dualarla ac ld HOCALI ANITI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dualarla ac ld HOCALI ANITI"

Transkript

1 Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve cami içinde gaz bombalar görüntülerinin de yay nlanaca program kaç rmay n. 28 fiubat Cuma (bugün)) saat da kanal5.com.tr ve D Smart 252. kanalda. GÜNCEL Çorumlular buluflmas Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen Çorumlular Gecesi Ankara da yaflayan Çorumlular bir araya getirdi. Geceye Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek de kat ld. Atatürk Spor Salonu nda düzenlenen gecede Gülsüm Kahraman, Nazl Öksüz ve Ziya Yerlitafl sevilen türküleri seslendirdi. HABER 3. SAYFADA GÜNCEL 28 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: GEZ C ANAOKULU Mamak sokaklar nda Mamak Belediyesi, çeflitli sebeplerden dolay okul öncesi e itime kat lamayan 3-6 yafl gurubu miniklere gezici anaokulunda e itim veriyor. 13 TE ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) MAMAK Emlakç lardan Akgül e ziyaret Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Mamak Emlakç lar Derne i Baflkan Ali Alak r k ve yönetim kurulu üyelerini makam nda a rlad. Alak r k, Mamak ta uygulanan kentsel dönüflüm projelerinin emlak fiyatlar na doping etkisi yapt n belirtti. HABER 2. SAYFADA GÖLBAfiI Gölbafl nda evde sa l k hizmeti Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, lçe de uygulayacaklar Evde Hasta Bak m Hizmeti projesini aç klad. Odabafl, Yafll -genç ay rt etmeden yata a ba ml yaflayan tüm hastalar m z için evde sa l k hizmeti ekibi kuraca z HABER 2. SAYFADA Yenimahalleli flehit ve gazilere madalya Belediye personeli tiyatroda sahne ald 13 TE 13 TE Baflkan Gökçek OST M li sanayicilerle bulufltu 2 DE HOCALI ANITI dualarla ac ld Keçiören Belediyesi taraf ndan, 22 y l önce Azerbaycan n Hocal Kasabas nda Ermenilerin katletti i Azerilerin an s na yapt r lan an t törenle aç ld. KENAN ERGEN KEÇ ÖREN Törene TBMM Baflkan Cemil Çiçek, AK Parti D fl liflkilerden Sorumlu Genel Baflkan Yard mc - s Yasin Aktay, AK Parti Genel Sekreteri Haluk pek, AK Parti Milletvekilleri Feramuz Üstün, smail Safi, Azerbaycan Milli Meclisi Baflkan Yard mc s Ziyafet Askerov, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekilleri, Azerbaycan Büyükelçisi Faik Ba rov, Bursa Y ld r m Belediye Baflkan Özgen Keskin, Türk Dünyas Belediyeler Birli i Genel Sekreteri Mustafa Baflkurt, Keçiören Kaymakam Nusret Dirim, AK Parti Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur, Keçiören Müftüsü hsan lhan, Azerbaycanl askerler ve çok say da vatandafl kat ld. fl kazalar ve meslek hastal klar azalacak Türk Ulusal Ajans taraf ndan 2013 y l içerisinde kabul edilen ve toplam bütçesi 342 bin 820 Euro olan OH- SAS Projesi nin 2015 Aral k ay nda tamamlanmas planlan yor. Projenin temel ç kt lar olan müfredat, uzaktan e itim portal, ifl sa l ve güvenli i e itim el kitab broflürler ve el ilanlar ile çal flanlar n ifl sa l - ve güvenli i bilgi, beceri ve yeterliliklerinin artmas ve çal flanlar n iflyerlerindeki risklere karfl duyarl hale gelmesi hedefleniyor. Bu sayede ifl kazalar ve meslek hastal klar sonucu hayat n kaybeden ve ifl göremez hale gelen çal flan say lar nda azalma olaca bekleniyor Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: Proje ortaklar ; Anadolu Çal flanlar E itim Kültür ve Dayan flma Derne- i, Turgut Özal Üniversitesi, Elektrik Üretim Afi ve BPM Proje Dan flmanl k, Romanya dan PROMAS, ngiltere den SKY Management ve Portekiz den PREVIFORM. Temel amac meslek hastal klar ve ifl kazalar n n engellenebilmesi için iflyerlerinde olabilecek kaza ve etkilerden korunmak ve daha iyi çal flma ortam sa lamak. HABER 7. SAYFADA Keçiören Belediyesi taraf ndan yapt r lan Hocal fiehitleri An t, 1992 y l nda yaflanan katliamda hayatlar n kaybeden yüzlerce Azeri nin an s n yaflatacak. Aç - l fl töreninde konuflan TBMM Baflkan Cemil Çiçek, 22 y l önce hunharca, barbarca ve insanl a karfl bir katliam n ifllendi ini belirterek, Bunu gelecek nesillere unutturmamak için bu an t önemlidir. Bu yüzden Keçiören Belediye Baflkan ma teflekkür ediyorum. dedi. ACILAR ÖLÜMSÜZLEfiT R LD Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise, bu an t ile tarihe utanç olarak geçen bir ac n n ölümsüzlefltirilmesini ve iki ülkenin ac lara da ortak oldu unun hat rlat lmas n amaçlad klar n söyledi. Keçiören Müftüsü hsan lhan n dualar eflli inde Hocal fiehitleri An t n n aç l fl gerçeklefltirildi. Kesinbaflo lu: Haks z rekabetle mücadele ediyoruz Ankara Hamburger, Pizza ve Piknik flletmecileri Esnaf Odas Ola an Genel Kurul Toplant s nda mevcut Baflkan Mustafa Kesinbaflo lu, yeniden baflkanl a seçildi. 4 TE Süleyman Göksu Bugün 4 te

2 ANKARA /2 Gökçek, Elmada da SKM aç l fl na kat ld Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Elmada da seçim koordinasyon merkezi (SKM) aç l fl na kat ld. BUGÜN B aflkan Gökçek, Elmada AK Parti SKM aç l fl için toplanan kalabal a Elmada n bu coflkusu, Ak Parti nin Elmada da tekrar iktidar olaca n n simgesi inflallah sözleriyle seslenerek bafllad konuflmas na Bugüne kadar Gazi fiahin kardeflimle Elmada için hizmet yapt k. Ne söz verdiysek, tutman n gururunu yafl yoruz dedi. Baflkan Gökçek, geçen dönemlerle ilgili yapt hat rlatmalardan sonra flunlar söyledi: Elmada n en önemli s k nt s su idi. Karg l Baraj n yapaca z, Elmada n su sorununu kökünden çözece iz dedik. Yapt k ve çözdük. Baraj n üstüne bir de ar tma koyduk, p r l p r l suyumuzu Elmada m za verdik. Rahatl kla içiyorsunuz su s k nt m z yok. Baraj yapt k, flimdi de baraj n etraf na güzel bir rekreasyon, mesire alan yapaca z, oraya gidip piknik yapma imkan n z olacak. Hasano la da su s k nt s oldu u konusunda kendine bilgi verildi ini ifade eden Baflkan Gökçek, ASK Genel Müdürü nü derhal arad m. Öncelikli olarak hemen orada yeni kuyular aç yoruz, bu yaz Hasano lan susuz b rakmayaca z. 1-2 ay içerisinde Hasano lan da kuyular tamalanacak. Ayr ca Hasanderesi nin üzerine de minik bir baraj yapaca z, Hasano lan n da su sorununu temelli çözmüfl olaca z dedi. Elmada da nüfusun artt n hat rlatan Baflkan Gökçek, 2+2 = 4 fleritli Samsun Yolu nun art k yetmedi ine dikkat çekerek, 3 gidifl 3 gelifl olmak üzere toplam 6 fleritli hale getirilerek Samsun Yolu nda da trafi i rahatlatacaklar n söyledi. Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 28 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 15 fiubat 1429 msak :04 58 Günefl :06 23 Ö le :12 09 YARIN Baflkan Gökçek, ilçede ihtiyaçlar n karfl lanmas yönünde gerçeklefltirmeyi planlad sosyal, kültürel ve sportif projelere de de indi. Baflkan Gökçek, inzibat karakolunun karfl s nda bulunan 30 dönümlük araziyi de Elmada l lara çok güzel bir park yeri olarak düzenleyeceklerini söyledi. Hasno lan da Aile Yaflam Merkezi, Elmada Merkez de de Gençlik Merkezi, Kültür Merkezi açt klar na de inerek, Kültür Merkezi ni, Aile Yaflam Merkezi yap yoruz, 5 bin metrekarelik alanda 7 den 70 e herkes çok de iflik aktiviteleri orada gerçeklefltirebilme imkan na kavuflacak dedi. Gençlerin yo un tezahürat üzerine Baflkan Gökçek, Bu enerjiyi nerede tüketeceksiniz. Stad n z yok de il mi? Bu dönem Baflkan Gazi ile beraber size bir stat sözü veriyoruz diye konufltu. Özel darenin yetkilerinin tümüyle Büyükflehir Belediyesi ne geçti ini ifade eden Baflkan Gökçek, Büyükflehir belediyelerinin art k, tar m ve hayvanc l k ile ilgili her türlü projeye kaynak aktarabildi ini hat rlatarak, aç klamalar n flöyle sürdürdü: Büyükflehir Belediyesi nin 12 flirketi var. Bu flirketlerimizi 16 ilçemize tar m ve hayvanc l k konusunda de iflik yat r mlar yapmalar için görevlendiriyoruz. Bu flirketler bölgedeki ihtiyaca göre Fabrikalar ve tesisler kuracaklar ve iflletecekler. Tesisler ve fabrikalar kurup iflletmeye açt ktan ve karl duruma getirdikten sonra köylü isterse kuraca kooperatiflere bu kar eden tesisleri birebir devredece iz. flin içinden biz ç kaca z. Köylü muhatap olacak sat fl n kendi yapacak. Kendilerinin bu konuda deste e devam edeceklerini vurgulayan Baflkan Gökçek, flöyle dedi: Biz ise yerel ürünlerin çeflitlendirilmesine ve pazarlamas na yard mc olaca z. Bu yerel ürünleri 2 yerde satmak istiyoruz. Her ilçenin hem girifline, hem ç k fl na sat fl yerleri yapaca z. Yani Elmada için Samsun Yolu nun iki taraf na, Gazi fiahin ile beraber sat fl yerleri kuraca z. Bu dükkanlar vas tas yla burada üretilen ürünlerin sat lmas temin edilecek. Gölbafl nda evde sa l k hizmeti G ölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, lçe de uygulayacaklar Evde Hasta Bak m Hizmeti projesini aç klad. Sa l kl kent Gölbafl hedefiyle yola ç kt klar n belirten Baflkan Yakup Odabafl n n aç klad ve 2014 yerel seçimlerine yönelik sosyal projeleri aras nda önemli bir yer alan Evde Hasta Bak m Hizmeti projesine göre; yata a ba ml yaflayan tüm hastalar için evde sa l k hizmeti ekibi kurulacak. Bu ekip hasta vatandafllarla tedavi süreçleri boyunca ilgilenecek. Sa l kl kent Gölbafl hedefiyle yola ç kt klar n belirten Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, projeyi flöyle anlatt : Yafll -genç ay rt etmeden yata a ba ml yaflayan tüm hastalar m z için evde sa l k hizmeti ekibi kuraca z. TÜRK YE DE HAVA DURUMU kindi :15 10 Akflam :17 43 Yats :19 01 Emlakç lardan Akgül e ziyaret M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Mamak Emlakç lar Derne i Baflkan Ali Alak r k ve yönetim kurulu üyelerini makam nda a rlad. Mamak ta uygulanan kentsel dönüflüm projelerinin emlak fiyatlar na doping etkisi yapt n belirten Alak r k, Mamak Belediyesi nin emlak sahiplerinin yüzünü güldürdü ünü kaydetti. Alak r k, yat r mlar n hayata geçmesiyle ayl k ortalama 10 konut satt klar n belirtti. Mamak n çarp k yap laflman n en bilinen örne i iken bugün en pahal ilçelerden birine dönüfltü ünü belirten Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül de, Uygulamaya koydu umuz projelerimizle konutlar h zl bir flekilde yükseliyor. lçemize olan ilgi artarken Mamak, gayrimenkul fiyatlar aç s ndan çevre ilçelerin en pahal s haline geldi. Mamak hem konut bölgesi olarak hem de ticaret bölgesi olarak cazip bir ilçe haline geldi. Yat r mc lar ilçemize davet ediyoruz diye konufltu. Mamak n daha da büyümesi için hizmet ve yat r mlara devam edeceklerinin alt n çizen Akgül, her mahalleye özel yat r m planland n ve yap lan yat r mlar n da bölgeyi bir çekim merkezi haline getirdi ini söyledi. Mamak n 3 4 y l sonra vatandafl n hayal edemeyece i noktaya ulaflaca n kaydeden Akgül, Kentsel dönüflüm Mamak ta konutlar n güvenli ini art r yor, ilçenin görünümünü de ifltiriyor ve dönüflümle birlikte bölgemizin de erinin de ne kadar artt n da görüyoruz. Gayrimenkul sektörü ekonominin lokomotif sektörlerinden, kentsel dönüflüm de bu sektöre canl l k ve hareket kat yor dedi. Belediye personeli tiyatroda sahne ald Y enimahalle Belediyesi çal flanlar, stanbul Efendisi adl oyunu sahneledi. Çal flanlar, performanslar yla vatandafllardan tam not ald. Dört Mevsim Tiyatro Salonu nda sahnelenen oyuna, belediye personeli ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Yenimahalle Belediyesi nin Mali Hizmetler Müdürlü ü, Emlak stimlak Müdürlü ü Personelleri nin rol ald oyunda, kahkahalar havada uçufltu. Oyundan önce sahneye ç kan Ankara Seymenler Kulübü Seymen Ekibi sergiledi i performans ile salonu dolduran kalabal a keyifli dakikalar yaflatt. Baflrolünü 28 y ld r Yenimahalle Belediye çal flan olan vezne memuru Hakk Teber in oynad tiyatro oyunu, Lale Devri nin sonlar na do ru stanbul da bir stanbul Efendisi nin perilerle, cinlerle u rafl p k z n da bu yolla evlendirmek istemesini konu ald. Esprili bir dille sergilenen oyunda oyuncular, adeta bir tiyatrocu edas yla baflar l bir performans sergiledi. Oyunun sonunda Yenimahalle Belediyesi personelleri, kendilerine bu f rsat verdi i için Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a teflekkür etti.

3 Baflkan Yaflar, 40 STK temsilcisi ile bulufltu ÇA LAR FIRAT N az m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde a rlad. Toplant ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan Yard mc s Yakup Akkaya, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, CHP il yönetim kurulu ve gençlik kollar üyeleri, 40 a yak n STK temsilcisi ve partililer kat ld. Gökçek gidecek Mansur gelecek sloganlar aras nda STK temsilcilerine seslenen Yavafl, demokrasilerde STK lar n öneminde de inerek STK lar n ve demokratik kitle örgütlerinin desteklerine her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Sizlerin görüflü bizler için çok önemli. Vaatlerimizi gerçeklefltirmek için inflallah seçimlerden sonra da bir araya gelece iz. Say n Fethi Yaflar n da hep bahsetti i gibi biz asl nda kamu görevlisiyiz. Vatandafl n gülümsemesi bizim için yeterli. Empati yapmay bilmeliyiz. Ortak ak lla Ankara y daha yaflanabilir bir yer haline getirece iz dedi. Vatandafllara vergilerinin karfl l n iyi hizmet ederek verece ini ifade eden Yavafl, her projeyi vatandafla ve iflin ehli kiflilere dan flarak hayata geçireceklerini belirtti. Belediye hizmetlerinin ucuzlayaca n vurgulayan Yavafl, Belediye Meclisi nin yetkisi ile suyu ve ulafl m ucuzlataca z. Maddi durumu iyi olmayan ailelere de yard m edece iz. Çocuklara burs, servis imkan sa layaca z. 30 Mart Melih Gökçek i Her mahalleye bir krefl S amanyolu Yazarl k Okulu ö rencileri, Edebiyat Ufku Dergisi yazarlar ndan Halil Zenciro lu ve Edebiyat Ufku Dergisi flairlerinden özellikle Divan Edebiyat nda eserleri olan fiener Bulcun ile söyleflide bir araya geldi. G ölbafl Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan her mahalleye bir krefl açacak. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, çal flan anneleri rahatlatacak projesini aç klad. Baflkan Odabafl, ilçe merkezinde yer alan her mahalleye krefl açacaklar n müjdeledi. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, 30 Mart ta yap lacak 2014 yerel seçimleriyle ilgili önemli projelerini aç klarken flunlar söyledi: Gölbafl ilçe merkezinde yer alan mahallelerimize krefl açarak özellikle çal flan annelerimizin imdad na yetiflece iz. Projeleri haz r olan krefllerimiz, fiafak, Bahçelievler, Karfl yaka, Gaziosmanpafla ve Eymir mahallelerimizde kurulacak. Aç lacak bu krefllerle çal flan annelerin üzerlerindeki yükün al nmas n hedefliyoruz. Gölbafl l her hemflehrimizin çocu u, bizim çocu umuzdur. lçe merkezindeki her mahallelerimize açaca m z krefller ile çal flan kad nlar m z n gün içinde daha rahat olmamalar n sa layaca z. iflten ç kartma günüdür. Bugün, birlik ve beraberlik zaman d r ifadelerini kulland. Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde STK üyeleriyle ve partililerle bir araya gelmekten onur duydu unu kaydeden Yaflar ise nsanlar m z n ne zorluklarla yaflad klar n çok iyi biliyorum. Seçimlerde devletin kaynaklar n do ru kullanacak, dürüst insanlara ihtiyaç var. Verdi im sözleri hep tuttum. O yüzden Yenimahalle nin hangi soka na gitsem vatandafl n sevgisiyle karfl lafl yorum fleklinde konufltu. CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun Ankara Büyükflehir Belediyesi için Yavafl aday göstererek çok do ru bir karar verdi ine dikkat çeken Yaflar, Mansur Yavafl, Beypazar ilçesini, Ankara n n turizm merkezi yapt. Ankara da da do ru hizmet diyorsan z Yavafl destekleyin. Radikal bir siyasetçi de ilim. Her görüfle sayg duyuyorum. Kimseyi ötekilefltirmiyorum. Kol kola girme zaman geldi de geçiyor diye konufltu. Konuflmalar n n ard ndan Yavafl ve Yaflar, düzenlenen kokteylde STK üyeleriyle bir araya gelerek fikir al flveriflinde bulundu. Samanyolu Yazarl k Okulu Zinciro lu ile Bulcun u a rlad Genç yazarlarla hofl bir söylefli gerçeklefltiren Zenciro lu, deneme hususunda çok önemli bilgiler verdi. Deneme hususunda ilk olarak belli bir kavram öne ç - karmalar gerekti ini ve etkili bir anlat m kazand r lmak isteniyorsa fliirsel bir üslupla yaz lmas n n uygun olaca n söyledi. Denemede devrik cümlelerden de kaç n lmamas gerekti ini belirten Zenciro lu, denemeyi iyi bir gözlem gücüne sahip kiflilerin daha iyi yazabilece ini vurgulad. Elefltirilmekten korkulmamas gerekti- ini söylerken bir deneme yazar n n her türlü elefltiriye aç k olmas gerekti ini de ö ütledi. Edebiyat Ufku Dergisi flairlerinden fiener Bulcun ise söyleyiflide, iyi bir eser ortaya koyabilmek için özellikle kendi kültürümüzü ve kelimelerimizi iyi bilmemiz gerekti ini vurgularken fliir yazmak ve fliirleri anlamak için de bu durumun bir kaç n lmaz oldu unu vurgulad. fiairlerin hayatlar ndan anekdotlarla ve fliirlerle, fliirin genç nesillere sevdirilmesi ad na çok renkli bir söylefli gerçeklefltirdi. fiiirin de mutlaka topluma yararl olmas gerekti ini vurgulayan Bulcun, Bir flairin fliirlerinden zevk alabilmek için flairi de yak ndan tan mak gerekir. Zira yaflad klar n yazan, flairdir. Her flair sanat n amac n farkl flekillerde yorumlar. Mesela Necip Faz l K sakürek sanat n Hak için oldu unu vurgular. fiairler de eserlerinde mutlaka inançlar n yans t r, flairleri de tan mak için eserlerine bakmak gerekir. dedi. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl ile Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Ankara Gönüllüleri taraf ndan organize edilen ve CHP Ankara l Baflkanl n n deste iyle düzenlenen toplant da 40 a yak n Sivil Toplum Kuruluflu (STK) temsilcisi ile bulufltu. ANKARA /3 ÇORUMLULAR gecede bulufltu B üyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen Çorumlular Gecesi Ankara da yaflayan Çorumlular bir araya getirdi. Geceye Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek de kat ld. Atatürk Spor Salonu nda düzenlenen gecede Gülsüm Kahraman, Nazl Öksüz ve Ziya Yerlitafl sevilen türküleri seslendirdi. Gecede k sa bir konuflma yapan Baflkan Gökçek,De erli Çorumlu hemflehrilerim, her zaman söylüyorum Çorum demek Ankara demek, Ankara demek Çorum demek. Çünkü Çorum daki Çorumlulardan daha çok Çorumlu Ankara da yafl yor. Onun için iç içe olmufluz, beraber olmufluz ve bizim size karfl olan muhabbetimizi biliyorsunuz. Allah hepinizden raz olsun diyorum. Herfley gönlünüzce olsun. Hepiniz Allah a emanet olun. Sa l cakla kal n, sa olun dedi. Çorumlu Dernekler Federasyonu Baflkan Hayri Ça r ise, Bu akflam burada Çorum ad na, birlik beraberlik ad na, Çorum dan çok güzel türküler dinledik. Say n baflkan m za bu güzel geceden dolay, bu imkan tan d ndan dolay teflekkür ediyorum diye konufltu. Baflkan Gökçek, Çorumlu Dernekler Federasyonu Baflkan Hayri Ça r ya teflekkür plaketi verirken, Hayri Ça r ise Melih Gökçek e çiçek sundu. Çorumlular Gecesi türkü flenli inde geçti. Gecede ilk olarak sahne alan Gülsüm Kahraman lvanl m, Mihriban, Yalan dünyada, Kesik çay r gibi sevilen türküleri seslendirdi. Çorum yöresinden türküler eflli inde zaman zaman duygusal anlar yaflayan izleyiciler hareketli türkülerde ise alk fllarla ve oynayarak efllik ettiler. Daha sonra sahne alan Nazl Öksüz ise, Gayr dayanamam ben bu hasrete, Hem okudum hem de yazd m gibi sevilen türkülerin yan s ra, hareketli türkülerle de izleyicileri coflturdu. Kad n erkek, yafll genç sahneye gelen izleyiciler türküler eflli inde halay çektiler. Ziya Yerlitafl ise türkü flenli ine dönüflen gecede en son sahne alarak baflkentlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

4 ANKARA 4 Çetin, genç çiftin nikâh n k yd K übra Gültekin ile Faruk Eren çiftinin nikâh merasimine kat lan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Çiftin nikâh n k yarak saadet diledi. Etlik teki Sülemaniye Külliyesi nde düzenlenen nikâh merasimine Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin in yan s ra çok say da siyasetçi, bürokrat ve davetli kat ld. Gençlerin nikâh n k yan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, evlilikte sevgi ve sayg n n önemine dikkat çekerek Rabbimden iki cihan saadeti diliyorum. Yüzünüzden tebessüm eksik olmas n. Vatana ve millete hay rl evlatlar yetifltirin temennisinde bulundu. Baflkan Çetin, nikâh merasiminin ard ndan çifte kendi foto raflar n n yer ald duvar saati hediye etti. K esinbaflo lu, haks z rekabetle mücadele ettiklerini aç klad. Divan Baflkanl n ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol un yapt genel kurulda üyelerin büyük ço unlu unun kat l m yla 4 y ll na yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yap ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl 'n n okunmas yla bafllayan genel kurulda, faaliyet raporlar ve denetim kurulu raporlar, bilanço ve gelirgider raporlar ayr ayr okunarak kabul edildi. Yeni dönem çal flma program ve tahmini bütçe de okunarak onayland. Genel kurulda konuflma yapan baz üyeler ve esnaf da sorunlar n dile getirerek, yanl fl uygulamalar nedeniyle zor durumda olduklar n belirtti. Dilek ve temenniler bölümünde Baflkan Mustafa Kesinbaflo lu da yapt konuflmada 4 y l içerisinde gerçeklefltirdikleri faaliyetleri anlatt. Üyelerini ziyaret ederek sorunlar n ve taleplerini dinlediklerini ifade eden Kesinbaflo lu, esnaf n zor flartlar alt nda çal flt n söyledi. Kesinbaflo lu, Merdiven alt ve kay t d fl en büyük sorunumuz. Haks z rekabetle mücadele ediyoruz. Bakkallar ve pastaneler de piknikçi gibi çal fl yor. Bizim iflimizi herkes yapabiliyor. Bu da ifllerimizin kesilmesine yol aç - yor. dedi. Odam z ayakta tutmak için üyelerimiz olarak bize destek olun, biz de size destek olal m. Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahalle de ev ziyaretlerinde bulunuyor. Bir hayli kalabal k bir toplulu un htiyac n z oldu unda bizi ziyaret ederek bilgilendirin. Size elimizden geldi ince yard mc olmaya çal flal m. ça r s nda bulunan Kesinbaflo lu, genel kurula kat l m gösteren tüm üyelere teflekkür etti. Tek listeyle yap lan seçimde geçerli oylar n tamam n alan mevcut Baflkan Mustafa Kesinbaflo lu ve ekibi güven tazeleyerek bir kez daha göreve geldi. karfl lad Yaflar, vatandafllarla sohbet etti. Yaflar dan çok memnun olduklar n söyleyen Yenimahalleliler, her daim Yaflar n destekçisi olduklar n belirttiler. Yenimahallelilerin sevgisiyle karfl laflan Yaflar, pencerelerden kendisine el sallayan vatandafllar da selamlamay unutmad. Yaflar n ziyaret duraklar ndan biri de iflitme engelli bir ailenin eviydi. Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi'nin organize etti i ziyarette, engelli vatandafllar, ilk defa bir Belediye Baflkan n n engelliler birimi kurdu unu dile getirerek Yaflar a teflekkür etti. Bu yapt klar n n halk n seven bir Baflkan n yapmas gereken görevlerden biri oldu unu belirten Yaflar, 5 y ll k dönemde her türlü engelli grubuyla çok s cak iliflkiler kurduk ve onlar n ifllerini kolaylaflt racak ifllemler yapt k. Herkesin potansiyel bir engelli aday oldu unun, engellilerle sa l kl lar n ayn haklara sahip olmas gerekti inin bilincindeyim dedi. flaret dili ile teflekkür iflareti yapan iflitme engelliler Yaflar desteklediklerini belirttiler. Ankara Hamburger, Pizza ve Piknik flletmecileri Esnaf Odas Ola an Genel Kurul Toplant s nda mevcut Baflkan Mustafa Kesinbaflo lu, yeniden baflkanl a seçildi. Kesinbaflo lu: Haks z rekabetle mücadele ediyoruz Seçimlerin ard ndan Kesinbaflo lu yeniden seçilmekten duydu u memnuniyeti dile getirerek, kendisine duyulan güvene teflekkür etti. Mustafa Kesinbaflo lu baflkanl ndaki Ankara Hamburger, Pizza ve Piknik flletmecileri Esnaf Odas yönetim kurulunun di er üyeleri flu isimlerden olufltu: Ali Türk, smail Can Baytar, Alpaslan Recep Çeliktafl, Mahmut Dafldelen, Edip Zengin ve Okan Serin. HASTALIK, KITLIK VE ZULMÜN SEBEPLER Merhaba. Bu dünyada misafir olarak bulunuyoruz. Hastal k, k tl k ve zulümle karfl - laflt m zda nerde yanl fl yapt k diye, hiç kendimizi sorguluyor muyuz? Abdullah bn-i Ömer (r.anhumâ) anlat - yor: Peygamber Efendimizin (s.a.v.) mescidinde on kifli vard : Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, bn-i Mesûd, Muâz b. Cebel, Huzeyfe, Abdurrahman b. Avf, Ebu Saîd rad - yallâhu anhüm hazretleri ve ben de onuncu kifliydim. Ensardan bir genç geldi ve Resûlullâh a (s.a.v.) selam verip oturdu. Sonra da: Ya Resûlallâh! Müminlerin hangisi en faziletlidir? diye sordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ahlâk en güzel oland r, buyurdular. En ak ll s, en zekisi kimdir? diye sordu. Ölümü en çok hat rlayan ve ölüm gelmeden önce ona en güzel flekilde haz rl k yapand r. flte en ak ll bunlard r. buyurdular. Bu cevaptan sonra genç sustu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bize döndü ve Ey muhacir toplulu u! Bafl n za flu befl fley geldi i zaman art k hiçbir fleyde hay r kalmam flt r. Bu befl fleyin sizin bafl n - za gelmesinden Allâhü Teâlâ ya s n r m. 1- Zina aç a ç kar ve aç kça ifllenirse, muhakkak veba hastal artar ve onlardan önce gelip geçmifl milletlerde görülmeyen hastal klar ç kar. 2- Ölçü ve tart da eksiklik yaparlarsa muhakkak k tl k, geçim s k nt s ve idarecinin zulmüne u rarlar. 3- Mallar n n zekâtlar n vermezlerse muhakkak gökten bir damla ya murdan bile mahrum b rak l rlar. Hayvanlar da olmasa hiç ya mur göremezler. 4- Allâhü Teâlâ ya ve Resulü ne verdikleri sözlerinden dönerlerse Allâhü Teâlâ onlara, kendilerinden olmayan bir düflman musallat eder de sahip olduklar servetlerin, mülklerin bir k sm n al rlar. 5- darecileri, Allâhü Teâlâ n n Kitab yla hüküm vermez ve Allâhü Teâlâ n n hükümleri karfl s nda onlar serbest b rak r (ifllerine geldi i gibi amel ederler)sa Allâhü Teâlâ aralar nda harb, fitne ve ihtilaflar ç kar r. Allah, cümlemizi ahlak en güzel olanlardan eylesin. Kal n sa l cakla Baflkan Yaflar n ev ziyaretleri sürüyor Genifl Aç Süleyman GÖKSU

5 Ortado u Türk zeytin ve zeytinya yiyecek Nano teknolojiyi hal ya uygulayan Atlas Hal dan rekor büyüme Yapt Ar-Ge çal flmalar ile kendi kendisini temizleyen ve leke bar nd rmayan nano teknoloji ürünü hal lar piyasaya sunan Atlas Hal, 2013 te büyüme rekoru k rd. GAZ ANTEP (CHA) T üm koleksiyonlar n nano özelli e kavuflturan Atlas Hal, 10 ay gibi k sa bir sürede hem cirosunu yüzde 350 oran nda art rd, hem de bayi say - s n 117 den 330 a ç kard. Atlas Hal, yeni geliflmeleri ve 2014 hedeflerini aç klamak üzere bas n toplant s düzenledi. Toplant ya Naksan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Atlas Hal Yönetim Kurulu Baflkan Taner Nak bo lu, Genel Müdür Dr. Meriç Bebito lu ve üst düzey yetkililer kat ld. Toplant da konuflan Genel Müdür Bebito lu, bir hayalden yola ç karak, Türk mühendisleri ve üretim tesislerinin Ar-Ge yi arac l - yla nano hal y ürettiklerini kaydetti. Dünyaya bir bulufl arma an ettiklerini dile getiren Bebito lu, Bu kendi kendini temizleyen hal d r. Nano teknoloji arac l yla gerçeklefltiriyoruz. Ifl ktan ve güneflten ald enerjiyle hal hiç lekeyle karfl laflmasa bile y llar boyu kendi kendini temizleyip ilk günkü güzelli inde kal yor. Bu tabi ev ortam nda, küçük çocuklar n bulundu u ailelerde hijyen bak m ndan da çok önemli. Bütün dünyaya bu teknolojiyi, bu ürünü sunmak istiyoruz. dedi. Bunun Atlas Hal n n kendi gerçeklefltirdi i bir formül olmas - n n çok önemli oldu una dikkat çeken Bebito lu, Herhangi bir yerden ithal edilmifl, ya da daha önceki bir uygulaman n devam de ildir. Dolay s yla özgün bir projedir. Bu projeyi yaparken fikrimizi bir malzeme laboratuvar arac l yla bütün dünyaya açm flt k. Dünyada 11 flubesi bulunan bir malzeme kütüphanesiyle görüflmüfltük. Ne mutlu ki dünyada, bu ifle yapabiliriz, görüflmelere bafllayabiliriz diyen 6 firmadan bir tanesi Türk firmas yd. Bir nanoteknoloji laboratuvar yd. Aylarca çal flt k. Üretim tesislerimizin de deste iyle kendi kendini temizleyen ve leke bar nd rmayan hal y piyasaya sunduk. Tam 10 ay oldu. Bu bizim için de erken bir karne dönemidir. Bayi say m z katlanarak artt, ciromuz katlanarak artt. Mutlu günlere geldik. Türk ve Gaziantep sanayisi aç s ndan bir bulufl olmas nedeniyle önemlidir. Katma de erli bir üründür. diye konufltu. Bebito lu, Atlas Hal y Azerbaycan ve Kazakistan ile Ortado u ülkelerinde tüketiciyle buluflturduklar da vurgulayarak, nano hal lar n önümüzdeki ay itibariyle baflta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde sat fla ç kaca müjdesini de verdi. Taner Nak bo lu ise Türkiye nin en köklü markalar ndan biri olan Atlas Hal n n, 2011 y l nda Naksan çat s alt ndaki yerini ald - n ve k sa sürede kazand baflar n n kendilerini de mutlu etti ini aktard. Nak bo lu, Biz de önce bunun toplant lar n yaparken çok flafl rd k. Bize de garip geldi nas l olur diye. Sonra Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Merkezi nin de onay yla bunun gerçekli- ine inand k. fiimdi de halk m z da çok iyi flekilde bunu kan ksad. Bu da zaten çok h zl büyümemizin sebebi diyebiliriz. fleklinde konufltu. 18 milyon TL olan geçen seneki ciroyu iki kat na ç karmay hedeflediklerini aktaran Nak bo lu, Bu sene sonuna kadar da sat fl noktas say s n 500 e art rmay düflünüyoruz. Farkl bir sat fl yöntemi uygulan yor. H zl bir flekilde tüketiciye ürünleri ulaflt r yoruz. Naksan Holdign olarak hal sektöründen memnunuz. Onun d fl nda da yat r mlar m z, çal flmalar m z, ARGE ve inovasyon çal flmalar - m z devam ediyor. de erlendirmesinde bulundu. Bakan Zeybekci: Cari aç ktan endifle etmiyor ZM R (CHA) S on y llarda gösterdi i geliflimeyle dünyan n en büyük g da fuar konumuna yükselen Dubai Gulfood Fuar nda Türk zeytin ve zeytinya n tan tan Zeytin ve Zeytinya Tan t m Komitesi (ZZTK) büyük bir ilgiyle karfl laflt. ZZTK, 2015 y l nda bütün tan t m gruplar n n Gulfood Fuar nda daha etkili bir tan t m için ortak çat alt nda kat lmaya imkan sa layan bir proje haz rlad. Ortado u ülkelerinin tamam - n n yo un ilgi gösterdi i Gulfood 2014'e Arap dünyas, Hindistan, Pakistan, Fas, Tunus, Singapur, Malezya, Japonya, Somali, Özbekistan, Yemen, Sudan, Angola ve Cezayir dahil, yak n ve orta uzakl ktaki her ülkeden çok say da kat l mc ve ziyaretçi geldi. ZZTK Baflkan Metin Ölken, yapt aç klamada Birleflik Arap Emirlikleri (BA- E) nin hedef pazarlar ndan biri oldu unu belirterek, BAE, halihaz rda zeytinya ihracat nda sezonu istatistikleri esas al nd - nda ilk 10 büyük pazar m z aras nda yer al yor fiubat 2014 tarihlerinde gerçeklefltirilen Gulfood 2014 te yapt m z zeytin ve zeytinya tan t m faaliyetleri yo un ilgi gördü. MAN SA (AA) E konomi Bakan Nihat Zeybekci, ekonomi yönetimi olarak cari aç ktan endifle etmediklerini, 2023 hedeflerinin yakalanmas aç s ndan Ar-Ge, patent, marka ve inovasyon aç ndan endifle ettiklerini söyledi. Manisa program kapsam nda Vestel fabrikas n ziyaret eden Zeybekci, Manisa Organize Sanayi Bölgesi nin organize etti i kahvalt program na kat ld. Zeybekci, burada yapt konuflmada organize sanayi bölgesinde gördükleri manzaran n kendisini mutlu etti ini belirtti. Manisa OSB yi her gördüklerinde Allah nazardan saklas n dediklerini anlatan Zeybekci, Tüten bacalar, her fabrikan n insan kalbi gibi at fl n, o hareketlili i gördük. Bunlar çok güzel görüntüler. Bir ekonomi bakan olarak bunlar görmek, mutluluklar n en büyü üdür. Allah birli imizi, dirli imizi bozmas n, ifllerimiz ziyade olsun. Türkiye olarak gördü ümüz fludur ki, inan lmaz bir dinamizmle yolumuza devam ediyoruz ve devam edece- iz. Türkiye geri döndürülemez bir flekilde 2023 hedefine do ru gidiyor. Türkiye, bunu nas l yapaca n, nas l gerçeklefltirece ini keflfetti. Bu da özel yat r m eliyledir. Bunu sizler yapacaks - n z. Keflfetti imiz di er konu, Türkiye nin bunu tek bafl na yapmayacak olmas d r. Bunu, co rafyas ndaki tüm dinamikleri harekete geçirerek dünya sermayesiyle ortaklafla yapacak dedi. Toplant da bölge sanayicilerinin görüfl ve önerilerini alan Zeybekci, Manisa da yerli taksi üretiminin yap lmas önerisi üzerine, Türkiye deki taksilerin tek tip olmas fikrini olumlu buldu- unu, 400 bin adetlik pazar n da yerli üretim için iyi bir bafllang ç olaca n dile getirdi. Bu öneriyi de erlendireceklerini anlatan Zeybekci, yurt d fl nda taksi floförlü ünü düzenleyen hukuki bir ad m at lmas gerekti- ini de ifade etti. Zeybekci, Londra gibi kentlerde taksi floförü olma flartlar - n n üniversite s nav ndan zor oldu unu, floförlerin co rafi bilginin yan s ra ilk yard m gibi konularda da e itimli oldu unu belirterek, Orada otorite, taksi floförünü kamu görevlisi olarak görüyor. Bizim de onu yapmam z gerekiyor. Bizde hiçbir fley yapamayacaksa floförlük de mi yapamayacak mant var. fioförlük her vatandafl n elde edebildi- i bir enstrüman. Ama profesyonel floförlük baflka bir fley. Bunu düzenleyen hukuki bir ad m atmam z laz m diye konufltu. Toplant da söz alan Tafl t Araçlar Yan Sanayicileri Derne- i Baflkan Yard mc s Mustafa Zaim ise Türkiye nin yüksek oranda otomobil ithal etti i bir markay Manisa da üretime bafllatmak için büyük çaba gösterdiklerini ancak ithalat n önünde engel olmad için markan n üretime yanaflmad n savundu. Gümrük Birli i ülkelerinin dahi yerli üretimlerini masa alt engellerle destekledi ini öne süren Zaim, Hem ülkenin lokomotifi haline gelen hem bu kadar korumas z olan baflka bir sanayi yok. Yerli taksi ihalesi aç lsa bile muhtemelen yerli yerine yine d flar dan araç gelecektir. Türkiye de birinci olan markay buraya çok getirmek istedik. Ama bu firma gitti, BRIC ülkelerindeki yat r mlar n ikiye üçe katlarken ithalat n bu kadar serbest oldu u bu ülkede yat r m yapm yor dedi. Bakan Zeybekci ise Gümrük Birli i nin toplam itibar yla Türkiye ekonomisine zarar n n olmad n ancak devam nda bir adaletsizli in söz konusu oldu- unu ifade ederek özellikle otomotivde menfle ya da adres sapmas gibi baz konular n tespit edildi ini ifade etti. AB nin üçüncü ülkelerle imzalad serbest ticaret anlaflmalar na Türkiye in otomatik olarak tabi oldu unu anlatan Zeybekci, Ama biz orada ayn haklara sahip de iliz. Adam yan m zdan bile geçmiyor, selam bile vermiyor dedi. ABD ile AB aras ndaki serbest ticaret anlaflmas görüflmelerine dikkati çeken Zeybekci, sözlerini flöyle sürdürdü: Bu taslak çerçevenin gerçekleflmesi durumunda Türkiye olarak bunu kabul edebilmemiz hiçbir flekilde mümkün de il sürdürülemez noktaya geliriz. Çok büyük zarara u rar z. Bunu resmi a zdan da hem ABD ye hem AB ye söyledik. BRIC olarak tan mlanan s n f içindeki bir ülke ile Meksika dan ülkemize menfle sapmas var. Bunun tespitini yapt k. Masan n üstü de olsa alt da olsa flu anda müdahale ediliyor, durduruyoruz. Söyledi iniz fleylere sonuna kadar kat l yoruz. Bugün 1,2 milyon otomobil üretiyoruz, 800 bin küsürünü ihraç ediyoruz. Türkiye otomobilde dünyayla yar flma kapasitesine sahip olmak istiyorsa 4 milyon rakam n n üstüne ç kmas gerekiyor, 5 milyonu yakalamam z laz m. Türkiye nin çevresindeki kültür co rafyas n n tüketim al flkanl klar n etkileme kapasitesi bulundu unu belirten Zeybekci, otomotivdeki hedeflerin de bu kapsamdaki Orta Asya, Kafkaslar, Ortado u, Balkanlar ve gerekiyorsa Avrupa ile yakalanabilece ini ifade etti. Geçen y l 400 bin civar nda araç motoru ve aktarma organlar ihraç edildi ini dile getiren Zeybekci, Ülke olarak teknoloji olarak haz r z. Türkiye flu anda istedi i anda yüzde 100 otomobilini üretebiliyor. Yerli otomobil derken Vatan- Millet-Sakarya nam na, körü körüne söylemiyoruz. Kültür co rafyam z anlam nda da bak yoruz, inflallah bu ifli bir flekilde halledece iz dedi. Vestel cra Kurulu Baflkan Turan Erdo an da Ar-Ge teflviklerinin etkili kullan lamad ve Güney Koreli firmalar n beyaz eflya pazar nda damping uygulad n, kendi ülkelerinin yar fiyat na ürün satt n öne sürdü. Bakan Zeybekci ise Türkiye nin bütçesinden Ar-Ge ye ay rd payda, 2002 sonras büyük bir art fl yafland na dikkati çekti. /5 EKONOM Sermayelerini art ramayan flirketlere 2 ayl k son f rsat ANKARA (CHA) G ümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, sermayelerini 14 fiubat 2014'e kadar artt rmad klar için münfesih duruma düflen flirketlere son bir f rsat sunduklar n aç klad. Yaz - c, flirketlere tebligat yap larak faaliyete devam etmek isteyip istemedi inin sorulaca n ve durumunu gözden geçirmesi için 2 ay süre tan naca n bildirdi say l Yeni Türk Ticaret Kanunu na göre semayelerini anonim flirketler için 50 bin TL ve limited flirketler için ise 10 bin TL olarak belirlenen asgari sermaye tutar na 14 fiubat 2104 akflam na kadar yükseltmeyen flirketler münfesih duruma düfltü say l mülga Türk Ticaret Kanunu nun anonim ve limited flirketler için öngörülen asgari sermaye tutarlar tarihli ve 2001/3500 say l Bakanlar Kurulu Karar yla limited flirketler için 5 bin TL, anonim flirketler için ise 50 bin TL ye yükseltildi. Bakan Yaz c konuyla ilgili yapt yaz l de erlendirmede, flunlar dile getirdi: "fiirketlerimize sermayelerini bu tutarlara yükseltmeleri için mülga Kanunda öngörülen süre Bakanl m z taraf ndan muhtelif tarihlerde ç kar lan tebli ler ile 6102 say l Kanunun yürürlü üne kadar uzat lm flt r. Ancak, intibak için on bir y la yak n süre verilmifl olmas na ra men önemli say daki flirketlerimizin sermayelerini yükseltmedikleri görülmüfltür. Öte yandan, Yeni Türk Ticaret Kanunuyla asgari sermaye tutarlar, anonim flirketler için ayn kalm fl, limited flirketler için 10 bin TL ye yükseltilmifltir. 14 fiubat 2014 tarihine kadar süre tan nm fl olmas na ra men sermayelerini söz konusu asgari tutarlara yükseltmeyen flirketlerin say s yaklafl k 70 bindir. Bu flirketlerin, 34 bin 100 adedini sermayelerini Yeni Türk Ticaret Kanunu'ndan önce Bakanlar Kurulu Karar yla belirlenen 5 bin TL ye yükseltmeyen limited flirketler, 4 bin 530 adedini 50 bin TL ye yükseltmeyen anonim flirketler oluflturuyor. 31 bin 350 adedini ise mülga kanuna intibaklar n yapm fl olmas na ra men sermayelerini 14 fiubat 2014 tarihine kadar 6102 say l yeni Türk Ticaret Kanunu ile belirlenmifl yeni alt s n ra yani 10 bin TL ye yükseltmeyen limited flirketler oluflturmaktad r." Bakan Yaz c, 14 fiubat 2014 tarihine kadar sermayelerini asgari miktarlara ç karamayarak münfesih duruma düflen flirketlere son bir f rsat için tebligat yap laca n ifade ederik, flunlar aktard : "Türk Ticaret Kanunu nun Geçici 7. maddesine göre, ticaret sicili müdürlükleri taraf ndan münfesih olan flirketlerin ticaret sicilinde kay tl son adreslerine ve sicil kay tlar na göre flirketi temsil ve ilzama yetkili kiflilere bir ihtar yollanacak ve bu ihtar ayn gün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilecektir. Bu ihtar kapsam nda; 2 ay içerisinde, söz konusu flirketlerden faaliyetlerine devam etmek isteyenlerin münfesih olma nedenlerini ortadan kald ran ifllemlerini yaparak ispat edici belgelerini müdürlü e iletmeleri veya tasfiye memurunu bildirmeleri istenecektir. Söz konusu tebligat kapsam nda bu bildirimi ve ifllemleri yapmayan flirketlerin 2 ay n sonunda ticaret sicili kay tlar ndan unvanlar n n silinece i ve flirkete ait mal varl n n unvana iliflkin kay t n silindi i tarihten itibaren on y l sonra hazineye intikal edece i ve bunun kesin oldu u bildirilecektir." Öte yandan, Türk Ticaret Kanununun Geçici 7. Maddesi kapsam nda kanunun yürürlü e girdi i 1 Temmuz 2012 tarihinden 14 fiubat 2014 e kadar 216 bin 348 münfesih ve faaliyeti sona ermifl flirkete tebligat yap ld. Bunlardan 167 bin 749 flirketin ticaret sicilinden kay tlar res en silindi ini kaydeden Yaz c, Bu flekilde ihtar gönderilenlerden süresi içinde ihtara cevap vermeyen 24 bin 328 adet anonim, 121 bin 387 adet limited, 22 bin 34 adet kooperatif olmak üzere toplam 167 bin 749 flirket kayd n n re sen silindi. Yine ihtar gönderilen 48 bin 340 flirketin kay tlar, ihtara cevap vermemeleri halinde verilen sürenin sonunda silinecek. Bunlardan süresi içerisinde ihtara cevap veren flirketlerin tasfiyelerine bafllanacak. htar gönderilen 64 anonim, 161 limited ve 34 kooperatif flirketinin tasfiye memurunu ticaret siciline bildirerek tasfiyelerine bafllanm fl olup, tasfiye ifllemlerine devam edilmektedir." bilgisini verdi.

6 /6 DIfi HABERLER FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- HSAN DENL WASHING- TON - (CHA) A BD nin sayg n gazetelerinden New York Times, yolsuzluk operasyonlar sonras sosyal medyaya düflen ses kay tlar n n Türkiye de bir dizi gibi takip edildi ini yazd. Gazetenin dün yay nlanan haberinde Türk halk n n dizilere olan merak na vurgu yap l yor. Y llar önce Dallas n ba ml l a yol açt, flimdi ise Muhteflem Yüzy l adl dizinin Türkiye ve Ortado- u da saplant haline geldi i ifade ediliyor. Tim Arango imzal haberde, Fakat flimdiyse Türkiye de izlenen flov ülkenin kendi siyasi krizi. ifadeleri yer al yor. Düzenli olarak s zd r lan telefon konuflmalar n modas geçmifl dizilere benzeten Arango, Bunlardan en sansasyonel olan Pazartesi akflam R A Novosti haber ajans n n bölgeden bildirdi ine göre, Tatarlar Kiev de oluflan yeni rejimi desteklemek için, Ruslar da karfl gösteri için toplanmaya bafllad. K r m Yüksek Konseyi (yerel parlamento) önüne gelen kalabal klardan bir k sm Rusya di er k sm da Ukrayna diye slogan atmaya bafllad. Baz göstericilerin birbirlerini itekledikleri ve yumruk att klar iddia ediliyor. Rusya yanl s gösteri yapan gruplar referanduma gidilmesini, bölgenin gelece ine halk n karar vermesini istiyor. Rusça bas n yasa, Rusça n n resmi dil olmaktan ç kar lmas gibi Rus az nl k karfl t al nan kararlar Moskova n n tepkisine neden oluyor. Eski Sovyet lider Nikita Kruflçev,1954 de New York Times tan yolsuzluk tapelerine dizi benzetmesi yay nland. Dinlenen telefon konuflmas nda operasyondan tedirgin olan Baflbakan Recep Tayyip Erdogan n o luna on milyonlarca dolar evden ç karmas n söyledi i duyuluyor. ifadesine yer verdi. Yolsuzluk skandal ile bafllayan sürecin düzenli tapelerle bir diziye dönmüfl durumda oldu u belitilen haberde ses kay tlar n n birçok Türk için ise devam eden dizinin son bölümü anlam na geldi i ifade ediliyor. Le Figaro : nternet k s tlamalar ses kayd n n yay nlanmas n engellemedi PAR S(CHA) - B aflbakan Recep Tayyip Erdo an ile o lu Bilal Erdo an aras nda geçti i iddia edilen ses kay tlar, Frans z bas n nda genifl yer buldu. Le Figaro gazetesi, Türk baflbakan n n dinlemeler yüzünden zor durumda kald n yazd. Gazete, internet eriflimiyle ilgili son k s tlamalar n iktidar için rahats z edici bir ses kayd n n yay nlanmas n engellemedi ine dikkat çekti. Le Figaro gazetesi, Erdo an' n 'montaj' diyerek yalanlad ses kay tlar nda 30 milyon Euro'yu gizlemenin yollar n arad n Suriye, elindeki hardal gaz n ülke d fl na ç kard vurgulad. Gazete, yolsuzluk operasyonunun gerçekleflti i 17 Aral k sabah kaydedilen ses kayd n n Ankara'da yeni bir pani e neden oldu una da de indi. Konuflma tapelerinin bir bölümünü de yay nlayan gazete, baflbakanl n ses kay tlar n ahlaks z bir montaj olarak de erlendirdi ine de vurgu yapt. Le Monde gazetesi, "Türkiye telekulak skandal ile sars ld " bafll ile duyurdu u haberinde, Baflbakan Erdo an' n o lu Bilal Erdo an'dan di- er aile ferlerini toplayarak yak nlar n n evlerinde gizli milyonlarca dolar ve Euro'yu yok etmesini istedi i aktar ld. Haberde, Türk muhalefet partilerinin skandal sonras Baflbakan Erdo an' istifaya ça rd belirtilirken ses kay tlar n n do rulanmad vurguland. Liberation gazetesi ise Pazartesi akflam yay nlanan ses kayd n n Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan sert bir dille yalanland n belirtdi. Gazete, ilk kez Baflbakan Erdo an' n isminin yolsuzluk olay nda geçti ini gösteren ses kayd ndan sonra muhalefetin Erdo an'a yönelik istifa ça r s yapt n kaydetti. SEZA KALAYCI NEW YORK (CHA)- B irleflmifl Milletler (BM) ve Kimyasal Silahlar n Yasaklanmas Örgütü (OPCW), yapt aç klama ile Suriye'deki hardal gaz stoklar n n ülke d fl - na ç kar ld n bildirdi. OPCW ile BM nin ortak misyon Koordinatörü Sigrid Kaag, gönderdi i yaz l aç klamada fiam rejiminin elinde bulunan hardal gaz n n ülke d fl na ç kar ld - n söyledi. Kaag, bugün yap lan sevk - yat ile Suriye deki hardal gaz n n ülke d fl na ç kar ld n ve bunun kendileri taraf ndan memnuniyetle karfl land n dile getirdi. Suriye den elinde kalan di er kimyasal materyalleri de güvenli ve zaman nda ülke d fl na sistematik bir flekilde ç kar lmas n beklediklerini aktard. Ukrayna n n K r m Özerk Cumhuriyeti'nin baflkenti Simferopol da, Kiev de oluflan yeni hükümeti tan mak istemeyen Rus kökenli vatandafllarla, Tatar nüfus aras nda kavga ç kt. K r m da tansiyon yükseldi, Rus ve Tatarlar kavga etti K r m Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ne ba layana kadar K r m Rusya n n bir parças yd. K r m Özerk Cumhuriyeti, Rusya aç s ndan etnik Rus nüfusun yan s ra Sivastopol deniz üssü nedeni ile stratejik öneme sahip. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, 2010 da Ukrayna devrik Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç le imzalad anlaflma çerçevesinde 2042 ye kadar askeri üssün varl n garanti alt na alm flt. Suriye de kimyasal maddelerin ç kar lmas nda yaflanan gecikmeye dolayl at fta bulunan Kaag, bu ülkeden BM Güvenlik Konseyi nin belirledi i takvime uyulmas gerekti inin önemine iflaret etti. Konsey in geçen y l ald karar gere i Suriye den hardal gaz gibi ciddi ölümcül olan gazlar n 31 Aral k 2013 e di er kimyasal stoklar n ise 5 fiubat 2014 e kadar ülkeden ç kar lmas gerekiyordu. Eyaletler ön flarts z çifte vatandafll k için harekete geçiyor BERL N (CHA)- A lmanya'da Türk gençlere çifte vatandafll k hakk - n belli bir yafla kadar tan yan opsiyon modelinin kald r lmas için üç eyalet harekete geçiyor. Opsiyon modelinin herhangi bir ön flart koflulmadan kald - r lmas n isteyen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Schleswig-Holstein eyaletleri Eyalet Temsilciler Meclisi nde (Bundesrat) inisiyatif bafllatacak. Federal hükümetin çifte vatandafll k hakk n koalisyon sözleflmesinde kabul etmesine ra men hala bir ad m atmamas eyaletleri harekete geçiriyor. Yefliller ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yönetti i Baden- Württemberg (BW),Rheinland-Pfalz ve Schleswig- Holstein eyaletleri, opsiyon modeli nin tamamen ve flarts z kald r lmas için inisiyatif bafllatacak. Üç eyalet Eyaletler Temsilciler Meclisi nde 7 Mart 2014 tarihinde ortak giriflimde bulunacaklar. "Opsiyon modelini devam ettirmek için mant kl bir sebep yok." diyen Schleswig-Holstein çiflleri Bakan Andreas Breitner (SPD), uygulaman n biran önce kald r lmas n istedi. Baden-Württemberg Uyum Bakan Bilkay Öney de konuyla ilgili yapt bir aç klamada opsiyon modelinin tamam yla kald r lmas n n sadece bu durumdan etkilenen kiflilerin yarar na olmayaca n söyledi. Öney, bu model kald r ld nda yasal olarak karmafl k ve maliyetli ifllemlere sahip olan eyalet idarelerinin yükünün de hafifletilece ini söyledi. Rheinland-Pfalz Uyum Bakan Irene Alt da, Federal çiflleri Bakanl n n haz rlad yasa tasla n elefltirdi. Alt, Opsiyon modeli, çiflleri Bakanl n n haz rlad gibi k smi olarak de il tamamen kald r lmal d r. Bunun için inisiyatif bafllat - yoruz." dedi. Federal çiflleri Bakan Thomas de Maizere, opsiyon modelini sadece Almanya da do an ve büyüyenler için mümkün k lmak istiyor. Burada do ma ve büyümeyi ise okul diplomas gibi farkl flartlara ba lamak istiyor. Eyaletlerin inisiyatifini memnuniyetle karfl lad n söyleyen federal milletvekili ve partisinin iç politika sözcüsü Volker Beck (Yefliller), "Opsiyon zorunlulu u ön flarts z ve yerine baflka alternatifler sürmeden tamamen kald r lmal. SPD koalisyon sözleflmesinde yapt hatay telafi etmek için bir flans daha elde etti." dedi. Koalisyon ortaklar SPD ve Birlik partileri CDU/CSU Almanya da do an yabanc gençlerin 23 yafl na kadar iki ülke vatandafll aras nda karar verme mecburiyeti getiren opsiyon modelini kald rmay kararlaflt rm flt. Fakat CDU lu çiflleri Bakan de Maizere nin Almanya da do ma flart na büyüme flart n da eklemesi SPD yi rahats z etmiflti. Opsiyon modelini kald ran yasa tasar s n n Nisan ay na kadar Meclis e gelmesi bekleniyor. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

7 Bakan fiimflek: Türkiye her zaman Libya halk n n yan nda olacakt r SMA L SERÇE ANKARA (CHA)- H ocal kasabas 26 fiubat 1992'de Ermeni kuvvetlerce bas ld ve 106's kad n, 83'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycanl Türk toplu olarak katledildi. Hocal katliam olarak insanl n tarihine ac harflerle yaz lan bu olay n y ldönümünde Gazi Üniversitesi ile Azerbaycan Büyükelçili i taraf ndan 'Sönmeyen Atefl Hocal ' adl program gerçeklefltirildi. Hocal katliam n n tüm belgeleri ve tan klar ile tüm dünyan n gözleri önünde ifllendi ine ve bu insanl k suçuna uluslararas toplumun sessiz kald na vurgu yap lan etkinlikte, Türk Dünyas Ö renci Temsilcilerinin Azerbaycan ziyareti ve Hocal kaçk nlar ile yap lm fl röportajlardan oluflan k sa film gösterimi yap ld. Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu nda düzenlenen anma etkinli ine Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Faig Bagirov, Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Ganire (Bas n -2567) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Paflayeva, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar, Bangladefl, Güney Sudan, Güney Afrika Bosna Hersek ve ran büyükelçileri, Türksoy Genel Sekreter Yard mc s F rat Purtafl, BBP Genel Baflkan Mustafa Destici ile çok say da ö retim üyesi ve ö renci kat ld. T.C. KEÇ ÖREN BELED YE BAfiKANLI I MAR VE fieh RC L K MÜDÜRLÜ Ü LAN Say : M.06.3.KEÇ.0-13/ Konu : Nolu Parselasyon Plan hk. Afla da konusu, mevkii, imar ada parsel numaras yaz l imar uygulamas na ait onama ifllemleri tamamlanarak Müdürlü ümüz ilan panosunda 21/02/2014 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile gözetimimizde ask ya ç kart lm flt r. KONUSU MEVK ONAY TAR H ada 1 nolu parseli kapsayan Atapark Mahallesi Keçiören Belediye Encümeni'nin Nolu Parselasyon Plan. 02/01/2014 tarih ve 13 say l karar, Ankara Büyükflehir Belediye Encümeni'nin 06/02/2014 tarih ve 329 say l karar ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin tarih 195 say l karar ile onaylanan, Çankaya lçesi ada 7 parseline iliflkin 1/5000 ölçekli naz m imar plan de iflikli i Baflkanl m z ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (Bas n -2448) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Yenimahalle lçesi, Alacaatl Mahallesi ada 1 ve 2 say l parseller ve ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 say l parsellerde (eski ada 12 say l parsel) Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin gün ve 332 say l karar ile onaylanan, 1/5000 ölçekli naz m imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu Baflkanl m z ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (Bas n -2474) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YE BAfiKANLI I MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi'nin gün ve 228 say l karar ile onaylanan," 1/5000 ölçekli Yenimahalle lçesi, Ball kuyumcu Mahallesi, 7 ada l'nolu parsele ait Naz m mar Plan De iflikli i" Baflkanl m z ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (Bas n -2452) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar SELÇUK KAPUC ANKARA (CHA)- M aliye Bakan Mehmet fiimflek, Türkiye nin her zaman oldu u gibi bundan sonra da Libya halk n n yan nda olaca- n belirterek, "Türkiye ve Libya aras ndaki siyasi anlamda mükemmel olan iliflkiler ayn zamanda ticarete ve yat r ma yans yacakt r." dedi. Libya Milli Günü, Sheraton Otel'de düzenlenen bir programda kutland. Etkinli e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, ve Maliye Bakan Mehmet fiimflek, Eski Bakan Kürflat Tüzmen ve milletvekilleri ile çok say da davetli kat ld. Programda konuflan Mehmet fiimflek, etkinli e kat lmaktan duydu u memnuniyeti dile getirerek, Libya devriminin sadece Libya halk için de il, bütün dünya için çok önemli bir kazan m oldu unu söyledi. Libya halk n n bugünlere ulaflmak için büyük mücadele verdi ini ifade eden Bakan fiimflek, Libya'da seçimlerle ifl bafl na gelmifl, millet için mücadele veren, baflar l, dürüst bir irade bulundu unu dile getirdi. ki ülke aras nda tarih boyunca sürdürülen gönül ba n n aynen devam edece ini dile getiren fiimflek, flöyle devam etti: " Her zaman Libya halk n n yan nda olan Türkiye, bundan sonra da ilelebet Libya halk n n yan nda olacakt r. Libya'n n derdi bizim derdimiz, Libya'n n sevinci bizim sevincimiz olacakt r. Önümüzdeki dönemde inflallah Libya yaflad ac - lar geride b rakacak, refah art racak ve tekrar bölgesinde önemli bir aktör olacakt r. TUZLA BELED YE BAfiKANLI INDAN HALE LANI Azerbaycan' n Da l k Karaba bölgesindeki Hocal kasabas nda 1992'de Ermenilerce gerçeklefltirilen toplu Türk katliam n n 22. y ldönümü nedeniyle Gazi Üniversitesinde anma program düzenlendi. Hocal katliam Gazi Üniversitesi nde an ld 1-Belediyemize ait tafl nmaz n kiralama ihalesi; 2886 Say l Devlet hale Kanunun 45. Maddesine göre, Belediyemiz Encümen Salonunda, Sal günü, Saat:14:00'da Aç k Teklif Usulüne Göre yap lacakt r. mar Tahmini hale hale hale S.NO. Pafta Ada Parsel Mahalle Miktar Adresi Durumu Bedel G.teminat Tarihi Saati Usulü TUZLA, AYDINTEPE MAHALLES, ÇMELER- AYDINLI GÜZERGAHINDAK fieh R PARKI Ç NDE BULUNAN YÜZME HAVUZU -SPA MERKEZ ,00 Aç k Ayd nl VE KAFETERYA TL+KDV 5.400,00 TL :00 Teklif 2- fiartnameler Belediyemiz Emlak ve stimlak Müdürlü ünden 150,00 TL karfl l nda sat n al nabilir. 3- haleye kat lmak isteyenlerin Belediyeye müracaat gerekmekte olup; fiirketlerin; fiah slar; a) fiartname Dosyas a)fiartname Dosyas b) mza sirküleri, b)nüfus cüzdan sureti, c) Ticaret odas belgesi, c)yerleflim Yeri Belgesi d) Geçici teminat. d)geçici teminat. Yukar da belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde haz r bulunmalar gerekmektedir. Belediye ihaleyi yap p yapmamakta serbesttir. lan olunur. (Bas n ) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar /7 GÜNCEL YAfiAM Aziz Kocao lu'nun babas son yolculu una u urland ABDULLAH BALCI TOKAT (CHA)- zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu'nun Tokat' n Erbaa ilçesinde vefat eden babas hsan Kocao lu (96), son yolculu una u urland. Erbaa'da y llar aras nda iki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Baflkanl 'na seçilen hsan Kocao lu, dün sabah saatlerinde hayat n kaybetti. Erbaa Devlet Hastanesini morguna kald r lan cenaze, sabah saatlerinde Ertu rul Gazi Mahallesi Atakent Konutlar 'ndaki evinin önüne getirildi. Buradaki törende, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, taziyeleri kabul etti. Kocao lu'nun cenazesi ard ndan Büyük Camii'ye getirildi. Aziz Kocao lu, burada babas n kaybetmelerinden dolay üzüntülü olduklar n ve son görevlerini yapmaya geldiklerini söyledi. KILIÇDARO LU VE B NAL YILDIRIM ÇELENK GÖNDERD Ö le namaz n n ard ndan k l nan cenaze namaz na, CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, zmir milletvekilleri Alaattin Yüksel, Hülya Güven, Samsun Milletvekili Ahmet hsan Kalkavan, Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ile MHP Tokat Milletvekili Reflat Do ru, Erbaa Kaymakam Abdulkadir Demir, Belediye baflkanlar, zmir Büyükflehir Belediyesi çal flanlar ve kalabal k bir vatandafl toplulu u kat ld. Cenazeye CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu ve AK Parti zmir Büyükflehir Belediye Baflkan aday Binali Y ld r m çelenk gönderdi. Erbaa Müftüsü Mehmet Ceylan' n k ld rd cenaze namaz nda helallik al nmas n n ard ndan hsan Kocao lu'nun cenazesi, fiehir Mezarl 'nda topra a verildi. fl kazalar ve meslek hastal klar n azaltacak proje bafllad ANKARA (CHA)- A vrupa Birli i Türkiye E itim ve Gençlik Programlar Merkezi Baflkanl (Türk Ulusal Ajans ) taraf ndan 2013 y l içerisinde kabul edilen ve toplam bütçesi 342 bin 820 Euro olan OHSAS Projesi nin 2015 Aral k ay nda tamamlanmas planlan yor. Projenin temel ç kt lar olan müfredat, uzaktan e itim portal, ifl sa l ve güvenli i e itim el kitab broflürler ve el ilanlar ile çal flanlar n ifl sa l ve güvenli i bilgi, beceri ve yeterliliklerinin artmas ve çal flanlar n iflyerlerindeki risklere karfl duyarl hale gelmesi hedefleniyor. Bu sayede ifl kazalar ve meslek hastal klar sonucu hayat n kaybeden ve ifl göremez hale gelen çal flan say lar nda azalma olaca bekleniyor. Proje ortaklar olan Anadolu Çal flanlar E itim Kültür ve Dayan flma Derne i, Turgut Özal Üniversitesi, Elektrik Üretim Afi ve BPM Proje Dan flmanl k, Romanya dan PROMAS, ngiltere den SKY Management ve Portekiz den PREVIFORM kurumlar n kat l m ile proje fiubat 2014 tarihinde bafllad. Temel amac meslek hastal klar ve ifl kazalar n n engellenebilmesi için iflyerlerinde olabilecek kaza ve etkilerden korunmak ve daha iyi çal flma ortam sa lamak. Sistemli bir flekilde tehlike ve risklere yönelik önlemlerin al nd bir yaklafl m olan OHSAS standartlar ve mesleki e itimde kalite güvence sistemine uygun haz rlanacak içerikleri; çal flanlar, iflverenler, sosyal ortaklar ve topluma indirgenmesi ve yayg nlaflt r lmas n sa lama ve bu konuda bilinç oluflturmak olarak belirlendi.

8 SA LIK /8 Ast m hastas ö renci Bakan dan yard m istedi ESK fieh R (CHA) O kudu u okulun fieker Fabrikas n n yan nda olmas nedeniyle kokusundan sürekli ast m krizleri geçiren lise ö rencisi, Milli E itim Bakan Prof. Dr. Nabi Avc dan yard m istedi. Yaflad s k nt lar anlatan ö renci, sürekli kriz geçirdi ini ve e itimine ara verdi ini söyledi. Baflka bir okula naklinin yap lmas n isteyen ö renciye Bakan Nabi Avc olumlu cevap verdi. Konuyla ilgilenece ini söyleyen Avc, ö rencinin dosyas n ald. Milli E itim Bakan Nabi Avc, 600 yatakl Eskiflehir Yunus Devlet Hastanesi nin temel atma törenine kat ld. Avc, burada bir ö renci ile sohbet etti. Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi ö rencisi layda Akça, Bakan Avc ya, ast m hastas oldu unu ve bu yüzden yaflad - s k nt lar anlatt. Okudu u lisenin Eskiflehir fieker Fabrikas n n yan nda olmas nedeniyle sürekli ast m krizleri geçirdi ini söyleyen Akça, bu nedenle s k s k hastaneye kald r ld n ve tedavi gördü ünü söyledi. Bakan Avc dan, okudu u okulun de ifltirilmesini isteyen Akça, bu konuda kendisinden yard m talebinde bulundu. Fil hastas 400 kiloluk kad n yetkililerden yard m bekliyor Kocaeli'nin Gebze ilçesine ba l Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Saliha Sat lm fl (44) fil hastal ile mücadele ediyor. 5 y lda 200 kilo alarak 400 kiloya ulaflan Saliha Sat lm fl yetkililerden yard m bekliyor. 'Kalitesiz uyku depresyona sebep olabilir' STANBUL (CHA) K ulak Burun Bo az ve Bafl Boyun Cerrahi Uzman Op. Dr. Bahad r Baykal, orta ve fliddetli apne varl nda depresyonun s k görülen bir belirti oldu unu söyledi. Baykal, uyku apnesinin kalp hastal ndan reflüye, cinsel fonksiyon bozuklu undan beyin kanamas na kadar pek çok hastal a neden oldu unu belirtti. Bahad r Baykal, uyku apnesi hakk nda, Uykuda nefes kesilmesi olarak tarif edilebilir, solunum ani olarak durur ve bir süre öyle kal r. Sonra büyük bir eforla tekrar nefes alma çabas na girer kifli. Bu durum uykuda o kadar s k tekrarlan r ki; kiflinin uykusu sürekli bölündü ünden ertesi gün yorgun kalkar. Yani s k nt l bir uyku durumu var öyle mi? Öncelikle flunun alt n çizelim; iyi bir gece uykusu bir lüks de il, zorunluluktur. Keflke uyku apnesi sadece s k nt l bir uyku durumu olsa, ama yap lan araflt rmalar, bu hastal n hayat tehdit eden bir duruma geldi ini göstermektedir. fleklinde konufltu. Gece nefes alamayan hastada oksijen düzeyi düflerken karbondioksit düzeyinin yükseldi ini kaydeden Baykal, Beyin adrenalin salg lar ve zamanla tansiyon yükselir, Kalp de bu durumdan Prostat kanseri Atina'da masaya yat r ld STANBUL (CHA) P rostat kanserinde yeni cerrahi yaklafl mlar geçti imiz günlerde Atina da gerçeklefltirilen kongrede ele al nd. Türkiye den kongreye kat lan tek Türk doktor olan Prostat Kanseri Derne i Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Tunç Özdemir, kongrede Avrupal hekimlere yeni yaklafl mlar n yan nda canl yay n ameliyat ile KOCAEL (CHA) F il hastal na 2004 y l nda yakalanan ve bir türlü kurtulamayan Saliha Sat lm fl' n hastal n n günden güne ilerlemesi hem ona hem de ona bakan k z na zor günler yaflat yor. Daha önce Kocaeli Üniversitesi, T p Fakültesi, Umut Tepe Hastanesi'nde bir ayl k tedavi gördü ünü söyleyen Sat lm fl, "Hastanede vücudumda ç kan mantarlar kuruttular, fakat daha sonra tekrar artt. Bu sefer de Göztepe'ye yat r ld m. Orada 20 gün tedavi gördüm, hastal m geçmeyince, Marmara Araflt rma Hastanesi'ne yat r ld m. Fil hastal teflhisini de orada koydular ama herhangi bir tedavi uygulanmad. Daha sonra Dar ca Farabi Hastanesi'ne yat rd lar ama uygulad klar tedavi hep ayn serum, ilaç, hava, ard ndan taburcu ediliyorum. En son Gebze Fatih Devlet Hastanesi ne öksürük yüzünden yat r ld m. Yine serum, ilaç, hava tedavisi uygulayarak geri gönderdiler. 5 ayd r ne banyo yapabiliyorum, ne de lavaboya gidebiliyorum. Bez kullan yorum, fakat onunda ücreti çok fazla yetifltiremiyorum. Lütfen yard m edin diyerek yetkililere seslendi. Kendisine yafl ndan beri k z n n bakt n söyleyen komflular "Yerinden kalkamad için Sat lm fl' n sürekli yard ma ihtiyac var. Bütün sorumlulu u 18 yafl ndaki k - z nda. Ona da yaz k oluyor. Biran önce tedavi edilip sa l na kavuflmas laz m. Böyle devam ederse kad n bu evin içinde ölüp gidecek diyerek yetkilileri göreve ça rd. Hiçbir flekilde bir yard m almad klar n belirten Sat lm fl, "Daha önceleri de çeflitli resmi kurumlara müracaat ettim. Sesimi duymad lar. 800 lira maaflla geçiyoruz. Eflimin ve k - z m n psikolojileri bozuldu. Yalvar - yorum yard m edin." dedi. alan nda gerçeklefltirdi i çal flmalar aktard. Prostat Kanserinde yeni cerrahi yaklafl mlar konu alan kongreye, Romanya, Polonya, talya, Almanya, Fransa, Bulgaristan, Yunanistan, Slovenya ve Çek Cumhuriyeti nden 100 e yak n hekim kat ld. Doç. Dr. Ahmet Tunç Özdemir, Özellikle erken evrede prostat kanserlerinin yakalanmas ve etkilenir ve ritm bozuklu u geliflebilir, bir müddet sonra kalp yetersizli i geliflir. Akci er genifllemesi sonras nda meydana gelen reflü de günlük hayatta s k karfl laflt m z bir sorun. Dengesiz hormon salg lanmas beyin kanamas na, damar t kan kl na yol açabilir. Felç ve kalp krizi riski artar. ifadelerini kulland. Baykal, uyku apnesinin belirtilerini de flöyle s ralad : Bu kifliler uyku bölünmesi yaflad ndan yorgun uyan rlar. Gün içinde bulduklar her an uyumak isterler, özellikle ifl yerinde ve direksiyon bafl nda uyumamak için mücadele veriyorsan z hemen uyku apnesi ile ilgilenen bir doktora baflvurun. Bunun d fl nda dikkat bozuklu u, unutkanl k ve konsantrasyon güçlü ü bafllam flt r. Özellikle orta ve fliddetli apne varl nda depresyon s k görülen bir belirtidir. Uyku apnesinin beklenen ömür süresini dörtte bir oran nda k saltt n aç klayan Baykal, Tedavi edilmeyen fliddetli uyku apnesi hastalar nda ise beklenen yaflam süresi senedir. Ölüm uyku apnesine ba l ortaya ç kan komplikasyonlardan dolay, kalp krizi, beyin kanamas vb. olmaktad r. dedi. bu erken teflhisin getirdi i tedavi olanaklar n n ele al nmas kongreye olan ilgiyi artt rd. dedi. Güncel ve modern tedavi yaklafl mlar n n çok yönlü olarak ele al nd n dile getiren Doç. Dr. Tunç Özdemir, dünyan n birçok ülkesinde baflar yla uygulanan ve Avrupa da da yayg nlaflmaya bafllanan HI- FU tedavisi ve sonuçlar n n detayl ca anlat ld n belirtti. "Çocu unuza davran fl modeli olun" ORDU (CHA) Ç ocuklar n yafl dönem özelliklerinin bilinmesi gerekti ini belirten Uzman Psikolog Zahit Dilcio lu, çocuklar küçümsememek gerekti ini, bizim için küçük olan bir fleyin onlar için çok büyük ve önemli olabilece ini vurgulad. Fatsa Özel Dolunay Koleji, düzenledi i konferans ile Uzman Psikolog Zahit Dilcio lu nu ö renci velileriyle buluflturdu. Fatsa Kültür Saray Salonu'nda gerçekleflen konferansa Dolunay Koleji velileri yo un ilgi gösterdi. Konferans veren Dilcio lu, dinleyicilere, baflar da aile faktörünü anlatt. Konferansta anne ve babalara tavsiyelerde bulunan Dilcio lu, Öncelikle çocuklarda hangi davran fl görmek istiyorsan z, o davran fl n modeli olun. dedi. Çocuklar n yafl dönem özelliklerinin bilinmesi gerekti ini, çocuklar küçümsememek gerekti ini ve bizim için küçük olan bir fleyin onlar için çok büyük ve önemli olabilece ini vurgulayan Dilcio lu, Çocu un iki ayr kab var. Bir kab n baba, di er kab n anne doldurabilir. Ne anne, baban n kab n doldurabilir ne de baba, annenin kab n doldurabilir. fiayet iki kaptan biri, flu veya bu nedenden dolay doldurulamazsa ileriki yafllarda bofl kalan kap daima olumsuzluklara sebebiyet verebilir. Çocuklar eve geldiklerinde huzurlu bir ortam buluyorlarsa, anne ve babalar n etraf nda dolanmalar gerginlik de il, nefle ve motivasyon sa l yorsa, çocuklar n performans artacakt r. Çocu un baflar l olmas nda sistemli ve düzenli çal flmas ve programl olmas ne kadar çok önemliyse aile içinde ev ortam nda çal flan ö rencinin anne-babas n n da hayatlar n bir programa ba lamalar ve çocuklar n n çal flma düzenini bu programa dahil etmeleri gereklidir. Çocuk ebeveyninin ö renmeye ve akademik baflar ya karfl olumsuz tutumunu okula yans t r. Çal flmalar aileleri taraf ndan desteklenmeyen ve baflar s zl klar ndan dolay elefltirilen çocuk, kendini de ersiz bir kifli olarak görür, kendini küçümser. dedi. Nermin Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. Ceylan Apt. No:24/B Akyurt Gök Ulubey Mah. Demirhendek Cad. No:46/A Siteler Alt nda Birlik ZÜBEYDE HANIM MAH.ATAKENT SOK.NO:5/A Alt nda Derman Koyunpazar Bak rc lar Sok. No:4 Samanpazar Alt nda Gökçe Camiatik Mah. Kantarc Sok. No:14 Ayafl Ayafl Dilek Su Hac kara Mah. Mevlevi Sok. No:7/B Beypazar Beypazar Ünsal Güvenlik Cad. No:95/15 A. Ayranc Çankaya Yeni Sena Dikmen Cad. No:303/A Dikmen Çankaya lke Bosna Hersek Cad. No:24/C Emek Çankaya Hürriyet K.Esat Cad. No:60/A K.Esat Çankaya Yeni Ümit Korkutreis Mah. Cihan Sok. No:20/A S hhiye Çankaya lk fiifa Cumhuriyet Mah. Baflak Sok. No:28/A Çubuk Çubuk U ur smetpafla Mah. Cumhuriyet Cad. No:59/A Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Küçükdeniz stasyon Mah.Alparslan Türkefl Sok.No:7/B Etimesgut Etimesgut Atakent Atakent Mah. 12. Cad. No:108/10 Elvankent Etimesgut Larende Eryaman Mah.Türkkonut Bloklar 262.Sok.Akcenter AVM No:5/68-69 Etimesgut Etimesgut Se menler Se menler Mah. Karanfil Cad. No:91/9-10 Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Sümer Medrese Mah. Pazar Sok. No:6 Haymana Haymana Yeni Mert fienyurt Mah. stasyon Cad. Hüseyin Sa rkaya Bulvar No:17 Kalecik Kalecik Kazan Atatürk Mah. 29 May s Cad. Öztürk 8 Apt. No:78/11 Kazan Kazan Mehmetçik Etlik Mah. Gn.Dr. Tevfik Sa lam Cad. No:140/B Etlik Keçiören Yeni Handan Yeni Etlik Cad. No:139/C Etlik Keçiören Yeni Asya P narbafl Mah. Asya Sok. No:45/B Keçiören Keçiören fian Aktepe Mah Cad. No:16/A Keçiören Keçiören Merve Akçay Mah. Ankara Cad. No:21/C K z lcahamam K z lcahamam Meltem Mehmet Ali Alt n Cad. No:84/A Akdere Mamak Nall han Alia a Mah. Bursa Cad. No:36 Nall han Nall han Özcan Zafer Mah. Menekfle Cad. No:6/11 Polatl Polatl Uzman Yunus Emre Mah. Yunus Emre Sok. No:8/13 Pursaklar Pursaklar Temelli ST KLAL MAH.HÜRR YET CAD.NO:30/B Sincan Bulut Tando an Mah. Zeki U ur Cad. No:5/C Sincan Sincan Atasu Atatürk Mah. 4. Sok. No:3/A Sincan Sincan Fatih Murat Fatih Mah. Kültür Sok. No:21/A Sincan-Fatih Sincan Melek Yeflilova Mah. Aziz Mahmut Hüdai Bulvar No:2/B fiereflikoçhisar fiereflikoçhisar Zeliha Güven Ümit Mah. Ümitkent Çarfl s No:4 Yenimahalle

9 SAÜ Teknokent, giriflimci ö rencileri teflvik ediyor TEKNOLOJ /9 Genç avukatlar dijital döneme haz r hale getiriliyor Sakarya Üniversitesi (SAÜ) SAKARYA Teknokent Afi, projelerini hayata geçirmek isteyen ö rencilere lojistik ve patent deste i ile ürünlerini uluslararas pazarlara sunma imkan sa l yor TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI (AA) BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA SAÜ Teknoket Afi Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, AA muhabirine yapt aç klamada, üniversite bünyesinde hizmet gösteren kuluçka merkezinin fikir sahibi giriflimcilerin projelerini hayata geçirmeleri için kuruldu unu söyledi. Özellikle üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü ö rencilerine önem verdiklerini kaydeden Engin, fikirlerini hayata geçirmek isteyenlere ilk olarak ortam ve lojistik destek sa lad klar n anlatt. Engin, fikirlerini projeye dönüfltürme aflamas ndaki giriflimcilere 6 ay süre verdiklerini belirterek, "Giriflimcilerden 6 ay hiçbir beklentimiz yok. Dolay s yla böyle bir program ilan na ç kt k, 'giriflim atölyesi' ad alt nda. Bu programlar n baflvurular hali haz rda devam ediyor. 28 fiubat'ta bitecek. Bununla ilgili bilgilendirme toplant s yapt k. Bu toplant ya 70'in üzerinde giriflimci fikre sahip insan kat ld. Kat lan ve e itim alan kiflilerin yüzde 25'i bizlere 'Evet, ben giriflimciyim. Giriflimci olmak istiyorum ve bunun için sizlere müracaat ediyorum' diyerek, baflvurular n gerçeklefltirdi" fleklinde konufltu. Fikir mülkiyetinin önemli oldu unu, Türkiye'nin önde gelen patent firmalar yla dan flmanl k sözleflmeleri imzalad klar na dikkati çeken Engin, bu noktada patent haz rlamak ve bununla ilgili birtak m masraflar n karfl lanmas noktas nda çekinceler yafland n kaydetti. Engin, üniversite bünyesinde kurulan patent destek ofisiyle patentleme say s nda patlama yaflad klar na iflaret ederek, "Geçen y l toplamda 13 patent baflvurusu ald k. Bunlar n 9 tanesinin resmi baflvurusunu tamamlayabildik. Bu y l ise henüz flubat ay nda olmam - za ra men 6 patent baflvurusu ald k yani insanlar m z n üzerinden mali külfeti biraz kald rd n zda ve bu süreçte kiflilere uzman destek sa lad - m zda flunu gördük ki patent almak çok da büyük sorun de il" ifadesini kulland. Türkiye'deki teknokentlerin üretti i patent say s n n 300 civar nda oldu unu dile getiren Engin, 5 ayda 13 ürün için patent baflvurusu ald klar n, bu durumun fikri mülkiyet hakk ndaki puantajlar art raca n söyledi. Teknokent bünyesindeki firmalar n birbirleriyle iletifliminin önemli oldu- una dikkati çeken Engin, firmalar n dünya pazar na kat lmalar n n önem tafl d n belirtti. "Teknokent bünyesindeki firmalar n birbirleriyle ve d flar daki firmalarla iletiflim halinde olmas n teflvik ediyoruz" diyen Engin, "Bünyemize kat lan firma, örne in ran menfleli veya hali haz rda sveç'te faaliyet gösteren firmayla iflbirli i yapmak istedi ini bildirdi. Biz kendilerine burada iki ofis verdik. Bu tür iflbirliklerini de teflvik ediyoruz" ifadesini kulland. Teknokent bünyesinde 84 ba ms z ofisleri bulundu unu aktaran Engin, doluluk oran n n yüzde 62 civar nda oldu unu, makine kimya endüstrisinde faaliyet gösteren 15 yeni firman n müracaatta bulundu unu sözlerine ekledi. SAMSUN (AA) S amsun Barosu Genç Avukatlarla letiflim Komisyonunca haz rlanan "Avukat 4.0- Avukatl kta Gelece in Uzman " projesiyle, mesle e yeni bafllayan genç avukatlara, gelece in teknolojilerine haz rlanmalar için e itim veriliyor. Samsun Barosu avukatlar ndan, proje koordinatörü Burhan Uyan, AA muhabirine yapt aç klamada, haz rlad - projeyle amaçlar n n, Samsun Barosu olarak ülke genelindeki genç avukatlar dijital ça a haz rlamak oldu unu söyledi. Projenin çok genifl kapsaml oldu unu belirten Uyan, flöyle konufltu: "Günümüz avukatlar olarak üçüncü dönemi yafl yoruz. lk dönemimiz, daktilo ve karbon ka d kullanarak dava haz rlamak, yaz flmalar yapmakt. kinci dönemde ise masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarla nokta vurufllu yaz c lardan ç kt lar alarak teknolojiyi kullan yorduk. Üçüncü dönemde yani günümüzde tablet bilgisayarlar kullan yoruz. Lazer yaz c lardan ç kt lar al - yor, sanal dünyay kullan yoruz. nternet ortam nda bile gece yar s dava açabiliyoruz Yak n bir gelecekte tamamen dijital, nano teknolojileri kullan ma geçece iz. Yeni nesil avukatlar olarak buna haz r olunmas gerekiyor. Haz rlanan proje de bunu kaps yor." Uyan, avukatl k mesle ine yeni bafllam fl genç bir avukat n teknolojik inovasyonlar ile avukatl k mesle inin kesiflti i ancak henüz alg lanamam fl yeni gri alanlar n neler olabilece i konusunda bilgi sahibi olmas n ve gelece e haz rl kl olmas n arzulad klar n kaydetti. Genç avukatlar n, önlerindeki mesleki hayata uzun vadeli bakmalar n sa laman n yolunun dünyay iyi alg layabilmek oldu unu vurgulayan Uyan, flunlar söyledi: "Projeyi önemsiyoruz. Gelecekte avukatl k mesle ine fayda sa layacak sosyal, teknolojik boflluklar belirlemek, avukatl k mesle inin sundu u tüm faydalar, hedef kitle yani bilimsel olarak kategorilere ayr lm fl avukatl k mesle inden yararlananlar ve yararlanma potansiyeli olanlar ile uyumlu olarak konumland rmak gerekiyor. Yeni gelifltirici fikirler için ilham alabilmek, Ar-Ge çal flmalar yapmak ve önceliklendirmek, böylece gelecekteki hukuk alan nda öncelikle hedeflerin, f rsatlar n ve ihtiyaçlar n haritas n ç karmay amaçl yoruz. Ayr ca uzun vadede ise mesle in hukuk hizmetlerinden yararlanan ve yararlanma potansiyeli olanlar n, bilimsel temellere göre tespit edilmifl kategorileri için uzmanlaflm fl avukatl k hizmetleri hakk nda en önemli kategorileri belirleyebilmeyi de amaçl yoruz." Burhan Uyan, ülke genelinde mesle inde ilk 7 y l n içinde olan yaklafl k 22 bin genç avukat bulundu una dikkati çekerek, sözlerini flöyle tamamlad : "Mesle imizi teslim edece- imiz, gelecekteki ortak çal - flaca m z genç meslektafllar - m z n, gelecekte ifllerini yaparken, mesle inin köklerini bilerek çal flmalar n sa lamak bizim sorumlulu umuzdur. Bu nedenle yeni nesil genç avukatlar m z n dijital döneme bugünden haz r olmalar n önemsiyoruz. Eskiflehir Barosu'nun daveti üzerine projeyi onlarla paylaflt k. Türkiye Barolar Birli i'nin de ilgi göstermesiyle projeyi orada da sunduk. Türkiye'de örnek olan projeyi bütün genç avukat arkadafllar m zla paylaflaca z." Soldan sa a 1. Ara s ra... Nobelyum elementinin simgesi Tan t m gösterisi... lgili Üye... leri sürülerek savunulan düflüncelerin en belli bafll olan... Bal koymaya yarayan küçük tekne (halk a z ) Koyun, kuzu vb. hayvanlar n ç kard ses... E ilmifl olan, e ik... Sö ütgillerden, sulak bölgelerde yetiflen, boyu baz türlerinde metreye de in ç kan, kerestesinden yararlan lan uzun boylu bir a aç stanbul iline ba l ilçelerden biri... Sanatç Eski Bulgar para birimi... Macun... letme ifli Derinden ve patlay c yank l gürültü... Ne ifli var? Ufuklar (eski)... Zaman zaman, ara s ra, tek tük (halk a z )... Toryum elementinin simgesi fiarap (eski)... Gülümsemesine yol açmak ri taneli bezelye... Kütahya iline ba l ilçelerden biri... Konuflan n önündeki iki uzakl ktan kendisine daha yak n olan Do aüstü varl klarla iliflki kurma sanat... Kiflilere verilen ilk ad, küçük ad... Herhangi bir fleyin veya vücudun üzerinde oluflan, biriken pislik Hileci... Ey, hey anlamlar nda bir seslenme sözü... Demir elementinin simgesi Anlama ifli, telakki... Usanç, bezginlik, tiksinti vb. duygular anlatan bir söz... nme Ebegümecigillerden, s cak ve l man yerlerde yetiflen bir bitki... D flar ç karma, d flar atma (eski)... A z bofllu unda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri bo umlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organ Büyük, yetiflkin, yafll, kart (halk a z )... Cimri... Olabilir ki, belki.. Yukar dan afla ya 1. Son derece kalabal k olmak... Özellikle Rumeli de seslenmek ve dikkati çekmek için kullan - lan bir söz (halk a z ) Muhabbet çiçe igillerden, 1,5 metre yüksekli inde, tohumlar ndan kandil ya, çiçeklerinden sar boya ç kar lan otsu bir bitki, rezede çiçe i... Klasik Türk müzi inde bir birleflik makam Çeliflkili ve tutars z iki cümleyi birbirine ba lamaya yarayan bir söz, amma, lakin... Avlayabilmek ifli Gam dizisinde si ile re aras ndaki ses... Gözde sar ya çalan kestane rengi... Atom numaras 50 olan, gümüfl beyazl nda, kolay ifllenebilen, yumuflak bir element (simgesi Sn) Genifl topraklar olan, sözü geçen, varl kl kimse... Kaynama (eski) Çok sinirli... Herhangi bir kuvvet alan nda, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçti i varsay lan güç çizgileri, seyelan Zaman n bölünemeyecek kadar k sa parças, lahza... Bir tarafa yat rma, e me (eski)... Bir kimseye veya bir fleye karfl afl r sevgi ve ba l l k duyan, vurgun, tutkun kimse Irkç... Ur... Tellür elementinin simgesi lgi... Ad n belirterek, ad n söyleyerek, ad n vererek... Biçimleri yap lacak ifle göre de iflen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç Postu, kaplan postu gibi çizgili bir tür Afrika zebras... Tah l tanelerinden, mercimek, bezelye vb. bakla türleri veya patates gibi birtak m yumrulardan özel yöntemlerle ç kar lan una benzer bir madde... Müzikal ses dizilerinde mi ile sol aras ndaki ses Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Nitelik... Disprosyum elementinin simgesi... Holmiyum elementinin simgesi Cüzzaml (halk a z )... Terbiyum elementinin simgesi... Bir suçu, bir kusuru veya bir hatay ba fllama Ça rmak... Davran fl, tav r Kuramsal (eski)... Herif olma durumu, herife yak fl r davran flta bulunma Orakla ekin biçme... Birlefliminde kireç olan veya kireci çok olan

10 YAfiAM VEDAT DEN ZL ANKARA (CHA)- T BMM Baflkan Cemil Çiçek, Ermenistan Devlet Baflkan Robert Koçaryan için Devlet baflkan dedi iniz pekala katil olabilir diyerek, Koçaryan n 22 y l önce yaflanan Hocal katliam ndan sorumlu oldu unu söyledi. Azerbaycan n Hocal ilçesinde 1992 y l nda gerçeklefltirilen ve resmi rakamlara göre 613, gayri resmi verilere göre 1300 sivilin katledildi i olay n y ldönümünde Ankara da Hocal fiehitleri An t aç ld. Ankara n n Keçiören ilçesindeki Azerbaycan Park nda bulunan an t n aç l fl na TBMM Meclis Baflkan ve Azerbaycan n Türkiye Büyükelçisi Faig Ba rov un yan s ra çok say da Azeri ve Türk yetkili kat ld. fiehitler için 1 dakikal k sayg /10 duruflu ve iki ülke milli marfllar n okunmas ndan ard ndan yap lan konuflmalarda 22 y l önce gerçeklefltirilen kanl bask n k nand. Meclis Baflkan Cemil Çiçek, Bugün hepimiz için ac bir gün diyerek bafllad konuflmas nda Bu katliam Da l k Karaba iflgal eden Ermenistan kuvvetlerin 366. Alay na mensup askerler yapt. Bu alay n komutan bugün Ermenistan devletini yönetiyor. Bunu herkesin bilmesi laz m. Bazen devlet baflkan dedikleriniz de pekala katil olabiliyor. Bunu da iyi bilmek laz m. fleklinde konufltu. Türkiye nin Azerbaycan ile s radan bir iliflkisinin olmad n n alt n çizen Çiçek, Bizim iliflimiz halktan halka, gönülden gönüle, kalpten kalbe bir kardefllik iliflkisidir. Devletten devlete iliflki bundan sonra gelir. Biz kardefliz. MEB tasar s protestosuna gazl polis müdahalesi BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Kan tedarik sistemi güçlendirildi EBUBEK R ATMA- CA ANKARA (CHA)- Azerbaycan n Hocal ilçesinde 1992 y l nda gerçeklefltirilen ve resmi rakamlara göre 613, gayri resmi verilere göre 1300 sivilin katledildi i olay n y ldönümünde Ankara da Hocal fiehitleri An t aç ld. TBMM Baflkan Çiçek: Devlet baflkan dedi iniz pekâlâ katil olabilir Dün kardefltik, bugün kardefliz, gelecekte de kardefl, hep kardefl olaca z. sözlerine yer verdi. Cemil Çiçek, ayr ca Hocal katliam n sorumlular n uluslar aras mahkemelerde hesap vermeleri gerekti ini kaydetti. "fieh TLER M Z N RUHUNA VER LEN EN BÜYÜK SAYGI" Azerbaycan n Türkiye Büyükelçisi Faig Ba rov, Hocal flehitleri an s na bir an t n aç lmas ndan duydu u memnuniyeti dile getirerek, Türkiye nin baflkenti Ankara n n önemli ilçelerinden birisinde bu an t n aç lmas, flehitlerimizin ruhuna verilen en büyük ihtiram ve sayg d r. fleklinde konufltu. Konuflmalar n ard ndan Ankara daki Hocal fiehitleri An t, dualar eflli inde aç ld. M illi E itim Bakanl (MEB) Yasa Tasar s n n geri çekilmesi için bugün ifl b rakan E itim ve Bilim flgörenleri Sendikas (E itim- fl) Meclis'e yürümek isteyince, polis engeliyle karfl laflt. Barikat n aç lmas için önce polise karanfil uzatan, ard ndan barikata yüklenen sendika üyelerine gazla müdahale edildi.k z lay Sakarya Caddesi nde toplanan sendika üyeleri, E itimden umudu kestim baba bana da gemicik al, E itim hakt r sat lamaz, Dershane bahane okullar satmak flahane pankartlar açt. Toplanan grup daha sonra Her yer rüflvet her yer yolsuzluk, H rs z var sloganlar eflli inde Meclis e do ru yürüyüfle bafllad. K z lay Selanik Caddesi giriflinde grubun önü Çevik Kuvvet ekipleri taraf ndan kesildi. Meclis e yürüyüfle izin verilmeyece ini belirten polis, bakanl k önünde de eylem oldu unu ve grubun bir süre beklemesini istedi. Yolun aç lmas n isteyen grup, polise karanfil verdi. Polisin anonsuna karfl l k, yürüyüfl için anons yapan grup, polis barikat na yüklendi. Kalkanlarla grubu geri itmeye çal flan polis, gazla sendika üyelerine müdahale etti. Gazdan etkilenen grup, geri çekilmek zorunda kald. Bir süre oturma eylemi yapan eylemciler, geri say m yapt ktan sonra barikata ikinci kez yüklendi. Çevik Kuvvet ekipleri grubu yine biber gaz yla püskürtmeye çal flt. Yaflanan arbede s ras nda baz eylemcilerin gazdan etkilendi i görüldü. Bir süre sonra polis barikat kald r ld. Sendika üyeleri buradan bakanl a yürüdü. YAS N KILIÇ ANKARA (CHA)- S a l k Bakanl ile Türk K z lay taraf ndan iki y l önce bafllat lan, 'Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi' projesi tamamland. Bakanl k, kan temin zincirinin güçlendirilmesi, kan ve kan ürünlerinin kalite güvencesinin sa lanmas için Güvenli Kan, Sa l kl Türkiye slogan ile 27 fiubat 2012 de projeye start vermiflti. Bugün, Sa l k Bakanl merkez binas nda yap lan de erlendirme toplant s yla söz konusu proje tamamland. Toplant ya Sa l k Bakanl Müsteflar Yard mc s Uzman Dr. Zafer Çukurova, Sa l k Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. rfan fiencan, Türk K - z lay yetkilileri ile projede görev alan uzmanlar kat ld. Program n aç l fl konuflmas n yapan Müsteflar Yard mc s Çukurova, Sa l k Bakanl olarak toplumun bütün kesimlerine kaliteli, adil ve eriflilebilir sa l k hizmeti sunmay prensip edindiklerini vurgulad. Bu do rultuda kan tedarik sisteminin bilimsel geliflmeler ve uluslararas standartlara uygun bir flekilde yürütülmesi için bu projeyi gelifltirdiklerini ifade etti. Kan tedarik sistemi ile ilgili düzenlemeleri, AB kriterlerinin kapsam nda güncellendi ini söyleyen Çukurova flunlar kaydetti: Güvenli kan tedariki ve izlenebilirli i baflta olmak üzere, teknik alt yap, personel ve uygulamalara yönelik düzenlemelerin güncellenmesi ve varsa aksayan yönlerin tespiti amac yla 27 fiubat 2012 ve 26 fiubat 2014 tarihleri aras nda AB destekli Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi uyguland. Türkiye Barolar Birli i, iktidar ve muhalefete 'hukuk' ça r s yapt AHMET fi NOFORO LU ANKARA (CHA)- T ürkiye Barolar Birli i (TBB) ' ktidar ve Muhalefete Aç k Ça r : Herkes çin Hukuk, Herkes çin Adalet' bafll alt nda bir aç klama yapt. TBB yapt aç klamada, Siyasi partilerin el ele verip hem kendileri hem 76 milyon yurttafl m z için hay rl bir ifl yapma, gizli tan kl kald rma, ses bantlar ve dijital verileri tek bafl na delil olmaktan ç karma, Anayasa de iflikli i yoluyla HSYK'y ba ms z ve tarafs z k lma zaman gelmifltir. dedi. Türkiye nin, demokrasi tarihinde asla unutamayaca bir alacakaranl k kufla ndan geçti inin belirtildi i yaz l aç klamada, Türkiye nin bu karanl ktan ancak herkes için hukuk, herkes için adalet anlay fl n n ülkeye kurumsal olarak yerlefltirilmesiyle ç kabilece i aç kt r. Bu ülkede, temel haklar, baflbakan n ve bakanlar n can yand nda ve yaln zca onlarla s n rl olarak hat rlanmamal d r. Türkiye Barolar Birli i olarak daha ayd nl k bir gelecek ad na de erlendirme ve önerilerimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. denildi. "KEND LER YLE LG L SES KYITLARINA SE DEMED KLER N BIRAKMIYOR" Son dönemde yap lan tart flmalara Türkiye Barolar Birli i Baflkan Metin Feyzio lu yapt aç klamada, Gizli tan kla, maddi delillerle desteklenmeyen montaj ses kay tlar yla, sahte dijital verilerle, emniyet ve savc l k çevrelerinden bas na s zd r lan yönlendirici 'bilgi'lerle, birbiriyle ilgisiz onlarca davan n içinden ç k lmaz flekilde birlefltirilmesiyle, keyfi tutuklama kararlar yla, önce aç klanan sonra gerekçesi yaz lmaya çal fl lan içi bofl, çeliflkili mahkumiyet kararlar yla hayatlar karart lan binlerce ailenin ve milyonlarca 'potansiyel suçlu' yurttafl n temel haklar görmezden geliniyor; 'ben orada de ildim' diye hayk ran yurttafllar n 'masumum' ç l klar, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, tafllaflm fl kalplere hiçbir anlam ifade etmiyor. Siyaset, yatak odalar na kurulan gizli kameralarla flekillendirilirken, bu görüntüleri siyasi malzeme yap p, 'neresi özel, genel hayat genel!' diyenler, kendileriyle ilgili oldu u iddia edilen ses kay tlar na ise demediklerini b rakm yor. Muhalefet de siyasetini maalesef bu kay tlar üzerine kuruyor. ifadelerini kulland. "TÜRK YE YURTTAfiIMIZ Ç N B R KABUSA DÖNÜfiÜYOR" Milyonlarca yurttafl n yurttafll n n, nüfus cüzdan ve TC kimlik numaras na sahip olmaya indirgendi ini öne süren Feyzio lu, Hukuki güvenli imiz, huzurumuz, gelece e güvenle bakma hakk m z elimizden al n yor. Sosyal adalet, sosyal güvenlik, al n terinin hakk, sigortas z, örgütsüz iflçiler, memurlar, ev kad nlar, esnaf, çiftçiler, orman köylüsü, yerli ve yabanc yat r mc için projeler üretme zorunlulu umuz ve daha niceleri, kimin kime neyle vurdu u belli olmayan bu ortamda bir türlü yerine getirilmiyor. nsan m z illüzyonlarla gerçe in ac mas zl aras na s k flt r l yor. Sonuçta dünyan n en güzel ülkesi Türkiye, yurttafllar m z için giderek yaflanmas daha zor bir hale, bir kabusa dönüfltürülüyor. Kabustan uyanman n vaktinin geldi ini ve yöntemini tüm siyasi partilere tebli etme görevi de yurttafla düflüyor." dedi. BU KT DAR MEfiRU YET N Y T RM fit R Bakanl k önünde toplanan grup ad na aç klamay E itim- fl Genel Baflkan Veli Demir yapt. Demir, konuflmas na eski MEB Bakan Hasan Ali Yücel in ölüm y ldönümünü anarak, bafllad. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile o lu Bilal Erdo an n ses kay tlar na de inen Demir, Bu siyasal iktidar art k, meflruiyetini yitirmifltir. Bu siyasal iktidar ve Bakanlar Kurulu yasa ç - karma yerine yapaca en onurlu ifl, en do ru ifl, hemen istifa etmektir. Bu kadar piflkinlik olmaz. Elbette ki biz kapitalizmin ve kardefli emperyalizmin pisliklerini biliyorduk. Y llarca bunu anlatt k. Ama bu kadar da oldu- unu, Baflbakan ve o lunun aras nda böyle bir paralel yap oldu unu ilk defa gördük. Hani Baflbakan diyor ya; paralel yap iflte bu paralel yap. dedi. Demir, Erdo an n ses kayd na da Bu yaland r. Ben böyle bir konuflma yapmad m. Bu bize yak flmaz. diyemedi ini, Burada kumpas var, flantaj var, montaj var. dedi ini söyledi. Ülkenin onurunun daha da afla düflürülmemesi gerekti ini belirtti. Yap lan aç klaman n ard ndan grup üyeleri olays z bir flekilde da ld.

11 Katar dan turizme dev yat r m DOHA (AA) - K atar Turizm daresi, 2030 y l na kadar turizme yapacaklar 45 milyar dolarl k yat r mla her y l 7 milyon yabanc turist çekmeyi planlad klar n aç klad. Katar yerel bas n nda ç kan habere göre, Katar Turizm daresi Baflkan sa bin Muhammed el Muhennedi, Doha da düzenlenen Yar n n dünyas nda turizm isimli konferansta yapt konuflmas nda, ülkesinin 2030 y l na kadar turizme yapaca 45 milyar dolarl k yat r mla her y l 7 milyon yabanc turist çekmeyi planlad n söyledi. Katar n turizme yo unlaflmas n n, altyap s n, turizm tesislerini ve hizmetlerini gelifltirmesini sa layaca n ifade eden Mühennedi nin, Katar, gurur duydu u kültürel miras yla, eflsiz evrensel bir nokta olarak otantik bir turizm deneyimi sunabilir diye konufltu u belirtildi. Mühennedi nin, Katar n y lda 7 milyon turizm a rlama hedefini Katar Turizm daresi nin bu konferansta aç klanan Ulusal Turizm Stratejisi nin köfletafl diye niteleyerek, Turizm, global köy dünyan n geçirdi i bu h zl de iflim karfl s nda petrol ve do algaza ba ml l m z azaltman n ilk ad m d r. Karbon sonras bir ekonomiye iyi haz rlanmal y z. Bu yüzden, ticaret, e lence ve turizm sektörü, henüz gün yüzüne ç kar lmam fl do al kaynaklar ifadelerini kulland kaydedildi. TUR ZM /11 Miniatürk e 1.5 saatte Türkiye turu Antik Ça dan Bizans a, Selçuklu dan Osmanl ya, 3 bin y ll k yaflanm fll n izlerini tafl yan eserlerin 1/25 ölçekli maketlerinin yer ald Miniatürk ü ziyaret edenler, 1,5 saatte Türkiye yi gezme imkan buluyor. STANBUL (AA) - F KR YE SUSAM UYAR - HALE LANI D YANET filer BAfiKANLI I DÖNER SERMAYE filetme MÜDÜRLÜ ÜNDEN D iyarbak r Ulu Cami den Sivas Divri i Ulu Cami ye, Safranbolu Evleri nden Nemrut Da kal nt lar na ve Çanakkale fiehitleri An t na kadar 126 eserin yer ald ve Orta Do u ile Arap ülkelerinin yan s ra Rusya, Almanya, Hollanda, Fransa, talya ve ngiltere den gelen turistlerin de yo un ilgi gösterdi i Miniatürk ü, y lda yaklafl k 800 bin kifli ziyaret ediyor. AA muhabirine bilgi veren iflletme müdürü Resul Erkan, Miniatürk ün, Türkiye nin dört bir taraf ndan 80 eserin maketiyle 2 May s 2003 te hizmete aç ld n söyledi. Eser say s n n günümüzde 126 ya yükseldi ini aktaran Erkan, Miniatürk ün aç ld günden bu yana çok geliflti ini belirtti. Erkan, fiu an Miniatürk, dünyan n iki numaral park haline geldi. Dünyada 18 Miniatürk park var, en son aç lan stanbul daki Miniatürk tür dedi. Y lda ortalama 800 bin ziyaretçi say s na ulaflt klar n ve bunun her geçen gün art n dile getiren Erkan, stanbul un turizm potansiyeli yükseldikçe Miniatürk e gelenlerin say s n n da fazlalaflt n kaydetti. Erkan, konuflmas n flöyle sürdürdü: Son y llarda ülkemizin geliflimine paralel olarak Miniatürk teki ziyaretçi say m z da yükseldi. fiu anda ziyaretçilerimizin yaklafl k yüzde 25 i yabanc. Orta Do u ve Arap ülkelerinden gelen daha çok oluyor. Ayr ca Rusya, Almanya, Hollanda, Fransa, talya ve ngiltere den de yo un flekilde Miniatürk e geliyorlar. Duyuldukça ziyaretçi say m z art yor. Miniatürk e geldi iniz zaman Türkiye nin dört bir taraf n gezmifl oluyorsunuz. Yaklafl k 1,5 saat zaman diliminde Ardahan dan Edirne ye kadar Türkiye yi görmüfl oluyorsunuz, tarihi eserlerini izleyebiliyorsunuz. Her eserin bafl nda bir tan t m maketimiz var. Tan t m kioskunda da o eserle ilgili 9 dilde bilgi al yorsunuz. Miniatürk ün sadece maket alan olmad n, insanlar n buraya geldiklerinde sabahtan akflama kadar vakit geçirebilecekleri bir sosyal mekanla karfl laflt na dikkati çeken Erkan, parkta, restoran, sosyal alanlar ve çocuk oyun parklar n n da bulundu unu söyledi. Erkan, ziyaretçilerin, parktaki gezilerinin ard ndan karadan ve havadan yap lan çekimlerle elde edilen görüntüleri, simülasyon olarak görebildi i 12 dakikal k stanbul, 14 dakikal k da Türkiye turu yapma f rsat bulabildi ini sözlerine ekledi. Türkiye nin ilk minyatür park olan Miniatürk, 2 May s 2003 te Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da kat ld törenle aç ld. Toplam 60 bin metrekare alan üzerine kurulan Miniatürk te, 15 bin metrekare maket alan, 40 bin metrekare yeflil ve aç k alan, 3 bin 500 metrekare kapal alan, 2 bin metrekare havuz ve suyolu yer al yor. Türkiye ve Osmanl co rafyas ndan seçilmifl eserlerin 1/25 ölçekli maketlerinin yer ald Miniatürk te, Resmi lanlar Ayasofya dan Selimiye ye, Rumeli Hisar ndan Galata Kulesi ne, Safranbolu Evleri nden Sümela Manast r na, Kubbet-üs Sahra dan Nemrut Da kal nt lar na kadar pek çok kültür ve medeniyetin izlerinin bir araya getiriliyor. Parkta, bugün art k yerlerinde olmayan Artemis Tap na, Halikarnas Mozolesi, Ecyad Kalesi gibi eserler de maketleri görülebiliyor. Anadolu ve çevresinde hüküm sürmüfl, izler b rakm fl her medeniyetin yer almas na özen gösterilen Minatürk ile Antik Ça dan Bizans a, Selçuklu dan Osmanl ya, 3 bin y ll k yaflanm fll n izleri Haliç k y s na tafl nd. Kendi içine kapal masals bir ortam yaratmay hedefleyen Miniatürk projesi, Anadolu, stanbul ve eski Osmanl co rafyas ndan eserlerin Mevlana Celaleddin-i Rumi Rubailer, Hikmet Burcundan fiiirler ile Vahib Ummi Halveti Divan- lahiyattan Seçmeler adl eserlerin bas m hizmet al m ifli 4734 say - l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t No : 2014 / darenin a ) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlup nar Bulvar No: 147/A Çankaya - ANKARA b ) Telefon - Faks Numaras : c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : 2. hale konusu hizmetin a ) Niteli i, Türü ve Miktar : Mevlana Celaleddin-i Rumi Rubailer (3.000 adet), Hikmet Burcundan fiiirler (3.000 adet) ile Vahib Ummi Halveti Divan- lahiyattan Seçmeler (5.000 adet) adl eserlerin bas m hizmet al m ifli. b ) Yap laca Yer : Yüklenicinin adresi c ) flin Süresi : flin süresi 60 (Altm fl) takvim günüdür. flin bafllang c : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 10 (On) gün içinde ifle bafllanacakt r. 3. halenin a ) Yap laca Yer : Diyanet flleri Baflkanl - Döner Sermaye flletme Müdürlü ü, hale Salonu b ) Tarihi - Saati : haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlene teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Ticaret ve Sanayi Odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren standart forma uygun belge, 4.3. Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler fl deneyim belgeleri: lk ilan tarihinden geriye do ru son befl y l içinde kabul ifllemleri tamamlanan ihale konusu ifl veya benzer ifllerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oran ndan az olmamak üzere, tek sözleflmeye iliflkin ifl deneyimini gösteren belgesi, Makine ve di er ekipmana iliflkin belgeler: hale konusu bas m ifli ile ilgili Teknik Kapasite Raporu. Sunulacak kapasite raporunun ihale tarihi itibariyle geçerli olmas zorunludur Bu ihalede benzer ifl olarak gazete, dergi kitap v.b bas m iflleri kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif, sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 (Otuz)Türk Liras karfl l - ayn adresten sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya, EKAP üzerinden E- mza ile indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyanet flleri Baflkanl - Döner Sermaye flletme Müdürlü ü, Üniversiteler Mah. Dumlup nar Bulvar No: 147/A Çankaya - ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 70 takvim günü olmal d r. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n-2516) (www.bik.gov.tr) oluflturdu u üç ana bölümde ele al nd. Bölümler küçük peyzaj düzenlemeleriyle birbirlerinden ayr l rken, süreklili i sa land, ziyaretçiyi yönlendiren bir gezi güzergah oluflturuldu. Antalya dünyan n en çok ziyaret edilen 3. ülkesi ANKARA (AA) - fienay ÜNAL - A ntalya, dünyan n en çok ziyaretçi çeken flehirleri s ralamas nda Londra ve Paris ten sonra üçüncü oldu. AA muhabirinin Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) taraf ndan haz rlanan 2013 Turizm Raporu ndan derledi i bilgilere göre, zengin turistik de erleri ve destinasyonlar yla Türkiye, her geçen gün dünya turizm liginde daha da yükseliyor. Antalya, dünya tuizm devleri s ralamas nda yaklafl k 12 milyon yabanc ziyaretçi say s yla Londra ve Paris in ard ndan üçüncü s raya yerleflti. stanbul da en çok ziyaretçi çeken ilk 10 flehir aras na girmeyi baflard. Asya ülkelerinden Bangkok, Singapur ve Hong Kong ise gelen turist say s na göre, stanbul dan ön s ralarda bulunuyor. stanbul u, uluslararas kitap fuarlar yla da turizmin y l boyunca canl tutuldu u Madrid, Dubai, Frankfurt, Seul, Roma ve New York izliyor. Öte yandan Türkiye nin de içinde yer ald Avrupa bölgesinde turizme hizmet veren tesislerin de yaklafl k 15 milyon yatak kapasitesi bulunuyor. Yataklar n ülke baz nda da l m nda Türkiye, Avrupa da talya ve spanya n n ard ndan 3. olurken onu Fransa ve Yunanistan takip ediyor. Tesislerde yap lan gecelemelerin a rl kl olarak yabanc ziyaretçiler taraf ndan gerçekleflti i ülkeler aras nda ise Yunanistan, Türkiye ve spanya ilk s rada yer al yor. Gecelemeler incelendi inde en fazla turist çeken ülkeler içinde bulunan Fransa, talya ve Almanya da ise yabanc lar taraf ndan yap lan gecelemelerin daha düflük oranlara sahip oldu u, gece konaklayanlar n ço unlu unu o ülke vatandafllar n n oluflturdu u görülüyor. Turist say s ve yatak kapasitesi aç s ndan da bu ülkelerin çok gerisinde kalan Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, H rvatistan, Güney K br s ve Malta gibi ülkelerde de toplam gecelemeler içinde yabanc gecelemelerin yüksek oluflu dikkat çekiyor.

12 B RLEfiM fi M LLETLER (AA) "5 K r k Kamera" belgesel filmi BM'de gösterildi yönetmenlerden mad Burnat' n da kat l m yla BM'de gösterildi. Uluslararas yar flmalardan ödül kazanan ve Oscar'a aday gösterilen belgesel film, srail iflgali alt ndaki Filistin halk n n günlük yaflamlar n ve çocuklar n silah sesleri ve asker gözetimi alt ndaki hayatlar n konu ediyor. Filmin BM 2014 Filistin Halk yla Dayan flma Y l " etkinlikleri kapsam nda, Filistin halk n n srail iflgali alt n- KÜLTÜR/SANAT /12 daki yaflamlar n anlatan "5 K - r k Kamera" adl belgesel film, Yeflilçam' n ekipmanlar genç sinemac lar yetifltirecek ANTALYA (AA) gösteriminin ard ndan diplomatlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve izleyicilerin sorular n yan tlayan Burnat, filmin, gösterildi i her ülkede önemli bir ilgi toplad n söyledi. Burnat, ABD ve Avrupa ülkelerinde yaflayan insanlar n Filistin sorununu çok duymalar na ra men yeteri kadar anlayamad n anlatarak, bu filmle iflgal edilen topraklardaki yaflam hissetmelerini amaçlad n dile getirdi. Filistin halk n n sorunlar n BM platformunda dile getirmifl olmaktan memnuniyet duydu unu da kaydeden Burnat, "Filistin halk n n yaflad sorunlar dünya ile paylaflmak istedim. dedi. GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali'nin fikir babas, yönetmen Behlül Dal ad na aç lan Sinema Müzesi'nde genç sinemac lar yetiflecek. sinem Sürgün nek Y l Düflüncelerinden ötürü insanlar n sürüldü ü günlerde, s ra Gomalak köyündeki bir ine- in özgürlü üne gelmifltir. fievket ve Cemile kendi halinde yaflayan,birbirlerini ve inekleri Sar - k z çok seven bir çifttir.bu çiftin hayatlar ineklerinin Atatürk büstünü k rmas yla birden bire içinden ç k lmaz bir hal al r. Bu olay n ç gibi büyüdü üne, hadisenin köy s n rlar n aflt na, flaflk nl k ve korkuyla flahit olurlar. Muhtar ndan, ihtiyar heyetine, bürokrat ndan, askerine herkes bir ine in pefline düfler. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Capital Gavras n deyifliyle, "Sermayenin kölesiyiz. Peki bizi kim özgür k lacak?" Kapital, para dünyas n n en gözden ç kar labilir hizmetkarlar ndan biriyken onun tart flmas z efendisi haline gelen Marc Tourneuil ün önlenemez yükseliflini konu al yor. Avrupa n n en büyük bankas Phenix Bank n yeni yönetim kurulu baflkan olunca, Tourneuil kurul üyelerine bir aç klama yapar: "Yeni Robin Hood benim! Yoksullardan çal p zenginlere vermeye devam edece iz!" H aflim flcan Mahallesi'nde iki katl tarihi konakta 4 ay önce hizmete giren Behlül Dal Sinema Müzesi'nde, yönetmenin kinci Dünya Savafl s ras nda yap lan kurmal kameras, Halit Refik'in vizörü, Turgut Ören'in film kopyalama makinesi, Safa Önal' n daktilosu, Adile Naflit, fiener fien, Ayflen Gruda gibi sanatç lar n imzalar - n n yer ald dublaj masas, kömürle çal flan sinema gösterim makineleri, kamera objektifleri gibi birçok ekipman sergileniyor. Müze Müdürü Hatice Ural Kavgac, AA muhabirine yapt aç klamada, sinema müzesinin Alt n Portakal Film Festivali'nin 50'nci y l n taçland rmak için kuruldu unu söyledi. Behlül Dal' n arflivinden ç kar lan ve Türk sinemas na emek vermifl pek çok kiflinin kulland ekipmanlar n sergilendi i müzeyi 5 Ekim'de açt klar n ifade eden Kavgac, müzeyi aç ld günden bu yana yaklafl k 3 bin 500 kiflinin ziyaret etti ini bildirdi. Kavgac, müzeyi ziyaret edenlerin, Yeflilçam'da geçmiflten bugüne kullan lan sinema ekipmanlar n yak ndan görme flans bulduklar na de inerek, flöyle konufltu: "Adile Naflit, fiener fien, Ayflen Gruda gibi sanatç lar n imzalar n n yer ald dublaj masas büyük be eni topluyor. O dönem filmler sessiz çekildi i için efektler sonradan d flar dan ekleniyordu. Seslendirme için gerekli bütün materyaller sergileniyor. Safa Önal' n 400 senaryosunu yazd daktilo ve patenti Türklere ait nadir ürünlerden olan Turgut Ören'in film kopyalama makinesi sinema severlerden büyük ilgi görüyor." Müzede ayr ca Alt n Portakal Film Festivali'nin 50 y l n n foto raflar ve ödül alan filmlerin afifllerinin sergilendi ini anlatan Kavgac, müzeyi gezenlerin Türk sinema tarihinin nereden nereye geldi ine tan kl k ettiklerini ifade etti. Kavgac, müzede film okur yazarl, senaryo, görüntü, fl k e itimleri gibi atölye çal flmalar na bafllayacaklar n belirterek, "Antalya'da bilinçli bir sinema kitlesi oluflturmay amaçl yoruz. Bu anlamda e itimlerimize bafllay p daha sonra ço altaca z. Antalya'n n 50 y ll k sinema geçmifli var, genç sinemac lar yetifltirmek istiyoruz" diye konufltu. BEHLÜL DAL K MD R? Antalya Film Festivali düflüncesini ortaya atan ve 1964 y l nda dönemin Antalya Belediye Baflkan Avni Tolunay ile hayata geçirilmesini sa layan Behlül Dal, 300'e yaklaflan filmiyle yurt içi ve yurt d fl nda 30'a yak n ödül ald. Behlül Dal, Alt n Portakal Festivali k sa metraj dal nda kazand 8 Alt n Portakal Ödülü ile "En Fazla Alt n Portakal Kazanan Yönetmen" unvan n halen koruyor. nkara Lone Survivor Amerikan tarihinde ki en büyük yenilgilerden biri olan 'Operasyon Redwing'te hayatta kalan tek kifli Marcus Luttrell' n ola- and fl hikâyesi... Amerikan Ordusu'na ait ve tak m lideri Marcus Luttrell olan bir SEAL komando birli inin 2005 y l nda Afganistan daki bir terörist liderini öldürmek için ç kt klar görevde Taliban taraf ndan pusuya düflürüldükten sonra hayatta kalma mücadelelerini anlat yor. Mandela: Long Walk to Freedom Dünyaya ilham vermifl, bir liderin etkileyici gerçek hayat hikayesi. Filmde Nelson Mandela y Idris Elba oynuyor. 5 Aral k 2013 tarihinde hayata gözlerini yuman, Güney Afrika n n efsaneleflen özgürlük savunucusu Nelson Mandela n n yaflam n kronolojik biçimde takip eden film, Mandela n n bir taflra kasabas ndaki çocuklu undan bafllayarak, Güney Afrika n n demokratik seçimlerle ifl bafl na gelen ilk baflkan olmas na kadar geçen sürecini sinemaya tafl yor.

13 Baflkan Gökçek OST M li sanayicilerle bulufltu OST M li sanayicilerle bir araya gelen Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ifline yarayabilecek her türlü teknolojik üretim için destek sözü verdi. Gökçek, OST M li sanayicilerin otobüs teleferik, golf arabalar, rolly coaster üretimine yo- unlaflmalar n istedi. Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz O ST M fl ve Finans Merkezi Lale Restoran da yap lan kahvalt l toplant da öncelikle ülke gündemine iliflkin de erlendirmeler yapan Baflkan Gökçek, son zamanlarda bir ayakkab kutusu alg s oluflturarak, faiz lobisinin katrilyonlar al p götürdü ünü vurgulad. 17 Aral k sürecinde ülkenin borsada 120 katrilyon, faiz art fllar yla devlet kasas ndan 70 katrilyon kaybetti ine dikkat çeken Baflkan Gökçek, dolar ve faizlerdeki art fl ile kutuya bak denilerek yap lan soygunun 300 katrilyon liray buldu unu belirtti. Sadece savunma sanayinden Ankara ya 2 y lda kalacak paran n 6 milyar dolar olaca n n alt n çizen Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: Bu para yurtd fl na gitsin isteniyor. Ülkenin kalk nmas ndan rahats zlar. Gezide o kadar belli oldu ki? Taksim platformu diye bir grup ç kt talepleri s ralad. Talepleri, bo az yapma, köprüyü yapma, havaalan yapma, nükleer santrali yapma. Bunlar n ne alakas vard parkla? Havaalan dünyan n üç numaras oluyor. ngilizler ve Almanlar bundan inan lmaz rahats z oldu. Bütün dünyada ad n demokratik devrim koyduklar olaylar tatbik ediyorlar. Eskiden orduya darbe yapt r rlarm fl, ordu elden ç k nca halk soka a döküyorlar. Ama sadece ülkemizde baflar l olamad lar. Bu nedenlerle yerel seçimlerin genel seçimler hükmünde oldu una vurgu yapan Baflkan Gökçek, AK Parti hükümetinin gitmesi halinde koalisyon döneminin bafllayaca n ve bunun da yeniden istikrars zl k, yeniden ekonominin çökmesi anlam na geldi ini dile getirdi. Baflkan Gökçek, kat l mc lardan çocuklar n n gelece i için AK Parti ye oy vermelerini istedi. OST M sanayicilerine yönelik konuflmas na ise her zaman sanayinin ve ticaretin yan nda olamaya çal flt n söyleyerek bafllayan Baflkan Gökçek, Bir dönem organize sanayi bölgeleri ile aram zda yetki karmaflas nedeni ile bir s k nt oldu, ama ben yenilgiyi kabul ettim. Öyle kolay kolay yenildi imi de kabul etmem ama ettim. Çünkü netice olarak Ankara kaybedecekti. Yüzümüzü yeniden OST M e döndük ve hizmet etmeye bafllad k. Sizin isteyip de bizim vermedi imiz yok. Elimizden gelen gayreti sarf ettik. Baflta Baflkan Orhan bey olmak üzere teklifleri karfl lamak için çal flt k diye konufltu. OST M in baflar s n Ankara n n baflar s, iflsizli e karfl mücadelenin baflar s olarak de erlendiren Baflkan Gökçek, Ankara da iflsizli in olmad n, iflini be enmeyenin çok oldu unu söyledi. Bu sözleriyle salondan büyük alk fl alan Baflkan Gökçek, flunlar kaydetti: lan as yorsunuz, iflçi bulam yorsunuz. Ben buradan bir fley hat rlatmak istiyorum. BELTEK kurslar m zdan yeterince yararlanm yorsunuz. Gazi Üniversitesi BELTEK kurslar bofla gitmesin. Hangi ara eleman istiyorsan z ve ifl garantisi veriyorsan z bu kayna kullan n. Siz isteyin, BELTEK te ara eleman olarak hangi alanda istiyorsan z yetifltirme imkan - m z var. Ankara ya yeni yap lacak metrolarda vagon üretiminde yüzde 51 yerli flart getirildi ini an msatan Baflkan Gökçek, OST M lilerin trambus önerisini, sürekli artan araç say s ve merkezde yaflanan y lma nedeniyle pek düflünmediklerini ancak yeni bir proje olarak otobüs teleferikler üzerinde çal flt klar n belirtti. OST M li sanayicinin kiflilik bu teleferikler üzerine yo unlaflmas n öneren Baflkan Gökçek, Bu otobüs teleferik iflini sizinle gelifltirelim. 5 sene içinde kaç km yapabiliyorsan z otobüs teleferikler yapal m. Belli güzergahlar aras nda temin edelim. Sonra da bu teknolojiyi dünyaya satal m. Fikri bizden ç kt ama bak n stanbul bo az na da teleferik düflünüyorlar. H zla yay l yor. Bu manada sizden çok ciddi destek bekliyorum diye konufltu. Sanayicilere Teknolojik olarak kullanaca m z ne varsa incelemeye, kullanmaya haz r z mesaj veren Baflkan Gökçek, yap m h zla süren, ilk y l 5 milyon ikinci y l 10 milyon ziyaretçi beklenen Ankapark için yerli üretim koflullar n zorlad klar n ama sanayicilerden pek olumlu dönüfl almad n söyledi. 5 y l içinde 3-4 tane büyük rolly coaster almak istedi ini ve ayr ca parkta kullan - lacak golf arabalar na ihtiyaç oldu unu dile getiren Baflkan Gökçek, OST M de yap ls n, para Ankara da kals n dedi. Bu iflbirli i projelerinin daha rahat yürütülebilmesi için yasal bir düzenleme yap labilece ini dile getiren Baflkan Gökçek, Belediyelerin Organize Sanayi Bölgeleri ile direkt ihalesiz ifl yapabilmesi için kanuna madde eklenebilir. Bu konuda el ele verip Baflbakan m zdan, milletvekillerimizden ricada A nkara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Baflkent in dört bir yan nda düzenlenen Han mlar Matinesi bu kez fiereflikoçhisar da, Ku u Dü ün Salonu nda gerçeklefltirildi. fiereflikoçhisarl han mlar, sevilen sanatç P nar Dilfleker in flark lar yla, Han mlar Matinesinde cofltu. Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in efli Nevin Gökçek in de kat ld etkinlikte, P nar Dilfleker in hareketli flark lar na, türkülerine efllik eden bayanlar, art k klasikleflen Ankara n n Ba lar n n yan s ra, Gülüm Benim, Hadi hadi hadi gibi son günlerin sevilen flark lar yla hem dans ederek halay çektiler hem de streslerini atarak gönüllerince e lendiler. Tüm etkinliklere kat larak Baflkentli han mlar n her zaman yan nda olan Nevin Gökçek ise fiereflikoçhisarl kad nlara seslenerek, flöyle konufltu: Kad nlar kendilerine daha çok zaman ay rmal. Büyükflehir Belediyesi han mlar için böyle pek çok etkinlik düzenliyor. Söz veriyoruz, bulunabiliriz diye konufltu. Sanayicilerin heyecanla bekledi i fuar alan n bu y l içinde bitirmeyi hedeflediklerini yineleyen Baflkan Gökçek, aç klamalar na flöyle devam etti: Size alternatif yollar açt k, 1695 sokak diye geçen yolun ad n Bat Bulvar yapt k. 5 alt üst geçit yapt k. Sizin için çok ciddi bir alternatif yol oldu. Biraz önce Baflkan Orhan Bey rica etti, ben de Büyükflehir Belediye Meclisi ne teklif olarak sunaca m. Baflkan, Ostim deki üst geçide OST M lilerin çok de er verdi i, hayat n kaybeden Eftal day n n ad n koyal m dedi. Memnuniyetle. nflallah bu geçide Eftal day ad - n koyal m. Sanayicileri Malazgirt Bulvar (ODTÜ Yolu) aç l fl na da davet eden Baflkan Gökçek, konuflmas n sanayicilere bol kazanç dilekleriyle bitirdi. OST M Baflkan Orhan Ayd n da konuflmas nda Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in OST M e çok büyük katk lar oldu unu vurgulad. lk seçildi i dönem birlikte OST M deki kel tepeye geldiklerini hat rlatan Ayd n, flöyle konufltu: Baflkan o zaman Ankara Büyükflehir Belediyesi tüm teknik adamlar, fen iflleri, imar baflkanl ile OST M ne istiyorsa yapacak talimat verdi ve OST M bir ad m daha büyüdü. mar planlar n de ifltirdik, yollar m z asfaltland. Büyük emekleri geçti say n Baflkan m z n. Son y llarda da organize sanayi bölgesi olmam z nedeniyle baz ihtiyaçlar m z karfl layamad k, yine Büyükflehir e ihtiyaç duyduk. Son 2 y lda bütün yollar, bütün kanal sistemleri, su sistemleri, trafik nedeniyle oluflan s k nt lar kald r mlar bir protokol ile elden geçti. OST M yeni bir flekil ald. Alt yap m z Büyükflehir Belediyesi tamamlad, bitirdi. Bu nedenlerle Büyükflehir Belediye Baflkan m za ve tüm ekibine tüm OST Mliler ad na yürekten teflekkürlerimi sunuyorum. Baflkan m za verdi imiz söz çerçevesinde istihdam artt, üretim artt, trafik sorunu çözüldü. Daha nitelikli ürünler üretece iz. Baflkan Gökçek, program n sonunda OST M fl ve Finans Merkezi ndeki bir restoran n da aç l fl n gerçeklefltirerek, esnafa bol kazanç diledi. fiereflikoçhisar da matine coflkusu han mlar için ihtiyaçlar olan büyük bir salon yap lacak. Han mlar Lokali ve Aile Yaflam Merkezi ile çok daha rahat edeceksiniz. Ben fiereflikoçhisar a çok s k geliyorum. Ankara buraya uzak gibi görünüyor ama inan n gönülde çok yak ns n z. ANKARA/13 Yenimahalleli flehit ve gazilere madalya Y enimahalle Kaymakaml taraf ndan 3 flehit yak n ve 4 gaziye devlet övünç madalyas, berat ve rozet takdim edildi. Törene, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar da kat ld. Duygusal anlar n yafland törene Yenimahalle Kaymakam Mustafa Dündar, Kara Havac l k Komutan Tümgeneral Hamza Koçyi- it, 4. Kolordu Komutanl Gazi Yak nlar fiube Müdürü Yalç n Ar ca, Yenimahalle lçe Emniyet Müdürü Tolga Ali Usta, Yenimahalle lçe Jandarma Komutan Vekili Üste men Ramazan Uyan k, Yenimahalle Malmüdürü Numan Demirpençe, flehit yak nlar ve gaziler kat ld. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n duyguland törende, uzun süre sessizlik hakim oldu. Sözün bitti i yer diye konuflmas na bafllayan Yaflar, Bu ac y yaflayan bilir. Ben de sizlerle ac n z paylafl yorum. Hepinize Allah tan sab r ve bafl sa l diliyorum. Bugünleri flehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Ülke savunmas nda canlar n ortaya koyarak hayat n kaybeden flehitlerimizin ailelerine ve bedenlerini feda eden gazilerimize destek olmak görevimizdir. Her zaman yan n zday z. Gönül isterdi ki tüm dünyada bar fl hakim olsun dedi. GEZ C ANAOKULU Mamak sokaklar nda M amak Belediyesi, çeflitli sebeplerden dolay okul öncesi e itime kat - lamayan 3-6 yafl gurubu miniklere gezici anaokulunda e itim veriyor. Avrupa Birli i projesi olarak bafllayan gezici anaokulu uygulamas, projenin sona ermesinden sonra do rudan Mamak Belediyesi taraf ndan devam ettiriliyor. Anaokulunda bulunan her imkan n sunuldu u otobüs içerisinde çocuklar ö retmenleri eflli inde e lenerek ö reniyor. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Anaokuluna gitme imkan bulamayan ö rencileri gezici anaokulu ile tan flt r yoruz. Bu projeyi dezavantajl bölgelerimizdeki çocuklara okul öncesi e itimi götürmek için iki sene önce bafllatt k. Otobüsün içerisinde bir anaokulunda verilen bütün e itimler veriliyor. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Gezici anaokulunda, bir çocuk geliflim ve ana okul ö retmeni ve iki stajyer ö retmen çal fl yor dedi. Gezici anaokulu Mamak ta sekiz mahalleye ulafl yor. Sabah 08:30 da bafllayan e itimler akflam 18:00 a kadar devam ediyor. Yaklafl k 300 ö rencinin faydaland gezici anaokulu uygulamas Mamakl lar aras nda da büyük bir memnuniyetle karfl lan - yor.

14 /14 Mardin'de Suriyeli çocuklar için okul aç ld E T M MARD N (AA) Ü lkelerindeki iç savafltan kaçarak Mardin'e s nan Suriyeli ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise ça ndaki çocuklar n n e itim görece i okulun aç l fl yap ld. Uluslararas fiefkat Derne i, Kuveyt merkezli Uluslararas Rahme Cemiyeti ve Bünyan Derne i'nce yürütülen çal flmalar ile Mardin Valili i'nin katk lar yla kentteki Suriyeli çocuklar için e itim merkezi hizmete girdi. Saraço lu Mahallesi'nde "Uluslararas fiefkat Derne i Suriyeliler Kültür E itim Merkezi" adl okulun hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törende konuflan Vali Ahmet Cengiz, Mardin'in Nusaybin ve Midyat ilçelerinde bulunan kamplarda ve il genelinde 50 binden fazla Suriyelinin yaflad n söyledi. "Birer fert ve devletin valisi olarak Suriyeli kardefllerimize sahip ç kmay kendimize görev addediyoruz" diyen Vali Cengiz, flöyle konufltu: "Devletimizin imkanlar ölçüsünde Suriyeli kardefllerimizle gece, gündüz beraber olmaya çal fl yoruz. Bu okulun Suriyeli kardefllerimize hay rl ve u urlu olmas n temenni ediyorum. Bu dram n bir an önce bitmesini, kardefllerimizin, sevdikleriyle birlikte yurtlar na, evlerine geri dönmelerini temenni ediyor ve dua ediyorum." Uluslararas fiefkat Derne i Genel Baflkan Mehmet Mazi ise Uluslararas fiefkat Derne i'nin Kuveyt merkezli Uluslararas Rahme Derne i'yle ortak yürüttü ü çal flmalar neticesinde Türkiye'de bulunan Suriyeli çocuklar n e itim görmeye bafllad 6 okulu hizmete soktuklar n söyledi. Uluslararas Rahme Derne i Baflkan Bedr Burahme de okulun aç l fl n n Kuveyt'in Ba ms zl k Günü'ne denk gelmesinin kendileri aç s ndan çok büyük bir anlam ifade etti ini, bu önemli günde Türk halk na ve Türkiye'deki Suriyeli misafirlere Kuveyt Emiri fieyh Ahmed Sabah Cebir El Sabah' n selam n getirdi ini kaydetti. Aç l flta Suriyeli ö renciler, Kur'an- Kerim okuduktan sonra ülkelerinde yaflanan dram anlatan tiyatro oyunu sahneledi. Vali Cengiz, Uluslararas Rahme Derne i Baflkan Burahme, El Bunyen Hamlesi temsilcileri Yusuf El Kindi ve Jasim El Foderi'ye çal flmalar ndan dolay plaket verdi. Uluslararas fiefkat Derne i Suriyeliler Kültür E itim Merkezi'nde 30 derslikte 360 ö rencinin e itim görece i bildirildi. At l köy okullar, kültür merkezi oldu BARTIN (AA) A masra ilçesinde at l durumdaki 10 köy ilkokulu, kaymakaml k taraf ndan köylülerin de iflbirli- iyle kültür merkezine dönüfltürüldü. Amasra Kaymakaml Köylere Hizmet Götürme Birli ince ilçede 1940 ve 1970'li y llar aras nda yap lan ancak tafl mal e itim sistemine geçilmesinden dolay at l durumda kalan köy okullar - n n kültür merkezine dönüfltürülmesi için çal flma bafllat ld. Uzun y llar kullan lmad için çat - lar nda, duvarlar nda hasar oluflan, pencereleri k r lan metruk 10 okul, köy sakinlerinin her türlü toplant lar n yapabildi i, çeflitli kurslar düzenleyebildi i, kütüphanelerinde kitap okuyabildi i ve köy kad nlar n n aflure günü, kermes olarak kullanabildi i birer kültür merkezi haline dönüfltürüldü. Amasra Kaymakam Mehmet Y ld z, AA muhabirine yapt aç klamada, tafl - mal e itime geçilmesinden ard ndan birçok okulun at l durumda kald n ancak kaymakaml k olarak bu duruma raz kalamad klar n söyledi. Bursa'da "Okullarda fienlik Var'' Projesi'' BURSA (AA) Bursa Valili i ile Roman Dernekleri Federasyonunun yürüttü ü "Okullarda fienlik Var'' Projesi kapsam nda 140 ö renciye, vurmal çalg ile ba lama da t ld. Vali Münir Karalo lu, projenin yürütüldü ü Üstün Üründül lk ve Orta Okulu'nda düzenlenen da t m töreninde yapt konuflmada, çocuklar n okul d fl nda da kendilerini gelifltirecek u rafllar içinde olmas n istediklerini söyledi. Roman çocuklar n müzi e ve enstrüman çalmaya yatk n oldu unu ifade eden Karalo lu, "Daha önce okula gelmeyen 4 ö rencinin projeyle birlikte e itime döndü ünü ö rendik. Bu da bu projenin flimdiden baflar ya ulaflt n gösteriyor. Bizim amac m z bu projeyle e itimli iyi insanlar yetifltirmek" dedi. Bursa Roman Dernekleri Federasyonu Baflkan Efkan Özçimen ise okulda 250 çocu un müzikle u raflt n dile getirerek, "Daha fazla çocu umuzu müzik anlam nda e itmek istiyoruz. Hedefimiz 500 çocu a müzik e itimi vermek. 500 çocukla ritm konseri verip bu alanda Guinness Rekorlar Kitab 'na girmeyi de amaçl yoruz. Bize destek olan herkese teflekkür ediyorum" diye konufltu.

15 Befliktafl ile Medical Park Antalyaspor 38. randevuda STANBUL - (AA) B efliktafl ile Medical Park Antalyaspor, bugün yapacaklar maçla birlikte lig tarihinde 38. kez karfl karfl ya gelecek. ki tak m aras nda ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de stanbul'da yap lan ve Befliktafl' n 6-0 üstünlü üyle sona eren maçla bafllad. O tarihten bu yana yap lan 37 lig maç n n 26's n Befliktafl, 4'ünü Medical Park Antalyaspor kazand, 7 karfl laflmada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramad. Siyah-beyazl lar n att klar 81 gole karfl l k, k rm z -beyazl lar 33 gol kaydedebildi. Sezonun ilk yar s nda Antalya'da yap lan maç ev sahibi ekip 2-0 kazand. Rakibiyle Süper Lig'de yapt son 12 karfl laflmadan 11'ini kazanan Befliktafl, Medical Park Antalyaspor karfl s nda ilk yar da ald ma lubiyetle 20 maç sonra yenilgi yüzü gördü. Medical Park Antalyaspor'a sezonunun ikinci yar s nda, 3 May s 1998'de stanbul'- da yap lan maçta 1-0 ma lup olan Befliktafl, daha sonra oynad 20 lig maç n n 17'sini kazan p, 3'ünde berabere kalm flt. Sezonun ilk yar s nda Antalya'da yap lan maç 2-0 kazanan ev sahibi ekip, rakibi karfl s ndaki baflar s z grafi ini sonland rd. Befliktafl' n, Medical Park Antalyaspor karfl s nda ev sahibi tak m s fat yla yapt maçlarda rakibine aç k ara üstünlü ü göze çarp yor. Siyah-beyazl lar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezas nedeniyle Eskiflehir'de yapt iç sahadaki 18 karfl laflman n 15'inde sahadan galibiyetle ayr l rken, 1 kez rakibine yenildi, 2 kez de berabere kald. SPOR /15 Galatasaray, tur flans n LONDRA YA BIRAKTI HALE LANI STANBUL BÜYÜKfiEH R BELED YE BAfiKANLI INDAN Marpol 73/78 Ek-I Kapsam ndaki Susuzlaflt r lm fl ve Su Oran Düflürülmüfl Petrol ve Petrol Türevi At klar n Bertaraf Edilmesi çin Sat fl flinin halesi Yap lacakt r. 1) Encümen Kay t No: 521 2) flin Konusu : Deniz araçlar ndan toplanan, MARPOL 73/78 Ek-I kapsam ndaki susuzlaflt r lm fl ve su oran düflürülmüfl petrol ve petrol türevi at klar n bertaraf edilmesi için sat fl 3) flin Miktar m3 (± %25 oran nda de iflebilecektir.) 4) Muhammen Bedel: TL + KDV 5) Geçici Teminat: TL 6) Adres Bilgisi (Sat fl yeri): Haydarpafla At k Kabul Tesisi Liman 7) Yeterlik çin Son Baflvuru Tarih ve Saati: 10 Mart 2014 Saat: 15:00 8) hale Tarihi ve Saati: 12 Mart 2014 Saat: 12:00 Son teklif verme tarih ve saati: 12 Mart 2014 Saat:12:00 9) halenin Yap laca Yer: stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl Encümen Salonu Saraçhane/ stanbul 10) Yeterlik Baflvurusunun Yap laca Yer : stanbul Büyükflehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlü ü Bahariye Cad. Haliç Tekke Park çi (Eyüp Devlet Hastanesi Karfl s ) Eyüp/ STANBUL 11) hale Usulü: 2886 Devlet hale Kanunu'nun 36. maddesine göre Kapal Teklif Usulü 12) hale flartnamesinin görülebilece i veya sat n al nabilece i yer : hale fiartnamesi 20.-TL bedelle Deniz Hizmetleri Müdürlü ü Bahariye Cad. Haliç Tekke Park çi (Eyüp Devlet Hastanesi Karfl s ) Eyüp/ STANBUL adresinden sat n al nabilir veya ayn yerde ücretsiz görülebilir. Tel: Fax: ) haleye Kat lmak isteyenlerden istenen belgeler: Yeterlilik de erlendirilmesi için istenen belgeler: Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaras n ihtiva eden "Nüfus Cüzdan ", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibraz (Gerçek kifliler) Tebligat için Türkiye s n rlar içinde adres beyan Mevzuat gere i tüzel kiflili in siciline kay tl bulundu u, Ticaret, Sanayi Odas veya Esnaf ve Sanatkârlar Odas ndan, ihale tarihi itibariyle son bir y l içerisinde al nm fl tüzel kiflili in sicile kay tl oldu una dair belge, (Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflili in belgelerinin bu tüzel kiflili in bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu- u'nca veya Türk D fliflleri Bakanl 'nca onaylanm fl olmas gerekir.) Tüzel kifli olmas halinde, tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflilerin bu tüzel kiflili in bulundu u ülkedeki yasal merciler taraf ndan onayl ve apostilli olmas gerekir.) stekliler ad na vekâleten ifltirak ediliyor ise istekli ad na teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten ifltirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflilerin vekâletnamelerinin bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu unca veya Türkiye D fliflleri Bakanl 'nca onaylanm fl olmas gereklidir Ortak giriflim olmas halinde noter tasdikli Ortak Giriflim Beyannamesi stekliler Petrol ve Petrol Türevi At klar depolamak için toplam en az m3 Depolama Tank na sahip olduklar n, ilgili ticaret ve sanayi odas ndan alacaklar kapasite raporu ile belgelendireceklerdir. hale tarihinden geriye do ru son üç y l içinde al nan kapasite raporlar kabul edilecektir stekliler ihale konusu ifl ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmam fl "ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem" belgesi istekliler ihale konusu ifl ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmam fl "ISO Çevre Yönetim Sistemi" belgesi stekliler ihale konusu ifl ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmam fl "OHSAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi" belgesi stekliler, Çevre ve fiehircilik Bakanl ndan al nm fl "Çevre izin Belgesi (konusu "At ksu Deflarj, Hava Emisyonu olan) veya Çevre izin ve Lisans " belgesi Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu taraf ndan akredite edilen belgelendirme kurulufllar veya Uluslararas Akreditasyon Forumu Karfl l kl Tan nma Antlaflmas nda yer alan ulusal akreditasyon kurumlar nca akredite edilmifl belgelendirme kurulufllar taraf ndan düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kurulufllar n n, Uluslararas Akreditasyon Forumu Karfl l kl Tan nma Antlaflmas nda yer alan ulusal akreditasyon kurumlar nca akredite edilmifl belgelendirme kuruluflu olduklar n n ve bu kurulufllarca düzenlenen belgelerin geçerlili ini sürdürdü ünün, Türk Akreditasyon Kurumundan al nacak bir yaz ile teyit edilmesi gerekir, ihale tarihi veya bu tarihten önceki bir y l içinde al nan teyit yaz lar geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu taraf ndan akredite edildi i duyurulan belgelendirme kurulufllar taraf ndan düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markas tafl yan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit al nmas zorunlu de ildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olmas yeterlidir haleye kat lmak için istenen belgeler: haleye kat lmak isteyen isteklilerin, tekliflerini afla daki belgelerle birlikte kapal zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir Teklif mektubunu havi iç zarf, Nüfus cüzdan sureti ve kametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaras n ihtiva eden "Nüfus Cüzdan ", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrâz (Gerçek kifliler) Tebligat için Türkiye s n rlar içinde adres beyan, say l Devlet hale Kanunu'na uygun olarak düzenlenmifl Geçici Teminat, Mevzuat gere i tüzel kiflili in siciline kay tl bulundu u, Ticaret, Sanayi Odas veya Esnaf ve Sanatkarlar Odas ndan, ihale tarihi itibariyle son bir y l içerisinde al nm fl tüzel kiflili in sicile kay tl oldu una dair belge, (Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflili in belgelerinin bu tüzel kiflili in bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu u'nca veya Türk D fliflleri Bakanl 'nca onaylanm fl olmas gerekir.) Tüzel kifli olmas halinde, tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflilerin bu tüzel kiflili in bulundu u ülkedeki yasal merciler taraf ndan onayl ve apostilli olmas gerekir.) stekliler ad na vekâleten ifltirak ediliyor ise istekli ad na teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten ifltirak edenin noter tasdikli imza beyan, (Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflilerin vekâletnamelerinin bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu unca veya Türkiye D fliflleri Bakanl 'nca onaylanm fl olmas gereklidir Ortak giriflim olmas halinde noter tasdikli Ortak Giriflim Beyannamesi. 14) stenilen bütün belgelerin as l veya noter tasdikli olmas gerekmektedir. 15) steklilerin, ihale saatinden önce ihale flartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de flartnamede belirtilen flartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur. 16) haleye Kat lmak isteyenlerin, BB Deniz Hizmetleri Müdürlü ü Bahariye Cad. Haliç Tekke Park çi (Eyüp Devlet Hastanesi Karfl s ) Eyüp/ STANBUL adresine, 10 Mart 2014 saat: 15:00 tarihine kadar yeterlilik müracaat nda bulunmalar gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. haleye kat lmaya hak kazananlar, ihale günü haz r bulunan isteklilerin huzurunda ihale Komisyonunca aç klanacak ve ihaleye kat lmaya hak kazanamayanlar n teklif zarflar aç lmadan kendilerine iade edilecektir. 17) Yeterlilik Baflvuru dosyas idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrak n de ifltirilmesi veya eksik evrak n tamamlanmas yönünde yap lacak müracaatlar de erlendirmeye al nmayacakt r. 18) haleye kat lmak isteyenlerin, yukar da belirtilen belgelerle birlikte hale flartnamesinde belirtildi i flekilde haz rlayacaklar teklif mektuplar n içeren kapal zarflar n da ihale günü (12 Mart 2014) en geç saat 12:00'a kadar yukar da belirtilen adresteki Belediye Encümeni'ne (istanbul Büyükflehir Belediyesi Encümen Müdürlü ü Saraçhane/Fatih/ STANBUL) s ra numaral al nd belgeleri karfl l nda teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate al nmayacakt r. 19) Söz konusu ihale 2886 say l Devlet hale Kanunu'na göre düzenlenmifl olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektuplar ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olmas gerekmektedir. 20) Telgraf veya Faks'la yap lacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. LAN OLUNUR. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Galatasaray, UEFA fiampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maç nda Chelsea ile 1-1 berabere kal rken, ev sahibi olma avantaj n kullanamad. STANBUL - Karfl laflman n henüz 9. dakikas nda Fernando Torres'in golüyle 1-0 yenik duruma düflen sar -k rm z l lar, 64. dakikada Chedjou'nun golüyle skoru eflitlemesine karfl n, kendisini galibiyete tafl yacak golü ise bulamad. Türk Telekom Arena'da kendi seyircisi önünde oynama avantaj n iyi kullanamayan "Cim Bom", 18 Mart Sal günü Londra'daki Stamford Bridge Stad 'nda oynanacak zorlu rövanfl karfl laflmas nda çeyrek final biletini kapmaya çal flacak. Galatasaray, geride kalan sezonda UEFA fiampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maç nda da Schalke 04 ile stanbul'da 1-1 berabere kalm fl ve deplasmanda rakibini 3-2 yenerek çeyrek finale yükselmiflti. Sar -k rm z l ekip, Avrupa kupalar tarihinde 3. kez karfl laflt Chelesa karfl s nda ilk golünü bugün buldu sezonu UEFA fiampiyonlar Ligi grubunda eflleyen iki tak m aras ndaki ilk maç Chelsea deplasmanda 1-0, ikinci maç ise stanbul'da 5-0 kazanm flt. Geride kalan 2 maçta 6 gol yiyen ve hiç gol atamayan sar -k rm z l ekip, üçüncü maç nda da rakibini yenememesine karfl n ilk golünü att ve ilk beraberli ini alm fl oldu. Teknik direktör Roberto Mancini, Galatasaray' n bafl nda ç kt 16. iç saha maç nda da yenilgi görmedi. Göreve gelmesinin ard ndan sar -k rm z l ekibin bafl nda 16. iç saha maç na ç kan Mancini, tak m yla 13 galibiyet ve 3 beraberlik ald. Spor Toto Süper Lig'deki Kas mpafla-befliktafl maç n n tekrar na neden olan olay n bir benzeri, Galatasaray-Chelsea maç nda yafland. Karfl laflman n 42. dakikas nda taça ç kt ktan sonra tekrar oyun alan na dönen topu eline alan John Terry, Galatasaray' n Eboue ile h zl bir flekilde taç at fl n kullanmas n n ard ndan ise meflin yuvarla saha içine b rakt. Pozisyonun devam nda Galatasaray, Burak Y lmaz ile gole ulafl rken, saha içinde iki top oldu u gerekçesiyle hakem Carlos Velasco Carballo bu golü geçerli saymad. spanyol hakem, daha sonra John Terry'ye sar kart gösterdi. Kas mpafla-befliktafl maç nda Kas mpaflal Ryan Donk, oyundaki ikinci topu önce saklam fl, daha sonra gol pozisyonuna giren Befliktafll oyuncunun önündeki topa atm flt. Maç n ikinci yar s nda Galatasaray, Selçuk nan'la net bir gol f rsat n de erlendiremedi. Sneijder'in soldan ortalad topu ceza sahas içinde Drogba kafayla indirirken, arka direkte yak n mesafede Selçuk nan' n dokundu u top, yan direkten döndü. Sar -k rm z l ekibin 1-0 geride oldu u bölümde 62. dakikada kaçan bu f rsat, tribünleri yeniden ayakland rd. Teknik direktör Roberto Mancini, maç n henüz 31. dakikas nda oyuncu de iflikli ine giderek zet Hajrovic'i kenara ald. Galatasaray' n 1-0 yenik durumda oldu u bölümde orta sahan n performans ndan memnun kalmayan talyan çal flt r c, Hajrovic'in yerine 31. dakikada Yekta Kurtulufl'u oyuna dahil etti. Mancini, ikinci yar bafllarken ise Hakan Balta'n n yerine Semih Kaya'y oyuna ald. Chelsea oyuncusu Ramires, maç n 20. dakikas nda girdi i bir ikili mücadelede yüzüne darbe alarak sakatland. Ald darbeyle yerde kalan Ramires'in burnunda kanama meydana gelirken, sahada ve saha kenar nda yap lan tedavisinin ard ndan oyuncu maça devam etti. Öte yandan, Ramires'in tedavisi için sahaya giren Chelsea sa l k ekibi, çantas n saha içinde unutarak oyuncuyu kenara tafl d. Çantay daha sonra Burak Y lmaz saha d fl na getirerek 4. hakeme teslim etti. Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinho, s nmak için saha kenar na giden Semih Kaya'n n elini s kt. Semih Kaya ile Umut Bulut, yedek kulübesinden ç k p s nma bölümüne do ru giderken, Chelsea yedek kulübesinin önünden geçti. Önünden geçen Semih'i fark eden Mourinho, önce oyuncunun omzuna dokunurken, daha sonra da selamlaflarak elini s kt. Karfl laflmada yerini Umut Bulut'a b rakan Drogba, alk fllarla sahay terk etti. Tecrübeli oyuncuyu, Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinho da alk fllad.

16 28 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: ISSN Keçiören Belediyesi zab ta ekipleri, lçe nin farkl semtlerinde haftan n her günü kurulan 39 pazaryerinde huzurlu al flverifl için denetim yap - yor. K fl mevsiminin zorlu flartlar na ra men Keçiören semt pazaryerlerinde al flverifl yo- unlu u yaflan yor. Zab ta ekipleri de bu yo unlu a paralel olarak pazaryeri denetimlerini art rarak sürdürüyor. Pazaryerlerine gelen vatandafllar n al flverifl keyfini yaflamalar için çal flan zab ta ekipleri, ilçede haftan n her günü de iflik semtlerde kurulan 39 semt pazar n denetimden geçiriyor. Zab ta ekipleri tüm pazaryerlerini sabah kurulumundan akflam kald r lmas na kadar, genel düzen ve temizlik, pazarc esnaf - n n k l k-k yafeti, yaka kimlik kartlar, fiyat etiketleri, ölçü - tart aletleri vb. aç lardan kontrole tabi tutuyor. Pazar denetimlerine zab ta ekipleri ile birlikte kat lan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, göreve geldi i 2009 y l nda Zab ta Müdürlü ü bünyesinde Pazar Büro Amirli i ad alt nda bir birim oluflturarak tüm pazarc esnaf n kay t alt na ald n ve her esnafa bir sicil numaras verdi ini ifade etti. Asfalt çizim makinesiyle yeniden çizilen pazaryerlerinde esnaflar n çal flma alanlar n n belirlendi ini belirten Baflkan Ak, Her esnaf n tezgâh numaras n tezgâh alanlar n n önüne okunur flekilde yazarak, pazaryerinde al flverifl yapan vatandafllar n kimden ve kaç numaral tezgâhtan al flverifl yapt - n bilir hale gelmesini sa lad k. Ayr ca semt pazarlar nda al flverifl yapan ve ald ürünün a rl ndan flüphelenen vatandafllar m - z n bu flüphelerini gidermek amac yla istisnas z tüm semt pazaryerlerimizin de iflik noktalar na elektronik teraziler yerlefltirdik. Tüm pazarc esnaf m - z n elektronik terazi kullanmas n sa lad k, bu terazilerin kontrol ve muayenelerini bulunduklar yerde yapt k. Kontrol ve muayenesi yap lan terazilere güvenilirli ini belgeleyen Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Keçiören in pazarlar DENET M ALTINDA bandrol uygulamas n bafllatt k dedi. Pazaryerlerinin temizli ine de önem verdiklerine dikkat çeken Baflkan Ak, pazarc esnaf - na akflam tezgâhlar n toplad ktan sonra çöp at klar - n koymalar için Keçiören Belediyesi nce yapt r lan çöp pofletlerini da tt klar - n kaydetti. Baflkan Ak, pazar yerlerinde genel huzuru bozan, kurallara uymamakta srarc davran fl sergileyen, vatandafllar m - za kötü muamelede bulunan, ba rarak sat fl yapan, argo kelimeler kullanan pazarc esnaflar na göz yummad klar n ve bu tür davran fllarda bulunan esnaflar n yerlerini iptal ederek tezgahlar n kapatt klar n söyledi. Üzeri kapal pazaryerlerini ise ses ve ayd nlatma sisteminin yan s ra güvenlik kameralar ile donatt klar n dile getiren Baflkan Ak, Yapt - m z daha birçok yeniliklerle tüm Türkiye ye model oldu umuz gibi yurtd fl ndan da bir çok ülkeden ziyaretçi ak n na u rad k. Keçiören için ne yapsak azd r. Çünkü Keçiörenli vatandafllar m z hizmetlerin en iyisine lay kt r diye konufltu.

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23 Belediye Meclisi; Belediye Başkanı Recep ÖZKAN ın yazılı daveti üzerine 26/04/2011 tarihli gündemi

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun listesi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı