TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI- 23 OCAK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI- 23 OCAK 2015. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI- 23 OCAK 2015 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin hususları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu uygulama usul ve esaslar, teknogirişim sermayesi desteği programı kapsamında, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden itibaren en çok 5 yıl önce almış kişiler tarafından Bakanlığımıza desteklenmek üzere sunulan teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesini kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu uygulama usul ve esaslar, 12/03/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 31/07/2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu uygulama usul ve esaslar çerçevesinde ilgili Yönetmelikte yer alan kavram ve tanımlar geçerli olmakla birlikte, bu programa özel olan bazı doküman başlıkları Yönetmelikte belirtilen genel tanımlara uygun olarak detaylandırılmıştır. a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, b) Değerlendirme komisyonu: Girişimci tarafından hazırlanan iş planı dosyasını değerlendirmek üzere, çoğunluğu ilgili merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi dışından seçilecek, iş planlarının ilgili olduğu teknoloji alanlarında uzmanlığı ve deneyimi olan kişiler olmak kaydıyla üniversite, araştırma kurumları, sanayi kuruluşları ve benzeri kurum ya da kuruluş mensuplarından oluşan en az 5 kişilik bir komisyonu, Sayfa 1 / 18

2 c) Desteklenen işletme: İş fikrinin desteklenmeye hak kazandığının bildirilmesinden sonra kurulan, tercihen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve TEKMER Müdürlükleri içindeki, girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişiliği, ç) Faaliyet raporu: Desteklenen işletmenin, iş planı dosyasında öngörülen çalışma takvimi ve dönemsel harcama tablosu esas alınarak ilgili döneme ait; işletmeye ait güncel bilgiler, personel bilgileri, ödeme bilgileri, harcamalara ilişkin gerekçeler, harcamaların ayrıntılı analizi ve dağılımı, iş planı gerçekleşme analizi, iş paketi hedef analizi ile genel değerlendirme bilgilerini kapsayan, ayrıca ekinde gider belgelerinin suretlerini de içeren ara raporu, d) Genel müdürlük: nü, e) Genel müdür: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünü, f) Girişimci: Teknogirişim sermayesi desteğinden faydalanmak üzere, Bakanlığa başvuran ve örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişileri, g) İş fikri: Kapsam ve amacında Ar-Ge niteliği, yenilikçi yönleri, teknolojik ve ekonomik öngörüleri yer alan ve sonucunda ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojik katkı oluşturma olasılığı bulunan düşünceyi, ğ) İş planı değerlendirme formu: İş planının, Değerlendirme Komisyonu tarafından hangi kriterlere göre değerlendirileceğini gösteren dokümanı, h) İşletme sahibi: İş fikrinin desteklenmeye hak kazandığının bildirilmesinden sonra kurulan işletmede, tek başına temsil ve ilzama yetkili olan girişimciyi, ı) İlgili idare: Kuruluş kanunlarında Ar-Ge ve/veya yenilik faaliyetlerini destekleme görevi verilen ve yılı bütçelerinde bu amaçla konulmuş ödeneği bulunan ve Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren Bakanlığı, i) Kanun: 12/03/2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/04/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, j) Sonuç raporu: Desteğin sona erdiği dönemde, işletmeye ait bilgileri, iş fikrinin konusunu, hedeflerini, sonuçlarını ve prototip oluşturmada uygulanan yöntemleri, çalışma ekibini, bütçe analizini, harcamaların değerlendirmesini, iş planı gerçekleşme analizini, çıktıları, işletmeye kazandırdığı katma değeri gösteren işletmenin son dönem mali tablolarını içeren, Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak desteklenen işletme tarafından hazırlanan dokümanı, k) Teknogirişim sermayesi desteği sözleşmesi: Başvurusu uygun bulunan girişimcinin, işletmesini (tercihen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve TEKMER Müdürlükleri içinde) kurmasını müteakip, desteği almaya hak kazandığı Bakanlık ile işletme sahibi arasında akdedilen; amacı, kapsamı, tarafları ve buna ilişkin bilgileri, iş planı süresi, toplam bütçesi ve planı, destek kalemleri, destek dönemleri ve miktarları, Faaliyet ve Sonuç Raporu tarihleri, Sayfa 2 / 18

3 makine ve donanım mülkiyeti, fikri ve sınai mülkiyet hakları, iş planındaki değişiklikleri, sorumlulukları, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile diğer hususların belirlendiği yazılı anlaşmayı, l) Teknogirişim sermayesi desteği programı yürütme grubu: Teknogirişim sermayesi desteği programında Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen ve programa yönelik hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu personelden oluşan grubu, m) Ön başvuru değerlendirme formu: Destek başvurusu yapacaklara yol göstermek amacıyla Bakanlıkça hazırlanan dökümanı, n) Ön başvuru ve iş planı hazırlama kılavuzu: Başvuru hazırlarken dikkat edilecek her türlü hususu içeren dokümanı, o) Panel: İş fikirlerinin, girişimci tarafından değerlendirme komisyonuna sunulduğu toplantıyı, ö) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikriyle oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini, p) Yönetmelik: 31 Temmuz 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğini, ifade eder. Destek türü ve destek süresi İKİNCİ BÖLÜM Destek Kapsamı, Başvuru, Değerlendirme, Karar MADDE 5- (1) İşletme ile Bakanlık arasında sözleşme imzalanmasını müteakip bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın ve hibe olarak destek verilir. (2) Destek süresi 12 aydır. Destek miktarı ve bütçe sınırı MADDE 6- (1) İşletme ile Bakanlık arasında sözleşme imzalanmasını müteakip bütçe imkanları doğrultusunda en fazla Türk Lirasına kadar destek verilir. Kamu kaynaklı diğer destekler MADDE 7- (1) Girişimciler, kamunun sağladığı diğer desteklerden de yararlanabilir. (2) Girişimcinin aldığı ve yararlanmayı planladığı diğer geri ödemesiz destekler, destek başvurularında belirtilir. (3) Teknogirişim sermayesi desteğinden yararlanan işletmelere ait farklı Ar-Ge ve yenilik projelerinin veya aynı iş fikrinin farklı bütçe kalemlerinin kamu kurum ve Sayfa 3 / 18

4 kuruluşlarınca desteklenmesi durumunda, teknogirişim sermayesi olarak verilen destek tutarı, Ar-Ge ve yenilik projesi harcamalarından veya desteğinden indirilmez. (4) Aynı iş fikri ve aynı bütçe kalemleriyle kamu kurum ve kuruluşlarından alınan diğer geri ödemesiz destekler teknogirişim sermayesi desteğinden indirilir. (5) Aynı iş fikri ve aynı bütçe kalemleriyle kamu kurum ve kuruluşlarından alınan diğer geri ödemesiz destekler teknogirişim sermayesi desteğinden büyükse işletmeye destek verilmez, verilmişse sözleşme tek taraflı olarak fesh edilir ve o zamana kadar yapılan ödemeler Yönetmeliğin 23.maddesine göre tahsil edilir. (6) Aynı iş fikri ve aynı bütçe kalemleriyle kamu kurum ve kuruluşlarından alınan diğer geri ödemesiz destekler teknogirişim sermayesi desteğinden küçükse destek miktarı teknogirişim sermayesi destek miktarından düşülmek suretiyle kalan miktar işletmeye ödenir. Destek kapsamında Ar-Ge ve Yenilik Sayılan Faaliyetler MADDE 8- Destek kapsamındaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amacıyla sistematik bir temelde yaratıcı çalışmalar yürütmek suretiyle alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan çevre uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri dâhil olmak üzere yenilik süreçlerini de içeren faaliyetlerdir. Destek kapsamında Ar-Ge ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler MADDE 9 (1) Aşağıda sayılan faaliyetler, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmez: a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu, b) Kalite kontrol, c) Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, ç) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, d) İlaç üretim izni öncesinde en az 2 aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar, e) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, f) 5 inci maddede sayılan amaçlara yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler, g) Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri, ğ) Yazılımlara ilişkin, bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler, Sayfa 4 / 18

5 h) İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, ı) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik çalışmalar, i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar, k) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi. Desteklenen gider kalemleri MADDE 10- (1) Sözleşme kapsamında yer alan desteklenecek bütçe giderleri; Makine/Donanım/Yazılım/Yayın, Sarf Malzemesi, Hizmet Alımı ve Danışmanlık, Personel Giderleri ve Genel İşletme Giderleri nden oluşur. (2) Hizmet Alımı ve Danışmanlık harcama kaleminin toplamı, toplam bütçenin % 20 sini geçemez. (3) Personel Giderleri harcama kaleminin toplamı TL yi; her bir personelin (işletme sahibi dahil) aylık brüt maaş tutarı ise destek süresi boyunca TL yi geçemez. (4) Bütün alımlara katma değer vergisi dahildir. (5) Yurtdışından yapılan alımlarda; gümrük, nakliye vb. giderler desteklenir. (6) Genel İşletme Giderleri harcama kalemi; elektrik, su, aidat, muhasebe, seyahat, nakliye, telefon ve internet, firma/şirket kuruluş giderleri ile demirbaş kalemlerinden oluşur. (7) Sadece ticaret sicil gazetesinde kayıtlı işletme adresine ait genel giderler desteklenir. (8) Bilgisayar ve yazıcı/tarayıcı/fotokopi cihazları, Makine/Donanım/Yazılım/Yayın harcama kaleminde yer almak kaydıyla desteklenir. (9) Demirbaş kaleminde, sadece işletme için zorunlu olan masa, sandalye vb. giderler desteklenir. (10) Yıllık zorunlu defter tasdiki ve ticaret odası kayıt ücretleri, firma/şirket kuruluş giderleri kaleminde desteklenir. (11) Bir defaya mahsus olmak üzere, adres değişikliği ile ilgili giderler desteklenir. Desteklenmeyen gider kalemleri MADDE 11- (1) Makine/Donanım/Yazılım/Yayın harcama kaleminde, aşağıdaki giderler desteklenmez; a) Seri üretime ve yatırıma yönelik makine, donanım ve teçhizat, b) İş fikri ile ilgili olmayan buzdolabı, klima, lamba, projektör, vantilatör vb. büro cihazları, (2) Sarf Malzemesi harcama kaleminde, aşağıdaki giderler desteklenmez; Sayfa 5 / 18

6 a) Seri üretime ve yatırıma yönelik, fazla miktarda sarf malzemesi, b) Kağıt, kalem, toner, kartuş, CD/DVD vb. kırtasiye malzemeleri, c) Fatura, irsaliye, kartvizit, kart, gider pusulası, vb. doküman basım giderleri, (3) Hizmet Alımı ve Danışmanlık harcama kaleminde, aşağıdaki giderler desteklenmez; a) Tanıtım, pazarlama, reklam, piyasa araştırması, vb. giderler, b) Marka, patent, faydalı model, tescil, sertifika, belgelendirme (ISO, CE, vb.) ile ilgili giderler, c) Eğitim, kurs, dernek/vakıf üyeliği, tercüme, vb. giderler, ç) İş fikri ile ilgili olmayan her türlü hizmet alımı ve danışmanlık gideri, (4) Personel Giderleri harcama kaleminde, aşağıdaki giderler desteklenmez; a) İşletme sahibi dahil personele ödenen brüt maaş tutarının haricindeki teşvik, motivasyon. prim giderleri, b) İşletme sahibi dahil personele ödenen brüt maaş tutarının haricindeki nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri, c) Sekreter, büro/ofis elemanı gibi Ar-Ge faaliyetine doğrudan katılmayan personelin giderleri, (5) Genel İşletme Giderleri harcama kaleminde, aşağıdaki giderler desteklenmez; a) Her türlü kira gideri, b) Seyahatlerde kullanılan yakıt gideri ve araç kiralama vb. giderler, c) Konaklama giderleri, ç) Fuar, kongre, sempozyum gibi etkinliklere ilişkin katılım, stand açma, vb. giderler, d) Perde, paspas, büro mefruşatı, ikram, vb. giderler, e) Lamba, sebil, çay/kahve makinesi, vb. cihazlar, f) İş fikri ile ilgili olmayan buzdolabı, klima, lamba, projektör, vantilatör vb. büro cihazları, Başvuru yapabilecek kişiler ve çağrı duyurusu MADDE 12- (1) Desteğe örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişiler başvurabilir. (2) Programdan sadece, kriterlere uygun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanır. Yabancı uyruklu ve/veya Türkiye de geçici süre olarak bulunan ve kendilerine geçici olarak T.C. Kimlik Numarası verilenler programdan yararlanamaz. Sayfa 6 / 18

7 (3) Ön başvurular Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Son başvuru tarihinin resmi tatillere denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü son tarih olarak kabul edilir. (4) Üniversitelerden ve/veya girişimcilerden yazılı olarak veya elektronik ortamda gelen talepler doğrultusunda süre 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere en fazla 7 takvim günü uzatılabilir. Son başvuru tarihinin resmi tatillere denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü son tarih olarak kabul edilir. (5) Süre uzatımına Genel Müdür karar verir. (6) Süre uzatımı verilmesi halinde ise son başvurusu süresinin bitiminden en az 3 gün öncesinden Bakanlık internet sayfasından duyurulur. (7) Program başvuru tarihleri en az 15 gün öncesinden Bakanlık internet sayfasından duyurulur. Elektronik başvuru MADDE 13- (1) Girişimci başvurusunu Ar-Ge web portalı üzerinden süresi içinde gerçekleştirir. (2) Girişimci ayrıca, başvuru dilekçesi, taahhütname, mezuniyet/öğrenci belgelerini ve varsa diğer ekleri ıslak imzalı olarak Bakanlığa teslim eder. Ön başvuruların alınması MADDE 14- (1) Ön başvuru dokümanı; formatı Bakanlıkça belirlenen ve ön başvuru dilekçesinin ve taahhütnamenin yanı sıra, girişimci bilgileri, iş fikri ile ilgili genel bilgiler, iş fikrinin tanımı, amacı, hedefi, teknolojik gelişmeye olan katkısı ve mevcut teknolojilerden olan farkı ve üstünlükleri, sonuca yönelik pazar araştırması ve pazardan beklentileri, literatür özet bilgileri, kurulması düşünülen işletmenin türü, tahmini bütçe detayı ve gerekçeleri ile program dışı bütçe kaynaklarına ait bilgilerin işlenebileceği formların yer aldığı dokümandır. (2) Bakanlık, program kapsamında hazırladığı ön başvuru ve programla ilgili diğer dokümanları Bakanlık internet sayfasında yayınlar. (3) Girişimci, tek bir iş fikri ile gerçek kişi olarak başvuru yapar, tüzel kişilik başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (4) Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunamaz. (5) Bakanlığa başvuru süresi içinde 1 teslim edilmeyen belgeler geçerli sayılmaz. (6) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitelerde herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci durumunda ise bir yıl içinde mezun olabilme şartı ile ilgili olarak öğrencisi olduğu üniversitenin yetkili birimlerince düzenlenen ve onaylanan belgeyi ön başvuru dosyasına ekler. 1 Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Sayfa 7 / 18

8 (7) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitede yüksek lisans veya doktora öğrencisi durumunda ise öğrencisi olduğu üniversitenin yetkili birimlerince onaylanan öğrenci belgesini veya kayıtlı öğrenci olduğuna dair resmi yazıyı ön başvuru dosyasına ekler. (8) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitelerin her hangi bir lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini tamamlamış durumda ise ön başvuru tarihinden 2 en çok beş yıl önce alma şartı ile ilgili olarak mezun olduğu üniversite tarafından kendine verilen çıkış belgesi veya diploma fotokopisinin aslı gibidir onaylı bir suretini ön başvuru dosyasına ekler. (9) Girişimci, yabancı ülke üniversitesinden mezun ise denklik belgesi alır ve bu belgenin aslı gibidir onaylı bir suretini ön başvuru dosyasına ekler. (10) Girişimci yabancı ülke üniversitesinde öğrenci ise örgün eğitim aldığına dair belgeyi öğrencisi olduğu okulundan alır ve bu belgeyi Yeminli Tercüme Bürosunda Türkçe ye çevirterek ön başvuru dosyasına ekler. (11) Girişimci yabancı ülke üniversitesinde öğrenci ise Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) Okul Tanınma Belgesi ni alır ve ön başvuru dosyasına ekler. Ön başvuruların değerlendirmesi ve karar MADDE 15 - (1) Ön başvurular son başvuru tarihini müteakip Genel Müdürlük personeli tarafından incelenir. Başvuru koşullarını sağlamayan girişimcilerin iş fikirleri ön değerlendirmeye alınmayarak reddedilir. (2) Girişimci, farklı iş fikirleri ile birden fazla başvuruda bulunmuşsa, girişimcinin başvurularının hiçbiri değerlendirilmeye alınmaz. (3) Girişimci, aynı iş fikri ile ilgili birden fazla başvuruda bulunmuşsa, başvurular tek bir dosyada birleştirilir ve en son başvurusu dikkate alınır. (4) Girişimci ön başvuru değerlendirme süreci sırasında ön başvuru dosyasının değerlendirmeye alınmamasını talep ederse bunu bir dilekçe ile Bakanlığa bildirir. Bu durumda başvuru değerlendirmeye alınmaz. (5) Girişimciye ait ön başvuru dosyasındaki iş fikri; Ar-Ge niteliği, yenilikçi yönleri, amacı ve sonuçları, kurulması planlanan işletmenin ulusal ve uluslararası düzeydeki olası katkısı, teknolojik ve ekonomik öngörüler dikkate alınarak biçim ve içerik bakımından ön değerlendirmeye tabi tutulur. (6) Ön başvuru dosyasında, yukarıda sayılan konularda ve istenilen ek belgelerde eksiklikler varsa, Bakanlık personeli tarafından girişimciye bu durum elektronik ortamda bildirilir ve e-postanın gönderildiği tarihten itibaren en fazla 7 takvim günü içerisinde eksikliklerin tamamlanması istenir. Belirtilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlamayan girişimcinin ön başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz. Son başvuru tarihinin resmi tatillere denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü son tarih olarak kabul edilir. (7) Değerlendirme sonuçları ön başvuru değerlendirme formu na işlenir. 2 Ön başvuru tarihi olarak evrak giriş tarihi esas alınır. Sayfa 8 / 18

9 (8) Ön başvuru değerlendirilmesi sonucunda, iş fikri ön başvurusu kriterlere uygunluk, içerik ve biçim olarak yeterli bulunan girişimcilerden iş planlarını sunması istenir. (9) Değerlendirme komisyonuna havale edilmesi uygun bulunmayan (iş planı istenmeyen) başvuru sahibine durum resmi yazı veya e-posta ile bildirilir. İş planlarının alınması MADDE 16- (1) İş planı dokümanı, formatı Bakanlıkça belirlenen ve iş planı dilekçesinin yanı sıra girişimci bilgileri, iş fikrinin teknolojik ve yenilikçi yönü, amacı, uygulanacak yöntemleri, iş-zaman planı, yenilikçi ve özgün yönleri, iş-zaman çubuk grafiği, iş paketi tanımları, öngörülen bütçe detayı, bütçe gerekçeleri, dönemsel ve toplam tahmini maliyet analizi, kurulacak işletmenin niteliği, yönetim ve finansal planı, pazar analizi, pazarlama yöntemleri ile hedef ve stratejilerine ait bilgilerin işlenebileceği formların yer aldığı dokümandır. (2) Ön başvurusu kabul edilen girişimci, iş planı başvuru dosyasının istenmesine ilişkin e-postanın kendisine gönderildiği tarihten itibaren en fazla 15 takvim gününde Ar-Ge web portalı üzerinden iş planı dosyasını hazırlar ve Bakanlığa teslim eder. Son başvuru tarihinin resmi tatillere denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü son tarih olarak kabul edilir. (3) Belirtilen süre içerisinde Ar-Ge web portalı üzerinden iş planı dosyasını hazırlayıp Bakanlığa teslim etmeyen girişimcinin iş fikri değerlendirmeye alınmaz. (4) Girişimci iş planı değerlendirme süreci sırasında iş planı dosyasının değerlendirmeye alınmamasını talep ederse, bunu bir dilekçe ile Bakanlığa bildirir. Bu durumda başvuru değerlendirmeye alınmaz. (5) Girişimci tarafından sunulan iş planı dosyaları, ilgili Bakanlık personeli tarafından biçim yönünden kontrol edilir. İş planında biçimsel yönden eksiklik olması durumunda Bakanlık personeli tarafından girişimciye bu durum elektronik ortamda bildirilir ve e-postanın gönderildiği tarihten itibaren en fazla 7 takvim günü içerisinde eksikliklerin tamamlanması istenir. Son başvuru tarihinin resmi tatillere denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü son tarih olarak kabul edilir. (6) Biçimsel yönden eksik olmayan iş planı dosyası değerlendirme komisyonuna havale edilir. Eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin e-postanın gönderildiği tarihten itibaren en fazla 7 takvim günü içerisinde eksiklikleri giderilmeyen iş planı dosyaları değerlendirme komisyonuna havale edilmez. Son başvuru tarihinin resmi tatillere denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü son tarih olarak kabul edilir. İş planı değerlendirme komisyonlarının seçimi ve çalışması MADDE 17- (1) Değerlendirme komisyonu Genel Müdürlük tarafından belirlenir. (2) Bakanlık personeli iş planı dosyasını, değerlendirme komisyonu üyelerine Ar-Ge web portalı üzerinden gönderir. (3) Girişimciye, Değerlendirme komisyonu toplantısının yapılacağı gün, yer ve saat e- posta ile bildirilerek hazır bulunması istenir. Sayfa 9 / 18

10 (4) Bakanlık dışından görevlendirilen değerlendirme komisyonu üyelerine komisyonun toplanacağı gün, yer ve saat resmi yazı ile bildirilir. (5) Değerlendirme komisyonu; çoğunluğu Bakanlık dışından seçilecek, iş planlarının ilgili olduğu teknoloji alanlarında uzmanlığı ve deneyimi olan kişiler olmak kaydıyla, üniversite, araştırma kurumları, sanayi kuruluşları ve benzeri kurum ya da kuruluş mensuplarından oluşan en az 5 kişilik bir komisyondur. (6) Değerlendirme komisyonu üyelerinden toplantıya gelmeyen olursa komisyona Bakanlık görevlisi dahil edilerek ilgili değerlendirme yapılır ve durum tutanak hazırlanmak suretiyle tüm üyelere imzalatılır. (7) Değerlendirme Komisyonu üyesi; girişimciyi tanıyorsa, işletmesinde çalışıyor/danışmanlık yapıyorsa, işletmenin rakibi bir firmada çalışıyor/danışmanlık yapıyorsa, iş fikri hakkında görüş bildirmiş ve/veya projenin hazırlanmasına herhangi bir katkıda bulunmuşsa, daha önce yargıya intikal eden ihtilafların tarafları (hasım) olmuşsa, akraba veya boşanmış olsalar bile hısım olmuşsa, vb. durumlarda Bakanlığa bilgi verir ve söz konusu iş fikrinin değerlendirme aşamasında yer almaz. (8) İş planı değerlendirilmesi aşamasında daha önce Bakanlığa bilgi verilmemiş olmakla birlikte, değerlendirme komisyonu toplantısında yukarıda belirtilen etik kurallardan herhangi birisinin mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde değerlendirme toplantısı iptal edilir ve toplantı başka bir günde tekrarlanır. Konu girişimciye e-posta ile bildirilir. (9) Üyelerden bir veya daha fazlasının etik kurallara uymadığının tespiti ve değerlendirme komisyonu üye sayısının bu nedenle düşmesi halinde, o değerlendirme toplantısı iptal edilerek etik kurallara uymayan değerlendirme komisyonu üyesine toplantı ücreti ödenmez, iş planının değerlendirilmesi için tekrar değerlendirme komisyonu oluşturularak iş planı yeniden değerlendirilir. (10) Değerlendirme Komisyonu üyeleri iş fikri değerlendirmelerinde gizlilik kurallarına riayet eder. (11) Değerlendirme Komisyonu üyeleri, iş fikri içerikleri ve iş fikri önerisi ile ilgili görüşmeleri hiçbir şekilde dışarı taşıyamaz, iş fikrine ilişkin içerikle ilgili bilgileri başkalarıyla da paylaşamaz. (12) Değerlendirme Komisyonu üyeleri kendilerine gönderilen iş planını inceler ve sonucunu İş Planı Değerlendirme Formu nun Panel Öncesi puan bölümüne işler. (13) Değerlendirme Komisyonu üyeleri iş planının değerlendirileceği gün, yer ve saatte hazır bulunur. (14) Girişimci, Değerlendirme komisyonuna iş fikri ile ilgili hazırlamış olduğu iş planı dosyasındaki iş ve işlemler konusunda detaylı bilgi verir. Değerlendirme Komisyonu üyelerinin olabilecek sorularını cevaplandırır. Değerlendirme Komisyonu üyeleri dışında herhangi bir kimse değerlendirme komisyonu toplantısı esnasında fikir beyan edemez. (15) Girişimci Değerlendirme komisyonuna havale edilen iş fikrinin değerlendirileceği toplantıya katılmazsa iş fikrini geri çekmiş sayılır. Sayfa 10 / 18

11 (16) Değerlendirme Komisyonu üyeleri iş fikri ile ilgili olan değerlendirmelerini 100 puan üzerinden yapar. (17) Değerlendirme Komisyonu üyeleri, yapılan toplantıda iş planı ile ilgili olarak İş Planı Değerlendirme Formu nda yer alan kriterlere uygun bir şekilde yapmış oldukları değerlendirmelerini formun panel sonrası puan bölümüne işler. (18) Panel sonunda Teknogirişim Sermayesi Desteği Değerlendirme Komisyonu Toplantı Tutanağı hazırlanarak tüm üyelere imzalatılır. İş planlarının değerlendirmesi ve karar MADDE 18- (1) Komisyon İş Planı Değerlendirme Formunda belirtilen kriterlere göre iş planını değerlendirir. (2) Komisyon üyelerince yapılan değerlendirme sonunda çoğunluk tarafından yeterli bulunmayan iş fikirleri reddedilir. (3) En az 5 (beş) komisyon üyesinin değerlendirme komisyonu toplantısı sonucunda iş planı değerlendirme formunda yer alan, panel sonrası kısmında verdikleri puanlar toplanır ve elde edilen toplam puan komisyon üye sayısına bölünerek girişimcinin ortalama puanı belirlenir. (4) İş fikrinin desteklenmesinde komisyon üyelerinin çoğunluğunun olumlu kararı esas alınır. Değerlendirme komisyonu üyelerinin çoğunluğunun, 60 puan ve üstü bir not ile desteklenmesini uygun gördüğü iş fikirleri, ortalama puana bakılmaksızın, bütçe imkânları doğrultusunda desteklenir. (5) Desteklenmeye değer bulunanlar içinde son sırada yer alan girişimcilerin puanı eşit ise İş Planı Değerlendirme Formunda, İş Fikrinin Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü puanı daha yüksek olan desteklenir. (6) Yedek listede yer alan girişimcilerin puanı eşit olduğunda; İş Planı Değerlendirme Formunda, İş Fikrinin Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü puanı daha yüksek olan bir üst sırada yer alır. (7) Girişimcinin adı ve soyadı, başvuru kodu asil ve yedek listelerde ilan edilir. (8) Asil ve yedek liste Bakanlık web sayfasında ilan edilir. (9) Desteklenmeye değer bulunmayan iş fikri sahibi girişimcilere ayrıca tebligat yapılmaz. Etik şartlar MADDE 19- (1) İş planları, komisyon üyeleri tarafından objektif esaslar dikkate alınarak değerlendirilir. (2) Komisyon üyesi olarak önerilen kişiler, çıkar çatışması veya çakışması olarak algılanabilecek kişisel ilişkilerinin bulunması halinde, değerlendirme yapmadan kendisine iletilen dokümanları genel müdürlüğe iade eder. Sayfa 11 / 18

12 Sözleşme şartları MADDE 20- (1) İlan edilen asil listede yer alan girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olacağı işletmesini kurması konusunda resmi yazı yazılır. (2) Girişimcinin işletmesini kurması için en fazla 15 takvim günü süre verilir. Son başvuru tarihinin resmi tatillere denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü son tarih olarak kabul edilir. (3) Girişimci, işletmesini kurarak işletme ile ilgili evrakları Bakanlığa teslim eder ve sözleşme imzalar. (4) Süresi içinde işletmesini kurmayan girişimci sözleşme yapma hakkını kaybeder. (5) Asil listedeki girişimcilerden verilen süre içinde sözleşme imzalamayanların yerine yedek listenin ilk sırasından başlamak üzere sözleşme imzalamayanların sayısı kadar girişimci çağrılır. (6) Yedek listeden çağrılan girişimcilere en fazla 15 takvim gününde işletmesini kurması için e-posta gönderilir. Son başvuru tarihinin resmi tatillere denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü son tarih olarak kabul edilir. (7) Yedek listeden kazanan girişimci, işletmesini kurmasından ve konu ile ilgili olarak evrakları teslim etmesi sonrasında Bakanlık ile sözleşme imzalar. (8) Desteklenen işletmeye sözleşmesinde belirtilenlerin dışında başka herhangi bir ödeme yapılamaz. (9) Destek başlangıç tarihi; işletme ile yapılan sözleşmenin imzalandığı tarihtir. (10) Destek süresi en fazla on iki ay olup, ek süre verilemez. Teknogirişim sermayesi desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri MADDE 21- (1) İlgili merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Değerlendirme Komisyonunca desteklenmeye uygun bulunan girişimciye ait, Ek 1 deki formu doldurarak Bakanlığa gönderir. (2)Bu başvurular genel müdürlük tarafından, herhangi bir mükerrerlik olup olmadığı ve bütçe olanakları açısından değerlendirilir. (3)Yapılan bu incelemeyi takiben desteklenmesinde bir sorun görülmeyen iş fikirleri desteklenmek üzere başvurunun yapıldığı ilgili idareye bildirilir. (4)Yapılan incelemede mükerrerlik veya bütçe aşımı tespit edilmesi halinde durum ilgili idareye bildirilerek mükerrerliğin ve bütçe aşımının giderilmesi ve sonucun Bakanlığa bildirilmesi istenir. (5) İlgili idareler, bu işlemler sonrasında desteklenmesi uygun bulunarak sözleşme imzalanan her işletme için, Ek 2 de verilen tabloyu doldurarak, ekleri ile Bakanlığa gönderir. Sayfa 12 / 18

13 Destek alan işletmelerin ilgili kurumlara bildirilmesi MADDE 22- (1) Bakanlık, işletmeyle imzalanan sözleşmeyi ve eki iş planını ödeneğin tahsis edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirir. Faaliyet raporu ve denetim ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İzleme, Denetim, Ödemeler Ve Diğer Hususlar MADDE 23- (1) Desteklenen işletme, sözleşmede belirtilen döneme ait Faaliyet Raporu nu formatına uygun biçimde hazırlayarak, süresi içinde Ar-Ge web portalı üzerinden doldurup Bakanlığa teslim eder. (2) Faaliyet Raporuna iş planı çerçevesinde yapılan harcama belgelerine ait fotokopiler ve maaş bordroları eklenir. (3) Faaliyet Raporu, iş planına göre incelenir. (4) İşletmeye ait Faaliyet Raporu ve eki harcama belgelerine ilişkin denetimler; denetim kılavuzunda belirtilen kriterlere uygun bir biçimde yapılır. (5) Denetimler Bakanlık personeli tarafından yerinde yapılır. Denetim raporları ve ödemeler MADDE 24- (1) Faaliyet Raporuna ilişkin yapılan denetimler sonrasında denetim raporları hazırlanır ve Bakanlığa gönderilir. (2) Denetim raporları, bir sonraki dönem ödemesinin yapılması ve iş fikrinin sürdürülebilirliği ile ilgili kararlarda esas alınır. (3) Genel Müdürlük sözleşmede belirtilen dönem ödemeleri miktarları konusunda rapor sonuçlarına göre tek taraflı değişiklik yapmaya yetkilidir. (4) Program kapsamında desteklenmeye değer bulunan işletmelere yapılacak olan ödemeler, sözleşme tarihinden itibaren sözleşmede belirtilen miktarlar üzerinden en fazla 3 dönem halinde yapılır. (5) İlgili idareler, desteklenmesi uygun bulunarak sözleşme imzaladığı her işletme için, Ek:1 de verilen tabloyu doldurarak, sözleşmenin onaylı bir kopyası ile Bakanlığa gönderir. (6) İlk dönem ödeme tutarı, ilgili idarenin sözleşme örneklerini ve Ek:1 de verilen tabloyu Bakanlığa bildirimini müteakip, Bakanlık tarafından desteklenen işletmenin Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren bir bankada işletme adına açtığı hesap numarasına aktarılır. (7) Takip eden ödemeler, ilgili idarelerin dönem ödemesinin devam etmesinde bir sakınca bulunmayan projelerle ilgili denetim raporları, harcama belgeleri ve dönem ödeme tutarının Bakanlığa gönderilmesini müteakip yapılır. Sayfa 13 / 18

14 Sonuç raporu ve denetim MADDE 25- (1) Sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde işletme sahibi; Bakanlıkça ilan edilen formata uygun olarak iş planının bilimsel ve teknik tüm gelişimi ile ilgili sonuçları kapsayan Sonuç Raporu nu, süresi içinde Ar-Ge web portalı üzerinden doldurup Bakanlığa teslim eder. (2) İş planında belirlenen son dönem harcama belgelerine ait fotokopiler ve maaş bordroları Sonuç Raporu ekinde Bakanlığa sunulur. (3) Sonuç Raporu iş planına göre incelenir. (4) İşletmeye ait Sonuç Raporu ve eki harcama belgelerine ilişkin denetimler; denetim kılavuzunda belirtilen kriterlere uygun bir biçimde yapılır. (5) Denetim, Bakanlık personeli tarafından yerinde yapılır. (6) Denetimleri tamamlanarak oluşturulan Sonuç Raporu nihai rapor olarak kabul edilir. İş fikri bütçesindeki değişiklikler MADDE 26- (1) İşletme sahibi, Bakanlık görüşü alınarak sözleşme imzası sırasında harcama kalemleri arasında değişiklikler yapabilir. Karşılanmayan giderler, iş fikri bütçesine dahil edilemez. (2) İşletme sahibi, sözleşme harcama kalemlerinde değişiklik yapılmasını istediği takdirde gerekçesi ile birlikte Genel müdürlüğe yazılı olarak dilekçe ile bildirir. Bu değişiklik taleplerinin sayısı 12 ay boyunca 3 ü geçemez. Bakanlık uygun gördüğü takdirde değişiklik sayısı arttırılabilir. (3) Girişimci; bütçe gider kalemleri için belirlenen toplam bütçeyi aşmamak ve yeni bir harcama kalemi eklememek kaydıyla, Genel Müdürlüğe yazılı bildirim yapmadan değişiklik yapabilir. (4) Değişiklik talepleri Teknogirişim sermayesi desteği yürütme grubu tarafından, değerlendirilir ve olumlu bulunan talepler için, toplam sözleşme bütçesinde bir değişiklik yapılmamak kaydıyla harcama kalemleri arasında değişiklik yapılmak suretiyle sözleşme bütçesi revize edilir, ödeme ve harcamalar revize edilen yeni bütçeye uygun olarak gerçekleştirilir. (5) Değişiklik talepleri ile ilgili karar işletmeye e-posta ile olarak bildirilir. Görevlendirme ödemeleri MADDE 27- (1) Değerlendirme komisyonunda görevlendirilen ilgili kişilerin görevlendirme ücretleri ve harcırahları Bakanlık bütçesinden ödenir. (2) 5746 Sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 25. maddesi gereği; teknogirişim sermayesi desteği kapsamındaki iş fikri değerlendirilmesinde, değerlendirme komisyonunda komisyon üyesi olan yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde Sayfa 14 / 18

15 görevlendirilir ve görev ve yol ücretleri kapsamında ödenir. aldıkları her görev için bu madde hükümleri (3) Ankara dışından katılan üyelerin görev ve yol ücretleri 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir. Haksız veya fazla ödeme MADDE 28 (1) Sözleşmede belirtilen bütçe toplamından fazla ödeme yapılması halinde fazla ödenen tutar girişimci tarafından iade edilir. (2) İşletme sahibi, Bakanlık ile yaptığı sözleşmenin sonuçlanmasıyla birlikte, sözleşme bütçesindeki harcanmayan tutarı, Genel Müdürlük tarafından işletmeye yazılı olarak bildirim yapılmasından sonraki 2 ay içerisinde, işletmenin hesabından Bakanlık tarafından belirlenen banka hesabına aktarmakla yükümlüdür. Tarafların sorumlulukları MADDE 29- (1) İş fikrinin sözleşme ve eklerinde belirtilen iş planı çerçevesinde öngörülen süre, amaç, kapsam, bütçe ve diğer hususlara uygun olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından desteklenen işletme sahibi sorumludur. (2) İş planı kapsamında alınan makine ve donanım destek süresince işletmenin gözetim ve sorumluluğu altında olup, işletme sahibi bunların uygun şartlarda muhafazasını sağlamaktan sorumludur. (3) Taraflar, sözleşmede belirtilen bilgilerde değişiklik olması halinde değişikliğini 15 gün içerisinde bu sözleşmede adı geçen diğer tarafa bildirmeyi taahhüt ederler. Adres bilgilerindeki değişiklikler, 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmediği takdirde, eski adrese yapılacak tebligatlar ilgili tarafa yapılmış sayılır. (4) Desteklenen işletme sahibi denetim sırasında, iş planının gerçekleşmesine yönelik her türlü bilgi ve belgeyi istenildiği takdirde Bakanlığa vermekle sorumludur. (5) Genel Müdürlük sözleşmede belirtilen dönem ödemeleri miktarları konusunda denetim raporları sonuçlarına göre tek taraflı değişiklik yapmaya yetkilidir. Gizlilik, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hususlar MADDE 30- (1) Destek ve teşvik uygulamalarına yönelik olarak yapılan başvuruların değerlendirme, izleme ve denetleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, işletmeye ait "ticari gizli bilgi" veya "hizmete özel bilgi" olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz. (2) 13/12/1951 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri de saklı kalmak kaydıyla, gizlilik hükümlerine aykırı davranan kişi ve kuruluşlar, kanunla getirilen destek ve teşviklerden yararlanamazlar, ayrıca destek ve teşvik kapsamına alınan projelerde hiçbir şekilde görev alamazlar. Sayfa 15 / 18

16 (3) Destek programı sonunda ortaya çıkabilecek Fikri ve Sınai Haklar desteklenen işletmeye aittir. Bu haklara ilişkin bilgilendirmenin Bakanlığa yazılı olarak yapılması zorunludur. Bu bildirim; projenin süresinden ve/veya bitmiş olmasından bağımsızdır. (4) Bakanlık, iş fikri ile ilgili başvuru bilgilerini ve iş fikrinin sonuçlarını medya ve iletişim araçları ile yayımlayabilir. Bu konuda desteklenen işletme Bakanlıktan herhangi bir hak talep edemez. Destekle ilgili belgelerin saklanması ve destek sonrası denetime ilişkin hususlar MADDE 31- (1) Desteklenen işletme, destek sona erse dahi desteğe ilişkin gerçekleştirilecek etki değerlendirme çalışmaları için gerekli bilgi,belge ve dökümanları Bakanlığa vermekle yükümlüdür. (2) Desteklenen işletme Kanunlarda öngörülen süre ile proje kapsamında yapılan harcama belgeleri ile diğer dokümanları saklamakla, istendiğinde Bakanlığa vermekle, Bakanlıkça görevlendirilecek kişilere göstermekle ve her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. Desteğin iptali ve sözleşmenin feshi MADDE 32- (1) Yapılan inceleme sonucunda kasıt, kusur veya ihmal neticesinde iş planına aykırı biçimde yürütüldüğü anlaşılan projeler Bakanlık tarafından iptal edilir. (2) Mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, işletme sahibinin başvurusu üzerine Bakanlık tarafından iptal edilebilir. (3) Projenin iptal edilmesi durumunda sözleşme feshedilir ve iptal kararı işletmeye yazılı olarak bildirilir. (4) Girişimcinin sözleşmede belirtilen şekillerde Bakanlığa Faaliyet raporu ve/veya Sonuç raporunu ilgili tarih aralıklarında teslim etmemesi durumlarında, girişimcinin raporlarını sunması için 15 gün süre verilir, bu süre sonunda da raporunu teslim etmemesi halinde proje Bakanlık tarafından feshedilir. (5) Mücbir sebepler dışında iptal edilen projeler hariç olmak üzere, iptal kararının işletmeye yazılı olarak bildirilmesini müteakip 30 gün içinde işletme sahibi, destek kapsamında Bakanlık tarafından işletmeye yapılan ödeme tutarını Yönetmeliğin 23.maddesine göre Bakanlık tarafından belirlenen banka hesabına aktarmakla yükümlüdür. Yürürlük tarihi MADDE 33- (1) Bu uygulama usul ve esaslarda yazılı hususlar onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. EKLER: 1- Teknogirişim Sermayesi Desteği veren idarelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapacakları bildirim formu 2- İlgili idarelerin ödeme bildirimi için hazırlayacağı tablo Sayfa 16 / 18

17 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ VEREN İDARELERİN NA YAPACAKLARI BİLDİRİM FORMU TABLO (EK:1) TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ KAPSAMINDA DESTEKLENMEK ÜZERE BELİRLENEN İŞ FİKRİ BİLDİRİM TABLOSU * İLGİLİ İDARE ADI: Başvuru Kod Numarası Desteklenmek Üzere Belirlenen Girişimcinin İş Fikri Adı İş Fikri Amacı İş Fikri Sonucunda Planlanan Çıktı Adı-Soyadı İşletmenin Unvanı T.C. Kimlik Numarası IBAN No Vergi Dairesi ve Vergi numarası İşyeri Sicil No Banka Hesap No İş Fikri Toplam Süresi Destek Başlama Tarihi Destek Bitiş Tarihi Toplam Sözleşme Bütçesi (TL) Ödeme Dönemleri İş Fikrinin Dönemsel Ödeme Tutarları (TL) Kabul edilen her başvuru için ayrı doldurulacaktır. Tablonun ekleri: 1) Komisyon Kararı 2) Desteklenecek işletme ile yapılan onaylı sözleşme, 3) İşletmenin Ticaret Sicil Gazetesi Sayfa 17 / 18

18 İLGİLİ İDARELERİN ÖDEME BİLDİRİMİ İÇİN HAZIRLAYACAĞI TABLO (EK:2) TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DÖNEMSEL ÖDEME BİLDİRİM TABLOSU İLGİLİ İDARE ADI: Ödeme Dönemleri Toplam Dönem Ödemesi (TL) Desteklenen İşletme Sayısı* Toplam Bütçe (TL) Ara dönemlerde tamamlanacak iş fikirleri olması halinde belirtiniz. Sayfa 18 / 18

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

5746 SAYILI KANUN MART 2009 UYGULAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

5746 SAYILI KANUN MART 2009 UYGULAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA ESAS VE USULLERİ MART 2009 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

Gazi Üniversitesi Fakültesi/Yüksekokulu/. Bölümü Başkanlığına. Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile Üniversite-Sanayi işbirliği

Gazi Üniversitesi Fakültesi/Yüksekokulu/. Bölümü Başkanlığına. Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile Üniversite-Sanayi işbirliği Gazi Üniversitesi Fakültesi/Yüksekokulu/. Bölümü Başkanlığına / /201.. Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan(/yapılacak) olan araştırma

Detaylı

PROJE DESTEK PROGRAMLARI. Doç. Dr. Esvet AKBAŞ 2013-VAN

PROJE DESTEK PROGRAMLARI. Doç. Dr. Esvet AKBAŞ 2013-VAN PROJE DESTEK PROGRAMLARI Doç. Dr. Esvet AKBAŞ 2013-VAN SUNUM İÇERİĞİ 1. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMININ TANITIMI 2. TÜBİTAK 1512 - GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU İş Fikri Adı : Girişimci Adı : Başvuru Kod Numarası : Değerlendiren Komisyon Üyesinin

Detaylı

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com Dernek olarak ana amacımız: Üretici firmaların ARGE faaliyetlerini geliştirmeleri ve ihracat potansiyellerini artırmaları

Detaylı

TÜBİTAK / TEYDEB 1512-BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK / TEYDEB 1512-BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI TÜBİTAK / TEYDEB www.novicor.com T : +90 212 709 0850 Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul Programın Amacı: Nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet

Detaylı

This paper was presented at Advanced Tecnologies Workshop organized by Bahcesehir University's METGEM on 9 December 2011 in Istanbul.

This paper was presented at Advanced Tecnologies Workshop organized by Bahcesehir University's METGEM on 9 December 2011 in Istanbul. Bu metin 9 Aralık 2011 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi (METGEM) bünyesinde gerçekleştirilen İleri Teknolojiler Çalıştayı'nda sunulan tebliğdir. This paper was

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ... ANABİLİM DALI/BÖLÜM BAŞKANLIĞI NA

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ... ANABİLİM DALI/BÖLÜM BAŞKANLIĞI NA ...201 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ... ANABİLİM DALI/BÖLÜM BAŞKANLIĞI NA Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi çerçevesinde yapılması öngörülen, yürütücüsü olduğum... başlıklı ve detayları aşağıda

Detaylı

5746 SAYILI KANUN. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ PROGRAMI. Ġġ PLANI DEĞERLENDĠRME FORMU

5746 SAYILI KANUN. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ PROGRAMI. Ġġ PLANI DEĞERLENDĠRME FORMU 5746 SAYILI KANUN TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ PROGRAMI Ġġ PLANI DEĞERLENDĠRME FORMU GiriĢimci Adı ve Soyadı ĠĢ Fikri Adı BaĢvuru Kod Numarası Değerlendirme Komisyonu Üyesinin Adı Soyadı Unvanı Değerlendirme

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

TÜBİTAK / TEYDEB 1507 - KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK / TEYDEB 1507 - KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI TÜBİTAK / TEYDEB 1507 - KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ www.novicor.com T : +90 212 709 0850 Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul 1507 - KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ Programın Amacı: Programda

Detaylı

TÜBİTAK / TEYDEB ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK / TEYDEB ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI TÜBİTAK / TEYDEB www.novicor.com T : +90 212 709 0850 Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul Programın Amacı Nedir?: Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye

Detaylı

TÜBİTAK / TEYDEB KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK / TEYDEB KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI TÜBİTAK / TEYDEB www.novicor.com T : +90 212 709 0850 Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul Programın Amacı Nedir?: KOBİ lerin; Ar-Ge projesi yapabilme yetenek ve sistematiklerinin

Detaylı

BOREN PROJE ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 1

BOREN PROJE ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 1 BOREN PROJE ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 1 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; BOREN öncelikleri doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları dikkate alınarak, belirlenecek alanlarda

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü Ar-Ge Destekleri Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAN-TEZ PROGRAMI DESTEK ORANI : Bakanlık tarafından

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 307.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (ENAR)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (ENAR) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (ENAR) Seyitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME PROJELERİ

Detaylı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge Merkezleri San-Tez Programı Teknopazar Destek Programı Teknogirişim Sermayesi Desteği Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Rekabet Öncesi İşbirliği F.Kemal ÖZTÜRK

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016-045 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 30.09.2016 tarih ve 29843 sayılı resmi gazetede yayınlanan 06

Detaylı

SAN-TEZ PROJELERİ. Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü. YTÜ, 12 Şubat 2013

SAN-TEZ PROJELERİ. Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü. YTÜ, 12 Şubat 2013 SAN-TEZ PROJELERİ Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü YTÜ, 12 Şubat 2013 Sunum Planı San-Tez Programı Programın amacı Başvuru Tarihleri

Detaylı

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri Programın Amacı Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına yönelik düzenlenen ulusal veya uluslararası

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

BİGG. 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

BİGG. 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) BİGG 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) İş Planı Tahmini Maliyet Formları Teknogirişim Sermaye Desteği Sermaye Desteği + Proje Desteği

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen;

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen; KALKINMA BAKANLIĞI AVRUPA BĐRLĐĞĐ REKABET EDEBĐLĐRLĐK VE YENĐLĐK ÇERÇEVE PROGRAMI BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI YURTDIŞI TOPLANTI DESTEĞĐ ÖDENEĞĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR Amaç

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN DESTEK YÖNETMELİĞİ

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN DESTEK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28683 TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN DESTEK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BĐLĐM, SANAYĐ VE TEKNOLOJĐ BAKANLIĞI BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gülgün ÇELĐK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. İKİNCİ BÖLÜM Stajlar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. İKİNCİ BÖLÜM Stajlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLARDAN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ

Detaylı

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 06/01/2016 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Programın amacı: İş fikrinden pazara kadar destek Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

TEBLİĞ. f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri;

TEBLİĞ. f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri; 7 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27281 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) 1. Giriş Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında staj yapacak yükseköğretim kurumu

Detaylı

Her şey bir fikirler başlar. Her fikir bir proje midir? FİKİR PROJELENDİRME UYGULAMA

Her şey bir fikirler başlar. Her fikir bir proje midir? FİKİR PROJELENDİRME UYGULAMA Net olarak tanımlanan amaçların, belirli bir yerde, belirli bir süre içinde, belirli bir bütçe ile gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. Her şey bir fikirler başlar FİKİR

Detaylı

22.10.2015. Yrd. Doç. Dr. Adnan AKTEPE Doç. Dr. Süleyman ERSÖZ

22.10.2015. Yrd. Doç. Dr. Adnan AKTEPE Doç. Dr. Süleyman ERSÖZ 22.10.2015 Yrd. Doç. Dr. Adnan AKTEPE Doç. Dr. Süleyman ERSÖZ 1) Lisans Öğrencileri Proje Destekleri TÜBİTAK Programları 2209/A (Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Desteği) (30 EKİM 2015)

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Somuncu Gruba bağlı birimlerde staj yapacak

Detaylı

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ GİRİŞİMCİLİK VE KULUÇKA BİRİMİ TALİMATI

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ GİRİŞİMCİLİK VE KULUÇKA BİRİMİ TALİMATI Sayfa 1 / 5 AMAÇ Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer Ofisi nin (İZÜ TTO) Girişimcilik ve Kuluçka Birimi; proje başvuru dosyalarının hazırlanması, geliştirilmesi sonrası destek

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Kamu kurum ve kuruluşlarının Ar-Ge temelli süreç yönetimi gerektiren proje veya program bazlı ihtiyaçlarının,

YÖNETMELİK. b) Kamu kurum ve kuruluşlarının Ar-Ge temelli süreç yönetimi gerektiren proje veya program bazlı ihtiyaçlarının, 2 Şubat 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29612 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE TEMELLİ KAMU İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ KASIM 2012

ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ KASIM 2012 ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ KASIM 2012 1 Amaç Elektronik haberleşme ve havacılık ve uzay sektöründe; Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, Yerli tasarım ve üretimin

Detaylı

Mentor Eğiticisi Çağrısı

Mentor Eğiticisi Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Mentor Eğiticisi Çağrısı Bu çağrı duyurusu,

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 307.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Programın amacı: İş fikrinden pazara kadar destek Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26405 Başbakanlıktan: YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Adı: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5746 Kabul Tarihi: 28/2/2008 Resmi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı;

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) NA () 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği ön başvurusu yapılmış olan isimli iş fikrime ait İş Planı Dosyası ekte sunulmuştur.

Detaylı

1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI

1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI 1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sanayi Tezleri Programı (San-Tez)

T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) 2012 1 San-Tez Programı Program; 5593 sayılı Kanun ve 7 Temmuz 2007 tarihli Sanayi Tezlerinin

Detaylı

AR-GE MERKEZİ DESTEKLERİ

AR-GE MERKEZİ DESTEKLERİ AR-GE MERKEZİ DESTEKLERİ AR-GE MERKEZİ NEDİR? p Dar mükellef kurumların Türkiye deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X 1. Danışmanlık ve Eğitim 1.1. Danışmanlık Desteği 5 15.000 80 70 60 X 1.1.1. Enerji Verimliliği Etüt ve 5/A Danışmanlık Desteği 1.1.1.1. Ön Enerji Etütleri 1.1.1.2. Detaylı Enerji Etütleri 1.1.1.3. Verimlilik

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ www.ekonomi.gov.tr 2 3 İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEKNOLOJĠK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI BAġVURU FORMU. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne

TEKNOLOJĠK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI BAġVURU FORMU. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne 20 Haziran 2013 tarihli ve 28683 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASI DESTEKLERİ Seyitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN DESTEKLER

Detaylı

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5746 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa - 12 Mart 2008 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

Detaylı

SAN-TEZ SANAYI TEZLERI DESTEK PROGRAMI

SAN-TEZ SANAYI TEZLERI DESTEK PROGRAMI SAN-TEZ SANAYI TEZLERI DESTEK PROGRAMI SAN-TEZ Sanayi Tezleri Destek programı, uygulaması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan bir Ar-Ge destek programıdır. SAN-TEZ programı, üniversitelerdeki

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK SÖZLEŞMESİ

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK SÖZLEŞMESİ Taraflar MADDE-1 Bu sözleşme; 20 Haziran 2013 tarihli ve 28683 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği kapsamında desteklenen kuruluş

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ OFİSİ BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

PROJE YÖNETİMİ OFİSİ BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLERİ Proje Kodu: 1901-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri Proje Özelliği: Proje yürütücülerinin OMÜ içinden

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE- 1 : Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu nda öğrenim

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HOŞGELDİNİZ 11 Nisan 2013 Aysun DÖRDÜ KOBİ Uzmanı KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli ÇED HİZMETLERİ Yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler için yürütülen ÇED süreci her ek listesi için farklı sürdürülmektedir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE () Bu Yönerge Turgut Özal Üniversitesi personeli olan öğretim üyeleri

Detaylı

ENAR PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

ENAR PROJE DEĞERLENDİRME FORMU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENAR PROJE DEĞERLENDİRME FORMU Proje Yürütücüsü Adı Soyadı veya Firma Adı : Proje Konu Başlığı : Proje Kodu : Değerlendirenin

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge; Mevlana Üniversitesi nde Akran danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğrencilerin

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI. Koordinasyon Ofisleri aracılığıyla, 1-15 Mayıs günleri arasında YÖK e iletirler.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI. Koordinasyon Ofisleri aracılığıyla, 1-15 Mayıs günleri arasında YÖK e iletirler. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI! Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Farabi Değişim Programına katılmaz üzere öğrenci seçilemez.! Yükseköğretim kurumları değişime ilişkin taleplerini Farabi Değişim

Detaylı

TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ (MERKEZ TEŞKİLATI) BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ (MERKEZ TEŞKİLATI) BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ (MERKEZ TEŞKİLATI) BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, TBMM Genel

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 05.03.2014 San Tez Programı Program; 635 sayılı K.H.K ve 7 Temmuz 2007 tarihli Sanayi Tezlerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Detaylı