EJC 110 / 112. letme Kılavuzu EJC 110 EJC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11"

Transkript

1 EJC 110 / letme Kılavuzu EJC 110 EJC 112 T

2 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı EJC 110 EJC 112 Ek Bilgiler... adına Tarih T Avrupa Toplulu u- uygunluk beyanı mza sahipleri bu yazı ile, belirtilen kuvvet tahrikli istif aracının Avrupa Yönetmeliklerine 2006/42/EG (Makine Yönetmeli i) ve 2004/108/AT (Eleketromanyetik uyumluluk-emu), bunun getidirdi i de i ikliklere ve de yasal yönetmeliklerin ulusal yasaya göre de i mesi için yasal genelgeye uygun oldu unu onaylamaktadırlar. Her bir imza sahibi teknik belgeleri olu turma konusunda yetkilidir. 3

3 4

4 UYARI! Jungheinrich istif aracı uygun olmayan akü kullanımında tehlike Akülerin ağırlıklarının, konstrüksyonlarının ve boyutlarının istif aracının akü güvenliğine ve taşıma kapasitesi etkisi oldukça fazladır özellikle araç güvenliği ve taşıma kapasitesi. Jungheinrich istif araçlarında uygun olmayan akü kullanımında enerji geri kazanımında istif aracının fren özelliğinin kötüleşmesine sebep olur ve bu elektrikli kumanda üzerinde büyük hasarlara yol açabilir. Bu nedenden Jungheinrich istif araçlarında uygun olmayan akü kullanımı kişilerin güvenliği ve sağlığı açısından oldukça tehlikelidir. Yalnız üretici tarafından istif aracı için izin verilen aküler kullanılmalıdır. Akü donanımının değiştirilmesi sadece üreticinin izni ile mümkündür. Değiştirilen veya monte edilen akünün forkliftin akü bölmesine iyice oturmasına dikkat edilmelidir. Üretici tarafından uygun görülmeyen aküler kesinlikle yasaktır. TR

5

6 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli bir ekilde sunulmaktadır. Bölümler alfebatik sırayla düzenlenmi tir ve sayfalar numaralandırılmı tır. Bu kullanim kılavuzunda çe itli istif aracı tipleri açıklanmaktadır. Kullanırken ve bakım çalı maları yaparken mevcut istif aracı tipi için geçerli olan açıklamaların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Cihazlarımız sürekli geli tirilmektedir. Yapısal, donanım ve teknik de i iklik hakkımızı saklı tutmamızı anlayı la kar ılayaca ınızı umuyoruz. Bu kullanım kılavuzunun içeri inde belirtilen nedenden ötürü cihazın özelliklerine yönelik her hangi bir hak talebi sunulamayacaktır. Güvenlik uyarıları ve i aretler Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için a a ıdaki semboller kullanılmı tır: TEHL KE! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm tehlikesi mevcuttur. UYARI! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, a ır veya ölümcül yaralanmalar olu abilir. D KKAT! Tehlikeli bir durumu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, hafif veya orta ölçekli yaralanmalar olu abilir. Z NOT Maddi hasarları gösterir Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur. t Seri donanımı gösterir o Ek donanımı gösterir Telif hakkı Bu Kullanım Kılavuzunun telif hakkı JUNGHEINRICH AG'ye aittir. 5

7 Jungheinrich Anonim irketi Adresi: Stadtrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

8 çindekiler A Kurallara uygun kullanım Genel Amacına uygun kullanım zin verilen kullanım ko ulları leticinin yükümlülükleri Ata man ve/veya aksesuar parçalarının montajı B Aracın tanımı Kullanım tanımı Araç tipleri ve nominal ta ıma kapasitesi Yapı parçaları ve i levlerinin tanımı Genel bakı - yapı grubu Fonksiyon açıklaması Teknik Bilgiler Güç verileri Ölçüler A ırlıklar Lastik EN standartları Kullanım ko ulları Elektrikli ko ullar Uyarı ve tip etiketleri Tip etiketi istif aracı yük diyagramı C Ta ıma ve ilk çalı tırma Vince yükleme Ta ıma lk çalı tırma D Akü - Bakım, arj, De i tirme Asitli akülerle çalı ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Akü Tipleri Akü bölmesinin açılması Akünün arj edilmesi Aküyü entegre arj cihazıyla arj etmek Aküyü sabit arj cihazıyla arj etmek Akünün sökülmesi ve takılması

9 E Kullanımı stif aracının çalı tırılması ile ilgili güvenlik yönergeleri Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması Akü de arj göstergesi stif aracının çalı tırılması Günlük çalı ma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalı malar Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi stif aracını emniyetli bir ekilde park edin Akü de arj denetleyicisi stif aracı ile çalı ma Aracın sürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları AC L KAPAMA, sürü, manevra ve frenleme Yüklerin alınması, ta ınması ve indirilmesi Arıza yardımı stif aracı gitmiyor Yük kaldırılamıyor stif aracı kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi Yük tespitleme tertibatı acil alçaltması ste e ba lı donanım CanCode kumanda tu u Araç parametrelerini CanCode ile ayarlayın Parametre CanDis Gösterge cihazı F stif Aracının Bakımı letme Güvenli i ve Çevre Korunması Bakım çin Güvenlik Kuralları Bakım ve Kontrol Bakım kontrol listesi letmeci Mü teri hizmetleri Çalı ma malzemesi ve ya lama planı letme sıvılarının güvenli kullanımı Ya lama planı Çalı ma malzemesi Bakım ve onarım çalı maları stif aracın bakım ve onarım çalı malarına hazırlama Motor kaputunun çıkartılması Tahrik kaputunu çıkartın Hidrolik ya ı seviyesini kontrol edin anzıman ya ı seviyesini kontrol edin Kalın süzgeci yıkayın, kalın süzgeci de i tirin Filtre kartu unu de i tirin Elektrik Sigortalarının Kontrolü Bakım ve onarım çalı malarından sonra istif aracının yeniden çalı tırılması stif Aracının Depoya Alınması

10 7.1 Depoya Alma Öncesi Önlemler Park halinde bekletilirken alınacak gerekli önlemler stif aracının çalı tırılmamasından sonra yeniden çalı tırılması Nihai hurdaya çıkarma, atılması Belirli Aralıklarla ve Ola anüstü Durumlardan Sonraki Güvenlik Kontrolü 102 9

11 10

12 Ek JH-çekişli akü kullanım kılavuzu Z Bu kullanım kılavuzu Jungheinrich markasına sahip akü tipleri için geçerlidir. Başka markalar kullanılırsa, üreticinin kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır TR 1

13 TR

14 A Kurallara uygun kullanım 1 Genel Bu kullanıcı el kitabında tarif edilen istif aracı, yükleme ünitelerinin kaldırılmasında, indirilmesinde ve ta ınmasında i lemlerinde bir forklifttir. Forklift bu i letme kılavuzunda belirtilen verilere uygun olarak kullanılmalı ve bakılmalıdır. Ba ka bir kullanım ekli kurallara uygun olmaz ve personel,nakliye,araç veya maddi zararlara neden olabilir. 2 Amacına uygun kullanım NOT Maksimum alınacak yük ve izin verilen maksimum yük mesafesi yük diyagramında gösterilir ve a ılamaz. Yük,yük alma malzemesi üzerinde bulunmalıdır ya da üretici tarafından izin verilen montaj cihazı ile alınmalıdır. Yük, çatal ta ıyıcısının hareket ettirilmesinde ve yük ta ıyıcısının ortasında olmalıdır. Yükün kaldırılması ve indirilmesi. ndirilmi yüklerin ta ınması. Aracın kaldırılmı yük ile sürülmesi (>500 mm) yasaktır. nsanların istiflenmesi ve kaldırılması yasaktır. Yüklerin itilmesi veya çekilmesi yasaktır. 3 zin verilen kullanım ko ulları Z Endüstriyel ve ticari alanda kullanım. zin verilen sıcaklık 5 C aralı ı kadar 40 C. Sadece sabitlenmi, ta ınabilir ve düz zeminde kullanım. Sadece iyi bir görüþ açısına sahip olan ve i letmeci tarafından onaylanan yollarda kullanılabilir. Maksimun 15 % e imli rampalarda sürülmesi. Yanal veya e ri olarak rampalara çıkı yasaktır. Yükün rampaya do ru ta ınması. Kısmi açık trafikte kullanılması. Zorlu artlar altında kullanıldı ında istif aracı için özel bir donanım ve izin gereklidir. Patlamaya kar ı korunan alanlarda kullanılmasına müsaade edilmez. 11

15 4 leticinin yükümlülükleri Bu kullanıcı el kitabının mantı ına göre, i letmen forklifti kendisi kullanan veya kullanması için görevlendirilen ki idir. Özel durumlarda (Örn. Leasing,ve kiralama) i letmeci, anla mada bulunan mal sahibi ile kullanıcı arasında i letme görevlerini yerine getirmesi gereken ki idir. letici, nakliye aracın kurallara uygun olarak kullanıldı ını ve kullanan ki i ile üçüncü ahısların hayatlarının tehlikede olmadı ından emin olmalıdır. Bunların yanında, kaza önleyici tedbirlere, di er teknik güveli i kurallarına ve i letme, bakım ve onarım talimatlarına dikkat edilmelidir. letmeci, bütün kullanıcıların bu kullanım el kitapçı ını okudu undan ve anladı ından emin olmalıdır. NOT Bu kullanım kılavunuzunda belirtilen hususların dikkate alınmaması garantinin geçersiz olmasına sebep olur. Aynı durum, mü teri ve/veya üçüncü ki iler tarafından, üretici firmadan izin almadan araçta yapılacak kurallara uygun olmayan çalı malar için de geçerlidir. 5 Ata man ve/veya aksesuar parçalarının montajı Yedek parçaların takılması stif aracı fonksiyonlarına müdahale edilmesi ya da bu fonksiyonları tamamlayacak ek düzeneklerin montajı veya kurulumu sadece üreticinin yasal onayıyla yapılabilir. Gerekti inde yerel makamlardan izin alınmalıdır. Resmi makam tarafından verilen izin, üretici tarafından verilecek izin yerine geçemez. 12

16 B Aracın tanımı 1 Kullanım tanımı EJC 110 / 112, mafsallı tahrik tekerle i olan dört tekerlek tipindeki bir elektronik set kaldırma aracıdır. Düz zeminlerde palete konulmu malı ta ımak ve kaldırmak üzere tasarlanmı tır. Açık tabanlı veya yük arabalı plakalar alınabilir. 1.1 Araç tipleri ve nominal ta ıma kapasitesi Nominal ta ıma kapasitesi tipe ba lıdır. Tip tanımı etiketinden nominal ta ıma kapasitesi belirlenebilir. Tabelle 1: EJC110 EJC Tip tanımı 1 Model serisi 10 Nominal ta ıma kapasitesi x 100kg Nominal ta ıma kapasitesi genelde izin verilen ta ıma kapasitesine denk de ildir. zin verilen ta ıma kapasitesi istif aracında bulunan yük diyagramından edinilebilir. 13

17 2 Yapı parçaları ve i levlerinin tanımı 2.1 Genel bakı - yapı grubu Poz. EJC 110 EJC 112 Tanımlama 1 t t Kaldırma düzene i 3 t t Koruyucu cam 2 t t Sürü alteri 4 t t Kalkı emniyet tu u 5 t t Akü kapa ı 6 t t AC L KAPAMA (Akü soketi) 7 t t Yava sürü butonu 8 t t Çatal kolları 9 t t Kumanda kolu 14

18 10 t t Akü arj-/de arj birimi o o Gösterge cihazı CANDIS 11 o o Kumanda klavyesi CAN KODU o o ISM giri modülü 12 t t Çalı tırma kilidi 13 t t Ön kaput 14 t t Tahrik tekerle i 15 t t Destek tekerle i 16 t t arj cihazı t = Standart donanım o = Opsiyon 15

19 2.2 Fonksiyon açıklaması Güvenlik düzenekleri Yuvarlanmı kenarlı kapalı bir araç çevresi, istif aracında güvenli bir kullanımı sa lamaktadır. Tekerlekler sabit bir tamponla korunmu tur. AC L KAPAMA ile tehlike durumunda bütün elektrikli fonksiyonlar devre dı ı bırakılır. Hidrolik sistem Kaldırma ve indirme fonksiyonları "Yük almayı kaldırma" ve "Yük almayı indirme" tu larının kumandası üzerinden gerçekle ir. Kaldırma fonksiyonunun açılması durumunda pompa agregası çalı ır ve ya deposundan kaldırma silindirine hidrolik ya nakleder. kili çift kaldırma düzene i (ZZ) donanımında veya üç kademeli iç içe geçerek boyu uzayıp kısalabilen direkte (DZ) yük kıza ının (serbest kaldıraç) ilk kaldırılması, yapı yüksekli i de i meden ortaya yerle tirilmi kısa bir serbest kaldırma silindiri tarafından gerçekle tirilir. Sürü tahriki Sabit bir trifaze tahrik motoru bir alın di li anzıman üzerinden tahrik tekerini tahrik eder. Elektronik bir sürü kumandası sayesinde motorun devir sayısı regülasyonu kademesiz olarak kontrol edilir ve böylece homojen, sarsıntısız bir sürü, kuvvetli bir hızlanma ve elektronik olarak kontrol edilen, enerji geri kazanımlı bir frenleme sa lanır. Set Bütün sürü ve kaldırma fonksiyonları herhangi bir geçi olmadan hassas bir ekilde kumanda edilebilir. Direksiyon bir set üzerinden kontrol edilir. Tahrik +/- 90 döndürülebilir. Elektrik Sistemi 24 Volt Sistemi. Elektrikli sürü kumandası standarttır. Kumanda ve gösterge elemanları Ergonomik kumanda elemanları sayesinde, sürü ve hidrolik hareketlerin hasas bir ekilde, yorulmadan kullanılması sa lanmı tır. Akü de arj göstergesi üzerinden mevcut akü kapasitesi gösterilir. Asansör Yüksek mukavemetli çelik profiller dardır, bu da üç kademeli asansörde çatalların iyi görülmesini sa lar. Asansör ve çatal ta ıyıcısı sürekli ya lanan ve böylece bakım gerektirmeyen e ik konumlu destek makaraları üzerinde çalı ır. 16

20 3 Teknik Bilgiler Z Teknik veriler 2198 göre verilmi tir. Teknik verilerde de i iklik yapma hakkı saklıdır. 3.1 Güç verileri EJC 110 EJC112 Q Nominal ta ıma kapasitesi kg nominal yüklü / yüksüz sürü hızı nominal yüklü / yüksüz kaldırma hızı nominal yüklü / yüksüz indirme hızı yüklü/yüksüz maks. tırmanma kabiliyeti 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/ saat 0,13 / 0,24 0,12 / 0,21 m/s 0,4 / 0,42 0,4 / 0,42 m/s 8 / 16 8 / 16 % Sürü motoru, gücü S2= 60 dak. Kaldırma motoru, gücü S3 %5 1,0 1,0 kw 1,7 1,9 kw 17

21 3.2 Ölçüler 18

22 EJC 110 EJC 112 c Yükün a ırlık merkezi mesafesi mm x Yük mesafesi mm y Tekerlek mesafesi mm h1 Kaldırma düzene i tam inmi ken mm yükseklik h2 ZT serbest kaldırma mm h2 ZZ serbest kaldırma mm h3 Kaldıraç mm h4 Kaldırma düzene i tam mm kaldırılmı ken yükseklik h13 Yükseklik indirilmi tir mm h14 Kumanda kolu yüksekli i sürü 820 / / 1310 mm konumunda min. / maks. l1 uzunluk mm l2 Çatal sırtı dahil yük çatalı mm uzunlu u b2 Toplam geni lik (tahrik) mm b5 Yük çatalı dı mesafesi mm s/e/l Yük çatalı ölçüleri 56 / 185 / / 185 / 1150 mm b10 z geni li i, ön mm b11 z geni li i, arka mm m2 Tekerlek mesafesinin ortasında mm yerden yükseklik Ast 1000x1200 palette enine çalı ma ) ) mm geni li i Ast 800 x 1200 palette ) ) mm boyuna çalı ma geni li i Wa Dönü yarı çapı mm dü ürüldü/yükseltildi 1) VDI normuna göre +214mm çapraz 2) VDI normuna göre +138mm çapraz 19

23 3.3 A ırlıklar 3.4 Lastik EJC 110 EJC 112 Aküsüz kendi a ırlı ı 805 1) 820 1) kg 650 / ) 660 / ) kg önde/arkada yüksüz aks yükü + akü önde/arkada yüksüz aks yükü + akü 565 / 240 1) 575 / 245 1) kg Akü a ırlı ı kg 1) Standart asansör için de erler EJC 110 / 112 Lastik ebadları Tahrik 230x70 mm tekerlek büyüklü ü /Tekli / Tandem) 85x100 oder 85x75 mm Destek tekerle i 140x54 mm Tekerlekler, sayı ön arka (x = tahrikli) 1x +1 / 2 veya 1x +1 / 4 20

24 3.5 EN standartları Z Z Daimi ses basınç seviyesi EJC 110 / 112: 70 db(a) EN göre ISO 4871 ile örtü erek. Daimi ses iddeti seviyesi standart verilere göre hesaplanmı olan ve sürü, kaldırma ve rölantide çalı ırken olu an ses iddeti seviyesinin ortalamasıdır. Ses iddeti seviyesi operatörün kula ında ölçülür. Elektromanyetik uyumluluk (EMC) Üretici, elektromanyetik parazitlere dayanırlılık veen 12895'e ve orada belirtilen atıflara göre statik elektrik bo alması kontrolü yapıldı ını onaylamaktadır. Elektrikli ve elektronik parçalarda ve yerle im yelerlerinde de i iklik yapılması için üretici firmadan yazılı izin alınmalıdır. UYARI! Tıbbi cihazların iyionize edilmemi ı ınlar ile arızalanması Forkliftin, iyionize edilmemi ı ın veren elektrikli donanımları, (örn. telsiz veri aktarımı) kullanıcının tıbbi cihazlarının (kalp pili, i itme cihazları vb.)fonksiyonunu etkileyebilir ve arıza fonksiyonlarına yol açabilir. Doktora ya da bu tibbi cihazın üreticisine, forklift aracının çevresinde bu cihazların kullanıp kullanılamayaca ı sorulmalıdır. 21

25 3.6 Kullanım ko ulları Z Ortam sıcaklı ı çalı ma sırasında 5 C kadar 40 C Daimi olarak a ırı sıcaklık veya nem oranı de i ikliklerinde, istif araçlarında ek donanım bulunması ve bu ortam artlarında çalı mak için uygunluk belgesi alınması gereklidir. 3.7 Elektrikli ko ullar Üretici elektrikli donanımın kullanılmasında ve üretilmesinde forkliftin amacına uygun kullanımı artlarını EN 1175 "Forkliftin güvenli i-elektrikli artlar" talimatına göre onaylar. 22

26 4 Uyarı ve tip etiketleri Poz Tanımlama 17 Vincin yüklenmesi için çakma noktaları (ZZ asansöründe ortada) 18 "Asansöre dokunmak yasaktır" etiketi 19 Aracın tip etiketi 20 Nicht unter die Lastaufnahme treten (Yükün altına geçmeyin) yasak levhası 21 Ta ıma Kapasitesi 22 Kontrol paketi 23 Ba ka birinin binmesi yasaktır yasak levhası 24 Tip levhası, akü 26 Araç tanımı 25 Seri numarası 23

27 4.1 Tip etiketi Z Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama 27 Tip 33 Üretim yılı 28 Seri numarası 34 Yükün a ırlık merkezi mm olarak 29 Esas ta ıma kapasitesi (kg) 35 Tahrik gücü 30 Akü gerilimi (V) 36 Akü a ırlı ı min/maks kg olarak 31 Aküsüz bo a ırlık kg olarak 37 Üretici 32 Opsiyon 38 Üretici logosu stif aracı ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numarası (28) belirtilmelidir. 24

28 4.2 istif aracı yük diyagramı X.XXXX.XX.XX Yük diyagramı (23) istif aracının yatay yüklenme sırasında, belirli bir D yük a ırlık noktasında (mm cinsinde) ve ilgili kaldırma yüksekli ine (mm cinsinde) ba lı olarak Q maksimum ta ıma kapasitesini (kg bazında) gösterir. Maksimum ta ıma kapasitesinin belirlenmesi örne i: Yük a ırlık merkezi mesafesinin de eri C = 600 mm ve maksimum kaldırma yüksekli i H = 3600 mm ise, maksimum ta ıma kuvveti Q = 1105 kg olarak hesaplanır. ç direkteki ve alt traversteki ok i aretleri (ve 39) operatöre, ta ıma kapasitesi levhasında (21) belirtilen kaldırma yüksekliklerine ne zaman eri ildi ini gösterir

29 26

30 C Ta ıma ve ilk çalı tırma 1 Vince yükleme UYARI! Kurallarauygun olmayan ekilde vince yüklenmesi halinde kaza riski Uygun olmayan kaldırma cihazların ve bunların yetkisiz ekilde kullanılması, istif aracının vince yüklenmesi sırasında devrilmesine neden olabilir. Forkliftin kaldırılması sırasında etrafa çarpmamasına ve kontrol dı ı hareketlere ma ruz kalmamasına dikkat edin. Gerekti inde forklifti, kılavuz halatlar yardımıyla tutun. Sadece yükleme ve kaldırma cihazları ile ilgili e itim almı personel, forklifti yüklemelidir. Vince yükleme sırasında güvenlik ayakkabısı giyilmelidir. Sallanan yükün altında bulunulmamalıdır. Tehlikeli bölgelerde ve bölmelerde bulunmak yasaktır. Sadece yeterli düzeyde ta ıma kapasitesine sahip kaldırma aletini kullanın (a ırlık için bkz. stif aracı tip levhası) Vinç aksamlarını sadece ön görülen dayanma noktalarında kullanın ve kaymalara kar ı emniyete alın. Kaldırma elemanlarını sadece ön görülen yükleme yönünde kullanın. Vincin kaldırma elemanları kaldırılan aracın yapı parçalarına temas etmemelidir. Forklifte vinç ile yükleme yapılması Ko ullar stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, (bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 51). 17 Kullanılan alet ve malzeme Kaldırma aleti Vinç halatı Prosedür Vinç aksamlarını dayanma noktalarına (17) dayayın. stif aracı imdi bir vinç ile indirilebilir. 27

31 2 Ta ıma UYARI! Nakliye sırasında kontrol dı ı hareketler stif aracın ve asansörün kurallara uygun olmayacak ekilde emniyete alınması halinde nakliye sırasında kötü sonuçlar do urabilecek kazalar meydana gelebilir. Yükleme i lemi bu i için özel olarak e itilmi personel tarafından VDI 2700 ve VDI 2703yönetmeliklerine göre yapılmalıdır. Yükleme emniyet önlemlerinin de erlendirilmesi ve gerçekle tirilmesi her özel durum için ayrıca tespit edilmelidir. Bir TIR veya römork ile ta ınan istif araçları kurallara uygun bir ekilde ba lanmalıdır. TIR veya römorkta ba lamak için halkalar bulunmalıdır. stemsiz hareketlere kar ı istif aracını kemerlerle emniyete alın. Sadece yeterli sıkma kuvvetleriyle germe veya ba lama kemerleri kullanın Nakliye için istif aracı emniyete alın Kullanılan alet ve malzeme Ba layıcı / gerici kemerler Prosedür stif aracını nakliye aracının üzerine sürün. stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, (bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 51). Kemerleri (40) istif aracına takın ve yeterince gerdirin. stif aracı imdi nakledilebilir. 28

32 3 lk çalı tırma D KKAT! Bu istif aracı sadece akü akımı ile sürülmelidir! Empedanslı alternatif akım elektronik modüllerde hasar olu turur. Aküye giden kablo ba lantılarının (çekme kablosu) 6 m kısa olmalıdır ve en az 50 mm² kablo çapraz kesitine sahip olması gerekir. Prosedür Donanımın eksiksiz olup olmadı ını kontrol edin. Gerekti inde aküyü monte edin, (bkz. "Akünün sökülmesi ve takılması" sayfa 42) Aküyü arj edin, (bkz. "Akünün arj edilmesi" sayfa 35) stif aracı imdi çalı tırılabilir, (bkz. " stif aracının çalı tırılması" sayfa 49) 29

33 30

34 D Akü - Bakım, arj, De i tirme 1 Asitli akülerle çalı ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Bakım personeli Aküler sadece bu konuda kurs görmü ki iler tarafından arj edilmeli, bakılmalı ve de i tirilmelidir. Bu çalı maları yaparken i letme kılavuzu ile akü ve arj terminali üreticisinin firmaların talimatları dikkate alınmalıdır. Yangına kar ı korunma önlemleri Akü üzerinde çalı ma yaparken sigara içilmesi ve açık ate yakılması yasaktır. arj etmek için park edilen istif araca minimum 2 m mesafede tutu abilen maddeler veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır. Odanın havalandırılması arttır. Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır. Akünün bakımı Akü gözlerinin kapakları daima kuru ve temiz olmalıdır. Akü ba ları ve kablo pabuçları temiz, kutup gresi ile hafifçe ya lanmı ve sıkı ba lanmı olmalıdır. D KKAT! Akü kapa ını kapatmadan önce, akü kablosunun hasar görmeyece inden emin olunmalıdır. Hasar görmü kablolarda kısa devre tehlikesi mevcuttur. Akünün bertaraf edilmesi Aküler, sadece ulusal çevre koruma yönetmeliklerine veya atık toplama yasalarına göre bertaraf edilmelidir. Üretici firmanın atık bertaraf bilgileri dikkate alınmalıdır. UYARI! Akü ile i lem yaparken kaza ve yaralanma tehlikesi Akülerde zehirli ve yakıcı çözülmü asitler mevcuttur. Akü asidiyle teması önleyin. Eski akü sıvılarını kurallara uygun ekilde imha ediniz. Aküde yapılan çalı malarda mutlaka koruyucu kıyafet ve gözlük kullanılmalıdır. Akü sıvısının, deri, kıyafet veya göz ile temas etmesinden kaçının, gerekti inde akü sıvısını bol suyla temizleyin. Yaralanmalarda (örn. akü sıvısının cilt veya gözle teması halinde) hemen bir doktora danı ın. Dökülen akü sıvısını hemen bol suyla nötr hale getirin. Sadece kapalı kafesli aküler kullanılmalıdır. Yasal uyarıları dikkate alın. UYARI! Uygun olmayan akülerin kullanılması halinde kaza tehlikesi Akülerin a ırlıklarının ve boyutlarının istif aracının akü güvenli ine ve ta ıma kapasitesi etkisi oldukça fazladır. Küçük akülerin a ırlık e itleri önemli oldu undan akü donanımının de i tirilmesi sadece üreticinin onayı ile mümkündür. De i tirilen ya 31

35 da monte edilen akünün istif aracının akü bölmesine iyice oturmasına dikkat edilmelidir. Akü üzerinde çalı ma yapmadan önce istif aracı emniyete alınıp park edilmelidir ((bkz. "Uyarı ve tip etiketleri" sayfa 23)). 32

36 2 Akü Tipleri stif aracında uygulamaya ba lı olarak farklı akü tipleri kullanılmaktadır. A a ıdaki tabloda, kapasite de erleri ve standart olarak hangi akü kombinasyonlarının kullanıldı ı verilmektedir: Akü tipi Kapasite A ırlık 24 V - Akü 650x145x560 mm (BxYxG) 24 V - Akü 660x146x590 mm (BxYxG) 24 V - Akü 660x146x682 mm (BxYxG) 24 V - Akü 146x650x590 mm (BxYxG) 24 V - Akü 282x166x670 mm (BxYxG) 2 PzB 130 Ah 140 kg 2 PzB 150 Ah 151 kg 2 PzB 200 Ah 185 kg 2 PzV-BS 142 Ah 151 kg 2 PzV-BS 170 Ah 160 kg Akünün a ırlı ı akünün tip levhasından alınmalıdır. Kutup ba ları yalıtılmamı olan aküler, kaymayan bir yalıtım iltesi ile örtülmelidir. 33

37 3 Akü bölmesinin açılması D KKAT! Ezilme tehlikesi Kaputun/kapa ın kapatılması sırasında kaput/kapak ile istif aracı arasında bir ey bulunmamalıdır. UYARI! Forkliftin emniyete alınmaması nedeniyle kaza tehlikesi Forkliftin yoku ta veya yük alma tertibatı kaldırılmı durumdayken bırakılması tehlikelidir ve esasen yasaktır. Forklifti sadece düz zeminde bırakın. Özel durumlarda forklifti örne in takozlarla emniyet altına alın. Kaldırma düzene ini ve yük çatalını tamamen indirin. ndirilen çatal uçları nedeniyle kimsenin yaralanmayaca ı bir yer seçin. Ko ullar stif aracını düz bir zemine park edin. stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, (bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 51). Prosedür AC L KAPATMA (akü soketi) (44) çekin. Akü ba lı ını (41) kaldırın D KKAT! Akü ba lı ını kaldırırken, ba lık kilidinin oturdu undan emin olun. Aküyü çıkarın. Z Akü de i iminden kapa ı sökün. (bkz. "Akünün sökülmesi ve takılması" sayfa 42). 34

38 4 Akünün arj edilmesi UYARI! Yükleme sırasında olu an gazlar nedeniyle patlama tehlikesi Akü, yükleme sırasında oksijen ve hidrojen (patlayıcı gaz) karı ımı salar. Gaz karı ımı kimyasal bir süreçtir. Bu gaz karı ımı patlayıcıdır ve tetiklenmemelidir. Akü arj istasyonunun arj kablolarının akü soketi ile ba lanmas ve ayrılması sadece arj istasyonu ve istif aracı kapalıyken gerçekle tirilebilir. arj cihazı akım ve arj kapasitesi olarak aküde onaylanması gerekir. arj etmeye ba lamadan önce tüm kablolarda ve soket ba lantılarında hasar kontrolü yapılmalıdır. stif arafının arj edildi i bölümün yeterince havalandırılması gerekir. Akü kapa ının açık ve yeterli havalandırmayı sa lamak için akü hücrelerinin üst yüzeylerinin arj süreci içersinde bo bulunması gerekir. Akü üzerinde çalı ma yaparken sigara içilmesi ve açık ate yakılması yasaktır. arj etmek için park edilen istif araca minimum 2 mmesafede tutu abilen maddeler veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır. Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır. Akünün üzerine metal cisimler koymayın. Akü ve arj terminali üreticisinin güvenlik yönergelerine kesinlikle uyulmalıdır. 35

39 4.1 Aküyü entegre arj cihazıyla arj etmek TEHL KE! Elektrik çarpması ve yangın tehlikesi Hasarlı ve uygun olmayan kablolar elektrik çarpmasına ve a ırı ısınma nedeniyle yangın tehlikesine neden olabilir. Sadece maksimum 30 m kablo boyuna sahip a kablosu kullanın. Yerel ko ullar dikkate alınmalıdır. Kablo makarasını kullanım sırasında komple açın. Sadece üreticinin sundu u orjinal a kabloları kullanılmalıdır. Asit ve çözeltiye kar ı izolasyon koruma sınıfları ve durumu üreticinin a kablosuyla örtü melidir. Z NOT Entegre arj cihazının nizami yapıda kullanılmaması nedeniyle olu an hasar Entegre arj cihazı, akü arj cihazı ve akü kontrol cihazından olu ur ve açılması yasaktır. Arıza durumunda üreticinin servisi bilgilendirilmelidir. arj cihazı sadece Jungheinrich tarafından temin edilen aküler için veya istif aracına uygun olarak üretici servisi tarafından ba ka akülerle adapte edilmi akülerle kullanılabilir. Di er istif araçları ile de i im yapılması yasaktır. Aküyü aynı anda iki arj cihazına ba lamayın. Fabrika tarafından, aküsüz istif araçlarının teslim edilmesi sırasında 0 pozisyonu ayarlanır. Sokete (43) bir akü de arj göstergesi, bir arj/de arj göstergesi, bir CanDis veya bir bipolar LED ba lanabilir arj e risinin ayarlanması D KKAT! lgili arj e risini ayarlamadan önce a soketini çekin! 36

40 arj e risini ayarlayın Ko ullar Akü ba lıdır. Prosedür arj aletine ait ayar alterini (42), arj e risini kullanılan ilgili aküye uyarlamak için sa a do ru çevirin. Yeni ayarın geçerlili i ye il LED'in yanıp sönmesi eklinde onaylanır ve ayar hemen etkin durumdadır. arj karakteristik e risi ayarlanmı tır. NOT alterin (42) konumu Tabelle 2: alter konumu / arj e risi e le tirmesi seçilen arj e rileri (tanımlama e rileri) 0 Aküsüz istif aracı Ya akü: PzS Ah 1 Ya akü: PzM Ah 2 Bakım gerektirmez: PzV Ah 3 Bakım gerektirmez: PzV Ah 4 Bakım gerektirmez: PzV Ah Ya akü: Ah'lik empülsiyon referansına sahip PzS 5 Ya akü: Ah'lik empülsiyon referansına sahip PzM 6 Jungheinrich Ah alterin (42) di er tüm pozisyonları, arj cihazını bloke eder veya akü arj edilmez. 180 Ah altında kapasiteye sahip PzMakülerinde referans 1 ayarlayın, 180 Ah sonrasında referans 5 ayarlanır. PzS Ah Islak akülerde hem referans 1 hem de referans 5 kullanılabilir, referans 5 daha hızlı arj edilmesine etki etmektedir. Akü ba lı konumdayken arj cihazından bir ayar yardımının alınması mümkündür: Geçerli alter pozisyonunda ye il LED ayarlanan pozisyon do rultusunda yanıp söner, geçersiz alter pozisyonunda kırmızı LED yanıp söner. 37

41 Entegre edilmi arj cihazıyla arj i leminin ba latılması A ba lantısı A gerilimi: 230 V / 110 V (+10/-15%) A frekansı: 50 Hz / 60 Hz arj cihazının (44) elektrik kablosu ön kaputa veya akü bölmesine entegre edilmi tir. Akünün arj edilmesi Ko ullar stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, (bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 51). Aküyü açı a çıkarın, (bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 34) arj cihazında do ru arj programı ayarlanmı olmalıdır. 44 Z Prosedür Gerekti inde, akü üzerindeki yalıtım iltesini alın. Akü soketi takılı kalmalıdır. A soketini (44) bir a prizine yerle tirin. AC L KAPAMA alterini yukarı do ru çekin. Yanıp sönen LED arj durumunu veya bir arızayı gösterir (Sinyal kodu için bkz. Tablo LED göstergesi ). Akü arj edilir. ebeke soketi (44) ebekede bulunuyor ise istif aracının bütün elektrikli fonksiyonları kesintiye u ramı tır (elektrikli hareket koruması). stif aracının çalı tırılması mümkün de ildir. 38

42 Akü arjını sonlandırın, tekrar çalı ma durumuna getirin. NOT arj i leminin kesintiye u ratılması durumunda akü kapasitesinin tamamı mevcut olmaz. Ko ullar Akü arj i lemi tamamen sonlandırılmı tır. Prosedür ebeke soketini (44) ebeke prizinden çekin ve kablo ile birlikte e ya gözüne koyun. Gerekti inde mevcut yalıtım iltesini tekrar akünün üzerine koyun. Akü kapa ını iyice kapatın. stif aracı tekrar çalı maya hazırdır. Z arj süreleri arj süresi akünün kapasitesine ba lıdır. A ın iptal olmasından sonra arja otomatik olarak devam edilir. arj, a fi inin çıkartılmasıyla iptal edilebilir ve kısmi arj olarak devam edilebilir. 39

EJC 212 / 214 / 216 / 220

EJC 212 / 214 / 216 / 220 EJC 212 / 214 / 216 / 220 05.08 - letme Kılavuzu 51102259 02.11 EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

EMC 110 / EMC B10. letme Kılavuzu 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10

EMC 110 / EMC B10. letme Kılavuzu 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10 EMC 110 / EMC B10 04.09 - letme Kılavuzu 51040515 02.11 T EMC 110 EMC B10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri

Detaylı

EMC 110 Rampa konforu

EMC 110 Rampa konforu EMC 110 Rampa konforu 03.10 - letme Kılavuzu 51304500 03.10 T EMC 110 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede ikamet eden temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim

Detaylı

EJC B14 / B16. letme Kılavuzu 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. letme Kılavuzu 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - letme Kılavuzu 50470449 03.11 EJC B14 EJC B16 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL 01.09 - letme Kılavuzu 51093275 11.14 T ECE 220 ECE 220 XL ECE 225 ECE 225 XL Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

EFG 535-550. letme Kılavuzu 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. letme Kılavuzu 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - letme Kılavuzu 51151579 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - letme Kılavuzu 51151531 11.11 T EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - letme K lavuzu 51317831 11.14 ESE 220 ESE 320 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y

Detaylı

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - İşletme Kılavuzu 51040427 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan

Detaylı

EZS 570. letme Kılavuzu 08.09 - 01.14

EZS 570. letme Kılavuzu 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - letme Kılavuzu T 51131988 01.14 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ES 570 Ek

Detaylı

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi Kaldıraç yüksekli i ön seçimi 09.11 - letme Kılavuzu T 51235492 09.11 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar Kaldıraç yükseklik ön seçiminin güvenilir bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR

Detaylı

ERE 225. İşletme Kılavuzu 10.07 - 11.14

ERE 225. İşletme Kılavuzu 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - İşletme Kılavuzu T 51054883 11.14 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERE 225

Detaylı

EKS 208-312. letme Kılavuzu 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. letme Kılavuzu 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - letme Kılavuzu 51121649 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

ERE 120. letme Kılavuzu

ERE 120. letme Kılavuzu ERE 120 05.08 - letme Kılavuzu T 51093169 02.11 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERE 120 Ek

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

EJE C20. İşletme Kılavuzu 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. İşletme Kılavuzu 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - İşletme Kılavuzu 51040490 11.14 EJE C20 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı

Detaylı

ECE 220-225 HP/LJ. İşletme Kılavuzu ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. İşletme Kılavuzu ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - İşletme Kılavuzu 51122098 11.14 T ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

EZS 350 / 350 XL / C40

EZS 350 / 350 XL / C40 ES 350 / 350 XL / C40 08.09 - İşletme Kılavuzu 51133034 11.14 T ES 350 ES 350 XL ES C40 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip

Detaylı

ECE 310. İşletme Kılavuzu 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ

ECE 310. İşletme Kılavuzu 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ ECE 310 02.09 - İşletme Kılavuzu 51122389 11.14 T ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

EFG 110-115. İşletme Kılavuzu 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. İşletme Kılavuzu 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - İşletme Kılavuzu 51151469 11.14 T EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip

Detaylı

EZS 130. İşletme Kılavuzu 08.09 - 10.15 EZS 130

EZS 130. İşletme Kılavuzu 08.09 - 10.15 EZS 130 EZS 130 08.09 - İşletme Kılavuzu 51132954 10.15 EZS 130 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı

Detaylı

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012 Orijinal kullanim talimatlari CX T çekici katarı CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 1050 51048070069 TR - 02/2012 İçindekiler g 1 Önsöz Dokümantasyon bilgileri... 2 Güvenli kullanım için

Detaylı

AMX 10. İşletme Kılavuzu 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. İşletme Kılavuzu 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - İşletme Kılavuzu 50287488 12.14 AMX 10 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede yer alan temsilci Tip Seçenek Seri no. Üretim yılı AMX 10

Detaylı

EFG 213-320. Kullanım kılavuzu 06.08- 51100020 07.11

EFG 213-320. Kullanım kılavuzu 06.08- 51100020 07.11 EFG 213-320 06.08- Kullanım kılavuzu T 51100020 07.11 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Kullanım kılavuzu 05.07 - T 51058533 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

EME 114. İşletme Kılavuzu 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. İşletme Kılavuzu 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - İşletme Kılavuzu 51126180 12.14 T EME 114 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı

Detaylı

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. letme Kılavuzu 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. letme Kılavuzu 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - letme Kılavuzu 51167708 08.12 T DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

EJC 110/112/212 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - letme K lavuzu 51222943 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

HC 110. İşletme Kılavuzu 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. İşletme Kılavuzu 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - İşletme Kılavuzu 51135793 12.14 HC 110 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı HC

Detaylı

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - letme K lavuzu 51141073 07.15 T EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

EJE 220/225/230/235/220r/225r

EJE 220/225/230/235/220r/225r EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 - letme K lavuzu 51040465 05.15 T EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

EKS 110. İşletme Kılavuzu 11.09 - 11.14

EKS 110. İşletme Kılavuzu 11.09 - 11.14 EKS 110 11.09 - İşletme Kılavuzu T 51229860 11.14 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı EKS 110 Ek Bilgiler

Detaylı

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - İşletme Kılavuzu T 50462559 09.10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERD 220

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 07.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

Makinenin transportu esnasında elleçleme ile ilgili detaylı talimatlar ilgili güvenlik uyarıları bu sayfadan sonra takip edecektir.

Makinenin transportu esnasında elleçleme ile ilgili detaylı talimatlar ilgili güvenlik uyarıları bu sayfadan sonra takip edecektir. a-- dt/.3 / tr. Makinenin kurulması için uygun yer Makinenin kurulacağı yer, makinenin güvenli şekilde kumanda edilmesi, denetlenmesi ve bakımının yapılması için yeterli olacak şekilde seçilecektir. Hava

Detaylı

2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan

2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan FR AC 25 Taşıma Kapasitesi Çatal Uzunluğu Çatal Genişliği Teker 2500 Kg 1150 mm 540 mm Nylon/PU FR DF KISA Taşıma Kapasitesi Çatal Uzunluğu Çatal Genişliği Teker 2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan FR WF

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

ETM/V 214-325 09.11-08.15

ETM/V 214-325 09.11-08.15 ETM/V 214-325 09.11 - letme K lavuzu T 51198795 08.15 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ETM 214

Detaylı

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Kullanım kılavuzu T 51077684 09.08 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI SAYIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-C LCD SERISI 1 Ç NDEK LER I. Özellikler...3 II. letim...3 III. A ırlık Kalibrasyonu...4 IV. Sorun Giderme...4 V. Nakliye ve Saklama...4 VI. Aksesuarlar...5 VII.

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

ETV Q20/Q25 04.13-06.15

ETV Q20/Q25 04.13-06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - letme K lavuzu T 51171597 06.15 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ETV Q20

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

ERD 220 06.10 - 08.15 ERD 220

ERD 220 06.10 - 08.15 ERD 220 ERD 220 06.10 - letme K lavuzu 51133436 08.15 T ERD 220 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ERD

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

EZS 010. İşletme Kılavuzu

EZS 010. İşletme Kılavuzu EZS 010 08.08 - İşletme Kılavuzu T 51212467 06.15 T 4 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir.

Detaylı

EJC M10. İşletme Kılavuzu 05.09 - 51145341 05.09

EJC M10. İşletme Kılavuzu 05.09 - 51145341 05.09 EJC M10 05.09 - İşletme Kılavuzu T 51145341 05.09 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için saklayınız. Parça Listesi Seri no İsim adet 1 Ana gövde 1 2 Ön gövde 1 set 3 Şarj aleti 1 4

Detaylı

KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER

KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER Krikolar kurtarma olaylarında KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER Sabitleme Dayanak ve destek yapma Yer açma Ayırma Kaldırma çalışmalarında kullanılan malzemelerdir. Krikolar çok çeşitli modellerin yanında

Detaylı

EJC 110 / 112. İşletme Kılavuzu

EJC 110 / 112. İşletme Kılavuzu EJC 110 / 112 01.05 - İşletme Kılavuzu T 50444176 03.07 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

ERE ERE 120 ERE C20

ERE ERE 120 ERE C20 ERE 120 07.12 - letme K lavuzu 51222216 02.15 ERE 120 ERE C20 T T 4 Önsöz Kullan m k lavuzu için notlar stif arac n n güvenirli bir ekilde kullan labilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUUNDAN

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 10 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

EFX 410/413. Kullanım kılavuzu 10.04- 52027331 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Kullanım kılavuzu 10.04- 52027331 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Kullanım kılavuzu T 52027331 03.10 EX 410 EX 413 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı EX 410

Detaylı

EKS 110. İşletme Kılavuzu 04.08 - 51085467 07.08

EKS 110. İşletme Kılavuzu 04.08 - 51085467 07.08 EKS 110 04.08 - İşletme Kılavuzu T 51085467 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10 EKX 410 01.10 - Kullanım kılavuzu T 51166899 03.10 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı EKX 410 Ek Bilgi Sipariş

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

ETV 110-116. Kullanım kılavuzu 12.05 - 50468501 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Kullanım kılavuzu 12.05 - 50468501 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Kullanım kılavuzu 50468501 07.12 T ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri

Detaylı

Dizel parçacık filtresi

Dizel parçacık filtresi Dizel parçacık filtresi 12.07 - Kullanım kılavuzu T 51145783 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Kullanıcı grupları Görevler Kullanıcı Kullanım, Gözle kontrol Uzman personel KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaj, sökme, Onarım, bakım TR Kalifikasyon

Detaylı

Centronic EasyControl EC411

Centronic EasyControl EC411 Centronic EasyControl EC411 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım kılavuzu DGPS Alıcısı A101 Tarih: V3.20150602 3030246900-02-TR Bu kullanım kılavuzunu okuyun ve buna riayet edin. Bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak için saklayın. Künye Doküman

Detaylı

EJD 220/220 XL. Kullanım kılavuzu 05.05 - 50469532 07.08

EJD 220/220 XL. Kullanım kılavuzu 05.05 - 50469532 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Kullanım kılavuzu T 50469532 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası:

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası: LevelControl Basic 2 Akü donanım seti BC Tipi için Ek doküman Materyal numarası: 19 074 194 Baskı Ek doküman LevelControl Basic 2 Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

EFG 535k/540k/540/ S40/545k/545/550/S50

EFG 535k/540k/540/ S40/545k/545/550/S50 En iyi enerji verimliliğine sahip optimum performanslı forklift Efficiency ve Drive & Lift Plus performans seçenekleri sayesinde kullanıma özel makine performansı En iyi görüş için kompakt asansör SnapFit

Detaylı

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - letme K lavuzu 51296718 11.14 EFX 410 EFX 413 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

Esnek taşıma yardımcısı C

Esnek taşıma yardımcısı C CargoMaster C serisi Esnek taşıma yardımcısı AAT olarak taşıma problemlerinde size destek sunan ve yükünüzü hafifleten akıllı teknolojiler geliştiriyoruz. Uzun yıllara dayanan bilgi ve birikimimizle yenilikçi

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

5 serisi Active Hybrid 5 F18 PHEV

5 serisi Active Hybrid 5 F18 PHEV file://c:\users\qx54891\appdata\local\temp\14\dw_temp_qx54891\vul-rek-bm Page 1 of 7 BMW F18 Active Hybrid 5 F18 PHEV (C) 2014 BMW AG Münih, Almanya Baskı 11/2014 5 serisi Active Hybrid 5 F18 PHEV (12/2014

Detaylı

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO tr Kurulum Kılavuzu BES External Signaling Device İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Kısa bilgi 5 3 Sistem bilgileri 6 4 Kurulum 7 5 Bağlantı 8 6 Teknik

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

ESE 120K/120L. Kullanım kılavuzu ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Kullanım kılavuzu ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Kullanım kılavuzu 50453641 12.14 T ESE 120K ESE 120L T Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KUL-

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Calio-Therm S. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Calio-Therm S. Tip Kitapçığı Yüksek verimli içme suyu pompası Calio-Therm S Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Calio-Therm S Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Kullanım kılavuzu 12.06- T 51051927 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir.

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

EJC Kullanım kılavuzu

EJC Kullanım kılavuzu EJC 212-220 12.05 - Kullanım kılavuzu T 50460035 06.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve

Detaylı

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

EFG 425k/425/430k/430/S30

EFG 425k/425/430k/430/S30 En iyi enerji verimliliğine sahip optimum performanslı forklift Efficiency ve Drive & Lift Plus performans seçenekleri sayesinde kullanıma özel makine performansı Parametre direksiyonu (opsiyonel) SnapFit

Detaylı