dualarla ac ld HOCALI ANITI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dualarla ac ld HOCALI ANITI"

Transkript

1 Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve cami içinde gaz bombalar görüntülerinin de yay nlanaca program kaç rmay n. 28 fiubat Cuma (bugün)) saat da kanal5.com.tr ve D Smart 252. kanalda. GÜNCEL Çorumlular buluflmas Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen Çorumlular Gecesi Ankara da yaflayan Çorumlular bir araya getirdi. Geceye Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek de kat ld. Atatürk Spor Salonu nda düzenlenen gecede Gülsüm Kahraman, Nazl Öksüz ve Ziya Yerlitafl sevilen türküleri seslendirdi. HABER 3. SAYFADA GÜNCEL 28 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: GEZ C ANAOKULU Mamak sokaklar nda Mamak Belediyesi, çeflitli sebeplerden dolay okul öncesi e itime kat lamayan 3-6 yafl gurubu miniklere gezici anaokulunda e itim veriyor. 13 TE ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) MAMAK Emlakç lardan Akgül e ziyaret Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Mamak Emlakç lar Derne i Baflkan Ali Alak r k ve yönetim kurulu üyelerini makam nda a rlad. Alak r k, Mamak ta uygulanan kentsel dönüflüm projelerinin emlak fiyatlar na doping etkisi yapt n belirtti. HABER 2. SAYFADA GÖLBAfiI Gölbafl nda evde sa l k hizmeti Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, lçe de uygulayacaklar Evde Hasta Bak m Hizmeti projesini aç klad. Odabafl, Yafll -genç ay rt etmeden yata a ba ml yaflayan tüm hastalar m z için evde sa l k hizmeti ekibi kuraca z HABER 2. SAYFADA Yenimahalleli flehit ve gazilere madalya Belediye personeli tiyatroda sahne ald 13 TE 13 TE Baflkan Gökçek OST M li sanayicilerle bulufltu 2 DE HOCALI ANITI dualarla ac ld Keçiören Belediyesi taraf ndan, 22 y l önce Azerbaycan n Hocal Kasabas nda Ermenilerin katletti i Azerilerin an s na yapt r lan an t törenle aç ld. KENAN ERGEN KEÇ ÖREN Törene TBMM Baflkan Cemil Çiçek, AK Parti D fl liflkilerden Sorumlu Genel Baflkan Yard mc - s Yasin Aktay, AK Parti Genel Sekreteri Haluk pek, AK Parti Milletvekilleri Feramuz Üstün, smail Safi, Azerbaycan Milli Meclisi Baflkan Yard mc s Ziyafet Askerov, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekilleri, Azerbaycan Büyükelçisi Faik Ba rov, Bursa Y ld r m Belediye Baflkan Özgen Keskin, Türk Dünyas Belediyeler Birli i Genel Sekreteri Mustafa Baflkurt, Keçiören Kaymakam Nusret Dirim, AK Parti Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur, Keçiören Müftüsü hsan lhan, Azerbaycanl askerler ve çok say da vatandafl kat ld. fl kazalar ve meslek hastal klar azalacak Türk Ulusal Ajans taraf ndan 2013 y l içerisinde kabul edilen ve toplam bütçesi 342 bin 820 Euro olan OH- SAS Projesi nin 2015 Aral k ay nda tamamlanmas planlan yor. Projenin temel ç kt lar olan müfredat, uzaktan e itim portal, ifl sa l ve güvenli i e itim el kitab broflürler ve el ilanlar ile çal flanlar n ifl sa l - ve güvenli i bilgi, beceri ve yeterliliklerinin artmas ve çal flanlar n iflyerlerindeki risklere karfl duyarl hale gelmesi hedefleniyor. Bu sayede ifl kazalar ve meslek hastal klar sonucu hayat n kaybeden ve ifl göremez hale gelen çal flan say lar nda azalma olaca bekleniyor Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: Proje ortaklar ; Anadolu Çal flanlar E itim Kültür ve Dayan flma Derne- i, Turgut Özal Üniversitesi, Elektrik Üretim Afi ve BPM Proje Dan flmanl k, Romanya dan PROMAS, ngiltere den SKY Management ve Portekiz den PREVIFORM. Temel amac meslek hastal klar ve ifl kazalar n n engellenebilmesi için iflyerlerinde olabilecek kaza ve etkilerden korunmak ve daha iyi çal flma ortam sa lamak. HABER 7. SAYFADA Keçiören Belediyesi taraf ndan yapt r lan Hocal fiehitleri An t, 1992 y l nda yaflanan katliamda hayatlar n kaybeden yüzlerce Azeri nin an s n yaflatacak. Aç - l fl töreninde konuflan TBMM Baflkan Cemil Çiçek, 22 y l önce hunharca, barbarca ve insanl a karfl bir katliam n ifllendi ini belirterek, Bunu gelecek nesillere unutturmamak için bu an t önemlidir. Bu yüzden Keçiören Belediye Baflkan ma teflekkür ediyorum. dedi. ACILAR ÖLÜMSÜZLEfiT R LD Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise, bu an t ile tarihe utanç olarak geçen bir ac n n ölümsüzlefltirilmesini ve iki ülkenin ac lara da ortak oldu unun hat rlat lmas n amaçlad klar n söyledi. Keçiören Müftüsü hsan lhan n dualar eflli inde Hocal fiehitleri An t n n aç l fl gerçeklefltirildi. Kesinbaflo lu: Haks z rekabetle mücadele ediyoruz Ankara Hamburger, Pizza ve Piknik flletmecileri Esnaf Odas Ola an Genel Kurul Toplant s nda mevcut Baflkan Mustafa Kesinbaflo lu, yeniden baflkanl a seçildi. 4 TE Süleyman Göksu Bugün 4 te

2 ANKARA /2 Gökçek, Elmada da SKM aç l fl na kat ld Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Elmada da seçim koordinasyon merkezi (SKM) aç l fl na kat ld. BUGÜN B aflkan Gökçek, Elmada AK Parti SKM aç l fl için toplanan kalabal a Elmada n bu coflkusu, Ak Parti nin Elmada da tekrar iktidar olaca n n simgesi inflallah sözleriyle seslenerek bafllad konuflmas na Bugüne kadar Gazi fiahin kardeflimle Elmada için hizmet yapt k. Ne söz verdiysek, tutman n gururunu yafl yoruz dedi. Baflkan Gökçek, geçen dönemlerle ilgili yapt hat rlatmalardan sonra flunlar söyledi: Elmada n en önemli s k nt s su idi. Karg l Baraj n yapaca z, Elmada n su sorununu kökünden çözece iz dedik. Yapt k ve çözdük. Baraj n üstüne bir de ar tma koyduk, p r l p r l suyumuzu Elmada m za verdik. Rahatl kla içiyorsunuz su s k nt m z yok. Baraj yapt k, flimdi de baraj n etraf na güzel bir rekreasyon, mesire alan yapaca z, oraya gidip piknik yapma imkan n z olacak. Hasano la da su s k nt s oldu u konusunda kendine bilgi verildi ini ifade eden Baflkan Gökçek, ASK Genel Müdürü nü derhal arad m. Öncelikli olarak hemen orada yeni kuyular aç yoruz, bu yaz Hasano lan susuz b rakmayaca z. 1-2 ay içerisinde Hasano lan da kuyular tamalanacak. Ayr ca Hasanderesi nin üzerine de minik bir baraj yapaca z, Hasano lan n da su sorununu temelli çözmüfl olaca z dedi. Elmada da nüfusun artt n hat rlatan Baflkan Gökçek, 2+2 = 4 fleritli Samsun Yolu nun art k yetmedi ine dikkat çekerek, 3 gidifl 3 gelifl olmak üzere toplam 6 fleritli hale getirilerek Samsun Yolu nda da trafi i rahatlatacaklar n söyledi. Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 28 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 15 fiubat 1429 msak :04 58 Günefl :06 23 Ö le :12 09 YARIN Baflkan Gökçek, ilçede ihtiyaçlar n karfl lanmas yönünde gerçeklefltirmeyi planlad sosyal, kültürel ve sportif projelere de de indi. Baflkan Gökçek, inzibat karakolunun karfl s nda bulunan 30 dönümlük araziyi de Elmada l lara çok güzel bir park yeri olarak düzenleyeceklerini söyledi. Hasno lan da Aile Yaflam Merkezi, Elmada Merkez de de Gençlik Merkezi, Kültür Merkezi açt klar na de inerek, Kültür Merkezi ni, Aile Yaflam Merkezi yap yoruz, 5 bin metrekarelik alanda 7 den 70 e herkes çok de iflik aktiviteleri orada gerçeklefltirebilme imkan na kavuflacak dedi. Gençlerin yo un tezahürat üzerine Baflkan Gökçek, Bu enerjiyi nerede tüketeceksiniz. Stad n z yok de il mi? Bu dönem Baflkan Gazi ile beraber size bir stat sözü veriyoruz diye konufltu. Özel darenin yetkilerinin tümüyle Büyükflehir Belediyesi ne geçti ini ifade eden Baflkan Gökçek, Büyükflehir belediyelerinin art k, tar m ve hayvanc l k ile ilgili her türlü projeye kaynak aktarabildi ini hat rlatarak, aç klamalar n flöyle sürdürdü: Büyükflehir Belediyesi nin 12 flirketi var. Bu flirketlerimizi 16 ilçemize tar m ve hayvanc l k konusunda de iflik yat r mlar yapmalar için görevlendiriyoruz. Bu flirketler bölgedeki ihtiyaca göre Fabrikalar ve tesisler kuracaklar ve iflletecekler. Tesisler ve fabrikalar kurup iflletmeye açt ktan ve karl duruma getirdikten sonra köylü isterse kuraca kooperatiflere bu kar eden tesisleri birebir devredece iz. flin içinden biz ç kaca z. Köylü muhatap olacak sat fl n kendi yapacak. Kendilerinin bu konuda deste e devam edeceklerini vurgulayan Baflkan Gökçek, flöyle dedi: Biz ise yerel ürünlerin çeflitlendirilmesine ve pazarlamas na yard mc olaca z. Bu yerel ürünleri 2 yerde satmak istiyoruz. Her ilçenin hem girifline, hem ç k fl na sat fl yerleri yapaca z. Yani Elmada için Samsun Yolu nun iki taraf na, Gazi fiahin ile beraber sat fl yerleri kuraca z. Bu dükkanlar vas tas yla burada üretilen ürünlerin sat lmas temin edilecek. Gölbafl nda evde sa l k hizmeti G ölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, lçe de uygulayacaklar Evde Hasta Bak m Hizmeti projesini aç klad. Sa l kl kent Gölbafl hedefiyle yola ç kt klar n belirten Baflkan Yakup Odabafl n n aç klad ve 2014 yerel seçimlerine yönelik sosyal projeleri aras nda önemli bir yer alan Evde Hasta Bak m Hizmeti projesine göre; yata a ba ml yaflayan tüm hastalar için evde sa l k hizmeti ekibi kurulacak. Bu ekip hasta vatandafllarla tedavi süreçleri boyunca ilgilenecek. Sa l kl kent Gölbafl hedefiyle yola ç kt klar n belirten Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, projeyi flöyle anlatt : Yafll -genç ay rt etmeden yata a ba ml yaflayan tüm hastalar m z için evde sa l k hizmeti ekibi kuraca z. TÜRK YE DE HAVA DURUMU kindi :15 10 Akflam :17 43 Yats :19 01 Emlakç lardan Akgül e ziyaret M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Mamak Emlakç lar Derne i Baflkan Ali Alak r k ve yönetim kurulu üyelerini makam nda a rlad. Mamak ta uygulanan kentsel dönüflüm projelerinin emlak fiyatlar na doping etkisi yapt n belirten Alak r k, Mamak Belediyesi nin emlak sahiplerinin yüzünü güldürdü ünü kaydetti. Alak r k, yat r mlar n hayata geçmesiyle ayl k ortalama 10 konut satt klar n belirtti. Mamak n çarp k yap laflman n en bilinen örne i iken bugün en pahal ilçelerden birine dönüfltü ünü belirten Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül de, Uygulamaya koydu umuz projelerimizle konutlar h zl bir flekilde yükseliyor. lçemize olan ilgi artarken Mamak, gayrimenkul fiyatlar aç s ndan çevre ilçelerin en pahal s haline geldi. Mamak hem konut bölgesi olarak hem de ticaret bölgesi olarak cazip bir ilçe haline geldi. Yat r mc lar ilçemize davet ediyoruz diye konufltu. Mamak n daha da büyümesi için hizmet ve yat r mlara devam edeceklerinin alt n çizen Akgül, her mahalleye özel yat r m planland n ve yap lan yat r mlar n da bölgeyi bir çekim merkezi haline getirdi ini söyledi. Mamak n 3 4 y l sonra vatandafl n hayal edemeyece i noktaya ulaflaca n kaydeden Akgül, Kentsel dönüflüm Mamak ta konutlar n güvenli ini art r yor, ilçenin görünümünü de ifltiriyor ve dönüflümle birlikte bölgemizin de erinin de ne kadar artt n da görüyoruz. Gayrimenkul sektörü ekonominin lokomotif sektörlerinden, kentsel dönüflüm de bu sektöre canl l k ve hareket kat yor dedi. Belediye personeli tiyatroda sahne ald Y enimahalle Belediyesi çal flanlar, stanbul Efendisi adl oyunu sahneledi. Çal flanlar, performanslar yla vatandafllardan tam not ald. Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda sahnelenen oyuna, belediye personeli ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Yenimahalle Belediyesi nin Mali Hizmetler Müdürlü ü, Emlak stimlak Müdürlü ü Personelleri nin rol ald oyunda, kahkahalar havada uçufltu. Oyundan önce sahneye ç kan Ankara Seymenler Kulübü Seymen Ekibi sergiledi i performans ile salonu dolduran kalabal a keyifli dakikalar yaflatt. Baflrolünü 28 y ld r Yenimahalle Belediye çal flan olan vezne memuru Hakk Teber in oynad tiyatro oyunu, Lale Devri nin sonlar na do ru stanbul da bir stanbul Efendisi nin perilerle, cinlerle u rafl p k z n da bu yolla evlendirmek istemesini konu ald. Esprili bir dille sergilenen oyunda oyuncular, adeta bir tiyatrocu edas yla baflar l bir performans sergiledi. Oyunun sonunda Yenimahalle Belediyesi personelleri, kendilerine bu f rsat verdi i için Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a teflekkür etti.

3 Baflkan Yaflar, 40 STK temsilcisi ile bulufltu ÇA LAR FIRAT N az m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde a rlad. Toplant ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan Yard mc s Yakup Akkaya, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, CHP il yönetim kurulu ve gençlik kollar üyeleri, 40 a yak n STK temsilcisi ve partililer kat ld. Gökçek gidecek Mansur gelecek sloganlar aras nda STK temsilcilerine seslenen Yavafl, demokrasilerde STK lar n öneminde de inerek STK lar n ve demokratik kitle örgütlerinin desteklerine her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Sizlerin görüflü bizler için çok önemli. Vaatlerimizi gerçeklefltirmek için inflallah seçimlerden sonra da bir araya gelece iz. Say n Fethi Yaflar n da hep bahsetti i gibi biz asl nda kamu görevlisiyiz. Vatandafl n gülümsemesi bizim için yeterli. Empati yapmay bilmeliyiz. Ortak ak lla Ankara y daha yaflanabilir bir yer haline getirece iz dedi. Vatandafllara vergilerinin karfl l n iyi hizmet ederek verece ini ifade eden Yavafl, her projeyi vatandafla ve iflin ehli kiflilere dan flarak hayata geçireceklerini belirtti. Belediye hizmetlerinin ucuzlayaca n vurgulayan Yavafl, Belediye Meclisi nin yetkisi ile suyu ve ulafl m ucuzlataca z. Maddi durumu iyi olmayan ailelere de yard m edece iz. Çocuklara burs, servis imkan sa layaca z. 30 Mart Melih Gökçek i Her mahalleye bir krefl S amanyolu Yazarl k Okulu ö rencileri, Edebiyat Ufku Dergisi yazarlar ndan Halil Zenciro lu ve Edebiyat Ufku Dergisi flairlerinden özellikle Divan Edebiyat nda eserleri olan fiener Bulcun ile söyleflide bir araya geldi. G ölbafl Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan her mahalleye bir krefl açacak. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, çal flan anneleri rahatlatacak projesini aç klad. Baflkan Odabafl, ilçe merkezinde yer alan her mahalleye krefl açacaklar n müjdeledi. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, 30 Mart ta yap lacak 2014 yerel seçimleriyle ilgili önemli projelerini aç klarken flunlar söyledi: Gölbafl ilçe merkezinde yer alan mahallelerimize krefl açarak özellikle çal flan annelerimizin imdad na yetiflece iz. Projeleri haz r olan krefllerimiz, fiafak, Bahçelievler, Karfl yaka, Gaziosmanpafla ve Eymir mahallelerimizde kurulacak. Aç lacak bu krefllerle çal flan annelerin üzerlerindeki yükün al nmas n hedefliyoruz. Gölbafl l her hemflehrimizin çocu u, bizim çocu umuzdur. lçe merkezindeki her mahallelerimize açaca m z krefller ile çal flan kad nlar m z n gün içinde daha rahat olmamalar n sa layaca z. iflten ç kartma günüdür. Bugün, birlik ve beraberlik zaman d r ifadelerini kulland. Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde STK üyeleriyle ve partililerle bir araya gelmekten onur duydu unu kaydeden Yaflar ise nsanlar m z n ne zorluklarla yaflad klar n çok iyi biliyorum. Seçimlerde devletin kaynaklar n do ru kullanacak, dürüst insanlara ihtiyaç var. Verdi im sözleri hep tuttum. O yüzden Yenimahalle nin hangi soka na gitsem vatandafl n sevgisiyle karfl lafl yorum fleklinde konufltu. CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun Ankara Büyükflehir Belediyesi için Yavafl aday göstererek çok do ru bir karar verdi ine dikkat çeken Yaflar, Mansur Yavafl, Beypazar ilçesini, Ankara n n turizm merkezi yapt. Ankara da da do ru hizmet diyorsan z Yavafl destekleyin. Radikal bir siyasetçi de ilim. Her görüfle sayg duyuyorum. Kimseyi ötekilefltirmiyorum. Kol kola girme zaman geldi de geçiyor diye konufltu. Konuflmalar n n ard ndan Yavafl ve Yaflar, düzenlenen kokteylde STK üyeleriyle bir araya gelerek fikir al flveriflinde bulundu. Samanyolu Yazarl k Okulu Zinciro lu ile Bulcun u a rlad Genç yazarlarla hofl bir söylefli gerçeklefltiren Zenciro lu, deneme hususunda çok önemli bilgiler verdi. Deneme hususunda ilk olarak belli bir kavram öne ç - karmalar gerekti ini ve etkili bir anlat m kazand r lmak isteniyorsa fliirsel bir üslupla yaz lmas n n uygun olaca n söyledi. Denemede devrik cümlelerden de kaç n lmamas gerekti ini belirten Zenciro lu, denemeyi iyi bir gözlem gücüne sahip kiflilerin daha iyi yazabilece ini vurgulad. Elefltirilmekten korkulmamas gerekti- ini söylerken bir deneme yazar n n her türlü elefltiriye aç k olmas gerekti ini de ö ütledi. Edebiyat Ufku Dergisi flairlerinden fiener Bulcun ise söyleyiflide, iyi bir eser ortaya koyabilmek için özellikle kendi kültürümüzü ve kelimelerimizi iyi bilmemiz gerekti ini vurgularken fliir yazmak ve fliirleri anlamak için de bu durumun bir kaç n lmaz oldu unu vurgulad. fiairlerin hayatlar ndan anekdotlarla ve fliirlerle, fliirin genç nesillere sevdirilmesi ad na çok renkli bir söylefli gerçeklefltirdi. fiiirin de mutlaka topluma yararl olmas gerekti ini vurgulayan Bulcun, Bir flairin fliirlerinden zevk alabilmek için flairi de yak ndan tan mak gerekir. Zira yaflad klar n yazan, flairdir. Her flair sanat n amac n farkl flekillerde yorumlar. Mesela Necip Faz l K sakürek sanat n Hak için oldu unu vurgular. fiairler de eserlerinde mutlaka inançlar n yans t r, flairleri de tan mak için eserlerine bakmak gerekir. dedi. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl ile Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Ankara Gönüllüleri taraf ndan organize edilen ve CHP Ankara l Baflkanl n n deste iyle düzenlenen toplant da 40 a yak n Sivil Toplum Kuruluflu (STK) temsilcisi ile bulufltu. ANKARA /3 ÇORUMLULAR gecede bulufltu B üyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen Çorumlular Gecesi Ankara da yaflayan Çorumlular bir araya getirdi. Geceye Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek de kat ld. Atatürk Spor Salonu nda düzenlenen gecede Gülsüm Kahraman, Nazl Öksüz ve Ziya Yerlitafl sevilen türküleri seslendirdi. Gecede k sa bir konuflma yapan Baflkan Gökçek,De erli Çorumlu hemflehrilerim, her zaman söylüyorum Çorum demek Ankara demek, Ankara demek Çorum demek. Çünkü Çorum daki Çorumlulardan daha çok Çorumlu Ankara da yafl yor. Onun için iç içe olmufluz, beraber olmufluz ve bizim size karfl olan muhabbetimizi biliyorsunuz. Allah hepinizden raz olsun diyorum. Herfley gönlünüzce olsun. Hepiniz Allah a emanet olun. Sa l cakla kal n, sa olun dedi. Çorumlu Dernekler Federasyonu Baflkan Hayri Ça r ise, Bu akflam burada Çorum ad na, birlik beraberlik ad na, Çorum dan çok güzel türküler dinledik. Say n baflkan m za bu güzel geceden dolay, bu imkan tan d ndan dolay teflekkür ediyorum diye konufltu. Baflkan Gökçek, Çorumlu Dernekler Federasyonu Baflkan Hayri Ça r ya teflekkür plaketi verirken, Hayri Ça r ise Melih Gökçek e çiçek sundu. Çorumlular Gecesi türkü flenli inde geçti. Gecede ilk olarak sahne alan Gülsüm Kahraman lvanl m, Mihriban, Yalan dünyada, Kesik çay r gibi sevilen türküleri seslendirdi. Çorum yöresinden türküler eflli inde zaman zaman duygusal anlar yaflayan izleyiciler hareketli türkülerde ise alk fllarla ve oynayarak efllik ettiler. Daha sonra sahne alan Nazl Öksüz ise, Gayr dayanamam ben bu hasrete, Hem okudum hem de yazd m gibi sevilen türkülerin yan s ra, hareketli türkülerle de izleyicileri coflturdu. Kad n erkek, yafll genç sahneye gelen izleyiciler türküler eflli inde halay çektiler. Ziya Yerlitafl ise türkü flenli ine dönüflen gecede en son sahne alarak baflkentlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

4 ANKARA 4 Çetin, genç çiftin nikâh n k yd K übra Gültekin ile Faruk Eren çiftinin nikâh merasimine kat lan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Çiftin nikâh n k yarak saadet diledi. Etlik teki Sülemaniye Külliyesi nde düzenlenen nikâh merasimine Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin in yan s ra çok say da siyasetçi, bürokrat ve davetli kat ld. Gençlerin nikâh n k yan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, evlilikte sevgi ve sayg n n önemine dikkat çekerek Rabbimden iki cihan saadeti diliyorum. Yüzünüzden tebessüm eksik olmas n. Vatana ve millete hay rl evlatlar yetifltirin temennisinde bulundu. Baflkan Çetin, nikâh merasiminin ard ndan çifte kendi foto raflar n n yer ald duvar saati hediye etti. K esinbaflo lu, haks z rekabetle mücadele ettiklerini aç klad. Divan Baflkanl n ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol un yapt genel kurulda üyelerin büyük ço unlu unun kat l m yla 4 y ll na yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yap ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl 'n n okunmas yla bafllayan genel kurulda, faaliyet raporlar ve denetim kurulu raporlar, bilanço ve gelirgider raporlar ayr ayr okunarak kabul edildi. Yeni dönem çal flma program ve tahmini bütçe de okunarak onayland. Genel kurulda konuflma yapan baz üyeler ve esnaf da sorunlar n dile getirerek, yanl fl uygulamalar nedeniyle zor durumda olduklar n belirtti. Dilek ve temenniler bölümünde Baflkan Mustafa Kesinbaflo lu da yapt konuflmada 4 y l içerisinde gerçeklefltirdikleri faaliyetleri anlatt. Üyelerini ziyaret ederek sorunlar n ve taleplerini dinlediklerini ifade eden Kesinbaflo lu, esnaf n zor flartlar alt nda çal flt n söyledi. Kesinbaflo lu, Merdiven alt ve kay t d fl en büyük sorunumuz. Haks z rekabetle mücadele ediyoruz. Bakkallar ve pastaneler de piknikçi gibi çal fl yor. Bizim iflimizi herkes yapabiliyor. Bu da ifllerimizin kesilmesine yol aç - yor. dedi. Odam z ayakta tutmak için üyelerimiz olarak bize destek olun, biz de size destek olal m. Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahalle de ev ziyaretlerinde bulunuyor. Bir hayli kalabal k bir toplulu un htiyac n z oldu unda bizi ziyaret ederek bilgilendirin. Size elimizden geldi ince yard mc olmaya çal flal m. ça r s nda bulunan Kesinbaflo lu, genel kurula kat l m gösteren tüm üyelere teflekkür etti. Tek listeyle yap lan seçimde geçerli oylar n tamam n alan mevcut Baflkan Mustafa Kesinbaflo lu ve ekibi güven tazeleyerek bir kez daha göreve geldi. karfl lad Yaflar, vatandafllarla sohbet etti. Yaflar dan çok memnun olduklar n söyleyen Yenimahalleliler, her daim Yaflar n destekçisi olduklar n belirttiler. Yenimahallelilerin sevgisiyle karfl laflan Yaflar, pencerelerden kendisine el sallayan vatandafllar da selamlamay unutmad. Yaflar n ziyaret duraklar ndan biri de iflitme engelli bir ailenin eviydi. Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi'nin organize etti i ziyarette, engelli vatandafllar, ilk defa bir Belediye Baflkan n n engelliler birimi kurdu unu dile getirerek Yaflar a teflekkür etti. Bu yapt klar n n halk n seven bir Baflkan n yapmas gereken görevlerden biri oldu unu belirten Yaflar, 5 y ll k dönemde her türlü engelli grubuyla çok s cak iliflkiler kurduk ve onlar n ifllerini kolaylaflt racak ifllemler yapt k. Herkesin potansiyel bir engelli aday oldu unun, engellilerle sa l kl lar n ayn haklara sahip olmas gerekti inin bilincindeyim dedi. flaret dili ile teflekkür iflareti yapan iflitme engelliler Yaflar desteklediklerini belirttiler. Ankara Hamburger, Pizza ve Piknik flletmecileri Esnaf Odas Ola an Genel Kurul Toplant s nda mevcut Baflkan Mustafa Kesinbaflo lu, yeniden baflkanl a seçildi. Kesinbaflo lu: Haks z rekabetle mücadele ediyoruz Seçimlerin ard ndan Kesinbaflo lu yeniden seçilmekten duydu u memnuniyeti dile getirerek, kendisine duyulan güvene teflekkür etti. Mustafa Kesinbaflo lu baflkanl ndaki Ankara Hamburger, Pizza ve Piknik flletmecileri Esnaf Odas yönetim kurulunun di er üyeleri flu isimlerden olufltu: Ali Türk, smail Can Baytar, Alpaslan Recep Çeliktafl, Mahmut Dafldelen, Edip Zengin ve Okan Serin. HASTALIK, KITLIK VE ZULMÜN SEBEPLER Merhaba. Bu dünyada misafir olarak bulunuyoruz. Hastal k, k tl k ve zulümle karfl - laflt m zda nerde yanl fl yapt k diye, hiç kendimizi sorguluyor muyuz? Abdullah bn-i Ömer (r.anhumâ) anlat - yor: Peygamber Efendimizin (s.a.v.) mescidinde on kifli vard : Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, bn-i Mesûd, Muâz b. Cebel, Huzeyfe, Abdurrahman b. Avf, Ebu Saîd rad - yallâhu anhüm hazretleri ve ben de onuncu kifliydim. Ensardan bir genç geldi ve Resûlullâh a (s.a.v.) selam verip oturdu. Sonra da: Ya Resûlallâh! Müminlerin hangisi en faziletlidir? diye sordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ahlâk en güzel oland r, buyurdular. En ak ll s, en zekisi kimdir? diye sordu. Ölümü en çok hat rlayan ve ölüm gelmeden önce ona en güzel flekilde haz rl k yapand r. flte en ak ll bunlard r. buyurdular. Bu cevaptan sonra genç sustu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bize döndü ve Ey muhacir toplulu u! Bafl n za flu befl fley geldi i zaman art k hiçbir fleyde hay r kalmam flt r. Bu befl fleyin sizin bafl n - za gelmesinden Allâhü Teâlâ ya s n r m. 1- Zina aç a ç kar ve aç kça ifllenirse, muhakkak veba hastal artar ve onlardan önce gelip geçmifl milletlerde görülmeyen hastal klar ç kar. 2- Ölçü ve tart da eksiklik yaparlarsa muhakkak k tl k, geçim s k nt s ve idarecinin zulmüne u rarlar. 3- Mallar n n zekâtlar n vermezlerse muhakkak gökten bir damla ya murdan bile mahrum b rak l rlar. Hayvanlar da olmasa hiç ya mur göremezler. 4- Allâhü Teâlâ ya ve Resulü ne verdikleri sözlerinden dönerlerse Allâhü Teâlâ onlara, kendilerinden olmayan bir düflman musallat eder de sahip olduklar servetlerin, mülklerin bir k sm n al rlar. 5- darecileri, Allâhü Teâlâ n n Kitab yla hüküm vermez ve Allâhü Teâlâ n n hükümleri karfl s nda onlar serbest b rak r (ifllerine geldi i gibi amel ederler)sa Allâhü Teâlâ aralar nda harb, fitne ve ihtilaflar ç kar r. Allah, cümlemizi ahlak en güzel olanlardan eylesin. Kal n sa l cakla Baflkan Yaflar n ev ziyaretleri sürüyor Genifl Aç Süleyman GÖKSU

5 Ortado u Türk zeytin ve zeytinya yiyecek Nano teknolojiyi hal ya uygulayan Atlas Hal dan rekor büyüme Yapt Ar-Ge çal flmalar ile kendi kendisini temizleyen ve leke bar nd rmayan nano teknoloji ürünü hal lar piyasaya sunan Atlas Hal, 2013 te büyüme rekoru k rd. GAZ ANTEP (CHA) T üm koleksiyonlar n nano özelli e kavuflturan Atlas Hal, 10 ay gibi k sa bir sürede hem cirosunu yüzde 350 oran nda art rd, hem de bayi say - s n 117 den 330 a ç kard. Atlas Hal, yeni geliflmeleri ve 2014 hedeflerini aç klamak üzere bas n toplant s düzenledi. Toplant ya Naksan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Atlas Hal Yönetim Kurulu Baflkan Taner Nak bo lu, Genel Müdür Dr. Meriç Bebito lu ve üst düzey yetkililer kat ld. Toplant da konuflan Genel Müdür Bebito lu, bir hayalden yola ç karak, Türk mühendisleri ve üretim tesislerinin Ar-Ge yi arac l - yla nano hal y ürettiklerini kaydetti. Dünyaya bir bulufl arma an ettiklerini dile getiren Bebito lu, Bu kendi kendini temizleyen hal d r. Nano teknoloji arac l yla gerçeklefltiriyoruz. Ifl ktan ve güneflten ald enerjiyle hal hiç lekeyle karfl laflmasa bile y llar boyu kendi kendini temizleyip ilk günkü güzelli inde kal yor. Bu tabi ev ortam nda, küçük çocuklar n bulundu u ailelerde hijyen bak m ndan da çok önemli. Bütün dünyaya bu teknolojiyi, bu ürünü sunmak istiyoruz. dedi. Bunun Atlas Hal n n kendi gerçeklefltirdi i bir formül olmas - n n çok önemli oldu una dikkat çeken Bebito lu, Herhangi bir yerden ithal edilmifl, ya da daha önceki bir uygulaman n devam de ildir. Dolay s yla özgün bir projedir. Bu projeyi yaparken fikrimizi bir malzeme laboratuvar arac l yla bütün dünyaya açm flt k. Dünyada 11 flubesi bulunan bir malzeme kütüphanesiyle görüflmüfltük. Ne mutlu ki dünyada, bu ifle yapabiliriz, görüflmelere bafllayabiliriz diyen 6 firmadan bir tanesi Türk firmas yd. Bir nanoteknoloji laboratuvar yd. Aylarca çal flt k. Üretim tesislerimizin de deste iyle kendi kendini temizleyen ve leke bar nd rmayan hal y piyasaya sunduk. Tam 10 ay oldu. Bu bizim için de erken bir karne dönemidir. Bayi say m z katlanarak artt, ciromuz katlanarak artt. Mutlu günlere geldik. Türk ve Gaziantep sanayisi aç s ndan bir bulufl olmas nedeniyle önemlidir. Katma de erli bir üründür. diye konufltu. Bebito lu, Atlas Hal y Azerbaycan ve Kazakistan ile Ortado u ülkelerinde tüketiciyle buluflturduklar da vurgulayarak, nano hal lar n önümüzdeki ay itibariyle baflta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde sat fla ç kaca müjdesini de verdi. Taner Nak bo lu ise Türkiye nin en köklü markalar ndan biri olan Atlas Hal n n, 2011 y l nda Naksan çat s alt ndaki yerini ald - n ve k sa sürede kazand baflar n n kendilerini de mutlu etti ini aktard. Nak bo lu, Biz de önce bunun toplant lar n yaparken çok flafl rd k. Bize de garip geldi nas l olur diye. Sonra Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Merkezi nin de onay yla bunun gerçekli- ine inand k. fiimdi de halk m z da çok iyi flekilde bunu kan ksad. Bu da zaten çok h zl büyümemizin sebebi diyebiliriz. fleklinde konufltu. 18 milyon TL olan geçen seneki ciroyu iki kat na ç karmay hedeflediklerini aktaran Nak bo lu, Bu sene sonuna kadar da sat fl noktas say s n 500 e art rmay düflünüyoruz. Farkl bir sat fl yöntemi uygulan yor. H zl bir flekilde tüketiciye ürünleri ulaflt r yoruz. Naksan Holdign olarak hal sektöründen memnunuz. Onun d fl nda da yat r mlar m z, çal flmalar m z, ARGE ve inovasyon çal flmalar - m z devam ediyor. de erlendirmesinde bulundu. Bakan Zeybekci: Cari aç ktan endifle etmiyor ZM R (CHA) S on y llarda gösterdi i geliflimeyle dünyan n en büyük g da fuar konumuna yükselen Dubai Gulfood Fuar nda Türk zeytin ve zeytinya n tan tan Zeytin ve Zeytinya Tan t m Komitesi (ZZTK) büyük bir ilgiyle karfl laflt. ZZTK, 2015 y l nda bütün tan t m gruplar n n Gulfood Fuar nda daha etkili bir tan t m için ortak çat alt nda kat lmaya imkan sa layan bir proje haz rlad. Ortado u ülkelerinin tamam - n n yo un ilgi gösterdi i Gulfood 2014'e Arap dünyas, Hindistan, Pakistan, Fas, Tunus, Singapur, Malezya, Japonya, Somali, Özbekistan, Yemen, Sudan, Angola ve Cezayir dahil, yak n ve orta uzakl ktaki her ülkeden çok say da kat l mc ve ziyaretçi geldi. ZZTK Baflkan Metin Ölken, yapt aç klamada Birleflik Arap Emirlikleri (BA- E) nin hedef pazarlar ndan biri oldu unu belirterek, BAE, halihaz rda zeytinya ihracat nda sezonu istatistikleri esas al nd - nda ilk 10 büyük pazar m z aras nda yer al yor fiubat 2014 tarihlerinde gerçeklefltirilen Gulfood 2014 te yapt m z zeytin ve zeytinya tan t m faaliyetleri yo un ilgi gördü. MAN SA (AA) E konomi Bakan Nihat Zeybekci, ekonomi yönetimi olarak cari aç ktan endifle etmediklerini, 2023 hedeflerinin yakalanmas aç s ndan Ar-Ge, patent, marka ve inovasyon aç ndan endifle ettiklerini söyledi. Manisa program kapsam nda Vestel fabrikas n ziyaret eden Zeybekci, Manisa Organize Sanayi Bölgesi nin organize etti i kahvalt program na kat ld. Zeybekci, burada yapt konuflmada organize sanayi bölgesinde gördükleri manzaran n kendisini mutlu etti ini belirtti. Manisa OSB yi her gördüklerinde Allah nazardan saklas n dediklerini anlatan Zeybekci, Tüten bacalar, her fabrikan n insan kalbi gibi at fl n, o hareketlili i gördük. Bunlar çok güzel görüntüler. Bir ekonomi bakan olarak bunlar görmek, mutluluklar n en büyü üdür. Allah birli imizi, dirli imizi bozmas n, ifllerimiz ziyade olsun. Türkiye olarak gördü ümüz fludur ki, inan lmaz bir dinamizmle yolumuza devam ediyoruz ve devam edece- iz. Türkiye geri döndürülemez bir flekilde 2023 hedefine do ru gidiyor. Türkiye, bunu nas l yapaca n, nas l gerçeklefltirece ini keflfetti. Bu da özel yat r m eliyledir. Bunu sizler yapacaks - n z. Keflfetti imiz di er konu, Türkiye nin bunu tek bafl na yapmayacak olmas d r. Bunu, co rafyas ndaki tüm dinamikleri harekete geçirerek dünya sermayesiyle ortaklafla yapacak dedi. Toplant da bölge sanayicilerinin görüfl ve önerilerini alan Zeybekci, Manisa da yerli taksi üretiminin yap lmas önerisi üzerine, Türkiye deki taksilerin tek tip olmas fikrini olumlu buldu- unu, 400 bin adetlik pazar n da yerli üretim için iyi bir bafllang ç olaca n dile getirdi. Bu öneriyi de erlendireceklerini anlatan Zeybekci, yurt d fl nda taksi floförlü ünü düzenleyen hukuki bir ad m at lmas gerekti- ini de ifade etti. Zeybekci, Londra gibi kentlerde taksi floförü olma flartlar - n n üniversite s nav ndan zor oldu unu, floförlerin co rafi bilginin yan s ra ilk yard m gibi konularda da e itimli oldu unu belirterek, Orada otorite, taksi floförünü kamu görevlisi olarak görüyor. Bizim de onu yapmam z gerekiyor. Bizde hiçbir fley yapamayacaksa floförlük de mi yapamayacak mant var. fioförlük her vatandafl n elde edebildi- i bir enstrüman. Ama profesyonel floförlük baflka bir fley. Bunu düzenleyen hukuki bir ad m atmam z laz m diye konufltu. Toplant da söz alan Tafl t Araçlar Yan Sanayicileri Derne- i Baflkan Yard mc s Mustafa Zaim ise Türkiye nin yüksek oranda otomobil ithal etti i bir markay Manisa da üretime bafllatmak için büyük çaba gösterdiklerini ancak ithalat n önünde engel olmad için markan n üretime yanaflmad n savundu. Gümrük Birli i ülkelerinin dahi yerli üretimlerini masa alt engellerle destekledi ini öne süren Zaim, Hem ülkenin lokomotifi haline gelen hem bu kadar korumas z olan baflka bir sanayi yok. Yerli taksi ihalesi aç lsa bile muhtemelen yerli yerine yine d flar dan araç gelecektir. Türkiye de birinci olan markay buraya çok getirmek istedik. Ama bu firma gitti, BRIC ülkelerindeki yat r mlar n ikiye üçe katlarken ithalat n bu kadar serbest oldu u bu ülkede yat r m yapm yor dedi. Bakan Zeybekci ise Gümrük Birli i nin toplam itibar yla Türkiye ekonomisine zarar n n olmad n ancak devam nda bir adaletsizli in söz konusu oldu- unu ifade ederek özellikle otomotivde menfle ya da adres sapmas gibi baz konular n tespit edildi ini ifade etti. AB nin üçüncü ülkelerle imzalad serbest ticaret anlaflmalar na Türkiye in otomatik olarak tabi oldu unu anlatan Zeybekci, Ama biz orada ayn haklara sahip de iliz. Adam yan m zdan bile geçmiyor, selam bile vermiyor dedi. ABD ile AB aras ndaki serbest ticaret anlaflmas görüflmelerine dikkati çeken Zeybekci, sözlerini flöyle sürdürdü: Bu taslak çerçevenin gerçekleflmesi durumunda Türkiye olarak bunu kabul edebilmemiz hiçbir flekilde mümkün de il sürdürülemez noktaya geliriz. Çok büyük zarara u rar z. Bunu resmi a zdan da hem ABD ye hem AB ye söyledik. BRIC olarak tan mlanan s n f içindeki bir ülke ile Meksika dan ülkemize menfle sapmas var. Bunun tespitini yapt k. Masan n üstü de olsa alt da olsa flu anda müdahale ediliyor, durduruyoruz. Söyledi iniz fleylere sonuna kadar kat l yoruz. Bugün 1,2 milyon otomobil üretiyoruz, 800 bin küsürünü ihraç ediyoruz. Türkiye otomobilde dünyayla yar flma kapasitesine sahip olmak istiyorsa 4 milyon rakam n n üstüne ç kmas gerekiyor, 5 milyonu yakalamam z laz m. Türkiye nin çevresindeki kültür co rafyas n n tüketim al flkanl klar n etkileme kapasitesi bulundu unu belirten Zeybekci, otomotivdeki hedeflerin de bu kapsamdaki Orta Asya, Kafkaslar, Ortado u, Balkanlar ve gerekiyorsa Avrupa ile yakalanabilece ini ifade etti. Geçen y l 400 bin civar nda araç motoru ve aktarma organlar ihraç edildi ini dile getiren Zeybekci, Ülke olarak teknoloji olarak haz r z. Türkiye flu anda istedi i anda yüzde 100 otomobilini üretebiliyor. Yerli otomobil derken Vatan- Millet-Sakarya nam na, körü körüne söylemiyoruz. Kültür co rafyam z anlam nda da bak yoruz, inflallah bu ifli bir flekilde halledece iz dedi. Vestel cra Kurulu Baflkan Turan Erdo an da Ar-Ge teflviklerinin etkili kullan lamad ve Güney Koreli firmalar n beyaz eflya pazar nda damping uygulad n, kendi ülkelerinin yar fiyat na ürün satt n öne sürdü. Bakan Zeybekci ise Türkiye nin bütçesinden Ar-Ge ye ay rd payda, 2002 sonras büyük bir art fl yafland na dikkati çekti. /5 EKONOM Sermayelerini art ramayan flirketlere 2 ayl k son f rsat ANKARA (CHA) G ümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, sermayelerini 14 fiubat 2014'e kadar artt rmad klar için münfesih duruma düflen flirketlere son bir f rsat sunduklar n aç klad. Yaz - c, flirketlere tebligat yap larak faaliyete devam etmek isteyip istemedi inin sorulaca n ve durumunu gözden geçirmesi için 2 ay süre tan naca n bildirdi say l Yeni Türk Ticaret Kanunu na göre semayelerini anonim flirketler için 50 bin TL ve limited flirketler için ise 10 bin TL olarak belirlenen asgari sermaye tutar na 14 fiubat 2104 akflam na kadar yükseltmeyen flirketler münfesih duruma düfltü say l mülga Türk Ticaret Kanunu nun anonim ve limited flirketler için öngörülen asgari sermaye tutarlar tarihli ve 2001/3500 say l Bakanlar Kurulu Karar yla limited flirketler için 5 bin TL, anonim flirketler için ise 50 bin TL ye yükseltildi. Bakan Yaz c konuyla ilgili yapt yaz l de erlendirmede, flunlar dile getirdi: "fiirketlerimize sermayelerini bu tutarlara yükseltmeleri için mülga Kanunda öngörülen süre Bakanl m z taraf ndan muhtelif tarihlerde ç kar lan tebli ler ile 6102 say l Kanunun yürürlü üne kadar uzat lm flt r. Ancak, intibak için on bir y la yak n süre verilmifl olmas na ra men önemli say daki flirketlerimizin sermayelerini yükseltmedikleri görülmüfltür. Öte yandan, Yeni Türk Ticaret Kanunuyla asgari sermaye tutarlar, anonim flirketler için ayn kalm fl, limited flirketler için 10 bin TL ye yükseltilmifltir. 14 fiubat 2014 tarihine kadar süre tan nm fl olmas na ra men sermayelerini söz konusu asgari tutarlara yükseltmeyen flirketlerin say s yaklafl k 70 bindir. Bu flirketlerin, 34 bin 100 adedini sermayelerini Yeni Türk Ticaret Kanunu'ndan önce Bakanlar Kurulu Karar yla belirlenen 5 bin TL ye yükseltmeyen limited flirketler, 4 bin 530 adedini 50 bin TL ye yükseltmeyen anonim flirketler oluflturuyor. 31 bin 350 adedini ise mülga kanuna intibaklar n yapm fl olmas na ra men sermayelerini 14 fiubat 2014 tarihine kadar 6102 say l yeni Türk Ticaret Kanunu ile belirlenmifl yeni alt s n ra yani 10 bin TL ye yükseltmeyen limited flirketler oluflturmaktad r." Bakan Yaz c, 14 fiubat 2014 tarihine kadar sermayelerini asgari miktarlara ç karamayarak münfesih duruma düflen flirketlere son bir f rsat için tebligat yap laca n ifade ederik, flunlar aktard : "Türk Ticaret Kanunu nun Geçici 7. maddesine göre, ticaret sicili müdürlükleri taraf ndan münfesih olan flirketlerin ticaret sicilinde kay tl son adreslerine ve sicil kay tlar na göre flirketi temsil ve ilzama yetkili kiflilere bir ihtar yollanacak ve bu ihtar ayn gün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilecektir. Bu ihtar kapsam nda; 2 ay içerisinde, söz konusu flirketlerden faaliyetlerine devam etmek isteyenlerin münfesih olma nedenlerini ortadan kald ran ifllemlerini yaparak ispat edici belgelerini müdürlü e iletmeleri veya tasfiye memurunu bildirmeleri istenecektir. Söz konusu tebligat kapsam nda bu bildirimi ve ifllemleri yapmayan flirketlerin 2 ay n sonunda ticaret sicili kay tlar ndan unvanlar n n silinece i ve flirkete ait mal varl n n unvana iliflkin kay t n silindi i tarihten itibaren on y l sonra hazineye intikal edece i ve bunun kesin oldu u bildirilecektir." Öte yandan, Türk Ticaret Kanununun Geçici 7. Maddesi kapsam nda kanunun yürürlü e girdi i 1 Temmuz 2012 tarihinden 14 fiubat 2014 e kadar 216 bin 348 münfesih ve faaliyeti sona ermifl flirkete tebligat yap ld. Bunlardan 167 bin 749 flirketin ticaret sicilinden kay tlar res en silindi ini kaydeden Yaz c, Bu flekilde ihtar gönderilenlerden süresi içinde ihtara cevap vermeyen 24 bin 328 adet anonim, 121 bin 387 adet limited, 22 bin 34 adet kooperatif olmak üzere toplam 167 bin 749 flirket kayd n n re sen silindi. Yine ihtar gönderilen 48 bin 340 flirketin kay tlar, ihtara cevap vermemeleri halinde verilen sürenin sonunda silinecek. Bunlardan süresi içerisinde ihtara cevap veren flirketlerin tasfiyelerine bafllanacak. htar gönderilen 64 anonim, 161 limited ve 34 kooperatif flirketinin tasfiye memurunu ticaret siciline bildirerek tasfiyelerine bafllanm fl olup, tasfiye ifllemlerine devam edilmektedir." bilgisini verdi.

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak ISSN 1308-7622 23 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kutlu yürüyüfl sürecek AK Parti Genel Baflkan aday ve D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, genel baflkan olmas halinde 12 y

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı