K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT"

Transkript

1 K L TLEME ET KETLEME LOTO LOCKOUT TAGOUT

2 1.Ad m: Yaz l prosedürleri oluflturun Tüm tehlikeli enerji noktalar n saptay n ve bunlarla ilgili prosedürleri oluflturup yaz l flekle dönüfltürün. Bu ad m, o noktadaki tüm ekipmanlar için kapatma ifllemi s ras nda haz rl k, izolasyon, kilitleme / etiketleme, kalm fl enerjinin boflalt lmas ve enerjinin tamamen kapat ld n n teyit edilmesini kapsar. 2.Ad m: Çal flanlar n e itilmesi Tüm ilgili ve yetkili personelin yaz lm fl olan prosedürleri ö renmelerini ve benimsemelerini sa lay n. Ne & Nas l & Yöntemler 3.Ad m: Prosedürleri uygulamaya bafllay n Brady, prosedürlerin uygulanmas için elektrik, mekanik ve pnömatik alanlarda gerekli kilit, etiket, iflaret ve benzeri ekipmanlar sa lamaktad r. K L TLEME ET KETLEME Baflar l bir kilitleme-etiketleme ugulamas için 7 ad m. 1.Ad m: Haz rl k Enerji kaynaklar n n kapat lmas için gerekli haz rl klar yap n. Var olan enerjileri ve do urabilece i tehlikeleri saptay n. Enerji kaynaklar n kapatacak noktalar bulun. 2. Ad m: Bilgilendirme Etkilenebilecek tüm ilgili çal flanlar, yap lan ifller ve enerjilerin kesilmesi hakk nda bilgilendirin. 3. Ad m: Kapatma Ekipman veya makinay kapat n. 4. Ad m: Kilitleme Tüm enerji kaynaklar n Brady nin uygun kilit, asma kilit ve etiketlerini kullanarak kilitleyin ve tekrar enerji verilmesini önleyin. 5.Ad m: Test Tüm ekipmanlar kontrol ederek hiç enerji kalmad ndan emin olun. 6.Ad m: fllemin Yap lmas Bak m veya servisi gerçeklefltirin. 7.Ad m: Devreye Al n fllem bittikten sonra herfleyin eski haline getirildi inden, kilitleme ekipmanlar n n tümüyle ç kar ld ndan ve enerjilerin verilmeden tüm ilgililerin bilgilendirildi inden emin olun. Kilitleme etiketleme E itim DVD si ISIG alan nda sorumlu ve yetkilli kifliler için, AB yönetmelikleri de içeren, komple e itim cd leri. 2 9 Temel Ad m Tüm ISIG yöneticileri için ideal bir baflvuru arac d r. Kilitleme ve etiketleme konusunda temel ad mlar oluflturan prosedürleri aç klayarak, size kendi prosedürlerinizi haz rlamakta yol gösterecektir. Kilitleme etiketleme nedir, nas l ve ne zaman yap l r? Tehlikeli enerjileri kontrol alt na alman n 6 ad m Enerjileri tekrar devreye almak için 3 ad m Süresi 14dk, Konuflma dili: ingilizce Yaflam için Etiketleme Kilitleme CD de di er kiflilerin trajik olaylar ndan ders almak için, 4 adet geçmiflte yaflanm fl gerçek olaylar sahnelenmektedir. Her olay n arkas ndan, kazalar n nas l önlenebilece i analiz edilmektedir. Yeni veya tecrübeli, tüm çal flanlara uygundur. Süresi 19dk, Konuflma dili: ingilizce

3 Risk Tipi MEKAN K R SKLER Uygulama Küresel Vana B çakl, Pistonlu, Glob, Çok turlu, Sürgülü (Sürgülü olarak kullan lmaktad r) Kelebek Vanalar Tip Sabit Kapal Kapal Aç k/kapal Brady Küresel Vana Kilidi zolasyonlu Küresel Vana Kilidi Prinzing Küresel Vana Kilidi Ayarlanabilir Aç k/kapal Üniversal Kilit 4 Ayarlanabilir Ayarlanabilir Sabitleme Pozisyon Tümü Tümü Gaz Tüpler Ayarlanabilir Tümü Pnömatik Sabit Kapal Önerilen Kilit Standart Sürgülü Vana Kilidi Ayarlanabilir Sürgülü Vana Kilidi Mini Kablolu Kilit Scissor-Lok Brady Kablolu Kilit Pro Lock II Çok Amaçl Kablolu Kilit Kelebek Vana Kilidi Üniversal Kilit Silindir Tank Kilidi Gaz Silindir Kilidi Pnömatik Kilit Elektrik / Pnömatik Ba lant Kilidi Sayfa K L TLEME ET KETLEME Uygulama Önerilen Kilit Sayfa Elektrik / Pnömatik Kilit 11 Fifller Fifl Kilidi 11 Hubbell 11 ELEKTR K R SKLER Panolar Mini Kablolu Kilit Scissor-Lok Brady Kablolu Kilit Pro Lock II Çok Amaçl Kablolu Kilit Geçirgen Olmayan Çoklay c Nylon Çoklay c Minyatür fialter / Sigorta Kilidi Sigorta ve fialteler Üniversal Multipole fialter Kilidi Ekonomik Multipole fialter Kilidi Tekli fialter Kilidi Deliksiz fialter Kilidi Büyük Boy fialter Kilidi 13 3

