FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ"

Transkript

1 FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere nitelikli yatırımcılardan katılma payları karģılığı toplanacak paralarla, katılma payları sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçlarından, türev iģlemlerden ve altın ile diğer kıymetli madenlerden oluģan portföyü iģletmek amacıyla Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ Serbest Yatırım Fonu kurulmuģtur Bu içtüzükte Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ. KURUCU, Finans Portföy Yönetimi A.ġ. YÖNETĠCĠ, ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ, Ġstanbul Altın Borsası, Euroclear Bank SAKLAYICI KURULUġ, Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta Ģirketleri, portföy yönetim Ģirketleri, ipotek finansmanı kuruluģları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuģ olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve fon katılma paylarının satıģ tarihi itibarıyla en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek veya tüzel kiģiler Nitelikli Yatırımcı Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ Serbest Yatırım Fonu FON, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği ile ek ve değiģiklikleri ise TEBLĠĞ olarak ifade edilecektir. MADDE 2- FON'UN ADI ĠLE KURUCU, YÖNETĠCĠ VE SAKLAYICI KURULUġUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERĠ: 2.1. Fon'un adı; Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Serbest Yatırım Fonu dur. Fon un yönetim adresi; Nispetiye Cad. Akmerkez B Kule Kat:2, Etiler Ġstanbul 2.2. Kurucu nun; Unvanı; Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ Merkez Adresi; Nispetiye Cad. Akmerkez B Kule Kat: Etiler Ġstanbul 2.3. Yönetici nin; Unvanı; Finans Portföy Yönetimi A.ġ Merkez Adresi; Nispetiye Cad. Akmerkez B Kule Kat: Etiler Ġstanbul 2.4. Saklayıcı KuruluĢun(ların); Unvanı; ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ Merkez Adresi; ġiģli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No: ġiģli/ġstanbul Unvanı: Ġstanbul Altın Borsası Merkez Adresi: Rıhtım Cad No: Karaköy Ġstanbul Unvanı: Euroclear Bank Merkez Adresi: 1,Boulevard Du Roi Albert II B Brussels 1

2 MADDE 3- FON TUTARI VE SÜRESĠ: 3.1. Fon'un Tutarı TL'dir Fon süresizdir Fon paya bölünmüģtür. MADDE 4- FON PORTFÖYÜNÜN OLUġTURULMASI: 4.1. Kurucu, nitelikli yatırımcılara satıģ öncesinde, fon portföyünün oluģturulabilmesini teminen fona pay karģılığı TL avans tahsis eder ve bu avansa karģılık gelen Fon paylarını aktifine alır. Yönetici Fon a tahsis edilen avans ile fon portföyünü bu içtüzükte belirtilen portföy yönetim stratejisi ve sınırlamalarına uygun olarak oluģturur. Kurucu fona tahsis edilen avansa karģılık gelen payları nitelikli yatırımcılara tahsisli satıģ tarihinden itibaren 1 yılsonuna kadar fona iade eder Fon tutarını temsil eden katılma payları Tebliğde tanımlanmıģ olan Nitelikli Yatırımcılara tahsisli olarak satılır Katılma paylarının itibari değeri yoktur ve kaydi değer olarak tutulur. Fon tutarını temsil eden katılma payları kaydi olarak Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdinde müģteri bazında izlenir. Fon katılma payları bastırılamaz ve fiziken teslim edilemez Katılma payı iģlemleri günlük olarak Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. ne bildirilir. Katılma Payı fiyatları 15 günde bir hesaplanır ve fon yatırımcılarına bildirilir Katılma payları Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdindeki hesaplarda, her müģterinin kimlik bilgileri ve buna bağlı hesap kodları ile fon bilgileri bazında takip edilir. MADDE 5- FON YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN ESASLAR VE YÖNETĠCĠNĠN TABĠ OLDUĞU ĠLKELER: 5.1. Fonun, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre pay sahiplerinin haklarını koruyacak Ģekilde yönetim, temsil ve varlıkların saklanmasından Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ. sorumludur. Fon portföyü, yönetici Finans Portföy Yönetimi A.ġ. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılacak bir portföy yönetim sözleģmesi çerçevesinde bu içtüzük ve Tebliğ hükümleri dahilinde yönetilir Fonla ilgili iģlemler Tebliğ'in 12. md. çerçevesinde belirtilen asgari Ģartlara haiz en az üç kiģiden oluģan bir fon kurulu ve en az bir denetçi tarafından yürütülür. Fon kurulu üyelerini ve denetçiyi kurucu atar. Tebliğ in 13. Maddesi kapsamında fon kurulu üyelerinden en az bir kiģinin sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisans belgesi ile türev araçlar lisans belgesine sahip olmaları, bu fonlar konusunda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir Fonla ilgili iģlemlerin düzgün yürütülebilmesini teminen Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ bünyesinde bir fon hizmet birimi oluģturulur. Fon hizmet biriminde, Tebliğ in 12.md.'de belirtilen asgari nitelikleri haiz bir fon yönetim müdürü görevlendirilir ve fona iģlerin gerektirdiği mekân, teknik donanım, muhasebe sistemi ve yeterli sayıda uzman personel 2

3 sağlanır. Tebliğ in 13. Maddesi kapsamında Finans Portföy Yönetimi A.ġ nin yöneticilerinden en az bir kiģinin ve söz konusu fonun portföy yöneticilerinin tümünün sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisans belgesi ile türev araçlar lisans belgesine sahip olmaları, bu fonlar konusunda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir Fonun faaliyetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin, finansal ve idari konulara ait bilgilerin güvenilirliğinin ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını; fon faaliyetlerinin ilgili mevzuata, fon içtüzüğüne, izahnameye uygun yürütülmesini; hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini ve tespitini; muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olmasını ve finansal bilgilerin doğru ve güvenilir olarak zamanında hazırlanmasını temin etmek amacıyla uygulanan esas ve usuller Tebliğ in 12/A maddesine istinaden yazılı hale getirilir. Fon faaliyetleri yazılı hale getirilen iç kontrol sistemine uygun olarak gerçekleģtirilir. Tebliğ in 13. Maddesi kapsamında Kurucu ve Yöneticinin iç kontrol sistemi ve fonun yönetimine iliģkin risk yönetim sistemleri yazılı hale getirilir. Risk yönetim sistemi, fonun karģılaģabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli geliģmelere paralel olarak güncellenmesini, maruz kalınan risklerin tutarlı bir Ģekilde değerlendirilmesi için riskin toplam portföy ve spesifik enstrümanlar bazındaki değiģik boyutları arasında kıyas imkanı yaratacak bir risk ölçüm mekanizmasının geliģtirilmesini içerir Çıkarılan katılma paylarının kaydına mahsus olmak üzere TTK n un 69. Md. göre tasdik ettirilen "Katılma Payları Defteri" tutulur. Katılma payları defterinde günlük katılma payı alım satımları izlenir. Fon kurulunun vereceği her tür karar onaylı olarak Fon Kurulu Karar Defterine yazılır. Bunlar dıģında fon iģlemlerine iliģkin olarak TTK, VUK ve SPKn. Hükümleri çerçevesinde; Yevmiye Defteri (günlük defter), Defter-i Kebir (büyük defter) ve Envanter defteri Fon Hizmet Birimi tarafından tutulur. Maliye Bakanlığı nca istenebilecek VUK ndan kaynaklanan zorunlu defterler de ayrıca tutulur Kurucu kaydi değer olarak tutulan katılma paylarını müģteriler bazında izleyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yıl boyunca saklamak zorundadır Fon un muhasebe, denetim, hesap ve iģlemleri Sermaye Piyasası Kanunu, Bankalar Kanunu, TTK, VUK ve Borçlar Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak, kurucunun ve yöneticinin hesapları dıģında özel hesaplarda izlenir. Fon muhasebesine iliģkin olarak, Kurul'un Seri: XI, No: 6 Menkul Kıymetler Yatırım Fonları Mali Tablo ve Raporlarına ĠliĢkin Ġlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ inde belirtilen esaslara uyulur Yönetici fon yönetiminde aģağıdaki ilkelere uyar; Yöneticinin yönettiği her fonun çıkarını ayrı ayrı gözetmesi zorunludur. Yönetici, yönetimindeki fonlar veya diğer müģterileri arasında biri lehine diğeri aleyhine sonuç verecek iģlemlerde bulunamaz. Fon portföyü ile ilgili alım satım kararlarında objektif bilgi ve belgelere ve sözleģme ile belirlenen yatırım ilkelerine uyulması zorunludur. Bu bilgi ve belgeler ile alım satım kararlarına mesnet teģkil eden araģtırma ve raporların en az 5 yıl süreyle yönetici nezdinde saklanması zorunludur. Yatırım kararını veren portföy yöneticisi alım satım kararlarını imzalı olarak kaydeder Fon portföyüne rayiç değerinin üzerinde varlık satın alınamaz ve portföyden bu değerin altında varlık satılamaz. Rayiç bedel, borsada iģlem gören varlıklar için borsa fiyatı, borsada 3

4 iģlem görmeyen varlıklar için iģlem gününde fon lehine alımda en düģük, satımda en yüksek fiyattır Borsada iģlem gören varlıkların alım satımının borsa kanalıyla yapılması zorunludur. Fon adına katılma paylarının alım satımı nedeniyle, ĠMKB Tahvil ve Bono Piyasasından aynı gün valörü ile aynı gün valörlü iģlem saatleri dıģında fon portföyüne alım veya fon portföyünden satım zorunluluğu bulunduğunda, ĠMKB'ce belirlenen iģlem kurallarına uyulur. Yöneticinin, fon portföyüne pay alım satım iģlemlerinde, iģlemi gerçekleģtiren aracı kuruluģun, fonu temsil eden müģteri numarasıyla ĠMKB'de iģlem yapmasını temin etmesi zorunludur Yönetici fon adına yaptığı alım satım iģlemlerinden dolayı herhangi bir ihraççı veya aracı kuruluģta kendi lehine bir menfaat sağlarsa, bu durumun kurucuya açıklanması zorunludur Herhangi bir Ģekilde yöneticinin kendine veya üçüncü kiģilere çıkar sağlamak amacıyla fon portföyünde bulunan varlıkların alım satımı yapılamaz. Fon adına verilecek emirlerde gerekli özen ve basiretin gösterilmesi zorunludur. Fon adına yapılacak alım satımlarda yönetim sözleģmesinde belirlenen genel fon stratejilerine ve kurucunun genel kararlarına uyulur Fon portföyünün önceden saptanmıģ belirli bir getiri sağlayacağına dair yazılı veya sözlü bir garanti verilmez Kurucu, fon kurulu üyeleri, yönetici ve fonların yönetimi ile ilgili olarak veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda iseler bu bilgileri kendi veya üçüncü tarafın menfaati doğrultusunda kullanamazlar Fon a yatırım, pay senetlerine yapılan yatırımlardaki riskleri içermektedir. Fon a yatırım yapan yatırımcılar piyasalarda yaģanan dalgalanmalar sebebiyle para kaybedebilirler. Fon un portföyündeki varlıkların değeri olumlu ve/veya olumsuz yönde değiģim gösterebilir. Fon un, yatırımcılar tarafından kullanılması sırasında ortaya çıkacak sonuçlardan ve kar kaybı da dâhil olmak üzere oluģabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Kurucu ve/veya Yönetici sorumlu tutulamaz Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki iliģkilerde bu içtüzük hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, hüküm bulunmayan hallerde ise Borçlar Kanunu'nun vekâlet akdi hükümleri uygulanır. Fon içtüzüğü, katılma payı sahipleri ile kurucu, saklayıcı ve yönetici arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekâlet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan, genel iģlem Ģartlarını içeren iltihakı bir sözleģmedir Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiģ opsiyon sözleģmeleri, forward, finansal vadeli iģlemler ve vadeli iģlemlere dayalı opsiyon iģlemleri fon portföyüne dahil edilebilir. Portföye alınan vadeli iģlem sözleģmelerinin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. 4

5 MADDE 6- FON PORTFÖYÜNDEKĠ VARLIKLARIN SAKLANMASI: 6.1. Fon portföyündeki varlıklar yapılacak bir sözleģme çerçevesinde ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ nezdinde saklanır. Fon portföyünde yer alan altın ve kıymetli madenler ise Ġstanbul Altın Borsası nezdinde saklanır Fon portföyünde yer alan yabancı menkul kıymetler Euroclear Bank nezdinde saklanır. Yabancı menkul kıymetlerin alım satım ve saklama iģlemlerinde iletiģim SWIFT, faks, teleks aracılığı ile yürütülecektir. Saklama ile ilgili masraflar ve ücretler ülkelerin değiģik enstrümanlarına göre farklılık göstermektedir. Saklamacılar aylık olarak doküman göndermektedirler Yatırım fonunun malvarlığı, kurucunun Kanun'dan, Tebliğ'den ve fon içtüzüğünden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorumluluğunu karģılaması dıģında hiçbir amaçla kullanılamaz. Fon mal varlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü Ģahıslar tarafından haczedilemez Sermaye piyasası araçlarının el değiģtirmediği ve sadece takas merkezlerinin belgeleri ile iģlem yapılan ülkelerin sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması halinde söz konusu araçlara iliģkin saklama hizmeti ilgili aracı kuruluģ tarafından sağlanır. Saklama hizmeti veren aracı kuruluģ tarafından muhafazadaki sermaye piyasası araçlarının son durumu itibariyle, tamamını gösterecek Ģekilde düzenlenmiģ belgelerin veya bunların bir örneğinin fon nezdinde sürekli olarak bulundurulması zorunludur. MADDE 7- FONUN YÖNETĠM STRATEJĠSĠ : Fonun yatırım amacı; farklı piyasa döngülerinde uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri (absolute return) elde etmektir. Bu çerçevede fonun belirli bir karģılaģtırma ölçütü ve nispi getiri hedefi bulunmamaktadır. Fonun yatırım amaçlarına ulaģacağının da bir garantisi yoktur. Fonun hedefi, getiri değiģkenliğini kontrol altında tutarken ortalamanın üzerinde getiri elde etmektir. Bu hedefe ulaģabilmek için uygulanacak olan stratejiler piyasa yönüne iliģkin öngörüler doğrultusunda oluģturulacak uzun veya kısa yönlü (directional) stratejiler ile benzer varlıklarda aynı anda alınan uzun ve kısa pozisyonlardan oluģan yönlü olmayan (nondirectional) stratejilerdir. Fon, yönlü stratejiler yanında yönlü olmayan stratejileri de uygulayabileceğinden, belirli dönemlerde fonun performansı piyasanın genel performansından ayrıģabilir. Fon uygulayacağı stratejilerde hem yukarıdan aģağıya (top-down) hem de aģağıdan yukarıya (bottom-up) analizleri kullanır. Yukarıdan aģağıya analizlerde küresel, yerel, ekonomik ve finansal koģullar değerlendirilerek yatırım yapılabilecek piyasaların yönlerine iliģkin öngörüler oluģturulur ve bu öngörüler çerçevesinde fonun hangi piyasalarda net-uzun hangilerinde ise net-kısa pozisyon alacağına karar verilir. AĢağıdan yukarıya analizlerde ise her bir yatırım aracı temel ve teknik analiz kullanılarak karģılaģtırmalı değerlendirmelere tabi tutulur ve göreli olarak daha ucuz veya daha pahalı kalan varlıklar belirlenir. Bu çerçevede söz konusu araçlarda net-uzun, net-kısa veya piyasa-nötr (market neutral) pozisyon alınabilir. Fiyatları benzer faktörlerden etkilenen yatırım araçlarından birinde uzun diğerinde kısa pozisyon alınabilir, arbitraj ve pairs trading (ikili yatırım) iģlemleri yapılabilir. 5

6 Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak amacıyla, belirlenen sınırlamalar dâhilinde olmak koģuluyla, kaldıraç kullanabilir. Kaldıraç kullanımı; Vadeli iģlemler ve opsiyonlar gibi belirli bir teminat karģılığı nispi iģlem yapılabilmesine imkân tanıyan kaldıraçlı iģlemlere yatırım yapılarak, Repo yoluyla fon temin edilerek, Kredi kullanılarak, Kredili menkul kıymet alımı ve açığa satıģ gibi diğer borçlanma yöntemleriyle gerçekleģtirilebilir. Kaldıraç kullanımı fonun beklenen getirisini artırdığı gibi fonun getiri volatilitesini ve maruz kaldığı riskleri de artırabilir. Kaldıraç seviyesinin belirlenmesinde, kaldıraç kullanımı sonrasında oluģabilecek risklilik düzeyinin bu içtüzükte yer alan sınırlamalar dâhilinde kalması hususu da göz önünde bulundurulur. Fon, yatırım stratejilerinin uygulanmasında portföy çeģitlendirilmesine önem verir ve bu çerçevede yatırım yapılacak araçların beklenen getirileri arasındaki korelasyonları yatırım kararlarının alınmasında dikkate alır. Fon temelde yukarıda yer verilen stratejileri uygulayacak olmakla birlikte, uygulanabilecek stratejiler bunlarla sınırlı değildir. Fon yöneticisi uygun gördüğü durumlarda, Fon içtüzüğüne ve genel stratejiye bağlı kalmak kaydıyla yukarıda belirtilmeyen varlıkları da portföye dâhil edebilir ve farklı stratejileri de uygulayabilir. MADDE 8- FON'UN YATIRIM YAPACAĞI SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ SEÇĠMĠ VE RĠSKĠN DAĞITILMASI ESASLARI: 8.1. Portföye alınacak varlıklara iliģkin olarak Tebliğ ve diğer ilgili Kurul düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur Fon, Ġç Tüzük te belirtilen kısıtlamalara uymak koģuluyla, aģağıda belirtilen varlıklara yatırım yapabilir veya iģlemleri gerçekleģtirebilir. Piyasa öngörüleri çerçevesinde, bu varlıklarda uzun ve/veya kısa pozisyon alınabilir. o T.C. Hazinesi nce yurtiçinde veya yurtdıģında ihraç edilmiģ borçlanma araçları o TC Merkez Bankası nca ihraç edilmiģ borçlanma araçları o Türkiye de yerleģik finansal kurumlarla yapılan ters repo iģlemleri o ĠMKB de iģlem gören pay senetleri o Türkiye de faaliyet gösteren Ģirketler tarafından ihraç edilmiģ borçlanma araçları o Türkiye deki organize piyasalarda iģlem gören vadeli iģlem, varant, opsiyon ve diğer türev iģlem sözleģmeleri o Federation of European Securities Exchanges veya World Federation of Exchanges üyesi borsalarda kote olmuģ pay senetleri o OECD üyesi ülkeler ile Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkeleri hazine, merkez bankaları ve Ģirketlerince ihraç edilmiģ borçlanma araçları 6

7 o Kurul kaydına alınmıģ borsa yatırım fonları ve yatırım fonları o Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde borsalarda iģlem gören, yapılandırılmıģ borçlanma araçları (Exchange Traded Note ETN), borsalarda iģlem gören emtialara dayalı yapılandırılmıģ ürünler (Exchange Traded Commodity - ETC) o Faiz oranları, kurlar, kredi spreadleri, pay senetleri, hisse senedi endeksleri, emtialar üzerine yazılmıģ olan vadeli iģlem, opsiyon ve diğer türev iģlemler 8.3. Fon portföy değerinin % 25 inden fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılamaz. Fon tek baģına hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının % 9 undan fazlasına sahip olamaz. Fon, paylarını satın aldığı ortaklıklarda herhangi bir Ģekilde yönetimlerine katılma amacı güdemez ve yönetimde temsil edilemez Fon portföyüne borsaya kote edilmesi Ģartıyla borsa dıģında halka arzlardan da menkul kıymet alınabilir, Ancak kurucunun borsa dıģında halka arzına aracılık ettiği pay senetlerini borsaya kote edilmesi Ģartıyla, ihraç miktarının azami % 10'u ve fon portföyünün azami % 10 oranında yatırım yapılabilir. T.C. Merkez Bankası A.ġ. tarafından düzenlenen ihalelerden ve T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından düzenlenen halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarıyla fon portföyüne menkul kıymet alınabilir. Bu kıymetler bu maddenin ilk bendindeki % 10'luk sınırlamaya tabi değildir Kurucunun ve yöneticinin pay senetleri, tahvil ve diğer borçlanma senetleri bu içtüzükte belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyüne dâhil edilebilir Fonun kaldıraç seviyesinin belirlenmesinde Fon Toplam Net Pozisyonu nun Fon Toplam Değeri ne oranı kullanılacaktır. Fon Toplam Net Pozisyonunun hesaplanmasında öncelikle her bir menkul kıymet veya dayanak varlıkta alınan net pozisyon belirlenir. Net pozisyonun hesaplanmasında Ģu hususlar dikkate alınır: Aynı menkul kıymet veya dayanak varlıktaki tüm alımlar (örneğin portföyde yer alan hisse senedi), pozisyon tutarı üzerinden birer uzun pozisyon olarak dikkate alınır. Aynı menkul kıymet veya dayanak varlıktaki tüm açığa satıģlar (örneğin aynı hisse senedine iliģkin açığa satıģ), pozisyon tutarı üzerinden birer kısa pozisyon olarak dikkate alınır. Aynı menkul kıymet veya dayanak varlık üzerine yapılan opsiyon iģlemleri (örneğin aynı hisse senedi üzerine yazılan opsiyonlar), iģlemin nominal tutarı üzerinden, iģlemin yönüne göre uzun veya kısa pozisyon olarak dikkate alınır. Aynı menkul kıymet veya dayanak varlık üzerine yapılan vadeli iģlemler (örneğin aynı hisse senedi üzerine yazılan futures veya forward iģlemleri), iģlemin nominal tutarı üzerinden, iģlemin yönüne göre uzun veya kısa pozisyon olarak dikkate alınır. Aynı menkul kıymet veya dayanak varlıktaki net pozisyon, uzun pozisyonların toplamından, kısa pozisyonların toplamının çıkarılması suretiyle hesaplanır. Net pozisyon pozitif veya negatif olabilir. Fon Toplam Net Pozisyonu, her bir menkul kıymet veya dayanak varlıktaki net pozisyonların mutlak değerlerinin toplamı Ģeklinde hesaplanır. 7

8 Fon Toplam Net Pozisyonu/Fon Toplam Değeri oranı (net kaldıraç oranı), belirli bir teminat karģılığı nispi iģlem yapılabilmesine imkân tanıyan iģlemler veya fonun kullandığı repo, kredi ve diğer borçlanma iģlemleri (kredili menkul kıymet alımı ve açığa satıģ iģlemlerinden kaynaklananlar dâhil) dolayısıyla %100 ün üzerine çıkabilir. Yönetici, Fona yeni alınacak pozisyonlarda, iģlem tarihi itibarıyla, net kaldıraç oranı 3 ten az olacak Ģekilde yönetmeyi hedeflemektedir. Bu sınırlama fonun en fazla 3 kat kaldıraç kullanabileceğini ifade etmektedir. Bu oran 3 ü aģtığında, piyasaların imkân tanıdığı ölçüde ve Fon Kurulu nun aksi yönde bir kararı olmaması durumunda, beģ iģgünü içerisinde bu oran 3 sınırının altına çekilecektir. Ancak bu oran piyasadaki fiyat hareketleri dolayısıyla 3 ü aģtığında, piyasaların imkân tanıdığı ölçüde ve Fon Kurulu nun aksi yönde bir kararı olmaması durumunda, on iģgünü içerisinde bu oran 3 sınırının altına çekilecektir Yönetici, Fona yeni alınacak pozisyonlarda, iģlem tarihi itibarıyla, Fon Toplam Açık Pozisyonu / Fon Toplam Değeri oranı 5 ten az olacak Ģekilde yönetmeyi hedeflemektedir. Açık pozisyon, vadeli iģlemler, opsiyon sözleģmeleri yada benzer yapıda belirli bir teminat karģılığı nispi iģlem yapılmasını sağlayan sermaye piyasası araçları, diğer sermaye piyasası araçları ve taraf olunacak sözleģmelerdeki uzun ve kısa pozisyonların net değeri (uzun-kısa) ile fonun kullandığı repo, kredi yada diğer borçlanma araçlarının ve açığa satıģlarının toplamını ifade etmektedir. Bu oran 5 i aģtığında, piyasaların imkân tanıdığı ölçüde ve Fon Kurulu nun aksi yönde bir kararı olmaması durumunda, beģ iģgünü içerisinde bu oran 5 sınırının altına çekilecektir. Ancak bu oran piyasadaki fiyat hareketleri dolayısıyla 5 i aģtığında, piyasaların imkân tanıdığı ölçüde ve Fon Kurulu nun aksi yönde bir kararı olmaması durumunda, on iģgünü içerisinde bu oran 3 sınırının altına çekilecektir Diğer hususlarda Fon, Tebliğ in 42 nci ve 43 üncü maddesindeki sınırlamalara tabi değildir Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir ve açığa satıģ gerçekleģtirebilir Fon portföyüne borçluluk ifade eden yabancı sermaye piyasası araçlarından yalnızca ikincil piyasada iģlem görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuģ olanlar alınır Fon'un operasyonel iģlemleri nedeniyle oluģabilecek likidite ihtiyacının karģılaması amacıyla nakit tutulabilir Fon ancak T.C. Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiģ yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir Fon portföyünde bulunan yabancı sermaye piyasası araçları, satın alındığı veya kote olduğu diğer borsalarda satılabilir. Bu kıymetler Türkiye içinde, Türkiye'de veya dıģarıda yerleģik kiģilere satılamaz ve bu kiģilerden satın alınamaz Fon yatırım stratejisi çerçevesinde gerçekleģtireceği iģlemleri yöneticinin belirleyeceği ve Fon Kurulu tarafından karara bağlanacak Riske Maruz Değer (RMD) limitleri dâhilinde sonuçlandırmak zorundadır. RMD seviyesi günlük olarak takip edilecektir. RMD limitleri yönetici tarafından değiģen piyasa Ģartları doğrultusunda Fon Kurulu kararı ile güncellenecektir. Ancak her halükarda günlük Riske Maruz Değer in fon toplam değerine oranı %15 geçmeyecektir. Herhangi bir sebeple güncel RMD limitlerinin aģılması durumunda, Yönetici piyasaların imkân tanıdığı ve Yönetici nin basiretli tacir ilkelerine ve fon yatırımcılarının menfaatlerinin 8

9 azami ölçüde korunmasına uygun olarak en kısa sürede gerekli giriģimlerde bulunarak Fon un açık pozisyonlarını gerekli RMD limitlerine çekecektir Fon portföyüne borsa dıģından alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan karģı taraf riski iģlem tarihi itibarıyla fon toplam değerinin % 50 sini aģamaz. Bu sınırlamaya uyumun yalnızca söz konusu varlıkların portföye dâhil edilmeleri aģamasında sağlanması yeterlidir. Fon un borsa dıģında iģlem yapacağı taraflar Fon Kurulu ve Yöneticinin ortak kararıyla belirlenecek ve her bir kurum için iģlem limiti tespit edilecektir. MADDE 9- KATILMA PAYLARININ SATIġ VE GERĠ SATIN ALINIġ FĠYATLARININ TESBĠTĠ USULÜ VE PORTFÖY DEĞERĠNĠN BELĠRLENMESĠ ESASLARI: 9.1. Değerleme her ayın onbeģinci günü (tatil günü olması halinde takip eden iģgünü) ve sonuncu iģgünü olmak üzere ayda 2 kere yapılacaktır "Fon Portföy Değeri", portföydeki varlıkların değerlerinin toplamıdır Portföydeki varlıkların değeri aģağıdaki esaslara göre tespit edilir Portföye alınan varlıklar alım fiyatları ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C.Merkez Bankası döviz satıģ kuru ile çarpılması suretiyle bulunur Borsada iģlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluģan ağırlıklı fiyat ve oranlarla değerlenir. Ġki seans uygulayan borsalarda değerleme fiyatı ikinci seans ağırlıklı fiyatı ve oranıdır ĠMKB Küçük ĠĢlemler Pazarı nda oluģan fiyatlar değerlemede dikkate alınmaz Borsada iģlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son iģlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma senetleri, ters repo ve repolar son iģlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit giriģlerini nakit çıkıģlarına eģitleyen iskonto oranı) ile değerlenir Yukarıdaki Ģekilde değeri belirlenemeyen borçlanma senetleri ve repolar ise, piyasa fiyatını en iyi yansıtacak Ģekilde fon kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde değerlenir Portföydeki yabancı para birimi üzerinden çıkarılan menkul kıymetler satın alındıkları borsada değerleme günü itibariyle oluģan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C.Merkez Bankası döviz satıģ kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir Gelir ortaklığı senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklığı senetleri ve dövize endeksli tahvillerin değerlemesi Tebliğ in 45. md. çerçevesinde yapılır Tezgah üstü piyasa da yapılan forward iģlemi, dayanak varlığın spot fiyatı baz alınarak hesaplanan teorik fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Spot fiyat olarak; dayanak varlığın döviz olması durumunda değerleme günü itibari ile T.C. Merkez Bankası nın en güncel ilgili döviz satıģ kuru, ĠMKB hisse senedi endeksleri için, ilgili endeksin değerleme günü itibari ile 9

10 en güncel 2. seans kapanıģ değeri (ĠMKB de sadece 1. Seansın yapıldığı günlerde 1. Seans kapanıģ değeri), pay senetleri için değerleme günü itibari ile ilgili hisse senedinin en güncel 2. seans kapanıģ değeri (ĠMKB de sadece 1. Seansın yapıldığı günlerde 1. Seans kapanıģ değeri), DĠBS için ise değerleme günü itibari ile en güncel günlük ağırlıklı ortalama fiyatı kullanılacaktır. Bulunan spot değerler değerleme günü ile forward iģlemin vade tarihi arasındaki gün sayısına tekabül eden uygun TL ve döviz piyasa faizleri ile ilerletilecek ve teorik fiyata ulaģılacaktır. Farklı dayanak varlıklarının kullanılması durumunda değerleme esasları fon kurul karar defterinde belirtilecektir Tezgahüstü piyasalarda yapılacak iģlemlerde, eğer varsa Bloomberg, Superderivatives, Reuters, ĠMKB ve VOB gibi bağımsız ve güvenilir üçüncü bir kuruluģça yapılan ve Uluslar arası Muhasebe Standartları'na uygun değerleme kullanılacaktır. Ürün bazında bu değerlemelerin anılan bağımsız ve üçüncü kuruluģlardan alınamadığı hallerde, onların yayınlayacağı fiyatlar ve veriler baz alınmak suretiyle Black&Scholes modeli ve gerektiğinde Monte Carlo yöntemleri ve değerleme gününde piyasada gerçekleģecek fiyatlar göz önüne alınarak piyasa rayiciyle değerleme yapılacaktır. Farklı ya da daha karmaģık yapıda opsiyonların kullanılması ya da değerleme için oluģabilecek diğer unsurlar olması durumunda ise değerleme için kullanılacak uygun yöntem Fon Kurul Karar Defterinde belirtilecektir. Fon portföyüne alınan tezgâh üstü opsiyonlar için, risk yönetimi birimince teorik bir fiyat hesaplanır ve benzer opsiyonlar için piyasada gözlemlenen alım-satım marjı bu fiyata eklenmek/çıkarılmak suretiyle teorik alıģ ve teorik satıģ fiyatları hesaplanır. Bu fiyatlar, opsiyonda uzun veya kısa pozisyonda olunması da dikkate alınarak, karģı taraftan alınacak fiyatlar ile karģılaģtırılır. Bu karģılaģtırmada: a) (Hesaplanan Teorik Fiyat - KarĢı Taraftan Alınan Fiyat ) / Hesaplanan teorik fiyat Ģeklinde hesaplanan oransal farkın, Fon aleyhine belirli bir orandan daha fazla olmaması veya b) KarĢı taraftan alınan fiyatın teorik alıģ ve teorik satıģ fiyatları arasında olması beklenir. Oransal farka iliģkin a Ģıkkında belirtilen üst limit, her bir opsiyon için ayrı ayrı olmak üzere, opsiyonun niteliği de dikkate alınarak Fon Kurulu tarafından opsiyonun Fon portföyüne alındığı tarihte karara bağlanır ve ilgili belge kurula gönderilir. Fiyatlar arasındaki oransal farkın, Fon Kurulunca belirlenen üst limitten fazla olması durumunda bu farklılık derhal Fon Kuruluna raporlanır ve portföy yönetimi birimi karģı taraf ile fiyatı bir kez daha müzakere eder. Farkın üst limitin altına çekilememesi durumunda hangi fiyatın kullanılacağı Fon Kurulu tarafından ayrıca karara bağlanır Tezgah üstü piyasada yapılan swap iģlemi nitelik açısından pek çok farklı form altında yapılabileceğinden, genel olarak bu iģlemlerin yerel faiz, yabancı para cinsinden faiz, döviz kurları ya da diğer değerleme faktörleri hakkındaki bilgiler mümkün olduğu ölçüde belgelendirilecektir. Değerleme açısından aynı sonucu verecek olan gerek tahvil fiyatlaması yöntemi gerekse de FRA ( Forward Rate Agreement) yöntemi gibi bugünkü değer hesaplama yöntemleri kullanılabilecektir. Kullanılacak olan değerleme yöntemleri fon kurulu kararı ile belirlenecektir "Fon Toplam Değeri", Fon portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların (Kurucu tarafından kuruluģ iģlemleri için verilen avans hariç) düģülmesi suretiyle bulunur. 10

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet almak suretiyle tasarruflarını değerlendirebilirler. Ancak

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi BU izahname KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 16.04.2013 YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

Kurul Karar Organı nın i-spk 4632 s.kn.17.2 Sayılı Kararı (20.06.2014 tarih ve 19/614 sayılı Kararı )

Kurul Karar Organı nın i-spk 4632 s.kn.17.2 Sayılı Kararı (20.06.2014 tarih ve 19/614 sayılı Kararı ) Kurul Karar Organı nın i-spk 4632 s.kn.17.2 Sayılı Kararı (20.06.2014 tarih ve 19/614 sayılı Kararı ) EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR A) T.C. Hazine Müsteşarlığı ihalelerine katılım, aynı gün

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR

BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR İÇİNDEKİLER 1 Borsa Yatırım Fonu Tanımı 3 Özellikleri Borsa İstanbul A.Ş. Reşit Paşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 İstanbul Tel: +90 212 298

Detaylı

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1)

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı