RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu RB 6312 Good RB 6314 Good RB 6315 Good RB 6316 Good

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good"

Transkript

1 Türkçe RB 6312 Good RB 6314 Good RB 6315 Good RB 6316 Good RB 6312 Best RB 6314 Best RB 6315 Best RB 6316 Best (09/07)

2 Türkçe Önsöz Bu kullaným kýlavuzunun içeriði Alfred Kärcher GmbH & Co. KG firmasýnýn malýdýr ve telif haklarý ile korunmaktadýr. Tamamen ya da kýsmen olmasý fark etmeksizin her türlü çoðaltma yasaktýr. Ek kopyalar talep edilebilir. Ürün isimleri ve marka iþaretleri ilgili mal sahibinin mülkiyetindedir. Bu yýkama sistemi, Alman yasalarýna ve düzenlemelerine uyarlanmýþ 98/37/EG, 73/23/EWG ve 89/336/EWG sayýlý AB yönetmelikleri dikkate alýnarak üretilmiþtir (9.GSGV, 1.GSGV, EMV yasasý). Sistem, CE iþareti taþýmaktadýr. Bu sistemin güvenlik tekniðine yönelik özellikleri için, üretici yasal düzenlemeler kapsamýnda sadece bakým, onarým ve deðiþikliklerin üreticinin kendisi ya da görevlendirdiði bir kiþi tarafýndan üreticinin talimatlarý doðrultusunda yapýlmasý durumunda sorumludur. Üretici, teknik deðiþiklikler yapma hakkýný saklý tutar. Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Reinigungssysteme Anlagentechnik Industriestraße Illingen I

3 Türkçe Güvenliðiniz Ýçin Araç yýkama sistemleri Araç yýkama sistemlerinin kullanýlmasý, bakýmý, korunmasý, bakýmý ve kontrol edilmesi için sadece bu çalýþmalar ve kullaným kýlavuzu hakkýnda bilgi sahibi olan ve bu sistemle iliþkili tehlikeleri öðrenmiþ kiþiler görevlendirilmelidir. Kendi kendine kullaným Kendi kendine kullanýlan araç yýkama sistemlerinde, cihaz kullanýma hazýr durumdayken sistem hakkýnda bilgi sahibi ve arýza durumunda olasý tehlikeleri önlemek için gerekli önlemleri uygulayabilecek ya da alabilecek bir kiþiye ulaþýlabilmelidir. Bakým Bakým çalýþmalarý esas olarak sadece sistem kapalýyken yapýlmalýdýr. Bu sýrada, ana þalter yetkisiz kiþiler tarafýndan tekrar açýlmaya karþý emniyete alýnmalýdýr (ana þalteri askýlý kilitle emniyete alýn). Tehlikeli maddeler Saðlýða zararlý maddeler içeren temizlik maddesi konsantrasyonlarý ile çalýþma sýrasýnda, baþta koruyucu gözlük, koruyucu eldiven ve koruyucu giysi kullanma gibi koruyucu önlemler alýnmalý ve temizlik maddesi ile birlikte verilen bilgi formlarýna dikkat edilmelidir. Araç yýkama sistemine girme Yetkisiz kiþilerin araç yýkama sistemine girmesi yasaktýr. Giriþ yasaðý açýkça belirtilmiþ ve sürekli olarak görülür durumda olmalýdýr. Garanti Her ülkede, yetkili distribütörümüzün belirlemiþ ve yayýnlamýþ olduðu garanti koþullarý geçerlidir. Garanti durumunda yetkili satýcýnýza ya da yetkili servise baþvurun. II

4 Türkçe Ýçindekiler Önsöz Güvenliðiniz Ýçin Garanti Ýçindekiler A Genel sistem tanýmý B Güvenlik uyarýlarý B.1 Sistemin amacýna uygun kullanýmý B.2 Amaca aykýrý kullaným B.3 Bakým ve denetim B.3.1 Bakým B.3.2 Denetim B.4 Orijinal parçalarýn kullanýlmasý B.5 Tehlikeler B.5.1 Göz yaralanmasý tehlikesi! B.5.2 Patlama tehlikesi B.5.3 Duyma sorunlarý B.5.4 Elektrikli tehlikeler B.5.5 Saðlýða zararlý maddeler nedeniyle tehlike B.6 Sistemin kullanýlmasý B.7 Elektrik kesintisi nedeniyle tehlike B.8 Çevre tehlikesi B.8.1 Motor yaðý nedeniyle çevre tehlikesi B.8.2 Atýk su nedeniyle çevre tehlikesi B.9 Acil Kapatma þalteri C Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma C.1 Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma RB 6000 Good C.1.1 Tehlike durumunda durdurma C Ýþletime alma Ön start / Park pozisyonu C Ýþletime alma Ýç start C Yýkama iþleminin baþlatýlmasý C.1.2 Çalýþmaya hazýr olma C.2 Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma RB 6000 Best C.2.1 Tehlike durumunda durdurma C Ýþletime alma Ön start / Park pozisyonu C Ýþletime alma Ýç start C Yýkama iþleminin baþlatýlmasý C.2.2 Çalýþmaya hazýr olma C.3 Ýlk çalýþtýrma C.4 Program seçimi C.5 Sistemin çalýþtýrýlmasý C.6 Donma emniyeti C.7 Yýkama modu C.8 Yýkama sisteminin durdurulmasý D Kullaným ve ayarlar D.1 Þalt panosundaki kumanda elemanlarý D.1.1 Ana þalter (a) D.1.2 Kumanda AÇIK tuþu (b) III

5 Türkçe Ýçindekiler D.2 kullaným yerindeki kumanda elemanlarý D.2.1 Kullaným yerindeki kumanda elemanlarý RB 6000 Good D Acil Kapama tuþu (a) D START-STOP tuþu (g) D.2.2 Kullaným yerindeki kumanda elemanlarý RB 6000 Best D Acil Kapama tuþu (a) D Anahtarlý þalter Start Manüel/Otomatik (b) D.2.3 Menü fonksiyon tuþlarý D.2.4 Giriþ klavyesi D.2.5 LED^ siz fonksiyon tuþlarý D.2.6 Manüel fonksiyonlarýn fonksiyon tuþlarý D.2.7 Klavye; Yýkama programlarý D Yýkama programlarý RB 6000 Good D Yýkama programlarý RB 6000 Best D.2.8 Klavye; Program seçenekleri D Program seçenekleri RB 6000 Good D Program seçenekleri RB 6000 Best D.2.9 START-STOP tuþu D.2.10 Ekran D.3 Menü yönlendirmeli kullaným ve ayarlar D.3.1 Menüye genel bakýþ D.3.2 Ana menü Kullaným D.3.3 Ana menü Makine ayarlarý D Program ayarlarý D Seçenek ayarlarý E Yýkama iþlemi E.1 Yýkama iþlemine hazýrlýk E.2 Elle yapýlan müdahaleler E.2.1 Tavan fýrçasýný kaldýrma E.2.2 Tavan fýrçasýný indirme E.2.3 Yan fýrçalarý dýþarý çýkartma E.2.4 Yan fýrçalarý içeri sokma E.2.5 Portal ileri ve geri E.2.6 Elle yapýlan müdahale STOP E.3 Otomatik yýkamalar E.3.1 Fýrçalý yýkamalarýn kumanda prensibi E.3.2 Otomatik yýkamalarýn kullaným sýnýrlarý E.3.3 Sürüþ hýzý E Sürüþ hýzý RB 6000 Good E Sürüþ hýzý RB 6000 Best E.4 Yýkama programlarý E.4.1 Otomobil programý E.4.2 Otobüs programý E.4.3 Küçük taþýyýcý programý E.4.4 Kamyon programý E.4.5 Çekicili kamyon programý E.4.6 Dorse programý E.4.7 Çekici Solo programý E.4.8 EURO kabin kamyon programý E.4.9 USA kabin kamyon programý IV

6 Türkçe Ýçindekiler E.5 Program seçenekleri E.5.1 Orta örtü E.5.2 Ayna programý E.5.3 Yükleme paneli programý E.5.4 Spoyler programý E.5.5 Otomatik Start E.5.6 Ýki fýrça programý E.5.7 Tekli/ikili yýkamalar E.5.8 Kimya ön püskürtme / yüksek basýnçlý yýkamalar / Skandi akýþý E.6 Özel ayarlar E.6.1 Ýç start (opsiyon) E.6.2 Portal hareketsizken geçiþli yýkamalar (opsiyon) E.6.3 Lamba ayarlý kýsa yýkamalar (opsiyon) E.6.4 Otobüsler için kontra yýkamalar (opsiyon) E.6.5 Hareketli yýkamalar (opsiyon) E.6.6 Hýzlý yýkama (opsiyon) E.6.7 Park pozisyonu (opsiyon) E.6.8 Harekete devam etme yolu (arama) F Ek seçenekler F.1 Su beslemesi F.1.1 Basýnç artýrma F.1.2 Su geri kazanma (opsiyon) F.3 Donma emniyeti tertibatý (opsiyon) F C ve -1 C arasýndaki sýcaklýklar F C altýndaki sýcaklýklar F.4 Lamba kumandasý (opsiyon) F.5 Konumlama lambasý (opsiyon) G Su/þampuan/kurutma yardýmý G.1 Temizlik maddesi dozajý G.2 Temizlik maddesi ön püskürtme pompasý G.3 Dozaj pompalarý G.4 Dozaj miktarýnýn belirlenmesi G.5 Temizlik maddesi H Bakým H.1 Genel uyarýlar H.2 Bakým aralýklarý H.3 Bakým planýna ait resimli sayfalar I Arýza analizi I.1 Arýzanýn giderilmesi I.2 Arýza mesajlarý V

7 Türkçe A Genel sistem tanýmý RB 6000, aþaðýdakiler için kapsamlý bir yýkama programý sunar: Küçük taþýyýcýlar Otomobiller Otobüsler Kamyonlar Çekicili kamyonlar Kamyonlar (sadece kabin) (sadece RB 6000 Best) Kamyonlar (kabinsiz) (sadece RB 6000 Best) Dorseler Çekiciler Solo. (sadece RB 6000 Best) Bu, karýþýk araç parký için RB 6000 portallý yýkama sisteminin kapsamlý bir yýkama programý sunduðu anlamýna gelir. Çok sayýda aksesuar parçasý ve montaj setleri ile kullaným olanaklarý ihtiyaç odaklý bir þekilde geniþletilebilir. RB 6000 Best te neredeyse tüm temizlik süreçleri direkt olarak seçilebilir. Sistem, kapalý mekanlara ya da açýk ortamlara kurulabilir. Saðlam, ateþe karþý galvanizlenmiþ ve toz kaplama profil çeliðinden üretilmiþ portal, devrilme emniyeti saðlanmýþ iki hareket düzeneði üzerinde durur. Tabla A.1: Baðlantý bilgileri Su Su Su akýþ basýncý baðlantýsý tüketimi Basýnçlý Basýnçlý baðlý) hava (seçeneðe baðlý) hava tüketimi (seçeneðe bar 4-6 Ýnç R 1¼ l/dk 100 bar 8 l/dk 100 Gerilim V 400 Güç çekiþi Frekans kw 6, 5 Hz 50 S istem geniþliði Bkz. Tablo A2 S istem yüksekliði Bkz. Tablo A2 Aðýrlýk kg 2200 * Fýrça çapý mm 965 Portal hareket hýzýrb 6000 Best(frekans inverteri üzerinden ayarlanabilir) Portal hareket hýzýrb 6000 Good m/dak 3-16 m/dak 8, 5 S es seviyesi db(a) 70 * istek üzerine profillendirilebilir Taþýma Sistemi yandaki resimde gösterildiði gibi kaldýrýn. Bu amaçla mümkün olduðunca uzun halatlar ya da zincirler kullanýn. Kaldýrma araçlarýnýn taþýma kapasitesi üstteki aðýrlýða göre belirlenmiþ olmalýdýr. Resim A 1: Sistemin taþýnmasý A1

8 Türkçe A Genel sistem tanýmý Tablo A 2: Çeþitli sistemlerin aðýrlýðý Tip: Yýkama yüksekliði (mm) Yýkama geniþliði (mm) Serbest geçiþ yüksekliði (mm) Serbest geçiþ geniþliði (mm) Sistem yüksekliði Püskürtme korumasý hariç (mm) Sistem geniþliði (mm) RB ila RB ila RB ila RB ila RB ila RB ila RB ila RB ila Önemli! DIN EN 2446 uyarýnca, sistemin cebren hareket ettirilen parçalarý ile çevredeki bina bölümleri, kiriþler, kolonlar vb. sabit bölümler arasýndaki çalýþma ve hareket alanýnda en az 0,5 m eninde ve personelin üzerinde durduðu zeminden itibaren 2 m yüksekliðinde bir emniyet mesafesinin mevcut olmasý gerekmektedir. Bu emniyet mesafelerine uyulamýyorsa, sistemin tehlikeye neden olabilecek kenarlarý ve yüzeyleri þalter tertibatlarý ile emniyete alýnmalýdýr. Þalter tertibatlarý dokunulduðunda tüm sistemi derhal durdurmalýdýrlar. A2

9 A Genel sistem tanýmý Tablo A 3:Teslimat kapsamý K 6000 Temel makine Taným/Teslitürü mat Gövde Tek yollu palet Tek yollu palet gevþek gevþek Birleþik Birleþik Ýçindekiler RB Ana makine Aksesuar + Montaj malzemesi Aksesuar Enerji zinciri Kanal segmentleri Enerji zinciri Hareket raylarý Kýzaklar Borular Püskürtme korumasý mm cinsinden boyutlar 5000 x 2000 x x 800 x x 800 x uzunluðunda 6000 uzunluðunda 2000 uzunluðunda 5000 uzunluðunda Diðer koliler teslimat kapsamýna baðlýdýr Türkçe kg cinsinden aðýrlýk yaklaþýk 2000 yaklaþýk 350 yaklaþýk 200 yaklaþýk 200 yaklaþýk 400 yaklaþýk 20 yaklaþýk 40 Tablo A 4: Kýsaltmalara genel bakýþ Kýsaltmalar Bu kullaným kýlavuzunda aþaðýdaki kýsaltmalar ve semboller kullanýlmaktadýr: AD BA DB DO DM DU FA FE ST LS RM SB Analog dijital dönüþtürücü Mod türleri Tavan fýrçasý Sensör Tavan fýrçasý, üst Sensör Tavan fýrçasý, orta Sensör Tavan fýrçasý, alt Sensör Hareket yolu Baþlangýç Sensör Hareket yolu Son Sensör Hareket yolu Orta Fotosel Temizlik maddesi Yan fýrça SBA Sensör Yan fýrça Dýþarýda SBE Sensör Yan fýrça Ýçeride A3

10 Türkçe B Güvenlik uyarýlarý Kiþiler ve hayvanlara yönelik tehlikeler ve maddi hasar tehlikelerini önlemek için, sistemi devreye sokmadan önce aþaðýdakileri okuyun bu Kullaným Kýlavuzunu tüm güvenlik bilgilerini söz konusu ulusal mevzuatý ve yasalarý kimyasallara eklenmiþ olan güvenlik bilgilerini (genel olarak ambalaj etiketinde). Önemli! Bu Kullaným Kýlavuzu yýkama sisteminin iþletmecisi tarafýndan, yerel ve personelle ilgili koþullar göz önünde tutularak bir Ýþletme Kýlavuzuna dönüþtürülmelidir. Kullanma Talimatý, iþletme içerisinde uygun yerlere konularak veya asýlarak tanýtýlmalýdýr. Bu sistemin kullanýlmasý için, Almanya Federal Cumhuriyeti ndeki kurallar ve yönetmelikler geçerlidir (Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, Köln firmasýndan temin edilebilir): Kaza Koruma Talimatý Genel Kurallar BGV A1 Araç yýkama sistemlerinde emniyet DIN EN Ýþletme güvenliði yönetmeliði (BetrSichV). Aþaðýdaki noktalardan emin olun: tüm güvenlik uyarýlarýný anladýðýnýzdan sistemi kullanan herkesin uyarýlar konusunda bilgilendirildiðinden ve bunlarý anladýðýndan. nda aþaðýdaki semboller kullanýlmaktadýr:! Tehlike! Doðrudan tehdit edici tehlikeleri tanýmlar. Uyarýnýn dikkate alýnmamasý durumunda ölüm ya da aðýr yaralanma tehlikesi bulunmaktadýr. Dikkat! Muhtemel tehlikeli bir durumu tanýmlar. Uyarýnýn dikkate alýnmamasý durumunda hafif yaralanmalar olabilir ya da maddi hasarlar ortaya çýkabilir. Önemli! Uygulama önerileri ve önemli bilgileri tanýmlar. B1

11 Türkçe B Güvenlik uyarýlarý B.1 Sistemin amacýna uygun kullanýmý RB 6000 Portal yýkama sistemleri, küçük motorlu araçlarýn, minibüslerin, nakliye araçlarýnýn, servis araçlarýnýn, otobüslerin, kamyonlarýn, römorklu kamyonlarýn, dorseli kamyonlarýn ve römorklarýn haricen yýkanmasý için öngörülmüþtür.! Tehlike! Yaralanma tehlikesi! Her çalýþtýrmadan önce, tüm güvenlik tertibatlarýnýn mevcut olduklarý ve iþlevlerini yerine getirdikleri kontrol edilmek zorundadýr. Dikkat! Hasar görme tehlikesi! Araçlarýn dýþ ölçüleri belirtilen sýnýr deðerlerini (Sýnýr deðerler ölçüleri için Bkz. Tablo A.2) aþmamalýdýr. Amaca uygun kullanýma, bu Kullaným Kýlavuzundaki tüm uyarýlar ile muayene ve bakým uyarýlarýna uymak da dahildir. B.2 Amaca aykýrý kullaným Dikkat! Maddi hasar tehlikesi! Porta Yýkama Sistemi RB 6000 fýrça ile yýkanmamasý gereken araçlarýn temizlenmesi için kullanýlmamalýdýr, Örn; Özel araçlar, yani çöp kamyonlarý, damperli araçlar, tank ve silo araçlarý, tavanlarýnda, ön camýn ötesine uzanan ekleri bulunan araçlar ile ile özel sanayi araçlarý. Bu araçlar fýrçasýz kullanýlmaksýzýn, yüksek basýnçlý yýkama opsiyonu ile yýkanabilirler. Sistemin iþletmecisi, özellikle bu kýlavuzda tanýmlanmamýþ olan araçlarýn temizlenmesi gibi, amaca uygun olmayan kullanýmdan kaynaklanan tüm hasarlardan sorumludur. B.3 Bakým ve denetim Uygun bir periyodik bakýmý, denetimi ve kontrolü garanti edebilmek için iþletmeci, periyodik bakým, denetim ve kontrolle ilgili talimatlara uymalýdýr. B2

12 Türkçe B Güvenlik uyarýlarý B.3.1 Bakým Periyodik bakým çalýþmalarý, konusunda uzman personel tarafýndan düzenli aralýklarla ve üreticinin talimatlarýna uygun olarak gerçekleþtirilmek zorundadýr. Bu sýrada, mevcut kurallara ve güvenlik beklentilerine uyulmalýdýr. Elektrik sistemindeki çalýþmalar bir elektrik teknisyeni tarafýndan yapýlmalýdýr.! Tehlike! Sistemin kontrolsüz çalýþtýrýlmasýndan kaynaklanan kaza tehlikesi! Periyodik bakým ve bakým çalýþmalarýna baþlamadan önce sistem kapatýlmalý ve izinsiz olarak çalýþtýrmaya karþý emniyete alýnmalýdýr. B.3.2 Denetim Sistem ilk iþletmeye almadan önce ve sonra en az yýlda bir kez uzman bir personel tarafýndan durumunun güvenliði açýsýndan denetlenmelidir. Uzman personel, mesleki eðitimi ve deneyimleri nedeniyle, araç yýkama sistemleri hakkýnda yeterli bilgiye sahip, ilgili resmi iþ güvenliði mevzuatýný, kaza önleme mevzuatýný, yönergeleri ve tekniðin genel kabul gören kurallarýný (Örn; DIN standartlarý, VDE kurallarý), araç yýkama sistemlerini iþ güvenliði açýsýndan deðerlendirilebilecek kadar tanýyan kiþidir. Bu denetim özellikle: haricen görülebilen aþýnma ve hasar açýsýndan görsel kontrolü fonksiyon kontrolünü güvenlik tertibatlarýnýn tamam olmasýnýn ve etkinliðinin kontrolünü içerir. Sistem, Örn; taþýyýcý parçalarda yapýlacak kaynak iþleri gibi önemli onarým çalýþmalarýndan sonra izlenmelidir. Ýzlemenin kapsamý, yapýlan onarým çalýþmasýnýn kapsamýna baðlýdýr. Ýþletmeci, yapýlan iþin tarihini, uzman personelin adýný, adresini ve imzasýný içeren, bu izlemenin sonuçlarý hakkýndaki yazýlý bir belgeyi saklamak zorundadýr. Önemli! Sadece periyodik bakýmý düzenli olarak yapýlan bir sistem güvenlidir. Sistemin yýlda bir kez uzman bir firma tarafýndan kontrol edilmesini ve bakýmýn yapýlmasýný saðlayýnýz. Bir periyodik bakým sözleþmesi yapmanýzý öneririz. Bunun ötesinde bu Kullaným Kýlavuzundaki periyodik bakým uyarýlarýna ve periyotlarýna uyun. Bunlara uyulmamasý durumunda garanti hakký sona erebilir. B3

13 Türkçe B Güvenlik uyarýlarý B.4 Orijinal parçalarýn kullanýlmasý Lütfen sadece üreticinin orijinal yedek parçalarý ya da üretici tarafýndan onaylanmýþ yedek parçalar kullanýn. Bu parçalarla birlikte verilen tüm güvenlik ve kullaným uyarýlarýna da uyun. Bunlar: Yedek parçalar ve aþýnma parçalarý Aksesuarlar Ýþletme maddeleri ve temizlik maddeleridir. B.5 Tehlikeler B.5.1 Göz yaralanmasý tehlikesi!! Tehlike! Fýrlayan parçalar nedeniyle yaralanma tehlikesi. Dönmekte olan fýrçalarýn yakýnýnda durmayýn. Periyodik bakým sýrasýnda koruyucu gözlük takýn. B.5.2 Patlama tehlikesi! Tehlike! Patlama tehlikesi! Sistem, patlama tehlikesi bulunan mekânlarýn yakýnýnda çalýþtýrýlmamalýdýr. Burada istisna, özellikle bu amaç için öngörülmüþ ve açýkça iþaretlenmiþ sistemlerdir. Sistemin temizlenmesi için patlayýcý, parlayýcý veya zehirli olmayan maddeler kullanýlmalýdýr, Örn; Benzin Kalorifer yakýtý ve dizel Solventler Solvent içeren sývýlar Ýnceltilmemiþ asitler Aseton. Þüpheli durumlarda üreticiye danýþýn. B.5.3 Duyma sorunlarý Sistemden kaynaklanan gürültüler tehlikesizdir. Ancak, gürültü arttýrýcý parçalar veya kütleler sesi yansýtýrlar ve böylece bir gürültü tehlikesi ortaya çýkabilir. Böyle bir durumda koruyucu kulaklýk kullanýn. B4

14 Türkçe B Güvenlik uyarýlarý B.5.4 Elektrikli tehlikeler! Tehlike! Elektrik çarpma tehlikesi! Elektrik kablolarýna, soketlere ve klemens kutularýna ýslak elle dokunmayýn. Mobil temizlik cihazý ile çalýþýrken su huzmesini elektrikli cihazlarýn veya sistemlerin üzerine kesinlikle tutmayýn. Çalýþma bölgesindeki akým taþýyan tüm parçalar tazyikli suya karþý korunmuþ olmalýdýr. Sistemler sadece usulüne uygun olarak topraklanmýþ akým kaynaklarýna baðlanmalýdýr. Elektrikli parçalardaki tüm çalýþmalar bir elektrik teknisyeni tarafýndan yapýlmalýdýr. Sisteme doðrudan baðlý olmayan aksesuarlar potansiyel denkleþtiriciye baðlanmalýdýr. B.5.5 Saðlýða zararlý maddeler nedeniyle tehlike! Tehlike! Saðlýða zararlý maddeler nedeniyle tehlike. Aþaðýdaki tehlikeleri önleyebilmek için temizlik maddelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý þekilde saklayýn: Zehirlenme Asitle yanma Parlama sonucu yanma. Sistemden verilen suyu içmeyin. Bu su, eklenen temizlik maddesi nedeniyle içme suyu kalitesine sahip deðildir. Tüm Kärcher temizlik maddelerine güvenlik ve uygulama bilgi ve uyarýlarý eklenmiþtir. Uyarýlarý uygulamadan önce okuyun ve bunlara uyun. Genel olarak araçlarýn normal dýþ yýkamalarýnda kullanýlmayan maddeler (Örn; kimyasallar, pestisitler, radyoaktif maddeler, dýþkýlar, salgýn hastalýða neden olabilecekler), yýkama sistemine girmemelidir. Bu türden maddelerle veya saðlýða zararlý diðer bileþenler vasýtasý ile kirletilmiþ objelerin yýkama suyu, geri kazaným sistemine kesinlikle girmemeli veya sonraki temizlik iþlerinde kullanýlmamalýdýr. Bunlara ek olarak iþletmeci, geri kazaným suyunun mikrobiyolojik kalitesi ile ilgili olarak denenmiþ bir sterilizasyon yönteminin kullanýlmasýný saðlamalýdýr. Uygun bir sterilizasyon maddesi daima yeterli miktarda, sterilizasyon maddesi üreticisinin dozaj talimatlarýna uygun olarak geri kazaným suyuna verilmelidir. B5

15 Türkçe B Güvenlik uyarýlarý B.6 Sistemin kullanýlmasý Hatalý kullanýmdan kaynaklanacak tehlikeleri önlemek için sistem sadece, Kullaným Kýlavuzunu / Kullaným Talimatýný okumuþ, kullanýmla ilgili yeteneðini kanýtlamýþ ve kullaným için görevlendirilmiþ olan kiþiler tarafýndan kullanýlmalýdýr. /Kullaným Talimatý tüm kullanýcýlarýn ulaþabileceði bir yerde olmalýdýr. Sistem, 18 yaþýn altýndaki kiþiler tarafýndan kullanýlamaz. Burada istisna, 16 yaþ üzerindeki çýraklarýn denetim altýnda kullanmalarýdýr. Önemli! Bilgilendirilmiþ uzmanlar için ek güvenlik uyarýlarý. Tehlikeleri önlemek için, sistemin kurulmasýndan ve ilk iþletmeye alýnmasýndan önce aþaðýdaki mevzuatý ve yönergeleri öðrenin: DIN EN Makinelerin ve araç yýkama sistemlerinin güvenliði, Güvenlik tekniði açýsýndan beklentiler, Testler (Avrupa Makine Yönergesinin 89/392/EWG somutlaþtýrýlmasý için C standardý), Araç yýkama sistemleri için yönergeler ZH 1/543 VDE talimatlarý, Yerel enerji besleme iþletmelerinin talimatlarý, Söz konusu ulusal mevzuat. B.7 Elektrik kesintisi nedeniyle tehlike Elektrik kesintisinden sonra sistemin kontrolsüz olarak tekrar çalýþmaya baþlamasý, yapýsal önlemler nedeniyle mümkün deðildir. B.8 Çevre tehlikesi B.8.1 Motor yaðý nedeniyle çevre tehlikesi Sistemde yað mevcuttur. Yað deðiþtirmeden sonra ortaya çýkan kullanýlmýþ yað bir bertaraf etme firmasýnýn kullanýlmýþ yað toplama noktasýna teslim edilmelidir. Ayný þey, kaçaklardan kaynaklanan yað ve yað karýþýmlarý için de geçerlidir. B.8.2 Atýk su nedeniyle çevre tehlikesi Yerel atýk su bertaraf etme talimatlarýna uyulmalýdýr. B6

16 Türkçe B Güvenlik uyarýlarý B.9 Acil Kapatma þalteri! Tehlike! Tüm güvenlik tertibatlarý ihtiyaca göre, ancak en az ayda bir kez, usulüne göre çalýþma açýsýndan kontrol edilmelidir! B7

17 Türkçe C Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma C.1 Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma RB 6000 Good C.1.1 Tehlike durumunda durdurma - Kullaným yerindeki acil kapama tuþuna basýn. - Tehlike nedeni giderildikten sonra acil kapama tuþunun kilidi çekilerek açýlýr. F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 ESC ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ- +/-. 0 START / STOP K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 f Resim C0,1.1: Kullaným yeri RB 6000 Good Önemli! Acil kapama tuþuna basýlmasý durumunda program silinir. Sistem ana þaltere basýldýktan sonra otomatik olarak temel konuma ya da baþlama konumuna gitmez! Sistem temel konumda dururken acil kapama tuþuna basýldýðýnda, tekrar açýldýktan sonra çalýþmaya hazýrdýr. Aksi durumda aþaðýdaki adýmlara uyunuz: Bir yýkama programýnýn yeniden baþlatýlmasýndan önce aþaðýdaki adýmlarý uygulayýnýz: - Kumanda dolabýndaki Kumanda AÇIK (e) tuþuna basýn - Acil kapama arýzasýný K8 e basarak onaylayýn, e C Ýþletime alma Ön start / Park pozisyonu Resim C0,10,2: Kumanda dolabý - Ýlgili (K6) ve (K4) tuþlarýna basýlarak tavan fýrçasý ile yan fýrçalarýn araçtan uzaklaþmasý saðlanýr. - Bundan sonra sistem K2 tuþu ile baþlama pozisyonuna geri götürülebilir. v e y a : - 3 tuþun (K2, K4, K6) hepsine ayný zamanda basýn, sistem otomatik olarak, yukarýda belirtilen sýralamaya göre temel konuma gider. Sistem þimdi Temel konum Ön start durumunda bulunmaktadýr. C Ýþletime alma Ýç start - Sistemi Temel Konum Ön start a getirin (Bkz. C.1.1.1) - (K7) ve (K5) tuþlarýna basýlarak tavan fýrçasý ile yan fýrçalarýn temel konuma gitmeleri saðlanýr. C Yýkama iþleminin baþlatýlmasý START / STOP - Yeni yýkama iþlemi baþlatma programý seçildikten sonra baþlatma START/STOP (f) tuþuna basýlarak. C1

18 Türkçe C Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma C.1.2 Çalýþmaya hazýr olma 1. Ana þalterin (Kumanda dolabýnýn kaspýsýnda) açýlmasýndan sonra kumandanýn ilk ayarý yapýlýr. 2. Sonra ekranda 3 temel resimden biri gösterilir: - Sistemi temel konum dýþýnda gösteren temel resim Sistemi önce temel konuma getirin (C0,1.10,1 de açýklandýðý gibi). Bundan sonra sistem çalýþmaya hazýrdýr. - Sistemi temel konum dýþýnda gösteren temel resim Sistemi önce temel konuma getirin (C0,1.1.2 de açýklandýðý gibi). Bundan sonra sistem çalýþmaya hazýrdýr. - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Manuel program giriþi ve manuel program baþlatma START-STOP tuþu üzerinden. C2

19 Türkçe C Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma C.2 Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma RB 6000 Best C.2.1 Tehlike durumunda durdurma F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 ESC ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ- +/-. 0 START STOP Auto-Start b c d g h K8 f a Resim C0,2.1: Kullaným yeri RB 6000 Best 0 I - Kullaným yerindeki acil kapama tuþuna (a) basýn. - Tehlike nedeni giderildikten sonra acil kapama tuþunun kilidi çekilerek açýlýr. Önemli! Acil kapama tuþuna basýlmasý durumunda program silinir. Sistem ana þaltere basýldýktan sonra otomatik olarak temel konuma ya da baþlama konumuna gitmez! Sistem temel konumda dururken acil kapama tuþuna basýldýðýnda, tekrar açýldýktan sonra çalýþmaya hazýrdýr. Aksi durumda aþaðýdaki adýmlara uyunuz: Bir yýkama programýnýn yeniden baþlatýlmasýndan önce aþaðýdaki adýmlarý uygulayýnýz: - Kumanda dolabýndaki Kumanda AÇIK (e) tuþuna basýn - Acil kapama arýzasýný K8 e basarak onaylayýn, e Resim C0,20,2: Kumanda dolabý C Ýþletime alma Ön start / Park pozisyonu - Ýlgili (b) ve (c) tuþlarýna basýlarak tavan fýrçasý ile yan fýrçalarýn araçtan uzaklaþmasý saðlanýr. - Bundan sonra sistem (d) tuþu ile baþlama pozisyonuna geri götürülebilir. v e y a : - 3 tuþun (b,c,d) hepsine ayný zamanda basýn, sistem otomatik olarak, yukarýda belirtilen sýralamaya göre temel konuma gider. Sistem þimdi Temel konum Ön start durumunda bulunmaktadýr. START STOP C Ýþletime alma Ýç start - Sistemi Temel Konum Ön start a getirin (Bkz. C.1.1.1) - (g) ve (h) tuþlarýna basýlarak tavan fýrçasý ile yan fýrçalarýn temel konuma gitmeleri saðlanýr. C Yýkama iþleminin baþlatýlmasý - Yeni yýkama iþlemi baþlatma programý seçildikten sonra START/STOP (f) tuþuna basýlarak C3

20 Türkçe C Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma C.2.2 Çalýþmaya hazýr olma 1. Ana þalterin (Kumanda dolabýnýn kaspýsýnda) açýlmasýndan sonra kumandanýn ilk ayarý yapýlýr. 2. Sonra ekranda 10 temel resimden biri gösterilir: - Sistemi temel konum dýþýnda gösteren temel resim Sistemi önce temel konuma getirin (C.2.10,1 de açýklandýðý gibi). Bundan sonra sistem, Ön start veya Park pozisyonunda çalýþmaya hazýrdýr. - Sistemi temel konum dýþýnda gösteren temel resim Sistemi önce temel konuma getirin (C de açýklandýðý gibi). Bundan sonra sistem Ýç start ta çalýþmaya hazýrdýr. - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Manuel program giriþi ve manuel program baþlatma START-STOP tuþu üzerinden, yani anahtarlý þalter (e) 0 konumundadýr. - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Manuel program giriþi ve yabancý baþlatma (fotosel, harici þalter, tekerlek yuvasý) ayarlandý, yani anahtarlý þalter (e) 0 konumundadýr. - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Otomatik start editörü veya otomatik program start (fotosel, harici þalter, tekerlek yuvasý vb.) vasýtasý ile program seçimi, yani anahtarlý þalter (e) 1 konumundadýr. C4

21 Türkçe C Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Otomatik start editörü (Geçiþli yýkama) veya otomatik program start (fotosel, harici þalter, tekerlek yuvasý vb.) vasýtasý ile program seçimi, yani anahtarlý þalter (e) 1 konumundadýr. - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Otomatik start editörü (Kýsa yýkamalar) veya otomatik program start (fotosel, harici þalter, tekerlek yuvasý vb.) vasýtasý ile program seçimi, yani anahtarlý þalter (e) 1 konumundadýr. - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Otomatik start editörü (Kontra yýkamalar) veya otomatik program start (fotosel, harici þalter, tekerlek yuvasý vb.) vasýtasý ile program seçimi, yani anahtarlý þalter (e) 1 konumundadýr. - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Yýkama kartý okuyucu ve manuel program start üzerinden program seçimi, yani anahtarlý þalter (e) 0 konumundadýr. - Sistemi temel konumda ve ayarlamada gösteren temel resim: Yýkama kartý okuyucu ve yabancý baþlatma (fotosel, harici þalter, tekerlek yuvasý) üzerinden program seçme, yani anahtarlý þalter (e) 0 konumundadýr. C5

22 Türkçe C Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma C.3 Ýlk iþletmeye alma - Sistemi temel konum dýþýnda (Tavan fýrçasý üstte, yan fýrçalar dýþarýda, Portal FA da) ve ilk ayarsýz gösteren temel resim (Sistem boyutlarý bulunamadý). Oto. ilk ayardan önce sistemi temel konuma götürün. d - Sistemi temel konumda ve ilk ayarlamasýz gösteren temel resim (Sistem boyutu bulunamadý). Oto. ilk ayarlama uygulanabilir Önemli! Kumanda sistem boyutlarýný kendisi tespit eder. Ýlk ayar sadece Kärcher Teknik Servis tarafýndan uygulanýr. C.4 Program seçimi Programlar ve program ekleri RB 6000 Best te kullaným yerindeki tuþlar vasýtasý ile seçilebilir (Resim C.4.1). RB 6000 Good da program seçimi fonksiyon tuþlarý vasýtasý ile gerçekleþir (K2 - K7) (Resim C.1.1). F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 ESC ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ- +/-. 0 START STOP Auto-Start 0 I Çeþitli araç kategorileri için yýkama programlarý (a) mevcuttur. - RB 6000 Best te programýn seçilmesinden sonra (Örn; kamyon) tuþtaki (a) LED (c) yeþil yanar. RB 6000 Good da fonksiyon tuþuna ait sembolün (f) arka planý siyahtýr. - Program deðiþtirme: yeni program tuþuna/fonksiyon tuþuna basýn, böylece önceki seçim iptal edilir. - Program seçiminin geri alýnmasý: ESC (d) tuþuna basýn Resim C0,4.1: Kullaným yeri RB 6000 Best c a c + b f Ek olarak, sistemin donaným durumuna göre diðer fonksiyonlar (program ekleri) seçilebilir. RB 6000 Good da buna K1 üzerinden ulaþýlýr. RB 6000 Best te ek fonksiyonlar doðrudan tuþlar (b) ile çaðýrýlabilir. - Program ekinin seçilmesinden sonra (Örn; Orta örtü + Spoyler programý) tuþtaki (c) LED yeþil yanar ve sembol alanlarýnýn arka planý siyahtýr. - Program deðiþtirme: seçilmiþ olan program ekini programtuþuna (tuþlarýna)/fonksiyon tuþuna (tuþlarýna) yeniden basarak iptal edin ve yeni programlar seçin. Program seçimi ve akýþlarý için bkz. Bölüm E. C6

23 Türkçe C Ýþletime alma ve devre dýþý býrakma Dikkat! Maddi hasar tehlikesi! Hatalý program seçiminde (örneðin küçük motorlu araçta otobüs tuþuna basmak gibi) araçta ve sistemde hasar oluþabilir. Hatalý yýkama programý sadece acil kapama tuþuna basýlarak kesintiye uðratýlabilir. Acil kapama tuþunun kilidinin açýlmasýndan sonra sistem tekrar temel konuma götürülmelidir. C.5 Sistemin çalýþtýrýlmasý START / STOP START STOP Start, START/STOP tuþuna bastýktan sonra gerçekleþir. Yýkama akýþý sýrasýnda, seçilmiþ programýn ve seçilmiþ program opsiyonlarýn LED leri (c) yeþil yanýp söner (sadece RB 6000 Best). Yýkama programýnýn akýþý sýrasýnda ekranda, bir programýn çalýþtýðý, ayrýca hangi programýn ve hangi program opsiyonlarýnýn seçilmiþ olduðu gösterilir. C.6 Antifriz (Opsiyon) - Antifriz mesajlý temel resim - Dýþ sýcaklýk 0 C altýnda veya 15 dakika boyunca +3 C altýnda - Sistemin su tesisatý üflenir - tüm manyetik valflar açýlýr - dýþ sýcaklýk +3 C altýnda kaldýðý sürece, antifriz aktiftir. Bu süre sýrasýnda bir yýkama programý baþlatýlabilir C.7 Yýkama modu Yýkama modu alt bölümleri: - Ön hazýrlýk - Manuel modu - Otomatik modu - Yýkama programlarýnýn, program eklerinin ve özel programlarýn akýþlarý Bölüm E de tanýmlanmaktadýr. Resim C.5.1: Gösterge RB 6000 Good Resim C.5.2: Gösterge RB 6000 Best C7

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5298 / Rev.2 www.entes.com.tr DTR-10 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE Dr. Celal EMÝROÐLU Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Uzmaný ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE ÝÞ-ÝÞÇÝ UYUMU Giriþ Ýþyeri hekimi; iþyerinde saðlýða aykýrý koþullarýn tespiti, iyileþtirilmesi ve iþçi saðlýðýnýn

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

UFRS Öncelikli 20 Konu

UFRS Öncelikli 20 Konu UFRS Öncelikli 20 Konu Ýçindekiler Yönetici Özeti 2 4 5 7 9 11 Ýþletme Birleþmeleri Konsolide finansal tablolar Finansal tablolarýn sunumu Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi Ýþletmelerin sürekliliði ile ilgili

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK

SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK Buz Depolarýnýn Ön Boyutlandýrmasý SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK Pre-dimensioning Ice Depots - Minimizing Size of Cooling Facilities Eðer bir prosesin veya bir binanýn soðutma kapasitesi

Detaylı

DTR-20 / 20M Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-20 / 20M Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-20 / 20M Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A4993 / Rev.10 www.entes.com.tr DTR-20 / DTR-20M güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak hesaplayan, gerçek zaman saatine sahip dijital zaman

Detaylı