha yat la rý nýn her nok ta sýn da bu ül ke nin, bu mil le tin ku ral la rýy la, ge le nek le riy le, i nanç la - rýy la u yum lu bir ha yat sür me le ri la - zým. Bu i þin bi rey sel ah lak kýs mý. Kur tul muþ, Or du da yap týðý a çýk - la ma da i se Bu o lay lar da bi rey sel ah lak la il gi li cid dî bir ah lak sýz lýk var. Top lu mun ö nün de bu lu nan in san lar her kes ten faz la ha ya tý na dik kat et me li dir. So nuç ta bun lar bi rey sel ah lâk la il gi li, söy le ne cek faz la bir þey yok tur. A ma si ya se tin böy le ka set ler ü ze rin den ya pýl ma sý, ka set ler ü ze rin den si ya se tin þe kil len di ril me si, bu da si ya sî ah lâk kýs mý dýr. Doð - ru de ðil dir di ye ko nuþ tu. Gi re sun / a a AKP Grup Baþ kan ve ki li Mus ta fa E li taþ, Ka set o lay la rý, de - rin güç le rin Si liv ri-an ka ra tü ne li ni hýz lý kaz mak i çin yap týk - la rý o pe ras yon dur. Dev let Bah çe li yi tas fi ye e dip, MHP oy la - rý ný CHP ye kay dýr mak is ti yor lar de di. E li taþ, par ti si nin mil let ve ki li a day la rýy la Ko ca si nan il çe si ne bað lý Yem li ha bel de si i le Ha cý lar il çe sin de se çim ça lýþ ma la rý na ka týl dý. E li - taþ, Ha cý lar da hal ka hi ta ben yap tý ðý ko nuþ ma da, son gün - ler de ya þa nan ka set id di a la rý i le MHP li le rin oy la rý nýn AKP ye kar þý CHP ye kay dý rýl mak is ten di ði ni ö ne sür dü. Ka set le ri or ta ya çý ka ran de rin güç le rin, AKP yi he def gös - ter me ye ça lýþ tý ðý ný sa vu nan E li taþ, þun la rý söy le di: Ka set o - lay la rý, de rin güç le rin Si liv ri-an ka ra tü ne li ni hýz lý kaz mak i - çin yap týk la rý o pe ras yon dur. Dev let Bah çe li yi tas fi ye e dip, MHP oy la rý ný CHP ye kay dýr mak is ti yor lar. MHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý la rý nýn yap tý ðý e dep dý þý, mil le tin de ðer le ri - ne ay ký rý dav ra ný þýn su çu nu ve se be bi ni (bun lar yap mýþ týr) di ye rek, pis li ði ü ze ri mi ze ya pýþ týr ma ya ça lýþ týk la rý sü re ce ü - zü lü yo rum. Ya pý lan iþ çir kin, in ter net si te le ri ne ver mek da - ha da çir kin. A ma ken di pis lik le rin den kur tul mak i çin çýr pý - nýr ken bi ze bu laþ týr ma ya ça lýþ ma la rý bi zi ra hat sýz e di yor. MHP ye ya pý lan bu tas fi ye o pe ras yo nu CHP ye ya ra ma sý i - çin ya pýl mýþ týr. Ýn þal lah ol maz, a ma bu o pe ras yo nun a ma cý, Dev let Bah çe li yi par ti den tas fi ye nok ta sý na doð ru gö tür - mek tir. Bah çe li yi tas fi ye e dip, MHP ta ba nýn da bir duy gu - sal lýk o luþ tu ra rak, su çu AKP ye yýk ma ya ça lý þa rak, bel li bir oy ta ba ný ný ha re ke te ge çir mek is ti yor lar. Kay se ri / a a Si ya set çi ler BBG e vi gi bi ol ma lý MHP oy la rý ný CHP ye kay dýr ma ya ça lý þý yor lar YARGI TIKANDI 2010 YI LIN DA SA DE CE CE ZA MAH KE ME LE RÝ VE HU KUK MAH KE ME LE RÝN - DE KÝ DOS YA SA YI SI 6 MÝL YON 34 BÝN 179 O LA RAK KA YIT LA RA GEÇ TÝ. Avrupa'da bir hakim yýlda ortalama 200 dosyaya bakarken, Türkiye'de bin 78 dosya inceliyor. Bir cumhuriyet savcýsý ise bin 417 hazýrlýk ve 447 ilamat dosyasýna bakýyor. MAH KE ME VÝC DAN Ý LE YAR GI TAY A RA SIN DA TÜRK Diyanet Vakýf-Sen Genel Baþkaný Nuri Ünal: Ýlköðretim 5. sýnýf öncesi çocuklarýn da doðru din eðitiminin alabilmelerinin yolu açýlmalýdýr. Numan Kurtulmuþ

5 Y Ça lý þan sa yý sý bir yýl da 1 mil yon 535 bin ki þi art mýþ. Me rak et tik. Bu ki þi ler a ca ba han gi sek tör ler de iþ bul muþ lar? Da ðý lý mý þöy le; Ta rým da 533 bin ki þi, hiz met te 453 bin re cep tas ni as ya.com.tr ki þi, sa na yi de 344 bin ki þi, in þa at ta 205 bin ki þi, i þe yer leþ miþ. Bir nok ta dik kat çe ki yor. Son bir yýl da 533 bin ki þi ta rým sek tö rün de iþ gü cü ne ka týl mýþ. Top lam is tih dam ar tý þý nýn üç te bi ri ne te ka bül e di yor. Pek an la þý lýr gi bi de ðil. Ta rým yüz de 1 ci va rýn da bü yür ken is tih dam da ki bu ka dar bü yük bir ar tý þýn i za hý yok. Sek tö rün mil lî ge li re kat ký sý da çok za yýf. Yýl lar dýr yüz de 10 la rýn al týn da sey re di yor. Bu na kar þý lýk is tih da mýn dört te bi ri ta rým da. Ge liþ miþ ül ke ler de bu o ran yüz de 5 i la 10 a ra sýn da. Bu ra kam lar e sa sýn da þu ger çe ði söy lü yor; Ta rým da çok bü yük çap ta giz li iþ siz lik söz ko nu su. Ra kam la rý ir de ler ken bu hu sus da göz ö nün de bu lun du rul ma lý. Ta rým dý þý iþ siz lik o ra nýy la genç nü fus ta iþ siz lik o ra ný ü ze rin de de du rul ma lý. Vaziyet bu Haf ta i çin de i ki ve ri a çýk lan dý. Bi ri iþ siz lik le il gi li. Di ðe ri büt çe. Ön ce is tih da ma i liþ kin ra kam la rý mer cek al tý na a la lým. Þu bat a yýn da iþ siz lik o ra ný yüz de 11,5 e düþ müþ. O cak a yýn da yüz de 11,9 i di. Ha fif de ol sa bir ge ri le me var. Ýþ siz lik o ra ný nýn yüz de 14,4 ol du ðu 2010 Þu ba tý i le ký yas lan dý ðýn da tab lo da ha da pem be le þi yor Þu bat a yýn da iþ siz sa yý sý 3 mil yon 564 bin ki þi i ken, 2011 Þu ba týn dan 600 bin ki þi a za la rak 2 mil yon 964 bin ki þi ye in miþ. Ay ný dö nem de top lam ça lý þan sa yý sý 21 mil yon 267 bin den 22 mil yon 802 ki þi ye u laþ mýþ. Ce za e vi ne a teþ a çýl dý: 1 ya ra lý n ÞIR NAK IN Si lo pi il çe sin de ce za e vi ne a teþ a çýl ma sý so nu cu 1 mah kûm a ðýr ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Si lo pi Ce za e vi nde mah kûm la rýn bah çe de gez dik le ri sý ra da kim li ði be lir siz ki þi ve ya ki þi ler ce bir bi na dan si lâh la a teþ a çýl dý. A ðýr ya ra la nan bir mah kûm, Si lo pi Dev let Has ta ne si nde ya pý lan ilk mü da ha le nin ar dýn dan Di yar ba kýr a sevk e dil di. O lay dan son ra ce za e vi çev re sin de yo ðun gü ven lik ön le mi a lýn dý. O lay da kul la ný lan si lâh la rýn e le ge çi ril di ði, gö zal tý na a lý nan la rýn ol du ðu öð re nil di. Þýr nak ýn Si lo pi il çe si kay ma ka mý Bün ya min Yýl dýz i se sal dý rý da kul la ný lan 2 si lâ hýn e le ge çi ril di ði ni bil dir di. Yýl dýz, Te rör o la yý ol ma dý ðý ný dü þü nü yo ruz. Bir bi na nýn ça tý sýn dan ce za e vi av lu su na a teþ a çýl mýþ. As ker ve nö bet çi le re yö ne lik bir sal dý rý de ðil de di. Si lo pi / a a Kay ma kam lýk loj ma ný na ro ke ta tar la sal dýr dý lar n BAT MAN IN Koz luk il çe sin de PKK lý te rö rist ler ce kay ma kam lýk loj man la rý na ro ke ta tar ve u zun nam lu lu si lâh lar la sal dý rý dü zen le di. E di ni len bil gi ye gö re, Te pe cik Ma hal le si Üç yol mev ki in de bu lu nan kay ma kam lýk loj man la rý na PKK lý te rö rist ler ce ro ke ta tar lý ve u zun nam lu lu si lâh lar la sal dý rý da bu lu nul du. Gü ven lik güç le ri nin de kar þý lýk ver me siy le te rö rist ler kaç tý. Sal dý rý da ö len ya da ya ra la nan ol ma dý. Ka çan te rö rist le rin ya ka lan ma sý i çin ça lýþ ma baþ la týl dý. Koz luk / a a Ha liç te bay rak ger gin li ði n HA LÝÇ E par ti bay ra ðý as mak is te yen bir grup Sa a det Par ti si ü ye siy le po lis a ra sýn da ar be de ya þan dý. Sa a det Par ti si Ýs tan bul Ýl Teþ ki lâ tý ü ye le ri, 1200 met re ka re bü yük lü ðün de ki bir par ti bay ra ðý ný, E yüp Pi yer Lo ti i le Süt lü ce a ra sý na ha lat çe ke rek as mak is te di. Ýs tan bul Va li li ðin den i zin a lýn ma dan bay ra ðýn a sýl ma sý nýn müm kün o la ma ya ca ðý ný be lir ten po lis e kip le riy le, par ti li ler a ra sýn da ar be de ya þan dý. Ý zin iþ lem le ri nin ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan, par ti li ler bay ra ðý Ha liç e as tý. An cak ha la týn kop ma sý ü ze ri ne dev par ti bay ra ðý Ha liç e düþ tü. Ýs tan bul / a a CÝ RÝT dün ya gün de min de n TÜR KÝ YE NÝN fü ze tek no lo ji sin de ö nem li bir a þa ma sý o la rak gös te ri len ak tif la zer gü düm lü fü ze si CÝ RÝT, kay det ti ði ba þa rý lar la dün ya gün de min de yer a lý yor. E di ni len bil gi ye gö re, CÝ - RÝT in ba þa rý lý test le ri, ya ban cý ül ke le rin si lâh lý kuv vet le ri nin de il gi si ni çek me ye baþ la dý. CÝ RÝT in, yur ti çin de ki ih ti yaç la rý kar þý la dýk tan son ra, yurt dý þýn dan da ö nem li bir ta lep gör me si bek le ni yor. A TAK he li kop ter le ri nin ha va dan yer he def le ri ne kar þý kul lan dý ðý 2.75 ya rý ak tif la zer gü düm lü fü ze si CÝ - RÝT, ha fif zýrh lý he def le re kar þý yük sek doð ru luk ta ça lý þý yor. Ak tif la zer gü düm lü CÝ RÝT, Türk ta ar ruz he li kop ter le ri T129 la rýn en et ki li si lâ hý o la cak. CÝ RÝT in Tür ki ye de ki fü ze tek no lo ji si ge liþ ti ril me si i çin de ö nem li bir a þa ma ol du ðu kay de di li yor. CÝ RÝT in ha len par ça ve alt sis tem se vi ye sin de se ri ü re tim ça lýþ ma la rý yü rü tül mek te o lup, ilk se ri ü re tim ka fi le si nin, bu yýl i çin de ü re til me si he def le ni yor. An ka ra / a a HA BER Mart 2011 de carî açýk 9,8 milyar dolara çýktý. Bugüne kadar görülen en yüksek seviye. Ekonomiyi tehdit ediyor. Bir gösterge sevindiriyor, diðeri üzüyor. Vaziyet bu. Ta rým dý þý iþ siz lik o ra ný bir yýl da 17,5 den yüz de 14,2 e, genç nü fus ta iþ siz lik o ra ný i se yüz de 25,5 den yüz de 20,5 e ge ri le miþ. Cid dî bir dü þüþ gö rül mek te i se de yi ne de hay li yük sek. Ýþ siz lik le il gi li son sö zü müz þu; Ca rî a çýk pa ha sý na e ko no mi de sað la nan re kor bü yü me is tih da mý ay ný o ran da et ki le ye mi yor. Büt çe ra kam la rý na ge çe lim. Mer ke zi yö ne tim büt çe si 23 yýl a ra dan son ra ilk kez Ni san a yýn da 1,1 mil yar li ra faz la ver di. En se vin di ri ci ta ra fý da fa iz gi der le rin de ki a za lýþ. Ge çen yýl Ni san a yýn da 7 mil yar 53 mil yon li ra fa iz ö den miþ ken bu Ni san a yýn da 2 mil yar 841 mil yon ö den miþ. Ger çek ten o lum lu. O cak-ni san dö ne min de büt çe ge lir le ri ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 18,7 ar ta rak 92 mil yar 252 mil yon li ra yý bul muþ. Har ca ma lar i se sa de ce yüz de 1,9 art mýþ, 95 mil yar 320 mil yon li ra ol muþ. Büt çe a çý ðý ge çen yý la gö re yüz de 80,6 kü çü le rek 3 mil yar 68 mil yon li ra ya in miþ. Bu ra ya ka dar i yi. Key fi ni zi ka çýr mak is te me yiz. A ma res min ta ma mý ný gös ter mek de gö re vi miz. E vet. Büt çe a çý ðý ka pa ný yor. Ne var ki ca rî a çýk ar tý yor. Ne a lâ ka? Þöy le i zah e de lim. Büt çe ge lir le ri i çin de it hal de a lý nan KDV nin pa yý çok faz la. Ýt ha lat la bir lik te ver gi ge lir le ri miz de ar tý yor, büt çe miz den ge le ni yor. Ö te yan dan it ha lat ta ki pat la ma ca rî a çý ðý mý zý re ko ra ta þý yor. Ni te kim Mart 2011 de ca rî a çýk 9,8 mil yar do la ra çýk tý. Bu gü ne ka dar gö rü len en yük sek se vi ye. E ko no mi yi teh dit e di yor. Bir gös ter ge se vin di ri yor, di ðe ri ü zü yor. Va zi yet bu. Basýn özgürlüðü için sivil anayasa þart AKPM BAÞ KA NI ÇA VU ÞOÐ LU, BA SI NIN DA HA ÇOK ÖZ GÜR O LA BÝL ME SÝ Ý ÇÝN SE ÇÝM - DEN SON RA SÝ VÝL A NA YA SA NIN MUT LA KA YA PIL MA SI GE REK TÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. AV RU PA Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (AKPM) Baþ ka ný Mev lüt Ça vu þoð lu, ba sý nýn da ha çok öz gür o la bil me si i çin se çim den son ra hep bir lik le si vil a na ya sa nýn mut la ka ya pýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. A lan ya Ga ze te ci ler Ce mi ye ti 2010 Med ya Ba þa rý Ö dül le ri Ba na na O tel de dü zen le nen tö ren le sa hip le ri ne ve ril di. AKPM Baþ ka ný Ça vu þoð lu, tö ren de yap tý ðý ko nuþ ma da, böy le bir gün de ba sýn öz gür lü ðü nün, dü þün ce öz gür lü ðü nün ve her tür lü öz gür lü ðün ko nuþ ma sý nýn ga yet tabiî ol du ðu nu di le ge tir di. AKPM o la rak, de mok ra si, in san hak la rý ve hu ku kun üs tün lü ðü nü sa vun duk la rý ný i fa de e den Ça vu þoð lu, de mok ra si nin vaz ge çil mez un sur la rýn dan en ö nem li ak tör le rin den bir ta ne si nin de med ya ol du ðu nu kay det ti. Do la yý sýy la med ya nýn te mel hak ve öz gür lü ðü bu an lam da çok ö nem li ol du ðu nu di le ge ti ren Ça vu þoð lu, Tür ki ye de med ya öz gür lü ðü ko nu sun da çok gü zel ya sa lar çýk tý ðý ný ha týr lat tý. Av ru pa Bir li ði (AB) sü re cin de, tam AB kri ter le ri ne uy gun ya sa lar çýk tý ðý ný kay de den Ça vu þoð lu, Mec lis te bu ko nu da ko nuþ ma lar da yap týk la rý ný söy le di. Ça vu þoð lu, yi ne 301. mad de baþ ta ol mak ü ze re bir çok ya sa lar da de ði þik lik ol du ðu nu i fa de e de rek, bu gün ö zel lik le bu çý kan ya sa la rýn uy gu lan ma sý ve be nim sen me si ko nu la rýn da sý kýn tý lar ol du ðu nu gör dük le ri ni söy le di. Ça vu þoð lu, do la yý sýy la bu ya sa la rýn göz den ge çi ril me si, da ha faz la ya sa la rýn çýk - ma sý ve bun la rýn te me li ni o luþ tur mak i çin si vil bir a na ya sa nýn ya pýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ça vu þoð lu, Av ru - LE TON YA Dý þiþ le ri Ba ka ný Ur mas Pa et, Tür ki ye i le vi ze mu a fi ye ti nin za ma ný nýn gel di ði ni vur gu la ya rak, Tür ki ye nin, AB nin vi ze uy gu la dý ðý tek a day ül ke ol du ðu na dik kat çek ti. Paet, bu du ru mu i ki yüz lü lük ve hak sýz o la rak ni te le di. Ur mas Pa et, E U Ob ser ver ta ra fýn dan Tür ki ye i le Vi ze Mu a fi ye ti Za ma ný baþ lý ðý i le ya yým la nan ge niþ ma ka le sin de, AB i le Tür ki ye a ra sýn da ki i liþ ki le rin ha len her za man dan çok kar ma þýk ol du ðu nu sa vun du. Pa zar te si gü nü ya pý la cak AB Dý þiþ le ri Kon se yi top lan tý sýn da Tür ki ye i le ge le cek te ki i liþ ki le rin tar tý þýl ma sý i çin fýr sat o luþ tur du ðu söy le yen pa Kon se yi o la rak da Tür ki ye den sü rek li ye ni bir a na ya sa ve yar gý re for mu nun ya pýl ma sý ný is te dik le ri ni söy le di. El bet te Tür ki ye de ba sý nýn ö nün de ki en gel le rin a çýl ma sý ge rek ti ði ni di le ge ti ren Ça vu þoð lu, Ý lâ ve ya sa la rýn çý ka rýl ma sý ge re ki yor. A ma ba na gö re Tür ki ye de bu so run la rýn te me lin de dar be ci zih ni yet var dýr. 12 Ey lül A na ya sa sý var dýr. Bu A na ya sa nýn mut lak þe kil de se çim ler den son ra tüm par ti ler bir a ra ya ge le rek son de re ce öz gür lü ðü sa vu nan bir a na ya sa, te mel hak ve öz gür lük le ri en üst dü ze ye yük sel ten bir si vil a na ya sa yý mut la ka hep bir lik te ger çek leþ tir me miz ge re ki yor. de di. Antalya / ci han AKPM Baþ ka ný Mev lüt Ça vu þoð lu REFORMLAR YETERLÝ DEÐÝL TÜR KÝYE NÝN son yýl lar da Av ru pa Kon se yi kri ter le ri çer çe ve sin de bü yük re form - lar ge liþ tir di ði ni kay de den Ça vu þoð lu, 2004 yý lýn da bu re form lar ve de mok ra tik leþ - me sa ye sin de 61 yýl i kin ci sý - nýf bir ül key ken ar týk, bi rin ci sý nýf ül ke hü vi ye ti ni ka zan - dý ðý ný söy le di. Ça vu þoð lu, þun la rý söy le di: A ma bu gün hep si nin de ger çek leþ ti ði ni de söy le ye me yiz. Biz Av ru pa Kon se yi o la rak ba sýn öz gür - lü ðü ne tam des tek ve ri yo - ruz. El bet te biz Av ru pa Kon - se yi o la rak ba sýn öz gür lü ðü - nü sa vu nu yo ruz, a ma ba sýn i çin de de ken di ül ke sin de si - vil a na ya sa yý is te yen, yar gý re for mu is te yen, Tür ki - ye nin i ler le me si ni is te yen ba sýn la, or du yu gö re ve dâ - vet e den ba sý ný biz bir tut - ma yýz. Bu i ki si nin a ra sýn da cid dî fark var. As lýn da mes - lek i çin de de o to kon trol sis - te mi i le ba sýn da gö re vi ni ay ný þe kil de yap ma lý. Bir bi - ri ni sal dýr ma, yar gý la ma, suç la ma ye ri ne e sas bun - la ra a ðýr lýk ver mek ge rek. Vi ze mu a fi ye ti nin za ma ný gel di Pa et, Tür ki ye i le hem dýþ po li ti ka sý hem gü ven lik ko nu la rýn da da ha ya kýn bir i le ti þim ge re ði nin al tý ný çiz di. Ma ka le sin de Tür ki ye nin Av ru pa i le güç lü e ko no mik ve kül tü rel en teg ras yo nu dik ka te a lýn dý ðýn da AB de vi ze mu a fi ye ti nin ne den hâ lâ ta bu ol du ðu so ru su gün de me ge li yor di ye ya zan Ur mas Pa et, Tür ki ye i le so ru nun, Tür ki ye ü ze rin den AB ye gir me ye ça lý þan göç men le rin o luþ tur du ðu nu be lirt ti. Pa et, bu bað lam la Tür ki ye i le AB a ra sýn da mü za ke re le ri ta mam la nan Ge ri Ka bul An laþ ma sý na de ði nir ken Tür ki ye de göç men ler ko nu sun da AB nin des tek sað la ma sý nýn ge re ði ne vur gu yap tý. Ýs tan bul AB, DA HA A ÇIK OL MALI AV RU PA NIN Türk va tan daþ la rý na da ha a çýk ol ma is te ði ni gös ter - me si þart ol du ðu nu da vur gu la yan Ur mas Pa et, Va tan daþ la rý, AB yi zi ya ret et tik le rin de vi ze baþ vu ru su nu yap ma la rý ge re ken tek a day ül ke Tür ki ye. Bu du rum, AB nin, gö rü nür de ki ge le cek te AB ye ka týl ma yý is - tek siz ve ya im kâ ný bu lun ma yan ü çün cü ül ke ler le cid dî vi ze mu a fi yet mü za ke re le ri ni yap tý ðý bir dö nem de i ki yüz lü lük ve hak sýz gi bi gö rü lü - yor di ye yaz dý. Le ton ya Dý þiþ le ri Ba ka ný, AB ve Tür ki ye nin ar týk da ha faz la za man kay bet me me si ge rek ti ði i nan cý ný da di le ge tir di ði ma ka - le sin de vi ze ko nu la rýn da i ler le me nin sað lan ma sý nýn a de ta dur muþ o - lan ka tý lým mü za ke re le ri ne de kat ký da bu lu na ca ðý ný sa vun du. YOL HA RÝ TA SI SU NUL MA LI AB NÝN, cid dî a lýn ma sý i çin ver di ði söz le ri ni ye ri ne ge tir me si ni de is te yen Pa et, Bu ne den le Av ru pa Ko mis yo nu nu, Tür ki ye i le vi ze li be ra li zas yo nu na i liþ kin o la rak, a çýk bi çim de ta ným la nan þartlarýnýn te me lin de vi ze öz gür lü ðü o la sý lý ðý ný ö ne ren bir yol ha ri ta sý ný sun ma ya ça ðýr ma nýn za ma ný gel di söz le ri ni de kul - lan dý. Le ton ya lý Ba kan, ma ka le si ne son ve rir ken de, Ken di mi - ze, i ki yüz lü ol ma ya ve AB nin ge niþ le me ve vi ze po li ti ka sý i le ku mar oy na ma ya i zin ve re me yiz söz le ri ni kul lan dý. 5 cev ni as ya.com.tr TÜRKÝYE RAPORU (3): AB gev þek li ði ve yol suz luk e ko no mi si T ür ki ye ra po ru nda, An ka ra nýn AB se rü ve ni de tes bit e di li yor. Ön ce lik le AB mü zâ ke re sü re cin de 35 baþ lýk tan 13 ü nü aç tý ra bi len ve an cak bir baþ lý ðý ka pa ta bi len An ka ra, söz ver di ði re form la rý yap ma mýþ Ev ve la AKP nin  cil Ey lem Plâ ný nda, Tür ki ye nin â ci len hu kuk dev le ti ze mi ni ne o tu ra ca ðý ve te mel hak ve öz gür lük le re da ir ev ren sel norm lar i le AB kri ter le ri doð rul tu sun da sü r'at le her tür lü ya sal dü zen le me le rin ya pý la ca ðý ta ah hü dün de bu lu nul muþ. Da ha son ra bu ta ah hüd, ik ti dar par ti si nin se çim be yân na me le rin de ve hü kû met prog ram la rýn da tek rar lan mýþ. AB ka tý lým sü re cin de Tür ki ye nin en teg ras yon i çin si ya sal, e ko no mik, sos yal ve ya sal stan dart la rý ný yük sel ten ya pý lan ma nýn alt ya pý sý ný ha zýr la dý ðý, re form la ra hýz da de vam e di le ce ði va a di ne mu ka bil, ne var ki dü þün ce ve i fâ de öz gür lü ðün den yar gý re for mu na, si ya se tin de mok ra tik leþ me sin den yol suz luk lar la mü ca de le ye ka dar bir çok a lan da, An ka ra ye rin de sa yý yor. Da ha ön ce Tem muz 2003 te, ar dýn dan Ni san 2007 de dek lâ re e di len Tür ki ye nin AB Mük te se ba tý na U yum Prog ra mý nda AB nin de mok ra tik stan dart la rý na u laþ týr ma da 2013 yý lý na ka dar ger çek leþ ti ri le cek re form la rýn de tay lý a çý lý mý ve tak vi mi ve ril miþ; lâ kin ge re ken 188 ya sal dü zen le me ve bu na gö re 576 do kü ma nýn dü zel til me si ba þa rý la ma mýþ RE FORM LAR YA RIM YA MA LAK Si ya sî kri ter ler den e ko no mik kri ter ler e, ü ye lik yü küm lü lük le ri ni üst le ne bil me ye te ne ði a ra sýn da yer a lan mal la rýn, ser ma ye nin ve ki þi le rin ser best do la þý mý ndan hiz met su num ser bes ti si ne, þir ket ler hu ku ku ndan re kâ bet po li ti ka sý na ka dar bir çok baþ lýk du ru yor. Ke za ta rým, ba lýk çý lýk, ta þý ma cý lýk, ver gi len dir me po li ti ka la rý, is ta tis tik, e ner ji, sa na yi, iþ let me ler, bi lim ve a raþ týr ma, e ði tim, öð re tim ve genç lik, te le ko mü ni kas yon ve bil gi tek no lo ji le ri, kül tür, çev re, a dâ let ve i çiþ le ri, dýþ i liþ ki ler, ma lî kon trol i le sos yal po li ti ka ve is tih dam po li ti ka la rý na da ir re form la ra ya hiç el a týl ma mýþ ya da ya rým ya ma lak kal mýþ Oy sa â ci len ya pýl ma sý ge re ken re form la rýn ba þýn da, Tür ki ye nin ma lî si ci li nin dü zel til me si ve yol suz luk lar la mü ca de le stra te ji si ge li yor. Zi ra ta raf sýz ra por lar da, son yýl lar da yol suz luk lar la yurt dý þý na ka çan pa ra nýn mik ta rý nýn mil yar do la ra var mýþ. Ka mu i hâ le le ri nin yüz de 15 i ba ðýþ ve ko mis yon ka muf le le riy le ki þi le re ö den miþ; her yýl 5 mil yar do lar, po li ti ka cý la rýn ve bü rok rat la rýn þah sî he sa bý na ya tý rýl mýþ. Yi ne bu sü reç te, dýþ ya tý rým cý la rýn yüz de 63 ü yol suz luk lar yü zün den Tür ki ye ye gel me miþ. Tür ki ye nin rüþ vet, ka ra pa ra ve di ðer ya sa dý þý yol lar la yol suz luk kay bý 200 mil yar do la ra u laþ mýþ. Myan mar, Bhu tan, Þi li, Ek va dor, Gam bi a, Ha i ti, Ja ma i ka gi bi iþ gal al týn da ya da fe lâ ke te uð ra yan kar ga þa ve ça týþ ma or ta mýn da ki is tik rar sýz ül ke ler gi bi lis te nin en al týn da yol suz luk tan sý nýf ta kal mýþ Ay rý ca AB nin do ku nul maz lýk lar ý yol suz lu ðun bir par ça sý ni te le me si ne rað men, An ka ra do ku nul maz lýk lar ýn sý nýr lan dý rýl ma sý na ya naþ ma dý. Ka mu yol suz luk la rý i le mü ca de le de i ler le me kay de de me di yý lý öl çü müy le Tür ki ye, 178 ül ke a ra sýn da yol suz luk ta 56. sý ra da; ka mu sal ve ö zel a la na i liþ kin yol suz luk ve rüþ vet te pu a ný, 10 ü ze rin den 4.4 le 5 in al týn da YOL SUZ LUK LA MÜ CA DE LE STRA TE JÝ SÝ YOK! An cak AB nin Tür ki ye 2010 yý lý i ler le me ra po ru nda, Tür ki ye nin AB yol suz luk la rýn ön len me si norm la rý na uy ma dý ðý ný ve hü kü me tin yol suz luk la mü ca de le de ye ter siz kal dý ðý i ka zý na, ö zel lik le AB fon la rý i çin yol suz luk u ya rý sý na rað men An ka ra, yol suz luk lar la mü ca de le i çin stra te ji ey lem plâ ný ha zýr la ma dý. Ge rek li de ne tim me ka niz ma la rý ný kur ma dý. Baþ ta ik ti dar par ti si ol mak ü ze re çe þit li par ti ler den mil let ve kil le ri ve si ya si le re da ir yol suz luk dos ya la rý, top ye kûn si ya se ti þâ i be al týn da bý ra kan bir bi çim de â de ta üs tü nü ört tü. An ka ra, tek tek te mi na tý ný ver di ði hal de, yol suz luk la mü ca de le de Tür ki ye nin AB kri ter le rin de de ne tim li de mok ra tik stan dar da u la þýl ma sý sað la ya cak de ne tim ya sa la rý ný çý kar ma dý, do ku nul maz lýk ve yar gý ba ðým sýz lý ðý sis te mi de ðiþ ti ril me di. Tür ki ye nin ma lî si ci li ni dü zelt me di. Bir di zi de ði þik lik ya pýl dý ðý hal de, yol suz luk la rýn ü ze ri ne gi dil me si ni en gel le yen, baþ ba kan ve ba kan lar hak kýn da Mec lis te so ruþ tur ma a çýl ma sý ný zor laþ tý ran ve Mec lis e he sap ver me si ni en gel le yen A na ya sa nýn 100. mad de sin den baþ la na rak il gi li a na ya sal-ya sal dü zen le me ler ya pýl ma dý. Üs te lik Mec lis a dý na de net le me ya pan Sa yýþ tay ý yol suz luk la rýn en çok ol du ðu ö zel leþ tir me i ha le le rin de A na ya sa ve A ÝHM ka rar la rý na ay ký rý o la rak per for mans de ne ti mi ni ya pa ma ya cak du ru ma ge tir di. As ke rî har ca ma la rý de ne tim dý þý bý rak tý. Ön le yi ci ted bir ler al ma dý. Gö rü nen o ki AKP ik ti da rý, Baþ ba kan ýn her fýr sat ta rest çe kip mey dan o ku du ðu Tür ki ye nin 40 yýl lýk AB pro je si ni dost lar a lýþ ve riþ te gör sün mi sâ li e li nin u cuy la tu tu yor.

6 6 YURT HABER Y VA K'A LAR A ZAL DI KE NE LER ü ze ri ne bir çok a raþ týr ma ya pan Doç. Dr. Za ti Va tan se ver, ke ne va k'a la rý nýn ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re a zal dý ðý ný be lirt ti. Bu yýl bol yað mur yað dý ðý i çin va tan daþ la rýn tar la la rý na gi re me di ði ni di le ge ti ren Va tan se ver, bu yüz den va k'a la rýn ge çen yý la gö re az ol - du ðu na dik kat çek ti. Sý cak lýk la rýn art ma sýy la yi ne ke ne ý sýr ma la rý na rast la na ca ðý ný be lir ten Va tan se ver, tar la dan e ve dö nen le rin mut la - ka vü cut ta ke ne kon tro lü ya pýl ma sý ö ne ri sin de bu lun du. Tük Sað lýk- Sen Ge nel Baþ ka ný Ön der Kah ve ci i se ba kan lýk lar a ra sýn da ko or di - nas yon sað la na rak ke ne nin or ta dan kal dý rý la bi le ce ði ni di le ge tir di. DARENDE'DE HAFÝF ÞÝDDETTE DEPREM MA LAT YA NIN Da ren de il çe sin de ha fif þid det te bir dep rem mey da na gel di. Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý nýn res mî in ter net si te sin den a lý nan bil gi ye gö re, ön ce ki ak þam sa at sý ra sýn da 3,4 bü yük lü ðün de bir dep - rem ol du. Mer kez üs sü Da ren de o lan ha fif þid det te ki dep re mi il çe de his se den bir çok ki þi so kak la ra çýk tý. Her han gi bir can kay bý nýn ol ma dý ðý dep rem ký sa sü re li pa ni ðe sebep ol du. Malatya / a a Yaðmur keneyi frenledi GEÇEN YIL 21 MAYIS TARÝHÝNE KADAR 8 KÝÞÝ KIRIM KONGO KANAMALI ATEÞÝ DOLAYISIYLA ÖLÜRKEN, BU YIL AÞIRI YAÐIÞLARIN KENELERÝN TOPRAK ÜSTÜNE ÇIKMASINI ENGELLEDÝÐÝ ÝÇÝN SADECE 2 KÝÞÝ KKKA'DAN ÖLDÜ. A ÞI RI ya ðýþ lar, ke ne le rin gün yü zü ne çýk ma sý ný er te le di. Hal böy le o lun ca ke ne ý sýr ma sýn dan ö len le rin sa yý sý a zal dý. Ge çen yýl 21 Ma yýs ta ri hi ne ka dar 8 ki þi Ký rým Kon go Ka na ma lý A te þi dolayýsýyla vefat e der ken bu yýl 2 ki þi ke ne den öl dü. Ha va lar se rin gi din ce ke ne va k'a la rý nýn gö rül dü ðü dö nem ký sa lý yor a ra sýn da ki a þý rý sý cak lar da ke ne ý sýr ma la rý Mart a yýn da baþ la mýþ tý. Mart a yýn dan Ey lül e ka dar de vam e den ke ne va k'a la rý dolayýsýyla yýl da bin 300 den faz la va tan daþ ke ne ý sýr ma sý se be biy le has ta ne le re koþ muþ tu. Ge çen yýl ilk ke ne va k'a sý 10 Ni san 2010 da Sam sun da mey da na gel di, Ay þe O cak ke ne ý sýr ma sý so nu cu ve fat et ti. Bu yýl Ma yýs a yý nýn so nu na ge lin me si ne rað men Tür ki ye ge ne lin de gö rü len yað mur lar ke ne le ri top rak al tý na hap set ti. Kýþ bo yun ca top rak al týn da ka lan ve yu murt la yan ke ne ler bu yýl yü ze ye çý ka ma dý yý lý nýn ilk ke ne ö lü mü 2 Ma yýs ta Ço rum un Or ta köy il çe sin de ya þan dý. A li Boz kurt (61), yük sek a teþ, hal siz lik ve baþ að rý sý gi bi þi kâ yet ler le Ço rum Dev let Has ta ne si ne baþ vur du. Ký rým Kon go Ka na ma lý A te þi þüp he siy le a lý nan kan ör nek le ri Hýf zýs sýh ha Mer ke zi ne gön de ril di. Ra por gel me den du ru mu a ðýr la þan Boz kurt, An ka ra E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne sevk e dil di. Boz kurt vefat et ti. Tah lil so nuç la rý po zi tif çýk tý. An ka ra / ci han EN ÇOK Ö LÜM ÇO RUM DA TÜRK Sað lýk-sen in a raþ týr ma sýn da Tür ki ye de ke ne nin ha ri - ta sý çý ka rýl mýþ tý. So nuç la ra gö re ke ne dolayýsýyla en faz la ö lü - mün ya þan dý ðý yer; yýl lýk or ta la ma 9 va k'a i le Ço rum. Ka ra - bük e bað lý Ef la ni il çe sin de bir yýl da 7, To kat ta 5, Si vas ta i se 4 ki þi KKKA dolayýsýyla vefat et ti. Ýl le re gö re ö lüm va k'a la rý i se þu þe kil de sý ra lan dý: Ço rum 9, Ka ra bük 7, To kat 5, Si vas ve Kas ta mo nu 4, Gü müþ ha ne 3, Bo lu, Yoz gat, A mas ya, An ka ra ve Sam sun 2, Ri ze, Kon ya, Bin göl, Ça nak ka le, Gi re sun, Is par ta, Bur sa, Çan ký rý, Ga zi an tep, Sa kar ya, Or du, Bur dur ve Ma lat ya 1. Simav, Þaphane ve Gediz ilçelerinde yapýlan incelemelerde 834 konuta "oturulamaz" raporu verilirken, Simav'da 221 konut hemen boþaltýlacak. FO TOÐ RAF: A A 834 ko nu tta o tu ru l mayacak KÜ TAH YA NIN Si mav il çe sin de ön ce ki gün mey da na ge len 5.9 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan Si mav, Þap ha ne ve Ge diz il çe le rin de ya pý lan in ce le me ler de 834 ko nu ta o tu ru la maz ra po ru ve ril di, ay rý ca Si mav da 221 ko nu tun a ci len bo þal týl ma sý is ten di. Kriz Mer ke zi Baþ kan lý ðýn ca ha zýr la nan ra po ra gö re, çe þit li il ler den yön len di ri len 77 tek nik per so nel den o lu þan 31 e kip Si mav, Þap ha ne ve Ge diz il çe le rin de bi na lar da ki ha sar du ru mu nu in ce li yor. Si mav da in ce le nen 2 bin 89 ko nut tan 783 ü ne ha sar lý, o tu ru la maz, 750 si ne ha sar lý, o tu ru la bi lir ra po ru ve ril di ve yý ký lan bi na sa yý sý 12, a ci len bo þal týl ma sý ge re ken ko nut sa yý sý 221 o la rak be lir len di. Bu a ra da Si mav da, risk li mi na re ve yük sek bi na la rý nýn yý ký mý i çin Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye sin ce gön de ri len e kip ler de ça lýþ ma la rý na baþ la dý. Tes bit ça lýþ ma sý nýn ta mam lan dý ðý Þap ha ne de de 3 bin 137 ko nut in ce - len di ve 43 ü ne ha sar lý, o tu ru la maz, 258 i ne ha sar lý, o tu ru la bi lir ra po ru ve ril di. Ge diz de i se 8 ko nu ta ha sar lý, o tu ru la maz, 21 ko nu ta ha sar lý, o tu ru la bi lir ra po ru dü zen len di. Böy le ce Si mav, Þap ha ne ve Ge diz de ha sar lý, o tu ru la maz ra po ru ve ri len ko nut sa yý sý 834 ol du. Art çý sar sýn tý la rýn de vam et me si ve ev le rin ha sar lý ol ma sý dolayýsýyla dep re min ü çün cü gü nün de de va tan daþ lar ge ce yi so kak lar da, ça dýr lar da, park lar da ge çir di. Türk Ký zý la yý Ge nel Mü dür lü ðü de ne ti min de Si mav a sevk e di len 4 bin 521 ça dýr, 24 bin 65 bat ta ni ye ve 3 bin 26 ya tak ih ti yaç sa hip le ri ne da ðý tý lýr ken, çe þit li ku rum ve ku ru luþ lar yak la þýk 10 bin dep rem ze de ye gün de 3 ö ðün sý cak ye mek hiz me ti ve ri yor. Kü tah ya Sos yal Hiz met ler Ýl Mü dür lü ðün ce o luþ tu ru lan 8 ki þi lik e kip i se ça dýr þehirde ve ih ti yaç du yu lan yer ler de dep rem ze de le re psi ko lo jik des tek sað lý yor. Simav / a a ÇOCUKLAR, AFETLERÝ UNUTMUYOR KÜ TAH YA NIN Si mav il çe si 5.9 luk dep re min ya ra la rý ný sar ma ya ça lý þý yor. Uz man lar i se ço cuk la rýn a fet le re kar þý art mýþ hu zur suz luk ve ya dav ra nýþ sal ve duy gu sal so - run lar þek lin de tep ki ver di ði ni söy lü yor. Bur sa il Sað lýk Mü dür lü ðü nden ya pý lan a çýk la ma da; dep rem ler de ba zý kü çük ço cuk la rýn al tý ný ýs lat ma, ay rý kal ma en di þe si gi bi be bek lik ça ðý dav ra nýþ la rý gös te re bi le ce ði vur gu lan dý. Da - ha bü yük ço cuk la rýn i se fi zik sel ve duy gu sal an lam da tep ki ler ver di ði ne i þa ret e di len a çýk la ma da, bun la rýn a þý rý sal dýr gan lýk ve ya i çe ka pan ma o la bi le ce ði ne vur gu ya pý - la rak, þu i fa de ler yer al dý: A fet le doð ru dan kar þý laþ ma - mýþ ço cuk lar bi le çö ze me dik le ri kar ma þýk duy gu lar ya þar - lar. Bir çok o lay da bu tep ki ler ge çi ci dir. Za man geç tik çe semp tom lar ha fif ler. Bu nun la be ra ber þid det li rüz gâr, si - ren ler gi bi ya þa nan fe lâ ke ti ha týr la tan di ðer o lay lar en di - þe le rin ge ri gel me si ne ne den o la bi lir. Ço cuk lar a fet ler de bü yük le rin ver dik le ri tep ki le ri tak lit e der ler. On lar da ki ka - rar sýz lý ðý ve en di þe yi fark e de bi lir ler. Bü yük ler, du ru ma ha kim ol duk la rý his si ni ver mek su re tiy le a fet son ra sý ço - cuk la rýn uð ra ya ca ðý duy gu sal trav ma yý en a za in di re bi lir. Ço cuk lar i çin ya pa ca ðý nýz en i yi þey on la ra kar þý da ha hoþ - gö rü lü, þef kat li ve ko ru yu cu ol ma nýz dýr. Bursa / cihan Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Yeni Asya Medya Grup Bünyesinde Üniversite Mezunu Bayan Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Alýnacaktýr. Tel: 0(212) Dahili: yeniasya Medya Grup E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomativ Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) nkýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) ngra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) An tak ya/ha tay nsul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) n 75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) n 3+1, kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) n 90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) n DÝK MEN Ö VEÇ LER Ah met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n 100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL 0(212) SA TI LIK DA Ý RE n Bursa Orhangazi'de m 2 Zeytin Bahçesi TL n 400 TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) SA TI LIK AR SA n Yalova'da Köy merkezine yakýn m 2 çiftlik yeri TL Yalova-Bursa asfaltýna cepheli her iþe uygun 3150m 2 sanayi yeri TL, n Orhangazi Sanayide kelepir m 2 arazi n Bilecik Gölpazarýnda 5000m TL n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor TL Bodrum+3 Kat imarlý (0533) n KAY SE RÝ YE 18 km U zak lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk (0532) (312) VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) n2003 model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇE ÞÝT LÝ ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) nacele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra sý ma ran goz lu 0(212) (0532) n SEMERKAND Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu 0(212) (216) (0532)

7 Y DÜNYA 7 Suriye de güvenlik güçleri cenaze törenine ateþ açtý SURÝYE'DE YAÞANAN HALK AYAKLANMALARINDA ÞÝDDET DEVAM EDÝYOR. GÜVENLÝK GÜÇLERÝ GÖSTERÝCÝLERÝN CENAZE TÖRENÝNÝ DE KANA BULADI. ÜLKEDE ÖLÜ SAYISININ 900'Ü GEÇTÝÐÝ BÝLDÝRÝLDÝ. SU RÝ YE NÝN Hu mus þeh rin de öl dü rü len gös te ri ci ler i çin dü - zen le nen ce na ze tö re nin de gü ven lik güç le ri nin a teþ aç ma sý so - nu cu en az 6 ki þi nin vefat et ti ði bil di ril di. Re u ters ýn ha be ri ne gö re, ön de ge len in san hak la rý hu kuk çu su Ra zan Za i to u na, da ha ön ce öl dü rü len 10 gös te ri ci nin ce na ze tö re ni nin de ka na bu lan dý ðý ný be lirt ti. Amman / aa ÖL DÜ RÜ LEN LE RÝN SA YI SI 900 Ü AÞ TI SU RÝ YE gü ven lik güç le ri nin ce na ze tö ren le rin de a teþ aç ma sýy la öl dü rü len si vil ler le bir lik te, bu ül ke de ki a yak - lan ma la rýn baþ la ma sýn dan bu gü ne ka dar öl dü rü len le rin sa yý sý, mu ha lif grup la rýn ver di ði ra kam la ra gö re 900 ü aþ tý. Bu ra kam lar, Ku zey Af ri ka ve Or ta Do ðu da A rap Ba ha rý o la rak ad lan dý rý lan mu ha lif halk ha re ket le ri nin dü zen len di ði ül ke ler a ra - sýn da Su ri ye nin, Lib ya dan son ra en çok ki þi nin öl dü ðü ül ke ol - du ðu an la mý na ge li yor. Lib ya da ke sin ra kam lar bi lin me mek le bir lik te mu ha lif ler, Mu am mer Kad da fi güç le ri nin bin ler ce ki þi yi öl dür dü ðü nü i le ri sü rü yor. Mý sýr da es ki dev let baþ - ka ný Hüs nü Mü ba rek in dev ril di ði 18 gün lük a yak lan ma sý ra sýn da 846 ki þi öl dü rül dü. A rap Ba ha rý a yak lan ma la rý - nýn baþ la dý ðý ve es ki dev let baþ ka ný Zey ne la bi din bin A - li nin dev ril di ði Tu nus ta i se ö len le rin tah mi ni sa yý sý 219. Ye men de ki mu ha lif le re gö re bu ül ke de öl dü rü len pro - tes to cu sa yý sý 150 yi bu lur ken, Bah reyn ve Um man da da çok sa yý da mu ha lif öl dü rül müþ tü. Beyrut / aa Ba rýþ Ge mi si Ku þa da sý nda n OR TA DO ÐU ba rýþ sü re ci ne kat ký da bu - lun mak ü ze re Fi lis tin ve Ýs ra il li genç le ri ta þý - yan Pe a ce Bo at Ku þa da sý Li ma ný na ya - naþ tý. Ya ser A ra fat i le Ý zak Ra bin in Os lo da baþ lat mýþ ol du ðu Os lo Ba rýþ sü re ci ne des tek ver mek a ma cýy la yo la çý kan Pe a ce Bo at, 40 Fi lis tin li ve 40 Ýs ra il li gen ci ta þý yor. Pe a ce Bo at, i ki haf ta bo yun ca bir a ra da ya þa ma - nýn müm kün ol du ðu nu gös ter mek a ma - cýy la Av ru pa nýn çe þit li li man la rý na uð ra ya - cak, genç ler, bu li man lar da dü zen le ne cek faaliyet le re ka tý la cak lar. Kuþadasý / aa Lib ya da ki mu ha lif le re AB den des tek sö zü n AV RU PA Bir li ði dýþ po li ti ka tem sil ci si Cat he ri ne Ash ton, Lib ya nýn do ðu sun da ki mu ha lif le re des tek sö zü ver di. AB nin mu ha lif ler nez din de ki bü ro su nu aç mak i - çin Bin ga zi de bu lu nan Ash ton, Ha va li - ma ný yo lun da (bir ha ya li miz var) ya zý lý pos ter ler gör düm. Ben de bu gün bu ra da sa de ce bi zim ký sa dö nem li des te ði mi zi de ðil ay ný za man da des te ði mi zin de rin li - ði ni ve ge niþ li ði ni gös ter me ye gel dim de - di. Mu ha lif le rin kur du ðu Mil lî Ge çiþ Kon se yi nin baþ ka ný Mus ta fa Ab dül Ce lil de, Lib ya hal ký bu zi ya re ti ve AB nin baþ - lan gý cýn dan be ri dev ri me ver di ði des te ði tak dir et mek te dir de di. Bingazi / aa Reuters ýn haberine göre, önde gelen insan haklarý hukukçusu Razan Zaitouna, daha önce öldürülen 10 göstericinin cenaze töreninin de kana bulandýðýný belirtti. SAK BA DA DA A TEÞ A ÇIL DI SU RÝ YE gü ven lik güç le ri nin, baþ þe hir Þam ýn dýþ ke sim - le rin de ki Sak ba da ya pý lan gös te ri de ger çek mer mi ler le a teþ aç - tý ðý bil di ri li yor. Nü fu su 40 bin ci va rýn da o lan Sak ba dan bir gör gü þa - hi di, du ru mu San ki bütün Sak ba so ka ða in miþ gi bi. Gü ven lik güç le ri ak - þam gel di ve a teþ et me ye baþ la dý di ye an lat tý. Bu a ra da, Lüb nan da ki bir gü - ven lik yet ki li si, Su ri ye as ker le ri nin, Su ri ye li mül te ci le rin Lüb nan a gi ri þi ni en gel le - mek i çin ku zey de ki sý ný ra bin ler ce as ker sevk et ti ði ni söy le di. Amman / aa Ba rý þýn te me li çok kül tür lü lük BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, 21 Ma yýs Dün ya Di ya log ve Kal kýn ma i çin Çok Kül tür lü lük Gü nü ve si le - siy le bir me saj ya yým la dý. Ban, BM Ge nel Ku ru lu nun, çok kül tür - lü lü ðün ba rýþ ve da ya nýþ ma i çin ö ne mi ni vur gu la mak a ma cýy la 2001 yý lýn da, 21 Ma yýs ý Dün ya Di ya log ve Kal kýn ma i çin Çok Kül tür lü lük Gü nü o la rak i lân et ti ði ni ha týr lat tý. Bir çok se bep ten do la yý dün ya da u yu mun sað la na - ma dý ðý ný be lir ten Ban, e ko no mik fa a li yet ler ve i le - ti þim de el de e di len i ler le me le rin in san lý ðýn gi de - rek bir bi riy le da ha faz la te mas ha lin de ol ma sý ný sað la dý ðý ný, an cak halk lar ve kül tür ler a ra sýn da ha la set le rin çe ki li ol du ðu nu, gü ven siz li ðin ve düþ man lýk la rýn sür dü ðü nü be lirt ti. Ge nel Sek - re ter, top lum lar a ra sýn da ki i le ti þi min art ma sý - nýn, doð ru ya da yan lýþ ol sun, in san - la rýn ken di ge le nek le ri nin, dil - le ri nin ve kim lik le ri nin kay - bo la bi le ce ði kor ku su nu da do ður du ðu nu söy le di. Ba - rýþ ve da ya nýþ ma nýn hü küm sür dü ðü bir dün ya nýn, an cak çok kül tür lü lü ðün ka bul e dil me si sa ye sin de ku ru la bi le ce ði ni vur gu la - yan Ban, Bu yýl Dün ya Di ya log ve Kal kýn ma i çin Çok Kül tür lü - lük Gü nü ve si le siy le Bir leþ miþ Mil let ler Me de ni yet ler Ýt ti fa ký ve U NES CO (BM E ði tim Bi lim Kül tür Ör gü tü) top lu mun tüm kat man la rý ve iþ çev re le riy le iþ bir li ði ha lin de çok kül tür lü lük i çin Bir þey yap kam pan ya sý baþ la tý - yor de di. Ban, me sa jý nýn so nun da þu i fa de le re yer ver di: Kam pan ya kap sa mýn da, genç ler den ka rar a lý cý la ra, di nî li der ler den ga ze te ci le re, iþ çev re le ri ne ka dar her kes çok kül tür lü lü ðü des - tek le me ye çað rý lý yor. Dün ya Di ya log ve Kal kýn ma i çin Çok Kül tür lü lük Gü nü nde ve tüm ya þan tý mýz bo yun ca kü çük ve ya bü yük ol ma sý na bak mak sý - zýn, a i le miz ve dost la rý mýz la bir lik - te çok kül tür lü lük an la yý þý mý zý de rin leþ ti re cek, bir lik te ya þa - Bir leþ miþ Mil let ler Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun Yi ne kül bu lu tu teh di di ma mý za yar dým e de cek a dým - lar a ta lým. Ankara / aa O ba ma Or ta do ðu ya ne de miþ ol du? Oba ma nýn Or ta do ðu ko nuþ ma sý iz le yen le rin bü yük ço ðun lu ðun da ay ný his si u yan dýr dý: Ý yi ha zýr lan mýþ, a ma i çi boþ bir ko nuþ ma. A me ri kan li de ri bu ko nuþ ma sýn da Or ta do ðu da - ki de ði þim rüz gâr la rý nýn na sýl ge liþ ti ði ni, ge li nen nok ta da han gi ül ke le rin ne gi bi so run lar la kar þý kar þý ya ol du ðu nu, bu so run la rýn çö zü mü i çin A - me ri ka nýn ne ler ya pa ca ðý ný an lat tý. Uz man lar sa týr a ra la rýn dan O ba ma nýn ye ni Or - ta do ðu po li ti ka sý ný çý kar ma ya ça lý þý yor lar. Biz ce bo þu na uð ra þý lý yor. Zi ra A me ri ka nýn bu böl ge ye i - liþ kin po li ti ka la rý þe kil de ðiþ tir se de muhtevasýný hiç de ðiþ tir me di: Ýs ra il i ko ru, pet ro lü kon tro lün al týn da tut ve as la bu böl ge den ay rýl ma. Ba rack Hü se yin Ye men ve Bah reyn i ga yet yu mu þak bir þe kil de u ya rýr ken, Su ri ye ve Ý ran a yük le ni yor. Bah - reyn de ik ti dar Su u di A ra bis tan ýn yar dý mýy la Þiî mu ha lif le ri e zip yok e der ken, Ye men de dik ta tör di re - nir ken O ba ma nýn a sýl kay gý sý Su ri ye de o lup bi ten ler. El bet te Su ri ye de ki o lan la rýn as la ka bul e di le bi lir ya ný yok. Bu ra da vur gu la mak is te di ði miz O ba ma nýn Or ta - do ðu po li ti ka sý nýn ken di çý kar la rý na gö re be lir len miþ ol ma sý dolayýsýyla, stra te jik çý kar la rý nýn bu lun du ðu Bah reyn ve Ye men i göz ar dý e di yor ol ma sý. Bu ko nuþ ma dan an la þýl ma sý ge re ken ö nem li bir teh li ke var: De mok ra tik leþ me ve öz gür leþ me mü ca - de le le rin den çý kan bu i ki ül ke de cid dî e ko no mik sý - kýn tý lar var. Ö zel lik le Mý sýr da bu yýl ki büt çe a çý ðý nýn 30 mil yar do la rý ge çe ce ði tah min e di li yor. Ýþ siz lik ve e ko no mik dur gun luk al mýþ ba þý ný gi di yor. Tu nus ta da du rum fark lý de ðil. Ken di dik ta tö rün den kur tu lan, an cak e ko no mik dar bo ðaz da bo ðul mak ta o lan ül ke çý kýþ yo lu a rý yor. Her i ki ül ke de ö nem li ge lir ka lem le - ri ni o luþ tu ran tu riz min ça týþ ma or ta mý dolayýsýyla ne re dey se sý fý ra in me si iþ le ri da ha da zor laþ týr dý. Ýþ te tam bu a þa ma da A me ri ka nýn ye ni Or ta do ðu po li ti ka sý gün de me ge li yor: Mý sýr ve Tu nus baþ ta ol mak ü ze re dik ta tör le rin bo yun du ru ðun dan kur - tu lan ül ke le ri Dün ya Ban ka sý ve IMF nin bo yun du - ru ðu al tý na al mak. Ö nü müz de ki G-8 Zir ve sin de her i ki ül ke ye u lus lar a ra sý ser ma ye nin ve re ce ði kre di ler ka ra ra bað la na cak. Ya da O ba ma nýn de yi - miy le Dün ya Ban ka sý ve IMF Tu nus ve Mý sýr e ko - no mi le ri ni is tik ra ra ka vuþ tur mak ve mo der ni ze et - mek i çin ne ler ya pýl ma sý ge rek ti ði ne da ir bir plan su na cak. Tu nus un u mu du ö nü müz de ki beþ yýl i - çin 25 mil yar do lar a la bil mek. Gö rü nen o ki, A me ri ka ar týk as ker gön de rip, böl - ge halk la rý nýn nef re ti ni da ha faz la ü ze ri ne çek mek ye ri ne, borç lan dý rýp ken di si ne yal var ta rak böl ge de ki faaliyeti ni ko ru ma yý a maç lý yor. O ba ma nýn ko nuþ ma sýn da ki en ce sur bö lüm el - bet te Fi lis tin-ýs ra il an laþ maz lý ðý nýn 1967 sý nýr la rý e - sas a lýn mak su re tiy le i ki dev let li bir çö zü me ka vuþ - tur ma sý ný ö ner me siy di. Hiç kim se bu ka dar doð ru bir çý kýþ bek le mi yor du. An cak he men pe þin den ya - pý lan O ba ma-ne tan ya hu gö rüþ me si son ra sý, Ýs ra il baþ ba ka ný nýn a çýk la ma la rý, Ýs ra il in O ba ma yý bu ko - nu da as la dik ka te al ma dý ðý ve al ma ya ca ðý ný gös ter di. Ne tan ya hu 1948/1967 a ra sý sý nýr lar ba rýþ sý nýr la rý de ðil, tek rar la nan sa vaþ la rýn sý nýr la rýy dý. Ýl lüz yon la ra da ya lý ba rýþ Or ta do ðu ger çe ði nin ka ya la rý na çar par di ye rek, bu teklifi as la mü za ke re et me ye cek le ri ni ke - sin dil le a çýk la mýþ ol du. Bu ko nu yu baþ ka bir ya zý - mýz da da ha ay rýn tý lý e le a la ca ðýz. Ký sa ca sý; O ba ma gü zel söz ler le süs le di ði ko nuþ ma - sýn da, Or ta do ðu i çin ye ni bir u mut de ðil, ye ni bir ka os va ad et ti. Ha ya lin de ki Or ta do ðu nun IMF ve Dün ya Ban ka sý nýn bo yun du ru ðun da, bütün pet ro lü nü bor - cu nu ö de me ye har ca yan bir Or ta do ðu ol du ðu nu an - lat mýþ ol du. Ak si ni bek le yen var mýy dý? Yok tu! Kýb rýs so ru nun da dur gun luk ya þa ný yor n KIB RIS Rum yö ne ti mi li de ri Di mit ris Hris tof yas, Kýb rýs so ru nu nun çö zü mü yö - nün de ki uð raþ lar da bir dur gun luk ol du - ðu nu söy le di. Kýb rýs Rum ke si min de mil - let ve ki li se çim le ri i çin o yu nu kul lan mak ü - ze re gü ney Lef ko þa da ki En go mi or ta o ku - lu na e þi ve to ru nuy la bir lik te ge len Hris tof - yas, se çim le rin ha yýr lý ol ma sý ný di le ye rek, ül ke nin ge le ce ði i çin ya rýn ye ni bir say fa a çý la ca ðý ný kay dett. Hris tof yas, Kýb rýs so - ru nun da bir dur gun luk var dýr. Bu dur gun - lu ðun so rum lu lu ðu kim de dir, bu nu an la - ma lý yýz, bu nun i çin uð raþ ma lý yýz. Bu nun ö nü nü na sýl a ça bi le ce ði miz yö nün de ha re - ket et me li yiz de di. Lefkoþa / aa Ye men de ha yat felç n YE MEN DE mu ha le fet ten son ra ik ti da rýn da ba rýþ an laþ ma sý ný im za la ma sý bek le nen bu gün, i ki ta raf gös te ri ler dü zen len di. Baþ - þe hir Sa na da Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih yan lý la rý cad de le ri ka pat tý. E li so pa lý ve si lâh lý Sa lih ta raf tar la rý nýn bir çok yo lu tra fi - ðe ka pat ma sý dolayýsýyla þe hir de ha yat felç ol du. Gü ney ve Ku zey Ye men in bir leþ ti ði Vah de (Bir lik) gü nü nün yýl dö nü mün de mu ha lif gös te ri ci ler de Sa lih in is ti fa sý i çin bas tý rý yor. Baþ þehirde Cu ma gü nün den be ri e lek trik çi le si ya þa ný yor. Sana / aa Ýz lan da da Grims vötn Ya nar da ðý nýn fa a li ye te geç me si dolayýsýyla ül ke nin a na ha va li ma ný Kef la vik ka pa týl dý. Ýz - lan da si vil ha va cý lýk yö ne ti mi I sa vi a dan ya pý lan a çýk la ma - da, son ra ki 6 sa a tin kül da ðý lý mý tah min le ri nin, vol kan kül - le ri nin Ýz lan da ü ze ri ne ya yý la ca ðý ný gös ter me sin den ö tü rü, ha va li ma ný nýn ka pa týl dý ðý be lir til di. I sa vi a söz cü sü Hjor dis Gud mund sdot tir, Ýz lan da se ma la rý na ya yý lan kül le rin Av ru - pa yö nü ne git me di ði ni, ter si ne, ba tý yö nün de Grön land a i - ler le di ði ni söy le di. Ýz lan da da bu zul al týn da ki Ey yaf yal la - yö kül vol ka ný nýn 2010 yý lýn da pat la ma sý dolayýsýyla kül bu - lut la rý nýn Av ru pa ya ya yýl ma sý so nu cu, kül le rin u çak mo - tor la rýn da a rý za ya pa rak düþ me le ri ne yol a ça bi le ce ði ge rek - çe siy le ký t'a da ki ha va li man la rý 5 gün ka pa lý kal mýþ, yak la - þýk 10 mil yon yol cu mað dur ol muþ tu. Reykjavik / aa Ne tan ya hu: Gö rüþ ay rý lý ðý var, kriz yok ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn, Ýs ra il-fi lis tin gö rüþ me le rin de 1967 sý nýr la rý nýn e sas a lýn ma sý çað rý sý na o lum suz ce vap ve ren Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu, ABD i le bu ko nu da ki gö - rüþ ay rý lý ðý nýn a bar týl dý ðý ný söy le di. ABD de ki te mas la rý ný sür dü ren Ne tan ya hu, AP ye yap tý ðý a çýk la ma da, ba zý gö rüþ ay rý lýk la rý mý zýn ol du ðu doð ru, a ma bu dost lar a ra sýn da ki gö rüþ ay rý lý ðý di ye rek, ABD-Ýs ra il di ya lo ðu nun bu se bep le ki - lit len di ði ve ya kriz çýk tý ðý yo rum la rý ný red det ti. Ne tan ya hu, ABD-Ýs ra il i liþ ki le ri nin güç lü lü ðü ko nu sun da ve Baþ kan O ba ma nýn Ýs ra il e ve o - nun gü ven li ði ne duy du ðu so rum lu lu ðu ko nu - sun da hiçbir kuþ ku yok de di. Was hing ton / a a

8 MEDYA POLÝTÝK 8 Y GE NEL KUR MAY Baþ ka ný I þýk Ko þa ner 19 Ma yýs ta Ka ra Harp O ku lu nda dü zen le nen bir pa ne lin ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da A ta - türk ün Ýs tan bul da kal dý ðý 6 ay lýk sü re de ne ler yap tý ðý nýn top lum ta ra fýn dan tam o la rak bi - lin me me si ve bel ki de bu kan lý dö nem de ka - lan la rýn top lum ta ra fýn dan ha týr lan mak is ten - me me si ne de niy le bu dö nem da i ma is tis mar e dil me ye a çýk ol muþ tur. Ger çek le rin de ðiþ ti - ril me si ve sap tý rýl ma sýy la ta rih sel ol gu la rýn fark lý laþ týrýl mak is ten di ði ve böy le ce A ta türk ve ar ka daþ la rý nýn mü ca de le si ne fark lý bir an - lam yük le ye rek al ter na tif ta rih ya zýl ma ya ça lý - þýl dý ðý ný ib ret le ve e sef le gö rü yo ruz de miþ ti. As ke rî ve sa yet hâ lâ sü rü yor Ge nel kur may Baþ ka ný I þýk Ko þa ner in al - ter na tif ta rih ya zýl ma sý ný ib ret ve e sef le kar þý la dý ðý bir ba ký ma i yi ol du. Ýlk a ðýz da, bit ti-bi ti yor de nen as ke rî ve sa ye tin hâ lâ sür - dü ðü nü; si vil top lum a la ný na mü da ha le ve çe ki dü zen ver me öz lem le ri nin so na er me - di ði ni bir ke re da ha gös ter di. Böy le lik le ay ný za man da bir kar þý laþ týr ma o la na ðý ya rat tý. Bi lim i le mo der ni te, çe þit li ba kým lar dan i - çi çe. 16. ve 17. yüz yýl lar dan i ti ba ren Bi lim sel Dev rim (ya da Ko per nik le rin, Ga li le le rin, Des car tes la rýn Ye ni Bi lim i), mo der ni te nin çok ö nem li bir un su ru, bo yu tu ol du. Ma dal - yo nun di ðer yü zün de, mo der ni te bi li me ye - ni ve ö zerk bir a lan aç tý. Geç Or ta çað ve Ye - ni ça ðýn ik ti dar mer ci le ri, ilk baþ ta bu ö zerk - li ði ta ný mak is te me di. Ö zel lik le Ki li se ye, ger çe ðin, ne yin doð ru ne yin yan lýþ ol du ðu - nun ar týk ken di sin den ve kut sal ki tap lar dan so ru la ma ya ca ðý ný ka bul len mek çok zor gel - di. A ma so nuç ta, i le ri top lum lar bi li min ken di mec ra sýn dan, ken di yön tem le riy le i - ler le me si ni öz gür bý rak ma nýn ken di ya rar la - rý na ol du ðu nok ta sýn da bir kon sen sü se u laþ - tý. Sað lam bir ü ni ver si te ö zerk li ði, öz gür lük ol ma dan bi lim ve tek no lo ji nin ra hat ve fe - rah bir ge liþ me gös te re me ye ce ði an la yý þý nýn ku rum sal i fa de si ve te mi na tý ný o luþ tur du. Be de li çok a ðýr ol du A ca ba 20. yüz yýl ta ri hin de ki han gi ül ke - ler de, ne gi bi re jim ler bu öz gür lü ðü ta ný ma - dý? Bi li min ö zerk li ði ne hoy rat mü da ha le ler de bu lun du? Bu ra da ak la he men o to ri ter, to ta li - ter re jim ler ge li yor: Hit ler Al man ya sý, ö zel lik - le Sta lin dö ne min de Sov yet ler Bir li ði, ya da Ma o dö ne min de Çin gi bi. Ör nek ler ço ðal tý la - bi lir; hep si nin or tak ö zel li ði, sa de ce tek par ti yö ne tim le ri ol mak la kal ma yýp, çok güç lü li - der kült le ri ne yer ver me le riy di. Tek bir u lu ön der bi lim de þu yan lýþ, bu doð ru dur di ye u - lu or ta ko nuþ tu ðun da her þey al tüst o lu yor ve ko lay ko lay dü zel ti le mi yor du. Na zi le rin Ya - hu di fî zi ði ne kar þý mil lî fi zik tut ku su nun, Sta lin in Lysen ko gi bi bir ya rý-ca hi li Sov yet bi - yo lo ji si nin te pe si ne pa ra þüt le in dir me si nin, ya da Ma o nun de mog ra fi yi (...) Malt hus çu bur ju va ge ri ci li ði i lan et me si nin be de li bu ül - ke ler için çok a ðýr ol du. Hi za ya so ka maz sý nýz Tür ki ye de ken di Tek Par ti pe der þa hî li ði - ni ya þa yýp bu gün le re gel di. Es ki ta bu lar sar - sý lý yor, çö kü yor. Öz gür, e leþ ti rel dü þün ce nin ö nü a çý lý yor, ö zel lik le ye ni, sor gu la yý cý bir ta rih çi lik te ki pat la ma çok çar pý cý. Bu da ta - bii gü nü mü zün ik ti dar ve ya ya rý-ik ti dar (ve - sa yet) mer ci le ri ni si nir len di ri yor. Fa kat þu - nu söy le ye yim; böy le muð lak, he de fi i yi ta - ným lan ma mýþ cüm le ler le il mi hür, fik ri hür, vic da ný hür bi lim in san la rý ný tek rar tek tip leþ ti re mez, hi za ya so ka maz sý nýz. Ter - si ne, bu nun fa ra za be nim ü ze rim de ki et ki si, sa de ce tar týþ ma he ve si mi da ha da art týr mak yö nün de o lu yor. De ney ya pa lým Bir de ney ö ne ri yo rum, bu nok ta da. I þýk Ko þa ner ma dem ta rih le bu ka dar il gi li, o za - man ken di sin den, (a) han gi ger çek le rin de - ðiþ ti ril me si ve sap tý rýl ma sý yo luy la ne gi bi ta rih sel ol gu la rýn fark lý laþ týrýl mak is ten di - ði ni so mut la ma sý ný ri ca e di yo rum. Ya ni me se lâ bir lis te ver sin bi ze, 7 ve ya 15 ve ya 26 ve ya 138 mad de lik, her ney se; de sin ki þun lar doð ru dur, þun lar i se al ter na tif ta - rih in yan lýþ la rý dýr. Tez le ri ni net bir þe kil de koy sun or ta ya. (b) Bir ke re bu nu yap tý ðýn da, o ken di ha zýr - la ya ca ðý lis te ü ze rin den, þah sen ken di siy le, öy - le Harp O ku lu kon fe rans la rýn da de ðil, doð ru - dan ka mu o yu ö nün de, her han gi bir te le viz - yon ka na lýn da, öy le mi böy le mi ol du ðu nu bi - re bir ve sa at ler ce tar týþ ma ya ha zý rým. Bi lim de hiç bir id di a, ma kam ve ü ni for ma - dan kuv vet a la maz. An cak bil gi ve bi ri kim den kuv vet a la bi lir. Öz gür, de mok ra tik bir top - lum da, böy le ko nu þu lur sa, kar þý lý ðý da ki þi o la - rak, bi rey o la rak tar týþ ma ya da vet ol ma lý dýr. Ha lil Berk tay, Ta raf, 22 Ma yýs 2011 (...)Bir gün e li ni ze bir ga ze te al dý ðý ný zý ve ilk say fa da þöy le bir ha ber o ku du ðu nu zu var sa yýn: Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný, Ýs tan bul da ge rek siz ca mi le rin ka pa tý la ca ðý ný a çýk la dý. Ne dü þü - nür dü nüz? Üs te lik her bi ri ta ri hî bi rer e ser o - lan bu ca mi le rin ka pa týl ma sý nýn ar dýn dan sa týl - ma sý, ge re kir se mi na re le ri nin yýk tý rý la rak o cak bu cak teþ ki lat la rý na ki ra lan ma sý ve da ha ö te si, yýk tý rý la rak yok e dil me si ve ar sa sý nýn bi ri le ri ne peþ keþ çe kil me si gün de me gel miþ tir. Yu ka rý da ki ha be rin as lý ný Ak þam ga ze te - si nin 29 Ha zi ran 1927 ta rih li nüs ha sýn dan o - ku ya lým (di li ni sa de leþ tir dim): Ýs tan bul da mev cut i þe ya ra ma yan ve ce - ma at siz lik yü zün den da i ma boþ ka lan ba zý ca mi le rin ka pa tý la rak büt çe ye ta sar ruf sað - lan ma sý uy gun bu lun muþ tur. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ndan Ýs tan bul Müf tü lü ðü ne ya pý - lan teb li ga ta gö re bu hu sus ta in ce le me ler ya - pý la rak ca mi le rin tas nif e dil me si ge rek ti ði em re dil miþ tir. Bi lin di ði ü ze re Ýs tan bul da yüz ler ce ca mi ve mes cid mev cut tur. Ba zen bir ma hal le ye 5-6 ca mi i sa bet et mek te ve bu ca mi le rin ya nýn da da bir çok mes cid le re te sa - düf o lun mak ta dýr. Ca mi le rin bir çok la rý nýn böy le ce ma at siz a çý lýp ka pan dýk la rý öð re nil - miþ tir. Bun dan do la yý Di ya net Ýþ le ri Baþ kan - lý ðý ö zel lik le büt çe de ta sar ruf mak sa dýy la bu tür ca mi le rin ka pa týl ma sý ný em ret miþ tir. Böy le ce 1927 yi ta kip e den 23 yýl da yüz ler - ce ca mi i ba de te ka pa týl mýþ tý. Hat ta I I. Dün ya Sa va þý ba ha ne e di le rek dev let ca mi le re el ko - ya cak ve as ke ri ye nin em ri ne ve re cek tir. Ki - mi si buð day de po su o la rak, ki mi si as ker al ma da i re si, ki mi si de as ke ri ye nin at la rý i çin a hýr o la rak kul la ný la cak týr. Baþ ba kan Er do ðan, ko nuþ ma sýn da 4 Mart 1949 ta rih li Ba kan lar Ku ru lu ka ra rýn da Bo - lu da ki Ka ra ka dý Ca mi i nin ba kým ve o na rým gi der le ri dev let büt çe sin den kar þý lan mak þar - týy la ki tap lýk o la rak kul la nýl mak ü ze re Mil li E ði tim Ba kan lý ðý na dev ri nin ka rar laþ tý rýl dý ðý - nýn ya zý lý ol du ðu nu söy le miþ, Böy le ce CHP nin ca mi le ri ka pat tý ðý, ca mi le rin a hýr o - la rak kul la nýl dý ðý bel ge len miþ tir. de miþ ti. Ya ra bir ta ne de ðil ki. Ço cuk lu ðum Bur sa da geç ti. Hey kel de, Kaf kas Pas ta ne si nin az yu ka rý sýn da ki Ka ra - þeyh Ca mii ha ya tým da ta ný dý ðým ilk ço cuk kü tüp ha ne siy di. Tek Par ti dev rin de Bur sa da ka pa tý lan ve ev, dük kân, de po, vs. ya pý lan ca - mi le ri öð ren mek is te yen ler Kâ zým Bay kal ýn Bur sa ve A nýt la rý ad lý e se ri ne ba ka bi lir ler. Hey kel Mey da ný nda bu lu nan sa pa sað lam Sa rý Ca mi nin 1939 da kör kaz ma yla yýk tý rý - lý þý nýn ha zin hi kâ ye si ni gü nün bi rin de an la tý - rým na sip se. (...)A ca ba bi ri le ri Cum hu ri yet le öz deþ le - þen bir mey dan da Os man lý ko kan bir ca mi - nin var lý ðýn dan ra hat sýz mý ol du? Bu a ra da hal ký mý zýn ca mi ler ka pan ma sýn di ye na sýl can la baþ la ça ba la dý ðý ný þu ör nek - ten da ha vu ru cu bir þe kil de or ta ya ko ya maz - dým her hal de: To ru nu Gür büz I þýk ýn ver di ði bil gi ye gö re Bul ga ris tan mu ha cir le rin den Ha fýz Ah med ad lý i mam, e mek li ol duk tan son ra sýrf ca mi ler ka pan ma sýn di ye Bur sa da - ki Bit pa za rý ve Da vut ka dý ca mi le rin de bir den fah ri i mam lýk gö re vi ni üst len miþ ve ö le ne ka dar da bu nun i çin koþ tu rup dur muþ tu. O de vir de i mam la rýn, ca mi le ri kad ro dý þý bý ra - ký lýp ka pa týl ma sýn di ye ta ný dýk la rý na ha ber gön de re rek a ra sý ra da ol sa ca mi ye gel me le ri - ni ri ca et tik le ri ni bi len ler bi li yor. Ýs tan bul, Bur sa ta mam da, A na do lu nun di ðer þe hir le rin de ki du rum dan da bi raz bah set se niz, de di ði ni zi du yar gi bi ol dum. A na do lu za ten bü - yük bir ya ra dýr ki, hâ lâ ka nar i çi miz de. Ken di si ha len E la zýð da ya þa yan yaþ lý bir ho ca - e fen di (is mi ben de mah fuz) i le yap tý ðý mýz ö zel bir soh bet te an lat týk la rý bi rer bel ge de ðe rin de dir. Soh be ti mi zin bir ye rin de þu deh þet ve ri ci ha tý ra - la rý ný ye ni den ya þar ca sý na an lat mýþ tý: 1942 de Kay se ri de o ku yor dum. Bi zi si lah al tý na a lýp Çu kur Ca mi ye sevk et ti ler. O ca - mi de tam 7 ge ce yat týk. O ra dan Ýs tan bul a sevk et ti ler. Ýs tan bul da ne re de kal dýk, bi li yor mu sun? Sul ta nah met Ca mi i nde. Ca mi le ri at a hý rý, am bar, de po da hi yap tý lar. Hep si as ke - ri ye nin iþ ga li al týn day dý. Di yar ba kýr da bir U - lu ca mi var dýr. Ý nö nü dev riy di, Ra ma zan dan ön ce i çe ri si ne beþ on ta ne san dýk at tý lar, am - bar di ye ka pat tý lar. Mil let çok mü ra ca at et ti, Ne re de na maz ký la lým? de di ler. Ge len ce - vap, Ev le rin de kýl sýn lar. ol du. Han gi bi ri ni söy le ye yim ev la dým, han gi bi - ri ni söy le ye yim! Di yar ba kýr da bir gün kal ký - yor ki halk, Dað ka pý sý ndan Mar din ka pý sý na ka dar hep i dam seh pa la rý ku rul muþ. O in - san lar Di yar ba kýr ve ha va li si nin i lim a dam la - rý, þeyh le ri, a lim le ri... Böy le bir sah ne yi ben göz le rim le gör düm. Biz Ha ni li yiz, bir gün del lal ça ðýr dý: 14 eþ ký ya ya ka lan mýþ, baþ la rý ke sil miþ, jan dar ma la rýn sün gü le rin de ge ti ri lip U lu ca mi nin cað la rý na (de mir le ri ne) a sa cak lar. Ha ni hal ký top lan dý. Ca mi nin ö nün de bek li yo ruz. O za man lar 8-10 yaþ la rýn da bir ço cu ðum. Ha ki ka ten 14 jan dar ma gel di. Sün gü le rin de ke sil miþ bi rer in san ba þý. Ge tir di ler, ca mi nin cað la rý na tak - tý lar. Mil let deh þet i çin de sey re di yor. Ya - ným da da i ki ki þi ko nu þu yor. Bi ri si Ne eþ ký - ya sý ya hu? de di, Þu baþ fi lan a li min, þu baþ fi lan þey hin, þu fi lan mem le ke tin a ða sý, þu fi - lan di ya rýn meþ hur in sa ný... Me ðer hep si ni ta ný yor lar mýþ. An la þý lan, ca mi av lu la rý o za man hal ký teh - dit et mek i çin kul la ný lý yor muþ. Pe ki ca mi le ri ye ni den kim aç tý? di ye so ru yo ruz ken di si ne. Ce va bý te red düt süz rah met li Men de res o - lu yor. Müs lü man in san dý Men de res. Di ne hiz met et mek is te yen bir in san dý. O nun i çin i dam et ti ler ya za ten. Ya 1935 te Muþ ta di na mit le ha va ya u çu - ru lan Mu rad Pa þa Ca mi i? Gör gü ta ný ðý Sýd - dýk Çeþ mi dil yýl lar ön ce Se bil der gi si ne þöy le yaz mýþ ha tý ra sý ný (12 Mart 1976): Del - lal ya rým sa at son ra ca mi nin yý ký la ca ðý ný ha - ber ver di. Di na mit le nen mi na re nin, ek se ni et ra fýn da son zik ri ni ya par ca sý na da i re ler çi - ze rek ca mi ha ra be si nin ü ze ri ne u za ný þý ný e - lem le, bi raz da u ta na rak sey re di yor duk. Han gi bi ri ni an la ta yým sev gi li o kur, han gi bi ri ni an la ta yým? Mus ta fa Ar ma ðan, Za man, 22 Ma yýs 2011 Ka pa tý lan ca mi le ri Men de res aç tý Müs lü man in san dý Men de res. Di ne hiz met et mek is te yen bir in san dý. O nun i çin i dam et ti ler ya za ten. Cum hu ri yet yo baz lý ðý 19 Ma yýs kut la ma la rý nýn 1932, Fa þist Ý tal ya sý ndan a þýr ma ol du ðu nu söy le miþ ve bu ar ka ik ri tü e li ne - den o gün bu gün sor gu suz su al siz tek rar la dý ðý mý zý sor muþ tum. Saf bir ke sin i nanç ve yo baz lýk i fa de si tep ki ler al dým. A ta türk e ve Cum hu ri yet e sal dý rý ya geç mi þim.(...) Bu yo baz lý ðýn ü ze rin de dur mak lâ - zým. Ak lýn reh ber li ði ni ve çað daþ me de ni yet ül kü - mü zü, Cum hu ri yet a dý na ya pý lan bu an la ma kýt lý ðý i le ma lûl yo baz lý ðýn ka ran lý ðý na mah kûm e de me yiz. Bi rin ci si, kim se Cum hu ri yet i sa hip le ne mez ve te ke li ne a la maz. Zi ra Cum hu ri yet in tek bir düþ ma - ný bi le yok. A kýl has ta ne sin de ya tan lar da dâ hil, bu - gü ne ka dar Cum hu ri yet i kal dýr mak tan ve ye ri ne sal ta nat u su lü nü ge tir mek ten söz e den bir Al lah ýn ku lu na rast la dý nýz mý? O za man Cum hu ri yet i ki me kar þý mü da fa a e di yor su nuz? Ol ma yan düþ man la ra göð sü mü zü si per e de riz der ken, ki me kar þý u cuz kah ra man lýk la ra so yu nu yor su nuz?(...) 19 Ma yýs tö ren le ri, dün ya da ben ze ri gö rül me - yen fa þist pra tik ler. Bi re yi ki þi lik siz ha le ge ti rip, bir tek dik ta tö rün tek ko mut la yö ne te ce ði sü rü nün par ça sý ha li ne ge tir mek i çin to ta li ter yö ne tim ler bu tür ri tü el ler i cat et ti ler. Fa þist Ý tal ya ve Na zi Al man ya, bi zim her 19 Ma yýs ta genç le re me ta - zo ri yap týr dý ðý mýz top lu gös te ri le ri, o to ri te ye bað lý va tan daþ lar ye tiþ tir mek i çin ge liþ tir di. Me - rak e den ler A dor no nun F (fa þizm) ýs ka la sýn - dan baþ la ya rak o to ri ter yen ki þi lik ya pý la rý ü ze ri - ne ya pý lan ça lýþ ma la ra ba ka bi lir. Genç le ri bir ko yun sü rü sü gi bi spor sa ha la rý na top la mak ve hiç bir ze kâ, ö zel ye te nek ge rek tir me yen ba sit ha re ket le ri top lu hal de tek rar lat mak. O to ri te ye, gü ce bo yun e ðen ne sil ler ye tiþ tir mek dý þýn da bu pra ti ðin baþ ka hiç bir an la mý yok tur. Gü zel bir i li miz de, 19 Ma yýs tö ren le rin den so rum lu Mil lî E ði tim Mü dür yar dým cý sý o ku yu - cu dan, yaz dýk la rý ma des tek ma hi ye tin de ge len mek tu bu du ru mu ö zet le di ði i çin ol du ðu gi bi ak - ta rý yo rum: 19 Ma yýs ta rih li ya zý ný zý o ku dum. Bah si ge çen tö ren le rin... i lin de ki so rum lu su be nim. Ve her tö - ren den son ra þim di biz ne yap týk, han gi fay da yý el - de et tik, öð ren ci ne yi ka zan dý, e ði tim a dý na han gi kat ma de ðe ri ü ret tik sor gu la ma sý yap mak tan ha - rap o lu yo rum. Bin ler ce li ra lýk har ca ma lar, ba yý lan öð ren ci ler, ve li le rin tö re ne ço cuk la rý ný gön der me - me gay re ti, biz dev let lü le rin bas ký sý vs. Cid den sa yýn ho cam biz ne ya pý yo ruz? Ga li ba, Carl ton J. Ha yes ýn Mil li yet çi lik bir din i sim li ki ta - býn da bah set ti ði gi bi ga li ba biz u lus dev le tin di ni bir ri tü e li ni ic ra e di yo ruz. A sýl ga rip lik, çe lenk sun - ma tö ren le ri. A sýl man tý ðýn bit ti ði yer o ra sý. Hâ sý lý her bu bay ram ha zýr lýk la rý baþ la yýn ca son ko mü nist dev le tin can çe kiþ me si ak lý ma ge li yor. (Bu ma i li, hem sor gu la yan hem de ya pan bi ri si o - la rak bir se lam ver mek i çin yaz dým. Çün kü yö ne - ti ci lik ka ri ye rim, bu bay ram la rýn düz gün ya pýl ma - sý na bað lý. Say gý la rým la...) E vet, bu tö ren le ri il ça pýn da ba þýn dan so nu na ka dar or ga ni ze e den ve ka ri ye ri bu tö ren le rin ba - þa rý sý na bað lý o lan ho ca mýz, du ru mu bi ze böy le ö - zet li yor. Be nim ö zel lik le dik kat çek mek is te di ðim þey, bu saç ma lýk la rý di le ge tir di ði niz za man kar þý - laþ tý ðý nýz yo baz ca tep ki ler.(...) Ter si ne bu fa þist uy - gu la ma lar dan kur tu la rak, genç le rin öz gür ve ba - ðým sýz ye tiþ me le ri ne, to ta li ter dü þün ce le rin ka ran - lý ðýn dan kur tu lup ak lý ve öz gür dü þün ce yi reh ber e din me le ri ne kat ký da bu lun mak Cum hu ri yet in ay dýn lý ðý na da ha çok ya kýþ maz mý? Ýl ginç bir yo baz lýk tü rü bu. Çok dar, ka ba, hoþ - gö rü süz ve sýð bir yo baz lýk. Yý ký lýp ye ni den ku - ru lan dün ya yý, bü tün mu a sýr ge liþ me le ri sa de ce be nim kut sa lý ma do ku nu yor mu ta as su buy la iz le yen bir yo baz lýk bu. Cum hu ri yet yo baz lý ðý. 19 Ma yýs kut la ma la rý nýn ra fi ne ü rün le ri. Yo baz - la ra þu nu an lat mak zor: Cum hu ri yet, i man e di - le cek bir din de ðil. Bu yüz den ri tü el le ri de ol ma - ma lý. Cum hu ri yet bi zim i çin, da ha i le ri bir me - de ni ye te u laþ mak, mo dern dün ya i le ya rýþ mak i - çin güç lü bir va sý ta dan i ba ret. Müm ta z'er Tür kö ne, Za man, 22 Ma yýs 2011 NE bit mek tü ken mek bil mez bir duy gu se - liy miþ bu... Ha ni genç ler de sa na cak lar ki A - ta türk mem le ke ti kur tar mak tan ka lan boþ va kit le rin de yal nýz aþk dü þün müþ, aþk ya þa - mýþ! E fen dim, A ta türk ün ye ni bir aþ ký bu lun - muþ... El ya zý sýy la ye ni bir bel ge bu lun du, gi - bi an la tý yor lar. Yok ca ným, Fik ri ye Ha ným fa lan de ðil. O - nu sa ðýr sul tan bi le öð ren di. Pan gal tý da o tu - ran Ma da me Co rin ne de de ðil, o nu da bil - me yen kal ma dý. Sof ya da a ta þe mi li ter lik yap - tý ðý sý ra da ta ný dý ðý Bul gar ký zý Di mit ri na Ko - va çe va da de ðil. A fet Ha ným mý pe ki? O aþ ký de ðil di ki, ma ne vi ký zý sa yý lýr dý. (Kü çük Ül kü den ön ce.) Sa bi ha Gök çen ol ma sýn? Ha yýr, o ra da bir ge le cek tut ku su söz ko nu suy du (is tik bal gök ler de dir)... Yok sa ze ki, çe vik ve ah lak lý bir ba yan spor cu mu? ( Se ve rim de di ði ne gö re...) (...) Ha yýr, bu ha ným kýz E le ni Ka rin ti a dýn da bi ri si. Ha ni Zo zo Dal mas de se ler þa þýr ma ya cak - týk da, bu nu bek le mi yor duk. Çün kü bu çok es ki bir aþk, Ma nas týr As - ke ri Ý da di si nde o ku du ðu yýl la ra da ya ný yor. Ya ni, 1890 lar... Da ha doð ru su, a - ra sý. A ta türk ün li se aþ kýy mýþ! Pe ki bu ko nu da baþ ka ne bi li ni yor? Hiç bir þey. Ký zýn A ta türk e yaz dý ðý bir mek tup var - mýþ el de (sah te de ðil se), o nu o ku duk, sý ra dan bir aþk mek tu bu. Baþ ka sýy la ev len di ri len her ký zýn es ki sev gi li si ne ya za ca ðý öy le si ne bir mek tup. O sev gi li nin il le de A ta türk ol ma sý ge rek mez. Zü bey de Ha ným ev len me le ri ne i - zin ver me miþ (el bet te!), ba ba sý da ký zý kâh ya - sýy la ev len dir miþ, son ra sý meç hul. Ge nel kur may Baþ ka ný ký zý yor a ma, þu ya - kýn ta ri hi miz bir de Zü bey de Ha ným ü ze - rin den ya zýl sa or ta ya kim bi lir na sýl bir al ter - na tif çý ka cak... En gin Ar dýç, Sa bah, 22 Ma yýs Ma yýs u zun yýl lar bo yun ca sa de ce Sam sun da ye rel bir gün o la rak a nýl dý ve kut lan dý yý lýn da ka bul e di len res - mî bay ram lar a ra sýn da da sa yýl ma dý. U - zun yýl lar dan son ra A ta türk, en ya kýn la - rý na bu gü nün ö ne mi ni sor du ðun da, ar - zu et ti ði ya ný tý a la ma ya cak týr. Oy sa Bi - rin ci Dün ya Sa va þý yýl la rýn dan be ri kut - la nan bir id man bay ra mý var dý. Cum hu - ri ye tin i lâ nýn dan bir sü re son ra bu id - man þen lik le ri ye ni den ha týr lan dý ve es - ki si gi bi kut lan ma ya baþ lan dý. Ne vin Yurd se ver A teþ in a raþ týr ma sýn da, yýl lar son ra 1935 yý lýn da da ha son ra üç bü - yük ler o la rak a ný la cak o lan Ýs tan bul un fut bol ku lüp le ri nin ön cü lü ðün de Ma yýs a yýn da bir gü nün A ta türk spor gü nü o - la rak kut lan ma sý nýn gün de me gel di ði ha týr la týl mak ta dýr. Ýlk kez 24 Ma yýs 1935 ta ri hin de A ta türk Spor Gü nü (bay ra mý) a dý al týn da kut la ma ger çek - leþ ti. Bu ta rih ten i ti ba ren kut la ma lar de vam et ti. Bir son ra ki yýl ta rih de ðiþ ti - ril di ve 19 Ma yýs ta jim nas tik bay ra mý a - dý al týn da kut lan dý. Böy le ce es ki bir ge - le nek, ye ni bir ö ne riy le 19 Ma yýs ta ri hi - ni bir leþ tir miþ ol du se ne sin de ni - ha yet A ta türk, 19 Ma yýs, Sam sun, genç - lik ve spor bir a ra ya ge le bil di. Kut la ma - lar yay gýn lýk ka zan dý; a ma bir yan dan da jim nas tik þen lik le ri ha la de vam e di - yor du yý lýn da da hi A ta türk ün biz zat iz le di ði þen lik le rin ha la bay ram a dý na ka vu þa ma dý ðý na dik kat e dil me li - dir. Bay ram la il gi li ya sa an cak 20 Ha zi - ran 1938 de be nim sen di. A ta türk ün ö - lü mün den sa de ce bir kaç ay ön ce; A ta - türk bu bay ra mý hiç bir za man gö re me - di. Bu gün kü bay ra mýn a dý ný i se 12 Ey lül yö ne ti mi ne borç lu ol du ðu mu zu ya zar - sam, bil mem ba zý ha tý ra la rý can lan dý ra - bi lir mi yim? Ce mil Ko çak, Star, 22 Ma yýs 2011 Koþaner e dâvet: Buyrun, tartýþalým 19 Ma yýs bugünkü a dý ný 12 Ey lül cü le re borç lu Ya kýn ta rihimiz yeniden yazýlsa Ge nel kur may Baþ ka ný ký zý yor a ma, þu ya kýn ta ri hi miz bir de Zü bey de Ha ným ü ze rin den ya zýl sa or ta ya kim bi lir na sýl bir al ter na tif çý ka cak... Genelkurmay Baþkaný Iþýk Koþaner in alternatif tarih yazýlmasýný ibret ve esefle karþýlamasý, askerî vesayetin hâlâ sürdüðünü bir kere daha gösterdi.

9 10 Y KÜLTÜR SANAT sya ho o.com Ýnsan yaþýyla deðil, yaþadýklarýyla anlamlýdýr ki tap o dak lý fa a li yet ler i çe ri sin de gü zel za man - 3.Ko ca e li Ki tap Fu a rý nda yýz. Ýz mit li dost la rý mýz la lar ya þý yo ruz. Ki tap var sa, so run yok. He men söy le mek ge re ki yor ki, ki tap et ra fýn da bir ha re ket li lik var sa, ra hat la ya bi lir si niz. Kor kul ma ya cak tek ge liþ me ki tap et ra fýn da ki ge liþ me dir. Ki tap gün de mi, sa de ce ki tap gün de mi o la rak e le a lýn ma ma lý dýr. Ki ta býn et ra fýn da ge li þen çok þey var dýr. Ni te kim, ki tap o ku ma o ra ný art týk ça a i le de ki, top lum da ki va ký a sa yý sý a za lý yor. Va ký a sa yý sý ar tý yor sa, e min o la bi lir si niz ki, o ku ma o ra ný dü þü yor de mek tir. Bu, bi rey sel dün ya mýz da da böy le dir. Ýç ça týþ ma lar ya þa yan, sý kýn tý lar i çe ri sin de bo ca la yan, ken di ne, çev re si ne fay da sý do kun ma ya cak bir hal i çe ri sin de o lan in san man za ra sý, el bet te cid dî bir prob lem yan sý ma sý dýr. O ku ma sý ol ma yan bi rey, has ta lýk lar la bo ðuþ ma yý gö ze a lý yor de mek tir. O ku mak i se, in sa ný çö zen, dü zen le yen ve ha yat la ba ðý ný ku ran bir ö zel lik i çe rir. Ki tap in sa nýn iç yý ký mý ný gi de rir ve ta mir sü re ci ni ger çek leþ ti rir. O za man a i le ko nu sun da da baþ lan ma sý ge re ken nok ta, e vi ki tap et ra fýn da dü þün mek tir. Ev le rin mut la ka bir o ku ma sa at le ri nin bu lun ma sý za ru ri dir. Ne ya pýp e dip, ev le ri bir e ði tim or ta mý na dö nüþ tür mek ge re ki yor. Dev let, dað da te rör le bo ðu þu yor. Oy sa ki ta ba u laþ ma yý ko lay laþ týr say dý, da ða çýk mak da ha zor o la cak týr. Ni te kim kiþiyi dað dan in di re cek, ferdi dað dü þün ce sin den u zak laþ tý ra cak tek for mül var, ki tap ön ce lik li bir ha ya tý kur mak týr. Te rör, ki tap sýz lý ðýn so nu cu dur. Ni te kim ay dýn lan mýþ bir bi re yin dað la, top la, tü fek le ne i þi o la cak týr. Hat ta te rö ris tin bi le o ku ya ný top, tü fek de ðil, yö ne ti ci le ri o la cak týr. On yýl lar ca ki tap düþ man lý ðý yap mýþ, ki tap o ku yan la rý ta ki bat la ra ma ruz bý rak mýþ, sür gün ler ya þat mýþ, ki ta bý ve o ku ya ný ný ö cü gi bi gös ter miþ an la yýþ lar, dü þün ce ler, iþ te bu gün i çin den çý kýl maz ha le gel miþ o lan te rö rü bes le miþ tir. O za man yý kým ne re den baþ la mýþ sa, ya pým da o ra dan baþ la ma lý dýr. Ki tap sýz bir yük se liþ yok tur. Bü tün bi rey sel ve top lum sal yük se liþ ler ki tap et ra fý na o la cak týr. Bir par mak kal dý rýr ken bi le, dir se ðin al tý na kon muþ ki tap lar o ce sa re ti, o gü ve ni ver mek te dir. Ta biî he men to pu dev le te a týp i þin i çin den çý ka ma yýz. Bu gün bi rey, a i le ve top lum da ki bo zul ma, yi ne si vil top lum o la rak ad lan dý rý lan top lu mun ken di si nin te þek kül le riy le ta mir sü re ci ni ya þa ya cak týr. Bu nun i çin bü tün si vil top lum ku ru luþ la rý nýn ken di ü ye le ri ni ve ü ye le ri çev re sin de ki in san kit le le ri ni e ði tim sü re ci i çe ri si ne al sa, böy le ce bir o ku ma se fer ber li ði baþ lat sa, ya pým ha re kâ tý baþ la mýþ o la cak týr. Ni te kim dev let or ga ni zas yon la rý nýn dü zen le dik le ri fa a li yet ler, ki tap o ku ma kam pan ya la rý bi le hâ lâ mil le tin tam o la rak i çi ne sin miþ de ðil dir. Ya ni res mi yet ön plan da dýr. A ma ne ya pýp e dip, sað du yu sa hi bi dev let a dam la rý mý zýn dev let-va tan daþ bir lik te li ði ni, gü ve ni ni sað la ya cak a dým lar at ma la rý ar týk bir zo run lu luk ha li ni al mýþ týr. A ma si vil top lum, top lu mun ken di si dir. Do la yý sýy la o nun fa a li yet le ri va tan daþ i çin da ha sý cak týr ve da ha ya kýn dýr. Ýz mit, mil yon lar ca in sa nýn ek mek dâ vâ sý uð ru na ter cih et ti ði bir Bü yük þe hir. Ha liy le ek mek ne re dey se in san lar da o ra da o la cak lar. Bu ka dar in san top lu lu ðu nu ha ya ta bað la mak ve on la rýn mad dî ve ma ne vî ih ti yaç la rý na ce vap lar ü ret mek, el bet te ye rel yö ne tim le rin ol du ðu ka dar, mer ke zî yö ne tim le rin de cid dî kat ký yap ma sý ge re ken bir ko nu dur. E vet, in san la rýn iþ siz ol ma ma sý çok gü zel dir. Her ke sin ya pa bi le ce ði bir i þin ol ma sý, her ke si an lam lý ha le ge ti ri yor. An cak kar ný ný do yur du ðu nuz ya da kar ný doy muþ in sa nýn bir ö nem li ih ti ya cý da ma ne vî TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Mithat Yanmaz ve Abdülkerim Yanmaz'ýn annesi Bedia Yanmaz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Antakya Yeni Asya Okuyucularý an lam da bir aç lýk i çe ri si ne düþ me me si dir. Hat ta ma ne vî aç lýk, mad dî aç lýk tan çok da ha be ter so nuç lar or ta ya çý kar mak ta dýr. Ma ne vî e ði ti mi ih mal e dil miþ bi rey ler, çok gü zel mad dî im kân la ra ka vuþ sa lar da, bu on la rýn ya ra rý na bir so nu ca dö nüþ me mek te dir. Hat ta böy le in san lar ken di ve top lum za ra rý na pek çok a dým la rý gö zü nü kýrp ma dan a ta bil mek te dir ler. Ma ne vî kal kýn ma yý da be ra be rin de ge tir me yen bü tün ge liþ me ler, en di þe ve ri ci ol ma ya de vam e de cek ler dir. Ni te kim fark lý fark lý top lum lar da da mad dî im kân la ra ka vuþ muþ pek çok in san, ma ne vî e ði ti mi ni ih mal et ti ði i çin, ha yat tan bek le di ði is ti fa de yi sað la ya ma mak ta dýr. E vet, tek ka nat lý ku þun u ça bil me þan sý yok tur. Tür ki ye de ve dün ya da, ki tap-ha yat bir lik te li ði nok ta sýn da Nur Ta le be le ri ni al kýþ la mak ge re ki yor. Tür ki ye, ha ki kî ve o lum lu an lam da o ku yan in san mo de li ni Ri sâ le-i Nur Ta le be le riy le ta ný dý. O ku ma uð ru na, ra ha tý ný bo zan in san mo de li Nur Ta le be le rin de gö rü len bir ö zel lik tir. Ve yi ne ki tap uð ru na, o ku ma uð ru na ha pis le ri gö ze al mýþ, sý kýn tý la rý gö ze al mýþ, il il, il çe il çe o ku ma ko nu sun da a de ta bir se fer ber lik baþ lat mýþ in san an la yý þý, an cak Nur cu lar da gö rü len bir ö zel lik tir. Þim di ler de ço cuk, genç, yaþ lý; bay ba yan; iþ çi, iþ ve ren; a mir, me mur bü tün in san ke sim le ri i çin de bu lu nan bir o ku yan ne sil ge liþ ti. Bu, nur lar et ra fýn da o luþ tu. Bel ki bun dan son ra ki sü reç te ya pýl ma sý ge re ken, da ha çok ki tap ü ze rin de ko nuþ ma lar, ki tap o dak lý ça lýþ ma lar, top lan tý lar, kon fe rans lar, o ku ma prog ram la rý gi bi, o ku ma yý ön plan da tu tan ça lýþ ma lar o la cak týr. Ni te kim her za ma nýn rað bet e di len bir ö zel li ði hep va ro la gel miþ tir. Ö zel lik le bu ko nu da, Genç Yak la þým der gi miz de ki, keþ fe dil me yi bek le yen bir e ði tim mo de li o la rak Ri sâ le-i Nur o ku ma prog ram la rý ya zý mý zý o ku ma ný zý ar zu e di yo rum. Ýþ te bu sis te min, bu ak si yo ner ha re ke tin ar ta rak de vam et me si ne ih ti yaç var. Ül ke o la rak sý kýn tý lar dan kur tul ma nýn baþ ka ca bir yo lu gö zük mü yor. Ya zý ma baþ lar ken, Ýz mit te ki bay ba yan kar deþ le ri miz, a ða bey le ri miz, ab la la rý mýz ü ze ri ne çok þey ler söy le me yi ta sar lý yor dum. A ma yaz ma ya baþ la yýn ca, ko nu lar, a de ta bir ko þuþ tur ma ca i çe ri sin de be ni de be ni de di ye hü cum et ti ler. Ýþ te bu sa týr la ra sý ðan lar ya rý þý ka za nan lar ol du lar. Yok sa 3. Ko ca e li Ki tap Fu a rý nda ki, ge rek kon fe ran sý mýz et ra fýn da ve ge rek se im za prog ra mý mýz et ra fýn da on lar ca ya zý lar hep boy nu nu bü küp ge ri çe kil di ler. Bu na ben de ü zül düm. Hat ta Nur med re se le rin de o lu þan nur lu ha tý ra lar da ha bir ma ni dar dý. A ma o ya þa nan la rýn e be dî leþ ti ði dü þü nü lün ce ra hat bir ne fes a lý yo rum. Ger çi ya zý mýz da Ýz mit li Nur kah ra man la rý na bi le da ha bir pa rag raf a ça ma dýk. Ger çi on la rýn fa a li yet le ri ve þevk le ri sa týr la ra sý ða cak gi bi de de ðil. On lar an lat mý yor lar sa de ce ya þý yor lar. Dü þü nün ki, Pa zar gü nü Mer sin li dost la rý mý zýn dâ vet le ri ü ze ri ne, e þim ve i ki ký zým la bir lik te ba har þen li ði pik nik le ri ne ka týl dýk. A ma bu ya zý mýz da bir cüm le i le yer al dý. El bet te bu bu ra da kal ma ya cak týr. Bu bi rer cüm le ye ba kan dost la rý mýz, ne ler o lu yor kar de þim, her þe yi ya zý yor su nuz, a ma ko nu bi zim fa a li yet le ri mi ze ge lin ce ne ya pa lým di yor su nuz. di ye cek ler. Ben de, her haf ta ö te le nen pek çok ko nu dolayýsýyla, haf ta da bir kö þe du ru mu mu zu sa yýn ya yýn yö net me ni mi ze i let tim. Bu iþ haf ta da bir po zi tif pen ce re i le ol mu yor. Çün kü Nur fa a li yet le ri kap sa mýn da her gü nün pek çok cid dî po zi tif pen ce re le ri bu lu nu yor. Rab bim, öm rü müz i çe ri sin de ha yýr lý fa a li yet le ri mi zin sa yý sý ný art týr sýn. Zü be yir Aðabey, Þim di o ku, ka bir de o ku ya maz sýn. di yor. Biz de bu fel se fe den ha re ket le, Þim di koþ, þim di ça lýþ ih ti yar la yýn ca ko þup ça lý þa maz sýn. di yor ve fa a li ye te de vam di yo ruz. Ni te kim ha li mi ze de þük ret mi yor de ði liz. E li miz tu tup, gö zü müz gö rür, ak lý mýz iþ ler ken i man ve Kur ân hiz met le rin de Rab bim biz le ri is tih dam et sin is ti yor ve bu ko nu da du â e di yor, du â la rý ný zý da bek li yo ruz. Ýz mit in bi ze ver di ði ders, in san ya þýy la de ðil, ya þa dýk la rýy la an lam lý dýr. ol du. Ýz mit te ha ya tý ný an lam yük lü fa a li yet ler le tez yin et miþ Nur kah ra man la rýn dan, i ler le miþ yaþ la rý na rað men ye ni ye ni fa a li ye tin lez ze ti pe þin de ol ma la rý, im re ni le cek ha yat la rý gös te ri yor. O za man fa ni ha ya týn sa yý lý gün le ri ni e be di ye çe vir mek im kâ ný ný çok i yi kul lan ma lý in san. Ö zel lik le de genç ler, fa ni bir genç lik le e be dî bir genç li ði ka zan ma fýr sa tý ný hiç ka çýr ma ma lý dýr. Çün kü gi den za man ge ri gel mi yor. Hiz met et mek i çin, ka bi li ye ti ni hiz met te kul lan mak i çin ya þýn, þart la rýn pek de bir ö ne mi yok. Ye ter ki hiz me te ni ye ti ol sun in sa nýn, ge ri si ge li yor. Rab bim, bi ze ih san et ti ði ka bi li yet le ri ni, ya ni fýt ra tý mý za kod la mýþ ol du ðu es ma sý ný, ken di yo lun da ta lim et me yi na sip et sin. TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Mithat Yanmaz ve Abdülkerim Yanmaz'ýn annesi Bedia Yanmaz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ýskenderun Yeni Asya Okuyucularý Mut lu A i le Mo de li ko nu lu bir se mi ner ve ren Se ba hat tin Ya þar ko nuþ ma sýn da, an ne ba ba la rýn ço cuk la rýy la i le ti þim le rin de ki so run lar dan bah set ti. Ço cuk la rý ný za va kit a yý rýn E BE VEYN LE RÝN ÇO CUK LAR DAN U ZAK LAÞ TI ÐI NI BE LÝR TEN YA ZAR SE BA HAT TÝN YA ÞAR, ÇO CUK LA RI MIZ LA AK ÞAM O TUR MA SI YAP MA LI YIZ DÝ YE KO NUÞ TU. ÝBRAHÝM KURHAN KOCAELÝ 3. Ko ca e li Ki tap Fu a rý bü tün hý zýy la de vam e di yor. Ye ni As ya stan dýn da ki her gü ne bir ya zar fa a li ye ti ne Se ba hat tin Ya þar, e þi Ya se min Ya þar i le bir lik te ka týl dý. Mut lu A i le Mo de li ko nu lu bir se mi ner ve ren Se ba hat tin Ya þar ko nuþ ma sýn da, an ne ba ba la rýn ço cuk la rýy la i le ti þim le rin de ki so run lar dan bah set ti ve Ço cuk la rý mýz ken di e vi miz de bi le bi zim le bir lik te de ðil. Çün kü on lar dan çok u zak laþ mý þýz. Bu nun i çin bý ra kýn e þe dos ta ak ra ba ya o tur ma ya git me yi ken di ço cuk la rý mýz la ak þam o tur ma sý yap ma lý yýz. Bu du ru mun se be bi o la rak an tre nö re bak mak ge re ki yor. Ya ni an ne ve ba ba ya. Na sýl ki i yi bir ant re nör ka bi li yet siz bir fut bol cu yu i yi de re ce ye ge ti re bi li yor. Kö tü bir an tre nör de pro fes yo nel bir fut bol cu yu kö tü bir de re ce ye ge ti re bi li yor. E vin de ço cuk o lan bir a i le yi Kur ân müj de li yor. Ger çi ço cuk o lup ol ma ma sý da ay rý bir im ti han dýr. A ma ço cuk la rýn e vin sü sü ol du ðu bil di ri li yor. Bi zim i çin en bü yük ne þe kay nak la rý ço cuk la rý mýz tes bit le rin de bu lun du. MA NE VÎ E ÐÝ TÝM EK SÝK LÝ ÐÝ VAR Mut lu ol ma nýn for mü lü nü i nan ca bað la yan Ya þar, ma ne vî e ði tim ko nu su na da de ðin di. Za ma ný mýz da mad dî e ði ti min ve ril di ði ni, fa kat ma ne vî e ði ti min ve ril me di ði ni be lir ten Ya þar, Mo dern e ði tim ve ri yo ruz. Pe ki ma ne vî e ði tim i çin ne ka dar ya tý rým ya pý yo ruz? Genç le ri mi zin du ru mu çok fe ci. Týp fa kül te si 4. sý nýf öð ren ci si ar ka da þý nýn tek li fi ni red de din ce ken di ni bo ðu yor. Bu bi le mo dern e ði ti min ek sik lik le ri nin en a cý ör nek le rin den. Ýh mal et ti ði miz un sur lar bi zi im ha e de bi lir. Pey gam ber E fen di miz (asm) ço cu ða de ðer ver mek nok ta sýn da da zir ve de dir. E vi ne ken di ço cu ðu gel di ðin de a ya ða kal ký yor. Böy le bir ba ba ya bu ço cuk say gý sýz lýk ya par mý? Sa ha be ler den bi ri nin ço cu ðu nun ku þu ö lü yor. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Bre zil ya'da bir þe hir. 2. Do ku nak lý, et ki li. - Gam di zi sin de sol i le si a ra sýn da ki ses. 3. Bir iþ te ki en gel le ri yen me ka rar lý lý ðý. - Be ce rik li, ye te nek li. 4. Her han gi bir iþ te, bir ya rýþ ta, bir bi ri ni geç me ye ça lý þan, ay ný þe yi el de et me ye uð ra þan kim se. - Uy gun bu lan, be nim se yen, is te yen, ka bul e den. 5. Ýn gi liz Sub wo o fer ü re ti ci si fir ma. - Al tý ný sim ge le yen harf ler. - Ko lun bi lek ten par mak uç la rý na ka dar o lan, tut ma ya ve iþ yap ma ya ya ra yan bö lü mü. 6. Sosyal Sigortalar Kurumunun kýsaltmasý. 7. Rad yum e le men ti nin sim ge si. - Ya kut ke li - Se ba hat tin Ya þar, e þi Ya se min Ya þar i le bir lik te Yeni Asya Neþriyat standýnda kitaplarýný imzaladý. Pey gam be ri miz o ço cu ðun bir ar ka da þý ný ya ný na a la rak o ço cu ðu zi ya ret e di yor ve o nun ü zün tü sü nü pay la þý yor. E ðer e vi miz de bir ço cuk var sa dav ra nýþ la rý mý za dik kat et me li yiz. Çün kü o her bir ço cuk ka yýt un su ru dur, he pi miz ka yýt e di li yo ruz. Be ye fen di di nî soh be te gi di yor, oð lu o nun la git mek is te mi yor. E ðer ço cu ðu muz la ay ný ruh ik li mi ni pay la þa mý yor sak bir yer ler de bir ek sik lik var de mek tir. Pe ki bu so ru nu na sýl çöze ce ðiz? di ye bir sý kýn tý ya gir me ye ge rek yok. Çün kü çok et ki li bir gü cü müz var: du â. Du â yý ih mal e di yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. A Ý LE VE TOP LUM DA KA DI NIN YE RÝ AY RI Se ba hat tin Ya þar, a i le de an ne nin ö ne mi ne de de ðin di. A i le de ter bi ye nin an ne ta ra fýn dan ve ril me si ge rek ti ði ni an lat tý ve an ne nin a i le ve top lum ü ze rin de ki et ki sin den bah set ti. A i le de ter bi ye nin e sas kay na ðý an ne dir. An ne nin ka li te si top lu mun ka li te si dir di yen Ya þar, Ý lim er kek ve ka dýn her ke se farz dýr. Asr-ý Sa a det te bu en yük sek de re ce de uy gu lan mýþ. A ma as rý mýz da ev de e ði tim sa a ti di ye bir þey yok. An ne ye ne iþ ya pý yor sun di ye sor mak o na ya pý la cak en bü yük ha ka ret tir. An ne lik en bü yük mes lek tir. A ma ka dýn da as rý mýz da ra hat bý ra kýl mý yor. Be di üz za ma nýn bu ko nu hak kýn da tes bi ti þu þe kil de; Bi ça re ni sa ta i fe si - SOL DAN SA ÐA 1. O yun cu la rýn sah ne de, se yir ci le rin du ya ca ðý, a ma san ki ö bür o yun cu la rýn duy ma ya ca ðý bi çim de ken di ken di ne ko nuþ ma la rý. - Ku zey Ýs pan ya'da ta ri hî bir böl ge. 2. Sa tý cý la rýn be lir li gün ler de mal la rý ný sat mak i çin ser gi le dik le ri be lir li ge çi ci yer. - Klâ sik Türk mü zi ðin de bir ma kam. 3. Bir ma lýn tür, mik tar, fi yat vb. ni te lik le ri ve ya ki tap, def ter vb. þey le rin ki me a it ol du ðu nu be lirt mek i çin ü zer le ri ne ko nu lan kü çük kâ ðýt. - Yer yü zü par ça sý, ye rey, top rak. 4. Türk müziðinde bir usul. - A ða bey. - La tin ce...den,...dan an la mý na ge len ön ek. 5. Mý sýr'ýn tra fik i þa re ti. - Da ya nýk lý lýk sað la mak a ma cýy la, a yak ka bý la rýn al tý na ça ký lan, yas sý ve i ri baþ lý de mir çi vi. 6. A rap al fa be si nin be þin ci har fi nin a dý. - Buð day, no hut vb. ta ne ler le ku ru ye miþ le rin bir a ra da þe ker le kay na týl ma sýy la ya pý lan bir tür tat lý, a la ca aþ. - Ül ke nin va li yö ne ti min de ki bö lü mü. 7. Mi to lo ji de uç ma yý ba þa ran ta rih te ki ilk in san. - Ye se vi tek ke sin de þeyh. 8. Ýs tek u yan dýr mak i çin kul la ný lan bir söz. - Yer le þim mer ke zi dý þýn da ka lan a çýk a lan. - Ma vi. 9. Tro pi kal böl ge ler de ki de niz ler de bü tün yýl sü re sin ce dü zen li e sen rüz gâr. -Ham mad de yi iþ le yip mal ü ret me. 10. Ko van la rýn ko nul du ðu yer, ko van lýk. - Hay van ot lak ye ri M U R A K A B E N O K A E M E R Ý L Ý B A T O N R U H A N Ý Y E T E L A A M Ý L E M U T E M E T T Ý N T S E F A R O R O Ý Y E L Ý K U K Ý R A M P E N Ý N A T A N A R Ý A T Ý M O L A B A R Ý S D A H O P A R A R A L E A Y A N A S E R A N A T me si nin or ta sý. - Ka lý tým sal o la rak or tak fi zik sel ve fiz yo lo jik ö zel lik le re sa hip in san lar top lu lu ðu. 8. Mah ke me de e sas ka rar dan ön ce ve ri len ka rar. 9. Ya dýr ga na cak yö nü ol ma, ga rip lik, tu haf lýk. - Ý þa ret. 10. Gö çe be le rin ko nak ye ri. - Ka mu. 11. Ku ram sal. - Ýs viç re 'de bir a kar su. 12. Kar ta ca lý ün lü ko mu tan. - Ýn gi liz ce "to" Fars ça "ta" Al man ca "zu" ke li me le ri nin A rap ça da ki kar þý lý ðý nin ga fil kýs mý ný da hi yan lýþ yol la ra sevk et mek i çin bir i ki ko mi te nin te sir li bir su ret te per de al týn da ça lýþ tý ðý ný his set tim. Ka dýn la rýn sa a det-i uh re vi ye si gi bi sa a det-i dün ye vi le ri de ve fýt rat la rýn da ki ul vî se ci ye le ri de bo zul mak tan kur tul ma nýn ça re-i ye gâ ne si da i re-i Ýs lâ mi ye de ki ter bi ye-i di ni ye den baþ ka yok tur. þek lin de ko nuþ tu. BO ÞAN MA LAR ART TI Ya zar ka dý nýn a i le i çin de ki iþ ler den gö rev li ol du ðun dan sa da kat ve em ni ye tin en ö nem li has le ti ol du ðu nu ve er ke ðin hi ma yet, mer ha met ve hür met en ö nem li has le ti ol du ðu nu i fa de et ti. Ya þar, Ba tý nýn kay bet ti ði a i le yi a ra dý ðý ný ve ka dý nýn ye ri nin e vi ol du ðu nu þim di Ba tý lý la rýn i fa de et ti ði ni be lir te rek, þöy le ko nuþ tu, Es ki den bo þa nma dâ vâ la rý na ba kan a vu kat lar iþ bu la mý yor du. Þim di Þan lý ur fa gi bi bir þe hir de bi le bo þan ma dâ vâ la rý had saf ha da. Top lum o la rak bir son ra ki sü re ce ha zýr ol ma mýz ge re ki yor yaþ gru bu nu an la tan hiç ki tap o ku du nuz mu? di ye sor du ðu muz alt mýþ ki þi den an cak üç dört ki þi nin o lum lu ce vap ver di ði ni gör dük. Bil gi siz bir top lu mu, fre ni tut ma yan bir a ra ca ben ze ten Se ba hat tin Ya þar, a i le top lan tý la rý nýn ö ne mi ni ve a i le i çin de her ke sin gö rü þü ne de ðer ve ril me si ge rek tiði ni an lat tý. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI

10 Y EKONOMÝ 11 HABERLER Çin enerji tüketiminde de lider DÜN YA e ner ji ta le bi nin 2035 yý lý na ka dar yýl lýk or ta la ma yüz de 1,4 art ma sý bek le nir ken, Çin in, dün ya nýn en faz la e ner ji tü ke ten ül ke si ol ma sý ön gö rü lü yor. Hin dis tan ýn, 2035 yý lýn da, sý ra sýy - la Çin, ABD ve AB nin ar dýn dan, dör dün cü bü - yük e ner ji tü ke ti ci si ol ma sý bek le ni yor. Söz ko - nu su dört bü yük tü ke ti ci nin, 2035 yý lýn da dün - ya top lam e ner ji ar zý nýn, yüz de 55 i ni tü ke te ce - ði tah min e di li yor. E lek trik Ü re tim A no nim Þir - ke ti nin (E Ü AÞ) E lek trik Ü re tim Sek tör Ra po - ru ndan der le nen bil gi le re gö re, gü nü müz de dün ya nü fu su nun yüz de 20 sin den faz la sý ný teþ kil e den 1,4 mil yar in san ha len e lek tri ðe ka - vuþ muþ de ðil ken, dün ya nü fu su nun yüz de 40 ý o lan 2,7 mil yar in san i se ye mek pi þir mek i çin, ge le nek sel yön tem ler le bi yo küt le e ner ji sin den ya rar la ný yor. U lus la ra ra sý E ner ji A jan sý pro jek si - yon la rý bu du ru mun u zun dö nem de de de vam e de ce ði ni ve 2030 yý lýn da yüz de 87 si kýr sal böl - ge de ya þa yan 1,2 mil yar in sa nýn e lek trik siz ya - þa ma ya de vam e de ce ði ni gös te rir ken, bu in - san la rýn bü yük kýs mý Or ta ve Gü ney Af ri ka, Hin dis tan ve ge liþ mek te o lan As ya ül ke le rin de (Çin ha riç) ya þý yor o la cak. An ka ra / a a DO LAR DÜN 1,5850 ÖN CE KÝ GÜN 1,5850 tu S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2450 ÖN CE KÝ GÜN 2,2450 tu DÜN 77,15 ÖN CE KÝ GÜN 77,15 tu DÜN 519,96 ÖN CE KÝ GÜN 519,96 tu Ça lýþ ma þart la rý a ðýr laþ tý Yazlýk ürünlerin satýþlarýnda beklenen canlýlýk yakalanmadý. Ge ci ken yaz, gi yim sek tö rü nü ya vaþ lat tý n HAVALARIN se rin ve ya ðýþ lý git me si dolayýsýyla, gi - yim de yaz lýk ü rün sa týþ la rýn da bek le nen can lý lý ðýn ya ka la na ma dý ðý bil di ril di. De Fac to fir ma sý nýn O pe - ras yon Di rek tö rü Mus ta fa A tuk, Ma yýs or ta la rý ge çil - me si ne rað men ha len ba har ü rün le ri ni sa ta ma dýk la - rý ný, yaz lýk ü rün sa týþ la rýn da ge nel de bir dü þüþ ol du - ðu nu söy le di yaz se zo nu nun þim di lik bek le dik - le ri gi bi git me di ði ni, sek tö rün ya vaþ i ler le di ði ni vur - gu la ya n Atuk, þun la rý kay det ti: Bu yýl ha va ko þul la rý - nýn et ki siy le ya zý do lu do lu ya þa ya mý yo ruz. Ha va la - rýn sý cak ol ma sý ge re ki yor du ve yaz lýk la rý sat ma lýy - dýk. Yaz bi raz geç kal dý. Ma yýs or ta la rý ný geç tik an cak ha len ba har ü rün le ri sa tý yo ruz. Yaz lýk ü rün sa týþ la - rýn da ge çen yý la gö re ge nel de bir dü þüþ var. Ko lek si - yon o luþ tur ma sü re ci ve ü rün le rin ma ða za ya gir di ði ta rih de de ðiþ ti. Sek tö rel an lam da ge liþ me kay de den ma ða za ve mar ka var, a ma ge ne le ba kar sa nýz dü þüþ ya þa ný yor. Bur sa / a a Pa ra do ku yan tez gâh la rý hur da cý la ra sat tý lar nönemlý do ku ma mer kez le rin den bi ri o la rak ta ri he iz dü þen Bul dan da 3 bin do ku ma tez gâ hý pa ra et - mez dü þün ce siy le hur da cý la ra sa týl dý. Do ku ma kül tü - rü Ro ma lý lar dö ne mi ne ka dar gi den Bul dan da sa tý lan 3 bin tez gâ hýn dan ge ri ye ka lan 300 e ya kýn do ku ma tez gâ hý, es ki ih ti þa mý na göl ge dü þür me mek i çin da ha çok ko ru nu yor. Bul dan Ti ca ret O da sý (BTO) Yö ne - tim Ku ru lu Baþ ka ný Ha lil Baþ türk men, dün ya ya a dý ný du yu ran bir çok do ku ma tez gâ hý nýn pa ra et mez dü - þün ce siy le hur da cý la ra sa týl ma sý nýn ü zün tü sü nü ya þa - dýk la rý ný di le ge tir di. Son yýl lar da el gü cüy le ça lý þan a - ðaç tez gâh lar da do ku nan ev teks ti li ü rün ta le bin de yo - ðun luk ya þa ndýðýný belirten Baþtürkmen þunlarý söyledi: "De ðer le ri mi zin kýy me ti ni bi le me ye rek, do ku ma ma ki ne le ri mi zin bir ço ðu nu hur da cý la ra sat tý ðý mýz i çin bu ta lep le rin hep si ni kar þý la ya mý yo ruz. Keþ ke bun lar sa týl ma mýþ ol say dý, de ðer le ri ni an la say dýk bu gün da ha çok ü rün ih raç e di yor o lur duk. De niz li / a a Güm rük süz sa týþ ma ða za la rý pa ra bas tý nyurt dý þý na çý kan ve ya yur da gi riþ ya pan yol cu la ra ki þi sel tü ke tim mal la rý ve he di ye lik eþ ya sa tý þý ya pan güm rük süz sa týþ ma ða za la rý, (fre e shop) ge çen yýl 1,8 mil yar li ra ya yak la þan sa týþ ger çek leþ tir di. Ö zel lik le iç pi ya sa da ver gi ler dolayýsýyla yük sek fi yat tan sa tý lan tü tün ma mul le ri, par füm, koz me tik ve gý da gi bi ü - rün ler, güm rük süz sa týþ ma ða za la rýn da u cuz o la rak sa tý þa su nu lu yor. Yurt dý þýn dan ge len yol cu lar, ver gi a lýn ma dý ðý i çin güm rük süz sa týþ ma ða za la rý na il gi gös te ri yor. Güm rük Müs te þar lý ðý ndan al dý ðý bil gi ye gö re, ha va li man la rý ve sý nýr ka pý la rýn da top lam 158 güm rük süz sa týþ ma ða za sý fa a li yet gös te ri yor. Bu ma - ða za lar dan 2010 yý lýn da 14 mil yon 693 bin 703 a det sa týþ bel ge si kar þý lý ðýn da top lam 783 mil yon 263 bin 530 eu ro tu ta rýn da (yak la þýk 1 mil yar 770 mil yon li ra) si ga ra, par füm, koz me tik, gý da ve di ðer ü rün le rin sa tý - þý ger çek leþ ti ril di. An ka ra / a a Kart aidatýnda oyun n TÜKETÝCÝLER Birliði Genel Baþkaný Nazým Kaya, son dönemde bankalarýn tüketicilere kart aidatýndan kurtarmak için çeþitli teklifler getirdiðini belirterek, getirilen teklifle sadece 50 TL aidattan kurtulmak isteyen tüketicilerin teklifi kabul etmesi durumunda 40 katý geçen borç yükünün altýna sokulduðunu iddia etti. Kaya, son dönemlerde, kredi kartý aidatýndan vazgeçmek istemeyen bankalarýn, aidattan elde edecekleri geliri alýþ veriþ cirolarýndan yakalamak istediklerini söyledi. Bunu saðlamak için tüketiciye aylýk veya 3 aylýk gibi 1000 liradan baþlayan alýþ veriþ alt limit þartý koþtuklarýný öne süren Kaya, Tüketicinin bunu kabul etmesi halinde aidat almayacaklarýný belirtiyorlar. Ancak kart kullanýcýsý ortalama 50 TL aidat borcundan kurtarýlýrken ödenemeyecek miktarlara varan borçlandýrmaya itiliyor iddiasýnda bulundu. Kaya, tüketicinin ihtiyacý olmasa dahi bankalarýn teþvikiyle gereksiz harcamalar yaptýrdýðýný ifade ederek, Akabinde ödenemeyen borçlara yüksek faizler de uygulanarak banka gelirlerinin geometrik artýþý saðlanýyor diye konuþtu. Nazým Kaya, 1000 lira alýþveriþ þartý getirilen bir tüketicinin, 1000 lira borcu ödeyememesi halinde 315 lira faizle borçlandýrýldýðýný belirterek, þunlarý kaydetti: Artan borcun ödenmesi imkânsýz hale gelmektedir. Borcun tahsili için ihtar ve icra masraflarýnýn da eklenmesiyle birlikte, sadece 50 TL aidattan kurtulmak isteyen tüketici bunun 40 katýný geçen borcun altýna sokulmaktadýr. Kaya, tüketicilerin kanuni yollarla aidat ödemesini iptal ettirebileceklerini hatýrlattý. Adana / aa SOS YAL-ÝÞ SEN DÝ KA SI NIN A RAÞ TIR MA SI NA GÖ RE, U KAP SA YAN DÖ NEM DE ÝÞ SÝZ LÝK YÜZ DE 6,5 LER DEN YÜZ - DE 11,9 LA RA ÇIK TI, Ü MÝT SÝZ ÝÞ SÝZ LER 132 BÝN DEN 716 BÝ NE YÜK SEL DÝ. AS GA RÎ ÜC RET LE ÇA LI ÞAN SÝ GOR TA LI LAR ART TI. SOSYAL-ÝÞ Sen di ka sý nýn yap tý ðý a raþ týr ma da, dö ne min de e mek çi le rin ça lýþ ma þart la rý nýn a ðýr laþ tý ðý be lir til di ve 2010 yýl la rý nýn, ça lýþ ma ha ya tý is ta tis tik le ri çer çe ve - sin de kar þý laþ tý rý la rak, e mek çi le rin so run la rý - nýn e le a lýn dý ðý a raþ týr ma da, iþ gü cü ne ka tý lým, iþ siz lik ve is tih dam da ya þa nan de ði þim ler, iþ - siz lik, is tih dam da ki dö nü þüm, iþ çi sað lý ðý ve iþ gü ven li ði, ça lýþ ma þart la rý, üc ret ler ve ça lýþ ma hayatýn da top lum sal cin si yet e þit siz li ði gi bi te - mel ko nu lar da 2000 li yýl lar da ne ler ya þan dý ðý kar þý laþ týr ma lý o la rak ir de len di. A raþ týr ma ya gö re, or ta ya çý kan so nuç lar dan ba zý la rý þöy le: n 2000 li yýl lar bo yun ca iþ çi le rin ça lýþ ma þart la rý da ha da a ðýr laþ tý, hak ih lâl le ri art tý. n Ö zel lik le sen di ka sýz iþ yer le ri, kü çük öl - çek li iþ yer le ri, fa son ü re tim ya pan iþ yer le ri ve hiz met ler sek tö rün de as ga rî ça lýþ ma þart la rýn u za ðýn da ka lýn dý. Ya sal sý nýr la rýn ü ze rin de ça - lýþ ma sü re le ri, ö den me yen faz la me sa i ler, yýl lýk üc ret li i zin ve haf ta ta ti li hak ký nýn ký sýt lan ma sý, üc ret ler den key fi ke sin ti ya pýl ma sý, üc ret le rin geç ve ya ek sik ö den me si, hat ta hiç ö den me me - si, si gor ta prim le ri nin ger çek üc ret ye ri ne as ga - rî üc ret ten ya tý rýl ma sý ya da ek sik ya tý rýl ma sý gi - bi hak ih lâl le riy le yay gýn o la rak kar þý la þýl dý. n Ýþ gü cü ne ka týl ma o ra ný (iþ siz ler ve is tih - dam e di len le rin ça lý þa bi lir yaþ ta ki nü fu sa o ra - ný) 2000 de yüz de 49.9 i ken, 2010 a ge lin di ðin - de yüz de 48.8 e ge ri le di li yýl lar bo yun ca iþ gü cü ne ka týl ma o ra ný yüz de 50 nin al týn da sey ret ti, a de ta iþ gü cü ne ka tý lým ba ký mýn dan yüz de 50 o ra ný psi ko lo jik e þik ha li ne gel di. n Ýþ gü cü ne ka týl ma o ra ný art ma dý ðý hal de iþ siz lik o ra nýn da ar týþ ya þan dý de yüz de 6.5 o lan iþ siz lik o ra ný 2010 da yüz de 11.9 a çýk - tý. Ýþ siz lik o ra ný 2002 de yüz de 10.3 o la rak ger - çek leþ ti, ar dýn dan yüz de 10 un al tý na in me di. Çeþitli politikalar neticesinde 2000'li yýllarda boyunca kamuda çalýþan iþçi sayýsý giderek azaldý yýlýnda kamuda çalýþan iþçi sayýsý 488 bin iken, bu sayý 2010'da yarý yarýya düþerek 242 bin oldu. n Ýþ bul ma ü mi di ol ma dý ðý i çin iþ a ra ma - yan, bu yüz den res mî ve ri ler de iþ siz sa yýl ma - yan, a ma ça lýþ ma ya ha zýr o lan ki þi sa yý sý 2000 de 132 bin i ken, 2010 a ge lin di ðin de bu sa yý 716 bi ne yük sel di. Ü mit siz iþ siz ler yýl la rý a ra sýn da 584 bin ki þi art tý. Bir baþ - ka de yiþ le ü mit siz iþ çi le rin sa yý sý yak la þýk 5.5 ka tý na çýk tý. n 2000 li yýl lar da iþ siz lik, hem ka dýn lar hem er kek ler i çin gi de rek bü yü yen bir so run o la rak ken di ni gös ter di. Er kek ler de iþ siz lik o ra ný yüz - de 6.6 dan yüz de 11.4 e, ka dýn lar da i se yüz de 6.3 ten yüz de 13 e yük sel di. Ýngiltere nin meyve-sebzesi Kaþ tan Antalya nýn Kaþ ilçesinden Ýngiltere ye ihraç edilecek yaþ meyve ve sebze, bu ülkenin süpermarket zincirlerinde Ovataze markasý adý altýnda satýlacak Ýngiltere de faaliyet gösteren büyük gýda firmalarýndan Stubbins yetkilileriyle, Kaþ ýn Ova Beldesi nde üretici ve yetkililerle devam eden görüþmeler anlaþmayla sonuçlandý. Varýlan anlaþma uyarýnca Ova Beldesi nde yaklaþýk 3 bin 500 hektarlýk serada yetiþtirilecek domates, biber, patlýcan, salatalýk, nar ve elma gibi pek çok sebze-meyve Ýngiltere ye ihraç edilecek ve Ýngiltere nin büyük süpermarket zincirlerinde Ovataze markasý adý altýnda satýlacak. Çukurova da turfanda kiraz piyasada Türkiye de kiraz üretimi ve ihracatýnda önde gelen merkezlerden olan Çukurova da ilk turfanda kirazýn kilogramý 30 liradan satýldý. Adana da bir fidancýlýk firmasýnýn Ar-Ge grubu tarafýndan yürütülen kiraz ýslâh çalýþmasýnda ilk sonuçlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Bu yýl bütün ürünlerde yaklaþýk 15 günlük bir gecikme olmasýna raðmen ýslâh edilen soðuklama süreleri düþük, yaz sýcaklarýna dayanýklý 3 çeþit kiraz 15 Mayýs tan itibaren hasat edilmeye baþlandý. Beta Sulama ve Fidancýlýk yetkilisi Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Emine Tanrýver, normal yýllarda hasat tarihinin Nisan sonu olmasý beklendiðini belirtirken hasat edilen kirazlarýn kilosunun 30 liradan piyasaya sunulduðunu bildirdi. Adana / cihan n yýl la rý a ra sýn da ka dýn la rýn iþ gü cü ne ka týl ma o ra ný 1 pu an lýk ar týþ la yüz de 27.6 ya çýk tý. n dö ne min de is tih dam e di len ki þi sa yý sý yak la þýk 1 mil yon ar tar ken, iþ siz sa yý - sý yak la þýk 1.5 mil yon yük sel di. Bu nun ne ti ce - sin de is tih dam e di len ki þi sa yý sýn da ki her 2 ki - þi lik ar týþ, 3 iþ si zi be ra be rin de ge tir di. n 2000 i ti ba riy le 1 yýl dan faz la sü re dir iþ - siz o lan la rýn bütün iþ siz ler i çin de ki pa yý 21.2 i ken, 2010 yý lý i ti ba riy le 1 yýl dan faz la sü re dir iþ siz o lan la rýn iþ siz ler i çin de ki pa yý 28.6 ya yük sel di. Stratejik ürünlerde stoklama yapýlmalý TÜR KÝ YE Zi ra at çý lar Der ne ði (TZD) Ge nel Baþ - ka ný Ýb ra him Yet kin, Tür ki ye nin bu yýl dan i ti - ba ren buð day, et, süt, þe ker gi bi stra te jik ü rün - ler de stok la ma yap ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Dü - zen le di ði ba sýn top lan tý sý i le ge liþ me le ri de ðer - len di ren TZD Baþ ka ný Yet kin, son yýl lar da dün - ya da ik lim sel an lam da çok cid dî de ði þik lik ler ya - þan dý ðý na dik kat çe ke rek, dü zen siz ya ðýþ la rýn ta - rým sek tö rü nü o lum suz yön de et ki le di ði ni vur - gu la dý. Tür ki ye de bu yýl 21 mil yon ton luk bir ü - re tim bek len di ði ne yö ne lik be yan la rý ný ha týr la tan Yet kin, ya ðýþ la rýn bu þe kil - de de vam et me si ha lin de sý kýn tý ya - þa na ca ðý ný vur gu la dý. Top rak Mah - sul le ri O fi si nin (TMO) bu yýl pi ya - sa ya ak tif o la rak gir me si ve a la bil - di ði ka dar buð day al ma sý ge rek ti ði ni kay de den Yet kin, Dün ya da gý da kri zin den ve fi yat la rýn ar ta ca ðýn dan söz e - di li yor. TMO nun e lin de 1,8 mil yon ton buð day sto ku var an cak bu nu sa ta maz. n TÜRKÝYE e ko no mi si nin 30 yýl lýk sey ri ne ba - kýl dý ðýn da, öl çe ðin çok bü yük ar týþ gös ter di ði, an cak dün ya da ki ge liþ me ye pa ra lel sý ra la ma da ki ye rin de bü yük de ði þim mey da na gel me di ði gö - rü lü yor. IMF ve ri le rin den ya pý lan der le me ye gö re, fark lý pa ra bi rim le ri nin sa tý nal ma gü cü nü e þit le ye rek u lus la r a ra sý kar þý laþ týr ma ya im kân sað la yan sa tý nal ma gü cü pa ri te si ne gö re gay ri sa fi yu rti çi ha sý la (SGP-GSYH) e sas a lýn dý ðýn da, Tür ki ye 1980 de 116,2 mil yar do lar la 19. sý ra da yer al dý te 175,7 mil yar do lar i le 17. sý ra ya yük se len 1986 da 16, 1987 de 15. sý ra da yer bu - lan Tür ki ye, bun dan son ra ki sü reç te bu 3 ba sa - mak a ra sýn da sey ret ti. Bu sü reç te dik kat çe ki ci o lan nok ta Gü ney Ko re nin per for man sý ol du ye ka dar Tür ki ye den kü çük bir e ko no mi - ye sa hip o lan ül ke, 1988 de 266,8 mil yar do lar SGP-GSYH i le Tür ki ye yi ge ri de bý rak tý ve 2010 KA MU ÝÞ ÇÝ SÝ YA RI YA RI YA A ZAL DI n Ö zel leþ tir me, ta þe ron laþ týr ma ve ka mu da iþ - çi is tih da mý nýn ký sýt lan ma sý po li ti ka la rý ne ti ce sin - de 2000 li yýl lar bo yun ca ka mu da ça lý þan iþ çi sa yý sý gi de rek a zal dý i ti ba riy le ye rel yö ne tim ler ha - ri cin de ka mu da ça lý þan iþ çi sa yý sý 488 bin 218 i ken, 2010 da ya rý ya rý ya dü þe rek 241 bin 972 ol du. n Ka mu da (ye rel yö ne tim ler ha riç) a ra sýn da kad ro lu me mur sa yý sý yüz de 1.8 ar tar ken, söz leþ me li per so nel sa yý sý yüz de 73.6 art tý. Ka mu iþ çi si sa yý sý i se yüz de 23 ge ri le di. n Ka mu da yak la þýk 175 bin ta þe ron iþ çi ça lý - þý yor, ye rel yö ne tim ler i le bir lik te bu ra ka mýn 300 bi ni bul du ðu tah min e di li yor. n Ka mu da, mev cut mev zu a ta gö re sý nýf lan - dý rý la ma yan is tih dam bi çim le ri o luþ tu rul du büt çe ge rek çe si ne gö re ka mu da (ye rel yö - ne tim ler ha riç) di ðer le ri a dý al týn da 103 bin ki - þi ça lýþ tý rý lý yor. Ye rel yö ne tim ler de i se di ðer le - ri a dý al týn da ça lýþ tý rý lan ki þi sa yý sý 10 bin 612. Ö ZEL DE 3 ÝÞ ÇÝ DEN BÝ RÝ KA YIT DI ÞI n Ö zel sek tör de ça lý þan her 3 iþ çi den bi ri ka - yýt dý þý is tih dam e di li yor. n u kap sa yan 10 yýl lýk dö nem - de, iþ ka za sý ve mes lek has ta lýk la rý ne ti ce sin de top lam 10 bin 491 iþ çi öldü, 18 bin 818 iþ çi i se sü rek li iþ gö re mez ha le gel di. n 2000 i ti ba riy le si gor ta lý la rý nýn yüz de 59.8 i brüt as ga rî üc ret i le 1.5 brüt as ga rî üc ret a ra sýn da ay lýk brüt ka zanç el de e der ken, bu o ran 2009 da yüz de 69.8 e yük sel di. 10 yýl lýk sü re zar fýn da si gor - ta lý la rýn yüz de 10 u da ha 1 i la 1.5 brüt as ga rî üc ret a ra sýn da ka zanç sað la yan la ra ka týl dý. n 2000 de ö zel sek tör de ça lý þan si gor ta lý la - rýn yüz de 62.1 i 1 i la 1.5 brüt as ga rî üc ret a ra sýn - da ay lýk ka zanç el de e der ken, bu o ran 2010 da yüz de 74.3 e yük sel di. An ka ra / a a 2011 de stra te jik ü rün ler de e li ni güç lü tut ma sý lâ zým. Stok lar da plan la ma ya git me si ge rek de - di. Bre zil ya ve Hin dis tan da sel, Rus ya, Uk ray na ve Çin de de ku rak lýk dolayýsýyla be lir li gý da ka - lem le rin de stok la rýn a zal dý ðý ný an la tan Yet kin, Tür ki ye, bu yýl buð day, et, süt, þe ker gi bi stra te - jik ü rün ler de stok la ma yap ma lý de di. Yet kin, ö - zel lik le buð day ko nu sun da Tür ki ye nin e li ni güç len dir me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Süt ü re ti - min de 4 mil yon ton gi bi bir faz la lýk ol du ðu nu i - fa de e den Yet kin, Dev le tin süt faz la lý ðý ný süb - van se et me si ge re ki yor. Ak si tak dir de 2008 de ya þa nan 900 bin da mýz lýk hayv a - nýn ke sil me si gi bi bir kriz ye ni den gün de - me ge le bi lir de di. Bu nun hay van cý lýk sek tö rü nün çök me si an la mý na ge le ce ði ni vur gu layan Yet kin, or ta ya çý kan kriz kar þý sýn da süt tü ke ti - mi nin ül ke ça pýn da sis - tem li bir bi çim de art tý rýl - ma sý ge rek ti ði ni, pi ya - TZD Genel Baþkaný Ýbrahim Yetkin sa yý dü zen le ye cek bir ku rul o luþ tu rul ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. An ka ra / a a Ekonomi yerinde sayýyor i ti ba riy le 1,5 tril yon do lar SGP-GSYH i le 12. sý - ra ya ka dar yük sel di da En do nez ya 961,4 mil yar do lar SGP-GSYH i le Tür ki ye yi ge ri de bý ra kýr ken, Tür ki ye, 879,3 mil yar do lar i le 16. sý - ra da yer al dý. IMF, 2010 da 960,5 mil yar do lar SGP-GSYH ye sa hip Tür ki ye nin, 2016 da 1 tril - yon 341,1 mil yar do la ra u laþ ma sý ný ve 16. sý ra da kal ma sý ný bek li yor. Ca ri gay ri sa fi yu ri çi ha sý la ya (GSYH) ba kýl dý ðýn da i se Tür ki ye son 30 yýl da en kö tü per for man sý 1983 te 25. sý ra ya ge ri le ye rek gös ter di. Ül ke, 1993 te ilk kez 17. ol du. Bu ko nu - mu, dö ne min de ko ru du. Ül ke nin GSYH si 2004 te ki 392,2 mil yar do lar dü ze yin - den 2010 da 741,8 mil yar do la ra yük sel di. Tür ki - ye nin 2011 de 18 e ge ri le me si, ar dýn dan 2016 ya ka dar 17. sý ra da kal ma sý bek le ni yor. Ül ke nin GSYH si bu sü reç te 876,6 mil yar do lar dan 1 tril - yon 159,2 mil yar do la ra çý ka cak. An ka ra / a a

11 Se çi me doð ru gi der ken gü ney do ðu da ger gin lik hýz la týr - ma ný yor. Se çim le rin sað lýk lý ya pý lýp ya pýl ma ya ca ðý tar tý þý lý - yor. BDP si vil i ta at siz lik baþ lat tý ðý ný id di a e di yor, hü kü met PKK o pe ras yon la rý ný sa vu nu yor gö rü nü yor. Biz de bütün bun la rýn ar kap la ný ný ve ger çek le rin ne ler o la bi le ce ði ni Kürt ay dý ný Ü mit Fý rat la ko nuþ tuk. PKK ya mu ha lif o lan Fý rat De rin dev le tin PKK yý kul lan dý ðý ný id di a e di yor, an cak se - çim ler den son ra tan si yo nun dü þe ce ði ni be lir ti yor. Siz her ilk ba har da PKKlý la rýn sý nýr dan Tür ki - ye ye geç ti ði ni ve ça týþ ma la rýn art tý ðý tes bi tin - de bu lu nur su nuz. Siz ce son ça týþ ma la rý böy le mi o ku mak lâ zým? Böy le bir ger çek var, an cak son ya þa nan la rý da ha ön ce ki ya þa nan lar la ay ný ka bul e de - me yiz. Ör güt mi li tan la rý ey lem yap mak ü - ze re ya da mev zi le ri ne dön mek ü ze re her ba har sý nýr dan ge çer ler. Bu se fer ne hik - met se He ron lar Þýr nak böl ge sin de PKK lý la rý gör dü. An cak bu e kip Tür ki ye ye mi geç mek is ti yor du, yok sa o böl ge de o ya la ný yor muy du? Bu nu tam o la rak bil mi - yo ruz. Bi li nen bir ger çek var sa o da su la rýn ý sýn dý ðý dýr. Se çi me doð ru gi der ken PKK lý la ra ya pý lan sal dý rý nýn hü kü me ti za yýf lat tý ðý ný id di a e - den ler ol du As ker ler ki mi za man si ya sî o to ri te yi za yýf lat mak ü - ze re ba zý þey le ri gör mü yor ve ya gör mez den ge lir ken, ki mi za man da yi ne si ya sî o to ri te yi za yýf la ta cak ba zý þey le ri çok i yi gö rü yor lar. Ha týr lar sý nýz, 1 yýl ön ce sý - nýr dan ge çe rek ka ra ko lu ba san PKK lý lar ko nu sun da as ke rî yet ki li ler; Biz on la rý ço ban zan net tik, ka la ba lý ðý da sü rü zan net tik gi bi man týk dý þý i za hat lar da bu lun - muþ tu. A ma bu se fer sý nýr dan geç mek ar zu sun da ol - du ðu id di a e di len çok da ha az sa yý da ki PKK lý lar gö - rül dü ve öl dü rül dü. Ba zen bi le bi le i le ri de i yi ne ti ce ler al mak i çin to le rans lý ol mak ge re ke bi lir. Þýr nak böl ge - sin de ki PKK lý lar da is te nil se bir bi çim de u zak laþ tý rý la - bi lir ve he def ol ma ya bi lir ler di. Ü zer le rin den he li kop - ter u çu rup ve ya ha va ya a teþ e di lip ge ri çe kil me le ri sað la na bi lir di. An cak son ya þa nan bu o lay so nu cu böl ge de bü yük bir kar ga þa ya þan dý. An cak, si vil o to ri te yi za yýf lat tý ðý ný söy le di ði - niz o pe ras yo na hü kü met sa hip çýk tý. Bu nu na sýl o ku mak ge re kir? Hü kü met le rin ö te den be ri dev le tin yap tý ðý yan lýþ - la rý ört bas et me gi bi bir ge le ne ði var. An cak ger çek - ler za man la a çý ða çýk tý ðýn da, bu kez sak la nan ger - çek ler i çin de bir a yýp da ha yap mýþ o lu yor su nuz. Çok a çýk ve net tir ki, dev le tin ba zý gü ven lik bi rim le - ri hü kü me te rað men ken di i ni si ya tif le riy le ba zý fa a - li yet ler de bu lu nu yor lar. Bi li yor lar ki, hü kü met ler bu tür o lay la rýn ü ze ri ne gi de mi yor. Me se lâ; Þýr nak ta ya þa nan o lay da va li ö lü le rin top la týl ma sý ný is ti yor, an cak il gi li ko mu tan bu na i zin ver mi yor. Va li ve ko mu tan a ra sýn da bir çe kiþ me ol du ðu ba riz. Ay rý ca Þýr nak ta ki ko mu ta nýn da Er ge ne kon Dâ vâ sý i le a lâ - ka lý ol du ðu söy le ni yor. Siz ce PKKlý la ra yö ne lik bu o pe ras yon bir ta - raf tan da Er ge ne kon sü re ci ni bal ta la mak ü ze - ri ne mi bi na e dil miþ tir? Tür ki ye de ki de rin dev let zih ni ye ti yok ol ma mak ve ge le cek te yi ne bü yü me þan sý ya ka la mak i çin bir nü ve o la rak da ol sa ha yat ta kal mak, var lý ðý ný sür dür mek is ti - yor. Ta biî geç miþ te ki gi bi so kak ha re ket le ri ni kul la nýp hü kü me ti yýp ra ta mý yor lar. A ma þim di PKK gi bi bir düþ man bul muþ lar ve müm kün ol du ðu ka dar bun lar la di di þe rek, bo ðu þa rak o lum suz luk la rýn fa tu ra sý ný hü kü - me te yý ka rak si vil i ra de yi za yýf lat ma ya ça lý þý yor lar. Siz böl ge de ki ba zý ko mu tan la rý n Er ge no kon Dâ vâ sý yla a dý nýn geç ti ði ni söy le di niz. E ðer bu id di a la r doð ru i se bu ko mu tan lar ken di - le ri ni bir þe kil de hü kü met nez din de he de fe koy muþ ol mu yor mu? So nuç ta ter fi le ri hü - kü me te bað lý. Bun la rý gö ze a lý yor lar. Yap týk la rý þey le ri va tan la rý i çin yap týk la rý ný dü þü nü yor lar. Geç ti ði miz yýl Ka ra Kuv vet - le ri Ko mu ta ný is ti fa et ti. Bu bir te va zu ör ne ði de ðil di ta - bi î, di re niþ ti. Bun lar yýl ma dan yo rul ma dan es ki po li ti - ka la rý ný sür dür mek te ýs rar lý lar. Geç ti ði miz haf ta ya pý - lan o pe ras yon la rý n ar dýn dan da bir ta kým prob lem ler do ða ca ðý ný bi li yor lar dý ve bu nu bi le rek yap tý lar. Se çim le re doð ru gi der ken AKP nin mil li yet çi söy - lem le ri bu ya pý yý ce sa ret len dir miþ o la bi lir mi? Bu ya pý AK Par ti yi ge ri dö nül me si zor dav ra nýþ - la ra i ti yor. Baþ ba kan, i le ri de te lâ fi si zor o la cak ba zý þey ler söy lü yor. Ar go ta bir le Ak Par ti Dol mu þa bin di ri li yor ve çö züm yö nün de sü r'at li a dým lar at - ma sý na en gel o lu nu yor. Ba zen de a lel a ce le ba zý a - dým lar at ma sý na yol ve ri le rek git mek is te dik le ri yö - nün ter si ne ha re ket et me le ri ne yol a çý la bi li yor. Ak Par ti nin son çý kýþ la rý bir viz yon suz luk tur. Mil li yet çi söy lem le bel ki Ba tý da bir kaç ve kil da ha faz la a la bi - lir ler, an cak Tür ki ye nin so nun da bir böl ge yi dýþ la - ya rak ge le cek a çý sýn dan dö nül me si zor ya ra lar a çýl - ma sý na da yol aç mýþ o la bi lir ler. Cum hu ri yet mi ting le ri Er ge ne kon un de mok - ra si i çin de ey lem yap ma sý o la rak yo rum la ný - yor. AKP nin þim di lik de mok ra si i çin den yý kýl - ma ya ca ðý ný gö ren Er ge ne kon cu lar so kak ta þid det ey lem le ri ne ge çer mi? Þu a þa ma da ge rek yok. Za ten on la rýn ye ri ne bu kar ga þa yý o luþ tu ran PKK var. An cak ta biî ken di le ri de gös ter dik le ri a day la rý i çin Ýs tan bul un so kak la rýn da har bi ye mar þý ya pa rak se çim kam pan ya sý ya pý yor lar. Hü kü met ne den mil li yet çi bir söy le me sap tý? Ta rih te de gö rü le ce ði ü ze re si ya set çi le rin pek ço ðu yo la baþ la dýk la rý gi bi de vam et mi yor lar. Bir yer den son ra baþ ka yol la ra sa pý yor lar. E ðer baþ ba kan ken di ne yö ne lik bir re jim de ði þik li ði dü þü nü yor sa, bu Tür ki - ye nin ge le ce ði a çý sýn dan iç a çý cý bir du rum ol maz. Ak Par ti MHP yi an ti de mok ra tik o lan se çim ba ra jý nýn al - tý na çek mek is ti yor. Ö bür ta raf tan da Ce mil Çi çek gi bi i sim le rin se çi le bi le cek yer ler den tek rar a day gös te ril di - ði or ta da. A çýk ça sý ben de mok ra si ta le bi ni can lý tu ta - cak in san la rýn lis te ler de yer bul ma sý ný is ter dim. Bü yük bir ha yal ký rýk lý ðý ya þa dým. Tür keþ in oð lu ol mak tan baþ ka hiç bir re fe ran sý ol ma yan bi ri nin Ýs tan bul 2. böl - ge sin den a day gös te ril me si, Be yoð lu nda ya þa yan bir in san o la rak kim se ye oy ver me ye ce ðim bir ka rar al - ma ma yol aç tý. Baþ ba kan a de mok ra si i çin des tek ol - muþ, 2002 den bu ya na meþ rû i ye ti ni sa vun muþ, des - tek ver miþ o lan ay dýn la rýn du ru mu ne o la cak? MHP ye kar þý sý nýz, an cak ba raj al tý na i til me si - ni is te mi yor su nuz. Ne den? MHP nin fi zi kî de ðil si ya se ten bi ti ril me si ko nu sun - da mü ca de le ve re bi li rim. MHP fik ri nin zi hin ler de yok ol ma sý ha ya tý mýn e sas rol le rin den bi ri dir. An cak ba zý komp lo lar la ve an ti de mok ra tik bir ba raj la, ya sak çý an - la yýþ la bu iþ le rin ol ma ya ca ðý ný da çok i yi bi li yo rum. E - ðer MHP i le mü ca de le et mek ge re kir se dü þün ce le ri ni ge çer siz ký la cak ar gü man lar ge liþ tir mek ge re kir. BDP nin si ya se ti nin tan si yo nu art týr dý ðý ný dü - þü nü yor mu su nuz? BDP ken di i ra de siy le po li ti ka çi ze cek bir du rum da de ðil. Ö ca lan ýn çiz di ði po li ti ka lar BDP yi bað lý yor. U - zun va de de Kürt top lu mu nun za ra rý na ge liþ me ler o lu - yor. Ev lât la rý ný kay be di yor lar, yer le rin den ko pup göç e - di yor lar, ba tý da ken di le riy le uz la þa cak o lan in san lar la a - ra sýn da ki ge ri li mi art tý rý yor lar ve be ra ber ya þa ma þart - la rý za yýf lý yor. A ma bir si lâh lý ör gü tün var lý ðý ný ko ru - ma sý da ga li ba böy le þart la rýn sað lan ma sý na bað lý. An - cak bu na rað men yi ne de PKK nýn ta ba ný ný o luþ tu ran ge niþ kit le ler bu iþ le rin böy le git me ye ce ði ni bi li yor. BDP si vil i ta at siz lik baþ lat tý, an cak ça dýr lar - dan mo lo tof kok tey li çýk tý. Tamamýna bak tý ðý - nýz da bu si vil i ta at siz lik miy di? Ça dýr lar ku rup si vil i ta at siz lik ey le mi yap týk la rý ný söy le yen ler, as lýn da PKK/BDP nin si ya sî is tek le ri ni alt al ta ya zýp a çýk la dý lar. Ýs tek le ri hak lý ol sa bi le bu bir si vil i ta at siz lik de ðil, er ken se çim kam pan ya sý dýr. Ö bür ta raf tan si ya sî par ti ler ya sa sý nýn ge tir miþ ol - du ðu ve par ti nin ka pa týl ma sýný ge rek ti re cek o lan söy lem le ri ve ey lem le ri de böy le si bir kam pan ya a dý al tý nda i fa de et ti ler. Ke za PKK so ka ðýn can lý ve ha - re ket li tu tul ma sý ný da is ti yor du. Ger çek an lam da si - vil i ta at siz lik de nil di ðin de ke sin lik le sert li ðe yer ol - maz. Bu kav ra mýn en bü yük tem sil ci si o lan Gan di, ken di ni öl dü ren in sa na bi le ka til ol du ðu, suç iþ le - di ði i çin a cý mýþ týr. BDP nin si vil i ta at siz lik de di ði ey - lem ler i çin de en tu tar lý sý ve ger çek ten si vil i ta at siz - lik o la rak ta ným la na bi le cek ey lem le ri, Cu ma na ma - zýn da bir dev let me mu ru o la rak a ta na rak gö rev li ký - lý nan i ma mýn ar ka sýn da na ma za dur ma ma ka ra rý - dýr. A ma BDP de ken di i ma mý ný or ta ya koy du. Bu da si ya se tin di ne ka rýþ ma sý de ðil mi? Her þe ye rað men ma a þý ný ve va az me tin le ri ni dev let ten a lan bi ri nin ba na doð ru yo lu gös te re ce ði - ne e min o la mam. O nun gö re vi dev le tin çý kar la rý ný ko ru mak ve be nim dev le te i ta at et me mi sað la mak - týr. Bu an lam da BDP nin i mam se çim le ri de doð ru ol ma ya bi lir. An cak ö nem li o lan Müs lü man la rýn bu du ru ma çok da ha ön ce den kar þý dur ma sý ge rek li li - ði dir. Çün kü Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, res mî i de o lo - ji nin ha kim ký lýn ma sý i çin ku rul muþ ve Ge nel kur - may ben ze ri ku rum lar dan bi ri dir. Kal dý rýl ma sý müm kün de ðil dir ve var lý ðý a na ya sal ga ran ti al tý na a lýn mýþ bir ku rum dur. Di ya net Ýþ le ri ni e leþ ti ren ler var, a ma dev le - tin te mel ku rum la rýn dan ol du ðu nu a çýk ça siz söy le di niz Har bi ye na sýl as ke ri ye ye kad ro ye tiþ ti ri yor sa i la - hi yat lar da Di ya ne te kad ro ye tiþ ti ri yor lar. Ý la hi ya týn ye tiþ tir di ði bir çok ho ca Hý ris ti yan la ra kar þý nef ret su çu iþ le miþ tir. Bu nu da as ke rî po li ti ka la rýn bir u - zan tý sý o la rak uy gu la dý lar. Ma lat ya da bir ki tap çý ya gi de rek o ra da ki in san la rýn bo ðaz la rý ný kes mek, vb. tü rü ey lem ler dev le tin ki mi o dak la rý nýn di nî po li ti - ka lar hak kýn da ki mü es ses ni zam la rý nýn ko run ma sý i çin ya pýl mýþ týr. Ay rý ca di ya net iþ le ri baþ kan la rý nýn di ya ne ti ne ka dar kon trol e dip et me di ði de ay rý bir tar týþ ma ko nu su dur. Mark sist, Le ni nist bir ya pý nýn in san la rýn ö - nü ne i mam çý kar ma sý da baþ lý ba þý na bir te - zat de ðil mi? A ma on la rý da yan dýk la rý kit le, i nanç lý ve din dar bir kit le dir. Gü ney do ðu da hâ lâ med re se ge le ne ði de - vam e di yor. Hat ta Med re se ler de Kürt çe o - ku tu lu yor. Bu ra da ye ti þen ho ca lar Trab - zon da gö rev ya pa bi li yor ve kim se sen Kürt çe e ði tim ya pý yor sun di ye dýþ la mý yor. O lay la ra mil li yet çi lik ka rýþ tý rý lýn ca mý iþ ler de ði þi yor? Ýs lâm i nan cý nýn ýr ký, mil li ye ti, kav mi yeti yok tur. Geç miþ te de Kürt med re se le ri Ýs lâm dün ya sýn da ö - nem liy di. 15. yüz yýl da Müs lü man o lan En do nez ya - lý lar Os man lý dan din a da mý is te miþ ler, Mol la Gü - ra ni de ken di le ri ne Kürt din a dam la rý gön der miþ tir. Bu ne den le En do nez ya Müs lü man la rýn dan ba zý la rý Kürt le rin Ýs lâ mî ha ya tý na ben zer bir ha yat ya þar. Gü ney do ðu da ce ma at le rin güç len me si PKK yý ra hat sýz e di yor mu? PKK bu ko nu da din den çok ce ma at le rin böl ge - de des tek bul ma sýn dan ra hat sýz. Bu nun bir ta kým si ya sî so nuç la ra yol aç ma sý ný da is te mi yor. O to ri - ter ve to ta li ter bir ya pý o lan ör gü tün en bü yük ra - ki bi ce ma at ler dir. Ay ný za man da ce ma at le rin Kürt me se le si ne ya kýn dur ma sý ba zý Türk ör güt - le ri ni de ra hat sýz e di yor. Çün kü or ta ya et kin ve kit le sel dü zey de ka bul gö re bi le cek bir çö züm çýk - ma sýn dan kor ku yor lar. BDP a day la rý a ra sýn da Al tan Tan da var. Tan ýn PKK ya yö ne lik e leþ ti rel a çýk la ma la - rýy la bu gün kü du ru mu nu na sýl bað daþ tý rý - yor su nuz? Ka fa ya me bus ol ma yý tak mýþ sa nýz or ta ya böy - le si du rum lar çý ka bi lir. Al tan Tan Re fah Par ti - si nden ay rýl dýk tan son ra Ha dep e gir di. Da ha son ra bu ra dan kop tu. Be le di ye se çim le rin de AKP nin Di yar ba kýr a da yý o la bi le ce ði söy len di, a - ma ne ti ce çýk ma yýn ca Tan AK Par ti ye mu ha le fet et me ye baþ la dý. Hat ta düþ man ol du. Böl ge de AK Par ti düþ man lý ðý nýn si ya sî o la rak ka bul gör dü ðü en el ve riþ li yer i se BDP dir. Son günlerdeki söylemleri ona, ve kil se çil - me si a çý sýn dan ö nü müz de ki se çim dö nem le - ri ne de bir kat ký sað lar mý? Bu çok zor dur, çün kü BDP lis te si ne gir me niz, si - zin gay re ti niz le de ðil. Ö ca lan ýn ka rar ve ya o na yý i le ger çek le þir. Bu ba kým dan Al tan Tan ýn a çýk la ma sý se fil bir a çýk la may dý. Þe ra fet tin El çi nin son gün ler - de kul lan dý ðý i fa de ler de, ken di geç miþ si ya sî po zis - yo nu i le hiç bað daþ ma mak ta dýr. Kan dan, kan da bo - ðul mak tan söz et me si hiç þýk de ðil. Ke za Kürt le rin tek ça tý al týn da bir leþ me si, bir li ði gi bi a fa kî ve ö nü ar ka sý bel li ol ma yan çað rý lar ya pý lý - yor. Bu tür tek lif le ri hep teh li ke li bu lu rum. Baþ ka mil let ler i çin de bu böy le dir. Fark lý si ya sî dü þün ce - le rin bir a ra da ya þa ma ol gun lu ðu nu gös ter me si baþ - ka, bir ça tý al týn da bir leþ me si gi bi kor po ra tif yak la - þým lar baþ ka þey ler dir. Yok sa Hit ler gi bi tek par ti tek mil let söy lem le ri ne ka pý lýr sýn. Si ya sal Dü þün ce Ens ti tü sü nün yap mýþ ol du ðu bir top lan tý ya ka týl dý - ðým da Baþ ba kan a i le til me si i çin þu nu söy le miþ tim; Tek mil let, tek dev let, tek bay rak i fa de si ne bir de tek par ti i lâ ve e der se niz bu nun a dý fa þizm o lur. Bu tür i fa de le ri kul lan mak doð ru gel mi yor ba na. Sýr rý Sü rey ya nýn ba ðým sýz a day ol ma sý ko - nu sun da ki dü þün ce ni zi de me rak et tim. Sýr rý Sü rey ya be nim çok ya ký ným da o lan bir in - san dý. An cak in san la rýn za af la rý ný ön ce den gör mek ba zen zor o lu yor iþ te, a ni den or ta ya çý ka bi li yor. Ba - ðým sýz a day lý ðý na di ye cek bir þe yim yok, a ma son dö nem ba zý söy lem le ri be ni ra hat sýz et ti. Ken di mi bil dim bi le li dev rim ciy dim di yor, yok böy le bir þey. Bü yük ba ba sý nýn sol cu ol du ðu nu, CHPli ol du ðu nu söy lü yor. Oy sa CHP ne sol cu ol du, ne de dev rim ci; o sa de ce bu ül ke nin in san la rý nýn hâ lâ zi hin le rin de ka ran lýk iz le ri si lin me miþ o lan bir dö ne min tek par - ti si dir. Ra di kal de ya zar ken de, Kürt top lu mu nun yüz yýl lar dýr yak tý ðý New roz a te þi nin, ilk kez PKK lý - la rýn ken di le ri ni Di yar ba kýr Ce za e vi nde yak ma sý na bað la ma sý da ka bul e di lir bir þey de ðil di. Za ten o ya - zý sý ný o ku du ðum da bir yer le re me saj ver di ði ni ve a - day ol mak is te di ði ni his set miþ tim. BDP li ler si ze a day lýk ko nu sun da tek lif te bu lun du mu? On la ra ya kýn dur mak, on la rý o no re e di ci dav ra - nýþ lar da bu lun mak böy le bir ka pý yý a ra la ya bi lir di, an cak ben böy le bir ka pý yý hiç dü þün me dim ve do - la yý sýy la da a ra la ma dým. On lar dan ba ðým sýz o la rak Kürt le rin so run la rý ný di le ge tir di ðim i çin da ha teh li - ke li bu la bi li yor lar, a ma hiç bir par ti ye an ga je ol ma - dý ðým i çin de cid dî þe kil de e leþ ti re mi yor lar. Ö ca lan ýn hü kü met ini si ya ti fin den ba ðým sýz baþ ka bir kay nak la da gö rüþ tü ðü nü dü þü - nü yor mu su nuz? Hü kü me tin gön der di ði he ye tin ya ný sý ra Ým ra - lý yla baþ ka bi ri le ri nin de hâ lâ i le ti þim le ri ni de vam et tir di ði ni dü þü nü yo rum. Ö ca lan ýn a vu kat gö rüþ - me le rin de bi zim da hi ha be ri miz ol ma yan o lay lar hak kýn da bil gi sa hi bi ol du ðu nu gö rü yo ruz. Bu bil - gi le ri Ö ca lan a kim ve ri yor? Ö ca lan geç ti ði miz yýl Da ni mar ka da Roj TV ye dö nük o la rak ya pý lan o - pe ras yo nun Af ga nis tan me se le siy le il gi li ol du ðu - nu söy le di. Ras mus sen Na to Sek re te ri a da yýy dý ve A me ri ka da Tür ki ye den Af ga nis tan i çin as ker is - ti yor du. Bu yo rum öy le ba sit bir yo rum de ðil di ve dýþ po li ti ka say fa la rý na rast la ma dý ðým bir yo rum - du. Yi ne Ö ca lan Hak kâ ri de öl dü rü len 9 PKK lý - nýn öl dü rül me si ne yö ne lik o pe ras yo nun, PKK ta - ra fýn dan öl dü rü len i ma mýn in ti ka mý ný al mak ü ze - re An ka ra dan gön de ri len ö zel bir lik ta ra fýn dan ger çek leþ ti ril di ði ni söy le di. Med ya da böy le bir bil - gi ol ma ma sý na rað men Ö ca lan bun la rý ner den bi - li yor. Bun lar as ke rî bil gi ler! Se çim son ra sý þid de tin de vam e de ce ði ni dü - þü nü yor mu su nuz? Se çim son ra sý bu iþ le rin böy le git me ye ce ði, ger - gin li ðin da ha faz la sü re me ye ce ði a þi kâr dýr. Halk ar - týk tri bün den çe ki li yor ve sah ne de bo þa lý yor. Ar týk halk va at ler le ve ya po le mik ler le il gi len me ye cek ve he men ic ra at la rý gör mek is te ye cek tir. Se çim den son ra mü kem mel bir a na ya sa ol ma sa bi le en a zýn - dan de mok ra tik leþ me nin ö nü nü ka pa ma ya cak bir a na ya sa bek len ti si ya pýl ma lý. RÖPORTAJ 12 Y Derin devlet hayatiyetini devam ettirmek için PKK yý kullanýyor YAZAR ÜMÝT FIRAT: TÜRKÝYE'DEKÝ DERÝN DEVLET ZÝHNÝYETÝ YOK OLMAMAK VE GELECEKTE YÝNE BÜYÜME ÞANSI YAKALAMAK ÝÇÝN BÝR NÜVE OLARAK DA OLSA HAYATTA KALMAK, VARLIÐINI SÜRDÜRMEK ÝSTÝYOR. BDP si vil i ta at siz lik baþ lat tý ðý ný id di a e di yor, hü kü met PKK o pe ras yon la rý ný sa vu nu yor gö rü nü yor. Biz de bütün bun la rýn ar kap la ný ný ve ger çek le rin ne ler o la bi le ce ði ni Kürt Ay dý ný Ü mit Fý rat la ko nuþ tuk. Ö CA LAN LA HÜ KÜ MET DI ÞIN DA GÖ RÜ ÞEN BÝR HE YET VAR! YA ZAR Ü mit Fý rat Hü kü me tin gön der di ði he ye tin ya ný sý ra Ým ra lý yla baþ ka bi ri le ri nin de hâ lâ i le ti þim le ri ni de vam et tir di ði ni dü þü nü - yo rum. Ö ca lan ýn a vu kat gö rüþ me le rin de bi - zim da hi ha be ri miz ol ma yan o lay lar hak kýn da bil gi sa hi bi ol du ðu nu gö rü yo ruz. Bu bil gi le ri Ö ca lan a kim ve ri yor? Ö ca lan geç ti ði miz yýl Da ni mar ka da Roj TV ye dö nük o la rak ya pý lan o pe ras yo nun Af ga nis tan me se le siy le il gi li ol - du ðu nu söy le di. Ras mus sen Na to Sek re te ri a da yýy dý ve A me ri ka da Tür ki ye den Af ga nis - tan i çin as ker is ti yor du. Bu yo rum öy le ba sit bir yo rum de ðil di ve dýþ po li ti ka say fa la rý nda rast la ma dý ðým bir yo rum du. Yi ne Ö ca lan Hak kâ ri de öl dü rü len 9 PKK lý nýn öl dü rül me si - ne yö ne lik o pe ras yo nun, PKK ta ra fýn dan öl - dü rü len i ma mýn in ti ka mý ný al mak ü ze re An - ka ra dan gön de ri len ö zel bir lik ta ra fýn dan ger - çek leþ ti ril di ði ni söy le di. Med ya da böy le bir bil - gi ol ma ma sý na rað men Ö ca lan bun la rý ner - den bi li yor. Bun lar as ke rî bil gi ler! MÝL LET VE KÝ LÝ YE MÝ NÝ DE ÐÝÞ TÝ RÝL ME LÝ SE ÇÝLEN in san la rýn mil let ve kil li ði þar tý ný ye ri - ne ge tir mek i çin yap mak zo run da ol duk la rý ye - mi nin, a þa ðý la yý cý ve on la rý i ti raf çý po zis yo nu na dü þür dü ðü nü dü þü nü yo rum. Bu ye mi ni bir ke re o ku mak bi le in sa nýn ki þi li ðin den bir þey ler a lýp gö tü rür. Bir an ön ce bu ye min de ðiþ ti ril - me li ve in san lar bu du rum dan kur tul ma lý.

12 OTOMOBÝL 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar Ye ni Ki a Pi can to yu Ýs tan bul'da test et tik Da ha bü yük, DÜNYA prö mi ye ri geç ti ði miz ay lar da U lus la ra ra sý Ce nev re O to mo bil Fu a rý nda ger çek leþ ti ri len ye ni Ki a Pi can to, A seg men ti nin en id di a lý a raç la rýn dan bi ri o la rak Tür ki ye de sa tý þa su nul du. Ye ni Ki a Pi can to lans ma ný i le Ki a mar ka sý i çin bir ilk de ya þan dý. Ki, Ki a Mo tors, ye ni Pi can to nun u lus la r a ra sý test sü rü þü nü Tür ki ye de ger çek leþ tir di Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da Ýs tan bul da ger çek leþ ti ri len ve 18 Ma yýs'ta yer al dý ðý mýz test sü rü þü ne Gür cis tan, A zer bay can, Uk ray na, Er me nis tan, Ka za kis tan, Ma ke don ya, Bir le þik A rap E mir lik le ri, Ka tar, Su u di A ra bis tan, Su ri ye, Mý sýr, Tu nus, Fas ve Ce za yir den 100 den faz la ga ze te ci de ka týl dý. KÝ A PÝ CAN TO'NUN YOL CU LU ÐU Bi rin ci ne sil Pi can to, 2004 yý lýn da pi ya sa ya sü rül dü ve ge çen ye di yýl i çe ri sin de bütün dün ya da 1.1 mil yo nu a þan bir sa týþ ra ka mý na u laþ tý. Pi can to, ül ke miz de 2010 yý lýn da A seg men tin de ki sa týþ la rýn % 21 i ni o luþ tur du ve yý lý sý ný fý nýn li de ri o la rak ka pat tý. 2005, 2006 ve 2007 yýl la rýn da da sý ný fý nýn en çok sa tan o to mo bi li o lan Ki a Pi can to nun, mak yaj la nan yü züy le sý ný fýn da ki en id di a lý a raç lar dan bi ri o la ca ðý gö zü kü yor. Ki a, en kü çük mo de li o lan Pi can to nun en son ver si yo nun se vim li, sa mi mi, "eð len ce li" bir ha va mey da na ge ti rir ken, a de ta ol gun ve ya ký þýk lý gi bi sý fat la rý da ka rak te ri ne ek le miþ gi bi gö zü kü yor. VW Jetta 1.6 TDI DSG Comfortline eð len ce li ve kon for lu LANSMAN Mo tor: 1,6 TDI Mo tor Hac mi: 1598 cc Si lin dir A de di: 4 Mak si mum Güç: 105 hp 4400 d/d Mak si mum Tork: 250 Nm d/d Þan zý man: 7 i le ri o to ma tik DIÞ VE ÝÇ TA SA RIM Ye ni for muy la Pi can to, ken di ne gü ve nen bir du ruþ ser gi li yor. Ön den ba kýl dý ðýn da Spor ta ge gi bi ken din den e min ve güç lü bir gö rü nü mü ve Ki a im za sý ni te li ðin de ki kap lan bur nu ýz ga ra ta sa rý mýy la dik kat çe ki yor. Ol - duk ça al çak ko num da ki ýz ga ra a çýk lý ðýy la bir le þen far lar i le a raç, spor tif ve e ðim li bir gö rü nüm ser gi li yor. Be lir gin hat lar ve di na mik göv de çiz gi le riy le des tek le nen bu çar pý cý ön yüz ta sa rý mý, e tek ký sým la rý bo yun ca u za nan güç lü ka rak ter çiz gi si, a ra cýn pro fi li ne di na mik bir gö rün tü ka tý yor ve dýþ ka pý tu ta mak la rýy la hoþ bir bü tün lük o luþ tu ru yor. Ye ni 3.6 met re u zun lu - ðun da ki Ye ni Ki a Pi can to nun u zun lu ðu bir ön ce ki ne sil Pi can to ya ký yas - la 60 mm, din gil me sa fe si i se 15 mm ar ttý rýl mýþ. Yol cu la rýn ra ha tý i çin ön ba cak me sa fe si 29 mm ge niþ le til miþ ve ba gaj ka pa si te si % 27 o ra nýn da art tý rý la rak 200 lit re ye çý ka rýl mýþ. Ay rý ca Pi can to nun so fis ti ke ka bi ni, kon for ve bir çok kul la ným ö zel li ði ni sun ma yý ba þa rý yor. TEKNÝK ÖZELLÝKLER: PERFORMANS YAKIT TÜKETÝMÝ km/s Hýz lan ma: 11,7 s Mak si mum Hýz: 190 km/s Ya kýt Tü rü: Di zel YA KIT TA SAR RU FLU MO TOR BÜTÜN dün ya da sa tý þa su nu - lan Ki api can to da 3 fark lý Kap - pa mo to ru kul la nýl mýþ. Ki api - can to ül ke miz de, 1,25 lt. ben - zin li mo tor i le sa tý þa çýk tý. 4 si - lin dir li bu ben zin li mo tor, 4000 dev/ dak da mak si mum 85 ps güç ü re tir ken, 4000 dev / dak - da 121 Nm tork ü re ti yor. A ra cýn kar ma ya kýt tü ke ti mi 10 km de 4,7 lt. o lur ken CO2 e mis yo nu i - se 109 g/ km o la rak be lir ti li yor. A kýl lý al ter na tör yö ne tim sis te - mi sa ye sin de sa ye sin de, a raç ya vaþ lar ken ve rö lan ti de ça lý þýr - ken ya kýt tü ke ti mi ve e mis yon de ðer le ri dü þü rü lüp per for - man sý ar ttý rýl mýþ. So nuç o la rak, 1,25 lt. ben zin li mo tor, düz ve o to ma tik vi tes se çe nek le ri i le 28,300 TL den baþ la yan fi yat la pi ya sa ya su nu lan Ye ni Ki a Pi - can to, da ha bü yük, eð len ce li ve kon for lu ol muþ. Þe hir Ý çi: 5,6 lt Þe hir Dý þý: 4,2 lt Kar ma: 4,7 lt Test: 6,6 lt/100 km Ba gaj Hac mi: 510 lt Ya kýt De po Ka pa si te si: 55 lt CIT RO ËN DS se ri si nin en ye ni si: DS4 CIT RO ËN in ef sa ne vî mo de li DS den e sin le ni le rek ta sar la nan DS se ri si DS4 i le da ha da zen gin le þi yor. 62 fark lý ül ke de ki 60 bin in ter net kul la ný - cý sý nýn oy la rý i le O cak 2011 de Most Be a u ti ful Car of the Ye ar ö dü lü ne lâ yýk gö rü len DS4; mar ka nýn Cré a ti ve Tech no lo gi e slo ga ný nýn ye ni sim ge si ol ma ya ha zýr la ný yor. CIT RO ËN DS4; fark lý sti li, ra di kal ta sa rý mý ve za ra fe ti i le tut ku la rý ha re ke te ge çi ren bir o to mo bil ol ma nýn ya ný sý ra ge liþ miþ dýþ gö rü nü mü ve sý nýr sýz di na miz miy le üs tün ye te nek le re sa hip. DS4 ün; Ey lül a yýn da Tür ki ye de sa tý þa su nu la cak. Ford dan yük ha fif le ten kam pan ya TÜRKÝYE'NÝN li der o to mo tiv mar ka sý Ford, Ford yet ki li ser vis le rin - den hiz met a lan Ford Car go a ðýr ti ca rî a raç sa hip le ri ne i ki a þa ma lý yep ye ni bir kam pan ya su na - rak, yük le ri ni ha fif le ti - yor. Kam pan ya nýn; Ma yýs, Ha zi ran, Tem - muz dö ne mi ni kap sa - yan ilk dö ne min de, 3 ve ü - ze rin de ki yaþ lar da ki Ford Car go a ra cý nýn pe ri yo dik ba kým ve me ka nik o na rý mý ný Ford yet ki li ser vis - le rin de yap tý ran müþ te ri ler, KDV biz den in di ri mi ka za ný yor. Pi rel li den, Ý tal ya da F1 coþ ku su For mu la 1 ya rýþ la rýn da kul la ný lan las tik le rin ta ma mý ný Tür ki ye de ü re ten ve ay ný za man da Res mî Tut ku Spon so ru o lan Pi rel li, 01 Ma yýs-30 Ha zi ran ta rih - le ri a ra sýn da ö zel bir kam pan ya yý tü ke ti ci le ri nin be ðe ni si ne su nu yor. Pi rel li Yet ki li Sa tý cý la rýn dan 4 a det Pi rel li las ti ði a lan lar For mu la 1 coþ ku su nu ö zel ay rý ca lýk lar la Ý tal ya Mon za Pis tin de ya þa ya cak 3 çift ten bi ri ol ma þan sý ný ya - ka lý yor. Ay rýn tý lý bil gi rel li.com.tr de. Ba ba, bu a ra ba bi zim ol sun! VW JETTA 1.6 TDI DSG COMFORTLÝNE TEST ARACIMIZIN TESTÝ VE SONRASINDA OÐLUMUN SORDUÐU SORU ÞU: BABA, BU ARABA BÝZÝM OLSUN! VE "BEYAZ VW NEREDE?" Brid ges to ne dan ad re na lin RE002 DÜNYANIN ön de ge len las tik mar ka la rýn - dan Brid ges to ne, gü ven lik ten ö dün ver - me den; vi raj ka bi li ye ti, sta bi li te ve ýs lak ze - min per for man sý i yi leþ ti ril miþ per for mans lý em ni yet las ti ði Po ten za Ad re na lin RE002 yi ma ce ra se ven, hýz ve per for mans tan vaz geç - me yen o to mo bil kul la ný cý la rýy la bu luþ tur du. TEST sü rü þü nü ger çek leþ tir di ði miz a raç lar da 5 ya þýn da ki oð lum Yu suf Em re de yer a lý yor. Bir çok test sü rü þü nü be ra ber yap týk, a ma hiçbir a raç i çin "baþ lýk ta ki" söz le ri söy le me di. Ne den? di ye sor du ðum so ru la rý ma bir a çýk la ma ge ti re me di, an cak bu ya zý ya zý la na ka dar da hi "be yaz VW ne re de" di ye so ru yor du. Böy le bir baþ lýk kul lan ma mýn se be bi de iþ te bu so ru dur. Ger çek ten en te re san gel di ði i çin pay laþ ma dan e de me dim. Her ney se... Volk swa gen in C seg men ti se dan mo de li Jet ta, al týn cý je ne ras yo nu i le yol la rý mýz da ki ye ri ni al dý. Ye ni Jet ta'nýn rek lâ mas yo nu, se le fin den da ha u zun ve da ha u cuz bir o to mo bil o la rak ya pýl dý. Þu an da sa de ce 1.2 lit re TSI ben zin li mo tor ve 1.6 TDI di zel mo tor i le sa tý lan Jet ta da, DSG þan zý man sa de ce 1.6 lit re lik ver si yon da bu lu nu yor. Ye ni Jet ta, bi rey sel ve ö zel lik le fi lo sa týþ la rýn dan sa týþ la rý ný da ha da yu ka rý la ra çek me gay re tin de o la cak. TA SA RIM VE ÝÇ ME KÂN Ye ni Jet ta'nýn ta sa rý mý ra kip le ri ne kar þý ö nem li bir a van taj sað lý yor. Volk swa gen, Golf i le ben zer ön ta sa rý ma sa hip es ki Jet ta yý ta ma men fark lý bir mo del o la rak ye ni den þe kil len dir di. Ag re sif li ði nin kes kin çiz gi ler le or ta ya çýk tý ðý ný gö rü yo ruz. Dýþ ta sa rým da krom ö ge ler dik kat çe ker ken ve Volk swa gen in or ta sý nýf ta ki tem sil ci si ne spor tif bir gö rü nüm ka zan dý rý yor. Ö zellik le ön bö lüm de ki me tal ýz ga ra ve gös te riþ li tam po na en teg re sis far la rý di na mik gö rü nü mü or ta ya çý ka ran en ö nem li ö ge ler. Önce ki je ne ras yon da faz la gi bi gö rü len de tay lar ye ri ni sa de li ðe bý rak mýþ, a ma di na miz min den bir þey kay bet me miþ. A ký cý ta sa rým ar ka ký sým da da gö rü le bi li yor. Ö zel lik - RECEP BOZDAÐ le ar ka bö lüm üst sý nýf ta ki Pas sat mo de li ne ben zer li ðiy le dik kat çe ken Jet ta'nýn ba gaj ka pa ðý nýn i ki ya nýn da in ce stop lam ba la rý dik kat çe ker ken, LED ti pi sin yal lam ba la rý nýn en teg re ol du ðu çift renk li di kiz ay na la rý da di na mik ta sa rý mý des tek li yor. VW Jet ta, ra kip le ri i le ta sa rým o la rak kar þý laþ tý rýl dý ðýn da doð ru su bi raz ö ne çý ký yor mm u zun lu ða, 1778 mm ge niþ li ðe ve 1482 mm yük sek li ðe sa hip a raç, kom pakt ta sa rý mý nýn ya ný sý ra, 2651 mm lik aks me sa fe siy le de iç me kâ nýn hac mi ni art tý rý yor. Böy le ce a ra cýn ar ka kol tuk la rý ar týk da ha faz la diz me sa fe si su nu yor. Ar ka da o tu ran lar i çin ha va lan dýr ma ka nal la rý da u nu tul ma mýþ. Jet ta nýn 510 lit re lik ba gaj hac mi i se ol duk ça i yi. A ra cýn i çin de mal ze me ka li te si ve iþ çi lik sý ný fý a çý sýn dan ye ter li dü zey de. Er go no mik o la rak prob le me sa hip ol ma yan iç me kân da spor kol tuk la rý ya nal des tek le ri ve kon fo ruy la tak di ri mi ka zan dý. Jet ta nýn ön pa ne lin de de dýþ ta sa rým da ol du ðu gi bi krom detay la ra rast la mak müm kün. Me tal ak sam lar da a þý rý lý ða ka çýl ma ma sý iç me kân da pres tij li bir me kân or ta ya çý ka rý yor. Yal nýz dik ka ti mi çe ken or ta kon sol ta sa rý mý nýn da ha mo dern ha le ge ti ril me si ge rek, di ye dü þü nü yo rum. Ma lûm re ka bet te bü tün de tay lar ö nem li. Üç kol lu di rek si yon si mi di kul la nýþ lý kon trol e le man la rý ba rýn dýr dý ðý ka dar er go no mik a çý dan da ba þa rý lý. Gös ter ge pa ne li ga yet þýk ve o ku nak lý. Yol bil gi sa ya rý nýn Türk çe dil se çe ne ði ol ma ma sý i se ne ga tif bir du rum. Com fort li ne do na ným lý (or ta do na ným se vi ye si) test a ra cý mýz da DSG þan zý ma nýn vi tes ko lu da ye ni le nen ta sa rý mýy la Jet ta i çe ri sin de ki ye ri ni al mýþ. MOTOR VE PERFORMANS TEST a ra cý mýz da bu lu nan 1.6 lit re lik TDI di zel ü ni te 4400 d/d de 105 hp güç ü re ti yor. Com mon ra il en - jek si yon sis te mi ni kul la nan mo tor es ki TDI ü ni te - ler den da ha ses siz ça lý þý yor d/d a ra lý - ðýn da ü re ti len 250 Nm tork sa ye sin de dü þük de vir - ler de bi le ye ter li iv me len me yi sað la yan mo tor, ha - re ke ti 7 ka de me li DSG þan zý man la ön te ker le ri ne i - le ti yor. DSG þan zý man o to mo bil dün ya sýn da ye ni bir ka pý aç tý ve di ðer mar ka lar da ya vaþ ya vaþ bu ka pý dan gi ri yor lar. Dik ka timi çe ken nok ta i se, çok hýz lý vi tes de ði þim le ri sa ye sin de DSG þan zý man lý a - raç lar da -test a ra cý mýz da ol du ðu gi bi- bir üst vi te se geç ti ði ni zi an cak mo tor se sin den an lý yor su nuz. Ay - rý ca bu þan zý ma nýn u zun tu tul muþ 7. ka de me si u - zun yol cu luk lar da e ko no mi ya pýl ma sý na da kat ký sað lý yor. Ö zel mo tor ya lý tý mý sa ye sin de, ben zer di - zel mo tor la ra gö re da ha az gü rül tü lü ça lý þan TDI tek no lo ji li mo tor la rýn en ö nem li ö zel lik le ri a ra sýn da, ya kýt e ko no mi si, dü þük CO2 e mis yon la rý, yük sek tork, da ha faz la ve rim ve da ha u zun a ra lýk lý ser vis ba kým ih ti ya cý sa yý la bi lir kg lýk test a ra cý mýz 11,7 sa ni ye de 100 km/s hý za u la þýp, mak si mum 190 km/s hý za çý ka bi li yor du. Tes ti miz sü re sin ce Jet ta or ta la ma 6.6 lt/100 km ya kýt tü ke ti mi ne im za at tý. Jet ta nýn süs pan si yon la rý bi raz sert ol sa da kon fo - ru nuzu pek o lum suz et ki le mi yor. Jet ta, yol dan ge - len dar be le ri ba þa rý lý bir þe kil de e me bi li yor. Ye ni Jet - ta i çe ri ye biraz yol ve rüz gâr se si a lý yor. Ö zel lik le yol se si u zun yol cu luk lar da ra hat sýz e di ci o la bi li yor. Jet - ta nýn süs pan si yon sis te mi ol duk ça i yi. A ra cýn has - sas di rek si yo nu tep ki le ri hýz lý bir þe kil de yo la ak ta rý - yor. Vi raj li mit le ri yük sek o lan Jet ta, a þý rý zor lan dý - ðýn da ön den kay ma ya þý yor, fa kat ESP sis te mi a - ra cý hýz lý bir þe kil de yo la so ku yor. Jet ta, fren le me ko nu sun da da ba þa rý lý. Yük sek hýz lar da ya pý lan a ni fren ler de bi le çiz gi sin den ay rýl mý yor. So nuç o la rak, oð lu mun ha len sor du ðu "be yaz WV ne re de"nin ye - ni 1.6 lt TDI di zel mo tor la do na týl mýþ Jet ta mo de li yük sek per for man sý, kon fo ru ve dü þük ya kýt tü ke - ti miy le dik ka ti çe ki yor. To tal den A ve alýlara ö zel To tal, 16 Ma yýs i le 30 Ha zi ran 2011 ta rih le rin de a ra sýn da ge çer li o la cak ye ni bir kam pan ya sýn da, Club To tal sis te mi ne ka yýt lý ak tif A ve ahat lý müþ - te ri ler To tal is tas yon la rýn dan ya pa cak la rý a kar ya kýt ve ya LPG a lýþ ve riþ le ri kar þý lý ðýn da 2 kat Pu an To tal ka za ný yor. DOD dan 2. el de o ut let kon sep ti Tür ki ye nin ku rum sal i kin ci el mar ka sý DOD, Þe ker pý nar O ut let i le sek tö - re ye ni bir kon sept ge tir di. Tür ki ye ge ne lin de 65 nok ta da i kin ci el o to - mo tiv hiz me ti ve ren DOD, hiz me te gi ren Þe ker pý nar te si si i le o ut let kon - sep ti ni ha ya ta ge çir di. Fark lý mar ka, mo del ve yaþ ta 100 den faz la a ra - cýn ay ný an da ser gi le ne bil di ði top lam 3 bin met re ka re lik a çýk a la na sa - hip Þe ker pý nar O ut let, 250 bin e uro luk ya tý rým la ger çek leþ ti ril di. Þe ker - pý nar da ay rý ca müþ te ri bek le me a la ný, eks per tiz ve a raç gö rü nüm ye ni - le me te sis le ri nin yer al dý ðý 350 met re ka re lik ka pa lý a lan bu lu nu yor.

13 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR Y ALKIÞLAR 0-4 TRABZON A FENERBAHÇE ÝLE GÝRDÝÐÝ ZÝRVE YARIÞINI AVERAJLA KAYBEDEN VE ÞAMPÝYONLUK HASRETÝ 28 YILA ÇIKAN KARADENÝZ TEMSÝLCÝSÝ ALKIÞI FAZLASIYLA HAKETTÝ. ÝLK YARIDA TEK GOL 9. dakikada Dyego nun saðdan ortasýnda, yakýn mesafedeki Giray ýn ters þutunda, top az farkla yandan kornere gitti. 11. dakikada Hakan Özmert in uzak mesafeden þutunda, yerden seken topu kaleci Tolga iki hamlede kontrol etti. 18. dakikada Trabzonspor un golü geldi. Colman ýn ara pasýnda ceza alaný içinde topla buluþan Egemen in yerden vuruþunda, top kaleci Tomic in solundan filelere gitti: dakikada Hakan Özmert in ceza alaný sol çaprazýndan kullandýðý serbest vuruþta, direkt kaleye doðru giden top direðin yanýndan auta çýktý. KULAKLAR SÝVAS'TAYDI Trabzonsporlu taraftarlarýn gözü sahada, kulaklarý da Sivas'tan gelecek haberlerdeydi. TRABZON FARKA GÝTTÝ 57. dakikada sað kanattan geliþen Trabzonspor ataðýnda, Serkan ýn ortasýna iyi yükselen Jaja kafayla topu aðlara gönderdi: dakikada Selçuk un savunma arkasýna attýðý topa hareketlenen Umut, kaleciyi geçti ve boþ kaleye topu gönderdi: dakikada savunma arkasýna sarkan Umut, sað çaprazdan yaptýðý harika aþýrtma ile kendisinin ikinci takýmýnýn dördüncü golüne imza attý: 0-4 Maçýn kalan dakikalarýnda baþka gol olmayýnca Trabzonspor ligdeki son maçýnda Karabük deplasmanýndan 4-0'lýk galibiyetle ayrýldý. Ancak bordo-mavililer þampiyonluk için Sivas'tan beklediði haberleri alamayýnca sezonunu averajla Fenerbahçe'nin ardýndan ikinci sýrada tamamladý. 90 dakikanýn bitmesinin ardýndan taraftarlar futbolcularý gösterdikleri performanstan dolayý alkýþlarken, bir taraftan da kaçan þampiyonluðun da üzüntüsü yaþanýyordu. TARAFTAR STADA KOÞTU SPOR To to Sü per Lig de Kar de mir Ka ra - büks por_trab zons por ma çýn da stat tri bün - le ri nin ço ðun lu ðu nu Trab zons por ta raf tar - la rý o luþ tur du. Dr. Nec met tin Þey hoð lu Sta dý nda ken di le ri ne ay rý lan 200 ki þi lik mi sa fir ta kým tri bün le ri ni dol du ran bor - do_ma vi li ta raf tar lar, Kar de mir Ka ra büks - por un ma ra ton ve ka pa lý tri bün le rin den de bi let ler a la rak maç la rý bu ra da iz le di ler. 3 bin 600 ka pa si te si bu lu nan tri bün le rin bü yük ço - ðun lu ðu nu Trab zons por ta raf tar la rý o luþ tu rur - ken az sa yý da stat ka pa si te si ol ma sý na kar þýn tri bün ler de kü çük boþ luk lar göz len di. Trabzonspor, ligin son haftasýnda K. Karabükspor'u deplasmanda Umut (2), Egemen ve Jaja'nýn golleriyle 4-0 maðlup etmeyi baþardý. FOTOÐRAFLAR: AA BÝRLÝKTE TRÝBÜNE MARATON tribündeki Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor taraftarlarý birlikte iki kez her iki takýma da, Trabzonspor ve Karabük el ele iki takým da tribüne þeklinde tezahüratlarda bulunarak tribünlere çaðýrdýlar. Bu çaðrý üzerine her iki takým sporcularý da el ele vererek tribünlere giderek taraftarlarý selamladýlar. Taraftarlar, hep birlikte iki takýmýn renkleri olan Kýrmýzý, bordo, mavi diye baðýrarak tezahüratlarda bulundular. Taraftarýn þampiyonluk beklentileri boþa çýktý. KONUK EKÝPTE 4 EKSÝK TRABZONSPOR DA 19 golle en golcü oyuncu olan Burak Yýlmaz ve Mustafa Yumlu kart cezalarý, Glowacki ve kaleci Onur da sakatlýklarý nedeniyle takýmda görev alamadýlar. Teknik direktör Þenol Güneþ, Glowacki nin yokluðunda stoperde Egemen e görev verirken Mustafa Yumlu nun yerine de sakatlýktan dönen Piotr Brozek görev yaptý. Karþýlaþmayý tribünden izleyen Burak Yýlmaz ýn yerine ise geçen haftadan farklý olarak Alanzinho, görev yaptý. Burak Yýlmaz, Mustafa Yumlu, Glowacki ile kadroya alýnmayan Yattara ve Sezer, maçý protokol tribünden izlediler. Bank Asya da play-off heyecaný SAM SUNS POR ve Mer sin Ýd - man yur du nun ar dýn dan Bank As ya 1. Lig den Spor To to Sü per Lig e çý ka cak 3. ve son ta ký mýn bel li o la ca ðý pla yoff ta he ye can bu gün baþ lý yor. Ya rý fi nal maç la rý 23 i le 26 Ma yýs ta rih le rin de ya pý la cak. Ta raf sýz sa ha da ya - pý la cak fi nal ma çý i se 29 Ma yýs Pa zar gü nü oy na na cak. Kar þý - laþ ma la rýn prog ra mý þöy le: Bugün: TKÝ Tavþanlý Linyitspor- Gaziantep BÞB (Dumlupýnar) Orduspor-Çaykur Rizespor (Ordu 19 Eylül) 26 Mayýs Perþembe: Gaziantep BÞB. - TKÝ Tavþanlý Linyitspor (Kamil Ocak) Çaykur Rizespor-Orduspor (Yeni Rize Þehir) Ma yýs Pa zar: Final Son maçta Es ti SPOR To to Sü per Lig in son haf ta sýn da lig den dü þen Ka sým pa þa yý ko nuk e den Es ki þe hirs por, ra ki bi ni fark lý mað lup et ti. Es - Es, se zo nu nu 4-0 lýk ga li bi yet le ta mam la dý. Ser dar ýn hat-trick yap tý ðý maç ta di ðer gol Di e go dan gel di. Ban vit ya rý fi nal de BEKO Bas ket bol Li gi play-off Çey rek Fi nal 5. ma çýn da O lin E dir ne yi ye nen Ban vit, se ri de du ru mu 3-2 ya pa rak ya rý fi na le yük se len ta raf ol du. Ban vit, ya rý fi - nal de Ga la ta sa ray Ca fe Crown i le kar þý la þa cak. Vet tel dur mu yor FOR MU LA 1 de se zo nun be þin ci ya rý þý o lan Ýs pan ya Grand Prix si ni, Red Bull un Al man pi lo tu Se bas ti an Vet tel ka zan dý. Ýs pan ya nýn Bar ce lo na þeh rin de ko - þu lan ya rýþ ta, ge çen se zo nun þam pi yo nu Vet tel bi rin - ci ol du ve bu se zon ki dör dün cü ga li bi ye ti ni el de et ti. Ronaldo rekor kýrdý REAL Madrid in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, sezonu 40 golle tamamladý ve gol kralý olmanýn yaný sýra bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanýný kazandý. Bir önceki rekor, 38 golle Athletic Bilbao oyuncusu Telmo Zarra ile bir baþka Real Madridli Hugo Sanchez e aitti. SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 15 FENERBAHÇE ÞAMPÝYON SEZONUNUN ÝKÝNCÝ YARISINDA MÜTHÝÞ BÝR PERFORMANS SERGÝLEYEN SARI LACÝVERTLÝ EKÝP, SON HAFTADA DA SÝVASSPOR'U MAÐLUP EDEREK 18. KEZ LÝG ÞAMPÝYONLUÐUNU GÖÐÜSLEDÝ. KARÞILIKLI POZÝSYONLAR 6. da ki ka da Fe ner bah çe go lü bul du. Sol ka nat ta or - ta a lan da top la bu lu þan An dre San tos, A lex i le ver ka - ça gir di. A lex in to puk pa sýy la ye ni den top la bu lu þan An dre San tos, sol ka nat tan hýz lý bir þe kil de ce za a la ný - na gir dik ten son ra çap raz dan sert bir vu ruþ la me þin yu var la ðý fi le ler le bu luþ tur du: da ki ka da Em re nin pa sýy la sol ka nat tan ha re ket - le nen Ni ang ýn ce za a la nýn da çap raz dan vu ru þun da, ka le ci Kor can ýn mü da ha le siy le al tý pas i çin de ka le ye doð ru yu var la nan to pu, A lex ta mam la mak is te diy se de sa vun ma da ki Hay ret tin me þin yu var la ðý di re ðin di bin den kor ne re gön der di. 20. da ki ka da Si vass por sko ra den ge yi ge tir di. Sað ka nat tan Er man ýn kul lan dý ðý kor ner a tý þýn da Fe ner - bah çe sa vun ma sý to pu u zak laþ týr ma ya ça lýþ tý. Bu po - zis yon da to pu kon trol e den Se dat, kö þe bay ra ðý ya - kýn la rýn dan me þin yu var lý ðý ce za a la ný na gön der mek is te di. Bu po zis yon da Lu ga no ya çar pa rak yük sek lik ka za nan to pu, Ka dir ka fay la ka le a la ný na in dir di. Mü - sa it po zis yon da ki Nav ra til, düz gün bir vu ruþ la to pu fi le ler le bu luþ tur du: da ki ka da Ni ang ýn yer den gön der di ði to pa ha re - ket le nen A lex, ra ki bi ni vü cut ça lý mýy la ya nýl ta rak me þin yu var la ðýn Stoch i le bu luþ ma sý ný sað la dý. Bu po zis yon da ka le ci Kor can i le kar þý kar þý ya ka lan Stoch un sert vu ru - þun da, Kor can a çar pan top kor ne re çýk tý. 32. da ki ka da sol ka nat tan hýz lý ge li þen Fe ner bah çe a - ta ðýn da, Stoch to pu Ni ang a ak tar dý. Bir an da çap raz po zis yon da ka le ci Kor can i le kar þý kar þý ya ka lan Ni - ang ýn vu ru þun da, top di re ðin ya nýn dan a u ta çýk tý. 41. da ki ka da ce za a la ný dý þýn da to pu ö nün de bu lan Sel çuk un yer den sert þu tun da, ze mi nin de ýs lak ol - ma sý ne de niy le ka le ci Kor can, ü ze ri ne ge len to pu kon trol e de me yin ce me þin yu var lak fi le le re git ti: 1-2 resimaltý EY LÜL DE FE NER COÞ KU SU SÝVASSPOR ma çýn da Fe - ner bah çe yi sa de ce sa rý-la ci - vert li renk le rin ha kim ol du ðu tri bün ler de ðil, Si vass por lu ta raf tar lar i çin ay rý lan ma ra - ton tri bü nü de des tek le di. Fe ner bah çe li fut bol cu lar ý - sýn mak i çin sa ha ya çýk týk la - rýn da ne re dey se sta dýn ta - ma mýn dan al kýþ a lýr ken, ma - ra ton tri bü nün de bir grup ta raf ta rýn Si vass por i çin te - za hü rat yap tý ðý gö rül dü. Si - vass por ta raf ta rý na ay rý lan bö lüm de ü ze rin de kýr mý zýbe yaz lý for ma bu lu nan ta raf - tar lar, Fe ner bah çe tri bün le - riy le or tak te za hü rat lar ya - pa rak sa rý-la ci vert li e ki be des tek ver di. VIP tri bü nün de Si vass por lu ve Fe ner bah çe li ta raf tar lar ço ðu bö lüm de yan ya na o tu rur ken, a ra la - rýn da za man za man ger gin - lik ler de ya þan dý. Alex, 28 golle 2'nci kez gol kralý oldu Fenerbahçe'nin Brezilyalý kaptaný Alex, bu sezon attýðý 28 golle Türkiye'de ikinci kez gol kralý olurken, 34 maçta 13 asist yaptý. FOTOÐRAF: AA? 50. dakikada Fenerbahçe ceza sahasý çizgisi önünde serbest vuruþ kazandý. Topun baþýna geçen kaptan Alex, müthiþ bir vuruþla farký ikiye çýkardý: dakikada Sivas ta fark ikiye indi. Ceza sahasý dýþýnda topla buluþan Erman ýn sert ve düzgün vuruþu filelerle buluþtu: dakikada Fenerbahçe, Erman ýn golüne çok çabuk cevap verdi. Emre nin soldan ceza sahasýna ortaladýðý topa Yobo nun kafasý aðlara gitti: dakikada Erman, uzatmalarda kendisinin ikinci takýmýnýn üçüncü golüne imza attý ve maçýn da skorunu belirledi: 3-4. ÝLK 11 DE ÐÝÞ ME DÝ FE NER BAH ÇE Tek nik Di rek tö rü Ay kut Ko ca man, Spor To to Sü per Lig de dep las man da Si vass por i le yap týk la rý mü ca de le de, lig de bun dan ön ce ki i ki haf ta da ki kad ro sun da de ði þik lik yap ma dý. Si vass - por ö nün de þam pi yon luk mü ca de le si ne çý kan sa - rý-la ci vert li e kip, Kar de mir Ka ra büks por ve An ka - ra gü cü maç la rýn da ki 11 kur gu suy la ra ki bi nin kar - þý sýn da yer al dý. Sa rý-la ci vert li e ki bin 20 ki þi lik maç kad ro sun da ya ban cý kon ten ja ný se be biy le Gü i za ve Bi li ca bu lun maz ken, Ýl han ve Ö zer de kad ro ya yer al ma dý. Sü per Lig de kal ma yý i ki haf ta ön ce ga - ran ti le yen ev sa hi bi ta kým Si vass por i se Fe ner bah - çe kar þý sý na, i zin li ya ban cý o yun cu su San dro Men - don ça nýn dý þýn da ek sik siz o la rak çýk tý. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL SAYILARI DAHA DA ARTACAK Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Mobil internet, bilgiye her yerde ve kolayca ulaþmayý saðladýðý için tercih ediliyor. Mo bil in ter net kul la ný mý ar tý yor TURK CELL Ge nel Mü dü rü Sü rey ya Ci liv, kul la ný cý ba þý na dü þen ay lýk mo bil in ter net kul la ný mý nýn 1 yýl da yüz de 311 o ra nýn da art tý ðý ný bil dir di. Ci vil, mo bil in ter ne tin Tür ki ye ye bil gi top lu mu ol ma yo lun da iv me ka zan dýr dý ðý ný be lir te rek, bu nun Turk cell 3G hý zý ve da ta tra fi ði nin art ma sýn da et ki li ol du ðu nu söy le di. Ci vil, mo bil in ter ne tin, in san la rýn bil gi ye her an her yer den, en hýz lý ve ko lay þe kil de u la þa bil me si ni sað la ma sý dolayýsýyla her ge çen gün da ha faz la il gi gö re ce ði tah mi nin de bu lun du. Mersin / aa Dünyanýn en büyük flamingo kolonisine ev sahipliði yapan göl kýyýsýnda, bu yýl da binlerce allý turna gözlerini dünyaya açacak. FOTOÐRAF: AA Allý turnalar Tuz Gölü nde ÜLKEMÝZDE ALLI TURNA OLARAK BÝLÝNEN FLAMÝNGOLAR, TUZ GÖLÜNDE KULUÇKAYA YATMAYA BAÞLADI. ES KÝL A ðaç lan dýr ma, Kal kýn dýr ma ve Tuz Gö lü nü Ko ru ma Der ne ði (A KAT DER) Baþ ka ný Ha kan A rif Yýl dýz, fla min go la rýn Ak de niz Hav za sý nda ki en ö nem li ko nak la ma nok ta la rýn dan bi ri nin Tuz Gö lü ol du ðu nu söy le di. Fla min go la rýn ha yat a la ný o la rak tuz lu ve su lak a lan la rý seç ti ði ni be lir ten Yýl dýz, Ak de niz Hav za sý nda Tuz Gö lü, tuz o ra ný ve çev re sin de ki tat lý su kay nak la rýy la bir lik te fla min go lar i çin en ö nem li ku luç ka a la ný dýr de di. Fla min go la rýn dü zen li o la rak Tuz Gö lü nde ku luç ka ya yat tý ðý ný ve ar te mi a sa li na a dý ve ri len tuz lu su can lý la rýy la bes len di ði ni kay de den Yýl dýz, þun la rý i fa de et ti: Mart a yýn dan i ti ba ren gö le ge len fla min go lar ku luç ka ya yat týk tan son ra yav ru la rý ný bü yü te cek ler. Yak la þýk 2 ay dan bu ya na Tuz Gö lü çev re sin de ki di ðer su lak a lan lar da fla min go la rý göz lem li yo ruz. Göl ve çev re sin de ki sa yý la rý gi de rek ar tan fla min go lar, yav ru la rý ný bü yüt tük ten son ra Ey lül a yýn dan i ti ba ren gü ne ye göç et me ye baþ la ya cak lar. Tuz Gö lü ne ge len fla min go sa yý sý nýn yýl la ra gö re de ðiþ ti ði ni vur gu la yan Yýl dýz, 2005 de 6 bin, 2006 da 13 bin, 2009 da 30 bin ve 2010 da 9 bin fla min go Tuz Gö lü nde ku luç ka ya yat tý. Bu de ði þi min ne de ni he nüz bi lin mi yor di ye ko nuþ tu. Eskil / aa BÝN LER CE SÝ TUZ GÖ LÜ NDE BU yýl kýþ ve ilk ba har mev si min de ki ya ðýþ lar la bir - lik te göl de ki su se vi ye si nin yük sel di ði ni ve göl ký - yý sýn da bin ler ce fla min go ko lo ni si tesbit et tik le ri - ni an la tan Yýl dýz, Göl ve çev re sin de yap tý ðý mýz ge zi ler de bin ler ce fla min go, yüz ler ce ley lek, an - gut ve su na ör de ði i le ba lýk çýl kuþ tür le ri göz lem - le dik. Þart la rýn i yi ol ma sý dolayýsýyla bu yýl ku luç - ka ya ya tan fla min go sa yý sý nýn da yük sek o la ca ðý - ný tah min e di yo ruz di ye ko nuþ tu. Yýl dýz, Tuz Gö - lü nün ku ru ma teh di di ne de dik kat çe ke rek, ta bi - at i çin böy le si ö ne me sa hip o lan böl ge nin ko run - ma sý ge rek ti ði ni söz le ri ne ek le di. SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor LLRD ÇOCUKLRI KR HDS UMR H B R S F 3 T GÜÞT ÞDDTL FIRTI H B R S F 16 D GR ÇK T H BR V RiR mutsuz ediyor H B R S F 16 D IL: 42 S I: 15.061 S I BH TI I MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 25 OCK 2012 ÇRÞMB / 75

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı