RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu RB 6312 Good RB 6314 Good RB 6315 Good RB 6316 Good

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good"

Transkript

1 Türkçe RB 6312 Good RB 6314 Good RB 6315 Good RB 6316 Good RB 6312 Best RB 6314 Best RB 6315 Best RB 6316 Best (09/07)

2 Türkçe Önsöz Bu kullaným kýlavuzunun içeriði Alfred Kärcher GmbH & Co. KG firmasýnýn malýdýr ve telif haklarý ile korunmaktadýr. Tamamen ya da kýsmen olmasý fark etmeksizin her türlü çoðaltma yasaktýr. Ek kopyalar talep edilebilir. Ürün isimleri ve marka iþaretleri ilgili mal sahibinin mülkiyetindedir. Bu yýkama sistemi, Alman yasalarýna ve düzenlemelerine uyarlanmýþ 98/37/EG, 73/23/EWG ve 89/336/EWG sayýlý AB yönetmelikleri dikkate alýnarak üretilmiþtir (9.GSGV, 1.GSGV, EMV yasasý). Sistem, CE iþareti taþýmaktadýr. Bu sistemin güvenlik tekniðine yönelik özellikleri için, üretici yasal düzenlemeler kapsamýnda sadece bakým, onarým ve deðiþikliklerin üreticinin kendisi ya da görevlendirdiði bir kiþi tarafýndan üreticinin talimatlarý doðrultusunda yapýlmasý durumunda sorumludur. Üretici, teknik deðiþiklikler yapma hakkýný saklý tutar. Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Reinigungssysteme Anlagentechnik Industriestraße Illingen I

3 Türkçe Güvenliðiniz Ýçin Araç yýkama sistemleri Araç yýkama sistemlerinin kullanýlmasý, bakýmý, korunmasý, bakýmý ve kontrol edilmesi için sadece bu çalýþmalar ve kullaným kýlavuzu hakkýnda bilgi sahibi olan ve bu sistemle iliþkili tehlikeleri öðrenmiþ kiþiler görevlendirilmelidir. Kendi kendine kullaným Kendi kendine kullanýlan araç yýkama sistemlerinde, cihaz kullanýma hazýr durumdayken sistem hakkýnda bilgi sahibi ve arýza durumunda olasý tehlikeleri önlemek için gerekli önlemleri uygulayabilecek ya da alabilecek bir kiþiye ulaþýlabilmelidir. Bakým Bakým çalýþmalarý esas olarak sadece sistem kapalýyken yapýlmalýdýr. Bu sýrada, ana þalter yetkisiz kiþiler tarafýndan tekrar açýlmaya karþý emniyete alýnmalýdýr (ana þalteri askýlý kilitle emniyete alýn). Tehlikeli maddeler Saðlýða zararlý maddeler içeren temizlik maddesi konsantrasyonlarý ile çalýþma sýrasýnda, baþta koruyucu gözlük, koruyucu eldiven ve koruyucu giysi kullanma gibi koruyucu önlemler alýnmalý ve temizlik maddesi ile birlikte verilen bilgi formlarýna dikkat edilmelidir. Araç yýkama sistemine girme Yetkisiz kiþilerin araç yýkama sistemine girmesi yasaktýr. Giriþ yasaðý açýkça belirtilmiþ ve sürekli olarak görülür durumda olmalýdýr. Garanti Her ülkede, yetkili distribütörümüzün belirlemiþ ve yayýnlamýþ olduðu garanti koþullarý geçerlidir. Garanti durumunda yetkili satýcýnýza ya da yetkili servise baþvurun. II

4 Türkçe Ýçindekiler Önsöz Güvenliðiniz Ýçin Garanti Ýçindekiler A Genel sistem tanýmý B Güvenlik uyarýlarý B.1 Sistemin amacýna uygun kullanýmý B.2 Amaca aykýrý kullaným B.3 Bakým ve denetim B.3.1 Bakým B.3.2 Denetim B.4 Orijinal parçalarýn kullanýlmasý B.5 Tehlikeler B.5.1 Göz yaralanmasý tehlikesi! B.5.2 Patlama tehlikesi B.5.3 Duyma sorunlarý B.5.4 Elektrikli tehlikeler B.5.5 Saðlýða zararlý maddeler nedeniyle tehlike B.6 Sistemin kullanýlmasý B.7 Elektrik kesintisi nedeniyle tehlike B.8 Çevre tehlikesi B.8.1 Motor yaðý nedeniyle çevre tehlikesi B.8.2 Atýk su nedeniyle çevre tehlikesi B.9 Acil Kapatma þalteri C Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma C.1 Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma RB 6000 Good C.1.1 Tehlike durumunda durdurma C Ýþletime alma Ön start / Park pozisyonu C Ýþletime alma Ýç start C Yýkama iþleminin baþlatýlmasý C.1.2 Çalýþmaya hazýr olma C.2 Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma RB 6000 Best C.2.1 Tehlike durumunda durdurma C Ýþletime alma Ön start / Park pozisyonu C Ýþletime alma Ýç start C Yýkama iþleminin baþlatýlmasý C.2.2 Çalýþmaya hazýr olma C.3 Ýlk çalýþtýrma C.4 Program seçimi C.5 Sistemin çalýþtýrýlmasý C.6 Donma emniyeti C.7 Yýkama modu C.8 Yýkama sisteminin durdurulmasý D Kullaným ve ayarlar D.1 Þalt panosundaki kumanda elemanlarý D.1.1 Ana þalter (a) D.1.2 Kumanda AÇIK tuþu (b) III

5 Türkçe Ýçindekiler D.2 kullaným yerindeki kumanda elemanlarý D.2.1 Kullaným yerindeki kumanda elemanlarý RB 6000 Good D Acil Kapama tuþu (a) D START-STOP tuþu (g) D.2.2 Kullaným yerindeki kumanda elemanlarý RB 6000 Best D Acil Kapama tuþu (a) D Anahtarlý þalter Start Manüel/Otomatik (b) D.2.3 Menü fonksiyon tuþlarý D.2.4 Giriþ klavyesi D.2.5 LED^ siz fonksiyon tuþlarý D.2.6 Manüel fonksiyonlarýn fonksiyon tuþlarý D.2.7 Klavye; Yýkama programlarý D Yýkama programlarý RB 6000 Good D Yýkama programlarý RB 6000 Best D.2.8 Klavye; Program seçenekleri D Program seçenekleri RB 6000 Good D Program seçenekleri RB 6000 Best D.2.9 START-STOP tuþu D.2.10 Ekran D.3 Menü yönlendirmeli kullaným ve ayarlar D.3.1 Menüye genel bakýþ D.3.2 Ana menü Kullaným D.3.3 Ana menü Makine ayarlarý D Program ayarlarý D Seçenek ayarlarý E Yýkama iþlemi E.1 Yýkama iþlemine hazýrlýk E.2 Elle yapýlan müdahaleler E.2.1 Tavan fýrçasýný kaldýrma E.2.2 Tavan fýrçasýný indirme E.2.3 Yan fýrçalarý dýþarý çýkartma E.2.4 Yan fýrçalarý içeri sokma E.2.5 Portal ileri ve geri E.2.6 Elle yapýlan müdahale STOP E.3 Otomatik yýkamalar E.3.1 Fýrçalý yýkamalarýn kumanda prensibi E.3.2 Otomatik yýkamalarýn kullaným sýnýrlarý E.3.3 Sürüþ hýzý E Sürüþ hýzý RB 6000 Good E Sürüþ hýzý RB 6000 Best E.4 Yýkama programlarý E.4.1 Otomobil programý E.4.2 Otobüs programý E.4.3 Küçük taþýyýcý programý E.4.4 Kamyon programý E.4.5 Çekicili kamyon programý E.4.6 Dorse programý E.4.7 Çekici Solo programý E.4.8 EURO kabin kamyon programý E.4.9 USA kabin kamyon programý IV

6 Türkçe Ýçindekiler E.5 Program seçenekleri E.5.1 Orta örtü E.5.2 Ayna programý E.5.3 Yükleme paneli programý E.5.4 Spoyler programý E.5.5 Otomatik Start E.5.6 Ýki fýrça programý E.5.7 Tekli/ikili yýkamalar E.5.8 Kimya ön püskürtme / yüksek basýnçlý yýkamalar / Skandi akýþý E.6 Özel ayarlar E.6.1 Ýç start (opsiyon) E.6.2 Portal hareketsizken geçiþli yýkamalar (opsiyon) E.6.3 Lamba ayarlý kýsa yýkamalar (opsiyon) E.6.4 Otobüsler için kontra yýkamalar (opsiyon) E.6.5 Hareketli yýkamalar (opsiyon) E.6.6 Hýzlý yýkama (opsiyon) E.6.7 Park pozisyonu (opsiyon) E.6.8 Harekete devam etme yolu (arama) F Ek seçenekler F.1 Su beslemesi F.1.1 Basýnç artýrma F.1.2 Su geri kazanma (opsiyon) F.3 Donma emniyeti tertibatý (opsiyon) F C ve -1 C arasýndaki sýcaklýklar F C altýndaki sýcaklýklar F.4 Lamba kumandasý (opsiyon) F.5 Konumlama lambasý (opsiyon) G Su/þampuan/kurutma yardýmý G.1 Temizlik maddesi dozajý G.2 Temizlik maddesi ön püskürtme pompasý G.3 Dozaj pompalarý G.4 Dozaj miktarýnýn belirlenmesi G.5 Temizlik maddesi H Bakým H.1 Genel uyarýlar H.2 Bakým aralýklarý H.3 Bakým planýna ait resimli sayfalar I Arýza analizi I.1 Arýzanýn giderilmesi I.2 Arýza mesajlarý V

7 Türkçe A Genel sistem tanýmý RB 6000, aþaðýdakiler için kapsamlý bir yýkama programý sunar: Küçük taþýyýcýlar Otomobiller Otobüsler Kamyonlar Çekicili kamyonlar Kamyonlar (sadece kabin) (sadece RB 6000 Best) Kamyonlar (kabinsiz) (sadece RB 6000 Best) Dorseler Çekiciler Solo. (sadece RB 6000 Best) Bu, karýþýk araç parký için RB 6000 portallý yýkama sisteminin kapsamlý bir yýkama programý sunduðu anlamýna gelir. Çok sayýda aksesuar parçasý ve montaj setleri ile kullaným olanaklarý ihtiyaç odaklý bir þekilde geniþletilebilir. RB 6000 Best te neredeyse tüm temizlik süreçleri direkt olarak seçilebilir. Sistem, kapalý mekanlara ya da açýk ortamlara kurulabilir. Saðlam, ateþe karþý galvanizlenmiþ ve toz kaplama profil çeliðinden üretilmiþ portal, devrilme emniyeti saðlanmýþ iki hareket düzeneði üzerinde durur. Tabla A.1: Baðlantý bilgileri Su Su Su akýþ basýncý baðlantýsý tüketimi Basýnçlý Basýnçlý baðlý) hava (seçeneðe baðlý) hava tüketimi (seçeneðe bar 4-6 Ýnç R 1¼ l/dk 100 bar 8 l/dk 100 Gerilim V 400 Güç çekiþi Frekans kw 6, 5 Hz 50 S istem geniþliði Bkz. Tablo A2 S istem yüksekliði Bkz. Tablo A2 Aðýrlýk kg 2200 * Fýrça çapý mm 965 Portal hareket hýzýrb 6000 Best(frekans inverteri üzerinden ayarlanabilir) Portal hareket hýzýrb 6000 Good m/dak 3-16 m/dak 8, 5 S es seviyesi db(a) 70 * istek üzerine profillendirilebilir Taþýma Sistemi yandaki resimde gösterildiði gibi kaldýrýn. Bu amaçla mümkün olduðunca uzun halatlar ya da zincirler kullanýn. Kaldýrma araçlarýnýn taþýma kapasitesi üstteki aðýrlýða göre belirlenmiþ olmalýdýr. Resim A 1: Sistemin taþýnmasý A1

8 Türkçe A Genel sistem tanýmý Tablo A 2: Çeþitli sistemlerin aðýrlýðý Tip: Yýkama yüksekliði (mm) Yýkama geniþliði (mm) Serbest geçiþ yüksekliði (mm) Serbest geçiþ geniþliði (mm) Sistem yüksekliði Püskürtme korumasý hariç (mm) Sistem geniþliði (mm) RB ila RB ila RB ila RB ila RB ila RB ila RB ila RB ila Önemli! DIN EN 2446 uyarýnca, sistemin cebren hareket ettirilen parçalarý ile çevredeki bina bölümleri, kiriþler, kolonlar vb. sabit bölümler arasýndaki çalýþma ve hareket alanýnda en az 0,5 m eninde ve personelin üzerinde durduðu zeminden itibaren 2 m yüksekliðinde bir emniyet mesafesinin mevcut olmasý gerekmektedir. Bu emniyet mesafelerine uyulamýyorsa, sistemin tehlikeye neden olabilecek kenarlarý ve yüzeyleri þalter tertibatlarý ile emniyete alýnmalýdýr. Þalter tertibatlarý dokunulduðunda tüm sistemi derhal durdurmalýdýrlar. A2

9 A Genel sistem tanýmý Tablo A 3:Teslimat kapsamý K 6000 Temel makine Taným/Teslitürü mat Gövde Tek yollu palet Tek yollu palet gevþek gevþek Birleþik Birleþik Ýçindekiler RB Ana makine Aksesuar + Montaj malzemesi Aksesuar Enerji zinciri Kanal segmentleri Enerji zinciri Hareket raylarý Kýzaklar Borular Püskürtme korumasý mm cinsinden boyutlar 5000 x 2000 x x 800 x x 800 x uzunluðunda 6000 uzunluðunda 2000 uzunluðunda 5000 uzunluðunda Diðer koliler teslimat kapsamýna baðlýdýr Türkçe kg cinsinden aðýrlýk yaklaþýk 2000 yaklaþýk 350 yaklaþýk 200 yaklaþýk 200 yaklaþýk 400 yaklaþýk 20 yaklaþýk 40 Tablo A 4: Kýsaltmalara genel bakýþ Kýsaltmalar Bu kullaným kýlavuzunda aþaðýdaki kýsaltmalar ve semboller kullanýlmaktadýr: AD BA DB DO DM DU FA FE ST LS RM SB Analog dijital dönüþtürücü Mod türleri Tavan fýrçasý Sensör Tavan fýrçasý, üst Sensör Tavan fýrçasý, orta Sensör Tavan fýrçasý, alt Sensör Hareket yolu Baþlangýç Sensör Hareket yolu Son Sensör Hareket yolu Orta Fotosel Temizlik maddesi Yan fýrça SBA Sensör Yan fýrça Dýþarýda SBE Sensör Yan fýrça Ýçeride A3

10 Türkçe B Güvenlik uyarýlarý Kiþiler ve hayvanlara yönelik tehlikeler ve maddi hasar tehlikelerini önlemek için, sistemi devreye sokmadan önce aþaðýdakileri okuyun bu Kullaným Kýlavuzunu tüm güvenlik bilgilerini söz konusu ulusal mevzuatý ve yasalarý kimyasallara eklenmiþ olan güvenlik bilgilerini (genel olarak ambalaj etiketinde). Önemli! Bu Kullaným Kýlavuzu yýkama sisteminin iþletmecisi tarafýndan, yerel ve personelle ilgili koþullar göz önünde tutularak bir Ýþletme Kýlavuzuna dönüþtürülmelidir. Kullanma Talimatý, iþletme içerisinde uygun yerlere konularak veya asýlarak tanýtýlmalýdýr. Bu sistemin kullanýlmasý için, Almanya Federal Cumhuriyeti ndeki kurallar ve yönetmelikler geçerlidir (Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, Köln firmasýndan temin edilebilir): Kaza Koruma Talimatý Genel Kurallar BGV A1 Araç yýkama sistemlerinde emniyet DIN EN Ýþletme güvenliði yönetmeliði (BetrSichV). Aþaðýdaki noktalardan emin olun: tüm güvenlik uyarýlarýný anladýðýnýzdan sistemi kullanan herkesin uyarýlar konusunda bilgilendirildiðinden ve bunlarý anladýðýndan. nda aþaðýdaki semboller kullanýlmaktadýr:! Tehlike! Doðrudan tehdit edici tehlikeleri tanýmlar. Uyarýnýn dikkate alýnmamasý durumunda ölüm ya da aðýr yaralanma tehlikesi bulunmaktadýr. Dikkat! Muhtemel tehlikeli bir durumu tanýmlar. Uyarýnýn dikkate alýnmamasý durumunda hafif yaralanmalar olabilir ya da maddi hasarlar ortaya çýkabilir. Önemli! Uygulama önerileri ve önemli bilgileri tanýmlar. B1

11 Türkçe B Güvenlik uyarýlarý B.1 Sistemin amacýna uygun kullanýmý RB 6000 Portal yýkama sistemleri, küçük motorlu araçlarýn, minibüslerin, nakliye araçlarýnýn, servis araçlarýnýn, otobüslerin, kamyonlarýn, römorklu kamyonlarýn, dorseli kamyonlarýn ve römorklarýn haricen yýkanmasý için öngörülmüþtür.! Tehlike! Yaralanma tehlikesi! Her çalýþtýrmadan önce, tüm güvenlik tertibatlarýnýn mevcut olduklarý ve iþlevlerini yerine getirdikleri kontrol edilmek zorundadýr. Dikkat! Hasar görme tehlikesi! Araçlarýn dýþ ölçüleri belirtilen sýnýr deðerlerini (Sýnýr deðerler ölçüleri için Bkz. Tablo A.2) aþmamalýdýr. Amaca uygun kullanýma, bu Kullaným Kýlavuzundaki tüm uyarýlar ile muayene ve bakým uyarýlarýna uymak da dahildir. B.2 Amaca aykýrý kullaným Dikkat! Maddi hasar tehlikesi! Porta Yýkama Sistemi RB 6000 fýrça ile yýkanmamasý gereken araçlarýn temizlenmesi için kullanýlmamalýdýr, Örn; Özel araçlar, yani çöp kamyonlarý, damperli araçlar, tank ve silo araçlarý, tavanlarýnda, ön camýn ötesine uzanan ekleri bulunan araçlar ile ile özel sanayi araçlarý. Bu araçlar fýrçasýz kullanýlmaksýzýn, yüksek basýnçlý yýkama opsiyonu ile yýkanabilirler. Sistemin iþletmecisi, özellikle bu kýlavuzda tanýmlanmamýþ olan araçlarýn temizlenmesi gibi, amaca uygun olmayan kullanýmdan kaynaklanan tüm hasarlardan sorumludur. B.3 Bakým ve denetim Uygun bir periyodik bakýmý, denetimi ve kontrolü garanti edebilmek için iþletmeci, periyodik bakým, denetim ve kontrolle ilgili talimatlara uymalýdýr. B2

12 Türkçe B Güvenlik uyarýlarý B.3.1 Bakým Periyodik bakým çalýþmalarý, konusunda uzman personel tarafýndan düzenli aralýklarla ve üreticinin talimatlarýna uygun olarak gerçekleþtirilmek zorundadýr. Bu sýrada, mevcut kurallara ve güvenlik beklentilerine uyulmalýdýr. Elektrik sistemindeki çalýþmalar bir elektrik teknisyeni tarafýndan yapýlmalýdýr.! Tehlike! Sistemin kontrolsüz çalýþtýrýlmasýndan kaynaklanan kaza tehlikesi! Periyodik bakým ve bakým çalýþmalarýna baþlamadan önce sistem kapatýlmalý ve izinsiz olarak çalýþtýrmaya karþý emniyete alýnmalýdýr. B.3.2 Denetim Sistem ilk iþletmeye almadan önce ve sonra en az yýlda bir kez uzman bir personel tarafýndan durumunun güvenliði açýsýndan denetlenmelidir. Uzman personel, mesleki eðitimi ve deneyimleri nedeniyle, araç yýkama sistemleri hakkýnda yeterli bilgiye sahip, ilgili resmi iþ güvenliði mevzuatýný, kaza önleme mevzuatýný, yönergeleri ve tekniðin genel kabul gören kurallarýný (Örn; DIN standartlarý, VDE kurallarý), araç yýkama sistemlerini iþ güvenliði açýsýndan deðerlendirilebilecek kadar tanýyan kiþidir. Bu denetim özellikle: haricen görülebilen aþýnma ve hasar açýsýndan görsel kontrolü fonksiyon kontrolünü güvenlik tertibatlarýnýn tamam olmasýnýn ve etkinliðinin kontrolünü içerir. Sistem, Örn; taþýyýcý parçalarda yapýlacak kaynak iþleri gibi önemli onarým çalýþmalarýndan sonra izlenmelidir. Ýzlemenin kapsamý, yapýlan onarým çalýþmasýnýn kapsamýna baðlýdýr. Ýþletmeci, yapýlan iþin tarihini, uzman personelin adýný, adresini ve imzasýný içeren, bu izlemenin sonuçlarý hakkýndaki yazýlý bir belgeyi saklamak zorundadýr. Önemli! Sadece periyodik bakýmý düzenli olarak yapýlan bir sistem güvenlidir. Sistemin yýlda bir kez uzman bir firma tarafýndan kontrol edilmesini ve bakýmýn yapýlmasýný saðlayýnýz. Bir periyodik bakým sözleþmesi yapmanýzý öneririz. Bunun ötesinde bu Kullaným Kýlavuzundaki periyodik bakým uyarýlarýna ve periyotlarýna uyun. Bunlara uyulmamasý durumunda garanti hakký sona erebilir. B3

13 Türkçe B Güvenlik uyarýlarý B.4 Orijinal parçalarýn kullanýlmasý Lütfen sadece üreticinin orijinal yedek parçalarý ya da üretici tarafýndan onaylanmýþ yedek parçalar kullanýn. Bu parçalarla birlikte verilen tüm güvenlik ve kullaným uyarýlarýna da uyun. Bunlar: Yedek parçalar ve aþýnma parçalarý Aksesuarlar Ýþletme maddeleri ve temizlik maddeleridir. B.5 Tehlikeler B.5.1 Göz yaralanmasý tehlikesi!! Tehlike! Fýrlayan parçalar nedeniyle yaralanma tehlikesi. Dönmekte olan fýrçalarýn yakýnýnda durmayýn. Periyodik bakým sýrasýnda koruyucu gözlük takýn. B.5.2 Patlama tehlikesi! Tehlike! Patlama tehlikesi! Sistem, patlama tehlikesi bulunan mekânlarýn yakýnýnda çalýþtýrýlmamalýdýr. Burada istisna, özellikle bu amaç için öngörülmüþ ve açýkça iþaretlenmiþ sistemlerdir. Sistemin temizlenmesi için patlayýcý, parlayýcý veya zehirli olmayan maddeler kullanýlmalýdýr, Örn; Benzin Kalorifer yakýtý ve dizel Solventler Solvent içeren sývýlar Ýnceltilmemiþ asitler Aseton. Þüpheli durumlarda üreticiye danýþýn. B.5.3 Duyma sorunlarý Sistemden kaynaklanan gürültüler tehlikesizdir. Ancak, gürültü arttýrýcý parçalar veya kütleler sesi yansýtýrlar ve böylece bir gürültü tehlikesi ortaya çýkabilir. Böyle bir durumda koruyucu kulaklýk kullanýn. B4

14 Türkçe B Güvenlik uyarýlarý B.5.4 Elektrikli tehlikeler! Tehlike! Elektrik çarpma tehlikesi! Elektrik kablolarýna, soketlere ve klemens kutularýna ýslak elle dokunmayýn. Mobil temizlik cihazý ile çalýþýrken su huzmesini elektrikli cihazlarýn veya sistemlerin üzerine kesinlikle tutmayýn. Çalýþma bölgesindeki akým taþýyan tüm parçalar tazyikli suya karþý korunmuþ olmalýdýr. Sistemler sadece usulüne uygun olarak topraklanmýþ akým kaynaklarýna baðlanmalýdýr. Elektrikli parçalardaki tüm çalýþmalar bir elektrik teknisyeni tarafýndan yapýlmalýdýr. Sisteme doðrudan baðlý olmayan aksesuarlar potansiyel denkleþtiriciye baðlanmalýdýr. B.5.5 Saðlýða zararlý maddeler nedeniyle tehlike! Tehlike! Saðlýða zararlý maddeler nedeniyle tehlike. Aþaðýdaki tehlikeleri önleyebilmek için temizlik maddelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý þekilde saklayýn: Zehirlenme Asitle yanma Parlama sonucu yanma. Sistemden verilen suyu içmeyin. Bu su, eklenen temizlik maddesi nedeniyle içme suyu kalitesine sahip deðildir. Tüm Kärcher temizlik maddelerine güvenlik ve uygulama bilgi ve uyarýlarý eklenmiþtir. Uyarýlarý uygulamadan önce okuyun ve bunlara uyun. Genel olarak araçlarýn normal dýþ yýkamalarýnda kullanýlmayan maddeler (Örn; kimyasallar, pestisitler, radyoaktif maddeler, dýþkýlar, salgýn hastalýða neden olabilecekler), yýkama sistemine girmemelidir. Bu türden maddelerle veya saðlýða zararlý diðer bileþenler vasýtasý ile kirletilmiþ objelerin yýkama suyu, geri kazaným sistemine kesinlikle girmemeli veya sonraki temizlik iþlerinde kullanýlmamalýdýr. Bunlara ek olarak iþletmeci, geri kazaným suyunun mikrobiyolojik kalitesi ile ilgili olarak denenmiþ bir sterilizasyon yönteminin kullanýlmasýný saðlamalýdýr. Uygun bir sterilizasyon maddesi daima yeterli miktarda, sterilizasyon maddesi üreticisinin dozaj talimatlarýna uygun olarak geri kazaným suyuna verilmelidir. B5

15 Türkçe B Güvenlik uyarýlarý B.6 Sistemin kullanýlmasý Hatalý kullanýmdan kaynaklanacak tehlikeleri önlemek için sistem sadece, Kullaným Kýlavuzunu / Kullaným Talimatýný okumuþ, kullanýmla ilgili yeteneðini kanýtlamýþ ve kullaným için görevlendirilmiþ olan kiþiler tarafýndan kullanýlmalýdýr. /Kullaným Talimatý tüm kullanýcýlarýn ulaþabileceði bir yerde olmalýdýr. Sistem, 18 yaþýn altýndaki kiþiler tarafýndan kullanýlamaz. Burada istisna, 16 yaþ üzerindeki çýraklarýn denetim altýnda kullanmalarýdýr. Önemli! Bilgilendirilmiþ uzmanlar için ek güvenlik uyarýlarý. Tehlikeleri önlemek için, sistemin kurulmasýndan ve ilk iþletmeye alýnmasýndan önce aþaðýdaki mevzuatý ve yönergeleri öðrenin: DIN EN Makinelerin ve araç yýkama sistemlerinin güvenliði, Güvenlik tekniði açýsýndan beklentiler, Testler (Avrupa Makine Yönergesinin 89/392/EWG somutlaþtýrýlmasý için C standardý), Araç yýkama sistemleri için yönergeler ZH 1/543 VDE talimatlarý, Yerel enerji besleme iþletmelerinin talimatlarý, Söz konusu ulusal mevzuat. B.7 Elektrik kesintisi nedeniyle tehlike Elektrik kesintisinden sonra sistemin kontrolsüz olarak tekrar çalýþmaya baþlamasý, yapýsal önlemler nedeniyle mümkün deðildir. B.8 Çevre tehlikesi B.8.1 Motor yaðý nedeniyle çevre tehlikesi Sistemde yað mevcuttur. Yað deðiþtirmeden sonra ortaya çýkan kullanýlmýþ yað bir bertaraf etme firmasýnýn kullanýlmýþ yað toplama noktasýna teslim edilmelidir. Ayný þey, kaçaklardan kaynaklanan yað ve yað karýþýmlarý için de geçerlidir. B.8.2 Atýk su nedeniyle çevre tehlikesi Yerel atýk su bertaraf etme talimatlarýna uyulmalýdýr. B6

16 Türkçe B Güvenlik uyarýlarý B.9 Acil Kapatma þalteri! Tehlike! Tüm güvenlik tertibatlarý ihtiyaca göre, ancak en az ayda bir kez, usulüne göre çalýþma açýsýndan kontrol edilmelidir! B7

17 Türkçe C Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma C.1 Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma RB 6000 Good C.1.1 Tehlike durumunda durdurma - Kullaným yerindeki acil kapama tuþuna basýn. - Tehlike nedeni giderildikten sonra acil kapama tuþunun kilidi çekilerek açýlýr. F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 ESC ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ- +/-. 0 START / STOP K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 f Resim C0,1.1: Kullaným yeri RB 6000 Good Önemli! Acil kapama tuþuna basýlmasý durumunda program silinir. Sistem ana þaltere basýldýktan sonra otomatik olarak temel konuma ya da baþlama konumuna gitmez! Sistem temel konumda dururken acil kapama tuþuna basýldýðýnda, tekrar açýldýktan sonra çalýþmaya hazýrdýr. Aksi durumda aþaðýdaki adýmlara uyunuz: Bir yýkama programýnýn yeniden baþlatýlmasýndan önce aþaðýdaki adýmlarý uygulayýnýz: - Kumanda dolabýndaki Kumanda AÇIK (e) tuþuna basýn - Acil kapama arýzasýný K8 e basarak onaylayýn, e C Ýþletime alma Ön start / Park pozisyonu Resim C0,10,2: Kumanda dolabý - Ýlgili (K6) ve (K4) tuþlarýna basýlarak tavan fýrçasý ile yan fýrçalarýn araçtan uzaklaþmasý saðlanýr. - Bundan sonra sistem K2 tuþu ile baþlama pozisyonuna geri götürülebilir. v e y a : - 3 tuþun (K2, K4, K6) hepsine ayný zamanda basýn, sistem otomatik olarak, yukarýda belirtilen sýralamaya göre temel konuma gider. Sistem þimdi Temel konum Ön start durumunda bulunmaktadýr. C Ýþletime alma Ýç start - Sistemi Temel Konum Ön start a getirin (Bkz. C.1.1.1) - (K7) ve (K5) tuþlarýna basýlarak tavan fýrçasý ile yan fýrçalarýn temel konuma gitmeleri saðlanýr. C Yýkama iþleminin baþlatýlmasý START / STOP - Yeni yýkama iþlemi baþlatma programý seçildikten sonra baþlatma START/STOP (f) tuþuna basýlarak. C1

18 Türkçe C Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma C.1.2 Çalýþmaya hazýr olma 1. Ana þalterin (Kumanda dolabýnýn kaspýsýnda) açýlmasýndan sonra kumandanýn ilk ayarý yapýlýr. 2. Sonra ekranda 3 temel resimden biri gösterilir: - Sistemi temel konum dýþýnda gösteren temel resim Sistemi önce temel konuma getirin (C0,1.10,1 de açýklandýðý gibi). Bundan sonra sistem çalýþmaya hazýrdýr. - Sistemi temel konum dýþýnda gösteren temel resim Sistemi önce temel konuma getirin (C0,1.1.2 de açýklandýðý gibi). Bundan sonra sistem çalýþmaya hazýrdýr. - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Manuel program giriþi ve manuel program baþlatma START-STOP tuþu üzerinden. C2

19 Türkçe C Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma C.2 Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma RB 6000 Best C.2.1 Tehlike durumunda durdurma F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 ESC ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ- +/-. 0 START STOP Auto-Start b c d g h K8 f a Resim C0,2.1: Kullaným yeri RB 6000 Best 0 I - Kullaným yerindeki acil kapama tuþuna (a) basýn. - Tehlike nedeni giderildikten sonra acil kapama tuþunun kilidi çekilerek açýlýr. Önemli! Acil kapama tuþuna basýlmasý durumunda program silinir. Sistem ana þaltere basýldýktan sonra otomatik olarak temel konuma ya da baþlama konumuna gitmez! Sistem temel konumda dururken acil kapama tuþuna basýldýðýnda, tekrar açýldýktan sonra çalýþmaya hazýrdýr. Aksi durumda aþaðýdaki adýmlara uyunuz: Bir yýkama programýnýn yeniden baþlatýlmasýndan önce aþaðýdaki adýmlarý uygulayýnýz: - Kumanda dolabýndaki Kumanda AÇIK (e) tuþuna basýn - Acil kapama arýzasýný K8 e basarak onaylayýn, e Resim C0,20,2: Kumanda dolabý C Ýþletime alma Ön start / Park pozisyonu - Ýlgili (b) ve (c) tuþlarýna basýlarak tavan fýrçasý ile yan fýrçalarýn araçtan uzaklaþmasý saðlanýr. - Bundan sonra sistem (d) tuþu ile baþlama pozisyonuna geri götürülebilir. v e y a : - 3 tuþun (b,c,d) hepsine ayný zamanda basýn, sistem otomatik olarak, yukarýda belirtilen sýralamaya göre temel konuma gider. Sistem þimdi Temel konum Ön start durumunda bulunmaktadýr. START STOP C Ýþletime alma Ýç start - Sistemi Temel Konum Ön start a getirin (Bkz. C.1.1.1) - (g) ve (h) tuþlarýna basýlarak tavan fýrçasý ile yan fýrçalarýn temel konuma gitmeleri saðlanýr. C Yýkama iþleminin baþlatýlmasý - Yeni yýkama iþlemi baþlatma programý seçildikten sonra START/STOP (f) tuþuna basýlarak C3

20 Türkçe C Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma C.2.2 Çalýþmaya hazýr olma 1. Ana þalterin (Kumanda dolabýnýn kaspýsýnda) açýlmasýndan sonra kumandanýn ilk ayarý yapýlýr. 2. Sonra ekranda 10 temel resimden biri gösterilir: - Sistemi temel konum dýþýnda gösteren temel resim Sistemi önce temel konuma getirin (C.2.10,1 de açýklandýðý gibi). Bundan sonra sistem, Ön start veya Park pozisyonunda çalýþmaya hazýrdýr. - Sistemi temel konum dýþýnda gösteren temel resim Sistemi önce temel konuma getirin (C de açýklandýðý gibi). Bundan sonra sistem Ýç start ta çalýþmaya hazýrdýr. - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Manuel program giriþi ve manuel program baþlatma START-STOP tuþu üzerinden, yani anahtarlý þalter (e) 0 konumundadýr. - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Manuel program giriþi ve yabancý baþlatma (fotosel, harici þalter, tekerlek yuvasý) ayarlandý, yani anahtarlý þalter (e) 0 konumundadýr. - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Otomatik start editörü veya otomatik program start (fotosel, harici þalter, tekerlek yuvasý vb.) vasýtasý ile program seçimi, yani anahtarlý þalter (e) 1 konumundadýr. C4

21 Türkçe C Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Otomatik start editörü (Geçiþli yýkama) veya otomatik program start (fotosel, harici þalter, tekerlek yuvasý vb.) vasýtasý ile program seçimi, yani anahtarlý þalter (e) 1 konumundadýr. - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Otomatik start editörü (Kýsa yýkamalar) veya otomatik program start (fotosel, harici þalter, tekerlek yuvasý vb.) vasýtasý ile program seçimi, yani anahtarlý þalter (e) 1 konumundadýr. - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Otomatik start editörü (Kontra yýkamalar) veya otomatik program start (fotosel, harici þalter, tekerlek yuvasý vb.) vasýtasý ile program seçimi, yani anahtarlý þalter (e) 1 konumundadýr. - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Yýkama kartý okuyucu ve manuel program start üzerinden program seçimi, yani anahtarlý þalter (e) 0 konumundadýr. - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Yýkama kartý okuyucu ve yabancý baþlatma (fotosel, harici þalter, tekerlek yuvasý) üzerinden program seçme, yani anahtarlý þalter (e) 0 konumundadýr. C5

22 Türkçe C Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma C.3 Ýlk iþletmeye alma - Sistemi temel konum dýþýnda (Tavan fýrçasý üstte, yan fýrçalar dýþarýda, Portal FA da) ve ilk ayarsýz gösteren temel resim (Sistem boyutlarý bulunamadý). Oto. ilk ayardan önce sistemi temel konuma götürün. d - Sistemi temel konumda ve ilk ayarlamasýz gösteren temel resim (Sistem boyutu bulunamadý). Oto. ilk ayarlama uygulanabilir Önemli! Kumanda sistem boyutlarýný kendisi tespit eder. Ýlk ayar sadece Kärcher Teknik Servis tarafýndan uygulanýr. C.4 Program seçimi Programlar ve program ekleri RB 6000 Best te kullaným yerindeki tuþlar vasýtasý ile seçilebilir (Resim C.4.1). RB 6000 Good da program seçimi fonksiyon tuþlarý vasýtasý ile gerçekleþir (K2 - K7) (Resim C.1.1). F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 ESC ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ- +/-. 0 START STOP Auto-Start 0 I Çeþitli araç kategorileri için yýkama programlarý (a) mevcuttur. - RB 6000 Best te programýn seçilmesinden sonra (Örn; kamyon) tuþtaki (a) LED (c) yeþil yanar. RB 6000 Good da fonksiyon tuþuna ait sembolün (f) arka planý siyahtýr. - Program deðiþtirme: yeni program tuþuna/fonksiyon tuþuna basýn, böylece önceki seçim iptal edilir. - Program seçiminin geri alýnmasý: ESC (d) tuþuna basýn Resim C0,4.1: Kullaným yeri RB 6000 Best c a c + b f Ek olarak, sistemin donaným durumuna göre diðer fonksiyonlar (program ekleri) seçilebilir. RB 6000 Good da buna K1 üzerinden ulaþýlýr. RB 6000 Best te ek fonksiyonlar doðrudan tuþlar (b) ile çaðýrýlabilir. - Program ekinin seçilmesinden sonra (Örn; Orta örtü + Spoyler programý) tuþtaki (c) LED yeþil yanar ve sembol alanlarýnýn arka planý siyahtýr. - Program deðiþtirme: seçilmiþ olan program ekini programtuþuna (tuþlarýna)/fonksiyon tuþuna (tuþlarýna) yeniden basarak iptal edin ve yeni programlar seçin. Program seçimi ve akýþlarý için bkz. Bölüm E. C6

23 Türkçe C Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma Dikkat! Maddi hasar tehlikesi! Hatalý program seçiminde (örneðin küçük motorlu araçta otobüs tuþuna basmak gibi) araçta ve sistemde hasar oluþabilir. Hatalý yýkama programý sadece acil kapama tuþuna basýlarak kesintiye uðratýlabilir. Acil kapama tuþunun kilidinin açýlmasýndan sonra sistem tekrar temel konuma götürülmelidir. C.5 Sistemin çalýþtýrýlmasý START / STOP START STOP Start, START/STOP tuþuna bastýktan sonra gerçekleþir. Yýkama akýþý sýrasýnda, seçilmiþ programýn ve seçilmiþ program opsiyonlarýn LED leri (c) yeþil yanýp söner (sadece RB 6000 Best). Yýkama programýnýn akýþý sýrasýnda ekranda, bir programýn çalýþtýðý, ayrýca hangi programýn ve hangi program opsiyonlarýnýn seçilmiþ olduðu gösterilir. C.6 Antifriz (Opsiyon) - Antifriz mesajlý temel resim - Dýþ sýcaklýk 0 C altýnda veya 15 dakika boyunca +3 C altýnda - Sistemin su tesisatý üflenir - tüm manyetik valflar açýlýr - dýþ sýcaklýk +3 C altýnda kaldýðý sürece, antifriz aktiftir. Bu süre sýrasýnda bir yýkama programý baþlatýlabilir C.7 Yýkama modu Yýkama modu alt bölümleri: - Ön hazýrlýk - Manuel modu - Otomatik modu - Yýkama programlarýnýn, program eklerinin ve özel programlarýn akýþlarý Bölüm E de tanýmlanmaktadýr. Resim C.5.1: Gösterge RB 6000 Good Resim C.5.2: Gösterge RB 6000 Best C7

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V.

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V. 7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Sayýn Müþterimiz, Buderus ürünü yoðuþmalý kazanlar Logamax

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Teknik Tanýtým Rehberi Ýþletme Talimatlarý

Teknik Tanýtým Rehberi Ýþletme Talimatlarý Teknik Tanýtým Rehberi Ýþletme Talimatlarý Hava Isýtma Cihazý AIRTRONIC D 2 S Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. Eberspächerstr. 24 D - 73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711)

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

/2015 TR(TR)

/2015 TR(TR) 72012600 03/2015 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

7214 1500 01/2005 TR(TR)

7214 1500 01/2005 TR(TR) 7214 1500 01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Montaj ve bakým kýlavuzu

Montaj ve bakým kýlavuzu Montaj ve bakým kýlavuzu Duvar tipi yoðuþmalý kazan Logamax plus GB62-65/80/00 Yetkili Firmalar için Lütfen montajdan ve bakýmdan önce dikkatlice okuyunuz 725 6200 (02/20) TR Ürün tanýmý Ürün tanýmý 5

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

10-16 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-16 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS 10-16 11/2003 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı