Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik"

Transkript

1

2

3 Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an: Gerek milletimizin hissiyat, gerekse kamuoyu araflt rmalar hükümetimizin do ru istikamette oldu unu, halk m z n deste inin AK PARTi nin kalk nma hamlesinin arkas nda oldu unu gösteriyor. Demirden pekyolu Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hatt Projesi nin çerçeve anlaflmas Gürcistan n baflkenti Tiflis te imzaland. Projenin amac, Avrupa dan Çin e Türkiye üzerinden demiryolu ile kesintisiz ulafl m sa lamak. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru AK PARTi ktidar n n uygulad mali disiplin Türkiye ye rekorlar yaflatmaya devam ediyor. AK PARTi ktidar 2002 y l sonunda devrald 40 katrilyon TL lik bütçe aç n 2006 y l sonunda 3.9 katrilyon TL ye indirdi. Bu rakam son 30 y l n en düflük bütçe aç. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Türkiye, AK PARTi ktidar n n istikrarl ve güven veren politikalar yla yabanc sermaye için cazibe merkezi haline geldi. Y ll k küresel sermaye yat r m miktar dört y lda 1 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldi. Türkiye yi f rsatlar ülkesine dönüfltüren AK PARTi ktidar n n ekonomi politikalar n ve gelecek hedeflerini Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan ile konufltuk. Köylüye hizmet köyde, çiftçiye hizmet tarlada 2500 teknik personelin köylerde görevlendirilece i Tar msal Yay m Gelifltirme Projesi ile çiftçilerimizin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlar yerinde ve zaman nda karfl lanacak. Projenin tan t m Baflbakan Erdo an n da kat ld bir toplant yla gerçeklefltirildi.

4 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 4 Say : 46 Mart 2007 AK PARTi Ad na Sahibi : Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Lokman Ayva Metin Y lmaz Mustafa Ak fl Nihat Ergün Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Ali Kerem Eskigün Adres : AK PARTi Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Yasin Bülbül Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Sabit Ertafl Bask ve Cilt : Star Medya Yay nc l k A.fi. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. AK PARTi ED TÖRDEN SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L AK PARTi ktidar, tarihin ak fl na yön verecek yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Tarihi pekyolu yeniden infla ve ihya ediliyor. Türkiye nin merkez oldu u proje ile Avrupa dan Çin e demir raylar döfleniyor. Baflbakan Erdo an, Gürcistan ve Azerbaycan Devlet Baflkanlar ile birlikte projeyi hayata geçiren imzay Tiflis te att. Proje ile, ülkeler ve medeniyetler daha s k ba larla birbirine ba lanacak. Ticaret hacimleri ve iflbirli- i imkanlar artacak. Ekonomide sessiz devrimler yapan AK PARTi ktidar, en düflük enflasyon, en düflük faiz, en yüksek ihracat gibi eriflilmesi güç rekorlar na, en düflük bütçe aç rakam n da ekledi. Bu yeni rekorla Türkiye, gelece e daha da güvenle bakar hale geldi. ktidar devrald m z 2002 y l n n sonunda 40 katrilyon TL olan bütçe aç, 2007 y l n n bafl nda 3.9 katrilyon TL ye kadar geriledi. Türkiye art k denk bütçeyi de yapabilecek hale geldi. TAR HE YÖN VEREN ADIMLAR Bilinçsiz borçlanarak, kaynaklar har vurup harman savurarak ekonomik krizleri tetikleyen iktidarlar yok art k. ktidar devrald m z 2002 y l nda Türkiye nin IMF ye olan borcu 23.5 milyar dolard. Bugün 8.5 milyar dolar. Art rmad k, azaltt k. flte AK PARTi fark budur AK PARTi ktidar yla yakalad - m z büyük baflar lar, Türkiye yi küresel sermayenin de ilgi oda haline getirdi y l nda sadece 1 milyar dolarl k yabanc sermayenin girdi i Türkiye, 2006 y l nda küresel sermaye yat r mlar ndan 20 milyar dolarl k pay kapt. Dört y lda tam 20 kat art fl sa land. Milli kaynaklar m z milletimizin gelece i için seferber eden AK PARTi ktidar, haks z kazanç peflinde koflan ç kar çevreleriyle mücadeleden de hiç taviz vermedi. Büyük gelir kayb na yol açan akaryak t kaçakç lar na yönelik mücadelemiz aman vermeden sürüyor. Köy yollar n n yap lmas ve köylerimizin sa l kl içme sular na kavuflturulmas için AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo- an n bafllatt KÖYDES projesi h z kesmeden devam ediyor. Köy yollar için ayr lan ödenek, 2007 y l nda da tam 2 katrilyon TL. AK PARTi ktidar, tarihe yön veren ad mlar yla Türkiye nin modern ve müreffeh gelece ini infla ediyor. Milletimize güven ve güç veriyor. Sürekli ayd nl ebedilefltiriyor. Her fley Türkiye için. Esen kal n

5 AYIN GÜNDEM NDEN... Türkçe için TBMM de komisyon kuruldu TBMM Genel Kurulunda, Türkçenin bozulma ve yabanc laflmas na iliflkin Meclis Araflt rmas aç lmas kabul edildi. Konuyla ilgili oluflturulacak Meclis Araflt rma Komisyonu üç ay süreyle görev yapacak. BTC de 100. tanker yola ç kt Hazar petrollerini Türkiye üzerinden dünya pazarlar na tafl yan Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hatt ndan gelen petrolün, Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev deniz terminalinden 100. tankere yüklenmesi törenle kutland. Bugüne kadar 76 milyon varil ham petrol yüklendi ve devletin kasas na 300 milyon dolar girdi. Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi her ilde bafllad Türkiye deki bütün adresleri standartlaflt r p, adres karmaflas na son veren Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi nin çal flmalar na tüm illerde baflland ve flu ana kadar tüm adresler standartlaflt r ld. 7 ilde çal flmalar tamamlan rken, Türkiye genelinde 12 milyon kifli sisteme dahil edildi. 9 bin 906 ö retmenin atamas gerçeklefltirildi AK PARTi ktidar nda 264 bin kiflilik istihdam sa layan Milli E itim Bakanl, fiubat ay içerisinde 9 bin 906 ö retmenin daha atamas n gerçeklefltirdi. Kuray Baflbakan Erdo an Rize deki toplu aç l flta uydu konferans sistemiyle yapt. Ayr ca, 4 bin 975 ö retmen de sözleflmeli olarak görevlerine bafllad. lkö retim ö rencilerine adresi veriliyor AK ktidar n yeniliklerinden en çok faydalanan kurumlardan biri olan Milli E itim Bakanl, yeni uygulamas yla ilkö retim okulu 4. s n ftan yukar olan tüm ö rencilere ücretsiz meb.gov.tr uzant l adresi verecek. Böylece bakanl k ö rencilerle do rudan iletiflime geçebilecek. Uyuflturucu kaçakç lar na büyük darbe fiubat ay içerisinde kaçak mal yakalamada büyük bir art fl yafland. Gümrük Müsteflarl n n verilerine göre geçti imiz ay, toplam 133 olayda 106 milyon YTL lik kaçak mal yakalan rken, bu tutar n 90 milyon YTL sini alt olayda yakalanan uyuflturucular oluflturuyor.

6 MART TAR H TAR H 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi 1. Dünya Savafl n n bafllar nda ngilizler ve Frans zlar, tilaf Devletleri nin üçüncüsü olan Ruslara yard m etmek için Çanakkale Bo az ndan geçip Karadeniz e ulaflmay planlam fllard. Amaçlar ndan biri de stanbul u ve bo azlar ele geçirmek, bu yolla Osmanl Devleti ni etkisiz hale getirmekti. 9 ay kadar süren Çanakkale Savafllar nda ço u ö renim ça- nda 253 bin Türk subay, er ve erbafl flehit oldu. Çanakkale nin geçilemeyece ini anlayan ngiliz ve Frans zlar da arkalar nda Türkler kadar kay p b rakarak Aral k 1915 te Anafartalar ve Ar burnu ndan, 8-9 Ocak 1916 da Seddülbahir den kesin olarak çekildiler. 12 Mart 1921 stiklal Marfl n n kabulü Mehmet Akif Ersoy un fliiri, 12 Mart 1921 de TBMM de stiklal Marfl olarak kabul edildi. stiklal Savafl m z n en heyecanl günlerinde toplumu biraraya getiren ve ortak duygular n canland ran bir milli marfl ihtiyac n gidermek amac yla Maarif Vekaleti, 1921 de bir güfte yar flmas düzenledi. Bu yar flmaya 724 fliir kat ld. Kazanan güfteye para ödülü kondu u için önce yar flmaya kat lmak istemeyen Mehmet Akif, Maarif Vekili Hamdullah Suphi nin srar üzerine Kahraman Ordumuza adad fliirini yar flmaya soktu. TBMM nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda Mehmet Akif in fliiri milli marfl olarak kabul edildi. fiiirin bestelenmesi için aç lan ikinci yar flmaya 24 besteci kat ld y - l nda Ankara da toplanan seçici kurul, Ali R fat Ça atay n bestesini kabul etti. Bu beste 1930 y - l na kadar çal nd ysa da 1930 da de ifltirilerek Cumhurbaflkanl Orkestras fiefi Zeki Üngör ün 1922 de haz rlad bugünkü beste yürürlü e kondu. 8 Mart 1857 Dünya Kad nlar Günü Kad nlar n erkeklerle eflit haklara sahip olmak yolunda verdi i mücadelenin temsili bafllang c 8 Mart 1857 y l nda ABD nin New York kentinde çal flan kad nlar n çal flma koflullar n n iyilefltirilmesi için bafllatt klar mücadeledir y l nda Danimarka n n Kopenhag kentinde toplanan kad nlar toplant s nda, Clara Zetkin, 8 Mart gününün Dünya Emekçi Kad nlar Günü olarak kutlanmas n önerdi. Kad n haklar hareketini, özellikle oy hakk n onurland rmay amaçlayan Kad nlar Günü önerisi oy birli i ile kabul edildi.

7 AKTÜAL TE KKTC 10 ülkede temsilcilik açacak KKTC D fliflleri Bakan Turgay Avc, KKTC nin y l sonuna kadar 10 ülkede yeni temsilcilik açaca n aç klad. D fliflleri Bakan Avc, Rum yönetiminin Türkiye ile AB, komflu ülkeler ve uluslararas flirketler aras nda kriz yaratmaya çal flt n söyleyerek, Böyle bir davran fl bölgede Akdeniz de ve K br s ta bizim uzun bir süredir ortaya koydu umuz uzlafl y, iyi niyet ortam n ve kapsaml bir çözüm aray fl n zedeleyecektir dedi. AB den 300 milyon euroluk k rsal kalk nma yard m Gül: Irak bir bütün olarak tutulmal D fliflleri Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdullah Gül, Washington da "Yol Ayr m ndaki Türk Politikas " konulu toplant n n aç l fl nda konufltu. Abdullah Gül, "Biz 1926 da Musul u verirken tek bir Irak a verdik. Karfl m zda tek bir Irak görmek istiyoruz" dedi. Bir soru üzerine, "Irak bir bütün olarak tutulmal. Buna Avrupa Birli i, uyum sürecinde Türkiye ye y llar aras nda yaklafl k 300 milyon euro k rsal kalk nma yard m yapacak. Tar m ve Köy flleri Bakanl ndan yap lan aç klamada, Avrupa Birli i ne uyum süreci ve Türkiye nin k rsal gelece i yolunda önemli bir ad m at ld belirtilerek, Türkiye nin y llar aras nda yaklafl k 300 milyon euro k rsal kalk nma hibe fonu kullanma imkan na kavuflaca kaydedildi. baflka alternatifler düflünülmemeli" diyen Bakan Gül, baz çevrelerin Sovyetlerin bölünmesini örnek göstererek Irak n bölünmesini savundu unu hat rlatt ve Irak ile söz konusu durumlar n benzerlik tafl - mad n, Irak ta eski Sovyetler gibi belli s - n rlar n bulunmad n söyledi. Bakan Gül, "Irak taki mevcut durumdan kaçmak için daha kötü çözümler yaratmayal m" fleklinde konufltu. talya da hükümet krizi talya daki merkez sol hükümetin lideri Baflbakan Romano Prodi istifa etti. talya da Cumhurbaflkan Giorgio Napolitano, siyasi partilerle istiflareler sonras nda krizin, ayn hükümetin parlamentodan güvenoyu almay denemesi suretiyle afl lmas n istedi. Yeni bir hükümet kurulmas yerine Prodi hükümeti hem Senato da hem Meclis te güvenoyu tazeleyecek. Küresel s nma önlemleri için son 13 y l BM iklim felaketinin nedenlerini inceleyip gelece e iliflkin tahminlerde bulunan yeni bir rapor yay nlad. klim felaketinin önlenmesi için 2020 y l na kadar önlem al nmas gerekiyor. Sera etkisine yol açan gazlarda indirim sa lanmas durumunda dünya iklimindeki s cakl k art fl n n iki derece ile s n rland r labilece i tahmin ediliyor.

8 HABER AK PARTi 2. DÖNEM 2. L BAfiKANLARI TOPLANTISI DO RU ST KAMETTEY Z 6 AK PARTi 2. DÖNEM 2. L BAfiKANLARI TOPLANTISI NDA KONUfiAN AK PARTi GENEL BAfiKANI VE BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN: GEREK M LLET M Z N H SS YATI, GEREKSE KAMUOYU ARAfiTIRMALARI HÜKÜMET M Z N DO RU ST KAMETTE OLDU UNU, HALKIMIZIN DESTE N N AK PARTi N N KALKINMA HAMLES N N ARKASINDA OLDU UNU GÖSTER YOR. A K PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s Ankara Sheraton Otel de gerçeklefltirildi. Toplant ya il baflkanlar n n yan s ra il kad n ve gençlik kollar baflkanlar ile il belediye baflkanlar da kat ld. Toplant n n aç - l fl nda bir konuflma yapan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK PARTi lilere flu sözlerle hitap etti: YOLSUZLUKLARA YOL VERMED K Yolsuzluklara tevessül etmeyen ahlakl siyaset tarz yla AK PARTi, iktidardayken özellikle bir gerçe- i ispatlam fl, Türk siyasi hayat na da bu flekliyle geçmeye aday bir parti olmufltur. Nas l 3 Kas m Genel Seçimleri sonras 28 Mart Yerel Seçimleri nde oyumuzu artt rd ysak, inflallah önümüzdeki Genel Seçimlerden de oyumuzu artt rarak ç kaca z. M LLET M Z N TAMAMINI KARDEfi B LEN S YASET Eski günleri özleyenler olabilir. Ama onlar, bofluna bir beklenti içindedir. Türkiye de siyaset, millet iradesi eliyle temel bir tercih-

9 Türkiye art k zay f, pamuk ipli iyle birbirine ba l ve adeta kan uyuflmazl yaflayan koalisyonlar n idare etti i o eski Türkiye de ildir. O günler art k tarihte kalm flt r. Türkiye gücünü birlefltirmenin, kavgas z siyasetin, ülkesine adanm fl kadrolar n hizmet aflk yla büyümenin, kalk nman n, adaletin hazz n tatm flt r. Buradan geriye dönüfl olmayacakt r. te bulunmufl, demokrasi, hukuk devleti, ekonomik kalk nma ve büyüme hepimizin ortak tercihi olmufltur. Milletimizin özledi i yeni siyaset anlay fl bütün alanlarda art k hayat bulmufltur. Bu siyaset, milletimizin tamam n kardefl bilen, kardefllik zeminini her alanda güçlendiren AK PARTi siyasetidir. LÜGAT M ZDE KT DAR SARHOfiLU U YOK Bu ülkeyi karanl k girdaplara sürükleyen dönemleri unutmadan, y llar sonra bir varolufl mücadelesi olarak nitelendirilece ine inand m son dört y l aflk n bu de iflim dönemini unutmadan gelece e haz rlanaca z. Unutmayaca z, çünkü bütün zorluklar na, s k nt lar na ra men o geçmifl bizim için ac, fakat unutulmamas gereken bir tecrübedir. Ne yapmamam z, hangi hatalara, tuzaklara düflmememiz gerekti ini o a r tecrübelerden biliyor, flimdi de dersimizi iyi çal fl yoruz. Türkiye yi zaafa düflürenler iktidar sarhofllu una düfltüler. Ama bizim lügatimizde, bizim kitab m zda iktidar sarhofllu u yok. Biz onun azmiyle, onun kararl l yla yürüyoruz. TÜRK YE TEKRAR GER YE DÖNEMEZ Önümüzdeki dönemde bizim en öncelikli görevimiz, büyük gayretlerle, büyük fedakârl klarla tepeye tafl d m z kayan n, flimdi yeniden afla ya yuvarlanmas n önlemek, bütün kazan mlar m z kaybederek en bafla dönme ihtimallerini ortadan kald rmak olacakt r. Bunun hevesi içerisinde olanlar olabilir, onlara asla f rsat vermemeliyiz. Türkiye tekrar geriye dönemez; bulundu umuz noktadan çok daha ilerilere gitmenin gayreti içerisinde olacakt r. Bu da ancak AK PARTi ktidar ile, AK PARTi kadrolar yla mümkündür. ÇOCUKLARIMIZIN UMUTLARINI KIRAMAYIZ Ne olursa olsun biz Türkiye de hiçbir zaman siyaseti bir kavga zemini olarak görmüyoruz. Biz siyaseti bir hizmet zemini olarak görüyoruz. Bu ülkeye, bu millete hizmet etmek için yola ç kt k, bugün de murad m z bundan baflka bir fley de ildir. lkelerimizi, rotam z, duruflumuzu asla kaybetmeyece iz, kaybedemeyiz. Bu milleti sukut-u hayale asla u ratamay z. Çocuklar m z n umutlar n asla k - ramay z. Bu sebeple ayn dikkatle, ayn aflk ve flevkle, ayn heyecanla Türkiye için çal flmaya devam etmek zorunday z. Unutmayal m, biz Türkiye de siyasetin itibar n yeniden iade eden, umut kap lar - n yeniden açan bir kadroyuz. 7

10 DIfi TEMASLAR BAfiBAKAN ERDO AN SUUD ARAB STAN DA yerli yabanc ayr m n ortadan kald rm flt r dedi. Baflbakan Erdo- an, Suudi ifl adamlar n Türkiye de yat r m yapmaya davet etti C DDE EKONOM K FORUMU VE TÜRK-SUUD fi KONSEY TOPLANTISI NA KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, TÜRK YE N N KÜRESEL SERMAYE Ç N CAZ P B R ÜLKE HAL NE GELD N BEL RTEREK SERMAYE SÖZ KONUSU OLDU UNDA YERL YABANCI AYRIMINI ORTADAN KALDIRDIK DED. B aflbakan Recep Tayyip Erdo- an; Suudi Arabistan da ilk olarak Riyad Uluslararas Türk Okulu nda ö rencilerle biraraya geldi. Kraliyet Saray nda Kral Abdullah ile görüflen Baflbakan Erdo- an, Prens El Suud un, onuruna verdi i yeme e kat ld. YERL YABANCI AYRIMINI KALDIRDIK Cidde de Türk-Suudi fl Konseyi Toplant s na kat lan Baflbakan Erdo an, Türkiye nin, hükümetin yapt reformlarla küresel sermaye için cazip bir ülke haline geldi ini söyleyerek, Hükümetimiz sermaye söz konusu oldu unda TÜRK YE AKT F ROLÜNÜ SÜRDÜRECEK Baflbakan Erdo an, 8. Cidde Ekonomik Forumu na onur konu u olarak kat ld. Forumun aç l fl nda yapt konuflmada; bölgenin ve slam dünyas n n, bar fl ve refaha kavuflmas için Türkiye nin üstlendi i aktif rolün sürece ini bildiren Baflbakan Erdo an, Her türlü afl r l n, hoflgörüsüzlü ün, fanatizmin ve bask c anlay fllar n, de- iflimin önündeki direnç noktalar oldu unu bilerek, sevgiyi, uzlafl y, diyalo u ve hoflgörüyü hep birlikte ön plana ç karmal y z dedi. Forumda Ürdün Kraliçesi Rania ile de görüflen Baflbakan Erdo an, Cidde Baflkonsoloslu u Uluslararas Türk Okulu nu da ziyaret etti. Baflbakan Erdo an a temaslar boyunca Devlet Bakanlar Ali Babacan ve Mehmet Ayd n, AK PARTi Genel Baflkan Yard mc lar Edibe Sözen, Nükhet Hotar Göksel, Necati Çetinkaya ve Bülent Gedikli efllik etti.

11 BAfiBAKAN ERDO AN TÜRKMEN STAN DA DIfi TEMASLAR nomik iliflkilerin gelifltirilmesi için çaba gösterilece ini söyledi. Baflbakan Erdo an da Türkiye nin, Türk dünyas yla iliflkilere önem verdi ini belirterek, Berdimuhammedov a baflar lar diledi. TÜRKMEN STAN IN YEN DEVLET BAfiKANI GURBANGUL BERD MUHAMME- DOV UN YEM N TÖREN NE KATILMAK ÜZERE AfiKABAT A G DEN BAfiBAKAN ERDO AN, BÖLGE ÜLKELER N N L DERLER YLE DE B RARAYA GELD. B aflbakan Recep Tayyip Erdo- an a Türkmenistan ziyaretinde Devlet Bakanlar Beflir Atalay ve Mehmet Ayd n ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler efllik etti. Devlet Baflkan seçilen Gurbanguli Berdimuhammedov un Halk Maslahat ndaki yemin törenine kat lan Baflbakan Erdo an, daha sonra Cumhurbaflkanl saray nda yeni Devlet Baflkan ile görüfltü. BAfiBAKAN ERDO AN- BERD MUHAMMEDOV GÖRÜfiMES ki ülke aras ndaki iliflkilerin ele al nd görüflmede Berdimuhammedov Türkiye ile siyasi ve eko- L DERLERLE TEMASLAR Baflbakan Erdo an, Gürcistan Devlet Baflkan Saakaflvili, Kazakistan Cumhurbaflkan Nazarbayev ve ran Cumhurbaflkan Birinci Yard mc s Davudi ile de ikili görüflmelerde bulundu. Görüflmelerde bölgesel konularla ilgili görüfl al flveriflinde bulunuldu. KARDEfi TÜRKMEN STAN Yurda dönüflünde ziyaretiyle ilgili bilgi veren Baflbakan Erdo an, Berdimuhammedov la görüflmesinde Türkiye ile Türkmenistan aras ndaki tarihi ve kültürel ba lardan güç alan iliflkilerin gelifltirilmesi ve bu ülkedeki giriflimcilerin bundan sonraki sürede nas l daha faydal olabilece i üzerinde durduklar n söyledi. Baflbakan Erdo an, Bugüne kadar oldu u gibi bugünden sonra da kardefl Türkmenistan n ve Türkmen halk n n yan nda yer almaya devam edece iz fleklinde konufltu. 9

12 HABER PAK STAN CUMHURBAfiKANI MÜfiERREF TÜRK YE DE PAK STAN LA BENZER GÖRÜfiLERE SAH B Z Türkiye ile Pakistan aras ndaki ekonomik ve ticari iliflkilerin arzu edilen bir seviyeye getirilmesi için daha fazla gayret gösterilmesi gerekti- ini vurgulayan Baflbakan Erdo an, görüflmede bölgesel sorunlar ile ilgili görüfl al flveriflinde bulunduklar n belirtti. Orta Do u da huzur ve sükunetin tesisinde bölge ülkeleri olarak hepimizin ortak sorumluluklar bulundu una inan yoruz. Bu çerçevede birbiriyle ilintili bu sorunlar n çözümü için yeni bir bar fl dinami i oluflturulmas gerekti ine inan yoruz fleklinde konuflan Baflbakan Erdo an, Filistinli gruplar aras ndaki iç çat flma, Lübnan da tesis edilmesi gereken uzlaflma ve huzur ile Irak n toprak bütünlü ü konusunda Türkiye nin hassasiyetlerini bir kez daha vurgulad. BAfiBAKAN ERDO AN LE PAK STAN CUMHURBAfiKANI MÜfiERREF BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULARA L fik N GÖRÜfi ALIfiVER fi NDE BULUNDU. T ürkiye ye iki günlük çal flma ziyaretinde bulunan Pakistan Cumhurbaflkan Pervez Müflerref ile Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, görüflmelerinin ard ndan ortak bas n toplant s düzenledi. KALKINMA, LERLEME VE REFAH GÖRDÜM "Türkiye ye gelifl nedeninin Müslüman dünyas nda ve bölgede bar - fl n sa lanmas konusu oldu unu" belirten Müflerref ise, bu çerçevede "yeni bir giriflim bafllat lmas için do ru zamanda olundu unu" söyledi. En son bir buçuk sene önce Türkiye ye geldi ini belirten Müflerref, "Bu zaman zarf nda, kalk nma, ilerleme ve refah gördüm dedi. Müflerref, iki ülke aras ndaki kardeflli in en somut yans mas n n ise Pakistan depremi s ras nda görüldü ünü, Türk sa l k ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ilk ulaflan ekipler oldu unu kaydederek, Türkiye nin ülkelerine deste inin yeniden imar çal flmalar nda da sürdü ünü belirtti. 10

13 HABER ET YOPYA BAfiBAKANI ZENAW TÜRK YE DE TÜRK YE Y Z YARET EDEN LK ET YOPYA BAfiBAKANI ZENAW Y KONUK EDEN BAfiBAKAN ERDO AN, T KA NIN ÇALIfiMALARIYLA K ÜLKE ARASINDAK L fik LER N DAHA DA GÜÇLENECE N SÖYLED. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an ile Etiyopya Baflbakan Meles Zenawi, Baflbakanl k merkez binada bafl bafla ve heyetler aras görüflmelerde bulundu. Görüflmelerin ard ndan Türkiye ile Etiyopya aras nda tar m alan nda ifl birli i anlaflmas ve turizm ifl birli i anlaflmas imzaland. HEDEF 500 M LYON DOLAR ki lider bu görüflmelerin ard ndan ortak bas n toplant s düzenledi. Zenawi ile yapt görüflmede, bölgesel ve ikili ifl birli inin gelifltirilmesi, çeflitlendirilmesi ve daha ileriye götürülmesi için neler yap - labilece ini ele ald klar n belirten Baflbakan Erdo an, Türkiye ile Etiyopya aras ndaki ticaret hacminin 150 milyon dolardan süratle 500 milyon dolara ç kar lmas konusunda her iki ülkenin de ortak hedefi paylaflt n ifade etti. T KA LE ATILACAK ADIMLAR Çifte vergilendirmenin ortadan kald r lmas yla iki ülke aras ndaki ekonomik sürecin daha h zl iflleyece ini vurgulayan Baflbakan Erdo an, Türk flbirli i ve Kalk nma daresi Baflkanl n n (T KA) Afrika daki ilk ofisinin Etiyopya n n baflkenti Addis Ababa da aç ld - n kaydederek, E itim, sa l k, meslek edindirme kurslar gibi çal flmalar T KA ile Etiyopya da daha genifl alanda yapmay planl - yoruz. Her türlü deste i bu noktada kendilerine verece iz. Türk Eximbank la da özellikle baflta Etiyopya olmak üzere Afrika n n çeflitli ülkelerindeki müteahhit firmalar m za gerekli deste i sa l - yoruz, sa lamaya da devam edece iz dedi. ZENAW : GÖNÜLDEN DESTEKL YORUZ Türkiye nin Afrika ile ifl birli ini güçlendirmeye yönelik giriflimlerini gönülden desteklediklerini ifade eden Zenawi ise, iki ülke iliflkilerinin gelifltirilmesi konusunda görüfl birli i içinde olduklar n, aralar ndaki ticari faaliyetleri ve yat r mlar art rma karar ald klar n söyledi. 11

14 HABER SRA L BAfiBAKANI OLMERT TÜRK YE DE ulaflt n, bunun 1.2 milyar dolar - n n Türkiye nin srail e ihracat oldu unu söyleyen Baflbakan Erdo- an, srail den gelen turist say s - n n 400 bin oldu unu hat rlatt. 12 BAfiBAKAN ERDO AN LE SRA L BAfiBAKANI OLMERT, BÖLGE LE LG L GÖRÜfi ALIfiVER fi NDE BULUNDU. BAfiBAKAN ERDO AN, F L ST N DE UZLAfiMA HÜKÜMET KURULMASI GEREKT N SÖYLED VE MESC D- AKSA DAK NfiAAT ÇALIfiMASI Ç N HEYET GÖNDERECEKLER N AÇIKLADI. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an ile srail Baflbakan Ehud Olmert, görüflmelerinin ard ndan ortak bas n toplant s düzenledi. Baflbakan Erdo an, toplant da Olmert in kendisine Mescid-i Aksa çevresindeki inflaat çal flmalar yla ilgili foto raflar gösterdi ini; ama bunlardan kendisinin tatmin olmad n söyledi. Olmert e, çal flman n Mescid-i Aksa ya zarar verip vermedi ini incelemek için Türkiye den bir teknik heyet göndermeyi önerdi ini bildiren Baflbakan Erdo an, Olmert in gelecek heyeti kabul edebileceklerini söyledi ini aktard. 1.2 M LYAR DOLAR HRACAT Türkiye ile srail aras ndaki d fl ticaret hacminin 2 milyar dolara F L ST N DE UZLAfiMA HÜKÜMET Orta Do u da kal c bar fl ve istikrar n sa lanmas için her fleyden önce Filistin de aya yere sa lam basan bir hükümetin olmas gerekti ini söyleyen Baflbakan Erdo- an, Filistin de kurulacak uzlaflma hükümetinin srail-filistin aras ndaki süreci daha olumlu yönde etkileyece ini belirtti. TÜRK YE KÖPRÜ ÜLKE srail Baflbakan Olmert ise, Türkiye nin srail ile Arap ülkeleri aras nda çok önemli bir köprü görevi gördü ünü belirterek, "Gerek srail gerekse Arap ülkeleri ile ba lant lar bulunan Türkiye nin, srail e bu ülkelerle iliflki kurmas konusunda destek olmas n bekliyoruz" dedi. Konuk baflbakan, Türkiye ye gelerek önümüzdeki haftalarda meydana gelecek geliflmeler ve özellikle de Filistin konusunda Baflbakan Erdo- an ile görüflmeyi ve ona dan flmay görev bildi ini ifade etti.

15 HABER HOLLANDA KRAL ÇES BEATRIX TÜRK YE DE BAfiBAKAN ERDO AN LE TÜRK YE Y LK KEZ Z YARET EDEN HOLLANDA KRAL ÇES BEATRIX; AVRUPA B RL, KÜRESEL fi DDET VE TERÖR KONULARINDA GÖRÜfi ALIfiVER fi NDE BULUNDU. BAfiBAKAN ERDO AN GÖRÜfiMEDE YOKSULLUK VE CEHALET N ÖNLENMES NE VURGU YAPTI. T ürkiye ye dört günlük ziyarette bulunan Hollanda Kraliçesi Beatrix, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile Baflbakanl k Konutu nda biraraya geldi. Kraliçe Beatrix in o lu Prens Willem Alexander ve Prenses Maxima n n da kat ld görüflmede, Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan, Devlet Bakan Nimet Çubukçu ve Hollanda D - fliflleri Bakan Maxime Verhagen de haz r bulundu. GÜNDEM AB A rl kl olarak AB konusunun ele al nd görüflmede Baflbakan Erdo an, AB sürecinde Hollanda n n verdi i destek için Hollanda Kraliçesi ne teflekkür etti. Görüflmede, dünyada fliddet, çat flma ve terörün yayg nlaflmas yla ilgili görüfl al flveriflinde de bulunuldu. YOKSULLUKLA MÜCADELE Baflbakan Erdo an, Darfur ve Etiyopya ziyaretlerine iliflkin gözlemlerini Kraliçe Beatrix e anlatarak, buralarda yaflanan insanl k dram na, yoksulluk ve sefalete dikkat çekti. Baflbakan Erdo an, dünyada her y l 1 trilyon dolar n silahlanmaya harcand n belirterek, E er bu para yoksulluk ve cehaletle mücadeleye harcansa bugün baflka bir dünyada yafl yor olurduk dedi. Kraliçe Beatrix de bu sorunlar karfl s nda kay ts z kal namayaca konusundaki görüfllerini ifade etti. 13

16 HABER TAR H PROJE: KARS-T FL S-BAKÜ DEM RYOLU HATTI PROJES DEM RDEN PEKYOLU 14 KARS-T FL S-BAKÜ DEM RYOLU HATTI PROJES N N ÇERÇEVE ANLAfiMASI GÜRC STAN IN BAfiKENT T FL S TE MZALANDI. PROJEN N AMACI, AVRUPA DAN Ç N E TÜRK YE ÜZER NDEN DEM RYOLU LE KES NT S Z ULAfiIM SA LAMAK. A K ktidar, ulaflt rmada yapt devrimlere bir yenisini daha ekliyor. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hatt Projesi Çerçeve Anlaflmas Gürcistan n baflkenti Tiflis te Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Gürcistan Cumhurbaflkan Mikhail Saakaflvili ve Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev in kat ld törenle imzaland. TÜRK YE DEN Ç N E ULAfiIM Türkiye ile Gürcistan ve Azerbaycan aras nda do rudan demiryolu hatt n n tesisini sa layacak olan proje kapsam nda s n rlar m z içerisinde 76 km, Gürcistan s -

17 Baflbakan Erdo an, Gürcistan Cumhurbaflkan Saakhaflvili ve Azerbaycan Cumhurbaflkan Aliyev le Avrupa dan Çin e uzanacak yolun çerçeve anlaflmas n imzalad. Türkiye AK PARTi ktidar n n ad mlar yla lider ülke olma yolunda ilerliyor... n rlar içerisinde de 29 km demiryolu yap lacak. Yeni yap lacak yollarla toplam 255 kilometrelik bir hatta sahip olacak projenin maliyeti ise 420 milyon dolar bulacak. Türkiye taraf nda çal flmalar n bitirildi i projeyle Avrupa dan Orta Asya ve Çin e yük ve yolcu tafl mas yap labilecek. Proje tamamland - nda 20 y l içerisinde tafl nacak yük miktar n n y ll k 30 milyon tona ulaflmas hedefleniyor. Proje, Do u ile Bat aras nda en ekonomik, en kestirme, en güvenli tafl ma yolu olma özelli ine de sahip. DÜNYAYA BARIfi VE DOSTLUK MESAJI Gürcistan Parlamentosu nda düzenlenen törende konuflan Baflbakan Erdo an, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi nin bölgesel ifl birli i aç s ndan önemli bir örnek oldu unu ifade etti. Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hatt, Bakü- Tiflis-Erzurum fiahdeniz Projesi nin ard ndan Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hatt n n da tarihi pek Yolu nu demiryoluna dönüfltürdü ünü belirten Baflbakan Erdo an, bu dayan flman n sadece bölgesel ifl birli i anlam tafl mad - n kaydetti. Baflbakan Erdo an, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi yle birlikte her istasyon, bir bar fl, dostluk ve dayan flma istasyonu olarak dünyaya mesaj verecek dedi. SIRADA BATUM HAVAALANI VAR Baflbakan Erdo an, projeyle, Hazar Havzas ndan bir taraftan Çin, di er taraftan bo azdaki Marmaray Projesi devreye girdi inde Avrupa n n en ücra köflesine kadar yük tafl naca n kaydetti. Hava, kara ve demiryolu tafl mac - l yla buradaki ulafl m n farkl bir çeflitlili e kavuflaca n belirten Baflbakan Erdo an, Meclis te bekleyen yasan n geçmesiyle birlikte Trabzon ve Batum havaalanlar n n müflterek kullan ma aç laca n, Batum Havaalan n n aç lmas yla Rize ve Artvin halk n n da bundan yararlanabilece ini söyledi. GÜNEY KAFKASYA DA ÇÖZÜMDEN YANAYIZ Baflbakan Erdo an, Güney Kafkasya da sorunlar n acil flekilde çözülmesinden yana olduklar n, bu konuda gereken deste i vereceklerini belirtirken; enerjinin dünyada önemli konulardan biri olmaya devam edece ini, Türkiye ve Gürcistan n bu konuda sorunlar bulundu unu, Azerbaycan n ise bu konudaki sorunlar - n çözme noktas na geldi ini kaydetti. Baflbakan Erdo an, Türkiye nin Gürcistan a y ll k 800 milyon metreküplük do algaz verme taahhüdünden geri ad m atman n söz konusu olmad n da söyledi. 15

18 HABER 2006 YILI BÜTÇE SONUÇLARI DENK BÜTÇE YOLUNDA 30 YILIN REKORU 16 AK PARTi KT DARININ UYGULADI I MAL D S PL N TÜRK YE YE REKORLAR YAfiATMAYA DEVAM ED YOR. AK PARTi KT DARI 2002 YILI SONUNDA DEVRALDI I 40 KATR LYON TL L K BÜTÇE AÇI INI 2006 YILI SONUNDA 3.9 KATR LYON TL YE ND RD. BU RAKAM SON 30 YILIN EN DÜfiÜK BÜTÇE AÇI I. G elir ve gider politikalar aras nda uyum sa layan, ülkenin her kuruflunu büyük bir hassasiyetle de- erlendiren AK PARTi ktidar, ayn zamanda y llard r iki yakas biraraya gelemeyen bütçeyi de kontrol alt - na ald. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an; AK ktidar n bu baflar s n ortaya koyan 2006 y l bütçe sonuçlar n, Maliye Bakan Kemal Unak tan ile Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan n da kat ld bir bas n toplant s yla aç klad. flte AK ktidardan önceki rakamlar ve 2006 y l bütçe sonuçlar ndan çarp c göstergeler: AK KT DARDAN ÖNCE 2002 y l nda, Gayri Safi Milli Has la ya (GSMH) oran aç s ndan bütçe aç n n pay yüzde 14.6, faiz harcama-

19 lar n n pay yüzde 18.8, kamu net borç stokunun pay yüzde 78.4, kamu kesimi borçlanma gere inin pay ise yüzde 12.6 idi. Yani devlet, toplanan her 100 YTL vergiye karfl l k 104 YTL faiz ödüyordu; toplanan vergiler faizlere bile yetmiyordu. Bugün ise bu tablo tamamen tersine dönmüfl durumda. 30 YILIN EN DÜfiÜK AÇI I Hükümetin, 2006 y l bafl nda bütçe aç hedefi 13.9 milyar YTL idi. Ancak gerçekleflme bunun çok alt nda, 3.9 milyar YTL oldu. Bütçe aç n n GSMH ye oran 2002 y l nda yüzde 14.6 idi y l sonu itibariyle bütçe aç n n GSMH ye oran binde 7 ye düfltü. Bu seviye, geçmiflte en son 1976 y l nda gerçekleflmiflti. Baflka bir deyiflle 2006 y l bütçe aç son 30 y l n en düflük bütçe aç oldu. AVRUPA ÜLKELER N GEÇT K Merkezi yönetim bütçe aç n n Gayri Safi Yurt çi Has la ya (GSY H) oran aç s ndan Avrupa Birli i üyeleri ile karfl laflt r ld nda Türkiye; 2002 y l nda en kötü durumda iken, 2006 y l nda ngiltere, Almanya, talya, Fransa ve Yunanistan baflta olmak üzere birçok ülkeden daha iyi bir konuma yükseldi. FA Z DIfiI FAZLA AK PARTi ktidar nda istikrarl bir faiz d fl fazla elde edildi ve hedefler sürekli olarak tutturuldu. Faiz giderlerinin GSMH ye oran bu dönemde h zl bir flekilde düflürüldü y l nda yüzde 18.8 olan bu oran, 2006 y l nda yüzde 8.2 ye indirildi. Benzer flekilde, 2002 y - l nda vergi gelirlerinin yüzde 92.1 i faiz ödemelerini karfl layabilirken, faiz giderlerinde kaydedilen düflüfl ve vergi tahsilat nda gösterilen olumlu geliflme sayesinde, 2006 y - AK ktidar n istikrarl ekonomi politikas sonucu bütçe aç son 30 y l n en düflük seviyesine geldi. Bütçe sonuçlar n Baflbakan Erdo an aç klad. l nda bu oran yüzde 37.5 seviyelerine çekildi. Bütçe Giderleri Faiz Hariç Giderler Faiz Giderleri Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Bütçe Aç Faiz D fl Fazla KAMU NET BORÇ STOKU Bütçe performans nda kaydedilen baflar, borç dinamiklerinin de h zla iyileflmesini sa lad y l nda yüzde 78.4 olan kamu net borç stokunun GSMH ye oran n n 2006 y l nda yüzde 50 nin alt nda gerçekleflmesi bekleniyor y l nda kamu kesimi borçlanma gere inin GSY H ye oran yüzde 12.6 iken, bu oran 2006 y l nda eksi yüzde 3.1 e düflürüldü. Genel yönetim borç stokunun GSY H ye oran aç s ndan, ülkemiz Avrupa Birli i üyesi ülkelerden talya, Almanya, Portekiz ve Fransa dan daha iyi duruma geldi. RAKAMLARLA 2006 YILI BÜTÇES milyar YTL milyar YTL 45.9 milyar YTL milyar YTL milyar YTL 3.9 milyar YTL 41.9 milyar YTL BÜTÇE AÇI INDAK DÜfiÜfiÜN TÜRK YE YE KAZANDIRDIKLARI E itime ve sa l a daha fazla kaynak ayr labildi. 102 bin 272 yeni derslik hizmete sunuldu. Yat r mlara ayr lan kaynak art r ld y l nda bütçeden tar msal desteklemelere ayr lan pay sadece yüzde 1.7 iken, 2006 y l nda bu oran yüzde 2.7 ye ç kt. Bu dönemde, tar msal desteklemelerdeki art fl oran yüzde 155 e ulaflt y l nda 45 YTL olan üniversite ö rencilerine verilen kredi tutar, 2006 y l nda 130, 2007 y l nda ise 150 YTL ye ç kt. 17

20 HABER SLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ NDEN BAfiBAKAN ERDO AN A KÜLTÜRLER ARASI D YALO U H MAYE ÖDÜLÜ K ültürler aras Diyalo u Himaye Ödülü nü slam Konferans Teflkilat Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu ve IRCICA Genel Direktörü Dr. Halit Eren den alan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, törende yapt konuflmada insanl - n içinde bulundu u tehlikelere dikkat çekerek, Zira kültürler ve dinler aras ndaki farkl l klar istismar etmekten fayda bekleyen afl r l k yanl lar, uluslararas toplumu yeni bir bölünmenin efli ine getirmifl bulunmaktad r dedi. Böyle bir ortamda bafllat lan Medeniyetler ttifak girifliminin büyük önem tafl d n söyleyen Baflbakan Erdo an, 21. yüzy l n küresel bar fl projesi dedi imiz bu giriflim, insanl n suni çizgilerle bölünmesi yönündeki çabalara bugüne kadar verilmifl en anlaml cevapt r dedi. 18 BAfiBAKAN ERDO AN A, SLAM KONFERANSI TEfiK LATI SLAM TAR H, SANAT VE KÜLTÜR ARAfiTIRMA MERKEZ (IRCICA) TARAFINDAN KÜLTÜRLER ARASI D YALO U H MAYE ÖDÜLÜ VER LD. IRCICA NIN FAAL YETLER IRCICA n n slam medeniyeti ve kültürünün daha iyi anlafl lmas na ve tan nmas na önemli katk larda bulundu unu söyleyen Baflbakan Erdo an, bu çal flmalar bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. fiaym YEV VE HSANO LU Törene kat lan Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaflkan Mintimer fiaymiyev ise Son y llarda Türkiye de yaflanan toplumsal ve ekonomik geliflmeleri büyük bir memnuniyetle izliyoruz dedi. Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu da Baflbakan Erdo an n stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl döneminden beri kültür meselelerine büyük ilgi duydu unu ve kendilerine de büyük destek verdi ini belirtti.

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

KRONOLOJ / CHRONOLOGY

KRONOLOJ / CHRONOLOGY KRONOLOJ / CHRONOLOGY TEMMUZ-ARALIK 2009 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Temmuz 2009 Almanya da 23 May s 2010 tarihinde yap lan cumhurbaflkanl seçimini kazanan Cumhurbaflkan Horst Köhler ikinci dönem

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU

TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z.

Genç Birikim den. Siyonist terörist srail i unutmad k ve asla unutmayaca z. Genç Birikim den Y l: 13 Say : 138 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim

Detaylı