DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ"

Transkript

1 DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve gerçek fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar (iktisadi uygulamaları), limit, türev (iktisadi uygulamaları), grafik çizimleri (iktisadi uygulamaları) DİY 103 Mikro Ekonomi (3 0 3) 4 Mikro ekonomiye giriş, arz ve talebin temelleri, arz ve talep eğrileri ile esneklikleri, tüketici davranışları teorisi, fayda maksimizasyonu ve tercih, üretim ve üretim maksimizasyonu, geleneksel maliyet teorisi, tam rekabet piyasasında fiyat teorisi, tam monopol koşulları altında fiyat teorisi, piyasa gücü ve fiyatlama. monopolcü firmaların kar maksimizasyonu uygulamaları, monopolcü rekabet koşullan altında fiyat teorisi, oligopol piyasalarında fıvat teorisi, oyun teorisi ve stratejik davranış, genel denge teorisi, refah ekonomisi teorisi, piyasa başarısızlıkları, dışsallıklar ve kamusal mallar DİY 105 İşletme Bilimine Giriş (3 0 3) 5 Temel kavramlar. İşletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemleri, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş çalışmaları, fizibilite raporu, işletme büyüklüğü ve kapasitesi, işletmelerin kuruluş yerinin seçimi, işletmelerin hukuki yapıları. DİY 107 Davranış Bilimleri (3 0 3) 4 Davranış bilimleri ve toplumbilim, davranış bilimlerinin tarihçesi, toplumsallaşma, kültür, birey ve çevresi, algılama, algılamayı farklılaştıran etmenler, kişilik, tutumlar, tutumların ölçülmesi, sosyal etki ve uyma davranışı, grup ve dinamiği, yabancılaşma. Psikoloji, sosyal psikoloji nedir. Sosyal etki ve uyma, tutumlar, iletişim ve propaganda, küçük grupların yapısı ve dinamiği, sosyalleşme-kültür-kişilik ilişkileri. DİY 109 Hukukun Temel Kavramları (3 0 3) 4 Hukuk Kavramının Genel Tanımı; Sosyal Yaşamı Düzenleyen Kurallar ve Hukuk; Hukuk Kavramı ve Hukuki Yaptırım; Hukuk Kurallarının Özelliği; Hukukun Kaynakları; Türk Toplumunda Hukukun Kaynakları; Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayırımı; Hak Tanımı ve Türleri; Hakkın Kazanılması. Kaybedilmesi ve Kullanılması; Kişi ve Kişi Türleri: Gerçek kişiler, Tüzel kişiler; Gerçek Kişilerin Ehliyetleri: Hak ehliyeti, Fiil ehliyeti: Hısımlık; İkametgâh: Kişiliğin Korunması; Zilyetlik; Mülkiyet; Borç İlişkisi ve Sorumluluk; Kanunlar Hiyerarşisi; Yargı Organları.

2 D İY 111 Bilgisayar I (1 2 2 )3 Bilgi iletişim teknolojisi kavramları, bilgisayarı kullanmak ve dosyaları yönetmek, kelime işlemci, hesap çizelgesi. AİT 181 Atatürk İ.İ. Tarihi (2 0 2) 2 İnkılap Tarihinin Anlamı - Türk İnkılabının Önemi, Türk İnkılabına Yol Açan Nedenlere Toplu Bakış, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin Parçalanmaya Başlanması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu-Mustafa Kemal Paşa nın Tutumu, Kurtuluş İçin İlk Adım-Kongreler Yolu İle Teşkilatlanma, Cemiyetler. Kuvayı Milliye- Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılışı, Ulusal Ordunun Kurulması, İki Önemli Olay: Sevres ve Gümrü Barışı, Sakarya Savaşma Kadar Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya Savaşı - Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a, Siyasal Alanda İki Büyük İnkılap, Takrir-i Sükün Dönemine Geçiş TÜR181 Türk Dili (2 0 2) 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Y D L 183 Yabancı Dil I (2 0 2) 2 Ders, öğrencilerin dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştirmelerini; dil öğrenme sürecini pekiştirmek için "okuma", "konuşma", "yazma" ve "dinlemeden oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını; kelimelerin kullanımı ve ekleri gibi gramer özelliklerini ve anlamlarını öğrenerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımını ve tanınmasını; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirmeyi ve dilin işlevlerini kullanabilmeyi içerir. 2. YARIYIL DİY 102 Matematik II (3 0 3) 4 Diziler ve seriler. Kuvvet serilen, Taylor ve Maclaurin serileri, Belirsiz ıntegral ve integral alma yöntemleri, Belirli integral ve uygulamaları, Üretici ve tüketici rantlarının bulunması, Matrisler ve determinantlar, Lineer denklem sistemleri ve çözümleri, Lineer (doğrusal) programlama DİY 104 Makro Ekonomi (3 0 3) 4 Milli hasıla, milli gelir ve fiyat düzeyinin ölçümü. Makro iktisadi istikrarsızlık; işsizlik, enflasyon, stagflasyon. Toplam talep ve toplam arz. Klasik ve Keynezyen istihdam teorileri. Keynezven modelde denge milli hasıla. Maliye politikası Para, bankacılık, merkez bankaları ve para politikası. Makro İktisatta problemler ve tartışmalar: Monetarizm ve rasyonel beklentiler; enflasyon-işsizlik ilişkisi; Keynezyen, yeni-klasik ve arz yönlü iktisat görüşleri. İktisadi büyüme, büyüme politikaları. Büyüme ve az gelişmiş ülkeler. Dış ticaret. Mukayeseli üstünlük, koruma, döviz kurları.

3 D İY 106 Organizasyon ve Yönetim (3 0 3) 4 işletmenin temel fonksiyonları; yönelim., üretim, pazarlama, finansman, personel yönetimi, araştırma vc geliştirme. DİY 110 İş Hukuku (3 03) 4 Genel kavramlar, hizmet akdi, hizmet akdinin sona ermesinin hııkııki sonuçları, kıdem tazminatı, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt ve iş uyuşmazlıkları ile çözüm yollan DİY 112 Bilgisayar I! (2 2 3) 3 Bilgisayar I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste veri tabanı, sunum. \veb tarama ve iletişim konuları işlenecektir. DİY 114 Deniz Taşımacılığı (3 0 3) 5 Bu ders öğrcncılcrc sadece temel gemicilik ve denizcilik sektörü bilgileri yanında, temei denizcilik dilim dc öğrenmeleri amaçlarını güder Ayrıca, bu ders global denizcilik bağlamındaki temel ilkeleri ve dinamikleri ile den ize ilik lojistiğinin ana prensiplerini de irdeleme amaçlarını da güder. Genel olarak dersin amacı. Denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan bilgili, yaratıcı düşünce ve kabiliyette çözüm üretebilen ve gelecekteki değişimleri öngörebilen ve sezebilen, ve denizcilikle ilgili şirketleri global olara rekabet cdebılccek düzeye taşınmasında yardımcı olabilccck profesyonellerin yetiştirilmesidir. Bu bağlamda, ders denizcilik ve gemicilik sektörü dünyasının özellikleri ve nitelikleri yanında deniz taşımacılığı ve lojistiği hakkında temci bilgileri verir. İkinci olarak deniz taşımacılığının karmaşık yapısını ve lojistiği ve trendi ile global denizcilik arz zincirindeki rolünü kapsar. Ayrıca terminal dizaynı ile operasyonlar vc gemicilik ağı arasındaki bağlantının birbiri ile ilişkili bağlantının teme! niteliklerini irdeler. TÜR 182 Türk Dili II (2 0 2) 2 Türkçcııin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kelime türleri. Cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, Dilekçe, tutanak, mektup vc çeşitleri. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar. AİT 182 Atatürk İ.İ. Tarihi II (2 0 2) 2 Türk İnkılabının Yürütülmesindeki Özellikler, Hukuk Sisteminin Kurulması. Eğilim Sisteminin Kurulması, Ekonomi ve Maliye Alanında Harcanan Çabalar, Toplumsal Yaşayışı Düzenleyen Diğer Yenilikler, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin İç Siyaseti, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti, Ünite Eki: Atatürk'ün Ölümü, Atatürk'ün Döneminden Sonra Türkiye Cunıhurıyeti nin İç ve Dış Siyaseti, ( Özet), Atatürk İlkeleri Genel Olarak, Atatürk İlkeleri - Cumhuriyetçilik, Atatürk İlkeleri - (2) Milliyetçilik (Ulusçuluk), Atatürk İlkeleri (3)*(4) (Halkçılık ve Devletçilik), Atatürk İlkeleri (5) Laiklik, Atatürk İlkeleri (6) İnkılapçılık, Genel Değerlendirme.

4 Y D L 184 Yabancı Dil II (2 O 2) 2 YDL 17in devamı olarak ders sürcsince öğrenciler dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak dilbilgisi bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştirir. Ders, dil Öğrenme sürecini pekiştirmek için okuma, konuşma, yazma ve dinlemeden oluşan dön becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını içerir Aynı zamanda ders, kelimelerin kullanımı ve ekleri gibi dilbılgis özelliklerini ve anlamlarını bilerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımını ve tanınmasını sağlar. Detaylı okutna ve hızlı okuma stratejilerinin kullanılması ve geliştirilmesi, metinlerin yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme, karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme bccerisiııi geliştirme ve dilin işlevlerini kullanabilme ders süresince edinilen diğer konulardır. 3. YARIYIL Dİ V 201 İşletme istatistiği (3 0 3) 4 Verilerin toplanması, özetlenmesi, analizi ve sunulması ile ilgili prosedürler, merkezi dağılım ölçüleri, değişim ölçülen, temel olasılık kavramları DİY 209 Gemiciliğin 'remelleri (3 0 3) 5 Gemi tipleri ve tarihse! gelişim Gemi yapısı, parçaları ve tenninolojisi. Gemi yük terminolojisi. Gemi organizasyon şekilleri, personel görevleri ve sorumluluklar. Gemi manevra terminolojisi ve yardımcı ekipmanlar. Köprü ekipmanları, genıi sertifikalan, kargo yükleme/boşaltma ekipmanları. COLREG DİY 211 Deniz Hukuku (3 0 3) 5 Deniz I lukuku tarihçesi. Deniz hukukunun kaynakları. İç sular, kara sulan, bitişik bölgeler, özel ekonomik bölgeler, kıtasal ve uluslararası sulardaki kuralları içeren deniz hukuku ilkeleri. Türkiye nin boğazlar ve diğer denizcilik konularındaki yasaları. Denizde seyir, güvenlik, liman ve gümrük düzenlemeleri Gemilerin milliyeti, Gemilerin sahipliği. DÎY 213 Toplam Kalite Yönetimi (3 0 3) 5 Kalite Kavramı, Felsefesi ve Sistemleri, Kalite Güvence ve Kalite Kontrol, Kalite Sistem Yapısı, Kalite Sistem Stratejileri ve Taktikleri, Kalite Sistem Entegrasyonu ve Yorumu, ISO 9000 Serisi Standartlar, Kalite Ekonomisi, Kalitenin Oluşumunda Proses ve İnsan Perfomıansı, Temel Stratejik ve Taktik Kalite Araçları. Yeni Yedi Temel Araç, Proses Gelişim ve Proses Akış Diyagramı, Kalite Planlama ve Kalite Fonksiyonlarının Geliştirilmesi, Olası Hata Türü ve Etkisi Analizi. Hata Ağacı Analizi, Tasarımın Gözden Geçirilmesi ve Değer Analizi, İstatistiksel Proses Kontrol, Örnekleme, Proses Kararlılığı ve İstatistiksel Kontrol Kartlarının Oluşturulması ve Yorumlanması, Deneylerin Tasarımı ve Deneysel Tasarım Olguları, Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları gibi konulardan oluşmaktadır. DİY 215 Genel Muhasebe (3 0 3) 4 Muhasebenin tanımı, genel kabul görmüş kavram ve ilkeler, temel muhasebe denkliği, temel mali tablolar, muhasebe hesap kavramı, şekli, işleyişi ve kayıt yöntemleri, hesap çerçevesi.

5 genel hesap planı, hesap planı kodlama yöıılemleri, tek düzen muhasebe sistemi, Türkiye'de tek düzen muhasebe sistemi, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması, dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynak hesapları ile sonuç hesaplarının ve alt (tali) hesaplarının ayrıntılı olarak yevmiye vc büyük defter hesaplarına kayıt yöntemleri. YDL 285 Yabancı Dil III (4 0 4) 4 YDL derslerinin "konuşma" becerisi ağırlıklı devamı niteliğindedir. Ders, öğrencilerin bilgisayar ve internetten yabancı kaynak taraması yaparak kendi meslekleri ile ilgili konularda akademik sunum yapma tekniklerini edinip bu becerilerini yapacakları sunumlarla geliştirmelerini; yapılacak olan çeşitli aktivitelerle, grup çalışması, ikili çalışmalar, rol yapma vb., meslek yaşamlarının dışında günlük hayatta da kendilerini yabancı dilde ifade edebilme becerilerinin pekiştirilmesini: öğrencilerin İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı iş, sosyal ve akademik çevrelerde çeşitli durumlarda etkin bir şekilde iletişim kurmak için İngilizceyi sözlü kullanmada da gerekli güven ve yeterliliği edinmelerim içerir. 4.YARIYIL DİY7202 Yöneylem Araştırması (3 0 3) 4 Yöneylem Araştırmasına giriş. Simülasyon modellcıııe Dorusal programlama modelinin yapısı. Grafiğe dayalı doğrusal programlama çözümü. Simpleks metodu. İkilik ve duyarlılık analizleri. Taşıma modelleri ve uygulamaları DİY' 208 Lojistiğe Giriş (3 0 3) 4 Kiziksel dağıtım ve lojistiğe giriş, Lojistik sistemleri, ürün vc lojistik, lojistik ve arz zinciri yönetimi, sipariş yönetimi, tüketici hizmetleri, koruyucu paketleme, materyal işleme, trafik yönetimi, taşımacılık modları ve deniz taşımacılığı, taşıma modu seçimi, stok yönetimi ilkeleri, dağıtım merkezleri ve depolama, lojistik maliyetleri, bilgi teknolojisi ve elektronik lojistik, dış kaynak kullanımı ve üçüncü taraf lojistiği, uluslararası lojistik. DİY 212 Deııiz Ticaret Hukuku (3 0 3) 5 Deniz yoluyla yük ve insan taşımacılığı. Denizin değerliliği kavramı. Navlun sözleşmeleri, yük senedi (konşimento), sorumluluk sınırlan, denizde çatışma, kurtarma ve yardım. Avaryalar, pil otlama vc yedekleme. Denizde ipotekler ve hacizler. DİY 214 Liman İşletmeleri Yönetimi (3 0 3) 4 Liman isletmelerinde planlama, ro-ro operasyon, konteynır operasyon, sıvı ve dökme yük operasyon, tehlikeli yük operasyon, limancılıkta kullanılan kısaltma ve semboller, liman isletmelerinin yapısı. DİY 224 Staj I (0 0 0) 2 Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında çalışma alanlarını kapsayan her hangi bir iş alanında (Deniz işletmeciliği, lojistik ve ithalat-iiıracat ile ilgili tüm kamıı ve özel sektör kurum ve

6 kuruluşlarıııı kapsar.liman işletmeleri kapsamında tüm yük, yolcu, yat marina liman hizmetlerini içermektedir) 20 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırmak ü/ere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir. DÎY 226 Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi (3 0 3) 4 Pazarlama yönetim süreci ve örgütsel performansta pazarlamanın rolü, pazar yönelimli stratejik planlama vc pazar çevresi analizi, taşımacılık pazarı özelinde tüketici ve örgütsel müşteri pazarlarının analizi, Pazar dilimlerinin tanımlanması, hedef pazarların seçilmesi, hizmet pazarlaması vc taşımacılık şirketlerinin hizmet teslim sistemleri, pazarlama karması stratejileri, ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma.stratejileri, tutundurma karması yönetimi, taşımacılık sektöründe satış gücü yönetimi, pazarlama çabalarının örgütlenmesi, planlanması, uygulanması, eşgüdüm ve kontrolü Y D L 286 Yabancı Dil IV (404) 4 YDL derslerinin sonuncusu olan bu ders "okuma" becerisi ağırlıklıdır. Ders, öğrencilerin kendi meslekleri ile ilgili okudukları metni anlama: akademik yazından alman ileri seviyede okuma parçalarım çevirme vc akademik çeviri tekniklerini uygulama; V I)l. 2 dersinde öğrendikleri ' Arayarak Okuma" vc "Ayrıntılı Okuma" gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerde bilmedikleri kelimelerin anlamını tahmin etme; genel konuyu anlama, detay bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirip yapacakları ileri düzey mesleki çeviriler ile kelime dağarcıklarını geliştirerek karmaşık gramer yapılarını kolaylıkla çözümleme: öğrencilerde bağımsız dil öğrenimine devanı edehilmek için gerekli olan bcccri ve güveni kazandırarak dil becerilerimi daha ileriye taşıma yeteneğinin oluşturulmasını içerir. 5.YARIYIL DİYr309 İşlemler Yönetimi (3 0 3) 5 Ders içeriği temel olarak malzeme tedarik etmek, malzemenin üretim merkezindeki akışını kontrol etmek ve müşterilere dağıtmak konusundaki firma işlemleri ile ilgili stratejik ve taktiksel kararlar şeklinde olup, ders 4 bölümden oluşmaktadır: Süreç ile ilgili temel bilgiler, fonksiyonlar arası cııtcgrasyon(koordmasyon ve kontrol), üretim sistemlerinin performansını geliştirmek ve teknoloji ve işlemler ile rekabet etmek. ERP(Vcri tabanlı üretim sistemleri), Eş zamanlı mühendislik. Tam zamanında üretim. Toplam Kalite Yönetimi, Değişim Mühendisliği, Kalite Fonksiyon Göçerimi, Scnkronızc Üretim gibi güncel konular. DİY 303 Uluslararası Pazarlama (3 0 3) 6 Genel olarak uluslararası pazarlamanın, uluslararası pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler. İşletmelerin uluslararası pazarlamaya katılma dcrcceleri. ulusal pazarlardan farkları ve benzerlikleri, rekabet avantajı, uluslararası pazarlama kararlan. Uluslararası ürün kararları,

7 fiyat kararları, dağıtım kararlar, tutundurma kararlan ve stratejileri. Uluslararası pazarlama programının yönetimi. DİY 307 Dış Ticarete Giriş (3 O 3) 6 Günümüzde firmalar, uluslararası alanlarda da başarılı olmak için uluslararası ticareti ve mevzuatı iyi bilen nitelikli elemanlara her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktadır. Sektörün bu ihtiyacını giderme amacı ile açılması gereken bu ders; ülkemiz ekonomisi için oldukça önem taşıyan dış ticarct vc uluslararası alanda gerekli teorik vc uygulamalı bilgiye sahip elemanlar yetiştirme amacındadır. Dış Ticaret dersi ve devamı olan diğer dersler ile öğrencilere uluslararası ticaret, dış ticaretin finansmanı, ithalat-ihracat mevzuatı, gümrük mevzuatı, uluslararası pazarlama gibi konular yanında işletme alanı bilgileri dc sunulması amaçlanmaktadır. Dış Ticaret dersinin içeriği; Dış ticaret, kambiyo ve gümrük mevzuatı, gümrük işlemleri, gümrük birliği, dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi gibi konulardan oluşmaktadır. MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER DİY 301 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (3 0 3) 5 Bilimlerin sınıflandırılması ve bilimsel düşünce yöntemi Araştırma türleri ve veri toplama teknikleri. Bilimsel araştırmanın aşamaları, bilimsel araştırmada uyulması gereken biçimsel koşullar, kütüphane kullanımı, kaynak gösterme, dipnotların yazılım özellikleri. DİY 311 Hizmet Pazarlaması (3 0 3) S Hizmetlerin karakteristikleri, sınıflanması, hizmet işletmelerinin performansına pazarlamanın etkisi, hizmet kalitesi ve tüketicinin hizmet hekleyişleri, hizmetleri iyileştirme ve ilişkisel pazarlamadaki rolü, hizmet geliştirme ve tasarımı, hizmet tesliminde çalışan ve tüketicinin rolü, hizmetlerin aracılar vasıtasıyla teslimi, hizmetlerin fıvatlanması, hizmet pazarlaması iletişimi. DİY 315 İnsan Kaynaklan Yönetimi (3 0 3) 5 Örgütlerin insan kaynaklarının elde edilmesi, idamesi vc elde tutulması, insan kaynakları bölümünün hedeflerinin tanımlanması, yüz yüze kalınan faiklı meydan okumalarla mücadele, insan kaynaklarının planlanması, işe alma, seçim, alıştırma, iş başında eğitim, geliştirme, değerlendirme ve teşvik edilmesi. DİY 319 Seyir ve Meteorolojinin 1'emelleri (3 0 3) 5 Denizde seyrin tanımı ve temel kavramlar, okyanus izdüşüm haritaları teorisi vc okyanus haritalarının kullanılması, seyre yardımcı araçların kullanımı, yer çekimi, manyetik pusula, değişme/sapma, jiroskoplu (topaç) pusula, geminin pozisyonun bulunması, karasal seyir, yön çizimi, UCT, I.MT, zaman konuşmaları, temel hava teorisi, atmosferik dolaşımlar, hava kümeleri, cephe sistemleri, temel ölçüm teknikleri, yüzey hava gözlemleri, hava koşullarına göre gemi rotasının tahmini. DİY 321 İş Hayatı İçin Yabancı Dil (2 0 2) 5 Öğrenciler iş hayatına atıldıkları zaman yabancı kişi ve kuruluşlarla olabilecek ilişkilerinde başarılı olmaları için İngiliz dilinde gerekli yazılı vc sözel iletişim becerilerini kazandırma.

8 I)İ Y 325 Gemi M odelciliği I (3 0 3) 5 Gemi modelciliğine giriş. Dünyada ve Türkiye de gemi modelciliği, Deniz kültürü, gemi sevgisi ve gemi modelciliği. Plan ve endaze bilgili ölçek tanımı. Model sınıf ve çeşitleri ile model yapım teknikleri, Kütük, sandviç, posta, kesit ve kit model tekniklen. Boyama tekniği, Pervane çeşitleri ve ölçüleri, Diarama modelciliği, Kaplama tekniği, Gemi modeli tarihi, RC model yapım teknikleri. Sergi ve yarışma kuralları gibi konulardan oluşmaktadır. DİY 327 Sağlık Emniyet Çevre vc Güvenlik «& Kriz Yönetimi (3 0 3) 5 İşletmelerde meydana gelen ış kazalarının sebeplen, iş kazalarına karşı önlem alma yönetmeleri, Sağlık emniyet ve çevre güvenlik kavramı, işletmelerde risk analizi, risklere karşı proaktif önlemler, iş güvenliği ve işletme maliyetleri, koruyucu araç ve gereçler gibi konulardan oluşmaktadır DİY 329 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (3 0 3) 5 Maliyet Muhasebesinin tanımı, amaçları ve temel maliyet kavramları, maliyet türleri ve kayıt düzeni, üretim maliyet unsurlarının incclcnmcsi, maliyet yerleri ve maliyetlerin dağıtım esasları, maliyet sistemleri ve maliyet hesaplama yöntemleri kapsamında sipariş, safha ve standart maliyet yöntemlerinin incelenmesi. Muhasebe analizi ve yönetimin karar alma işlevi, planlama amacıyla bilgi, malivct-hacim-kâr analizleri, başa baş noktası analizi, bütçelerin planlama aracı olarak kullanılması, satışların tahmini, üretim bütçesi, direkt ilk madde/m alzeme bütçesi, direkt işçilik bütçesi, genel üretim giderleri bütçesi, bütçelerim iş gelir tablosu ve proforma bilanço, kontrol amacıyla bilgi, alternatif seçeneklere yönelik kararlar. 6.YARIYIL DİY 304 Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi (3 0 3) 5 Tedarik Zinciri Kavramı / Kamçı Etkisi / Tedarik Zincirinde Karmaşıklık / Tedarik /.inciri Yönetimi / Tedarik Zinciri Stratejileri / SCOR Modeli! Tedarik Zinciri Yönetiminde Organizasyon / Performans Yönetimi ve Kıyaslama / Ağ Tasarımı / Tedarikçi Yönetimli Envanter / Ortaklaşa Tahmin Planlama ve İkmal / Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılından / 4 P i. Kavramı DİY 306 Tehlikeli Maddeler Lojistiği (3 0 3) 5 Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması yapılarak öğrencilerin tehlikeli maddeleri tanımaları sağlanır. Buna bağlı olarak öğrenciler patlayıcı maddeler, gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli ve iğrendirici maddeler, radyoaktif maddeler ve dağlayıcı maddeler konularında bilgilendirilir. Maddelerin tehlikelilik özellikleri üzerinde durularak bu maddelerin taşınması ve depolanmasında alınması gerekli önlemler belirtilir. Tehlikeli madde ile ilgili rizikoların oluşması durumunda mücadele yöntemleri vc acil ilk yardım konuları işlenir. Tehlikeli maddelerin taşınmasında uygıın taşımacılık modlarımn seçimi üzerinde durulur. Ayrıca tehlikeli maddeler tablo vc işaretlerinin kullanılışı, paketleme talimatları, paketleme özellikleri, işaretieruııcsi, etiketlenmesi konulan üzerinde durulur ve tehlikeli maddeler için göndericinin vc taşıyıcının sorumlulukları kavratılır.

9 DİY 310 Deniz Araçları Kiralanması, Taşımacılık Acenteleri ve Gemi Komisyonculuğu (3 0 3) 5 Acente, gemi acentesi, deniz nakliyatçılığı ve gemi brokeriiği kavramları, lojistik ve taşımacılıktaki fonksiyonları. Acente antlaşmaları, acentc-gcmi sahibi ilişkileri, acente kargo sahibi ilişkileri, deniz aşırı accntecileri. yük nakliyat! vc gemi brokeriiği hizmetleri Taşımacılık accntesi ve nakliyat operasyonlarında konşimento (yük senedi) ve dokümantasyon konuları. Gemi accntesi ve deniz nakliyatçılarının organizasyon yapısı, gemi acenteciliği ve nakliyatta deniz hileleri. DİY 324 Staj II (000) 2 Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrencivc olanaklar sunar Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrcncılcr bu staj kapsamında çalışma alanlarını kapsayan her hangi bir iş alanında (Deniz işletmeciliği, lojistik ve ithalat-ihracat ile ilgili tüm kamu ve özel sektör kurum vc kuruluşlarını kapsar. Liman işletmeleri kapsamında tüm yük. yolcu, yat marina liman hizmetlerim içermektedir) 2ü gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir vc raporlamr. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır vc onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak Ü2ere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir. MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER DİY 308 İthalat İhracat Uygulamaları (3 0 3) 5 Dünyada yaşanan değişim sürecinde, bir ülkenin kürese! sistemde etkili bir konum edinebilmesi için, bu konumunu koruyabilmesi vc sürecin belirleyicileri arasında ver alabilmesi, iyi yetişmiş insan gücüne, makro ekonomik istikrara, etkin işleyen bir piyasa mekanizmasına ve gelişmiş bir teknolojik vc ticari altyapıya sahip olmasına bağlıdır, ihracata dayalı kalkınma hedefine sahip ülkemiz açısından uluslar arası rekabet gücüne sahip firmaların sayı ve nitelik olarak artması, küresel rekabet açısından bilgi donanımı tam. yetişmiş insan gücü ile mümkün olacaktır. Bu kitapta uzaktan eğitim tekniklerine uygun olarak, ülkemiz açısından büyük önem taşıyan söz konusu amaca katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. İhracat Mevzuatı ve İhracat Şekilleri, İthalat Mevzuatı ve İthalat Şekilleri, Serbest Bölgeler, İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri. Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Kullanılan Teslim Şekilleri. Dış Ticarettc Kullanılan Belgeler. Dış Ticarette Mal Bedelinin Ödenme Şekilleri, Dış Ticaret İşlemlerinde Yardımcı Olan Kurum ve Kuruluşlar ve Dış Ticaret Uygulamaları gibi konulardan oluşmaktadır. DİY 314 Deniz İş Hukuku (3 0 3) 5 İş hukukunun temellen, deniz iş hukuku kavramı, iş anlaşması tipleri, çalışma koşulları, çalışan organizasyonu, ulusal düzenlemeler vc gcıni çalışanları için kurallar, gemi adamlarının haklarını muhafaza etmede devlete düşen sorumluluklar. DİY 316 Gemi Yapısı ve Sınıflaması (3 0 3) 5 Gemi tipleri, yapısal parçaların tanımları. Gemilerin makine ve dış aksam açısından sınıflanması. Gemi şekillerinin tarifleri. Gemi stabilitesi kavramı, stabilite ve vaziyet hesaplamaları gemi yapımı ve gemi tamir havuzu organizasyonu. Gemi motorlarının

10 sınıflaması vc tanımları. Gemi sevk sistemleri Sınıflama teftişleri vc sınıflama kuruluşları. DİY 318 Denizde Güvenlik (3 0 3) 5 Yaşam kurtarma ekipmanlarının bakım, kullanım ve idamesi. Yangınla mücadele Hasar kontrolü ve vukuatların ölçümü ve kayıtlanması Acil durumlar ve prosedürler. Uluslararası güvenlik gerekleri, uluslararası sinyal kodlan, tehlikeli kargoların taşınması, deniz kirliliği vc kirlilik kontrolü DİY 320 Deniz Kaynakları Yönetimi (3 0 3) 5 Deniz kaynaklan yönetiminin önemi, denizin korunması, planlama ve çevresel etki değerlemesi, dem? ve sahil kaynakları için planlama rehberi, deniz kirliliği, Akdeniz eylem planı. Karadeniz eylem planı, deniz kirliliği ve çevrebilim, hukuki vc idari düşüncclcr. denizin stratejik kullanımının yönetimi, 1982 deniz anlaşması hukuku. DİY 322 Pazarlama Araştırmaları (3 0 3) 5 Pazarlama araştırmasının pazarlama yönetimindeki rolü, pazarlama araştırma süreci, pazarlama araştırmasında etik(ahlaki) konular, araştırma tasarımı, birincil ve ikincil veri kaynakları, veri toplama işlemi örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, verilerin analizi, raporlama, pazarlama araştırma uygulamaları, lojistik ve dağıtım araştırmaları DİY 326 Gemi Modelciliği II (3 0 3) 5 Dünya tarihi ve gemiler, antik çağ, orta çağ ve makineli gemiler, Türkiye tarihi ve gemilerimiz, Osmanlıda denizcilik vc gemiler. Yelkenli gemilerde direkler, serenler ve donanım. Pervane çeşitleri ve ölçüleri, Babalar, demirler, loçalar, ırgatlar ve bocurgatlar. Gemici bağları, Yelken çeşitleri, yelkenler vc makaralar. Toplar ve silahlar. Filika ve mataforalar. İstralya ve çarmıklar, RC model çeşitleri, RC model elektrik ve elektroniği. Sergi ve yarışma kuralları gibi konulardan oluşmaktadır. DİY 328 İnnovasyon Yönetimi (3 0 3) 5 Modem ekonomilerde "teknolojik yenilik", sosyal rctalım ve iktisadi gelişmenin temel itici gücü olmanın yum sıra ülkelerin vc firmaların rekabetçiliğiııin de en önemli belirleyicilerindendir Yenilik İktisadı" dersinde, teknolojik yeniliğin iktisadi gelişme açısından önemi; sanayi devrımındcn enformasyon-komünikasyon devnmıne bilimle bağlantılı teknolojinin gelişimi; yeniliğin mikro ekonomik analizi ve firma teorisi (yenilik ve firma büyüklüğü, yenilik vc firma stratejileri); yeniliğin makro ekonomik analizi (ulusal yenilik sistemleri, teknoloji, iktisadi büyüme ilişkisi, teknolojik gelişme vc yayılması) yenilik vc kamu politikaları (teknolojik gelişme ve yenilik sürccinc yönelik devlet müdahalelerini gerektiren unsurlar, bilim, teknoloji ve yenilik için kamu politikaları, çeşitli ülke deneyimleri) konularında öğrencilere bilgiler aktarılacaktır. 7.YARIYIL DİY 401 Gemilerin Teftişi ve İncelenmesi (Ship înspection aııd lnvestigation)(3 0 3) 5 Gemi teftiş vc incelemesine giriş. Gemi teftiş ve incelemesi ile ilgili IMO (International M arıt ime Organizatıon) anlaşmaları ve düzenlemeleri. SOLAS, M ARPOL STCVV anlaşmaları Ülke bayrağı uygulama vc sorumlulukları. Gemilerin kanunlara uygunluğu ve sertifikaları. Liman devleti kontrolü vc gemiler ve kargoların incelenmesiyle ilgili diğer geçici incelemeler.

11 DİY 403 Deniz Sigortası Hukuku (Mariııe Insurance Law) (3 0 3) 5 Riskin anlamı, tanımlanması, analizi, hasar kayıpları, risk yönetimi kavramı, deniz tehlikeleri, deniz sigortasının genel kavramları ve amacı, sigortalanabilir menfaatler kavramı ve azami iyi niyet, komisyoncular aracılığıyla sigorta anlaşması, ihlal ve tekellüf borcunun ihlali, kargo sigortası, gemi sigortası, hayat sigortası, kurum klozlarımn kullanımı, kayıp ve tazminat, deniz sigortası ve sınıflandırma cemiyeti, P/I kulüplerinin teşekkül ve işlevi, kulüplerce kapsanan borçlar ve yükümlülükler. DİY 405 Uluslararası İşletmecilik (International Business) (3 0 3) 4 Uluslararası işletme ve işletmenin kültürel, politik, yasak ekonomik, teknolojik ortamlar, uluslararası ticaret teorisi, bölgesel ekonomik entegrasyon ve anlaşmalar, doğrudan yabancı yatırımlar, yabancı döviz piyasası ve döviz oranlarının tespiti, ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlarda hükümetin etkisi, işlemler, belgeleme, ve yasal zorunlulukları içeren uluslararası işletme yönetimi, uluslararası ticarette tedarik zinciri yönetimi. Uluslararası istihdam, personelin dış görevlere hazırlanması ve uluslararası bağlamda denetim. DİY 409 Diploma Çalışması1(Diploma Projecl) (0 6 2) 4 Bilim dalma uygun olarak teorik veya uygulamalı bir konunun tespit edilerek araştırılması ve bilimsel araştırma metoduna uygun olarak yazılması ve sunulması. DİY 433 Staj Çalışması2(Practical Training) (0 0 0) 2 Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciyc olanaklar sunar. Bu nedenle meslek ile ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında çalışma alanlarını kapsayan her hangi bir iş alanında (Deniz, işletmeciliği, lojistik vc ithalat-ilıracat ile ilgili tüm kamu vc özel sektör kurum ve kuruluşlarını kapsar. Liman işletmeleri kapsamında tüm yük. yolcu, yat marina liman hizmetlerini içermektedir) 20 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporla»ir. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir. MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER DİY 407 Deniz İletişini Sistemleri (Marine Communication Systems) (3 0 3) 4 İstasyonlar tarafından gözlenen genel kuralar vc koşullar. Radyo, telefon, radyotelgraf iletişimleri. GMDSS (Global Muritime Dıstress Safety Systems), GMDSS dijital duyarlı görüşmeler, karasal vc uydu sistemleri (rutin, zaruri, güvenlikle ilgili ve acil iletişimler). DİY 413 Lojistik Bilgi Sistemleri (Logistics Iııfornıalion Systems) (3 0 3) 4 Yönelim bilgi sistemleri ve sınıflaması. Lojistik bilgi sistemi, lojistik organizasyonlarda bilgi teknolojisi uygulamaları. Lojistik bilgi sistemi tasarımı, bilgisayar kullanımı vc lojistik konulan, elektronik veri değiş-tokuşu (EDI) elektronik sipariş ve tanımlama sistemleri, elektronik işletme ve ticaret. DİY 415 Tedarik Yönetimi (Supply Management) (3 0 3) 4 Tedarik sahası ve hedefleri, tedarik yapısı ve organizasyonu, tedarik değişkenlen : kal ite.

12 miktar, zaman, fiyat, kaynak, tedarik yönetimi uygulamaları, tedarik sistemi, kontrol ve personel, deniz işletmelerinde tedarik yönetimi. DİY 417 Chartcr Sözleşmeleri (Charter Contracts) (3 0 3) 4 Deniz araçları kiralama hiçimi, kavramı ve kiralayan tanımı. Kiralayanın yükümlülükleri, seyahat kiralaması ve kloziar (standart kiralama tarafları formları), zaman kiralaması, ve kiozlar. boş gemi kiralaması ve klozlar, kiralamada hasarlar vc hasarların tazmini. DİY419 Yük Eileçleme ve İstifleme İlkeleri (Priııciples of Cargo Handlirıg and Stowage) (303)4 Yük eileçleme ve istiflemede geminin, tayfaların ve yüklerin güvenliği, yük eileçleme sistem ve teknikleri, başlıca yük kategorileri, başlıca yüklerin elleçlenmesi ve istiflenmesi, yüklerin basan vc tazmini, yük eileçleme işlemleri, makbu/lama, konşimento, kayıt tutma. kargo teslimi, liman onayı, yük elleçlemede yasal konular, yükleme masrafları, kargo planı ve kargo planı ilkeleri, kargo sigortası, değişmezlik vc değişmezlik hesaplamalarının temel ilkeleri DİY 421 Gemi Alım Satımı (Ship Brokering) (30 3) 4 Gemi yapımı anlaşması. İkinci d gemi alım satmıı.alım satım sisteminin mekanizması. Alım-.satım komisyoncuları. Anlaşma yapmak, satış anlaşmasının doğası, standart.satış anlaşması fonnu, ve provizyonlar. Tacir gemilerinin finansman ilkeleri. İpotekler, rehinler ve diğer talepler. Vergileme, bayrak çekme ve sınıflama. Gemi alım satımı ile ilgili örnek olaylar. Gemi kiralama ilkeleri vc uygulamaları. DİY' 423 Sahil Şeridi ve Çevrenin Yönelimi (3 0 3) 4 Sahil şeridi yönetimi ve entegre sahil şeridi yönetimi gerekliliği, ekolojik sürdürülebilir kalkınma için sahi! kaynaklarının yönetimi, deniz taşımacılığının çevresel etkisi, denize dökülen petrol, denize petrol dökülmesi durumunda acil tepki verecek planlar, IMG rehberi, MARPOI, ve ORA kuralları. DİY 425 Deniz Y olcu Taşımacılığı (Marine Passeııger Transportation) (3 0 3) 4 Deniz turizmi vc önemi. Yolcu taşıma ıııodları. Kıyıda ve açıkla yolcu taşımacılığı. Deniz trafiği ve organizasyonu. Yolcu gemileri için rıhtım ve kabin işlevleri ve tasarımı. Gemi tipleri vc yolcıı taşımacılığı için gemi tipi seçimi Deniz turizminin yapısı ve organizasyonu. DİY 427 Y atçılık ve Marina Y önetimi (Yachting and Vlarina İVlanagement)(3 0 3) 4 Yatçılık sektörüne giriş, Yatçılık sektörü ve Türkiye'nin turizm potansiyeli. Yatçılık yönetimi Marınalarda yapılabilirlik etütleri, marina tasarımı ve mimarisi. Türkiye'de başlıca marinalar, Modern marina gelinmeleri ve marina köyler. AB ve Akdeniz de başlıca marina köyler. Mariilalarla ilgili çevresel konular. Marina yönetimi ekonomisi Marina geliştirilmesinde yasal konular. DİY 429 Dağıtım Kanalları Yönetimi (Distribution Chaııncls Management) (3 03) 4 Dağıtım kanallarının yapısı ve işlevleri, aracı işletme kullanma gerekliliği vc dağıtım stratejileri Dağıtım kanalı tasarımı ve yönelimi kararları, kanal akışı vc etkinlik analizi. Dikey vc yatay bütünleşmeler, kanal liderliği ve gücü Stratejik birleşmeler, yasal kanunlar, kanal yapılan.

13 YDL 485 İleri İngilizcc 1 (Advanced Knglish I) (2 2 3) 4 YDL derslerinin "konuşma" becerisi ağırlıklı devamı niteliğindedir. Ders, öğrencilerin bilgisayar ve internetten yabancı kaynak taraması yaparak kendi meslekleri ile ilgili konularda akademik sunum yapma tekniklerini edinip bu becerilerini yapacakları sunumlarla geliştirmelerini: yapılacak olan çeşitli aktivitelerle, grup çalışması, ikili çalışmalar, rol yapma vb., meslek yaşamlarının dışında günlük bayatta da kendilerini yabancı dilde ifade edebilme becerilerinin pekiştirilmesini; öğrencilerin İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı iş. sosyal ve akademik çevrelerde çeşitli durumlarda etkin bir şekilde iletişim kurmak için İngilizceyi sözlü kullanmada da gerekli güven ve yeterliliği edinmelerini içerir. DİY 435 İleri Bilgisayar 1(Advanced Computer I) (2 2 3) 4 İleri Kelime İşlem: ileri seviyede metin paragraf, tablo, sütun düzenleme, belgede referans vcmıc. şablonlar, alanlar, formlar, ilen posta adres birleştirme, ana ve alt belgelerle çalışma, makrolar, belgede bölümler, başlıklar oluşturma. İleri Hesap Çizelgeleri: ileri biçimlendirme ve düzenleme teknikleri, mantıksal, istatistiksel, fınansal vc matematiksel fonksiyonlarla çalışma, grafik oluşturma vc ileri grafik düzenleme özellikleri, tablolarla ve listelerle analiz, fillreleme ve sıralama, ileri analiz teknikleri, makrolar. DİY 439 Girişimcilik I (Eııtrepreııcur.ship I) (3 0 3) 4 Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar: Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler: Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplanı istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim): Kadın girişimcilik; Türkiye de girişimci adaylarına öneriler; Yenilik; Ycııi fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler. DİY 441 Halkla İlişkiler ve İletişim(Public Relatioııs and Communications) (3 0 3) 4 Halkla İlişkilerin Tanımı ve Halkla İlişkiler Karması; Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Organizasyonu; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Halkla İlişkilerde Araştırma: Halkla İlişkilerde Kampanya Planlaması; Halkla ilişkilerde Uygulama; Halkla İlişkilerde Değerleme; Halkla İlişkilerde kullanılan İletişim Araçları ve Medya İlişkileri; Örnek Olaylar ve Çözüm Yollan. 8.YARIYIL DİY 402 Gemi Yönetimi (Ship Management) (3 03) 5 Gemi yöneliminin tanımı, gemi yönetimi hizmetleri; teknik yönetim, tayfa yönetimi, ticari yönetim, yardımcı hizmetler, gemi yönetim anlaşması, gemi faaliyet bütçesi, gemi faaliyet raporu, ofis organizasyonu vc görevlendirme, gemi yönelimi pazarlaması, geıııı yöneticisi karakteristikleri, karar alma süreci, BIM CO nun belirlediği gemi adamları kurallarına göre gemi yöneticisinin sorumlulukları ve yükümlülükleri, güvenlik ve kalite yönetimi. Gemi yönelimi ISMA kodlan. Gemi yönetimi operasyonlarında bilgi teknolojileri, gemi yönetiminin geleceği.

14 DÎY 404 Deniz Taşımacılığı Yatırını ve Finansman e (Maritime Transport Inve.stmcnt and Financing) (3 0 3) 5 Deniz taşımacılığı yatırımlarında sermaye bütçelemesi tekniklen, risk vc belirsizlik, sermaye maliyeti, sermaye yapısı ve kaldıraçlar, gemilerin ve denizcilik tesislerinin finansmanı. DİY 406 Diploma Çalışması (Diploma Projcct) (06 2) 4 Rilım dalma uygun olarak teorik veya uygulamalı bir konunun tespit edilerek araştırılması ve bilimsel araştırma metoduna uygun o i arak yazılması vc sunulması. DİY 408 Risk Yönetimi ve Tiirev Ürünler (Risk Management and Derivativcs) (3 0 3) 4 Risk kavramı ve analitik yapıda risk tanımlaması. Risk yönelimi alanları ve özellikleri, Riziko-tehlike-hasar sistematiği ve istatistik betimleme, Risk süreçleri. Risk vc karar kuramı. Risk değerlendirme teknikleri ve yöntemleri, Risk analizi teknikler vc yöntemleri, Risk yönetimi stratejileri, Türev (vadeli) piyasa kavramı ve ortaya çıkış nedenleri, Türev ürünler (Fonvard, Future, Swap), Opsiyon işlemleri ve piyasaları, Kredi türevleri. Türev ürün piyasalarının spot piyasalarla ilişkileri, tıircv piyasalar vc riskten korunma. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası gibi konulardan oluşmaktadır. MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER DİY 410 Deniz Taşımacılığı Politikası (Maritimc Transport PoJicv) (3 0 3) 4 Dünya deniz ticarctı. Denizlerin özgürlüğü kavramı. Taşımacılık mıliyetçiliği, korumacılık ve sübvansiyonlar. Çift taraflı, bölgesel, devletlerarası anlaşmalar. Konferans sistemi, stratejik birleşmeler/küresel ortaklıklar ve birlikler, rekabet politikası geliştirmek. Gemilerin kayıtlanması, gemi sahibinin uyruğunda olduğu ülke dışında tescil. Güvenlik kavramı.uluslararası hukuk ve anlaşmalar AB nakliyat vc taşımacılık politikaları, ABD taşımacılık politikaları ve Türkiye taşımacılık politikaları konularında örnek olaylar DİY 412 İnternet Ortamında Pazarlama (E-Marketing) (3 0 3) 4 Bu ders internetin ve diğer teknolojilerin pazarlamadaki büyük etkisi üzerinde odaklanmıştır. Ders öğrencilerin marka imajını güçlendirme, satış ve karlılık için internet ve onun sosyal mecrasını anlamalarını amaçlamaktadır. Ders kapsamında yer alan bazı konular arasında e-pazarlama çevresi, c-pazarlaıııa stratejisi, fiyatlandırma, dağıtım ve internette ürün.seçenekleri bulunmaktadır. DİY 414 Satış Yönetimi (Sales Management) (3 03) 4 Bu ders öğrencilere satış vc satış-pazarlama ilişkisi konularında yüksek derecede bilgi vermek için oluşturulmuştur. Ders uluslararası satış, stratejik satış yönetimi ve girişimcilik, adayların orta vc yüksek kademeli satış pozisyonlarında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve becerilerle donatmak gibi alanlara odaklanmıştır. Ders bir yandan pazarlama karmasının önemli unsurlarım kapsarken, esas olarak satışın ve satış yönetimin uluslararası boyutuyla ilgilenmektedir. DİY 418 Stratejik Yönetimde Güncel Konular (Current Topics iıı Slrategic Management) (3 0 3) 4 Rekabetçi Çevre ve Rekabetçi stratejiler, sürdürülebilir rekabet avantajı vc yönetim

15 stratejileri, içsel ve dışsal çevreye ait stratejik girdilerin analizi, stratejik hareket planlarının formülasyonu ve strateji yürütme, rekabetçi faktörlere ait stratejik çıktıların analizi. The Naturc of Strategic Management. The Business Vision & Mission, The External Assessmcnt, Tlıe Intemal Assessmeııt, Strategies in Action, Strategy Analysis & Clıoice. Implemcnting Strategies: Management & Operations Issues, İmplcmcnting Strategies: Markcting, Finance/Accounting. R&D. & MİS Issues. Strategy Revievv, Evaluation & Control DİY 420 Su Yolları Yönetimi (Waterways Management) (3 0 3) 4 Sn yolları yönetimine giriş, su yolları yönetimi elemanları, ileri bilgi sistemlerinin limanlar ve su yollan yönetimine uygulanması, gemi trafik hizmetleri, gemi trafik yönetimi ve bilgi hizmetleri, su yolları yönetimine uluslararası çözümler, seyir güvenliğinin fayda ve maliyeti, sürdürülebilir hareketlilik kavramı, Su yollan yönetimi iîc ilgili AB projeleri, Türk boğazları örnek olayı. DİY 422 Deniz Nakliyat Teknolojisi (Markime Transport Technology) (3 0 3) 4 Seyir yardımları, gemi ekipmanları, yük eileçleme sistemleri ile ilgili gelişmeler, gemi mühendisliği, liman mühendisliği, bilgisayar ve bilgi teknolojilerinde gelişmeler. Y'DL 486 İleri İngilizce I! (Advanced Fnglish II) (22 3) 4 YDL derslerinin sonuncusu olan bu ders "okuma" becerisi ağırlıklıdır. Ders, öğrencilerin kendi meslekleri ile ilgili okudukları metni anlama; akademik yazından alınan ileri seviyede okuma parçalarını çevirme ve akademik çeviri tekniklerini uygulama; YDL 2 dersinde öğrendikleri "Arayarak Okuma" ve "Ayrıntılı Okuma" gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerde bilmedikleri kelimelerin anlamım tahmin etme, genel konuyu anlama, detav bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirip yapacakları ileri düzey mesleki çeviriler ile kelime dağarcıklarını geliştirerek karmaşık gramer yapılarını kolaylıkla çözümleme; öğrencilerde bağımsız dil öğrenimine devam edebilmek için gerekli olan beceri ve güveni kazandırarak dil becerilerimi daha ileriye taşıma yeteneğinin oluşturulmasını içerir. DİY 436 İleri Bilgisayar II (Advanced Computer II) (2 2 3) 4 İleri Veri tabanı: tablo, sorgu, form, rapor tasarımı makrolar, veriyi içeri ve dışarı aktarma ve bağlama. İleri Sunum: Sunu tasarımında önemli unsurlar, resim, görüntü, çizim nesneleri, çizelgeler, grafikler, çoklu ortanı, sunumları yönetmek, veri bağlamak, makrolar. DİY 438 Oyun I eorisi (Game Tlıeory) (3 0 3) 4 Ru ders iki ayrı bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm anlaşmasız ovun teorisi tekniklerine ayrılmıştır. Ovun teorisindeki temel çözüm kavramları açıklandıktan soma dersin ikinci bölümü, oyam teorisinin ulusal veya uluslararası boyuttaki ücret belirleyicileriyle ilgili makro ekonomik uygulamalarını kapsamaktadır. DİY 440 Girişimcilik II (Enlrepreneurship 11) (3 0 3) 4 Girişim, girişimci, girişimcilik: Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar; Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler: Küreselleşme: Dünyada ve Türkiye de girişimcilik; Girişimci vc KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam istihdamda

16 girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye'de girişimci adaylarına öneriler; Yemlik; Yeni fikirler vc buluşlar; Girişim riskleri; Başarıl) girişimcilerden örnekler DİY 442 Proje Yönelimi (Project Management) (3 0 3) 4 Proje Yönetiminin Yapısı ve içeriği, Strateji ve Proje Yönetimi. Proje Planlama ve Çizelgeleme: Araçlar vc Teknikler. Planların Analizi: Zaman, maliyet vc kalite planlarının analizi. Risk Yönetimi, Projelerde Toplam Kalile Yönelimi, Projelerde İnsan Kaynaklan Yönetimi. Proje Organizasyonu vc proje ekipleri, Yönelim ve Liderlik, Problem çözme vc karar verme teknikleri. Projenin sona erdirilmesi. DİY 444 Örgütsel Davranış vc Psikoloji (Organizational Behavior aııd Psvchology) (3 03) 4 Örgütsel psikolojinin tanımı, diğer bilim dalları ile ilişkisi, tarihsel gelişim süreci. Grup dinamiği, grup olgusu, sosyometrik mcclcme. uyarlamanın işgören açısından önemi, işin işgörene işgörenin işe uyarlanması, güdü, güdülenme olayı, güdülenme kavramları, özendirici araçlar, güdülenmede kullanılan psikolojik yöntemler, iletim düzeninin işleyişi, bir örgütsel araç olarak iletişim düzeni.

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / DENİZ İŞLETMECİLİĞİ ve YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / DENİZ İŞLETMECİLİĞİ ve YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ / DENİZ İŞLETMECİLİĞİ ve YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

MYL 116 TAŞIMACILIK YÖNEİMİ

MYL 116 TAŞIMACILIK YÖNEİMİ MYL 116 TAŞIMACILIK YÖNEİMİ Taşımacılığın Lojistikteki Önemi,Türkiye de ve Dünyada Taşımacılık Sektörü, Taşımacılık Modları, Uluslararası taşımacılık ve Filo Yönetimi, Taşıma maliyetlerinin hesaplanması.

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR YAPIMI ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1.

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR YAPIMI ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR YAPIMI ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL YCY101 Atölye I 6 7 YCY103 Ağaç Teknolojisi I 2 3 Yaylı çalgı

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştrıma konusu ve hipotezni

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ Dersin Kodu Dersin Adı Desin Kodu Dersin Adı I.Yarıyıl T P K AKTS II.Yarıyıl T P K AKTS Türk Dili I 2 0 2 2 Türk Dili II 2 0 2 2 A.İ.İ.T.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER (dersin kodu, içeriği ve kredisi) BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi 7 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri AKTS Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği

Detaylı

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral.

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral. Lojistik Programı (METEB) Ders İçerikleri Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi- I Temel Kavramlar; Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar; Türk İnkılaplarının Hazırlık Dönemi ; Türk

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE

T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL DERS LİSTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

DKN.:53971972-3730- -14/PAPGE Aralık 2014 MESLEKİ BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DKN.:53971972-3730- -14/PAPGE Aralık 2014 MESLEKİ BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MESLEKİ BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Denizcilik İngilizcesi MH-311 3 / 1 2+0+0 2 3 Dili : İngilizce Seviyesi Önkoşulu Öğretim Elemanları

Detaylı

RAYLI SİSTEMLER. ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

RAYLI SİSTEMLER. ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I RAYLI SİSTEMLER Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki inkılaplara etkisi

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

HRÜ BİRECİK MYO HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İ.Ö.) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (TEORİ-UYGULAMA-KREDİ) (KONULAR) 1214141 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-1

HRÜ BİRECİK MYO HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İ.Ö.) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (TEORİ-UYGULAMA-KREDİ) (KONULAR) 1214141 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-1 HRÜ BİRECİK MYO HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İ.Ö.) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (TEORİ-UYGULAMA-KREDİ) (KONULAR) 1214141 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-1 Davranış Bilimleri ve Sosyoloji, Sosyolojinin Araştırma Yöntem

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. Yarıyıl II. Yarıyıl Seçmeli (4 ders) 32 AKTS ULTF 570 Seminer 4 AKTS III. Yarıyıl ULTF 560 Bitirme Projesi 14 AKTS Seçmeli

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları

Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kod u Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistiğe Giriş LOJ 101 Güz 3 0 0 3 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Kredisi AKTS Mikro İktisat II Ön Koşul Dersleri

Kredisi AKTS Mikro İktisat II Ön Koşul Dersleri Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Mikro İktisat II 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Türkçe Zorunlu Tam

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI

İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI 1. TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.2. İhtiyaç... 2 1.3. Üretim Faktörleri... 4 1.4. Girişim (Teşebbüs)... 5 1.5. Girişimci-Yönetici...

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDS103 Tıbbi Dokümantasyon I (3 0 3 3) Tıbbi Dokümantasyona Giriş,

Detaylı

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS DOSYASI İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ 2016-2017 GÜZ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ Türkçe

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Program 1: Program 2: Taşımacılık Yönetimi Depo Yönetimi Stok Yönetimi Satınalma ve Tedarik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ KOOPERATİFÇİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ KOOPERATİFÇİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ KOOPERATİFÇİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-100 GENEL İŞLETME - 3+0=3 / AKTS 3 İşletme ve işletmecilik

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BORÇLAR HUKUKU Ders No : 00005008 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENVANTER BİLANÇO Ders No : 0000500 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı