SIVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKSEK KAYMA MODÜLLÜ ZEMİN ÇİMENTO KARIŞIMI KOLONLARLA AZALTILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKSEK KAYMA MODÜLLÜ ZEMİN ÇİMENTO KARIŞIMI KOLONLARLA AZALTILMASI"

Transkript

1 Beşinci Ulusal Depem Mühendisliği Konfeansı, 6-30 Mayıs 003, İstanbul Fifth National Confeence on Eathquake Engineeing, 6-30 May 003, Istanbul, Tukey Bildii No: AT-004 IVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKEK KAYMA MODÜLLÜ ZEMİN ÇİMENTO KARIŞIMI KOLONLARLA AZALTILMAI THE MITIGATION OF LIQUEFACTION BY MEAN OF HIGH MODULU OILCRETE COLUMN Baan ÖZOY, Tuan DURGUNOĞLU D., Associate, Ove Aup & Patnes Intenational Ltd, West Yokshie, UK. Pof.D., Boğaziçi Ünivesitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bebek, İstanbul. ÖZ Depem duumunda, kohezyonsuz ve suya doygun kumlu ve siltli zeminlede geçici ve tekalı yükle altında boşluk suyu basıncının atımı sonucu mukavemet kaybı oluşması olaak tanımlanan sıvılaşma, 7 Ağustos 999 Kocaeli depemi sonası ülkemizde çok sayıda hasaa yol açmıştı. Makale kapsamında Jet Gouting ve Deep Mixing zemin ıslahı teknikleiyle bu sismik felaketin etkileinin azaltılmasına yönelik yeni bi hesap metodu öneilmektedi. Depem sebebiyle oluşan kayma geilmeleinin tanımlanan biim alanla üzeine dağılımı, zemin - çimento kaışımı kolonla ve çeveleindeki zemin aasındaki kayma modülü fakı kullanılaak modellenmektedi. Öneilen metodun etkinliği Fod Otosan Gölcük Tesislei sahasında yapılan zemin ıslah çalışmalaı ile kaşılaştıılmaktadı. Anahta Kelimele: ıvılaşma, Zemin Islahı, Kocaeli Depemi ABTRACT Liquefaction, which can be defined as tempoay loss of stength of satuated sandy and silty deposits unde tansient and cyclic loading due to excess poe wate pessue, caused many damages afte 7 th of August 999 Kocaeli Eathquake. In the scope of this aticle, a new calculation technique to mitigate this seismic hazad by means of Jet Gouting and Deep Mixing techniques has been poposed. The distibution of eathquake-induced shea stesses on unit cells is modeled using shea modulus diffeence between the soilcete columns and the suounding soil. The efficiency of the poposed method has been tested on the soil impovement studies of Fod - Otosan Gölcük Plant. Keywods: Liquefaction, oil Impovement, Jet Gouting, Deep Mixing. GİRİŞ.. ıvılaşmanın Tanımı ve Etkilei ıvılaşma kısaca depem duumunda geçici ve tekalı yüklele yealtı su seviyesi altındaki kumlu ve siltli zeminlein boşluk suyu basıncının atmasına bağlı olaak mukavemet kaybı olaak adlandıılmaktadı (eed ve Idiss, 97). ıvılaşmanın belli başlı etkilei aasında depem esnasında ve sonasında oluşan zemin taşıma gücü kayıplaı, otumala, şevli aazilede yanal zemin ötelenmelei, istinat duvalaı akasındaki topak itkileinde atış ve zemine gömülü bou ve sevis hatlaının defomasyonlaı sayılabili. Geçmişte Niigata ve Alaska (964) depemleindeki gözlemle akademik alanda ilgiyi bu konu üzeine çekmiş, sıvılaşma iskinin tespitine yönelik çalışmala yapılmış ve Kobe (995) depemi ile özellikle kullanılan zemin ıslah yöntemleinin etkinliği gündeme gelmişti.

2 .. ıvılaşma Etkileini Azaltmakta Kullanılan Zemin Islah Metodlaı Idiss (00) sıvılaşma iski olduğu açığa çıkaılan sahala için alınabilecek kaalaı; öngöülen iskin kabul edileek bi önleme gidilmemesi, tasaımın sıvılaşmanın getiebileceği negatif tesilei azaltacak yönde değiştiilmesi ve zemin ıslah çalışmalaı ile sıvılaşmanın önlenmesi ve/veya etkileinin azaltılması olaak üç ana guba ayımaktadı. ıvılaşma etkileinin azaltılmasına yönelik metodla aasında () sıvılaşma potansiyeli olan zeminin kazılması ve/veya ye değiştiilmesi, () zemin sıkılaştımasıyla mukavemet paameteleinin attıılması (vibokompaksiyon, taş kolon, dinamik kompaksiyon, patlatma vs.), (3) aşıı boşluk suyu basınçlaının taş kolon veya şeit denle ile denajı, (4) çimento ve diğe bağlayıcılala zeminde mukavim kolonla oluştuulması ( Jet Gouting, Deep Mixing vs.), (5) çakma veya foe kazıklı temelle (kesme kuvvetleini kaşılayacak şekilde donatılaak), (6) yealtı su seviyesinin düşüülmesi, (7) diyafam duva ve (8) adye temel uygulamalaı sıalanabilecekti. (a) (b) (c) Şekil. ıasıyla (a) Deep Mixing, (b) Jet Gouting ve (c) Taş Kolon yöntemleine ait uygulama öneklei Esas olaak bi ıslah metodunun seçiminde önemli etkenle metodun aplikasyon kolaylığı, tanımlanan sismik poblemin çözümüne etkinliği, maliyeti ve çevesel etkilee duyalılığı olaak sıalanabili. Çimento ve diğe bağlayıcılaın zemin içine yüksek veya düşük basınçla altında enjekte edilmesine yönelik Jet Gouting ve Deep Mixing yöntemlei özellikle yüksek taşıma gücünün geektiği, saha jeolojisi sebebiyle değişken zemin tipleinde çalışma ihtiyacı duyulduğu ve inşaat süesinin kısıtlı olduğu duumlada diğe yöntemlee göe daha avantajlı olmaktadıla..3. Zemin Islah Metodlaının Etkinliğinin Aaştıılması Vibasyonla yapılan islah metodlaında en yaygın yöntem, ıslah öncesi ve sonasında tandat Penetasyon Deneyi (PT), tatik Koni Penetasyon Deneyi (CPT) ve/veya Pesyomete Deneyi (PMT) uygulayaak zeminde geçekleştiilen ölatif sıkılık ve mukavemet atışını göstemekti. ahada seçilecek deney alanlaında uygulama yapılaak metodun etkinliği aaştıılı ve başaılması hedeflenen minimum PT sayısı, koni uç dienci veya pesyomete limit basıncı seçili. Dugunoğlu vd. (99) Boçelik sahasında yapılan taş kolon uygulamalaını, CPT ve bölge yükleme deneylei ile yapılan kalite kontol çalışmalaı ışığında özetlemektedile. Çimento enjeksiyonu ile yapılan ıslah metodlaında yukaıdakilee ilave olaak yeinde alınacak kaot numunelei üzeindeki gözlemle ve basınç deneylei, tekil veya gup yükleme deneylei, kazı yapılıp uygulama çapının kontolü, enjeksiyon kaıştıma kazanlaından alınan numunele üzeinde viskozite, yoğunluk, kü zamanı kontolü ve uygulama sıasında basınç tahkiki gibi yöntemle daha ön plana çıkmaktadı. Şekil. Çeşitli çimento enjeksiyonu aplikasyon yöntemlei.

3 . IVILAŞMA POTANİYELİNİN BELİRLENMEİ Laboatua analizleine ve indeks özellikleine dayanan kitele haicinde eed ve Idiss (97) taafından detaylaı veilen Basitleştiilmiş Hesap Yönteminin ilkelei aşağıda tanımlanmaktadı... Çevimsel Geilme Oanı (CR) eed ve Idiss (97) çalışmalaında yaklaşık 40ft (m) deinliğe kada depem duumunda oluşabilecek maksimum kayma geilmeleinin ( max ) aşağıdaki şekilde hesaplanmasını önemişledi. γh max a g max d Buada, γ; zemin biim hacim ağılığını, h; zemin elemanının deinliğini, g; yeçekimi ivmesini, a max ; maksimum yüzey ivmesini ve d ; deinliğe bağlı olaak azalma faktöünü temsil etmektedi. Otalama eşdeğe kayma geilmeleinin ( avg ) maksimum geilmenin %65 inde oluştuğundan yola çıkaak ve bu değelei efektif düşey geilmele (σ vo ) ile nomalize edeek, aşağıdaki çevimsel geilme oanı (CR) tanımlanmaktadı: avg a CR ' σ σ g vo max ' vo Yukaıdaki ifadede, σ vo ; hehangi bi deinlikteki toplam düşey geilmeyi temsil etmektedi. Deinliğe (z) bağlı olaak değişen azalma faktöü için Youd vd. (997) aşağıdaki ifadeyi önemektedile: ( z z z ) ( z z z 0.000z ) d + max σ σ vo ' vo d () () (3).. Çevimsel Mukavemet Oanı (CRR) PT, CPT ve kayma dalgası hızı (WV) ölçümleine dayanaak günümüze kada bi çok aaştımacı taafından sıvılaşma göülen ve göülmeyen sahala incelenmişti. Faklı ince malzeme oanlaına (No.00 eleği geçen malzeme yüzdesi) ve M w 7.5 depem büyüklüğü seviyesine bağlı olaak Şekil 3 te gösteildiği şekilde çevimsel mukavemet oanını temsil eden çeşitli sını eğilei tanımlanmıştı. Eğilede ifade edilen PT dabe sayılaının, kayma dalgası hızlaının ve CPT uç diençleinin efektif geilme, kullanılan ekipman tipi ve ince daneli malzeme yüzdesi gibi çeşitli kitelee göe düzeltilmiş değele alınaak veildiği unutulmamalıdı. Buada sadece yöntem olaak PT dabe sayısına bağlı düzeltme katsayılaı veilecekti. WV ve CPT ye bağlı olaak öneilen düzeltme faktölei ile ilgili ayıntılı bilgi Youd vd. (997) taafından veilmişti ve günümüzde yaygın bi şekilde kullanılmaktadı. (a) (b) (c) Şekil 3. ıasıyla (a) tandad Penetasyon Deneyi, (b) Kayma Dalgası Hızı ve (c) tatik (Koni) Penetasyon Deneyine bağlı olaak çevimsel mukavemet oanı (CRR) eğilei (Youd vd., 997). 3

4 Düzeltilmiş PT değei ile yukaıdaki gafikleden CRR elde edilmesi için aşağıdaki posedü takip edilebilecekti. 00 N60 N60x (4) 00 + σ ' vo Buada N 60, %60 eneji oanına ve efektif düşey geilmeye (σ vo kpa olaak alınmak üzee) göe düzeltilmiş PT sayısını ifade etmektedi. ondaj delgi çapının 5mm den büyük olması, faklı çekiç tiplei ve numune alıcı odlaı kullanılması duumunda ilave düzeltme faktölei geekmektedi (eed vd., 00). Deney tipine ilave olaak M w 7.5 den faklı depem büyüklüklei de göz önünde bulunduulaak sıvılaşmaya kaşı gövenlik faktöü (F) aşağıdaki gibi hesaplanabilecekti (Youd vd., 997): CRR F MF CR MF M w Buada, MF; depem büyüklüğü düzeltme faktöünü ve M w ; moment cinsinden depem büyüklüğünü ifade etmektedi..3. Depem Kayma Geilmeleinin Özel aha Tepki Analizlei İle Belilenmesi Yukaıdaki eed ve Idiss (97) taafından öneilen posedüe bi altenatif olaak, zeminde oluşacak maksimum depem kayma geilmelei, zemin depem tepki analizlei ile de (site esponse analysis) doğudan hesaplanabilecekti. Bu duumda uygun zemin maksimum kayma modülü pofilinin hesaplanması (G s ), bu kayma modülleinin faklı şekil değiştime yüzdeleinde azalım eğileinin tayini ve sahanın zemin pofiline uygun depem kaydının seçimi geekmektedi. HAKE (99) veya benzei bi analiz pogamı ve Fomül nin de yadımıyla, bu tip bi hesabın yapımı mümkündü. Maksimum depem ivmesinin seçiminde depem şatnameleinden yaalanabileceği gibi sahaya yönelik özel inceleme yapılıp olumsuz duuma göe analiz de yapılabilecekti. Depem kaydının seçiminde önemli olan mümkünse sahaya yakın bi lokasyondan veya benze sismik özelliklee sahip bi sahadan alınan veilein kullanılmasıdı. Boğaziçi Ünivesitesi Kandilli Rasathanesi Depem Aaştıma Mekezi Intenet adesi ( bu bakımdan zengin bi içeik sunmakta ve faydalı bağlantıla içemektedi. Bu şekilde deinliğe bağlı azalım faktöleinin ( d ) hesaplanmasındaki belisizlikten kutulmak ve uygun depem ivmesinin seçimiyle geçek davanışa daha yakın değelei bulmak mümkündü (Özsoy, 00). (5) 3. ÖNERİLEN HEAP YÖNTEMİ ve ADIMLARI 3.. Zemin Maksimum Kayma Modülünün aptanması Çimento zemin kaışımı ile elde edilen yüksek kayma mukavemetine sahip kolonlala hesap için öncelikli adım zemin maksimum kayma modülünün tayini ve uygun giiş depem büyüklükleinin tesbitidi. Bu amaçla aşağı kuyu (Down- Hole) veya uspension P Logging yöntemlei kullanaak doğudan; veya PT, CPT, PMT gibi aazi deneylei sonuçlaından yola çıkaak dolaylı olaak zemin kayma hızı (V s ) pofilinin tayini geeki. Bu amaçla aşağıdaki fomülasyon kullanılabilecekti (Ohta ve Goto, 978): V 6.4 N xh F (6) Buada N tashih edilmemiş PT dabe sayısını, H; tabaka deinliğini ve F; zemin tipine bağlı bi düzeltme faktöünü temsil ede. F düzeltme faktöü killi zeminlede.000, ince kumlada.09, ota daneli kumlada.09, kalın daneli kumlada.073, kum ve çakıllılada.5 ve çakıllı zeminlede.485 alınabilecekti. 3.. Biim Alan Oanı Metodu ve Depem Kayma Geilmeleinin Dağılımı Yukadaki hesap adımlaının geçekleştiilmesi sonasında sıvılaşma iskinin olduğunun anlaşılması duumunda tasaımcı ve işveen taafından bu iskin geçekleşmesi duumunda oluşabilecek muhtemel duumlaı (temel ve döşeme otumalaı, üst yapıda hasa, tesisin opeasyonelliğinin kesintiye uğaması vs.) içeen bi isk analizi yapılmalıdı. Bu analiz sonucunda sıvılaşma etkileinin önlenmesi veya kısmen azaltılması duumuna gidilmesi yönünde bi kaa çıkması duumunda saha için en uygun zemin ıslah metodunun seçimine gidilecekti. Hayden ve Baez (994) buada açıklandığına benze bi yöntemle taş kolon uygulamalaı için hesap yöntemleini sunmaktadıla. Yüksek kayma modüllü zemin çimento kaışımı kolonla ile yapılan uygulamalada ikinci adım olaak tasaımcının tecübesine de bağlı olaak uygun bi kolon çapı ve aalığı seçileek iteasyona başlanacaktı. Kolonlaın kayma modüllei tecihen aazide yapılacak aplikasyon deneylei veya başlangıç olaak müteahhit fimalaın benze sahalada elde ettiği tek eksenli silindiik basınç deneyi mukavemetleinin (f ) youmlanması ile elde edilebilecekti. He halikada bu veilein inşaat aşamasında deneylele doğulanması zounludu. Tecihen Jet Gout kolon kaot 4

5 numuneleinden alınacak önekle tek eksenli basınç deneyine tabi tutulacak ve geçici yükleme duumlaında Poisson Oanı (ν) 0.5 kabul edileek, aşağıda açıklandığı şekilde elastisite (E ) ve kayma (G ) modüllei bulunabilecekti: E G 4730 f E ( +ν ) ( MPa) Deep Mixing tekniğinde elde edilen numunelein basınç mukavemeti değelei Jet Gouting numuneleine kıyasla genelde daha düşük çıkabilmekte ve bu değelee kasılık gelen elastisite modüllei numunenin tek eksenli basınç mukavemetinin 00 ila 000 katı aasında değişmektedi. Tek eksenli basınç deneyi sonuçlaına uygulacak.0 metebesinde bi güvenlik faktöü ile kayma modülünün alabileceği değe aalığının, daha önce elde edilen tecübelein ışığında,,000mpa ila 4,000MPa metebesinde olabileceği göülmektedi. Uygulamada geçekleştiilen zemin değiştimesi miktaını tanımlamak üzee yüksek modüllü kolon alanının (A ) Şekil 4 te gösteilen biim hüce alanına (A) oanı olan, Alan Ye Değiştime Oanı (a ) aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadı: A a A A a a (8) A Hesabın bundan sonaki adımlaı; depem duumunda oluşacak kayma geilmeleinin biim alan içeisinde ünifom olaak oluştuulan kolonla ve bu elemanlaı çeveleyen zemin aasında, kayma modüllei oanında dağılacağı kabulüne dayanmaktadı. ıvılaşma potansiyeli gösteen alüvyonal zeminlede kayma dalgası hızının genelde 00m/s den az olacağı düşünülüse budan elde edilecek çimento kaışımı kolonlaın kayma modülünün zemin kayma modülüne oanının (G ) 5 ila 60 kat faklı olabileceği hesaplanmıştı. Bu duumda oluşacak kayma geilmelei uygun bi uygulama çapı ve aalığının seçimi ile kolonla aası kalan zeminden ziyade kolonla üzeinde yoğunlaşacaktı. ebest Zemin Deplasmanlaı Zemin Yüzeyi Yüksek Modüllü Jet Gout Zemin-Çimento Kolonlaı et Zemin Vs 760m/s Kolonlaı H, : ıasıyla düşey ve yatay V H Jet Gout kolon aalıklaı. Şekil 4. Depem kayma dalgalaının dağılım modeli ve biim hücenin tanımlanması. Yukaıda yapılan tanımlaın ışığında biim alan içeisindeki geilme konsantasyonu (n) aşağıdaki şekilde tanımlanabilecekti: n (9) Yukadaki ifadede, ; çimento-zemin kaışımı kolonlaa ve ; kolonla aasındaki zemine etkiyen kayma geilmesini temsil etmektedi. Bu duumda biim alan üzeine etki eden geilme (), hehangi bi deinlikte biim alan içeisindeki kayma geilmesinin dengesinden yola çıkaak ve alan değişim oanı (a ) ye bağlı olaak şu şekilde hesaplanacaktı: a + a ( a ) + a (0) Yukaıdaki eşitliklein geilim konsantasyon oanına (n) bağlı olaak çözümü duumunda aşağıdaki bağıntıla elde edili: ( + ( n ) a Depem Kayma Geilmelei Yumuşak Zemin Vs 00m/s Biim Alan Oanı: ( + ( n ) a ) V A A A (7) n ( + ( n ) a ) n ( + ( n ) a ) () 5

6 3.3. Çevimsel Geilim Azaltım Faktöü Zeminde çimento-zemin kaışımı kolonlaın veya hehangi başka bi donatılı elemanın olmaması duumunda otalama kayma geilmelei eed ve Idiss (97) çalışmasında veya tecihen bölüm.3 te açıklandığı şekilde bulunabilecekti. Otalama kayma geilmesinin ( avg ) yukaıdaki fomülledeki biim alan üzeine etki eden geilme () yeine kullanılmasının sebebi, oluşacak şekil değiştimelein depemde genelde bu geilme seviyesinde otaya çıkmasından ilei gelmektedi. Bu duumda kolonla ve onlaı çeveleyen zemin aasındaki geilme paylaşımı kolon çapı ve aalığının bi fonksiyonu haline gelecekti. Çevimsel geilme oanı (CR) üzeine etkiyecek azaltım faktöü ( R ), biim alan içeisindeki kolonla ve bunlaı çeveleyen zemin aasında şekil değiştime uyumu olduğu kabulüyle aşağıdaki gibi tanımlanabilecekti. R avg ( + ( G ) a ) G a + G ( a ) Bu fomülde veilen R değei, eed ve Idiss in 97 taihli çalışmasından bulunan çevimsel geilme oanını (CR) azaltmakta ve dolayısıyla Fomül 5 teki güvenlik faktöünün attıımında kullanılacaktı. CR tasaim CR R (3) Zemin sıvılaşma kontolü Fomül 5 e göe, fakat bu sefe CR tasaım değelei kullanılaak, uygun güvenlik faktöü elde edilene kada tekalanacaktı. Yukaıdaki fomülasyonlaın daha önceki tecübele ışığında uygun tasaım aalıklaında çözümü duumda, Şekil 5 te ifade edilen tasaım eğilei otaya çıkmaktadı. () Şekil 5. Biim alan ve kayma modülü oanlaına bağlı olaak CR azaltım eğilei ( R ) Yapısal Kontolle Kolonla aasında kalan zeminin sıvılaşma iskinin azaltılması için yüksek kayma modüllü kolonlaın kendileine gelecek kayma kuvvetini kaşılayacak mukavemete sahip olması geekmektedi. Kullanılan kolon kesitinin kayma kuvvetleine (V ) kaşı yeteli olup olmadığının kontolü için, çimento kaışımı kolonlaın donatısız olaak düşük düktiliteli elemanla olduğu düşünüleek, aşağıdaki fomülasyon kullanılabilecekti (Intenational Navigation Association, 00): V 0. 3 f A (4) Buda kullanılan basınç mukavemetinin ilke tasaımı aşamasında daha önce yapılmış benze aaştıma sonuçlaından yola çıkılaak bulunması duumunda minimum.0 güvenlik faktöü basınç mukavemeti değeine (f ) uygulanmalıdı. He duumda sonuçlaın uygulama sıasında elde edilen yeinde kaot numunelei ile kontolü geeklidi Öneilen Hesap Algoitması Yukaıda anlatılan hesap yönteminin ışığında aşağıda veilen uygulama algoitması kullanılabilecekti. Hesabın son adımı Jet Gout veya Deep Mixing aalık ve çaplaının sıvılaşmaya kaşı güvenlik faktöleini kaşılamanın yanında statik ve dinamik etkile altında üstyapı otuma kiteleini de kaşılayıp kaşılamadığının kontolüdü. 6

7 BAŞLA Tahmini 'Jet Gout' aalığı ve çapının tayini Tanımla f Hesapla E, G, G, a Maksimum Depem İvmesinin Belilenmesi aha deneylei ile zemin kayma modülü (Gs) R'yi gafikten oku Zemin Tepki Analizlei Evet Hesapla a) Azaltılmış CR b) Jet Gout kesme kapasitesi Otalama Kayma Geilmesi avg0.65xmax Kolon Çapını ve/veya Aalığını Değişti Uygun Değil Pefomans Kontolü: a)güvenlik Faktöü b)otumala ıvılaşma Hayı ON Uygun Şekil 6. Öneilen hesap algoitması. 4. BİR VAKA ANALİZİ OLARAK FORD OTOAN GÖLCÜK TEİLERİ Lokasyon olaak Gölcük Köfezi içinde ye alan saha jeolojik olaak İhsaniye deesinin getidiği alüvyonal çökeltileden oluşmaktadı. ahanın geneli için tek bi zemin pofili çıkatmak mümkün olmamakla beabe sahanın Kuzey kesimleinin deenin denize açılan kısmına doğu daha çok siltli killi olduğu, güneyin ise genelde siltli kumlu çakıllı kaakteistikte olduğu söylenebili. Boğaziçi Ünivesitesi taafından yapılan ismik Yansıma ve Kıılma Deneylei bu alüvyonel tabakalaın 00m den dein olduğunu işaet etmektedi. aha içeinde yapılan bazı sondaj sonuçlaından elde edilen PT sayılaı ve özel numune alıcılaıyla elde edilen önekle, CPT deneylei ve P Logging yöntemi ile kayma dalgası hızı ölçümlei sayesinde saha için sıvılaşma analizlei yapılabilmişti (Ove Aup & Patnes, 000). Buada analizlein sayısının çokluğu sebebiyle sadece yapılan analiz sonuçlaından bazılaının yukada belitilen yöntemle geçekleştiilen simulasyonlaı sunulacaktı. ahada kalite kontol deneyleinin bi paçası olaak başta φ00mm çaplı kaot numunelei almak üzee çeşitli çalışmala yapılmıştı. Aşağıda Şekil 7, alınan bazı kaot numunelei üzeinde uygulanan tek eksenli basınç deneyi sonuçlaını göstemektedi. Şekil 7. Alınan Jet Gout kaot numuneleinin tek eksenli basınç mukavemeti sonuçlaı. Hesapta tahkik edilecek Jet Gout düzeni 800mm çapında.5mx.5m aalıkta tekil kolon uygulamalaı şeklindedi. Şekil 7 deki test sonuçlaının otalama değei 6.0MPa alındığında emniyetli basınç mukavemeti olaak, malzeme güvenlik faktöü olaak.0 kullanılması duumunda, 3.0MPa elde edilmektedi. Bu basınç mukavemeti değeine kaşılık gelen elastisite ve kayma modüllei, Fomül 7 yadımıyla sıasıyla 8,90MPa ve,730mpa dı. Bu binada geçekleştiilen kayma dalgası hızı ölçümlei ilk 0m deki zemin tabakası için otalamada 0m/s kayma dalgası hızını işaet etmektedi. Bu duumda elde edilecek zemin maksimum kayma modülü (G s ) ve kayma modülü oanı (G ) aşağıdaki şekilde hesaplanabilecekti: G ρ V s kPa 730 G (5)

8 Buada, ρ; ilgili zemin tabakalaının otalama yoğunluğunu (t/m 3 ) temsil etmektedi. Biim alan oanından yola çıkaak alan ye değiştime oanı da şu şekilde bulunabilecekti (Fomül 8): 0.8 a π (.5.5) % 8 4 (6) Budan Şekil 5 yadımıyla %8 alan değişim oanı ve kayma modülü oanı 3 e kaşılık gelen çevimsel geilim azalım oanı ( R ) 0.30 metbesinde beklenmektedi. Bu duumda özet olaak depemden doğan zemin kayma geilmeleinin %70 inin Jet Gout kolonlada yoğunlaşacağı ve ancak %30 unun kolonla aası zemine aktaılacağı sonucu çıkmaktadı. Bu sondajla için geçekleştiilen özel tek boyutlu saha tepki analizleinin bi otalaması olaak, sıvılaşma potansiyeli göülen ilk 0m lik tabakada, en olumsuz duumda 60kPa metebesinde bi maksimum depem kayma geilmesi beklenmesi geektiğini göstemektedi. Bu duumda Fomül yadımıyla, otalama kayma geilmesi bu maksimum değein %65 i metebesinde, yani yaklaşık 40kPa civaındadı. Biim alana gelen 40kPax0.70x.5mx.5m75kN metebesinde bi kayma kuvvetinin 800mm çapındaki kolon kesitince güvenli olaak taşınması geekmektedi. Bu tahkik için Fomül 4 ün kullanılması duumunda: V π N 6kN 75kN (7) olduğundan sistem güvenlidi. on aşamada statik yükle altında sistemin güvenililiği yeteli bulunmuş ve kolon uygulama çapı ve aalığı uygun göülmüştü. Şekil 8 kapsamında da çevimsel geilme azaltım faktöü uygulanması duumunda sıvılaşma iskinin nasıl azaldığı gösteilmektedi. Kısaca yukaıdaki hesabın tekalanması halinde elde edilecek eşik değe PT dabe sayısı ve kayma dalgası hızlaı (P Logging) altında kalan bölgele sıvılaşma iski olan noktalaı ve üstünde kalanla ise bu iskin uzaklaştııldığı noktalaı göstemektedi. Alınan zemin numuneleinden elde edilen elek analizi ve hidomete sonuçlaı No.00 elek altında kalan malzemenin %5-75 aalığında ve silt yüzdesi daha yüksek olduğunu göstemektedi. Aşağıdaki eğile No.00 elek altında kalan malzemenin %35 olduğu duum için düzenlenmişti. Analizlede kullanılan çevimsel geilme oanlaı Ove Aup & Patnes Ltd (000) apoundan alınmıştı. Yapılan zemin ıslah çalışmalaı yüzeyden maksimum 5m deinliğe kada etki ettiğinden ve bu deinliğin altındaki zemin tabakalanmasında hidomete analizlei %0 nin üzeinde kil muhtevası göstediğinden, bu deinliğin altında sıvılaşma iski göülmemişti. Şekil 8. Zemin islahı öncesi ve sonası sıvılaşma güvenliği analizleinin simulasyonu. 5. ONUÇ ve ÖNERİLER Günümüzde lojistik açıdan önemli bölgelede boş yatıım sahalaının gideek azalması ve insanlaın baınma ve yatıım amaçlaı için belli bölgelede yoğunlaşmalaı inşaat sahası olaak kullanılabilecek alanlaın giişimcile için gideek azalmasına sebeb olmaktadı. Bu duumda ise sahalaın zemin ve depem mühendisliği açısından incelenmesini takiben çoğu zaman uygun bi zemin ıslah metodunun seçimi geekmektedi. 8

9 Bu makalede vugulanan iki zemin ıslah metodundan Jet Gouting tekniği, ülkemizde özellikle son beş yılda önemli uygulama alanı bulmuş, bu ekipmanlaa yatıım yapan ve tasaımlaında bu tekniği kullanan fima sayısında önemli atışla gözlemlenmişti. Gene benze bi mantıkla fakat düşük basınçla uygulaması geçekleştiilen Deep Mixing tekniği için geekli ekipman altyapısı ülkemizde mevcut bulunup dünyadaki genel yönelimlee benze şekilde onun da geniş uygulama alanı bulacağına inanılmaktadı. Yukaıda öneilen hesap yöntemi kısaca, depem duumunda oluşacak kayma geilmeleinin biim alan içeisinde ünifom olaak, yüksek kayma modüllü kolonla ve bu elemanlaı çeveleyen zemin aasında kayma modüllei oanında dağılacağı kabulüne dayanmaktadı. Bu bakımdan öneilen metodun uygulamada ekonomik ve güvenli sonuçlaın elde edilmesinde yaalı olacağı beklenmektedi. İki veya üç boyutlu onlu Elemanla Metodu veya onlu Fakla Metodu modellei ile yukaıda yapılan kabullein kontolü faydalı olacaktı. Öneilen yöntemin patikte kullanımı ile ilgili bi önek Fod Otosan Gölcük ahasında yapılan zemin sondaj çalışmalaı baz alınaak gösteilmişti. Bu makalede geliştiilen yöntem gibi öneilein geçek davanışı ne kada yansıttığının gösteilmesinde bilgisaya simulasyonlaı olduğu kada benze vaka analizleinin incelenmesi de önemlidi. Teşekkü Bu makalede özetlenen çalışmala Boğaziçi Ünivesitesi Fen Bilimlei Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü için hazılanan bi doktoa çalışmasından alıntıla yapılaak hazılanmıştı (Özsoy, 00). Yazala doktoa tezi kapsamında ye alan vaka analizinde yaalanılan bilgi ve çalışmalaın akademik amaçlala kullanımında göstediği anlayış için Fod Otosan Otomotiv anayi AŞ, Aup Mühendislik & Müşavilik Ltd Şti ve Boğaziçi Ünivesitesi ne teşekkü edele. 6. KAYNAKLAR ACI (99). Building Code Requiements fo tuctual Concete, Ameican Concete Institute, UA. Dugunoğlu, H.T., Kulaç, H.F., İkiz,., Kaadayıla, T. (99). Taş Kolonla ile Zemin Islahı Üzeine Bi Uygulama. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 4. Kongesi, İTÜ, Cilt, p Hayden, R., Baez, J. (994). tate of Pactice fo Liquefaction Mitigation in Noth Ameica, Tsukuba City, Japan. Idiss, I.M. (00). Review of Field-Based Pocedues fo Evaluating Liquefaction Potential Duing Eathquakes, ICE Meeting, London, UK, 3 st of July. Intenational Navigation Association. (00). eismic Guidelines fo Pot tuctues, Woking Goup No.34 of the Maitime Navigation Commission, A.A. Balkema Publishes, Nethelands. Ohta, Y., Goto, N. (978). Empical hea Wave Velocity Equations in tems of Chaacteistic oil Indices. Eathquake Engineeing and tuctual Dynamics, Vol.6, p Ove Aup & Patnes Intenational Ltd. (000). Geotechnical Intepetative & Foundation Design Repot. Pepaed by Bid, J. & Lubkowski, Z.A., AupGeotechnics, London. Özsoy, M.B., 00. The Mitigation of Liquefaction by means of oil Impovement Techniques, Ph.D. Thesis, Boğaziçi Univesity, Istanbul, Tükiye. eed, H.B., Idiss, I.M. (97). implified Pocedue fo Evaluating oil Liquefaction Potential, Jounal of the oil Mechanics and Foundations Division, ACE, p eed, R.B., Çetin, K.O., Moss, R.E.. (00). Recent Advances in oil Liquefaction Engineeing and eismic ite Response Evaluation, emina on Geotechnical Eathquake Engineeing and Micozonation, Istanbul, 3-4 August. hake (99). A Compute Pogam fo Conducting Equivalent Linee ite Response Analysis of Hoizontally Layeed oil Deposits, Use Manual, Univesity of Califonia Bekeley. Youd, T.L., Idiss, I.M., Andus, R.D., Aango, I., Casto, G., Chistian, J.T., Doby, R., Finn, W.D.L., Hade, L.F.J, Hynes, M.E., Ishihaa, K., Koeste, J.P., Liao,..C., Macuson, W.F.III., Matin, G.R., Mitchell, J.K., Moiwaki, Y., Powe, M.., Robetson, P.K., eeed, R.B., tokoe, K.H.II. (997). ummay Repot, Poceedings of the NCEER Wokshop on Evaluation of Liquefaction Resistance of oils, Buffalo, UA. 9

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi Uludag.Üniv.Zi.Fak.Deg., 25) 19: 23-36 Sonlu Elemanla Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bi Silindiik Bounun Geilme Analizi Muhaem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Taım, anayii ve konut ektöünde kullanılan, ıvı ve gaz iletim

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( ) TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn

Detaylı

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLEİ DEGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (41-46)

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı

Detaylı

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler Afyon Kocatepe Üniesitesi Fen Bililei Degisi Afyon Kocatepe Uniesity Jounal of Sciences AKÜ FEBİD () 59 (-9) AKU J. Sci. () 59 (-9) Bou İçeisindeki Bi Akış Pobleine Ait Analitik e Nüeik Çözüle Eine Ceyan,Muhaet

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SONLU FARKLAR YÖNTEMİ İLE ÇOK YÜKSEK FREKANSLI ELEKTROMANYETİK DALGA ALANI HESABI Azu KOÇASLAN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DÖNEN SİLİNDİRLERDE ELASTİK GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DÖNEN SİLİNDİRLERDE ELASTİK GERİLME ANALİZİ XVIII. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 6-30 Ağustos 013, Celal Baya Ünivesitesi, Manisa FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DÖNEN SİLİNDİRLERDE ELASTİK GERİLME ANALİZİ Ali Kuşun *, Eme Kaa *, Halil Aykul *, Muzaffe

Detaylı

ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ

ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ Uludağ Ünivesitesi Mühendislik Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 9, Sayı, 004 ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ M Tahi ALTINBALIK Yılmaz ÇAN

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU

BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU P AM U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G F A C U L T Y M Ü H E N D İ S L İK B İ L İM L E R İ D E R G

Detaylı

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ Ahmet TÜRER*, Hüseyin KAYA* *Ota Doğu Teknik Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankaa ÖZET Köpülein yapısal duumu hakkındaki değelendimele

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING

SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING Utkan MUTMAN -1, Aydın KAVAK -1 Posta Adresi: 1- KOU Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr.

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr. Düşük Güçlü Uygulamala için Konvansiyonel Senkon Geneatöle ile Süekli Mıknatıslı Senkon Geneatölein Kaşılaştıılması Compaison of Conventional Synchonous Geneatos and emanent Magnet Synchonous Geneatos

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ

ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. De. J. Fac. Eng. Ach. Gazi Univ. Cilt 8, No 4, 33-44, 003 Vol 8, No 4, 33-44, 003 ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı Temel emin etkileşmei; otuma ve yapı haaı Foundation oil inteaction; ettlement and tuctual damage Altay Biand Otadoğu Teknik Üniveitei, Ankaa, Tükiye ÖZET: Oganik eminlein valığı dışında yapı haaında genelde

Detaylı

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar:

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar: Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kllanılan Temel Matematiksel Fonksiyonla: Unit Step fonksiyon, Implse fonksiyon: Unit Step Fonksiyon: Tanim: Unit Step fonksiyon aşağıdaki gibi iki şekilde tanımlanabili

Detaylı

SİLİNDİRİK MAKARALI RULMANLAR - E SERİLERİ

SİLİNDİRİK MAKARALI RULMANLAR - E SERİLERİ SİLİNDİRİK MAKARALI RULMANLAR - E SERİLERİ Dünyanın önde gelen ulman, linee teknoloji paçalaı ve dieksiyon sistemlei üeticileinden bii olaak; müşteileimizin hızlı kaa veme süeci, zamanında teslimat ve

Detaylı

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p VİDALA VE CIVAALA d : Miniu, inö yada diş dibi çapı (=oot) d : Otalaa, noinal çap yada böğü çapı (=ean) d : Maksiu, ajö çap, diş üstü çapı λ : Helis açısı p : Adı (p=pitch) l (hatve): Civatanın bi ta dönüşüne

Detaylı

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI 11 Ekim 2011, Ankaa Hüseyin ALTUNTAŞ Piyasa Mali Uzlaştıma Mekezi Gündem Uzlaştıma Uzlaştıma Süeçlei Gün Öncesi Piyasası

Detaylı

İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Uludağ Ünivesitesi Mühendislik-Mimalık akültesi Degisi, Cilt 17, Sayı, 1 ARAŞTIRMA İKİ BOYUTLU DİREKT DİNAMİK PROBLEMİN ANALİTİK ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Gökhan SEVİLGEN Özet: Bu çalışmada, m kütleli paçacığın

Detaylı

JET GROUT KOLONLARIN ZEMİN ISLAHINDA KULLANIMI VE KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ BİR VAKA ANALİZİ

JET GROUT KOLONLARIN ZEMİN ISLAHINDA KULLANIMI VE KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ BİR VAKA ANALİZİ Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi 16-17 Ekim 2014, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara JET GROUT KOLONLARIN ZEMİN ISLAHINDA KULLANIMI VE KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ BİR VAKA

Detaylı

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi Degisi 30 (3) 151-157, 004 ORİJİNAL YAZI Sağlık Kuumlaında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştiilen Ölçek İlke ERCAN, Bülent EDİZ,

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK 31 ARALIK 216 HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU kamuya açıklanan

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ VE PERFORMANS TAHMİNLERİNDEKİ BELİRSİZLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ VE PERFORMANS TAHMİNLERİNDEKİ BELİRSİZLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ _ 209 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ VE PERFORMANS TAHMİNLERİNDEKİ BELİRSİZLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa ONUR Hülya SARAK Abduahman SATMAN ÖZET Jeotemal ezevualaın üetim potansiyeli ve südüülebililiğinin

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi Latex 3000 Yazıcı seisi Kuulum Yeini Hazılama Denetim Listesi Telif Hakkı 2015 HP Development Company, L.P. 2 Yasal bildiimle Bu belgede ye alan bilgile önceden habe veilmeksizin değiştiilebili. HP üün

Detaylı

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3 Düzce Akçakoca Ereğli Yolu Km: 23+770 23+995 Dayanma Yapısı Taban Zemini İyileştirme Analizi Düzce Akçakoca Ereğli Road Km: 23+770 23+995 Retaining Structure Ground Improvement Analysis Anıl ERCAN 1 Özgür

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ * ERBAŞ, M.K., GÜÇLÜ, M., ZORBA, E., İlköğetim 8. Sınıf Öğencileinin Anne-Baba Tutumlaının, Psikomoto Becei Düzeyleine Etkisi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi, 2012, X (4) 131-138 İLKÖĞRETİM

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org Eleconic Lees on Science & Engineeing 5 9 Available online a www.e-lse.og adial Change Of oos Wih Acive Balancing ings Davu Edem ŞAHİN a*, İbahim UZAY b a Bozok Univesiy, Fen Bilimlei Ensiüsü, 66, Yozga,

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü Fıat Üniv. Fen ve Müh. Bil. De. Science and Eng. J of Fıat Univ. 18 (1), 69-8, 26 18 (1), 69-8, 26 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü Ekan DENİZ ve Hüeyin ALTUN Fıat

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet)

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet) Oman Endüsti Mühendisliği ölümü TESİS PLNLM asınav 14.11.2016 15:00 Öğenci No: İmza dı Soyadı: SORU 1. ltenatif işletme büyüklükleinin optimum kapasiteye göe aşıı veya eksik olmasının işletme açısından

Detaylı

Geoteknik Mühendisliği

Geoteknik Mühendisliği Geoteknik Mühendisliği 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Paslı çelik Hala çelik Çelik Çelik 2 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Beton Beton Hala beton 3

Detaylı

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A.

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A. FİZ12 FİZİK-II Ankaa Ünivesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Gubu 214-215 Baha Yaıyılı Bölüm-III Ankaa A. Ozansoy Bölüm-III: Gauss Kanunu 1. lektik Akısı 2. Gauss Kanunu 3. Gauss Kanununun Uygulamalaı

Detaylı

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi En Küçük Kaele Ve oplam En Küçük Kaele Yöntemlei İle Defomasyon nalizi Mustafa CR,evfik YN, Ohan KYILMZ Özet u çalışmada, oplam En Küçük Kaele (EKK) yönteminin defomasyon analizinde uygulanması, elde edilen

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN Ders İçeriği Kıvam (Atterberg) Limitleri Likit Limit, LL Plastik Limit, PL Platisite İndisi,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKROSULAMA LATERAL BORULARINDA İDROLİK ESAP METOTLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ VE ÇOK ÇAPLI BORULAR İÇİN LİNEER ÇÖZÜM METODU DOKTORA TEZİ Y. Müh.

Detaylı

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com Sonuç Bildigesi https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitte.com/bzcocuk https://instagam.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com 20 ICT Summit NOW - Bilişim Zivesi nin 14 yılda bize kazandıdığı uzmanlık

Detaylı

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI A.Teciyanlı*, O.Uçak*, T.Kılınç*, R.Çına, İ.Özkan *TÜBİTAK-UZAY ODTÜ/ANKARA, BURULAŞ, Nilüfe/BURSA alpe.teciyanli@uzay.tubitak.gov.t

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu Çapaz Masualı Rulman Seisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndüme Yataklaı Mükemmel bi dönme doğuluğu KATALOG No.382-1TR İçindekile Çapaz Masualı Rulman Seisi Yapı ve Özellikle... S.2-3 Tüle ve Özellikle...

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org.

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org. DNS temellei ve sunucusu Devim GÜNDÜZ TR.NET devim@ope.metu.edu.t http://semine.linux.og.t http://belgele.linux.og.t Giiş Bu seminede, aşağıdaki konula anlatılacaktı: DNS Nedi? DNS Yapısı nasıldı? Ne zaman

Detaylı

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye Eğisel haekee çok sık kullanılan anımladan bii de yöünge değişkenleini içei. Bunla, haekein he bi anı için ele alınan bii yöüngeye eğe, diğei ona dik iki koodina eksenidi. Eğisel haekein doğal bi anımıdıla

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

HİDROLİK. Ders Notları. Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK - Yrd.Doç.Dr. Umut OKKAN

HİDROLİK. Ders Notları. Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK - Yrd.Doç.Dr. Umut OKKAN Balıkesi Ünivesitesi İnşaat Mühendisliği Bölüü HİDROİK Des Notlaı Yd.Doç.D. Nuay GEDİK - Yd.Doç.D. Uut OKKAN Balıkesi Ünivesitesi, İnşaat Müh. Bölüü Hidolik Anabili Dalı Balıkesi Ünivesitesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda,

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda, ENJEKSİYON Buradaki amaç zeminin ya da kaya kütlesinin mühendislik özelliklerini iyileştirmektir. Nitekim bu iyileştirme zeminin gerilmedeformasyon ve dayanım gibi mekanik özellikleri ile geçirimlilik

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI HIZININ TESPİTİ Doç. D.. Ail YÜKSELEN Temmuz 997 SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI

Detaylı

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ ÖÜM 6. MANEVRA 6.. GĐRĐŞ üm deniz aaçlaı için temel dizayn geekleinden biisi yeteli manea kabiliyetine sahip olmaktı. Manea kabiliyeti temel olaak geminin istenen bi yönde kontollü şekilde yön değiştiebilmesini

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI KİLLİ ZEMİNLEE OTUAN MÜNFEİT KAZIKLAIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL POGAMI KULLANILAAK HESAPLANMASI Hanifi ÇANAKCI Gaziantep Üniersitesi, Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 27310 Gaziantep Tel: 0342-3601200

Detaylı

IV. BÖLÜM SULARIN DERLENMES (KAPTAJ)

IV. BÖLÜM SULARIN DERLENMES (KAPTAJ) IV. BÖLÜM SULARIN DERLENMES (KAPTAJ) 4.1 MENBA SULARININ DERLENMES Menbala (pına) yealtı sulaını taıyan tabakanın hehangi bi ekilde ye yüzeyine çıkması sonucu oluu. Böylece yealtı suyu kendiliinden yeyüzüne

Detaylı

JETGROUT KOLON YÖNTEMİ İLE ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ YAPILMASI

JETGROUT KOLON YÖNTEMİ İLE ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ YAPILMASI İZMİR İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SEMİNERİ JETGROUT KOLON YÖNTEMİ İLE ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ YAPILMASI Ramazan YILDIZ İnş.Müh./Şirket Ortağı. JETGROUT KOLON Jetgrout kolon uygulamaları ülkemizde rasyonel olarak

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_7 INM 308 Zemin Mekaniği Yanal Zemin Basınçları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta 1: Hafta 2: Hafta

Detaylı

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Refah Ekonoisinin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en etkin (optiu) bi şekilde dağılasını sağla. Topla net fayda (Topla Fayda-

Detaylı

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi * Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Degii 3 (3) 53-57, 005 ORİJİNAL YAI Tükiye deki Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmei * Şengül CANGÜR, Deniz SIĞIRLI, Bülent EDİ, İlke ERCAN, İmet KAN Uludağ

Detaylı