Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik"

Transkript

1

2

3 Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an: Gerek milletimizin hissiyat, gerekse kamuoyu araflt rmalar hükümetimizin do ru istikamette oldu unu, halk m z n deste inin AK PARTi nin kalk nma hamlesinin arkas nda oldu unu gösteriyor. Demirden pekyolu Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hatt Projesi nin çerçeve anlaflmas Gürcistan n baflkenti Tiflis te imzaland. Projenin amac, Avrupa dan Çin e Türkiye üzerinden demiryolu ile kesintisiz ulafl m sa lamak. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru AK PARTi ktidar n n uygulad mali disiplin Türkiye ye rekorlar yaflatmaya devam ediyor. AK PARTi ktidar 2002 y l sonunda devrald 40 katrilyon TL lik bütçe aç n 2006 y l sonunda 3.9 katrilyon TL ye indirdi. Bu rakam son 30 y l n en düflük bütçe aç. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Türkiye, AK PARTi ktidar n n istikrarl ve güven veren politikalar yla yabanc sermaye için cazibe merkezi haline geldi. Y ll k küresel sermaye yat r m miktar dört y lda 1 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldi. Türkiye yi f rsatlar ülkesine dönüfltüren AK PARTi ktidar n n ekonomi politikalar n ve gelecek hedeflerini Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan ile konufltuk. Köylüye hizmet köyde, çiftçiye hizmet tarlada 2500 teknik personelin köylerde görevlendirilece i Tar msal Yay m Gelifltirme Projesi ile çiftçilerimizin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlar yerinde ve zaman nda karfl lanacak. Projenin tan t m Baflbakan Erdo an n da kat ld bir toplant yla gerçeklefltirildi.

4 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 4 Say : 46 Mart 2007 AK PARTi Ad na Sahibi : Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Lokman Ayva Metin Y lmaz Mustafa Ak fl Nihat Ergün Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Ali Kerem Eskigün Adres : AK PARTi Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Yasin Bülbül Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Sabit Ertafl Bask ve Cilt : Star Medya Yay nc l k A.fi. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. AK PARTi ED TÖRDEN SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L AK PARTi ktidar, tarihin ak fl na yön verecek yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Tarihi pekyolu yeniden infla ve ihya ediliyor. Türkiye nin merkez oldu u proje ile Avrupa dan Çin e demir raylar döfleniyor. Baflbakan Erdo an, Gürcistan ve Azerbaycan Devlet Baflkanlar ile birlikte projeyi hayata geçiren imzay Tiflis te att. Proje ile, ülkeler ve medeniyetler daha s k ba larla birbirine ba lanacak. Ticaret hacimleri ve iflbirli- i imkanlar artacak. Ekonomide sessiz devrimler yapan AK PARTi ktidar, en düflük enflasyon, en düflük faiz, en yüksek ihracat gibi eriflilmesi güç rekorlar na, en düflük bütçe aç rakam n da ekledi. Bu yeni rekorla Türkiye, gelece e daha da güvenle bakar hale geldi. ktidar devrald m z 2002 y l n n sonunda 40 katrilyon TL olan bütçe aç, 2007 y l n n bafl nda 3.9 katrilyon TL ye kadar geriledi. Türkiye art k denk bütçeyi de yapabilecek hale geldi. TAR HE YÖN VEREN ADIMLAR Bilinçsiz borçlanarak, kaynaklar har vurup harman savurarak ekonomik krizleri tetikleyen iktidarlar yok art k. ktidar devrald m z 2002 y l nda Türkiye nin IMF ye olan borcu 23.5 milyar dolard. Bugün 8.5 milyar dolar. Art rmad k, azaltt k. flte AK PARTi fark budur AK PARTi ktidar yla yakalad - m z büyük baflar lar, Türkiye yi küresel sermayenin de ilgi oda haline getirdi y l nda sadece 1 milyar dolarl k yabanc sermayenin girdi i Türkiye, 2006 y l nda küresel sermaye yat r mlar ndan 20 milyar dolarl k pay kapt. Dört y lda tam 20 kat art fl sa land. Milli kaynaklar m z milletimizin gelece i için seferber eden AK PARTi ktidar, haks z kazanç peflinde koflan ç kar çevreleriyle mücadeleden de hiç taviz vermedi. Büyük gelir kayb na yol açan akaryak t kaçakç lar na yönelik mücadelemiz aman vermeden sürüyor. Köy yollar n n yap lmas ve köylerimizin sa l kl içme sular na kavuflturulmas için AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo- an n bafllatt KÖYDES projesi h z kesmeden devam ediyor. Köy yollar için ayr lan ödenek, 2007 y l nda da tam 2 katrilyon TL. AK PARTi ktidar, tarihe yön veren ad mlar yla Türkiye nin modern ve müreffeh gelece ini infla ediyor. Milletimize güven ve güç veriyor. Sürekli ayd nl ebedilefltiriyor. Her fley Türkiye için. Esen kal n

5 AYIN GÜNDEM NDEN... Türkçe için TBMM de komisyon kuruldu TBMM Genel Kurulunda, Türkçenin bozulma ve yabanc laflmas na iliflkin Meclis Araflt rmas aç lmas kabul edildi. Konuyla ilgili oluflturulacak Meclis Araflt rma Komisyonu üç ay süreyle görev yapacak. BTC de 100. tanker yola ç kt Hazar petrollerini Türkiye üzerinden dünya pazarlar na tafl yan Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hatt ndan gelen petrolün, Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev deniz terminalinden 100. tankere yüklenmesi törenle kutland. Bugüne kadar 76 milyon varil ham petrol yüklendi ve devletin kasas na 300 milyon dolar girdi. Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi her ilde bafllad Türkiye deki bütün adresleri standartlaflt r p, adres karmaflas na son veren Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi nin çal flmalar na tüm illerde baflland ve flu ana kadar tüm adresler standartlaflt r ld. 7 ilde çal flmalar tamamlan rken, Türkiye genelinde 12 milyon kifli sisteme dahil edildi. 9 bin 906 ö retmenin atamas gerçeklefltirildi AK PARTi ktidar nda 264 bin kiflilik istihdam sa layan Milli E itim Bakanl, fiubat ay içerisinde 9 bin 906 ö retmenin daha atamas n gerçeklefltirdi. Kuray Baflbakan Erdo an Rize deki toplu aç l flta uydu konferans sistemiyle yapt. Ayr ca, 4 bin 975 ö retmen de sözleflmeli olarak görevlerine bafllad. lkö retim ö rencilerine adresi veriliyor AK ktidar n yeniliklerinden en çok faydalanan kurumlardan biri olan Milli E itim Bakanl, yeni uygulamas yla ilkö retim okulu 4. s n ftan yukar olan tüm ö rencilere ücretsiz meb.gov.tr uzant l adresi verecek. Böylece bakanl k ö rencilerle do rudan iletiflime geçebilecek. Uyuflturucu kaçakç lar na büyük darbe fiubat ay içerisinde kaçak mal yakalamada büyük bir art fl yafland. Gümrük Müsteflarl n n verilerine göre geçti imiz ay, toplam 133 olayda 106 milyon YTL lik kaçak mal yakalan rken, bu tutar n 90 milyon YTL sini alt olayda yakalanan uyuflturucular oluflturuyor.

6 MART TAR H TAR H 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi 1. Dünya Savafl n n bafllar nda ngilizler ve Frans zlar, tilaf Devletleri nin üçüncüsü olan Ruslara yard m etmek için Çanakkale Bo az ndan geçip Karadeniz e ulaflmay planlam fllard. Amaçlar ndan biri de stanbul u ve bo azlar ele geçirmek, bu yolla Osmanl Devleti ni etkisiz hale getirmekti. 9 ay kadar süren Çanakkale Savafllar nda ço u ö renim ça- nda 253 bin Türk subay, er ve erbafl flehit oldu. Çanakkale nin geçilemeyece ini anlayan ngiliz ve Frans zlar da arkalar nda Türkler kadar kay p b rakarak Aral k 1915 te Anafartalar ve Ar burnu ndan, 8-9 Ocak 1916 da Seddülbahir den kesin olarak çekildiler. 12 Mart 1921 stiklal Marfl n n kabulü Mehmet Akif Ersoy un fliiri, 12 Mart 1921 de TBMM de stiklal Marfl olarak kabul edildi. stiklal Savafl m z n en heyecanl günlerinde toplumu biraraya getiren ve ortak duygular n canland ran bir milli marfl ihtiyac n gidermek amac yla Maarif Vekaleti, 1921 de bir güfte yar flmas düzenledi. Bu yar flmaya 724 fliir kat ld. Kazanan güfteye para ödülü kondu u için önce yar flmaya kat lmak istemeyen Mehmet Akif, Maarif Vekili Hamdullah Suphi nin srar üzerine Kahraman Ordumuza adad fliirini yar flmaya soktu. TBMM nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda Mehmet Akif in fliiri milli marfl olarak kabul edildi. fiiirin bestelenmesi için aç lan ikinci yar flmaya 24 besteci kat ld y - l nda Ankara da toplanan seçici kurul, Ali R fat Ça atay n bestesini kabul etti. Bu beste 1930 y - l na kadar çal nd ysa da 1930 da de ifltirilerek Cumhurbaflkanl Orkestras fiefi Zeki Üngör ün 1922 de haz rlad bugünkü beste yürürlü e kondu. 8 Mart 1857 Dünya Kad nlar Günü Kad nlar n erkeklerle eflit haklara sahip olmak yolunda verdi i mücadelenin temsili bafllang c 8 Mart 1857 y l nda ABD nin New York kentinde çal flan kad nlar n çal flma koflullar n n iyilefltirilmesi için bafllatt klar mücadeledir y l nda Danimarka n n Kopenhag kentinde toplanan kad nlar toplant s nda, Clara Zetkin, 8 Mart gününün Dünya Emekçi Kad nlar Günü olarak kutlanmas n önerdi. Kad n haklar hareketini, özellikle oy hakk n onurland rmay amaçlayan Kad nlar Günü önerisi oy birli i ile kabul edildi.

7 AKTÜAL TE KKTC 10 ülkede temsilcilik açacak KKTC D fliflleri Bakan Turgay Avc, KKTC nin y l sonuna kadar 10 ülkede yeni temsilcilik açaca n aç klad. D fliflleri Bakan Avc, Rum yönetiminin Türkiye ile AB, komflu ülkeler ve uluslararas flirketler aras nda kriz yaratmaya çal flt n söyleyerek, Böyle bir davran fl bölgede Akdeniz de ve K br s ta bizim uzun bir süredir ortaya koydu umuz uzlafl y, iyi niyet ortam n ve kapsaml bir çözüm aray fl n zedeleyecektir dedi. AB den 300 milyon euroluk k rsal kalk nma yard m Gül: Irak bir bütün olarak tutulmal D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Washington da "Yol Ayr m ndaki Türk Politikas " konulu toplant n n aç l fl nda konufltu. Abdullah Gül, "Biz 1926 da Musul u verirken tek bir Irak a verdik. Karfl m zda tek bir Irak görmek istiyoruz" dedi. Bir soru üzerine, "Irak bir bütün olarak tutulmal. Buna Avrupa Birli i, uyum sürecinde Türkiye ye y llar aras nda yaklafl k 300 milyon euro k rsal kalk nma yard m yapacak. Tar m ve Köy flleri Bakanl ndan yap lan aç klamada, Avrupa Birli i ne uyum süreci ve Türkiye nin k rsal gelece i yolunda önemli bir ad m at ld belirtilerek, Türkiye nin y llar aras nda yaklafl k 300 milyon euro k rsal kalk nma hibe fonu kullanma imkan na kavuflaca kaydedildi. baflka alternatifler düflünülmemeli" diyen Bakan Gül, baz çevrelerin Sovyetlerin bölünmesini örnek göstererek Irak n bölünmesini savundu unu hat rlatt ve Irak ile söz konusu durumlar n benzerlik tafl - mad n, Irak ta eski Sovyetler gibi belli s - n rlar n bulunmad n söyledi. Bakan Gül, "Irak taki mevcut durumdan kaçmak için daha kötü çözümler yaratmayal m" fleklinde konufltu. talya da hükümet krizi talya daki merkez sol hükümetin lideri Baflbakan Romano Prodi istifa etti. talya da Cumhurbaflkan Giorgio Napolitano, siyasi partilerle istiflareler sonras nda krizin, ayn hükümetin parlamentodan güvenoyu almay denemesi suretiyle afl lmas n istedi. Yeni bir hükümet kurulmas yerine Prodi hükümeti hem Senato da hem Meclis te güvenoyu tazeleyecek. Küresel s nma önlemleri için son 13 y l BM iklim felaketinin nedenlerini inceleyip gelece e iliflkin tahminlerde bulunan yeni bir rapor yay nlad. klim felaketinin önlenmesi için 2020 y l na kadar önlem al nmas gerekiyor. Sera etkisine yol açan gazlarda indirim sa lanmas durumunda dünya iklimindeki s cakl k art fl n n iki derece ile s n rland r labilece i tahmin ediliyor.

8 HABER AK PARTi 2. DÖNEM 2. L BAfiKANLARI TOPLANTISI DO RU ST KAMETTEY Z 6 AK PARTi 2. DÖNEM 2. L BAfiKANLARI TOPLANTISI NDA KONUfiAN AK PARTi GENEL BAfiKANI VE BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN: GEREK M LLET M Z N H SS YATI, GEREKSE KAMUOYU ARAfiTIRMALARI HÜKÜMET M Z N DO RU ST KAMETTE OLDU UNU, HALKIMIZIN DESTE N N AK PARTi N N KALKINMA HAMLES N N ARKASINDA OLDU UNU GÖSTER YOR. A K PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s Ankara Sheraton Otel de gerçeklefltirildi. Toplant ya il baflkanlar n n yan s ra il kad n ve gençlik kollar baflkanlar ile il belediye baflkanlar da kat ld. Toplant n n aç - l fl nda bir konuflma yapan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK PARTi lilere flu sözlerle hitap etti: YOLSUZLUKLARA YOL VERMED K Yolsuzluklara tevessül etmeyen ahlakl siyaset tarz yla AK PARTi, iktidardayken özellikle bir gerçe- i ispatlam fl, Türk siyasi hayat na da bu flekliyle geçmeye aday bir parti olmufltur. Nas l 3 Kas m Genel Seçimleri sonras 28 Mart Yerel Seçimleri nde oyumuzu artt rd ysak, inflallah önümüzdeki Genel Seçimlerden de oyumuzu artt rarak ç kaca z. M LLET M Z N TAMAMINI KARDEfi B LEN S YASET Eski günleri özleyenler olabilir. Ama onlar, bofluna bir beklenti içindedir. Türkiye de siyaset, millet iradesi eliyle temel bir tercih-

9 Türkiye art k zay f, pamuk ipli iyle birbirine ba l ve adeta kan uyuflmazl yaflayan koalisyonlar n idare etti i o eski Türkiye de ildir. O günler art k tarihte kalm flt r. Türkiye gücünü birlefltirmenin, kavgas z siyasetin, ülkesine adanm fl kadrolar n hizmet aflk yla büyümenin, kalk nman n, adaletin hazz n tatm flt r. Buradan geriye dönüfl olmayacakt r. te bulunmufl, demokrasi, hukuk devleti, ekonomik kalk nma ve büyüme hepimizin ortak tercihi olmufltur. Milletimizin özledi i yeni siyaset anlay fl bütün alanlarda art k hayat bulmufltur. Bu siyaset, milletimizin tamam n kardefl bilen, kardefllik zeminini her alanda güçlendiren AK PARTi siyasetidir. LÜGAT M ZDE KT DAR SARHOfiLU U YOK Bu ülkeyi karanl k girdaplara sürükleyen dönemleri unutmadan, y llar sonra bir varolufl mücadelesi olarak nitelendirilece ine inand m son dört y l aflk n bu de iflim dönemini unutmadan gelece e haz rlanaca z. Unutmayaca z, çünkü bütün zorluklar na, s k nt lar na ra men o geçmifl bizim için ac, fakat unutulmamas gereken bir tecrübedir. Ne yapmamam z, hangi hatalara, tuzaklara düflmememiz gerekti ini o a r tecrübelerden biliyor, flimdi de dersimizi iyi çal fl yoruz. Türkiye yi zaafa düflürenler iktidar sarhofllu una düfltüler. Ama bizim lügatimizde, bizim kitab m zda iktidar sarhofllu u yok. Biz onun azmiyle, onun kararl l yla yürüyoruz. TÜRK YE TEKRAR GER YE DÖNEMEZ Önümüzdeki dönemde bizim en öncelikli görevimiz, büyük gayretlerle, büyük fedakârl klarla tepeye tafl d m z kayan n, flimdi yeniden afla ya yuvarlanmas n önlemek, bütün kazan mlar m z kaybederek en bafla dönme ihtimallerini ortadan kald rmak olacakt r. Bunun hevesi içerisinde olanlar olabilir, onlara asla f rsat vermemeliyiz. Türkiye tekrar geriye dönemez; bulundu umuz noktadan çok daha ilerilere gitmenin gayreti içerisinde olacakt r. Bu da ancak AK PARTi ktidar ile, AK PARTi kadrolar yla mümkündür. ÇOCUKLARIMIZIN UMUTLARINI KIRAMAYIZ Ne olursa olsun biz Türkiye de hiçbir zaman siyaseti bir kavga zemini olarak görmüyoruz. Biz siyaseti bir hizmet zemini olarak görüyoruz. Bu ülkeye, bu millete hizmet etmek için yola ç kt k, bugün de murad m z bundan baflka bir fley de ildir. lkelerimizi, rotam z, duruflumuzu asla kaybetmeyece iz, kaybedemeyiz. Bu milleti sukut-u hayale asla u ratamay z. Çocuklar m z n umutlar n asla k - ramay z. Bu sebeple ayn dikkatle, ayn aflk ve flevkle, ayn heyecanla Türkiye için çal flmaya devam etmek zorunday z. Unutmayal m, biz Türkiye de siyasetin itibar n yeniden iade eden, umut kap lar - n yeniden açan bir kadroyuz. 7

10 DIfi TEMASLAR BAfiBAKAN ERDO AN SUUD ARAB STAN DA yerli yabanc ayr m n ortadan kald rm flt r dedi. Baflbakan Erdo- an, Suudi ifl adamlar n Türkiye de yat r m yapmaya davet etti C DDE EKONOM K FORUMU VE TÜRK-SUUD fi KONSEY TOPLANTISI NA KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, TÜRK YE N N KÜRESEL SERMAYE Ç N CAZ P B R ÜLKE HAL NE GELD N BEL RTEREK SERMAYE SÖZ KONUSU OLDU UNDA YERL YABANCI AYRIMINI ORTADAN KALDIRDIK DED. B aflbakan Recep Tayyip Erdo- an; Suudi Arabistan da ilk olarak Riyad Uluslararas Türk Okulu nda ö rencilerle biraraya geldi. Kraliyet Saray nda Kral Abdullah ile görüflen Baflbakan Erdo- an, Prens El Suud un, onuruna verdi i yeme e kat ld. YERL YABANCI AYRIMINI KALDIRDIK Cidde de Türk-Suudi fl Konseyi Toplant s na kat lan Baflbakan Erdo an, Türkiye nin, hükümetin yapt reformlarla küresel sermaye için cazip bir ülke haline geldi ini söyleyerek, Hükümetimiz sermaye söz konusu oldu unda TÜRK YE AKT F ROLÜNÜ SÜRDÜRECEK Baflbakan Erdo an, 8. Cidde Ekonomik Forumu na onur konu u olarak kat ld. Forumun aç l fl nda yapt konuflmada; bölgenin ve slam dünyas n n, bar fl ve refaha kavuflmas için Türkiye nin üstlendi i aktif rolün sürece ini bildiren Baflbakan Erdo an, Her türlü afl r l n, hoflgörüsüzlü ün, fanatizmin ve bask c anlay fllar n, de- iflimin önündeki direnç noktalar oldu unu bilerek, sevgiyi, uzlafl y, diyalo u ve hoflgörüyü hep birlikte ön plana ç karmal y z dedi. Forumda Ürdün Kraliçesi Rania ile de görüflen Baflbakan Erdo an, Cidde Baflkonsoloslu u Uluslararas Türk Okulu nu da ziyaret etti. Baflbakan Erdo an a temaslar boyunca Devlet Bakanlar Ali Babacan ve Mehmet Ayd n, AK PARTi Genel Baflkan Yard mc lar Edibe Sözen, Nükhet Hotar Göksel, Necati Çetinkaya ve Bülent Gedikli efllik etti.

11 BAfiBAKAN ERDO AN TÜRKMEN STAN DA DIfi TEMASLAR nomik iliflkilerin gelifltirilmesi için çaba gösterilece ini söyledi. Baflbakan Erdo an da Türkiye nin, Türk dünyas yla iliflkilere önem verdi ini belirterek, Berdimuhammedov a baflar lar diledi. TÜRKMEN STAN IN YEN DEVLET BAfiKANI GURBANGUL BERD MUHAMME- DOV UN YEM N TÖREN NE KATILMAK ÜZERE AfiKABAT A G DEN BAfiBAKAN ERDO AN, BÖLGE ÜLKELER N N L DERLER YLE DE B RARAYA GELD. B aflbakan Recep Tayyip Erdo- an a Türkmenistan ziyaretinde Devlet Bakanlar Beflir Atalay ve Mehmet Ayd n ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler efllik etti. Devlet Baflkan seçilen Gurbanguli Berdimuhammedov un Halk Maslahat ndaki yemin törenine kat lan Baflbakan Erdo an, daha sonra Cumhurbaflkanl saray nda yeni Devlet Baflkan ile görüfltü. BAfiBAKAN ERDO AN- BERD MUHAMMEDOV GÖRÜfiMES ki ülke aras ndaki iliflkilerin ele al nd görüflmede Berdimuhammedov Türkiye ile siyasi ve eko- L DERLERLE TEMASLAR Baflbakan Erdo an, Gürcistan Devlet Baflkan Saakaflvili, Kazakistan Cumhurbaflkan Nazarbayev ve ran Cumhurbaflkan Birinci Yard mc s Davudi ile de ikili görüflmelerde bulundu. Görüflmelerde bölgesel konularla ilgili görüfl al flveriflinde bulunuldu. KARDEfi TÜRKMEN STAN Yurda dönüflünde ziyaretiyle ilgili bilgi veren Baflbakan Erdo an, Berdimuhammedov la görüflmesinde Türkiye ile Türkmenistan aras ndaki tarihi ve kültürel ba lardan güç alan iliflkilerin gelifltirilmesi ve bu ülkedeki giriflimcilerin bundan sonraki sürede nas l daha faydal olabilece i üzerinde durduklar n söyledi. Baflbakan Erdo an, Bugüne kadar oldu u gibi bugünden sonra da kardefl Türkmenistan n ve Türkmen halk n n yan nda yer almaya devam edece iz fleklinde konufltu. 9

12 HABER PAK STAN CUMHURBAfiKANI MÜfiERREF TÜRK YE DE PAK STAN LA BENZER GÖRÜfiLERE SAH B Z Türkiye ile Pakistan aras ndaki ekonomik ve ticari iliflkilerin arzu edilen bir seviyeye getirilmesi için daha fazla gayret gösterilmesi gerekti- ini vurgulayan Baflbakan Erdo an, görüflmede bölgesel sorunlar ile ilgili görüfl al flveriflinde bulunduklar n belirtti. Orta Do u da huzur ve sükunetin tesisinde bölge ülkeleri olarak hepimizin ortak sorumluluklar bulundu una inan yoruz. Bu çerçevede birbiriyle ilintili bu sorunlar n çözümü için yeni bir bar fl dinami i oluflturulmas gerekti ine inan yoruz fleklinde konuflan Baflbakan Erdo an, Filistinli gruplar aras ndaki iç çat flma, Lübnan da tesis edilmesi gereken uzlaflma ve huzur ile Irak n toprak bütünlü ü konusunda Türkiye nin hassasiyetlerini bir kez daha vurgulad. BAfiBAKAN ERDO AN LE PAK STAN CUMHURBAfiKANI MÜfiERREF BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULARA L fik N GÖRÜfi ALIfiVER fi NDE BULUNDU. T ürkiye ye iki günlük çal flma ziyaretinde bulunan Pakistan Cumhurbaflkan Pervez Müflerref ile Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, görüflmelerinin ard ndan ortak bas n toplant s düzenledi. KALKINMA, LERLEME VE REFAH GÖRDÜM "Türkiye ye gelifl nedeninin Müslüman dünyas nda ve bölgede bar - fl n sa lanmas konusu oldu unu" belirten Müflerref ise, bu çerçevede "yeni bir giriflim bafllat lmas için do ru zamanda olundu unu" söyledi. En son bir buçuk sene önce Türkiye ye geldi ini belirten Müflerref, "Bu zaman zarf nda, kalk nma, ilerleme ve refah gördüm dedi. Müflerref, iki ülke aras ndaki kardeflli in en somut yans mas n n ise Pakistan depremi s ras nda görüldü ünü, Türk sa l k ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ilk ulaflan ekipler oldu unu kaydederek, Türkiye nin ülkelerine deste inin yeniden imar çal flmalar nda da sürdü ünü belirtti. 10

13 HABER ET YOPYA BAfiBAKANI ZENAW TÜRK YE DE TÜRK YE Y Z YARET EDEN LK ET YOPYA BAfiBAKANI ZENAW Y KONUK EDEN BAfiBAKAN ERDO AN, T KA NIN ÇALIfiMALARIYLA K ÜLKE ARASINDAK L fik LER N DAHA DA GÜÇLENECE N SÖYLED. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an ile Etiyopya Baflbakan Meles Zenawi, Baflbakanl k merkez binada bafl bafla ve heyetler aras görüflmelerde bulundu. Görüflmelerin ard ndan Türkiye ile Etiyopya aras nda tar m alan nda ifl birli i anlaflmas ve turizm ifl birli i anlaflmas imzaland. HEDEF 500 M LYON DOLAR ki lider bu görüflmelerin ard ndan ortak bas n toplant s düzenledi. Zenawi ile yapt görüflmede, bölgesel ve ikili ifl birli inin gelifltirilmesi, çeflitlendirilmesi ve daha ileriye götürülmesi için neler yap - labilece ini ele ald klar n belirten Baflbakan Erdo an, Türkiye ile Etiyopya aras ndaki ticaret hacminin 150 milyon dolardan süratle 500 milyon dolara ç kar lmas konusunda her iki ülkenin de ortak hedefi paylaflt n ifade etti. T KA LE ATILACAK ADIMLAR Çifte vergilendirmenin ortadan kald r lmas yla iki ülke aras ndaki ekonomik sürecin daha h zl iflleyece ini vurgulayan Baflbakan Erdo an, Türk flbirli i ve Kalk nma daresi Baflkanl n n (T KA) Afrika daki ilk ofisinin Etiyopya n n baflkenti Addis Ababa da aç ld - n kaydederek, E itim, sa l k, meslek edindirme kurslar gibi çal flmalar T KA ile Etiyopya da daha genifl alanda yapmay planl - yoruz. Her türlü deste i bu noktada kendilerine verece iz. Türk Eximbank la da özellikle baflta Etiyopya olmak üzere Afrika n n çeflitli ülkelerindeki müteahhit firmalar m za gerekli deste i sa l - yoruz, sa lamaya da devam edece iz dedi. ZENAW : GÖNÜLDEN DESTEKL YORUZ Türkiye nin Afrika ile ifl birli ini güçlendirmeye yönelik giriflimlerini gönülden desteklediklerini ifade eden Zenawi ise, iki ülke iliflkilerinin gelifltirilmesi konusunda görüfl birli i içinde olduklar n, aralar ndaki ticari faaliyetleri ve yat r mlar art rma karar ald klar n söyledi. 11

14 HABER SRA L BAfiBAKANI OLMERT TÜRK YE DE ulaflt n, bunun 1.2 milyar dolar - n n Türkiye nin srail e ihracat oldu unu söyleyen Baflbakan Erdo- an, srail den gelen turist say s - n n 400 bin oldu unu hat rlatt. 12 BAfiBAKAN ERDO AN LE SRA L BAfiBAKANI OLMERT, BÖLGE LE LG L GÖRÜfi ALIfiVER fi NDE BULUNDU. BAfiBAKAN ERDO AN, F L ST N DE UZLAfiMA HÜKÜMET KURULMASI GEREKT N SÖYLED VE MESC D- AKSA DAK NfiAAT ÇALIfiMASI Ç N HEYET GÖNDERECEKLER N AÇIKLADI. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an ile srail Baflbakan Ehud Olmert, görüflmelerinin ard ndan ortak bas n toplant s düzenledi. Baflbakan Erdo an, toplant da Olmert in kendisine Mescid-i Aksa çevresindeki inflaat çal flmalar yla ilgili foto raflar gösterdi ini; ama bunlardan kendisinin tatmin olmad n söyledi. Olmert e, çal flman n Mescid-i Aksa ya zarar verip vermedi ini incelemek için Türkiye den bir teknik heyet göndermeyi önerdi ini bildiren Baflbakan Erdo an, Olmert in gelecek heyeti kabul edebileceklerini söyledi ini aktard. 1.2 M LYAR DOLAR HRACAT Türkiye ile srail aras ndaki d fl ticaret hacminin 2 milyar dolara F L ST N DE UZLAfiMA HÜKÜMET Orta Do u da kal c bar fl ve istikrar n sa lanmas için her fleyden önce Filistin de aya yere sa lam basan bir hükümetin olmas gerekti ini söyleyen Baflbakan Erdo- an, Filistin de kurulacak uzlaflma hükümetinin srail-filistin aras ndaki süreci daha olumlu yönde etkileyece ini belirtti. TÜRK YE KÖPRÜ ÜLKE srail Baflbakan Olmert ise, Türkiye nin srail ile Arap ülkeleri aras nda çok önemli bir köprü görevi gördü ünü belirterek, "Gerek srail gerekse Arap ülkeleri ile ba lant lar bulunan Türkiye nin, srail e bu ülkelerle iliflki kurmas konusunda destek olmas n bekliyoruz" dedi. Konuk baflbakan, Türkiye ye gelerek önümüzdeki haftalarda meydana gelecek geliflmeler ve özellikle de Filistin konusunda Baflbakan Erdo- an ile görüflmeyi ve ona dan flmay görev bildi ini ifade etti.

15 HABER HOLLANDA KRAL ÇES BEATRIX TÜRK YE DE BAfiBAKAN ERDO AN LE TÜRK YE Y LK KEZ Z YARET EDEN HOLLANDA KRAL ÇES BEATRIX; AVRUPA B RL, KÜRESEL fi DDET VE TERÖR KONULARINDA GÖRÜfi ALIfiVER fi NDE BULUNDU. BAfiBAKAN ERDO AN GÖRÜfiMEDE YOKSULLUK VE CEHALET N ÖNLENMES NE VURGU YAPTI. T ürkiye ye dört günlük ziyarette bulunan Hollanda Kraliçesi Beatrix, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile Baflbakanl k Konutu nda biraraya geldi. Kraliçe Beatrix in o lu Prens Willem Alexander ve Prenses Maxima n n da kat ld görüflmede, Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan, Devlet Bakan Nimet Çubukçu ve Hollanda D - fliflleri Bakan Maxime Verhagen de haz r bulundu. GÜNDEM AB A rl kl olarak AB konusunun ele al nd görüflmede Baflbakan Erdo an, AB sürecinde Hollanda n n verdi i destek için Hollanda Kraliçesi ne teflekkür etti. Görüflmede, dünyada fliddet, çat flma ve terörün yayg nlaflmas yla ilgili görüfl al flveriflinde de bulunuldu. YOKSULLUKLA MÜCADELE Baflbakan Erdo an, Darfur ve Etiyopya ziyaretlerine iliflkin gözlemlerini Kraliçe Beatrix e anlatarak, buralarda yaflanan insanl k dram na, yoksulluk ve sefalete dikkat çekti. Baflbakan Erdo an, dünyada her y l 1 trilyon dolar n silahlanmaya harcand n belirterek, E er bu para yoksulluk ve cehaletle mücadeleye harcansa bugün baflka bir dünyada yafl yor olurduk dedi. Kraliçe Beatrix de bu sorunlar karfl s nda kay ts z kal namayaca konusundaki görüfllerini ifade etti. 13

16 HABER TAR H PROJE: KARS-T FL S-BAKÜ DEM RYOLU HATTI PROJES DEM RDEN PEKYOLU 14 KARS-T FL S-BAKÜ DEM RYOLU HATTI PROJES N N ÇERÇEVE ANLAfiMASI GÜRC STAN IN BAfiKENT T FL S TE MZALANDI. PROJEN N AMACI, AVRUPA DAN Ç N E TÜRK YE ÜZER NDEN DEM RYOLU LE KES NT S Z ULAfiIM SA LAMAK. A K ktidar, ulaflt rmada yapt devrimlere bir yenisini daha ekliyor. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hatt Projesi Çerçeve Anlaflmas Gürcistan n baflkenti Tiflis te Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Gürcistan Cumhurbaflkan Mikhail Saakaflvili ve Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev in kat ld törenle imzaland. TÜRK YE DEN Ç N E ULAfiIM Türkiye ile Gürcistan ve Azerbaycan aras nda do rudan demiryolu hatt n n tesisini sa layacak olan proje kapsam nda s n rlar m z içerisinde 76 km, Gürcistan s -

17 Baflbakan Erdo an, Gürcistan Cumhurbaflkan Saakhaflvili ve Azerbaycan Cumhurbaflkan Aliyev le Avrupa dan Çin e uzanacak yolun çerçeve anlaflmas n imzalad. Türkiye AK PARTi ktidar n n ad mlar yla lider ülke olma yolunda ilerliyor... n rlar içerisinde de 29 km demiryolu yap lacak. Yeni yap lacak yollarla toplam 255 kilometrelik bir hatta sahip olacak projenin maliyeti ise 420 milyon dolar bulacak. Türkiye taraf nda çal flmalar n bitirildi i projeyle Avrupa dan Orta Asya ve Çin e yük ve yolcu tafl mas yap labilecek. Proje tamamland - nda 20 y l içerisinde tafl nacak yük miktar n n y ll k 30 milyon tona ulaflmas hedefleniyor. Proje, Do u ile Bat aras nda en ekonomik, en kestirme, en güvenli tafl ma yolu olma özelli ine de sahip. DÜNYAYA BARIfi VE DOSTLUK MESAJI Gürcistan Parlamentosu nda düzenlenen törende konuflan Baflbakan Erdo an, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi nin bölgesel ifl birli i aç s ndan önemli bir örnek oldu unu ifade etti. Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hatt, Bakü- Tiflis-Erzurum fiahdeniz Projesi nin ard ndan Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hatt n n da tarihi pek Yolu nu demiryoluna dönüfltürdü ünü belirten Baflbakan Erdo an, bu dayan flman n sadece bölgesel ifl birli i anlam tafl mad - n kaydetti. Baflbakan Erdo an, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi yle birlikte her istasyon, bir bar fl, dostluk ve dayan flma istasyonu olarak dünyaya mesaj verecek dedi. SIRADA BATUM HAVAALANI VAR Baflbakan Erdo an, projeyle, Hazar Havzas ndan bir taraftan Çin, di er taraftan bo azdaki Marmaray Projesi devreye girdi inde Avrupa n n en ücra köflesine kadar yük tafl naca n kaydetti. Hava, kara ve demiryolu tafl mac - l yla buradaki ulafl m n farkl bir çeflitlili e kavuflaca n belirten Baflbakan Erdo an, Meclis te bekleyen yasan n geçmesiyle birlikte Trabzon ve Batum havaalanlar n n müflterek kullan ma aç laca n, Batum Havaalan n n aç lmas yla Rize ve Artvin halk n n da bundan yararlanabilece ini söyledi. GÜNEY KAFKASYA DA ÇÖZÜMDEN YANAYIZ Baflbakan Erdo an, Güney Kafkasya da sorunlar n acil flekilde çözülmesinden yana olduklar n, bu konuda gereken deste i vereceklerini belirtirken; enerjinin dünyada önemli konulardan biri olmaya devam edece ini, Türkiye ve Gürcistan n bu konuda sorunlar bulundu unu, Azerbaycan n ise bu konudaki sorunlar - n çözme noktas na geldi ini kaydetti. Baflbakan Erdo an, Türkiye nin Gürcistan a y ll k 800 milyon metreküplük do algaz verme taahhüdünden geri ad m atman n söz konusu olmad n da söyledi. 15

18 HABER 2006 YILI BÜTÇE SONUÇLARI DENK BÜTÇE YOLUNDA 30 YILIN REKORU 16 AK PARTi KT DARININ UYGULADI I MAL D S PL N TÜRK YE YE REKORLAR YAfiATMAYA DEVAM ED YOR. AK PARTi KT DARI 2002 YILI SONUNDA DEVRALDI I 40 KATR LYON TL L K BÜTÇE AÇI INI 2006 YILI SONUNDA 3.9 KATR LYON TL YE ND RD. BU RAKAM SON 30 YILIN EN DÜfiÜK BÜTÇE AÇI I. G elir ve gider politikalar aras nda uyum sa layan, ülkenin her kuruflunu büyük bir hassasiyetle de- erlendiren AK PARTi ktidar, ayn zamanda y llard r iki yakas biraraya gelemeyen bütçeyi de kontrol alt - na ald. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an; AK ktidar n bu baflar s n ortaya koyan 2006 y l bütçe sonuçlar n, Maliye Bakan Kemal Unak tan ile Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan n da kat ld bir bas n toplant s yla aç klad. flte AK ktidardan önceki rakamlar ve 2006 y l bütçe sonuçlar ndan çarp c göstergeler: AK KT DARDAN ÖNCE 2002 y l nda, Gayri Safi Milli Has la ya (GSMH) oran aç s ndan bütçe aç n n pay yüzde 14.6, faiz harcama-

19 lar n n pay yüzde 18.8, kamu net borç stokunun pay yüzde 78.4, kamu kesimi borçlanma gere inin pay ise yüzde 12.6 idi. Yani devlet, toplanan her 100 YTL vergiye karfl l k 104 YTL faiz ödüyordu; toplanan vergiler faizlere bile yetmiyordu. Bugün ise bu tablo tamamen tersine dönmüfl durumda. 30 YILIN EN DÜfiÜK AÇI I Hükümetin, 2006 y l bafl nda bütçe aç hedefi 13.9 milyar YTL idi. Ancak gerçekleflme bunun çok alt nda, 3.9 milyar YTL oldu. Bütçe aç n n GSMH ye oran 2002 y l nda yüzde 14.6 idi y l sonu itibariyle bütçe aç n n GSMH ye oran binde 7 ye düfltü. Bu seviye, geçmiflte en son 1976 y l nda gerçekleflmiflti. Baflka bir deyiflle 2006 y l bütçe aç son 30 y l n en düflük bütçe aç oldu. AVRUPA ÜLKELER N GEÇT K Merkezi yönetim bütçe aç n n Gayri Safi Yurt çi Has la ya (GSY H) oran aç s ndan Avrupa Birli i üyeleri ile karfl laflt r ld nda Türkiye; 2002 y l nda en kötü durumda iken, 2006 y l nda ngiltere, Almanya, talya, Fransa ve Yunanistan baflta olmak üzere birçok ülkeden daha iyi bir konuma yükseldi. FA Z DIfiI FAZLA AK PARTi ktidar nda istikrarl bir faiz d fl fazla elde edildi ve hedefler sürekli olarak tutturuldu. Faiz giderlerinin GSMH ye oran bu dönemde h zl bir flekilde düflürüldü y l nda yüzde 18.8 olan bu oran, 2006 y l nda yüzde 8.2 ye indirildi. Benzer flekilde, 2002 y - l nda vergi gelirlerinin yüzde 92.1 i faiz ödemelerini karfl layabilirken, faiz giderlerinde kaydedilen düflüfl ve vergi tahsilat nda gösterilen olumlu geliflme sayesinde, 2006 y - AK ktidar n istikrarl ekonomi politikas sonucu bütçe aç son 30 y l n en düflük seviyesine geldi. Bütçe sonuçlar n Baflbakan Erdo an aç klad. l nda bu oran yüzde 37.5 seviyelerine çekildi. Bütçe Giderleri Faiz Hariç Giderler Faiz Giderleri Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Bütçe Aç Faiz D fl Fazla KAMU NET BORÇ STOKU Bütçe performans nda kaydedilen baflar, borç dinamiklerinin de h zla iyileflmesini sa lad y l nda yüzde 78.4 olan kamu net borç stokunun GSMH ye oran n n 2006 y l nda yüzde 50 nin alt nda gerçekleflmesi bekleniyor y l nda kamu kesimi borçlanma gere inin GSY H ye oran yüzde 12.6 iken, bu oran 2006 y l nda eksi yüzde 3.1 e düflürüldü. Genel yönetim borç stokunun GSY H ye oran aç s ndan, ülkemiz Avrupa Birli i üyesi ülkelerden talya, Almanya, Portekiz ve Fransa dan daha iyi duruma geldi. RAKAMLARLA 2006 YILI BÜTÇES milyar YTL milyar YTL 45.9 milyar YTL milyar YTL milyar YTL 3.9 milyar YTL 41.9 milyar YTL BÜTÇE AÇI INDAK DÜfiÜfiÜN TÜRK YE YE KAZANDIRDIKLARI E itime ve sa l a daha fazla kaynak ayr labildi. 102 bin 272 yeni derslik hizmete sunuldu. Yat r mlara ayr lan kaynak art r ld y l nda bütçeden tar msal desteklemelere ayr lan pay sadece yüzde 1.7 iken, 2006 y l nda bu oran yüzde 2.7 ye ç kt. Bu dönemde, tar msal desteklemelerdeki art fl oran yüzde 155 e ulaflt y l nda 45 YTL olan üniversite ö rencilerine verilen kredi tutar, 2006 y l nda 130, 2007 y l nda ise 150 YTL ye ç kt. 17

20 HABER SLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ NDEN BAfiBAKAN ERDO AN A KÜLTÜRLER ARASI D YALO U H MAYE ÖDÜLÜ K ültürler aras Diyalo u Himaye Ödülü nü slam Konferans Teflkilat Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu ve IRCICA Genel Direktörü Dr. Halit Eren den alan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, törende yapt konuflmada insanl - n içinde bulundu u tehlikelere dikkat çekerek, Zira kültürler ve dinler aras ndaki farkl l klar istismar etmekten fayda bekleyen afl r l k yanl lar, uluslararas toplumu yeni bir bölünmenin efli ine getirmifl bulunmaktad r dedi. Böyle bir ortamda bafllat lan Medeniyetler ttifak girifliminin büyük önem tafl d n söyleyen Baflbakan Erdo an, 21. yüzy l n küresel bar fl projesi dedi imiz bu giriflim, insanl n suni çizgilerle bölünmesi yönündeki çabalara bugüne kadar verilmifl en anlaml cevapt r dedi. 18 BAfiBAKAN ERDO AN A, SLAM KONFERANSI TEfiK LATI SLAM TAR H, SANAT VE KÜLTÜR ARAfiTIRMA MERKEZ (IRCICA) TARAFINDAN KÜLTÜRLER ARASI D YALO U H MAYE ÖDÜLÜ VER LD. IRCICA NIN FAAL YETLER IRCICA n n slam medeniyeti ve kültürünün daha iyi anlafl lmas na ve tan nmas na önemli katk larda bulundu unu söyleyen Baflbakan Erdo an, bu çal flmalar bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. fiaym YEV VE HSANO LU Törene kat lan Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaflkan Mintimer fiaymiyev ise Son y llarda Türkiye de yaflanan toplumsal ve ekonomik geliflmeleri büyük bir memnuniyetle izliyoruz dedi. Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu da Baflbakan Erdo an n stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl döneminden beri kültür meselelerine büyük ilgi duydu unu ve kendilerine de büyük destek verdi ini belirtti.

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi.

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi. REEL SEKTÖRDE DE YENİDEN YAPILANMA ŞART GİRİŞ Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL BTSO tarafından beş yıldan beri gerçekleştirilen Bursa da 250 Büyük Firma çalışması bize göre bu şehirde yapılan en önemli çalışmalardan

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı