EJC 110 / 112. letme Kılavuzu EJC 110 EJC

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11"

Transkript

1 EJC 110 / letme Kılavuzu EJC 110 EJC 112 T

2 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı EJC 110 EJC 112 Ek Bilgiler... adına Tarih T Avrupa Toplulu u- uygunluk beyanı mza sahipleri bu yazı ile, belirtilen kuvvet tahrikli istif aracının Avrupa Yönetmeliklerine 2006/42/EG (Makine Yönetmeli i) ve 2004/108/AT (Eleketromanyetik uyumluluk-emu), bunun getidirdi i de i ikliklere ve de yasal yönetmeliklerin ulusal yasaya göre de i mesi için yasal genelgeye uygun oldu unu onaylamaktadırlar. Her bir imza sahibi teknik belgeleri olu turma konusunda yetkilidir. 3

3 4

4 UYARI! Jungheinrich istif aracı uygun olmayan akü kullanımında tehlike Akülerin ağırlıklarının, konstrüksyonlarının ve boyutlarının istif aracının akü güvenliğine ve taşıma kapasitesi etkisi oldukça fazladır özellikle araç güvenliği ve taşıma kapasitesi. Jungheinrich istif araçlarında uygun olmayan akü kullanımında enerji geri kazanımında istif aracının fren özelliğinin kötüleşmesine sebep olur ve bu elektrikli kumanda üzerinde büyük hasarlara yol açabilir. Bu nedenden Jungheinrich istif araçlarında uygun olmayan akü kullanımı kişilerin güvenliği ve sağlığı açısından oldukça tehlikelidir. Yalnız üretici tarafından istif aracı için izin verilen aküler kullanılmalıdır. Akü donanımının değiştirilmesi sadece üreticinin izni ile mümkündür. Değiştirilen veya monte edilen akünün forkliftin akü bölmesine iyice oturmasına dikkat edilmelidir. Üretici tarafından uygun görülmeyen aküler kesinlikle yasaktır. TR

5

6 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli bir ekilde sunulmaktadır. Bölümler alfebatik sırayla düzenlenmi tir ve sayfalar numaralandırılmı tır. Bu kullanim kılavuzunda çe itli istif aracı tipleri açıklanmaktadır. Kullanırken ve bakım çalı maları yaparken mevcut istif aracı tipi için geçerli olan açıklamaların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Cihazlarımız sürekli geli tirilmektedir. Yapısal, donanım ve teknik de i iklik hakkımızı saklı tutmamızı anlayı la kar ılayaca ınızı umuyoruz. Bu kullanım kılavuzunun içeri inde belirtilen nedenden ötürü cihazın özelliklerine yönelik her hangi bir hak talebi sunulamayacaktır. Güvenlik uyarıları ve i aretler Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için a a ıdaki semboller kullanılmı tır: TEHL KE! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm tehlikesi mevcuttur. UYARI! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, a ır veya ölümcül yaralanmalar olu abilir. D KKAT! Tehlikeli bir durumu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, hafif veya orta ölçekli yaralanmalar olu abilir. Z NOT Maddi hasarları gösterir Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur. t Seri donanımı gösterir o Ek donanımı gösterir Telif hakkı Bu Kullanım Kılavuzunun telif hakkı JUNGHEINRICH AG'ye aittir. 5

7 Jungheinrich Anonim irketi Adresi: Stadtrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

8 çindekiler A Kurallara uygun kullanım Genel Amacına uygun kullanım zin verilen kullanım ko ulları leticinin yükümlülükleri Ata man ve/veya aksesuar parçalarının montajı B Aracın tanımı Kullanım tanımı Araç tipleri ve nominal ta ıma kapasitesi Yapı parçaları ve i levlerinin tanımı Genel bakı - yapı grubu Fonksiyon açıklaması Teknik Bilgiler Güç verileri Ölçüler A ırlıklar Lastik EN standartları Kullanım ko ulları Elektrikli ko ullar Uyarı ve tip etiketleri Tip etiketi istif aracı yük diyagramı C Ta ıma ve ilk çalı tırma Vince yükleme Ta ıma lk çalı tırma D Akü - Bakım, arj, De i tirme Asitli akülerle çalı ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Akü Tipleri Akü bölmesinin açılması Akünün arj edilmesi Aküyü entegre arj cihazıyla arj etmek Aküyü sabit arj cihazıyla arj etmek Akünün sökülmesi ve takılması

9 E Kullanımı stif aracının çalı tırılması ile ilgili güvenlik yönergeleri Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması Akü de arj göstergesi stif aracının çalı tırılması Günlük çalı ma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalı malar Aracın çalı maya hazır duruma getirilmesi stif aracını emniyetli bir ekilde park edin Akü de arj denetleyicisi stif aracı ile çalı ma Aracın sürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları AC L KAPAMA, sürü, manevra ve frenleme Yüklerin alınması, ta ınması ve indirilmesi Arıza yardımı stif aracı gitmiyor Yük kaldırılamıyor stif aracı kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi Yük tespitleme tertibatı acil alçaltması ste e ba lı donanım CanCode kumanda tu u Araç parametrelerini CanCode ile ayarlayın Parametre CanDis Gösterge cihazı F stif Aracının Bakımı letme Güvenli i ve Çevre Korunması Bakım çin Güvenlik Kuralları Bakım ve Kontrol Bakım kontrol listesi letmeci Mü teri hizmetleri Çalı ma malzemesi ve ya lama planı letme sıvılarının güvenli kullanımı Ya lama planı Çalı ma malzemesi Bakım ve onarım çalı maları stif aracın bakım ve onarım çalı malarına hazırlama Motor kaputunun çıkartılması Tahrik kaputunu çıkartın Hidrolik ya ı seviyesini kontrol edin anzıman ya ı seviyesini kontrol edin Kalın süzgeci yıkayın, kalın süzgeci de i tirin Filtre kartu unu de i tirin Elektrik Sigortalarının Kontrolü Bakım ve onarım çalı malarından sonra istif aracının yeniden çalı tırılması stif Aracının Depoya Alınması

10 7.1 Depoya Alma Öncesi Önlemler Park halinde bekletilirken alınacak gerekli önlemler stif aracının çalı tırılmamasından sonra yeniden çalı tırılması Nihai hurdaya çıkarma, atılması Belirli Aralıklarla ve Ola anüstü Durumlardan Sonraki Güvenlik Kontrolü 102 9

11 10

12 Ek JH-çekişli akü kullanım kılavuzu Z Bu kullanım kılavuzu Jungheinrich markasına sahip akü tipleri için geçerlidir. Başka markalar kullanılırsa, üreticinin kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır TR 1

13 TR

14 A Kurallara uygun kullanım 1 Genel Bu kullanıcı el kitabında tarif edilen istif aracı, yükleme ünitelerinin kaldırılmasında, indirilmesinde ve ta ınmasında i lemlerinde bir forklifttir. Forklift bu i letme kılavuzunda belirtilen verilere uygun olarak kullanılmalı ve bakılmalıdır. Ba ka bir kullanım ekli kurallara uygun olmaz ve personel,nakliye,araç veya maddi zararlara neden olabilir. 2 Amacına uygun kullanım NOT Maksimum alınacak yük ve izin verilen maksimum yük mesafesi yük diyagramında gösterilir ve a ılamaz. Yük,yük alma malzemesi üzerinde bulunmalıdır ya da üretici tarafından izin verilen montaj cihazı ile alınmalıdır. Yük, çatal ta ıyıcısının hareket ettirilmesinde ve yük ta ıyıcısının ortasında olmalıdır. Yükün kaldırılması ve indirilmesi. ndirilmi yüklerin ta ınması. Aracın kaldırılmı yük ile sürülmesi (>500 mm) yasaktır. nsanların istiflenmesi ve kaldırılması yasaktır. Yüklerin itilmesi veya çekilmesi yasaktır. 3 zin verilen kullanım ko ulları Z Endüstriyel ve ticari alanda kullanım. zin verilen sıcaklık 5 C aralı ı kadar 40 C. Sadece sabitlenmi, ta ınabilir ve düz zeminde kullanım. Sadece iyi bir görüþ açısına sahip olan ve i letmeci tarafından onaylanan yollarda kullanılabilir. Maksimun 15 % e imli rampalarda sürülmesi. Yanal veya e ri olarak rampalara çıkı yasaktır. Yükün rampaya do ru ta ınması. Kısmi açık trafikte kullanılması. Zorlu artlar altında kullanıldı ında istif aracı için özel bir donanım ve izin gereklidir. Patlamaya kar ı korunan alanlarda kullanılmasına müsaade edilmez. 11

15 4 leticinin yükümlülükleri Bu kullanıcı el kitabının mantı ına göre, i letmen forklifti kendisi kullanan veya kullanması için görevlendirilen ki idir. Özel durumlarda (Örn. Leasing,ve kiralama) i letmeci, anla mada bulunan mal sahibi ile kullanıcı arasında i letme görevlerini yerine getirmesi gereken ki idir. letici, nakliye aracın kurallara uygun olarak kullanıldı ını ve kullanan ki i ile üçüncü ahısların hayatlarının tehlikede olmadı ından emin olmalıdır. Bunların yanında, kaza önleyici tedbirlere, di er teknik güveli i kurallarına ve i letme, bakım ve onarım talimatlarına dikkat edilmelidir. letmeci, bütün kullanıcıların bu kullanım el kitapçı ını okudu undan ve anladı ından emin olmalıdır. NOT Bu kullanım kılavunuzunda belirtilen hususların dikkate alınmaması garantinin geçersiz olmasına sebep olur. Aynı durum, mü teri ve/veya üçüncü ki iler tarafından, üretici firmadan izin almadan araçta yapılacak kurallara uygun olmayan çalı malar için de geçerlidir. 5 Ata man ve/veya aksesuar parçalarının montajı Yedek parçaların takılması stif aracı fonksiyonlarına müdahale edilmesi ya da bu fonksiyonları tamamlayacak ek düzeneklerin montajı veya kurulumu sadece üreticinin yasal onayıyla yapılabilir. Gerekti inde yerel makamlardan izin alınmalıdır. Resmi makam tarafından verilen izin, üretici tarafından verilecek izin yerine geçemez. 12

16 B Aracın tanımı 1 Kullanım tanımı EJC 110 / 112, mafsallı tahrik tekerle i olan dört tekerlek tipindeki bir elektronik set kaldırma aracıdır. Düz zeminlerde palete konulmu malı ta ımak ve kaldırmak üzere tasarlanmı tır. Açık tabanlı veya yük arabalı plakalar alınabilir. 1.1 Araç tipleri ve nominal ta ıma kapasitesi Nominal ta ıma kapasitesi tipe ba lıdır. Tip tanımı etiketinden nominal ta ıma kapasitesi belirlenebilir. Tabelle 1: EJC110 EJC Tip tanımı 1 Model serisi 10 Nominal ta ıma kapasitesi x 100kg Nominal ta ıma kapasitesi genelde izin verilen ta ıma kapasitesine denk de ildir. zin verilen ta ıma kapasitesi istif aracında bulunan yük diyagramından edinilebilir. 13

17 2 Yapı parçaları ve i levlerinin tanımı 2.1 Genel bakı - yapı grubu Poz. EJC 110 EJC 112 Tanımlama 1 t t Kaldırma düzene i 3 t t Koruyucu cam 2 t t Sürü alteri 4 t t Kalkı emniyet tu u 5 t t Akü kapa ı 6 t t AC L KAPAMA (Akü soketi) 7 t t Yava sürü butonu 8 t t Çatal kolları 9 t t Kumanda kolu 14

18 10 t t Akü arj-/de arj birimi o o Gösterge cihazı CANDIS 11 o o Kumanda klavyesi CAN KODU o o ISM giri modülü 12 t t Çalı tırma kilidi 13 t t Ön kaput 14 t t Tahrik tekerle i 15 t t Destek tekerle i 16 t t arj cihazı t = Standart donanım o = Opsiyon 15

19 2.2 Fonksiyon açıklaması Güvenlik düzenekleri Yuvarlanmı kenarlı kapalı bir araç çevresi, istif aracında güvenli bir kullanımı sa lamaktadır. Tekerlekler sabit bir tamponla korunmu tur. AC L KAPAMA ile tehlike durumunda bütün elektrikli fonksiyonlar devre dı ı bırakılır. Hidrolik sistem Kaldırma ve indirme fonksiyonları "Yük almayı kaldırma" ve "Yük almayı indirme" tu larının kumandası üzerinden gerçekle ir. Kaldırma fonksiyonunun açılması durumunda pompa agregası çalı ır ve ya deposundan kaldırma silindirine hidrolik ya nakleder. kili çift kaldırma düzene i (ZZ) donanımında veya üç kademeli iç içe geçerek boyu uzayıp kısalabilen direkte (DZ) yük kıza ının (serbest kaldıraç) ilk kaldırılması, yapı yüksekli i de i meden ortaya yerle tirilmi kısa bir serbest kaldırma silindiri tarafından gerçekle tirilir. Sürü tahriki Sabit bir trifaze tahrik motoru bir alın di li anzıman üzerinden tahrik tekerini tahrik eder. Elektronik bir sürü kumandası sayesinde motorun devir sayısı regülasyonu kademesiz olarak kontrol edilir ve böylece homojen, sarsıntısız bir sürü, kuvvetli bir hızlanma ve elektronik olarak kontrol edilen, enerji geri kazanımlı bir frenleme sa lanır. Set Bütün sürü ve kaldırma fonksiyonları herhangi bir geçi olmadan hassas bir ekilde kumanda edilebilir. Direksiyon bir set üzerinden kontrol edilir. Tahrik +/- 90 döndürülebilir. Elektrik Sistemi 24 Volt Sistemi. Elektrikli sürü kumandası standarttır. Kumanda ve gösterge elemanları Ergonomik kumanda elemanları sayesinde, sürü ve hidrolik hareketlerin hasas bir ekilde, yorulmadan kullanılması sa lanmı tır. Akü de arj göstergesi üzerinden mevcut akü kapasitesi gösterilir. Asansör Yüksek mukavemetli çelik profiller dardır, bu da üç kademeli asansörde çatalların iyi görülmesini sa lar. Asansör ve çatal ta ıyıcısı sürekli ya lanan ve böylece bakım gerektirmeyen e ik konumlu destek makaraları üzerinde çalı ır. 16

20 3 Teknik Bilgiler Z Teknik veriler 2198 göre verilmi tir. Teknik verilerde de i iklik yapma hakkı saklıdır. 3.1 Güç verileri EJC 110 EJC112 Q Nominal ta ıma kapasitesi kg nominal yüklü / yüksüz sürü hızı nominal yüklü / yüksüz kaldırma hızı nominal yüklü / yüksüz indirme hızı yüklü/yüksüz maks. tırmanma kabiliyeti 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/ saat 0,13 / 0,24 0,12 / 0,21 m/s 0,4 / 0,42 0,4 / 0,42 m/s 8 / 16 8 / 16 % Sürü motoru, gücü S2= 60 dak. Kaldırma motoru, gücü S3 %5 1,0 1,0 kw 1,7 1,9 kw 17

21 3.2 Ölçüler 18

22 EJC 110 EJC 112 c Yükün a ırlık merkezi mesafesi mm x Yük mesafesi mm y Tekerlek mesafesi mm h1 Kaldırma düzene i tam inmi ken mm yükseklik h2 ZT serbest kaldırma mm h2 ZZ serbest kaldırma mm h3 Kaldıraç mm h4 Kaldırma düzene i tam mm kaldırılmı ken yükseklik h13 Yükseklik indirilmi tir mm h14 Kumanda kolu yüksekli i sürü 820 / / 1310 mm konumunda min. / maks. l1 uzunluk mm l2 Çatal sırtı dahil yük çatalı mm uzunlu u b2 Toplam geni lik (tahrik) mm b5 Yük çatalı dı mesafesi mm s/e/l Yük çatalı ölçüleri 56 / 185 / / 185 / 1150 mm b10 z geni li i, ön mm b11 z geni li i, arka mm m2 Tekerlek mesafesinin ortasında mm yerden yükseklik Ast 1000x1200 palette enine çalı ma ) ) mm geni li i Ast 800 x 1200 palette ) ) mm boyuna çalı ma geni li i Wa Dönü yarı çapı mm dü ürüldü/yükseltildi 1) VDI normuna göre +214mm çapraz 2) VDI normuna göre +138mm çapraz 19

23 3.3 A ırlıklar 3.4 Lastik EJC 110 EJC 112 Aküsüz kendi a ırlı ı 805 1) 820 1) kg 650 / ) 660 / ) kg önde/arkada yüksüz aks yükü + akü önde/arkada yüksüz aks yükü + akü 565 / 240 1) 575 / 245 1) kg Akü a ırlı ı kg 1) Standart asansör için de erler EJC 110 / 112 Lastik ebadları Tahrik 230x70 mm tekerlek büyüklü ü /Tekli / Tandem) 85x100 oder 85x75 mm Destek tekerle i 140x54 mm Tekerlekler, sayı ön arka (x = tahrikli) 1x +1 / 2 veya 1x +1 / 4 20

24 3.5 EN standartları Z Z Daimi ses basınç seviyesi EJC 110 / 112: 70 db(a) EN göre ISO 4871 ile örtü erek. Daimi ses iddeti seviyesi standart verilere göre hesaplanmı olan ve sürü, kaldırma ve rölantide çalı ırken olu an ses iddeti seviyesinin ortalamasıdır. Ses iddeti seviyesi operatörün kula ında ölçülür. Elektromanyetik uyumluluk (EMC) Üretici, elektromanyetik parazitlere dayanırlılık veen 12895'e ve orada belirtilen atıflara göre statik elektrik bo alması kontrolü yapıldı ını onaylamaktadır. Elektrikli ve elektronik parçalarda ve yerle im yelerlerinde de i iklik yapılması için üretici firmadan yazılı izin alınmalıdır. UYARI! Tıbbi cihazların iyionize edilmemi ı ınlar ile arızalanması Forkliftin, iyionize edilmemi ı ın veren elektrikli donanımları, (örn. telsiz veri aktarımı) kullanıcının tıbbi cihazlarının (kalp pili, i itme cihazları vb.)fonksiyonunu etkileyebilir ve arıza fonksiyonlarına yol açabilir. Doktora ya da bu tibbi cihazın üreticisine, forklift aracının çevresinde bu cihazların kullanıp kullanılamayaca ı sorulmalıdır. 21

25 3.6 Kullanım ko ulları Z Ortam sıcaklı ı çalı ma sırasında 5 C kadar 40 C Daimi olarak a ırı sıcaklık veya nem oranı de i ikliklerinde, istif araçlarında ek donanım bulunması ve bu ortam artlarında çalı mak için uygunluk belgesi alınması gereklidir. 3.7 Elektrikli ko ullar Üretici elektrikli donanımın kullanılmasında ve üretilmesinde forkliftin amacına uygun kullanımı artlarını EN 1175 "Forkliftin güvenli i-elektrikli artlar" talimatına göre onaylar. 22

26 4 Uyarı ve tip etiketleri Poz Tanımlama 17 Vincin yüklenmesi için çakma noktaları (ZZ asansöründe ortada) 18 "Asansöre dokunmak yasaktır" etiketi 19 Aracın tip etiketi 20 Nicht unter die Lastaufnahme treten (Yükün altına geçmeyin) yasak levhası 21 Ta ıma Kapasitesi 22 Kontrol paketi 23 Ba ka birinin binmesi yasaktır yasak levhası 24 Tip levhası, akü 26 Araç tanımı 25 Seri numarası 23

27 4.1 Tip etiketi Z Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama 27 Tip 33 Üretim yılı 28 Seri numarası 34 Yükün a ırlık merkezi mm olarak 29 Esas ta ıma kapasitesi (kg) 35 Tahrik gücü 30 Akü gerilimi (V) 36 Akü a ırlı ı min/maks kg olarak 31 Aküsüz bo a ırlık kg olarak 37 Üretici 32 Opsiyon 38 Üretici logosu stif aracı ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numarası (28) belirtilmelidir. 24

28 4.2 istif aracı yük diyagramı X.XXXX.XX.XX Yük diyagramı (23) istif aracının yatay yüklenme sırasında, belirli bir D yük a ırlık noktasında (mm cinsinde) ve ilgili kaldırma yüksekli ine (mm cinsinde) ba lı olarak Q maksimum ta ıma kapasitesini (kg bazında) gösterir. Maksimum ta ıma kapasitesinin belirlenmesi örne i: Yük a ırlık merkezi mesafesinin de eri C = 600 mm ve maksimum kaldırma yüksekli i H = 3600 mm ise, maksimum ta ıma kuvveti Q = 1105 kg olarak hesaplanır. ç direkteki ve alt traversteki ok i aretleri (ve 39) operatöre, ta ıma kapasitesi levhasında (21) belirtilen kaldırma yüksekliklerine ne zaman eri ildi ini gösterir

29 26

30 C Ta ıma ve ilk çalı tırma 1 Vince yükleme UYARI! Kurallarauygun olmayan ekilde vince yüklenmesi halinde kaza riski Uygun olmayan kaldırma cihazların ve bunların yetkisiz ekilde kullanılması, istif aracının vince yüklenmesi sırasında devrilmesine neden olabilir. Forkliftin kaldırılması sırasında etrafa çarpmamasına ve kontrol dı ı hareketlere ma ruz kalmamasına dikkat edin. Gerekti inde forklifti, kılavuz halatlar yardımıyla tutun. Sadece yükleme ve kaldırma cihazları ile ilgili e itim almı personel, forklifti yüklemelidir. Vince yükleme sırasında güvenlik ayakkabısı giyilmelidir. Sallanan yükün altında bulunulmamalıdır. Tehlikeli bölgelerde ve bölmelerde bulunmak yasaktır. Sadece yeterli düzeyde ta ıma kapasitesine sahip kaldırma aletini kullanın (a ırlık için bkz. stif aracı tip levhası) Vinç aksamlarını sadece ön görülen dayanma noktalarında kullanın ve kaymalara kar ı emniyete alın. Kaldırma elemanlarını sadece ön görülen yükleme yönünde kullanın. Vincin kaldırma elemanları kaldırılan aracın yapı parçalarına temas etmemelidir. Forklifte vinç ile yükleme yapılması Ko ullar stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, (bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 51). 17 Kullanılan alet ve malzeme Kaldırma aleti Vinç halatı Prosedür Vinç aksamlarını dayanma noktalarına (17) dayayın. stif aracı imdi bir vinç ile indirilebilir. 27

31 2 Ta ıma UYARI! Nakliye sırasında kontrol dı ı hareketler stif aracın ve asansörün kurallara uygun olmayacak ekilde emniyete alınması halinde nakliye sırasında kötü sonuçlar do urabilecek kazalar meydana gelebilir. Yükleme i lemi bu i için özel olarak e itilmi personel tarafından VDI 2700 ve VDI 2703yönetmeliklerine göre yapılmalıdır. Yükleme emniyet önlemlerinin de erlendirilmesi ve gerçekle tirilmesi her özel durum için ayrıca tespit edilmelidir. Bir TIR veya römork ile ta ınan istif araçları kurallara uygun bir ekilde ba lanmalıdır. TIR veya römorkta ba lamak için halkalar bulunmalıdır. stemsiz hareketlere kar ı istif aracını kemerlerle emniyete alın. Sadece yeterli sıkma kuvvetleriyle germe veya ba lama kemerleri kullanın Nakliye için istif aracı emniyete alın Kullanılan alet ve malzeme Ba layıcı / gerici kemerler Prosedür stif aracını nakliye aracının üzerine sürün. stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, (bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 51). Kemerleri (40) istif aracına takın ve yeterince gerdirin. stif aracı imdi nakledilebilir. 28

32 3 lk çalı tırma D KKAT! Bu istif aracı sadece akü akımı ile sürülmelidir! Empedanslı alternatif akım elektronik modüllerde hasar olu turur. Aküye giden kablo ba lantılarının (çekme kablosu) 6 m kısa olmalıdır ve en az 50 mm² kablo çapraz kesitine sahip olması gerekir. Prosedür Donanımın eksiksiz olup olmadı ını kontrol edin. Gerekti inde aküyü monte edin, (bkz. "Akünün sökülmesi ve takılması" sayfa 42) Aküyü arj edin, (bkz. "Akünün arj edilmesi" sayfa 35) stif aracı imdi çalı tırılabilir, (bkz. " stif aracının çalı tırılması" sayfa 49) 29

33 30

34 D Akü - Bakım, arj, De i tirme 1 Asitli akülerle çalı ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Bakım personeli Aküler sadece bu konuda kurs görmü ki iler tarafından arj edilmeli, bakılmalı ve de i tirilmelidir. Bu çalı maları yaparken i letme kılavuzu ile akü ve arj terminali üreticisinin firmaların talimatları dikkate alınmalıdır. Yangına kar ı korunma önlemleri Akü üzerinde çalı ma yaparken sigara içilmesi ve açık ate yakılması yasaktır. arj etmek için park edilen istif araca minimum 2 m mesafede tutu abilen maddeler veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır. Odanın havalandırılması arttır. Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır. Akünün bakımı Akü gözlerinin kapakları daima kuru ve temiz olmalıdır. Akü ba ları ve kablo pabuçları temiz, kutup gresi ile hafifçe ya lanmı ve sıkı ba lanmı olmalıdır. D KKAT! Akü kapa ını kapatmadan önce, akü kablosunun hasar görmeyece inden emin olunmalıdır. Hasar görmü kablolarda kısa devre tehlikesi mevcuttur. Akünün bertaraf edilmesi Aküler, sadece ulusal çevre koruma yönetmeliklerine veya atık toplama yasalarına göre bertaraf edilmelidir. Üretici firmanın atık bertaraf bilgileri dikkate alınmalıdır. UYARI! Akü ile i lem yaparken kaza ve yaralanma tehlikesi Akülerde zehirli ve yakıcı çözülmü asitler mevcuttur. Akü asidiyle teması önleyin. Eski akü sıvılarını kurallara uygun ekilde imha ediniz. Aküde yapılan çalı malarda mutlaka koruyucu kıyafet ve gözlük kullanılmalıdır. Akü sıvısının, deri, kıyafet veya göz ile temas etmesinden kaçının, gerekti inde akü sıvısını bol suyla temizleyin. Yaralanmalarda (örn. akü sıvısının cilt veya gözle teması halinde) hemen bir doktora danı ın. Dökülen akü sıvısını hemen bol suyla nötr hale getirin. Sadece kapalı kafesli aküler kullanılmalıdır. Yasal uyarıları dikkate alın. UYARI! Uygun olmayan akülerin kullanılması halinde kaza tehlikesi Akülerin a ırlıklarının ve boyutlarının istif aracının akü güvenli ine ve ta ıma kapasitesi etkisi oldukça fazladır. Küçük akülerin a ırlık e itleri önemli oldu undan akü donanımının de i tirilmesi sadece üreticinin onayı ile mümkündür. De i tirilen ya 31

35 da monte edilen akünün istif aracının akü bölmesine iyice oturmasına dikkat edilmelidir. Akü üzerinde çalı ma yapmadan önce istif aracı emniyete alınıp park edilmelidir ((bkz. "Uyarı ve tip etiketleri" sayfa 23)). 32

36 2 Akü Tipleri stif aracında uygulamaya ba lı olarak farklı akü tipleri kullanılmaktadır. A a ıdaki tabloda, kapasite de erleri ve standart olarak hangi akü kombinasyonlarının kullanıldı ı verilmektedir: Akü tipi Kapasite A ırlık 24 V - Akü 650x145x560 mm (BxYxG) 24 V - Akü 660x146x590 mm (BxYxG) 24 V - Akü 660x146x682 mm (BxYxG) 24 V - Akü 146x650x590 mm (BxYxG) 24 V - Akü 282x166x670 mm (BxYxG) 2 PzB 130 Ah 140 kg 2 PzB 150 Ah 151 kg 2 PzB 200 Ah 185 kg 2 PzV-BS 142 Ah 151 kg 2 PzV-BS 170 Ah 160 kg Akünün a ırlı ı akünün tip levhasından alınmalıdır. Kutup ba ları yalıtılmamı olan aküler, kaymayan bir yalıtım iltesi ile örtülmelidir. 33

37 3 Akü bölmesinin açılması D KKAT! Ezilme tehlikesi Kaputun/kapa ın kapatılması sırasında kaput/kapak ile istif aracı arasında bir ey bulunmamalıdır. UYARI! Forkliftin emniyete alınmaması nedeniyle kaza tehlikesi Forkliftin yoku ta veya yük alma tertibatı kaldırılmı durumdayken bırakılması tehlikelidir ve esasen yasaktır. Forklifti sadece düz zeminde bırakın. Özel durumlarda forklifti örne in takozlarla emniyet altına alın. Kaldırma düzene ini ve yük çatalını tamamen indirin. ndirilen çatal uçları nedeniyle kimsenin yaralanmayaca ı bir yer seçin. Ko ullar stif aracını düz bir zemine park edin. stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, (bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 51). Prosedür AC L KAPATMA (akü soketi) (44) çekin. Akü ba lı ını (41) kaldırın D KKAT! Akü ba lı ını kaldırırken, ba lık kilidinin oturdu undan emin olun. Aküyü çıkarın. Z Akü de i iminden kapa ı sökün. (bkz. "Akünün sökülmesi ve takılması" sayfa 42). 34

38 4 Akünün arj edilmesi UYARI! Yükleme sırasında olu an gazlar nedeniyle patlama tehlikesi Akü, yükleme sırasında oksijen ve hidrojen (patlayıcı gaz) karı ımı salar. Gaz karı ımı kimyasal bir süreçtir. Bu gaz karı ımı patlayıcıdır ve tetiklenmemelidir. Akü arj istasyonunun arj kablolarının akü soketi ile ba lanmas ve ayrılması sadece arj istasyonu ve istif aracı kapalıyken gerçekle tirilebilir. arj cihazı akım ve arj kapasitesi olarak aküde onaylanması gerekir. arj etmeye ba lamadan önce tüm kablolarda ve soket ba lantılarında hasar kontrolü yapılmalıdır. stif arafının arj edildi i bölümün yeterince havalandırılması gerekir. Akü kapa ının açık ve yeterli havalandırmayı sa lamak için akü hücrelerinin üst yüzeylerinin arj süreci içersinde bo bulunması gerekir. Akü üzerinde çalı ma yaparken sigara içilmesi ve açık ate yakılması yasaktır. arj etmek için park edilen istif araca minimum 2 mmesafede tutu abilen maddeler veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır. Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır. Akünün üzerine metal cisimler koymayın. Akü ve arj terminali üreticisinin güvenlik yönergelerine kesinlikle uyulmalıdır. 35

39 4.1 Aküyü entegre arj cihazıyla arj etmek TEHL KE! Elektrik çarpması ve yangın tehlikesi Hasarlı ve uygun olmayan kablolar elektrik çarpmasına ve a ırı ısınma nedeniyle yangın tehlikesine neden olabilir. Sadece maksimum 30 m kablo boyuna sahip a kablosu kullanın. Yerel ko ullar dikkate alınmalıdır. Kablo makarasını kullanım sırasında komple açın. Sadece üreticinin sundu u orjinal a kabloları kullanılmalıdır. Asit ve çözeltiye kar ı izolasyon koruma sınıfları ve durumu üreticinin a kablosuyla örtü melidir. Z NOT Entegre arj cihazının nizami yapıda kullanılmaması nedeniyle olu an hasar Entegre arj cihazı, akü arj cihazı ve akü kontrol cihazından olu ur ve açılması yasaktır. Arıza durumunda üreticinin servisi bilgilendirilmelidir. arj cihazı sadece Jungheinrich tarafından temin edilen aküler için veya istif aracına uygun olarak üretici servisi tarafından ba ka akülerle adapte edilmi akülerle kullanılabilir. Di er istif araçları ile de i im yapılması yasaktır. Aküyü aynı anda iki arj cihazına ba lamayın. Fabrika tarafından, aküsüz istif araçlarının teslim edilmesi sırasında 0 pozisyonu ayarlanır. Sokete (43) bir akü de arj göstergesi, bir arj/de arj göstergesi, bir CanDis veya bir bipolar LED ba lanabilir arj e risinin ayarlanması D KKAT! lgili arj e risini ayarlamadan önce a soketini çekin! 36

40 arj e risini ayarlayın Ko ullar Akü ba lıdır. Prosedür arj aletine ait ayar alterini (42), arj e risini kullanılan ilgili aküye uyarlamak için sa a do ru çevirin. Yeni ayarın geçerlili i ye il LED'in yanıp sönmesi eklinde onaylanır ve ayar hemen etkin durumdadır. arj karakteristik e risi ayarlanmı tır. NOT alterin (42) konumu Tabelle 2: alter konumu / arj e risi e le tirmesi seçilen arj e rileri (tanımlama e rileri) 0 Aküsüz istif aracı Ya akü: PzS Ah 1 Ya akü: PzM Ah 2 Bakım gerektirmez: PzV Ah 3 Bakım gerektirmez: PzV Ah 4 Bakım gerektirmez: PzV Ah Ya akü: Ah'lik empülsiyon referansına sahip PzS 5 Ya akü: Ah'lik empülsiyon referansına sahip PzM 6 Jungheinrich Ah alterin (42) di er tüm pozisyonları, arj cihazını bloke eder veya akü arj edilmez. 180 Ah altında kapasiteye sahip PzMakülerinde referans 1 ayarlayın, 180 Ah sonrasında referans 5 ayarlanır. PzS Ah Islak akülerde hem referans 1 hem de referans 5 kullanılabilir, referans 5 daha hızlı arj edilmesine etki etmektedir. Akü ba lı konumdayken arj cihazından bir ayar yardımının alınması mümkündür: Geçerli alter pozisyonunda ye il LED ayarlanan pozisyon do rultusunda yanıp söner, geçersiz alter pozisyonunda kırmızı LED yanıp söner. 37

41 Entegre edilmi arj cihazıyla arj i leminin ba latılması A ba lantısı A gerilimi: 230 V / 110 V (+10/-15%) A frekansı: 50 Hz / 60 Hz arj cihazının (44) elektrik kablosu ön kaputa veya akü bölmesine entegre edilmi tir. Akünün arj edilmesi Ko ullar stif aracını emniyetli bir ekilde park edin, (bkz. " stif aracını emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 51). Aküyü açı a çıkarın, (bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 34) arj cihazında do ru arj programı ayarlanmı olmalıdır. 44 Z Prosedür Gerekti inde, akü üzerindeki yalıtım iltesini alın. Akü soketi takılı kalmalıdır. A soketini (44) bir a prizine yerle tirin. AC L KAPAMA alterini yukarı do ru çekin. Yanıp sönen LED arj durumunu veya bir arızayı gösterir (Sinyal kodu için bkz. Tablo LED göstergesi ). Akü arj edilir. ebeke soketi (44) ebekede bulunuyor ise istif aracının bütün elektrikli fonksiyonları kesintiye u ramı tır (elektrikli hareket koruması). stif aracının çalı tırılması mümkün de ildir. 38

42 Akü arjını sonlandırın, tekrar çalı ma durumuna getirin. NOT arj i leminin kesintiye u ratılması durumunda akü kapasitesinin tamamı mevcut olmaz. Ko ullar Akü arj i lemi tamamen sonlandırılmı tır. Prosedür ebeke soketini (44) ebeke prizinden çekin ve kablo ile birlikte e ya gözüne koyun. Gerekti inde mevcut yalıtım iltesini tekrar akünün üzerine koyun. Akü kapa ını iyice kapatın. stif aracı tekrar çalı maya hazırdır. Z arj süreleri arj süresi akünün kapasitesine ba lıdır. A ın iptal olmasından sonra arja otomatik olarak devam edilir. arj, a fi inin çıkartılmasıyla iptal edilebilir ve kısmi arj olarak devam edilebilir. 39

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A ECONCEPT TECH 5-5 5 5 80 0 0 80 400 700 7 80 0 95 80.5 9 80.5 700 0 95 7 0 0 4 450 05 40 05 7 79.5 8.5 75 49.5 8 5 75 97 94 54 5 80.5 7.5 cod. 540R800 0/009 (Rev. 00) ISTRUZIONE PER L USO L'INSTLLZIONE

Detaylı

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu 0212727tr 004 12.2009 Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS Kullanma kılavuzu Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Advanced Energy AE 3TL 40 46 Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mart 2015 570-10143-00A COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin fikri mülkiyetindedir.

Detaylı

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Kullanma kılavuzu

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Kullanma kılavuzu SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Kullanma kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için, tamamen sistematik

Detaylı

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION VOLVO Kullanici el kıtabi WEB EDITION S40 2006 Değerli Volvo sahibi Volvo nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

Kullanim Kilavuzu Z-34 22 IC Power Bakım Bilgileriyle birlikte Orijinal Talimatlarin Çevirisi Fifth Edition Second Printing Part No.

Kullanim Kilavuzu Z-34 22 IC Power Bakım Bilgileriyle birlikte Orijinal Talimatlarin Çevirisi Fifth Edition Second Printing Part No. Kullanım Kılavuzu Beşinci Baskı İkinci Basım Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca

Detaylı

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar Motorlar Otomasyon Enerji İletim ve Dağıtım Kaplamalar Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar M serisi - Kolektör halkası rotoru - Yatay Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Kurulum, çalıştırma

Detaylı

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. TR DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. Gelecekteki her türlü ihtiyaç için saklayın Motor ve bataryaya ilişkin olarak, ilgili talimat kılavuzlarını okuyun. İÇİNDEKİLER

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite Bu Talimat İçin Notlar Bu kullanım talimatını daima Notebook'unuzun yakınında bulundurun. Notebook'u yeni bir kullanıcıya devrederken kullanım talimatını ve paketleme malzemesini verebilmek için bunları

Detaylı

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

Kullanım Kılavuzu First Edition Seventh Printing Part No. 35566TR

Kullanım Kılavuzu First Edition Seventh Printing Part No. 35566TR Kullanım Kılavuzu İlk Basım Yedinci Baskı Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca

Detaylı

RVS43-63 Kazan kontrol paneli Albatros. Siemens Schweiz AG HVAC Ürünleri. Kullanım Kılavuzu

RVS43-63 Kazan kontrol paneli Albatros. Siemens Schweiz AG HVAC Ürünleri. Kullanım Kılavuzu RVS43-63 Kazan kontrol paneli Albatros Đçindekiler 1 Özet... 9 1.1 Özetler... 10 1.1.1 Topoloji... 10 2 Güvenlik notları... 12 2.1 Ürün sorumluluğu:... 12 3 Montaj ve Kurulum... 13 3.1 Talimatlar... 13

Detaylı

MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI KURULUMCUYA UYARILAR

MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI KURULUMCUYA UYARILAR MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI (DİREKTİF 98/37/EC) Üretici: Adres: Beyan: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY Elektronik kontrol üniteli 746ER modeli motor 98/37/EC Direktifi

Detaylı

Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU

Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU İçindekiler İçindekiler Giriş... 2 Paketi inceleyin... 2 Birimi inceleyin... 2 Güvenlik... 3 Güvenlik terminolojisi ve işaretleri... 3 Çevresel güvenlik... 4

Detaylı

Lojistik 2015 Depo lojistiğinde tüm ihtiyaçlarınıza komple çözümler sunuyoruz

Lojistik 2015 Depo lojistiğinde tüm ihtiyaçlarınıza komple çözümler sunuyoruz Lojistik 2015 Depo lojistiğinde tüm ihtiyaçlarınıza komple çözümler sunuyoruz Jungheinrich e hoş geldiniz Ankara Jungheinrich firması malzeme taşıma ekipmanları, depolama ve malzeme akış teknolojisi alanlarında

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT 2012 İTİMAT ASANSÖR.TM.TD.70.Rev.00 Sayfa 1 / 23 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve

Detaylı

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating insuctions Mode d emploi Használati utasítás Insukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute za

Detaylı