K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT"

Transkript

1 K L TLEME ET KETLEME LOTO LOCKOUT TAGOUT

2 1.Ad m: Yaz l prosedürleri oluflturun Tüm tehlikeli enerji noktalar n saptay n ve bunlarla ilgili prosedürleri oluflturup yaz l flekle dönüfltürün. Bu ad m, o noktadaki tüm ekipmanlar için kapatma ifllemi s ras nda haz rl k, izolasyon, kilitleme / etiketleme, kalm fl enerjinin boflalt lmas ve enerjinin tamamen kapat ld n n teyit edilmesini kapsar. 2.Ad m: Çal flanlar n e itilmesi Tüm ilgili ve yetkili personelin yaz lm fl olan prosedürleri ö renmelerini ve benimsemelerini sa lay n. Ne & Nas l & Yöntemler 3.Ad m: Prosedürleri uygulamaya bafllay n Brady, prosedürlerin uygulanmas için elektrik, mekanik ve pnömatik alanlarda gerekli kilit, etiket, iflaret ve benzeri ekipmanlar sa lamaktad r. K L TLEME ET KETLEME Baflar l bir kilitleme-etiketleme ugulamas için 7 ad m. 1.Ad m: Haz rl k Enerji kaynaklar n n kapat lmas için gerekli haz rl klar yap n. Var olan enerjileri ve do urabilece i tehlikeleri saptay n. Enerji kaynaklar n kapatacak noktalar bulun. 2. Ad m: Bilgilendirme Etkilenebilecek tüm ilgili çal flanlar, yap lan ifller ve enerjilerin kesilmesi hakk nda bilgilendirin. 3. Ad m: Kapatma Ekipman veya makinay kapat n. 4. Ad m: Kilitleme Tüm enerji kaynaklar n Brady nin uygun kilit, asma kilit ve etiketlerini kullanarak kilitleyin ve tekrar enerji verilmesini önleyin. 5.Ad m: Test Tüm ekipmanlar kontrol ederek hiç enerji kalmad ndan emin olun. 6.Ad m: fllemin Yap lmas Bak m veya servisi gerçeklefltirin. 7.Ad m: Devreye Al n fllem bittikten sonra herfleyin eski haline getirildi inden, kilitleme ekipmanlar n n tümüyle ç kar ld ndan ve enerjilerin verilmeden tüm ilgililerin bilgilendirildi inden emin olun. Kilitleme etiketleme E itim DVD si ISIG alan nda sorumlu ve yetkilli kifliler için, AB yönetmelikleri de içeren, komple e itim cd leri. 2 9 Temel Ad m Tüm ISIG yöneticileri için ideal bir baflvuru arac d r. Kilitleme ve etiketleme konusunda temel ad mlar oluflturan prosedürleri aç klayarak, size kendi prosedürlerinizi haz rlamakta yol gösterecektir. Kilitleme etiketleme nedir, nas l ve ne zaman yap l r? Tehlikeli enerjileri kontrol alt na alman n 6 ad m Enerjileri tekrar devreye almak için 3 ad m Süresi 14dk, Konuflma dili: ingilizce Yaflam için Etiketleme Kilitleme CD de di er kiflilerin trajik olaylar ndan ders almak için, 4 adet geçmiflte yaflanm fl gerçek olaylar sahnelenmektedir. Her olay n arkas ndan, kazalar n nas l önlenebilece i analiz edilmektedir. Yeni veya tecrübeli, tüm çal flanlara uygundur. Süresi 19dk, Konuflma dili: ingilizce

3 Risk Tipi MEKAN K R SKLER Uygulama Küresel Vana B çakl, Pistonlu, Glob, Çok turlu, Sürgülü (Sürgülü olarak kullan lmaktad r) Kelebek Vanalar Tip Sabit Kapal Kapal Aç k/kapal Brady Küresel Vana Kilidi zolasyonlu Küresel Vana Kilidi Prinzing Küresel Vana Kilidi Ayarlanabilir Aç k/kapal Üniversal Kilit 4 Ayarlanabilir Ayarlanabilir Sabitleme Pozisyon Tümü Tümü Gaz Tüpler Ayarlanabilir Tümü Pnömatik Sabit Kapal Önerilen Kilit Standart Sürgülü Vana Kilidi Ayarlanabilir Sürgülü Vana Kilidi Mini Kablolu Kilit Scissor-Lok Brady Kablolu Kilit Pro Lock II Çok Amaçl Kablolu Kilit Kelebek Vana Kilidi Üniversal Kilit Silindir Tank Kilidi Gaz Silindir Kilidi Pnömatik Kilit Elektrik / Pnömatik Ba lant Kilidi Sayfa K L TLEME ET KETLEME Uygulama Önerilen Kilit Sayfa Elektrik / Pnömatik Kilit 11 Fifller Fifl Kilidi 11 Hubbell 11 ELEKTR K R SKLER Panolar Mini Kablolu Kilit Scissor-Lok Brady Kablolu Kilit Pro Lock II Çok Amaçl Kablolu Kilit Geçirgen Olmayan Çoklay c Nylon Çoklay c Minyatür fialter / Sigorta Kilidi Sigorta ve fialteler Üniversal Multipole fialter Kilidi Ekonomik Multipole fialter Kilidi Tekli fialter Kilidi Deliksiz fialter Kilidi Büyük Boy fialter Kilidi 13 3

4 K L TLEME ET KETLEME Mekanik Riskler Universal Üniversal Kilit: Tek Cihazla Çok Tip Kilitleme mkan! Üniversal kilit, çeflitli tip ve boyuttaki vanalar kilitleyecebilece iniz modüler bir çözümdür. Baflka hiç bir aparat bu esnekli i ve güvenli i sa lamamaktad r. Büyük ve küçük olmak üzere 2 boyu vard r Modüler olmas yat r m n z n ekonomik olmas n sa lar Büyük boy kollar ve kilitlenmesi zor noktalar da güvenlik alt na alabilirsiniz. Aç k a zl k skaç sayesinde genifl ve kapal vana tutamaçlar n kilitlemek mümkün olmaktad r. Vanalar aç k ve kapal pozisyonda kiltleyebilir Endüstriyel kullan mda sa laml k, kimyasalllara ve korozyona dayan kl l k için paslanmaz çelik ve sert plastikten imal edilmifltir. Asma kilit: maximum çap 9mm - min. çengel aral 20 mm Aç klama Küçük Üniversal Kilit K skaç Modülü Büyük Üniversal Kilit K skaç Modülü Küçük Sabitleme Kolu Büyük Sabitleme Kolu metre kaplamal kablo Kablo çap 3.25 mm Maksimum vana kolu eni: Küçük Kilit: 25 mm Büyük Kilit: 41 mm Üniversal Lockout ile kullan c alternatifli aksesuar seçeneklerinden kendisi için gerekli en uygun çözümü olufltur. Resimde görüldü ü üzere çeflitli modüllerden oluflur. Kolayca sökülerek istenilen aksesuar yerlefltirilerek tekrar bir araya getirilir. Maksimum vana kolu kal nl : Küçük Kilit: 19 mm Büyük Kilit: mm ki farkl tipi küresel vanalar n aç k,kapal veya belirli bir ara pozisyonda kilitlenmesini sa lar. Kablo aksesuar kullan larak turlu vanalar kilitleyebilirsiniz. K skaç, kelebek vanalar n iki kolu aras na girerek, alt kolun s k lmas n önler Kollar, vanan n tam aç k veya tam kapal haricinde ara pozisyonda da tutabilmeyi sa lar Kablo aksesuar kullan larak vanalar kilitleyebilirsiniz. Kollar 3-4 ve 5 yollu vanalar kilitlemekte veya proses kontrol amaçl belirli bir pozisyonda tutmay sa lar. 4

5 Kapal pozisyonda kullan lan kilitler Brady Küresel Vana Kilidi Kapal pozisyon için kullan l r Kol uzunlu u 76mm ye kadar olan tüm küresel vanalarda kullan l r A rl az ve basit kullan ml d r 2 farkl tipi vard r Mekanik Riskler Küresel Vana Boyut Minimum Malzeme vana kolu Çengel aç kl mm 25 mm Nylon TM mm 19 mm Çelik mm 19 mm Çelik mm 19 mm Çelik A B C D E F G G adets Ø K L TLEME ET KETLEME Izolasyonlu Küresel Vana Kilidi zolasyonlu Kullan m kolay Kapal pozisyonda kilitler K r lmaya, afl nmaya ve kimyasallara dayan kl sert polipropilenden imal edilmifltir Çok farkl s de erlerine dayan r (-46 ile183) Asma kilit: max. çap 7mm, min. çengel aral 20 mm En (A) Yüksek. (B) Kol Uzunlu u (C) Kilit Deli i (D) mm 125 mm 190 to 250 mm 8 mm Aç k ve kapal pozisyonda kullan lan kilit Prinzing Küresel Vana Kilidi Küçük kilit mm çap ndaki borulardaki vanalar aç k veya kapal pozisyonda kilitleyebilir Büyük kilit mm çap ndaki borulardaki vanalar kapal pozisyonda kilitleyebilir Hafif ve kullan m kolayd r Kilidin 2 parças aras na s k flt r lan vana kolu, kilitlendi i pozisyondan çevrilemez Çok sert polipropilenden imal edilmifltir Asma kilit: max. çap 7mm, min. çengel aral 20 mm Min. Kilit aç kl : 38 mm Tip K rm z Mavi Yeflil Sar Küçük Büyük Farkl renk kullan m önerileri için bkz. sayfa 6 5

6 K L TLEME ET KETLEME Mekanik Riskler Sürgülü Vana Ayarlanabilir Sürgülü Vana Kilidi 2,5 ile 16,5 cm aral ndaki vanalara uygundur. Çeflitli vana boyutlar için tek kilit = Ekonomik Dayan kl polipropilen Çok farkl s de erlerine dayan r (-45 ile182) Asma kilit: max. çap 7mm, min. çengel aral 20 mm : Standart Sürgülü Vana Kilidi 2,5 ile 32 cm aral ndaki vanalara uygun boylar vard r Kimyasallara dayan kl sert polipropilenden imal edilmifltir Çok farkl s de erlerine dayan r (-30 ile150) 5 boy ve 4 rengi mevcuttur Asma kilit: max. çap 6,5mm, min. çengel aral 38mm Simit çap (mm) K rm z Sar Yeflil Mavi ve daha büyük olanlar için kablolu kilitlere bak n z Simit Boyutlar (mm olarak) çap A B C D E F G mm mm mm mm mm Neden de iflik renkler kullanm yorsunuz!!!! Aç k ve kapal vanalar için farkl renkler > K rm z :Kapal Yeflil:Aç k Risk seviyelerine göre > K rm z : Yüksek Risk Mavi :Düflük Risk Vanadan geçen malzemeye göre > Sar :Gaz Yeflil:Su Farkl bak m gruplar için > K rm z :Elektrik Mavi:Mekanik 6

7 Çok Amaçl Kablolu Kilit Mekanik Riskler Sürgülü Vana Vanalardan flalterlere kadar çok farkl alanlarda kilitleme yapabilir Bir çok nokta için tek kilit = ekonomik Amac n za uygun olarak farkl kablo tiplerinden seçebilirsiniz Avuca oturan ergonomik yap s ile kabloyu s k hale getirmek çok daha kolayd r Kabloyla gövde tek parça oldu u için kolay tafl n r. K r lmaya, afl nmaya ve kimyasallara dayan kl sert nylondan imal edilmifltir 1,59 ile 4,77 çap ndaki kablolarla kullan labilir. 4 Asma kilit tak labilir Asma kilit: maksimum çap 7mm, min. çengel aral 20 mm K L TLEME ET KETLEME Aç klama ÇAKK - letken olmayan Nylon Kablolu (2.44 m) ÇAKK - Vinyl Kapl Metal Kablolu (2.44 m) letken olmayan Nylon Kablo Opsiyonlar Aç klama Çap Nylon Kablo 2.44 m 3.18 mm Nylon Kablo 3.65 m 3.18 mm Metal Kablo Opsiyonlar Aç klama Çap Vinyl Kapl Metal Kablo 2.44 m 4.76 mm Vinyl Kapl Metal Kablo 3.65 m 4.76 mm Aç klama Gövde Boyutlar Kablo Boyutlar Mini Kablolu Kilit - Çelik Kablolu Ø 10 cm x 4.5 cm D Ø 1.6 mm x 2.44m Mini Kablolu Kilit - Nylon Kablolu Ø 10 cm x 4.5 cm D Ø 1.6 mm x 2.44m Mini Kablolu Kilit Vanalardan flalterlere kadar çok farkl alanlarda kilitleme yapabilir Bir çok nokta için tek kilit = ekonomik Avuç içi kadard r ve kolayl kla her yere s abilir Kablo, siyah dü meye bas nca flerit metre gibi içeri çekilir, kablonun ayr olmas durumundaki s k nt lar olmaz Bu mekanizma ayn zamanda kablonun s k hale getirilmesini çok kolaylaflt r r Vinyl kapl paslanmaz çelik kablo ve iletken olmayan nylon kablo opsiyonlar vard r K r lmaya, afl nmaya, farkl s lara ve kimyasallara dayan kl d r 6 Asma kilit tak labilir Asma kilit: maksimum çap 7mm, min. çengel aral 20 mm Üniversal Vana Kilidi Ba layarak kilitleme uygulamalar için Üniversal kilidi ve kablo aksesuar n da kullanabilirsiniz. 4. sayfada Üniversal kilidin detaylar anlat lmaktad r. Aç klama Küçük Üniversal Kilit K skaç Modülü Büyük Üniversal Kilit K skaç Modülü mt Kaplamal Çelik Kablo 7

8 K L TLEME ET KETLEME Mekanik Riskler Sürgülü Vana Brady Kablolu Kilit Vanalar, gaz vanalar n, elektrik flalterlerini kilitleyebilir 1.8 ve 3 metre çelik kablo ve çok özel kilidiyle birlikte kullan l r 2 noktadan geçirilen kablo s k laflt r ld ktan sonra kilit sistemiyle sabitlenir 6 Asma kilit tak labilir Asma kilit: maksimum çap 9 mm, min. çengel aral 15 mm Aç klama Brady kablolu kilit m kablo lave kablo 1.8 m Brady kablolu kilit + 3 m kablo lave kablo 3 m SCISSOR-LOK Model Kilit Ayn anda birden fazla vanay kilitleyebilir Vanalar, gaz vanalar n, elektrik flalterlerini kilitleyebilir K r lmaya, afl nmaya ve kimyasallara dayan kl sert nylondan imal edilmifltir 2 noktadan geçirilen kablo s k laflt r ld ktan sonra kilit sistemiyle sabitlenir Kablo ve kilit farkl flekillerde kullan labilir (bkz. Resimlerdeki örnekler) 0,91 ve 3,04 metre vinyl kapl çelik kablo opsiyonu vard r Farkl kablo kullan lmak istenirse kablo d fl çap 4,76 mm veya daha ince olmal d r 3 Asma kilit tak labilir Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 19,5 mm Aç klama Scissor Lok m Scissor Lok - 3 m PRO-LOCK II Model Kilit Sadece kendi özel aparat ile aç l p kapanabilir Küçük ve hafiftir Çelik ve güçlendirilmifl polipropilen alafl m ndan yap lm flt r UV fl klar na dayan kl d r Kablo uzunlu u 1,5 mt -55 ve 55 dereceye dayanabilir Asma kilit: maksimum çap 6,5 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama Malzeme Renk Pro-Lock m kablo Polypropylene ve Çelik K rm z Pro-Lock m kablo Polypropylene ve Çelik Yeflil Pro-Lock m kablo Polypropylene ve Çelik Sar Açma Kapama Aparat Polypropylene K rm z Açma Kapama Aparat Polypropylene Yeflil Açma Kapama Aparat Polypropylene Sar 8

9 Mekanik Riskler Kelebek Vana Kelebek Vana Kilidi Güçlendirilmifl polipropilen alafl m ndan yap lm flt r Yal tkand r ve geçirgen de ildir Afl nmaya ve k r lmaya dayan kl d r Solvent ve kimyasallara dayan kl d r - 46 ve 183 dereceye dayan kl d r 2 Asma kilit tak labilir Asma kilit: maksimum çap 8 mm, min. çengel aral 25 mm K L TLEME ET KETLEME 4 Renk Opsiyonu: KIRMIZI, SARI, YEfi L & MAV Farkl renk kullan m önerileri için bkz. sayfa 6 Renk K rm z Sar Yeflil Mavi A B C D 305 mm 70 mm 102 mm 9.5 mm Üniversal Kilit Üniversal kilidi kelebek vanalar kitlemek için de kullanabilirsiniz. K skaç, kelebek vanalar n iki kolu aras na girerek, alt kolun s k lmas n önler. Üniversal kilidin anlat ld 4. sayfada daha detayl bilgi bulabilirsiniz. Aç klama Küçük Üniversal Kilit K skaç Modülü Büyük Üniversal Kilit K skaç Modülü 9

10 K L TLEME ET KETLEME Mekanik Riskler - Gaz Tüpleri Silindir Tank Kilidi Silindir gaz tanklar n kilitler Gaz vanas n hapsederek eriflilmesini önler. Kullan m son derece basittir Dar alanlarda rahatl kla kullan labilir Vana bo az n n geçti i delik 31,5 mm çap ndad r Dayan kl polisitiren plastikten yap lm flt r 1 Asma kilit tak labilir Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama Silindir Tank Kilidi Gaz Silindir Kilidi Gaz vanas n hapsederek eriflilmesini önler. Kullan m son derece basittir Farkl çaplardaki vanalar için tek kilit yeterlidir 88 mm çap na kadar olan tüm vanalar kilitleyebilir Kullan m çok basittir 2 Asma kilit tak labilir Asma kilit: maksimum çap 6,5 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama Gaz Silindir Kilit Pnömatik Kilit Pnömatik enerjiyi, hat üstünde yap lacak masrafl ve zahmetli vanalara gerek kalmadan kilitler Bas nçl hava kaynaklar n n erkek ucuna uygulan r 6 mm, 9 mm ve 12 mm erkek uçlara uygulanabilir Kullan lmad zaman hava hortumu kilidin ortas ndan geçirilerek, kilit her zaman hortum üstünde b rak labilir 1 Asma kilit tak labilir Asma kilit: maksimum çap 6,5 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama Pnömatik Kilit 1ad./paket Pnömatik Kilit 6ad./paket 16. sayfadaki emniyet asma kilitlerini kullanabilirsiniz. 10

11 Elektrik / Pnömatik Ba lant Kilidi 89 mm çap na ve 127 mm uzunlu una kadar bilimum fiflleri, ba lant lar ve ayn zamanda pnömatik erkek uçlar kilitlemek için kullan l r Kilidin 2 ucu aç kt r 110 V 550 V fifllerde kullan labilir Polisitirenden imal edilmifltir Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama Elektrik / Pnömatik Kilit Elektrik Riskleri K L TLEME ET KETLEME Fifl Kilidi Kullan m son derece kolayd r Fifli kilitleyerek kullan m n engeller 2 farkl boyu vard r Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm maks kablo çap 22 mm Büyük Tip Boyut (mm) Kilit Deli i Küçük 50 x 50 x Büyük 80 x 80 x maks kablo çap 10 mm Küçük Boyutlar (mm olarak) A B C D E F G H I J K HUBBELL Modeli Kilit (endüstriyel fifl ba lant lar için) Fifli kilitleyerek kullan m n engeller 2 farkl boyu vard r Küçük boy: maks. çap 7 cm, maks. kablo çap 25 mm, uzunluk 12 cm Büyük boy: maks. çap 11,5 cm, maks. kablo çap 35 mm, uzunluk 25 cm Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm Tip Fifl Çap Fifl Uzunlu u Kablo çap Küçük 7 cm 12 cm 25 mm Büyük 11 cm 25 cm 35 mm Boyutlar (mm olarak) A B C D E F G H I J K L M N O P

12 K L TLEME ET KETLEME Elektrik Riskleri Üniversal multipole flalter kilidi, aralar nda bar olan ikili veya üçlü flalterleri kilitler. Üniversal Multipole fialter Kilidi GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryant, Westinghouse, General Switch Co..ile uyumludur Güçlendirilmifl nylondan imal edilmifltir Ara çubuk üzerine elle s k flt r lan vida ile kilitlenir. Bu flekilde flalter bir pozisyonda kal r, pozisyon de ifltiremez Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm Ambalaj adet /paket 16. sayfadaki emniyet asma kilitleriyle kullanman z öneririz. Ekonomik Multipole fialter Kilidi Ekonomik çözüm Multipole flalterler için tasarlanm flt r H zl ve kolay uygulan r Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama Ekonomik Multipole fialter Kilidi Tekli fialter Kilidi Dilinde delik olan flalter modellerinde kullan l r Çok kolay uygulan r. Dildeki 2 deli e sa dan ve soldan geçerek kilitler 2 farkl endeki delikler farkl flalterlerde kullan m sa lar Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm Ambalaj adet /paket Ad m 1 Ad m 2 Deliksiz fialter Kilidi Çok farkl modellerde kullan labilir 120V/277V ve 480V/600V flalterler için 2 farkl boyu vard r Çok kolay uygulan r. Güçlendirilmifl polipropilen ve camelyaf takviyeli nylondan imal edilmifltir fialter dili üzerinde elle s k flt r lan vida ile kilitlenir. Bu flekilde flalter bir pozisyonda kal r, pozisyon de ifltiremez Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm fialterleri bant veya etiketle kilitlemek hem emniyetli de ildir hem de yönetmeliklere uyumlu de ildir. Brady flalter kilidi güvenlik ve yönetmeliklere uyum aç s ndan idealdir. Aç klama Max. fialter Eni Ambalaj Volt 38 mm 1 adet Volt 38 mm 6/paket /600 Volt 16 mm 1 adet /600 Volt 16 mm 6/paket 12

13 Büyük Boy fialter Kilidi Elektrik Riskleri 480V/600V flalterler için 63.5 mm eninde, 22.2 mm kal nl ktaki boylara kadar kullan labilir fialter dili üzerinde elle s k flt r lan vida ile kilitlenir. Bu flekilde flalter bir pozisyonda kal r, pozisyon de ifltiremez Asma kilit: maksimum çap 7 mm, min. çengel aral 20 mm Ambalaj adet /paket K L TLEME ET KETLEME fialter Sabitleyici Kilit Büyük boy, uygun flekilli olmayan flalterleri kilitlemek için idealdir Sar kenar çubuklar arkalar ndaki güçlü kendinden yap flan tutkal ile panoya, tabana yap flt r l r Kilitleme çubuklar flalter dilini bir pozisyonda tutacak flekilde uygun delikten geçirilip kilitlenir Kilitleme çubuklar 190 mm uzunlu undad r Asma kilit: maksimum çap 6,5 mm, min. çengel aral 20 mm Kit Olarak Al n rsa Aç klama sar kenar ray, 1 k rm z sabitleme çubu u, 1 yeflil sabitleme çubu u, 1 duvar ask s K rm z sabitleme çubu u = OFF Yeflil sabitleme çubu u = ON fialter Sabitleyici Parçalar Aç klama Ambalaj mm K rm z sabitleme çubu u 5/paket mm Yeflil sabitleme çubu u 5/paket mm Sar kenar ray 2/paket Sabitleme çubu u duvar ask s 5/paket sabitleme çubu u ask s BRADY nin sundu u bilimum kablolu kilitler elektrik izolasyonunda da kullan labilir Mini Kablolu Kilit Sayfa 7 ye bak n z Çok Amaçl Kablolu Kilit Sayfa 7 ye bak n z 13

14 K L TLEME ET KETLEME Elektrik Riskleri Tie-Bar (TBLO) Pin-Out Standard (POS) Minyatür fialter / Sigorta Kilidi Güvenli ve etkili bir flekilde kilitler Bir çok sigorta ve flalter modelini, 4 farkl kilitten biriyle kilitlemek mümkündür Hiç bir ek alet gerektirmeden çok kolayl kla tak l r Camelyaf takviyeli nylondan imal edilmifltir Asma kilit: maksimum çap 6 mm Adet / paket Tip POS POS PIS PIS Adet / paket Tip POW POW TBLO TBLO Pin-In Standard (PIS) Pin-Out Wide (POW) Demo-Kit Hangi kilitten siparifl edece inize karar veremiyorsan z, 4 kilit tipinden birer adet içeren demo kitinden alman z öneririz Seçim Tablosu Marka Uç Model No. Tip Marka Uç Model No. Tip ABB 1 S POS ABB 1 F POS ABB 1 S251, S261, S POS ABB 1 S272, S POS ABB 3 S POS AEG 2 E82S PIS Allen-Bradley 1,2, CB1, 2, POS Buschmat 1 S POS Clipsal 1 4CB POS Clipsal 3 4CB POS E-T-A PIS E-T-A G POS FAZ 4 C POS FAZ 1 C POS GE Vynckier 3 Series E PIS GE Vynckier 3 Series G PIS GE Vynckier 4 Series E PIS GE Vynckier 1 Series G PIS GE Vynckier 16A 2 Series E PIS GE Vynckier C16,16A1 Series E PIS Hager POS Hager 2 MW216A POS Hager 4 MW620A POS Kapp 1 LS PIS Legrand TBLO Legrand TBLO Legrand TBLO Legrand PIS Legrand PIS Legrand POS Merlin Gerin 3 C80A /090853TBLO/POW Merlin Gerin 2 B100A / TBLO/POW Merlin Gerin 1 C60N POS Merlin Gerin 1 C32N POS Merlin Gerin 2 C60N POS Merlin Gerin 4 C60N POS Merlin Gerin 3 C32N POS Merlin Gerin 3 C45AD POS Proteus 1 C POS Proteus 1 C POS Proteus 3 C POS Siemens 17U 2 5SQ TBLO Siemens 17U 3 5SQ TBLO Siemens 17U 4 5SQ TBLO Siemens 17U 1 5SQ POW Siemens C10 1 5SX POW Siemens C32 2 5SX TBLO Siemens C70 3 5SX TBLO Siemens L20A 2 5SN TBLO Sursum 3 EA PIS Wylex 2 WRS40/ POS 14

15 DE fi K ANAHTAR SEÇENEKLER De iflik Anahtar Seçenekleri Kilit, Hasp & Aksesuarlar Asma kilitlerde 5 veya 6 silindir mevcuttur. Ayn anahtar olma ihtimali silindir adediyle ilgilidir. Brady de ayr ca anahtarlar da özel kesim ifllemlerine tabi tutulmaktad r. Bu sayede Brady asma kilitlerinde, farkl anahtar ihtimali, ayn adette silindiri olan bir baflka asma kilide nazaran daha yüksektir. Örne in 6 silindirli bir asma kilitte ayn anahtar olma ihtimali 1 / 1,000,000 den fazlad r. Farkl Anahtarl K L TLEME ET KETLEME (Keyed Different) Brady standart kilitleri, stoktan farkl anahtarl olarak, her ürünün tan m nda belirtilen adette asma kilidi içeren paketlerde sa lanmaktad r. Ayn Anahtarl (Keyed Alike) Istenen adette asma kilitdin hepsinin anahtar ayn d r. Yani tek anahtara tüm kilitler aç labilir. Bu tip anahtar sistemi, birden fazla asma kilit tafl mak durumunda olan 1 personel için uygun bir opsiyondur. Vardiya de iflikli i v.b. sebeblerle zorunlu durum olmal d r. Farkl kiflilerin ayn anahtarl kilitlere sahip olmas zorunluluk ve kontrolü azalmaktad r. Master Anahtarl (Master Keyed) Anahtarlar farkl olan asma kilitlerin tümünü açan 1 master anahtar bulunur. Bafl ndan farkl anahtarl siparifl edilen asma kilitler, daha sonra master anahtarl hale getirilemez. Bafl ndan bu flekilde siparifl edilmelidir. Bu tip anahtar sistemi, herkesin sadece kendi açabilece i bir asma kilidi olmas ama yöneticinin de tüm ekibin asma kilitlerini açabilmesi arzu edilirse uygun bir çözümdür. ki Seviyeli Master Anahtarl (Grand Master Keyed) Birden fazla ekip olmas, her eleman n flahsi anahtar olmas, ekibin yöneticisinin tüm kilitleri açabilmesi ama daha üst bir yöneticinin tüm ekiplerin kilitlerini açabilmesi vb. bir ortam istenirse, bu uygun çözümdür. Kullan lacak asma kilidi seçmek için 4 ad m 1. Alttaki tabloyu kullanarak uygulaman z için en uygun kilit modelini seçin 2. Kullanaca n z kilit için belirtilmifl olan asma kilit ölçülerine uygun olan boyutu seçin 3. Nas l bir anahtar yap s istedi inizi saptay n (farkl anahtar, ayn anahtar veya master keyli) 4. Asma kilidin rengini seçin Uygun Kilit Modelini Seçmek çin Hafif, kolay tafl nabilir letken olmayan gövde ve anahtar Afl nmaya çok dayan kl K v lc m yaratmayan Kötü niyetlere dayan kl l k En sa lam De iflik anahtar seçenekleri Gövdeye kaz ma* EMN YET P R NÇ ALUMINYUM ÇEL K *Sadece özel siparifl durumunda 15

16 K L TLEME ET KETLEME Kilit, Hasp & Aksesuarlar Emniyet Asma Kilidi LOTO uygulamalar için gelifltirilmifltir. çi sert çelik, d fl güçlendirilmifl sa lam nylon Elektrik etiketleme / kilitleme uygulamalar için özellikle tasarlanm flt r zolasyonlu ve k v lc m tehlikesi olmayan gövde Patentli anahtar sistemi (anahtar kilide sokulsa bile elektrik floku tehlikesi yoktur) Afl r s derecelerine, kimyasallara ve afl nmaya üstün dayan kl l k Hafif ve kolay tafl nabilir Üzerindeki t rt kl doku sayesinde rahat kavranabilir 6 silindirli yap ve özel anahtar kesimleri sayesinde, ayn anahtar olma ihtimali en fazla 1 / 1,000,000 Kapal ve korumal anahtar deli i maksimum güvenli i sa lar Asma kilit tam kapal olmadan anahtar deli inden ç kart lamaz Standart üründe her kilit 2 anahtarla gelir Standart ürünler farkl anahtarl d r stenirse ayn anahtarl ve master key li flekli yap labilir 6 Adet/Paket Renk Mavi K rm z Siyah Sar Yeflil Turuncu Boyutlar 38 mm 87 mm 25 mm 18.5 mm 38 mm 6.5 mm Çelik Asma Kilit Brady Çelik Asma Kilit - 20 mm halka yüksekli i 6 adet/paket Renk Mavi Siyah Turuncu K rm z Yeflil Sar Boyutlar 40 mm 60 mm 26 mm 18.5 mm 20 mm 7 mm Brady Çelik Asma Kilit - 38 mm halka yüksekli i 6 adet/paket Renk Mavi Siyah Turuncu K rm z Yeflil Sar Boyutlar 40 mm 72 mm 26 mm 18.5 mm 38 mm 7 mm Güçlendirilmifl çelik d fl koruma sayesinde çok dayan kl d r Sertlefltirilmifl çelik çengel kesilmeye karfl çok sa lamd r Gövde plakalar n n ayr ayr kaplamal olmas sayesinde paslanmaya çok korumal d r Renkli alt tamponlar hem koruma hem farkl laflma sa lar 5 silindirli Standart üründe her kilit 2 anahtarla gelir Standart ürünler farkl anahtarl d r stenirse ayn anahtarl ve master key li flekli yap labilir Brady Çelik Asma Kilit - 47 mm halka yüksekli i 6 adet/paket Renk Mavi Siyah Turuncu K rm z Yeflil Sar Boyutlar 40 mm 87 mm 26 mm 18.5 mm 47 mm 7 mm 16

17 Aluminyum Asma Kilit Aluminyum gövde ve krom kapl çelik çengel Hafif ama sa lam Zor ifl flartlar na dayanmak üzere tasarlanm flt r Kimyasallara ve afl nmaya dayan kl 6 silindirli Standart üründe her kilit 2 anahtarla gelir Standart ürünler farkl anahtarl d r stenirse ayn anahtarl ve master key li flekli yap labilir Aluminyum Asma Kilit - 25 mm halka yüksekli i 6 adet/paket Renk K rm z Turuncu Sar Mavi Yeflil Siyah Boyutlar 40 mm 73 mm 18 mm 19 mm 25 mm 6.5 mm Kilit, Hasp & Aksesuarlar Aluminyum Asma Kilit - 38 mm halka yüksek- 6 adet/paket Renk Mavi Siyah Turuncu K rm z Yeflil Sar Boyutlar 40 mm mm 18 mm 19 mm 38 mm 6.5 mm K L TLEME ET KETLEME Pirinç Asma Kilit Gövde ve çengel pirinçtir Kesinlikle paslanmaz K v lc m ç kartmamas patlay c / parlay c ortamlar için idealdir Afl nmaya dayan kl 6 silindirli Kilitler renkli vinyl kaplamal d r Standart üründe her kilit 2 anahtarla gelir Standart ürünler farkl anahtarl d r 12 adet/paket Renk K rm z Mavi Yeflil Sar Gri Siyah Boyutlar 43 mm 59 mm 17 mm 20.5 mm 21.5 mm 6.5 mm Paslanmaz Çelik Çengelli Pirinç Asma Kilit Gövde krom kapl pirinç ve çengel paslanmaz çeliktir Afl nmaya dayan kl Yüksek hassasiyetli pimli tambur silindir Standart üründe her kilit 2 anahtarla gelir Standart ürünler farkl anahtarl d r Belirli bir siparifl adedinde ayn kilitli yap labilir 6 adet/paket Boyutlar Pim mm 47 mm 12 mm 14.5 mm 14.5 mm 5 mm mm 66 mm 13 mm 19.5 mm 23.5 mm 6.5 mm mm 83 mm 13 mm 19.5 mm 38 mm 6.5 mm mm 73 mm 15 mm 28 mm 27 mm 7 mm 17

18 K L TLEME ET KETLEME Kilit, Hasp & Aksesuarlar Tam zolasyonlu Asma Kilit Tüm gövde pirinç, sertlefltirilmifl veya paslanmaz çelik çengel Tüm gövde ve çengel elektrik flokuna karfl izolasyonludur Kirden korumak amaçl anahtar deli i k l f 5 silindirli ç parçalar afl nmaya dayan kl Vinyl d fl gövde, boyal parçalara olabilecek çarpma zarar n azalt r Standart ürünler farkl anahtarl d r Belirli bir siparifl adedinde ayn kilitli yap labilir Tip Boyutlar Adet/Paket Paslanmaz çelik halka (Mavi) 53 mm 73 mm 28 mm Üstün Emniyetli Asma Kilit Tüm gövde ve çengel en yüksek standartta sertlefltirilmifl paslanmaz çeliktir 7 silindirli kilit mekanizmas en yüksek güvenli i sa lar Standart ürünler farkl anahtarl d r Belirli bir siparifl adedinde ayn kilitli yap labilir Boyutlar Adet/Paket mm 85 mm 31 mm 27.5 mm 26 mm 11 mm mm 109 mm 31 mm 20.5 mm 24.5 mm 8 mm Sertlefltirilmifl çelik halka (Gri) 53 mm 73 mm 28 mm 27.5 mm 50 mm 11 mm mm 134 mm 31 mm 20.5 mm 24.5 mm 8 mm 27.5 mm 75 mm 11 mm Pirinç Asma Kilit Tüm gövde pirinç, çengel pirinçtir ç parçalar afl nmaya dayan kl Yüksek hassasiyetli pimli tambur silindir Standart ürünler farkl anahtarl d r Belirli bir siparifl adedin de ayn kilitli yap labilir Boyutlar Adet/Paket Pim mm 47 mm 12 mm 14.5 mm 14.5 mm 5 mm mm 66 mm 13 mm 19.5 mm 23.5 mm 6.5 mm 39 mm 83 mm 13 mm mm 38 mm 6.5mm 49 mm 73 mm 15 mm mm 27 mm 7 mm Cobra Kablo Asma kilitlerle kullan lmak üzere d fl korumal PVC kapl esnek çelik kablo Maksimum Güvenlik Zinciri Çelik kablolardan daha korumal Özel güçlendirilmifl çelik zincir D fl kumafl koruma zincir üzerindeki boyay ve kromu korur 1 Adet / Paket Boyutlar ø 8 mm / 250 cm 1 Adet / Paket Boyutlar ø 8 mm / 110 cm ø 10 mm / 110 cm 18

19 Kilit, Hasp & Aksesuarlar Geçirgen Olmayan Çoklay c Sert ve sa lam plastikten imal edilmifltir Yüksek esneklik, zor k r lan ve bir çok kimyasala dayan kl Yüksel elektrik izolasyonu Alçak ve yüksek s lara dayan kl Kilidin kancas 10mm ve üstü deliklerden geçebilir Asma kilit: maksimum çap 9 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama letken olmayan Kilit Hasp K L TLEME ET KETLEME Nylon Çoklay c Geçirgen olmayan bu çoklay c ile 6 adet asma kilit kullan labilir Sadece 30 gramd r fakat 450 kg a kadar dayanabilir Kilidin kancas 10mm ve üstü deliklerden geçebilir Asma kilit: maksimum çap 9 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama Nylon Kilit Hasp Güvenlik Çoklay c s Vinyl kapl çelik 6 adet asma kilit kullan labilir K rm z ve sar renk opsiyonu vard r 2 boyutu vard r Pakette 12 adet olarak gelir Asma kilit: maksimum çap 9,5 mm, min. çengel aral 20 mm Halka Renk Yüksekli i mm K rm z mm K rm z mm Sar mm Sar Bafllang ç Kiti 2 x 25 mm Güvenlik Çoklay c s (bir k rm z ve bir sar ) 2 x 38 mm Güvenlik Çoklay c s (bir k rm z ve bir sar ) 6 x 38 mm Emniyet Asma Kilidi (her bir renk için) 1 x Nylon Çoklay c :

20 K L TLEME ET KETLEME Kilit, Hasp & Aksesuarlar Ekonomik Çoklay c Dayan kl çelik Sigorta ve anahtar kutular nda kullan labilir K skaç: 25,4 mm 6 adet asma kilit kullan labilir Asma kilit: maksimum çap 10 mm, min. çengel aral 20 mm : Dayan kl Çoklay c Farkl boyuttaki kilitleme durumlar nda kullan l r 2 K skaç boyu: büyük olan elips 31,75 mm X 44,45 mm, küçük olan 19 mm çap 6 adet asma kilit kullan labilir Asma kilit: maksimum çap 10 mm, min. çengel aral 20 mm : Çelik Kilit Çoklay c D fl müdahalelere karfl dayan kl U flekilli çelik kol, mekanizma kilitlendikten sonra ayr lamaz U kolun aras 25,4 mm 3 asma kilit kullan labilir Asma kilit: maksimum çap 9 mm, min. çengel aral 20 mm Max. halka yüksekli i çap: 9 mm Min. Kilit aç kl : 20 mm Aç klama Kilit Kilit + zincir (150mm) Etiketli Yass Çoklay c 5052 eloksal aluminyumdur Kilitleme ve etiketleme fonksiyonu bir aradad r 6 adet asma kilit kullan labilir Etiket üzerine her tür kalemle yaz labilir ve istenirse silinebilir Boyutu x 76.2 x 4.7 mm Asma kilit: maksimum çap 8 mm, min. çengel aral 20 mm Aç klama nce Çok nce Renk: siyah Ambalaj: 1 adet Bofl Yass Çoklay c 5052 eloksal aluminyumdur Kendi yarataca n z etiketi yap flt rabilirsiniz 6 adet asma kilit kullan labilir Boyutu x 76.2 x 4.7 mm Bir pakette 5 adet olarak gelir Renk K rm z Mevi Yeflil Alt n Gümüfl Asma kilit: maksimum çap 8 mm, min. çengel aral 20 mm Metin Do not operate Ne pas faire fonctionner Nicht schalten Niet bedienen 20

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

KOMPLE BRADY LOTO ÇÖZÜM FIYATLARI

KOMPLE BRADY LOTO ÇÖZÜM FIYATLARI KOMPLE BRADY LOTO ÇÖZÜM FIYATLARI Tüm fiyatlar Euro'dur. TCMB Döviz satış kurundan faturalanır. Ödeme vadesi 15 gündür. Teslim süresi ürüne göre değişmektedir. KDV dahil değildir. Ürünler karşı taraf ödemeli

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz Taban ve Duvar yap s Sizin konforunuz, bizim misyonumuz WTH Tabandan s tma ve so utma WTH n n tabandan s tma sistemleri günümüz inflaat flekli ve çeflitli iklim koflullar na uygun flekilde tasarlanm flt

Detaylı