4 K L TLEME ET KETLEME Mekanik Riskler Universal Üniversal Kilit: Tek Cihazla Çok Tip Kilitleme mkan! Üniversal kilit, çeflitli tip ve boyuttaki vanalar kilitleyecebilece iniz modüler bir çözümdür. Baflka hiç bir aparat bu esnekli i ve güvenli i sa lamamaktad r. Büyük ve küçük olmak üzere 2 boyu vard r Modüler olmas yat r m n z n ekonomik olmas n sa lar Büyük boy kollar ve kilitlenmesi zor noktalar da güvenlik alt na alabilirsiniz. Aç k a zl k skaç sayesinde genifl ve kapal vana tutamaçlar n kilitlemek mümkün olmaktad r. Vanalar aç k ve kapal pozisyonda kiltleyebilir Endüstriyel kullan mda sa laml k, kimyasalllara ve korozyona dayan kl l k için paslanmaz çelik ve sert plastikten imal edilmifltir. Asma kilit: maximum çap 9mm - min. çengel aral 20 mm Aç klama Küçük Üniversal Kilit K skaç Modülü Büyük Üniversal Kilit K skaç Modülü Küçük Sabitleme Kolu Büyük Sabitleme Kolu metre kaplamal kablo Kablo çap 3.25 mm Maksimum vana kolu eni: Küçük Kilit: 25 mm Büyük Kilit: 41 mm Üniversal Lockout ile kullan c alternatifli aksesuar seçeneklerinden kendisi için gerekli en uygun çözümü olufltur. Resimde görüldü ü üzere çeflitli modüllerden oluflur. Kolayca sökülerek istenilen aksesuar yerlefltirilerek tekrar bir araya getirilir. Maksimum vana kolu kal nl : Küçük Kilit: 19 mm Büyük Kilit: mm ki farkl tipi küresel vanalar n aç k,kapal veya belirli bir ara pozisyonda kilitlenmesini sa lar. Kablo aksesuar kullan larak turlu vanalar kilitleyebilirsiniz. K skaç, kelebek vanalar n iki kolu aras na girerek, alt kolun s k lmas n önler Kollar, vanan n tam aç k veya tam kapal haricinde ara pozisyonda da tutabilmeyi sa lar Kablo aksesuar kullan larak vanalar kilitleyebilirsiniz. Kollar 3-4 ve 5 yollu vanalar kilitlemekte veya proses kontrol amaçl belirli bir pozisyonda tutmay sa lar. 4

5 Kapal pozisyonda kullan lan kilitler Brady Küresel Vana Kilidi Kapal pozisyon için kullan l r Kol uzunlu u 76mm ye kadar olan tüm küresel vanalarda kullan l r A rl az ve basit kullan ml d r 2 farkl tipi vard r Mekanik Riskler Küresel Vana Boyut Minimum Malzeme vana kolu Çengel aç kl mm 25 mm Nylon TM mm 19 mm Çelik mm 19 mm Çelik mm 19 mm Çelik A B C D E F G G adets Ø K L TLEME ET KETLEME Izolasyonlu Küresel Vana Kilidi zolasyonlu Kullan m kolay Kapal pozisyonda kilitler K r lmaya, afl nmaya ve kimyasallara dayan kl sert polipropilenden imal edilmifltir Çok farkl s de erlerine dayan r (-46 ile183) Asma kilit: max. çap 7mm, min. çengel aral 20 mm En (A) Yüksek. (B) Kol Uzunlu u (C) Kilit Deli i (D) mm 125 mm 190 to 250 mm 8 mm Aç k ve kapal pozisyonda kullan lan kilit Prinzing Küresel Vana Kilidi Küçük kilit mm çap ndaki borulardaki vanalar aç k veya kapal pozisyonda kilitleyebilir Büyük kilit mm çap ndaki borulardaki vanalar kapal pozisyonda kilitleyebilir Hafif ve kullan m kolayd r Kilidin 2 parças aras na s k flt r lan vana kolu, kilitlendi i pozisyondan çevrilemez Çok sert polipropilenden imal edilmifltir Asma kilit: max. çap 7mm, min. çengel aral 20 mm Min. Kilit aç kl : 38 mm Tip K rm z Mavi Yeflil Sar Küçük Büyük Farkl renk kullan m önerileri için bkz. sayfa 6 5

6 K L TLEME ET KETLEME Mekanik Riskler Sürgülü Vana Ayarlanabilir Sürgülü Vana Kilidi 2,5 ile 16,5 cm aral ndaki vanalara uygundur. Çeflitli vana boyutlar için tek kilit = Ekonomik Dayan kl polipropilen Çok farkl s de erlerine dayan r (-45 ile182) Asma kilit: max. çap 7mm, min. çengel aral 20 mm : Standart Sürgülü Vana Kilidi 2,5 ile 32 cm aral ndaki vanalara uygun boylar vard r Kimyasallara dayan kl sert polipropilenden imal edilmifltir Çok farkl s de erlerine dayan r (-30 ile150) 5 boy ve 4 rengi mevcuttur Asma kilit: max. çap 6,5mm, min. çengel aral 38mm Simit çap (mm) K rm z Sar Yeflil Mavi ve daha büyük olanlar için kablolu kilitlere bak n z Simit Boyutlar (mm olarak) çap A B C D E F G mm mm mm mm mm Neden de iflik renkler kullanm yorsunuz!!!! Aç k ve kapal vanalar için farkl renkler > K rm z :Kapal Yeflil:Aç k Risk seviyelerine göre > K rm z : Yüksek Risk Mavi :Düflük Risk Vanadan geçen malzemeye göre > Sar :Gaz Yeflil:Su Farkl bak m gruplar için > K rm z :Elektrik Mavi:Mekanik 6

7 Çok Amaçl Kablolu Kilit Mekanik Riskler Sürgülü Vana Vanalardan flalterlere kadar çok farkl alanlarda kilitleme yapabilir Bir çok nokta için tek kilit = ekonomik Amac n za uygun olarak farkl kablo tiplerinden seçebilirsiniz Avuca oturan ergonomik yap s ile kabloyu s k hale getirmek çok daha kolayd r Kabloyla gövde tek parça oldu u için kolay tafl n r. K r lmaya, afl nmaya ve kimyasallara dayan kl sert nylondan imal edilmifltir 1,59 ile 4,77 çap ndaki kablolarla kullan labilir. 4 Asma kilit tak labilir Asma kilit: maksimum çap 7mm, min. çengel aral 20 mm K L TLEME ET KETLEME Aç klama ÇAKK - letken olmayan Nylon Kablolu (2.44 m) ÇAKK - Vinyl Kapl Metal Kablolu (2.44 m) letken olmayan Nylon Kablo Opsiyonlar Aç klama Çap Nylon Kablo 2.44 m 3.18 mm Nylon Kablo 3.65 m 3.18 mm Metal Kablo Opsiyonlar Aç klama Çap Vinyl Kapl Metal Kablo 2.44 m 4.76 mm Vinyl Kapl Metal Kablo 3.65 m 4.76 mm Aç klama Gövde Boyutlar Kablo Boyutlar Mini Kablolu Kilit - Çelik Kablolu Ø 10 cm x 4.5 cm D Ø 1.6 mm x 2.44m Mini Kablolu Kilit - Nylon Kablolu Ø 10 cm x 4.5 cm D Ø 1.6 mm x 2.44m Mini Kablolu Kilit Vanalardan flalterlere kadar çok farkl alanlarda kilitleme yapabilir Bir çok nokta için tek kilit = ekonomik Avuç içi kadard r ve kolayl kla her yere s abilir Kablo, siyah dü meye bas nca flerit metre gibi içeri çekilir, kablonun ayr olmas durumundaki s k nt lar olmaz Bu mekanizma ayn zamanda kablonun s k hale getirilmesini çok kolaylaflt r r Vinyl kapl paslanmaz çelik kablo ve iletken olmayan nylon kablo opsiyonlar vard r K r lmaya, afl nmaya, farkl s lara ve kimyasallara dayan kl d r 6 Asma kilit tak labilir Asma kilit: maksimum çap 7mm, min. çengel aral 20 mm Üniversal Vana Kilidi Ba layarak kilitleme uygulamalar için Üniversal kilidi ve kablo aksesuar n da kullanabilirsiniz. 4. sayfada Üniversal kilidin detaylar anlat lmaktad r. Aç klama Küçük Üniversal Kilit K skaç Modülü Büyük Üniversal Kilit K skaç Modülü mt Kaplamal Çelik Kablo 7

8 K L TLEME ET KETLEME Mekanik Riskler Sürgülü Vana Brady Kablolu Kilit Vanalar, gaz vanalar n, elektrik flalterlerini kilitleyebilir 1.8 ve 3 metre çelik kablo ve çok özel kilidiyle birlikte kullan l r 2 noktadan geçirilen kablo s k laflt r ld ktan sonra kilit sistemiyle sabitlenir 6 Asma kilit tak labilir Asma kilit: maksimum çap 9 mm, min. çengel aral 15 mm Aç klama Brady kablolu kilit m kablo lave kablo 1.8 m Brady kablolu kilit + 3 m kablo lave kablo 3 m SCISSOR-LOK Model Kilit Ayn anda birden fazla vanay kilitleyebilir Vanalar, gaz vanalar n, elektrik flalterlerini kilitleyebilir K r lmaya, afl nmaya ve kimyasallara dayan kl sert nylondan imal edilmifltir 2 noktadan geçirilen kablo s k laflt r ld ktan sonra kilit sistemiyle sabitlenir Kablo ve kilit farkl flekillerde kullan labilir (bkz. Resimlerdeki örnekler) 0,91 ve 3,04 metre vinyl kapl çelik kablo opsiyonu vard r Farkl kablo kullan lmak istenirse kablo d fl çap 4,76 mm veya daha ince olmal d r 3 Asma kilit tak labilir Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 19,5 mm Aç klama Scissor Lok m Scissor Lok - 3 m PRO-LOCK II Model Kilit Sadece kendi özel aparat ile aç l p kapanabilir Küçük ve hafiftir Çelik ve güçlendirilmifl polipropilen alafl m ndan yap lm flt r UV fl klar na dayan kl d r Kablo uzunlu u 1,5 mt -55 ve 55 dereceye dayanabilir Asma kilit: maksimum çap 6,5 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama Malzeme Renk Pro-Lock m kablo Polypropylene ve Çelik K rm z Pro-Lock m kablo Polypropylene ve Çelik Yeflil Pro-Lock m kablo Polypropylene ve Çelik Sar Açma Kapama Aparat Polypropylene K rm z Açma Kapama Aparat Polypropylene Yeflil Açma Kapama Aparat Polypropylene Sar 8

9 Mekanik Riskler Kelebek Vana Kelebek Vana Kilidi Güçlendirilmifl polipropilen alafl m ndan yap lm flt r Yal tkand r ve geçirgen de ildir Afl nmaya ve k r lmaya dayan kl d r Solvent ve kimyasallara dayan kl d r - 46 ve 183 dereceye dayan kl d r 2 Asma kilit tak labilir Asma kilit: maksimum çap 8 mm, min. çengel aral 25 mm K L TLEME ET KETLEME 4 Renk Opsiyonu: KIRMIZI, SARI, YEfi L & MAV Farkl renk kullan m önerileri için bkz. sayfa 6 Renk K rm z Sar Yeflil Mavi A B C D 305 mm 70 mm 102 mm 9.5 mm Üniversal Kilit Üniversal kilidi kelebek vanalar kitlemek için de kullanabilirsiniz. K skaç, kelebek vanalar n iki kolu aras na girerek, alt kolun s k lmas n önler. Üniversal kilidin anlat ld 4. sayfada daha detayl bilgi bulabilirsiniz. Aç klama Küçük Üniversal Kilit K skaç Modülü Büyük Üniversal Kilit K skaç Modülü 9

10 K L TLEME ET KETLEME Mekanik Riskler - Gaz Tüpleri Silindir Tank Kilidi Silindir gaz tanklar n kilitler Gaz vanas n hapsederek eriflilmesini önler. Kullan m son derece basittir Dar alanlarda rahatl kla kullan labilir Vana bo az n n geçti i delik 31,5 mm çap ndad r Dayan kl polisitiren plastikten yap lm flt r 1 Asma kilit tak labilir Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama Silindir Tank Kilidi Gaz Silindir Kilidi Gaz vanas n hapsederek eriflilmesini önler. Kullan m son derece basittir Farkl çaplardaki vanalar için tek kilit yeterlidir 88 mm çap na kadar olan tüm vanalar kilitleyebilir Kullan m çok basittir 2 Asma kilit tak labilir Asma kilit: maksimum çap 6,5 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama Gaz Silindir Kilit Pnömatik Kilit Pnömatik enerjiyi, hat üstünde yap lacak masrafl ve zahmetli vanalara gerek kalmadan kilitler Bas nçl hava kaynaklar n n erkek ucuna uygulan r 6 mm, 9 mm ve 12 mm erkek uçlara uygulanabilir Kullan lmad zaman hava hortumu kilidin ortas ndan geçirilerek, kilit her zaman hortum üstünde b rak labilir 1 Asma kilit tak labilir Asma kilit: maksimum çap 6,5 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama Pnömatik Kilit 1ad./paket Pnömatik Kilit 6ad./paket 16. sayfadaki emniyet asma kilitlerini kullanabilirsiniz. 10

11 Elektrik / Pnömatik Ba lant Kilidi 89 mm çap na ve 127 mm uzunlu una kadar bilimum fiflleri, ba lant lar ve ayn zamanda pnömatik erkek uçlar kilitlemek için kullan l r Kilidin 2 ucu aç kt r 110 V 550 V fifllerde kullan labilir Polisitirenden imal edilmifltir Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama Elektrik / Pnömatik Kilit Elektrik Riskleri K L TLEME ET KETLEME Fifl Kilidi Kullan m son derece kolayd r Fifli kilitleyerek kullan m n engeller 2 farkl boyu vard r Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm maks kablo çap 22 mm Büyük Tip Boyut (mm) Kilit Deli i Küçük 50 x 50 x Büyük 80 x 80 x maks kablo çap 10 mm Küçük Boyutlar (mm olarak) A B C D E F G H I J K HUBBELL Modeli Kilit (endüstriyel fifl ba lant lar için) Fifli kilitleyerek kullan m n engeller 2 farkl boyu vard r Küçük boy: maks. çap 7 cm, maks. kablo çap 25 mm, uzunluk 12 cm Büyük boy: maks. çap 11,5 cm, maks. kablo çap 35 mm, uzunluk 25 cm Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm Tip Fifl Çap Fifl Uzunlu u Kablo çap Küçük 7 cm 12 cm 25 mm Büyük 11 cm 25 cm 35 mm Boyutlar (mm olarak) A B C D E F G H I J K L M N O P

12 K L TLEME ET KETLEME Elektrik Riskleri Üniversal multipole flalter kilidi, aralar nda bar olan ikili veya üçlü flalterleri kilitler. Üniversal Multipole fialter Kilidi GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryant, Westinghouse, General Switch Co..ile uyumludur Güçlendirilmifl nylondan imal edilmifltir Ara çubuk üzerine elle s k flt r lan vida ile kilitlenir. Bu flekilde flalter bir pozisyonda kal r, pozisyon de ifltiremez Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm Ambalaj adet /paket 16. sayfadaki emniyet asma kilitleriyle kullanman z öneririz. Ekonomik Multipole fialter Kilidi Ekonomik çözüm Multipole flalterler için tasarlanm flt r H zl ve kolay uygulan r Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama Ekonomik Multipole fialter Kilidi Tekli fialter Kilidi Dilinde delik olan flalter modellerinde kullan l r Çok kolay uygulan r. Dildeki 2 deli e sa dan ve soldan geçerek kilitler 2 farkl endeki delikler farkl flalterlerde kullan m sa lar Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm Ambalaj adet /paket Ad m 1 Ad m 2 Deliksiz fialter Kilidi Çok farkl modellerde kullan labilir 120V/277V ve 480V/600V flalterler için 2 farkl boyu vard r Çok kolay uygulan r. Güçlendirilmifl polipropilen ve camelyaf takviyeli nylondan imal edilmifltir fialter dili üzerinde elle s k flt r lan vida ile kilitlenir. Bu flekilde flalter bir pozisyonda kal r, pozisyon de ifltiremez Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm fialterleri bant veya etiketle kilitlemek hem emniyetli de ildir hem de yönetmeliklere uyumlu de ildir. Brady flalter kilidi güvenlik ve yönetmeliklere uyum aç s ndan idealdir. Aç klama Max. fialter Eni Ambalaj Volt 38 mm 1 adet Volt 38 mm 6/paket /600 Volt 16 mm 1 adet /600 Volt 16 mm 6/paket 12

13 Büyük Boy fialter Kilidi Elektrik Riskleri 480V/600V flalterler için 63.5 mm eninde, 22.2 mm kal nl ktaki boylara kadar kullan labilir fialter dili üzerinde elle s k flt r lan vida ile kilitlenir. Bu flekilde flalter bir pozisyonda kal r, pozisyon de ifltiremez Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm Ambalaj adet /paket K L TLEME ET KETLEME fialter Sabitleyici Kilit Büyük boy, uygun flekilli olmayan flalterleri kilitlemek için idealdir Sar kenar çubuklar arkalar ndaki güçlü kendinden yap flan tutkal ile panoya, tabana yap flt r l r Kilitleme çubuklar flalter dilini bir pozisyonda tutacak flekilde uygun delikten geçirilip kilitlenir Kilitleme çubuklar 190 mm uzunlu undad r Asma kilit: maksimum çap 6,5 mm, min. çengel aral 20 mm Kit Olarak Al n rsa Aç klama sar kenar ray, 1 k rm z sabitleme çubu u, 1 yeflil sabitleme çubu u, 1 duvar ask s K rm z sabitleme çubu u = OFF Yeflil sabitleme çubu u = ON fialter Sabitleyici Parçalar Aç klama Ambalaj mm K rm z sabitleme çubu u 5/paket mm Yeflil sabitleme çubu u 5/paket mm Sar kenar ray 2/paket Sabitleme çubu u duvar ask s 5/paket sabitleme çubu u ask s BRADY nin sundu u bilimum kablolu kilitler elektrik izolasyonunda da kullan labilir Mini Kablolu Kilit Sayfa 7 ye bak n z Çok Amaçl Kablolu Kilit Sayfa 7 ye bak n z 13

14 K L TLEME ET KETLEME Elektrik Riskleri Tie-Bar (TBLO) Pin-Out Standard (POS) Minyatür fialter / Sigorta Kilidi Güvenli ve etkili bir flekilde kilitler Bir çok sigorta ve flalter modelini, 4 farkl kilitten biriyle kilitlemek mümkündür Hiç bir ek alet gerektirmeden çok kolayl kla tak l r Camelyaf takviyeli nylondan imal edilmifltir Asma kilit: maksimum çap 6 mm Adet / paket Tip POS POS PIS PIS Adet / paket Tip POW POW TBLO TBLO Pin-In Standard (PIS) Pin-Out Wide (POW) Demo-Kit Hangi kilitten siparifl edece inize karar veremiyorsan z, 4 kilit tipinden birer adet içeren demo kitinden alman z öneririz Seçim Tablosu Marka Uç Model No. Tip Marka Uç Model No. Tip ABB 1 S POS ABB 1 F POS ABB 1 S251, S261, S POS ABB 1 S272, S POS ABB 3 S POS AEG 2 E82S PIS Allen-Bradley 1,2, CB1, 2, POS Buschmat 1 S POS Clipsal 1 4CB POS Clipsal 3 4CB POS E-T-A PIS E-T-A G POS FAZ 4 C POS FAZ 1 C POS GE Vynckier 3 Series E PIS GE Vynckier 3 Series G PIS GE Vynckier 4 Series E PIS GE Vynckier 1 Series G PIS GE Vynckier 16A 2 Series E PIS GE Vynckier C16,16A1 Series E PIS Hager POS Hager 2 MW216A POS Hager 4 MW620A POS Kapp 1 LS PIS Legrand TBLO Legrand TBLO Legrand TBLO Legrand PIS Legrand PIS Legrand POS Merlin Gerin 3 C80A /090853TBLO/POW Merlin Gerin 2 B100A / TBLO/POW Merlin Gerin 1 C60N POS Merlin Gerin 1 C32N POS Merlin Gerin 2 C60N POS Merlin Gerin 4 C60N POS Merlin Gerin 3 C32N POS Merlin Gerin 3 C45AD POS Proteus 1 C POS Proteus 1 C POS Proteus 3 C POS Siemens 17U 2 5SQ TBLO Siemens 17U 3 5SQ TBLO Siemens 17U 4 5SQ TBLO Siemens 17U 1 5SQ POW Siemens C10 1 5SX POW Siemens C32 2 5SX TBLO Siemens C70 3 5SX TBLO Siemens L20A 2 5SN TBLO Sursum 3 EA PIS Wylex 2 WRS40/ POS 14

15 DE fi K ANAHTAR SEÇENEKLER De iflik Anahtar Seçenekleri Kilit, Hasp & Aksesuarlar Asma kilitlerde 5 veya 6 silindir mevcuttur. Ayn anahtar olma ihtimali silindir adediyle ilgilidir. Brady de ayr ca anahtarlar da özel kesim ifllemlerine tabi tutulmaktad r. Bu sayede Brady asma kilitlerinde, farkl anahtar ihtimali, ayn adette silindiri olan bir baflka asma kilide nazaran daha yüksektir. Örne in 6 silindirli bir asma kilitte ayn anahtar olma ihtimali 1 / 1,000,000 den fazlad r. Farkl Anahtarl K L TLEME ET KETLEME (Keyed Different) Brady standart kilitleri, stoktan farkl anahtarl olarak, her ürünün tan m nda belirtilen adette asma kilidi içeren paketlerde sa lanmaktad r. Ayn Anahtarl (Keyed Alike) Istenen adette asma kilitdin hepsinin anahtar ayn d r. Yani tek anahtara tüm kilitler aç labilir. Bu tip anahtar sistemi, birden fazla asma kilit tafl mak durumunda olan 1 personel için uygun bir opsiyondur. Vardiya de iflikli i v.b. sebeblerle zorunlu durum olmal d r. Farkl kiflilerin ayn anahtarl kilitlere sahip olmas zorunluluk ve kontrolü azalmaktad r. Master Anahtarl (Master Keyed) Anahtarlar farkl olan asma kilitlerin tümünü açan 1 master anahtar bulunur. Bafl ndan farkl anahtarl siparifl edilen asma kilitler, daha sonra master anahtarl hale getirilemez. Bafl ndan bu flekilde siparifl edilmelidir. Bu tip anahtar sistemi, herkesin sadece kendi açabilece i bir asma kilidi olmas ama yöneticinin de tüm ekibin asma kilitlerini açabilmesi arzu edilirse uygun bir çözümdür. ki Seviyeli Master Anahtarl (Grand Master Keyed) Birden fazla ekip olmas, her eleman n flahsi anahtar olmas, ekibin yöneticisinin tüm kilitleri açabilmesi ama daha üst bir yöneticinin tüm ekiplerin kilitlerini açabilmesi vb. bir ortam istenirse, bu uygun çözümdür. Kullan lacak asma kilidi seçmek için 4 ad m 1. Alttaki tabloyu kullanarak uygulaman z için en uygun kilit modelini seçin 2. Kullanaca n z kilit için belirtilmifl olan asma kilit ölçülerine uygun olan boyutu seçin 3. Nas l bir anahtar yap s istedi inizi saptay n (farkl anahtar, ayn anahtar veya master keyli) 4. Asma kilidin rengini seçin Uygun Kilit Modelini Seçmek çin Hafif, kolay tafl nabilir letken olmayan gövde ve anahtar Afl nmaya çok dayan kl K v lc m yaratmayan Kötü niyetlere dayan kl l k En sa lam De iflik anahtar seçenekleri Gövdeye kaz ma* EMN YET P R NÇ ALUMINYUM ÇEL K *Sadece özel siparifl durumunda 15

16 K L TLEME ET KETLEME Kilit, Hasp & Aksesuarlar Emniyet Asma Kilidi LOTO uygulamalar için gelifltirilmifltir. çi sert çelik, d fl güçlendirilmifl sa lam nylon Elektrik etiketleme / kilitleme uygulamalar için özellikle tasarlanm flt r zolasyonlu ve k v lc m tehlikesi olmayan gövde Patentli anahtar sistemi (anahtar kilide sokulsa bile elektrik floku tehlikesi yoktur) Afl r s derecelerine, kimyasallara ve afl nmaya üstün dayan kl l k Hafif ve kolay tafl nabilir Üzerindeki t rt kl doku sayesinde rahat kavranabilir 6 silindirli yap ve özel anahtar kesimleri sayesinde, ayn anahtar olma ihtimali en fazla 1 / 1,000,000 Kapal ve korumal anahtar deli i maksimum güvenli i sa lar Asma kilit tam kapal olmadan anahtar deli inden ç kart lamaz Standart üründe her kilit 2 anahtarla gelir Standart ürünler farkl anahtarl d r stenirse ayn anahtarl ve master key li flekli yap labilir 6 Adet/Paket Renk Mavi K rm z Siyah Sar Yeflil Turuncu Boyutlar 38 mm 87 mm 25 mm 18.5 mm 38 mm 6.5 mm Çelik Asma Kilit Brady Çelik Asma Kilit - 20 mm halka yüksekli i 6 adet/paket Renk Mavi Siyah Turuncu K rm z Yeflil Sar Boyutlar 40 mm 60 mm 26 mm 18.5 mm 20 mm 7 mm Brady Çelik Asma Kilit - 38 mm halka yüksekli i 6 adet/paket Renk Mavi Siyah Turuncu K rm z Yeflil Sar Boyutlar 40 mm 72 mm 26 mm 18.5 mm 38 mm 7 mm Güçlendirilmifl çelik d fl koruma sayesinde çok dayan kl d r Sertlefltirilmifl çelik çengel kesilmeye karfl çok sa lamd r Gövde plakalar n n ayr ayr kaplamal olmas sayesinde paslanmaya çok korumal d r Renkli alt tamponlar hem koruma hem farkl laflma sa lar 5 silindirli Standart üründe her kilit 2 anahtarla gelir Standart ürünler farkl anahtarl d r stenirse ayn anahtarl ve master key li flekli yap labilir Brady Çelik Asma Kilit - 47 mm halka yüksekli i 6 adet/paket Renk Mavi Siyah Turuncu K rm z Yeflil Sar Boyutlar 40 mm 87 mm 26 mm 18.5 mm 47 mm 7 mm 16

17 Aluminyum Asma Kilit Aluminyum gövde ve krom kapl çelik çengel Hafif ama sa lam Zor ifl flartlar na dayanmak üzere tasarlanm flt r Kimyasallara ve afl nmaya dayan kl 6 silindirli Standart üründe her kilit 2 anahtarla gelir Standart ürünler farkl anahtarl d r stenirse ayn anahtarl ve master key li flekli yap labilir Aluminyum Asma Kilit - 25 mm halka yüksekli i 6 adet/paket Renk K rm z Turuncu Sar Mavi Yeflil Siyah Boyutlar 40 mm 73 mm 18 mm 19 mm 25 mm 6.5 mm Kilit, Hasp & Aksesuarlar Aluminyum Asma Kilit - 38 mm halka yüksek- 6 adet/paket Renk Mavi Siyah Turuncu K rm z Yeflil Sar Boyutlar 40 mm mm 18 mm 19 mm 38 mm 6.5 mm K L TLEME ET KETLEME Pirinç Asma Kilit Gövde ve çengel pirinçtir Kesinlikle paslanmaz K v lc m ç kartmamas patlay c / parlay c ortamlar için idealdir Afl nmaya dayan kl 6 silindirli Kilitler renkli vinyl kaplamal d r Standart üründe her kilit 2 anahtarla gelir Standart ürünler farkl anahtarl d r 12 adet/paket Renk K rm z Mavi Yeflil Sar Gri Siyah Boyutlar 43 mm 59 mm 17 mm 20.5 mm 21.5 mm 6.5 mm Paslanmaz Çelik Çengelli Pirinç Asma Kilit Gövde krom kapl pirinç ve çengel paslanmaz çeliktir Afl nmaya dayan kl Yüksek hassasiyetli pimli tambur silindir Standart üründe her kilit 2 anahtarla gelir Standart ürünler farkl anahtarl d r Belirli bir siparifl adedinde ayn kilitli yap labilir 6 adet/paket Boyutlar Pim mm 47 mm 12 mm 14.5 mm 14.5 mm 5 mm mm 66 mm 13 mm 19.5 mm 23.5 mm 6.5 mm mm 83 mm 13 mm 19.5 mm 38 mm 6.5 mm mm 73 mm 15 mm 28 mm 27 mm 7 mm 17

18 K L TLEME ET KETLEME Kilit, Hasp & Aksesuarlar Tam zolasyonlu Asma Kilit Tüm gövde pirinç, sertlefltirilmifl veya paslanmaz çelik çengel Tüm gövde ve çengel elektrik flokuna karfl izolasyonludur Kirden korumak amaçl anahtar deli i k l f 5 silindirli ç parçalar afl nmaya dayan kl Vinyl d fl gövde, boyal parçalara olabilecek çarpma zarar n azalt r Standart ürünler farkl anahtarl d r Belirli bir siparifl adedinde ayn kilitli yap labilir Tip Boyutlar Adet/Paket Paslanmaz çelik halka (Mavi) 53 mm 73 mm 28 mm Üstün Emniyetli Asma Kilit Tüm gövde ve çengel en yüksek standartta sertlefltirilmifl paslanmaz çeliktir 7 silindirli kilit mekanizmas en yüksek güvenli i sa lar Standart ürünler farkl anahtarl d r Belirli bir siparifl adedinde ayn kilitli yap labilir Boyutlar Adet/Paket mm 85 mm 31 mm 27.5 mm 26 mm 11 mm mm 109 mm 31 mm 20.5 mm 24.5 mm 8 mm Sertlefltirilmifl çelik halka (Gri) 53 mm 73 mm 28 mm 27.5 mm 50 mm 11 mm mm 134 mm 31 mm 20.5 mm 24.5 mm 8 mm 27.5 mm 75 mm 11 mm Pirinç Asma Kilit Tüm gövde pirinç, çengel pirinçtir ç parçalar afl nmaya dayan kl Yüksek hassasiyetli pimli tambur silindir Standart ürünler farkl anahtarl d r Belirli bir siparifl adedin de ayn kilitli yap labilir Boyutlar Adet/Paket Pim mm 47 mm 12 mm 14.5 mm 14.5 mm 5 mm mm 66 mm 13 mm 19.5 mm 23.5 mm 6.5 mm 39 mm 83 mm 13 mm mm 38 mm 6.5mm 49 mm 73 mm 15 mm mm 27 mm 7 mm Cobra Kablo Asma kilitlerle kullan lmak üzere d fl korumal PVC kapl esnek çelik kablo Maksimum Güvenlik Zinciri Çelik kablolardan daha korumal Özel güçlendirilmifl çelik zincir D fl kumafl koruma zincir üzerindeki boyay ve kromu korur 1 Adet / Paket Boyutlar ø 8 mm / 250 cm 1 Adet / Paket Boyutlar ø 8 mm / 110 cm ø 10 mm / 110 cm 18

19 Kilit, Hasp & Aksesuarlar Geçirgen Olmayan Çoklay c Sert ve sa lam plastikten imal edilmifltir Yüksek esneklik, zor k r lan ve bir çok kimyasala dayan kl Yüksel elektrik izolasyonu Alçak ve yüksek s lara dayan kl Kilidin kancas 10mm ve üstü deliklerden geçebilir Asma kilit: maksimum çap 9 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama letken olmayan Kilit Hasp K L TLEME ET KETLEME Nylon Çoklay c Geçirgen olmayan bu çoklay c ile 6 adet asma kilit kullan labilir Sadece 30 gramd r fakat 450 kg a kadar dayanabilir Kilidin kancas 10mm ve üstü deliklerden geçebilir Asma kilit: maksimum çap 9 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama Nylon Kilit Hasp Güvenlik Çoklay c s Vinyl kapl çelik 6 adet asma kilit kullan labilir K rm z ve sar renk opsiyonu vard r 2 boyutu vard r Pakette 12 adet olarak gelir Asma kilit: maksimum çap 9,5 mm, min. çengel aral 20 mm Halka Renk Yüksekli i mm K rm z mm K rm z mm Sar mm Sar Bafllang ç Kiti 2 x 25 mm Güvenlik Çoklay c s (bir k rm z ve bir sar ) 2 x 38 mm Güvenlik Çoklay c s (bir k rm z ve bir sar ) 6 x 38 mm Emniyet Asma Kilidi (her bir renk için) 1 x Nylon Çoklay c :

20 K L TLEME ET KETLEME Kilit, Hasp & Aksesuarlar Ekonomik Çoklay c Dayan kl çelik Sigorta ve anahtar kutular nda kullan labilir K skaç: 25,4 mm 6 adet asma kilit kullan labilir Asma kilit: maksimum çap 10 mm, min. çengel aral 20 mm : Dayan kl Çoklay c Farkl boyuttaki kilitleme durumlar nda kullan l r 2 K skaç boyu: büyük olan elips 31,75 mm X 44,45 mm, küçük olan 19 mm çap 6 adet asma kilit kullan labilir Asma kilit: maksimum çap 10 mm, min. çengel aral 20 mm : Çelik Kilit Çoklay c D fl müdahalelere karfl dayan kl U flekilli çelik kol, mekanizma kilitlendikten sonra ayr lamaz U kolun aras 25,4 mm 3 asma kilit kullan labilir Asma kilit: maksimum çap 9 mm, min. çengel aral 20 mm Max. halka yüksekli i çap: 9 mm Min. Kilit aç kl : 20 mm Aç klama Kilit Kilit + zincir (150mm) Etiketli Yass Çoklay c 5052 eloksal aluminyumdur Kilitleme ve etiketleme fonksiyonu bir aradad r 6 adet asma kilit kullan labilir Etiket üzerine her tür kalemle yaz labilir ve istenirse silinebilir Boyutu x 76.2 x 4.7 mm Asma kilit: maksimum çap 8 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama nce Çok nce Renk: siyah Ambalaj: 1 adet Bofl Yass Çoklay c 5052 eloksal aluminyumdur Kendi yarataca n z etiketi yap flt rabilirsiniz 6 adet asma kilit kullan labilir Boyutu x 76.2 x 4.7 mm Bir pakette 5 adet olarak gelir Renk K rm z Mevi Yeflil Alt n Gümüfl Asma kilit: maksimum çap 8 mm, min. çengel aral 20 mm Metin Do not operate Ne pas faire fonctionner Nicht schalten Niet bedienen 20

KOMPLE BRADY LOTO ÇÖZÜM FIYATLARI

KOMPLE BRADY LOTO ÇÖZÜM FIYATLARI KOMPLE BRADY LOTO ÇÖZÜM FIYATLARI Tüm fiyatlar Euro'dur. TCMB Döviz satış kurundan faturalanır. Ödeme vadesi 15 gündür. Teslim süresi ürüne göre değişmektedir. KDV dahil değildir. Ürünler karşı taraf ödemeli

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti Eriflkinler için Ventilatör Devreleri Eriflkinler için ventilatör devreleri Hudson RCI eriflkin ventilatör devreleri çeflitli konfigürasyonlarda, materyallerde ve stillerde mevcuttur. Müflteri konvansiyonel

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Küçük panolar. Polikarbonat kutular PK. Alüminyum döküm kutular GA. Terminal kutuları KL. E-Box EB. BUS kutular BG

Küçük panolar. Polikarbonat kutular PK. Alüminyum döküm kutular GA. Terminal kutuları KL. E-Box EB. BUS kutular BG Küçük panolar Polikarbonat kutular PK Polikarbonat kutular PK...24...27 Alüminyum döküm kutular GA Alüminyum döküm kutular GA...28...29 Terminal kutuları KL Terminal kutuları KL...30 E-Box EB E-Box EB...34

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

0.1 1.2 1.3 2.2 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. sayfa no S STEM TANITIMI. profiller 1.1. panjur kitleri. aksesuarlar SISTEM PROF LLER

0.1 1.2 1.3 2.2 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. sayfa no S STEM TANITIMI. profiller 1.1. panjur kitleri. aksesuarlar SISTEM PROF LLER TEKN K MALAT DOSYASI NDEK LER 0. sayfa no S STEM TANITIMI profiller. panjur kitleri. aksesuarlar. SISTEM PROF LLER panjur kutu 65 mm. panjur kutu 65x00 mm. panjur kutu 00 mm. panjur kutu 00x5 mm.4 yan

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

O-11A El Bilek Ateli Anatomik

O-11A El Bilek Ateli Anatomik O-6 El Bilekli i ORSA ORTOPED SANAY 8 cm. eninde özel dokunmufl elastik banttan yap lan bilekli in bir ucu üçgen fleklinde k vr larak dikilmifl ve ucuna welcro monte edilerek genifl bir ayar mekanizmas

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

B-6 Yün Elastik Dirseklik

B-6 Yün Elastik Dirseklik B-6 Yün Elastik Dirseklik Elastik kumafltan yap lan dirsekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Dirseklik vücut ölçülerine uyum sa layacak flekilde 5 de iflik ölçüde imal

Detaylı

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama AVUÇ TAfiLAMA G 12SS / 580 W çok açılı kullanılabilen siperlik kompakt yapı; 254 mm uzunluk, 1.4 kg a ırlık mil kilitleme mekanizması güçlü fan so utması uzun ömürlü

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 6MFA 165 mm / 1010 W 1010 W güçlü motor paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl tungsten karbid uçlu

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

44,5. Delik Çapı. (mm) 4,65-4,85 6,2-6,4 6,3-7,5 6,3-7,1. 3000 3000 NOT: Panel tipi kablo ba larının siyah renkli olanları da mevcuttur.

44,5. Delik Çapı. (mm) 4,65-4,85 6,2-6,4 6,3-7,5 6,3-7,1. 3000 3000 NOT: Panel tipi kablo ba larının siyah renkli olanları da mevcuttur. Kablo Ba lar /0 x, 0 x, 0 x, x, 90 x, 90 x, x,6 00 x,6 x,7 x,6 x,7 90 x,6 90 x,7 70 x,6 x 7,6 90 x 7,6 60 x 7,6 760 x 7,6 7 0 T R T I T L T0 R T0 L T0 LL T S T R T R T I T I T L T L LK A T0 I T0 R T0 M

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ

VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ VACUCLEAN REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ 1 İÇİNDEKİLER 1. MERKEZİ TOZ EMME CİHAZLARI...1 2. HORTUM SETLERİ...2 UZAKTAN KUMANDALI İŞLETİM...2 KABLOLU İŞLETİM...3 3. VAKUM PRİZLERİ...3 UZAKTAN

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

CAM KAPI AKSESUARLARI İNDEKS. Duş Kapı Aksesuarları. Cam Kapı Aksesuarları 7.14 7.01-7.04. Teknik Bilgi. 7.15 Cam-Cam arası montaj VBH 7.

CAM KAPI AKSESUARLARI İNDEKS. Duş Kapı Aksesuarları. Cam Kapı Aksesuarları 7.14 7.01-7.04. Teknik Bilgi. 7.15 Cam-Cam arası montaj VBH 7. AKSESUARLARI İNDEKS Cam Kapı Duş Kapı Teknik Bilgi Montaj Talimatı 7.01-7.04 Teknik Bilgi 7.14 Genel Bakış Cam Kapı Menteşeleri Cam Kapı Bağlantıları Cam Kapı Kilitleri Alüminyum Menteşeler 7.05 7.06-7.08

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Teknik Dosya Üretim Standartları

Teknik Dosya Üretim Standartları Teknik Dosya Üretim Standartları MAY 2015 İçindekiler 1. 0 sayfa no Sistem profilleri Sistem aksesuarları Ana profiller Yardımcı profiller 1.1 1.2 1.3 1.5 Aksesuarlar 1.6 Kepenk sistemi ile ilgili önemli

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İndeks İNDEKS. Kayar Kapı Aksesuarları. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Genel Bilgiler 9.01 9.12 9.12 9.13 9.14 9.

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İndeks İNDEKS. Kayar Kapı Aksesuarları. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Genel Bilgiler 9.01 9.12 9.12 9.13 9.14 9. İndeks İNDEKS Kayar Kapı Aksesuarları Kayar Kapı Gömme Kulplar Genel Bilgiler TIGER Kayar Kapı Donanımları ALU 80 A ALU 80 A Softmaster ALU 200 ALU 80 GLK (Cam Kapı) ALU 80 T-Fold (Katlanır) 9.01 9.02-9.03

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

HD 5/11 C. Birinci sınıf hareketlilik. Kalite

HD 5/11 C. Birinci sınıf hareketlilik. Kalite HD 5/11 P kompakt, hafif ve mobildir. Ekipman detayları: taşıma tutacağı, pirinç silindir kafası ve otomatik basınç tahliyesi. Dikey ve yatay çalıştırılabilir. 1 Birinci sınıf hareketlilik 3 Kalite Makinenin

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Az daha çoktur. Ross Lovegrove dan MOD Koleksiyonu

Az daha çoktur. Ross Lovegrove dan MOD Koleksiyonu Az daha çoktur. Ross Lovegrove dan MOD Koleksiyonu Daha az hammadde, daha az enerji, daha az ambalaj kullan larak üretilen, üstelik daha az su tüketen çok özel bir seri. MOD, baflar l mimarileri ve modern

Detaylı

Akdeniz Bölge Müdürlüğü Akdeniz Sanayi Sitesi 5004. Sk. No:48 Kepez - Antalya Tel. : 0242 221 4353 Fax: 0242 221 4354

Akdeniz Bölge Müdürlüğü Akdeniz Sanayi Sitesi 5004. Sk. No:48 Kepez - Antalya Tel. : 0242 221 4353 Fax: 0242 221 4354 katlanır cam grubu Hersey Seffaf DURU KATLANIR CAM SİSTEMLERİ MET.TEKS.İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. İstanbul Merkez Hürriyet Mh. Dr. Cemil Bengü Cd. No: 3/A Çağlayan - İstanbul Tel. : 0 79 Tel.: 0 779 Tel.:

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2

Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2 Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2 2.1 Scotchcast 1471N Reçineli 91-A Serisi A.G. Düz Kablo Ekleri.................... 14 2.2 Scotchcast 1471N Reçineli 91-AB Serisi A.G. Branflman Kablo Ekleri..............

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr TAVAN S STEMLER Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür fiubat 09 PRELUDE SIXTY 2 Montajda zaman kazan n www.armstrong.com.tr Prelude Sixty 2 : Esnek uygulamalar için yenilikçi Armstrong en son duble Peakform

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46 Kompakt panolar Kompakt panolar AE Kompakt panolar AE...46 Kompakt sistem panoları CM Genişlik 600 800 mm...50 Genişlik 1000 1200 mm...51 Plastik panolar KS Plastik panolar KS...52 Rittal Katalog 34/Endüstriyel

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/

Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/ Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/ Endüstriyel iş istasyonları TopPult sistemi TP Montaj elemanlarına genel bakış...109 Kombinasyon seçenekleri...110 600 mm genişlik...111 800 mm genişlik...112 1200

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370 Baca boru aksesuarlar Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318000 Baca boru aksesuarlar YO UfiMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318073 Ø60/100 mm koaksiyel 75cm yatay baca seti 3318001

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli)

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli) Üç Yollu Vana PN0, (dişi-dişli) Üç yollu vana PN0, dişi-dişli Gri döküm demir EN-GLJ-250 DN... 40 kvs 6.3... 25 m3/h Açı 90o Dişi diş bağlantılı Rp 3/4... Rp /2 Manuel düzeltmeli GRA ya uygun... elektro

Detaylı

Hypra ve P17 endüstriyel fiş ve prizler

Hypra ve P17 endüstriyel fiş ve prizler [ ENÜSTR YEL F Ş VE PR ZLER ] Hypra ve P17 endüstriyel fiş ve prizler Tozlar, rutubet, darbeler, yüksek ve düşük s lar; en ağır çevre şartlarına ve uygulamalara cevap verebilecek endüstriyel fiş ve prizleri

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı