DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ"

Transkript

1 DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve gerçek fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar (iktisadi uygulamaları), limit, türev (iktisadi uygulamaları), grafik çizimleri (iktisadi uygulamaları) DİY 103 Mikro Ekonomi (3 0 3) 4 Mikro ekonomiye giriş, arz ve talebin temelleri, arz ve talep eğrileri ile esneklikleri, tüketici davranışları teorisi, fayda maksimizasyonu ve tercih, üretim ve üretim maksimizasyonu, geleneksel maliyet teorisi, tam rekabet piyasasında fiyat teorisi, tam monopol koşulları altında fiyat teorisi, piyasa gücü ve fiyatlama. monopolcü firmaların kar maksimizasyonu uygulamaları, monopolcü rekabet koşullan altında fiyat teorisi, oligopol piyasalarında fıvat teorisi, oyun teorisi ve stratejik davranış, genel denge teorisi, refah ekonomisi teorisi, piyasa başarısızlıkları, dışsallıklar ve kamusal mallar DİY 105 İşletme Bilimine Giriş (3 0 3) 5 Temel kavramlar. İşletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemleri, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş çalışmaları, fizibilite raporu, işletme büyüklüğü ve kapasitesi, işletmelerin kuruluş yerinin seçimi, işletmelerin hukuki yapıları. DİY 107 Davranış Bilimleri (3 0 3) 4 Davranış bilimleri ve toplumbilim, davranış bilimlerinin tarihçesi, toplumsallaşma, kültür, birey ve çevresi, algılama, algılamayı farklılaştıran etmenler, kişilik, tutumlar, tutumların ölçülmesi, sosyal etki ve uyma davranışı, grup ve dinamiği, yabancılaşma. Psikoloji, sosyal psikoloji nedir. Sosyal etki ve uyma, tutumlar, iletişim ve propaganda, küçük grupların yapısı ve dinamiği, sosyalleşme-kültür-kişilik ilişkileri. DİY 109 Hukukun Temel Kavramları (3 0 3) 4 Hukuk Kavramının Genel Tanımı; Sosyal Yaşamı Düzenleyen Kurallar ve Hukuk; Hukuk Kavramı ve Hukuki Yaptırım; Hukuk Kurallarının Özelliği; Hukukun Kaynakları; Türk Toplumunda Hukukun Kaynakları; Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayırımı; Hak Tanımı ve Türleri; Hakkın Kazanılması. Kaybedilmesi ve Kullanılması; Kişi ve Kişi Türleri: Gerçek kişiler, Tüzel kişiler; Gerçek Kişilerin Ehliyetleri: Hak ehliyeti, Fiil ehliyeti: Hısımlık; İkametgâh: Kişiliğin Korunması; Zilyetlik; Mülkiyet; Borç İlişkisi ve Sorumluluk; Kanunlar Hiyerarşisi; Yargı Organları.

2 D İY 111 Bilgisayar I (1 2 2 )3 Bilgi iletişim teknolojisi kavramları, bilgisayarı kullanmak ve dosyaları yönetmek, kelime işlemci, hesap çizelgesi. AİT 181 Atatürk İ.İ. Tarihi (2 0 2) 2 İnkılap Tarihinin Anlamı - Türk İnkılabının Önemi, Türk İnkılabına Yol Açan Nedenlere Toplu Bakış, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin Parçalanmaya Başlanması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu-Mustafa Kemal Paşa nın Tutumu, Kurtuluş İçin İlk Adım-Kongreler Yolu İle Teşkilatlanma, Cemiyetler. Kuvayı Milliye- Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılışı, Ulusal Ordunun Kurulması, İki Önemli Olay: Sevres ve Gümrü Barışı, Sakarya Savaşma Kadar Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya Savaşı - Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a, Siyasal Alanda İki Büyük İnkılap, Takrir-i Sükün Dönemine Geçiş TÜR181 Türk Dili (2 0 2) 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Y D L 183 Yabancı Dil I (2 0 2) 2 Ders, öğrencilerin dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştirmelerini; dil öğrenme sürecini pekiştirmek için "okuma", "konuşma", "yazma" ve "dinlemeden oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını; kelimelerin kullanımı ve ekleri gibi gramer özelliklerini ve anlamlarını öğrenerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımını ve tanınmasını; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirmeyi ve dilin işlevlerini kullanabilmeyi içerir. 2. YARIYIL DİY 102 Matematik II (3 0 3) 4 Diziler ve seriler. Kuvvet serilen, Taylor ve Maclaurin serileri, Belirsiz ıntegral ve integral alma yöntemleri, Belirli integral ve uygulamaları, Üretici ve tüketici rantlarının bulunması, Matrisler ve determinantlar, Lineer denklem sistemleri ve çözümleri, Lineer (doğrusal) programlama DİY 104 Makro Ekonomi (3 0 3) 4 Milli hasıla, milli gelir ve fiyat düzeyinin ölçümü. Makro iktisadi istikrarsızlık; işsizlik, enflasyon, stagflasyon. Toplam talep ve toplam arz. Klasik ve Keynezyen istihdam teorileri. Keynezven modelde denge milli hasıla. Maliye politikası Para, bankacılık, merkez bankaları ve para politikası. Makro İktisatta problemler ve tartışmalar: Monetarizm ve rasyonel beklentiler; enflasyon-işsizlik ilişkisi; Keynezyen, yeni-klasik ve arz yönlü iktisat görüşleri. İktisadi büyüme, büyüme politikaları. Büyüme ve az gelişmiş ülkeler. Dış ticaret. Mukayeseli üstünlük, koruma, döviz kurları.

3 D İY 106 Organizasyon ve Yönetim (3 0 3) 4 işletmenin temel fonksiyonları; yönelim., üretim, pazarlama, finansman, personel yönetimi, araştırma vc geliştirme. DİY 110 İş Hukuku (3 03) 4 Genel kavramlar, hizmet akdi, hizmet akdinin sona ermesinin hııkııki sonuçları, kıdem tazminatı, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt ve iş uyuşmazlıkları ile çözüm yollan DİY 112 Bilgisayar I! (2 2 3) 3 Bilgisayar I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste veri tabanı, sunum. \veb tarama ve iletişim konuları işlenecektir. DİY 114 Deniz Taşımacılığı (3 0 3) 5 Bu ders öğrcncılcrc sadece temel gemicilik ve denizcilik sektörü bilgileri yanında, temei denizcilik dilim dc öğrenmeleri amaçlarını güder Ayrıca, bu ders global denizcilik bağlamındaki temel ilkeleri ve dinamikleri ile den ize ilik lojistiğinin ana prensiplerini de irdeleme amaçlarını da güder. Genel olarak dersin amacı. Denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan bilgili, yaratıcı düşünce ve kabiliyette çözüm üretebilen ve gelecekteki değişimleri öngörebilen ve sezebilen, ve denizcilikle ilgili şirketleri global olara rekabet cdebılccek düzeye taşınmasında yardımcı olabilccck profesyonellerin yetiştirilmesidir. Bu bağlamda, ders denizcilik ve gemicilik sektörü dünyasının özellikleri ve nitelikleri yanında deniz taşımacılığı ve lojistiği hakkında temci bilgileri verir. İkinci olarak deniz taşımacılığının karmaşık yapısını ve lojistiği ve trendi ile global denizcilik arz zincirindeki rolünü kapsar. Ayrıca terminal dizaynı ile operasyonlar vc gemicilik ağı arasındaki bağlantının birbiri ile ilişkili bağlantının teme! niteliklerini irdeler. TÜR 182 Türk Dili II (2 0 2) 2 Türkçcııin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kelime türleri. Cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, Dilekçe, tutanak, mektup vc çeşitleri. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar. AİT 182 Atatürk İ.İ. Tarihi II (2 0 2) 2 Türk İnkılabının Yürütülmesindeki Özellikler, Hukuk Sisteminin Kurulması. Eğilim Sisteminin Kurulması, Ekonomi ve Maliye Alanında Harcanan Çabalar, Toplumsal Yaşayışı Düzenleyen Diğer Yenilikler, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin İç Siyaseti, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti, Ünite Eki: Atatürk'ün Ölümü, Atatürk'ün Döneminden Sonra Türkiye Cunıhurıyeti nin İç ve Dış Siyaseti, ( Özet), Atatürk İlkeleri Genel Olarak, Atatürk İlkeleri - Cumhuriyetçilik, Atatürk İlkeleri - (2) Milliyetçilik (Ulusçuluk), Atatürk İlkeleri (3)*(4) (Halkçılık ve Devletçilik), Atatürk İlkeleri (5) Laiklik, Atatürk İlkeleri (6) İnkılapçılık, Genel Değerlendirme.

4 Y D L 184 Yabancı Dil II (2 O 2) 2 YDL 17in devamı olarak ders sürcsince öğrenciler dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak dilbilgisi bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştirir. Ders, dil Öğrenme sürecini pekiştirmek için okuma, konuşma, yazma ve dinlemeden oluşan dön becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını içerir Aynı zamanda ders, kelimelerin kullanımı ve ekleri gibi dilbılgis özelliklerini ve anlamlarını bilerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımını ve tanınmasını sağlar. Detaylı okutna ve hızlı okuma stratejilerinin kullanılması ve geliştirilmesi, metinlerin yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme, karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme bccerisiııi geliştirme ve dilin işlevlerini kullanabilme ders süresince edinilen diğer konulardır. 3. YARIYIL Dİ V 201 İşletme istatistiği (3 0 3) 4 Verilerin toplanması, özetlenmesi, analizi ve sunulması ile ilgili prosedürler, merkezi dağılım ölçüleri, değişim ölçülen, temel olasılık kavramları DİY 209 Gemiciliğin 'remelleri (3 0 3) 5 Gemi tipleri ve tarihse! gelişim Gemi yapısı, parçaları ve tenninolojisi. Gemi yük terminolojisi. Gemi organizasyon şekilleri, personel görevleri ve sorumluluklar. Gemi manevra terminolojisi ve yardımcı ekipmanlar. Köprü ekipmanları, genıi sertifikalan, kargo yükleme/boşaltma ekipmanları. COLREG DİY 211 Deniz Hukuku (3 0 3) 5 Deniz I lukuku tarihçesi. Deniz hukukunun kaynakları. İç sular, kara sulan, bitişik bölgeler, özel ekonomik bölgeler, kıtasal ve uluslararası sulardaki kuralları içeren deniz hukuku ilkeleri. Türkiye nin boğazlar ve diğer denizcilik konularındaki yasaları. Denizde seyir, güvenlik, liman ve gümrük düzenlemeleri Gemilerin milliyeti, Gemilerin sahipliği. DÎY 213 Toplam Kalite Yönetimi (3 0 3) 5 Kalite Kavramı, Felsefesi ve Sistemleri, Kalite Güvence ve Kalite Kontrol, Kalite Sistem Yapısı, Kalite Sistem Stratejileri ve Taktikleri, Kalite Sistem Entegrasyonu ve Yorumu, ISO 9000 Serisi Standartlar, Kalite Ekonomisi, Kalitenin Oluşumunda Proses ve İnsan Perfomıansı, Temel Stratejik ve Taktik Kalite Araçları. Yeni Yedi Temel Araç, Proses Gelişim ve Proses Akış Diyagramı, Kalite Planlama ve Kalite Fonksiyonlarının Geliştirilmesi, Olası Hata Türü ve Etkisi Analizi. Hata Ağacı Analizi, Tasarımın Gözden Geçirilmesi ve Değer Analizi, İstatistiksel Proses Kontrol, Örnekleme, Proses Kararlılığı ve İstatistiksel Kontrol Kartlarının Oluşturulması ve Yorumlanması, Deneylerin Tasarımı ve Deneysel Tasarım Olguları, Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları gibi konulardan oluşmaktadır. DİY 215 Genel Muhasebe (3 0 3) 4 Muhasebenin tanımı, genel kabul görmüş kavram ve ilkeler, temel muhasebe denkliği, temel mali tablolar, muhasebe hesap kavramı, şekli, işleyişi ve kayıt yöntemleri, hesap çerçevesi.

5 genel hesap planı, hesap planı kodlama yöıılemleri, tek düzen muhasebe sistemi, Türkiye'de tek düzen muhasebe sistemi, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması, dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynak hesapları ile sonuç hesaplarının ve alt (tali) hesaplarının ayrıntılı olarak yevmiye vc büyük defter hesaplarına kayıt yöntemleri. YDL 285 Yabancı Dil III (4 0 4) 4 YDL derslerinin "konuşma" becerisi ağırlıklı devamı niteliğindedir. Ders, öğrencilerin bilgisayar ve internetten yabancı kaynak taraması yaparak kendi meslekleri ile ilgili konularda akademik sunum yapma tekniklerini edinip bu becerilerini yapacakları sunumlarla geliştirmelerini; yapılacak olan çeşitli aktivitelerle, grup çalışması, ikili çalışmalar, rol yapma vb., meslek yaşamlarının dışında günlük hayatta da kendilerini yabancı dilde ifade edebilme becerilerinin pekiştirilmesini: öğrencilerin İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı iş, sosyal ve akademik çevrelerde çeşitli durumlarda etkin bir şekilde iletişim kurmak için İngilizceyi sözlü kullanmada da gerekli güven ve yeterliliği edinmelerim içerir. 4.YARIYIL DİY7202 Yöneylem Araştırması (3 0 3) 4 Yöneylem Araştırmasına giriş. Simülasyon modellcıııe Dorusal programlama modelinin yapısı. Grafiğe dayalı doğrusal programlama çözümü. Simpleks metodu. İkilik ve duyarlılık analizleri. Taşıma modelleri ve uygulamaları DİY' 208 Lojistiğe Giriş (3 0 3) 4 Kiziksel dağıtım ve lojistiğe giriş, Lojistik sistemleri, ürün vc lojistik, lojistik ve arz zinciri yönetimi, sipariş yönetimi, tüketici hizmetleri, koruyucu paketleme, materyal işleme, trafik yönetimi, taşımacılık modları ve deniz taşımacılığı, taşıma modu seçimi, stok yönetimi ilkeleri, dağıtım merkezleri ve depolama, lojistik maliyetleri, bilgi teknolojisi ve elektronik lojistik, dış kaynak kullanımı ve üçüncü taraf lojistiği, uluslararası lojistik. DİY 212 Deııiz Ticaret Hukuku (3 0 3) 5 Deniz yoluyla yük ve insan taşımacılığı. Denizin değerliliği kavramı. Navlun sözleşmeleri, yük senedi (konşimento), sorumluluk sınırlan, denizde çatışma, kurtarma ve yardım. Avaryalar, pil otlama vc yedekleme. Denizde ipotekler ve hacizler. DİY 214 Liman İşletmeleri Yönetimi (3 0 3) 4 Liman isletmelerinde planlama, ro-ro operasyon, konteynır operasyon, sıvı ve dökme yük operasyon, tehlikeli yük operasyon, limancılıkta kullanılan kısaltma ve semboller, liman isletmelerinin yapısı. DİY 224 Staj I (0 0 0) 2 Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında çalışma alanlarını kapsayan her hangi bir iş alanında (Deniz işletmeciliği, lojistik ve ithalat-iiıracat ile ilgili tüm kamıı ve özel sektör kurum ve

6 kuruluşlarıııı kapsar.liman işletmeleri kapsamında tüm yük, yolcu, yat marina liman hizmetlerini içermektedir) 20 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırmak ü/ere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir. DÎY 226 Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi (3 0 3) 4 Pazarlama yönetim süreci ve örgütsel performansta pazarlamanın rolü, pazar yönelimli stratejik planlama vc pazar çevresi analizi, taşımacılık pazarı özelinde tüketici ve örgütsel müşteri pazarlarının analizi, Pazar dilimlerinin tanımlanması, hedef pazarların seçilmesi, hizmet pazarlaması vc taşımacılık şirketlerinin hizmet teslim sistemleri, pazarlama karması stratejileri, ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma.stratejileri, tutundurma karması yönetimi, taşımacılık sektöründe satış gücü yönetimi, pazarlama çabalarının örgütlenmesi, planlanması, uygulanması, eşgüdüm ve kontrolü Y D L 286 Yabancı Dil IV (404) 4 YDL derslerinin sonuncusu olan bu ders "okuma" becerisi ağırlıklıdır. Ders, öğrencilerin kendi meslekleri ile ilgili okudukları metni anlama: akademik yazından alman ileri seviyede okuma parçalarım çevirme vc akademik çeviri tekniklerini uygulama; V I)l. 2 dersinde öğrendikleri ' Arayarak Okuma" vc "Ayrıntılı Okuma" gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerde bilmedikleri kelimelerin anlamını tahmin etme; genel konuyu anlama, detay bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirip yapacakları ileri düzey mesleki çeviriler ile kelime dağarcıklarını geliştirerek karmaşık gramer yapılarını kolaylıkla çözümleme: öğrencilerde bağımsız dil öğrenimine devanı edehilmek için gerekli olan bcccri ve güveni kazandırarak dil becerilerimi daha ileriye taşıma yeteneğinin oluşturulmasını içerir. 5.YARIYIL DİYr309 İşlemler Yönetimi (3 0 3) 5 Ders içeriği temel olarak malzeme tedarik etmek, malzemenin üretim merkezindeki akışını kontrol etmek ve müşterilere dağıtmak konusundaki firma işlemleri ile ilgili stratejik ve taktiksel kararlar şeklinde olup, ders 4 bölümden oluşmaktadır: Süreç ile ilgili temel bilgiler, fonksiyonlar arası cııtcgrasyon(koordmasyon ve kontrol), üretim sistemlerinin performansını geliştirmek ve teknoloji ve işlemler ile rekabet etmek. ERP(Vcri tabanlı üretim sistemleri), Eş zamanlı mühendislik. Tam zamanında üretim. Toplam Kalite Yönetimi, Değişim Mühendisliği, Kalite Fonksiyon Göçerimi, Scnkronızc Üretim gibi güncel konular. DİY 303 Uluslararası Pazarlama (3 0 3) 6 Genel olarak uluslararası pazarlamanın, uluslararası pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler. İşletmelerin uluslararası pazarlamaya katılma dcrcceleri. ulusal pazarlardan farkları ve benzerlikleri, rekabet avantajı, uluslararası pazarlama kararlan. Uluslararası ürün kararları,

7 fiyat kararları, dağıtım kararlar, tutundurma kararlan ve stratejileri. Uluslararası pazarlama programının yönetimi. DİY 307 Dış Ticarete Giriş (3 O 3) 6 Günümüzde firmalar, uluslararası alanlarda da başarılı olmak için uluslararası ticareti ve mevzuatı iyi bilen nitelikli elemanlara her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktadır. Sektörün bu ihtiyacını giderme amacı ile açılması gereken bu ders; ülkemiz ekonomisi için oldukça önem taşıyan dış ticarct vc uluslararası alanda gerekli teorik vc uygulamalı bilgiye sahip elemanlar yetiştirme amacındadır. Dış Ticaret dersi ve devamı olan diğer dersler ile öğrencilere uluslararası ticaret, dış ticaretin finansmanı, ithalat-ihracat mevzuatı, gümrük mevzuatı, uluslararası pazarlama gibi konular yanında işletme alanı bilgileri dc sunulması amaçlanmaktadır. Dış Ticaret dersinin içeriği; Dış ticaret, kambiyo ve gümrük mevzuatı, gümrük işlemleri, gümrük birliği, dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi gibi konulardan oluşmaktadır. MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER DİY 301 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (3 0 3) 5 Bilimlerin sınıflandırılması ve bilimsel düşünce yöntemi Araştırma türleri ve veri toplama teknikleri. Bilimsel araştırmanın aşamaları, bilimsel araştırmada uyulması gereken biçimsel koşullar, kütüphane kullanımı, kaynak gösterme, dipnotların yazılım özellikleri. DİY 311 Hizmet Pazarlaması (3 0 3) S Hizmetlerin karakteristikleri, sınıflanması, hizmet işletmelerinin performansına pazarlamanın etkisi, hizmet kalitesi ve tüketicinin hizmet hekleyişleri, hizmetleri iyileştirme ve ilişkisel pazarlamadaki rolü, hizmet geliştirme ve tasarımı, hizmet tesliminde çalışan ve tüketicinin rolü, hizmetlerin aracılar vasıtasıyla teslimi, hizmetlerin fıvatlanması, hizmet pazarlaması iletişimi. DİY 315 İnsan Kaynaklan Yönetimi (3 0 3) 5 Örgütlerin insan kaynaklarının elde edilmesi, idamesi vc elde tutulması, insan kaynakları bölümünün hedeflerinin tanımlanması, yüz yüze kalınan faiklı meydan okumalarla mücadele, insan kaynaklarının planlanması, işe alma, seçim, alıştırma, iş başında eğitim, geliştirme, değerlendirme ve teşvik edilmesi. DİY 319 Seyir ve Meteorolojinin 1'emelleri (3 0 3) 5 Denizde seyrin tanımı ve temel kavramlar, okyanus izdüşüm haritaları teorisi vc okyanus haritalarının kullanılması, seyre yardımcı araçların kullanımı, yer çekimi, manyetik pusula, değişme/sapma, jiroskoplu (topaç) pusula, geminin pozisyonun bulunması, karasal seyir, yön çizimi, UCT, I.MT, zaman konuşmaları, temel hava teorisi, atmosferik dolaşımlar, hava kümeleri, cephe sistemleri, temel ölçüm teknikleri, yüzey hava gözlemleri, hava koşullarına göre gemi rotasının tahmini. DİY 321 İş Hayatı İçin Yabancı Dil (2 0 2) 5 Öğrenciler iş hayatına atıldıkları zaman yabancı kişi ve kuruluşlarla olabilecek ilişkilerinde başarılı olmaları için İngiliz dilinde gerekli yazılı vc sözel iletişim becerilerini kazandırma.

8 I)İ Y 325 Gemi M odelciliği I (3 0 3) 5 Gemi modelciliğine giriş. Dünyada ve Türkiye de gemi modelciliği, Deniz kültürü, gemi sevgisi ve gemi modelciliği. Plan ve endaze bilgili ölçek tanımı. Model sınıf ve çeşitleri ile model yapım teknikleri, Kütük, sandviç, posta, kesit ve kit model tekniklen. Boyama tekniği, Pervane çeşitleri ve ölçüleri, Diarama modelciliği, Kaplama tekniği, Gemi modeli tarihi, RC model yapım teknikleri. Sergi ve yarışma kuralları gibi konulardan oluşmaktadır. DİY 327 Sağlık Emniyet Çevre vc Güvenlik «& Kriz Yönetimi (3 0 3) 5 İşletmelerde meydana gelen ış kazalarının sebeplen, iş kazalarına karşı önlem alma yönetmeleri, Sağlık emniyet ve çevre güvenlik kavramı, işletmelerde risk analizi, risklere karşı proaktif önlemler, iş güvenliği ve işletme maliyetleri, koruyucu araç ve gereçler gibi konulardan oluşmaktadır DİY 329 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (3 0 3) 5 Maliyet Muhasebesinin tanımı, amaçları ve temel maliyet kavramları, maliyet türleri ve kayıt düzeni, üretim maliyet unsurlarının incclcnmcsi, maliyet yerleri ve maliyetlerin dağıtım esasları, maliyet sistemleri ve maliyet hesaplama yöntemleri kapsamında sipariş, safha ve standart maliyet yöntemlerinin incelenmesi. Muhasebe analizi ve yönetimin karar alma işlevi, planlama amacıyla bilgi, malivct-hacim-kâr analizleri, başa baş noktası analizi, bütçelerin planlama aracı olarak kullanılması, satışların tahmini, üretim bütçesi, direkt ilk madde/m alzeme bütçesi, direkt işçilik bütçesi, genel üretim giderleri bütçesi, bütçelerim iş gelir tablosu ve proforma bilanço, kontrol amacıyla bilgi, alternatif seçeneklere yönelik kararlar. 6.YARIYIL DİY 304 Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi (3 0 3) 5 Tedarik Zinciri Kavramı / Kamçı Etkisi / Tedarik Zincirinde Karmaşıklık / Tedarik /.inciri Yönetimi / Tedarik Zinciri Stratejileri / SCOR Modeli! Tedarik Zinciri Yönetiminde Organizasyon / Performans Yönetimi ve Kıyaslama / Ağ Tasarımı / Tedarikçi Yönetimli Envanter / Ortaklaşa Tahmin Planlama ve İkmal / Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılından / 4 P i. Kavramı DİY 306 Tehlikeli Maddeler Lojistiği (3 0 3) 5 Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması yapılarak öğrencilerin tehlikeli maddeleri tanımaları sağlanır. Buna bağlı olarak öğrenciler patlayıcı maddeler, gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli ve iğrendirici maddeler, radyoaktif maddeler ve dağlayıcı maddeler konularında bilgilendirilir. Maddelerin tehlikelilik özellikleri üzerinde durularak bu maddelerin taşınması ve depolanmasında alınması gerekli önlemler belirtilir. Tehlikeli madde ile ilgili rizikoların oluşması durumunda mücadele yöntemleri vc acil ilk yardım konuları işlenir. Tehlikeli maddelerin taşınmasında uygıın taşımacılık modlarımn seçimi üzerinde durulur. Ayrıca tehlikeli maddeler tablo vc işaretlerinin kullanılışı, paketleme talimatları, paketleme özellikleri, işaretieruııcsi, etiketlenmesi konulan üzerinde durulur ve tehlikeli maddeler için göndericinin vc taşıyıcının sorumlulukları kavratılır.

9 DİY 310 Deniz Araçları Kiralanması, Taşımacılık Acenteleri ve Gemi Komisyonculuğu (3 0 3) 5 Acente, gemi acentesi, deniz nakliyatçılığı ve gemi brokeriiği kavramları, lojistik ve taşımacılıktaki fonksiyonları. Acente antlaşmaları, acentc-gcmi sahibi ilişkileri, acente kargo sahibi ilişkileri, deniz aşırı accntecileri. yük nakliyat! vc gemi brokeriiği hizmetleri Taşımacılık accntesi ve nakliyat operasyonlarında konşimento (yük senedi) ve dokümantasyon konuları. Gemi accntesi ve deniz nakliyatçılarının organizasyon yapısı, gemi acenteciliği ve nakliyatta deniz hileleri. DİY 324 Staj II (000) 2 Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrencivc olanaklar sunar Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrcncılcr bu staj kapsamında çalışma alanlarını kapsayan her hangi bir iş alanında (Deniz işletmeciliği, lojistik ve ithalat-ihracat ile ilgili tüm kamu ve özel sektör kurum vc kuruluşlarını kapsar. Liman işletmeleri kapsamında tüm yük. yolcu, yat marina liman hizmetlerim içermektedir) 2ü gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir vc raporlamr. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır vc onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak Ü2ere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir. MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER DİY 308 İthalat İhracat Uygulamaları (3 0 3) 5 Dünyada yaşanan değişim sürecinde, bir ülkenin kürese! sistemde etkili bir konum edinebilmesi için, bu konumunu koruyabilmesi vc sürecin belirleyicileri arasında ver alabilmesi, iyi yetişmiş insan gücüne, makro ekonomik istikrara, etkin işleyen bir piyasa mekanizmasına ve gelişmiş bir teknolojik vc ticari altyapıya sahip olmasına bağlıdır, ihracata dayalı kalkınma hedefine sahip ülkemiz açısından uluslar arası rekabet gücüne sahip firmaların sayı ve nitelik olarak artması, küresel rekabet açısından bilgi donanımı tam. yetişmiş insan gücü ile mümkün olacaktır. Bu kitapta uzaktan eğitim tekniklerine uygun olarak, ülkemiz açısından büyük önem taşıyan söz konusu amaca katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. İhracat Mevzuatı ve İhracat Şekilleri, İthalat Mevzuatı ve İthalat Şekilleri, Serbest Bölgeler, İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri. Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Kullanılan Teslim Şekilleri. Dış Ticarettc Kullanılan Belgeler. Dış Ticarette Mal Bedelinin Ödenme Şekilleri, Dış Ticaret İşlemlerinde Yardımcı Olan Kurum ve Kuruluşlar ve Dış Ticaret Uygulamaları gibi konulardan oluşmaktadır. DİY 314 Deniz İş Hukuku (3 0 3) 5 İş hukukunun temellen, deniz iş hukuku kavramı, iş anlaşması tipleri, çalışma koşulları, çalışan organizasyonu, ulusal düzenlemeler vc gcıni çalışanları için kurallar, gemi adamlarının haklarını muhafaza etmede devlete düşen sorumluluklar. DİY 316 Gemi Yapısı ve Sınıflaması (3 0 3) 5 Gemi tipleri, yapısal parçaların tanımları. Gemilerin makine ve dış aksam açısından sınıflanması. Gemi şekillerinin tarifleri. Gemi stabilitesi kavramı, stabilite ve vaziyet hesaplamaları gemi yapımı ve gemi tamir havuzu organizasyonu. Gemi motorlarının

10 sınıflaması vc tanımları. Gemi sevk sistemleri Sınıflama teftişleri vc sınıflama kuruluşları. DİY 318 Denizde Güvenlik (3 0 3) 5 Yaşam kurtarma ekipmanlarının bakım, kullanım ve idamesi. Yangınla mücadele Hasar kontrolü ve vukuatların ölçümü ve kayıtlanması Acil durumlar ve prosedürler. Uluslararası güvenlik gerekleri, uluslararası sinyal kodlan, tehlikeli kargoların taşınması, deniz kirliliği vc kirlilik kontrolü DİY 320 Deniz Kaynakları Yönetimi (3 0 3) 5 Deniz kaynaklan yönetiminin önemi, denizin korunması, planlama ve çevresel etki değerlemesi, dem? ve sahil kaynakları için planlama rehberi, deniz kirliliği, Akdeniz eylem planı. Karadeniz eylem planı, deniz kirliliği ve çevrebilim, hukuki vc idari düşüncclcr. denizin stratejik kullanımının yönetimi, 1982 deniz anlaşması hukuku. DİY 322 Pazarlama Araştırmaları (3 0 3) 5 Pazarlama araştırmasının pazarlama yönetimindeki rolü, pazarlama araştırma süreci, pazarlama araştırmasında etik(ahlaki) konular, araştırma tasarımı, birincil ve ikincil veri kaynakları, veri toplama işlemi örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, verilerin analizi, raporlama, pazarlama araştırma uygulamaları, lojistik ve dağıtım araştırmaları DİY 326 Gemi Modelciliği II (3 0 3) 5 Dünya tarihi ve gemiler, antik çağ, orta çağ ve makineli gemiler, Türkiye tarihi ve gemilerimiz, Osmanlıda denizcilik vc gemiler. Yelkenli gemilerde direkler, serenler ve donanım. Pervane çeşitleri ve ölçüleri, Babalar, demirler, loçalar, ırgatlar ve bocurgatlar. Gemici bağları, Yelken çeşitleri, yelkenler vc makaralar. Toplar ve silahlar. Filika ve mataforalar. İstralya ve çarmıklar, RC model çeşitleri, RC model elektrik ve elektroniği. Sergi ve yarışma kuralları gibi konulardan oluşmaktadır. DİY 328 İnnovasyon Yönetimi (3 0 3) 5 Modem ekonomilerde "teknolojik yenilik", sosyal rctalım ve iktisadi gelişmenin temel itici gücü olmanın yum sıra ülkelerin vc firmaların rekabetçiliğiııin de en önemli belirleyicilerindendir Yenilik İktisadı" dersinde, teknolojik yeniliğin iktisadi gelişme açısından önemi; sanayi devrımındcn enformasyon-komünikasyon devnmıne bilimle bağlantılı teknolojinin gelişimi; yeniliğin mikro ekonomik analizi ve firma teorisi (yenilik ve firma büyüklüğü, yenilik vc firma stratejileri); yeniliğin makro ekonomik analizi (ulusal yenilik sistemleri, teknoloji, iktisadi büyüme ilişkisi, teknolojik gelişme vc yayılması) yenilik vc kamu politikaları (teknolojik gelişme ve yenilik sürccinc yönelik devlet müdahalelerini gerektiren unsurlar, bilim, teknoloji ve yenilik için kamu politikaları, çeşitli ülke deneyimleri) konularında öğrencilere bilgiler aktarılacaktır. 7.YARIYIL DİY 401 Gemilerin Teftişi ve İncelenmesi (Ship înspection aııd lnvestigation)(3 0 3) 5 Gemi teftiş vc incelemesine giriş. Gemi teftiş ve incelemesi ile ilgili IMO (International M arıt ime Organizatıon) anlaşmaları ve düzenlemeleri. SOLAS, M ARPOL STCVV anlaşmaları Ülke bayrağı uygulama vc sorumlulukları. Gemilerin kanunlara uygunluğu ve sertifikaları. Liman devleti kontrolü vc gemiler ve kargoların incelenmesiyle ilgili diğer geçici incelemeler.

11 DİY 403 Deniz Sigortası Hukuku (Mariııe Insurance Law) (3 0 3) 5 Riskin anlamı, tanımlanması, analizi, hasar kayıpları, risk yönetimi kavramı, deniz tehlikeleri, deniz sigortasının genel kavramları ve amacı, sigortalanabilir menfaatler kavramı ve azami iyi niyet, komisyoncular aracılığıyla sigorta anlaşması, ihlal ve tekellüf borcunun ihlali, kargo sigortası, gemi sigortası, hayat sigortası, kurum klozlarımn kullanımı, kayıp ve tazminat, deniz sigortası ve sınıflandırma cemiyeti, P/I kulüplerinin teşekkül ve işlevi, kulüplerce kapsanan borçlar ve yükümlülükler. DİY 405 Uluslararası İşletmecilik (International Business) (3 0 3) 4 Uluslararası işletme ve işletmenin kültürel, politik, yasak ekonomik, teknolojik ortamlar, uluslararası ticaret teorisi, bölgesel ekonomik entegrasyon ve anlaşmalar, doğrudan yabancı yatırımlar, yabancı döviz piyasası ve döviz oranlarının tespiti, ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlarda hükümetin etkisi, işlemler, belgeleme, ve yasal zorunlulukları içeren uluslararası işletme yönetimi, uluslararası ticarette tedarik zinciri yönetimi. Uluslararası istihdam, personelin dış görevlere hazırlanması ve uluslararası bağlamda denetim. DİY 409 Diploma Çalışması1(Diploma Projecl) (0 6 2) 4 Bilim dalma uygun olarak teorik veya uygulamalı bir konunun tespit edilerek araştırılması ve bilimsel araştırma metoduna uygun olarak yazılması ve sunulması. DİY 433 Staj Çalışması2(Practical Training) (0 0 0) 2 Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciyc olanaklar sunar. Bu nedenle meslek ile ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında çalışma alanlarını kapsayan her hangi bir iş alanında (Deniz, işletmeciliği, lojistik vc ithalat-ilıracat ile ilgili tüm kamu vc özel sektör kurum ve kuruluşlarını kapsar. Liman işletmeleri kapsamında tüm yük. yolcu, yat marina liman hizmetlerini içermektedir) 20 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporla»ir. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir. MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER DİY 407 Deniz İletişini Sistemleri (Marine Communication Systems) (3 0 3) 4 İstasyonlar tarafından gözlenen genel kuralar vc koşullar. Radyo, telefon, radyotelgraf iletişimleri. GMDSS (Global Muritime Dıstress Safety Systems), GMDSS dijital duyarlı görüşmeler, karasal vc uydu sistemleri (rutin, zaruri, güvenlikle ilgili ve acil iletişimler). DİY 413 Lojistik Bilgi Sistemleri (Logistics Iııfornıalion Systems) (3 0 3) 4 Yönelim bilgi sistemleri ve sınıflaması. Lojistik bilgi sistemi, lojistik organizasyonlarda bilgi teknolojisi uygulamaları. Lojistik bilgi sistemi tasarımı, bilgisayar kullanımı vc lojistik konulan, elektronik veri değiş-tokuşu (EDI) elektronik sipariş ve tanımlama sistemleri, elektronik işletme ve ticaret. DİY 415 Tedarik Yönetimi (Supply Management) (3 0 3) 4 Tedarik sahası ve hedefleri, tedarik yapısı ve organizasyonu, tedarik değişkenlen : kal ite.

12 miktar, zaman, fiyat, kaynak, tedarik yönetimi uygulamaları, tedarik sistemi, kontrol ve personel, deniz işletmelerinde tedarik yönetimi. DİY 417 Chartcr Sözleşmeleri (Charter Contracts) (3 0 3) 4 Deniz araçları kiralama hiçimi, kavramı ve kiralayan tanımı. Kiralayanın yükümlülükleri, seyahat kiralaması ve kloziar (standart kiralama tarafları formları), zaman kiralaması, ve kiozlar. boş gemi kiralaması ve klozlar, kiralamada hasarlar vc hasarların tazmini. DİY419 Yük Eileçleme ve İstifleme İlkeleri (Priııciples of Cargo Handlirıg and Stowage) (303)4 Yük eileçleme ve istiflemede geminin, tayfaların ve yüklerin güvenliği, yük eileçleme sistem ve teknikleri, başlıca yük kategorileri, başlıca yüklerin elleçlenmesi ve istiflenmesi, yüklerin basan vc tazmini, yük eileçleme işlemleri, makbu/lama, konşimento, kayıt tutma. kargo teslimi, liman onayı, yük elleçlemede yasal konular, yükleme masrafları, kargo planı ve kargo planı ilkeleri, kargo sigortası, değişmezlik vc değişmezlik hesaplamalarının temel ilkeleri DİY 421 Gemi Alım Satımı (Ship Brokering) (30 3) 4 Gemi yapımı anlaşması. İkinci d gemi alım satmıı.alım satım sisteminin mekanizması. Alım-.satım komisyoncuları. Anlaşma yapmak, satış anlaşmasının doğası, standart.satış anlaşması fonnu, ve provizyonlar. Tacir gemilerinin finansman ilkeleri. İpotekler, rehinler ve diğer talepler. Vergileme, bayrak çekme ve sınıflama. Gemi alım satımı ile ilgili örnek olaylar. Gemi kiralama ilkeleri vc uygulamaları. DİY' 423 Sahil Şeridi ve Çevrenin Yönelimi (3 0 3) 4 Sahil şeridi yönetimi ve entegre sahil şeridi yönetimi gerekliliği, ekolojik sürdürülebilir kalkınma için sahi! kaynaklarının yönetimi, deniz taşımacılığının çevresel etkisi, denize dökülen petrol, denize petrol dökülmesi durumunda acil tepki verecek planlar, IMG rehberi, MARPOI, ve ORA kuralları. DİY 425 Deniz Y olcu Taşımacılığı (Marine Passeııger Transportation) (3 0 3) 4 Deniz turizmi vc önemi. Yolcu taşıma ıııodları. Kıyıda ve açıkla yolcu taşımacılığı. Deniz trafiği ve organizasyonu. Yolcu gemileri için rıhtım ve kabin işlevleri ve tasarımı. Gemi tipleri vc yolcıı taşımacılığı için gemi tipi seçimi Deniz turizminin yapısı ve organizasyonu. DİY 427 Y atçılık ve Marina Y önetimi (Yachting and Vlarina İVlanagement)(3 0 3) 4 Yatçılık sektörüne giriş, Yatçılık sektörü ve Türkiye'nin turizm potansiyeli. Yatçılık yönetimi Marınalarda yapılabilirlik etütleri, marina tasarımı ve mimarisi. Türkiye'de başlıca marinalar, Modern marina gelinmeleri ve marina köyler. AB ve Akdeniz de başlıca marina köyler. Mariilalarla ilgili çevresel konular. Marina yönetimi ekonomisi Marina geliştirilmesinde yasal konular. DİY 429 Dağıtım Kanalları Yönetimi (Distribution Chaııncls Management) (3 03) 4 Dağıtım kanallarının yapısı ve işlevleri, aracı işletme kullanma gerekliliği vc dağıtım stratejileri Dağıtım kanalı tasarımı ve yönelimi kararları, kanal akışı vc etkinlik analizi. Dikey vc yatay bütünleşmeler, kanal liderliği ve gücü Stratejik birleşmeler, yasal kanunlar, kanal yapılan.

13 YDL 485 İleri İngilizcc 1 (Advanced Knglish I) (2 2 3) 4 YDL derslerinin "konuşma" becerisi ağırlıklı devamı niteliğindedir. Ders, öğrencilerin bilgisayar ve internetten yabancı kaynak taraması yaparak kendi meslekleri ile ilgili konularda akademik sunum yapma tekniklerini edinip bu becerilerini yapacakları sunumlarla geliştirmelerini: yapılacak olan çeşitli aktivitelerle, grup çalışması, ikili çalışmalar, rol yapma vb., meslek yaşamlarının dışında günlük bayatta da kendilerini yabancı dilde ifade edebilme becerilerinin pekiştirilmesini; öğrencilerin İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı iş. sosyal ve akademik çevrelerde çeşitli durumlarda etkin bir şekilde iletişim kurmak için İngilizceyi sözlü kullanmada da gerekli güven ve yeterliliği edinmelerini içerir. DİY 435 İleri Bilgisayar 1(Advanced Computer I) (2 2 3) 4 İleri Kelime İşlem: ileri seviyede metin paragraf, tablo, sütun düzenleme, belgede referans vcmıc. şablonlar, alanlar, formlar, ilen posta adres birleştirme, ana ve alt belgelerle çalışma, makrolar, belgede bölümler, başlıklar oluşturma. İleri Hesap Çizelgeleri: ileri biçimlendirme ve düzenleme teknikleri, mantıksal, istatistiksel, fınansal vc matematiksel fonksiyonlarla çalışma, grafik oluşturma vc ileri grafik düzenleme özellikleri, tablolarla ve listelerle analiz, fillreleme ve sıralama, ileri analiz teknikleri, makrolar. DİY 439 Girişimcilik I (Eııtrepreııcur.ship I) (3 0 3) 4 Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar: Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler: Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplanı istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim): Kadın girişimcilik; Türkiye de girişimci adaylarına öneriler; Yenilik; Ycııi fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler. DİY 441 Halkla İlişkiler ve İletişim(Public Relatioııs and Communications) (3 0 3) 4 Halkla İlişkilerin Tanımı ve Halkla İlişkiler Karması; Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Organizasyonu; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Halkla İlişkilerde Araştırma: Halkla İlişkilerde Kampanya Planlaması; Halkla ilişkilerde Uygulama; Halkla İlişkilerde Değerleme; Halkla İlişkilerde kullanılan İletişim Araçları ve Medya İlişkileri; Örnek Olaylar ve Çözüm Yollan. 8.YARIYIL DİY 402 Gemi Yönetimi (Ship Management) (3 03) 5 Gemi yöneliminin tanımı, gemi yönetimi hizmetleri; teknik yönetim, tayfa yönetimi, ticari yönetim, yardımcı hizmetler, gemi yönetim anlaşması, gemi faaliyet bütçesi, gemi faaliyet raporu, ofis organizasyonu vc görevlendirme, gemi yönelimi pazarlaması, geıııı yöneticisi karakteristikleri, karar alma süreci, BIM CO nun belirlediği gemi adamları kurallarına göre gemi yöneticisinin sorumlulukları ve yükümlülükleri, güvenlik ve kalite yönetimi. Gemi yönelimi ISMA kodlan. Gemi yönetimi operasyonlarında bilgi teknolojileri, gemi yönetiminin geleceği.

14 DÎY 404 Deniz Taşımacılığı Yatırını ve Finansman e (Maritime Transport Inve.stmcnt and Financing) (3 0 3) 5 Deniz taşımacılığı yatırımlarında sermaye bütçelemesi tekniklen, risk vc belirsizlik, sermaye maliyeti, sermaye yapısı ve kaldıraçlar, gemilerin ve denizcilik tesislerinin finansmanı. DİY 406 Diploma Çalışması (Diploma Projcct) (06 2) 4 Rilım dalma uygun olarak teorik veya uygulamalı bir konunun tespit edilerek araştırılması ve bilimsel araştırma metoduna uygun o i arak yazılması vc sunulması. DİY 408 Risk Yönetimi ve Tiirev Ürünler (Risk Management and Derivativcs) (3 0 3) 4 Risk kavramı ve analitik yapıda risk tanımlaması. Risk yönelimi alanları ve özellikleri, Riziko-tehlike-hasar sistematiği ve istatistik betimleme, Risk süreçleri. Risk vc karar kuramı. Risk değerlendirme teknikleri ve yöntemleri, Risk analizi teknikler vc yöntemleri, Risk yönetimi stratejileri, Türev (vadeli) piyasa kavramı ve ortaya çıkış nedenleri, Türev ürünler (Fonvard, Future, Swap), Opsiyon işlemleri ve piyasaları, Kredi türevleri. Türev ürün piyasalarının spot piyasalarla ilişkileri, tıircv piyasalar vc riskten korunma. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası gibi konulardan oluşmaktadır. MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER DİY 410 Deniz Taşımacılığı Politikası (Maritimc Transport PoJicv) (3 0 3) 4 Dünya deniz ticarctı. Denizlerin özgürlüğü kavramı. Taşımacılık mıliyetçiliği, korumacılık ve sübvansiyonlar. Çift taraflı, bölgesel, devletlerarası anlaşmalar. Konferans sistemi, stratejik birleşmeler/küresel ortaklıklar ve birlikler, rekabet politikası geliştirmek. Gemilerin kayıtlanması, gemi sahibinin uyruğunda olduğu ülke dışında tescil. Güvenlik kavramı.uluslararası hukuk ve anlaşmalar AB nakliyat vc taşımacılık politikaları, ABD taşımacılık politikaları ve Türkiye taşımacılık politikaları konularında örnek olaylar DİY 412 İnternet Ortamında Pazarlama (E-Marketing) (3 0 3) 4 Bu ders internetin ve diğer teknolojilerin pazarlamadaki büyük etkisi üzerinde odaklanmıştır. Ders öğrencilerin marka imajını güçlendirme, satış ve karlılık için internet ve onun sosyal mecrasını anlamalarını amaçlamaktadır. Ders kapsamında yer alan bazı konular arasında e-pazarlama çevresi, c-pazarlaıııa stratejisi, fiyatlandırma, dağıtım ve internette ürün.seçenekleri bulunmaktadır. DİY 414 Satış Yönetimi (Sales Management) (3 03) 4 Bu ders öğrencilere satış vc satış-pazarlama ilişkisi konularında yüksek derecede bilgi vermek için oluşturulmuştur. Ders uluslararası satış, stratejik satış yönetimi ve girişimcilik, adayların orta vc yüksek kademeli satış pozisyonlarında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve becerilerle donatmak gibi alanlara odaklanmıştır. Ders bir yandan pazarlama karmasının önemli unsurlarım kapsarken, esas olarak satışın ve satış yönetimin uluslararası boyutuyla ilgilenmektedir. DİY 418 Stratejik Yönetimde Güncel Konular (Current Topics iıı Slrategic Management) (3 0 3) 4 Rekabetçi Çevre ve Rekabetçi stratejiler, sürdürülebilir rekabet avantajı vc yönetim

15 stratejileri, içsel ve dışsal çevreye ait stratejik girdilerin analizi, stratejik hareket planlarının formülasyonu ve strateji yürütme, rekabetçi faktörlere ait stratejik çıktıların analizi. The Naturc of Strategic Management. The Business Vision & Mission, The External Assessmcnt, Tlıe Intemal Assessmeııt, Strategies in Action, Strategy Analysis & Clıoice. Implemcnting Strategies: Management & Operations Issues, İmplcmcnting Strategies: Markcting, Finance/Accounting. R&D. & MİS Issues. Strategy Revievv, Evaluation & Control DİY 420 Su Yolları Yönetimi (Waterways Management) (3 0 3) 4 Sn yolları yönetimine giriş, su yolları yönetimi elemanları, ileri bilgi sistemlerinin limanlar ve su yollan yönetimine uygulanması, gemi trafik hizmetleri, gemi trafik yönetimi ve bilgi hizmetleri, su yolları yönetimine uluslararası çözümler, seyir güvenliğinin fayda ve maliyeti, sürdürülebilir hareketlilik kavramı, Su yollan yönetimi iîc ilgili AB projeleri, Türk boğazları örnek olayı. DİY 422 Deniz Nakliyat Teknolojisi (Markime Transport Technology) (3 0 3) 4 Seyir yardımları, gemi ekipmanları, yük eileçleme sistemleri ile ilgili gelişmeler, gemi mühendisliği, liman mühendisliği, bilgisayar ve bilgi teknolojilerinde gelişmeler. Y'DL 486 İleri İngilizce I! (Advanced Fnglish II) (22 3) 4 YDL derslerinin sonuncusu olan bu ders "okuma" becerisi ağırlıklıdır. Ders, öğrencilerin kendi meslekleri ile ilgili okudukları metni anlama; akademik yazından alınan ileri seviyede okuma parçalarını çevirme ve akademik çeviri tekniklerini uygulama; YDL 2 dersinde öğrendikleri "Arayarak Okuma" ve "Ayrıntılı Okuma" gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerde bilmedikleri kelimelerin anlamım tahmin etme, genel konuyu anlama, detav bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirip yapacakları ileri düzey mesleki çeviriler ile kelime dağarcıklarını geliştirerek karmaşık gramer yapılarını kolaylıkla çözümleme; öğrencilerde bağımsız dil öğrenimine devam edebilmek için gerekli olan beceri ve güveni kazandırarak dil becerilerimi daha ileriye taşıma yeteneğinin oluşturulmasını içerir. DİY 436 İleri Bilgisayar II (Advanced Computer II) (2 2 3) 4 İleri Veri tabanı: tablo, sorgu, form, rapor tasarımı makrolar, veriyi içeri ve dışarı aktarma ve bağlama. İleri Sunum: Sunu tasarımında önemli unsurlar, resim, görüntü, çizim nesneleri, çizelgeler, grafikler, çoklu ortanı, sunumları yönetmek, veri bağlamak, makrolar. DİY 438 Oyun I eorisi (Game Tlıeory) (3 0 3) 4 Ru ders iki ayrı bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm anlaşmasız ovun teorisi tekniklerine ayrılmıştır. Ovun teorisindeki temel çözüm kavramları açıklandıktan soma dersin ikinci bölümü, oyam teorisinin ulusal veya uluslararası boyuttaki ücret belirleyicileriyle ilgili makro ekonomik uygulamalarını kapsamaktadır. DİY 440 Girişimcilik II (Enlrepreneurship 11) (3 0 3) 4 Girişim, girişimci, girişimcilik: Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar; Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler: Küreselleşme: Dünyada ve Türkiye de girişimcilik; Girişimci vc KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam istihdamda

16 girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye'de girişimci adaylarına öneriler; Yemlik; Yeni fikirler vc buluşlar; Girişim riskleri; Başarıl) girişimcilerden örnekler DİY 442 Proje Yönelimi (Project Management) (3 0 3) 4 Proje Yönetiminin Yapısı ve içeriği, Strateji ve Proje Yönetimi. Proje Planlama ve Çizelgeleme: Araçlar vc Teknikler. Planların Analizi: Zaman, maliyet vc kalite planlarının analizi. Risk Yönetimi, Projelerde Toplam Kalile Yönelimi, Projelerde İnsan Kaynaklan Yönetimi. Proje Organizasyonu vc proje ekipleri, Yönelim ve Liderlik, Problem çözme vc karar verme teknikleri. Projenin sona erdirilmesi. DİY 444 Örgütsel Davranış vc Psikoloji (Organizational Behavior aııd Psvchology) (3 03) 4 Örgütsel psikolojinin tanımı, diğer bilim dalları ile ilişkisi, tarihsel gelişim süreci. Grup dinamiği, grup olgusu, sosyometrik mcclcme. uyarlamanın işgören açısından önemi, işin işgörene işgörenin işe uyarlanması, güdü, güdülenme olayı, güdülenme kavramları, özendirici araçlar, güdülenmede kullanılan psikolojik yöntemler, iletim düzeninin işleyişi, bir örgütsel araç olarak iletişim düzeni.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir.

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. YETKİNLİKLER TEMEL YETKİNLİKLER Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. Bilgi Paylaşımı: İşe yönelik olarak edindiği bilgileri çalışma

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA, 17/01/2013 Bu rapor T.C.Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

Satış & Pazarlama Satış & Pazarlama MAAŞ ANALIZ ANKETI 2013

Satış & Pazarlama Satış & Pazarlama MAAŞ ANALIZ ANKETI 2013 Satış & Pazarlama Satış & Pazarlama MAAŞ ANALIZ ANKETI 2013 1 Michael Page Maaş Analiz Anketi 2013 -Satış & Pazarlama 2 MICHAEL PAGE CEO nun Mektubu Değerli müşterilerimiz; Michael Page olarak; 2013 yılı

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı