Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM"

Transkript

1 Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 19 Eylül ulusal soruna SINIFSAL ÇÖZÜM Ýlan Tahtasý, Gündem ve Politika syf. 2-7 Kentsel Yaðma Projesi Ulusal Soruna, Sýnýfsal Çözüm Doðu Kürdistan da Ayakalanma ve Ulusal Sorun ABD Ýran ý Ýþgal Edebilecek mi? Sýnýf Mücadelesi syf Hükümet Kamu Emekçilerine Kaþýkla Zam Veriyor Bir Sömürü Yöntemi: Parçabaþý Üretim Fabrikalardan okur mektuplarý Coca Cola iþçilerinin Mücadelesi Turkuaz Ýþçilerinin Tamamý Ýþten Çýkarýldý Ulugay ve Tibet iýþçilerinin Mücadelesi Devam Ýleri Deri Ýþçilerine Jandarma Saldýrýsý Örsan Tekstilde Ýþten Çýkarma Erdemir deprotestolar Yaygýnlaþýyor Okullar Açýlýyor syf Okul mu, Ticarethane mi? Eðitim Parasýz Olmalý Okullar Yeni Sorunlarla Açýlýyor 65. Ölüm Yýldönümünde Troçki syf Leon Troçki, Devrimci ve Marksist 1 ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

2 ÝLAN TAHTASI 2 GÜNDEMDEN... Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, þehir merkezindeki bazý emekçi semtlerini iyileþtirme bahanesi ile yýkmaya baþladý. Kentsel Dönüþüm Projesi adý verilen bu saldýrý, mahallelerdeki direniþlere raðmen hýzla devam ediyor. Yýkýmýn gerçek amacý belli: birincisi, þehir merkezindeki bu bölgeleri burjuvazinin hizmetine sokmak. Ýkincisi, özellikle solun örgütlü olduðu mahalleri seçerek bu bölgelerdeki emekçileri þehir dýþýna atmak ve bu bölgeleri daha da örgütsüz hale getirmek. Yýkýmlar sonuçlandýðýnda on binlerce insan evlerinden söküp atýlmýþ olacak. Saldýrýlar önce Pendik Aydos la baþladý. Direniþe raðmen gecekondular polis ve jandarmanýn kontrolünde yýkýldý. Direniþ, güvenlik güçlerini birkaç kez geri püskürtmeyi baþardý. Formula 1 yarýþlarýndan önce (14 Temmuz 2005) Kurtköy Cambazbayýrý nda 44 ev daha zorla yýkýldý. Bu bölgede direniþ birkaç gün sürdü. Kurtköy ü Okmeydaný Kulaksýz daki yýkýmlar izledi. 17 ve 21 Temmuz da direniþe raðmen 48 ev yýkýldý. Olimpiyat köyü nün yakýnýndaki Bayramtepe deki 700 konuttan 48 ine yýkým kararý çýktý. Yýkým ekiplerinin saldýrýsý halk tarafýndan püskürtüldü. 22 ve 28 Temmuz da Nurtepe Güzeltepe deki evler yýkýldý. Polisin müdahalesi sonucunda 15 kiþi Nurtepe de gözaltýna alýndý. Yýkýmlarýn önümüzdeki günlerdeki hedefi ise Gülsuyu semti. Yýkýmlara Karþý Mücadele Kentsel Yaðma Projesi Mahallelerde, devrimci gruplarýn da desteðiyle, yýkýmlara karþý önemli direniþler yaþanýyor. Ancak direniþlerin kitlesel olmayýþý devletin güvenlik güçlerinin kontrolünde yýkýmlarýn gerçekleþmesiyle sonuçlanýyor. Bu mücadeleleri birleþtirmek için Yýkýmlara Karþý Emekçi Halk Koordinasyonu kuruldu. Koordinasyon, 31 Temmuz da Okmeydaný nda yýkýmlarý durdurmak ve yaþam alanlarýný korumak için yaklaþýk 3000 kiþinin katýldýðý bir yürüyüþ gerçekleþtirdi. Ayrýca 28 Aðustos ta Kadýköy meydanýnda Kentsel Dönüþüm Projesi ne karþý bir miting gerçekleþtirildi. Yýkýmlarýn sona erdiði semtlerde yeni bir mücadele gündemde Durak Kondular. Yýkýmlarýn ardýndan ev sahipleri Sosyal konut denen evlere yerleþtiler. Evlerine bir bedel biçildi, artaný ise taksit taksit ödenecek. Ancak kiracýlar daha da zor durumda. Onlar da buna karþý belediye duraklarýný iþgal etmeye giriþtiler. Nurtepe nin Güzeltepe mahallesinde evleri yýkýlan 6 kiracý duraða konut olarak yerleþtiler. Yýkýmlara Karþý Mücadelenin Çeliþkisi Yýkýmlara karþý emekçi halkýn barýnma hakkýný savunuyoruz. Bu mücadeleleri destekliyoruz. Ancak konut sorununun kapitalizm altýnda çözümlenemeyeceðini de biliyoruz. Barýnma sorununun geçici olarak da olsa giderilmesi bir kýsým emekçiyi rahatlatýr, ancak kapitalist sömürüyü azaltmaz ve bütün iþçi ve emekçilerin barýnma sorununu da temelden çözmez. Bu nedenle sol hareketin gücünü bu alana odaklamasý ve mücadelenin en önemli alaný olarak burayý görmesi sol hareketi ve mücadeleyi bir çýkmaz sokaða sokar. Kapitalist sistem içerisinde, mücadelelerle emekçileri ev sahibi yapmak onlarý mülk sahibi yapmak anlamýna geliyor. Geçmiþte ve hatta yakýn geçmiþte þehitler verilerek, bedeller ödenerek devrimcilerin koruduðu mahallerde emekçi halka verilen gecekondular bugün birer apartmana dönüþtü. Ev sahipleri de kira gelirleri ile yaþamaya baþladý. Neredeyse hiçbirinin kapýsý devrimcilere açýlmaz oldu. Yýkýmlara karþý barýnma hakkýný savunmak ve emekçi halkla birlikte mücadele etmek gerekir. Ancak bu mücadele, emekçi halký mülk sahibi yapmak için mücadeleye veya kapitalizm koþullarýnda bir tür baðýmsýz devrimci gettolar yaratmak hayaline dönüþmemelidir. Bu mücadelenin sýnýf mücadelesiyle baðlantýsý kurulabilmeli ve kapitalist sistem teþhir edilmelidir. Engels, Konut Sorunu broþüründe emekçileri konut sahibi yapma ütopyasýný savunan Proudhon ve diðer küçük burjuva sosyalistleri eleþtirir ve bunun bir mülk edindirme politikasý olduðunu açýklar. Hala güncel olduðunu düþündüðümüz, Engels in konut sorununun çözümü üzerine önerileriyle yazýmýzý bitirmek istiyoruz. Ancak bir þey kesindir; rasyonel kullanýmý varsayýmýyla, büyük kentlerde, herhangi bir gerçek konut darlýðýný anýnda giderecek mesken için yeterli bina zaten vardýr. Bu doðal olarak, ancak, mevcut sahiplerin mülksüzleþtirilmesiyle, yani onlarýn evlerine evsiz iþçileri ya da bugünkü evlerinde aþýrý derecede kalabalýk olan iþçileri yerleþtirerek olabilir. Proletarya, siyasal güç kazanýr kazanmaz kamu çýkarlarý uðruna alýnacak böyle bir önlemin uygulanmasý, mevcut devletçe yapýlan diðer kamulaþtýrmalar ve yerleþtirmeler kadar kolay olacaktýr. (F.Engels, Konut Sorunu, Seçme Eserler, Cilt:II, S: , Birinci Baský, Sol Yayýnlarý, Temmuz 1977) Derya Deniz

3 3 GÜNDEM Ulusal Soruna, Sýnýfsal Çözüm Son dönem geliþmelerin ýþýðýnda gündemin en önemli maddesi Kürt Sorunu haline geldi. Kuþkusuz sorun un kendisi eski ve önemi yadsýnamaz; dolayýsýyla bu noktada bir yenilik ve/veya deðiþiklik yok. Yeni ve/veya deðiþik gibi görünen Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn, Türkiye nin bir Kürt Sorunu vardýr açýklamasýydý. Hükümet, devletin geleneksel yaklaþým ýnýn dýþýnda olduðu düþünülen bu ifadesiyle geniþ çaplý bir tartýþmayý tetikledi. Bu çerçevede tüm kesimler tutum ve konumlarýný bir kez daha belirttiler. Biz Ýþçi Cephesi olarak tüm halklarýn olduðu gibi Kürt halkýnýn da kendi kaderini tayin etme hakkýný dün olduðu gibi bugün de savunuyoruz. Diðer yandan yaþadýðýmýz çaðda ulusal sorunlar (baðýmsýzlýk ve toprak sorunu) sosyalist bir devrim dýþýnda çözüme kavuþamaz. Demokratik devrimin sorunlarýnýn çözümü sosyalist bir devrim ihtiyacýna baðlanmýþtýr. Kürt ve Türk iþçi ve emekçilerinin sorunlarýnýn kaynaðý burjuva kapitalist sistemdir ve çözüm ulusal deðil sýnýfsal çýkarlara baðlýdýr. Burjuva devlet ve asker-polis rejimi varlýðýný sürdürdüðü sürece Kürt halkýna çözüm diye sunulanlar olsa olsa Kürt burjuvazisinin sorunlarýný çözecektir; Kürt iþçi ve emekçilerinin deðil. Evet, sorun ulusal deðil sýnýfsal bir sorundur. Ama bu yaklaþým Kürt halkýnýn kendi kaderini tayin etme hakkýný teorik düzeyde kabul edip, pratik olarak görmezden geldiðimiz anlamýna gelmez. Tam tersine Kürt Sorunu nu, ekonomik, sosyal ve kültürel bir sorun olarak gören ve yol, asfalt, okul, hastane, birkaç Kürtçe eðitim veren dershane ve Kürtçe yayýn yapan radyo-tv ile bu sorun çözülür diye bakan anlayýþlarla devrimci Troçkist anlayýþýmýz arasýnda tam bir uçurum bulunmaktadýr. Bir kez daha ifade etmek gerekirse; Kürt halký kendi kaderini tayin hakkýna tam anlamýyla sahip olmalýdýr. Bu hak sýnýrlandýrýlamaz, þartlara baðlanamaz. Kürt halký kendi geleceðinin nasýl olacaðýna kendisi karar vermelidir. Burjuvazinin çözümü ise, burjuva reformlar yoluyla Kürt illerini ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kalkýndýrma, diðer bir deyiþle kapitalist piyasanýn ihtiyaçlarýna göre yeniden yapýlandýrmaktýr. Erdoðan ýn önce Haziran ayýnda çeþitli kesimlerden kiþilerce yayýmlanan bildirinin imzacýlarýndan 12 si ile yaptýðý görüþmede ve ardýndan yaptýðý Diyarbakýr ziyaretinde Kürt Sorunu ifadesini kullanýrken kastettiði çözüm iþte bu burjuva reform çözümüdür. 23 Aðustos tarihinde gerçekleþen Milli Güvenlik Toplantýsý nda, Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi ne yönelik olarak, ekonomik, kültürel ve sosyal geliþtirme çabalarýnýn arttýrýlmasý vurgusunun öne çýkmasý, generallerin sadece askeri yöntemlerle olmaz, sosyal politikalar da gerekir açýklamalarý bu burjuva çözüm modelinin TSK nýn da dahil olduðu çok geniþ bir kesim tarafýndan kabul gördüðünün bir ifadesidir. Benzer þekilde KONGRA-GEL in Abdullah Öcalan ýn ilan ettiði, Demokratik Cumhuriyet projesinden hareketle görüþmeler yoluyla barýþýn saðlanmasýný sahiplendiklerini ilan etmesi ve Biz devlete karþý deðil, devleti demokratikleþtirme ve demokratik devletle Türkiye nin bütünlüðü çerçevesinde sorunun çözümünü hedefleyen bir siyasi anlayýþý esas almaktayýz. açýklamasýný yapmasý, bu burjuva çözüm modelinin, silahlý reformizmden, Demokratik Cumhuriyet reformizmine gelen PKK önderliði tarafýndan da sahiplenildiðini göstermekte. Oysa çözüm için BASK örneðini gösterenler bir þeyi atlýyor ya da saklýyor: örneðin Ýspanya nýn en büyük bankasý BASK sermayesine ait, ulusal mücadelenin sýçrama yaptýðý 1960 lý yýllarda BASK bölgesi çok önemli bir sanayi merkezi ve bugün BASK da yol-asfalt, okul-hastane, kendi dilinde gazete-okul, radyo-tv var, ama bunlara raðmen büyük bir iþsizlik söz konusu, rejimin baský ve þiddeti açýk bir þekilde devam etmekte. Kuþkusuz bu tablo BASK lý iþçi ve emekçileri deðil ama BASK ve Ýspanya burjuvazisini memnun etmekte. Deniz Baykal ýn Kürt Sorunu konusunda CHP nin yeni politikasýný anlatýrken Kürt deðil Güneydoðu Sorunu ifadesini kullanmasý bu açýdan önemli. Baykal aslýnda þunu diyor: Kürt halkýnýn kendi kaderini tayin etme hakký ve ulusal baðýmsýzlýk mücadelesi bir terör hareketidir. Ama Türkiye nin bir Güneydoðu Sorunu vardýr. Baykal a göre bu sorun burjuva reformist bir çözüm ile BASK örneðinde de olduðu gibi- sermayenin ihtiyaçlarý doðrultusunda bölgenin yeniden yapýlandýrýlmasýyla çözülmelidir. Bu tanýmlama ve çözüm planý bugün burjuvazinin, askerin, hükümetin, CHP nin, AB ve ABD nin de istediði þeydir. Erdoðan ýn Kürt Sorunu, Baykal ýn Güneydoðu Sorunu ve MKG nýn terörle mücadele sürecek; ekonomik, sosyal, kültürel düzenlemeler de gerekli yaklaþýmý bir ve ayný planýn farklý kurumlar tarafýndan ifadelendirilmesidir. Ve PKK, Demokratik Cumhuriyet projesi ile bu plana göz kýrpmaktadýr Ulusal sorun sýnýfsal bir çözüm gerektiriyor. Bu doðrultuda: Burjuva reformist planlarýn teþhir edilmesi Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakký doðrultusunda verdiði her mücadelenin desteklenmesi Bu hakkýn tam olarak elde edilmesinin ancak tüm bölge düzeyinde olanaklý olabileceðinin benimsenmesi ABD emperyalizminin ve Siyonizm in bölgeden atýlmasý Ýslamcý ya da sözde laik tüm kukla ve diktatörlük rejimlerinin yýkýlmasý Bütün petrol kaynaklarýnýn ve aðýr sanayi kuruluþlarýnýn ulusallaþtýrýlmasý Köklü toprak reformlarýnýn yapýlarak aðalýk sisteminin laðvedilmesi Bölge halklarýnýn kardeþçe birliðini saðlayacak iþçi ve emekçi iktidarlarýnýn kurulmasý Ýþçi Cephesi

4 4 Doðu Kürdistan da ayaklanma ve ulusal sorun 9 Temmuz günü Ýran ýn Mahabad kentinde Ýslamcý diktatörlük rejiminin güvenlik güçlerinin önce Shwaneh Gaderi adlý genci, ardýndan da bunu protesto edenlerin arasýndan iki kiþiyi daha katletmeleri sonucunda Doðu Kürdistan da yaygýnlaþan kitle ayaklanmalarý þimdilik durulmuþ gözükmekle birlikte, yakýn gelecekte bölge Kürtlerinin kendi kaderlerini tayin hakký doðrultusunda yeni atýlýmlar yapmaya hazýrlanmakta olduklarýna iþaret etmekte. Mahabad protestolarý kýsa sürede baþta Sardasht, Baneh, Piranshahr, Sanandaj, ve Saghez olmak üzere diðer Kürt kentlerine yayýlmýþ, rejim güçleriyle giriþilen çatýþmalar sonucunda 20 kiþi ölmüþ, 300 kiþi de yaralanmýþtý. Ýslamcý diktatörlük ayaklanmayý bastýrabilmek amacýyla bölgeye 100 bin kiþilik askeri birlik ve 6 bin kiþilik özel tim gücü yýðmýþ durumda. Olaylar sýrasýndaki en önemli geliþmelerden biri de, Ýran ve Irak taki peþmergelerin suskunluðuna karþýlýk, Türkiye de üslenmiþ olan HPG (Hézén Parastina Gel Halk Savunma Güçleri) gerillalarýnýn 20 ve 21 Temmuz da Ýran sýnýrýný aþarak 16 Devrim Muhafýzýný öldürtmeleri ve 12 sini de yaralamalarý olmuþtu. 7 Aðustos günü ise bütün Doðu Kürdistan da genel grev ilan edilmiþ ve tüm kepenkler kapatýlmýþtý. Bütün bu geliþmeler Ýran ý olduðu kadar Türk hükümetini de aþýrý derecede tedirgin etmekte. Nitekim Aðustos ayý sonunda Ýran ve Türk istihbarat yetkilileri Van da bir araya gelerek PJAK (Partiya Jiyanî Azad a Kurdistanê - Kürdistan Özgür Yaþam Partisi) ve HPG gerillalarýna karþý ortak operasyonlar yapmaya karar verdiler. Ama Tahran ve Ankara yý telaþlandýran sorun bunun çok daha ötesinde. Ýki hükümet de, Irak Kürdistaný nýn federe bir devlet yapýsýna yönelmesinin Ýran ve Türkiye deki Kürtler için bir örnek ve kendi toprak bütünlükleri için bir tehdit oluþturmasýndan endiþe etmekteler. Özellikle Ýran hükümeti Kürt ayaklanmasýnýn Amerika nýn bir oyunu olduðunu iddia etmekte ve Kürtleri emperyalizmin ajaný olarak suçlamakta, bölgedeki baský ve katliamlarýný böylece meþru göstermeye çalýþmakta. Kürt panoramasý Kürdistan ýn bütünü açýsý bakýldýðýnda, bölgedeki kitlelerin beklentilerini ve seferberliklerini denetim altýnda tutan ve yönlendiren en büyük partilerin hemen hiç biri ABD nin bölgedeki varlýðýna, Irak taki iþgaline, Ýran hükümetine yönelik tehditlere karþý çýkmamakta. Tam tersine Irak ta Kuzey Irak Sorumlusu Barzani nin KDP si ve Irak Cumhurbaþkaný Talabani nin KYB si ABD emperyalizmi ile tam bir iþbirliði içinde bir mini Kürt devleti projesini gerçekleþtirmeye çalýþýyorlar. Bu önderliklerin temel amacý, Barzani açýsýndan Güney Kürdistan daki aþiretinin elinde tuttuðu topraklarý yitirmemek, Talabani açýsýndan da devlet bürokrasisi içinde ayrýcalýklý bir yer edinmek. Bunun yaný sýra elbette, petrol gelirlerinden kendi kesimlerine önemli bir pay kapabilmek. Irak taki Direniþ hareketinin verdiði ulusal kurtuluþ mücadelesine cepheden karþý olmalarýnýn ve direniþçileri terörist olarak tanýmlamalarýnýn nedeni de bu. Bu açýdan bakýldýðýnda, yakýn gelecekteki Irak Kürt federasyonunda, ya da eðer gerçekleþirse, gelecekteki bir mini Güney Kürt devletinde, Kürt halkýnýn ne kendi kaderini tayin etme hakký, ne de ulusal baðýmsýzlýðý saðlanmýþ olabilecek. En iyimser yaklaþýmla, emperyalizm iþbirlikçisi feodal aþiretlerin zulmü altýnda yaþayan bir yeni-sömürge ülke doðmuþ olacak. Ýran daki önde gelen Kürt partilerinin bölgedeki emperyalist egemenlik karþýsýndaki tavýrlarý da Barzani ve Talabani ninkinden farklý deðil. Kendi aðýzlarýndan dinleyecek olursak, 30 Ocak 2005 te Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ile Ýran Kürdistan Demokrat Partisi nin gerçekleþtirdikleri ortak toplantýda, PSK temsilcisi Yýlmaz Çamlýbel in yaptýðý konuþma çok izah edici: Öyle görünüyor ki, Amerika önümüzdeki günlerde Ýran a yönelik bir müdahalesi söz konusudur. Belki Irak ta olduðu gibi, askeri bir müdahale olmayabilir. Ama þu anda mevcut olan Ýran rejimini deðiþtirecek bir

5 5 POLÝTÝKA müdahale olacaktýr. Bu durum Doðu Kürdistan da Kürt halkýný ilgilendirecek önemli bir geliþme olacaktýr. Bu açýdan, halkýmýzýn en eski partilerinden biri olan ve bugüne kadar zorlu ve fedakar bir mücadele sergileyen Ýran Kürdistan Demokrat Partisi bu mücadeleye hazýr olmalýdýr. Ýran KDP si genel sekreteri Mustafa Hicri nin sözleri de ayný açýklýkta idi:...son dönemlerde ABD, Ýran ý da Büyük Ortadoðu Projesi çerçevesi içine aldýðý için biz ÝKDP olarak, oluþabilecek deðiþimlere kendimizi hazýrlýyoruz. Açýk ki, Ýranlý Kürt liderler de umutlarýný emperyalizme baðlamýþ durumdalar. (ABD Ýran daki Azerilere yönelik çalýþmalarýný da Azerbaycan üzerinden yürütüyor.) Türkiye kesiminde ise PKK nýn ABD emperyalizmine bu denli açýk bir desteði söz konusu deðil. Bununla birlikte Öcalan ýn ilan ettiði Demokratik Cumhuriyet projesi, Kuzey Kürdistan ý Türkiye deki burjuva devletine ve askerpolis rejimine baðýmlý kýlmaya yönelik. Görüþmeler yoluyla barýþýn saðlanmasý söylemi de bu projenin taktik adýmý olarak geliþtirilmekte. Bu yaklaþým, KONGRA-GEL in yayýmladýðý duyuruda açýkça görülebilir: Toplumlarýn en duyarlý kesimi olan bir grup aydýn çevresinin barýþ giriþimi baþlatmasýyla birlikte, Türkiye de Kürt sorununun barýþçýl çözümü için olumlu bir hava yaratýlmýþtýr. Son olarak aydýnlarýn Türkiye Baþbakaný ile gerçekleþtirdiði görüþme ve Baþbakanýn Diyarbakýr da yaptýðý konuþmada ad konularak sorun tanýmlanmýþ ve Kürt sorununun demokratik cumhuriyet ekseninde çözüleceði beyan edilmiþtir... Aydýnlarýn giriþimlerine Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ýn verdiði karþýlýk ve ardýndan yaptýðý açýklamalar çözüm için olumlu bir hava yaratmýþtýr. Ancak karþýlýklý olarak güven arttýrýcý adýmlarýn atýlmasýyla sürecin ilerletilmesi gerekmektedir. Bundan hareketle Türkiye nin demokratik bütünlüðü ve sembollerine saygý temelinde barýþ ve demokratik çözüm için ortaya çýkan olanaklarýn deðerlendirilmesi gerektiðini düþünüyoruz. Tüm sorumlu siyasi aktörlerin sorunu istismar konusu yapmadan çözüm yönünde hassas ve sorumlu davranmasý, sürecin özellikleri bakýmýndan hayati öneme sahiptir. Biz devlete karþý deðil, devleti demokratikleþtirme ve demokratik devletle Türkiye nin bütünlüðü çerçevesinde sorunun çözümünü hedefleyen bir siyasi anlayýþý esas almaktayýz. Kürt önderliklerinin tüm emperyalizm taraftarlýðýna ve karþý devrimci tutumlarýna raðmen, biz devrimci Troçkistler, bir yandan bu önderlikleri emekçi halklara teþhir ederken, bir yandan da Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakký doðrultusunda verdiði her mücadeleyi desteklemeye devam ediyoruz. Bu hakkýn tam olarak elde edilmesi ancak ABD emperyalizminin ve Siyonizmin bölgeden atýlmasý, Ýslamcý ya da sözde laik tüm kukla ve diktatörlük rejimlerinin yýkýlmasý; bütün petrol kaynaklarýnýn ve aðýr sanayi kuruluþlarýnýn ulusallaþtýrýlmasý, köklü toprak reformlarýnýn yapýlarak Barzani ve benzerlerine hayat veren aðalýk sisteminin laðvedilmesi; bölge halklarýnýn kardeþçe birliðini saðlayacak iþçi ve emekçi iktidarlarýnýn kurulmasýyla olanaklýdýr. PKK Türkiye ye yönelik bir ABD iþgalini elbette savunmuyor, çünkü Türk rejimi ABD nin kara listesinde deðil, üstelik onun en yakýn dostlarýndan biri. Ama Türkiye nin emperyalist Avrupa Birliði projesine katýlmasýndan yana olduðu ve AB nin basýncýndan medet umduðu da kimsenin gizlisi deðil. Özetle, bölgelerin hiç birinde iþçi sýnýfý ve emekçi halklar ile Kürt mücadelesinin emperyalizme ve kapitalizme karþý birleþtirilmesini savunan kitlesel bir önderlik bulunmamakta. Tutumumuz Kürdistan ý parça parça emperyalizmin sömürgesi haline getirecek tüm iþbirlikçi planlar, karþý devrime hizmet emekte, Kürt halkýnýn kendi kaderini tayin hakkýný ve ulusal baðýmsýzlýk mücadelesini engellemekte, ve bölge halklarýný bölmekte, onlarý emperyalizmin yaný sýra kendi baskýcý rejimleri karþýsýnda zayýflatmaktadýr. Ne ABD birleþik bir Kürdistan a izin verecektir, ne de onun kuklasý bölge rejimleri Kürt halkýnýn özgürleþmesine olanak tanýyacaktýr. Tam tersine uzlaþmacý Kürt önderlikler iþbirlikçiliklerinin getirdiði rantlarla emekçi halk üzerindeki egemenliklerini sürdürürken, bölge uluslarý birbirine düþürülecek, emekçi halklar birbirine saldýrtýlacaktýr. Bununla birlikte, Kürt önderliklerinin tüm emperyalizm taraftarlýðýna ve karþý devrimci tutumlarýna raðmen, biz devrimci Troçkistler, bir yandan bu önderlikleri emekçi halklara teþhir ederken, bir yandan da Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakký doðrultusunda verdiði her mücadeleyi desteklemeye devam ediyoruz. Bu hakkýn tam olarak elde edilmesi ancak ABD emperyalizminin ve Siyonizmin bölgeden atýlmasý, Ýslamcý ya da sözde laik tüm kukla ve diktatörlük rejimlerinin yýkýlmasý; bütün petrol kaynaklarýnýn ve aðýr sanayi kuruluþlarýnýn ulusallaþtýrýlmasý, köklü toprak reformlarýnýn yapýlarak Barzani ve benzerlerine hayat veren aðalýk sisteminin laðvedilmesi; bölge halklarýnýn kardeþçe birliðini saðlayacak iþçi ve emekçi iktidarlarýnýn kurulmasýyla olanaklýdýr. Önümüzdeki dönemin temel görevi, Irak direniþinin ve ulusal kurtuluþ mücadelesinin güçlendirilmesi, Kürt halkýný da bu mücadeleye katacak önderliðin geliþtirilmesidir. Murat Yakýn

6 ABD Ýran ý iþgal edebilecek mi? ABD baþkaný George W. Bush daha seçimleri kazanmadan, en önemli danýþmanlarý Paul Wolfowitz, Richard Perle, Douglas Feith ve bugün dýþ isleri bakanlýðýný da yürütmekte olan Condoleza Rice, yeni Amerikan çaðý projesi olarak tanýnan bir planý gündeme getirmiþlerdi. Plan temel olarak bölgedeki zengin enerji kaynaklarýný tümüyle denetim altýna almak ve ABD nin bölgedeki jeopolitik etkinliðini daha da güçlendirebilmek için, Ortadoðu haritasýný yeniden düzenlemeyi öngörüyordu. Önce Afganistan ýn ve ardýndan Irak ýn iþgaliyle birlikte yürürlüðe konan bu stratejik plan iki belirleyici politika üstünde yükseliyor; ilki bölgede ABD emperyalizmi nin mutlak askeri üstünlüðünün tesisi -kuþkusuz emperyalizmin bölgedeki jandarmasý olan Ýsrail in de desteði ile- ve ikincisi Irak, Ýran ve Suriye gibi ülkelerin o ana dek sahip olduklarý görece baðýmsýzlýðýn ortadan kaldýrýlmasý. Irak taki emperyalist iþgal bir yandan bu politikanýn derinleþtirilerek hayata geçirilmesini saðladý, ama öte yandan daha önce hesaplanmayan bir faktör, yani Irak ta her geçen gün büyümekte olan anti-emperyalist direniþ ve bu direniþin neden olduðu kaos, emperyalizmi çeliþkilerle yüklü bir sürecin eþiðine getirdi. Zira ABD hükümeti Irak ta kontrolü saðlamak için, ülke içinde ciddi bir muhalefetle karsýlaþmaksýzýn daha fazla sayýda asker gönderebilecek durumda deðil. Öte yandan Irak ta geliþen direniþ karþýsýnda askeri bir yenilgiyi ve bunun politik sonuçlarýný kabullenerek Irak tan çekilmeyi de göze alamýyor. Ýþte bu koþullar Bush hükümetini, mevcut emperyalist stratejiyi sürdürebilmek ve geniþletebilmek için deðiþik taktikler izlemeye zorluyor. Bu taktiklerin baþýnda askeri iþgalin yaný sýra, Avrupalý emperyalist müttefiklerle iþbirlikleri geliþtirmek ve BM gibi araçlarý seferber ederek -terörizme karþý mücadele, demokratikleþme ihtiyacý vb söylemler üzerinden- Ýran ve Suriye yi basýnç altýna almak geliyor. Ýran a yönelik nükleer þantaj Tahran yönetiminin enerji ihtiyacýný gerekçe göstererek, nükleer programýna yeniden baþlayacaðýný ilan etmesiyle beraber, bölgede Ýran a yönelik basýnç ve tehditler de yoðunlaþmaya baþladý. Ýran yönetimi þu ana dek uluslararasý atom enerjisi kurumuyla (IAEA) oldukça þeffaf iliþkiler geliþtirmiþ olmasýna ve BM kararlarýna uyacaðýný ilan etmesine karþýn, yürürlüðe koyulan nükleer program sayesinde 10 yýl içerisinde nükleer bomba üretecek kapasiteye ulaþacaðý ileri sürülerek bir yandan ABD, diðer yandan ise AB nin üç belirleyici ülkesi olan Fransa, Ýngiltere ve Almanya nýn ikili kýskacýna alýnmýþ durumda. Sorunu daha da kýrýlgan hale getiren ise Ýran üzerinde her geçen gün artan basýncýn artýk doðrudan bu ülkenin egemenlik alanýný tehdit eder hale gelmesi. Gerçek þu ki, Ýran ýn 10 yýl içinde nükleer bomba üretme kapasitesine sahip olarak, bölgedeki demokrasileri tehdit edecek hale geleceði gerekçesi mevcut gerçeklik göz önünde bulundurulduðunda ikna edicilikten oldukça uzak kalýyor. Zira dünya üzerindeki nükleer güç dengesiyle ilgili rakamlar -yaklaþýk da olsa bunun en açýk kanýtý. Dünya üzerindeki 20 bin nükleer baþlýðýn yarýsý ABD nin elinde yaklaþýk yüzde 40 lýk bir kesimi ise Rusya Federasyonu nda bulunuyor. Geriye kalan baþlýklar, BM Güvenlik Konseyi nin üyesi olan üç ülke; Çin, Fransa ve Britanya nýn elinde bulunuyor. Öte yandan Hindistan ve Pakistan ýn da yaklaþýk 30 kadar nükleer baþlýða sahip olduklarý biliniyor. Ama bizzat BM nin verileri daha da ilgi çekici bir durumu ortaya koyuyor, zira Ortadoðu da gerçekleþtirdiði iþgal ve Filistin halkýna yönelik zulmüyle, bölgede barýþýn en büyük düþmaný konumundaki Ýsrail devleti Negef çölünde 200 kadar nükleer baþlýk bulunduruyor. Ne var ki, Ýsrail devletinden ne BM ile iþbirliðine girmesi talep ediliyor, ne de bu son derece çatýþmalý bölgede elindeki nükleer güçle bölge için gerçek bir tehdit olarak kabul ediliyor. Gerçek neden 6 Gerçek þu ki, ABD yönetimi 1979 yýlýnda gerçekleþen Ýslam Devrimi nden bu yana Ýranda bir rejim deðiþikliði gerçekleþtirme uðraþýnda. Bu doðrultuda ülke içinde dengesizlikler yaratmaktan askeri iþgale dek uzanan geniþ bir planlama daima hazýrda tutuluyor. Bu amaç doðrultusunda Washington yönetimi çeþitli sivil toplum kuruluþlarý aracýlýðýyla

7 planlarýný uygulama arayýþýnda. Ýran Özgürlük Vakfý bu stratejinin en önemli ayaklarýndan birini oluþturuyor ve Bush yönetiminin Ýran a yönelik planlarýný kolaylaþtýrabilmek için dünya ölçeðinde lobi çalýþmalarý yapýyor. Ýran da Demokrasi için Ýttifak ve Ýran Muhalefet Konseyi gibi yapýlanmalar tüm güçlerini Tahran yönetiminin kontrolü kaybetmesi için seferber ediyorlar. Bu kampanyalarýn Ýran da mevzi kazanabilmesi için, söz konusu kuruluþlara ABD yönetiminden milyonlarca dolar aktarýlmakta. Buna karþýn Ýran da geçen ay gerçekleþtirilen baþkanlýk seçimleri emperyalizmin ülkeyi içerden dönüþtürme projelerini þimdilik sekteye uðratacak sonuçlar verdi. Öncelikle büyük umut baðlanan reformist hareket iç krizler sonucu büyük bölünmeler yaþadý ve bu bölünmelerinde etkisiyle seçimlerde bozguna uðradý. Öte yandan seçimlerin galibi olan Ahmedinecat muhafazakar sektörlerin adayý olarak tanýnýyordu ve elde ettiði baþarýnýn en önemli nedeni, ülke içinde yaþanmakta olan yoksullaþmaya ve yolsuzluklara karþý geliþtirdiði söylemin, baþta kýrsal kesimdeki yoksul köylülük olmak üzere genel bir sempatiyle karþýlanmasý oldu. ABD emperyalizminin, Ýran ýn nükleer programýna yeniden baþlayacaðýný ilan etmesiyle birlikte Iran üzerinde uygulamaya baþladýðý basýnç, Irak ýn iþgal edilmesinden önceki söylemle büyük paralellik taþýyor. Ne var ki tam da bu noktada emperyalizmin sýnýrlýlýklarý ortaya çýkmaya baþlýyor. emperyalizmin mevcut kapasitesini aþýyor. Ýþte bu çeliþkili durum, þimdilik Washington yönetimini bir yandan BM kanallarýný kullanmaya, diðer yandan da AB deki müttefiklerin desteðini elde edebilmeye zorunlu kýlýyor. Ýslamcý rejimin çýkmazý Bugün bir Ýslam Cumhuriyeti olarak tanýmlanan Ýran da rejimin kontrolü bir Þii kliðin elinde. Bu Ýslamcý diktatörlük, gerçekte 25 yýl önce Þah Rýza Pehlevi aracýlýðýyla emperyalizmin ülkede gerçekleþtirdiði soyguna karþý harekete Irak ta hýzla geliþen direniþ hareketi emperyalizmin hýzýný kesmiþ durumda. Her ne kadar Ýran ýn yeniden denetim altýna alýnmasý emperyalist projenin önemli bir halkasýný oluþturuyorsa da, Irak ta askeri ve politik bir sýkýþma söz konusuyken yeni bir iþgal hareketine giriþmek ve bunun için daha fazla asker ve mühimmat sevkýyatýný göze almak, emperyalizmin mevcut kapasitesini aþýyor. Ýþte bu çeliþkili durum, þimdilik Washington yönetimini bir yandan BM kanallarýný kullanmaya, diðer yandan da AB deki müttefiklerin desteðini elde edebilmeye zorunlu kýlýyor. geçmiþ burjuvazinin bir sektörüne dayanan politik bir aparattan baþka bir þey deðil. Ýslam Devrimi nden 25 yýl sonra bugün Ýran, emperyalizmin yarý sömürgesi olmaktan kurtulamamýþ kapitalist bir ülke. Dahasý kontrolü elinde bulunduran bu Þii klik kendi içinde fazlasýyla bölünmüþ durumda ve bu aslýnda pazar üzerinde hakimiyet kurma arayýþýndaki burjuvazinin deðiþik sektörleri arasýnda yaþanan mücadelenin açýk bir ifadesi. Uygulanmakta olan Ýslami ekonomi ve yürürlükteki tüm Kuran ilkeleri ülkedeki sermaye birikimini yoðunlaþtýran özel mekanizmalar olmaktan öte bir anlam taþýmýyorlar. Ülkedeki gayrý safi hasýlanýn yaklaþýk yüzde 40 ný kontrol etmekte olan Ayetullahlar ve ordu üst yönetim kademesinin hakimiyetindeki rejim, ayný zamanda iþçi sýnýfý ve yoksul köylülük ile ülkenin kuzeyindeki Kürt halkýna yönelik sistematik baskýnýn da temel aracý. Öte yandan, Ýran kapitalizminin dünya emperyalist sistemi ile bütünleþme gereksinimleri, Ýran diktatörlüðünü özellikle Avrupa emperyalizminin basýncý altýna sokmakta ve bu da rejimin çýkýþsýzlýðýný güçlendirmekte. Ýslamcý diktatörlük rejimiyle ABD emperyalizminin baskýlarý arasýnda sýkýþan Ýranlý iþçi emekçi yýðýnlarýyla, Kürt halký ve diðer ezilen uluslarýn bugün her zamankinden daha çok devrimci bir partiye ihtiyacý var. Murat Yakýn Zira Irak ta hýzla geliþen direniþ hareketi emperyalizmin hýzýný kesmiþ durumda. Her ne kadar Ýran ýn yeniden denetim altýna alýnmasý emperyalist projenin önemli bir halkasýný oluþturuyorsa da, Irak ta askeri ve politik bir sýkýþma söz konusuyken yeni bir iþgal hareketine giriþmek ve bunun için daha fazla asker ve mühimmat sevkýyatýný göze almak, 7

8 8 Hükümet Kamu Emekçilerine Kaþýkla Zam Veriyor Kamuda çalýþan 2 milyon kamu emekçisini ilgilendiren toplu görüþmeler 15 Aðustos ta baþladý. Görüþmeler mini bir oturma kriziyle baþladý. Hükümet, pazarlýk masasýnda hem hükümet olarak hem de iþveren olarak kendisini dayatmaya çalýþtý. Baþbakan müsteþarýna ayrýlan koltuða Kamu-Sen in baþkaný oturunca pazarlýklarý hükümet adýna yürüten Devlet Bakaný Mehmet Ali Þahin toplantýyý terk etti. Hükümet, pazarlýða baþlar baþlamaz emekçilerin taleplerine karþýlýk kaynak yok, mali disiplini bozamayýz diyerek IMF nin emirlerini yerine getirmiþ oldu. Bunun yanýnda sendikalarýn ne toplu görüþme öncesinde ne de görüþmeler sürecinde görüþmeleri etkileyecek hiçbir ciddi eylem yapmamalarý görüþmelerin sonucunu etkiledi. Ayrýca hükümet, bu toplu görüþmeler sürecinde; sözleþmeli çalýþma ile milyonlarca kamu emekçisinin iþ güvencesini ortadan kaldýran, performansa göre ücret sistemini öne çýkaran, esnek çalýþmadan dolayý fazla mesaileri ortadan kaldýran, siyaset ve grev yapma yasaðý getiren Kamu Personel Rejimi taslaðýný dayatmaya çalýþtý. Önümüzdeki dönem en önemli sorunlarýnýn baþýnda bu taslak olacaktýr. Sendikalar ise grev ve toplu sözleþme hakký tanýnýrsa bu taslaða onay vereceklerini belirtiyorlar. Bu daha vahim bir sorundur. Yapýlan 4. tur görüþmeler sonucunda 29 Aðustos 2005 gece yarýsýnda sendikalarla uzlaþma saðlayan hükümet, kamu emekçilerine yýllýk yüzde 5,1 oranýnda zam ve 1 milyon 377 bin lira ek ödeme, ek ödeme almayan memurlara ise yýlýn ilk ve ikinci 6 aylarý için 40 ar milyon lira seyyanen zam yaptý. Yapýlan zammý Kamu-Sen ve Memur-Sen kabul ederken, KESK þerh koyduðu maddeleri Uzlaþtýrma Kurulu na götürüyor. Bugün kamu emekçilerini hükümete karþý üç konfederasyon temsil etmekte: KESK, Kamu-Sen ve Memur-Sen. Tabii ki bu bölünmüþlük hükümete avantaj saðlamakta ve hükümet özellikle devlet tarafýndan desteklenerek kurulan Kamu-Sen ve Memur-Sen sendikalarýný KESK e karþý kullanmakta. Kamu iþverenini temsilen görüþmelere katýlan Kamu Ýþveren Kurulu Baþkaný, baþbakan tarafýndan görevlendirilen bir devlet bakanýdýr. Yani emekçilere karþý pazarlýk yapan taraf hem kamu iþvereni, hem de hükümet adýna pazarlýk yapacak. Yapýlan görüþmeler baþýndan itibaren eþitsiz bir ortamda gerçekleþmekte, bu da yetmezmiþ gibi kamu emekçilerinin pazarlýk silahý olan grevli toplu sözleþme hakkýný tanýmamak için toplu görüþme adý altýnda görüþmeleri yürütmekte. Üç sendika konfederasyonunun toplu görüþmelere ilk kez ortak katýlmayý becerebilmeleri önemli. Bunun nedeni sendika yöneticilerinden kaynaklanmýyor. Gerçek neden, tabandaki emekçilerin huzursuzluðu. Kamu emekçilerinin ücretleri açlýk sýnýrýna yakýn olmasýna raðmen, burjuva basýn bilinçli olarak emekçilerin maaþlarýný yüksek göstermek istiyor. Çünkü memurlarý toplumla karþý karþýya getirmeyi hedefliyorlar. KESK in açýkladýðý zamlý maaþlarla en düþük memurun eline 649 milyon lira geçecek. Hükümet kamu emekçilerine verdiði yýllýk yüzde 5 zamdan iki gün sonra benzine yüzde 2, doðalgaza yüzde 5 zam yaptý. Kaþýkla verdi, kepçeyle geri aldý. Bunun da adý zam oluyor! Geçmiþin Mirasýyla Nereye Kadar? Kamu emekçilerinin, özellikle 1990 lý yýllardan itibaren grevli ve sendikalý toplu sözleþme hakký için verdikleri (özellikle de KESK öncülüðünde) kararlý mücadele sonucunda hükümetler geri adým atmak zorunda kalmýþ ve kamu emekçilerinin örgütlendiði KESK i fiilen tanýmak zorunda kalmýþtý. Kamu emekçilerine grev ve toplu sözleþme hakký tanýmayan hükümet, bugün toplu görüþme adý altýnda kamu emekçileriyle pazarlýklar yapmakta. KESK, eski mücadeleci dönemin aksine bugün uzlaþmacý ve bürokratik bir yapýya sahip. KESK yapýlan görüþmelerden tabanýn memnun olmayacaðýný bildiðinden þerh koyduðunu açýkladý. Eðer KESK yönetimi yapýlan görüþmeleri olumlu bulmuyor ise neden tabanýný harekete geçirmiyor? Çünkü KESK yönetimin böyle bir derdi yok. Böyle bir yönetimin eylem çizgisi, yöneticilerin göstermelik olarak katýldýklarý basýn açýklamalarýný aþamaz. Ancak tabandaki emekçiler bu bürokratlarý eyleme geçirebilir.. Þahin Yýldýrým

9 Bir Sömürü Yöntemi: Parçabaþý Üretim Kapitalistler iþçileri daha fazla sömürmek için her gün yeni yöntemler uygulamaya koyuyorlar. Bu yöntemlerden biri esnek çalýþmanýn yasal hale gelmesi. Yine ücretler konusunda da yeni uygulamalar baþladý. Bazý fabrika ve atölyelerde performansa dayalý ücret verilirken, bazý iþyerlerinde de parçabaþý üretim gündeme geldi. Nedir parça baþý üretim? Parça baþý üretimde ne kadar üretirseniz o kadar ücret alýyorsunuz. Ýþ olmadýðýnda veya iþ bir nedenle durduðunda ya da rahatsýzlandýðýnýzda herhangi bir ücret almanýz söz konusu deðil. Bu koþullarda iþverenin hiçbir riski yok. Özellikle tekstil sektöründe, küçük dikim atölyeleri bu üretim þeklini tercih ediyor. Belirlenen fason ücretin 1/3 ü iþi diken makineye üretim karþýlýðý veriliyor. Buraya kadar her þeyin mantýklý olduðunu düþünüyorsanýz yanýlýyorsunuz. Fason ücretini iþçiye yansýtmýyor. Daha iþi dikmeye baþlarken emeðinizin bir kýsmý çalýnmýþ oluyor. Parçabaþý üretimde, parçabaþý ücret alanlar genellikle makine bölümüne çalýþanlar. Ortacý, ütücü, kalite kontrolcü, paketleme bölümü normal ücretlerini alýr. Parçabaþý üretim yapan iþçiler kendi performanslarýnýn çok çok üstüne çýkarak gecenin geç saatlerine kadar çalýþmak zorunda kalýr. Ýþçinin hiçbir sosyal hayatý kalmaz. Dünya ile hatta ailesi ile baðlarý kopar. Parçabaþý üretim örgütlenmenin, birlik olmanýn önünde bir engel haline gelir. Bu çalýþma koþullarýna ayak uydurmak zorunda kalan kalite kontrol, paketleme ve ütü bölümleri de iþ yetiþtirmek için, týpký parçabaþý üretim yapanlar gibi performanslarýnýn çok üstüne çýkmak zorunda kalýyor. Bu yorucu tempoya ne kadar katlanýlabileceði ise belirsiz. Bir süre sonra bu çalýþma temposuna ayak uydurmak için ilaç kullanmaya baþlanýyor. Patronlar, parçabaþý üretim ile iþçileri birbirleriyle yarýþtýrýyor. Farkýnda olmadan kendi sýnýf kardeþlerimizle rekabet etmek, hatta çatýþmak durumuna düþüyoruz. Parçabaþý üretim sonucunda, belli bir dönem iyi kazanç saðlansa da, iþlerin durmasýyla birlikte uzun dönemde ücret alamamak durumuna düþülüyor. Ayrýca parçabaþý üretimde sosyal güvence de yok. Sigorta yok. Bu kötü koþullara raðmen yüzbinlerce iþçi bu dayatmayý kabul etmek zorunda kalýyor Sözün kýsasý parçabaþý üretim; iþçileri bölen, yoðun çalýþma saatleriyle hayattan koparan, sosyal güvenceden yoksun býrakan ve iþçinin ücret olarak ne alacaðýný bilmediði bir esnek çalýþma sistemidir. Patronlarýn kâr hýrslarý iþçileri, kölelik koþullarýnda çalýþmaya itiyor. Bu koþullarýn düzelebilmesi için, biz iþçilerin birbirimizle yarýþmak yerine birlik olup, daha iyi koþullarda çalýþmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Jiyan Fabrikalardan Yeni Bir Fabrikadan Merhaba Çalýþtýðým fabrika çeþitli boyutlarda ve þekillerde demir-çelik üretimi yapýyor. Fabrika dört bölümden meydana geliyor. Birinci bölümde hammaddeyi getiren araçlarýn boþaltýlmasý, getirilen hammaddenin çeþitli boyutlarda kesilip ocaða verilme iþlemi yapýlýyor. Ýkinci bölümde ise, ocaktan çýkan köz halindeki malýn hareketli merdaneler arasýndan geçirilerek istenilen þeklin verilmesi saðlanýyor. Buradan çýkan mallar elektrikli testereyle belli ölçülerde kesilip istif bölümüne gönderiliyor. Ýstif bölümünde ise mallar cinsine göre istiflenip araçlara yükleniyor. Üçüncü bölüm ise, depo olarak kullanýlýyor. Burada stok mallar depolanýyor. Dördüncü bölüm de ise, presler ve torna tezgâhlarý yardýmýyla sanayide kullanýlabilecek çeþitli malzemeler hazýrlanýp istifleniyor. Fabrika iki vardiya olarak çalýþýyor. Ýlk vardiya ; ikinci vardiya ise, arasýnda. Fabrikada toplam 70 iþçi çalýþýyor. Çalýþanlarýn tamamý erkek iþçiler. Çalýþma koþullarý kötü ve kaza riski yüksek. Fabrikada geçmiþ dönemlerde kaza geçirip sakat kalmýþ ama halen çalýþan iþçiler de var. Çalýþanlarýn büyük bölümü eski diyebileceðimiz iþçilerden oluþuyor. Yeni iþçi sayýsý az. Ýþçiler arasýnda diyalog iyi. Ýþçilerin hoþnutsuz olduklarý konularýn baþýnda, ücretlerin düþük olmasý, iþ kazalarýna karþý önlem alýnmamasý, yemeklerin az ve kötü olmasý, banyo kabinlerinin yetersiz (3 adet) olmasý geliyor. Tabi ki bu sorunlar patrona iletiliyor ama patron cebinden fazla para çýkmasýn diye iþçilerin sorunlarýna kulaklarýný týkamýþ durumda. Bu sorunlarýn çözümü mümkündür. Bizler, sorunlarýmýzýn çözümü için tek yumruk olabilir ve kararlý bir þekilde bir araya gelebilirsek neden taleplerimizi patrona kabul ettirmeyelim? Bir Metal Ýþçisi SINIF MÜCADELESÝ Yeni Oyunun Adý: Makine Talimatý Ýþyerinde idare iþçilere 13 maddeden oluþan makine kullanma talimatýný imzalatmak istedi. Makine talimatý genel olarak makinenin arýzasý olduðunda sorumluya haber verilmesini isteyen maddeler içeriyor. Buraya kadarý normal, peki idare bugüne kadar neden bu veya buna benzer talimatlar imzalatmadý? Çünkü yoðun iþ temposuna dayanamýyoruz ve bu durum iþ kazalarýnýn artmasýna neden oluyor. Ýdare, iþ kazalarýnda sorumluluk almamak için, iþçilere bu talimatlarý imzalatarak sorumluluktan kaçmayý planlýyor. Ýþ güvenliði almayan idare, en ufak bir iþ kazasýnda iþçilere imzalattýðý bu talimat sayesinde iþin içinden yað gibi sýyrýlabiliyor. Ýþçilerin çoðunluðu, bizler zaten bu kurallara uyuyoruz, neden bu kâðýdý imzalayalým? diyerek tepki gösterdiler. Ýdare talimatlarla ilgileneceðine, ikramiyelerden ve altýncý ayda ücretlerde yapma sözü verdiði iyileþtirmeden haber versin. Ýþçilerin haklarýna sýra gelince ketum davranan idareye bizlerin de bir cevabý olmalý. Bizler de idarenin yapmasý gereken görevleri hatýrlatan bir talimatname hazýrlamalýyýz. Bir Tekstil Ýþçisi 9

10 10 Örgütlü Birlik Olursak Kazanabiliriz Çalýþtýðým fabrikayla ilgili daha önce birçok haber yazmýþtým. Önümüzde yeni bir sözleþme süreci var. Bu sözleþme sürecine gelmeden önce nasýl bir süreçten geçtik kýsaca bir hatýrlatmakta yarar görüyorum. Bundan yaklaþýk 1,5 yýl önce patron 25 iþçiyi iþten atmýþtý. Atýlan iþçiler fabrikanýn önünde direniþe geçtiler. Bunun üzerine, biz çalýþmaya devam eden iþçiler, atýlan arkadaþlarýmýzý geri aldýrmak için üretimden gelen gücümüzü kullanarak iþ yavaþlattýk. Ve atýlan arkadaþlarýmýzý geri aldýrdýk. Atýlan iþçilerin geri alýnmasý hepimize büyük bir moral oldu. Bu moralle sendikalaþmaya karar verdik. Ve sendikaya üye olmaya baþladýk. Örgütlenme sonucunda yüzde 80 lik bir çoðunluða ulaþtýk. Sendika tarafýndan Çalýþma Bakanlýðý na baþvuru yapýldý. Ýþçileri sendikaya üye yapan bazý öncüler ve sendikacýlar iþçilere 4 ikramiye olacaðý, aylýk ücretlerin 500 milyon Liraya çýkacaðý, erzak, çocuk parasý, kömür alýnacaðý vb. vaatlerde bulunuyorlardý. Nasýl bir sendika istiyoruz? Çalýþma Bakanlýðý na gönderilen çoðunluk tespiti, bakanlýktan patrona gönderildi. Patron hiç itiraz etmeden sendikayý kabul etti. Ardýndan bütün gücüyle iþçilere her türlü baskýyý yapmaya, tutanak tutmaya baþladý. Ýþçilerin adreslerine noter aracýlýðýyla ihtarnameler gönderiyordu. Performansa dayalý çalýþmayý dayatýyordu. Buna benzer uygulamayý hayata geçirmek istiyordu. Sendikanýn duyarsýzlýðýndan dolayý bu süre içerisinde birçok iþçi iþten atýldý. Bazý iþçiler ise kahretsin diyerek kendileri iþten çýktýlar. Devrimci iþçilerin bir kýsmý patron sendika iþbirliði sonucu iþten atýldý. Sendika bürokratlarý, iþyerine sendikayý sokmak için gece gündüz demeden emek harcayan ve her türlü baskýya karþý örgütlenen ve mücadele eden iþçileri (bu arkadaþlar tüm uyarýlarýmýza raðmen sendikaya güvenmiþ ve açýk faliyet yürütmüþlerdi.) attýrdýktan sonra patronla sözleþme masasýna oturdu. Sözleþmedeki maddelerin hiçbiri iþçilere danýþýlarak yapýlmadý. Ve vaatlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Ýþçilerin sendikaya karþý güvenleri sarsýldý. Sendika dedikleri bu muydu, keþke sendikalý olmasaydýk, sendika gelmeden önce bizler atýlan iþçileri iþe aldýrmýþtýk. Sendika geldikten sonra 50 ye yakýn iþçi iþten çýkarýldý. Sendika seyretti. demeye baþladýlar. Hatta iþçilerin bir kýsmý sendikadan istifa etmeyi bile düþünüyorlar. Sendika bürokratlarý, bilinçli, sýnýf mücadelesi deneyimi olan iþçileri fabrikada istemezler. Çünkü bu iþçiler, sendika bürokratlarýnýn bütün pisliklerini bilirler. Bundan dolayý bizler, bu gibi sendikacýlara raðmen sendikalaþmalýyýz. Ama yukarýdaki gibi bir sendikalaþma deðil. Eðer bizler birliðimizi, örgütlülüðümüzü sendikacýlara havale edersek hata yaparýz; çünkü onlarýn tek düþünceleri iþçilerden gelen aidatlardýr. Bu aidatlarý kaybetmemek için önlerine çýkan herkese karþý mücadele ederler. Bizler bu yüzden örgütlenmelerimizi sendikacýlarýn denetiminde deðil baðýmsýz olarak yürütmeliyiz. Ýkinci sözleþme yaklaþýyor, sendikam uyuyor O günden bu yana 1,5 yýl geçti. Ýkinci sözleþme dönemi yaklaþýyor. Patron boþ durmuyor, hazýrlýklarýný yapýyor. Sipariþ aldýðý iþler aksamasýn diye Ýzmir, Bursa, Moldova daki fason atölyelere iþ veriyor. Patron bu iþletmelere makine yardýmý ve giysi uzmaný gönderiyor. Bu önlemleri alýrken bir yandan da iþyerindeki örgütlülüðü daðýtmak için her türlü taktiðe baþvuruyor. Ýlk önce yönetim baþtan aþaðý deðiþtirildi. Þimdiki idareciler iþçilerle iyi geçinmeye çalýþýyorlar. Ýdare bir sorununuz varsa bize gelin, temsilciler sizlerin sorunlarýnýzý çözemez diyorlar. Ýþçilere yakýnlýk göstererek var olan birliði daðýtmak istiyor. Ýþçilerin cephesinde durum biraz farklý. Ýþçiler bu süre içerisinde çok yýprandýlar. Sendikadan beklentilerin hiçbiri gerçekleþmedi. Çünkü iþçilerde Sendika gelirse her þey hallolur. Bizler bir þeye karýþmayýz düþüncesi vardý. Ama hiçte iþçilerin düþündüðü gibi olmadý. Þimdi hem patrona karþý, hem sendika bürokratlarýna karþý mücadele etmek zorundayýz. Patron sözleþme öncesi hazýrlýklarýný yapýyor. Bunu saðýr sultan biliyor. Sendikacýlardan bir haber yok. Bizler, sendikacýlardan baðýmsýz olarak yaklaþan sözleþmeye hazýrlanabiliriz. Bunun için güven temelinde tekrardan örgütlenmeliyiz. Taleplerimizi liste haline getirmeliyiz. Kýsacasý bir hazýrlýk yapmalýyýz, yoksa bu sözleþme diðerinden daha kötü olacaktýr. Baþ temsilciyi dýþarýdan deðiþtirme çabalarý Fabrikada iki aydýr belli söylentiler dolaþýyor. Bu söylentiler bazý arkadaþlar tarafýndan yayýlýyor. Üç temsilciden birine, özellikle baþ temsilciye karþý belli tepkiler geliþiyor. Çünkü baþ temsilci yeterli bilince ve deneyime sahip biri deðil. Biz iþçilerin çýkarlarýný korumakta pasif kalýyor. Bu gerçeði bütün iþçiler biliyorlar. Ve buna raðmen bu arkadaþý seçtiler. Eski baþ temsilci, iþçilere haber vermeden iþten ayrýlmýþ ve çekip gitmiþti. Bugün ise baþ temsilcinin deðiþtirilmesi için iþçilerle toplantýlar yapýp imza toplamak istiyor. Bu yolla temsilciyi deðiþtirmeyi hedefliyor. Bu arkadaþ bizimle de konuþtu. Kendisine katýlmadýðýmýzý, özellikle sözleþme sürecinde iþçiler arasýnda yaratýlacak bir bölümenin ancak patronun ekmeðine yað süreceðini söyledik. Bu fikrimizi diðer iþçilerle de paylaþtýk. Ve bu arkadaþlar geri adým attýlar. Bizce sorun sadece temsilci sorunu deðil. Bugün kim seçilirse seçilsin eðer iþçilerin kendi aralarýnda güven temelinde bilinçli bir örgütlülük yok ise, temsilcilerin yapacaklarýnýn sýnýrlarý bellidir.

11 Ýdare, öncü iþçilere þeflik teklif etti Ýþçiler þimdiden kim temsilci olsun diye kendi aralarýnda konuþuyorlar. Þimdilik iki isim geçiyor. Bunlardan biri benim ismim. Ama benim fikrimi almadan beni temsilciliðe uygun bulmalarý ve benim ismimi açýktan açýða konuþmalarý beni rahatsýz ediyor. Böyle bir söylentiyi duyan iþveren hemen harekete geçti. Beni ve diðer iþçiyi çaðýran müdür bizlere bant þefliði önerdi. Ben ise böyle bir teklifin geleceðini tahmin ediyordum ve teklifi uygun bir þekilde nasýl ret edebileceðim konusunda hazýrlýk yapmýþtým. Patronun, iþçilerin güvendiði kiþilere mevki verir ise bu kiþilerle iþçilerin baðlarýnýn kopacaðýný düþünüyor. Biz de bunu bildiðimiz için dikkatli davranmalýyýz. Ben teklife hayýr dedim. Diðer iþçi arkadaþ ise kabul etti. Kabul eden arkadaþ kabul gerekçesini þöyle açýkladý: iþçileri daha rahat örgütleriz, daha iyi yönlendiririz. Patrona yakýn o kadar iþçi varken, bizleri neden seçsin? Patron bu kadar aptal mý? Patronlar bilinçli olarak bu siyaseti yapýyor. Duygusal davranmýyorlar, bizler de patronlara karþý siyasi bir tutum alamazsak patronlarýn siyasetine kurban gideriz. Bir Tekstil Ýþçisi Zehirleniyoruz! Kimin Umurunda! Fabrikada yýllýk izinlerin ardýndan çalýþmaya baþlayan iþçi arkadaþlarýmýz, içtikleri sudan zehirlendiler. Fabrikadaki su dolaplarýnýn bakýmýný yapmayan idarenin sorumsuzluðunun faturasýný iþçiler çekti. Ýdare normal þartlarda iþbaþýnda su içmeyi yasaklýyor. Yazýn sýcaklýðýnda hem köle gibi çalýþtýrýyorlar hem de su içmeyi yasaklýyorlar. Acaba bu yasaða kendileri uyuyorlar mý, yoksa bu yasak sadece iþçilere mi? Sularý içen iþçiler rahatsýzlýklarýný þeflere söylediklerinde yalaka þeflerin ilk tepkisi, bir baytar doktor edasýyla, olayýn psikolojik olduðunu, bu yüzden rahatsýz iþçilerin çalýþmasýný söylemek oldu. Zehirlenen iþçilerin sayýsý artýðýný gören idare, birkaç gün Turkuaz marka su aldý.. Sonra tekrardan kuyu suyuna dönüldü. Ayrýca zehirlenen iþçi arkadaþlar, revirde iðne vurulup evlerine gönderildi. Arkadaþlar, evlerine gittiklerinde rahatsýzlýklarý geçmedi ve hatta daha da arttý. Bunun üzerine arkadaþlarýmýz bu kez hastaneye gittiler ve rapor aldýlar. Ýdare kendisi temiz su içerken iþçilere kuyu suyunu reva görüyorlar. Saðlýðýmýzý üç kuruþ para için hiçe sayýyorlar. Bizler bu sorunlarýmýza sahip çýkmadýkça patronlar bizleri daha kötü koþullarda çalýþtýracaklardýr. Bu kötü çalýþma koþullarýnda çalýþmak istemiyorsak patrona karþý sorunlarýmýz için bir araya gelip örgütlenmeliyiz. emek güncesi Fabrikalardan Coca Cola Ýþçilerinin Direniþi 110. Gününde Coca Cola nýn Yeni Bosna ve Dudullu daki depolama ve taþýma tesislerinde çalýþan 140 iþçi yaklaþýk 3,5 ay önce taþeron firma Trakya Nakliyat a devredildiler. Koþullarý çok aðýrlaþan iþçilerden 110 u 13 Mayýs 2005 te DÝSK Nakliyat-Ýþ sendikasýna üye oldular. Ýþveren, Dudullu daki 55 iþçiyi performans düþüklüðü bahanesiyle 19 Mayýs ta iþten çýkardý. Yeni Bir Tekstil Ýþçisi Bosna daki 55 iþçiyi de 2 Temmuzda iþten çýkaracaðýný açýkladý. Böylece iki depoda da direniþ baþladý. Birçok eylem gerçekleþtiren iþçiler geçen ay içinde Dudullu daki depoyu iþgal etmiþlerdi. Ýþgal polisin biber gazlý saldýrýsýyla zorla bitirildi. Gözaltýlar yaþandý. Aileler tartaklandý. Çadýrlar polis tarafýndan yýkýldý. Fakat iþçilerin kararlý mücadelesi 110 gündür engellenemedi. Cola iþçiler kimi zaman Bakýrköy Özgürlük meydaný nda, kimi zaman Taksim de seslerini haykýrdýlar. Basýn açýklamalarý yaptýlar. Cola iþçilerinin þiarý, Cola içme, zulme ortak olma dýr. Mücadelenin halka duyurulmasý, medyanýn kullanýlmasý önemli. Ancak iþçilerin gücü üretimden ve birliklerinden gelir. Yani diðer Cola iþçileri mücadeleye çekilmedikleri sürece, çevre fabrikalar mücadeleye destek vermediði sürece Cola iþçilerinin baþarmasý kolay deðildir. DÝSK, medyatik eylemlerde öne çýkmak yerine örgütlü olduðu iþyerlerini mücadeleye katsa Cola iþçilerinin mücadelesine güç kazandýrýr. DÝSK ve diðer sendikalar ancak iþçilerin baðýmsýz ve birleþik mücadelesiyle güçlenir. Ayrýca tüketmeme kampanyalarý ile burjuvalara geri adým attýrabilmek mümkün deðil. Cola iþçilerinin mücadelesi, iþçi sýnýfýna örnek olmaya, yol göstermeye devam ediyor. Bizlere düþen görev, Cola iþçilerinin direniþini desteklemek ve mücadelelerine güç vermektir. 11

12 12 Turkuaz Ýþçileri nin Tamamý Ýþten Çýkarýldý Ümraniye Çakmak taki Turkuaz/ Çakýl Tekstil fabrikasý iþçileri Teksif Bakýrköy þubesine üye olduklarý için iþten çýkarýlmaya baþlanmýþtý. Temmuz ayý sonunda kalan iþçilerin tamamý da iþten çýkarýldý. Ýþçilerin örgütlülüðünü engellemek için fabrikayý kapatmayý göze alan patron, makinelerini de satmaya baþladý. Ýþveren iþçilerin tamamýnýn tazminatlarýný ödedi. Turkuaz iþçileri ayrýca patrona karþý kötü niyet davasý açtýlar. Turkuaz iþçileri, 14 Ekim saat 10 da Üsküdar Ýþ Mahkemesi nde görülecek davalarýna emekten yana tüm partileri, sendikalarý ve tüm duyarlý kesimleri davet ediyorlar. Turkuaz iþçilerinin mücadelesini destekleyelim! Sendikalaþmanýn önündeki engeller kaldýrýlsýn! Ýþten atýlmalar yasaklansýn! Ulagay Ýþçilerinin Eylemleri Devam Ediyor Topkapý daki Ethem Ulagay Ýlaç Fabrikasý iþçileri DÝSK Lastik-Ýþ sendikasýna üye oldular ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý na yetki için baþvurdular. Fabrikadaki 403 iþçiden 204 ü sendikaya üye olmuþtu. Bakanlýk sendikaya yetkiyi verdi. Ancak iþveren yetkiye itiraz etti. Ýtiraz üzerine iþçiler de eyleme geçtiler. Fabrikada sabah giriþlerde, öðle yemeklerinde ve akþam çýkýþlarda alkýþlý protesto yapýlmaya ve yürüyüþler gerçekleþtirilmeye devam ediliyor. Ýþçi Cephesinin Sözü Ýleri Deri Ýþçilerine Jandarma Saldýrýsý Çorlu Organize Sanayi deki Ýleri Deri Fabrikasý iþçileri sendika üyesi olduklarý için iþten çýkarýldýlar. Çýkarmalarýn ardýndan fabrikanýn adý Müge Deri olarak deðiþtirildi ve 1 Aðustos tan sonra fabrikaya yeni iþçiler girmeye baþladý. Direniþteki iþçilerin üzerine kaçak iþçileri taþýyan bir kamyon sürüldü. Bu fiziki saldýrýnýn ardýndan jandarma direniþ çadýrýna saldýrdý ve 15 Ýleri Deri iþçisi ve sendika temsilcisi Ali Bayram, patronun þikayeti üzerine polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Örsan Tekstil de Ýþten Çýkarma KARTAL Samandýra da bulunan Örsan Tekstil iþçileri DÝSK/Tekstil- Ýþ sendikasýna üye oldular. Bunun üzerine patron 26 iþçinin iþine son verdi. Ýçerideki iþçiler üzerinde de baskýlar yoðunlaþtý. Baskýlarý protesto etmek için fabrika önünde bir basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. Basýn açýklamasýna müdahale eden jandarma iþçilere saldýrdý. Basýna açýklamasýna destek veren 9 iþçinin de iþine son verildi. Tibet Ýþçilerinin Direniþi Devam Ediyor Pendik Kurtköy deki Tibet Fabrikasý iþçileri Petrol-Ýþ sendikasýna üye oldular. Bunun üzerine 50 si iþten çýkarýldý. Yaklaþýk 5 aydýr direnen iþçilerden önce atýlan 8 i iþe geri dönüþ davasýný kazandýlar. Ýþçiler, fabrika önündeki çadýrlarýnda beklemeye devam ediyorlar. Tibet iþçilerinin direniþinin desteklenmesi gerekiyor. Görüldüðü üzere birçok fabrikada yüzlerce iþçi sendika üyesi olduklarý için iþten çýkarýlýyor. Oysa yeni Ýþ Yasasý na göre hiçbir iþçi sendikalý olmasýndan dolayý iþten çýkarýlamayacaktý. Yaþanan deneyimler ise bunun yalan olduðunu bizlere gösteriyor. Sendikalý olduklarý için iþçiler iþten atýlýyor. Ýþe dönüþ davalarý ve kötü niyet davalarý aylarca hatta yýllarca sürebiliyor. Yasal olarak iþe geri dönüþ davalarý 2 ay içerisinde sonuçlanmak zorunda. Uygulamada böyle olmuyor. Ýþçiler sonuç alýnmayan mahkeme süreçleriyle aylarca uðraþmak zorunda kalýyor. Henüz birleþik olmasa ve yerel düzeyde küçük çaplý da olsa yaþanan mücadelelerin arttýðý görülüyor. Yaþanan tüm olumsuzluklara raðmen iþçi sýnýfý mücadele etmeye devam ediyor. Bizlere düþen görev iþçi sýnýfýnýn mücadelesinin içerisinde olmak. Direnen iþçilerle birlikte mücadeleleri sonuna kadar sürdürmektir Erdemir de Protestolar Yaygýnlaþýyor Kdz. Ereðli deki Erdemir Demir Çelik Tesisleri nin özelleþtirilmek üzere ihaleye açýlmasý üzerine iþçilerin baþlattýðý protestolar devam ediyor. Genel müdür deðiþikliðinin ardýndan yeni genel müdürün tehditleri de iþçilere geri adým attýrabilmiþ durumda deðil. Erdemir iþçileri belden üstlerini çýkararak hükümeti protesto ettiler. Fabrikadan ilçe merkezine yaklaþýk 3 km yürüyen iþçiler, Ampul sönecek hükümet gidecek, Erdemir vatandýr, vatan satýlmaz, Otobana çýkarýz, hükümeti yýkarýz, Erdemir i satanlar halka hesap verecek sloganlarýný attýlar. Erdemir iþçiler ayrýca fabrikayý incelemeye gelecek firmalarý da fabrikaya sokmamaya hazýrlanýyor. Ýhale için yeterlilik alan Ýngiliz Corus Group PLC firmasýnýn yetkililerinin fabrikaya geleceði haberi üzerine iþçiler kapýlarda nöbet tutmaya baþladýlar. Yine Fransýz ARCELOR firmasý yetkililerinin geleceði haberi üzerine de yaklaþýk iþçi fabrikayý terk etmedi ve ertesi sabaha kadar fabrikada kaldý. Erdemir in ana kapýsýndan Anýt ýn önüne kadar yürüyen iþçiler, Gelecekleri varsa, görecekleri de var, Erdemir vatan, hükümete isyan sloganlarý attýlar. Erdemir de sendikanýn ana sloganý olan Erdemir vatandýr þiarý, mücadeleyi bulanýklaþtýran, yanlýþ bir þiardýr. Örneðin Erdemir e TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu nun öncülüðünde Türkiye burjuvazisi de talip oldu. Bu durumda Erdemir yerli patrona gidiyor diye mücadele etmeyecek miyiz? Oysa fabrikayý kimin aldýðý önemli deðildir. Çünkü her koþulda iþten çýkarmalar yaþanacak, ücretler düþecek, sosyal hak gasplarý yaþanacak. Yani kim alýrsa alsýn iþçi sýnýfý kaybedecek. O nedenle özelleþtirmenin kendisine karþý olmamýz gerekiyor. Bu nedenle temel þiarýmýz: Özelleþtirmeler Yasaklansýn, Atýlan Ýþçiler Geri alýnsýn ve Özelleþtirilen Fabrikalar Ýþçilerin Denetiminde Millileþtirilsin dir.

13 13 EÐÝTÝM Okul mu, Ticarethane mi? Okullarýn açýlmasýna çok az bir süre kaldý. Bizleri bitmeyen kayýt sorunlarý ve arkasý kesilmeyen okul masraflarý bekliyor. Hükümet yetkilileri, televizyonlarda avaz avaz baðýrýp, Eðitime katký parasý vermeyin diye baðýrýyor. Ama okula gidip müdürle karþý karþýya gelen velilerin iþi o kadar kolay deðil. Kayýt parasýný vermezseniz müdürün açýklamasý hazýr: Kayýtlarýmýz doldu.. Sizin mahalleden bu okula öðrenci almýyoruz... Daha akla gelmeyen bir sürü þey. Ve mecburen bir þekilde bulunup ödenen paralar. Öyle ya da böyle para bulunur, çocuk okula gitmeye baþlar. Ailelerin sorunlarý bitti mi sanýyorsunuz? YANILDINIZ! Dönemin yarýsýna kadar sorun yok gibi görünür. Ama çocuk bazý dersleri anlamadýðýný söylemeye baþladýðýnda baþka bir sýkýntý baþlar. Biz, iþçi ailelerinin çoðu tahsilli deðiliz. Ýlkokul ya da ortaokul mezunuyuz. Üstelik vaktimizin çoðu çalýþmakla geçiyor. Doðal olarak çocuklarýmýz için yeterli olamýyoruz. Peki ne yapmamýz gerekiyor? Bu sefer karþýmýza çocuðumuzun öðretmeni çýkýyor. Öðretmen, Çocuðunuz baþarýlý deðil, kursa vermezseniz baþarýsýz olur diyor. Öðretmene o anda þu soruyu soramýyoruz: Neden kursa veriyoruz, o ilgiyi siz neden derste göstermiyorsunuz? Ama alýnacak cevap belli... Suç kimde: öðretmen de mi, öðrenci de mi, velilerde mi? Bu soygunun suçlusu kim? Öðrencilere sorduðumuz zaman, Bir sýnýfta 70 öðrenciyle nasýl ders yapmamý bekliyorsunuz, kurs almalýyým diyor. Veliler, Biz cahiliz, çocuklarýmýz okusun diyor. Veriyor kursa, dershaneye. Ya da Bana devlet ne veriyor ki, ben çocuklara onu vereyim diyen öðretmenler mi tek suçlu? Yani neden öðretmenlerin aldýklarý azýcýk maaþla geçinmek zorunda kalmalarý mý? Elbette gerçek suçlu her þeyi parayla alýnýr satýlýr hale getiren bu sistemdir. Öðretmeni aç býrakan da, öðrenciyi paralý bir eðitime zorlayan da, eðitimi kapitalistlerin oyuncaðý haline getiren de bu sömürü düzeni. Ýstense eðitim de, saðlýk da parasýz olur. Ýsteyen öðrenci istediði okulda okuyabilir. Ama bu devlet asla bunu istemez. Onlar için iþçi çocuklarýnýn cahil kalmasý, fabrikalarda iþçi olarak çalýþmasý daha iyidir. Eðer öðrenci biraz akýllýysa ve þanslýysa belki okuyabilir. Ama o zamanda iþsizlik gerçeðiyle karþý karþýya kalýr. Ya da onlarca yýl okuduktan sonra bir patronun sömürüsünün hizmetkarý olmakla... Zenginlerse en iyi okullarda, dershanelerde okur, en iyi hocalardan ders alýr. Yine üniversiteyi kazanamazsa özel üniversitelerin güzel sýnýflarý ve hocalarý onu bekler. Verir parayý okur. Yetmez Ýngiltere de, Amerika da master yapar. Döner bir þirkette emekçi halký daha fazla nasýl soyacaðýný planlar. Kýsacasý emekçilerin ve çocuklarýný kurtaracak olan burjuvazinin kýrýntýlarýyla yaþamak deðil, birlik olarak sömürüye karþý mücadele etmektir. Parasýz eðitim mücadelesi böyle bir mücadeledir. Eðitimde özelleþtirmeye son! Parasýz eðitim, parasýz saðlýk! Filiz Yýlmaz

14 14 Eðitim Parasýz Olmalý Burjuvazi, eðitimi kreþten baþlayarak, özel okullarla, dershanelerle, ücretli etütlerle, vakýf üniversiteleriyle vb. paralý hale getirdi. Emekçiler aldýklarý ücretlerle ailelerini bile geçindiremezken eðitim harcamalarýyla Eylül ayýnda masraflarý ikiye katlandý. Bugün sýnýf mevcudu 50 nin altýnda ve eðitimi de biraz iyi olan herhangi bir devlet okuluna girebilmek için gereken zorunlu baðýþ 300 YTL.den (milyondan) baþlýyor. Bu sadece kayýt parasý! Asgari ücretle çalýþan bir iþçi 350 YTL (milyon) ücret alýyor. Çanta, önlük, ayakkabý, kýrtasiye giderleri vb. harcamalarýn haricinde anne babalar çocuklarýna günlük harçlýk veremeyecek duruma getirildiler. Hükümetse, ilköðretim kitaplarýný ücretsiz vermekle övünüyor. Aslýnda bu yöntemle kendine baðlý yayýnevlerine para kazandýrýyorlar. Madem hükümet ilköðretim kitaplarýný ücretsiz veriyor, lise kitaplarýný da ücretsiz vermeli. Hükümet her yeni öðretim yýlýnda olduðu gibi bu yýl da yeni deðiþiklikler yaptýðýný ilan etti. Bu yeniliklerden biri, liselerin dört yýla çýkarýlmasýdýr. Liseler dört yýla çýkarýldýðýnda eðitim daha iyi olmayacak. Aksine ailelerin yükü biraz daha artacak. Gençleri liseyi bitirdikten sonra daha büyük sorunlar bekliyor. Üniversite yerleþtirme sýnavýna giren 1 milyon 613 bin adaydan sadece 378 bini üniversiteye girebildi. Diðerleri bir sonraki sýnava hazýrlanacak, büyük bir çoðunluðu iþsizler ordusuna katýlacak. Üniversiteye yerleþtirilen 378 bin öðrenciyi de sorunlar bekliyor. Birçok öðrenci, milyon arasýnda deðiþen okul harçlarýný yatýramadýðý için okula gidemeyecek. Üniversiteye ilk kayýt yaptýranlara emniyetin hazýrladýðý broþürler daðýtýlýyor. Bu broþürde öðrenciler, terör örgütlerine karþý uyarýlýyor. Örgütlerin gençlerin yabancýlaþma ve yalnýzlýðýný kullandýðý iddia ediliyor. Polisin þiddetindense bahsedilmiyor. Sonuç olarak üniversiteye girmek de, mezun olmak da sorunlarý bitirmiyor, gençleri iþsizlikten kurtarmaya yetmiyor. Eðitimde Adaletsizlik Devlet Ýstatistik Enstitüsü (DÝE) nin açýklamalarýna göre, toplumda en büyük uçurum eðitim harcamalarýnda. Türkiye nin en zengin yüzde 20 lik kesiminde aylýk ortalama eðitim harcamasý 68 YTL iken, en yoksul yüzde 20 lik kesimde 50 Ykr. Aradaki fark 146 kat. Bu fark zenginlerle fakirler arasýndaki uçurumu bir kez daha gözler önüne seriyor. KESK e baðlý Eðitim-Sen sendikasýnýn açýklamalarýna göre, sosyal dengesizliðin sonucu olarak okula beslenme çantasý götüremeyen öðrenciler var. Ayrýca öðrenciler arasýnda çeteleþme, hýrsýzlýk, gasp gibi suçlarýn arttýðýna dikkati çekiyor. Devlet eðitimdeki sorunlarý düzeltmek için çalýþmak yerine, bu sorunlarý düzeltmek için mücadele eden Eðitim-Sen sendikasýný kapatmaya çalýþýyor. Emekçi halk eline ücretini almadan bir bölümü vergiye kesiliyor. Bu kesintinin karþýlýðý ne eðitim de, ne de saðlýkta görülemiyor. Eðitim bilimsel temellere dayandýrýlmalý ve parasýz olmalýdýr. Her insan eþit koþullarda eðitim hakkýndan yararlanmalýdýr. Nergis Çayýr Okullar Yeni Sorunlarla Açýlýyor Okullarýn açýlmasýna çok az bir süre kaldý. Her sene olduðu gibi, bu eðitim yýlýnda da öðrencileri pek çok sorun bekliyor: Birincisi, liseler artýk resmen 4 seneye çýkarýldý. Peki iyi mi, kötü mü oldu? Gerçek þu ki, liselerin 4 yýla çýkarýlmasý eðitim kalitesini arttýrmaz. Bu eðitim sisteminde 4 sene deðil, 7 sene okusak, üstüne dershanelerde kendimizi paralasak yine çok þey deðiþmez. Mevcut sistem eðitimdeki sorunlarý çözemez. Çünkü çözmek istemez. Tek dertleri eðitimi paralý hale getirmek. Lisenin uzamasý da ailelerin masrafýný arttýrmaktan baþka bir iþe yaramaz. Düþünsenize bu sistem deðiþmiþ ve eðitim parasýz hale gelmiþ. ÖSS sýnavý diye bir saçmalýk yok ve isteyen istediði meslekte eðitimini sürdürebiliyor. Bunu yapmak mümkün ama kapitalistler bunu istemezler, çünkü onlarýn tek derdi para. Paralý hale getirmeye çalýþtýklarý eðitim, deneysel deðil, ezberci. Bize suyun 100 derecede kaynadýðýný öðrettiler ama bunu ispatlayamadýlar. Yani bize parasýz ve bilimsel bir eðitim gerekiyor. Ýkincisi, bu yýl öðrencileri bir yeni sürpriz daha bekliyor. Bu sene pek çok okula Voyeurgasm adý verilen kamera sistemi yerleþtirildi. Kamerayla gözetlenmenin hiçbir öðrenciyi hatta aklý baþýnda hiçbir öðretmeni memnun etmeyeceði ortada. Amaç, uluorta duran kameralarla öðrencileri korkutup, disipline sokmakmýþ! Öðrencileri böylesi bir yöntemle kontrol etme isteði nasýl bir zihniyetin ürünüdür? Öðrencilere potansiyel suçlu olarak gören bir devletin anlayýþý bu. Ayrýca bir öðrenci koridorda en fazla ne yapabilir orasý da bir soru iþareti... Bir lise öðrencisi

15 65. ölüm yýldönümünde Troçki Lütfen yoldaþlara söyleyin, zaferimizden eminim... Dördüncü Enternasyonal... ileri! Leon Troçki Leon Troçki 1905 ve 1917 Ekim Devrimi nin baþlýca önderlerinden biri, Sürekli Devrim Kuramý nýn geliþtiricisi, Kýzýl Ordu nun kurucusu ve yer yüzündeki ilk iþçi devletinin Stalinist bürokrasi tarafýndan yozlaþtýrýlmasýna karþý mücadelenin temel lideriydi. Stalinist bürokrasinin bir katilince 20 Aðustos 1940 tarihinde Meksika nýn Coyoacan semtinde düzenlenen alçakça bir saldýrý sonucu aramýzdan ayrýldý. Geride eþsiz öneme sahip yüzlerce eser, Leon Troçki, Devrimci ve Marksist Meksika nýn baþkentindeki sakin Coyoacan semtinde, kaktüs ve sýk yapraklý aðaçlarla çevrili eski bir evde 20 Aðustos 1940 gününün o bunaltýcý öðleden sonrasý yaþananlarýn üzerinden tam 59 yýl geçti. O gün Lenin ile birlikte Rusya daki 1905 ve 1917 ekim devrimlerinin en belirleyici önderlerinden olan Devrimci Marksist, Leon Davidoviç Bronstein ya da daha bilindik ismiyle Leon Troçki, Josef Stalin tarafýndan emredilmiþ bir cinayetin kurbaný oldu. O 20 Aðustos günü her Sovyet iþçisinden ürperen ve amacý onlar üzerinde bir terör diktatörlüðü oluþturmak olan GPU nun -Stalinist gizli servis- profesyonel bir katili haince bir planý hayata geçirdi. Bir makale üzerinde bazý düzeltmeler yapma bahanesiyle Kýzýl Ordu nun kurucusuna yaklaþmayý baþardý. Ýki kiþi çalýþma odasýnda baþ baþa kaldýklarýnda katil, bir buz kýracaðý ile Troçki nin baþýna aðýr bir darbe indirdi. Birkaç saniye içinde sosyalizmin en parlak savaþçýlarýndan biri yere yýðýldý. Leon Troçki nin katledilmesiyle birlikte Sovyetler Birliði nde proletaryanýn devrimci iktidarýný gasp eden bürokrasi, hem bir yandan en uzlaþmaz ve tehlikeli düþmanýndan kurtuluyor, hem de büyük Ekim Devrimi nin önderleri ve en fedakar katýlýmcýlarýndan oluþan uzun ölüm listesini tamamlamýþ oluyordu. Böylece Josef Stalin uzun zaman önce kurbanlarýnca kendisine takýlan ismi bütünüyle hak ederek Bolþevik Devrimi nin mezar kazýcýsý olma görevini yerine getiriyordu. Benim için 20 Aðustos un o trajik ve kanlý öðleden sonrasý sanki dün yaþanmýþ gibi canlýlýðýný koruyor hala. Henüz 14 yaþýnda bir genç olan ben Esteban Volkov, yani Troçki nin torunu, Natalia ve Lev Davidoviç in yakýn arkadaþlarý Rosmerlerle uzun bir süre yaþadýktan sonra Meksika ya dedemlerin yanýna döneli henüz 1 yýl olmuþtu. 24 Mayýs 1940 tarihinde Stalinist Alfaro Sigueros tarafýndan gerçekleþtirilen ilk suikast giriþimi esnasýnda dedemlerin yatak odasýnda bulunuyordum. GPU nun Cinayeti Yaklaþýk üç ay sonra eski eve ulaþan Viyana caddesinden yürüyerek okuldan eve dönüyordum. Aniden ilerde alýþýlmadýk bir manzarayla karþýlaþtým. Eski evin insan uygarlýðýnýn geleceðine duyulan sarsýlmaz bir umut ve mücadele azmi ve hiç kuþku yok ki, Stalinist yozlaþmaya karþý Bolþevizmin politik ve örgütsel mevzilerinin korunup geliþtirilmesinin temel bir aracý olan Dördüncü Enternasyonali býraktý. 65 yýl sonra bir kez daha büyük ustamýz Troçki nin gurur veren hatýrasý önünde saygýyla eðiliyoruz Yoldaþ Troçki Sosyalizme dek daima!... Aþaðýda Troçki ailesinin yaþayan son ferdi ve Leon Troçki nin torunu olan Esteban Volkov un dedesinin ölümünün 60. yýlýnda kaleme almýþ olduðu makaleyi yayýmlýyoruz. ( adlý siteden alýnýp, çevrilmiþtir.) hemen önünde kötü park etmiþ polis arabalarý ve mavi üniformalarý ve þapkalarýyla bir grup polis bulunuyordu. Bu oldukça anormal bir kargaþalýktý. Yüreðimde derin bir sýkýþma hissettim ve evde bir þeyler olduðunu ve bu kez bir önceki kadar þanslý olamayacaðýmýzý düþündüm. Giriþe yaklaþtým, ama aniden ardýna dek açýk kapýda durdum. Bahçede dedemin sekreterlerinden ve muhafýzlarýndan Amerikalý bir yoldaþ olan Harold Robins ile karþýlaþtým. Son derece sinirliydi, elinde bir tabanca taþýyor ve umutsuz bir sesle Jackson, Jackson! Diye baðýrýyordu. O an bu çýðlýklarýn anlamýný kavrayamadým. Rosmerlerin dostu ve Amerikalý Troçkist Sylvia Ageloff un kocasý ya da sevgilisi olduðunu sandýðým bu adamla evde yaþanmýþ olanlarýn ne iliþkisi olabilirdi? Bu evde neler olmaktaydý? Bahçeden eve doðru ilerledim, o an iki polisin arasýnda yüzü kanla kaplý o adamý gördüm. Bu yoldaþ Robins in sözünü ettiði adamdý. Kitaplýða girdim ve yemek odasýnýn yarýya dek açýk kapýsýndan içeri baktým. Ýþte o an yaþanan trajedinin büyüklüðünü kavrayabildim. Dedem kafasýnda bir yarayla yerde, devamý 16. sayfada 15TROÇKÝ

16 16 sayfa 15 den devam bir kan gölünün içinde yatýyordu ve Natalia ve bir grup yoldaþ onu çevreleyip baþýna buz tedavisi uygulamaya çalýþýyorlardý. Sylvia nin kocasý, Rosmerlerin Avrupa dan dönüþte Meksika ya getirdikleri, ailemizin büyük bir konukseverlik gösterdiði ve politikaya büyük bir ilgisi olduðunu belirten Jackson büyük devrimcinin hayatýna kast eden GPU nun basit bir ajanýydý. Evet Jackson Rus halký üzerinde bir terör krallýðý yaratan bu iþkenceciler ve katiller ordusuyla baðlantýlýydý. Onlar Sovyetler Birliði ndeki karþý devrimin araçlarý, Stalin diktatörlüðünün ve bürokrasinin temel taþlarýydý. Artýk o gün yaþananlar üzerinde hiçbir gizem kalmadý, Bu alçak saldýrý deðiþik etaplardan geçerek planlandý. Stalin, Beria, Leonid Eitington, onun sevgilisi Caridad Mercader ve oðlu Katalan Ramon Mercader - Jackson kod adlý- Lenin in yoldaþý ve Kýzýl Ordu nun kurucusunun katili oldular. Devrimci Ýyimserlik Leon Troçki, Devrimci ve Marksist Natalia, bir gün daha fazla yaþadýk!, bu her sabah, günün ilk ýþýklarý loþ yatak odalarýna vurmaya baþladýðýnda Leon Davidoviç in ayrýlmaz yol arkadaþý Natalia Sedova ya söylediði sözdü. Bir insan tarihsel görevini yerine getirdiðinde ölüm bir sorun olmaktan çýkar. Troçki bu sözü sýklýkla bir grup genç yoldaþa tekrarlamaktaydý. Leon Troçki yaþlýlýk yataðýnda huzur içinde ölebilecek tipte bir insan deðildi. Marks, Engels, Lenin ve bizzat kendisinin geliþtirdiði gerçek sosyalizm savaþýnýn tam ortasýndaydý. Bu proleter devrim davasý kahramanlarýnýn, bir elde silah diðer elde kýzýl bayrakla canlarýný tereddütsüzce feda ettikleri bir yaþam biçimiydi. Troçki tarihsel görevini tamamlayarak ve sarsýlmaz bir aðýrbaþlýlýkla bu hayattan ayrýldý. Kuþkusuz Troçki, iþçi sýnýfý davasýna katkýsý en yoðun liderlerin baþýnda gelmektedir. Ýngiliz profesör Sinclair in yayýmladýðý bir biyografik çalýþmaya göre, yalnýzca Troçki tarafýndan incelenmiþ eser ve alýntýlarýn baþlýklarý 400 sayfa tutmaktadýr. Bu nedenle Ernest Mandel in dediði gibi Troçki sosyalist hareketin tarihindeki en önemli strateji ustasýdýr demek yanýltýcý olmaz. Troçki yaþamýnýn son yýllarýnda, Stalinist bürokratik diktatörlüðe karþý mücadelesini inatçýlýkla ve kararlýlýkla sürdürdü, ve tam da bu nedenle dünyanýn en çok izlenen devrimcilerinden biri haline dönüþtü. Onun tarihsel önemine iliþkin bir belirleyici noktada Stalinistlerin, Sovyetler Birliði ndeki devrimcilere yönelik baþlattýðý uyduruk Moskova Duruþmalarý na karþý geliþtirdiði savunma oldu. Meksika devlet baþkaný Cardenas in kendisini kabul etmesi üzerine Meksika ya gitti ve 1937 Ocak ýnda buraya varýr varmaz Stalinist bürokrasinin baþlattýðý cadý avýna karþý çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Troçki burada hem kendisine hem oðluna hem de Ekim Devrimi nin deðerlerini savunan diðer devrimcilere yönelik olarak Moskova Mahkemeleri nce yöneltilmiþ asýlsýz suçlamalara karþý daha uygun koþullarda mücadele yürütmenin olanaklarýna sahip oldu. Troçki nin talebiyle, asýlsýz suçlamalarý deðerlendirmek üzere Amerikalý eðitimci ve filozof John Dewey in baþkanlýðýnda bir araþtýrma komisyonu oluþturuldu. Komisyon üyelerinin suçlananlarla en ufak bir kiþisel baðý olmamasýna azami önem verildi. Troçki bu komisyon çalýþmalarýnda kendine yönelik suçlamalarýn bir tekinin bile kanýtlanmasý halinde GPU cellatlarýna kendini teslim edeceðini açýkladý. Bu karþý mahkemenin temel hedefi Troçki nin onurunu kurtarmak deðildi. Aksine bir devrimci olarak onun hedefi insanlýk ve tarih karþýsýnda, Stalinist bürokrasinin suçlarýný teþhir etmek ve bürokrasinin devrimci tutsaklara yönelik yeni idam giriþimlerinin önüne geçebilmekti. 13 gün süren yoðun oturumlarýn sonunda Moskova Mahkemeleri nin yönelttiði 18 temel suçlama ele alýndý ve Troçki nin suçsuzluðu tüm insanlýða ilan edildi. Leon Troçki parlak devrimci mücadelesi boyunca daima Marksizm e dayandý ve bu günümüzde hala onun sarsýlmaz enerjisinin ve samimiyetinin temel kanýtý olmaya devam ediyor. Onun en önemli eserlerinden biri olan Ýhanete Uðrayan Devrim deki analiz ve öngörülerinin doðruluðu Stalinist rejimlerinin alaþaðý olmasýyla kanýtlanmýþ oldu. Ýþte bu yüzden, kahramanca hayatý tüm devrimciler için bir örnek ve inceleme konusu olmaya devam ediyor. Esteban Volkov

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 18 Temmuz / Aðustos 2005 http://iscicephesi.org MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor Çare, iþçi sýnýfý ve emekçi

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 28 Haziran 2006 http://iscicephesi.org Laik-faþist kampýn anti-demokratik komplolarýna, Kürt halký üzerindeki katliam

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz!

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz! Temmuz 2012 Sayý:2 Merhaba Bu bülten biz tekstil iþçilerinin EZÝLÝYORUZ, TALEPLERÝMÝZÝ NEDEN DAHA GÜR SESLE HAYKIRAMIYORUZ? diyerek çýkarmaya karar verdikleri bir yayýndýr. Ýþçi kardeþlerimiz; biz günün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:16 Mayýs 2005 http://iscicephesi.org iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný emperyalizm yenilgiye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 17 Haziran: 2005 http://iscicephesi.org Emek hareketinden, Gündem ve Politika syf. 2-5 Avrupa Birliði ve Demokrasi

Detaylı

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar 14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar Ali E. Bilgin 2007 sonu ve 2008 baharý uzun zamandýr sessizliðe gömülmüþ iþçi sýnýfýnýn yeniden hareketlendiði bir dönemi ifade eder. Ýþçi sýnýfý, 1995 den bu yana

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. bozamayacaklar. iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 20 Ekim 2005 http://iscicephesi.org bozamayacaklar iþçilerin birliðini, halklarýn kardeþliðini Ýlan Tahtasý, Gündem

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Gündem ve Politika syf. 3-4/16-17 Emek Hareketi syf. 5-10 AB nin yalanlarýna deðil, sýnýfýnýn gücüne inan Cezaevleri burjuva düzenin aynasý Ukrayna

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 22 Aralýk 2005 http://iscicephesi.org Baský ve þiddet rejimi Þemdinli de Gündem ve Politika syf. 2-6 Kapitalist

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

sosyalist isci Bunu unutmadýk Sayfa: 3 Siyonizm nedir? Sayfa: 6 Ýþgalci Bush u istemiyoruz Sayfa: 8-9 Bütün dünya gelme Bush diyor Sayfa: 2

sosyalist isci Bunu unutmadýk Sayfa: 3 Siyonizm nedir? Sayfa: 6 Ýþgalci Bush u istemiyoruz Sayfa: 8-9 Bütün dünya gelme Bush diyor Sayfa: 2 sosyalist isci SAYI: 220 11 Haziran 2004 1.000.000 TL. Ýþgalci Bush u istemiyoruz Sayfa: 8-9 Bunu unutmadýk Sayfa: 3 Bütün dünya gelme Bush diyor Sayfa: 2 Siyonizm nedir? Sayfa: 6 Suudi Arabistan: Kriz

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 23 Ocak 2006 http://iscicephesi.org asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Gündem ve Politika syf. 2-6 Düþünce

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Sýnýf bilinçli, öncü iþçiler bir adým öne!

Sýnýf bilinçli, öncü iþçiler bir adým öne! Ýþçi Bülteni Özel Sayýsý: 26 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Þubat 2006 Fiyatý 25 Ykr Birliðimizi saðlamak, mücadelemizi ortaklaþtýrmak için... Sýnýf bilinçli, öncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Teröre karşı mücadele cephesi!

Teröre karşı mücadele cephesi! Teröre karşı mücadele cephesi! Türkiye, teröre karşı mücadele adı altında, birlik ve beraberlik içinde emekçilere yönelik bir terör rejimine sürüklenmek isteniyor. Bu nedenle milli seferberlik dahi ilan

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan emekçiler olsun

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan emekçiler olsun Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 21 Kasým 2005 http://iscicephesi.org AB ALDATMACASINA SON! 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı