T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 307, 308 Fax : (0312) E-Posta : VOLUME: 52 NUMBER: 2003/1 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National 256, 307, 308 Fax : (90) (312) M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. III Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V.

4 INTRODUCTION The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 I N T RO D U C T I O N BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N H ristiyanl kla ilgili e itim, araflt rma DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA ROMAN D LLER FRANSIZCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...82 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL VII

8 670 MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Çin ve çevresindeki bölgeler Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H GENEL GÜNEY AMER KA TAR H VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N 2002 SB Birikim Ankara stanbul 2002 SB SB 50 Bitki Koruma Bülteni A Ankara Adam Sanat SA 71 stanbul 1985 SA 36 C Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon stanbul 1999 SA SA 12 Akademik Araflt rmalar Dergisi Cogito 25 / Özel Say : Nietzsche.2001, stanbul Ç 1999 SA 17 Ça dafl E itim Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ankara Dergisi SA 19 Ankara Ça dafl Türk Dili SA 104 Ankara Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi Ankara SB 582 Ankara Arredamento Mimarl k SA 7 stanbul 1989 SB SA 67 Çeviribilim ve Uygulamalar Dergisi Ata Dergisi D Konya D fl Ticaret Dergisi SA 6 Ankara Atatürk Dergisi SA 15 Erzurum Dîvân lmî Araflt rmalar , SA 27 stanbul Atlas SA 31 stanbul Dicle T p Dergisi SB 328 Diyarbak r 1972 SA 91 Diyanet B Ankara Bahçe SC 6 stanbul Do u Bat SA 148 Ankara Balkan Physics Letters SB 86 stanbul Do ufl Üniversitesi Dergisi SA 9 stanbul Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar stanbul 1965 SA 5 zmir Beklenen Mahalli dareler SA 23 Ankara 1991 SB SA 43 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Belgelerle Türk Tarihi Dergisi E stanbul Ege T p Dergisi SB 460 zmir Belleten SA 95 Ankara Ege Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi 1956 SA 267 Dergisi Bilim ve Teknik , 422/ Eki: zmir Dünya D fl Yaflam SA 13 Ankara Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1968 SA Bilim ve Ütopya zmir stanbul 1965 SA SC 203 E itim ve Bilim Biotech Ankara stanbul 1976 SA 56 IX

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Ekonomik Forum SB 57 Ankara 1994 SB 206 ktisat flletme ve Finans Eman Name Ankara stanbul 1986 SA SB 320 MKB Dergisi Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi stanbul 1997 SA 17 Ankara nfeksiyon Dergisi SA 59 zmir 1988 SA 42 F nönü Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi Felsefe Dünyas Ankara Malatya 1992 SA SB 238 F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi nsizyon Ankara Elaz 1998 SB SA 96 stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Finans Dünyas Dergisi stanbul stanbul 1993 SB SA 44 zmir Atatürk E itim Hastanesi 4 / Ek Say.2002 G zmir Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri 1963 SA 87 Dergisi Ankara 1996 SA 7 J Geriatri Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi Ankara University SB 132 Ankara G da SA 125 stanbul Journal of Pharmacy of Istanbul 1995 SB 392 University Gümrük Dünyas stanbul Ankara 1966 SA SB 87 Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi K Erzurum Kar nca SA 29 Ankara 1963 SB 50 H Kocatepe T p Dergisi Hacettepe Diflhekimli i Fakültesi Dergisi Afyon SA 33 Ankara Kubbealt Akademi Mecmuas SA 42 stanbul Harita Dergisi SA 30 Ankara Kulak Burun Bo az htisas Dergisi SA 373 stanbul Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi 1993 SB 132 Dergisi fianl urfa L 1995 SA 56 Liberal Düflünce Hasad Ankara Ankara 1997 SB SB 66 Hazine Dergisi Özel Say : Cumhuriyetin 80. Y l.2003 M Made in Turkey Ankara Ankara 1996 SA SB 10 HKM Jeodezi, Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Ankara 1989 SB SA 40 Matbaa & Teknik Hürriyet Gösteri stanbul stanbul X Marmara Medical Journal stanbul

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N 1998 SB SB 107 Mathematical & Computational Tarih ve Toplum Applications Ankara Manisa 1984 SB SB 43 Tekstil & Teknik Mesleki E itim Dergisi , stanbul Ankara 1985 SB SA 34 Trakya Üniversitesi Bilimsel Araflt rmalar Mikrobiyoloji Bülteni Dergisi: C Serisi Sosyal Bilimler Ankara Edirne 1966 SA SB 405 Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi Ö Öneri Edirne stanbul 1980 SA SB 142 Turkish Journal of Botany (Türk Botanik Dergisi) Ankara P 1985 SB 237 Popüler Tarih Turkish Journal of Chemistry stanbul Ankara 2000 SB SA 23 Turkish Journal of Engineering & R Environmental Sciences Reasürör Ankara stanbul 1986 SB SB 378 Turkish Journal of Medical Sciences S Ankara Sanat Tarihi Dergisi SB 304 zmir Turkish Journal of Physics SA 15 Ankara Selçuk letiflim SA 48 Konya Turkish Journal of Zoology (Türk Zooloji 1999 SB 311 Dergisi) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ankara Enstitüsü Dergisi SA 66 Konya Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1992 SA 42 Cemiyeti Mecmuas Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi stanbul Dergisi SA 78 Konya Türk Biyokimya Dergisi SA 1 Ankara Sendrom SA 7 stanbul Türk Dili , SB 92 Ankara Sigorta Dünyas , SA 60 stanbul Türk Dünyas Araflt rmalar SB 15 stanbul Sigorta Hukuku Dergisi SA 26 Ankara Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 1996 SA Solunum Ankara stanbul 1974 SA SB 296 Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi SSK Tepecik E itim Hastanesi Dergisi stanbul SA 47 zmir Türk Kültürü SA 2 Ankara Stratejik Analiz SA 166 Ankara Türk Kütüphanecili i 3 / Özel Say SB 177 Ankara 1987 SA 57 Türk Veteriner Hekimli i Dergisi T Ankara Tar m stanbul SB 162 stanbul XI

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Türk Veterinerlik ve Hayvanc l k Dergisi (Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences) Ankara 1986 SA 85 Türk Yurdu Ankara 1960 SB 27 Türkiye Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Dergisi Ankara 1999 SB 35 Türkiye'de Sanat , stanbul 1992 SB 6 V Van T p Dergisi Van 1995 SB 267 Varl k stanbul 1964 SB 152 Varl k 1144 / Kitap Eki stanbul 1964 SB 152 Vergi Dünyas stanbul 1982 SA 23 Vergi Sorunlar Dergisi , 172/ Eki.2003 Ankara 1978 SA 44 Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog stanbul 1985 SA 5 Viral Hepatit Dergisi Ankara 1995 SB 525 Y Yap stanbul 1973 SA 152 Yap Dünyas Ankara 1996 SB 341 Yerel Yönetim ve Denetim Ankara 1996 SA 58 Yo un Bak m stanbul 1998 SB 316 XII

13 000 (5) 000 GENEL KONULAR nternette Terörizm Mitolojisi. ngilizceden çeviren: Tuncay Birkan, 000 (1) Akay, O uz - Kayhan Erciyefl. A Dynamic Load Balancing Model For a Distributed System. Mathematical & Computational Applications 8(1-3) 2003, ss. ng. özet SB SA (2) 520, 000 E-CRM ile Aran z Nas l? Ekonomik Forum 10, , ss SB , (3) Erbafl, Mehmet - Hayati Tafltan. Say sal Haritalar n Internet-Intranet Ortam nda Sunumu ve Kullan m. Harita Dergisi 70(129) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 520 Cogito (34) 2003, ss SA , 300 Kurt, Ali hsan - Rahmi Nurhan Çelik. nternet Ortam nda Temel Jeodezik Hesaplamalar. HKM Jeodezi, Jeoinformasyon Arazi Yönetimi (88) , ss. Türkçe ve ng. özet. Mert, Muhit. Kelamc lar n Bilgi Tan mlar Üzerine Bir Tahlil Denemesi. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. ng. özet SB , 000 Sanal Sigortac l k. Reasürör (47) , ss SB , (4) fiimflek, Sedat. nternet Sitelerindeki Gürcan, Halil brahim. Haber Haberlerin Gündem Belirlemedeki Sitelerinde çerik ve Tasar ma Yönelik Etkileri Üzerine Uygulamal Bir De erlendirme Ölçütlerine Bir Çal flma. Selçuk letiflim 2(4) Yaklafl m. Selçuk letiflim 2(4) , ss. Türkçe ve ng , ss. Türkçe ve ng. özet. özet SB SB , 000, , 070 Gürdal, Oya - Levent Ertürk. Serüvende Say sal Ad mlar, "K sa Bir Öykü" Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050, 000 nternette Baz Önemli Tar msal Veri Kaynaklar. Derleyen: Yalç n Kaya, Hasad 18(212) , ss SB SB , , (6) Y lmaz, Orhan. Bilgisayar n Tarihi Geliflimi. Diyanet (145) , ss SC (7) Yüzer, T. Volkan. Bir letiflim Ortam Olarak nternet. Selçuk letiflim 2(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 1

14 010 B BL YOGRAFYA 020 (5) Karap nar, Fikret. Ürdün Üniversitelerinde Hadîs Alan nda Yap lan Tezler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2002, ss SA , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Akbulut, Mustafa. Türk Kütüphanecili i Dergisi / Türk Kütüphaneciler Derne i Bülteni, Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Aslan, Selma (Alpay) Türk Kütüphanecili i Dergisi, Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) At lgan, Do an. Türk Kütüphanecili i Dergisinin Yay n Yaflam ndaki Yeri. Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Chartier, Roger. "Metinlerin Dünyas ndan Okurlar nkine" [Söylefli] Konuflan: Levent Y lmaz, Cogito (34) 2003, ss SA Çukadar, Sami - Sönmez Çelik. nternete Dayal Uzaktan Ö retim ve Üniversite Kütüphaneleri. Do ufl Üniversitesi Dergisi 4(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) Gürdal, Oya. Alt n Y l n Yaflayan Türk Kütüphanecili i Dergisinden Yans malar. Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) Gürdal, Oya - Levent Ertürk. Serüvende Say sal Ad mlar, "K sa Bir Öykü" Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050, (8) Kesero lu, Hasan S. Okur Gözüyle TKDB ( ) / TK ( ) Dergisinin 50 Y l. Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (9) Kozak, Nazmi. Türk Kütüphanecili i Dergisinin Türkiye'de Yay nlanan Akademik Dergiler çerisindeki Yeri Üzerine Bir nceleme. Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050

15 020 (10) Türk Kütüphanecili i 16(3 / Sefercio lu, Necmeddin. Ellinci Özel Say ) , ss. Y l nda Türk Kütüphanecili i Dergisi. Türkçe ve ng. özet. Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel 1987 SA 57 Say ) , ss. Türkçe 020, 050 ve ng. özet SA , 050 Aruso lu, Sezai. Tercüme Bürosu ve 020 (11) fienalp, Leman. Türk Kütüphanecili i Dergisi Elli Yafl nda. Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (12) Tonta, Yaflar. Türk Kütüphanecili i Dergisi, Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet. Tercüme Dergisi ile lgili Bir Çal flma Türkçe A rl kl Olmal d r. Çeviribilim ve Uygulamalar Dergisi (12) , ss. Fr. ve Türkçe özet SA 7 410, 050 Aslan, Selma (Alpay) Türk Kütüphanecili i Dergisi, Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , 050 At lgan, Do an. Türk Kütüphanecili i Dergisinin Yay n Yaflam ndaki Yeri. Türk 020 (13) Türk Kütüphanecili i Dergisinin 50 Y ll k Serüveni ( )" Sempozyumu. Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss SA , 050 Y lmaz, Mehmet Nuri. "Araflt rmaya Yat r m Gelece e Yat r md r" [Röportaj] Röportaj: Yaflar Çolak, Diyanet (145) , 5-9. ss SC 6 297, 020 Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050 Gürdal, Oya. Alt n Y l n Yaflayan Türk Kütüphanecili i Dergisinden Yans malar. Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Akbulut, Mustafa. Türk Kütüphanecili i Dergisi / Türk Kütüphaneciler Derne i Bülteni, Gürdal, Oya - Levent Ertürk. Serüvende Say sal Ad mlar, "K sa Bir Öykü" Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050, 000 3

16 Kesero lu, Hasan S. Okur Gözüyle TKDB ( ) / TK ( ) Dergisinin 50 Y l. Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050 Kozak, Nazmi. Türk Kütüphanecili i Dergisinin Türkiye'de Yay nlanan Akademik Dergiler çerisindeki Yeri Üzerine Bir nceleme. Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Savran, Ferhan. Kaynaklar K t Olan Çiftçilere Ulaflmada Etkin Bir Yaklafl m: Sivil Toplum Örgütleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40(1) 2003, ss. ng. ve Türkçe özet SA , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Sefercio lu, Necmeddin. Ellinci Y l nda Türk Kütüphanecili i Dergisi. Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , (1) Akarsu, Hikmet Temel - Ekin Aksu. Yeni Bir Yay nevi: Artemis. Varl k. 70(1144 / Kitap Eki-128) , ss. fienalp, Leman. Türk Kütüphanecili i Dergisi Elli Yafl nda. Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB , 330 Tonta, Yaflar. Türk Kütüphanecili i Dergisi, Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA ss. 020, SB , 920 Türk Kütüphanecili i Dergisinin 50 Y ll k Serüveni ( )" Sempozyumu. Türk Kütüphanecili i 16(3 / Özel Say ) , ss SA SA , , (2) Arma an, Ahser. Bas n flletmelerinin Süreç çinde Çat flma Olgusuna Yaklafl m. Selçuk letiflim 2(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 070 (3) Arolat, Osman Saffet. 40 Y ld r Heyecan n Yitirmeyen Gazeteci [Söylefli] Konuflan: Murat Bayar, Finans Dünyas (157) , 070 (4) Balta, Nevin. Osmanl Devleti'nde Yenileflme Düflüncesi ve Tasvîr-i Efkâr. Türk Dili 83(606) , ss. 4

17 070 (5) 070 (9) Çelik, Ejder. De iflen fiartlar n Fikir fiahingözlü, Gazetesi: Tasvîr-i Efkâr. Türk Dili 83(606) , ss SA SB Kemal. Say n Perihan Ma den'in "Sevgili Küllük" Adl Yaz s Hakk nda Notlar. Varl k. 70(1144 / Kitap Eki-128) , ss. 070 (10) Çetintafl, Mesut. Tasvîr-i Efkâr' n fieker, Mustafa. Haber Söylemi Yay mland Düflünce klimi: çinde Yap land r lm fl Örtülü fiinasi'nin Düflünce Dünyas. Türk Nesnellik hlalleri. Selçuk letiflim Dili 83(606) , ss. 2(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , 070, (6) Evre, Bülent. 1930'lu Y llarda Türkiye Bas n ve K br s. Tarih ve Toplum 39(229) , ss SB , 950 Gürcan, Halil brahim. Haber Sitelerinde çerik ve Tasar ma Yönelik De erlendirme Ölçütlerine Bir Yaklafl m. Selçuk letiflim 2(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , , 070 fiimflek, Sedat. nternet Sitelerindeki Haberlerin Gündem Belirlemedeki Etkileri Üzerine Uygulamal Bir Çal flma. Selçuk letiflim 2(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000, 070 Terkan, Banu. Yaz l Bas nda Kad n maj. Selçuk letiflim 2(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 070 (7) 070 (11) Medyan n Krizi Krizin Medyas. Ya basan, Mustafa. Yerel Medyan n Medya Nereye? [Panel] ktisat Etkinli i (Elaz li Örne i) F rat flletme ve Finans 18(202) , Üniversitesi Sosyal Bilimler ss. Türkçe ve ng. özet. Dergisi 13(1) , ss SA 57 Türkçe ve ng. özet SA (8) Özüpek, M. Nejat. Halkla liflkiler 070 (12) Faaliyetleri ve Bas n. Selçuk Y lmaz, Hasan. AKP ktidar ve Arap letiflim 2(4) , ss. Medyas n n Bak fl. Stratejik Analiz Türkçe ve ng. özet. 3(33) , ss SB , SB , 320 5

18 100 FELSEFE VE PS KOLOJ Sa lam, Nuri. Yaz n n Çekimi. Cogito (34) 2003, ss SA , 100 Teoman, fiaban. Bilim, Bilme Arzusundan Do ar [Söylefli] Biotech 2(3) 2003, ss SB , METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Alatl, Alev. 2. Ayd nlanma Ça, Yeni Dünya Düzeni ve Kültler (21) , ss SA SB , (8) 110 (2) Deleuze, Gilles. Üstinsan: Diyalekti e Karfl. Frans zcadan Çeviren: Turhan Ilgaz, Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, ss SA (3) Erbay, Mutlu. Varl k Bilim ve Sanat liflkisi. Türkiye'de Sanat (48) , ss SB 6 110, (4) Heide, Lenzer. Avrupa Nihilizmi. Almancadan Çeviren: Oruç Aruoba, Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, ss SA (5) Heidegger, Martin. Nietzsche'nin Platonculu u Tersine Çevirmesi. Almancadan Çeviren: Oruç Aruoba, Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, ss SA (6) Korkmaz, Ömer. Tarihsel Süreç çerisinde Evrensellik Düflüncesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(3) , ss SA , (7) Korlaelçi, Murtaza. Varl k ve Öz. Felsefe Dünyas (37) , ss. Yavuz, Hilmi. Nietzsche ve Bengidönüfl. Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, ss SA (9) "Zaman-Atom Ö retisi" Almancadan Çeviren: Dürrin Tunç, Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, ss SA EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Akafl, Cem. Bir Kantç Daha Öldü. Cogito (34) 2003, ss SA 12

19 120 (2) Yalç n, fiahabettin. Kant'ta Daldeniz, Elif. Zerdüflt: Tiksinti Matemati in Felsefi Temelleri. Duymayan nsan. Cogito (25 / Özel Felsefe Dünyas (37) , Say : Nietzsche) 2001, ss ss SA SA , (3) 120 (9) Ekici, Arma an. Yanl fl Seçimler Zinciri. Cogito (34) 2003, ss SA (4) Ertürk, smail. Yuvaya Uzakl k. Cogito (34) 2003, ss SA , 300 Yalç n, fiahabettin. The Problem of Inner Sense in Kant's First Critique. Akademik Araflt rmalar Dergisi 4(15) , ss. Türkçe özet SA BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) 120 (5) Günday, fieref. Özel Dil Tart flmas. Göle, Münir. Kaçmay Seçmek. Felsefe Dünyas (37) , Cogito (34) 2003, ss ss. ng. özet SA SA 7 120, (6) 140 (2) Ilgaz, Turhan. Yer Seçmek. Cogito (34) 2003, ss SA Köktürk, Milay. Ak l Elefltirisi'nden Kültür Elefltirisi'ne: Sembolik Formlar Felsefesi. Felsefe Dünyas (37) , ss. Alm. özet SA (7) Mentefl, Murat. Can Çekiflmenin Déjá Vu'sü. Cogito (34) 2003, ss. Reçber, M. Sait. Tanr ve Ahlâkî 1996 SA Do rular n Zorunlulu u. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. ng. özet SB (8) 210, 140 fiengör, A. M. Celâl. Nietzsche ve 'Akla' syan. Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, ss. 140 (3) 1996 SA 12 Tafldelen, Demet Kurto lu Kierkegaard'da Varoluflçu Mant k Olarak "ya/ya da" Hegel'in Mant ile

20 Benzerlikler ve Farkl l klar. Felsefe Dünyas (37) , ss SA (4) Öncü, Kenan. Die Funktion der Intertextualität in Christa Wolfs Erzählung "Störfall. Nachrichten Eines Tages" F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (4) Yaren, M. Tahir. Sezgi. Felsefe Dünyas (37) , ss. ng. özet SA (5) Sayar, Kemal. Afl nan Kimlikler, Da lan Kiflilikler: Benlik, Kiflilik ve 150 PS KOLOJ 150 (1) Arda, It r. [Christoph Reuter'in "Silah m Hayat md r; ntihar Sald r lar Bir Fenomenin Psikolojik Profili" Adl Eseri Üzerine] Cogito (34) 2003, ss SA , 300 Kiflilik Bozukluklar Üzerine Kültürel Bir Okuma. Dîvân lmî Araflt rmalar 7(13) , ss. ng. özet SA (6) Seçer, Zarife fiahin. Okulöncesi Dönemdeki Çocuklar n Cinsel Kimlik Alg s Kazan m n n Baz De iflkenler 150 (2) Aç s ndan Karfl laflt r lmal Olarak Erdem, Tuncer. Seçimlerimizi ncelenmesi: Örnek Olay Araflt rmas Etkileyen "Çocuk" Cogito (34) 2003, (Konya li Örne i) Selçuk ss. Üniversitesi Sosyal Bilimler 1996 SA 12 Enstitüsü Dergisi (7) 2002, ss. Türkçe ve ng. özet SA 42 Geyisi, Erhun. Bilgi Sezgi Özlem: 150 Biri Uzun Öbürü Belki K sa ki Yüzy l n Biriktirdikleri. Cogito (34) 2003, ss. 150 (7) 1996 SA 12 Teoman, Ali. Patolojik Bir Vaka 300, 150 Olarak Meslek Seçimi. Cogito (34) 2003, ss SA (3) 150 Kierkegaard, Soren. Kiflilik Gelifliminde Estetik ve Etik Aras ndaki Denge. ngilizceden çeviren: Bülent Oral Do an, Cogito (34) 2003, ss SA , SA , (8) Tunç, Ayfer. Evlat Olmaktan Hareketle: Annelik. Cogito (34) 2003, ss.

21 160 MANTIK Programlar ve Ders Kitaplar Üzerinde Karfl laflt rmal Bir Göle, Münir. Kaçmay Seçmek. Cogito (34) 2003, ss SA , (1) nam, Ahmet. 'Türkiye'de Mant k Nerede?' Sorusu Ifl nda Teo Grünberg'in Mant k Çal flmalar. Bilim ve Ütopya (103) , ss SC (2) Köz, smail. Modal Mant k'ta 'Strict Implication-Material Implication' (S k Gerektirme-Maddî Gerektirme) Teorisi. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. ng. özet. De erlendirme) Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. ng. özet SB , 200, SB SA , (3) Kurt, Adnan. Simplex Sigillum Veri. Cogito (34) 2003, ss SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Cevad, Ahmed. "Ahlâk Sohbetleri" Yay na Haz rlayanlar: dil Kürflat, Tevfik Temelkuran, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (71) , ss SB Çiçek, Hasan. Karl Jaspers'in Siyaset Anlay fl nda "Politik Suç" Kavram. Felsefe Dünyas (37) , ss. Alm. özet. E ri, Osman. E itimin Genel Amaçlar Aç s ndan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. ng. özet SB , 200, (2) Güzeldemir, M. Erdal. Bilimsel Araflt rmalar n ve Bilimsel Yaz lar n Etik Aç dan Sorgulanmas. Sendrom 15(1) , ss. ng. özet. Akgemci, Tahir - fievki Özgener. Türkiye'de fl Ahlâk n n Tarihsel Geliflimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2002, ss SB SA , 170 Kierkegaard, Soren. Kiflilik Gelifliminde Estetik ve Etik Aras ndaki Altafl, Nurullah. Felsefenin Temel Sorular Ba lam nda Orta Ö retimde Felsefe Ö retimi ve Din Kültürü-Ahlâk Bilgisi Ö retimi liflkisi (Ö retim 9 Denge. ngilizceden çeviren: Bülent Oral Do an, Cogito (34) 2003, ss SA , 170

22 170 (3) Kavak, Özgür. Modernizmin Önce Zarar Verme: Biyoteknoloji ve Dönüfltürücü Etkisi: Seyyid Ahmed Gen Mühendisli i Uygulamalar n n Han ve Ahkâm n Dünyevileflmesi. Eti i. Biotech 2(3) 2003, ss. Dîvân lmî Araflt rmalar 8(14) 2002 SB , ss. ng. özet (4) Turan, Halil. Yararc Etik: Bir Temel Aray fl. Felsefe Dünyas (37) , ss SA SA , 180, ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 2000 SA , 890, 950 Akbafl, Muhsin. Holocaust Problemi ve Tanr : Teolojik ve Felsefî Cevaplar. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. ng. özet SB , (1) Çakmak, E. Efe. Göz Önünde Olmak, Gizlenmek: Bir Alt n Kural Üzerine. Cogito (34) 2003, ss SA SA (2) Çetinkaya, Bayram Ali. hvân- Safâ Felsefesinde Say lar n Gizemi Üzerine Bir Çözüm Denemesi. Felsefe Dünyas (37) , ss. ng. özet SA 7 180, (3) Fazl o lu, hsan. Osmanl Felsefe- Biliminin Arkaplan : Semerkand Matematik-Astronomi Okulu. Dîvân lmî Araflt rmalar 8(14) , ss. ng. özet SA SA , 520, , 180, (4) Kaya, M. Cüneyt. Yunanca Düflünce, Arapça Kültür: Ba dat'ta Yunanca- Arapça Çeviri Hareketi ve Erken Abbasi Toplumu. [Dimitri Gutas' n Ayn Adl Eseri Üzerine] Dîvân lmî Araflt rmalar 8(14) , ss. ng. özet. Korkmaz, Ömer. Tarihsel Süreç çerisinde Evrensellik Düflüncesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(3) , ss SA , (5) Ksenophon Sokrates'ten An lar'dan. Cogito (34) 2003, ss. 180 (6) Lynch, Sandra. Aristoteles ve Derrida'da Dostluk ve Dost Seçimi. Cogito (34) 2003, ss SA Marafl, brahim. Tokatl Molla Lütfi: Hayat, Eserleri ve Felsefesi. Dîvân lmî Araflt rmalar 8(14) , ss. ng. özet. 10

23 180 (7) 190 (6) Ökten, Kaan H. Aristoteles'in "Seçimi": Prohairesis. Cogito (34) 2003, ss SA SA MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Alkor, Can - Enis Batur. "Tehlikeli Bir Adam" Nietzsche Üzerine Söylefli. Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, ss SA (2) Aruoba, Oruç. Nietzsche'yi Anlamak. Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, ss. Büyük Politika. Almancadan çeviren: Dürrin Tunç, Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, ss. 190 (7) Crépon, Marc. Nietzsche'nin Yaflam : Bir Zamandizin. Frans zcadan çeviren: Ifl k Ergüden, Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, ss SA , (8) Deleuze, Gilles - Michel Foucault. Nietzsche'nin Tüm Yap tlar na Girifl. Frans zcadan çeviren: Ifl k Ergüden, Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, ss SA SA (9) Edelman, Bernard. Nietzsche: Kay p 190 (3) Bataille, Georges. Nietzsche'nin Gülüflü. Frans zcadan çeviren: Erdem Gökyaran, Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, ss. Bir K ta. Frans zcadan çeviren: Ferhat Taylan, Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, ss SA SA (10) 190 (4) Behler, Ernst. Yirminci Yüzy lda Nietzsche. ngilizceden çeviren: Kemal Atakay, Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, ss SA Erdem, H. Haluk. Karl Jaspers Felsefesinde nsan Problemi. Felsefe Dünyas (37) , ss. Alm. özet SA (11) 190 (5) Horkheimer, Max - Theodor W. Blanchot, Maurice. Nietzsche ve Adorno - Hans George Gadamer. Parçal Yaz. Frans zcadan çeviren: Nietzsche ve Biz. Frans zcadan Ömer Aygün, Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, ss SA çeviren: Ifl k Ergüden, Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, ss SA

24 190 (12) De erlendirme) Ankara Üniversitesi "Kemgözlü Bilgelik", "Oklar": Deyifller lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) ve De inifller. Almancadan çeviren: 2003, ss. ng. özet. Oruç Aruoba, Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, 1970 SB ss. 370, 200, SA (1) Aslan, Adnan. The Question of 190 (13) Ranking Religions. Akademik Nietzsche: Trajik Esinli Yalvaç. Araflt rmalar Dergisi 4(15) Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) , ss. 2001, 5-8. ss. Türkçe özet SA SA , (14) Sloterdijk, Peter. Kentauros Yaz n. Almancadan çeviren: Mustafa Tüzel, Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, ss SA SB , 200, 170 E ri, Osman. E itimin Genel Amaçlar Aç s ndan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. ng. özet. 190 (15) 207 H ristiyanl kla ilgili e itim, Turan, Güven. Nietzsche ile araflt rma Atefllenen mgelem. Cogito (25 / Özel Say : Nietzsche) 2001, Akdo an, Bayram. Türk Din 265. ss. Mûsikîsinin Anadolu'da Do uflu ve 1996 SA 12 Tarihî Seyri Hakk nda Baz 190 Mülâhazalar. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 190 (16) Yalç n, fiahabettin. Kant'ta 2003, ss. ng. özet SB 582 Matemati in Felsefi Temelleri. 780, 207 Felsefe Dünyas (37) , ss SA DO AL (DO AYA 190, 120 DAYANAN) D NB L M 210 (1) 200 D N Reçber, M. Sait. Tanr ve Ahlâkî Do rular n Zorunlulu u. Ankara Nurullah. Felsefenin Temel Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. ng. özet. Altafl, Sorular Ba lam nda Orta Ö retimde Felsefe Ö retimi ve Din Kültürü-Ahlâk Bilgisi Ö retimi liflkisi (Ö retim Programlar ve Ders Kitaplar Üzerinde Karfl laflt rmal Bir SB , 140

25 210 (2) 297 (2) Türer, Celal. Whitehead'in Tabiatç Ahmad, Ziuaddin. Riba Teorisi. Teizmi: Din ve Bilimin Uzlaflt r lmas. Çeviren: Ali R za Gül, Ankara Felsefe Dünyas (37) , Üniversitesi lâhiyat Fakültesi ss. ng. özet SA 7 Dergisi 44(1) 2003, ss SB HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Akbafl, Muhsin. Holocaust Problemi ve Tanr : Teolojik ve Felsefî Cevaplar. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. ng. özet. 297 (3) Akbulut, lhan. slam Hukukunda Suçlar ve Cezalar. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 52(1) 2003, ss SA (4) 1970 SB 582 Akman, Nuriye. "Lebbeyk Kelimesine 290, 180 Bay l yorum, nsan Rehabilite Ediyor!" Art k Kendi çimde Gezmek 290 (2) stiyorum! [Hac Yolculu u Üzerine Do an, Recai. [Trees Andree ve Söylefli] Konuflan: Muhsin Öztürk, Eman Name (3) , ss. Gerard van Tillo'nun "Öykülerde Anlat lan Çocuklar ve Allah" Adl Eseri Üzerine] Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss SB (3) Kara, Zuhal Karahan. Tek Tanr l Dönem Öncesi Dinlerde Ölümden Sonra Yaflam Düflüncesi. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 10(4) , ss SA slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Afyoncu, Erhan. Osmanl lar Döneminde HAC. Eman Name (3) , ss SB , SB Akyavafl, Beynun. Ya Hazreti Mevlânâ. Kubbealt Akademi Mecmuas 32(1) , ss SA , (5) Akyürek, Süleyman. Cumhuriyet Döneminde Din E itimi Ö retmeni Yetifltirme ve stihdam. Akademik Araflt rmalar Dergisi 4(15) , ss SA , (6) Atay, Hüseyin. Menhecu't-Tecdidi'l- Cezri fi Fehmi'l- slam [Metin Arapçad r] Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss SB

26 297 (7) 297 (11) Atefl, Abdurrahman. Keflfü'l-Esrâr: Bilimsel Tefsir Hareketinin XIX. As rdaki lk Muharriki. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. ng. özet SB , (8) Bayar, Mehmet Emin. Allah ve Yarat klar n Sevmek. Diyanet (145) , ss SC Baykan, Ali R za. Kurban Hayvan Kesim Yerleri ve Çevresel Aç dan Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. Diyanet (145) , ss SC 6 390, SB , 297 Dölek, Adem. Hadîsler Ifl nda Haset Hastal ve Psikoterapi. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 10(4) , ss SA 56 Ekinci, Abdullah. Ortado u'da Ortaya Ç kan Heterodoks Ak mlar n Tarihsel Arka Plan. Türk Dünyas Araflt rmalar (141) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 El-Câbirî, M. Âbid. Gazâlî Düflüncesinin Temel Unsurlar ve Çeliflkileri. Çeviren: Mesut Okumufl, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. 297 (9) Bedir, Ahmet - Hasan Hüseyin Tunçbilek. Harut ve Marut ki Melek mi? Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 10(4) , ss. Türkçe özet SA (12) Erdem, H. Sabri. Ma'nevî S fatlar Üzerine. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. ng. özet SB (10) Çiçek, Hasan. Kadîm Üç Felsefe Problemi Ba lam nda Mevlana'n n Mesnevî'sinde Metaforik Anlat m. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. ng. özet SB Demirci, Mehmet. Merkez Efendi'nin Yetiflti i Kültür Çevresi. Kubbealt Akademi Mecmuas 32(1) , ss SA , 297, (13) Eren, Mehmet. Kad nlar n Hadis lmine Katk lar. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. ng. özet SB (14) Gürdo an, Nazif. Kutsal Gelene in Kutlu fiehirleri. Eman Name (3) , ss SB

27 297 (15) 297 (21) Halid, Detlev. Neo-Mutezilizm'in Baz Tezahürleri. Çeviren: Mahmut Ay, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. Kelefl, Ekrem. S nav. Diyanet (145) , ss SC SB (22) 297 Kesler, Muhammed Fatih. Kur'ân- Kerim'de Hz. Peygamber'e Hitaplar. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. ng. özet. 297 (16) Karagöz, smail. Kur'an- Kerim'in fiifresi mi Var? Diyanet (145) , ss SB SC (23) 297 (17) Kitapç, Zekeriya. Hz. Muhammed'in Karap nar, Fikret. Ürdün Üniversitelerinde Hadîs Alan nda Yap lan Tezler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2002, ss SA , (18) Kavak, Özgür. Kur'ân ve Tarihselcilik [fievket Katan' n Ayn Adl Eseri Üzerine] Dîvân lmî Araflt rmalar 8(14) , ss SA , 900 Külli Risalet Davas nda Müslüman Türklerin Manevi Yeri Hadislerin Ortaya Koydu u Baz Gerçekler. Türk Dünyas Araflt rmalar (141) , ss SA (19) Kavak, Özgür. Modernizmin Dönüfltürücü Etkisi: Seyyid Ahmed Han ve Ahkâm n Dünyevileflmesi. Dîvân lmî Araflt rmalar 8(14) , ss. ng. özet SA , 180, SB (24) Koçkuzu, A. Halim. Abdullah Draz ve 'La Morale du Koran' Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2002, ss SA , (25) Köprülü, Fuat. slâmi limler. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (71) , ss. 297 (20) Kavakl o lu, Mahmut. Nebevî Sünnet'te Bilginin ( lim), Fikir-Söz ve Eylemden Önceli i Üzerine. Öneri 5(19) , ss. ng. özet SB (26) Küçükaflç, Mustafa S. lahi Yolculuk. Foto raflar: Ö. Faruk Aksoy, Mustafa Aksay, Eman Name (3) , ss SB

28 297 (27) 297 (33) Massignon, Louis. slâm Düflüncesinde Zaman. Çeviren: Muhsin Akbafl, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss SB (34) 297 (28) Mehmedo lu, Ali Ulvi - Kim Heon Choul. Conversion Motifs: A Study of Present-day South Korean Converts to Islam. Akademik Araflt rmalar Dergisi 4(15) , ss. Türkçe özet. Salman, Yüksel. Hayat Anlamak ve Ölüme Haz rlanmak. Diyanet (145) , ss SC fientürk, Lütfi. Tevbe Günahlar n Silinmesine Sebeptir. Diyanet (145) , ss SC (35) 1999 SA 17 Tunçbilek, Hasan Hüseyin. Ebû 297, 300 Bekir Bâk llâni Hayat ve Baz Kelâmî Görüflleri. Akademik Araflt rmalar 297 (29) Dergisi 4(15) , Mert, Muhit. Kelamc lar n Bilgi ss. ng. özet. Tan mlar Üzerine Bir Tahlil 1999 SA 17 Denemesi. Ankara Üniversitesi 297, 920 lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. ng. özet SB , (30) Mustafa Sabri Efendi. Diyanet (145) , ss SA SC 6 297, , (36) Üstüner, Ali Cengiz. Medrese: stanbul Medreseleri. Türk Dünyas Araflt rmalar (141) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (31) 297 (37) Özhan, Ahmet. 'Ravza-i Yaman, Ahmet. slam Hukuk Mutahhara'da Aflktan Baflka Bir fiey Miras n Alg lama ve Uygulama Konuflulmaz. Röportaj ve Foto raflar: Yöntemi Üzerine. Dîvân lmî Yalç n Çetinkaya, Eman Name (3) Araflt rmalar 7(13) , , ss ss. ng. özet SB , SA (32) Saklan, Bilal. Hicri IV. Miladi X. As r Sufilerinin Hadis limleriyle lgileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2002, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (38) Y lmaz, Mehmet Nuri. "Araflt rmaya Yat r m Gelece e Yat r md r" [Röportaj] Röportaj: Yaflar Çolak, Diyanet (145) , 5-9. ss SC 6

29 297 (39) 300 (4) Yi it, Yaflar. Darg nl k ve Darg nlar Bar flt rman n Dinî Boyutu. Diyanet (145) , ss SC SB , 380 Aydo an, Filiz. Kitle Kültürü ve Sirk Kültürü. Selçuk letiflim 2(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (5) 300 TOPLUM B L MLER Aysevener, Kubilay. nsan ve Do a liflkisi Üzerine. Felsefe Dünyas 300 (1) Akp nar, Burhan - Bahad r Köksalan. Ola anüstü Haller ve Okul. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 Arda, It r. [Christoph Reuter'in "Silah m Hayat md r; ntihar Sald r lar Bir Fenomenin Psikolojik Profili" Adl Eseri Üzerine] Cogito (34) 2003, ss SA , 300 Arg n, fiükrü. Sol Melankoli, Aktif Unutma ve Yeni Bir Bafllang ç. Birikim (165) , ss SB , SB (2) 300 Atabek, Nejdet. Propaganda ve Toplumsal Kontrol. Selçuk letiflim 2(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (3) Ayd n, Cemil. Modern Japon Tarihinde Bat Karfl tl : Ôkawa Shûmei'nin Asyac l k Düflüncesi. Dîvân lmî Araflt rmalar 7(13) , ss. ng. özet SA (37) , ss. ng. özet SA (6) Ba l, Mazhar. Klasik Fizik (Newton Paradigmas n n) lkeleri Ba lam nda Modern Bilincin ve ktidar n mkanlar : Özgürlük ve Yetkinlik. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(3) , ss. Türkçe özet SA (7) Beckford, James A. 20. Yüzy l n kinci Yar s nda Din Sosyolojisi. Çeviren: hsan Çapc o lu, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 44(1) 2003, ss. 300 (8) Bora, Tan l. Taraftar m Tak m n Seçer, Tak m m Taraftar... ve Taraftar Asl nda Neyi Seçer? Cogito (34) 2003, ss SA Canöz, Kadir. Tutum Oluflturma Etkinli i Olarak Lobicilik. Selçuk letiflim 2(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Artuklu İlahiyat Bilimleri Dergisi Journal of Artuklu Academia Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Celal Bayar Üniversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2011 Cilt :9 Sayı :2 PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Yrd. Doç. Dr. Selim ALTINTOP Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM 2002/2, Vol: I, Issue: 2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/4 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/3 Türkiye

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/07 Türkiye

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı