OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL"

Transkript

1 OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

2 Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler Yumuºak Yolverici (Soft Starter) Baðlantý ªemalarý Opsiyon Kartlar Terminaller START ve STOP Parametreleri Motor ve Starter Korumalarý Ön Panel LED Göstergeleri Keypad LCD Göstergeleri Parametre Ayarlarý Görüntü Modu Ana Parametre Ayarlarý Start Parametrelerin Ayarlanmasý Stop Parametre Ayarlarý Dual Adjustment Parametre Ayarlarý Enerji Koruma Parametre Ayarlarý Hata Parametre Ayarlarý I/O Programlama Parametre Ayarlarý Haberleºma Parametre Ayarlarý Service Mod Ýstatistik Bilgilerin Silinmesi Devreye Alma Prosedürü Baºlangýç Eðrileri ile Ýlgili Örnekler Hafif yük-pompalar,fanlar vb Özel Çalýºma (Dual Adjustment Kullanýmý) Soft Starter ýn Kullaným Alanlarý Uygulama Örneði Asenkron Motor Kontrolu Sürücü Devrenin Genel Tanýtýmý Dogrultucu Doðru Gerilim Filtreleri Evirici Darbe Geniºlik Modülasyonu Asenkron Motor Kontrol Yöntemleri Açýk Çevrim Vektör Kontrolu Asenkron Motorun Konum Geri Beslemesiz (Sensorless) Vektör Kontrolu Asenkron Motorun Full Vektör Kontrolu L300P Hitachi Hýz Kontrol Ünitesi L300P Güç Baðlantýsý Baðlantý Terminalleri Kontrol Devresi Terminal Baðlantýsý Dijital Operatör Paneli Ýle ݺlem Yapma ݺlem Prosedürü (Panel Üzerinden) /04 /2004 Sayfa No : 1

3 4.6 Butonlarýn Tanýmlamalarý Geniºletilmiº Paramterelerin Ayarlanmasý L300P Parametre Deðerlerinin Ayarlanmasý A Grubu Geniºletilmiº Parametre Modu Basit Parametre Ayarlarý Analog Giriº Ayarlarý Kademeli hýz ayarý V/F Karakteristik DC Frenleme Frekans Baðýntýlý Fonksiyonlar PID Kontrol B Grubu Geniºletilmiº Parametre Modu Tekrar Start Modu Tekrar Start Modu Aºýrý yük Sýnýrlamasý Çýkýº Terminal Konfigürasyonu Software Kilit Modu SJ100 Hitachi Hýz Kontrol Ünitesi SJ100 Güç Baðlantýsý Baðlantý Terminalleri Kontrol Devresi Terminal Baðlantýsý Dijital Operatör Paneli Ýle ݺlem Yapma ݺlem Prosedürü (Panel Üzerinden) Butonlarýn Tanýmlamalarý Geniºletilmiº Paramterelerin Ayarlanmasý SJ100 Parametre Deðerlerinin Ayarlanmasý A Grubu Geniºletilmiº Parametre Modu Basit Parametre Ayarlarý Analog Giriº Ayarlarý Kademeli hýz ayarý V/F Karakteristik DC Frenleme Frekans Baðýntýlý Fonksiyonlar PID Kontrol AVR ( Otomatik Voltaj Regülasyonu) Hýzlanma ve Yavaºlama Fonksiyonlarý B Grubu Geniºletilmiº Parametre Modu Tekrar Start Modu Aºýrý yük Elektronik Termal Alarm Ayarý Aºýrý yük Sýnýrlamasý Software Kilit Modu Çeºitli Ayarlar C Grubu Geniºletilmiº Parametre Modu (Akýllý Terminal Giriºleri) Giriº Terminal Konfigürasyonu Çýkýº Terminal Konfigürasyonu H Grubu Geniºletilmiº Parametre Modu (Sensörsüz Vektör Kontrol) PID Kontrol /04 /2004 Sayfa No : 2

4 6.1 Genel Taným Hitachi PID Kontrol P : Oransal Control I : Integral Kontrol D: Türevsel Kontrol PID Kontrol PID Parametrelerin Ayarlanmasý Kullaným ªekli Parametre ve Yapý Kontrol Modu Parametreler Sapmanýn Hesaplanmasý Referans Giriº Giriº Geribesleme ve PID Performans Aralýðý Scale Conversýon PID Kontrolü Ýçin Gerekli Parametrelerin Özeti Uygulama Örneði Mode Ayarý ( Referans & Geribesleme) Scale Conversýon Oransal Ayarý Dijital Giriº Sinyali Ýle Referans Deðeri Her Bir Kazancýn Ayarlanmasýna Örnek (Kp & Ti) Genel Önlemler Uygulama Örnekleri /04 /2004 Sayfa No : 3

5 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler * Asenkron motorun 1 Faza indirgenmiº eºdeger devresi : R s j x s j x r R r V s I s I Fe R Fe E s I j x m I r R r s 1 s R r s ªekil 1. Asenkron makinanýn bir faza indirgenmiº eºdeðer devresi Yukarýda yer alan eºdeðer devredeki elemanlarýn karºýlýk geldiði fiziksel aºaðýdaki gibidir: büyüklükler j R s x s R r j R Fe x r : Stator bir faz sargýsýnýn omik direnci : Stator bir faz sargýsý kaçak reaktansý : Statora indirgenmiº rotor bir faz omik direnci : Statora indirgenmiº rotor bir faz kaçak reaktansý : Demir kayýplarý direnci j x m 1 s R r s : Faydalý hava aralýðý akýsýný oluºturan endüktansýn reaktansý : Motorun milinden alýnan aktif gücü modelleyen direnç. I s I r I 0 I I Fe : Stator bir fazýna iliºkin akým : Statora indirgenmiº rotor bir faz akýmý : Motor boºta çalýºma akýmý : Mýknatýslama akýmý : Demir kayýplarý akýmý 17 /04 /2004 Sayfa No : 4

6 Temel Baðýntýlar : fs = fr + f mil fs : Statora uygulanan gerilimin frekansý fr : Rotorda endüklenen gerilimin frekansý fmil : Milin dönme frekansý Kayma : ns n s n : Mil devir hýzý. n :Senkron devir hýzý n s Endüklenen Moment: : M e Rr 3 s 1 2 pn 60 s R s V 2 2 s R r xs xr s 2 s Endüklenene aký : s K E f s Buna göre motorda endüklenen momentin hýza baðlý deðiºimi V f s s R s K s I s j 2 L s f s 17 /04 /2004 Sayfa No : 5

7 RVS DN 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter) KULLANIM KILAVUZU Ver /04 /2004 Sayfa No : 6

8 2.1 Baðlantý ªemalarý 1 Kontrol Beslemesi 2 ile Kontrol Giriºleri 3 ayný kaynaktan 4 besleniyor ve Nötr 5 terminal 21 e 6 baðlanýyor Kontrol Beslemesi ile 2 Kontrol Giriºlerin 3 beslemesi ayrýdýr. 4 Nötr terminal 21 e 5 baðlanýr DÝKKAT Terminal 19 ve terminal 21 in yanlýº baðlanmasý durumunda soft-starterin çalýºmasý bozulabilir ve motorun zarar görmesine sebep olabilir. 1 Kontrol Beslemesi ile 2 Kontrol Giriºlerin 3 beslemesi ayrýdýr. 4 5 Y tipi N lü 6 topraklama için 7 terminal 21 e Nötr 8 baðlanýr. 9 - Y tipi N süz - topraklama için - terminal 21 e toprak 21 baðlanýr. Diðer sistemler için terminal 21 açýk býrakýlýr Terminal 21 e Nötr baðlý deðilse Dýº Hata Giriºini (terminal 19) kullanmayýn. 17 /04 /2004 Sayfa No : 7

9 1.Baºlama, Yumuºak Durma ve Durma butonlarý, Kontrol Beslemesi ve Kontrol Giriºleri için tek besleme kaynaðý. Eðer Yumuºak Durma kullanýlmayacaksa terminal 4 ile 5 kýsa devre edilir. Acil durdurma ve/veya yumuºak durdurma terminal 1-4 arasýna baðlanýr 2. Baºlama Durma butonlarý, Kontrol Beslemesi ve Kontrol Giriºleri için ayrý besleme kaynaðý. Eðer Yumuºak Durma kullanýlmýyorsa terminal 4 ile 5 kýsa devre edilir. 3. C kapandýðýnda motor yumuºak yol alýr, C açýldýðýnda motor hemen durur. 17 /04 /2004 Sayfa No : 8

10 4. C kapandýðýnda motor yumuºak yol alýr, C açýldýðýnda motor yumuºak durur. 5. C ile motor yumuºak yol alýr ve durur. C1 acil durdurma gibi davranýr. 6. C kapatýlarak Enerji Koruma,Düºük Hýz veya Reset aktif edilir. (Reset için kullanýlýyorsa C acil 7. C kapatýlarak Çift Düzen, Ters Dönme veya Reset aktif edilir. 17 /04 /2004 Sayfa No : 9

11 8. Dýº Hata Rölesi. C kapandýktan 2 sn sonra starter hataya girer Notlar : 1. Terminal 3 e toprak ya da nötr baðlanmasý durumunda Terminal 21 Terminal 3 ile kýsa devre edilir. 2. Baºlama sinyalinin olmamasý durumunda reset yapmak mümkün olabilir 17 /04 /2004 Sayfa No : 10

12 2.2 Opsiyon Kartlar Opsiyon #3 RS-485 Komünikasyon Terminal Terminaller : 23(-),24(+) Standart RS485, MODBUS Protokolü ile Half Duplex, Baud oraný 1200, 2400, 4800, 9600BPS. Blendajlý çapraz kablo kullanýlmalý, blendaj PLC/PC tarafýnda toprak terminaline baðlanmalýdýr. Terminal 4 ve 5 e kominükasyon modda iºlem için kontrol beslemesi baðlanmalýdýr. Opsiyon #4 Ýzolasyon Alarm Terminal Terminal : 25-Ortak uc, 26-N.O., 27-N.C. Motor izolasyon seviyesi izolasyon alarm seviyesinin altýna düºtüðünde kontak uçlarý pozisyon deðiºtirir. Kontaðýn orijinal pozisyonuna dönmesi için,hatanýn ortadan kalkmasý ve starter ýn resetlenmesi veya Kontrol beslemesinin kesilmesi gerekir. Not : 1. Ýzolasyon Alarm opsiyon kartý kullanýlýyorsa Dýº Hata çýkýºýný (terminal 19) kullanýlmaz. 2. RVS-DN nin ana beslemesi kesildiði zaman izolasyon testi gerçekleºir. Ýzolasyon testinin doðru olabilmesi için mutlaka RVS-DN doðru bir ºekilde topraklanmalýdýr ve kontrol modulü de doðru bir ºekilde güç bölümüne baðlanmalýdýr. 3. Opsiyon #4 ve opsiyon.#5 kartlarý beraber kullanýlmaz. Opsiyon #5 Analog I/0 Terminal Analog Kartý iki fonksiyon içermektedir. Termistör giriºleri Analog çýkýºlarý 17 /04 /2004 Sayfa No : 11

13 2.3 Terminaller Termistör Giriºi Terminal Programlanabilir PTC veya NTC tip termistör. Hata deðeri 1-10K deðerleri arasýnda ayarlanmýºtýr, önceden ayarlanmýº gecikme 2 sn dir. (termistör baðlantýsý için blendajlý çapraz(twisted) kablo kullanýn.) Toprak Terminali Terminal 30 Termistör ve/veya Analog Çýkýºýn blendajý(ekraný) toprak terminaline baðlanýr. Analog Çýkýº Terminal 31,32 Terminal : 31(-),32(+) Dip anahtarlarýn seçimi aralýðý : 0-10VDC; 0-20mA;4-20mA Analog deðer motor akýmý ile iliºkilidir ve normal veya ters olarak programlanabilir. (Fabrika ayarý(default) normaldir. Maksimum deðeri (20mA veya 10VDC) RVS-DN akýmýnýn iki katýna eºlenir (2 FLC) Dip No 4-20mA 0-20mA 0-10VDC Dip-Sw. S1#1 On On Off Dip-Sw. S1 #2 On On Off Dip-Sw. S1#3 Off Off On Dip-Sw. S1 #4 Off Off On Dip-Sw. S2#1 On Off Off Dip-Sw. S2 #2 Kullanýlmýyor Kullanýlmýyor Kullanýlmýyor 2.4 START ve STOP Parametreleri Pompa Kontrol Start Eðrileri Ýndüksiyon motorlar baºlangýç prosesinin sonundaki tepe torkun 3 misli darbe torku üretebilir. Bazý uygulamalarda bu darbe borularda yüksek basýnca sebep olabilir. RVS-DN 4 farklý baºlama eðrisi kapsamaktadýr. Start Eðrisi 0 almayý ve motorun aºýrý ýsýnmasýný engeller. Start Eðrisi 1,2,3 : Standart eðri (fabrika ayarý) Motor için en uygun ve karalý eðridir, uzun yol : Ývmelenme sýrasýnda tepe tork deðerine ulaºmadan önce, Pompa Kontrol Programý otomatik olarak gerilim yükselme rampasýný kontrol eder ve tepe torkunu düºürür. 17 /04 /2004 Sayfa No : 12

14 Not : Her zaman Start 0 eðrisi ile baºlayan. Eðer ivmelenmenin sonunda tepe torku çok yüksekse (basýnç çok yüksekse), eðri 1 e eðer gerekirse eðri 2 veya eðri 3 e geçilir. Tako Geribesleme, 0-10VDC (Opsiyonel) RPM geri beslemesine baðlý olarak lineer ivmelenme ve yavaºlama eðrisi saðlar. 12 tako kazanç seviyesi kapalý çevrim kontrol yol alma ve durma için seçilebilir. Darbe Start Yüksek sürtünmeli yükler, kýsa bir zaman için yüksek baºlangýç torku gerektiren uygulamalar için... Yaklaºýk U n nin %80 ni olan darbe, akým limitsiz, yükü serbestçe koparmaya baºlar. Darbe süresi sn arasýnda ayarlanabilir. Bu darbeden sonra gerilim Baºlangýç Gerilim deðerine belli bir eðimle düºer ve Start Parametrelerine baðlý olarak tekrar tam gerilim deðerine rampa yaparak yükselir. 17 /04 /2004 Sayfa No : 13

15 Kalkýº Gerilimi Kalkýº gerilimi motorun kalkýº yol alma torkunu belirler ( tork deðeri gerilimin karesi ile orantýlýdýr) Bu deðer bir de ani akýmý ve mekanik ºokunu belirler.yüksek bir deðer yüksek kalkýº mekanik ºokuna ve yüksek ani akýma sebep olabilir. Düºük bir deðer de motorun dönmeye baºlamasýna kadar zamanýn uzamasýna yol açar. Genelde, bu deðer motorun start sinyalinden hemen sonra dönmesini saðlayacak ºekilde ayarlanýr. Akým Limiti Akým limiti yol alma sýrasýndaki motorun yüksek akýmýný belirler. Motorun FLA deðerinin % aralýðýnda ayarlanýr. Çok yüksek deðerde set edildiðinde ºebekeden çok yüksek akým çekilmesine ve hýzlý ivmelenmeye sebep olur. Çok düºük deðerde olmasý da motorun ivmelenme prosesinin tamamlamasýný ve tam yüke ulaºýlmasýný engeller. Genelde bu deðer motorun arýzalanarak durmasýný engelleyecek yeteri büyüklükte bir deðere ayarlanmalýdýr Ývmelenme Zamaný Motor geriliminin baºlangýç deðerinden tam gerilim deðerine yükselme zamanýný belirler. Aralýk 1-30 sn dir. Ývmelenme zamanýnýn kabul edilebilir min. deðere ayarlanmasý tavsiye olunur. 17 /04 /2004 Sayfa No : 14

16 Not : 1. Akým Limiti Ývmelenme Zamanýna baskýn olduðundan, Akým Limiti düºük deðerde set edildiðinde, yol alma zamaný önceden set edilmiº ivmelenme zamanýndan büyük olabilir. 2. Motor tam hýz deðerine ulaºmadan önce gerilim nominal deðerine ulaºýrsa ivmelenme zaman ayarý geçersiz kýlýnýr, gerilimin yüksek bir eðimle nominal deðerine ulaºmasýna neden olur. 3. Yol alma eðrilerinden 1,2,3 ü kullanýlmasý hýzlý yükselmeyi engeller Maksimum Start Zamaný Start sinyalinden ivmelenmenin sonuna kadar izin verilen maksimum yol alma zamaný Eðer gerilim bu süre içerisinde tam deðerine ulaºmamýºsa (mesela düºük akým limiti deðerinden dolayý) yolverici motoru hataya sokar. LCD ekranýnda Uzun Start Zamaný mesajý okunur. Aralýk : 1-30 sn Kontak Gecikmesi Yol alma prosesinin tamamlanmasýndan sonra, ivmelenme sonu kontaðý için gecikme zamaný Aralýk 0-120sn dir. Pompa Kontrol Durma Eðrisi Durma sýrasýnda Su Darbesini engellemek için tasarlanmýºtýr. Bazý uygulamalarda,yük torku hýzýn karesi ile orantýlý olarak düºer ; bu ºekilde düºüº, gerilim tork deðerini düºürmüº olur ve motor problemsiz olarak durmaya doðru yavaºlar. Aºaðýda açýklanan durma eðrilerinden biri seçilebilir. Durma Eðrisi 0 Standart fabrika ayar eðrisi gerilim lineer olarak nominal deðerinden sýfýr deðerine doðru düºer. Durma Eðrileri 1,2,3 Yüksek yerlere pompa yapýldýðý bazý pompa uygulamalarýnda, torkun büyük bir bölümü sabittir ve hýzla beraber deðeri düºmez. Bu olay yumuºak durma sýrasýnda meydana gelir. Gerilim düºtüðünde motor torku hýzlýca yük torkun altýna düºer ve motor problemsiz olarak hýzýný sýfýra düºürmek yerine aniden arýzalanarak durur 17 /04 /2004 Sayfa No : 15

17 Not : Her zaman Durma Eðrisi 0 ý kullanýn. Eðer motorun yavaºça hýzýný sýfýra çekmesi yerine hemen durmasýný isteniyorsa,durma eðrisi 1 i seçin,yeterli gelmezse 2 yi ya da 3 ü eðer gerekliyse... Yavaºlama Zamaný Yumuºak Durma Yüksek sürtünmeli yüklerin yavaºlamasýný kontrol için kullanýlýr. Motorun gerilim düºüº rampasýnýn zamanýný tanýmlar. Aralýk. 1-30sn dir. Not : Starter by-pass kontaktörü ile kullanýldýðýnda yumuºak durma öncesinde ivmelenme sonu rölesinin enerjisi kesilerek (terminal 16-18) by-pass kontaktörün kontak uçlarýnýn açýlmasý saðlanýr. Yük RVS-DN e transfer edilir ve gerilim rampa yaparak düºmeye baºlar. Final Tork Yumuºak durmanýn sonuna doðru olan tork deðerini tanýmlar. Hýzýn yumuºakca sýfýra düºmesinden sonra eðer akým akmaya devam ederse, final tork deðerinden yükselmeye baºlar. 17 /04 /2004 Sayfa No : 16

18 Ýkili Ayarlama Parametrelerin ikinci ayarlarý deðiºken yükler, iki hýzlý motorlar v.b. için kullanýlýr. Kontrol beslemesi terminal 8 e baðlanarak ikili ayar parametrelerine geçilir. IV - Baºlangýç Gerilimi %10-50U n CL - Akým Limiti % FLA AT - Ývmelenme zamaný 1-30 sn DT FLA Yavaºlama zamaný 1-30 sn Motor tam yük akýmý Enerji Koruma Zamanýn uzatýlmýº periyodunda motor hafif yüklendiðinde aktif olur. Motorun besleme gerilimi azalýr (dönen magnetik alan yoðunluðu azalýr) buna baðlý olarak da reaktif akým ve bakýr/demir kayýplarý azalýr. Not : Max. Enerji.Koruma ayarýnda, 5. harmonik RMS akým deðerinin %30 unu aºabilir. Düºük Hýz Torku Motor nominal hýzýn 1/6 sýnda çalýºýrken tanýmlanan tork deðeridir. Aralýk :1-10 Maksimum Düºük Hýz Zamaný Düºük hýzda izin verilen maksimum iºlem zamaný tanýmlanýr. Aralýk 1-30sn dir. DÝKKAT Motor, hýzýn 1/6 sýnda çalýºýrken iºlem akýmý nominal akýmýn çok üstünde olur ve motor havalandýrmasý çok zayýflar. Motor uzun periyot zamanýnda düºük hýzda çalýºtýðýnda özel önlemler alýnarak aºýrý ýsýnmanýn önüne geçilmeye çalýºýlmalýdýr 17 /04 /2004 Sayfa No : 17

19 2.5 Motor ve Starter Korumalarý Motor Ýzolasyonu (Ýsteðe Baðlý) Motor çalýºmadýðý zaman iºlev görür (Motor galvanik izoleli olmalýdýr). Alarm ve Trip fonksiyonlarý için iki farklý seviye ayarlanabilir. Alarm Seviyesi, Aralýk : M Trip Seviyesi, Aralýk : M Ýzolasyon, Alarm seviyesi set noktasýnýn 120 saniyeden daha fazla sürede altýna inerse LCD ekranýnda; Alarm : Insulatýon Level (Ýzolasyon Seviyesi) yazýsý görülür ve deðer M cinsinden yazýlýr. hata led i yanýp söner ve alarm rölesi aktif olur. Ýzolasyon seviyesi normale döndükten sonra alarm sinyali otomatik olarak 60 sn.sonra kalkar. Trip otomatik olarak resetlenmez. Ýzolasyon, Trip seviyesi set noktasýnýn altýna inerse LCD ekranýndaki Trip : Insulatýon Level (Ýzolasyon Seviyesi) yazýsý görülür ve deðer M cinsinden yazýlýr. hata led i yanar ve hata rölesi aktif olur. Motor Termistörü (Opsiyonel Analog Kart) Seviye ayarlanan seviyenin altýna indiði zaman, Motorun termistör direncini ve starterin triplerini ölçer. Bir starterda Opsiyonel kartlardan sadece biri yerleºtirilebilir. (Analog Kart veya Ýzolasyon Kartý). Termistör tipi : PTC veya NTC seçilebilir. Trip seviyesi, Aralýk : 1-10 k. Gecikme : Fabrika ayarlarý ile 2 sn lik zaman gecikmesi. Too Many Starts ( Fazla start verilen durumlarda ) Aºaðýdaki 3 parametre kullanýlýr; Start Sayýsý Ýzin verilen maksimum start sayýsýný belirler. Aralýk : Off, 1 10 Start 17 /04 /2004 Sayfa No : 18

20 Start periyodu Start ýn numarasý ile sayýlan zaman periyodudur. Aralýk : 1 60 dk. Start Engelleme Too many starts tribinden sonra start ýn pasif edilmesi boyunca sayýlan zaman periyodunu belirler. Aralýk : 1 60 dk Not: Motor, Start Inhibit Time bitmeden önce çalýºtýrýlýmaz. Bu zaman gecikmesi boyunca start ý denemek, LCD ekranda Wait Before Rst:...Min gözükmesine neden olacaktýr. Uzun Baºlangýç Zamaný Maksimum Start Zamaný boyunca motor tam hýza ulaºamazsa, Soft Starter trip e geçer. Aralýk : 1 30 sn dir. Yüksek Akým Shear pin; Starter enerjilendiði zaman çalýºmaya hazýr hale gelir ve iki trip fonksiyonuna sahiptir; Starter in ayarlanan FLC si ( Full Load Current) 1 devir ya da daha az sürede %850 yi aºtýðý zaman starter trip e geçer. Starter in çalýºmasý boyunca ( Run led i yandýktan sonra) akým ayarlanan seviyeye ve zaman gecikmesine ulaºtýðý zaman trip e geçer. Aralýk : % motorun FLA (Motor Nominal Akým ) ayarýna göre Gecikme : 0 5 sn.(0=200 msn den yukarý) Aºýrý Yük (O/L) RUN led i yandýðý zaman kullanýma hazýr hale gelerek elektronik aºýrý yük zamanýný tersler. O/L devresi, motorun sýcaklýk daðýlýmýný hesaplayan Thermal Memory Register (Termal Hafýza Kaydedici) ile birleºik olarak çalýºýr. Bu register dolduðu zaman Starter Trip e geçer. Motor durduktan sonra termal register kendini 15 dakika sonra resetler. Motor FLA sý % arasýnda ayarlanabilir ve fabrika ayarý %115 dir. FLA nýn %500 ünde Trip zamaný 1 10 sn arasýnda ayarlanabilir. 17 /04 /2004 Sayfa No : 19

21 DÝKKAT Aºýrý Yük korumasý yumuºak yol alma veya yumuºak durma boyunca etkili deðildir. Düºük Akým Motor çalýºtýðý zaman aktif olur. Ayarlanabilir düºük akým gecikmesi (UCD) zamanýndan daha uzun zaman içerisinde motor akýmý, Düºük Akým Hatasý (UCT) deðerinin altýnda ise starter trip e geçer. Düºük Akým Hatasý, Aralýk : 0=Off, FLA nýn %20 90 ý Düºük Akým Gecikmesi, Aralýk : 1 40 sn Düºük Gerilim Sadece start sinyalinden sonra aktif olur. Ayarlanabilir düºük gerilim gecikmesi (UVD) zamanýndan daha uzun zaman içerisinde ana gerilim, düºük gerilim hatasý (UCT) deðerinin altýnda ise starter trip e geçer. Düºük Gerilim Hatasý, Aralýk : V (Faz faz arasý) Düºük Gerilim Gecikmesi, Aralýk : 1 10 sn Not : Gerilim sýfýra düºtüðünde, Starter hemen trip e geçecektir. Yüksek Gerilim Sadece start sinyalinden sonra aktif olur. Yüksek gerilim gecikme (OVD) zamanýndan daha uzun zaman periyodu içerisinde ana gerilim, yüksek gerilim hatasý (OVT) deðerinin üstünde ise starter trip e geçer. Aralýk : V (Faz faz arasý) Yüksek Gerilim Gecikmesi, Aralýk : 1 10 sn. Faz Kaybý (Düºük/yüksek frekans) Starter enerjilendiði zaman aktif hale gelir ve motoru tek faz a kalmaktan korur. 1 saniyeden daha fazla sürede 1 veya 2 faz kaybolursa starter trip e geçer. Starter ayrýca 40 Hz den küçük veya 65 Hz den büyük frekans durumunda da trip e geçer. Not : Faz kaybý hafif yüklenen motorlarda bulunamayabilir. 17 /04 /2004 Sayfa No : 20

22 Faz Sýrasý Starter enerjilendiði zaman aktif hale gelir. Bu korumanýn aktif edilmesi saðlanýr. Faz sýrasý yanlýº olduðu zaman starter trip e geçer. Düºük Hýz Zaman Aºýmý Motor un düºük hýzda çalýºmasý; maksimum düºük hýz zamanýndan daha uzun olmasý durumunda starter trip e geçer. Aralýk : 1 30 sn dir. Not : Aºýrý ýsýnmayý önlemek için motor olabilecek minimum zamanda düºük hýzda çalýºacaktýr. Motor düºük hýzda çalýºtýrýrken nominal akým yüksek bir seviyede ise motor ve starter aºýrý ýsýnabilir. Yanlýº Baðlantý Start sinyalinden sonra aktif olur. Motor starter in yük terminaline uygun biçimde baðlanmadýðý zaman veya motor sargýsýnda dahili baðlantý kesik olduðu zaman Starter trip e geçer. SCR nin Kýsa Devre Olmasý Bir veya daha fazla SCR nin kýsa devre edilmesi durumunda starter trip e geçer. Soðutucuda Aºýrý Sýcaklýk (Heatsink Over Temperature): Termal sensörler soðutucu üzerine baðlanýr ve 85 C nin üzerine yükseldiði zaman starter trip e girer. DÝKKAT Aºýrý sýcaklýk korumasý normal ºartlar altýnda (düºük aºýrý yük, yetersiz vantilasyon, fan durmasý veya hava akýmýnýn engellenmesi v.b.) iºleme için dizayn edilmiºtir. Yanlýº starter seçimi veya çalýºmasý, sýk sýk maksimum ºartlarda baºlama, veya hata ºartlarý altýnda tekrarlayan baºlatmalar SCR nin aºýrý ýsýnmasýna sebep olur ve soðutucu 85 C nin üzerine çýkmadan starter hataya geçer. 17 /04 /2004 Sayfa No : 21

23 Harici Hata Starter enerjilendiði zaman etkin olur. 2 saniyeden fazla sürede harici kontaklar kapatýldýðý zaman starter trip e geçer. DÝKKAT Terminal 21 topraða baðlanmadýðý zaman Dýº Hata (External Fault) terminalini kullanmayýn. Hata ve Resetleme Ýzolasyon alarmý hariç herhangi bir korumanýn aktif olmasý durumunda, starter ý hata ºartýnda kilitler, tristörlerin ateºlenmesini pasif duruma geçirir. Hata led i yanar, hata tanýmý LCD üzerinde gözükür ve hata rölesi aktif hale geçer. Lokal resetleme için, hata durumu kaldýrýldýktan sonra Reset Tuºuna basýlýr. Uzaktan resetleme için terminal 7 veya 8 üzerinden yapýlabilir Not : Start sinyali varolduðu sürece hatalarý resetlemek mümkün deðildir. Otomatik Reset: Düºük gerilim ve faz kaybý hatalarýnda Auto reset ayarlanabilir. Gerilim tam deðerine ulaºtýktan 60 sn sonra Starter kendini otomatik olarak resetler, start sinyali mevcut deðildir. Not : Start sinyali varolduðu sürece hatalarý resetlemek mümkün deðildir. 17 /04 /2004 Sayfa No : 22

24 2.6 Ön Panel LED Göstergeleri On Kontrol besleme gerilimi Starter e baðlandýðý zaman yanar. Start Sistemin baºlamasýyla, motor kaynak geriliminin artýºýný gösteren led dir. Run Sistem baºlama süreci tamamlandýktan sonra, Motor tüm gerilimi kendi üzerine aldýðýnda yanar. Yavaº hýz operasyonu boyunca yanýp söner. S. Stop Soft stop süreci boyunca, motor kaynak geriliminin azalmasýný gösteren led dir. Stop Motor durduðu zaman yanar. E. Save / Slow Enerji koruma devrede iken yanar. Motor yavaº hýzda dönerken yanýp söner. D. Adj. / Rev Çift ayarlama devrede iken yanar. Motor yavaº hýzda ters yönde döndüðünde yanýp söner. Fault Operasyon üzerinde iken korumaya geçtiðinde yanar. 17 /04 /2004 Sayfa No : 23

25 2.6.2 Keypad Mode Sadece Gösterge Ana Parametreler Baºlangýç Parametreleri Durma Parametreleri Veri Analizi Çift-Ayarlama Parametreleri Enerji Koruyucu ve Yavaº Hýz Parametreleri Hata parametreleri Giriº/Çýkýº Programlama Parametreleri Haberleºme Parametreleri Select Her bir modda fonksiyonu seçer. Parametrelerin ayarýný arttýrýr. Parametrelerin ayarýný azaltýr. Store Deðeri deðiºen parametreleri kaydeder Reset Hata çýktýktan sonra cihazý resetler. Hatayý iptal eder ve yeniden baºlatmaya izin verir. 17 /04 /2004 Sayfa No : 24

26 2.6.3 LCD Göstergeleri Parametrelerin düzenlenmesi 1. Ýhtiyacýnýz olan Mode sayfasýna gelene kadar birkaç kez mode butonuna basýn. 2. Seçtiðiniz mod durumuna ait parametrelerin görüntülenmesi için Select tuºuna basýn. 3. Ýhtiyacýnýz olan parametreye geldiðinizde, yukarý ve aºaðý ok tuºlarýyla deðerleri düzenleyin. 4. Yeni parametreleri saklamak için, Store Enable yazýsý görünene kadar Select tuºuna basýn ve ardýndan Store tuºuna basýn. Not:Dip switchlerin 1 konumu, eðer On durumunda ise gösterge üzerindeki tüm parametreler görünür. Eðer Off durumunda ise aºaðýdaki parametreler görünmeyecektir. DUAL ADJUSTMENT PARAMETERS EN. SAVE & SL. SPD PARAMETERS I/O PROGRAMMING PARAMETERS COMM. PARAMETERS 17 /04 /2004 Sayfa No : 25

27 2.7 Parametre Ayarlarý Görüntü Modu Bu modda parametreler düzeltilemez. % OF MOTOR FLA Motor FLA nýn belli bir yüzdesi olan operasyon akýmýný gösterir. Not: Mode veya Select tuºlarýna basýldýktan sonra Starter in Fabrika Deðerleri (Default) belli bir süre sonra görünür. Belli bir gecikmeyi takiben LCD %OF MOTOROLA FLA görünür. Select tuºuna bas (Ýzolasyon kartýn mevcut olmasý durumunda) MOTOR INSULATION 52.8Mohm Motor sargýlarýnýn izolasyon seviyesini gösterir Select tuºuna bas THERMISTOR RES. 3.1Kohm Motor termistor direnç deðerini gösterir Opsiyon kartýn olmadýðý durumlarda, LCD de aºaðýdaki yazý görülür. OPTION CARD Not installed Select tuºuna bas FLC FLA FLC-Starter in tam yük akýmý FLA-Motorun tam yük amper deðeri ( Starter FLC nin % ü olabilir) 17 /04 /2004 Sayfa No : 26

28 Select tuºuna bas UCT UCD OCT OCD UCT-Düºük Akým Hatasý. Aralýk : Off, %20-90 UCD-Düºük Akým Gecikmesi OCT-Yüksek Akým Hatasý OCD-Yüksek Akým Gecikmesi Aralýk : 1-40sn Aralýk : % FLA Aralýk : 0-5sn Select tuºuna bas OLT OLD OLT- Yüksek Yük Hatasý. Aralýk : Motor FLA nýn % OLD- Yüksek Yük Gecikmesi.%500 FLA da hata zamaný Aralýk : 1-10sn Not: Yüksek yük korumasý yumuºak yol verme prosesinden sonra yumuºak durdurma prosesinden önce baºlatýlýr. Select tuºuna bas UVT UVD OVT OVD UVT- Düºük Gerilim Hatasý (fazdan faza) Aralýk : V UVD- Düºük Gerilim Gecikmesi Aralýk : 1-10 sn. OVT- Yüksek Gerilim Hatasý(fazdan faza) Aralýk : V OVD- Yüksek Gerilim Gecikmesi Aralýk : 1-10sn 17 /04 /2004 Sayfa No : 27

29 Select tuºuna bas STC PT IV CL AT STC- Eðri Baºlangýcý Aralýk : 0-9 (0=Standart; 1,2,3=Pompa; 4-9=Tako) PT- Darbe Baºlama Zamaný Aralýk : 0-1sn IV- Kalkýº Gerilimi Aralýk : U n nin % CL- Akým Limiti Aralýk : Motorun tam yük akýmýnýn % AT- Ývmelenme Zamaný Aralýk : 1-30sn Select Tuºuna bas MST NOS SP SI CD MST- Maksimum Start Zamaný NOS- Ýzin verilen start Sayýsý SP- Start Periyodu SI- Start Engelleme Zamaný CD- Ývmelenme sonu rölesinin kontak gecikmesi Aralýk : 1-30sn Aralýk : 1-10,Off Aralýk : 1-60 dakika Aralýk : 1-60 dakika Aralýk : 0-120sn Select Tuºuna Bas SPC DT FT SPC- Durma Eðrisi Aralýk : 0-9 (0=Standart; 1,2,3=Pompa; 4-9=Tako) DT- Yavaºlama Zamaný Aralýk : 1-30sn FT- Final Tork (yumuºak durmadaki son tork deðeri) Aralýk : 0-10(0=min,10=max) 17 /04 /2004 Sayfa No : 28

30 Select Tuºuna Bas DA: IV CL AT DT IV- Kalkýº Gerilim CL-Akým Limiti AT- Ývmelenme Zamaný DT- Yavaºlama zamaný Aralýk : %10-50 U N Aralýk : % FLA Aralýk : 1-30sn Aralýk : 1-30sn Select Tuºuna Bas DA: FLA 105 DLA:FLA-Çift Düzenlenmiº Tam Yük Akýmý Select Tuºuna Bas ES SST MSST ES-Enerji Koruma Aralýk : 0-10 (0=min. Koruma,10=max. Koruma) SST- Düºük Hýz Torku Aralýk : 0-10 (0=min, 10=max.) MSST-Max. Düºük Hýz Zamaný-düºük hýzda izin verilen operasyon zamaný Aralýk: 1-30sn Select Tuºuna Bas SEQ INSULAT RST NO NO SEQ- Faz Sýrasý Evet(Yes) / Hayýr (No) INSULAT- Motor Ýzolasyon Alarm ve Hata Seviyesi Alarm Seviyesi. Aralýk : 0.2-5Mohm Hata Seviyesi Aralýk : 0.2-5Mohm RST- Düºük Gerilim ve Faz Kaybýnda Otomatik Reset Evet (Yes) / Hayýr (No) 17 /04 /2004 Sayfa No : 29

31 Select Tuºuna Bas I7 I8 FREL I/O Programlama Parametreleri : I7 Terminal 7 Programlama Gösterimi Enerji Koruma (0) Düºük Hýz (1) Reset (2) I8 Terminal 8 Programlama Gösterimi Çift Düzen (0) Düºük hýz Ters Dönme (1) Reset (2) FREL Hata Röle TipiProgramlama Gösterimi Hata (0) Hata-yetersiz güvenlik (1) Hata Rölesinin ݺlemleri (FREL) Röle Seçimi Kontrol Hata Durum Hata-Yetersiz Enerjisi Hata Güvenlik Off Evet veya Hayýr Enerjisiz Enerjisiz On No Enerjisiz Enerjili On Yes Enerjili Enerjisiz Select Tuºuna Bas IMM / S.PIN RELAY S.PIN 0 0 S.PIN- Shear-Pin Röle Sol Numara Aralýk : 0 5 sn 0 On gecikme 17 /04 /2004 Sayfa No : 30

32 Sað Numara Aralýk : 0 5 sn IMM- Çabuk Röle Sol Numara Aralýk : 0 60 sn Sað Numara Aralýk : 0 60 sn Select Tuºuna Bas 0 Off gecikme 0 On gecikme 0 Off gecikme DRV BAUD PAR SER DRV- Sürücü numarasý (kullanýcý kullanýmý için) Starter in çalýºmasýna etki etmez. Aralýk : BAUD- Kominükasyon Baud Aralýðý Aralýk : 1200,2400,4800 ve 9600 PAR- Parity Kontrol SER- Seri link sayýsý Aralýk : Select Tuºuna Bas ANALOGUE OUTPUT Normal Normal- Analog çýkýº deðeri akým deðeri yükseldikçe artar Ters- Analog çýkýº deðeri akým deðeri yükseldikçe azalýr Aralýk : Normal, Inverted Select Tuºuna basýlarak baºlangýç noktasýna dönülür. 17 /04 /2004 Sayfa No : 31

33 2.7.2 Ana Parametre Ayarlarý Mode Tuºuna Basýlýr MAIN PARAMETERS Select Tuºuna Basýlýr tuºlarýna basýlarak Starter in FLC deðeri girilir. STARTER FLC 105 AMP Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak Motor un FLA deðeri girilir Aralýk : Starter FLC nin % MOTOR FLA 105 AMP Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak Düºük Akým Hatasý nýn deðeri girilir Aralýk : 0=OFF, FLA nýn %20-90 UNDERCURR. DELAY 0% OF FLA Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak Düºük Akým Hata Gecikmesi deðeri girilir Aralýk : 1-40 sn UNDERCURR. DELAY 10 SEC. Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak Aºýrý Akým Shear-pin deðeri girilir. Aralýk : FLA nýn % O / C SHEAR PIN 850% OF FLA 17 /04 /2004 Sayfa No : 32

34 Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak O/C Shear-pin gecikmesi girilir Aralýk : sn O / C DELAY 1.5 SEC Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak Aºýrý Yük Hata Akým deðeri girilir Aralýk : FLA nýn % OVERLOAD TRIP 115% OF FLA Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak Aºýrý Yük Gecikme motor FLA nýn %500 deðerinde girilir. Aralýk : 1-10 sn OVERLOAD DELAY 4 SEC AT 5 FLA Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak Düºük Gerilim Hata deðeri girilir. Aralýk : V UNDERVOLT. TRIP 300 VOLT Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak Düºük Gerilim Hata Gecikme deðeri girilir. Aralýk : 1-10 sn. UNDERVOLT. DELAY 5 SEC. 17 /04 /2004 Sayfa No : 33

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 0 İçindekiler Giriş...3 0. DONANIM ÖZELLİKLERİ Ana terminaller...4 Kontrol terminalleri...5

Detaylı

STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ. Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120

STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ. Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120 STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120 Ba lıklar Temel Tanımlar Sistem Parametrelerine Giri Genel Đ letme Hususları Parametre Index Yapısı

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

ACSM1. Yazılım Kılavuzu ACSM1 Hız ve Tork Kontrol Programı

ACSM1. Yazılım Kılavuzu ACSM1 Hız ve Tork Kontrol Programı ACSM1 Yazılım Kılavuzu ACSM1 Hız ve Tork Kontrol Programı ACSM1 Hız ve Tork Kontrol Programı Yazılım Kılavuzu 3AUA0000036013 REV G TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 30-09-2011 2011 ABB Oy. Tüm Hakları Saklıdır. 5

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

VLT 2800 VLT 2800 İÇİNDEKİLER Emniyet kuralları.................... 2 Mekanik montaj..................... 5 Boyutlar..................6 Motor bağlantıları.................. 7 ebeke bağlantıları.........9

Detaylı

FR-D700 / FR-E700 SERİSİ FREKANS INVERTERLERİ TEMEL DEVREYE ALMA KILAVUZU

FR-D700 / FR-E700 SERİSİ FREKANS INVERTERLERİ TEMEL DEVREYE ALMA KILAVUZU FR-D700 / FR-E700 SERİSİ FREKANS INVERTERLERİ TEMEL DEVREYE ALMA KILAVUZU Bu Kılavuz Hakkında Bu kılavuzdaki metinler, resimler, şemalar ve örnekler sadece bilgilendirme amacına yöneliktir. Bunlar, FR-D700

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

AC VEKTÖR MOTOR HIZ KONTROL CİHAZI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜŞTERİYE NOTLAR...4 2.MÜŞTERİYE UYARILAR...5 3. GENEL BİLGİLER...6 3.1.ÖZET VERİLER...7 3.1.1.SÜRÜCÜ...7 3.1.2.PANEL...7 3.1.3.HIZ

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı

Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Genel Özellikler

Detaylı

Önsöz. 1. Dahili komponentlar için Hi-pot test yapmayınız. AC sürücüde kullanılan yarı iletkenler yüksek basınç altında zarar görebilir.

Önsöz. 1. Dahili komponentlar için Hi-pot test yapmayınız. AC sürücüde kullanılan yarı iletkenler yüksek basınç altında zarar görebilir. Önsöz DELTA nın üstün performanslı VFD-EL serisini seçtiğiniz için teşekkürler. VFD-EL Serisi yüksek kaliteli komponentler ve malzemeler kullanılarak mevcut en son mikroişlemci teknolojisi ile üretilmektedir.

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

Bölüm 1: Sayý Sistemleri

Bölüm 1: Sayý Sistemleri ölüm 1: Sayý Sistemleri. Giriþ: Dijital elektroniði anlayabilmek için temel matematik iþlemlerini ve sayý sistemlerini bilmek gerekir.. Temel ilgiler 1. Lojik (Mantýk) Öne sürülen düþüncelere göre karar

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

Parametre Kılavuzu 11/2008 Baskısı. Kontrol Birimleri CU240E CU240S. sinamics G120

Parametre Kılavuzu 11/2008 Baskısı. Kontrol Birimleri CU240E CU240S. sinamics G120 Parametre Kılavuzu 11/2008 Baskısı Kontrol Birimleri CU240E CU240S sinamics G120 s SINAMICS SINAMICS G120 Kontrol Birimleri CU240E CU240S Parametre Kılavuzu Parametreler 1 Fonksiyon şemaları 2 Hatalar

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı