Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET"

Transkript

1 MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr VAHÞETE LÂNET SON DÖNEMDE MASUM SÝVÝLLERÝ HEDEF ALAN TERÖR SALDIRILARININ SON KUR- BANLARI, BATMAN DA 8 ALIK HAMÝLE GENÇ BÝR ANNE ÝLE 4 AÞINDAKÝ KIZI OLDU. FO TOÐ RAF: A A GÖZAÞLARILA UÐURLANDILAR Te rö rist le rin aç tý ðý a teþ so nu cu ve fat e - den Miz gin Do ru (31) i le ký zý Sul tan'ýn ce - na ze le ri göz yaþ la rý i çin de top ra ða ve ril di. Miz gin'in kar nýn da ki be bek has ta ne de ya pý lan mü da ha le so nu cu se zar yenle kur ta rý lýr ken, ya ra la nan e þi Ta lat'la 8 ya - þýn da ki ký zý Þey ma'nýn te da vileri sürüyor. HAC ÖNCESÝ ANA-BABA ZÝARETÝ a kýn la rý, Ta lat Do ru'nun an ne ve ba ba - sý nýn Bat man'dan hac ca gi de cek ilk ka fi le - de yer al dý ðý ný, bu se bep le Ta lat'ýn e þi ve ço cuk la rýy la on la rý zi ya ret et ti ði ni ve sal dý - rý nýn dö nüþ yo lun da ger çek leþ ti ði ni söy le - di ler. Terör daha önce de Siirt'te 4 genç kýzýn canýný almýþtý. Ha be ri sayfa 4 te Terör anaforu AZISI SAFA 5 TE AKP-MHP GÖRÜÞMESÝ BUGÜN A na ya sa gö rüþ me le ri baþ lý yor e ni a na ya sa ça lýþ ma la rý çer çe ve - sin de AKP, bu gün MHP i le, ya rýn da CHP i le gö rü þe cek. MHP ve AKP he - yet le ri bu gün sa at de MHP Ge - nel Mer ke zin de bi r a ra ya ge le cek. AKP nin da vet mek tu bu na ce vap ve - ren CHP i se gö rüþ me i çin ik ti dar par ti - si ne ya rýn sa at de CHP Ge nel Mer ke zin de ran de vu ver di. 5 te TUSKON BAÞKANI MERAL: Türkiye AB den vazgeçmez Tür ki ye -Ýn gil te re Ti ca ret ve a tý - rým Fo ru munda konuþan Tür ki ye Ý - þa dam la rý ve Sa na yi ci ler Kon fe de ras yo nu Baþ ka - ný Rý za nur Me ral, Av ru - pa nýn kar þý kar þý ya ol - du ðu fi nan sal kri zin Tür - ki ye yi AB ye ü ye lik he - de fin den u zak laþ týr ma - ya ca ðý ný söy le di. 5 te ISSN PKK saldýrýsýnda kurþunlara hedef olan anne ve kýzýnýn cenazeleri köylerindeki Zilan Mezarlýðýnda gözyaþlarý ve dualarla topraða verildi. FO TOÐ RAF: A A ORTAK TEPKÝ Diyarbakýr, Siirt, Batman, Þýrnak ve Mardin deki bazý sivil toplum kuruluþlarý, terör örgütü PKK nýn saldýrýlarýný þiddetle kýnadý. Di yar ba kýr Ti ca ret Bor sa sý Baþ ka ný Fah ret tin Ak yýl: Ýn san o la rak ne di ye yim? Ar týk in san lý ðým dan u ta ný - yo rum, bun lar vah þet. Þýr nak Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Baþ ka ný Os man Ge - liþ: Bu ce na ze le rin hiç kim se ye bir fay da sý ol maz. Ne za ma na ka dar bu o lum suz - luk la rýn i çin de ce bel le þe ce ðiz? Bu ge mi de he piz va rýz. Ha be ri sayfa 4 te 6 KHK da ha AM ye CHP, 6 Ka nun Hük mün de Ka rar na menin da ha ip ta li i çin A na ya sa Mah ke - me si ne baþ vu ra cak. Çev re ve Þe hir ci lik, Av ru pa Bir li ði, Mil lî E ði tim, A da let, Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk, E ko no mi Ba kan lýk la rý nýn teþ ki lât ve gö rev le ri hak kýn da çýkarýlan KHK la rýn ip ta li is te ne cek. Ha be ri sayfa 5 te Teröristler TIR yaktý Ið dýr- Do ðu ba ya zýt ka ra yo lu nun 25. ki lo - met re sin de ki Pa muk ge çi di mev ki in de te rö - rist ler ta ra fýn dan i ki TIR ya kýl dý, þoförlerin cep telefonu ve paralarý gasp edildi. Ha be ri sayfa 4 te Tezkere Mecliste Sý nýr ö te si o pe ras - yon ko nu sun da hü - kü me te ve ri len yet - ki yi bir yýl da ha u za - tan tez ke re, Baþ ba - kan Er do ðan ýn im - za sýy la TBMM Baþ - kan lý ðý na su nuldu. Ha be ri sayfa 4 te Bu dizmden Ýs lâma Tay land uy ruk lu Bu dist Se e nal Ruk - nak, Ýs lâm di ni ni a raþ - tý rýr ken Müs lü man ol - ma ya ka rar ver di. Ruk nak, Deniz li Ýl Müf tü lü ðün de ke li - me-i þe ha det ge tir di. Ha be ri sayfa 7 de Ý da rî Re form lar Ba ka ný Di mit ris Rep pas, hü kü me tin dev le tin ya pý - sýn da ö nem li de ði þik lik ler yap ma ha zýr lý ðý i çe ri sin de bu lun du ðu nu be lir te rek, ka mu ku ru luþ la rýn da on bin ler ce is tih da mýn ip tal e di le - ce ði ni ve 30 bin ça lý þa nýn iþ ye de ði ne a lý na ca ðý ný a çýk la dý. GELÝRLERDE BÜÜK DÜÞÜÞ OLDU Kriz, kom þu da ça lý þan la rý vur du u na nis tan da, büt çe a çý ðý ve dýþ borç lar dan kay nak la nan mâ lî kri zin, me mur ve iþ çi le rin ge lir le rin de ö nem li dü þüþ le re se bep ol du ðu bil di ril di. Kri - zin me mur la rýn ge lir le rin de yüz de 40, ö zel sek tör ça lý þan la rý nýn ge lir le rin de de yüz de 20 o ra nýn da a zal ma ya se bep ol du ðu a çýk lan dý. Ha be ri sayfa 11 de Japonya dan unanistan a yardým etme sinyali geldi 11 de PETROL DEVLERÝ DE GÝDÝOR Ýngiltere den Libya ya ticarî çýkarma Ýn gil te re, Baþ ba ka ný Ca me ron'un Fran - sa Dev let Baþ ka ný Sar kozy i le bir lik te yap - tý ðý zi ya ret ten son ra þim di de Lib ya ya ti - ca rî çý kar ma ya pý yor. Ti ca ret ve a tý rým Ba kan ar dým cý sý Lord Gre en baþ kan lý - ðýn da ki he yet te, Ýn gi liz pet rol dev le ri BP ve Shell in tem sil ci le ri de yer a lý yor. 7 de Türk-Ýþ araþtýrmasý: 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 902 TL 11 de

2 2 LÂHÝKA Bu millete hükmedenler, dindarlýða taraftar olmalý Bu mübarek vatanda bu fýtraten dindar millete hükmedenler, elbette dindarlýða taraftar olmasý ve teþvik etmesi, vazife-i hakimiyet cihetiyle lâzýmdýr. Ey heyet-i hakime! eni dört-beþ madde ile ittiham edip Btevkif ettiler. Birinci Madde: Ýrtica fýkriyle dîni â- let edip, emniyet-i umûmiyeyi ihlâl e- debilecek bir teþebbüs niyeti olduðu ihbar edilmiþ. Elcevap: Evvelâ, imkânât baþkadýr, vukuat baþkadýr. Herbir fert, çok adamlarý öldürebilmesi mümkündür. Bu imkân-ý katil cihetiyle mahkemeye verilir mi? Herbir kibrit, bir haneyi yakmasý mümkündür. Bu yangýn imkanýyla kibritler imha edilir mi? Saniyen: üz bin defa haþa! Ýþtigal ettiðimiz u- lûm-u îmaniye, rýza-i Ýlâhiyeden baþka hiçbirþeye âlet olamaz. Evet, güneþ kamere peyk ve tabî olmadýðý gibi; saadet-i ebediyenin nûranî ve kudsî anahtarý ve hayat-ý uhreviyenin bir güneþi olan îman dahi, hayat-ý içtimaiyenin âleti olamaz. E- vet, bu kâinatýn en muazzam meselesi ve þu hilkat-i âlemin en büyük muammasý olan sýrr-ý î- mandan daha ehemmiyetli bir mesele-i kâinat yoktur ki, bu mesele-i sýrr-ý îman ona âlet olsun. Ey heyet-i hakime! Eðer bu iþkenceli tevkifim, yalnýz hayat-ý dünyeviyeme ve þahsýma ait olsa idi, emîn olunuz ki, on seneden beri sükût ettiðim gibi yine sükût edecektim. Fakat, tevkifim çoklarýn hayat-ý ebediyelerine ve muazzam týlsým-ý kâinatýn keþfini tefsir eden Risâle-i Nur a ait olduðundan, yüz baþým olsa ve her gün biri kesilse, bu sýrr-ý a- zîmden vazgeçmeyeceðim. Ve sizin elinizden kurtulsam, elbette ecel pençesinden kurtulamayacaðým. Ben ihtiyarým, kabir kapýsýndayým. Ýþte o müthiþ týlsým-ý kâinat keþþafý olan Kur ân-ý Hakîm in o muazzam keþfini göze gösterir bir sûrette tefsir eden Risâle-i Nur un o týlsýma ait yüzer meselelerinden, bu herkesin baþýna gelecek olan ecele ve kabre ait yalnýz bu sýrr-ý îmana bakýnýz ki: Acaba, bu dünyanýn bütün muazzam mesail-i siyasiyesi, ölüme, ecele inanan bir adama daha büyük olabilir mi ki, bunu ona âlet etsin? Çünkü, vakit muayyen olmadýðýndan, her vakit baþ kesebilen ecel, ya îdam-ý ebedîdir veyahut daha güzel bir aleme gitmeye bir terhis tezkeresidir. Hiçbir vakit kapanmayan kabir; ya hiçlik ve zulümat-ý e- bediye kuyusunun kapýsýdýr veyahut daha daimî ve daha nûranî bakî bir dünyanýn kapýsýdýr. Ýþte, Risâle-i Nur, keþfiyat-ý kudsiye-i Kur âniyenin feyziyle, iki kere iki dört eder derecesinde katiyetle gösterir ki, eceli, îdam-ý ebedîden terhis vesîkasýna ve kabri, dipsiz, hiçlik kuyusundan müzeyyen bir bahçe kapýsýna çevirmeleri, þüphesiz, katî bir çaresi var. Ýþte bu þareyi bulmak için bütün dünya saltanatý benim olsa bilatereddüt feda ederim. Evet, hakîki aklý baþýnda olan feda eder. Ýþte, efendiler, bu mesele gibi yüzer mesail-i îmaniyeyi keþf ve izah eden Risâle-i Nur a, evrak-ý muzýrra gibi hâþâ yüz bin defa haþa! siyaset cereyanlarýna âlet edilmiþ garazkâr kitaplar nazarýyla bakmak, hangi insaf müsaade eder, hangi akýl kabul eder, hangi kanun iktiza eder? Acaba istikbal nesl-i atîsi ve hakîki istikbal olan ahiretin ehli ve Hakim-i Zülcelâli, bu suali, müsebbiblerinden sormayacaklar mý? Hem, bu mübarek vatanda bu fýtraten dindar millete hükmedenler, elbette dindarlýða taraftar olmasý ve teþvik etmesi, vazife-i hakimiyet cihetiyle lazýmdýr. Hem madem, laik cumhuriyet, prensibiyle bîtarafane kalýr ve o prensibiyle dinsizlere iliþmez; elbette dindarlara dahi bahaneler ile iliþmemek gerektir. Salisen: Bundan on iki sene evvel Ankara reisleri, Ýngilizlere karþý Hutuvat-ý Sitte namýndaki mücahedatýmý takdir edip, beni oraya istediler. Gittim. Gidiþatlarý, benim ihtiyarlýk hissiyatýma uygun gelmedi. Bizimle çalýþ dediler. Dedim: eni Said öteki dünyaya çalýþmak istiyor, sizinle çalýþamaz; fakat size de iliþmez. Evet, iliþmedim ve iliþenlere de iþtirak etmedim. Çünkü, an anat-ý milliye-i Ýslâmiye lehinde istimal edilebilir bir deha-i askerîyi, an ane aleyhine çevirmeye maatteessüf bir vesîle oldu. Evet, ben, Ankara reislerinde, husûsan Reisicumhurda bir deha hissettim ve dedim: Bu dehayý, kuþkulandýrmakla an anat aleyhine çevirmek caiz deðildir. Onun için, ne kadar elimden gelmiþse dünyalarýndan çekindim, karýþmadým... Tarihçe-i Hayat, Eskiþehir Mahkemesi Müdafaatýndan Bir Kýsmý, s. 341 ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ El-Azîm En büyüktür Rabbimiz her þeyden O hem yücedir Kavramaz künhünü insan akl ile, kim nicedir? Kadri âli þani büyük Ol azâmet sâhibi Canlý cansýz bütün âlem eksik etmez tâzimi Cümle âsarý O nun azâmetini gösterir Zât-ý Ekber sýfatýndan bütün âlemler erir Kâinat, her zerresi mutlak O na boyun büker Her birisi O nu tanýr, hem de hasretin çeker Kullarý besler büyütür, hem de þereflendirir Çok basit bir damla sudan her hayata erdirir Her tohumdan yaratýp tattýrýyor lezzetini Büyütüp meyve yapýp gösteriyor rahmetini Kudretiyle bütün âlemleri terbiye eder Güneþ ay galaksiyi emrine âmade eder Halý gibi süsleyip ovalarý her daðlarý Muhteþem sofrasýna davet eder canlýlarý Kudretiyle kâinatý sevkeden vahdet-nümâ Kibriyâ azâmetinden irkilir arz u semâ Meþrû muhalefet ugün itibariyle dünyada yüz doksan üç B devlet vardýr. Ýktidar denilen yönetim bütün bu devletlerde vardýr, fakat muhalefet ise, sadece demokrasi ile yönetilen devletlerde bulunmaktadýr. Bir de samimi ve meþrû muhalefetin Asr-ý Saadet te dört halife döneminde olduðunu görüyoruz. Hazret-i Ebubekir (ra) ilk hutbesine çýktý ve sordu: Ey insanlar! Ben, Kur ân ve Sünnetin dýþýna çýkarsam bana ne yaparsýnýz? Sahabelerden birisi ayaða kalkýp kýlýcýný çekti ve Vallahi seni bu kýlýcýmýzla doðrulturuz. dedi. Hazret-i Ebubekir (ra) ellerini kaldýrdý ve kendisini denetleyecek böyle bir halk nasip ettiði için Allah a þükretti. Hazret-i Ebubekir in (r.a.) vefat etmesinden sonra halife olarak Hazret-i Ömer (r.a.) seçildi. Halifelik yýllarýnda bir savaþ dönüþü elde edilen ganimetler sahabelere daðýtýldý. Bir Cuma günü Hazret-i Ömer (r.a.) hutbeye çýktý ve Ey insanlar! Sözlerimi dinleyiniz. dedi. Arka saflardan birisi Seni dinlemiyorum ya Ö- mer! diye itiraz etti. Halife Niçin dinlemeyeceksin ey kardeþim? dedi. O kiþi Ganimet mallarý daðýtýlýrken bana da bir parça kumaþ düþtü, ama ben ondan bir elbise yapamadým. Görüyorum ki senin sýrtýnda ayný kumaþtan bir elbise var. Bunun izahýný yap. diye talepte bulundu. Hazret-i Ömer (r.a.) gülümseyerek ön saflardaki büyük oðluna Kalk ya Abdullah! Bu durumu açýkla. dedi. Hazret-i Abdullah ibn-i Ömer (r.a.) Bu kardeþimin dediði doðrudur. Bana da, babama da düþen kumaþtan bir elbise çýkmayýnca, ben kendi hissemi babama verdim ve iki kumaþtan bir elbise yapýldý. Mesele budur. dedi. O zat a Emîre l- Mü minin! Þimdi konuþ, seni dinliyoruz. diyerek can kulaðýyla dinlemeye baþladý. Þeffaf yönetim iþte buydu. Bir devlet baþkanýyla yönettiði halk arasýndaki bu seviyeye henüz dünya demokrasileri gelemedi. Deðil böyle konuþmak, devlet baþkanýna bu tarzda yaklaþmak bile mümkün deðil. Onun için, gerçek Ýslâm ýn HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Rahmeti öne geçer kullarýna eder selâm Örterek gazâbýný hilm ile eyler O müdâm Þiddet-i zuhûrunu Ol rahmeti eyler hicâb Gözleri kamaþtýran esmâsýný eyler nikâb Mümteni göz ile görmek bulunur akýl ile Zâtýna teslim olan bilir O nu nakýl ile Varlýðýný bilmek istiyorsan akýlla eðer Dikkat et isbât eder yerdekiler göktekiler yaþandýðý Asr-ý Saadet, en güzel bir örnek olarak hâlâ insanlýðýn ufkunda ulaþýlmayý bekliyor. Devlet bir arabaya benzetilecek olursa, iktidar gaz pedalý, muhalefet ise onun freni gibidir. Freni olmayan bir aracýn âkýbeti bellidir. Bu hakikati veciz bir tarzda dile getiren büyük Ýslâm âlimi merhum Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Haksýzlýða karþý, zulme karþý, kanunsuzluða karþý muhalefet, hiçbir hükümette suç sayýlmaz; bilakis, muhalefet, meþrû ve samimi bir muvazene-i adalet unsurudur. (Tarihçe-i Hayat s. 1000) tesbitini yapmaktadýr. Hak namýna ve hakikat hesabýna yapýlan muhalefet ve eleþtiriler gerçeðin ortaya çýkmasýna vasýta ve yanlýþ yapýlmasýna engel olur. Ülkeyi yönetenlerin doðru yolda icraat yapmasý böyle saðlanýr. Aksi takdirde, aþýrý güç aþýrý kibri, aþýrý kibir ve kendine fazla güvenme hissi, maalesef a- þýrý yanlýþlar yapmayý netice verir. O yanlýþlar sadece yönetenleri deðil, kendileriyle birlikte ülkeyi ve milleti de aþýrý sýkýntýlara sokar. Bu nokta-i nazardan meþrû muhalefet her cihetle büyük bir nimettir. Padiþahým çok yaþa! mantýðýyla veya sürekli Ýsabet buyurdunuz efendim! yaklaþýmýný benimseyen yandaþlar yerine, hak namýna ve insaf ölçüleri içinde yanlýþlarý söyleyip, doðrularý hatýrlatan gerçek dostlara kulak verilmelidir. Bahsi geçen hakikatin böyle olduðu herkesçe bilindiði halde, hiç kimse ve bilhassa iktidar elinde olanlar eleþtirilmekten hiç hoþlanmazlar. Sürekli beðenilmeyi ve alkýþlanmayý isterler. Elindeki iktidar gücünü, muhalif gördüklerini ezmekte kullanýrlar. eri geldiðinde Bitirin bu adamlarýn iþini! Piyasadan silin onlarý! diye talimat bile verebilirler. Bîçare, bilmez ki bindiði dalý kesiyor ve kendi ayaðýna kurþun sýkýyor Allah rýzasýna dayanmayan, hak ve hakikat namýna olmayan, muvazenesiz ve muhakemesiz yapýlan çirkin muhalefet, fitne ve bozgunculuðun temel kaynaðýdýr. Böyle muhalefet yapanlardan Allah a sýðýnmalýdýr. Onlarýn yeryüzünde bütün iþleri fitne ve fesattýr. Bulunduðu her ortamý karýþtýrmaktan âdeta zevk alýrlar. A- ma daima da sûret-i haktan görünürler. Biz fesadý izale etmeye ve ortalýðý düzeltmeye çalýþýyoruz. derler. Birbirine benzeyen aðaçlarý ayýrt eden ise, meyveleridir. Fikirlerin birinden itaat ve istirahat, diðerinden ihtilâf ve zararýn doðmasý, turnusol kâðýdý gibi her þeyi ortaya koyar. Böylelerin zararýndan sakýnmak için âzami dikkat ve uyanýklýk içinde olmak da en iyi çaredir. Her þeyi yoktan var eden Zât-ý Vâcib ül-vücûd O azâmet sahibidir ademi eyler vücûd Burda ki ders: eyle emrine muvâfýk hareket Nefsini hakîr ve hor gör bulasýn feyz ü necât Þüphesiz Allah zerre kadar olsun bir haksýzlýk etmez. Eðer o zerre kadar amel bir iyilik olursa, onu kat kat arttýrýr ve Kendi katýndan pek büyük bir mükâfat verir. Nisâ Sûresi: 40 / Âyet-i Kerime Meâli KASÝM ALÝ GÜNGÖR Getirin þu gizli dosyayý Nisan Bandýrma daki geçici görevimde birlik komutaný ile Kur ân alfabesi üzerine yaptýðým münakaþa üzerine Mudanya daki birliðime geri gelmeden bir hafta önce birliðime geldim. Bölük baþçavuþu arkadaþ hakkýmda yazý geldiðini, orada Nurculuk yaptýðýmý, yasak kitaplarý (Risâle-i Nur u) okuduðumu ifade etmesi üzerine, çantamdaki her zaman müsait arkadaþlarýma vermek ve okumak için bulundurduðum kitaplardan Gençlik Rehberi kitabýný çýkarýp, arkadaþa verdim. Arkadan, rahmetli Av. Bekir Berk aðabeyin kitaplaþtýrýp bastýrdýðý Türk Hakiminin Türk Milleti Adýna Verdiði Kararlar ve Ehli Vukuf Raporlarý kitabýný çantamdan çýkararak gösterip, Bunlar yasak kitap deðil, yasak gösterilmeye çalýþýlýyor dedim. Mahkeme kararlarýný hâvî kitabý göstererek, Ýþte askerî ve sivil mahkemelerin verdiði binlerce karar. Biz kime inanacaðýz? dedim. Sonra maaþýmý almam için komþu birliðe gideceðimi söyleyerek, çantamý odasýnda býrakýp ayrýldým. Geri geldiðimde, bölük komutaný yüzbaþý Bursalý Ýrfan Karanfil ile bölük baþçavuþu arkadaþ, benim çantamý açarak çýkardýklarý Gençlik Rehberi nin sayfalarýna bakarken, kapýyý çalmadan içeri girince, yüzbaþý bana, Astsubayým, bu Risâle-i Nur nedir? diye telâþlý ve korkarak sormasý üzerine, Risâle-i Nur bir tefsirdir. Biliyorsunuz ki tefsir iki kýsýmdýr. Biri Kur ân-ý Kerim i ayet ayet izah eder. Ýkinci kýsým tefsir ise, imana müteallik meseleleri müsbet ilimle izah ve ispat eder. Ýþte Risâle-i Nur bu nevi bir tefsirdir dedim. Madem öyle, niçin yasaklýyorlar? diye sordu. Ben de dedim: üzbaþým, yasak gösterilmeye çalýþýlýyor. Ýþte elinizde askerî ve sivil mahkemelerin verdikleri beraat ve iade kararlarý ve Diyanet Ýþleri nin bilirkiþi raporlarý Bunun üzerine, Sen Kara Kuvvetlerinin bir elemaný olarak bu emirlere uymak mecburiyetindesin dedi. Ben de, Ordu benim inancýma karýþamaz. Ben Hýristiyan olurum, Mecusi olurum, Müslüman olurum. Siz benim vazifemde bir lakaytlýk, bir disiplinsizlik gördünüz mü? diye cevapladým. Ben dedi, Demokrat bir adamým. Seninle garnizon kumandanýnýn yanýna gideceðiz. Ben de, Çantayý da alayým mý? diye sordum. Al dedi. Beraber komþu birliðe gittik. Garnizon komutanýnýn yanýndaki odada ben beklerken, yüzbaþý, garnizon komutaný binbaþýnýn yanýna benden evvel girdi. Üç beþ dakika konuþtular. Sonra beni çaðýrdýlar. Ýçeri girdim. Odada üç kiþiyiz. Binbaþý makamýnda, yüzbaþý benim karþýmda oturuyor, ben ise ayaktayým ve çanta elimde. Garnizon komutaný bana Nerelisin? dedi. Adanalýyým dedim. Bandýrma da kiminle oturuyorsun? diye sordu. Bir astsubay arkadaþýmla diye cevapladým. Said Nursî nin kitaplarýný okuyor musun? dedi. Evet okuyorum dedim. Bunun üzerine binbaþý, Ben de okudum dedi. Ben de hangilerini okuduðunu sordum. Tabii cevap veremedi. Sen hangilerini okudun? diye sordu. Ben de bütün külliyatý saydým: Sözler, Mektubat, Lem alar, Þuâlar Peki bunlarýn yasak ve tehlikeli kitaplar olduðunu bilmiyor musun? dedi. Hayýr binbaþým, bu kitaplarýn bilakis faydalý kitaplar olduðunu askerî ve sivil yüzlerce mahkeme onaylamýþtýr diye cevapladým. Bu sefer, Peki sen bu ordunun mensubu deðil misin? Ordunun emirlerine uymalýsýn diye sordu. Ben de, Ordunun bütün emirleri baþ üstüne, fakat Risâle-i Nur la ilgili bu emri dinlemiyorum! dedim. Tabii bu arada hava çok gerginleþti. Binbaþý yüzbaþýya dönerek, Buna gizli emri teblið etmediniz mi? dedi. üzbaþý da Evet, teblið edildi komutaným dedi. Bunun üzerine binbaþý çok yüksek bir sesle, Getirin þu gizli emir dosyasýný diye baðýrdý. Hemen bir iki dakika içinde dosya getirildi. Binbaþý adeta haykýrarak okumaya baþladý: Said Nursî Rusya ya gittiðinde, Ruslarla anlaþarak yazmýþ olduðu kitaplarla gençliði komünizme teþvik etmektedir. Bu tehlikeli hareketten ve kitaplardan subay ve astsubaylarýn haberdar edilmesi diyerek binbaþý okumaya tamamladý. ine baðýrarak, Bak görüyor musun? dedi. azýnýn altýndaki imza, 1. Ordu Komutaný Cemal Tural a aitti. Ben bunun üzerine, Bu emri yazan adam eðer Risâle-i Nur u okuyup da yazdý ise, kendisi komünisttir. Eðer okumadan baþkasýnýn hazýrladýðý yazýya imza atmýþ ise, ona bir þey diyemem. Ýþte Bediüzzaman Said Nursî nin yazmýþ olduðu kitaplar çantamda var. Size vereyim, okuyun. Eðer tek bir kelimeyi vataným, milletim ve dinim aleyhine bulursanýz, kurþuna dizildiðimde hiçbir hakkýmýn aranmamasý için hazýrlayacaðýnýz yazýya imzamý atacaðým dedim. Bunun üzerine, binbaþý, yüzbaþýya dönerek, Ben olsam, kendisine emir teblið edilmiþtir. Gereðinin yapýlmasý için orduya yazý yazarým dedi. Böylece oradan ayrýlarak birliðime geri döndüm. Bundan sonra yaþanan geliþmeleri ise müteakip makalelerde izah etmek ümidi ile Allah a e- manet olun.

3 HABER 3 azý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOURAN 36 ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni ayýn Koordinatörü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 1 Zilkade 1432 Rumî: 15 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Mukaddes Bu hac mevsiminin ilk hacý adayý kafilelerini taþýyan uçaklar, yarýn Ankara, Ýstanbul, Ýzmir ve Diyarbakýr'dan havalanacak. Þampiyonlarýn tercihi Boðaziçi ÜNÝVERSÝTE sýnavý sonuçlarýna göre yerleþtirme puaný yüksek olan adaylarýn tercihi matematik, e- lektrik-elektronik mühendisliði, týp, kimya, iþletme, hukuk, psikoloji, iletiþim, Ýngilizce öðretmenliði, Türkçe bölümleri oldu. Alýnan bilgiye göre, ÖSM, 2011-ÖSS sonuçlarýna göre, yerleþtirme puaný en yüksek 100 adayýn yerleþtirildikleri yükseköðretim kurumlarý ve programlarý belirledi. Üniversiteye yerleþtirme puanýna göre birinci sýrada yer alan adaylarýn büyük kýsmý Boðaziçi Üniversitesine yerleþti. Bu adaylarýn bölüm olarak tercihi matematik öðretmenliði, kimya, týp, elektrik-elektronik mühendisliði oldu. Birinci aþama sýnavý olan ükseköðretime Geçiþ Sýnavý nda (GS) en yüksek yerleþtirme puaný alan öðrenciler, üniversitelerin bilgisayar ve öðretim teknolojileri, havacýlýk elektrik ve elektroniði, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ilahiyat, okul öncesi öðretmenliði, uluslararasý ticaret ve adalet meslek yüksekokulu programlarýna yerleþti. Bu öðrenciler, üniversite olarak çoðunlukla Anadolu, Dokuz Eylül, Ankara, Ýstanbul, Marmara, Boðaziçi üniversitelerini kazandý. Ankara/aa ÖK ten Pedagojik formasyon kararý ÜKSEKÖÐRETÝM Kurulu (ÖK), eðitim öðretim yýlýnda, 53 üniversitede toplam 13 bin 400 kiþilik pedagojik formasyon sertifika programý açýlmasýný uygun gördü. ÖK Genel Kurulu geçen hafta gerçekleþtirilen toplantýda, mezun durumdaki öðrenciler için yürütülen formasyon sertifika programlarýna iliþkin düzenleme yaptý. ÖK ün kararýna göre, üniversitelerde yürütülmesine izin verilen pedagojik formasyon sertifika rogramlarýndaki kontenjanýn yüzde 20 si Milli Eðitim Bakanlýðýnýn (MEB) ihtiyaç duyduðu alanlar olan Rehber öðretmen, okul öncesi öðretmenliði, Ýngilizce öðretmenliði, din kültürü ve ahlak bilgisi öðretmenliði, teknoloji ve tasarým öðretmenliði, sýnýf öðretmenliði, Türk dili ve edebiyatý öðretmenliði, zihin engelliler sýnýf öðretmenliði, müzik öðretmenliði, matematik öðretmenliði ne kaynak gösterilen alan mezunlarý için ayrýlacak eðitim öðretim yýlýndan itibaren pedagojik formasyon sertifika programý yürütülmesi, MEB'in ihtiyaç duyduðu alanlar ve uygun görüþü dikkate alýnarak düzenlenecek. Ankara/aa 59 3 MÝT özerklik sözü verdi mi? 1977 seçiminde milletvekili seçildikleri AP den 1978 de ayrýlýp Ecevit in kurduðu hükümette bakan olan 11 kiþiden biriydi Þerafettin Elçi. Bayýndýrlýk Bakaný olmuþtu. 12 Eylül den sonra ise Kürtçülük yaptýðý iddiasýyla yargýlanýp mahkûm edildi ve epeyce hapis yattý. Sonrasýnda kendisine has bir çizgi takip etti. Kurduðu partilerden birini AM kapattý. Daha sonra baþka bir parti daha kurdu. Ama 12 Haziran seçiminde BDP listesinden baðýmsýz aday oldu ve seçildi. Þimdi o grubun mutedil ve âkil adamlarýndan biri olarak deðerlendiriliyor. Nitekim BDP lilerin boykottan vazgeçip Meclise gelmesini savunanlar arasýnda Elçi de var. Elçi, Neþe Düzel e verdiði mülâkatta (Taraf, ) MÝT-PKK görüþmelerinin arkaplanýna dair detaylý bilgiler vermiþ. Söylediðine göre, görüþmeler müzakere aþamasýný geçmiþ, hattâ bir protokolle sonuca dahi baðlanmýþ. Ve bu protokol Ýmralý ve Kandil tarafýndan da imzalanmýþ. Ama son kertede Baþbakana takýlmýþ, Elçi bu konudaki kendi yaklaþýmýný Devlet böyle bir belgeye hiçbir zaman imza atmaz, ama eðer muhtevasýný benimsiyorsa gereklerini zaman içinde yerine getirir þeklinde ifade ediyor. Tabiî, o cenahta hemen sonuç almak isteyip de umduklarýný bulamayýnca eski reflekslerle sert ve keskin tepki verme eðiliminde olanlar da var. Nitekim bunun tezahürlerini BDP den verilen farklý, hattâ çeliþkili reaksiyonlarda görüyoruz. Dahasý, son dönemde Ýmralý-Kandil ayrýþmasýndan dahi söz edilmeye baþlanmasý, iþin nerelere kadar uzandýðýnýn ilginç iþaretlerinden biri. Elçi ye göre, Öcalan çözüm için kullanýlabilir. Ama Ýmralý da tutuluyor olmasý, etkili olabileceði kitlede soru iþaretleri uyandýrýyor. BDP lilerin Apo için hayli zamandýr seslendirdiði Gözetimli ev hapsine alýnsýn talebinin altýnda da herhalde bu gerekçe yatýyor. Ancak böyle bir adýmýn tetikleyeceði karþý tepkiler dikkate alýnmýyor. Buna karþýlýk, bilhassa son kaset olayýnýn ardýndan devlet ve hükümet adýna verilen mesajlarla, görüþme, müzakere ve pazarlýk konularýna kamuoyunu alýþtýrma stratejisi uygulanýyor gibi. Ard arda gelen þehit haberleri ise adeta kanýksanmýþ ve farklý bir psikoloji oluþmuþ durumda. Eskiden bu konularý provokatif ve tahripkâr bir üslûpla gündeme getirerek bilhassa demokrasiye büyük zararlar vermiþ olan medyanýn, bu kez tam bir duyarsýzlýk tavrýna sürüklenmesi, ifrat-tefrit savruluþlarýnýn çok ibretli bir örneði. Bu konuda da dengeli duruþun uzaðýndayýz. Elçi nin beyanlarýna devam edecek olursak. MÝT Müsteþarý Fidan ýn PKK ya Orasý özerk bölge olacak. Öðretmen tayinleri dahil, eðitim hizmetleri belediyelere ve valilere devredilecek dediðini söylüyor Elçi. Eðer doðru ise, BDP nin demokratik özerklik talebinin, derin mahfillerde çoktan kabul gördüðünü gösteriyor bu söz. Peki, böyle bir özerklik hele þu þartlarda fayda mý getirir, zarar mý? Bölgedeki eðitim hizmetlerini, mevcut sorunlarýn temel kaynaðý olan Türk Kemalizminden kurtarýp, onun PKK ve BDP tarafýndan temsil edilen Kürt versiyonuna devretmek, sýkýntýlarý daha da katmerlemez mi? Bu özerklikle anadilde eðitim sorunun da çözüleceðini söylüyor Elçi. Ama burada da önemli olan husus, eðitimin muhtevasý. Anadilde verilecek eðitimde de fýtratla ve toplum gerçekleriyle çeliþen Kürt Kemalizmi esas alýnýrsa, mesele iyice içinden çýkýlmasý imkânsýz bir hale gelir. Burada Elçi nin de týkandýðý bir kör nokta var: Kürt kavmiyetçiliði. Biz Kürtler olarak ayrý bir milletiz diyor. Bunun neticesi olarak da, bütün düþünce yapýsýný ve taleplerini buna bina ediyor. Tabiî, onu ve diðerlerini buna yönelten en ö- nemli sebep de, devlete hakim olup hukuk dýþý, antidemokratik ve baskýcý uygulamalarýyla Kürt milliyetçiliðini tahrik eden Türk kavmiyetçiliði. Ve bunlarýn zahirde çatýþýyor gibi görünüp perde arkasýnda yaptýðý pazarlýklar, Türkiye yi etnik temelde parçalamanýn zeminini hazýrlýyor. Üniter devlet nakaratlarý eþliðinde... Çarpýk imar, suçluyu besliyor TOKÝ ve Altýndað Belediyesi iþbirliðiyle uygulanan kentsel dönüþüm projesi Ankara nýn asayiþ açýsýndan sorunlu mahallelerinden, halk arasýnda Çinçin olarak bilinen Gültepe nin çehresini deðiþtirdi yýlýnda baþlanan toplu konut projeleri sayesinde geniþ cadde ve sokaklara kavuþan mahallede, bakýmsýz gecekondularýn yerini lüks konutlar aldý. Mahallenin fiziksel görünümünün yanýnda insan profilini de deðiþti. Modern yapýlaþmanýn ardýndan asayiþ olaylarýnýn azaldýðý mahallede sokaklar artýk daha güvenli hale geldi. Emniyet yetkilileri de kentsel dönüþümle birlikte mahallede asayiþ olaylarýnýn her geçen yýl azalamaya baþladýðýný aktararak, bunda modern yapýlaþmanýn yanýndan sokak ve caddelerin düzenli bir þekilde imar edilmesinin etkili olduðunu söylediler. etkililer, Çinçin de 5 yýl öncesine göre asayiþ olaylarýnýn yarý yarýya azaldýðýný bildirdi. Ankara/aa yolculuk baþlýyor HACI ADALARININ BULUNDUÐU ÝLK KA- FÝLELER ANKARA, ÝSTANBUL, ÝZMÝR VE DÝARBAKIR DAN ARIN OLA ÇIKACAK. HAC vazifelerini yerine getirecek hacý adaylarýnýn bulunduðu ilk kafileler, 29 Eylül Perþembe günü Suudi Arabistan a gitmek üzere Ankara, Ýstanbul, Ýzmir ve Diyarbakýr dan yola çýkacak. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonuyla ilk kafileler Ankara, Ýstanbul, Ýzmir ve Diyarbakýr dan kutsal topraklara gitmeye baþlayacak. 29 Eylül tarihinde yola çýkacak kafilelerle Ankara dan 350, Ýstanbul dan 300, Ýzmir den 350 ve Diyarbakýr dan 194 kiþi olmak üzere toplam bin 194 hacý adayý kutsal topraklara gidecek. 11 Kasým da baþlayacak dönüþlerin 10 Aralýk 2011 tarihinde tamamlanmasý planlanýyor. Ankara/aa

4 4 HABER Te rö re STK lar dan or tak tep ki BÖL GEDEKÝ BA ZI SÝ VÝL TOP LUM KU RU LUÞ LA RI, TE RÖR ÖR GÜ TÜ PKK NIN SAL DI RI LA RI NI ÞÝD DET LE KI NA DI. Baþörtülüler nerede? Sevinmek mi lâzým, üzülmek mi bilmiyoruz; ama medyada derinden derine bir Baþörtülüler nerede? meraký baþladýðý görülüyor. Daha doðrusu Türkiye deki hanýmlarýn yüzde 80 e yakýný baþlarýný örtüyorsa, bu oran kadýn ýn olduðu her alana niçin yansýmýyor? sorusu soruluyor. Bu yapýlýrken de en uç sorular sorulmak sûretiyle meraklar tahrik ediliyor. Hangi niyetle yapýldýðý ayrýca tartýþýlabilecek bu sorular, baþörtülülerin yaþadýðý haksýzlýðýn gündeme gelmesine de vesile oluyor. Türkiye, uzun yýllardan beri baþörtülülere haksýzlýk yaptý, onlarý engelledi. Tartýþmanýn son yýllarda alevlenmesi, geçmiþ yýllarda Baþörtüsü yasaðýnýn maðdurlarý yoktu anlamýna gelmez. Aksine, o yýllarda yasak daha katý ve acýmasýz olduðu için baþörtülüler fiilî bir protestoyu tercih etmiþ ve kamusal alan a çýkma taleplerini dile getirmemiþlerdi. Bunu bilmeyen ya da bilmek isteyemen bazý Türkiye yöneticileri, Eskiden baþörtülü öðrenciler yoktu. Durup dururken bu öðrenciler, bu talepler nasýl ortaya çýkar? diye þaþkýna döndüler. Türkiye ve dünya gerçeklerinde bu kadar kopuk yöneticilerin ülkemizi yönetmiþ olmasý bizim için de zül addedilmeli aslýnda. Ýtiraza bakar mýsýnýz: Eskiden baþörtülüler yoktu, durup dururken nereden çýktýlar? La havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim! ahu, eskiden cep telefonu da yoktu, çok daha eskiden bu sözleri söyleyen yöneticiler de yoktu. Ama vakti ve zamaný geldi, cep telefonu da oldu, baþörtülülerin kamusal alan da var olmalarýna itiraz eden yöneticiler de oldu. Hadiseyi yanlýþ tahlil ettikleri için, Bu yaþtaki kýz öðrenciler baþlarýný örtüyorsa ya birilerinin baskýsýyla örtüyorlar, ya da birileri bunlara para veriyor diye vehimle hareket ettiler. Hatýrlamak lâzým ki, þu anda bir gazetenin genel yayýn müdürü olan yazar, Kýzlar baþlarýný örtsünler diye ayda 100 dolar veriyorlar anlamýnda yazýlar yazmýþtý. O gün de söylemiþtik, bu gün de tekrarlýyoruz: Madem öyle; sizin gibi düþünenler ayda bu öðrencilere (mesela) 120 dolar versin, baþörtülüler de baþlarýný açsýn! Böylece (size göre) problem de bitsin! Baþörtülü öðrencilere karþý sergilenen vehim, Türkiye nin de önünü týkadý. Þimdi, Baþörtülüler niçin TV dizilerinde yok? benzeri sorular soruluyor. Ýnançlarý gereði baþlarýný örtenler; Kur ân, hadis ve sünnete uygun her iþte, her zaman bulunabilir. Ölçü budur. Hem baþörtülüler niçin kötü karakter ve rollerde bulunsun? Ýyi rol ve karakterlerde bulunsalar kim ne kaybeder? Bu noktada yanlýþ bir kanaat da þu: Baþörtülüler, Biz inancýmýz gereði baþýmýzý örtüyoruz dedikçe bazýlarý da Siz bize inançsýz demiþ oluyorsunuz diyerek alýnganlýk gösteriyorlar. Niçin bir kiþi Ben inancýmdan dolayý bu iþi yapýyorum deyince, o iþi yapmayan baþlararýna Siz i- nançsýzsýnýz demiþ olsun? Böyle alýnganlýk gösteren biri, Havada bulut var diyen arkadaþýna Sen bana ördek demek suretiyle hakaret ettin diyenden farký kalýr mý? Üniversitelerdeki baþörtüsü yasaðý geniþ ölçüde sona erince yasakçý larýn Baþörtülü öðrenciler baþlarýný örtmeyenlere baský yapar yalanýný da boþa çýkarmýþ oldu. Þükür ki þimdiye karar bu yönde bir provokasyon duyulmadý. Bu noktada da dikkatli ve ihtiyatlý olmak lâzým. Ýnþaallah yeniden yasaklý günlere dönülmez. Bunun için de kalýcý hukukî düzenlemelerin yapýlmasý gerekir. Ayný þekilde kamusal alan ýn her noktasýnda baþörtüsü yasaðý da sona ermelidir. O zamam da görülecektir ki yasakçýlarýn bütün korkularý, vehimleri ve þüpheleri boþunaymýþ. Türkiye nin birliðe, beraberliðe ve en geniþ mânâsýyla adalete ihtiyacý var. Baþörtülüler nerede? diye soranlar bunlarý da düþünmeli... Eczacý yine kupür kesiyor SAHTE ve miadý dolmuþ ilâçlarýn satýþýný önlemek i- çin getirilen ilâç takip sisteminin çalýþmamasý hasta ve eczacýlarý maðdur ediyor. Ýlâçlarý depodan hastaya kadar karekod üzerinden takip ederek tasarruf etmeyi amaçlayan sistem, sürekli kesintiye uðradýðý için eczacý bazý ilâçlarda kupür kesmeye devam ediyor. Saðlýkta dönüþüm projesinin bir parçasý olarak çýkarýlan Ýlâç Takip Sistemi (ÝTS) devamlý olarak bir baþka devlet kuruluþu olan Sosyal Güvenlik Kurumu nun (SGK) provizyon sistemi Medula yý da bloke ederek, hastalara ve eczacýlara kabus yaþatýyor. Sýk sýk arýzalanan eczane Medula provizyon sisteminden sonra bir de ÝTS nin sürekli kesintiye uðramasý hastalarý ve eczacýlarý karþý karþýya getiriyor. etkililerin konu ile ilgili bir açýklama yapmamasý, görüþme taleplerine ve telefonlara bakmamasý hastalarýn ve eczacýlarýn tepkisine sebep oluyor. Ýlâç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü yetkililerinin ne zaman hastalarýn ve eczacýlarýn sorunlarýna eðileceðini soran Tüm Eczacý Ýþverenler Sendikasý (TEÝS) Genel Baþkaný Ecz. Nurten Saydan, sorunun çözülmesi için Saðlýk Bakaný ný göreve çaðýrdý. Ankara / cihan DÝARBAKIR, Siirt, Batman, Þýrnak ve Mardin deki bazý sivil toplum kuruluþlarý, terör örgütü PKK nýn hain saldýrýlarýný þiddetle kýnadý. Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl, yaptýðý açýklamada, þiddet olaylarýnýn artýk sona ermesi gerektiðini belirterek, halkýn þiddet olaylarýndan býktýðýný söyledi. Ýnsan o- larak ne diyeyim. Artýk insanlýðýmdan utanýyorum, bunlar vahþet þeklinde tepkisini dile getiren Akyýl, þöyle konuþtu: Ucu kime dokunuyorsa dokunsun bu saldýrýlarý þiddetle kýnýyorum. Siirt teki 4 genç kýzýmýz hayatýný kaybetti, bugün de Batman da hamile bir kadýn ile 4 yaþýndaki çocuðu öldü ve 20 günlük polis hayatýný kaybetti. Dünyada böyle bir þey var mý... Bunun izahý yok. Kimden gelirse gelsin þiddeti kýnýyorum. Bunun bir an önce durdurulmasý gerekir. Kim olursa olsun artýk yeter. Hangi çaðda yaþýyoruz, vatandaþýn tahammülü kalmadý. Silahla, þiddetle dünyada kimse baþarýlý olmamýþ. Bu iþin çözümü parlamentodadýr. Dicle Toplumsal Araþtýrmalar Merkezi (DÝTAM) Baþkaný Mehmet Kaya da þiddeti baþlatan unsurlarýn ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini belirterek, þiddeti baþlatan temel unsurun da diyalogsuzluk olduðunu söyledi. SÖZÜN BÝTTÝÐÝ ERDEÝZ Sözün bittiði yerdeyiz diyen KAMER Vakfý Baþkaný Nebahat Akkoç ise Aslýnda siviller doðrudan hedef deðilmiþ gibi açýklama yapýlýyor, gezmeden gelirken vuruldu diye bir açýklama yapýlýyor. Ama böyle çatýþmalar olursa kimin bu çatýþmalarda hayatýný kaybedeceðini bilemeyiz. Ben bunu kaza olarak kabul etmiyorum dedi. Diyarbakýr Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Hülya Çetin de saldýrýlarý þiddetle nefretle kýnadýðýný, þiddet olaylarýnýn toplumlar arasýndaki kardeþlik duygularýna zarar verdiðini söyledi. BU CENAZELERÝN HÝÇ KÝMSEE BÝR FADASI OLMAZ Batman Baro Baþkaný usuf Tanrýseven, þiddetin týrmanýþýnýn çok üzücü olduðunu, bunu onaylamanýn mümkün olmadýðýný belirterek, þiddet olaylarýný her zaman kýnadýklarýný ve bunu her ortamda dile getirdiklerini söyledi. Ýnsanlarýn ölümüne neden olan þiddet olaylarýnýn tasvip edilmeyeceðini kaydeden Tanrýseven, Hiç bir þey insan canýndan daha önemli deðil dedi. BU GEMÝDE HEPÝMÝZ VARIZ Þýrnak Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Osman Geliþ de, saldýrýlarýn tüm toplumu olumsuz etkilediðini ve huzursuz kýldýðýný belirtti. Hayata olan bakýþý daraltýðýný ifade eden Geliþ, Bu cenazelerin hiç kimseye bir faydasý olmaz. Ne zamana kadar bu olumsuzluklarýn içinde cebelleþeceðiz. Bu gemide hepiz varýz, bu geminin güzellikleri de o- lumsuzluklarý da hepimiz için. Bu saldýrýlarýn tamamen bertaraf olmasý için hepimizin katký sunmasý lazým þeklinde konuþtu. BÖLGENÝN HUZURA ÝHTÝACI VAR Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili Nedim Kuzu da þiddet olaylarýný kabullenmenin ve tasvip etmenin mümkün olmadýðýný belirterek, þunlarý söyledi: Son aylarda bölgemizde ve ilimizdeki þiddet olaylarýnda büyük Teröristlerin açtýðý ateþ sonucu hayatýný kaybeden 8 aylýk hamile Mizgin Doru ile kýzý Sultan Doru'nun cenazeleri gözyaþlarý içinde topraða verildi. FOTOÐRAF: AA VAHÞETE LÂNET SON DÖNEMDE MASUM SÝVÝLLERÝ HEDEF ALAN TERÖR SALDIRILARININ SON KUR- BANLARI, BATMAN DA 8 ALIK HAMÝLE GENÇ BÝR ANNE ÝLE 4 AÞINDAKÝ KIZI OLDU. BATMAN'DA teröristlerin açtýðý ateþ sonucu hayatýný kaybeden 8 aylýk hamile Mizgin Doru (31) ile kýzý Sultan Doru nun (4) cenazeleri gözyaþlarý içinde topraða verildi. PKK lý teröristlerce polis ekipleri ve sivil vatandaþlar üzerine bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateþ açýlmasý sonucu hayatýný kaybeden Mizgin Doru ve kýzý Sultan Doru nun cenazeleri yakýnlarý tarafýndan Batman Bölge Devlet Hastanesi nden alýnarak Beþiri ilçesine baðlý Örmegöze köyüne getirildi. Anne ve kýzýnýn cenazeleri köydeki Zilan Mezarlýðý na yakýnlarýnýn gözyaþlarý arasýnda defnedildi. Bu arada saldýrýda yaralanan Mizgin Doru nun eþi Talat Doru ve ilköðretim 1. sýnýfta öðrenim gören kýzý Þeyma Doru nun Özel Dünya Hastanesi nde tedavilerinin sürdüðü bildirildi. HACCA GÝDECEK OLAN ANNE VE BABASINI ZÝARETE GÝTMÝÞLERDÝ Talat Doru nun kuzeni Ömer Atmalar, A- A muhabirine yaptýðý açýklamada, Talat Doru nun anne ve babasýnýn pazar günü Batman dan hacca gidecek olan ilk kafile içerisinde yer aldýðýný, bu nedenle Talat ýn eþi ve çocuklarýyla Örmegöze köyündeki anne ve babasýný ziyaret ettiklerini söyledi. Ziyaret dönüþü Doru ailesinin bulunduðu aracýn kurþunlarýn hedefi olduðunu belirten Atmalar, Olayý duyunca büyük bir þok yaþadýk. A- cýmýz büyük. Bir yandan 2 can topraða verdik, bir yandan geriye 4 çocuk kaldý. Mizgin in 4 kýzý vardý. En büyük kýzý 5. sýnýf öðrencisi Hivda, 3. sýnýf öðrencisi Nurda, 1. sýnýf öðrencisi Þeyma ve en küçük kýzý 4 yaþýndaki Sultan dý. Ayrýca bebek bekliyordu dedi. HAALÝNÝ KURDUÐU BEBEÐÝNÝ KUCAÐINA ALAMADI Talat Doru nun kýz kardeþi Haným Balin ise yengesi Mizgin Doru nun erkek çocuðu olabilmek için tekrar hamile kaldýðýný söyledi. Mizgin Doru nun çocuklarýný çok sevdiðini dile getiren Balin, Mizgin kýzlarýný çok seviyordu. Ancak bir erkek çocuðu olmasýný da çok istiyordu. Bu nedenle hamile kaldý. Ama çocuðunu kucaðýna alamadý. engemi çok seviyorduk. Çok iyi bir insandý. Nasýl böyle bir þey olur? Kim yaptýysa Allah belâlarýný versin. Acýmýz çok büyük diye konuþtu. Bu arada saldýrýda hayatýný kaybeden Mizgin Doru nun karnýndaki bebek hastanede yapýlan müdahale sonucu sezaryen ile kurtarýldý. Hastanenin yoðun bakým servisinde tedavi altýna alýnan erkek bebeðin yaþatýlmaya çalýþýldýðý öðrenildi. Batman / aa Sýnýr ötesi operasyon tezkeresi TBMM de SINIR ö te si o pe ras yon ko nu sun da Hü kü me te ve ri len yet ki yi bir yýl da ha u za tan tez ke re, TBMM Baþ kan lý ðý na su nul du. Baþ ba kan Re - cep Tay yip Er do ðan ýn im za sýy la su nu lan Tez ke re de, I rak ýn Ku zey böl ge sin de yu va la - nan PKK te rör un sur la rýn dan kay nak la nan ve Türk hal ký nýn hu zur ve gü ven li ði i le ül ke si nin mil li bir li ði ne, gü ven li ði ne ve top rak bü tün lü - ðü ne yö nel ti len te rö rist sal dý rý lar ve a çýk teh - di din de vam et ti ði kay de dil di. Tez ke re de, þöy le de nil di: Dost ve kar deþ I rak ýn top rak bü tün lü ðü nün, mil li bir li ði nin ve is tik ra rý nýn ko run ma sý na bü yük ö nem at fe den Tür ki ye, PKK te rö rist le ri nin I rak ýn ku ze yin de ki mev - cu di ye ti ne ve te rö rist sal dý rý la rý na son ve ril - me si ni sað la mak a ma cýy la as ke ri fa a li yet le ri ni ba þa rýy la yü rüt mek te, si ya sî ve dip lo ma tik gi - ri þim le ri i le u ya rý la rý ný sür dür mek te dir. Tür - ki ye ye yö ne lik o la rak de vam e den te rö rist sal - dý rý lar ve teh di de kar þý, te rö rizm le mü ca de le - nin bir par ça sý o la rak u lus la ra ra sý hu kuk çer - çe ve sin de ge rek li ted bir le ri al mak ü ze re, hu - dut, þü mul, mik tar ve za ma ný Hü kü met çe be - lir le ne cek þe kil de, TSK un sur la rý nýn, I rak ýn ku ze yin den ül ke mi ze yö ne lik te rör teh di di nin ve sal dý rý la rý nýn ber ta raf e dil me si a ma cýy la sý - nýr ö te si ha re kat ve mü da ha le de bu lun mak ü - ze re, I rak ýn PKK te rö rist le ri nin yu va lan dýk la rý ku zey böl ge si i le mü ca vir a lan la ra gön de ril - me si ve gö rev len di ril me si i çin TBMM nin 17 E kim 2007 ta rih li ve 903 sa yý lý ka ra rýy la Hü - kü me te ve ri len ve son o la rak 12 E kim 2010 ta rih li ve 975 sa yý lý ka ra rýy la bir yýl u za tý lan i - zin sü re si nin 17 E kim 2011 ta ri hin den i ti ba - ren bir yýl da ha u za týl ma sý ný A na ya sa nýn 92. mad de si u ya rýn ca arz e de rim. An ka ra/ a a bir artýþ görülüyor. Hepimizi derinden üzen bu olaylarý tasvip etmek mümkün deðildir. Bu olaylarda bir çok masum insan yaþamýný yitirmektedir. Artýk, akan bu kan durmalýdýr. Anneler gözyaþlarýna boðulmamalý, gencecik insanlar yaþamlarýnýn baharýnda ölmemelidir. Bölgenin huzura ihtiyacý vardýr. HALKIMIZIN SAÐDUUSU ÜSTESÝNDEN GELECEK Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Mardin Þube Baþkaný Kazým Aksoy da terör örgütünün saldýrýlarýný kýnadýklarýný, Güneydoðu daki sivil toplum örgütleri o- larak istikrarýn saðlanmasýndan yana olduklarýný söyledi. Sorunlarýn demokratik mekanizmalar içerisinde çözüme kavuþturulmasý için daha çok çaba gösterilmesi gerektiðine inandýklarýný belirten, Aksoy, Þiddete baþvurmanýn faydasý yok. Bölge yatýrýmlarýna, turizmine, ticaretine, refah ve huzuruna darbe vuracak bu puslu havanýn biran önce daðýlmasý gerekmektedir. Halkýmýzýn saðduyusuyla bu kaosun da üstesinden gelecektir dedi. Diyarbakýr / aa Iðdýr da teröristler TIR yaktý IÐDIR-Do ðu ba ya zýt ka ra yo lu nun 25. ki lo - met re sin de ki Pa muk ge çi di mev ki sin de te rö - rist ler ta ra fýn dan i ki TIR ýn ya kýl dý ðý bil di ril di. Ið dýr Va li Ve ki li Tür ker Ça ða tay Ha lim, yap tý - ðý a çýk la ma da, te rö rist le rin, Að rý nýn Do ðu ba - ya zýt il çe sin den Ið dýr a ge len i ki TIR ý Pa muk ge çi di mev ki sin de dur du ra rak, þo för le ri ni a - raç lar dan in dir di ði ni söy le di. Ha lim, da ha son - ra TIR la rýn te rö rist ler ce a te þe ve ril di ði ni be - lirt ti. Te rö rist le rin, þo för le rin cep te le fo nu ve pa ra la rý ný gasp et tik ten son ra kaç týk la rý ný i fa de e den Ha lim, Su ve ren Jan dar ma Ka ra ko lun - dan o lay ye ri ne gü ven lik güç le ri sevk e dil di. Böl ge de o pe ras yon baþ lat týk de di. Ið dýr / a a Jet ler Kan dil i bom ba la dý DÝARBAKIR 2. Ha va Kuv vet Ko mu - tan lý ðý 8. A na Jet Üs sü nden ön ce ki ge ce ha va la nan F-16 sa vaþ u çak la rý, Kan dil Da ðý böl ge si ni bom ba la dý. Ku zey I rak a yö ne lik baþ la tý lan ha va o pe ras yo nun da, F-16 sa vaþ u çak la rý te rör ör gü tü PKK ü - ye le ri nin bu lun du ðu Kan dil böl ge sin de ki kamp la rý yak la þýk 2 sa at bo yun ca bom ba - la dý. Türk sa vaþ u çak la rý, ö ze lik le Kor tek ve Zer ge le böl ge le ri ni yo ðun bom bar dý - man al týn da tut tu. Er bil / ci han Is par ta Be le di ye si nde 19 tu tuk la ma ISPARTA Be le di ye sin de dü zen le nen o - pe ras yon da gö zal tý na a lý nan, a ra la rýn da MHP Is par ta Ýl Baþ ka ný Ý sa al çýn i le Is par ta Be le di ye Baþ kan ar dým cý sý Re sul Gö çer in de bu lun du ðu 28 ki þi den 19 u tu tuk lan dý. Is par ta Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür - lü ðü e kip le rin ce em ni yet te i fa de le ri nin a lýn - ma sý nýn ar dýn dan ön ce ki ge ce ad li ye ye sevk e di len 28 ki þi, ön ce sav cý ya i fa de ver di. Sav - cý lýk ma ka mý, zan lý la rý mah ke me ye sevk et ti. Zan lý lar dan 19 u çe te kur ma ve yö net me, res mi ev rak ta sah te ci lik ve i ha le ye fe sat ka rýþ týr ma suç la ma la rýy la tu tuk lan dý. Aralarýnda MHP Is par ta Ýl Baþ ka ný Ý sa al - çýn, Is par ta Be le di ye Baþ kan ar dým cý sý Re - sul Gö çer, Be le di ye Ge nel Ko or di na tö rü Meh met A teþ gül, Be le di ye Kül tür Mü dü rü Ha san A rý tür, Ma li Ýþ ler Mü dü rü Ýs ma il Hak ký Uy sal ýn da bulunduðu 19 tutuklu, sað lýk kon tro lü nün ar dýn dan Is par ta Ce za e - vi ne gön de ril di. 9 zan lý i se tu tuk suz yar gý - lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. Is par ta / a a MÝT, reklam filmiyle personel arýyor MÝLLÝ Ýs tih ba rat Teþ ki la tý Müs te þar lý ðý, ye ni a la ca ðý er kek is tih ba rat uz man yar dým cý la rý ný ha zýr lat tý ðý i ki rek lam fil miy le a rý yor. MÝT in in ter net si te sin de yer a lan du yu ru ya gö re, Sý - ra Dý þý Bir Ka ri yer baþ lýk lý sý nav i la nýn da, A - na li tik yö nü kuv vet li i le ti þim ye te ne ði güç lü, so rum lu luk sa hi bi, ki þi sel ge li þi me a çýk, a raþ - týr ma cý, pra tik ze kâsý na gü ve nen, yö net me ve yön len dir me be ce ri le ri ne sa hip, Tür ki ye nin ve dün ya nýn çe þit li böl ge le rin de gö rev len di ril - mek ü ze re is tih ba rat uz man yar dým cý sý a day - la rý a lý na cak týr de ni li yor. A day lar da i yi de re - ce ya ban cý dil bil me þar tý a ra nýr ken, ko nuy la il gi li ay rýn tý la ra Ýs tih ba rat Teþ ki la tý nýn res mi in ter net si te si ad re sin den u - la þý la bi le cek. Baþ vu ru lar is te ni len bel ge ler le bir lik te en geç 21 E kim 2011 de Müs te þar lýk ta o la cak þe kil de P.K 955 U lus-an ka ra ad re si - ne pos ta yo luy la ya pý la bi le cek. Baþ vu ru þart la - rý ný ta þý yan a day lar Ka sým ta rih le rin de res mi in ter net si te sin de n sý nav ta ri hi ni ve ye - ri ni öð re ne bi le cek. An ka ra / a a

5 HABER 5 Bayram sonrasý Türkiye de tam bir a- nafor yaþanýyor. Daha Meclis açýlmadan bir yýðýn iç ve dýþ gündem üst üste yýðýlý halde. Gündem karmaþasý âdeta bir kâbus gibi ülkenin üzerine çökmüþ. En evvel sýnýrötesi hava harekâtýnýn ardýndan en son Baþbakan tarafýndan gereði dile getirilen kara harekâtý nýn tartýþýldýðý süreçte, Ramazan ýn kudsiyetini dinlemeyip devam edip azan terörle mücadele Türkiye nin en çetrefilli baþ problemi. Hiçbir kuralý tanýmayan terör örgütü, askerî üslere, karakollara saldýrýyla kalmýyor; polisleri de açýkça hedef alýyor. Sivilleri tarýyor; öðrenci yurtlarýný bombalýyor, askerleri, öðretmenleri kaçýrýyor. Metropollerin merkezlerine bombalar patlatýyor. Buna karþý terörle mücadelede silâhlý tedbir olarak özel harekât ýn yeniden devreye sokulmasýndan sýnýr birlikleri nin kurulmasýna kadar bir dizi tedbir konuþuluyor. Keza þimdiye kadar yüzlerce teröristin gruplar halinde sýzarak katliam gibi karakol saldýrýlarýyla pek iþlemediði ortaya çýkan, Erdoðan ýn son Amerika ziyaretinde Obama dan istediði ABD ile Kuzey Irak ta ortak istihbarat paylaþýmý nýn anlamý Minibüs ile TIR çarpýþtý: 4 ölü, 3 yaralý KONA NIN Kulu ilçesinde TIR ile minibüsün çarpýþmasý sonucu, 4 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Necip Erdoðan (55) idaresindeki 06 TIJ 43 plakalý minibüs, Kulu Makasý Kavþaðý nda Hacý A. yönetimindeki 34 VAN 9203 plakalý TIR la çarpýþtý. Kazada, minibüs þoförü Erdoðan ile minibüste bulunan Muzeyyen (44), Meryem ve Cemile Karabulut olay yerinde öldü. aralanan Arif, Suna ve Veyis Karabulut Konya ve Ankara daki hastanelere kaldýrýldý. TIr sürücüsü Hacý A. gözaltýna alýndý. Kulu / aa 3 aylýk asker intihar etti BÝTLÝS ÝN Tatvan ilçesinde vatani görevini yapan bir asker intihar etti. Alýnan bilgilere göre, Tatvan Ýkinci Motorlu Piyade Taburu nda vatani görevini yapan Selim Alýcý (21), henüz bilinmeyen bir sebeple önceki gün intihar giriþiminde bulundu. Sivil elbise odasýnda kendini asan Ordu Ünye nüfusuna kayýtlý Alýcý, yaklaþýk 25 dakika sonra arkadaþlarý tarafýndan bulunarak hastaneye kaldýrýldý. oðun bakýma alýnan asker, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. 3 aylýk asker olduðu belirtilen Alýcý nýn beyin ö- lümünün gerçekleþtiði öðrenildi. Askerin niçin intihar ettiði konusunda kesin bir bilgiye ulaþýlamazken olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Alýcý nýn cenazesinin bugün memleketine gönderilmesi bekleniyor. Bitlis / cihan Atina ya yeni büyükelçi DIÞÝÞLERÝ Bakanlýðý nýn Kýbrýs ve unanistan Dairesi Genel Müdür ardýmcýsý Kerim Uras, Atina Büyükelçisi olarak atandý. 66. Dönem BM Genel Kurulu toplantýlarý sebebiyle New ork ta bulunan Dýþiþleri Bakanlýðý heyetinde yer alan Kerim Uras a, söz konusu a- tama, Türkiye nin ev sahipliðinde düzenlenen Asya da Ýþbirliði ve Güven Artýrýcý Önlemler Konferansý (AÝGK-CICA) bakanlar toplantýsýnda Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu tarafýndan teblið edildi. Kerim Uras, geçen yýl Tel Aviv Büyükelçisi olarak atanmýþ, ancak Ýsrail in Mavi Marmara saldýrýsý sebebiyle görevine baþlayamamýþtý. New ork / aa Meclis sekreterlerine eðitim TBMM DE görevli sekreterlere, yasama ve parlamenter denetim faaliyetleri hakkýnda e- ðitim veriliyor. Edinilen bilgiye göre, TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðü tarafýndan verilen eðitime 470 sekreter katýlýyor. 3 gün sürecek eðitimde, her gün 4 er saatlik program uygulanýyor. Eðitim çalýþmasýnýn açýlýþ bölümünde, TBMM Genel Sekreter ardýmcýsý Ýrfan Neziroðlu, Meclis ve yasama faaliyetleri hakkýnda genel bir bilgi verdi. TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür ardýmcýsý Semra Gökçimen de eðitime katýlan sekreterlere yasama faaliyetleri hakkýnda sunum yaptý. Parlamenter Hizmetleri Müdürü Mehmet Altýnkaynak da yaptýðý konuþmada, sekreterlerin yapacaklarý çalýþmalar hakkýnda genel bilgi verdi. Sekreterlere uygulanan bu eðitim çalýþmasý, detaylý ve kapsamlý bir þekilde daha sonra danýþmanlara da verilecek. Milletvekili sekreterlerine verilen eðitim seminerinin bir benzeri, ihtiyaç olmasý halinde, 3. personele de uygulanacak. Ankara / aa Terör anaforu ve yararý tartýþýlýyor. Buna baðlý olarak, birçok husus belirsizlik ve bilinmezlikle muallel Anayasa görüþmeleri baþlýyor ENÝ ANAASA ÇALIÞMALARI KAPSAMINDA ÝKTÝDAR, MUHALEFET ÝLE BÝRARAA GELÝOR. AKP, BUGÜN MHP, ARIN DA CHP ÝLE GÖRÜÞECEK. MHP, yeni anayasa çalýþmalarý çerçevesinde AKP heyeti ile görüþecek ekibini belirledi. MHP den yapýlan yazýlý açýklamada, görüþmenin bugün saat de parti genel merkezinde yapýlacaðý belirtilerek, þu bilgi verildi: AKP nin, MHP den eni Anayasa Çalýþmalarý hususunda, düþüncelerimizi karþýlýklý olarak paylaþmak maksadýyla talep etmiþ olduðu görüþme isteði kabul edilmiþ olup; bu görüþme parti genel merkezimizde 28 Eylül 2011 Çarþamba günü Saat de yapýlacaktýr. Açýklamada, Genel Baþkan ardýmcýlarý Faruk Bal ve Prof. Dr. Münir Kutluata, Prof. Dr. Tunca Toskay, Genel Sekreter Ýsmet Büyükataman ve MHP Grup Baþkanvekili Dr. Oktay Vural ýn görüþmelere partiyi temsilen katýlacaðý bildirildi. CHP, 6 Kanun Hükmünde Kararname nin (KHK) daha iptali için Anayasa Mahkemesine baþvuracak. Çevre ve Þehircilik, Avrupa Birliði, Milli Eðitim, Adalet, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk, Ekonomi bakanlýklarýnýn teþkilat ve görevleri hakkýnda KHK larýn iptali istenecek. Daha önce etki Kanunu kapsamýnda çýkarýlan KHK lardan 11 inin iptali için Anayasa Mahkemesine giden CHP, þimdi de 6 KHK için hazýrlýk yapýyor. CHP, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda KHK ile Bazý KHK larda Deðiþiklik apan KHK, Avrupa Birliði Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda BAÐLANTILI SORULAR Mesela PKK-MÝT görüþmesi olarak lanse edilen, ancak Baþbakan ýn Müsteþar ardýmcýsý olarak özel temsilcisi sýfatýyla Avrupa daki terörist elebaþlarýyla yapýlan görüþmelerin mâhiyeti nedir? Savunulduðu gibi görüþme mi, yoksa müzâkere mi? Bu durumda Baþbakan ýn sözkonusu iddialara en aðýr suçlamalarla karþýlýk verip, terör örgütü ile hükûmet ve partim deðil devlet görüþüyor sözünün ne deðeri kalýyor? Dönemin MÝT Müsteþar ardýmcýsýnýn görüþme de, terörist elebaþýlara, Biliyoruz, bu arada metropolleri de patlayýcýlarla doldurdunuz cümlesinin, büyük þehirlerde artan kanlý terör olaylarýyla baðlantýsý nedir? Bilindiði ne göre neden önlemi alýnýp etkisiz hale getirilmediði sorularý soruluyor Ülkeye kan kaybettiren, demokratikleþme ve özgürlüklerin geniþletilmesi önüne takoz edilen terörle mücadelede Parlamentoda, siyasette mutâbakat nasýl saðlanacak? Obama yla görüþmede terörle ortak mücadele yi öne çýkaran Erdoðan ýn BM de her fýrsatta uluslararasý sorun olarak nitelediði terörü atlamasýnýn sebebi ne idi? Sonra þimdiye kadarki sýnýrötesi harekâtlarýn terör örgütünü tasfiyede ne faydasý görüldü ki yenisi düþünülüyor? Operasyonlarý her nasýlsa haber alan teröristlerin önceden hazýrlanan sýðýnaklara girdikleri, uçaklarýn daðý taþý bombalayýp geri döndüðü herkesçe biliniyor. Kaldý ki huduttan bir tarafý Ýran a dayanan Kandil daðlarýna kadar uzanan yüzlerce kilometrelik alanda yüzbinlerce askerin kaybolcaðý, köyde, tarlada peþmerge kýlýðýna bürünen teröristlerin tesbit edilemeyeceði, hedef olmaya açýk geniþ arazide pusuya ve tuzaða düþeceði uzmanlarca ifâde edilmekte. Zira tanklarýyla, toplarýyla düzenli ordu olarak açýk hedef olunurken, muhatabýn kim olduðu, kimin sivil ve mâsum, kimlerin terörist olduðu bilinmemekte. Dahasý teröristler yalnýz Kandil de deðil, Kuzey I- rak içlerindeki birçok kampta teröristler e- ðitilip organize edilerek içeri salýnmakta CHP ÝLE GÖRÜÞME ARIN AKP nin yeni anayasa çalýþmalarý çerçevesinde CHP ye gönderdiði davet mektubuna cevap verildiði bildirildi. CHP Genel Baþkan Ýletiþim Koordinatörlüðü nden yapýlan yazýlý açýklamada, CHP nin AKP nin mektubunu cevapladýðý belirtildi. Açýklamada, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylýgil imzasýyla AKP ye gönderilen mektupta Görüþmenin CHP Genel Merkezinde 29 Eylül 2011 Perþembe günü saat de gerçekleþmesi uygundur denildiði ifade edildi. Tamaylýgil in mektubunda, görüþmeye, CHP adýna Genel Baþkan ardýmcýsý Atilla Emek, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylýgil, CHP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Parti Meclisi üyesi Süheyl Batum ve CHP Milletvekili Rýza Türmen in katýlacaðýný bildirdiði kaydedildi. AKP Genel Sekreterliðine gönderilen mektupta þu ifadelerde yer verildi: TBMM Baþkaný Sayýn Cemil Çiçek in Koordinasyonunda baþlatýlan Anayasa deðiþikliði çalýþmalarýný önemsiyor ve doðru buluyoruz. Çünkü, Anayasa deðiþiklikleriyle ilgili çalýþmanýn TBMM Baþkanlýðýnca yapýldýðý bilinen bir uygulamadýr. Bu uygulamanýn sürdürülmesi gerektiði inancýyla, Partinizin görüþünü dinlemeyi öngörerek, talebinizi olumlu karþýlýyoruz. Ankara / aa KHK ile Bazý KHK larda Deðiþiklik apan KHK, Adalet Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda KHK nýn Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun ile Bazý KHK larda Deðiþiklik apan KHK, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda KHK ile Bazý KHK larda Deðiþiklik apan KHK, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda KHK, Ekonomi Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda KHK ile Bazý Kanun ve KHK larda Deðiþiklik apan KHK nýn iptali ya da bazý maddelerinin yürürlüðünün durdurulmasýný talep edecek. CHP, bugüne kadar çýkarýlan KHK lardan sadece ÇÖZÜM VAADLERÝ VE TEMÝNATLARI Bush, Türkiye ye stratejik ortak deyip PKK yý ortak düþman ilân etmiþti. Obama, Türkiye ye gelip TBMM de model ortak dedi. Washington Ankara ya en üst düzeyde terörle mücadelede destek sözü verdi. Erdoðan, Ýki ülke teröre karþý iþbirliði konusunda kararlýklarýný vurguladý diyor ama Amerikan iþgalindeki I- rak ta terörist kamplara her türlü lojistik destek yapýlýyor. Amerikan iþbirlikçi Kuzey Irak bölgesel yönetimi, defalarca Türkiye nin yanýnda olduðunu söyledi. Ancak akýbet ortada önetimler deðiþiyor; fakat Washington bir türlü terör örgütüne müdahale etmiyor. Terör örgütünün finans kaynaklarý kesilmiyor. Uyuþturucu kaçakçýlýðý, silâh ticareti yollarý kapatýlmýyor den beri Ankara nýn Washington a listesini verip iâdesini istediði terörist elebaþlarýndan bir teki dahi teslim edilmiþ deðil Terörün tasfiyesi ve teröristlerin daðdan inmesi için öncelikle ABD nin kontrolündeki Kuzey Irak taki terörist kamplarýn tahliyesi gerekmekte. Bunun için de ABD nin oyalamasý deðil, samimiyeti þart. Bu olmadýktan sona sýnýrötesi operasyonlar havanda su dövmekle kamuoyunu avutmak ve gazýný almak olur Peki, son Amerikan ziyaretinde, bir Pentagon projesi olan Füze Kalkaný nýn Anadolu topraklarýnda konuþlandýran ve Suriye ye yaptýrýmlar da birlikte hareket etme taahhüdünde bulunan AKP hükûmetine övgüler yaðdýran Obama, terörün evvel emirde Kuzey Irak tan tasfiyesi için bilinen beylik lâflarýn dýþýnda hangi vaadleri verdi? oksa yine öteleyip oyaladý mý? a da memnuniyeti ni açýklayan Erdoðan, bu hususta hangi teminatlar ý elde etti? Çözümün püf noktasý bu sorularýn cevabýnda Çiçek, yeni anayasa çalýþmalarýnýn hýzlanacaðýný söyledi. Çiçek: Partiler arasýnda görüþmeler çok önemli TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, 1 Ekim den sonra yeni anayasa çalýþmalarýnýn daha da hýzlanacaðýný söyledi. Ankara Büyükþehir Belediyesi ndeki programa katýlan Çiçek, bütün siyasi partilerin 1 Ekim de açýlacak Meclis te yerini almasý gerektiðini söyleyerek, þu ana kadar yemin etmeyen BDP ye çaðrýsýný yineledi. Çiçek, þu ana kadar yemin etmeyen BDP için, siyasette 24 saat sürenin çok uzun bir süre olduðunu vurguladý. Çiçek, yeni anayasa çalýþmalarýnýn Meclis açýlmasýndan itibaren daha da hýzlanacaðýný hatýrlatarak, Þu anda partiler arasýnda görüþmeler baþlatýlmasý çok önemlidir dedi. Ankara/ cihan CHP, 6 KHK yý AM ye taþýyor 4 ünü Anayasa Mahkemesine götürmeyi düþünmüyor. Bu KHK lar þunlar: - Devlet Memurlarý Kanunu nun 4 üncü maddesinin (b) Fýkrasý ile 4924 Sayýlý Kanun Uyarýnca Sözleþmeli Personel Pozisyonlarýnda Çalýþanlarýn Memur Kadrolarýna Atanmasý Amacýyla Devlet Memurlarý Kanunu nda Deðiþiklik apýlmasýna Dair KHK, Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda KHK, Doðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi ile Konya Ovasý Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýklarýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda KHK, Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanunu nda Deðiþiklik apýlmasýna Dair KHK. Ankara / aa Meral: AB hedefinden uzaklaþmayýz TÜRKÝE Ýþadamlarý ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUS- KON) Baþkaný Rýzanur Meral, Avrupa nýn karþý karþýya olduðu finansal krizin Türkiye yi AB ye üyelik hedefinden uzaklaþtýrmayacakðýný söyledi. TUSKON tarafýndan organize edilen Türkiye-Ýngiltere Ticaret ve atýrým Forumu yapýldý. Ýngiltere Ekonomi Bakaný Vince Cable ile Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan ýn katýldýðý forum öncesi Türk ve Ýngiliz iþ a- damlarý ikili görüþmelerde bulundu. Ýþ adamlarýnýn görüþmelerin ardýndan geçilen programda ilk sözü alan TUSKON Baþkaný Rýzanur Meral, AB ye uyum süreci ve reformlarýn Türkiye nin son yýllarda yakaladýðý baþarýlarda önemli rolü olduðuna dikkat çekerek, þunlarý söyledi: Ülkemizin demokrasi ve serbest piyasasýnýn geliþmesini saðlayan reformlar, ekonomimize önemli katkýlar saðlamýþtýr ve yol gösterici olmuþtur. AB nin yaþadýðý finansal kriz ülkemizi birliðe üyelik hedefinden uzaklaþtýrmayacaktýr. Ancak bu süreçte AB ülkemizin yolunu açmalýdýr. Avrupa nýn karþýlaþtýðý birçok sorun, Türkiye nin AB üyeliði ile daha kolay çözülebilecektir. Türkiye nin AB ye entegre olabilmesi adýna en önemli adýmýn vizelerin kaldýrýlmasý olacaktýr. Baþta Ýngiltere olmak üzere AB ülkelerine vizelerin kaldýrýlmasý karþýlýklý iþlerde kolaylýklar saðlayacaktýr. Tüm ön yargýlarý býrakýp bu yönde adýmlar atýlmasýný bekliyoruz. Geliþen ve deðiþen dünya bize ortak paydalar altýnda buluþmayý gösteriyor. Ankara / cihan Karanlýk günlere dönmemek için yeni anayasa þart BÜRO Memurlarý Sendikasý (Büro Memur-Sen) Genel Baþkaný usuf azgan, Türkiye nin, terör olaylarýyla karanlýk günlerine döndürülmek istendiðin ifade ederek, Karanlýk günlere dönmemek için yeni anayasa þart dedi. Büro Memur-Sen Ankara þubeler toplantýsý Kýzýlcahamam da yapýldý. Kamu çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn üzerinde durulduðu toplantýnýn açýlýþýnda konuþan azgaz, son zamanlarda artan terör olaylarýný deðerlendidi. usuf azgan, huzur ve barýþ ortamýný bozmak isteyen terör örgütü ile iþbirlikçilerinin giriþimleriyle Türkiye nin eski karanlýk günlerine döndürmek istendiðinin altýný çizdi. azgan, þunlarý söyledi: Türkiye nin karanlýk günlere dönmemesi için yeni bir anayasaya ihtiyacý vardýr. Terör olaylarýnýn körüklenmesinin arkasýnda bu da yatýyor. eni, sivil bir anayasanýn yapýlmasýný istemeyen mihraplar var. Ancak bu tür olaylar yeni anayasa yapýlmasýnýn önüne geçemez, geçmemelidir. Ülke olarak özgürlüklerden yana tavrýmýzý devam ettirmeliyiz. Biz Memur- Sen olarak yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü, herkesin kendini bulacaðý bir anayasayý destekliyoruz ve yeni anayasa çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Ankara / Ahmet Terzi Baðýþ: Çözüm için gece gündüz çalýþýyoruz AVRUPA Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Kýbrýs ta çözüm için gece gündüz demeden çalýþtýklarýn söyledi. KKTC deki Doðu Akdeniz Üniversitesi nde AB nin Geleceði ve Kýbrýs konulu açýlýþ dersini veren Baðýþ, AKP hükümetinin Kýbrýs ta çözüm için bir adým önde olma prensibini hatýrlattý. Baðýþ, Çözümü saðlamak için yýllardýr nasýl çabaladýðýmýzý sizler çok iyi biliyorsunuz. Bir adým önde olmak adýna çözümü bulmak için gece gündüz demeden çalýþýp duruyoruz dedi. Rumlarýn sondaj çalýþmalarýna atýf yapan Baðýþ, Kapsamlý görüþmelerin çok önemli noktaya geldiði bir dönemde önümüze yeni yeni engeller çýkýyor, yeni yeni provokasyon çabalarý çýkýyor diye konuþtu. Baðýþ, her geçen gün daha da güçlenen Türkiye nin AB için artýk bir opsiyon deðil, bir mecburiyet olduðuna inandýklarýný vurguladý. Gazimaðusa / cihan 304 hakim ve savcý adayýnýn görev yerleri belirlendi MESLEK öncesi eðitim sürelerini baþarýyla tamamlayýp mesleðe kabullerine karar verilen 11. dönem adli yargý hakim ve savcý adaylarýnýn görev yerleri bilgisayar kurasýyla belirlendi. 304 hakim ve savcý adayýnýn görev yerlerinin belirlenmesi dolayýsýyla MEB Þura Salonu nda düzenlenen törende konuþmalarýn ardýndan hakim ve savcý adaylarýnýn görev yerlerini belirleyecek bilgisayar kurasý baþlatýldý. Ekrana yansýyan isimleri heyecanla bekleyen adaylardan bazýlarýnýn sevindiði bazýlarýnýn ise üzüldüðü görüldü. Bazý adaylar ve yakýnlarý, yeni görev yerlerini ellerindeki Adli argý Lojman Haritasýndan bakarak bulmaya çalýþtý. Törene 6 aylýk kýzý Zeynep ile gelen hakim adayý Pýnar Demir ýlmazel e kurada Muþ Hakimliði çýktý. ýlmazel, görev yerine çok sevindiðini, ancak eþinin Erzurum da doktor olduðunu belirterek, eþ durumundan ayný ilde bulunmalarýnýn saðlanacaðýný umduðunu söyledi. Siirt in Eruh, Þýrnak ýn Cizre ilçesi hakimliklerine getirilen bazý kadýn adaylarýn gözyaþlarýný tutamadýklarý görüldü. Ankara / aa 12 Eylül e niye dâvâ açýlmýyor? CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, 12 Eylül ile ilgili dosyalarýn hiç birine dâvâ açýlmadýðýný belirterek, Maðdurlar 12 Eylül ile hesaplaþýlmayacaðý yönünde bir karamsarlýk içinde diye konuþtu. Aygün, TBMM de, 12 Eylül maðdurlarýn yakýnlarýyla basýn toplantýsý düzenledi. Türkiye nin her yerinden 12 Eylül ile ilgili 380 civarýnda dosyanýn özel yetkili savcýya ulaþtýðýný, bu dosyalarýn ezici çoðunluðunun iþkence ve iþkencede ölümle ilgili olduðunu kaydeden Aygün, aradan geçen bir yýla raðmen bu dosyalarýn henüz hiç birine dâvâ açýlmadýðýný dile getirdi. Aygün, þunlarý kaydetti: 380 dosyanýn hiç birine dava açýlmadýðý için bütün maðdurlar endiþeli. 12 Eylül ile hesaplaþýlmayacaðý yönünde bir karamsarlýk içindeler. Þu anda hiç bir savcý, 12 Eylül ile hesaplaþma niyetinde deðil. eniden takipsizlik kararlarý veriyorlar ve takipsizlik kararýna yapýlan itirazlar reddediliyor. Tuhaf bir sarmalýn içine girdik. Kendisini Dersim mebusu olarak niteleyen Aygün, Ýki þey söylüyorum; Cumhuriyet savcýlarý, lütfen eski dosyalara bakarak inceleme yapmayýn ve tanýklarý dinleyin dedi. Aygün, Meclis te de 12 Eylül ü Araþtýrma Komisyonu, yüzleþme komisyonu kurulmasý gerektiðini ifade etti. Ankara / aa

6 6 28 ELÜL 2011 ÇARÞAMBA URT HABER HABERLER angýn tatbikatý gerçeðini aratmadý DE NÝZ LÝ Be le di ye si nin, Ýt fa i ye Haf ta sý et kin lik le ri kap sa mýn da dü zen le di ði, Tür ki ye nin ilk ge ce yan gýn tat bi ka týn da o lu þan pat la ma la rý ger çek sa nan va tan daþ - lar, po li se ih bar da bu lun du. Bah çe li ev ler Ma hal le - si nde,it fa i ye er le ri nin e ði tim yap tý ðý a lan da ger çek leþ ti - ri len tat bi kat ta, se nar yo ge re ði pat la ma lar ger çek leþ ti ril - di ve yan gýn çý kar týl dý. an gýn, it fa i ye er le ri ta ra fýn dan sön dü rü le rek kur tar ma o pe ras yon la rý ya pýl dý. Tat bi kat ön ce si ko nu þan De niz li Be le di ye Baþ ka ný Os man Zo lan, Tür ki ye nin ilk ge ce yan gýn tat bi ka tý ný ger çek leþ tir dik le - ri ni söy le di. De niz li it fa i ye si nin Tür ki ye ça pýn da ö nem li bir ye re sa hip ol du ðu nu be lir ten Zo lan, Va tan daþ la rý - mý zýn, kü çük bü yük de me den her yan gý ný mut la ka it fa i - ye ye ha ber ver me si ge re ki yor. E kip ler, ký sa sü re de o lay ye ri ne va rý yor. Sa de ce be þer da ki ka lýk bir ge cik me bi le bi na nýn ö zel li ði ne gö re çok u zun bir sü re o la bi lir. Ha ber ver dik ten son ra su dök me ça lýþ ma la rý na yar dým cý o la bi - lir si niz, fa kat it fa i ye yi bek le mek ge re ki yor de di. Ö te yan dan, tat bi ka týn ya pýl dý ðýn dan ha ber siz o lan ba zý em - ni yet yet ki li le ri, po lis tel si zin den pat la ma lar ko nu sun da bil gi al dý. Ba zý va tan daþ lar i se pat la ma la rýn se si ni du ya - rak, 155 Po lis Ým dat hat tý ný a ra dý. De niz li /a a Ýz mir po li si, si lâh lý soy gun cu yu ya ka la dý ÝZ MÝR ÝN Çan ka ya sem tin de ki dö viz bü ro sun dan soy gun ya pan ve iþ ye ri sa hi bi ni öl dü ren zan lý ya ka lan dý. Ýz mir Em ni yet Mü dür lü ðün den a lý nan bil gi ye gö re, Çan ka ya sem ti Ga zi Bul va rý nda ki E fes Dö viz Bü ro su na ge len ve iþ ye ri sa hi bi Has bi Tý riþ i öl dü rüp, dö viz bü ro - sun dan yak la þýk 10 bin li ra de ðe rin de ki dö vi zi a la rak ka - çan ki þi nin M.. (42) ol du ðu be lir len di. Gasp ve Ci na - yet Bü ro su e kip le ri ta ra fýn dan ya ka la nan M., sor gu lan - mak ü ze re em ni ye te gö tü rül dü. Çan ka ya sem ti Ga zi Bul va rý nda ki E fes Dö viz Bü ro su na ge len si lah lý soy gun - cu, iþ ye ri sa hi bi Has bi Tý riþ i göð sün den vur muþ, teh dit et ti ði ça lý þan la rýn po þe te bir mik tar pa ra koy ma sý ü ze ri - ne ya ya o la rak kaç mýþ, has ta ne ye kal dý rý lan Tý riþ kur ta - rý la ma mýþ tý. O la yý du ya rak dö viz bü ro su na ge len Has bi Tý riþ in ký zý Zey nep Tý riþ, ba ba sý nýn öl dü ðü nü öð re nin - ce göz ya þý dök tü. A yak ta dur mak ta zor lan dý ðý gö rü len ve dok tor ol du ðu öð re ni len Zey nep Tý riþ, ya kýn la rý ta ra - fýn dan güç lük le sa kin leþ ti ril di. Ýz mir/a a Ý kin ci sel pe ri yo du na dik kat! KTÜ ÖÐRETÝM ÜESÝ PROF. DR. HIZIR ÖNSO, DOÐU KARADENÝZ'DE SEL, HEELAN VE SU TAÞKINI GÝBÝ OLALARIN ILDA 2 PERÝOT HALÝNDE AÞANDIÐINI, ÝKÝNCÝ PERÝOTUN ÝSE ELÜL-EKÝM ALARI OLDUÐUNA DÝKKAT ÇEKTÝ. TÜR KÝ E NÝN en faz la ya ðýþ a lan yö re si Do ðu Ka ra de niz de yað mur, bir ta raf tan ye þi lin bin bir to nuy la kap lý ta bi a ta a de ta ha yat ve rir ken, di ðer ta raf tan yýl da i ki pe ri yot ha lin de mey da na ge len sel, su taþ ký ný ve he ye lan lar la can a lý yor, bü yük mad di ha sar la ra yol a çý yor. Ka ra de niz Tek nik Ü ni ver si te si (KTÜ) Mi - mar lýk Fa kül te si Ýn þa at Mü hen dis li ði Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Hý zýr Ön soy, Tür ki - ye nin en faz la ya ðýþ o lan i li o lan Ri ze de haf ta so nu mey da na ge len se lin bir ki þi nin ö lü mü ne yol aç tý ðý ný ha týr lat tý. ö re de ki sel, he ye lan ve su taþ kýn la rý nýn can al ma sý na, bi li me ve bi lim in san la rý na ye te rin ce ö nem ve ril me me si nin se bep ol du ðu nu sa vu - nan Ön soy, Bi lim bu tür o lay la ra çö züm ü re ti - yor, an cak uy gu la ma da bu çö züm le re say gý du - yul mu yor. Bi li min de dik le ri ne say gý du yul sa bu tür fe la ket ler ol maz de di. Do ðu Ka ra de niz de sel, he ye lan ve su taþ ký ný gi bi o lay la rýn yýl da 2 pe ri yot ha lin de ya þan dý ðý ný an la tan Ön soy, bi rin ci pe ri yo tun Ma yýs-ha zi - ran ay la rý, i kin ci pe ri yo tun i se Ey lül-e kim ay la rý ol du ðu nu i fa de et ti. ö re nin i kin ci sel pe ri yo - tun da bu lun du ðu nu be lir ten Ön soy, Do ðu Ka ra de niz de i kin ci sel, he ye lan ve su taþ ký ný pe ri yo tu o lan Ey lül-e kim pe ri yo tu na gir dik. Do ðu Ka ra de niz de ki i kin ci sel pe ri yo tun da da - ha kö tü þey ler bi zi bek le ye cek. Bu nun i çin uy - gu la ma cý la rýn ký sa va de li ted bir ler ye ri ne ü ni - ver si te ler i le iþ bir li ði ya pa rak or ta ve u zun va de - li ted bir ler al ma sý la zým de di. Bi rin ci sel pe ri - yo tun da ilk ba har ya ðýþ la rý ve dað lar da ki kar la - rýn e ri me si yü zün den bi ri ken su la rýn de re ya - tak la rýn dan taþ ma sý ne de niy le sa hil ke si mi i le þe hir ler de sel ol du ðu nu an la tan Ön soy, Kü re - sel ik lim de ði þik li ði se be biy le i çin de bu lun du - Rize'de yaþanan sel felaketi dikkatlerin yeniden Doðu Karadeniz bölgesinde yaþanan sel ve heyelan gibi afetlere çevrilmesine sebep oldu. ðu muz i kin ci sel pe ri yo tun da sap ma lar o la bi lir a ma bu pe ri yot ta yö re de ay lar ca et ki li o lan ya - ðýþ lar ne de niy le top rak ta ma men su ya do yu yor. Do la yý sýy la bun dan son ra ge le cek ya ðýþ top rak - ta sýz ma ya fýr sat bu la ma ya ca ðý i çin a ký þa ge çip þe hir ler de sel le re se bep o la cak di ye ko nuþ tu. SA HÝL O LUN DA HA TA LAR AP TIK Ri ze de ki sel de Ka ra de niz Sa hil o lu nun da o lum suz et ki si bu lun du ðu nu i fa de e den Ön soy, Sa hil den dub le yol ge çir dik a ma ba zý ek sik lik - ler yap týk. Sel ve he ye lan du ru mun da a kar su la - rýn ta þý dý ðý haf ri ya týn de ni ze na sýl u la þa ca ðý he - sap lan ma mýþ. Su lar de ni ze u la þa ma yýn ca taþ - kýn la rýy la ge len a ðaç dal la rý ve çöp ler or ta da ka - lý yor þek lin de ko nuþ tu. De re ya tak la rý baþ ta ol - mak ü ze re yö re de ki bi linç siz ya pý laþ ma nýn da sel ve he ye lan lar da o lum suz et ki le ri bu lun du - ðu nu vur gu la yan Ön soy, a pý laþ ma da Te mel fýk ra sý gi bi ör nek ler var de di. ö ne ti ci le rin de bu tür o lay la rýn ön len me - si nok ta sýn da bi lim in san la rý ve ü ni ver si te ler i le iþ bir li ði yap ma sý ný ge rek ti ði ni be lir ten Ön soy, bu tür o lay lar da o lay ol duk tan son ra kriz yö ne ti mi uy gu la ma sý ya pýl ma sý ye ri ne, o lay lar ya þan ma dan a lý na cak ted bir le rin or - ta ya kon ma sý i çin risk yö ne ti mi uy gu la ma sý - na ge çil me si ni is te di.ön soy, risk yö ne ti min - de sel, he ye lan ya da su taþ ký ný ol ma dan ya - þa na bi le cek o lum suz luk lar göz ö nü ne ge ti ri - le rek ba zý ted bir ler a lý na bi le ce ði ni an lat tý. Ön soy, Ri ze baþ ta ol mak ü ze re Do ðu Ka ra - de niz ya ðý þý bol bir yer dir. Hat ta son yýl lar - da ki kü re sel ik lim de ði þik li ði se be biy le ya ðýþ - lar da ha da ar ta cak. Bu na gö re he sap yap - mak la zým i fa de le ri ni kul lan dý. Trab zon/a a Pos ta cý lar ma dal ya i çin yü rü ye cek POS TA Da ðý tý cý la rý ü rü yüþ Mil li Ta ký mý, çan ta sý na mek tup ye ri ne bu se fer Bal kan Þam pi yo na sý nda ma dal - ya ko ya bil mek i çin Ma ke don ya da yü rü ye cek. ü rü yüþ Mil li Ta ký mý, Ma ke don ya nýn Oh rid ken tin de 29 Ey lül-2 E kim ta rih le ri a ra sýn da ger çek leþ ti ri le cek Pos ta Da ðý tý cý - la rý Bal kan ü rü yüþ Þam pi yo na sý i çin An ka ra da ki ça lýþ - ma la rý ný ta mam la dý. Spor cu lu ðu nun ya ný sý ra mil li ta ký - mýn an tre nör lü ðü nü de ya pan ta kým kap ta ný Se ba hat tin Ta tar yö ne ti min de ki Türk ta ký mýn da, ba yan lar da e liz Ay ýl dýz, Ne ba hat A ta soy ve Gül þen E ser i le er kek ler de Es ke ri Ak tan, Sel çuk Çe lik, Ko ray Ko ca ve Ka dir Öz türk ma dal ya mü ca de le si ve re cek. Se ba hat tin Ta tar, þam pi - yo na ya 11 ül ke nin ka tý la ca ðý ný söy le di. Bu yýl 40.sý dü - zen le ne cek þam pi yo na da ma dal ya lar ka zan mak is te dik - le ri ni be lir ten Ta tar, Tür ki ye ye þam pi yon luk la dön me - yi he def li yo ruz de di. An ka ra/a a Tek ne le re yýl dýz ve ril sin tek li fi GÜ NE E ge Tu ris tik O tel ci ler Bir li ði Baþ ka ný Ýl han A çýk göz, Ma vi yol cu luk ta kul la ný lan tek ne ler Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðýn ca o tel ler gi bi yýl dýz uy gu la ma sý kap sa mý na a lý na rak sý nýf lan dý rýl ma lý de di. Ma vi ve ye - þi lin iç i çe gir di ði Muð la ve il çe le ri nin cen net koy la rý na dü zen le nen ma vi yol cu luk yer li ve ya ban cý tu rist le rin il gi si ni çek me ye de vam e di yor. Ma vi yol cu luk i çin tek - ne ki ra la ma fi ya tý gün lük bin av ro dan baþ la yýp 5-6 bin av ro ya ka dar çý ký yor. Baþ ka n A çýk göz, Muð la böl ge si - nin ma vi yol cu luk a çý sýn dan dün ya nýn en i yi par kur la - rý na sa hip ol du ðu nu be lir te rek, Ma vi yol cu lu k ge nel - lik le yük sek ge lir gru bun da ki in san lar ter cihi. Muð la da son yýl lar da ma vi yol cu luk a çý sýn dan ön pla na çý kan Gö cek koy la rý nýn bu a çý dan çok i yi ko run ma sý, te miz tu tul ma sý çok ö nem li. Bu sü reç te ye rel yö ne tim le re ve böl ge ye ma vi yol cu luk tu ru dü zen le yen tu rizm ci le re bü yük gö rev dü þü yor di ye ko nuþ tu. Muð la/a a TAZÝE Manisa eni Asya Bürosu Temsilcisi muhterem kardeþlerimiz Orhan Alagöz'ün muhterem babasý, kýymetli aðabeyimiz Mustafa Alagöz'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Saruhanlý eni Asya Okuyucularý TAZÝE Manisa eni Asya Bürosu Temsilcisi muhterem kardeþlerimiz Orhan Alagöz'ün muhterem babasý, kýymetli aðabeyimiz Mustafa Alagöz'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Akhisar eni Asya Okuyucularý Sel ler ay maz lý ðýn so nu cu TMMOB Þe hir Plan cý la rý O da sý Ge nel Baþ - ka ný Ne ca ti U yar, Ka ra de niz kent le ri a çý - sýn dan sel bas kýn la rýn dan kay nak lý can ve mal ka yýp la rý nýn ay maz lý ðýn do ðal so nu cu ol du ðu nu sa vun du. U yar Ri ze de ki þid det li ya ðýþ ve sel fe la ke ti ne i liþ kin yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Ka ra de niz sa hil yo lu nun can ve mal ka yýp la rý na ne den ol ma ya de vam et ti ði ni kay det ti. Ri ze de ki sel fe la ke ti ve 2009 yý lýn da Gi - re sun kent mer ke zin de ya þa nan lar bir a ra - Dereceye giren camiler çevre düzenlemesiyle dikkat çekti. TAZÝE Muhterem kardeþlerimiz Abdullah, Abdulmuttalip, Muhammed Said, Abdulkerim, Nurullah, Abdülnur, Muhammed Fatih Bayram ýn babalarý muhterem hocamýz ve aðabeyimiz Ahmet Bayram ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak tan rahmet ve maðfiret diler,kederli ailesi ve yakýnlarýna sabrý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Cebeci eni Asya Okuyucularý da dü þü nül dü ðün de, Ka ra de niz sa hil yo lu - nun set o luþ tur du ðu tüm Ka ra de niz kent - le rin de ben zer sel bas kýn la rý nýn ya þan ma sý - nýn ka çý nýl maz ha le gel di ði ni i le ri sü ren U - yar, a pý laþ ma sý yo ðun ve plan sýz, alt ya pý - sý ye ter siz, de re ya tak la rý ya pý laþ mýþ, de re üst le ri ka pa týl mýþ, he ye la na da ya nýk sýz ze - min ya pý sý na sa hip Ka ra de niz kent le ri nin ö nü ne a þýl maz bir set çe ke rek, kent le ri ba - raj gö lü ne dö nüþ tü ren Ka ra de niz sa hil yo - lun dan kay nak lý can ve mal ka yýp la rý na her ya ðýþ ta ka çý nýl maz o la rak ye ni le ri ek len - mek te dir i fa de si ni kul lan dý. Ka ra de niz sa - hil yo lu nun de re ya tak la rý ve va di ler i le de - niz a ra sý na gi re rek, sis te min iþ ler li ði ni or ta - dan kal dýr dý ðý ný i le ri sü ren U yar, Ka ra de - niz, kent ler, sa hil yo lu ve de re ler bu gün kü ha liy le yer le rin de kal dýk ça, ha ta lar dan vaz - ge çi le rek ön lem a lýn ma dýk ça, Ka ra de niz kent le ri a çý sýn dan sel bas kýn la rýn dan kay - nak lý can ve mal ka yýp la rý nýn de vam e de - ce ði ni kay det ti. An ka ra / a a An tal ya nýn en gü zel ca mi leri be lir len di DÝ A NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan dü zen le nen ya rýþ ma da, An tal ya nýn en gü zel bah çe ve çev re dü zen le me si o lan ca mi le ri se çil di. An tal ya Müf tü sü Mah mut e le ser, Di ya net Ýþ le ri Baþ - kan lý ðýn ca dü zen le nen Ca mi Bah çe ve Çev re si ni Gü zel leþ tir me ya rýþ ma sý çer çe ve sin de kent ge ne lin de ki 2 bin 218 ca mi nin, be lir le nen kri ter ler doð - rul tu sun da de ðer len di ril di ði ni söy le di. a pý lan de ðer len dir me de, kent mer ke - zin de ki Nu ret tin-se vim Di var cý Fe ner Ca mi nin bi rin ci li ðe la yýk gö rül dü ðü nü an la tan e le ser, El ma lý il çe si Bey ler Kö yü Ca mi nin i kin ci ve A lan ya il çe si Türk ler bel de si Kes te loð lu Ca mi nin de ü çün cü se çil di ði ni bil dir di. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn a ma cý - TAZÝE Kýymetli kardeþim Orhan Alagöz'ün muhterem babasý Mustafa Alagöz'ün vefat ettiðini öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hakk'tan rahmet diler, yakýnlarýna Sabr-ý Cemil niyaz ederiz. Mehmet-Zeynep Gökdoðan / Birecik nýn, ca mi bah çe le ri ni te miz tut mak, gü zel leþ tir mek ve va tan da þýn ca mi de i ba det et tik ten son ra bah çe sin de o tu - rup za man ge çi re bi le ce ði me kan lar o - luþ tur mak ol du ðu nu be lir ten e le ser, bu nun ya nýn da bah çe i le ca mi nin bir - bi ri ne u yu mu na da dik kat e dil di ði ni kay det ti. Bi rin ci se çi len Nu ret tin-se - vim Di var cý Fe ner Ca mi nin bah çe - sin de ki ço cuk par ký nýn bi rin ci lik te et - ki li ol du ðu na dik ka ti çe ken e le ser, Bi rin ci se çi len ca mi miz de ay rý ca, bah çe de o luþ tu ru lan çay o ca ðýn dan ce ma a te çay baþ ta ol mak ü ze re, çe þit li i çe cek ler ik ram e di li yor de di. e le - ser, bu ya rýþ may la ca mi le ri bi rer kül - tür mer ke zi ha li ne ge tir me yi he def - le dik le ri ni kay det ti. An tal ya/a a ORTA ANADOLU ZAÝ 34 TFH 90 Plakalý Aracýmýn Seri Nolu Fiþ Sayfalarý Kayýptýr Hükümsüzdür. Ýsmail Fýrat BÖLGE TOPLANTISINA DÂ VET Orta Anadolu Bölge Toplantýsý aþaðýda belirtilen er ve Adreste yapýlacaktýr. Tarih: 02/10/2011 Pazar Saat: 10:00 er: Akýncýlar sokak no:21 Maltepe/Ankara Ýrtibat: (0506) angýnda mahsur kalanlarý itfaiye tahliye etti. an gýn da mah sur ka lan 15 ki þi tah li ye e dil di FA TÝH TE bir o te lin i kin ci ka týn da çý kan yan gýn da mah sur ka lan 15 ki þi, it fa i ye ta ra fýn - dan tah li ye e dil di. La le li Þeh za de ba þý Cad de si 17 nu ma ra da ki beþ kat lý bir o te lin, i kin ci ka - týn da yan gýn çýk tý. O tel ça lý þan la rý nýn du ru - mu po li se ha ber ver me si ü ze ri ne o lay ye ri ne Fa tih ve E mi nö nü it fa i ye e kip le ri sevk e dil di. Mer di ven a raç la rýy la yu ka rý kat lar da mah sur ka lan 15 ki þi, tah li ye e dil di. Du man dan et ki le - nen 1 ki þi i se Ha se ki E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ýs tan bul / a a Mar ma ra da poy raz et ki si ni sür dü rü yor MAR MA RA De ni zi nde i ki gün dür et ki li o - lan poy raz, de niz u la þý mý ný o lum suz et ki le - me ye de vam e di yor. Ön ce ki gün bo ðaz lar dan geç mek ü ze re Mar ma ra De ni zi nde sey re den 9 yer li ve ya ban cý ban dý ra lý þi lep ve tan ker, sa - at te ki hý zý za man za man 70 ki lo met re ye u la - þan þid det li poy raz ne de niy le yol la rý na de - vam e de me di, ro ta la rý ný Te kir dað ýn Þar köy il çe si sa hil le ri ne çe vi rip de mir le di. Dün de yol la rý na de vam e de me yen 11 ge mi nin de - mir le di ði, top lam 20 ge mi nin Þar köy de bek le di ði bil di ril di. Me te o ro lo ji Böl ge Mü - dür lü ðün den a lý nan bil gi ye gö re, poy raz Mar ma ra De ni zi nde bu gün de et ki li o la cak. Poy raz ne de niy le dal ga bo yu nun 3 met re yi a þa ca ðý ný bil di ren yet ki li ler, ya rýn poy ra zýn et ki si nin a za la ca ðý ný be lirt ti. Te kir dað / a a Ha zi ne a ra zi si ne Hint ke ne vi ri ek ti ler HA TA IN Sa man dað il çe sin de, ken di bah - çe le ri i le ha zi ne a ra zi si ne Hint ke ne vi ri ek tik - le ri be lir le nen 8 ki þi gö zal tý na a lýn dý, e le ge çi - ri len 5 bin 490 kök Hint ke ne vi ri im ha e dil di. A lý nan bil gi ye gö re, bir ih ba rý de ðer len di ren Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý na bað lý e kip ler, nar ko tik kö pek le riy le mer ke ze bað lý Av cý lar kö yün de o pe ras yon dü zen le di. O pe ras yon - da, ken di bah çe le ri nin ya ný sý ra ha zi ne a ra - zi le ri ne de Hint ke ne vi ri ek tik le ri be lir le nen H., Z.A, S.T, N., M., M.K, D.A ve S.P. gö zal tý na a lýn dý. Bah çe ve ha zi ne a ra zi le rin - de ya pý lan kon trol ler de 5 bin 490 kök Hint ke ne vi ri e le ge çi ril di. Hint ke ne vir le ri nin im - ha e dil di ði, o lay la il gi li so ruþ tur ma nýn sür dü - rül dü ðü bil di ril di. Sa man dað/a a

7 DÜNA 7 KADDAFÝ: ÞEHÝT OLMAK ÝSTÝORUM LÝBA'NIN devrik lideri Muammer Kaddafi, hâlâ Libya da olduðunu ve þehit olmayý arzu ettiðini bildirdi. Eski rejim yanlýsý televizyon kanalý ElLibya nýn internet sitesinde yer alan habere göre, Albay Kaddafi, son kalelerinden Beni Velid de yerel bir radyo tarafýndan yayýnlanan açýklamasýnda, Kahramanlar direniyor ve þehit düþüyor, biz de þehit olmayý bekliyoruz dedi. Kaddafi, haftalardýr Trablus un 170 km güneydoðusundaki Beni Velid de yeni rejime karþý savaþan Libya nýn en büyük aþiretlerinden Varfala mensuplarýna hitaben yaptýðý açýklamasýnda, Kaddafi Venezuela da, Nijer de diye yalan söylüyorlar. Halkýmýn arasýndayým diye konuþtu. Trablus / aa Petrol devleri BP ve Shell Libya ya çýkarma yapýyor ÝNGÝLTERE NÝN LÝBA A APTIÐI TÝCARÝ ÇIKARMADA PETROL DEVLERÝ BP VE SHELL ÝN TEMSÝL- CÝLERÝ DE ER ALIOR. ÖTE ANDAN PETROL SEKTÖRÜNDEKÝ ATIRIM HACMÝNÝN BÜÜKLÜÐÜ ÝLE BÝLÝNEN ÜLKEE APILACAK BU ZÝARETÝN, ÝHALELERLE ÝLGÝLÝ OLMADIÐI ÝDDÝA EDÝLÝOR! ÝNGÝLTERE, Kaddafi nin devrilmesine verdiði askeri destekten dolayý oluþan olumlu havadan yararlanarak Libya ya ticari çýkarma yapýyor. Ticaret ve atýrým Bakan ardýmcýsý Lord Green baþkanlýðýndaki heyette, Ýngiliz petrol devleri BP ve Shell in temsilcileri de yer alýyor. Libya ziyaretinin amacýnýn ihalelerle ilgili olmadýðýný savunan Lord Green, bu geziyi Libya nýn ekonomik kalkýnma ve yeniden inþasý noktasýnda önceliklerini anlamak için bir diyalog çabasý olarak tanýmlýyor. Þubat ayýnda baþlayan ayaklanma öncesinde Ýngiltere nin Libya daki yatýrým hacminin, büyük çoðunluðu petrol sektöründe olmak üzere, 2.5 milyar dolar civarýnda olduðu kaydediliyor. GUARDIAN: PASTADAN PA KAPMA ARIÞI GEZÝLE ilgili haberi ilk sayfasýndan veren Guardian gazetesi, Libya daki yatýrým potansiyelinin önümüzdeki 10 yýl içinde 200 milyarý bulabileceðini iddia ediyor. Gazete, bu pastadan pay kapmak için yarýþa girenlerin sadece Ýngiliz þirketleri olmadýðýný; birçok ülkeden iþadamýnýn ülkenin yeniden inþasýnda ortaya çýkacak fýrsatlarý deðerlendirmek için Trablus ve Bingazi ye akýn ettiðine dikkat çekiyor. Haberde ayrýca, Libya Ulusal Geçiþ Konseyi nin, uzun dönemli yatýrým sözleþmelerini yapmak için geçici hükümetin kurulmasý ve ülkenin tamamýnýn özgürleþtirilmesi þeklinde açýklama yaptýðý hatýrlatýlýyor. Independent gazetesi ise, bu konuda zaman geçirmeyen þirketlerden birinin de Ýtalyan petrol devi Eni ve Fransýz petrol þirketi Total olduðuna dikkat çekiyor. Ýtalyan Eni nin Kaddafi döneminde ülkedeki en büyük yabancý petrol yatýrýmcýsý þirket olduðuna ve günde 32 bin varil petrol üretimine baþladýðýný açýkladýðýna yer verilen haberde, Fransýz Total in de bir açýklama yaparak 23 Eylül de üretim çalýþmalarýna yeniden baþladýðýný duyurduðu belirtiliyor. Ýngiltere Baþbakaný David Cameron, Fransýz meslektaþý Sarkozy ile birlikte Trablus a beklenmedik bir ziyarette bulunmuþtu. Bu ziyaretin, Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn önceden planlanmýþ Trablus gezisinden bir gün önce gerçekleþmesi dikkat çekmiþti. Londra / cihan Prens Suud: Filistin'i tanýyýn Budist kadýn Ýslâmý seçti Þehirde, muhalifler ile Kaddafi yanlýlarý arasýnda iki kilometrelik bir mesafe var. FOTOÐRAF: AA Beni Velid de roketatar ve tanklarla çatýþýyorlar ANADOLU AJANSI EKÝBÝ, HAFTALARDIR LÝBA ULUSAL GEÇÝÞ KONSEÝNE BAÐLI SÝLÂHLI GÜÇLERÝN KUÞAT- MASI ALTINDAKÝ BENÝ VELÝD'E GÝRDÝ. EKÝBÝ TAÞIAN ARACA, MUAMMER KADDAFÝ'E BAÐLI ASKERLER TOP ATEÞÝ AÇTI, KESKÝN NÝÞANCILARLA SALDIRDI. ULUSAL Geçiþ Konseyi (UGK) birliklerinin kuþatmasý altýndaki Beni Velid e doðru Tarhun kasabasýndan sonra yaklaþýk 5 kilometrede bir kontrol noktasýnýn bulunduðu yolda, sadece cepheden yaralý taþýyan ambulanslar i- le arkasýna aðýr silâh monte edilmiþ kamyonetler seyrediyor. Beni Velid cephesine silah, mühimmat ve yiyecekler de kamyonetlerle taþýnýyor. olun iki tarafýnda, cepheye gitmeye hazýrlanan veya cepheden dönmüþ çok sayýda tank, aðýr silâh ve asker görmek mümkün. UGK güçleri, cephede yaralananlarý ambulanslarla Beni Velid in yaklaþýk 30 kilometre yakýnýna kurduklarý sahra hastanesine götürüp tedavi ediyor. Kaddafi ye karþý savaþanlar, birbirlerini zafer iþareti yaparak ve tekbir getirerek motive ediyor. Ýki taraf arasýndaki mesafenin 2 kilometre olduðu Beni Velid cephesinde Kaddafi nin askerleri, UGK cephesinde hareket eden her araca ateþ açýyor. Beni Velid in giriþindeki evlere gitmek isteyen AA ekibini taþýyan araç, henüz eve yaklaþmýþken Kaddafi topçularýnýn saldýrýsý altýnda kaldý. Toplarýn ikisi söz konusu evin yaklaþýk 200 metre yakýnýna düþtü. Bölgedekiler hemen evlere gizlendi. Topçulardan sonra ayný noktaya keskin niþancýlarýn ateþi baþladý. Keskin niþancýlarýn bir süre sonra ateþi kesmesiyle alandakiler kamyonetlerle cephe gerisine getirildi. Keskin niþancýlarýn saldýrýsýnda yaralanan UGK birlikleri ise hemen karþý a- teþe baþladý. Saldýrýda yaralanan UGK askerleri ambulanslarla sahra hastanesine kaldýrýldý. Beni Velid / aa Afrika ya aþý baðýþý THE GLOBAL Alliance for Vaccines and Immunization (Küresel Aþý ve Baðýþýklýk Ýttifaký) adlý saðlýk örgütü, hayatý tehdit eden hastalýklar için 37 ülkedeki çocuklara 1 milyar dolarlýk aþý baðýþlanacaðýný bildirdi. Örgün, menenjit A, kýzamýk, zatürre ve ishal gibi hastalýklardan ölümlerin görüldüðü Afrika ülkeleri için alýnacak aþýlarýn alýndýktan sonra ihtiyacý olan ülkelere gönderileceðini, aþý kampanyasýnýn 2012 yýlýnýn sonunda baþlayacaðýný kaydetti. Londra / aa SUUDÝ Arabistan BM den Filistin in BM ye tam üye olmak üzere yaptýðý baþvuruyu kabul etmesini istedi. Suudi Arabistan Dýþiþleri Bakaný Prens Suud El Faysal, yaptýðý yazýlý açýklamada, þu ifadeleri kullandý: Ýsrail in sürekli uzlaþmaz tutumu ve barýþ sürecini aksatmasýnýn bir sonucu olarak, Suudi A- rabistan Krallýðý, BM ye üye tüm ülkelere, 4 Haziran 1967 sýnýrlarýný içine alan ve Doðu Kudüs ün baþkent olduðu Filistin devletine BM ye tam üye olma hakkýný tanýmalarý çaðrýsýnda bulunur. Siyasî gözlemciler Prens Suud un yorumlarýnýn, Filistin in BM üyeliði için yaptýðý baþvuruyu veto edeceðini açýklayan Washington yönetimi üstündeki baskýyý artýracaðýný belirtiyor. BM / aa Çin'den de destek ÇÝN, Filistin halkýnýn baðýmsýz bir devlet kurmasýný desteklediðini yineledi. Dýþiþleri Bakaný ang Jiechi, BM nin New ork taki merkezinde yaptýðý konuþmada, baðýmsýz bir devlet kurmanýn, Filistin halkýnýn mahrum býrakýlamayacaðý meþrû bir hak olduðunu belirtti. ang, ülkesinin 1967 yýlýndaki savaþ öncesinde belirlenen sýnýrlar temelinde, baþkenti Doðu Kudüs olan, egemen ve baðýmsýz bir Filistin Devleti nin kurulmasýna destek verdiðini vurguladý. Pekin de düzenlenen olaðan basýn toplantýsýnda konuþan Hong Lei, Çin in, Filistin in baðýmsýz bir devlet olarak tanýnmasý yolunda BM ye baþvurmasýna saygý duyarak bu giriþimi anlayýþla karþýladýðýný ve desteklediðini kaydetti. Pekin / cihan Patrik'ten ABD'ye: Rüyayý yok etmeyin MISIR Kýpti Ortodoks Patriði Baba 3. Þenuda nýn, ABD ye Filistin in devlet olma rüyasýný yok etmeyin yönünde çaðrý yaptýðý bildirildi. Mýsýr ýn resmi Nil televizyonunun haberine göre, Kýpti Ortodoks Patriði Baba 3. Þenuda, ABD nin Kahire Büyükelçisi Anne Patterson u Abbasiye de bulunan Kýpti Ortodoks Patrikhanesi nde kabul etti. Baba 3. Þenuda, görüþmeyle ilgili yaptýðý açýklamada, Amerika nýn Filistin sorunuyla ilgili dengeli bir politika izlemesi gerektiði yönündeki görüþünü Anne Patterson a aktardýðýný belirtti. Kýpti patriði, ABD ye, Filistin in devlet olma rüyasýný yok etmeyin. Ortadoðu sürecine katýlýn çaðrýsýnda bulunduðunu vurguladý. Kahire / aa BM Güvenlik Konseyi, daha önce 40 dakika boyunca ele aldýðý üyelik baþvurusunu bugün görüþecek. FOTOÐRAF: AA Filistin için kritik gün BM Güvenlik Konseyi, Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas tarafýndan geçen Cuma yapýlan tarihî üyelik baþvurusunu ilk kez ele aldý. Basýna kapalý olarak 40 dakika kadar süren danýþma toplantýsýndan sonra Güvenlik Konseyi nin dönem baþkaný Lübnan ýn BM Daimi Temsilcisi Newaf Salam, Konsey in Filistin in tam üyelik baþvurusunu resmi olarak görüþmek üzere Çarþamba (bugün) sabahý (TSÝ da) toplanacaðýný bildirdi. BM nezdindeki Filistin Büyükelçisi Riyad Mansur da, Güvenlik Konseyi nin Filistin in BM üyesi olmasýna izin vermesini umduklarýný belirterek, 131 ülkenin Filistin i egemen bir devlet olarak tanýdýðýnýn altýný çizdi ve Güvenlik Konseyi nin sorumlu davranacaðýný ümit ettiðini söyledi. Diplomatlar, ABD nin gerekirse veto edeceðini açýkladýðý Güvenlik Konseyi ndeki müzakerelerin haftalar sürebileceðini belirtiyor. New ork / aa Ýsrail, öldürdüðü Filistinli kýzýn ailesine tazminat ödeyecek ÝSRAÝL, 2007 yýlýnda Ýsrailli sýnýr polislerinin plastik mermisiyle öldürülen Filistinli kýzýn ailesine 1,6 milyon Þekel (yaklaþýk 430 bin dolar) tazminat ödeyecek. aklaþýk bir yýl kadar önce Abir Aramin adlý kýzýn öldürülmesinden devletin sorumlu olduðunu karara baðlayan Kudüs Bölge Mahkemesi, Aramin in ailesine 1,6 milyon þekel tutarýnda tazminat ödenmesine hükmetti. Ýsrail mahkemesinin yargýcý Orit Efal-Gabay, kararýn gerekçesinde, 10 yaþýndaki Filistinli kýzýn ölümünde devletin ihmali bulunduðu ve plastik merminin, emirler ihlal edilerek ateþlendiðinde bir kuþku olmadýðýný belirtti. argýç kararýnda, kýzýn cenaze masraflarý için 10 bin Þekel (yaklaþýk 2700 dolar) ve kaybolan yýllarý için de 674 bin Þekel (182 bin dolar) ödenmesi gerektiðine hükmetti. Mahkeme yargýcý ayrýca, olayý çevreleyen þartlarý ve benzer dâvâlarý da gözönünde bulundurarak, 900 bin Þekel (yaklaþýk 243 bin dolar) kadar paranýn da aileye tazminat olarak ödenmesine karar verdi. Abir Aramin, 2007 yýlý Ocak ayýnda Kudüs ün kuzeyindeki Anata da, Ýsrail sýnýr polislerinin bir gösteriyi daðýtmasý sýrasýnda, okulunun yanýnda vurulmuþtu. Tel Aviv / aa Filistin haberleri vahdet.info.tr de FÝLÝSTÝN davasýyla ilgili bilgilendirme çalýþmalarýyla tanýnan Ahmet Varol un 1998 den bu yana sürdürdüðü internet hizmetinde kullandýðý web adresinde deðiþiklik oldu. Daha önce www. vahdet. com.tr adresinden yürütülen bu hizmet artýk adresi üzerinden sürdürülüyor. Ýslâm dünyasý ve özellikle Filistin hakkýnda zengin bir bilgi ve fotoðraf arþivine sahip olan söz konusu web sitesinden ayný zamanda Ahmet Varol un Filistin davasýyla ilgili kitaplarý okunabiliyor, Mescid-i Aksa ve Filistin direniþinin görüntülü tanýtýmý izlenebiliyor. Baþmüftülük: Ýmamlar siyasetten uzak dursun BULGARÝSTAN Müslümanlarý Baþmüftülüðü 23 Ekim 2011 tarihinde yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý ve yerel seçimler öncesinde bir bildiri yayýmlayarak imamlarý ve diðer din görevlilerini siyasetten uzak durmalarý konusunda uyardý. Baþmüftü Mustafa Aliþ Hacý nýn imzaladýðý bildiride, ülkedeki bütün imamlarýn ve diðer din görevlilerin herhangi bir siyasî partinin veya oluþumun faaliyetinde yer almamalarý istendi. Sofya / aa TALAND uyruklu Budist Seenal Ruknak, Ýslâm dinini araþtýrýrken Müslüman olmaya karar verdi. Denizli Ýl Müftülüðü ne müracaat e- den Ruknak, þahitler huzurunda yapýlan ihtida töreninde Kelime-i Þehadet getirdi. Sinem ismini alan Ruknak, Ýslâm ý araþtýrdýðýný ve neticede kendi rýzasýyla seçtiðini, kararýndan dolayý da son derece mutlu olduðunu söyledi. Denizli / cihan Servis uçuruma yuvarlandý PAKÝSTAN'DA okul servisinin uçuruma yuvarlanmasý sonucu çoðu öðrenci 30 kiþi öldü. Polis, kazanýn Pencap eyaletinde meydana geldiðini belirtti. Baþþehir Ýslamabad ýn 100 kilometre kadar güneydoðusundaki geziden dönenleri taþýyan aracýn yoldan çýkarak uçuruma yuvarlanmasý sonucu 24 ü öðrenci 30 kiþinin öldüðü, 55 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Kazaya, aracýn frenlerinin boþalmasýnýn neden olduðu sanýlýyor. Ýslamabad / aa 25 bin yýllýk ayak izi MEKSÝKA'DA 25 bin yýllýk olduðu tahmin edilen insan ayak izleri bulundu. Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsünden yapýlan açýklamada, ayak izlerinin dört yetiþkin ve bir çocuða ait olduðu bildirildi. Arkeologlar, ayak izlerinin sahiplerinin tam yaþýnýn ise laboratuvarda yapýlacak testlerden sonra tayin edileceðini belirtti. Meksika / aa Rusya kara teslim Rusya nýn en doðu bölgesi Magadan a erken gelen kar yaðýþý, hayatý felç etti. Beklenmedik kar yaðýþý ve güçlü rüzgar, bölgenin merkezi Magadan þehrinde e- lektrik direkleri ve aðaçlarý devirdi. Magadan Belediye yetkililerine göre, kar yaðýþý trafiði de felç etti. ollarda karý temizlemek için çok sayýda iþçi ve araç seferber e- dildi. Moskova / cihan Elektrik kesilince bakan istifa etti GÜNE Kore de elektriklerin aniden kesilmesinin faturasý Bilgi Ekonomisi Bakaný Choi Joongkyung a kesildi. Bakan Choi, günlerdir devam e- den tartýþmalarý bitirerek istifa dilekçesini verdiðini açýkladý. Teknolojik yönden geliþmiþliði ile ün salan Güney Kore de elektriklerin aniden kesilmesi hayatý felç etti. Ýþyerlerinde toplam zararýn 1 milyon 900 bin dolar olduðu kaydedildi. Seul / cihan

8 8 28 MEDA POLÝTÝK ELÜL 2011 ÇARÞAMBA * Nehcü l Belâða ýlda bir iki defa, evimizin ince uzun koridoruna kurulmuþ olan kütüphanemizdeki kitaplarýn tek tek tozunu alýr, kütüphaneyi yeniden düzenlerim. Çoðu Arapça olan kitaplarý silerken, her defasýnda bir kaç kitabý kenara alýr Bu kütüphanedeki kitaplar, kýyamet gününde dile gelip Beni okumadýlar! diye þikâyet ederlerse yandýk vallahi! Bunlarý mutlaka okumam lâzým derim. Ama maalesef çoðu zaman kendime vermiþ olduðum bu sözü tutamam. Ayýrmýþ olduðum kitaplara, ya þöyle bir göz gezdirip býrakýrým veya sayfalarý arasýnda atlaya atlaya kýsa bir gezinti yapýp, okumayý bitirmeden kitabý tekrar rafa koyarým. aptýðým bu iþin yanlýþ olduðunun idraki içinde olduðumdan dolayý da içimi bir üzüntüdür kaplar! Geçenlerde yine kütüphaneyi temizledim ve yine okumak için bir kaç kitabý kenara aldým. Ama bu sefer azimliyim; kitaplarý okuyup bitireceðim inþaallah! Okumaya azmettiðim kitaplardan biri Abdurrahman el-cümeyyân adlý yazarýn kaleme almýþ olduðu Kýraatü errâþide li Kitâb Nehcü l Belâða (Nehcü l Belâða doðru o- kumalarý) adlý kitap. Seyyid Râzi diye meþhur olmuþ olan Muhammed b. Hasan Mûsevi (ölüm 403) tarafýndan hicri 400 yýlýnda kaleme alýndýðý rivâyet edilen Nehcü l Belâða, Hz. Ali nin hutbeleri, mektuplarý, özlü sözleri ve öðütlerinden oluþuyor. Þiîlerin kaynak kitaplarýndan olan Nehcü l Belâða oldukça meþhur bir kitaptýr. Kitap üzerine ciltler dolusu birçok þerh yazýlmýþ. Benim o- kuduðum kitabýn te lîfinde ise, Sünnî âlim Ýbn-i Ebil Hadîd (ölümü 655) yazmýþ olduðu Nehcü l Belâða þerhinden faydalanýlmýþ. Kuveyt te bulunan Sünnî Vakfý Meberratü Âl ve Ashâb (Ehli Beyt ve Ashâb Hayratý) tarafýndan basýlan kitapta, yazar Abdurrahman el Cümeyyân, Þiîler ve Sünniler arasýnda ihtilaflý olan Ýmâmet, Mâsumiyet, Sahâbe, Ehl-i Þâm, Þefaât, Kurân ve Sünnet, Dua ve Ýbadetler mevzularýna Nehcü l Belâða dan cevaplar vermeye çalýþmýþ. Nehcü l Belâða doðru okumalarý adlý kitapta yer alan Hz. Ali nin nasihatlarýndan derlemiþ olduklarýmý sizlerle paylaþmak istiyorum. Hz. Ali oðlu Hz. Hasan a nasihat ediyor Bil ki ey oðlum! Þayet Rabbi nin þerîki olsaydý, kuþkusuz sana elçileri gelirdi. (O þerîkin) Saltanatýnýn ve mülkünün eserlerini görür,efâl ve sýfatlarýný bilirdin. Lakin O, (Allah) kendini vasfettiði üzere tek ilâhtýr. Mülkünde eþi ve benzeri yoktur. Dâimdir; zâil olmaz. O, evveli olmayan Evvel dir. O, bidâyeti ve nihâyeti olmayandýr. Ey oðlum, sana Allah tan korkmaný (takva sahibi olmaný) ve O nun emirlerine riâyet etmeni vasiyet ediyorum. Kalbini zikirle ihya et ve Allah ýn ipine sýký sýký sarýl. Seni yaratýp rýzýklandýran ve istikamet üzere eyleyen Rabbine baðlan. Ýbadetlerin ve teveccühün sadece O na olsun. Ve Sadece O ndan rahmet ve þefeat dile. Bil ki, Peygamberimizden baþka Allah tan en iyi haber veren olmamýþtýr. Bu yüzden onu (Resulullah ý) kendine önder tut. Bil ki, bu Kur ân en güzel nasihatçýdýr. Dalâlete saptýrmadan doðru yola ulaþtýrandýr. alan söylemeyen muhataptýr. Kim bu Kur ân ile oturup kalkarsa; bir artý, bir de eksi kazanýr. Artýsý, hidayette olur; eksisi ise gafletinde (Gözü açýlýr.) Bil ki, bu Kur ân þâfidir ve þefeatçidir. Bil ki, yerdeki ve gökdeki hazinelerin sahibi olan dua etmen için sana izin vermiþ ve duana icâbet edeceðini de vaad etmiþtir. Ýstediðin þeyi sana vermesi için dua etmeni emretmiþtir. Seninle Zât ý arasýna hâciz (engel) koymamýþtýr. Hata iþlediðinde tevbe etmeni men etmemiþtir. (Günahlarýndan dolayý) Sana ceza vermekte acele etmemiþ, seni âleme rezil rüsvay eylememiþtir. Allah tan bir þey istediðinde, duaya Resulullah a salavat ile baþla; sonra hâcetini iste. Allah kerîmdir. Ýki þey istenildiðinde, birini verip diðerini vermemezlik yapmaz. (Peygambere salâvat reddedilmez duadýr) Ey oðlum baþkalarýyla kendi arana ölçü koy. Kendi nefsin için sevdiklerini baþkalarý için de sev. Kendine yapýlmasýný istemediðin þeyleri baþkalarý için de isteme. Zulmedilmeyi sevmediðin gibi, zulüm de yapma. Baþkalarýnda gördüðün çirkinlikleri kendi nefsinde de gör. Sana ihsanda bulunana sen de ihsanda bulun. oldan önce yoldaþ, evden önce komþu ara. Bilmediðin þey hakkýnda konuþma, zîra bildiklerin çok azdýr. Hazýrsanýz savaþa, yürüyün! BÝR savaþta verilecek ilk zayiat, demokrasidir. Hazýrsanýz son on yýllýk demokratik kazanýmlarý bir çýrpýda feda etmeye, yürüyün! Dýþ politikada gerginleþen iliþkiler, kolayca telaffuz edilen savaþ kelamý karþýsýnda yaptýðým uyarýnýn nedeni bu temel tespittir. aklaþýk yirmi yýldýr ODTÜ de uluslararasý iliþkiler dersleri veriyorum. Hem derslerimde hem de yazýlarýmda üzerinde en çok durduðum husus, dýþ politikanýn sadece dýþ a yönelik bir eylem olmadýðý, aksine öncelikle iç i belirleyici, tanýmlayýcý ve düzenleyici bir iþlevinin olduðudur. Bilen bilir, konuþmalarýmda da sýk sýk þu cümleyi kullanýrým; demokratikleþme süreciyle kapýdan attýðýnýz otoriter siyaset ve militarist kültür dýþ politika üzerinden bacadan içeri girebilir. Eski Türkiye böyle yönetildi. Dýþ politkada köpürtülen sorunlar, büyütülen tehditler vesayet rejiminin içerde kurduðu o- toriter siyaseti ve militarist kültürü besledi, meþrulaþtýrdý ve de toplumsallaþtýrdý. Dört tarafýnýz düþmanlarla çevriliyse ve siz de sürekli bir varlýk-yokluk mücadelesi içindeyseniz demokrasi, özgürlük, farklýklýklara saygý ve hukuk devleti taleplerine bir türlü sýra gelmez, gelmedi de... Varoluþun devamýna indirgenen bu güvenlikleþtirici dil demokrasiye ve özgürlüklere yolu kapattý. Sonra komþularla sýfýr sorun söylemi ve siyaseti geldi. Çatýþma deðil iþbirliði, düþman deðil ortak, askerî güç deðil yumuþak güç yaklaþýmýyla uzun süre sonra ilk defa dýþ politika içerdeki demokratikleþme sürecini de destekleyen bir rol oynamaya baþladý. Bugünlerde iþbirliðinden çatýþmaya, ortaklýktan düþmanlýða, yumuþak güçten askerî güce dönüþ eðilimi görülüyor. DÜNKÜ yazýnýn önemli bir bölümünü Diyarbakýr Hâkimi Faruk Özsu nun yazýsýna (Radikal Ýki, ) ayýrmýþtým. Özsu, hâkim vasatý olarak adlandýrdýðý ortalama yargýçlarýn içinde yetiþtikleri sosyal-kültürel ortamý tasvir ederek ülkedeki yargýnýn bir büyük sorununu anlamaya-anlatmaya çalýþýyordu. azýsýnýn alt baþlýðýna çýkarýlan Türk yargýsý tarifi þöyle bir þeydi: Türk yargýsý, taþranýn kültürel kodlarýna hapsolmuþ, güce tapan, toplum ve birey düþmaný, antientellektüel, ahlakçý, asosyal bir cemaattir. Türk yargýsý nýn asýl problemini de þöyle özetliyordu: Ýlkel bir yargý kültürüne sahip olmasý. Sert ama önemli-açýklayýcý bir yazý ile karþý karþýyaydýk. azýyý okuyunca hâkimlerin entellektüel dünyalarýnýn taþra kültürü nün deðerleriyle biçimlendiðini anlýyorduk. Bu kýsa özetten sonra bugünkü sorumuzu sorabiliriz: Hâkimler i kavradýk ama ya þu avukatlar ve onlarý çatýsý altýnda toplayan barolar, onlar hangi kültürün ürünü? Barolar a iliþkin benzer sorularý bugüne kadar kimbilir kaç kere sordum bu köþede. Sorumu bugün tekrarlýyorum, çünkü ö- nümde çok taze bir açýklama, Ýstanbul Barosu Baþkanlýðý Basýn Açýklamasý duruyor. Ýstanbul Barosu, yani hâkimler i kuþattýðý söylenen taþra kültürü nden çok uzaðýz. O zaman bu nedir? argýnýn bir kanadýný ülkenin idari olmasa da kültürel ve ekonomik payitahtýnda mý taþra kültürü biçimlendiriyor? Öyle bir Açýklama ile karþý karþýyayýz ki, okurunun ilk tepkisi büyük bir üzüntü olmalýdýr. Koca Ýstanbul Barosu nun kendisine biçtiði görev-ödev Atatürk ün mirasýný ve Cumhuriyet in temel deðerlerini 10saatçatýþma TERÖR örgütlerinin, Türkiye de ve dünyanýn baþka ülkelerinde, koyduklaýr eylemleri nedeniyle ve sonrasýnda güvenlik güçlerini, istihbarat örgütlerini eleþtirirken biraz dikkatli olmakta yarar olabilir. Ankara daki bombalama olayýný istihbarat öngörmemiþ, güvenlik güçleri yetersiz kalmýþ olabilir ama dünyanýn her ülkesinde bu tür terör eylemlerini sýfýrlamak zaten imkansýzdýr; baþka bir ifadeyle, bu olayda devleti suçlarken biraz insaflý olunabilir. Ancak, Pervari olayý biraz daha farklýdýr. Pervari de de ilk saldýrýyý önlemek belki Þimdi memleketin barýþa ihtiyacý var. Siyasetçilerin görevi de savaþa gitmek deðil, barýþý muhafaza etmek. Sað sol, Kürt Türk, dindar laik demokratlar þunu bilmeli; etrafýnýzla kavga ederken demokrasinizi inþa etmeniz ve derinleþtirmeniz imkânsýzdýr. Dýþ tehdit dili siyaseti ve toplumu otoriterleþtirir; çünkü dýþ tehdit varsa herkesin tek ses çýkarmasý istenir. Çatýþma durumu ve tehdit algýsýnýn kendisi totaliter dir. Ýçeriyi denetler, biçimlendirir, hizaya sokar... Dýþ politikayý rasyonel, iþbirliklerini esas alan, sivil bir süreç olmaktan çýkarýr, bir milli dava haline getiriverir. Bu da dýþ politikada sivil alanýn devletleþtirilmesi demektir. Resmî söylem sivil söylemleri kuþatýr ve imha eder, kimse farklý þeyler söyleyemez. ýllarca böyle olmadý mý askerî vesayet altýnda? Kýsacasý, mesele salt dýþ politika deðil; dýþ politik gerginliklerin içeriye nasýl yansýyacaðý. Savaþan, savaþ için mobilize o- lan bir toplumda ilk zayiat demokrasidir, ifade özgürlüðüdür, farklý olma hakkýdýr. Tamam, kahramanýz, cesuruz, Osmanlý yýz da, hazýr mýyýz demokrasimizi on yýl geriye götürmeye? Ve bir öneri; savaþ uçaklarý eþliðinde donanmayý Akdeniz e gönderen hükümet mensuplarý Balyoz davasýndaki belgelerden tasfiye giriþimlerine karþý mücadelesini bundan sonra da ayný kararlýlýkla sürdürmek mi olmalýdýr? Ýstanbul Barosu nun bu fazla ateþli a- çýklamayý yapmasýna sebep, benim bu köþede hakkýnda iki yazý yayýmladýðým 652 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname dir. Bu Kararname, Milli Eðitim Bakanlýðý nýn Hâkimleri böyle, savcýlarý þöyle, ama avukatlarý daha da bir baþka olan bir Teþkilat ve Görevleri Hakkýndaki Kanun un MEB in görevlerini düzenleyen 2. Maddesi nde deðiþiklik yaparak bakanlýðýn Atatürk inkýlap ve ilkeleri, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel deðerleri, Atatürk milliyetçiði gibi ülkedeki öðretim sistemini son derece katý ideolojik kalýplara sokan deðerlerin öðrencilere belletilmesi görevini kanun kapsamýndan çýkarmýþtý. Bu önemli düzenlemenin TBMM Genel Kurulu nda hak ettiði tartýþmayý göremeden gerçekleþmesini eleþtirsem de sonuç Okul un amacýný nihayet medeni ölçülere çekmesi açýsýndan son derece olumlu bir adýmdý. Fazla vakit geçirmeden yüksek öðretim in amaçlarýnýn bu deðerlerden arýndýrýlmasý gerektiðini de hatýrlatmýþtým. tümüyle mümkün olmayabilir ama benim daha çok dikkatimi çeken nokta çatýþmanýn on saat sürmüþ olmasýdýr. On saat birileriyle güvenlik güçleri ülke topraklarý içinde çatýþýyor ise, aklýmýza gelmesi gereken ilk problem bu meseleye terör adýný vermenin, terörün evrernsel tanýmý ile çeliþebileceðidir. Ýkinci önemli konu bu on saat meselesi. Pervari zaten potansiyel olarak terör saldýrýlarýnda birinci derecede riskli bir bölge. Böyle bir bölgede, tekrar ediyorum, vurkaç eylemi gerçekleþebilir ama güvenlik güçleriyle çatýþmanýn on saat sürmesini anlamak ve anlatmak olanaksýzdýr. Oraj Hava Harekât Planý nýndaki þu satýrlarý bir kez daha okumalý: Emirle Ege uçuþlarý sýrasýnda unan Hava Kuvvetleri ne ait uçaklar taciz edilerek tahrik edilecek, bir çatýþma ortamý oluþturulacaktýr. Mümkünse bir uçaðýmýzýn unan Hava Kuvvetleri tarafýndan düþürülmesi saðlanacak, bu gerçekleþmediði takdirde yeniden teþkilatlandýrýlan özel filo personelinden bir pilotun uygun zaman ve yerde kolundaki uçaða atýþ yaparak kendi uçaðýmýzýn düþürülmesi saðlanacaktýr. Uçaðýn, unan Kuvvetleri tarafýndan düþürüldüðü yönünde haberler yaptýrýlarak, AKP Hükümeti nin acizliði ortaya konulacaktýr. Soru 1. Sizce cunta 2004 de neden savaþ istiyordu? Bugün savaþ olsa kimin i- þine gelir? Soru 2. Dün bu planlarý yapanlarýn, donanmayý neredeyse tamamen kontrolleri altýna alanlarýn bugün benzerlerini yapmayacaðýndan ve uygulamayacaðýndan emin misiniz? Bu iþler risklidir; bir F 16 pilotu, bir gemi komutaný koca bir savaþ çýkarabilir. Ülkenin geleceði Doðu Akdeniz deki bir pilotun veya komutanýn tetikteki parmaðýna teslim edilemez. Özetle diyeceðim þudur: Bu ülkeyi 10 yýl sonra kimse tutamayacak. Ekonomisi büyüyen, demokrasisi kurumsallaþan ve toplumu dýþarýya doðru patlayan Türkiye bölgenin yükselen yýldýzý. Þimdi memleketin barýþa ihtiyacý var. Siyasetçilerin görevi de savaþa gitmek deðil, barýþý muhafaza etmek. Türkiye nin yükseliþini durdurmak, normalleþmesini ve demokratikleþmesini engellemek isteyenlerin oyununa gelmeyelim. Ýhsan Daðý / Zaman, Türkyargýsý nýn barolar cenahý yargý ile karþý karþýya olduðumuz muhakkak. Ama Ýstanbul Barosu, hukuk ile münasebeti olan bir kurum olarak bu olumlu geliþmeden þikayetçi. Açýklamanýn tek eksiði Kararname nin karþý devrimcilik ile suçlanmasý. Bir de o terim kullanýlsa, mesele tamam olacakmýþ. Açýklamanýn þu öforik diline ve üslubuna bakýn: Bu deðiþikliklerle yapýlmak istenen tam baðýmsýzlýk ilkesini bir yana býrakarak küresel sermayeye, egemenlere, emperyalizme boyun eðip gönüllü köleliði kabul ederek ulusal çýkarlarýna, tarih ve kültürüne yabancýlaþtýrýlarak kuþaklar yetiþtirmektir. (!) Þu cümleler de çok hoþ doðrusu: Ancak unutulmamasý gereken husus þudur: Tarih kanun hükmünde kararnamelerle deðil, namus ve vicdan hükmünde mücadelelerle yazýlmaktadýr. Cumhuriyet, vatan ve A- tatürk sevgisi bu toplumun bilincine KHK ler ile konulmadýðý gibi bunlarla kaldýrýlamaz... Daha fazla alýntý yapmaya gerek yok herhalde, çünkü konuya yabancý deðiliz. Demek ki, Ýstanbul Barosu Baþkanlýðý Hadi biz de bir Okul kuralým deyip iþe koyulsa, öðrencilerin vay haline! Her fýrsatta tam baðýmsýzlýk, her teneffüste egemenlere karþý savaþ, her bayrak töreni nde sonu bir türlü gelmeyen Atatürk ilke ve inkýlaplarý ve milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel deðerlerimiz... Söylediðim gibi okuruna üzüntü veren bir Açýklama bu. Hâkimleri böyle, savcýlarý þöyle ama avukatlarý daha da bir baþka olan bir yargý ile karþý karþýya olduðumuz muhakkak. O zaman ünlü (sahibini paranteze alarak tabii ki) soruyu sorabiliriz: Ne yapmalý? Kürþat Bumin / eni Þafak, On saatte bölgeye ABD den deniz piyadeleri bile indirilebilir diye düþünüyorum. Türkiye nin bir noktasýnda, kendilerine terorist denen birileri ile, güvenlik güçlerinin on saat aralýksýz çatýþmasýný ben anlamýyorum, meseleye saðduyu ile bakanlarýn da anlamakta zorlanacaðýný düþünüyorum. Pervari gibi bir ilçede her zaman saldýrýya uðrama potansiyeli olan bir yerin bu kadar yakýnýnda öðretmenlerin kaldýðý yurt türü bir yerin varlýðýný da anlamanýn çok zor olduðu gibi. Terör çok iðrenç ama her terör olayýnda karþýmýza, terörden görece baðýmsýz, baþka zafiyetler çýkýyor. Eser Karakaþ / Star, Münhasýr ekonomik bölge veya kýta sahanlýðý ne demektir? Güney Kýbrýs Rum önetimi ile KKTC arasýnda yaþanan münhasýr ekonomik bölge (MEB) gerginliði, diðer ülkelerin de araya girmesi ile daha da arttý. Türkiye, Ýsrail ve unanistan ýn da meseleye dâhil olmasýyla karmaþýk bir hal aldý. Bu vesile ile merak edilen ve dýþ politikamýzý derinden etkileyen münhasýr ekonomik bölge kavramýný açýklamaya çalýþalým. Bir kimse veya bir þey için ayrýlmýþ anlamýnda kullanýlan münhasýr kavramý sýnýrlý veya sýnýrlanmýþ anlamýna da gelir. ýllar önce kýta sahanlýðý da denilen bu kavram üzerinde hâlâ tartýþmalar yapýlmaktadýr. Münhasýr Ekonomik Bölge kavramý 1982 yýlýnda imzalanan Birleþmiþ Milletler Deniz Hukuku Sözleþmesi ile düzenlenmiþtir, uluslararasý bir anlam kazanmýþtýr. Karasularýnýn ötesinde ve bu sulara bitiþik, belirlenen özel hukuki rejime tabi ve sahildar devletin haklarý ve yetkileri ile diðer devletlerin haklarý ve serbestliklerinin belirlendiði bölgeyi ifade etmektedir. unanistan ile yýllar önce Ege denizinde yaþadýðýmýz münhasýr ekonomik bölge kavramý ile ilgili problemler þimdi Güney Kýbrýs ile yaþanmaktadýr. Fýrsatý kaçýrmak istemeyen Ýsrail, araya girerek maydanoz olmaktadýr. Türkiye düþmanlýðý nedeniyle türlü türlü fitnenin içine girmiþ, her çareye baþvuracaðýný göstermiþtir. Rumlar, münhasýr ekonomik bölgesinden doðan haklarýný koruyacaklarýný ve petrol arama faaliyetlerini devam ettireceklerini ifade ederek Türkiye ye karþý hasmâne bir politika izlemekte, ekonomik krizin ülkelerini ne hâle getirdiðinin farkýna varmayarak fütursuzca hareket etmektedir. Münhasýr ekonomik bölge kýyý devletin sahil þeridinden itibaren baþlar ve 200 millik bir alaný kapsar. Bu alanda sahildar devletler sýnýrlý bir egemenlik hakkýna sahiptir. Deniz Hukuku Sözleþmesine göre, sahildar devletler bu bölgede; 1- Deniz yataðý üzerindeki sularda, deniz yataklarýnda ve bunlarýn toprak altýnda canlý ve cansýz doðal kaynaklarýný araþtýrýlmasý, iþletilmesi muhafazasý ve yönetimi konularý ile ilgili faaliyetlerde bulunmak; Sudan, akýntýlardan ve rüzgârlardan enerji üretimi gibi, bölgenin ekonomik amaçlarla araþtýrýlmasýna ve iþletilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, Suni adalar, tesisler ve yapýlar kurmak ve bunlarý kullanmak; denize iliþkin bilimsel araþtýrma yapmak; gibi haklara sahiptir. Kuzey denizinde bölge ülkeleri (Almanya, Danimarka, Norveç, Ýngiltere, Hollanda) petrol ve doðalgaz konusunda anlaþmaya varmýþ karasuyu ötesinde açýk denizde ortaklaþa hareket etmektedirler. Benzer bir anlaþma Hazar Denizinde (Gölü) de yapýlmýþ, lâkin bazý ülkelerin karþý çýkmasý nedeni ile sonuca ulaþýlamamýþtýr. Türkiye ve KKTC ile Kýbrýs Rum önetimi ve unanistan arasýndaki krizin temel sebebi ise Rum önetiminin Kýbrýs ýn yegâne temsilcisi olarak adanýn kaynaklarýný istediði gibi kullanabileceðini iddia etmesi, bunun karþýsýnda ise Türk tarafýnýn adanýn zenginliklerinin oradaki halka ait olduðu ve Kýbrýs ýn nihai statüsü belirlenmeden bu zenginliklerin iþletilmesinin doðru olmayacaðý yönündedir. Bölgede dengeleri deðiþtiren en önemli faktör ise Türkiye ve Ýsrail arasýnda yaþanan krizdir. Bunun neticesinde Türkiye nin yalnýzlýða itilmesi amaçlanmaktadýr. Türkiye donanmasýný aktif o- larak kullanarak bu iþbirliðini çökertmek istiyor. Koca Piri Reis isimli araþtýrma gemisi ile yapmaya çalýþtýðý da budur. Türkiye yýllar önce Hora isimli sismik araþtýrma gemisini Ege Denizi ne göndermiþti. Gemi E- ge ye açýlmýþ, kýta sahanlýðý adý verilerek Ege nin münhasýr ekonomik bölgesinde söz sahibi olunmaya çalýþýlmýþtýr. Türkiye, Akdeniz de ayný stratejiyi uygulayarak Bölgede benim de sözüm geçer ve Kýbrýs ta adilane bir çözüm yapýlmadan anlaþma imzalanamaz hükümlerini kabul ettirmek istemektedir. Gerçekten de iþi zordur. Zira neredeyse komþularýnýn tamamýný karþýsýna almýþtýr. Askerinden ve donanmasýndan baþka Ýslâmiyet yönüyle tarihten gelen bir gücü, etkisi vardýr. Mýsýr, Ýsrail ve Lübnan, Kýbrýslý Rumlarla MEB konusunda anlaþmýþ Akdeniz de sýnýrlarýný belirlemiþlerdir. Fakat anlaþmayý yapan taraflardan biri olan Mübarek rejiminin yerinde yeller esmektedir. Mýsýr ile Türkiye iliþkileri gittikçe daha iyi bir noktaya gelmiþtir. Arap ülkelerinde Türkiye ye sempati ile bakýlmaktadýr. Müslüman mahallesinde salyangoz sattýrmak istemeyen Türkiye, Arap ülkeleri ile iyi iliþkiler kurmak zorundadýr. Aksi takdirde evdeki hesap çarþýya uymaz ve Akdeniz de çok þey kaybedebiliriz, vesselâm

9 VECÝZE fer sa dog ni as ya.com.tr Kâ i na tý ya ra tan, i dâ re ve sevk e den Hâ lýk ve Ka - dir-i Mut lak o lan Al lah týr. O nun bin bir is mi kâ i nat ta te cel li et mek te dir. ok sa, te cel li e den ken di si de ðil dir. Týp ký us ta nýn sa nat ve nak þý nýn bi - na ya, mo bil ya ya, res me te cel lî et me si gi bi! E vet, ki ta ba ya za rý nýn, bir sa ra ya mi ma rý nýn, bir mo bil ya ya mo bil ya us ta sý nýn sý fat la rý nýn te - cel li si var dýr. Var lý ðý te cel li et mi yor! Bun lar, sa - nat kâr la rý nýn e ser le ri dir. On la rýn i çin de ve üs - tün de ki na kýþ lar, mi mar ve sa nat kâr dan kay nak - lan mak ta dýr. â ni, on la rýn sa na tý, ev ve mo bil ya - Ef sa ne ler Ni ce ha yat hi kâ ye le ri böy le an la týl dý. Kü çük ler dev ler gi bi ta ný týl dý. A dý ü ze rin de; ef sa ne ler Ger çe ði ol ma yan ha ya lî þey ler di. Kur gu lar, Ço cuk ki tap la rý, Çiz gi film ler, Ro man lar ve ni ce ef sa ne ler. Geç li ði miz de böy le si ne þey le ri çok o - ku duk. Müs pet o lan la rý el bet te fay da lý dýr. Fa kat in san la rý a lýp bir ta kým ma na sýz ha - yal le re gö tü ren ni ce ef sa ne ler var dýr. San ki ger çek ler gi bi ya þa týr her þe yi bu hal ler. ýl lar ve a sýr lar hep böy le þe kil len di. Bu bil me ce yi Pey gam ber ler çöz dü. Oy sa ha yat bam baþ ka baþ ka lýk lar i le do lu i di. Cüm le eþ yâ da gö rür düm hâr var gül zâr yok Hep gü lis tân ol du â lem þim di hiç hâr kal ma dý Böy le fe ve ran et ti þa ir. ü rek le rin ve gö nül hi kâ ye le ri nin bir rüz gâ rý i di. Bu na Ni ya zi-i Mýs rî þun la rý ek le di: Ben sa nýr dým â lem iç re ba na hiç yar kal ma dý, Ben be ni terk ey le dim gör düm ki að yar kal ma dý. Sa yý sýz ha yat hal le ri ni ef sa ne ler i le ya þa dýk. A ma ger çek ler hiç mi hiç de ðiþ me di: Ýn sa nýn a ciz li ði, Ýn sa nýn fa kir li ði, Ýn sa nýn a cý ma sýz lý ðý, Ýn sa nýn bî ça re li ði, Ýn sa nýn a va re li ði Ef sa ne nin ö te sin de ni ce ha yat lar ya þan dý. An ne le rin þef ka ti her þe yin ö te sin de i di. He le an ne min can ver me den ön ce söy le di ði a a av ru u u um ni da sý ný hiç u nu ta mam. Bu sa de li ðin ye ri ni hiç bir þey tu ta maz. Ne i lim, Ne zen gin lik, Ne de dað la rý a þan þan ve þöh ret ler. Ba tak lý ða dü þen ni ce in san lar, hi da - yet gü ne þi nin ay dýn lý ðý i le ka ran lýk lar - dan kur tul du lar. Göz le ri a çýk o lan la rýn i se, i man lý â mâ nýn to pu ðu na ye ti þe me di ma ka mý. Bý ra ka lým ef sa ne le ri, biz ha ya ta bir ba ka lým. Ka pý sý ka pa lý ni ce cev her le rin far - kýn da de ði liz. Hâ lâ ken di si ni mil le ti ve mu kad de - sa tý i çin fe da e den ni ce kah ra man la rý gö rür sü nüz. Ne dün ya nýn sû rî gü zel li ði, ne de mad dî an lam da fa kir li ði bu nun ö nü ne ge çe mez. Ha yat de di ði miz ne ki? Bir ne fes ten i ba ret de ðil mi? Biz ef sa ne le ri çok tan u nut tuk. Kâinat mescid-i kebîrinde, Kur ân, kâinatý okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalým. Hidâyetiyle amel edelim. Ve onu vird-i zebân edelim. Evet, söz odur ve ona derler. Hak olup, Haktan gelip, Hak diyen ve hakikati gösteren ve nurânî hikmeti neþreden odur. Sözler, edinci Söz'den Kâinat Allah ýn bir mahlûkudur! (2) da yan sý mak ta dýr. A ma, sa nat kâ rýn ken di si o la - maz! Ve sa nat, sa nat kâ rýn bir par ça sý de ðil dir! Ken di par ça la rý ný o ra ya ya pýþ týr ma mýþ týr... Al lah, Va ci bü l-vü cud dur. a ni, var lý ðý, bir baþ ka sý nýn var lý ðý na bað lý de ðil dir. Öy le ol sa, za ten a ra tan ol maz dý, ya ra tý lan o lur du. Do la - yý sýy la Al lah a ra tý cý, kâ i nat da Al lah ýn bir sa na tý dýr, San i o la maz, bir ka nun dur, ka nun ko yu cu ol maz! Mev cu dat i se var dýr ve müm - kin dir. â ni, ol ma sýy la ol ma ma sý e þit tir. Var ol du ðu na gö re, var lý ðý, bi ri nin ter ci hi ne bað lý. O da Al lah ýn ya rat ma sý na bað lý dýr. O nun te cel li si de, el bet te ya rat týk la rý nýn te cel li si - ne hiç ben ze mez. An cak, te cel li si ni gö rü yor, an lý - yor, öð re ni yo ruz, a ma ma hi ye ti ni an la ya mý yo ruz. Týp ký, bir fi da nýn, bir çi çe ðin bü yü dü ðü nü gör dü - ðü müz, fa kat ma hi ye ti ni an la ya ma dý ðý mýz ve id râk e de me di ði miz; ak lý mý zýn var lý ðý ný an la dý ðý mýz, fa kat ma hi ye ti ni an la ya ma dý ðý mýz gi bi... Si vil le rin de he de fe gir di ði te rö rist sal dý rý lar, hýz kes me den de vam e dip gi di yor. Ge çen haf ta An ka ra ve Si irt'te vu ku bu - lan men fur sal dý rý la rýn ar dýn dan, ben zer bir ha di se de Bat man'da ya þan dý. TARÝHTE BUGÜN "Paþa'nýn son mektubu" Ey lül 1923'te bir 28Be yan nâ me neþ - re den Mec lis Baþ ka ný Mus ta fa Ke mal Pa þa, Ru me li Müs lü man la rý nýn is kâ ný ve u nan tah ri ba - tý nýn ta mi ri i çin Ýs lâm â - le min den yar dým ta le bin - de bu lun du. (Bkz: A ta - türk'ün Tâ mim, Tel graf ve Be - yan nâ me le ri, IV. Cilt, s. 513, 1964 An ka ra.) Bu, M. Ke mal'in "Pa- þa"lýk ün va nýy la im za la - mýþ ol du ðu son be yan nâ - me dir. Zi ra, bu ta rih ten bir ay son ra (29 E kim) Cum hu ri yet i lân e di li yor ve M. Ke mal de ar týk "Pa- þa" de ðil, "Re i si cum hur" sý fa tý ný ka zan mýþ o lu yor. Cum hur re i si ol duk tan son ra i se, M. Ke mal'in "Ýs lâm â le mi"yle her han gi bir ir ti ba tý, hat ta mu ha - ta bi ye ti bi le kal ma dý ðý an la þý lý yor. Ýr ti bat, 1923'ten ön ce var (me se lâ 9 Ma yýs 1920'de); an cak son ra sýn - da yok tur. Hat ta, Hi lâ fe - tin kal dý rýl ma sý (Mart 1924) hu su sun da Ýs lâm dün ya sýy la tam bir zýt laþ - ma ha li ya þa ný yor. 'Pa þa nýn son mek tu bu' uy dur ma sý Se ne ba þýn da viz yo na MAKALE 9 Ýþ te ta sav vuf mes le ðin de se vi ye ka za nan lar, Lâ mev cû de il lâ Hû der ken; Son suz gü ce ve ni ha - yet siz i sim ve sý fat la ra sa hip o lan Ce nâb-ý Hakk ýn hik met, kud ret ve a za me ti kar þý sýn da, bu te cel li ve sý fat la rýn e hem mi ye ti yok tur de mek is - te miþ ler dir. Öy le ya, ger çek ten ve ger çek ten bir in sâ nî sev gi li ye bi le sý rýl sýk lam â þýk o la nýn gö - zün de, mal, mülk, ser vet, ma kam, is tik bâl hiç ö nem ta þý maz! Her þe yi tep mek te, gö zü, sev gi li - den baþ ka sý ný gör me mek te. La mev cu de il lâ hu! di yen ler þu nu, Al lah ýn bü - yük lü ðü nü i fa de et mek is te miþ ler: O tüm i sim ve sý - fat la rýy la son suz dur. Ma te ma tik pen ce re sin den ba - kar sak, son suz sa yý ya 900 kat ril yon ve ya bu nun kat ka tý ra kam lar i lâ ve et se niz ve ya çý kar sa nýz, hiç bir þey de ðiþ mez. Çün kü, son su zun ya nýn da, ra kam ne ka dar bü yük ve ya kü çük o lur sa ol sun fark et mez. Þöy le dü þü ne lim: Bir buð day da ne si, par ma ðý - mý za gö re ne dir, hiç! Pe ki, be de ni mi ze gö re ne gi ren Hür A dam fil min de Pa þa nýn son mek tu bu baþ lýk lý bir ha ber ku pü rü gör te ri li yor du. (Üstte) Ko nu nun tak di mi i se þöy le ya pý lý yor du: M. Ke - mal Pa þa, ö lü mün den 15 gün ön ce Ýs lâm â le mi ne hi ta ben bir mek tup ya za - rak, Müs lü man la rý bir - lik be ra ber lik i çin de ol - ma ya dâ vet et miþ... Bu nun ta ma miy le bir uy dur ma dan i ba ret ol du - ðu or ta ya çýk tý. Da ha ev vel ki bir ya zý - mýz da da ký sa ca te mas et ti ði miz gi bi, ev ve lâ M. Ke mal 15 gün ön ce de ðil, tam 22 gün ön ce "de rin ko ma"ya gir miþ ve bir da - ha da he le ki, mek tup ya za cak ka dar ken di ne ge le bil miþ de ðil. Ay rý ca, a þa ðý da ki hu - sus lar, o nun ö lü mün den 15 gün ön ce, ya ni 25 E kim 1938'de "Pa þa" im za sýy la mek tup yaz ma sý ný im - kân sýz ký lý yor: * M. Ke mal, 29 E kim 1923'ten i ti ba ren Pa þa de ðil, Re i si cum hur'dur. * Pa þa ün va ný 1934'te ya sak la nan lâ kap lar dan bi ri dir, kul la ný la maz. * "Pa þa'nýn son mek tu - bu" di ye na za ra ve ri len ha - ber ku pü rü, gû yâ 8 O cak Ýn þa al lah ol maz; an cak, yi ne de "A ca ba sý ra da ne re si var?" di ye en di þe li bir bek le - yi þin i çin de yiz. Ýs mi ni zik ret ti ði miz þe hir ler de ya þa nan on lar ca can kay bý nýn ta ma mý si vil ke sim - den... Si vil le rin ço ðu Kürt kö ken li va tan daþ lar. Bu va tan daþ la rýn da ço ðun lu ðu, mâ sum ka dýn ve genç kýz lar dan mü te þek kil. Bu a ra da, sal dý rý ya uð ra yan as ker, po lis ve yi ne bi zim in sa ný mýz o la rak kay bet ti ði - miz ör güt men su bu mi li tan genç ler de ca - ka dar yer kap lar? Dün ya ya gö re bü yük lü ðü ne - dir? i ne hiç! Ge ze gen le re, sa man yol la rý na, ga - lak si le re gö re? a ne bu la lar ve tüm kâ i na ta gö re o buð day da ne si nin hük mü, ye ri ne dir? Hi çin hi - çi de ðil mi! ok hük mün de dir! Ve son su zun ya nýn da kâ i nat bir buð day da ne - si bi le de ðil dir! Ýþ te, ehl-i is tið rak ve so fi ye Var - lýk yok, yal nýz Al lah var! der ken bu nu an lat mak is te miþ ler dir. Ak lým, Al lah ýn bü yük lü ðü nü al mý yor! di ye ne: El bet te al maz, a la maz! Al lah, a kýl la rýn al ma ya ca - ðý ka dar son suz bü yük! Son suz o lan, sý nýr lý o la na sý ðar mý? Gö lü bar dak, de ni zi sü ra hi a la bi lir mi? Öy le i se, gö lü bar da ða dol - dur mak ye ri ne, gö lü bar dak la ya rak bü yük lü ðü hak kýn da bir fi kir e din mek ge re kir. Al lah ýn son suz bü yük lü ðü nü a kýl bar da ðý mý za sýð dýr ma ya de ðil, O - nun bi ze ver di ði cüz i sý fat lar la son suz i sim ve sý fat - la rý ný an la ma ya ça lýþ ma lý yýz? Ankara, Siirt, Batman Eylül 1923 Solda, Hür A dam fil min de yamultularak na za ra ve ri len sah te ku pür; saðda i se, 8 O cak 1946 ta rih li ger çek Ak þam ga ze te si nin ku pü rünü gör mek te si niz ta rih li Ak þam ga ze te - sin den a lýn mýþ. A raþ týr dýk, o ta rih li Ak þam'da öy le bir ha ber yer al mý yor. Mon taj ih ti ma li kuv vet li. * Ay ný ha ber ku pü rün de, ay rý ca Ý ran hü kû me ti nin BM'ye ü ye lik mü ra ca a týn - dan söz e di li yor ki, bu nun da yý lý za ten 1946 ol mak du ru mun da. (Tür ki ye'nin de ku ru cu ü ye si ol du ðu BM teþ ki - lâ tý 1945'te ku rul du.) * Bel ge di ye na za ra ve ri - len ku pü rün sah te ve uy - dur ma ol du ðu, her ha lin den bel li. "Hür A dam" Sa id Nur - sî'nin an la týl dý ðý bir fil me bu tür dün bel ge ler so kuþ tur - ma nýn ya rar dan çok za ra rý var. * Son o la rak: Mu ham me - dî e za nýn de ðiþ ti ril me si ne, Kur'ân'ýn ya sak lan ma sý na, Med re se le rin ka pa týl ma sý - na, Hi lâ fe tin lað ve dil me si - ne, baþ ta A ya sof ya ol mak ü ze re pek çok ca mi nin sa týl - ma sý na, ya da mü ze ye çev - ril me si ne rý za gös te ren, o - nay la yan, ya hut di rek tif ve - ren M. Ke mal'i tu tup "Ö lü - mün den 15 gün ön ce Ýs lâm dün ya sý na bir lik be ra ber lik çað rý sýn da bu lun du" di ye lan se et mek, hem M. Ke - mal'i yan lýþ ta nýt mak, hem de ha ki ka ti çar pýt mak an - la mý na ge lir. ba sý... Hep si nin de ü zü len, að la yan, yas tu tan, göz ya þý a ký tan an ne si, ba ba sý, ba cý sý, kar - de þi... var. a ni, bir "or tak a cý"dan söz e di yo ruz. * * * Si irt'te ki dört genç ký zýn a cý sý da ha sým - sý cak hal de du rur ken, bu vi la ye tin he men bi ti þi ðin de ki Bat man'da bu kez se kiz ay lýk ha mi le bir ka dýn vu rul du. A i le cek, ha cý u ður la mak i çin Be þi ri'nin Ör me gö ze kö yün den Bat man'a gel miþ ler di. Bu hür me te, þef ka te, yar dý ma zi ya de siy le muh taç o lan ha mi le ka dýn la bir lik te, dört ya þýn da ki ký zý da, sal dý rý so nu cu öl dü ler. Ka dý nýn bir ký zý i le ko ca sý a ðýr ya ra lý va zi - yet te. Üç de ya ra lý po lis var. Al lah rah met ey le sin ve de bü yük geç miþ ol sun. Po lis le re ve a ziz hem þeh ri ler me Ce - nâb ý Hak'tan â cil þi fâ lar di li yo rum. Ve el bet te ki, te rö re de bin ler ce nef rin, bin ler ce lâ net ol sun di yo rum. * * * Dün kü ya zý mýz da, ge çen haf ta Si irt'te ya - þa nan e lim ha di se ye de ðin miþ ve ben zer le - ri nin tek rar la na ca ðý na kuv vet li ih ti mal da - hi lin de bak mýþ týk. Ýþ te, o ya zý nýn ya yýn lan dý ðý ay ný gün, ben zer bir ha di se Bat man'da zu hûr et ti. Bun dan son ra, ben zer le ri nin tek rar lan - ma ya ca ðý nýn hiç bir ga ran ti si yok. Te rör ör gü tü nün be yin ta ký mý, her ta - raf ta sal dý rý ya pýl ma sý em ri ni ver miþ gö - rü nü yor. Ör güt, tâ lim li o lan pro fes yo nel mi li tan - la rý, da ha çok kýr sal a lan da ki ka ra kol la ra yön len di ri yor. Þe hir ler de i se, nis be ten a - ce mi o lan lar iþ ba þýn da. A ce mi ol duk la rý i - çin de, hem si vil le ri vu ru yor, hem de ken - di le ri ö lü yor lar. Bu nun la þu nu he def li yor, te rör ör gü tü: Ge ri lim týr man dýk ça týr man sýn. Halk, ca - nýn dan bez di ril sin. Her kes il lal lah de me nok ta sý na gel sin. Hiç kim se ca ný ný, ma lý ný gü ven de his set me sin. Ka os bü yü sün, kar - ga þa mey dan al sýn. Her ke sin ca ný na tak et - sin ki, mak sat ha sýl ol sun. E vet, te rö rün he def ve mak sa dý yap mak, dü zelt mek, ma mur et mek fa lan de ðil. O, þer rin ve þey ta nýn â le ti ol du ðu i çin, sa de ce yak ma yý, yýk ma yý, tah rip et me yi bi lir. Mâ lum dur ki, ha bis ve þey ta nî ce re yan la - rýn ha yýr ve i ca da ka bi li yet le ri yok tur. On - lar i ca dî de ðil; bel ki, a de mî dir, yý ký cý dýr, vah þe te, tah ri ba ta is ti da dý var. Ýþ te, te rör ve te rö rist sal dý rý lar da, böy le bir þey dir. O na lâ net et mek ya ra þýr. Mu sî bet, ya hut ce za nýn ne ti ce si Te rör, bü yük bir be lâ, u mu mî bir mu sî - bet tir ba þý mýz da. Bu tür be lâ ve mu si bet ler i se, u mu mun ha ta sýy la bað lan tý lý dýr. A ca ba, han gi ha ta ve gü na hý mýz bu u - mu mî mu si be te dü çâr ol ma mýz i çin ka de - re fet vâ ver dir di? Bu ö nem li nok ta nýn ü ze rin de ay rý ca dur mak i cap e di yor. GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan (0 505) Ýslâmiyet demokrasiyi onaylar mý? Mustafa Seçkin: Ýslâmiyet in demokrasiye onayý var mýdýr? Varsa þartlarý nelerdir? Günümüzden tarihin derinliklerine kadar indiðimizde insanoðlunun yönetimde, temelde iki ayrý kavram geliþtirdiðini görürüz: Oligarþi ve demokrasi. Oligarþi, azýnlýðýn yönetimi demektir. Demokrasi ise halkýn ve halk çoðunluðunun yönetimi demektir. Oligarþi bazen bir sýnýfýn tahakkümü, bazen bir hükümdarýn istibdadý (monarþi), bazen de diktatörlük þeklinde tarihte ortaya çýkmýþtýr. Oligarþide daima bir azýnlýðýn, bir sýnýf veya zümrenin ya da bir þahsýn görüþ ve menfaatleri ön plândadýr. Demokraside ise halk, kendi yönetimi hakkýnda ve kendini yönetenler üzerinde tercih ve söz sahibidir. Bir diðer ifadeyle halk her hangi bir sýnýfýn veya zümrenin yönetimde tahakkümüne izin vermez ve kendi kendisini yönetir. Bu sistemde halk kendi içinden temsilciler ve vekiller seçer; bu vekillere kendisini temsil yetkisi verir ve bu yetkinin yerinde kullanýlýp kullanýlmadýðýný da denetler. Kur ân ýn muhatabý bireydir; mesajlarý insan merkezlidir; ana gayesi bireyin eðitilmesi ve olgunlaþtýrýlmasýdýr. Saðlýklý ve eðitilmiþ bir topluma ulaþmanýn yollarý da bireyin eðitiminden ve tekâmülünden geçmektedir. Bu açýdan Kur ân da dünya görüþleri, siyasî tercihler, devlet yönetim biçimleri, çalýþma ve üretim þekilleri gibi konularda ayrýntýlý hükümler yer almaz; bunun yerine insan yönetiminde ahlâkî kurallar, temel prensipler ve önemli deðerler yer alýr, önemle iþlenir ve tüm dünyevî iþ ve muamelelerin bu prensipler ve deðerler çerçevesinde gerçekleþtirilmesi istenir. Söz geliþi Kurân, istiþareye, iþi ehline vermeye, emânete riâyet etmeye, haksýzlýk yapmamaya, insana ve mahlûkata merhamet etmeye, insanýn alýn terine, hakkýna ve hukûkuna deðer vermeye, adâleti tam uygulamaya, eþitliðe, kamu düzenini korumaya, din, vicdan ve irâde hürriyetine, ahlâkî deðerleri yaþamaya ve gözetmeye, doðruluk ve dürüstlüðe, kul hakkýna riâyet etmeye, Allah a, Resûlüne (asm) ve zulmetmeyen ulû l-emre itaat etmeye büyük ö- nem verir. önetim biçiminin adýna ne derseniz deyin; bu ilke ve deðerleri hangi yönetim sistemi korur ve gözetirse, Kur ân ýn onayýný almýþ olur. ani Kur ân a göre sistem deðil, sistemin adý veya þekli de deðil; sistemin bu ilke ve deðerleri korumasý ve benimsemesi esastýr. Kur ân ýn siyasi tercihi budur. Bu ilkeleri koruyan bir yönetim sistemini Kur ân dýþlamaz. Ama bu ilkeler yara alýrsa, hangi sistem olursa olsun ve adý ne olursa olsun; Kur ân tasvip etmez. Dolayýsýyla bu ilke ve deðerleri koruduðu takdirde ilkel kabile hayatý yaþayan bir toplumun yönetimi de; örgütlü, geliþmiþ, küreselleþmiþ ve olgunlaþmýþ bir demokratik yönetim de Kur ân nazarýnda makbule þayandýr. Ancak Kur ân, iþlerin doðru yürütülmesi ve deðer verdiði ilkelerin korunmasý için yönetimde bulunanlara bir ipucu da verir: Ýþlerde onlarla istiþâre et. 1 der. Þû râ yý i sim o la rak a lan bir di ðer Su re nin bir a ye tin de i se; On la rýn a ra - la rýn da ki iþ le ri is ti þâ re i le dir. 2 bu yu ru lur. De mek, han gi yö ne tim bi çi mi o lur sa ol sun, is ti þa re sis te mi Kur ân ýn ön ce lik le ri a ra sýn da yer al mak ta dýr. Hu le fâ-i Râ þi dî nin, yö ne tim iþ le rin de bi len - le re da nýþ mak tan çe kin me dik le ri, bu ko nu da hu su si da nýþ ma mec lis le ri o luþ tur duk la rý, ay rý - ca bi at sis te mi i le hal kýn o na yý na ö nem ver dik - le ri bi lin mek te dir. Bi nâ e na leyh hal kýn hür bir i ra de be ya nýy la se çim ve ter cih le ri so nu cun da mey da na ge ti ri - len ve hal kýn ken di a dý na ya sa ve ka nun çý kar - ma ya ve bu ka nun la rý yü rüt me ye yet ki ver di ði me bus lar la o luþ tu ru lan is ti þa re ve þu ra sis te mi - ni Kur ân tas vip ve teþ vik e der. u ka rý da ki â yet le rin tef sî rin de Be dî üz za man Haz ret le ri (ra), Ýs lâ mi yet te üm me tin ic mâ ý nýn ve cum hû run re yi nin mü him bir e sas ol du ðu - nu ve u mû mî me ye lâ nýn mu te ber bu lun du ðu - nu be yan e de rek; mil let hâ ki mi ye tin den i bâ ret o lan meþ rû ti yet te, mil le tin u mû mî fi kir le ri nin tem sil ci si o lan me bus la rýn hâ kim bu lun du ðu - nu; hü kü me tin de hâ dim ve hiz met kâr ol du - ðu nu be yan et mek te ve bu sis te mi Kur ân a dý - na tas vip et mek te dir. 3 Bi nâ e na leyh, de mok ra si is mi nin ke li me o - la rak bi ze dý þa rý dan gel miþ ol ma sý na de ðil; bu kud sî ma na la ra im kân ve ri yor ol ma sý na ba kýl - ma lý dýr. Böy le bir yö ne tim bi çi mi ni, i çi ni ah lâk la, a - da let le ve ma ne vi yat la dol dur mak þar týy la Ýs lâ - mi yet tas vip e der ve mak bul gö rür. Dip not lar: 1- Âl-i Ým rân Sû re si,3/159, 2- Þû râ Sû re si, 42/38, 3- Mü nâ za rât, S.26-27

10 10 KÜLTÜR SANAT Rabbânîsinemalar-2 Geçen haftaki yazýmýzda sinemanýn tarihçesinden yola çýkmýþ, kâþif Lumière Kardeþler tarafýndan 1895 yýlýnda keþfedilen sinemanýn ertesi yýl Osmanlý Devleti ne gelerek padiþah ve saraya, a- kabinde halka gösterildiðini dile getirmiþtik. Risale-i Nur da 60 defa sinema ibaresinin geçtiðini, bu ibarenin bazen münferit bazen de bir kelime grubu þeklinde kullanýldýðýný da aktarmýþtýk. Bediüzzaman ýn anlatýmýnda sýkça kullandýðý hikâye ve örneklendirmelerin farklý tabirlerle desteklendiðini sinema perdeleri üzerinden açýkladýðýmýz önceki yazýmýza þimdi de, Mektubat ta yer alan baþka bir tabir üzerinden devam edelim: Evet, uyku nasýl ki avam için rüya-yý sadýka cihetinde bir mertebe-i velâyet hükmündedir. Öyle de, u- mum için, gayet güzel ve muhteþem bir sinema-i Rabbâniyenin seyrangâhýdýr. Fakat güzel ahlâklý güzel düþünür. Güzel düþünen, güzel levhâlarý görür. Fena ahlâklý, fena düþündüðünden, fena levhâlarý görür. 1 Sadýk rüyayý Rabbânî bir sinema olarak tanýmlayan Bediüzzaman ýn bu bakýþ açýsý farklý olduðu kadar müspet bir yaklaþým örneði de sergilemektedir. Düþünsenize bir, çaðdaþý din adamlarý sinemayý haram sayar yahut þeytanî düþüncelere hizmet eden bir araç olarak nitelendirirken, Said Nursî bunun tam aksine bir tutum geliþtirir. Hatta daha da ileri giderek, sanat ve teknolojiyi mezceden sinemanýn nasýl bir iþleve sahip olmasý gerektiðini de bizlere incelikle anlatýr. ine akla yaklaþtýrarak Ve misalini gizemler ülkesinin ev sahibesi rüyalar üzerinden vererek. Biliriz, sadýk rüyalar güzel haberler, hakikatler müjdeler; ruha ferahlýk, sükûnet verir, insanda latif duygular uyandýrýr. Huzurla uyandýðýmýz bir sabaha bizi rüya-yý sadýka esenlikle taþýr. Gün boyu, o güzel düþün etkisinden kurtulamayýz, içimizde eserken tiril tiril rüzgârlar. Ýþte aynen sadýk rüya gibi Rabbini anlatan, ondan mesajlar taþýyan sinema filmleri de eþ duygu ve düþünceler uyandýrmak üzere seyirciye sunulmalý ve o- lumlu yönde hayatýnýn þekillendirilmesi saðlamalýdýr. Ölçü gayet açýk, tarif bellidir. Oysa ne yazýk ki Batýda sinema, baþlangýcýndan bugüne maddeyi ve insaný putlaþtýran, manevi deðerleri hiçe sayan veya görmezden gelen bir hayat anlayýþýnýn emrinde olmuþtur. a tüketimi ya pornografiyi ya þiddeti empoze eden bir zihniyete sahiptir. Ýþte bunun aksini savunan, Ýslâm hakikatlerin insanlara ulaþtýrýlmasýný saðlayan Rabbani sinema bugün en önemli ihtiyaçlarýmýzdan biridir. Sabýrla, özveriyle kendisine sahip çýkacak yiðit, dürüst, civanmert senarist ve yönetmenlerini beklemektedir. Hâsýlý kelâm: Günümüzde nefsanî amaçlar uðruna kullanýlan sinema bir oyuncak hüviyetini kazanmýþ etkin, güçlü bir teblið aracýdýr. Bu oyuncak bazen hikmet bazen nefret uyandýrýr zihinlerde, gönüllerde. Bu yüzden müspet yönde insaný kuvvetle etkileyen deðiþik bakýþ açýlarý aksettirmek a- rifin iþidir ve kolay deðildir. Ve unutmadan küçük bir not: Ýnsanî ve Rabbanî sinemalarý Bediüzzaman gibi ibret amaçlý izlemek de2, nefsanî amaçlý izlemek de bizim elimizdedir. Dipnotlar: 1- Said Nursî, Mektubat, s Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, 110. EVLÝA ÇELEBÝ DOÐUMUNUN 400. ILINDA ANILDI Seyahat diledi, dünyayý gezdi AVRUPA KONSEÝNÝN XXI. ÜZILDA ÝNSANLIÐA ÖN VEREN 20 KÝÞÝDEN BÝRÝ OLARAK ÝLÂN ETTÝÐÝ, ÜNLÜ SEAH EVLÝA ÇELEBÝ ÝÇÝN, DOÐUMUNUN 400. ILINDA BÝR ANMA TOPLANTISI DÜZENLENDÝ. ATATÜRK Kültür Dil ve Tarih üksek Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Bahaeddin ýldýz, Evliya Çelebi nin Seyahatnamesi ile ilgili tahliller arttýkça, Türk milletinin tarihi kültür performansý ve potansiyelinin daha iyi görülerek, daha anlamlý bir biçimde açýklanabileceðini ifade ederek, Dolayýsýyla bu kültürel zenginlik, bugün de sadece Türk toplumunun ve kültürünün deðil, bütün insanlýðýn geliþmesinde itici bir güç olarak rol oynayabilir ve her bakýmdan yeni hamlelere katkýda bulunabilir dedi. Evliya Çelebi nin doðumunun 400. yýl dönümü ve 79 uncu Dil Bayramý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen, Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi baþlýklý uluslararasý toplantý, Dolmabahçe Sarayý nýn Medhal Salonu nda baþladý. Prof. Dr. Bahaeddin ýldýz, Eylül tarihleri arasýný kapsayan ve Ýstanbul un ardýndan Bursa ve Kütahya da oturumlarla devam edecek toplantýnýn açýlýþ sempozyumunda yaptýðý konuþmada, tutkulu, ünlü bir seyyah ve 10 ciltlik Seyahatname nin yazarý olan Çelebi yi seyahate, merak, gezme, görme ve bilgi edinme arzusunun teþvik ettiðini ifade etti. ýldýz, 1630 yýlýnda 19 yaþýndayken Ýstanbul u gezmekle iþe baþlayan Evliya Çelebi nin, 50 yýl boyunca at sýrtýnda, bütün Osmanlý coðrafyasýný ve çevresini gezerek, bütün kültür unsurlarýný inceleyerek, bunlarý gelecek nesiller için yazdýðýný anlattý. Prof. Dr. ýldýz, Çelebi nin çoðunu vezirlerin ve padiþahlarýn himayesinde yaptýðý i- çin gezilerinin, yarý resmî hüviyette olduðuna iþaret ederek, bazýlarýnca hatýrat olarak deðerlendirilen Evliya Çelebi Seyahatnamesi nin dünya seyahat edebiyatýnda eþi ve benzerinin bulunmadýðýný vurguladý. Seyahatname nin, zengin verilerle yüklü, gezilen ülkelerin tarihî, coðrafi, mimarî, idarî, malî, biyografik ve askerî tasvirleriyle dolu olduðunu belirten ýldýz, Seyehatname nin ayný zamanda etnolojik, sosyolojik, dinî, tasavvufî, efsanevî ve edebî zenginliðe sahip bulunduðunu aktardý. En önemli 20 kiþiden biri Türk Dil Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Haluk Þükrü Akalýn da Birleþmiþ Milletler Bilim Eðitim ve Kültür Örgütünün (UNESCO), 2011 yýlý etkinlikleri kapsamýnda Evliya Çelebi nin 400 üncü doðum yýl dönümü kutlamalarýna yer verdiðini, ayrýca Avrupa Konseyinin de Evliya Çelebi yi XXI. üzyýlda Ýnsanlýða ön Veren En Önemli 20 Kiþiden Biri olarak ilan ettiðini Prof. Dr. Bahaeddin ýldýz, 1630 yýlýnda 19 yaþýndayken Ýstanbul u gezmekle iþe baþlayan Evliya Çelebi nin, 50 yýl boyunca at sýrtýnda, bütün Osmanlý coðrafyasýný ve çevresini gezerek, bütün kültür unsurlarýný inceleyerek, bunlarý gelecek nesiller için yazdýðýný anlattý Topkapý Sarayý Müzesi Baþkaný Prof. Dr. Ýlber Ortaylý, Evliya Çelebi nin, Osmanlý edebiyat tarihinin en önemli ve baþka milletlerinin ilgisini çekmiþ ve daha çok çekecek ö- nemli bir kiþi olduðunu ifade etti. söyledi. Bugün ayný zamanda 79 yýl önce Dolmabahçe Sarayý nda gerçekleþtirilen Birinci Türk Dili Kurultayý nýn yýl dönümü olduðunu anýmsatan Akalýn, bu kurultayýn, Türkçe nin gerçek anlamda bayramý olduðunu ifade etti. Akalýn, Türkiye de 26 Eylül ü, Dil Bayramý olarak kutlanýrken, Avrupa Konseyi nin de Türkiye nin önerisiyle 2001 yýlýnda bugünü Avrupa Diller Günü ilan ettiðini dile getirdi. Akalýn, böylece, 2001 yýlýndan bu yana, Dil Bayramý ile eþ zamanlý olarak, Avrupa Konseyine üye ülkelerce, 26 Eylül gününün, Avrupa Diller Günü o- larak kutlandýðýný belirtti. Ýstanbul da baþlayan toplantýnýn, Evliya Çelebi nin ilk seyahatini yaptýðý Bursa da devam edeceðini, etkinliðin, Evliya Çelebi nin Atalarýmýn yurdu diye adlandýrdýðý Kütahya daki toplantýyla sona ereceðini bildiren Akalýn, yurt içi ve yurt dýþýnda yýl sonuna kadar çeþitli toplantýlarýn düzenleneceðini anlattý. Türk Tarih Kurumunun, Seyahatname nin tam takýmýnýn týpký basýmýný yapmakta olduðunu vurgulayan Akalýn, Evliya Çelebi ve eseri ile ilgili yapýlmasý gereken daha pek çok çalýþma bulunduðunu kaydetti. Topkapý Sarayý Müzesi Baþkaný Prof. Dr. Ýlber Ortaylý da Evliya Çelebi nin, Osmanlý edebiyat tarihinin en önemli ve baþka milletlerinin ilgisini çekmiþ ve daha çok çekecek önemli bir kiþi olduðunu ifade ederek, yaklaþýk 50 yýldýr bazý nüshalarý Türkiye de çok iyi tahlil edilmediði ve yeni harflere çevrilmediði halde, Avrupa dillerinde parça parça fragmanlar halinde çok iyi tercüme edildiðini, basýldýðýný ve üzerinde çalýþýlmaya baþlandýðýný belirtti. Evliya Çelebi nin bir dahi olduðunu vurgulayan Ortaylý, doðumu bu kadar iyi bilinen bir kiþinin sadece lakabýyla yaþamasýnýn ve isminin bilinmemesinin Türk toplumunun garabeti olduðunu söyledi. Ortaylý, isminden kendisinin de eserinde bahsetmediðini ifade ederek, Evliya Çelebi nin ö- lüm yýlý, ölüm nedeni ve mezarýnýn nerede olduðunun da meçhul olduðunu kaydetti. Bunun son derece ilginç bir durum olduðuna dikkati çeken Ýlber Ortaylý, kendisinde Evliye Çelebi nin, 1682 de Mýsýr da ölmüþ olabileceði þeklinde bilgiler olduðunu aktardý. Ortaylý, Evliya Çelebi nin bilmediðini anlamadýðýný yazmadýðýný, çok titiz bir insan olduðunu anlatarak, eserinde mutlaka abarttýðý yerlerin bulunabileceðini, ancak bunu, kasti olarak yapacak bir kiþi olmadýðýn belirtti. Evliya Çelebi nin, 1665 yýlýnda Batý dünyasýný tanýdýðýný ve yazdýðýný bunun, Batý nýn bir Türk ün gözüyle ilk deðerlendirilmesi olduðunu aktaran Ortaylý, Büyük seyyah Çelebi, ne halefi ne selefi olan bir Osmanlý dýr, gezi edebiyatýmýzýn bugüne kadar aþýlamayan çok önemli bir yazarýdýr diye konuþtu. Ýstanbul / aa SemavîdinlerinpeygamberiHz.Ýbrahim inizinde ÞANLIURFA DA yapýlacak Uluslararasý Halil Ýbrahim Buluþmalarý nda, Anadolu kültürünün tanýtýmý için yerel dokuya sahip çalýþmalarýn yaný sýra evrensel deðerlere vurgu yapan kültürel etkinliklere yer verileceði bildirildi. Valilik basýn bürosundan yapýlan açýklamada, 30 Eylül-2 Ekim 2011 de 5 incisi yapýlacak etkinliðin üç büyük semavî dinin peygamberlerinin atasý Hz. Ýbrahim Peygamber in doðduðu yer olan Þanlýurfa dan baþlayýp bütün dünyaya bulaþacak ve ülkeler arasýnda iyilik köprüleri kuracak, bütün insanlýðý buluþturacak iyilik hareketi olarak 5 yýl önce baþlatýldýðý hatýrlatýldý. Etkinliðin amacýnýn misafirperverlik, paylaþým, gönül geniþliði, yardýmseverlik, cömertlik, bereket olduðu belirtilen açýklamada, þöyle denildi: Etkinliðin amacý, insani hasletlerin ýþýðýnda, Hz. Ýbrahim in binlerce yýl öncesinden günümüze açtýðý yoldan giderek onun ayak izlerini takip etmektir. Uluslararasý Halil Ýbrahim Buluþmalarý kapsamýnda her yýl olduðu gibi bu yýl da konferans, konser, mehteran gösterisi, sanat sergisi, sýra gecesi, tirit ziyafeti, toplu sünnet þöleni, Altýn Sofra Ýyilik Ödülleri, turistik geziler ve benzeri etkinlikler düzenlenecektir. Etkinliklerde, projenin felsefesine uygun bir program içeriði hazýrlanmýþtýr. Uluslararasý Halil Ýbrahim Buluþmalarý nda önceki yýllardan edinilen deneyimler doðrultusunda Anadolu kültürünün tanýtýmý için yerel dokuya sahip çalýþmalarýn yaný sýra evrensel deðerlere vurgu yapan kültürel etkinliklere yer verilecektir. Bir baþka deyiþle projenin felsefi altyapýsýna uygun olarak kültür, deneyim ve bilgi a- lýþveriþine olanak saðlayacak çeþitlilikte bir program olmasýna özen gösterilmiþtir. Etkinliðin 30 Eylül Cuma günü Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü yakýnlarýndaki Harbi Umumi Þehitleri Abidesi önünden baþlayýp Hz. Ýbrahim Peygamber in makamýnda son bulacak Ýyiliðin Kalbine ürüyüþ le baþlayacaðý kaydedildi. Þanlýurfa / aa Evliya Çelebi kimdir? EVLÝA Çelebi, 25 Mart 1611 tarihinde, Ýstanbul, Unkapaný nda doðdu. Babasý, Kütahya asýllý saray kuyumcu baþýsý Derviþ Mehmed Zýllî Efendidir. Medrese öðrenimini istanbul da tamamlayan Evliya Çelebi, müzik ve yazý dersleri almýþ, hafýz olmuþ, þairliðe özenmiþ ve birçok el sanatlarýnda hüner kazanmýþtý. Arapça, Farsça ve Rumca bilirdi. Sesi de güzel olan Evliya Çelebi, 1630 da, bir Kadir Gecesi, Ayasofya Camii nde mukabele okurken, Sultan IV. Murat ýn, dikkatini çekmiþti. Maiyetiyle camiye gelen Sultan, sesine hayran kaldýðý bu genci sormuþ, hakkýnda bilgi almýþtý. Silâhtar Melek Ahmet Paþa nýn da aracýlýðýyla musahip olarak sarayda hizmete alýnmasýna irade buyrulmuþtur. O günden sonra dört yýl süreyle sarayda padiþah musahibi olarak kalmýþ, sonunda sipahiler zümresine katýlarak, 1640 yýlýnda meþhur seyahatlerine baþlamýþtý. Kendi i- fadesine göre, bir gece düþünde, Ahî Çelebi Camiine gitmiþtir. Burada Hazret-i Peygamberi sahabesiyle birlikte görmüþ, Peygambere hayran kalarak mübarek ellerini öpmüþ: (Þefaat a Resulûllah!.) diyeceði yerde, heyecandan dili dolaþmýþ: Seyahat a Resulûllah!. diyerek ondan seyahat dilemiþtir. Þefkatli ulu Peygamber, onun her iki dileðini de yerine getirmiþtir. Bu mutlu rüyadan sonra, gezilerine baþlayan Evliya Çelebi, önce Ýstanbul un bütün cami ve türbelerini, kahvehane ve divanlarýný dolaþmýþ, gördüklerini, öðrendiklerini bir bir defterine geçirmiþtir. Daha sonra Bursa ve Ýzmir'e gitmiþ, ardýndan Trabzon'a yolcu olmuþtur. Daha 19 yaþýndayken, Ýstanbul civarýnda, yürüyerek dolaþmadýk yer býrakmamýþtýr. Gezip gördüklerini, o tatlý sohbetinde anlatýrken, oturup bunlarý yazmak aklýna gelmiþ ve o günden sonra bütün hâtýralarýný kaleme almaya baþlamýþtýr. Ünlü Seyahatnamesi böylece doðmuþtur. Bu büyük eser, baþka milletlerin de dikkatini çekmiþ, üzerinde birçok incelemeler yapýlmýþ, 10 dan fazla yabancý dile çevrilmiþtir. Evliya Çelebi'nin ne zaman öldüðü, nerede gömülü olduðu belli deðildir. Araþtýrýcýlar onun 71 yaþlarýnda, 1682 yýllarýna doðru istanbul'da öldüðünü kaydederler. Evliya Çelebi nin dünyasý sergisi EDÝRNE DE Evliya Çelebi nin doðumunun 400. yýldönümü dolayýsýyla Evliya Çelebi nin gezdiði yerleri ve bu yerlerin ö- zelliklerini atlatan harita sergisi açýldý. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ýrfan Özcan, Devecihan Kültür Merkezi nde düzenlenen törende yaptýðý konuþmada, UNESCO nun Evliya Çelebi nin dünya kültür mirasýna katkýsýndan dolayý 2011 yýlýný Evliya Çelebi ýlý ilân etmesinin ardýndan Çelebi nin doðumunun 400. yýldönümünü çeþitli etkinliklerle kutladýklarýný söyledi. Açýlan serginin Evliya Çelebi ve muhteþem eserlerinin anlaþýlmasýna büyük katký saðlayacaðýný ifade eden Özcan, Tüm bu faaliyetlerin a- macý, öncelikle Evliya Çelebi ile ülkemiz adýna dünyada farkýndalýk oluþturmak onu ve büyük eserlerini genç nesillere tanýtmaktýr. Ayrýca seyahatnamenin ehemmiyetini ilim ve kültür dünyasýna bir kez daha hatýrlatmaktýr diye konuþtu. Çelebi nin gezdiði yerleri ve bu yerlerin özelliklerini tek tek belirten 27 haritanýn bulunduðu sergi, 30 Eylül Cuma gününe kadar gezilebilecek. Edirne / aa Dünyaca ünlü National Geographic kanalý Þanlýurfa daki Göbeklitepe kazý alanýnda bir belgesel için çekim gerçekleþtirdi. Dünyanýn en eski þehrinde kayýp medeniyeti çektiler ABD merkezli National Geographic kanalý Þanlýurfa daki Göbeklitepe kazý alanýnda Kayýp Medeniyet isimli belgeselin çekimlerini gerçekleþtirdi. Þanlýurfa Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Göbeklitepe nin Haziran 2010 da National Geographic dergisine kapak olmasýnýn ardýndan bu sefer de dünyaca ünlü National Geographic kanalý bölgede bir belgesel için çekim gerçekleþtirdi. Harran Üniversitesi Fen E- debiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü nden rd. Doç. Dr. Bahattin Çelik in danýþmanlýðýnda sürdürülen çekimlerde, Göbeklitepe Kazý Baþkaný Alman Arkelog Prof. Dr. Klaus Schmidt ile de röportaj yapýldý.kanalýn Türkiye rehberi Narin Kurumlu da söz konusu çekimler için Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba ile görüþerek çeþitli konularda destek istedi. Fakýbaba nýn ekibe yardým sunmalarý için görevlendirdiði basýn bürosu ekibi de baþta Göbeklitepe olmak üzere Balýklýgöl, Harran, Atatürk Barajý, Fýrat Nehri gibi önemli merkezlerde çekim yapmalarýna katký saðladý. National Geographic televizyonunun gerçekleþtirdiði çekimlerin Kayýp Medeniyet adý altýnda 2012 yýlýnda yayýnlanacaðý bildirildi. Þanlýurfa / aa BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Þýrnak'ýn bir ilçesi. - Anlam yükletilen þey, anlamlý iz. 2. Akdeniz'in bir kolu. - Latince tekrar anlamýna gelen ön ek. 3. Hangi þey anlamlý soru.- Tedirgin edecek denli birinin üstüne düþen, yapýþkan. - Ýçine alacaðý þeye oranla ölçüleri yetersiz olan. 4. Soda veya potas katýlmýþ silisli kumun ateþte eritilmesiyle yapýlan sert, saydam ve çabuk kýrýlýr cisim. - Eski dilde matematik. 5. Ýncirin döllenmesini saðlayan sinek. - Akarsuyun yüzmek için derinleþtirilmiþ yeri, su birikintisi. 6. Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçularý koruyacak biçimde yapýlmýþ zýrhlý kule. - Osmanlý Türkçe'sinde mektup. 7. Kölelik, tutsaklýk, esirlik. - Bir erkek adý. 8. Pastacý, terzi vb.nin kullandýðý diþli, küçük demir çark. - Çocuðu olan kadýn, ana, valide. 9. Afrika'da bir nehir.- Hindistan halkýndan veya bu halkýn soyundan olan kimse. 10. Lokomotif, vapur, fabrika vb.nin makinesini iþleten kimse. - Rusya'da bir nehir. UKARIDAN AÞAÐIA 1. Çok yakýn, sýký fýký, pek içten (arkadaþ) mânâsýnda deyim. 2. Düþüncenin tasarlayabileceði bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan. - Erkek ördek. 3. Zirkonyum elementinin simgesi. - BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Metal gibi parlak olan. 4. Roma þehtinin eski adý. - Karelere bölünmüþ, üstünde kareleri olan, damalý, satranç lý. 5. Binek hayvanlarýnýn sýrtýna konulan, oturmaya yarayan nesne. - Uygun bulmama, geri çevirme, kabul et- 2 A L A M Ü N Ý T A R Ý E 1 Þ E H A M E T M A D E N meme. 6. Bir iþ veya durumun sonu, sonuç.- Bir korkma 3 H A S A T Ý K A R A Ý B nidasý. 7. Herhangi bir konuda ileriyi düþünerek ölçülü 4 Ý M A L A T A R E M Z Ý davranma, sakýnma.- ere inen bulut. 8. Gümüþhane'nin bir ilçesi. - Nota'da sessizler. 9. Bir renk. - Ýnsan- 5 K A N A B A C A A Ý L 6 A N E B E L U F Ý T N E larýn maddeye dayanan gereksinimlerini karþýlamak için yapýlan, öðrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalýk 7 T B F A K A M A Z Ý S Ý gerektiren iþ. 10. Tasarým. 11. Ayýn hilal durumu, yeni 8 D A E N E D A Z A K Ý T ay. - Köpek yavrusu. 12. Eski, sözlü geleneði koruyan 9 E T Ü D E S U A L A M A öykülere verilen ad. 10 M O T O R Ý N N E B A T

11 EKONOMÝ 11 HABERLER Japonya Maliye Bakaný Jun Azumi Ja pon ya dan u na nis tan a yar dým et me sin ya li gel di JA PON A Ma li ye Ba ka ný Jun A zu mi, u na nis - tan ýn kur ta rýl ma sý na yar dým et me de kü re sel bir pla nýn par ça sý ol ma yý dü þü ne bi le cek le ri ni söy le - di. Ma li ye Ba ka ný A zu mi yap tý ðý a çýk la ma da, Av ro Böl ge si ül ke le ri nin kü re sel kay gý la rý ha fif le te cek man týk lý bir plan bul ma la rý ge rek ti ði ni be lirt ti. ABD li ya tý rým ban ka sý Leh man Brot hers kri zi nin bir þir ke tin kur ta rýl ma sýy la, an cak þim di ki so ru nun bir ül ke nin bor cuy la il gi si bu lun ma sý yü zün den bir ba ký ma du ru mun çok cid di ol du ðu nu vur gu la yan A zu mi, Sað lam bir yön te me da ya lý, ka bul e di le bi - lir mik tar da bir pa ra yý kap sa yan, dün ya ya ve kü re - sel pi ya sa la ra u na nis tan ýn kur ta rýl ma sý ko nu sun - da gü ven lik duy gu su sað la ya bi len bir an laþ ma o - lur sa, Ja pon ya nýn yü kün bir kýs mý ný pay laþ ma o la - sý lý ðý ný gö zar dý et mem de di. Pi ya sa uz man la rý Ja - pon ya nýn u na nis tan ýn kur ta rýl ma sý yü kü nü pay - laþ ma dü þün ce si nin Av ro Böl ge si nde is tik ra rýn sað lan ma sý ný is te me si ger çe ðin den kay nak lan dý ðý - ný söy lü yor lar. Av ru pa Ja pon ya nýn ih ra ca týn da ö - nem li yer tut tu ðu i çin, böl ge de borç kri zi ne çö züm bu lu na ma ma sý nýn Ja pon mal la rý na o lan ta le bin düþ me sin den ve Ja pon ya nýn bü yü me si nin za rar gör me sin den en di þe e di li yor. Tok yo/a a* A da la rý Sa ta rýz di ye he ves len me sin ler FÝA PI ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Fik ret Ý nan, u nan a da la rý nýn sa tý þýy la il gi li, u nan lý lar hiç bo - þu na A da la rý Sa ta rýz di ye he ves len me sin. Bu a da - la ra ya tý rým ya pý la bil me si müm kün de ðil. Ay rý ca bü rok ra si a çý sýn dan u na nis tan Tür ki ye ye gö re çok da ha han tal ve pro se dü rü a þa bil mek çok da ha zor de di. Sa tý þa çý kan u nan a da la rý na ta lip ol du - ðu nun ha týr la tan Ý nan, u nan a da la rýy la il gi li tek lif gel di ðin de a da la rýn fi yat la rý nýn ken di le ri ne kýþ kýr tý - cý gel di ði ni, an cak gez di ðin de sa tý lýk o lan tüm u - nan a da la rý nýn ta ma mý nýn de ni zin or ta sýn da a de ta taþ yý ðý ný ol du ðu nu gör dü ðü nü kay det ti. O ra yý ba na be da va ver se ler ü ze ri ne i ma lat ya pý la bi le cek du rum da de ðil. u nan lý la rýn a da lar dan her han gi bir bek len ti i çi ne gir me si ba na gö re im kan sýz. u - nan lý lar hiç bo þu na u mut la nýp da biz a da la rý sa ta - rýz, bu ra dan pa ra ge lir di ye he ves len me sin. Bu a - da la ra ya tý rým ya pý la bil me si müm kün de ðil. Ý þin de tay la rý na gir dik çe prob lem le ri gör dük. Tür ki - ye de ki bü rok ra si den þi ka yet e di yo ruz ya Tür ki ye bü rok ra si de u na nis tan a gö re 10 kat ön de. u na - nis tan Tür ki ye ye gö re çok da ha han tal ve pro se - dür le ri a þa bil mek çok da ha zor de di. Son gün ler - de sek tö rün gün de mi ne o tu ran ya ban cý la ra ko nut sa tý þý nýn ko lay laþ tý rýl ma sý na i liþ kin ha ber le rin ha - týr la týl ma sý ü ze ri ne de Ý nan, ya ban cý la ra gay ri men - kul sa tý þý nýn ol maz sa ol maz ha le gel di ði ni, i çe ri de pi ya sa nýn da ral dý ðý ný be lirt ti. Ýs tan bul/a a Ku ru ye mi þi bu se ne pa ha lý tü ke te ce ðiz AN TEP fýs tý ðý, fýn dýk, çe rez lik ka bak çe kir de ði ve no hut re kol te le ri nin u zun yýl lar or ta la ma sý nýn al tý na düþ me si nin, ku ru ye miþ fi yat la rýn da cid di ar týþ la ra ne den ol du ðu bil di ril di. Tüm Ku ru e - miþ Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜK SÝ AD) Ge nel Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ka ra pý nar, Tür ki - ye de yýl lýk 100 bin ton ci va rýn da ku ru ye miþ tü - ke til di ði ni, tü ke ti min çok ö nem li kýs mý ný ay çe - kir de ði nin o luþ tur du ðu nu söy le di. Tür ki ye de ki - þi ba þý na ku ru ye miþ tü ke ti mi nin yýl lýk 3 ki log ra - mý bul du ðu nu i fa de e den Ka ra pý nar, ay çe kir de - ði nin ya ný sý ra leb le bi, An tep fýs tý ðý, fýn dýk ve ka - bak çe kir de ði nin de ö nem li ye re sa hip ol du ðu nu bil dir di. Ka ra pý nar, bu yýl ik lim ko þul la rý ve ba zý ü rün ler de e kim a lan la rý nýn da ral ma sý ne de niy le baþ ta no hut ol mak ü ze re, An tep fýs tý ðý, fýn dýk ve ka bak çe kir de ði re kol te sin de cid dî dü þüþ ler ya - þan dý ðý ný be lirt ti. Ka ra pý nar, Fi ya týn ar tý þý bü - tün ü rün ler de sa tý þý o lum suz et ki le di. ük sek fi - yat ne de niy le sa týþ lar da yüz de 50 le re va ran dü - þüþ ler ya þý yo ruz di ye ko nuþ tu.ka ra pý nar, ö zel - lik le An tep fýs tý ðý, fýn dýk, leb le bi ve çe rez lik ka - bak çe kir de ðin de fi yat ar týþ la rý nýn de vam e de bi - le ce ði ni söz le ri ne ek le di. Kon ya / a a 34 UH /1-2, 34 UH /1 ukarýda plakalarý verilmiþ araçlarýmýzýn belirtilen dönemlerine ait MTV dekontlarý kaybolmuþ olup hükümsüzdür. Beyaz Filo Oto Kiralama A.Þ. SA TI LIK O TO Has ta lýk ne de niy le 1989 Mo del sa tý lýk Do ðan. LGP li (ruh sa ta iþ li) 4 las tik sý fýr, çe lik jant, de ri dö þe me, a - larm, fü me ren gi. O to ma tik a raç i le ta kas o lur. Tel: 0 (536) DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 27 ELÜL A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8440 ÖN CE KÝ GÜN 1,8390 S E R B E S T P Ý A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,5020 ÖN CE KÝ GÜN 2, DÜN 98,60 ÖN CE KÝ GÜN 98,60 4 ki þi lik a i le nin aç lýk sý ný rý 902 TL Ki ra lýk ka sa la rda talep ar tý þý var TÜRK-ÝÞ, ey lül a yýn da 4 ki þi lik a i le nin aç lýk sý - ný rý ný 902 li ra 41 ku ruþ, yok sul luk sý ný rý ný da 2 bin 939 li ra 45 ku ruþ he sap la dý. Kon fe de ras - yon dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ra ma zan dö ne min de er te le nen zam la rýn bir bir uy gu - lan ma ya baþ la ma sýy la a i le büt çe sin de sar sýl ma ya þan dý ðý i le ri sü rül dü. Türk-Ýþ ta ra fýn dan ça lý - þan la rýn ge çim ko þul la rý ný or ta ya koy mak a ma - cýy la 24 yýl dan bu ya na her ay dü zen li o la rak ya pý lan Aç lýk ve ok sul luk Sý ný rý A raþ týr ma - sý nýn ey lül so nuç la rý na gö re 4 ki þi lik bir a i le nin mut fak enf las yo nun da ki bir ay lýk ar tý þýn yüz de DÜN 669,75 ÖN CE KÝ GÜN 664,75 Kom þu da kriz ça lý þa ný vur du U NA NÝS TAN Ý DA RÝ RE FORM LAR BA KA NI REP PAS, DEV LE TÝN A PI SI LA ÝL GÝ LÝ RE FORM LAR ÇER ÇE VE SÝN DE ON BÝN LER CE ME MU RUN ÝÞ E DE ÐÝ NE A LI NA CAK LA RI NI A ÇIK LA DI. U NA NÝS TAN Ý da ri Re form lar Ba - ka ný Di mit ris Rep pas, hü kü me tin dev le tin ya pý sýn da ö nem li de ði þik - lik ler yap ma ha zýr lý ðý i çe ri sin de bu - lun du ðu nu be lir te rek, ka mu ku ru - luþ la rýn da on bin ler ce is tih da mýn ip tal e di le ce ði ni ve 30 bin ça lý þa nýn iþ ye de ði ne a lý na ca ðý ný a çýk la dý. Rep pas ba sý na yap tý ðý a çýk la ma da, ni hai a ma cýn, ba kan lýk la rýn ka rar yet ki le ri ni mu ha fa za e de rek, yü rüt - me yet ki le ri ni a þa ma lý o la rak a - dem-i mer ke zi yet çi i da re ye, ya da TÜR KÝ E NEÞRÝAT KO MÝS ON TOP LAN TI SI NA DÂ VET Tür ki ye Neþriyat Ko mis yon Top lan tý sý a þa ðý da be lir ti len er ve Ad res te ya pý la cak týr. Ta rih : 01/10/2011 Cu mar te si Sa at : 16:00-18:00 er : Emet Termal Resort Otel / Emet - KÜTAHA Ýrtibat : (0532) ,34 o la rak he sap lan dý ðý, yýl lýk ar tý þýn i se yüz de 7,11 o la rak ger çek leþ ti ði be lir til di. A çýk la ma da, 2011 Ey lül a yý so nuç la rý na gö re, 4 ki þi lik bir a i le nin sað lýk lý, den ge li ve ye ter li bes le ne bil me si i çin ya pýl ma sý ge re - ken gý da har ca ma sý tu ta rý nýn (aç lýk sý ný rý) 902 li ra 41 ku ruþ, gý da har ca ma sý i le bir lik te gi yim, ko nut (ki ra, e lek trik, su, ya kýt), u la - þým, e ði tim, sað lýk ve ben ze ri ih ti yaç lar i çin ya pýl ma sý zo run lu di ðer har ca ma la rýn top - lam tu ta rý nýn (yok sul luk sý ný rý) 2 bin 939 li - ra 45 ku ruþ ol du ðu kay de dil di. An ka ra/a a ye rel yö ne ti me ak ta rýl ma sý ol du ðu - nu be lir te rek, bu ko nu da ki ça lýþ - ma la rýn ta mam lan ma a þa ma sý na gel di ði ni bil dir di. a pýl ma sý plan la nan de ði þik lik - ler çer çe ve sin de, dev let da i re le - rin de, ya da ka mu ku ru luþ la rýn da ça lý þan 30 bin ki þi nin iþ ye de ði ne a lý na ca ðý ný a çýk la yan Rep pas, bun la ra AB des tek prog ram la rý çer çe ve sin de ye ni is tih dam a lan - la rý mey da na ge tir mek i çin a raþ - týr ma ya pýl dý ðý ný be lirt ti. u nan hü kü me ti, ma li kriz le mü ca de le te me lin de, ta sar ruf a - ma cýy la ka mu ku ru luþ la rýn da ki ye ni den ya pý lan ma çer çe ve sin de, dev let me mur la rý nýn sa yý sý ný a zal - týp ma aþ lar da ö nem li ke sin ti ler ya pa rak, har ca ma la rý 6,3 mil yar av ro a zalt ma yý plan lý yor. u na nis tan ýn, ma li des tek kar þý - lý ðýn da Av ru pa Bir li ði (AB), U lus la - ra ra sý Pa ra Fo nu (IMF) ve Av ru pa Mer kez Ban ka sý (ECB) i le im za la - dý ðý Me mo ran dum da, SON dö nem de al týn fi yat la rýn da ya þa nan ha re - ket li lik, va tan da þý al týn al ma ya yö nel tir ken, ban - ka lar da ki ki ra lýk ka sa la ra da rað be ti ar týr dý. Tür ki ye de yas týk al tý kav ra mý ye ri ni ban ka - lar da ki ki ra lýk ka sa la ra bý rak ma ya baþ la dý. Hýr - sýz lýk ve ya kap kaç o lay la rýn dan çe ki nen va tan - daþ lar, kýy met li eþ ya la rý ný ev de bu lun dur mak ye ri ne ban ka lar da ki ki ra lýk ka sa lar da mu ha fa za e di yor lar. Çe þit li ban ka yet ki li le rin den al dý ðý bil - gi ye gö re, ki ra lýk ka sa kul la ný mý son yýl lar da art - ma ya baþ la dý. Ban ka lar da ki ki ra lýk ka sa la rý da ha çok ka dýn lar ter cih e di yor. Komþumuz unanistan'da yaþanan dýþ borç krizi, ülke halkýnda memnuniyetsizliðe sebep oluyor. apýlan grevler ve protesto gösterileri ülkeyi sarsýyor. Es naf ve sa nat kâr harç lýk la rý bek li yor A NA DO LU Ü ni ver si te si (A Ü) ve Es ki - þe hir Os man ga zi Ü ni ver si te si (E SO - GÜ) i le A Ü A çý köð re tim Fa kül te le - rin de öð re nim gö ren yak la þýk 100 bin öð ren ci nin ba rýn dý ðý ný Es ki þe hir de es naf ve sa nat kâr lar kent e ko no mi si - nin can lan ma sý i çin harç lýk la rý bek - li yor. Es ki þe hir Es naf ve Sa nat kâr lar O da la rý Bir li ði Baþ ka ný (E E SOB) Ek - rem Bir sen yap tý ðý a çýk la ma da, Es ki - þe hir in i ki dev let ü ni ver si te siy le ö - nem li bir öð ren ci ken ti ol du ðu nu kay det ti. A Ü A çý köð re tim Fa kül te le - rin de öð re nim gör mek i çin de ö nem li sa yý da öð ren ci nin kent dý þýn dan Es ki - þe hir e gel di ði ni an la tan Bir sen, kent te ba rý nan öð ren ci ve öð ren ci ve li le ri nin ö nem li bir e ko no mik kay nak o luþ tur - yýl la rý a ra sýn da me mur ve e mek li ma aþ la rý na ya pý lan har ca ma la rýn 6,3 mil yar av ro tu ta rýn da a zal týl ma - sý ön gö rü lü yor. u nan ba sý nýn da çý kan ha ber le re gö re, bu a ma ca yö ne lik ye ni ha zýr la - nan ya sal dü zen le me, 2011 yý lýn dan i ti ba ren dev let me mur la rý na ve ri len ek ö de me ler de, bö lüm mü dür le ri ve da i re a mir le ri ne ya pý lan ma kam ö - de me le ri nin dý þýn da, ke sin ti ler ya pý - la rak, e þit ma aþ sis te mi uy gu lan ma - sý ný ön gö rü yor. A ti na /a a du ðu nu bil dir di. Bir sen, þöy le ko nuþ - tu: Öð ren ci ler, mem le ket le ri ne dön - dü ðün de es naf ve sa nat kâr la rý mý zýn iþ le ri a de ta dur ma nok ta sý na ge li yor. Lo kan ta, kah ve ha ne, pas ta ha ne, ka fe - ter ya, bak kal ve mar ket, ma nav ve semt pa zar la rý gi bi yer ler öð ren ci nin uð rak nok ta la rý. Bu ra da a lýþ ve riþ ya - pa rak ken di im kân la rýy la ge çi mi ni te - min et me ye ça lý þan öð ren ci ler, es naf ve sa nat kâr lar i çin e ko no mik bir kay - na ðý o luþ tu ru yor. Giy si, eð len ce sek - tö rü nü de kat tý ðý nýz da in san un su ru - nun her tür lü ih ti ya cý nýn kar þý lan dý ðý Es ki þe hir de öð ren ci ler ti ca ret ha ya tý i çin bü yük po tan si yel teþ kil e di yor. Bu po tan si ye li ve li ni me ti miz o la rak ka - bul e di yo ruz. Es ki þe hir / a a GEÇMÝÞ OLSUN Deðerli kardeþimiz Adem Cýlýz'ýn muhtereme eþi Sahure Cýlýz ve kayýnbabasý muhterem aþar Sine'nin ayný hastanede baþarýlý bir ameliyat geçirdikleri öðrendik. Her ikisinede geçmiþ olsun der Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Suluova, Merzifon, Amasya eni Asya Okuyucularý Ka sa lar, da ha çok ni þan, sün net ve dü ðün tö - ren le rin den son ra ziy net eþ ya la rý nýn mu ha fa za e dil me si i çin ki ra la ný yor. Ban ka la rýn ki ra lýk ka - sa la rý bü yük, or ta ve kü çük ol mak ü ze re üç bo - yut ta hiz me te su nu lu yor. Ka sa la rýn, yýl lýk ki ra - la ma üc ret le ri nin ya ný sý ra bir de yýl lýk de po zi to üc ret le ri bu lu nu yor. Ka sa ve de po zi to üc ret le ri ban ka dan ban ka ya de ði þi yor. Tür ki ye de ban - ka lar da ki ki ra lýk ka sa üc ret le ri, yýl lýk 150 li ra dan baþ lý yor, 450 li ra ya ka dar çý ký yor. Ka sa ki ra la - mak i çin ban ka da va de siz he sap aç týr mak ye - ter li o lu yor. An ka ra / a a ÝÞ EDEÐÝ KAVRAMI Bu çer çe ve de ha zýr la nan ye ni üc ret çi zel ge si ne gö re, u na - nis tan da yak la þýk 300 bin dev let me mu run dan 180 bi ni iþ ye de ði ne a lý na rak, ilk a þa - ma da bun lar dan 14 bi ni iþ ten çý ka rý la cak. Di ðer le ri i se 12 ay sü rey le her han gi bir ek ö de me ol ma dan sa de ce maþ la rý nýn yüz de 60 ý ný a la rak baþ ka yer - ler de is tih dam e dil me le ri i çin de ðer len dir me ye ta bi tu tu la - cak. Dev let Ýs tih dam Ku ru lu ta ra fýn dan o lum suz yön de de - ðer len di ri len le rin me mur luk sta tü sü ne son ve ri le cek. u - na nis tan da bu gün ye ni i þe baþ la yan me mur lar 711, es ki - ler i se av ro ma aþ a lý yor. An cak bu ra kam lar, ek ö de - me ler le bir lik te (i þe u yum sað - la ma pri mi, ça lýþ tý ðý bö lüm, a i - le vi du ru mu, ço cuk sa yý sý, per for mans, teþ vik prim le ri vs.) yüz de 60 o ra ný na ka dar ar ta bi li yor. Ba zý ö zel da i re ler - de yüz de 60 ýn da ü ze ri ne çý ký - yor. e ni dü zen le me ye gö re, ye ni i þe baþ la yan me mur lar 800 Av ro i le i þe baþ la ya cak. Es ki me mur la rýn ma a þý i se Av ro o la cak, an cak baþ - ka ek ö de me ol ma ya cak. Me - mur la ra ve ri len yak la þýk 100 çe þit ek ö de me ler ip tal e di le - rek, sa de ce per for mans ve teþ - vik prim le ri ka la cak. Kur ban lýk lar sa tý þa ha zýr AK LA ÞAN Kur ban Bay ra mý ön ce sin de ha zýr lýk la rý ný ta mam la yan hay van ye tiþ - ti ri ci le ri, a lý cý bek li yor. Hay van ye tiþ ti ri - ci le ri, ken di le ri i çin en ö nem li sa týþ dö - ne mi o lan Kur ban Bay ra mý ný dört göz - le bek li yor. Bay ra ma ha zýr lýk ya pan köy - lü ler ve hay van ye tiþ ti ri ci le ri, kur ban lýk - la rý top tan ve ya pe ra ken de o la rak sa tý - yor. Ça nak ka le nin Sa rý ca e li kö yün de ki be si çift li ðin de hay van ye tiþ ti ren Na hit Kurt, yap tý ðý a çýk la ma da, çift lik te yak la - þýk 60 a det kur ban lýk bü yük baþ hay va - nýn bu lun du ðu nu söy le di. Bu hay van lar dan bir kýs mý nýn sa týl dý ðý - ný, di ðer le ri nin de a lý cý bek le di ði ni di le ge - ti ren Kurt, ge çen yýl sa týþ la rýn ol duk ça i yi ol du ðu nu, fi yat la rýn bu yýl da de ðiþ me di - ði ni be lir te rek, Fi yat lar 3 bin 500 li ra dan baþ lý yor ve 12 bin li ra ya ka dar çý ký yor. 300 ki lo luk bir hay van dan, or ta la ma 150 ki lo et çý ký yor. 3 bin 500 li ra lýk bir hay va na en faz la 7 ki þi or tak o la bi li yor. Bu þe kil de he - sap la dý ðý nýz za man da ki þi ba þý na 500 li ra dü þü yor de di. Ça nak ka le / a a

12 12 ÝLAN TOPLANTIA DÂVET eni Asya Medya Grup Siyasî Komisyonu Toplantýsý aþaðýda belirtilen yer ve zamanda yapýlacaktýr. Tüm üyelerimizin katýlýmýný önemle istirham ederiz. Tarih : 8 Ekim 2011 Cumartesi Saat : 11:00 er : Abdülkadir Özkan Vakfý Toplantý Salonu/Ankara Dosya No: 2010/6085 Talimat Örnek No. 27 Borçlu'ya ait ve bir borçtan dolayý ipotekli/hacizli bulunan ve aþaðýda tapu kaydý, kýymeti, satýþ gün ve saati ve önemli özellikleri ile satýþ þartlarý belirtilen; 1- Ýstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Taþdelen Mah. Ýnönü Cad. üzerinde kain 353 ada, 14 kapý no'lu betonarme karkas apartmanda B Blok 1.bodrum katta (2)no'lu4 7/8119 arsa paylý dairenin tamamý, 2- Ýstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Taþdelen Mah. Ýnönü Cad. üzerinde kain 353 ada, 14 kapý no'lu betonarme karkas apartmanda B Blok 1.bodrum katta (4) no'lu 47/8119 arsa paylý dairenin tamamý, 3- Ýstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Taþdelen Mah. Ýnönü Cad. üzerinde kain 353 ada, 14 kapý no'lu betonarme karkas apartmanda B Blok zemin katta (8) no'lu 55/8119 arsa paylý dairenin tamamý, 4- Ýstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Taþdelen Mah. Ýnönü Cad. üzerinde kain 353 ada, 14 kapý no'lu betonarme karkas apartmanda B Blok 4. katta (22) no'lu 55/8119 arsa paylý dairenin tamamý, 5- Ýstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Taþdelen Mah. Ýnönü Cad. üzerinde kain 353 ada, 14 kapý no'lu betonarme karkas apartmanda B Blok 7. katta (36) no'lu 62/8119 arsa paylý dairenin tamamý, 6- Ýstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Taþdelen Mah. Ýnönü Cad. üzerinde kain 353 ada, 14 kapý noiu betonarme karkas apartmanda C Blok 1.bodrum katta (2) no'lu 47/8119 arsa paylý dairenin tamamý, 7- Ýstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Taþdelen Mah. Ýnönü Cad. üzerinde kain 353 ada, 14 parsel sayýlý 5.836,83 m 2 miktarlý kat irtifaklý. arsa üzerinde inþa edilmiþ olan 22 sokak kapý noiu betonarme karkas apartmanda C Blok 3. katta (20) noiu 55/8119 arsa paylý dairenin tamamý, 8- Ýstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Taþdelen Mah. Ýnönü Cad. üzerinde kain 353 ada, 14 kapý noiu betonarme karkas apartmanda D Blok 1.bodrum katta (4) no'lu 47/8119 arsa paylý dairenin tamamý, 9- Ýstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Taþdelen Mah. Ýnönü Cad. üzerinde kain 353 ada, 14 kapý noiu betonarme karkas apartmanda D Blok zemin katta (8) noiu 55/8119 arsa paylý dairenin tamamý, 10- Ýstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Taþdelen Mah. Ýnönü Cad. üzerinde kain 353 ada, 14 kapý noiu betonarme karkas apartmanda C Blok 3. katta (20) no'lu 55/8119 arsa paylý dairenin tamamý, Ümraniye 1. Ýcra Müdürlüðü kaleminde açýk artýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir. 1- ÝÝK MD. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ; Adresleri tapuda kayýtlý olmayan (Mübrez tapu kaydýnda belirtilen) alakadarlara takip borçlularýna gönderilen tebligatlarýn teblið imkansýzlýðý halinde iþbu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 2- ÝMAR DURUMU: Çekmeköy Belediye Baþkanlýðý'nýn tarih ve sayýlý yazýsýnda Ýstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Taþdelen Mah. 353 ada, 14 parsel sayýlý yer T.TÝi 1/1000 ölçekli Taþdelen uygulama imar planýna göre; E=1.20, Hmax:Serbest irtifalý konut alanýnda kaldýðý belirtilmektedir. 3- TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satýþa konu taþýnmazlar: Tespit tarihinde taþmmaz mahallinde yapýlan incelemede edinilen bilgi ve gözlemler neticesinde; Site içinde bulunan B-C-D-Blok isim li bi na lar Bod rum+ze min+8 nor mal kat tan i ba ret 10 kat lý bah çe li be to nar me kar kas blok a part man lar o lup dýþ cep he le ri ý sý i - zo las yon lu kap la ma lý bo ya ma lý, ü ze ri ça tý üs tü PVC kap lý dýr. Bi na la ra bah çe i çin den ze - min kat tan de mir doð ra ma lý ve ca me kan lý ka pý lar dan gi ril mek te o lup kat lar a ra sý gra nit ba sa mak lý ve a lü min yum kor ku luk lu mer di ven le ri i le bi na i çin den yan gýn mer di ven le ri var dýr. Bi na la rýn bod rum kat la rýn da sý ðý nak, ze min ve nor mal kat la rýn da dör der da i re o - lup son kat da i re le ri ça tý a ra sý na dub leks da i re ler dir. Bi na lar da e lek trik, su, do ðal gaz gi - ri þi ve çift a san sör teþ ki la tý mev cut tur. Par sel et ra fý kar gir du var ü ze ri de mir par mak lýk i le mu ha fa za lý dýr. B Blok 2-4, C Blok 2. D Blok 4 no'lu ta þýn maz lar i çin: Ay ný ö zel lik te ki ze min kat da i - re le rin de gi riþ ho lü, ko ri dor, mut fak, ban yo, WC, sa lon ve i ki o da mev cut o lup 90m 2 mik - tar lý dýr. Gi riþ ho lü, ko ri dor ve mut fak ze min le ri se ra mik, du var la rý bo ya lý, ta van lar kar - ton pi yer li o lup ü ze ri la mi nant kap lý mut fak tez ga hý ve mut fak do lap la rý var dýr.ban yo i le WC ze min le ri se ra mik, du var la rý fa yans la kap lý o lup ban yo lar da kü vet, klo zet ve la va bo, WCÝ er de klo zet ve la va bo var dýr. Sa lon ve o da la rýn ze min le ri la mi nant par ke, du var lar bo ya lý, ta van la rý kar ton pi yer li dir.da i re le rin ka pý la rý a me ri kan ka pý, cüm le gi riþ ka pý la rý çe lik ka pý, pen ce re ler PVC doð ra ma lý çift kat ý sý cam lý dýr. Sa lon ve o da ön le rin de ze min - le ri se ra mik kap lý, et ra fý a lü min yum kor ku luk lu bah çe bal kon la rý var dýr. Da i re ler de e lek - trik, su ve ka lo ri fer te si sa tý mev cut tur. B Blok 8-22, C Blok 20. D Blok 8-18 no'lu ta þýn maz lar i çin; Ay ný ö zel lik te ki nor mal kat da i re le rin de gi riþ ho lü, ko ri dor, mut fak, ban yo, WC, sa lon ve bi ri ban yo lu üç o da mev cut o lup 110 m2 mik tar lý dýr. Gi riþ ho lü, ko ri dor ve mut fak ze min le ri se ra mik, du var - la rý bo ya lý, ta van la rý kar ton pi yer li o lup ü ze ri gra nit kap lý mut fak tez ga hý ve mut fak do la - bý var dýr. Ban yo i le WC ze min le ri se ra mik, du var la rý fa yans la kap lý o lup nor mal ban yo lar - da kü vet, klo zet ve la va bo ya tak o da sýn da du þa ka bin, WC' ler de klo zet ve la va bo var dýr. Sa lon ve o da la rýn ze min le ri la mi nant par ke, du var lar bo ya lý,ta van la rý kar ton pi yer li dir. Da i re le rin ka pý la rý a me ri kan ka pý, cüm le gi riþ ka pý la rý çe lik ka pý, pen ce re ler PVC doð ra - ma lý dýr. Sa lon ve mut fak ön le rin de or tak kul la ným lý, o da ön le rin de ze min le ri se ra mik kap lý, et ra fý cam kor ku luk lu bal kon la rý i le ay rý ca yan gýn mer di ve ni ne ir ti bat lý et ra fý a lü - min yum kor ku luk lu bal ko nu var dýr. Da i re ler de e lek trik, su ve ka lo ri fer te si sa tý mev cut tur. B Blok 36 no lu ta þýn maz i çin: Ay ný ö zel lik te ki dub leks da i re le rin nor mal kat la rýn da gi - riþ ho lü, ko ri dor, mut fak, ban yo, WC, sa lon, bi ri ban yo lu i ki o da ve ça tý a ra sýn da hol, ban yo ve i ki o da mev cut o lup ta ma mý 145m 2 mik tar lý dýr. Nor mal ka týn gi riþ ho lü ö nün - den mer mer ba sa mak lý mer di ven i le ça tý a ra sý na ir ti bat lý dýr. Gi riþ ho lü, ko ri dor ve mut - fak ze min le ri se ra mik, du var la rý bo ya lý, ta van la rý kar to ri pi yer li o lup ü ze ri gra nit kap lý mut fak tez ga hý ve mut fak do lap la rý var dýr.ban yo i le WC ze min le ri se ra mik, du var la rý fa - yans la kap lý o lup nor mal ban yo lar da kü vet, klo zet ve la va bo, ya tak o da sýn da du þa ka - bin, WC'ler de klo zet ve la va bo var dýr. Sa lon ve o da la rýn ze min le ri la mi nant par ke, du var - lar bo ya lý, ta van la rý kar ton pi yer li dir. Da i re le rin ka pý la rý a me ri kan ka pý, cüm le gi riþ ka pý la - rý çe lik ka pý, pen ce re ler PVC doð ra ma lý dýr. Sa lon ve mut fak ön le rin de or tak kul la ným lý, o - da ön le rin de ze min le ri se ra mik kap lý, et ra fý cam kor ku luk lu bal kon la rý i le ay rý ca yan gýn mer di ve ni ne ir ti bat lý et ra fý a lü min yum kor ku luk lu bal ko nu ve ça tý a ra sý o da ön le rin de ze min le ri se ra mik kap lý, et ra fý du var kor ku luk lu te ras bal kon la rý var dýr. Da i re ler de e lek - trik, su ve ka lo ri fer te si sa tý mev cut tur. 4- TAKDÝR OLUNAN KIMETÝ: B blok 2 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(üz onbeþ bin TL.) B blok 4 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(üz onbeþ bin TL.) B blok 8 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(üz elli bin TL.) B blok 22 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(üz yetmiþ bin TL.) B blok 36 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(Ýkiyüz otuzbeþ bin TL.) C blok 2 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(üz onbeþ bin TL.) C blok 20 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(üz yetmiþ bin TL.) D blok 4 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(üz onbeþ bin TL.) D blok 8 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(üz elli bin TL.) D blok 18 nolu baðýmsýz bölümün tamamý TL.(üz yetmiþ bin TL.) Kýymet takdir edilmiþtir. 5- SATIÞ ÞARTLARI: ukarda açýk tapu kaydý, imar ve halihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazýn; 1.Satýþý; 25/11/2011 günü, B Blok 2 nolu baðýmsýz bölüm 14:00-14:10 arasýnda, B Blok 4 nolu baðýmsýz bölüm 14:15-14:25 arasýnda, B Blok 8 nolu baðýmsýz bölüm 14:30-14:40 arasýnda, B Blok 22 nolu baðýmsýz bölüm 14:45-14:55 arasýnda, B Blok 36 nolu baðýmsýz bölüm 15:00-15:10 arasýnda, C Blok 2 nolu baðýmsýz bölüm 15:15-15:25 arasýnda, C Blok 20 nolu baðýmsýz bölüm 15:30-15:40 arasýnda, D Blok 4 nolu baðýmsýz bölüm 15:45-15:55 arasýnda, D Blok 8 nolu baðýmsýz bölüm 16:00-16:10 arasýnda, D Blok 18 nolu baðýmsýz bölüm 16:20-16:30 sa at le ri a ra sýn da Üm ra ni ye 1. Ýc ra Mü dür lü ðü'nde a çýk ar týr ma su re - tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ni ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la, 2. Sa týþ; 05/12/2011 gü nü, ay ný sa at ler de ve ay ný yer de i kin ci a çýk ar týr ma ya çý ka rý la - cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah - hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i - ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. a- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn, (mu ham men be - de lin % 20'siy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (na kit) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz, ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. a - ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 805 sa yý lý Ka nun'un 1. mad de si ne gö re "dö viz" te mi nat o la rak ka bul e dil mez. b- Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin den 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ te ri sý - fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý i le) sa týþ be - de li nak ten ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr (md. 134/4).Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le Kat ma De ðer Ver gi si (150 m 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la, bi na, han, o tel ve ar sa lar da..% 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di lir), tah li ye ve tes lim gi der le ri ön ce lik le müþ te ri ta ra fýn da ö de nir. Bi rik miþ em lak ver gi si, tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþ te ri ye i a de e di lir. c- Ý ha le ye iþ ti rak e den le rin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat la - rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði. Sa tý la cak ta þýn ma zýn Ta pu kay dýn - da var sa; ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (MK. md. 684, 862), ta þýn ma zýn ek len ti le - ri nin (M. Md. 686, 862), hu ku ki se me re le ri nin (MK. md. 879), Ta þýn ma zýn bir leþ ti ril me - si du ru mu nun (MK. Md. 859), Ý ÝK md. gö re Ta þýn maz mü kel le fi yet le ri nin (Ýn ti fa hak ký MK. m. 794, o tur ma hak ký MK. m. 823, üst hak ký MK. m. 834, kay nak hak ký MK. m. 837, Ýr ti fak hak la rý MK. m. 838, Kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK. m. 507)... mü kel le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka bul e di lir. d- Uy gu la ma da re hin be de li nin ö den me sin de ve a la ca ða mah su ben sa týþ ta Ý ÝK. 140, 151, 268. md. em re di ci hük mü ne rað men sý ra cet ve li dü zen len me mek te ol du ðun dan; Ta þýn maz ü ze rin de ha ciz, i po tek, sa týþ va a di ve sa ir hak la rý o lan il gi li le rin i ha le yi ta kip e - de rek sa týþ ta ri hin den i ti ba ren ye di gün i çin de Ý ÝK. Md. 100,151 ve 268, 4792 sa yý lý S.S. Ku ru mu K Md. 21, 1479 sa yý lý Bað Kur K. a sa sý md. 17, 3065 sa yý lý Kat ma D.V. Ka nu nun 55, Am me A la ca ðý nýn Tah si li Hak kýn da ki Ka nu nu md 21, MK.766, 789,777/2, 796/1 Ý ÝK 83/c-2, 100,142/1, 151,. mad de le ri ne gö re sý ra ve a la ca ðýn as lý na yö ne lik þi ka yet ve i ti raz da va hak la rý ný kul lan ma la rý ve ic ra dos ya sý na da va aç týk la rý na da ir der ke nar ih raz et me - le ri ge re kir. e- Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin ( * ) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da - i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. f- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10. gün so nun dan i ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i - zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik - le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. g- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup teb li - gat pul mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. h- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/6085 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 20/09/2011 *(Ýc. Ýf. K. 126) *( * ) il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. *ö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. ÜMRANÝE 1.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GARÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Vakýf Taþýnmazýn Ýnþaat apým Karþýlýðý Kiralama Ýþi T.C. Vakýflar Genel Müdürlüðü Adana Vakýflar Bölge Müdürlüðünden Mer sin Ý li. Ak de niz Ýl çe si. Me su di ye Ma hal le si. 31 paf ta. 240 a da, 11 par sel de ka yýt lý bu lu nan va kýf ta þýn ma zýn uy gu la ma pro je si ne gö re Ýþ Mer ke zi Bi na sý ya pýl mak ü ze re. a pýþ let Dev ret Mo de li Çer çe ve sin de 2886 sa yý lý Dev let Ý ha le Ka nu nu nun 35/a mad de si ge re ði "Ka pa lý Tek lif U su lü" i le. in þa at sü re le ri da hil top lam 30 yýl sü rey le in þa at ya pým kar þý lý ðý ki ra la ma i ha le si ne çý kar týl mýþ týr. A- ukarýda özellikleri belirtilen taþýnmazýn: 1- ük le ni ci ta ra fýn dan tüm mas raf la rý kar þý lan mak ü ze re ilk 2 yýl i çe ri sin de in þa a týn ya pýl ma sý i le Böl ge Mü dür lü ðü. Be le di ye ve Ta pu Si cil. Ka das tro ve di ðer res mi ku rum ve ku ru luþ lar da ya pý la cak her tür lü iþ lem le rin gi de ri nin yük le ni ci ta ra fýn dan kar þý lan - ma sý, ak si tak dir de ya pý lan söz leþ me nin fesh e di le rek o ta ri he ka dar ya pýl mýþ o lan tüm i ma lat la rýn Ý da re mi ze terk ve te ber ru e dil me si, ö de nen ki ra ve ya tý rý lan te mi na týn Ý da - re mi ze i rad kay de dil me si. 2- Ýn þa a týn ta mam lan ma sý i çin 2 yýl. bi na nýn ken di ni a mor ti et me sü re si i çin 12 yýl ve 16 yýl da i la ve kul la ným sü re si ol mak ü ze re top lam 30 yýl lý ðý na ta þýn ma zýn ya pým kar þý lý - ðý ki ra la ma mo de li ne gö re de ðer len di ril me si, 3- Ta þýn ma zýn be le di ye sin ce i mar uy gu la ma sý na ta bi tu tul ma sý ha lin de sa yý lý Ý - mar Ka nu nu ge re ði ka mu ya be del siz ter ki ni ge re ke bi le cek a lan lar dan do la yý, yük le ni ci ta ra fýn dan iþ let me sü re si nin u za týl ma sý ve ya ki ra be del le ri nin dü þü rül me si ne yö ne lik her han gi bir ta le bin ya pýl ma ma sý, 4- Ýn þa at bi ti ri lip iþ let me ye a çý lýn ca ya ka dar ta þýn ma zýn baþ ka a maç la kul la nýl ma ma sý. 5- Kira ödemelerinin iþe ait sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren baþlamak üzere; a) Ýlk (24 ay) aylýk TL ve sabit olmasý, b) 3'iincü yýldan itibaren 30'uncu yýlýn sonuna kadar aylýk TL*ye, her yýl için bir önceki yýlýn aylýk kira bedeline. Türkiye Ýstatistik Kurumunca yayýmlanan ÜFE (Oniki aylýk ortalamalara göre deðiþim % oraný) oraný dikkate alýnarak belirlenecek bedelden aylýk kira alýnmasý, 6- Ýnþaatla ilgili her türlü masrafýn ve finansmanýn yüklenici tarafýndan karþýlanmasý. 7- Vakýf taþýnmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmamasý, 8- Ýlgili mevzuata aykýrý diðer bir nedenle yargý kararýna istinaden kira süresi dolmadan tahliye edilmesi halinde yapýlmýþ olan masraflarýn talep edilemeyeceði ve imalatlarýn Ýdareye terk ve teberru edilmiþ sayýlmasý. 9- Söz leþ me sü re si so nun da (30'un cu yý lýn so nun da) ta þýn ma zýn ba kým lý bir þe kil de ve bi la be del Ý da re nin ta sar ru fu na terk e dil me si. Þart la rýy la, ya pým kar þý lý ðý u zun sü re li ki ra la ma mo de li çer çe ve sin de in þa at sü re si o - lan 2 (i ki) yýl da hil ol mak ü ze re top lam 30 yýl lý ðý na u zun sü re li ki ra la ma mo de li çer çe ve - sin de, mev cut i mar du ru mu ve uy gu la ma pro je si ne gö re Ýþ Mer ke zi Bi na sý in þa a tý yap - tý rýl mak ü ze re ki ra i ha le si ne çý ka rýl ma sý i þi dir. B- Ý ha le, yu ka rý da be lir ti len ta rih ve sa at te A da na Va kýf lar Böl ge Mü dür lü ðü Hiz met Bi na sýn da top lan tý sa lo nun da top la na cak o lan Ý ha le Ko mis yo nu nun hu zu run da ya pý la - cak týr. C- Ýhale Þartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Çýnarlý mahallesi. Ziya Paþa Bulvarý Serkan Apartmaný No:51/B Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Vakýflar Bölge Müdürlüðü Hizmet Binasýnda ücretsiz olarak görülebilecek ve alýnabilecektir. D- Ýstekliler: ihaleye katýlabilmek için. Ýhale Þartnamesinin 7.(yedinci) maddesine göre hazýrlayacaklarý tekliflerini, ayný þartnamenin 8.(sekizimci) maddesi doðrultusunda, günü saat 'a kadar sýra numaralý alýndýlar karþýlýðýnda Adana Vakýflar Bölge Müdürlüðü Sanat Eserleri ve apý Ýþleri Þube Müdürlüðüne imza karþýlýðý teslim etmelidir, (verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alýnamaz.) E- Ýs tek li le rin i ha le ye ka tý la bil me le ri i çin,a þa ðý da sa yý lan bel ge le ri tek lif le ri kap sa - mýn da sun ma la rý ge re kir: Dýþ zarf aþaðýdaki belgeleri içermelidir: 1) Ýç zarf (teklif mektubunu içerecektir). 2) Ýhaleye katýlacak gerçek kiþiler ile tüzel kiþilik adýna veya vekaleten katýlacak kiþilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmýþ fotokopisi. (Kimlik belgesinde T.C. Kimlik Numarasýnýn bulunmamasý halinde T.C. Kimlik Numarasýný gösterir imzalý bildirim) 3) Türkiye' de tebligat için adres gösteren imzalý bildirim. 4) Ýhalenin ilan edildiði yýla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasýndan alacaklarý belgenin aslý veya noter tasdikli sureti. 5) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi. (Ýhalenin yapýldýðý yýlda alýnmýþ veya geçerliliði devam eden imza sirküleri ihalenin yapýldýðý yýlda noterden onaylanmýþ olacaktýr.) 6) Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye katýlmýyorsa, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin, ihalenin yapýldýðý yýlda alýnmýþ noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin ihalenin yapýldýðý yýlda alýnmýþ noter tasdikli imza sirküleri, 7) Ortak giriþim olmasý halinde bu iþ için noter tasdikli ortak giriþim beyannamesi. 8) Teknik Personel Taahhütnamesi. 9) Ýlgili Bankadan alýnacak ve ihale tarihinden önce (son 3 ay içinde) düzenlenmiþ banka referans mektubu. (Ýsteklinin en az taahhüt konusu iþin muhammen bedelinin asgari %10'u (yüzdeon) kadar kullanýlmamýþ nakit kredisi ile yine asgari %10'u kadar (yüzdeon) kullanýlmamýþ teminat mektubu kredisi olmasý þarttýr.) Alýndýðý banka ya da finans kurumunun Genel Müdürlüðünce teyit yazýsý olmalýdýr. 10) Ýsteklinin ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacaðý vergi borcu olmadýðýna dair belgenin aslý veya noter tasdikli sureti. 11) Ýlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alýnacak prim borcu olmadýðýna dair belgenin aslý veya noter tasdikli sureti veya e-borcu yoktur belgesi. 12) Ýhale konusu taþýnmazýn yerinde görüldüðüne dair teklif sahibinin yazýlý beyaný, 13) Adana Vakýflar Bölge Müdürlüðü adýna alýnmýþ ve þartnamenin 6. (altýncý) maddesinde yazýlý ,86.-TL (OtuzbeþbinyüzaltmýþaltýTürk lirasý.seksenaltýkuruþ) tutarýnda geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazýsý veya geçici teminatýn Adana Vakýflar Bölge Müdürlüðü'nün T.C.Vakýflar Bankasý Adana Þubesinde bulunan TR nolu hesabýna yatýrýldýðýna dair banka alýndý dekondu. (Teminat mektuplarý 2886 sayýlý Devlet Ýhale asasýna göre limit içi ve süresiz olacaktýr. Bu özellikleri taþýmayan teminat mektuplarý geçersiz sayýlacaktýr.) F-) Daha önce Ýdaremize kat karþýlýðý, restore et/yap iþlet devret modeline göre iþ yapýp iþi zamanýnda bitirmeyen veya cezalý çalýþanlar ihaleye giremeyecektir. G-) Geçici teminat hariç ihale evraklarý isteklilere iade edilmeyecektir. H- Telgraf veya faksla yapýlacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. I- Ýþbu ilana ait ilan bedelleri dahil tüm giderler ihale üzerinde kalan kiþi veya firmalardan sözleþme yapýlmadan önce defaten tahsil edilecektir. J- Ýdare gerekçesini göstermek kaydýyla ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. ÝLAN OLUNUR. B: ÝHALE ÝLANI DOSA NO: 2010/2796 Talimat Örnek No :27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, kýymeti, adedi ve evsafý; TAPU KADI: Ýstanbul Ýli, Güngören ilçesi, Sanayi Mah., 68 ada, 8 parsel, 492,00 m 2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taþýnmazýn Ali Sönmez 1/2 hissesi ve asemin Sönmez 1/2 hissesi. Ýrtifak hanesinde 43 m 2 lik kýsým üzerinde Tek lehine irtifak hakký mevcuttur. ÝMAR DURUMU: Güngören Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü' nün tarih ve 4715 sayýlý yazýsý ile satýþa konu yer, t.t.'li 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon uygulama imar planýnda, KAKS:1.50, H:9.50 m. Ön bahçe:3 m, an bahçe: 3 m, arka bahçe: plan notu, yapýlaþma þartý ile ikiz nizamda 'Ticaret+hizmet' alanýnda kaldýðý bildirilmiþtir. HALÝ HAZIR DURUM VE EVSAFI: Satýþa konu taþýnmaz Ýstanbul ili, Güngören ilçesi, Sanayi Mah., Kanarya Cad., Sakin Sokak, N: 2-4'te kain, 68 ada, 8 no'lu 'arsa' vasfý ile kayýtlý parsel ve üzerinde yer alan kargir binanýn tamamýdýr. Ana Gayrimenkul: Taþýnmaz tapu kaydýnda, arsa vasfý ile, ana taþýnmaz olarak kayýtlý olmasýna karþýn, parsel üzerinde toplam altý katlý yapý bulunmaktadýr. Parsel üzerinde yer alan binanýn Kanarya Caddesine yaklaþýk 15 m, Sakin sokaða ise yaklaþýk 26 m. cephesi bulunmaktadýr. Taþýnmaz konum olarak, ýldýz Teknik Üniversitesi Davutpaþa kampüsünün batýsýnda kalmaktadýr. Göngören stadýna 600 m., Kale Center AVM ye 1 km, E-5 karayoluna 2,8 km mesafede bulunmaktadýr. akýn çevresinde, Güngören Sanayi Ýlkokulu, Sancaktepe camii, benzer nitelikte ve imalat amaçlý kullanýlan binalar yer almaktadýr. Toplu taþýma araçlarý ile ulaþým yürüme mesafesindedir. Satýþa konu parsel üzerindeki bina; 2 bodrum+zemin+3 normal kat olarak betonarme karkas sistemde, takribi 1989 yýlýnda inþa edilmiþtir. Dýþ cephesi BTB olup demir doðrama yangýn merdiveni bulunmaktadýr. 2.Bodrum Kat: Brüt alaný 347 m 2 dir. Projesinde kömürlük, sýðýnak ve dükkana ait depo hacimleri, dýþ kapýda otomatik kepenk mevcuttur. Pencereleri PVC doðrama olup demir korkuluk bulunmaktadýr. 1.Bodrum Kat: Brüt alaný 347 m 2 dir. Projesinde dükkan hacmi mevcuttur. Dýþ kapýda otomatik kepenk vardýr. Pencereleri PVC doðrama olup, demir korkuluk bulunmaktadýr. Zemin Kat: Brüt alaný 361 m 2 dir. Ýmalat amaçlý kullanýlmaktadýr. er döþemesi dökme mozaik, duvarlar ve tavanlar plastik boyalýdýr. WC mahalli mevcuttur. Pencereler alüminyum doðrama, dýþ kapý demir doðramadýr. Isýtma tesisatý bulunmamaktadýr. 1. Normal Kat: Brüt alaný 387 m 2 dir. Hol, Mutfak ve teþhir odasý yer döþemesi seramik, duvarlar saten boya, tavanlar plastik boyalýdýr. Ofis mahallerinin yer döþemesi laminant parke, duvarlar saten boya, tavanlar plastik boyalýdýr. WC mevcuttur. Pencereler PVC doðrama, dýþ kapý demir doðramadýr. Isýtma tesisatý bulunmamaktadýr. 2. Normal Kat: Brüt alaný 387 m 2 dir. Ýmalat amaçlý kullanýlmaktadýr. er döþemesi dökme mozaik, duvarlar ve tavanlar plastik boyalýdýr. Mutfak ve WC mevcuttur. Pencereler alüminyum doðrama, dýþ kapý demir doðramadýr. Isýtma tesisatý bulunmamaktadýr. 3. Normal Kat: Güngören Belediyesi dosyasýnda 3. Katýn yýkýlmasý için tarih, karar numaralý encümen kararý bulunmaktadýr. Brüt alaný 387 m 2 dir. Ýmalat amaçlý kullanýlmaktadýr. er döþemesi dökme mozaik, duvarlar ve tavanlar plastik boyalýdýr. WC mevcuttur. Pencereler alüminyum doðrama, dýþ kapý demir doðramadýr. Isýtma tesisatý bulunmamaktadýr. ýkým kararý olan 3. Normal kat hariç bina brüt alaný m 2 dir. KIMETÝ: asemin Sönmez 1/2 hissesi ,50 TL, Ali Sönmez 1/2 hissesi ,50 TL. Taþýnmazýn tamamýnýn deðeri ,00 TL. Satýþ Þartlarý; 1-Birinci açýk arttýrma 15/11/2011 günü saat 14:30-14:40 a ra sýn da Ba kýr köy 6. Ýc ra Da i - re sin de ya pý la cak týr. Bu art týr ma da mu ham men kýy met le ri nin %60'ý ný ve rüç han lý a la - cak lar top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç me si þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý - cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le 25/11/2011 gü nü sa at 14:30-14:40 a ra sýn da Ba kýr köy 6. Ýc ra Da i re sin de i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se, i lan da gös te ri len sü re nin so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki art týr ma be de li ma lýn tah min e di len kýy me ti nin %40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç han lý o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le bir be - del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy met le rin %20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik ta ra ka dar ban ka te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ be de li ü ze rin den ya sal, o ran da KDV, i ha le dam ga res mi ve tel la li ye be del le ri i le a lý cý ta ra fýn dan ya tý rýl ma sý ge re ken ta pu harç ve mas raf la rý i le tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Ta þýn ma zýn ay nýn dan o lan bi rik miþ em lak ver gi si sa týþ be de lin den ö denir. 3-Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (ir ti fak hak ký sa hip le ri) bu ta þýn maz ü ze - rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci lin de sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4-Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa iz den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu mik tar var sa ön ce te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5-Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas - ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri lir. 6-Sa tý þa iþ ti rak e de cek le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý,sa týþ i la ný nýn teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i le i la nen teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma - la rý i lan o lu nur. 26/09/2011 B: T. C. BAKIRKÖ 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI)

13 13 ÝLAN KONFERANSA DÂVET KONU : Kürt Realitesinin Çözümünde Bediüzzaman'dan Reçeteler Konuþmacý : M.Latif Salihoðlu Tarih : 02/10/ 2011 Pazar Saat : 20:00 Organizasyon: Asyanur Kültür Merkezi er : unus Emre Cad.Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok.No:8/1 Pursaklar /Ankara TÜRKÝE SOSAL KOMÝSON TOPLANTISINA DÂVET Türkiye Sosyal Komisyon Toplantýsý aþaðýda belirtilen er ve Adreste yapýlacaktýr. Tarih: 01/10/2011 Cumartesi Saat: 12:00 er: Akýncýlar sokak no: 21 Maltepe /Ankara Dosya No : Tal. Örnek No : 25* Bir borçtan dolayý rehinli ve aþaðýda cins. miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkartýlmýþ olup, Birinci artýrmanýn 19/10/2011 günü saat 09:00-09:10 a ra sýn da Bi ga diç hü kü met Bi - na sý Ö nü Çay Bah çe si Bi ga diç/ba LI KE SÝR ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 24/10/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2. at týr ma - nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki. ar týr na be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin %40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da K.D.V.'nin a lý - cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de re bi le ce ði faz la bil gi al mak is te yen - le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma lar i lan o lu nur. Takdir Edilen Deðeri Lira- Kuruþ Adedi Cinsi-Niteliði ve Önemli özelikleri Satýþ Saati TL 1 adet 10 UT 208 plakalý 2009 model Hyundai marka arka tekerlekli çit: lastikli H. 100 Beyaz krem renkli kamyonet D4BH motor nolu KMFZA7HP Þasi nolu eski tip tekerlekli kasasýnda yeryer küçük lekeler halinde küflenmeler olan faal araç. B: T.C. BÝGADÝÇ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSA NO : 2011/2521 TALÝMAT SATIÞI ÝSTENEN TAÞINMAZ MALIN EVSAFI: Ýstanbul Ýli Güngören Ýlçesi Osmaniye Mahallesi enilondra asfaltý mevkii Cilt : 102 Sayfa : ada : 800 parsel: 240 üzölçümü : m 2.86/2126 arsa paylý 2+Bodrum kat 1 nolu baðamsýz bölüm olan meskenin tamamý Bakýrköy 5.Ýcra Müdürlüðünde satýþa çýkartýlmýþtýr. 1- Ý.Ý.K.127.MD.GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ : Ad res le ri ta pu da ka yýt lý ol ma yan (müb rez ta pu kay dýn da be lir ti len ) a la ka dar la ra ta kip borç lu la rý na gön de ri len teb li gat - la rýn teb lið im kan sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 2- Ý.Ý.K MD.GÖRE SIRAA ÞÝKAET VE ÝTÝRAZ : Uy gu la ma ay ký rý lý ðý ne de niy le a la ca ða mah su ben i ha le nin ya pýl ma sý ve ya sa týþ be de li nin Ý.Ý.K.nun 138.Md.cüm le sin de i po tek a la cak lý sý na ö den me si du ru mun da, a la ka dar la rýn sa tý þý ta kip e de rek Ý.Ý.K.nun 142 md. gö re þi ka yet ve ya i ti raz la rý o la nýn, bu hak ký ný 7 gün i çin de kul lan dýk la rý na da ir dos ya mý za der ke nar ib raz, et me le ri Ý.Ý.K.nun MK md.gö re ay rý ca i la nen teb lið o lu nur. 3-SATILACAK TAÞINMAZIN TAPU KADI : Ýs tan bul Ý li Gün gö ren Ýl çe si Os ma ni ye Ma hal le si e ni lon dra as fal tý mev ki i Cilt : 102 Say fa : a da : 800 Par sel : 240 ü - zöl çü mü: m 2.86/2126 ar sa pay lý 2+Bod rum kat 1 no lu ba ðým sýz bö lüm o lan mes ke nin ta ma mý. 4-ÝMAR DURUMU : Gün gö ren Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü Ý mar Þef li ði nin ta rih 4192 sa yý lý i mar du rum bel ge si ne gö re söz ko nu su ta þýn maz tas dik ta rih li 1/1000 öl çek li Gün gö ren Re viz yon Ý mar Pla nýn da KAKS: H:15.50 mt.ir ti fa da.ti ca ret+hiz met 4 ko nut sa ha sýn da kal mak ta dýr de nil miþ tir. TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU VE EVSAFI : Sa tý þa ko nu ta þýn maz Ýs tan bul Gün gö ren Ýl çe si A.Na fiz Gür man Ma hal le si,gül ba yýr so kak ta ta pu nun 800 a da.240 par - sel nu ma ra sýn da ka yýt lý ve gül ba yýr so kak tan 25 dýþ ka pý nu ma ra sý a lan m 2 mik - tar lý ar sa da hi lin de ki sim taþ 22 Blok'ta 86/2126 ar sa pay lý 2.Bod rum Kat (1) no lu mes - ke nin ta ma mý ni te li ðin de dir. Ta þýn maz me sa i sa at le rin de ka pa lý o lup ma hal lin de ve pro je si ü ze rin de ya pý lan tet - kik te: 2 Bod rum Kat+Ze mir kat+2 Nor mal kat+te ras kat tan mü te þek kil B.A.K. Tarz da blok ni zam da 2. sý nýf mal ze me ve iþ çi lik ka li te si i le in þa e dil miþ o lan, e lek ti rik, sýh hi te - si sat, do ðal gaz te si sat la rý mev cut a na bi na nýn. 2. Bod rum ka týn da Gül ba yýr so kak tan ba ký þa gö re yan ve ar ka bah çe cep he sin de ve bah çe se vi ye sin de yer a lan da i re ar ka cep he den ba ký þa gö re ze min kat gö rü nüm lü hol, sa lon, üç o da, ban yo-wc ve bah çe ko - tun da bal kon ma hal le rin den i ba ret 86 m 2 a la na sa hip.da i re pen ce re le ri PVC ve ý sý cam lý gi riþ ka pý sý çe lik ka pý o lup ta þýn maz da hi lin de e lek ti rik, sýh hi te si sat, do ðal gaz te si sat - la rý ik mal e dil miþ du rum da mer ke zi sis tem ka lo ri fer ý sýt ma lý dýr. Sa tý þa ko nu ta þýn maz bu lun du ðu semt ve mev ki i i ti ba riy le alt ve üst ya pý sý ta mam lan mýþ her tür lü be le di ye ve sos yal im kan lar dan is ti fa de e de cek ko num da is ka na el ve riþ li ko nut sa ha sýn da yer al mak ta o lup u la þým im kan la rý el ve riþ li dir. Ta þýn ma za 250, TL kýy met tak tir e - dil miþ tir. SATIÞ ÞARTLARI: 1-Sa týþ 15/11/2011 Gü nü 15:00'den 15:10'a ka dar Ba kýr köy 5. Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me - tin % 60'ý ný ve rü çan lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 25/11/2011 Gü nü ay ný sa at ve yer de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se ta þýn maz mal en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 ý ný bul - ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz - la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me ti nin % 20 si nis pe tin de pey ak - çe si (TL Li ra sý ve ya dev let tah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ya cek tir.) Ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir.a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Dam ga Ver gi si. KDV, Ta - pu Harç ve Mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ Ver gi ler, Tel la li ye, ve Ta pu Sa tým Har cý sa - týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (x) bu ta þýn maz mal ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha liç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye Ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer: za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den müt esel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le Far ký ve Te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de, is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka; bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la ný nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra Ý.Ý.K.nun 127.Mad de si ne gö re teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. (Ý.Ý.K. 126) (x) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir ö net me lik Ör nek No: 27 B: BAKIRKÖ 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/723 ESAS Örnek No:27 GARÝMENKULLERÝN TAPU KADI: - Ýstanbul ili, Bayrampaþa ilçesi, Saðmalcýlar Mah., 10 pafta, 1626 parsel, 54/6400 arsa paylý, 644 m 2 alanlý 7 katlý 79 baðýmsýz bölümü olan kargir iþ haný vasýflý ana taþýnmazda, 2. kat, 65 nolu Büro niteliðindeki taþýnmaz - Ýstanbul ili, Bayrampaþa ilçesi, Saðmalcýlar Mah., 10 pafta, 1626 parsel, 64/6400 arsa paylý, 644 m 2 alanlý 7 katlý 79 baðýmsýz bölümü olan kargir iþ haný vasýflý ana taþýnmazda, 3. kat, 79 nolu Büro niteliðindeki taþýnmaz GARÝMENKULLERÝN ÝMAR DURUMU: Bayrampaþa Belediyesi imar Müdürlüðünün tarih ve 1032 sayýlý yazýsýnda: Bayrampaþa ilçesi, Orta Mahallesi, 10 pafta, 1626 parselin, tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bayrampaþa Revizyon Uygulama imar Planýnda TÝCARET alanýnda kaldýðý, bitiþik inþaat nizam, bina yüksekliði h:12.50 m (4 kat) yapýlanmalý olduðu bildirilmiþtir. GARÝMENKULLERÝN HALÝ HAZIR DURUMU VE EVSAFI: Taþýnmazlar; istanbul ili, Bayrampaþa ilçesi, Orta Mahallesinde, Abdi Ýpekçi Caddesi ile kesiþen Demirkapý caddesi üzerinde ve yine bu cadde ile kesiþen (eski Mazharbey sokak) yeni Çarþý Caddesi üzerinden 1 kapý numarasý alan BARAMPAÞA ÇARÞISI adý ile bilinen iþ hanýnda bulunmaktadýr. (10 pafta, 1626 parselde;) 644 m 2 alanlý parsel üzerinde toplam yedi katlý iþ haný yer almaktadýr. Binanýn bodrum kat + zemin kat + asma katý pasaj içi çarþý olarak planlanmýþ olup yürüyen merdivenlerle bu katlar arasý ulaþým saðlanmýþtýr. Binanýn zemin katýndaki dükkanlar asma katlý olarak projelendirilmiþ ve tapuya bu þekilde kayda geçilmiþ ise de mahallen dükkanlarýn asma katý ile zemin kattaki dükkanlarýn ayrý ayrý inþaa edildiði ve her birinin giriþ kapýsý müstakil olurken yine her birinin müstakil kullanýlabildiði belirlenmiþtir. apýnýn normal katlarýnda ise büro odalarý yer alýrken büro giriþleri pasaj koridoru üzerinden saðlanmaktadýr. Katlara ulaþým merdivenle ve asansör ile saðlanabilmektedir. - 2.katta 54/6400 arsa paylý 65 b.bölüm nolu büro: 2 normal katta Çarþý Caddesine cepheli konumda olan ve giriþi kat koridorundan saðlanan büro yaklaþýk 22 m 2 kullaným alanlý taþýnmazýn iç cephe duvarlarý sývalý ve boyalý, kat koridoruna açýlan cephesinde camekanlý alüminyum doðramalarý ve yine sokaða cepheli bölümünde alüminyum pencere doðramalarý mevcut, zemini laminat parke kaplamalýdýr.-3.katta 64/6400 arsa paylý' 79 b.bölüm nolu büro: 3. Normal katta Demirkapý Caddesine cepheli konumdaki ve giriþi kat koridorundan saðlanan büro yaklaþýk 40 m2 alanlý taþýnmazýn cümle kapýsý ahþap, koridora açýlan pencereleri alüminyum doðramalý, yine caddeye cepheli pencereleri alüminyum doðramalý, duvarlarý sývalý ve badanalýdýr. A na ta þýn maz da e lek trik, su, a san sör te si sa tý mev cut tur. Söz ko nu su ta þýn maz Bay - ram pa þa Mer ke zin de ko num la nýr ken yi ne Bay ram pa þa Be le di ye si ne çok ya kýn ko num - da yer al mak ta dýr. Böl ge nin ti ca ret mer kez, söz ko nu su cad de ler ü ze rin de ku ru lu dur. ö re her tür lü ka mu hiz me tin den ya rar la nýr ken u la þým im kân la rý nýn da çok mü sa it bu - lun du ðu be lir len miþ tir. GARÝMENKULLERÝN KIMETÝ: - 65 nolu Büro niteliðindeki taþýnmazýn kýymeti; TL - 79 nolu Büro niteliðindeki taþýnmazýn kýymeti; TL SATIÞ ÞARTLARI: 1-) 65 nolu büronun (taþýnmazýn) satýþý günü, saat dan a kadar, istanbul 10. Ýcra Müdürlüðü'nde; 79 nolu büronun (taþýnmazýn) satýþý günü, saat dan a kadar, Ýstanbul 10. Ýcra Müdürlüðü'nde; açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartýyla, 65 nolu büronun (taþýnmazýn) satýþý günü, saat dan a kadar, Ýstanbul 10. icra Müdürlüðü'nde; 79 nolu büronun (ta þýn ma zýn) sa tý þý gü nü, sa at dan a ka dar, Ýs tan bul 10. ic ra Mü dür lü ðü'nde; i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin %40'ý ný ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lar var i se a la - cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu na cak týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de sa týþ dü þe cek tir. 2-) Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda nakdi "TL" sý veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Ýhale kararý Damga Vergisi, Katma Deðer Vergisinin tamamý ve Tapu Harcýnýn 1/2' si ve tahliye masraflarý alýcýya ait olup, Tapu harcýnýn 1/2'si, Tellaliye ve birikmiþ vergiler resmi satýþ bedelinden ödenir. 3-) Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4-) Ýhaleye katýlýp, daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-) Þartname ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-) Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ÝÝK. 127.maddesi uyarýnca tapuda kayýtlý olmayan ilgililere bu ilanýn tebligat yerine geçeceði ilan olunur (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝK m.126) önetmelik Örnek No:27 B: T.C. ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI) Dosya No: 2010/4966 TALÝMAT Örnek No:27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1. ÝÝK.127 Md. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ; Adresleri tapuda kayýtlý olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatlarýn teblið imkansýzlýðý halinde iþ bu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 2. ÝÝK. nun 151.Md. GÖRE SIRAA ÝTÝRAZ: Alacaða mahsuben ihalenin yapýlmasý veya satýþ bedelinin sýra cetveli yapýlmadan ipotek alacaklýsýna ödeneceðinden, alakadarlarýn satýþý takip ederek ÝÝK. nun 142.md. göre itirazlarý olanýn bu hakkýn 7 gün içinde kullandýklarýna dair dosyamýza derkenar ibraz etmeleri, ÝÝK.83, 100, 142,151 MK nun 789,777 md. göre ayrýca teblið olunur. Taþýnmazýn Tapu Kaydý : Dosyamýzdan ipotekli Ýstanbul ili, Tuzla ilçesi, Merkez mahallesi, Köy civarý mevkiinde kain, 6579 parsel sayýlý, 42 cilt, 4070 sayfada kayýtlý 2.193,11 m 2 miktarlý Arsa vasfýndaki taþýnmazda borçluya ait 15/384 arsa paylý, C Blok, 1. kat 4 nolu baðýmsýz bölümdeki meskenin tamamý satýlacaktýr. Taþýnmazýn Ýmar Durumu : Tuz la Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar mü dür lü ðü nün ta rih, sa yý lý i mar du rum ya zý sýn da, söz ko nu su par se lin, 31/03/1986 tas dik ta rih li 1/1000 öl çek li Tuz la Ý mar pla ný; ta rih ve 1557 sa yý lý Bü yük þe hir Be le di ye Mec li sin ce ka bul e di len 1/5000 öl çek li plan no tu i la ve sin de E max:2,04 Hmax:12,50 ya pý lan ma þar týn da ko nut a la nýn da kal dý ðý be lir til mek te dir. Taþýnmazýn Evsafý : Söz ko nu su ta þýn maz Tuz la il çe si Pos ta ne ma hal le si, Bar ba ros Hay ret tin cd. Der ya so kak, Ka ya kent Si te si C Blok, No:9, D:4 ad re sin de dir. Ba - ðým sýz bö lü mün i çin de bu lun du ðu bi na; Tuz la il çe si Pos ta ne mah.de 3 blok tan o lu þan i çe ri sin de çev re dü zen le me si ya pýl mýþ, çev re gü ven li ði sað lan mýþ bir si te de dir. Si te A - ta türk Ýl köð re tim o ku lu na 100m, Dr. N. I þýl A na do lu Li se si ne 150m. Tuz la sa hi le yak la - þýk 600 km, ÝBB Tuz la Kaf ka le spor te sis le ri ne yak la þýk 1250m me sa fe de mer ke zi ko - num da dýr. Top lu u la þým im kan la rýn dan fay da la na bil mek te dir. Ba ðým sýz bö lü mün bu - lun du ðu bi na bod rum + ze min + 2 nor mal kat tan i ba ret ka týn da 2 da i re bu lu nan be to - nar me kar kas bi na dýr. Bi na tüm alt ya pý hiz met le rin den fay da lan mak ta dýr. Sa týl ma sý söz ko nu su o lan C Blok, 1.kat, 4 no lu ba ðým sýz bö lüm; 3 ya tak o da sý bi ri bal kon lu, sa - lon, mut fak, ban yo wc ter ti bin de yak la þýk 110m 2 brüt a lan lý dýr. Ta þýn maz da ýs lak ha - cim le rin ta ba ný se ra mik ku ru ha cim le rin ta ba ný þap üs tü ha lýf leks kap lý dýr. Ta þýn ma zýn dýþ ka pý sý ve pen ce re le ri ah þap doð ra ma dýr. Da i re do ðal gaz kom bi i le ý sý týl mak ta dýr. Taþýnmazýn Kýymeti : Taþýnmazýn hali hazýr durumu, konumu, mevcut imar durumu ve bulunduðu mevkideki emlak alým-satým rayiç bedeli, nazara alýndýðýnda, apý yýpranma bedeli düþüldükten sonra, arsa payý bedeli dahil, taþýnmazýn tamamýnýn, Muhammen kýymeti: ,00- TL ukarýda yazýlý taþýnmaz satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ, Salý günü saat 14:30 dan 14:45'e kadar Tuzla Ýcra Müdürlüðü'nde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartýyla taþýnmaz Cuma günü ayný yerde saat 14:30-14:45 arasýnda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse taþýnmaz en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40' ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr.böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetlerin % 20'si nispetinde nakdi "TL."sý veya bu miktar kadar Milli bir Banka'nýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir. Alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Ýhale pulu, tapu alým harç ve masraflarý ile KDV alýcýya aittir. Tellaliye, tapu satým harcý ve aynýndan doðan birikmiþ vergiler ihale bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkullar üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde Dairemize bildirmeleri lazýmdýr; Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmada hariç býrakýlacaklardýr. 4- Ýhaleye katýlýp satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas konunun 133.maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizden müteselsilen mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksýzýn kendilerinden tahsil olunacak, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açýk olup, gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin, þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/4966 TALÝMAT sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýc. Ýf. K. 126) 21/09/2011 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. önetmelik Örnek no: 27 B: T. C. TUZLA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI) BÜRO ve GAZETE TEMSÝLCÝLERÝ TOPLANTISINA DÂVET Gündem : Önümüzdeki Çalýþma Dönemi ile ilgili görüþ ve düþüncelerin alýnmasý er : Emet Termal Resort Otel / Emet - KÜTAHA Tarih : 1 Ekim Cumartesi 2011 Otele Giriþ : 1 Ekim Cumartesi itibari ile Toplantý Saati : Otelden Çýkýþ : 2 Ekim Pazar ULAÞIM Kütahya Otogarýndan - Emet Otogarýna Araç Hareket Saatleri Not : Emet Otogarý Otel Arasý 5 Dk. ürüme Mesafesindedir. Ýrtibat Telefon : (0532) (Adem AZAT) (0507) (avuz CELAN) DOSA NO. : 2008/878 E. Satýlarak paraya çevrilmesine karar verilen gayrimenkulün; TAPU KADI : Sa tý þa ko nu Ýs tan bul Ý li, Fa tih Ýl çe si, De niz Ab dal Ma hal le si, 418 paf ta, 1711 a da, 11 par sel sa yý lý, A Blok, 4. Kat, 15 ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý mes ken ni te - lik li ta þýn ma zýn sa tý la rak pa ra ya çev ril me si ne. ÝMAR DURUMU : Fa tih Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar Ýþ le ri Mü dür lü ðü'nün ta rih ve 2430 sa yý lý i mar du ru mu ya zý sý na gö re Ýs tan bul Ý li, Fa tih Ýl çe si, De niz Ab dal Ma - hal le si, 418 paf ta, 1711 a da, 11 par sel sa yý lý yer tas dik ta rih li 1/1000 öl çek li Ko - ru ma A maç lý Uy gu la ma Ý mar pla nýn da 3. De re ce ko ru ma böl ge sin de, 3 de re ce Ti ca ret + Ko nut a la nýn da kal mak ta o lup H: 9.50 MT (4 Kat) ir ti fa al mak ta dýr. TAÞINMAZIN ÖZELLÝKLERÝ : Ýs tan bul Ý li, Fa tih Ýl çe si, De niz Ab dal Ma hal le si, Ah met Ve fýk Pa þa Cad de sin de ka in 418 paf ta, 1711 a da, 11 par sel sa yý lý 615,25 m 2 mik tar lý (77) ka pý nu ma ra lý A Blok Sa rý baþ lar A part ma nýn 4. Kat ta ki 20/480 ar sa pay lý (15) ba ðým sýz bö lüm no lu da i re si dir. Mez kür da i re Bod rum + Ze min + 4 nor mal kat lý bi na nýn 4. Ka týn - da yer al mak ta dýr. Bi na nýn nor mal kat la rýn da i ki þer da i re si bu lun mak ta dýr. Sa tý þa ko nu da i re bi na gi ri þi ne gö re sað ta raf ta yer al mak ta dýr. Da i re gi riþ te An tre, cad de cep he si ne ba kan Sa lo nu, ko ri dor ü ze rin de Mut fak + Ban yo + WC + ar ka da 3 a tak o da sý pi yes le - rin den i ba ret tir. An tre, ko ri dor, mut fak, ban yo ze mi ni se ra mik le kap lý dýr. Mut fak ve Ban yo da du var lar fa yans la kap lý dýr. Mut fak tez ga hý, ev ye si, ah þap do lap la rý bu lun mak - ta dýr. Ban yo da i se la va bo su, klo ze ti, duþ tek ne si bu lu nan da i re nin Sa lon ve o da lar da ze - mi ni ah þap par ke, du var la rý i se sa ten bo ya lý dýr. Pen ce re doð ra ma la rý o lup, p.v.c. e sas lý - dýr. E lek trik ve su te si sa tý bu lu nan da i re do ðal gaz kom bi li dir. Bi na nýn gi riþ ka pý sýn da di - a fo nu bu lun mak ta dýr. Da i re nin tak ri bi kul la ným a la ný brüt: 140m 2 dir. TAÞINMAZIN MÝKTARI : Satýþý yapýlacak taþýnmazýn deðeri Fatih 1. Ýcra Hukuk Mahkemesinin 2009/526 E. Sayýlý dosyasý ile ,00 TL (Ýki yüz bin Türk Lirasý) olarak takdir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Satýþ günü saat 13:30-13:40 a ra sýn da Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü ðün de ya pý la cak týr. Bi rin ci a çýk art týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60 i le sa týþ mas raf la rý ný aþ mak ve ön ce lik le ö den me si ge re ken a la cak lý la rýn a la cak la rý ný kar þý la mak kay dý i le en çok pey sü re ne i ha le e di le cek tir.böy le bir be del le a lý cý çýk ma ma sý ha lin de en çok pey sü ren le rin ta ah hüt le ri ba ki kal mak kay dý i le gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci a çýk art týr ma sý ya pý la cak ve bu art týr ma da da tah min e di len de ðer le ri nin % 40 i le sa týþ mas raf la rý ný aþ mak ve ön ce lik le ö den me si ge re ken a la cak lý la rýn a la cak la rý ný kar þý - la mak ka yýt ve þar tý i le en çok pey sü ren le re i ha le e di le cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek o lan la rýn tah min e di len de ðe rin % 20 si o ra nýn da Türk pa ra sý na kit ve ya ban ka te mi nat mek tu bu ib raz et me le ri þart týr. Sa týþ Ýc ra Ýf las Ka nu nu - nun 130. Mad de si ge re ðin ce pe þin pa ra i le ya pý la cak ve is tem ha lin de ha lin Ý ca bý na gö re 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga pu lu, ta pu a lým har cý, tes cil ve tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it o lup di ðer i li þik le ri Ý ha le be de lin den kar þý la na cak týr sa yý lý Kat ma De ðer Ver gi si Ka nu nu'nun 17. Mad de si nin 4 nu ma ra lý fýk ra sý na ek le nen 1. Ben di ne gö re i ha le si ya pý lan ve bu mad de de be lir ti len borç la rýn te mi na tý ta þýn ma zýn a lý - cý sý KDV'den is tis na o lup, a lý cý ta raf ça KDV ö den me ye cek tir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar Ý le, di ðer il gi li le rin bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, hu - su si i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler le 15 gün i çer sin de Mü dür - lü ðü müz dos ya sý na bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma - dýk ça pay laþ týr ma dý þýn da ka la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ve mas raf lar ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn mü dür lü ðü - müz ce tah sil o lu na cak bu fark var sa te mi nat be de lin den ön ce lik le a lý na cak týr. 5- Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði tak dir de is te ye ne bir ör ne ði ve ri le cek tir. 6- Sa tý þa ka tý lan la rýn þart na me yi gör müþ, i çe ri ði ni ay nen ka bul et miþ sa yý la cak la rý da ha faz la bil gi al mak is te yen le rin Mü dür lü ðü mü zün 2008/828 E. Sa yý lý dos ya sý na mü - ra ca at et mel eri ve teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re i la nen teb lið o lu nur o lu nur. Ý ÝK.126 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ö net me lik ör nek no: 27 B: T. C. ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GARÝMENKULÜN ACIKARTIRMA ÝLANI)

14 14 SPOR SPORCULARIMIZI BM KORUDU HABERLER BALKAN KARATE ÞAMPÝONASI ÝÇÝN GÜNE KIBRIS'IN LARNAKA ÞEHRÝNE GÝDEN TÜRK KARATECÝLERÝ RUM FANATÝKLERDEN BM BARIÞ GÜCÜ ASKERLERÝ KORUDU. SPORCULARIMIZ BÝR GÜMÜÞ VE BRONZ MADALA ÝLE DÖNDÜ. SELÇUK EKER ENÝLDÝ AZERBACAN'IN baþkenti Bakü'de devam eden Dünya Boks Þampiyonasý'nýn 2. gününde, 52 kiloda ringe çýkan Türk Milli Takýmý sporcularýndan Selçuk Eker, Botswanalý rakibi Oteng Oteng'e 1715 yenildi. Maça iyi baþlayan Selçuk Eker, müsabakanýn sonlarýna doðru üstünlüðü rakibi Oteng'e kaptýrarak ringden 1715'lik skorla maðlup ayrýldý. Ülker Arena gün sayýyor FENERBAHÇE ÜLKER'E EVSAHÝPLÝÐÝ APACAK OLAN 15 BÝN KÝÞÝLÝK ÜLKER SPORTS ARENA TÜRKÝE'NÝN EN MODERN KAPALI SALONU OLARAK PLANLANDI. DÜNANIN en büyük spor ve eðlence organizasyon firmasý ve Avrupa nýn en büyük arena iþletmecisi AEG Europe ve ýldýz Holding, Batý Ataþehir de inþaatý devam eden, Aralýk ayýnda faaliyete geçecek olan Ülker Sports Arena için iþbirliðine gidiyor. ýldýz Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve gayrimenkul alanýna yaptýðý yatýrýmlarla dikkat çeken Saðlam Ýnþaat, Ülker Sports Arena yý Fenerbahçe taraftarýyla tanýþtýrmaya hazýrlanýyor. AEG Europe tarafýndan iþletilecek olan Ülker Sports Arena, geçtiðimiz sezonun þampiyonu Fenerbahçe Ülker basketbol takýmýnýn maçlarýna ev sahipliði yapacak. Türkiye nin en modern kapalý salonu olarak planlanan Ülker Sports Arena sadece spora deðil eðlence sektörüne de hizmet edecek. Fenerbahçe Ülker in yeni evi Ülker Sports Arena, koltuk kapasitesi, modern teknik alt yapýsý, VIP alanlarý, localarý ve salonu gören restoranýyla dünya starlarýnýn Türkiye deki gösteri merkezi olacak. G.Saray en deðerli marka ULUSLARARASI marka deðerlendirme kuruluþu Brand Finance'ýn araþtýrma sonucuna göre, Türkiye'nin marka deðeri en yüksek futbol takýmý Galatasaray oldu. Kuruluþun, ''Türkiye'nin En Deðerli Markalarý'' araþtýrmasýnýn sonuçlarýna göre, Türk futbol takýmlarý arasýnda marka deðeri en yüksek kulüp olarak Galatasaray öne çýktý. Rapora göre sarý-kýrmýzýlý kulübün marka deðeri olarak 55 milyon dolar fiyat biçilirken, onu takip eden Fenerbahçe 47 milyon dolar, Beþiktaþ ise 45 milyon dolar marka deðeriyle gösterildi. Brand Finance'ýn deðerlendirme raporunda, dünyanýn marka deðeri en yüksek kulübü olarak, ''Kýrmýzý Þeytanlar'' olarak adlandýrýlan Ýngiliz devi Manchester United açýklandý. Toplam satýþ gelirleri son 6 yýlda yüzde 199 artýþ gösterdiði kaydedilen Manchester United'ýn, marka deðerinin 635 milyon dolara ulaþtýðý vurgulandý. BALKAN Karate Þampiyonasý için Güney Kýbrýs ýn Larnaka kentine giden Türk karatecileri, Birleþmiþ Milletler Barýþ Gücü askerleri ve G. Kýbrýs polisleri korudu. Türk karateciler üç kategoride katýldýðý þampiyonadan bir gümüþ, bir bronz madalya ile döndü. Türkiye ile Güney Kýbrýs arasýnda son haftalarda yaþanan yüksek tansiyon sporu da etkiledi. Balkan Karate Þampiyonasý için Larnaka ya giden Türk kafilesi için görülmemiþ koruma uygulandý. Milli Takýmlar Teknik Direktörü Ýbrahim Erçin ve üç Türk sporcuya ülkede bulunduklarý üç gün boyunca Birleþmiþ Milletler Barýþ Gücü askerleri ve Güney Kýbrýslý polisler tarafýndan yakýn koruma uygulandý. Oldukça stresli bir ortamda maçlara çýkan üç Türk sporcudan ikisi kategorilerinde dereceye girmeyi baþardýlar. Rabia Çiðirdik, genç kýzlar kumite 48 kiloda ikinci olarak gümüþ madalya kazanýrken, genç erkekler katada Ali Gökhan Alkan üçüncü sýrayý aldý. ÝSTÝKLAL MARÞINI ÝSTEMEDÝLER Güney Kýbrýs ta bulunduklarý üç gün boyunca tatsýz bir olayla karþýlaþmadýklarýný Çocuklar beni çok mutlu etti G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Ýyi oynamayýp 3 puan alsaydýk da sevinirdim ama Eskiþehir maçýnda ikisi birden olunca daha çok mutlu oldum" dedi. GALATASARA Teknik Direktörü Fatih Terim, Eskiþehirspor karþýsýnda 3 puan aldýklarý için mutlu olduðunu söyledi. Terim, kendisinin ve oyuncularýnýn galibiyetten ötürü yaþadýklarý mutlu olduðunu belirterek, ''Eskiþehirspor gibi önemli bir takýmý yenmek, yenerken de çok fazla pozisyon vermemek, çok pozisyon bulmak önemli. Rakip kaliteli, her an her þeyi yapabilecek bir takým. Bizim adýmýza iþlerin çok iyi gitmediði gibi bir izlenim ortaya konulduðu da söylenecek olursa önemliydi. Ýyi oynamayýp 3 puan alsaydýk da sevinirdim ama ikisi birden olunca beni daha çok mutlu etti'' diye konuþtu. Galatasaray takýmýnýn her geçen gün daha iyi olacaðýna inandýðýný aktaran tecrübeli teknik a- dam, ''Belirli bir oyun felsefesini ortaya koymaya çalýþýyoruz. Zaman zaman hata da yapýyoruz, olmadýk iþler de baþýmýza geliyor ama þimdi play-off'a kalma becerisini göstermek önemli gibi gözüküyor. Hiç ummadýðýmýz takýmlarý yarýn playoff'ta ve þampiyon olarak da görebiliriz. Zaman zaman puan kayýplarý çok sorun olmayacak'' ifadesini kullandý. ELMANDER VE ENGÝN'E ÖVGÜ Fatih Terim, sarý-kýrmýzýlý futbolcular Johan Elmander ile Engin Baytar hakkýndaki görüþlerinin sorulmasý üzerine, þunlarý söyledi: ''Elmander belki gol kaçýrdý a- ma ilerde çok mücadele etti ve topu koruyup bizi ileri taþýmada çok önemli bir görev yaptý. Golle de süsleyebilirdi. Engin'e gelince, çok yetenekli bir oyuncu. Saha içinde ve dýþýnda konuþulan bir Engin var ama ben kendisinden memnunum. Ýnanýyorum ki gücü, kuvveti, antrenman eksiði tamamlanýnca çok daha müthiþ bir Engin göreceksiniz. Bugün sahaya çýkan oyuncularýn iþi kolay deðildi. Aferin Engin'e de. Çýkarken de çok üzgün belirten Milli Takýmlar Teknik Direktörü Ýbrahim Erçin Malezya daki Dünya Þampiyonasý na hazýrlandýðýmýz için Güney Kýbrýs a B takýmda bulunan üç sporcumuz ile gittik. Türk bayraðýný salona astýrmanýn gururunu yaþadýk. Ama evsahibi ekip Ýstiklal Marþý nýn çalýnmasýný istemedi. Rabia Çiðirdik yarý finalde resmen hakem kurbaný oldu dedi. Erçin, Balkan Karate Federasyonu Baþkaný George Eurolimpos un kendileriyle yakýndan ilgilendiðini ve bu ortamda turnuvaya katýldýklarý için tebrik ettiðini belirtti. çýktý. Oynamaya istekliydi ama ayaðý müsaade etmedi.'' Tecrübeli teknik adam, defansta zaman zaman eleþtirilerin de hedefi olan oyuncusu Gökhan Zan'a destek olarak, ''Gökhan Zan'a nazar deðmesin. Çok sakatlanan bir oyuncuydu, þu anda sakatlanmýyor. En önemlisi bu. Bugün de sahanýn en iyilerinden biriydi. Ýstikrarlý bir þekilde iyi oynuyor. Seyircimiz destek olacak ve o da daha iyi oynayacak'' dedi. BAROS'TAN VAZGEÇMEM Terim, Eskiþehirspor maçýnda yedek soyundurduðu ve sahaya sürmediði Çek golcü Milan Baros'u ''Gözden mi çýkardýðý'' þeklinde yöneltilen bir soruya, ''Baros'tan veya bir baþka oyuncumdan hiçbir zaman vazgeçmem. Baros vardý, þimdi Elmander var, sonra Sercan olabilir. Takýmýmýzdaki 24 oyuncuyu sonuna kadar kullanacaðýz. Önümüzde uzun bir maraton var'' cavabýný verdi. ENES'ÝN NBA HEDEFÝ Ünlü hoca Alex Ferguson maç saatlerine tepki gösterdi. Ferguson: Fikstürü yayýn kuruluþlarý kontrol ediyor MANCHESTER United'ýn teknik direktörü Alex Ferguson, televizyonun Ýngiltere'de çok büyük güce sahip olduðunu söyledi. Ferguson, BBC'ye yaptýðý açýklamada, lig fikstürünü, yayýn hakkýna sahip kuruluþlarýn kontrol ettiðini, çarþamba gecesi Avrupa'da, cumartesi günü öðle saatlerinde de Ýngiltere'de maç yapmalarýnýn kendilerini tuhaf duruma düþürdüðünü belirtti. Bu kuruluþlarýn, istedikleri takýmý istedikleri saatte oynattýklarýný ifade eden Ferguson, ''Þeytanla el sýkýþtýðýnýzda bunun bedelini ödersiniz'' diye konuþtu. Ferguson, yayýn hakkýnýn 200 kadar ülkeye satýldýðý gözönüne alýndýðýnda kulüplere ödenen paranýn yeterli olmadýðý gerçeðinin ortaya çýktýðýný da kaydetti. Manchester United, geçen sezon yayýn haklarý karþýlýðýnda 60.4 milyon sterlin almýþtý. Stoke City-Beþiktaþ maçýný Fransýz hakem yönetecek UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beþiktaþ ýn, Ýngiltere nin Stoke City takýmý ile deplasmanda oynayacaðý UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçýnýn hakemleri açýklandý. Stoke City Stadyumu nda oynanacak ve 29 Eylül Perþembe günü TSÝ te baþlayacak karþýlaþmayý Fransa Futbol Federasyonu'ndan Antony Gautier yönetecek. Gautier in yardýmcýlýklarýný Michael Annonier ile Emmanuel Boisdenghien yapacak. Ýlave yardýmcý hakemlik görevini Olivier Thual ve Ruddy Buquet in yapacaðý maçýn dördüncü hakemi ise JeanCharles Cailleux. Celtic-Udinese mücadelesi Bülent ýldýrým'a verildi UEFA, FIFA kokartlý hakemlerden Bülent ýldýrým'ý UEFA Avrupa Ligi'ndeki Celtic-Udinese maçýnda görevlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde Ýskoç ekibi Celtic i- le Ýtalyan temsilcisi Udinese arasýnda 29 Eylül Perþembe günü oynanacak mücadeleyi Bülent ýldýrým'ýn yöneteceði kaydedildi. Maçta Bülent ýldýrým'ýn yardýmcýlýklarýný Cem Satman ve Emre Eyisoy'un yapacaðý, i- lave yardýmcý hakemlik görevlerini Tolga Özkalfa ile unus ýldýrým'ýn üstlenecekleri, dördüncü hakemin i- se Ýlker Coþkun olacaðý belirtildi. Þeref Eroðlu 100'den fazla antrenöre güreþi anlatacak AVRUPA ve dünya þampiyonu, olimpiyat ikincisi eski güreþçi Þeref Eroðlu, FILA (Uluslararasý Güreþ Federasyonlarý Birliði) tarafýndan, Aralýk ayýnda Ýtalya'da düzenlenecek ''ileri seviyede antrenörlük'' kursuna eðitmen olarak katýlacak. FILA Baþkaný Raphael Martinetti'nin özel isteði üzerine kursa katýlacak olan Þeref Eroðlu, çeþitli ülkelerden 100'ün üzerinde antrenöre seslenecek. Baþkent Roma'da, 14 Aralýk tarihlerinde yapýlacak kursta, eski milli güreþçi, 45 dakika ders anlattýktan sonra konuyla ilgili sorularý cevaplayacak. Kursa, FILA'ya üye olan ülkelerden yetkililer de katýlacak. Ayný zamanda FILA Teknik Kurul Üyesi de olan Þeref Eroðlu, böyle bir görevin 2. kez kendisine verilmesinden dolayý çok mutlu olduðunu anlattý. Rennes-AtleticoMadridmaçýný HüseyinGöçekyönetecek. ARDA'NIN MAÇINA TÜRK HAKEM UEFA Avrupa Ligi'nde 29 Eylül perþembe günü oynanacak Rennes-Atletico Madrid maçýný Türk hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Türk futbolcu Arda Turan'ýn formasýný giydiði Atletico Madrid'in maçý, tarihinde ikinci kez bir Türk hakem tarafýndan yönetilecek yýlýnda Celtic ile Atletico Madrid arasýnda oynanan Avrupa kupasý yarý final maçýnda Türk hakem Doðam Babacan düdük çalarken, Babacan'ýn o maçta Atletico'lu 3 futbolcuyu kýrmýzý kartla oyundan atmasý Ýspanyol basýný tarafýndan hatýrlatýldý. 34 yaþýnda olan ve 2008 yýlýndan bu yana uluslararasý maçlarda hakemlik yapan Hüseyin Göçek, Ýspanyol basýný tarafýndan maç baþýna 5 sarý kart ve 4 maçta bir kýrmýzý kart ortalamasýna sahip bir hakem olarak tanýtýldý. MÝLLÝ BASKETBOLCU ENES KANTER, "UTAH JAZZ'DA ÝÝ ÇALIÞIP, ADIMI DUURMAK ÝSTÝORUM" DEDÝ. NBA takýmlarýndan Utah Jazz tarafýndan üçüncü sýradan seçilen A Milli Basketbol Takýmý'nýn genç oyuncusu Enes Kanter, yýldýz oyuncu olmak istemediðini, takým oyuncusu olmayý istediðini söyledi. Enes, yaptýðý açýklamada 'ýldýz oyuncu mu yoksa takýmýn parçasý mý' olmak istediði yönündeki soruya ''ýldýz oyuncu deðil, takým oyuncusu olmak istiyorum'' cevabýný verdi. Genç oyuncu, Litvanya'da düzenlenen Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nda baþarýlý görüntü vermesine raðmen, þampiyonada arzuladýðý performansý gösteremediðini dile getirdi. Þampiyonada þansýzlýklar yaþadýklarýna dikkat çeken Enes Kanter, ''4-5 maçýmýzý son topla kaybettik. Ama sonuna kadar mücadele ettik. Milli takýmdaki performansýmý da iyi görmüyorum. 2 yýldan fazla bir süre basketbol oynamamýþtým ve paslý durumdaydým. Geçtiðimiz þampiyonada yüzde 30-40'la oynadýðýmý düþünüyorum'' diye konuþtu. Milli takýma her þeyini vermeye hazýr olduðunu kaydeden E- nes, takým olarak bundan sonraki organizasyonlarda en iyi þekilde mücadele etmek istediklerini söyledi. Genç oyuncu, NBA'de lokavtýn uzun sürmesi halinde bir takýma transfer olma sinyali verdi. Enes, 2 yýldan fazla bir süre basketboldan uzak kaldýðýný hatýrlatarak, ''Þu anda menajerimle konuþmuþ deðilim. Ama 2 yýldan fazla süre basketbol oynamadým. Basketbola açým. Eðer lokavt uzun sürerse bir takýmla anlaþmak istiyorum. Teklifler var. Düþünme aþamasýndayým. Karar vermiþ deðilim'' diye konuþtu. NBA'de üst sýralardan seçilmesi konusunda görüþlerini aktaran milli basketbolcu, ''Keþke NCA- A'de düzenli oynayýp daha üst sýralardan seçilseydim. Daha üst sýradan seçilmek isterdim. Ama seçildiðim sýra itibariyle de sonuç gurur verici. Türkiye'nin ismini orada duyurmak onur vericiydi'' dedi. Kanter, ''Üst sýradan seçilmem yeni bir baþlangýçtý. Oraya gidip iyi çalýþýp, en iyi þekilde kendime bakýp hedeflediðim yerlerde adýmý duyurmak istiyorum'' diye konuþtu. NBA'de yer alan diðer Türk oyunculardan tavsiye alýp almadýðý yönündeki soruyu ise Enes, ''Milli takýmda konuþma fýrsatým oldu. Hidayet Türkoðlu ve Ömer Aþýk ile konuþma fýrsatý buldum. Önemli tavsiyelerde bulundular'' þeklinde cevapladý. Enes Kanter yeni sezonda NBA'de mücadele edecek. Laudrup Mallorca'yý býraktý LA Liga ekiplerinden Mallorca'nýn teknik direktörü Michael Laudrup görevinden istifa etti. Ýspanyol basýnýnda çýkan haberlerde, Mallorca'nýn baþýna sezonunun sonunda gelen Laudrup'un, kulüp yönetimiyle ters düþmesi üzerine istifa ettiði belirtildi. Haberlerde, Laudrup'un, ''Futbolda, çalýþma ortamý en önemli faktörlerden biridir'' þeklindeki ifadesine yer verildi. Mallorca, Laudrup'un yardýmcýlarýndan Erik Larsen'in iþine, Mallorca'ýn transfer politikasýný eleþtirdiði gerekçesiyle son vermiþti. BANK ASA 1. LÝG'DE BUGÜN 28 Eylül Çarþamba: Akhisar Belediyespor-Sakarya: Volkan Bayarslan Elazýðspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Sabancý Kasýmpaþa-Karþýyaka: Koray Gençerler Gaziantep Büyükþehir Bel.-Boluspor: Ercan Hellaç Göztepe-Ýstanbul Güngörenspor: Abdullah ýlmaz 29 Eylül Perþembe: Tavþanlý Linyitspor-Kartalspor: Çaðatay Þahan Kayseri Erciyesspor-Denizlispor: Hakan Ceylan Bucaspor-Konyaspor: Mürvet Sezer Adanaspor-Giresunspor: Taner Gizlenci D SMART'TA BUGÜN Saat Zenýth - Porto / 82. Kanal Euro Futbol Saat Valencia-Chelsea / 82. Kanal Euro Futbol Saat Arsenal - Olimpiakos United / 55. Kanal

15 AÝLE - SAÐLIK 15 Katilinizi cebinizde taþýmayýn Grip, zatürre ile sonuçlanabilir BEZMÝALEM Vakýf Üniversitesi Dekan ardýmcýsý ve Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Levent Kart, dünya üzerinde sigara yüzünden her 8 saniyede 1 kiþinin öldüðünü belirterek, Türkiye de her yýl 70 bin kiþi bu nedenle hayatýný kaybediyor dedi. eþilay Genel Baþkaný Muharrem Balcý, Bezmialem Vakýf Üniversitesinin Sigara Býrakma Polikliniði ve eþilay iþbirliðince düzenlenen Tütün ve Ýnsan Saðlýðý baþlýklý seminerde, sigaraya karþý bilinçlendirme toplantýlarýna olan katýlýmýn her geçen gün daha da arttýðýný, bu durumun kendisini sevindirdiðini söyledi. Üç semavî dinin de insanlarýn kendilerine ve baþkalarýna zarar vermesini yasakladýðýný ifade eden Balcý, Katilinizi cebinizde taþýmayýn dedi. Prof. Dr. Levent Kart da sigaranýn insan vücuduna verdiði zararlara dikkati çekti. Prof. Dr. Kart, 20 yýl boyunca günde 1 paket sigara içen insanlarýn vücudunda 7 kilogram katran biriktiðini vurgulayarak, Her yýl 4 milyon kiþi sigaraya baðlý hastalýklar nedeniyle hayatýný kaybediyor. Sigara tüketimi bu hýzda devam ederse 2020 yýlýnda 3 kiþiden 1 inin sigara yüzünden ölmesi bekleniyor diye konuþtu. Tütünün esrar ve eroinden 8 kat daha fazla baðýmlýlýk yaptýðýný belirten Kart, þöyle konuþtu: Sigara, kanser türlerinin yaný sýra astýma da zemin hazýrlýyor, hastalýðýn tedavisini zorlaþtýrýyor. Kalp krizi riskini 2,5 kat artýrýyor. Beyin-damar hastalýklarýnda kanamayý 2, felci 3, beyin sapý kanamalarýný 4 kat artýrdýðý biliniyor. Hamileyken sigara içen kadýnlar, 2 kat daha fazla erken doðum riski taþýyor ve çocuklarý zeka geriliði problemiyle karþý karþýya kalýyor. Ýstanbul / aa BAZEN ölümle sonuçlanabilen ciddi bir akciðer hastalýðý olan zatürre, grip belirtilerinin gerilemeden devam etmesiyle baþlýyor. Bursa Ýl Saðlýk Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, grip hastalýðýnýn doðrudan doðruya grip virüsünün akciðerlere yerleþmesiyle zatürreenin ortaya çýktýðýnýn belirtildi. Bu durumun tedavisi olmayan ölüm ihtimali yüksek olan bir tablo olduðunun vurgulandýðý açýklamada, zatürreenin grip hastalýðý geçirildikten bir süre sonra, hastanýn tekrar ateþinin çýkmasýyla ve daha çok öksürük, balgam þikayetleriyle birlikte de baþlayabileceði vurgulandý. Açýklamada, doðru seçilen antibiyotiklerle hastalýðýn tamamen düzelmesinin mümkün olduðuna dikkat çekildi. Açýklamada, halk arasýnda zatürree diye bilinen pnömokok enfeksiyonlarýnýn, özellikle risk grubu hastalarda ölümle sonuçlanabilecek ciddi bir akciðer hastalýðý olduðu kaydedildi. Açýklamada þu i- fadelere yer verildi: Küçük çocuklar, ileri yaþtakiler ve halihazýrda kronik bir hastalýðý bulunan kiþilerde daha aðýr seyreder, hatta ölümle bile sonuçlanabilir. 39 dereceyi geçen ateþ, öksürük ve çoðu zaman pas renginde olan koyu kývamlý balgam, hastalýðýn baþlýca belirtileridir. Hastalýk bazen genç e- riþkinlerde þiddetli bir titremenin ardýndan a- teþ yükselmesiyle birlikte aniden baþlayabilir. Zatürreeye neden olan bakteriler, ayný zamanda kan ile tüm vücuda yayýlarak bakteriyemi adý verilen tablo ve beyin zarýnda da menenjit gibi ciddi enfeksiyonlara neden olabilirler. Bu bakteriler zatürreeye neden olduklarýnda, her 20 vakadan biri ölümle sonuçlanýr. Ayný þekilde her 10 bakteriyemi vakasýndan 3 ü de ölüm getirir. Salgýn dönemlerinde öpüþmek, tokalaþmak ve hatta kalabalýk ortamlardan kaçmak da yarar vardýr. Hava kirliliðinin bilançosu aðýr DÜNA Saðlýk Örgütü nün (DSÖ) bir araþtýrmasýna göre, her yýl 2 milyondan fazla insan hava kirliðinin yol açtýðý hastalýklardan dolayý ölüyor. 91 ülkenin 1100 þehrinden derlenen verilerle yapýlan araþtýrmada, bu 2 milyon insanýn 1,3 milyonunun geliþmekte olan ülkeler kadar, geliþmiþ ülkeleri de etkileyen kentlerde hayatlarýný kaybettikleri ortaya çýktý. DSÖ ayrýca, normlara uyulsaydý bu ölümlerin 1,1 milyonunun olmayacaðýný belirtti. Kirli havanýn akciðerlerden girip, kan dolaþýmýna dahil olduðunu ve kalp rahatsýzlýklarý, akciðer kanseri, astým vakalarý ve solunum enfeksiyonlarýna sebep olduðunu belirten DSÖ, araþtýrmada 91 ülkeden 80 inin hava kirliliði konusunda uluslar arasý örgütün gösterdiði deðerlere uymadýðýný kaydetti. Sonuçlarý açýklayan DSÖ nün Halk Saðlýðý ve Çevre Bölümü Müdürü Dr. Maria Neira, dünyada birçok kentte atmosferdeki kirliliðin saðlýk için tehlikeli seviyelere çýktýðýnýn altýný çizdi. Ýran ýn güneybatýsýndaki Ahvaz kentinin, havasý en kirli kentler listesinde ilk sýrada yer aldýðýný açýklayan DSÖ, havasý en kirli þehirlerin Ýran, Hindistan, Pakistan ve Moðolistan da bulunduðunu belirtmiþti. Kanada ve ABD deki kentler ise listenin sonunda yer alýyor. Cenevre / aa Baðýþýklýksistemine baharatlý yeþil çay EDÝTEPE Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Erdem eþilada, mevsim geçiþlerinin olduðu bu dönemde baðýþýklýk sistemini desteklemek için çeþitli baharatlarla zenginleþtirilmiþ yeþil çay baþta olmak üzere bitki çaylarýndan destek alýnmasýný tavsiye etti. eþilada, yaptýðý açýklamada, havalarýn soðumaya baþlamasý, okullarýn açýlmasý ve toplu taþýma araçlarý gibi kapalý mekânlarda geçirilen zamanýn uzamasý gibi durumlarýn gribal enfeksiyonlarýn görülme sýklýðýný artýracaðýna iþaret etti. Hastalýða yakalanmamanýn öncelikli hedef olduðuna da dikkati çeken eþilada, þunlarý dile getirdi: Mevsim geçiþlerinin olduðu bu dönemde baðýþýklýk istemini desteklemek için çeþitli baharatlarla zenginleþtirilmiþ yeþil çay baþta olmak üzere bitki çaylarýndan destek alýnmalý. eþil çay ile birleþen tarçýn, karanfil, zencefil, kakule ve karabiber gibi baharatlar antimikrobiyal etkisi ve canlandýrýcý desteði ile zinde kalmaya yardýmcý oluyor. eþil çayýn antioksidan bileþikler bakýmýndan zengin olduðunu belirten eþilada, tarçýnýn da uçucu bileþenlerinin mikroorganizmalar üzerinde etkisi sebebiyle soðuk algýnlýðýnda çay olarak içilmesi ya da yoðun deriþimli çayýnýn gargara olarak uygulanmasýnýn yararlý olduðunu kaydetti. Ýstanbul / aa ÇOMÜ de cilt kanseri erken teþhis ediliyor ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Týp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalý nda, benlerde oluþan cilt kanserine erken teþhis koyuluyor. Vatandaþlar, bu muayeneden ücretsiz faydalanabiliyor. Son yýllarda güneþ ýþýnlarýnýn zararlý etkisinin artmasý yüzünden cilt kanseri riski de gittikçe yükseliyor. Dünya Saðlýk Örgütü ne göre son 25 yýlda dört beþ kat arttý. Daha önce çýplak gözle yapýlan teþhis ise yerini dijital sisteme býraktý. Malign melanom adý verilen cilt kanserine gözle muayene yöntemiyle teþhis koyma oraný yüzde ken dijital dermoskopi cihazýyla yüzde 90 ýn üzerine çýktý. Polikliniklerinde bu cihazýn mevcut olduðunu belirten Dermatoloji Ana Bilim Dalý ndan Doç. Dr. Zerrin Öðretmen, baþvuranlarýn ücretsiz olarak bu yöntemden faydalanabileceðini ifade etti. Çanakkale / cihan Denizli ye En Saðlýklý Ýl ödülü DENÝZLÝ Belediyesi, Türkiye Saðlýklý Kentler Birliði (TSKB) nin düzenlediði Saðlýklý Þehirler 2011 En Ýyi Uygulama arýþmasý nýn Saðlýk kategorisinde birincilik ödülü aldý. Belediye Baþkaný Osman Zolan, ödülü 18 üye belediyeden gelen toplam 45 proje arasýnda Hareketli aþa, Egzersiz ap Ödülün Saðlýk Olsun projesiyle kazandýklarýný söyledi. Baþkan Zolan, Aldýðýmýz ödül çok anlamlýdýr. Saðlýðýn üzerine hiçbir deðeri koyamayýz. Ýnsanlarýmýzýn saðlýklý bir yaþam sürdürmesi için belediye olarak üzerimize düþen her þeyi yapma gayreti içindeyiz. Altyapýsýnda, içme suyunda, doðaya verilen kirli suyun temizlenmesinde, katý atýklarýn düzenli depolanmasýnda, insanlarýmýzýn huzurlu yaþamasýnda, stres atmasý için yeþil alanlarýn yapýlmasýnda ve hava kirliliðinin önlenmesinde Denizli, bir baþtan bir baþa doðru ve hýzlý þekilde ilerliyor. Bu durum, ödülle tescil edilmiþ oldu dedi. Denizli / cihan Çocuða isim verilirken anlamsýz veya uygun anlamý olmayan isimlerin seçilmemesine özen gösterilmeli. Çocuða isim verirken anlamý iyi araþtýrýlmalý Diksiyon öðretmeni Mehmet Çömez. SAMSUN'DA Dil Bayramý kapsamýnda polislere Türkçenin Önemi ve Doðru Kullanýmý konulu konferans veren diksiyon öðretmeni Mehmet Çömez, çocuklara isim konulmadan önce ailelerin araþtýrma yapmasý ve anlamýna göre isim koymalarý tavsiyesinde bulundu. Polisevi Toplantý Salonu nda konferans veren Samsun Kültür ve Turizm Müdürlüðü diksiyon öðretmeni Mehmet Çömez, sadece okunuþu güzel olduðu için anlamsýz veya uygun anlamý olmayan i- simlerin çocuklara verildiðini ve bunlarýn yaþanmamasý için ailelerin çocuklarýnýn isimlerini seçerken araþtýrma yapmasýný istedi. Annelere hitaben konuþan Çömez, Çocuðunu 9 ay karnýnda taþýyor, o kadar eziyet çekiyorsun, þöyle birkaç gün de isim bulmaya zaman ayýr. Çok zor bir þey deðil. Çevreden duyduklarýna bak, sözlükleri karýþtýr diye konuþtu. Birçok yabancý ve anlamca yanlýþ yerde kullanýlan kelimelerin olduðuna dikkat çeken Çömez, Türkçe sözcüklerde baþka ne iþe yaradýðýný anlatan hiçbir dil yoktur. Fakat nedense yerine baþka yabancý ve anlamlarý farklý olan isimler ve sözcükler kullanýlmaktadýr þeklinde konuþtu. Çömez, buldozer, sehpa, ambulans, marþ, kabine, parlamenter, peþimden gel, pençe, çerçeve, fýrsat, kafa ve misafir kelimelerinin Türkiye de anlamlarýnýn tam bilinmediðini ve yanlýþ yerde kullanýldýðýný sözlerine ekledi. Samsun / cihan

16 Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Gaz ze de e ði tim de Ýs ra il ab lu ka sýn da DERS AP MAK Ý ÇÝN BOÞ SI NIF A RA AN ÖÐ RET MEN LER VE BU NAL TI CI SI CAK LAR DA PRE FAB RÝK SI NIF LA RA SIÐ MA AN ÖÐ REN CÝ LER, GAZ ZE NÝN E ÐÝ TÝM SO RUN LA RI NA ÇÖ ZÜM BEK LÝ OR. Gazze Þe ri di nde her yýl kat la na rak bü yü yen e ði tim so run la rý, öð ret men - le ri ve öð ren ci le ri ça re siz bý ra ký yor. er sý kýn tý sý se be biy le her der si baþ ka bir sý nýf ta ya pan öð ret men ler ve bu nal tý cý sý cak lar da pre fab rik sý nýf lar da ba lýk is - ti fi o tu ran öð ren ci ler so run la rý na çö - züm ü re til me si ni bek li yor. FOTOÐRAFLAR: AA GAZZE Þe ri di nde her yýl kat la na rak bü yü yen e - ði tim so run la rý, öð ret men le ri ve öð ren ci le ri ça - re siz bý ra ký yor. Ýs ra il in a ðýr ab lu ka sý, Gaz ze de ki e ði tim þart la rý na da bü yük dar be vu ru yor. er sý kýn tý sý se be biy le her der si baþ ka bir sý nýf ta ya pan öð ret men ler ve bu nal tý cý sý cak lar da pre fab rik sý nýf lar da ba lýk is ti fi o tu ran öð ren ci - ler so run la rý na çö züm ü re til me si ni bek li yor. Ders sý ra sýn da sü rek li e lek trik le rin ke sil di ði ni an la tan or ta o kul öð ren ci si E mel Fe rid, Sý kýn tý - la rý mýz bit mi yor. Sý nýf lar çok sý cak o lu yor, ba - zen ne fes al mak ta zor la ný yo ruz de di. Sý nýf la rýn kü çük ol ma sýn dan do la yý ra hat o tu ra ma dýk la rý - ný be lir ten Fe rid, bu yüz den der se kon san tre ol - mak ta zor lan dýk la rý ný söy le di. Ders sý ra la rý nýn kü çük ol ma sýn dan ya ký nan Fe rid, il ko kul öð - ren ci le ri nin kul lan dý ðý sý ra la ra ken di le ri nin ü çer ki þi o tur du ðu nu ak tar dý. Ü ni ver si te ye git me yi çok is te di ði ni i fa de e den Fe rid, mes lek ter ci hiy - le il gi li so ru ya, Hal ký ma yar dým et mek i çin dok tor ol mak is ti yo rum ce va bý ný ver di. ÖÐ REN CÝ LE RÝ MO TÝ VE ET MEK TE ZOR LA NI O RUZ E ði tim de ki so run lar la il gi li bil gi ve ren öð ret - men Me he El a su ey i se, Sa de ce öð ren ci ler i çin de ðil, öð ret men ler i çin de çok cid dî sý kýn - tý lar var. Biz þu an da e ði tim ver di ði miz sý nýf la - rý es ki den kýr ta si ye mal ze me le ri ni koy mak i - çin de po o la rak kul la ný yor duk. Bu sý nýf lar da e ði tim ya pýl maz di ye ko nuþ tu. Sý nýf lar da çok faz la öð ren ci ol du ðu nu ve ü çer ü çer o - turt tuk la rý ný be lir ten El a su ey, Çok sý - cak ta e ði tim ya pý yo ruz ve e lek trik ler sýk sýk ke si li yor. Öð ren ci le ri mo ti ve et mek te zor la - ný yo ruz. Ýn þa al lah bu kriz u zun sür mez ve çö zer ler. En ya kýn za man da ge niþ ve sý cak ol - ma yan sý nýf la ra ta þýn ma yý u mut e di yo ruz i fa - de le ri ni kul lan dý. El a su ey, sý nýf lar yet me di ði i çin ba zen öð ren ci le ri av lu da bek let tik le ri ni ve han gi sý nýf bo þa lýr sa o ra da ders yap týk la rý ný kay det ti. e ni o kul lar i çin BM nin pro je le ri - nin ol du ðu nu an cak am bar go se be biy le in þa - at la rýn i ler le me di ði ni an la tan El a su ey, Ba - zen ya rým gün lük e ði tim i çin sý nýf sý nýf do laþ - tý ðý mýz o lu yor de di. Gaz ze / a a Dü þün ce le ri ni gö rün tü le ye bi li yo rum! ABD DEKÝ Ca li for ni a Ber ke ley Ü ni ver si - te si nden a raþ týr ma cý lar, be yin dal ga la rýn - dan fay da la na rak so mut gö rün tü ler el de et ti. Pro fe sör Jack Gal lant ve Shin ji Nis hi - mo to nun ön der li ðin de ki e ki bin yap tý ðý de ney ler de, ha re ket ler ya da duy gu lar sý - ra sýn da be yin de han gi böl ge le rin ak ti vi te gös ter di ði ni sap ta ma tek ni ði o lan fonk si - yo nel man ye tik re zo nans gö rün tü le me (fmri) iþ le mi uy gu lan dý. 3 ki þi ye rast - ge le vi de o lar iz le til di. Dü þün ce le rin ne - ye ben ze di ði ni gös te re bi le cek bu ça lýþ - ma sa ye sin de, iz le ti len vi de o lar i le be - yin dal ga la rýy la a lý nan gör sel le rin u - yum lu ol du ðu tes pit e dil di. Bey nin o sý - ra da ne al gý la dý ðý ger çek bir gö rün tü ye dö nüþ tü rül müþ ol du. So nuç la rýn ba zý - la rý ne re dey se bi re bir u yu þu yor. An cak di ðer le rin de, iz le ti len vi de o da yer a lan in san dan fark lý ya da ben zer ki þi le rin be yin de o luþ tu ðu gö rü lü yor. Bu nok ta - da de ne ðin ken di a ný la rý ve tec rü be le ri - nin et ki li ol du ðu dü þü nü lü yor. ön tem, þim di lik sa de ce de nek le re iz le ti len vi - de o la rýn be yin de ki yan sý ma la rý ný gör - me im ka ný ve ri yor. An cak rü ya lar ve ha yal ler gi bi zih ni mi zin i çe ri sin de yer a lan gör sel le rin ya kýn ge le cek te baþ ka - la rý ta ra fýn dan da ha net bir þe kil de iz le - ne bi lir ha le ge le bi le ce ði be lir ti li yor. Gal lant ve Nis hi mo to, sü rek li ge liþ ti ri - len bu tek no lo ji sa ye sin de söz lü i le ti þim ku ra ma yan felç li ya da ko ma da ki has ta - la rýn ne ler dü þün dük le ri ni da ha i yi an - la ya bil me le ri nin müm kün o la bi le ce ði ni i fa de e di yor. A raþ týr ma so nuç la rý, bi lim der gi si Cur rent Bi o logy nin bu ay ki sa - yý sýn da ya yýn lan dý. Ýs tan bul / a a En hýz lý net G. Ko re de PANDO Net works fir ma sý nýn 224 ül ke de 20 mil yon bil gi sa yar dan O cak-ha zi ran 2011 a ra sýn da ya pý lan top lam 27 mil yon in dir me nin so nuç la rý ný kap sa yan a raþ týr ma sý in - ter net hý zý ko nu sun da il ginç ve ri ler or ta ya koy du. A raþ týr ma ya gö re, dün ya da ki or ta - la ma in dir me hý zý 580KBps. Tür ki ye 490KBps i le or ta la ma nýn al týn day ken, ABD, 616KBps i le or ta la ma nýn bi raz üs tün de. 2,202KBps i le Gü ney Ko re li der li ði a lýr ken o - nu, Ro man ya (1,909KBps) ve Bul ga ris tan (1,611KBps) ta kip et ti. Af ri ka i se en dü þük in dir me hý zý nýn gö rül dü ðü ký ta o la rak ö ne çýk tý. Kon go, 13KBps i le en ya vaþ in ter ne te sa hip ül ke o lur ken, o nu 14KBp i le Or ta Af ri ka Cum hu ri ye ti ve 23KBps i le bir a da ül - ke si o lan Ko mor lar ta kip et ti. sbin.com/vi ew/2484 ad re sin de yer a lan ha - ri ta ü ze rin de di ðer ül ke ler i le il gi li ve ri le re u la þý la bi lir. An ka ra / a a Uk ray na da si ga ra rek lâ mý ya sak lan dý UKRANA Par la men to su tü tün rek la mý, spon sor luk ve tü tün ü rün le ri nin ta ný tý - mý ný ya sak la dý. Mec lis ten ge çen ya sa i le bir lik te Uk ray na da ki gör sel ve ya zý lý ba - sýn baþ ta ol mak ü ze re si ga ra rek la mý ta ri - he ka rýþ tý. Bu çer çe ve de ki tap lar da, u la - þým a raç la rýn da, dýþ rek lam yer le rin, ka - mu ya a çýk me kân lar da ve in ter net si te le - rin de si ga ra rek la mý ya pý la ma ya cak. Ö te yan dan si ga ra ve tü tün þir ket le ri, te le viz - yon ve rad yo prog ram la rý na, sað lýk, spor, eð len ce ve kül tür fa a li yet le ri ne de rek lam i çe re cek þe kil de spon sor luk ya pa ma ya - cak. Ka bul e di len ka nun res mi ga ze te de ya yým lan dýk tan 6 ay son ra yü rür lü ðe gi - re cek. Ki ev / ci han Bir uy du da ha dü þe cek AMERÝKAN U lu sal Ha va cý lýk ve U zay Da i re si ne (NA SA) a it U ARS uy du su nun kon trol - süz þe kil de Cu mar te si sa ba hý Dün ya ya düþ me si nin ar dýn dan, Al man RO SAT uy du su - nun da Ka sým a yýn da kon trol süz o la rak dü þe ce ði a çýk lan dý. Al man Ha va cý lýk ve U zay Mer ke zi (DLR), uy du nun, top lam a ðýr lý ðý 1,6 to na u la þan yak la þýk 30 par ça sý nýn Dün - ya ya u laþ ma sý nýn bek len di ði ni bil dir di. RO SAT ýn da tam o la rak ne za man ve Dün - ya nýn ne re si ne dü þe ce ði bi lin mi yor. An ka ra / a a

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Bu mesele anayasayla deðil, özgürlükçü yorumla çözülür

Bu mesele anayasayla deðil, özgürlükçü yorumla çözülür SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR en uzun etapta Ha be ri say fa 6 da SEYYAR MEDRESE-Ý NURÝYE TRABZON DAYDI Ha be ri say fa 15 te www. bediüzzamanhizmettir.org YIL: 41 SA YI: 14.580 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

FÝLÝSTÝN DE BÜYÜK COÞKU

FÝLÝSTÝN DE BÜYÜK COÞKU GER ÇEK TEN H BER VE RiR KÂZIM GÜLEÇYÜZ YZDI BUGÜN BÞLDIK Y YIL: 42 S YI: 14.963 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 19 EKÝM 2011 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ýsrailli askere karþýlýk

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Avrupa da en hýzlý yayýlan din, Ýslâm

Avrupa da en hýzlý yayýlan din, Ýslâm 43. yýla girerken ukâzim GÜLEÇYÜZ SAYFA 3 TE Geçmiþten geleceðe Yeni Asya uhalýl AKGÜNLER SAYFA 2 DE Türkiye de medya ve Yeni Asya ualý FERÞADOÐLU SAYFA 5 TE Asya nýn bahtý uraþýt YÜCEL SAYFA 5 TE Yeni

Detaylı

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk SiyahMaviKýrmýzýSarý Haliç Kongre Merkezinde buluþalým u RÝ SA LE-Ý NUR ENS TÝ TÜ SÜNÜN DÜ ZEN LE DÝ ÐÝ SA ÝD NUR SÎ YE GÖ RE ÝS - LÂM TOP LUM LA RI NIN GE LE CE ÐÝ VE DÜN YA BA RI ÞI PA NE LÝ BU GÜN SA

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr UZMANLARDAN TAVSÝE TARHANA ÝÇ, KANSER OLMA HA BE RÝ SA FA 16 DA DÝZÝLERÝN BÝR ZARARI DAHA DÝZÝLERÝ MODEL ALAN EVLÝLÝKLER BOÞANMALA BÝTÝOR HA BE RÝ SA FA 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 15.026

Detaylı