OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL"

Transkript

1 OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

2 Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler Yumuºak Yolverici (Soft Starter) Baðlantý ªemalarý Opsiyon Kartlar Terminaller START ve STOP Parametreleri Motor ve Starter Korumalarý Ön Panel LED Göstergeleri Keypad LCD Göstergeleri Parametre Ayarlarý Görüntü Modu Ana Parametre Ayarlarý Start Parametrelerin Ayarlanmasý Stop Parametre Ayarlarý Dual Adjustment Parametre Ayarlarý Enerji Koruma Parametre Ayarlarý Hata Parametre Ayarlarý I/O Programlama Parametre Ayarlarý Haberleºma Parametre Ayarlarý Service Mod Ýstatistik Bilgilerin Silinmesi Devreye Alma Prosedürü Baºlangýç Eðrileri ile Ýlgili Örnekler Hafif yük-pompalar,fanlar vb Özel Çalýºma (Dual Adjustment Kullanýmý) Soft Starter ýn Kullaným Alanlarý Uygulama Örneði Asenkron Motor Kontrolu Sürücü Devrenin Genel Tanýtýmý Dogrultucu Doðru Gerilim Filtreleri Evirici Darbe Geniºlik Modülasyonu Asenkron Motor Kontrol Yöntemleri Açýk Çevrim Vektör Kontrolu Asenkron Motorun Konum Geri Beslemesiz (Sensorless) Vektör Kontrolu Asenkron Motorun Full Vektör Kontrolu L300P Hitachi Hýz Kontrol Ünitesi L300P Güç Baðlantýsý Baðlantý Terminalleri Kontrol Devresi Terminal Baðlantýsý Dijital Operatör Paneli Ýle ݺlem Yapma ݺlem Prosedürü (Panel Üzerinden) /04 /2004 Sayfa No : 1

3 4.6 Butonlarýn Tanýmlamalarý Geniºletilmiº Paramterelerin Ayarlanmasý L300P Parametre Deðerlerinin Ayarlanmasý A Grubu Geniºletilmiº Parametre Modu Basit Parametre Ayarlarý Analog Giriº Ayarlarý Kademeli hýz ayarý V/F Karakteristik DC Frenleme Frekans Baðýntýlý Fonksiyonlar PID Kontrol B Grubu Geniºletilmiº Parametre Modu Tekrar Start Modu Tekrar Start Modu Aºýrý yük Sýnýrlamasý Çýkýº Terminal Konfigürasyonu Software Kilit Modu SJ100 Hitachi Hýz Kontrol Ünitesi SJ100 Güç Baðlantýsý Baðlantý Terminalleri Kontrol Devresi Terminal Baðlantýsý Dijital Operatör Paneli Ýle ݺlem Yapma ݺlem Prosedürü (Panel Üzerinden) Butonlarýn Tanýmlamalarý Geniºletilmiº Paramterelerin Ayarlanmasý SJ100 Parametre Deðerlerinin Ayarlanmasý A Grubu Geniºletilmiº Parametre Modu Basit Parametre Ayarlarý Analog Giriº Ayarlarý Kademeli hýz ayarý V/F Karakteristik DC Frenleme Frekans Baðýntýlý Fonksiyonlar PID Kontrol AVR ( Otomatik Voltaj Regülasyonu) Hýzlanma ve Yavaºlama Fonksiyonlarý B Grubu Geniºletilmiº Parametre Modu Tekrar Start Modu Aºýrý yük Elektronik Termal Alarm Ayarý Aºýrý yük Sýnýrlamasý Software Kilit Modu Çeºitli Ayarlar C Grubu Geniºletilmiº Parametre Modu (Akýllý Terminal Giriºleri) Giriº Terminal Konfigürasyonu Çýkýº Terminal Konfigürasyonu H Grubu Geniºletilmiº Parametre Modu (Sensörsüz Vektör Kontrol) PID Kontrol /04 /2004 Sayfa No : 2

4 6.1 Genel Taným Hitachi PID Kontrol P : Oransal Control I : Integral Kontrol D: Türevsel Kontrol PID Kontrol PID Parametrelerin Ayarlanmasý Kullaným ªekli Parametre ve Yapý Kontrol Modu Parametreler Sapmanýn Hesaplanmasý Referans Giriº Giriº Geribesleme ve PID Performans Aralýðý Scale Conversýon PID Kontrolü Ýçin Gerekli Parametrelerin Özeti Uygulama Örneði Mode Ayarý ( Referans & Geribesleme) Scale Conversýon Oransal Ayarý Dijital Giriº Sinyali Ýle Referans Deðeri Her Bir Kazancýn Ayarlanmasýna Örnek (Kp & Ti) Genel Önlemler Uygulama Örnekleri /04 /2004 Sayfa No : 3

5 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler * Asenkron motorun 1 Faza indirgenmiº eºdeger devresi : R s j x s j x r R r V s I s I Fe R Fe E s I j x m I r R r s 1 s R r s ªekil 1. Asenkron makinanýn bir faza indirgenmiº eºdeðer devresi Yukarýda yer alan eºdeðer devredeki elemanlarýn karºýlýk geldiði fiziksel aºaðýdaki gibidir: büyüklükler j R s x s R r j R Fe x r : Stator bir faz sargýsýnýn omik direnci : Stator bir faz sargýsý kaçak reaktansý : Statora indirgenmiº rotor bir faz omik direnci : Statora indirgenmiº rotor bir faz kaçak reaktansý : Demir kayýplarý direnci j x m 1 s R r s : Faydalý hava aralýðý akýsýný oluºturan endüktansýn reaktansý : Motorun milinden alýnan aktif gücü modelleyen direnç. I s I r I 0 I I Fe : Stator bir fazýna iliºkin akým : Statora indirgenmiº rotor bir faz akýmý : Motor boºta çalýºma akýmý : Mýknatýslama akýmý : Demir kayýplarý akýmý 17 /04 /2004 Sayfa No : 4

6 Temel Baðýntýlar : fs = fr + f mil fs : Statora uygulanan gerilimin frekansý fr : Rotorda endüklenen gerilimin frekansý fmil : Milin dönme frekansý Kayma : ns n s n : Mil devir hýzý. n :Senkron devir hýzý n s Endüklenen Moment: : M e Rr 3 s 1 2 pn 60 s R s V 2 2 s R r xs xr s 2 s Endüklenene aký : s K E f s Buna göre motorda endüklenen momentin hýza baðlý deðiºimi V f s s R s K s I s j 2 L s f s 17 /04 /2004 Sayfa No : 5

7 RVS DN 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter) KULLANIM KILAVUZU Ver /04 /2004 Sayfa No : 6

8 2.1 Baðlantý ªemalarý 1 Kontrol Beslemesi 2 ile Kontrol Giriºleri 3 ayný kaynaktan 4 besleniyor ve Nötr 5 terminal 21 e 6 baðlanýyor Kontrol Beslemesi ile 2 Kontrol Giriºlerin 3 beslemesi ayrýdýr. 4 Nötr terminal 21 e 5 baðlanýr DÝKKAT Terminal 19 ve terminal 21 in yanlýº baðlanmasý durumunda soft-starterin çalýºmasý bozulabilir ve motorun zarar görmesine sebep olabilir. 1 Kontrol Beslemesi ile 2 Kontrol Giriºlerin 3 beslemesi ayrýdýr. 4 5 Y tipi N lü 6 topraklama için 7 terminal 21 e Nötr 8 baðlanýr. 9 - Y tipi N süz - topraklama için - terminal 21 e toprak 21 baðlanýr. Diðer sistemler için terminal 21 açýk býrakýlýr Terminal 21 e Nötr baðlý deðilse Dýº Hata Giriºini (terminal 19) kullanmayýn. 17 /04 /2004 Sayfa No : 7

9 1.Baºlama, Yumuºak Durma ve Durma butonlarý, Kontrol Beslemesi ve Kontrol Giriºleri için tek besleme kaynaðý. Eðer Yumuºak Durma kullanýlmayacaksa terminal 4 ile 5 kýsa devre edilir. Acil durdurma ve/veya yumuºak durdurma terminal 1-4 arasýna baðlanýr 2. Baºlama Durma butonlarý, Kontrol Beslemesi ve Kontrol Giriºleri için ayrý besleme kaynaðý. Eðer Yumuºak Durma kullanýlmýyorsa terminal 4 ile 5 kýsa devre edilir. 3. C kapandýðýnda motor yumuºak yol alýr, C açýldýðýnda motor hemen durur. 17 /04 /2004 Sayfa No : 8

10 4. C kapandýðýnda motor yumuºak yol alýr, C açýldýðýnda motor yumuºak durur. 5. C ile motor yumuºak yol alýr ve durur. C1 acil durdurma gibi davranýr. 6. C kapatýlarak Enerji Koruma,Düºük Hýz veya Reset aktif edilir. (Reset için kullanýlýyorsa C acil 7. C kapatýlarak Çift Düzen, Ters Dönme veya Reset aktif edilir. 17 /04 /2004 Sayfa No : 9

11 8. Dýº Hata Rölesi. C kapandýktan 2 sn sonra starter hataya girer Notlar : 1. Terminal 3 e toprak ya da nötr baðlanmasý durumunda Terminal 21 Terminal 3 ile kýsa devre edilir. 2. Baºlama sinyalinin olmamasý durumunda reset yapmak mümkün olabilir 17 /04 /2004 Sayfa No : 10

12 2.2 Opsiyon Kartlar Opsiyon #3 RS-485 Komünikasyon Terminal Terminaller : 23(-),24(+) Standart RS485, MODBUS Protokolü ile Half Duplex, Baud oraný 1200, 2400, 4800, 9600BPS. Blendajlý çapraz kablo kullanýlmalý, blendaj PLC/PC tarafýnda toprak terminaline baðlanmalýdýr. Terminal 4 ve 5 e kominükasyon modda iºlem için kontrol beslemesi baðlanmalýdýr. Opsiyon #4 Ýzolasyon Alarm Terminal Terminal : 25-Ortak uc, 26-N.O., 27-N.C. Motor izolasyon seviyesi izolasyon alarm seviyesinin altýna düºtüðünde kontak uçlarý pozisyon deðiºtirir. Kontaðýn orijinal pozisyonuna dönmesi için,hatanýn ortadan kalkmasý ve starter ýn resetlenmesi veya Kontrol beslemesinin kesilmesi gerekir. Not : 1. Ýzolasyon Alarm opsiyon kartý kullanýlýyorsa Dýº Hata çýkýºýný (terminal 19) kullanýlmaz. 2. RVS-DN nin ana beslemesi kesildiði zaman izolasyon testi gerçekleºir. Ýzolasyon testinin doðru olabilmesi için mutlaka RVS-DN doðru bir ºekilde topraklanmalýdýr ve kontrol modulü de doðru bir ºekilde güç bölümüne baðlanmalýdýr. 3. Opsiyon #4 ve opsiyon.#5 kartlarý beraber kullanýlmaz. Opsiyon #5 Analog I/0 Terminal Analog Kartý iki fonksiyon içermektedir. Termistör giriºleri Analog çýkýºlarý 17 /04 /2004 Sayfa No : 11

13 2.3 Terminaller Termistör Giriºi Terminal Programlanabilir PTC veya NTC tip termistör. Hata deðeri 1-10K deðerleri arasýnda ayarlanmýºtýr, önceden ayarlanmýº gecikme 2 sn dir. (termistör baðlantýsý için blendajlý çapraz(twisted) kablo kullanýn.) Toprak Terminali Terminal 30 Termistör ve/veya Analog Çýkýºýn blendajý(ekraný) toprak terminaline baðlanýr. Analog Çýkýº Terminal 31,32 Terminal : 31(-),32(+) Dip anahtarlarýn seçimi aralýðý : 0-10VDC; 0-20mA;4-20mA Analog deðer motor akýmý ile iliºkilidir ve normal veya ters olarak programlanabilir. (Fabrika ayarý(default) normaldir. Maksimum deðeri (20mA veya 10VDC) RVS-DN akýmýnýn iki katýna eºlenir (2 FLC) Dip No 4-20mA 0-20mA 0-10VDC Dip-Sw. S1#1 On On Off Dip-Sw. S1 #2 On On Off Dip-Sw. S1#3 Off Off On Dip-Sw. S1 #4 Off Off On Dip-Sw. S2#1 On Off Off Dip-Sw. S2 #2 Kullanýlmýyor Kullanýlmýyor Kullanýlmýyor 2.4 START ve STOP Parametreleri Pompa Kontrol Start Eðrileri Ýndüksiyon motorlar baºlangýç prosesinin sonundaki tepe torkun 3 misli darbe torku üretebilir. Bazý uygulamalarda bu darbe borularda yüksek basýnca sebep olabilir. RVS-DN 4 farklý baºlama eðrisi kapsamaktadýr. Start Eðrisi 0 almayý ve motorun aºýrý ýsýnmasýný engeller. Start Eðrisi 1,2,3 : Standart eðri (fabrika ayarý) Motor için en uygun ve karalý eðridir, uzun yol : Ývmelenme sýrasýnda tepe tork deðerine ulaºmadan önce, Pompa Kontrol Programý otomatik olarak gerilim yükselme rampasýný kontrol eder ve tepe torkunu düºürür. 17 /04 /2004 Sayfa No : 12

14 Not : Her zaman Start 0 eðrisi ile baºlayan. Eðer ivmelenmenin sonunda tepe torku çok yüksekse (basýnç çok yüksekse), eðri 1 e eðer gerekirse eðri 2 veya eðri 3 e geçilir. Tako Geribesleme, 0-10VDC (Opsiyonel) RPM geri beslemesine baðlý olarak lineer ivmelenme ve yavaºlama eðrisi saðlar. 12 tako kazanç seviyesi kapalý çevrim kontrol yol alma ve durma için seçilebilir. Darbe Start Yüksek sürtünmeli yükler, kýsa bir zaman için yüksek baºlangýç torku gerektiren uygulamalar için... Yaklaºýk U n nin %80 ni olan darbe, akým limitsiz, yükü serbestçe koparmaya baºlar. Darbe süresi sn arasýnda ayarlanabilir. Bu darbeden sonra gerilim Baºlangýç Gerilim deðerine belli bir eðimle düºer ve Start Parametrelerine baðlý olarak tekrar tam gerilim deðerine rampa yaparak yükselir. 17 /04 /2004 Sayfa No : 13

15 Kalkýº Gerilimi Kalkýº gerilimi motorun kalkýº yol alma torkunu belirler ( tork deðeri gerilimin karesi ile orantýlýdýr) Bu deðer bir de ani akýmý ve mekanik ºokunu belirler.yüksek bir deðer yüksek kalkýº mekanik ºokuna ve yüksek ani akýma sebep olabilir. Düºük bir deðer de motorun dönmeye baºlamasýna kadar zamanýn uzamasýna yol açar. Genelde, bu deðer motorun start sinyalinden hemen sonra dönmesini saðlayacak ºekilde ayarlanýr. Akým Limiti Akým limiti yol alma sýrasýndaki motorun yüksek akýmýný belirler. Motorun FLA deðerinin % aralýðýnda ayarlanýr. Çok yüksek deðerde set edildiðinde ºebekeden çok yüksek akým çekilmesine ve hýzlý ivmelenmeye sebep olur. Çok düºük deðerde olmasý da motorun ivmelenme prosesinin tamamlamasýný ve tam yüke ulaºýlmasýný engeller. Genelde bu deðer motorun arýzalanarak durmasýný engelleyecek yeteri büyüklükte bir deðere ayarlanmalýdýr Ývmelenme Zamaný Motor geriliminin baºlangýç deðerinden tam gerilim deðerine yükselme zamanýný belirler. Aralýk 1-30 sn dir. Ývmelenme zamanýnýn kabul edilebilir min. deðere ayarlanmasý tavsiye olunur. 17 /04 /2004 Sayfa No : 14

16 Not : 1. Akým Limiti Ývmelenme Zamanýna baskýn olduðundan, Akým Limiti düºük deðerde set edildiðinde, yol alma zamaný önceden set edilmiº ivmelenme zamanýndan büyük olabilir. 2. Motor tam hýz deðerine ulaºmadan önce gerilim nominal deðerine ulaºýrsa ivmelenme zaman ayarý geçersiz kýlýnýr, gerilimin yüksek bir eðimle nominal deðerine ulaºmasýna neden olur. 3. Yol alma eðrilerinden 1,2,3 ü kullanýlmasý hýzlý yükselmeyi engeller Maksimum Start Zamaný Start sinyalinden ivmelenmenin sonuna kadar izin verilen maksimum yol alma zamaný Eðer gerilim bu süre içerisinde tam deðerine ulaºmamýºsa (mesela düºük akým limiti deðerinden dolayý) yolverici motoru hataya sokar. LCD ekranýnda Uzun Start Zamaný mesajý okunur. Aralýk : 1-30 sn Kontak Gecikmesi Yol alma prosesinin tamamlanmasýndan sonra, ivmelenme sonu kontaðý için gecikme zamaný Aralýk 0-120sn dir. Pompa Kontrol Durma Eðrisi Durma sýrasýnda Su Darbesini engellemek için tasarlanmýºtýr. Bazý uygulamalarda,yük torku hýzýn karesi ile orantýlý olarak düºer ; bu ºekilde düºüº, gerilim tork deðerini düºürmüº olur ve motor problemsiz olarak durmaya doðru yavaºlar. Aºaðýda açýklanan durma eðrilerinden biri seçilebilir. Durma Eðrisi 0 Standart fabrika ayar eðrisi gerilim lineer olarak nominal deðerinden sýfýr deðerine doðru düºer. Durma Eðrileri 1,2,3 Yüksek yerlere pompa yapýldýðý bazý pompa uygulamalarýnda, torkun büyük bir bölümü sabittir ve hýzla beraber deðeri düºmez. Bu olay yumuºak durma sýrasýnda meydana gelir. Gerilim düºtüðünde motor torku hýzlýca yük torkun altýna düºer ve motor problemsiz olarak hýzýný sýfýra düºürmek yerine aniden arýzalanarak durur 17 /04 /2004 Sayfa No : 15

17 Not : Her zaman Durma Eðrisi 0 ý kullanýn. Eðer motorun yavaºça hýzýný sýfýra çekmesi yerine hemen durmasýný isteniyorsa,durma eðrisi 1 i seçin,yeterli gelmezse 2 yi ya da 3 ü eðer gerekliyse... Yavaºlama Zamaný Yumuºak Durma Yüksek sürtünmeli yüklerin yavaºlamasýný kontrol için kullanýlýr. Motorun gerilim düºüº rampasýnýn zamanýný tanýmlar. Aralýk. 1-30sn dir. Not : Starter by-pass kontaktörü ile kullanýldýðýnda yumuºak durma öncesinde ivmelenme sonu rölesinin enerjisi kesilerek (terminal 16-18) by-pass kontaktörün kontak uçlarýnýn açýlmasý saðlanýr. Yük RVS-DN e transfer edilir ve gerilim rampa yaparak düºmeye baºlar. Final Tork Yumuºak durmanýn sonuna doðru olan tork deðerini tanýmlar. Hýzýn yumuºakca sýfýra düºmesinden sonra eðer akým akmaya devam ederse, final tork deðerinden yükselmeye baºlar. 17 /04 /2004 Sayfa No : 16

18 Ýkili Ayarlama Parametrelerin ikinci ayarlarý deðiºken yükler, iki hýzlý motorlar v.b. için kullanýlýr. Kontrol beslemesi terminal 8 e baðlanarak ikili ayar parametrelerine geçilir. IV - Baºlangýç Gerilimi %10-50U n CL - Akým Limiti % FLA AT - Ývmelenme zamaný 1-30 sn DT FLA Yavaºlama zamaný 1-30 sn Motor tam yük akýmý Enerji Koruma Zamanýn uzatýlmýº periyodunda motor hafif yüklendiðinde aktif olur. Motorun besleme gerilimi azalýr (dönen magnetik alan yoðunluðu azalýr) buna baðlý olarak da reaktif akým ve bakýr/demir kayýplarý azalýr. Not : Max. Enerji.Koruma ayarýnda, 5. harmonik RMS akým deðerinin %30 unu aºabilir. Düºük Hýz Torku Motor nominal hýzýn 1/6 sýnda çalýºýrken tanýmlanan tork deðeridir. Aralýk :1-10 Maksimum Düºük Hýz Zamaný Düºük hýzda izin verilen maksimum iºlem zamaný tanýmlanýr. Aralýk 1-30sn dir. DÝKKAT Motor, hýzýn 1/6 sýnda çalýºýrken iºlem akýmý nominal akýmýn çok üstünde olur ve motor havalandýrmasý çok zayýflar. Motor uzun periyot zamanýnda düºük hýzda çalýºtýðýnda özel önlemler alýnarak aºýrý ýsýnmanýn önüne geçilmeye çalýºýlmalýdýr 17 /04 /2004 Sayfa No : 17

19 2.5 Motor ve Starter Korumalarý Motor Ýzolasyonu (Ýsteðe Baðlý) Motor çalýºmadýðý zaman iºlev görür (Motor galvanik izoleli olmalýdýr). Alarm ve Trip fonksiyonlarý için iki farklý seviye ayarlanabilir. Alarm Seviyesi, Aralýk : M Trip Seviyesi, Aralýk : M Ýzolasyon, Alarm seviyesi set noktasýnýn 120 saniyeden daha fazla sürede altýna inerse LCD ekranýnda; Alarm : Insulatýon Level (Ýzolasyon Seviyesi) yazýsý görülür ve deðer M cinsinden yazýlýr. hata led i yanýp söner ve alarm rölesi aktif olur. Ýzolasyon seviyesi normale döndükten sonra alarm sinyali otomatik olarak 60 sn.sonra kalkar. Trip otomatik olarak resetlenmez. Ýzolasyon, Trip seviyesi set noktasýnýn altýna inerse LCD ekranýndaki Trip : Insulatýon Level (Ýzolasyon Seviyesi) yazýsý görülür ve deðer M cinsinden yazýlýr. hata led i yanar ve hata rölesi aktif olur. Motor Termistörü (Opsiyonel Analog Kart) Seviye ayarlanan seviyenin altýna indiði zaman, Motorun termistör direncini ve starterin triplerini ölçer. Bir starterda Opsiyonel kartlardan sadece biri yerleºtirilebilir. (Analog Kart veya Ýzolasyon Kartý). Termistör tipi : PTC veya NTC seçilebilir. Trip seviyesi, Aralýk : 1-10 k. Gecikme : Fabrika ayarlarý ile 2 sn lik zaman gecikmesi. Too Many Starts ( Fazla start verilen durumlarda ) Aºaðýdaki 3 parametre kullanýlýr; Start Sayýsý Ýzin verilen maksimum start sayýsýný belirler. Aralýk : Off, 1 10 Start 17 /04 /2004 Sayfa No : 18

20 Start periyodu Start ýn numarasý ile sayýlan zaman periyodudur. Aralýk : 1 60 dk. Start Engelleme Too many starts tribinden sonra start ýn pasif edilmesi boyunca sayýlan zaman periyodunu belirler. Aralýk : 1 60 dk Not: Motor, Start Inhibit Time bitmeden önce çalýºtýrýlýmaz. Bu zaman gecikmesi boyunca start ý denemek, LCD ekranda Wait Before Rst:...Min gözükmesine neden olacaktýr. Uzun Baºlangýç Zamaný Maksimum Start Zamaný boyunca motor tam hýza ulaºamazsa, Soft Starter trip e geçer. Aralýk : 1 30 sn dir. Yüksek Akým Shear pin; Starter enerjilendiði zaman çalýºmaya hazýr hale gelir ve iki trip fonksiyonuna sahiptir; Starter in ayarlanan FLC si ( Full Load Current) 1 devir ya da daha az sürede %850 yi aºtýðý zaman starter trip e geçer. Starter in çalýºmasý boyunca ( Run led i yandýktan sonra) akým ayarlanan seviyeye ve zaman gecikmesine ulaºtýðý zaman trip e geçer. Aralýk : % motorun FLA (Motor Nominal Akým ) ayarýna göre Gecikme : 0 5 sn.(0=200 msn den yukarý) Aºýrý Yük (O/L) RUN led i yandýðý zaman kullanýma hazýr hale gelerek elektronik aºýrý yük zamanýný tersler. O/L devresi, motorun sýcaklýk daðýlýmýný hesaplayan Thermal Memory Register (Termal Hafýza Kaydedici) ile birleºik olarak çalýºýr. Bu register dolduðu zaman Starter Trip e geçer. Motor durduktan sonra termal register kendini 15 dakika sonra resetler. Motor FLA sý % arasýnda ayarlanabilir ve fabrika ayarý %115 dir. FLA nýn %500 ünde Trip zamaný 1 10 sn arasýnda ayarlanabilir. 17 /04 /2004 Sayfa No : 19

21 DÝKKAT Aºýrý Yük korumasý yumuºak yol alma veya yumuºak durma boyunca etkili deðildir. Düºük Akým Motor çalýºtýðý zaman aktif olur. Ayarlanabilir düºük akým gecikmesi (UCD) zamanýndan daha uzun zaman içerisinde motor akýmý, Düºük Akým Hatasý (UCT) deðerinin altýnda ise starter trip e geçer. Düºük Akým Hatasý, Aralýk : 0=Off, FLA nýn %20 90 ý Düºük Akým Gecikmesi, Aralýk : 1 40 sn Düºük Gerilim Sadece start sinyalinden sonra aktif olur. Ayarlanabilir düºük gerilim gecikmesi (UVD) zamanýndan daha uzun zaman içerisinde ana gerilim, düºük gerilim hatasý (UCT) deðerinin altýnda ise starter trip e geçer. Düºük Gerilim Hatasý, Aralýk : V (Faz faz arasý) Düºük Gerilim Gecikmesi, Aralýk : 1 10 sn Not : Gerilim sýfýra düºtüðünde, Starter hemen trip e geçecektir. Yüksek Gerilim Sadece start sinyalinden sonra aktif olur. Yüksek gerilim gecikme (OVD) zamanýndan daha uzun zaman periyodu içerisinde ana gerilim, yüksek gerilim hatasý (OVT) deðerinin üstünde ise starter trip e geçer. Aralýk : V (Faz faz arasý) Yüksek Gerilim Gecikmesi, Aralýk : 1 10 sn. Faz Kaybý (Düºük/yüksek frekans) Starter enerjilendiði zaman aktif hale gelir ve motoru tek faz a kalmaktan korur. 1 saniyeden daha fazla sürede 1 veya 2 faz kaybolursa starter trip e geçer. Starter ayrýca 40 Hz den küçük veya 65 Hz den büyük frekans durumunda da trip e geçer. Not : Faz kaybý hafif yüklenen motorlarda bulunamayabilir. 17 /04 /2004 Sayfa No : 20

22 Faz Sýrasý Starter enerjilendiði zaman aktif hale gelir. Bu korumanýn aktif edilmesi saðlanýr. Faz sýrasý yanlýº olduðu zaman starter trip e geçer. Düºük Hýz Zaman Aºýmý Motor un düºük hýzda çalýºmasý; maksimum düºük hýz zamanýndan daha uzun olmasý durumunda starter trip e geçer. Aralýk : 1 30 sn dir. Not : Aºýrý ýsýnmayý önlemek için motor olabilecek minimum zamanda düºük hýzda çalýºacaktýr. Motor düºük hýzda çalýºtýrýrken nominal akým yüksek bir seviyede ise motor ve starter aºýrý ýsýnabilir. Yanlýº Baðlantý Start sinyalinden sonra aktif olur. Motor starter in yük terminaline uygun biçimde baðlanmadýðý zaman veya motor sargýsýnda dahili baðlantý kesik olduðu zaman Starter trip e geçer. SCR nin Kýsa Devre Olmasý Bir veya daha fazla SCR nin kýsa devre edilmesi durumunda starter trip e geçer. Soðutucuda Aºýrý Sýcaklýk (Heatsink Over Temperature): Termal sensörler soðutucu üzerine baðlanýr ve 85 C nin üzerine yükseldiði zaman starter trip e girer. DÝKKAT Aºýrý sýcaklýk korumasý normal ºartlar altýnda (düºük aºýrý yük, yetersiz vantilasyon, fan durmasý veya hava akýmýnýn engellenmesi v.b.) iºleme için dizayn edilmiºtir. Yanlýº starter seçimi veya çalýºmasý, sýk sýk maksimum ºartlarda baºlama, veya hata ºartlarý altýnda tekrarlayan baºlatmalar SCR nin aºýrý ýsýnmasýna sebep olur ve soðutucu 85 C nin üzerine çýkmadan starter hataya geçer. 17 /04 /2004 Sayfa No : 21

23 Harici Hata Starter enerjilendiði zaman etkin olur. 2 saniyeden fazla sürede harici kontaklar kapatýldýðý zaman starter trip e geçer. DÝKKAT Terminal 21 topraða baðlanmadýðý zaman Dýº Hata (External Fault) terminalini kullanmayýn. Hata ve Resetleme Ýzolasyon alarmý hariç herhangi bir korumanýn aktif olmasý durumunda, starter ý hata ºartýnda kilitler, tristörlerin ateºlenmesini pasif duruma geçirir. Hata led i yanar, hata tanýmý LCD üzerinde gözükür ve hata rölesi aktif hale geçer. Lokal resetleme için, hata durumu kaldýrýldýktan sonra Reset Tuºuna basýlýr. Uzaktan resetleme için terminal 7 veya 8 üzerinden yapýlabilir Not : Start sinyali varolduðu sürece hatalarý resetlemek mümkün deðildir. Otomatik Reset: Düºük gerilim ve faz kaybý hatalarýnda Auto reset ayarlanabilir. Gerilim tam deðerine ulaºtýktan 60 sn sonra Starter kendini otomatik olarak resetler, start sinyali mevcut deðildir. Not : Start sinyali varolduðu sürece hatalarý resetlemek mümkün deðildir. 17 /04 /2004 Sayfa No : 22

24 2.6 Ön Panel LED Göstergeleri On Kontrol besleme gerilimi Starter e baðlandýðý zaman yanar. Start Sistemin baºlamasýyla, motor kaynak geriliminin artýºýný gösteren led dir. Run Sistem baºlama süreci tamamlandýktan sonra, Motor tüm gerilimi kendi üzerine aldýðýnda yanar. Yavaº hýz operasyonu boyunca yanýp söner. S. Stop Soft stop süreci boyunca, motor kaynak geriliminin azalmasýný gösteren led dir. Stop Motor durduðu zaman yanar. E. Save / Slow Enerji koruma devrede iken yanar. Motor yavaº hýzda dönerken yanýp söner. D. Adj. / Rev Çift ayarlama devrede iken yanar. Motor yavaº hýzda ters yönde döndüðünde yanýp söner. Fault Operasyon üzerinde iken korumaya geçtiðinde yanar. 17 /04 /2004 Sayfa No : 23

25 2.6.2 Keypad Mode Sadece Gösterge Ana Parametreler Baºlangýç Parametreleri Durma Parametreleri Veri Analizi Çift-Ayarlama Parametreleri Enerji Koruyucu ve Yavaº Hýz Parametreleri Hata parametreleri Giriº/Çýkýº Programlama Parametreleri Haberleºme Parametreleri Select Her bir modda fonksiyonu seçer. Parametrelerin ayarýný arttýrýr. Parametrelerin ayarýný azaltýr. Store Deðeri deðiºen parametreleri kaydeder Reset Hata çýktýktan sonra cihazý resetler. Hatayý iptal eder ve yeniden baºlatmaya izin verir. 17 /04 /2004 Sayfa No : 24

26 2.6.3 LCD Göstergeleri Parametrelerin düzenlenmesi 1. Ýhtiyacýnýz olan Mode sayfasýna gelene kadar birkaç kez mode butonuna basýn. 2. Seçtiðiniz mod durumuna ait parametrelerin görüntülenmesi için Select tuºuna basýn. 3. Ýhtiyacýnýz olan parametreye geldiðinizde, yukarý ve aºaðý ok tuºlarýyla deðerleri düzenleyin. 4. Yeni parametreleri saklamak için, Store Enable yazýsý görünene kadar Select tuºuna basýn ve ardýndan Store tuºuna basýn. Not:Dip switchlerin 1 konumu, eðer On durumunda ise gösterge üzerindeki tüm parametreler görünür. Eðer Off durumunda ise aºaðýdaki parametreler görünmeyecektir. DUAL ADJUSTMENT PARAMETERS EN. SAVE & SL. SPD PARAMETERS I/O PROGRAMMING PARAMETERS COMM. PARAMETERS 17 /04 /2004 Sayfa No : 25

27 2.7 Parametre Ayarlarý Görüntü Modu Bu modda parametreler düzeltilemez. % OF MOTOR FLA Motor FLA nýn belli bir yüzdesi olan operasyon akýmýný gösterir. Not: Mode veya Select tuºlarýna basýldýktan sonra Starter in Fabrika Deðerleri (Default) belli bir süre sonra görünür. Belli bir gecikmeyi takiben LCD %OF MOTOROLA FLA görünür. Select tuºuna bas (Ýzolasyon kartýn mevcut olmasý durumunda) MOTOR INSULATION 52.8Mohm Motor sargýlarýnýn izolasyon seviyesini gösterir Select tuºuna bas THERMISTOR RES. 3.1Kohm Motor termistor direnç deðerini gösterir Opsiyon kartýn olmadýðý durumlarda, LCD de aºaðýdaki yazý görülür. OPTION CARD Not installed Select tuºuna bas FLC FLA FLC-Starter in tam yük akýmý FLA-Motorun tam yük amper deðeri ( Starter FLC nin % ü olabilir) 17 /04 /2004 Sayfa No : 26

28 Select tuºuna bas UCT UCD OCT OCD UCT-Düºük Akým Hatasý. Aralýk : Off, %20-90 UCD-Düºük Akým Gecikmesi OCT-Yüksek Akým Hatasý OCD-Yüksek Akým Gecikmesi Aralýk : 1-40sn Aralýk : % FLA Aralýk : 0-5sn Select tuºuna bas OLT OLD OLT- Yüksek Yük Hatasý. Aralýk : Motor FLA nýn % OLD- Yüksek Yük Gecikmesi.%500 FLA da hata zamaný Aralýk : 1-10sn Not: Yüksek yük korumasý yumuºak yol verme prosesinden sonra yumuºak durdurma prosesinden önce baºlatýlýr. Select tuºuna bas UVT UVD OVT OVD UVT- Düºük Gerilim Hatasý (fazdan faza) Aralýk : V UVD- Düºük Gerilim Gecikmesi Aralýk : 1-10 sn. OVT- Yüksek Gerilim Hatasý(fazdan faza) Aralýk : V OVD- Yüksek Gerilim Gecikmesi Aralýk : 1-10sn 17 /04 /2004 Sayfa No : 27

29 Select tuºuna bas STC PT IV CL AT STC- Eðri Baºlangýcý Aralýk : 0-9 (0=Standart; 1,2,3=Pompa; 4-9=Tako) PT- Darbe Baºlama Zamaný Aralýk : 0-1sn IV- Kalkýº Gerilimi Aralýk : U n nin % CL- Akým Limiti Aralýk : Motorun tam yük akýmýnýn % AT- Ývmelenme Zamaný Aralýk : 1-30sn Select Tuºuna bas MST NOS SP SI CD MST- Maksimum Start Zamaný NOS- Ýzin verilen start Sayýsý SP- Start Periyodu SI- Start Engelleme Zamaný CD- Ývmelenme sonu rölesinin kontak gecikmesi Aralýk : 1-30sn Aralýk : 1-10,Off Aralýk : 1-60 dakika Aralýk : 1-60 dakika Aralýk : 0-120sn Select Tuºuna Bas SPC DT FT SPC- Durma Eðrisi Aralýk : 0-9 (0=Standart; 1,2,3=Pompa; 4-9=Tako) DT- Yavaºlama Zamaný Aralýk : 1-30sn FT- Final Tork (yumuºak durmadaki son tork deðeri) Aralýk : 0-10(0=min,10=max) 17 /04 /2004 Sayfa No : 28

30 Select Tuºuna Bas DA: IV CL AT DT IV- Kalkýº Gerilim CL-Akým Limiti AT- Ývmelenme Zamaný DT- Yavaºlama zamaný Aralýk : %10-50 U N Aralýk : % FLA Aralýk : 1-30sn Aralýk : 1-30sn Select Tuºuna Bas DA: FLA 105 DLA:FLA-Çift Düzenlenmiº Tam Yük Akýmý Select Tuºuna Bas ES SST MSST ES-Enerji Koruma Aralýk : 0-10 (0=min. Koruma,10=max. Koruma) SST- Düºük Hýz Torku Aralýk : 0-10 (0=min, 10=max.) MSST-Max. Düºük Hýz Zamaný-düºük hýzda izin verilen operasyon zamaný Aralýk: 1-30sn Select Tuºuna Bas SEQ INSULAT RST NO NO SEQ- Faz Sýrasý Evet(Yes) / Hayýr (No) INSULAT- Motor Ýzolasyon Alarm ve Hata Seviyesi Alarm Seviyesi. Aralýk : 0.2-5Mohm Hata Seviyesi Aralýk : 0.2-5Mohm RST- Düºük Gerilim ve Faz Kaybýnda Otomatik Reset Evet (Yes) / Hayýr (No) 17 /04 /2004 Sayfa No : 29

31 Select Tuºuna Bas I7 I8 FREL I/O Programlama Parametreleri : I7 Terminal 7 Programlama Gösterimi Enerji Koruma (0) Düºük Hýz (1) Reset (2) I8 Terminal 8 Programlama Gösterimi Çift Düzen (0) Düºük hýz Ters Dönme (1) Reset (2) FREL Hata Röle TipiProgramlama Gösterimi Hata (0) Hata-yetersiz güvenlik (1) Hata Rölesinin ݺlemleri (FREL) Röle Seçimi Kontrol Hata Durum Hata-Yetersiz Enerjisi Hata Güvenlik Off Evet veya Hayýr Enerjisiz Enerjisiz On No Enerjisiz Enerjili On Yes Enerjili Enerjisiz Select Tuºuna Bas IMM / S.PIN RELAY S.PIN 0 0 S.PIN- Shear-Pin Röle Sol Numara Aralýk : 0 5 sn 0 On gecikme 17 /04 /2004 Sayfa No : 30

32 Sað Numara Aralýk : 0 5 sn IMM- Çabuk Röle Sol Numara Aralýk : 0 60 sn Sað Numara Aralýk : 0 60 sn Select Tuºuna Bas 0 Off gecikme 0 On gecikme 0 Off gecikme DRV BAUD PAR SER DRV- Sürücü numarasý (kullanýcý kullanýmý için) Starter in çalýºmasýna etki etmez. Aralýk : BAUD- Kominükasyon Baud Aralýðý Aralýk : 1200,2400,4800 ve 9600 PAR- Parity Kontrol SER- Seri link sayýsý Aralýk : Select Tuºuna Bas ANALOGUE OUTPUT Normal Normal- Analog çýkýº deðeri akým deðeri yükseldikçe artar Ters- Analog çýkýº deðeri akým deðeri yükseldikçe azalýr Aralýk : Normal, Inverted Select Tuºuna basýlarak baºlangýç noktasýna dönülür. 17 /04 /2004 Sayfa No : 31

33 2.7.2 Ana Parametre Ayarlarý Mode Tuºuna Basýlýr MAIN PARAMETERS Select Tuºuna Basýlýr tuºlarýna basýlarak Starter in FLC deðeri girilir. STARTER FLC 105 AMP Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak Motor un FLA deðeri girilir Aralýk : Starter FLC nin % MOTOR FLA 105 AMP Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak Düºük Akým Hatasý nýn deðeri girilir Aralýk : 0=OFF, FLA nýn %20-90 UNDERCURR. DELAY 0% OF FLA Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak Düºük Akým Hata Gecikmesi deðeri girilir Aralýk : 1-40 sn UNDERCURR. DELAY 10 SEC. Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak Aºýrý Akým Shear-pin deðeri girilir. Aralýk : FLA nýn % O / C SHEAR PIN 850% OF FLA 17 /04 /2004 Sayfa No : 32

34 Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak O/C Shear-pin gecikmesi girilir Aralýk : sn O / C DELAY 1.5 SEC Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak Aºýrý Yük Hata Akým deðeri girilir Aralýk : FLA nýn % OVERLOAD TRIP 115% OF FLA Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak Aºýrý Yük Gecikme motor FLA nýn %500 deðerinde girilir. Aralýk : 1-10 sn OVERLOAD DELAY 4 SEC AT 5 FLA Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak Düºük Gerilim Hata deðeri girilir. Aralýk : V UNDERVOLT. TRIP 300 VOLT Select Tuºuna Basýlýr Tuºlarýna basýlarak Düºük Gerilim Hata Gecikme deðeri girilir. Aralýk : 1-10 sn. UNDERVOLT. DELAY 5 SEC. 17 /04 /2004 Sayfa No : 33

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ L3P HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU L3P GÜÇ BAĞLANTISI KONTROL DEVRESİ TERMİNAL BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ Terminal Tanımı Açıklama Sembolü L1 L2 L3 Giriş fazları Şebeke gerilimi bağlanacak

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI LED PANEL LCD PANEL PANEL ÜZERİNDEKİ BUTONLAR VE AÇIKLAMALARI GÜÇ VE KONTROL TERMİNALLERİ BAĞLANTI ŞEMASI Hız kontrol cihazları, panel üzerinden start/stop ve panel

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X5 Y1 - Y3 DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) DİJİTAL ÇIKIŞ SW1 CMY

Detaylı

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * G120C Güç ve Kontrol Terminal

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

DİKKAT UYARI. Table of Content

DİKKAT UYARI. Table of Content ISA-DS Dijital Soft Starter 8-170A, 220-600V Kullanım Kılavuzu 14.03.2012 Table of Content Sayfa Konu Part 2 İlave Özellikler 3 Yumuşak yolverici seçimi 4 Montaj 5 Bağlantı 6 Ön Panel 7 LCD (Displays)

Detaylı

Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı

Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * Sinamics V20 Genel Özellikler

Detaylı

TOSVERT VF-S11 PARAMETRE LİSTESİ

TOSVERT VF-S11 PARAMETRE LİSTESİ TOSVERT VF-S11 PARAMETRE LİSTESİ 1.KULLANICI PARAMETRELERİ FC KONTROL PANEL ÇALIŞMA FREKANSI Hz LL-UL Arasında. 2.TEMEL PARAMETRELER AUH TARİH FONKSİYONU - En Son değişiklik yapılan 5 parametreyi gösterir

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU KONTEK OTOMASYON A.Ş. BEYİT SOK. NO:27 YUKARI DUDULLU ÜMRANİYE / İSTANBUL 0216 466 47 00 (T) 0216 466 21 20 (F) www.kontekotomasyon.com.tr Sayfa 1 / 7 TUŞ FONKSİYONLARI

Detaylı

Otomatik Kontrol (Giriº) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu

Otomatik Kontrol (Giriº) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 KONTROL SÝSTEM UYGULAMALARINA ÝLݪKÝN ÖRNEKLER 1. Otomobillerde Komut kontrolü Ýki ön tekerleðin yönü y kontrol deðiºkeni yada çýkýº, dümen milinin

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Mentor II - DC Sürücü

Mentor II - DC Sürücü 1 Mentor II - DC Sürücü un stün Performansı 2 DC sistem sürücüleri içinde dünyadaki en verimli sürücü Mikroişlemci kontrollu, 25 A den 1850 A e kadar 1 & 4 bölgeli Ayrıntılı gösterge, kolay anlaşılır fonksiyon

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu

FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu Tarih _ Versiyon 10/05/06_1d İçindekiler Giriş... 3 Bölüm 1 Enerji Terminalleri... 4 Kontrol Terminalleri... 5 Bağlantı Örneği...

Detaylı

0 Giriş kontağı ile Servo On 1 Giriş kontağı aktif değil Powerda Servo On

0 Giriş kontağı ile Servo On 1 Giriş kontağı aktif değil Powerda Servo On PARAMETRE Cn001 Cn002.0 H000* Cn002.1 H00*0 Cn002.2 H0*00 Cn002.3 H*000 ĐSĐM & FONKSĐYON 0 Tork kontrol 1 Hız Kontrol 2 Pozisyon Kontrol (External) 3 Pozisyon / Hız Kontrol Switch 4 Hız / Tork Kontrol

Detaylı

TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER

TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER AUH Tarih Fonksiyonu En son değiştirilen 5 parametreyi grup olarak gösterir :- 1:Temel ayarlama sihirbazı 2:Preset hız sihirbazı AUF Sihirbaz

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Tanımıı Bu parametre sürücünün çıkış frekansını komuta eder. Dururken : Frekans Komutu Çalışırken : Çıkış Frekansı Çoklu adım Çalışmada: Çokluadım

Tanımıı Bu parametre sürücünün çıkış frekansını komuta eder. Dururken : Frekans Komutu Çalışırken : Çıkış Frekansı Çoklu adım Çalışmada: Çokluadım 1. Fonksiyon listesi LED Parametre display adı 0.0 [Frekans komutu] Min/Maks değeri 0/400 ACC [Hız.Zamanı] 0/6000 dec [Yvş.Zamanı] [saniye] Drv Frq [Sürme modu] (Run/Stop modu) [Frekans modu] 0/3 Tanımıı

Detaylı

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE Kolay Kullaným Kýlavuzu Özellikler V/F veya vektör kontrol Yüksek baþlangýç torku 8 kademeli hýz ayarý PNP/NPN dijital giriþ PID fonksiyonu Kopyalama ünitesi Built-in EMC filtre

Detaylı

TECO 7300PA HIZ KONTROL CİHAZI PARAMETRELERİ. An-xx Frekans Komut Parametreleri

TECO 7300PA HIZ KONTROL CİHAZI PARAMETRELERİ. An-xx Frekans Komut Parametreleri 1/13 PARAMETRE LİSTESİ An-xx Komut Parametreleri An-xx Adı LCD Ekran Değer Aralığı An- Komut 1 An-=000.00Hz Frequency Comand 1 Ayar Birimi Fabrika Ayarı 0.00~180.0 Hz 0.Hz 0.00Hz An-02 Komut 2 An-02=000.00Hz

Detaylı

Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri

Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri Panorama Yumuşak yolvericiler Tüm seri Neden yumuşak yolverici? Mekanik ve elektriksel problemler için ideal çözüm Endüstride fan, kırıcı, pompa, konveyör, mikser gibi bir çok uygulamanın kalbi olan AC

Detaylı

Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı

Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Genel Özellikler

Detaylı

Mentor II DC sürücüler için Pratik Devreye Alma Klavuzu

Mentor II DC sürücüler için Pratik Devreye Alma Klavuzu Mentor II DC sürücüler için Pratik Devreye Alma Klavuzu 1. Adım : Motor & Sürücü Bağlantılarını Yapınız. 2. Adım : Motor Plaka Değerlerine Bakınız Mentor II nin parametrelerini ayarlamak için, önce motor

Detaylı

ve Pompa Kontrolü için Fuji Electric Hız Kontrol Cihazları 0,75 560kW 3-faz 400V IP20/00 & IP54

ve Pompa Kontrolü için Fuji Electric Hız Kontrol Cihazları 0,75 560kW 3-faz 400V IP20/00 & IP54 HVAC ve Kontrolü için Fuji Electric Hız Kontrol Cihazları 0,75 560kW 3faz 400V IP20/00 & IP54 Geniş Haberleşme Seçenekleri Operatör paneli Uzaktan kontrol için uzatma kablosu Uzatma Kablosu ile Uzaktan

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI 22F - A 1P6 N 1 0 3 A B C D E F G ÜRÜN SEÇİM TABLOSU BOYUTLAR Sürücü boyutları mm cinsindendir. Parantez içinde yazılan boyut bilgisi inç dir. Sürücü ağırlığı kg cinsindendir.

Detaylı

SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ Fan yükleri, uygulama ihtiyaçları ve bu uygulamayı motor hız kontrol cihazları ile çözerken, uygulamanın özel ihtiyaçlarının neler olabileceğine daha yakından

Detaylı

NpN ve PnP Tipi Transistörler

NpN ve PnP Tipi Transistörler NpN ve PnP Tipi Transistörler Bipolar Transistorler - Ders Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr. Hilmi KUªÇU Yukarýda belirtilen deðiºik iºlevli bütün transistörlerin esasý Yüzey Birleºmeli Transistör 'dür. Bu nedenle,

Detaylı

EMOTRON FDU/VFX DEVREYE ALMA KLAVUZU

EMOTRON FDU/VFX DEVREYE ALMA KLAVUZU EMOTRON FDU/VFX DEVREYE ALMA KLAVUZU Arıza Ledi 30 VSet/View ref Run 8.0 bar Çalışıyor Ledi Sola Dön Toggle Tuşu Program içinde gezmek için Değişiklik Tuşları Enerji Ledi Sağa Dön Stop / Hata Reset Program

Detaylı

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır.

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır. 3. Bölüm Güç Elektroniğinde Temel Kavramlar ve Devre Türleri Doç. Dr. Ersan KABALC AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Güç Elektroniğine Giriş Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar. 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw

Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar. 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw Şebekeden çekilen güç düşüldüğünde Çevre Dostu Önce Güç kaynağı Optimum motor kontrol Güç kaynağı Bütün

Detaylı

CW ve CCW yönü için Hız preset devri (rpm)

CW ve CCW yönü için Hız preset devri (rpm) PARAMETRE Cn001 Cn002.0 H000* Cn002.1 H00*0 ĐSĐM & FONKSĐYON 0 Tork kontrol 1 Hız Kontrol 2 Pozisyon Kontrol (External) 3 Pozisyon / Hız Kontrol Switch 4 Hız / Tork Kontrol Switch 5 Pozisyon / Tork Kontrol

Detaylı

Kontrol modu. Fabrika Ayarı

Kontrol modu. Fabrika Ayarı PARAMETRE Cn001 Cn002.0 H000* Cn002.1 H00*0 Cn002.2 H0*00 Cn002.3 H*000 ĐSĐM & FONKSĐYON 0 Tork kontrol 1 Hız Kontrol 2 Pozisyon Kontrol (External) 3 Pozisyon / Hız Kontrol Switch 4 Hız / Tork Kontrol

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

BMBC-L1000 Serisi Kullanma Kılavuzu

BMBC-L1000 Serisi Kullanma Kılavuzu BMBC-L000 Serisi Kullanma Kılavuzu. Önsöz BMBC-L000 serisi yüksek performanslı invertörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu doküman son kullanıcıya teslim edilmeli ve ürünün kullanım ömrü boyunca saklanmalıdır.

Detaylı

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4)

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri

Detaylı

Tanımıı. Bu parametre sürücünün çıkış frekansını komuta eder. Dururken : Frekans Komutu Çalışırken : Çıkış Frekansı Çoklu adım Çalışmada: Çokluadım

Tanımıı. Bu parametre sürücünün çıkış frekansını komuta eder. Dururken : Frekans Komutu Çalışırken : Çıkış Frekansı Çoklu adım Çalışmada: Çokluadım 1. Fonksiyon listesi LED display Parametre adı 0.0 [Frekans komutu] ACC dec Drv Frq [Hız.Zamanı] [Yvş.Zamanı] [Sürme modu] (Run/Stop modu) [Frekans modu] Min/Mak s değeri 0/400 0/6000 [saniye] Tanımıı

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU B603 - B603B SERİSİ FREKNS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLNM KILUZU İÇERİK Sayfa BĞLNTI E KULLNIM BİLGİLERİ... 1 1.0 Elektriksel bağlantılar... 1 1.1 na terminal... 1 1.2 Kontrol devresi bağlantıları... 1 2.0

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

TECO 7300PA HIZ KONTROL CĐHAZI PARAMETRELERĐ. An-xx Frekans Komut Parametreleri

TECO 7300PA HIZ KONTROL CĐHAZI PARAMETRELERĐ. An-xx Frekans Komut Parametreleri 1/14 PARAMETRE LĐSTESĐ An-xx Komut Parametreleri An-xx Adı LCD Ekran Değer Aralığı An-01 Komut 1 An-01=0.Hz Frequency Comand 1 Ayar Birimi Fabrika Ayarı 0.~180.0 Hz 0.01Hz 0.Hz An-02 Komut 2 An-02=0.Hz

Detaylı

X200 HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU. Tek faz giriş 200 V Sınıfı Üç faz giriş 200 V Sınıfı Üç faz giriş 400 V Sınıfı

X200 HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU. Tek faz giriş 200 V Sınıfı Üç faz giriş 200 V Sınıfı Üç faz giriş 400 V Sınıfı X2 HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU Tek faz giriş 2 V Sınıfı Üç faz giriş 2 V Sınıfı Üç faz giriş 4 V Sınıfı Sistem enerjilendirmeden önce, X2 kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup, uyarıları

Detaylı

OMRON FREKANS İNVERTÖRLERİNDE AUTO-TUNING

OMRON FREKANS İNVERTÖRLERİNDE AUTO-TUNING OMRON FREKANS İNVERTÖRLERİNDE AUTO-TUNING İÇİNDEKİLER Giriş MX2 İnvertörlerde Auto-tuning RX İnvertörlerde Auto-tuning V1000 İnvertörlerde Auto-tuning A1000 İnvertörlerde Auto-tuning SX İnvertörlerde Auto-tuning

Detaylı

1. MV100 serisi sürücülerde hızlı devreye alma işlemi;

1. MV100 serisi sürücülerde hızlı devreye alma işlemi; 1. MV100 serisi sürücülerde hızlı devreye alma işlemi; Üç fazlı ürünler için R-S-T, Mono faz ürünler için L-N uçlarına besleme bağlantısı yapmak sürücüye enerji vermek için yeterlidir. Ancak, enerji vermeden

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

TECO S310 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO S310 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 15.5.2 1/27 TECO S31 SERİSİ HIZ 22V 1FAZ.4 1.5 KW 15.5.2 2/27 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 15.5.2 3/27 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 2-24V MODEL S31-ΔΔΔΔ-H1XXX 2P5 2 22 Güç (HP).5 1 2 Max. Motor Gücü (kw).4.75

Detaylı

RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI

RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI Akü Şarj Cihazı Sabit Voltaj ve Sabit Akım prensibine göre çalışan tam kontrollü bir cihazdır. LCD panel üzerinden bütün ölçümler ve olay bilgileri izlenilebilir.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) 1. DENEYİN AMACI ÜÇ FAZ EVİRİCİ 3 Faz eviricilerin çalışma

Detaylı

Makina sürücüleri uygulamaları ACS150- ACS355. LV AC drives RoadShow 2008. ABB Oy - 1 -

Makina sürücüleri uygulamaları ACS150- ACS355. LV AC drives RoadShow 2008. ABB Oy - 1 - ACS150- ACS355 LV AC drives RoadShow 2008 ABB Oy - 1 - Makina Otomatik kapı Otomatik geçiş Mikser Pompa Basit fan konveyör Depo otomasyonu Santrifüj boyama Kablo makinası Yatay kesim Fırça makinası sarıcı

Detaylı

Senkronizasyon Opsiyon Modülü. SV-IS7 Serisi. Kullanıcı Manueli

Senkronizasyon Opsiyon Modülü. SV-IS7 Serisi. Kullanıcı Manueli Senkronizasyon Opsiyon Modülü SV-IS7 Serisi Kullanıcı Manueli Ürün Standartları Madde Nasıl Montaj Yapılır Master Enkoder Girişi Slave Enkoder Girişi Master Enkoder Geridönüş Çıkışı Terminal Bloğu Çıkışı

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

Teknik bilgi 2003. Münferit mahal sıcaklık kontrol elemanları. Bağlantı şeması

Teknik bilgi 2003. Münferit mahal sıcaklık kontrol elemanları. Bağlantı şeması Teknik bilgi 2003 Münferit mahal sıcaklık kontrol elemanları İşlevi: Oventrop oda termostatları ile, Oventrop elektro-termik servo tahrikler ve Oventrop radyatör vanaları kullanarak, münferit mahal sıcaklık

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

YUMUŞAK YOLVERİCİLER NE ZAMAN TERCİH EDİLMELİDİR?

YUMUŞAK YOLVERİCİLER NE ZAMAN TERCİH EDİLMELİDİR? YUMUŞAK YOLVERİCİLER NE ZAMAN TERCİH EDİLMELİDİR? Teknolojideki gelişmeler endüstrideki uygulamalara yansıdıkça işletmelerin kalitesi artmaktadır. Bunun sonucu olarak işletmeler kullandıkları makinaları

Detaylı

TECO N3 SERĐSĐ HIZ KONTROL CĐHAZI HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI. ADIM 1: Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama

TECO N3 SERĐSĐ HIZ KONTROL CĐHAZI HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI. ADIM 1: Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama 1/6 TECO N3 SERĐSĐ HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI ADIM 1 Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama Monofaze N3 serisinde 220 volt beslemesi L1 (L) ve L3 (N) girişlerine bağlanarak cihaza enerji verilir. Aşağıdaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 SKY ELEVATOR KATA GETİRME SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU VE ÖZELLİKLERİ BU BELGE KULLANICILAR İÇİN KILAVUZ OLMASI AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR SKY ELEVATOR

Detaylı

NES DC.DRV.200 Tanıtım Dokümanı

NES DC.DRV.200 Tanıtım Dokümanı NES DC.DRV.00 Tanıtım Dokümanı 10.08.016 Giri Tasarım ve yazılım faaliyetleri tamamen yerli olarak firmamız tarafından gerçekle tirilen Endüstriyel DC motorlar için geli tirilmi mikroi lemci kontrollü

Detaylı

TECO S310 SERĐSĐ HIZ KONTROL CĐHAZLARI

TECO S310 SERĐSĐ HIZ KONTROL CĐHAZLARI 412 1/26 TECO S31 SERĐSĐ HIZ 22V 1FAZ.4 1.5 KW 412 2/26 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 412 3/26 TEMEL ÖZELLĐKLER 1 FAZ 2-24V MODEL S31- -H1XXX 2P5 2 22 Güç (HP).5 1 2 Max. Motor Gücü (kw).4.75 1.5 Anma Çıkış

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD0 Sürücüleri (3,7... kw) elge control products elge Güvenl k Uyarı! ELD0 AC sürücüler n n tüm montaj şlemler SADECE uzman tekn k personel tarafından gerçekleşt

Detaylı

FX-5 FX-7 FX-12 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ FX

FX-5 FX-7 FX-12 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ FX Türkiye den Dünya ya FX-5 FX-7 FX-12 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ FX Serisi KULLANMA KILAVUZU ISO 9001:2000 REGISTERED COMPANY UYARILAR! Reaktif güç kontrol rölesi baðlantýlarý yetkin ve yetkili personel

Detaylı

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri MOTOR KORUMA RÖLELERİ Motorlar herhangi bir nedenle normal değerlerinin üzerinde akım çektiğinde sargılarının ve devre elemanlarının zarar görmemesi için en kısa sürede enerjilerinin kesilmesi gerekir.

Detaylı

3 Faz 400 V 0.4-630 kw

3 Faz 400 V 0.4-630 kw T 3 Faz 400 V 0.4-630 kw Yüksek Performans, Endüstriyel Tip Mühendislik Sürücüsü The performance reaching the peak in thstriyel e industry Maximum Engineering for Global Advantage FRENIC-MEGA; FUJI tarafından

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ OTOMATİK TASFE ŞALTELEİ Otomatik Transfer Şalterleri MAU Otomatik Transfer Şalterleri İçindekiler Genel Bilgi.... 71 Modüler Otomatik Transfer Şalteri (100A den 800A e kadar)... 73 İzleme & Kontrol...

Detaylı

ED12-REGÜLATÖRLER 2013

ED12-REGÜLATÖRLER 2013 ED12-REGÜLATÖRLER 2013 Regülatörler Şebeke gerilimindeki yükselme düşme gibi dengesizlikleri önleyip gerilim regülasyonu yapan elektriksel cihazlara regülatör denir. Regülatörler elektrik enerjisini içerisindeki

Detaylı

ROC SERÝSÝ AÞIRI AKIM RÖLELERÝ

ROC SERÝSÝ AÞIRI AKIM RÖLELERÝ OC SEÝSÝ AÞII AKIM ÖLELEÝ OC Serisi aþýrý akým röleleri, elektrik üretim iletim e daðýtým tesislerinde, trafo, hat, motor e benzeri teçhizatýn, arýzalara karþý korunmasý için kullanýlýrlar. Mýcro Controller

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 )

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 ) FLC-80 AKIÞ ÖLÇER Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi Ývedik Organize San. 21. Cad. No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel : (312)394 59 83-394 59 84 Fax: 394 59 87 www.sistekelektronik.com e-posta:sistek@sistekelektronik.com

Detaylı

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

ENDA ZEYBEK SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA ZEYBEK SERÝSÝ AC DRIVE ENDA ZEYBEK SERÝSÝ AC DRIVE Özellikler V/F veya vektör kontrol %150 baþlangýç kontrol torku Built-in PLC fonksiyonu PNP/NPN dijital giriþ PC (Windows)/PDA (WinCE) link fonksiyonu Kolay Kullaným Kýlavuzu

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı