Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET"

Transkript

1 MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr VAHÞETE LÂNET SON DÖNEMDE MASUM SÝVÝLLERÝ HEDEF ALAN TERÖR SALDIRILARININ SON KUR- BANLARI, BATMAN DA 8 ALIK HAMÝLE GENÇ BÝR ANNE ÝLE 4 AÞINDAKÝ KIZI OLDU. FO TOÐ RAF: A A GÖZAÞLARILA UÐURLANDILAR Te rö rist le rin aç tý ðý a teþ so nu cu ve fat e - den Miz gin Do ru (31) i le ký zý Sul tan'ýn ce - na ze le ri göz yaþ la rý i çin de top ra ða ve ril di. Miz gin'in kar nýn da ki be bek has ta ne de ya pý lan mü da ha le so nu cu se zar yenle kur ta rý lýr ken, ya ra la nan e þi Ta lat'la 8 ya - þýn da ki ký zý Þey ma'nýn te da vileri sürüyor. HAC ÖNCESÝ ANA-BABA ZÝARETÝ a kýn la rý, Ta lat Do ru'nun an ne ve ba ba - sý nýn Bat man'dan hac ca gi de cek ilk ka fi le - de yer al dý ðý ný, bu se bep le Ta lat'ýn e þi ve ço cuk la rýy la on la rý zi ya ret et ti ði ni ve sal dý - rý nýn dö nüþ yo lun da ger çek leþ ti ði ni söy le - di ler. Terör daha önce de Siirt'te 4 genç kýzýn canýný almýþtý. Ha be ri sayfa 4 te Terör anaforu AZISI SAFA 5 TE AKP-MHP GÖRÜÞMESÝ BUGÜN A na ya sa gö rüþ me le ri baþ lý yor e ni a na ya sa ça lýþ ma la rý çer çe ve - sin de AKP, bu gün MHP i le, ya rýn da CHP i le gö rü þe cek. MHP ve AKP he - yet le ri bu gün sa at de MHP Ge - nel Mer ke zin de bi r a ra ya ge le cek. AKP nin da vet mek tu bu na ce vap ve - ren CHP i se gö rüþ me i çin ik ti dar par ti - si ne ya rýn sa at de CHP Ge nel Mer ke zin de ran de vu ver di. 5 te TUSKON BAÞKANI MERAL: Türkiye AB den vazgeçmez Tür ki ye -Ýn gil te re Ti ca ret ve a tý - rým Fo ru munda konuþan Tür ki ye Ý - þa dam la rý ve Sa na yi ci ler Kon fe de ras yo nu Baþ ka - ný Rý za nur Me ral, Av ru - pa nýn kar þý kar þý ya ol - du ðu fi nan sal kri zin Tür - ki ye yi AB ye ü ye lik he - de fin den u zak laþ týr ma - ya ca ðý ný söy le di. 5 te ISSN PKK saldýrýsýnda kurþunlara hedef olan anne ve kýzýnýn cenazeleri köylerindeki Zilan Mezarlýðýnda gözyaþlarý ve dualarla topraða verildi. FO TOÐ RAF: A A ORTAK TEPKÝ Diyarbakýr, Siirt, Batman, Þýrnak ve Mardin deki bazý sivil toplum kuruluþlarý, terör örgütü PKK nýn saldýrýlarýný þiddetle kýnadý. Di yar ba kýr Ti ca ret Bor sa sý Baþ ka ný Fah ret tin Ak yýl: Ýn san o la rak ne di ye yim? Ar týk in san lý ðým dan u ta ný - yo rum, bun lar vah þet. Þýr nak Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Baþ ka ný Os man Ge - liþ: Bu ce na ze le rin hiç kim se ye bir fay da sý ol maz. Ne za ma na ka dar bu o lum suz - luk la rýn i çin de ce bel le þe ce ðiz? Bu ge mi de he piz va rýz. Ha be ri sayfa 4 te 6 KHK da ha AM ye CHP, 6 Ka nun Hük mün de Ka rar na menin da ha ip ta li i çin A na ya sa Mah ke - me si ne baþ vu ra cak. Çev re ve Þe hir ci lik, Av ru pa Bir li ði, Mil lî E ði tim, A da let, Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk, E ko no mi Ba kan lýk la rý nýn teþ ki lât ve gö rev le ri hak kýn da çýkarýlan KHK la rýn ip ta li is te ne cek. Ha be ri sayfa 5 te Teröristler TIR yaktý Ið dýr- Do ðu ba ya zýt ka ra yo lu nun 25. ki lo - met re sin de ki Pa muk ge çi di mev ki in de te rö - rist ler ta ra fýn dan i ki TIR ya kýl dý, þoförlerin cep telefonu ve paralarý gasp edildi. Ha be ri sayfa 4 te Tezkere Mecliste Sý nýr ö te si o pe ras - yon ko nu sun da hü - kü me te ve ri len yet - ki yi bir yýl da ha u za - tan tez ke re, Baþ ba - kan Er do ðan ýn im - za sýy la TBMM Baþ - kan lý ðý na su nuldu. Ha be ri sayfa 4 te Bu dizmden Ýs lâma Tay land uy ruk lu Bu dist Se e nal Ruk - nak, Ýs lâm di ni ni a raþ - tý rýr ken Müs lü man ol - ma ya ka rar ver di. Ruk nak, Deniz li Ýl Müf tü lü ðün de ke li - me-i þe ha det ge tir di. Ha be ri sayfa 7 de Ý da rî Re form lar Ba ka ný Di mit ris Rep pas, hü kü me tin dev le tin ya pý - sýn da ö nem li de ði þik lik ler yap ma ha zýr lý ðý i çe ri sin de bu lun du ðu nu be lir te rek, ka mu ku ru luþ la rýn da on bin ler ce is tih da mýn ip tal e di le - ce ði ni ve 30 bin ça lý þa nýn iþ ye de ði ne a lý na ca ðý ný a çýk la dý. GELÝRLERDE BÜÜK DÜÞÜÞ OLDU Kriz, kom þu da ça lý þan la rý vur du u na nis tan da, büt çe a çý ðý ve dýþ borç lar dan kay nak la nan mâ lî kri zin, me mur ve iþ çi le rin ge lir le rin de ö nem li dü þüþ le re se bep ol du ðu bil di ril di. Kri - zin me mur la rýn ge lir le rin de yüz de 40, ö zel sek tör ça lý þan la rý nýn ge lir le rin de de yüz de 20 o ra nýn da a zal ma ya se bep ol du ðu a çýk lan dý. Ha be ri sayfa 11 de Japonya dan unanistan a yardým etme sinyali geldi 11 de PETROL DEVLERÝ DE GÝDÝOR Ýngiltere den Libya ya ticarî çýkarma Ýn gil te re, Baþ ba ka ný Ca me ron'un Fran - sa Dev let Baþ ka ný Sar kozy i le bir lik te yap - tý ðý zi ya ret ten son ra þim di de Lib ya ya ti - ca rî çý kar ma ya pý yor. Ti ca ret ve a tý rým Ba kan ar dým cý sý Lord Gre en baþ kan lý - ðýn da ki he yet te, Ýn gi liz pet rol dev le ri BP ve Shell in tem sil ci le ri de yer a lý yor. 7 de Türk-Ýþ araþtýrmasý: 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 902 TL 11 de

2 2 LÂHÝKA Bu millete hükmedenler, dindarlýða taraftar olmalý Bu mübarek vatanda bu fýtraten dindar millete hükmedenler, elbette dindarlýða taraftar olmasý ve teþvik etmesi, vazife-i hakimiyet cihetiyle lâzýmdýr. Ey heyet-i hakime! eni dört-beþ madde ile ittiham edip Btevkif ettiler. Birinci Madde: Ýrtica fýkriyle dîni â- let edip, emniyet-i umûmiyeyi ihlâl e- debilecek bir teþebbüs niyeti olduðu ihbar edilmiþ. Elcevap: Evvelâ, imkânât baþkadýr, vukuat baþkadýr. Herbir fert, çok adamlarý öldürebilmesi mümkündür. Bu imkân-ý katil cihetiyle mahkemeye verilir mi? Herbir kibrit, bir haneyi yakmasý mümkündür. Bu yangýn imkanýyla kibritler imha edilir mi? Saniyen: üz bin defa haþa! Ýþtigal ettiðimiz u- lûm-u îmaniye, rýza-i Ýlâhiyeden baþka hiçbirþeye âlet olamaz. Evet, güneþ kamere peyk ve tabî olmadýðý gibi; saadet-i ebediyenin nûranî ve kudsî anahtarý ve hayat-ý uhreviyenin bir güneþi olan îman dahi, hayat-ý içtimaiyenin âleti olamaz. E- vet, bu kâinatýn en muazzam meselesi ve þu hilkat-i âlemin en büyük muammasý olan sýrr-ý î- mandan daha ehemmiyetli bir mesele-i kâinat yoktur ki, bu mesele-i sýrr-ý îman ona âlet olsun. Ey heyet-i hakime! Eðer bu iþkenceli tevkifim, yalnýz hayat-ý dünyeviyeme ve þahsýma ait olsa idi, emîn olunuz ki, on seneden beri sükût ettiðim gibi yine sükût edecektim. Fakat, tevkifim çoklarýn hayat-ý ebediyelerine ve muazzam týlsým-ý kâinatýn keþfini tefsir eden Risâle-i Nur a ait olduðundan, yüz baþým olsa ve her gün biri kesilse, bu sýrr-ý a- zîmden vazgeçmeyeceðim. Ve sizin elinizden kurtulsam, elbette ecel pençesinden kurtulamayacaðým. Ben ihtiyarým, kabir kapýsýndayým. Ýþte o müthiþ týlsým-ý kâinat keþþafý olan Kur ân-ý Hakîm in o muazzam keþfini göze gösterir bir sûrette tefsir eden Risâle-i Nur un o týlsýma ait yüzer meselelerinden, bu herkesin baþýna gelecek olan ecele ve kabre ait yalnýz bu sýrr-ý îmana bakýnýz ki: Acaba, bu dünyanýn bütün muazzam mesail-i siyasiyesi, ölüme, ecele inanan bir adama daha büyük olabilir mi ki, bunu ona âlet etsin? Çünkü, vakit muayyen olmadýðýndan, her vakit baþ kesebilen ecel, ya îdam-ý ebedîdir veyahut daha güzel bir aleme gitmeye bir terhis tezkeresidir. Hiçbir vakit kapanmayan kabir; ya hiçlik ve zulümat-ý e- bediye kuyusunun kapýsýdýr veyahut daha daimî ve daha nûranî bakî bir dünyanýn kapýsýdýr. Ýþte, Risâle-i Nur, keþfiyat-ý kudsiye-i Kur âniyenin feyziyle, iki kere iki dört eder derecesinde katiyetle gösterir ki, eceli, îdam-ý ebedîden terhis vesîkasýna ve kabri, dipsiz, hiçlik kuyusundan müzeyyen bir bahçe kapýsýna çevirmeleri, þüphesiz, katî bir çaresi var. Ýþte bu þareyi bulmak için bütün dünya saltanatý benim olsa bilatereddüt feda ederim. Evet, hakîki aklý baþýnda olan feda eder. Ýþte, efendiler, bu mesele gibi yüzer mesail-i îmaniyeyi keþf ve izah eden Risâle-i Nur a, evrak-ý muzýrra gibi hâþâ yüz bin defa haþa! siyaset cereyanlarýna âlet edilmiþ garazkâr kitaplar nazarýyla bakmak, hangi insaf müsaade eder, hangi akýl kabul eder, hangi kanun iktiza eder? Acaba istikbal nesl-i atîsi ve hakîki istikbal olan ahiretin ehli ve Hakim-i Zülcelâli, bu suali, müsebbiblerinden sormayacaklar mý? Hem, bu mübarek vatanda bu fýtraten dindar millete hükmedenler, elbette dindarlýða taraftar olmasý ve teþvik etmesi, vazife-i hakimiyet cihetiyle lazýmdýr. Hem madem, laik cumhuriyet, prensibiyle bîtarafane kalýr ve o prensibiyle dinsizlere iliþmez; elbette dindarlara dahi bahaneler ile iliþmemek gerektir. Salisen: Bundan on iki sene evvel Ankara reisleri, Ýngilizlere karþý Hutuvat-ý Sitte namýndaki mücahedatýmý takdir edip, beni oraya istediler. Gittim. Gidiþatlarý, benim ihtiyarlýk hissiyatýma uygun gelmedi. Bizimle çalýþ dediler. Dedim: eni Said öteki dünyaya çalýþmak istiyor, sizinle çalýþamaz; fakat size de iliþmez. Evet, iliþmedim ve iliþenlere de iþtirak etmedim. Çünkü, an anat-ý milliye-i Ýslâmiye lehinde istimal edilebilir bir deha-i askerîyi, an ane aleyhine çevirmeye maatteessüf bir vesîle oldu. Evet, ben, Ankara reislerinde, husûsan Reisicumhurda bir deha hissettim ve dedim: Bu dehayý, kuþkulandýrmakla an anat aleyhine çevirmek caiz deðildir. Onun için, ne kadar elimden gelmiþse dünyalarýndan çekindim, karýþmadým... Tarihçe-i Hayat, Eskiþehir Mahkemesi Müdafaatýndan Bir Kýsmý, s. 341 ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ El-Azîm En büyüktür Rabbimiz her þeyden O hem yücedir Kavramaz künhünü insan akl ile, kim nicedir? Kadri âli þani büyük Ol azâmet sâhibi Canlý cansýz bütün âlem eksik etmez tâzimi Cümle âsarý O nun azâmetini gösterir Zât-ý Ekber sýfatýndan bütün âlemler erir Kâinat, her zerresi mutlak O na boyun büker Her birisi O nu tanýr, hem de hasretin çeker Kullarý besler büyütür, hem de þereflendirir Çok basit bir damla sudan her hayata erdirir Her tohumdan yaratýp tattýrýyor lezzetini Büyütüp meyve yapýp gösteriyor rahmetini Kudretiyle bütün âlemleri terbiye eder Güneþ ay galaksiyi emrine âmade eder Halý gibi süsleyip ovalarý her daðlarý Muhteþem sofrasýna davet eder canlýlarý Kudretiyle kâinatý sevkeden vahdet-nümâ Kibriyâ azâmetinden irkilir arz u semâ Meþrû muhalefet ugün itibariyle dünyada yüz doksan üç B devlet vardýr. Ýktidar denilen yönetim bütün bu devletlerde vardýr, fakat muhalefet ise, sadece demokrasi ile yönetilen devletlerde bulunmaktadýr. Bir de samimi ve meþrû muhalefetin Asr-ý Saadet te dört halife döneminde olduðunu görüyoruz. Hazret-i Ebubekir (ra) ilk hutbesine çýktý ve sordu: Ey insanlar! Ben, Kur ân ve Sünnetin dýþýna çýkarsam bana ne yaparsýnýz? Sahabelerden birisi ayaða kalkýp kýlýcýný çekti ve Vallahi seni bu kýlýcýmýzla doðrulturuz. dedi. Hazret-i Ebubekir (ra) ellerini kaldýrdý ve kendisini denetleyecek böyle bir halk nasip ettiði için Allah a þükretti. Hazret-i Ebubekir in (r.a.) vefat etmesinden sonra halife olarak Hazret-i Ömer (r.a.) seçildi. Halifelik yýllarýnda bir savaþ dönüþü elde edilen ganimetler sahabelere daðýtýldý. Bir Cuma günü Hazret-i Ömer (r.a.) hutbeye çýktý ve Ey insanlar! Sözlerimi dinleyiniz. dedi. Arka saflardan birisi Seni dinlemiyorum ya Ö- mer! diye itiraz etti. Halife Niçin dinlemeyeceksin ey kardeþim? dedi. O kiþi Ganimet mallarý daðýtýlýrken bana da bir parça kumaþ düþtü, ama ben ondan bir elbise yapamadým. Görüyorum ki senin sýrtýnda ayný kumaþtan bir elbise var. Bunun izahýný yap. diye talepte bulundu. Hazret-i Ömer (r.a.) gülümseyerek ön saflardaki büyük oðluna Kalk ya Abdullah! Bu durumu açýkla. dedi. Hazret-i Abdullah ibn-i Ömer (r.a.) Bu kardeþimin dediði doðrudur. Bana da, babama da düþen kumaþtan bir elbise çýkmayýnca, ben kendi hissemi babama verdim ve iki kumaþtan bir elbise yapýldý. Mesele budur. dedi. O zat a Emîre l- Mü minin! Þimdi konuþ, seni dinliyoruz. diyerek can kulaðýyla dinlemeye baþladý. Þeffaf yönetim iþte buydu. Bir devlet baþkanýyla yönettiði halk arasýndaki bu seviyeye henüz dünya demokrasileri gelemedi. Deðil böyle konuþmak, devlet baþkanýna bu tarzda yaklaþmak bile mümkün deðil. Onun için, gerçek Ýslâm ýn HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Rahmeti öne geçer kullarýna eder selâm Örterek gazâbýný hilm ile eyler O müdâm Þiddet-i zuhûrunu Ol rahmeti eyler hicâb Gözleri kamaþtýran esmâsýný eyler nikâb Mümteni göz ile görmek bulunur akýl ile Zâtýna teslim olan bilir O nu nakýl ile Varlýðýný bilmek istiyorsan akýlla eðer Dikkat et isbât eder yerdekiler göktekiler yaþandýðý Asr-ý Saadet, en güzel bir örnek olarak hâlâ insanlýðýn ufkunda ulaþýlmayý bekliyor. Devlet bir arabaya benzetilecek olursa, iktidar gaz pedalý, muhalefet ise onun freni gibidir. Freni olmayan bir aracýn âkýbeti bellidir. Bu hakikati veciz bir tarzda dile getiren büyük Ýslâm âlimi merhum Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Haksýzlýða karþý, zulme karþý, kanunsuzluða karþý muhalefet, hiçbir hükümette suç sayýlmaz; bilakis, muhalefet, meþrû ve samimi bir muvazene-i adalet unsurudur. (Tarihçe-i Hayat s. 1000) tesbitini yapmaktadýr. Hak namýna ve hakikat hesabýna yapýlan muhalefet ve eleþtiriler gerçeðin ortaya çýkmasýna vasýta ve yanlýþ yapýlmasýna engel olur. Ülkeyi yönetenlerin doðru yolda icraat yapmasý böyle saðlanýr. Aksi takdirde, aþýrý güç aþýrý kibri, aþýrý kibir ve kendine fazla güvenme hissi, maalesef a- þýrý yanlýþlar yapmayý netice verir. O yanlýþlar sadece yönetenleri deðil, kendileriyle birlikte ülkeyi ve milleti de aþýrý sýkýntýlara sokar. Bu nokta-i nazardan meþrû muhalefet her cihetle büyük bir nimettir. Padiþahým çok yaþa! mantýðýyla veya sürekli Ýsabet buyurdunuz efendim! yaklaþýmýný benimseyen yandaþlar yerine, hak namýna ve insaf ölçüleri içinde yanlýþlarý söyleyip, doðrularý hatýrlatan gerçek dostlara kulak verilmelidir. Bahsi geçen hakikatin böyle olduðu herkesçe bilindiði halde, hiç kimse ve bilhassa iktidar elinde olanlar eleþtirilmekten hiç hoþlanmazlar. Sürekli beðenilmeyi ve alkýþlanmayý isterler. Elindeki iktidar gücünü, muhalif gördüklerini ezmekte kullanýrlar. eri geldiðinde Bitirin bu adamlarýn iþini! Piyasadan silin onlarý! diye talimat bile verebilirler. Bîçare, bilmez ki bindiði dalý kesiyor ve kendi ayaðýna kurþun sýkýyor Allah rýzasýna dayanmayan, hak ve hakikat namýna olmayan, muvazenesiz ve muhakemesiz yapýlan çirkin muhalefet, fitne ve bozgunculuðun temel kaynaðýdýr. Böyle muhalefet yapanlardan Allah a sýðýnmalýdýr. Onlarýn yeryüzünde bütün iþleri fitne ve fesattýr. Bulunduðu her ortamý karýþtýrmaktan âdeta zevk alýrlar. A- ma daima da sûret-i haktan görünürler. Biz fesadý izale etmeye ve ortalýðý düzeltmeye çalýþýyoruz. derler. Birbirine benzeyen aðaçlarý ayýrt eden ise, meyveleridir. Fikirlerin birinden itaat ve istirahat, diðerinden ihtilâf ve zararýn doðmasý, turnusol kâðýdý gibi her þeyi ortaya koyar. Böylelerin zararýndan sakýnmak için âzami dikkat ve uyanýklýk içinde olmak da en iyi çaredir. Her þeyi yoktan var eden Zât-ý Vâcib ül-vücûd O azâmet sahibidir ademi eyler vücûd Burda ki ders: eyle emrine muvâfýk hareket Nefsini hakîr ve hor gör bulasýn feyz ü necât Þüphesiz Allah zerre kadar olsun bir haksýzlýk etmez. Eðer o zerre kadar amel bir iyilik olursa, onu kat kat arttýrýr ve Kendi katýndan pek büyük bir mükâfat verir. Nisâ Sûresi: 40 / Âyet-i Kerime Meâli KASÝM ALÝ GÜNGÖR Getirin þu gizli dosyayý Nisan Bandýrma daki geçici görevimde birlik komutaný ile Kur ân alfabesi üzerine yaptýðým münakaþa üzerine Mudanya daki birliðime geri gelmeden bir hafta önce birliðime geldim. Bölük baþçavuþu arkadaþ hakkýmda yazý geldiðini, orada Nurculuk yaptýðýmý, yasak kitaplarý (Risâle-i Nur u) okuduðumu ifade etmesi üzerine, çantamdaki her zaman müsait arkadaþlarýma vermek ve okumak için bulundurduðum kitaplardan Gençlik Rehberi kitabýný çýkarýp, arkadaþa verdim. Arkadan, rahmetli Av. Bekir Berk aðabeyin kitaplaþtýrýp bastýrdýðý Türk Hakiminin Türk Milleti Adýna Verdiði Kararlar ve Ehli Vukuf Raporlarý kitabýný çantamdan çýkararak gösterip, Bunlar yasak kitap deðil, yasak gösterilmeye çalýþýlýyor dedim. Mahkeme kararlarýný hâvî kitabý göstererek, Ýþte askerî ve sivil mahkemelerin verdiði binlerce karar. Biz kime inanacaðýz? dedim. Sonra maaþýmý almam için komþu birliðe gideceðimi söyleyerek, çantamý odasýnda býrakýp ayrýldým. Geri geldiðimde, bölük komutaný yüzbaþý Bursalý Ýrfan Karanfil ile bölük baþçavuþu arkadaþ, benim çantamý açarak çýkardýklarý Gençlik Rehberi nin sayfalarýna bakarken, kapýyý çalmadan içeri girince, yüzbaþý bana, Astsubayým, bu Risâle-i Nur nedir? diye telâþlý ve korkarak sormasý üzerine, Risâle-i Nur bir tefsirdir. Biliyorsunuz ki tefsir iki kýsýmdýr. Biri Kur ân-ý Kerim i ayet ayet izah eder. Ýkinci kýsým tefsir ise, imana müteallik meseleleri müsbet ilimle izah ve ispat eder. Ýþte Risâle-i Nur bu nevi bir tefsirdir dedim. Madem öyle, niçin yasaklýyorlar? diye sordu. Ben de dedim: üzbaþým, yasak gösterilmeye çalýþýlýyor. Ýþte elinizde askerî ve sivil mahkemelerin verdikleri beraat ve iade kararlarý ve Diyanet Ýþleri nin bilirkiþi raporlarý Bunun üzerine, Sen Kara Kuvvetlerinin bir elemaný olarak bu emirlere uymak mecburiyetindesin dedi. Ben de, Ordu benim inancýma karýþamaz. Ben Hýristiyan olurum, Mecusi olurum, Müslüman olurum. Siz benim vazifemde bir lakaytlýk, bir disiplinsizlik gördünüz mü? diye cevapladým. Ben dedi, Demokrat bir adamým. Seninle garnizon kumandanýnýn yanýna gideceðiz. Ben de, Çantayý da alayým mý? diye sordum. Al dedi. Beraber komþu birliðe gittik. Garnizon komutanýnýn yanýndaki odada ben beklerken, yüzbaþý, garnizon komutaný binbaþýnýn yanýna benden evvel girdi. Üç beþ dakika konuþtular. Sonra beni çaðýrdýlar. Ýçeri girdim. Odada üç kiþiyiz. Binbaþý makamýnda, yüzbaþý benim karþýmda oturuyor, ben ise ayaktayým ve çanta elimde. Garnizon komutaný bana Nerelisin? dedi. Adanalýyým dedim. Bandýrma da kiminle oturuyorsun? diye sordu. Bir astsubay arkadaþýmla diye cevapladým. Said Nursî nin kitaplarýný okuyor musun? dedi. Evet okuyorum dedim. Bunun üzerine binbaþý, Ben de okudum dedi. Ben de hangilerini okuduðunu sordum. Tabii cevap veremedi. Sen hangilerini okudun? diye sordu. Ben de bütün külliyatý saydým: Sözler, Mektubat, Lem alar, Þuâlar Peki bunlarýn yasak ve tehlikeli kitaplar olduðunu bilmiyor musun? dedi. Hayýr binbaþým, bu kitaplarýn bilakis faydalý kitaplar olduðunu askerî ve sivil yüzlerce mahkeme onaylamýþtýr diye cevapladým. Bu sefer, Peki sen bu ordunun mensubu deðil misin? Ordunun emirlerine uymalýsýn diye sordu. Ben de, Ordunun bütün emirleri baþ üstüne, fakat Risâle-i Nur la ilgili bu emri dinlemiyorum! dedim. Tabii bu arada hava çok gerginleþti. Binbaþý yüzbaþýya dönerek, Buna gizli emri teblið etmediniz mi? dedi. üzbaþý da Evet, teblið edildi komutaným dedi. Bunun üzerine binbaþý çok yüksek bir sesle, Getirin þu gizli emir dosyasýný diye baðýrdý. Hemen bir iki dakika içinde dosya getirildi. Binbaþý adeta haykýrarak okumaya baþladý: Said Nursî Rusya ya gittiðinde, Ruslarla anlaþarak yazmýþ olduðu kitaplarla gençliði komünizme teþvik etmektedir. Bu tehlikeli hareketten ve kitaplardan subay ve astsubaylarýn haberdar edilmesi diyerek binbaþý okumaya tamamladý. ine baðýrarak, Bak görüyor musun? dedi. azýnýn altýndaki imza, 1. Ordu Komutaný Cemal Tural a aitti. Ben bunun üzerine, Bu emri yazan adam eðer Risâle-i Nur u okuyup da yazdý ise, kendisi komünisttir. Eðer okumadan baþkasýnýn hazýrladýðý yazýya imza atmýþ ise, ona bir þey diyemem. Ýþte Bediüzzaman Said Nursî nin yazmýþ olduðu kitaplar çantamda var. Size vereyim, okuyun. Eðer tek bir kelimeyi vataným, milletim ve dinim aleyhine bulursanýz, kurþuna dizildiðimde hiçbir hakkýmýn aranmamasý için hazýrlayacaðýnýz yazýya imzamý atacaðým dedim. Bunun üzerine, binbaþý, yüzbaþýya dönerek, Ben olsam, kendisine emir teblið edilmiþtir. Gereðinin yapýlmasý için orduya yazý yazarým dedi. Böylece oradan ayrýlarak birliðime geri döndüm. Bundan sonra yaþanan geliþmeleri ise müteakip makalelerde izah etmek ümidi ile Allah a e- manet olun.

3 HABER 3 azý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOURAN 36 ALMANA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni ayýn Koordinatörü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: eni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. eni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn Türü: aygýn süreli ISSN eni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 1 Zilkade 1432 Rumî: 15 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam atsý Mukaddes Bu hac mevsiminin ilk hacý adayý kafilelerini taþýyan uçaklar, yarýn Ankara, Ýstanbul, Ýzmir ve Diyarbakýr'dan havalanacak. Þampiyonlarýn tercihi Boðaziçi ÜNÝVERSÝTE sýnavý sonuçlarýna göre yerleþtirme puaný yüksek olan adaylarýn tercihi matematik, e- lektrik-elektronik mühendisliði, týp, kimya, iþletme, hukuk, psikoloji, iletiþim, Ýngilizce öðretmenliði, Türkçe bölümleri oldu. Alýnan bilgiye göre, ÖSM, 2011-ÖSS sonuçlarýna göre, yerleþtirme puaný en yüksek 100 adayýn yerleþtirildikleri yükseköðretim kurumlarý ve programlarý belirledi. Üniversiteye yerleþtirme puanýna göre birinci sýrada yer alan adaylarýn büyük kýsmý Boðaziçi Üniversitesine yerleþti. Bu adaylarýn bölüm olarak tercihi matematik öðretmenliði, kimya, týp, elektrik-elektronik mühendisliði oldu. Birinci aþama sýnavý olan ükseköðretime Geçiþ Sýnavý nda (GS) en yüksek yerleþtirme puaný alan öðrenciler, üniversitelerin bilgisayar ve öðretim teknolojileri, havacýlýk elektrik ve elektroniði, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ilahiyat, okul öncesi öðretmenliði, uluslararasý ticaret ve adalet meslek yüksekokulu programlarýna yerleþti. Bu öðrenciler, üniversite olarak çoðunlukla Anadolu, Dokuz Eylül, Ankara, Ýstanbul, Marmara, Boðaziçi üniversitelerini kazandý. Ankara/aa ÖK ten Pedagojik formasyon kararý ÜKSEKÖÐRETÝM Kurulu (ÖK), eðitim öðretim yýlýnda, 53 üniversitede toplam 13 bin 400 kiþilik pedagojik formasyon sertifika programý açýlmasýný uygun gördü. ÖK Genel Kurulu geçen hafta gerçekleþtirilen toplantýda, mezun durumdaki öðrenciler için yürütülen formasyon sertifika programlarýna iliþkin düzenleme yaptý. ÖK ün kararýna göre, üniversitelerde yürütülmesine izin verilen pedagojik formasyon sertifika rogramlarýndaki kontenjanýn yüzde 20 si Milli Eðitim Bakanlýðýnýn (MEB) ihtiyaç duyduðu alanlar olan Rehber öðretmen, okul öncesi öðretmenliði, Ýngilizce öðretmenliði, din kültürü ve ahlak bilgisi öðretmenliði, teknoloji ve tasarým öðretmenliði, sýnýf öðretmenliði, Türk dili ve edebiyatý öðretmenliði, zihin engelliler sýnýf öðretmenliði, müzik öðretmenliði, matematik öðretmenliði ne kaynak gösterilen alan mezunlarý için ayrýlacak eðitim öðretim yýlýndan itibaren pedagojik formasyon sertifika programý yürütülmesi, MEB'in ihtiyaç duyduðu alanlar ve uygun görüþü dikkate alýnarak düzenlenecek. Ankara/aa 59 3 MÝT özerklik sözü verdi mi? 1977 seçiminde milletvekili seçildikleri AP den 1978 de ayrýlýp Ecevit in kurduðu hükümette bakan olan 11 kiþiden biriydi Þerafettin Elçi. Bayýndýrlýk Bakaný olmuþtu. 12 Eylül den sonra ise Kürtçülük yaptýðý iddiasýyla yargýlanýp mahkûm edildi ve epeyce hapis yattý. Sonrasýnda kendisine has bir çizgi takip etti. Kurduðu partilerden birini AM kapattý. Daha sonra baþka bir parti daha kurdu. Ama 12 Haziran seçiminde BDP listesinden baðýmsýz aday oldu ve seçildi. Þimdi o grubun mutedil ve âkil adamlarýndan biri olarak deðerlendiriliyor. Nitekim BDP lilerin boykottan vazgeçip Meclise gelmesini savunanlar arasýnda Elçi de var. Elçi, Neþe Düzel e verdiði mülâkatta (Taraf, ) MÝT-PKK görüþmelerinin arkaplanýna dair detaylý bilgiler vermiþ. Söylediðine göre, görüþmeler müzakere aþamasýný geçmiþ, hattâ bir protokolle sonuca dahi baðlanmýþ. Ve bu protokol Ýmralý ve Kandil tarafýndan da imzalanmýþ. Ama son kertede Baþbakana takýlmýþ, Elçi bu konudaki kendi yaklaþýmýný Devlet böyle bir belgeye hiçbir zaman imza atmaz, ama eðer muhtevasýný benimsiyorsa gereklerini zaman içinde yerine getirir þeklinde ifade ediyor. Tabiî, o cenahta hemen sonuç almak isteyip de umduklarýný bulamayýnca eski reflekslerle sert ve keskin tepki verme eðiliminde olanlar da var. Nitekim bunun tezahürlerini BDP den verilen farklý, hattâ çeliþkili reaksiyonlarda görüyoruz. Dahasý, son dönemde Ýmralý-Kandil ayrýþmasýndan dahi söz edilmeye baþlanmasý, iþin nerelere kadar uzandýðýnýn ilginç iþaretlerinden biri. Elçi ye göre, Öcalan çözüm için kullanýlabilir. Ama Ýmralý da tutuluyor olmasý, etkili olabileceði kitlede soru iþaretleri uyandýrýyor. BDP lilerin Apo için hayli zamandýr seslendirdiði Gözetimli ev hapsine alýnsýn talebinin altýnda da herhalde bu gerekçe yatýyor. Ancak böyle bir adýmýn tetikleyeceði karþý tepkiler dikkate alýnmýyor. Buna karþýlýk, bilhassa son kaset olayýnýn ardýndan devlet ve hükümet adýna verilen mesajlarla, görüþme, müzakere ve pazarlýk konularýna kamuoyunu alýþtýrma stratejisi uygulanýyor gibi. Ard arda gelen þehit haberleri ise adeta kanýksanmýþ ve farklý bir psikoloji oluþmuþ durumda. Eskiden bu konularý provokatif ve tahripkâr bir üslûpla gündeme getirerek bilhassa demokrasiye büyük zararlar vermiþ olan medyanýn, bu kez tam bir duyarsýzlýk tavrýna sürüklenmesi, ifrat-tefrit savruluþlarýnýn çok ibretli bir örneði. Bu konuda da dengeli duruþun uzaðýndayýz. Elçi nin beyanlarýna devam edecek olursak. MÝT Müsteþarý Fidan ýn PKK ya Orasý özerk bölge olacak. Öðretmen tayinleri dahil, eðitim hizmetleri belediyelere ve valilere devredilecek dediðini söylüyor Elçi. Eðer doðru ise, BDP nin demokratik özerklik talebinin, derin mahfillerde çoktan kabul gördüðünü gösteriyor bu söz. Peki, böyle bir özerklik hele þu þartlarda fayda mý getirir, zarar mý? Bölgedeki eðitim hizmetlerini, mevcut sorunlarýn temel kaynaðý olan Türk Kemalizminden kurtarýp, onun PKK ve BDP tarafýndan temsil edilen Kürt versiyonuna devretmek, sýkýntýlarý daha da katmerlemez mi? Bu özerklikle anadilde eðitim sorunun da çözüleceðini söylüyor Elçi. Ama burada da önemli olan husus, eðitimin muhtevasý. Anadilde verilecek eðitimde de fýtratla ve toplum gerçekleriyle çeliþen Kürt Kemalizmi esas alýnýrsa, mesele iyice içinden çýkýlmasý imkânsýz bir hale gelir. Burada Elçi nin de týkandýðý bir kör nokta var: Kürt kavmiyetçiliði. Biz Kürtler olarak ayrý bir milletiz diyor. Bunun neticesi olarak da, bütün düþünce yapýsýný ve taleplerini buna bina ediyor. Tabiî, onu ve diðerlerini buna yönelten en ö- nemli sebep de, devlete hakim olup hukuk dýþý, antidemokratik ve baskýcý uygulamalarýyla Kürt milliyetçiliðini tahrik eden Türk kavmiyetçiliði. Ve bunlarýn zahirde çatýþýyor gibi görünüp perde arkasýnda yaptýðý pazarlýklar, Türkiye yi etnik temelde parçalamanýn zeminini hazýrlýyor. Üniter devlet nakaratlarý eþliðinde... Çarpýk imar, suçluyu besliyor TOKÝ ve Altýndað Belediyesi iþbirliðiyle uygulanan kentsel dönüþüm projesi Ankara nýn asayiþ açýsýndan sorunlu mahallelerinden, halk arasýnda Çinçin olarak bilinen Gültepe nin çehresini deðiþtirdi yýlýnda baþlanan toplu konut projeleri sayesinde geniþ cadde ve sokaklara kavuþan mahallede, bakýmsýz gecekondularýn yerini lüks konutlar aldý. Mahallenin fiziksel görünümünün yanýnda insan profilini de deðiþti. Modern yapýlaþmanýn ardýndan asayiþ olaylarýnýn azaldýðý mahallede sokaklar artýk daha güvenli hale geldi. Emniyet yetkilileri de kentsel dönüþümle birlikte mahallede asayiþ olaylarýnýn her geçen yýl azalamaya baþladýðýný aktararak, bunda modern yapýlaþmanýn yanýndan sokak ve caddelerin düzenli bir þekilde imar edilmesinin etkili olduðunu söylediler. etkililer, Çinçin de 5 yýl öncesine göre asayiþ olaylarýnýn yarý yarýya azaldýðýný bildirdi. Ankara/aa yolculuk baþlýyor HACI ADALARININ BULUNDUÐU ÝLK KA- FÝLELER ANKARA, ÝSTANBUL, ÝZMÝR VE DÝARBAKIR DAN ARIN OLA ÇIKACAK. HAC vazifelerini yerine getirecek hacý adaylarýnýn bulunduðu ilk kafileler, 29 Eylül Perþembe günü Suudi Arabistan a gitmek üzere Ankara, Ýstanbul, Ýzmir ve Diyarbakýr dan yola çýkacak. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonuyla ilk kafileler Ankara, Ýstanbul, Ýzmir ve Diyarbakýr dan kutsal topraklara gitmeye baþlayacak. 29 Eylül tarihinde yola çýkacak kafilelerle Ankara dan 350, Ýstanbul dan 300, Ýzmir den 350 ve Diyarbakýr dan 194 kiþi olmak üzere toplam bin 194 hacý adayý kutsal topraklara gidecek. 11 Kasým da baþlayacak dönüþlerin 10 Aralýk 2011 tarihinde tamamlanmasý planlanýyor. Ankara/aa

4 4 HABER Te rö re STK lar dan or tak tep ki BÖL GEDEKÝ BA ZI SÝ VÝL TOP LUM KU RU LUÞ LA RI, TE RÖR ÖR GÜ TÜ PKK NIN SAL DI RI LA RI NI ÞÝD DET LE KI NA DI. Baþörtülüler nerede? Sevinmek mi lâzým, üzülmek mi bilmiyoruz; ama medyada derinden derine bir Baþörtülüler nerede? meraký baþladýðý görülüyor. Daha doðrusu Türkiye deki hanýmlarýn yüzde 80 e yakýný baþlarýný örtüyorsa, bu oran kadýn ýn olduðu her alana niçin yansýmýyor? sorusu soruluyor. Bu yapýlýrken de en uç sorular sorulmak sûretiyle meraklar tahrik ediliyor. Hangi niyetle yapýldýðý ayrýca tartýþýlabilecek bu sorular, baþörtülülerin yaþadýðý haksýzlýðýn gündeme gelmesine de vesile oluyor. Türkiye, uzun yýllardan beri baþörtülülere haksýzlýk yaptý, onlarý engelledi. Tartýþmanýn son yýllarda alevlenmesi, geçmiþ yýllarda Baþörtüsü yasaðýnýn maðdurlarý yoktu anlamýna gelmez. Aksine, o yýllarda yasak daha katý ve acýmasýz olduðu için baþörtülüler fiilî bir protestoyu tercih etmiþ ve kamusal alan a çýkma taleplerini dile getirmemiþlerdi. Bunu bilmeyen ya da bilmek isteyemen bazý Türkiye yöneticileri, Eskiden baþörtülü öðrenciler yoktu. Durup dururken bu öðrenciler, bu talepler nasýl ortaya çýkar? diye þaþkýna döndüler. Türkiye ve dünya gerçeklerinde bu kadar kopuk yöneticilerin ülkemizi yönetmiþ olmasý bizim için de zül addedilmeli aslýnda. Ýtiraza bakar mýsýnýz: Eskiden baþörtülüler yoktu, durup dururken nereden çýktýlar? La havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim! ahu, eskiden cep telefonu da yoktu, çok daha eskiden bu sözleri söyleyen yöneticiler de yoktu. Ama vakti ve zamaný geldi, cep telefonu da oldu, baþörtülülerin kamusal alan da var olmalarýna itiraz eden yöneticiler de oldu. Hadiseyi yanlýþ tahlil ettikleri için, Bu yaþtaki kýz öðrenciler baþlarýný örtüyorsa ya birilerinin baskýsýyla örtüyorlar, ya da birileri bunlara para veriyor diye vehimle hareket ettiler. Hatýrlamak lâzým ki, þu anda bir gazetenin genel yayýn müdürü olan yazar, Kýzlar baþlarýný örtsünler diye ayda 100 dolar veriyorlar anlamýnda yazýlar yazmýþtý. O gün de söylemiþtik, bu gün de tekrarlýyoruz: Madem öyle; sizin gibi düþünenler ayda bu öðrencilere (mesela) 120 dolar versin, baþörtülüler de baþlarýný açsýn! Böylece (size göre) problem de bitsin! Baþörtülü öðrencilere karþý sergilenen vehim, Türkiye nin de önünü týkadý. Þimdi, Baþörtülüler niçin TV dizilerinde yok? benzeri sorular soruluyor. Ýnançlarý gereði baþlarýný örtenler; Kur ân, hadis ve sünnete uygun her iþte, her zaman bulunabilir. Ölçü budur. Hem baþörtülüler niçin kötü karakter ve rollerde bulunsun? Ýyi rol ve karakterlerde bulunsalar kim ne kaybeder? Bu noktada yanlýþ bir kanaat da þu: Baþörtülüler, Biz inancýmýz gereði baþýmýzý örtüyoruz dedikçe bazýlarý da Siz bize inançsýz demiþ oluyorsunuz diyerek alýnganlýk gösteriyorlar. Niçin bir kiþi Ben inancýmdan dolayý bu iþi yapýyorum deyince, o iþi yapmayan baþlararýna Siz i- nançsýzsýnýz demiþ olsun? Böyle alýnganlýk gösteren biri, Havada bulut var diyen arkadaþýna Sen bana ördek demek suretiyle hakaret ettin diyenden farký kalýr mý? Üniversitelerdeki baþörtüsü yasaðý geniþ ölçüde sona erince yasakçý larýn Baþörtülü öðrenciler baþlarýný örtmeyenlere baský yapar yalanýný da boþa çýkarmýþ oldu. Þükür ki þimdiye karar bu yönde bir provokasyon duyulmadý. Bu noktada da dikkatli ve ihtiyatlý olmak lâzým. Ýnþaallah yeniden yasaklý günlere dönülmez. Bunun için de kalýcý hukukî düzenlemelerin yapýlmasý gerekir. Ayný þekilde kamusal alan ýn her noktasýnda baþörtüsü yasaðý da sona ermelidir. O zamam da görülecektir ki yasakçýlarýn bütün korkularý, vehimleri ve þüpheleri boþunaymýþ. Türkiye nin birliðe, beraberliðe ve en geniþ mânâsýyla adalete ihtiyacý var. Baþörtülüler nerede? diye soranlar bunlarý da düþünmeli... Eczacý yine kupür kesiyor SAHTE ve miadý dolmuþ ilâçlarýn satýþýný önlemek i- çin getirilen ilâç takip sisteminin çalýþmamasý hasta ve eczacýlarý maðdur ediyor. Ýlâçlarý depodan hastaya kadar karekod üzerinden takip ederek tasarruf etmeyi amaçlayan sistem, sürekli kesintiye uðradýðý için eczacý bazý ilâçlarda kupür kesmeye devam ediyor. Saðlýkta dönüþüm projesinin bir parçasý olarak çýkarýlan Ýlâç Takip Sistemi (ÝTS) devamlý olarak bir baþka devlet kuruluþu olan Sosyal Güvenlik Kurumu nun (SGK) provizyon sistemi Medula yý da bloke ederek, hastalara ve eczacýlara kabus yaþatýyor. Sýk sýk arýzalanan eczane Medula provizyon sisteminden sonra bir de ÝTS nin sürekli kesintiye uðramasý hastalarý ve eczacýlarý karþý karþýya getiriyor. etkililerin konu ile ilgili bir açýklama yapmamasý, görüþme taleplerine ve telefonlara bakmamasý hastalarýn ve eczacýlarýn tepkisine sebep oluyor. Ýlâç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü yetkililerinin ne zaman hastalarýn ve eczacýlarýn sorunlarýna eðileceðini soran Tüm Eczacý Ýþverenler Sendikasý (TEÝS) Genel Baþkaný Ecz. Nurten Saydan, sorunun çözülmesi için Saðlýk Bakaný ný göreve çaðýrdý. Ankara / cihan DÝARBAKIR, Siirt, Batman, Þýrnak ve Mardin deki bazý sivil toplum kuruluþlarý, terör örgütü PKK nýn hain saldýrýlarýný þiddetle kýnadý. Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl, yaptýðý açýklamada, þiddet olaylarýnýn artýk sona ermesi gerektiðini belirterek, halkýn þiddet olaylarýndan býktýðýný söyledi. Ýnsan o- larak ne diyeyim. Artýk insanlýðýmdan utanýyorum, bunlar vahþet þeklinde tepkisini dile getiren Akyýl, þöyle konuþtu: Ucu kime dokunuyorsa dokunsun bu saldýrýlarý þiddetle kýnýyorum. Siirt teki 4 genç kýzýmýz hayatýný kaybetti, bugün de Batman da hamile bir kadýn ile 4 yaþýndaki çocuðu öldü ve 20 günlük polis hayatýný kaybetti. Dünyada böyle bir þey var mý... Bunun izahý yok. Kimden gelirse gelsin þiddeti kýnýyorum. Bunun bir an önce durdurulmasý gerekir. Kim olursa olsun artýk yeter. Hangi çaðda yaþýyoruz, vatandaþýn tahammülü kalmadý. Silahla, þiddetle dünyada kimse baþarýlý olmamýþ. Bu iþin çözümü parlamentodadýr. Dicle Toplumsal Araþtýrmalar Merkezi (DÝTAM) Baþkaný Mehmet Kaya da þiddeti baþlatan unsurlarýn ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini belirterek, þiddeti baþlatan temel unsurun da diyalogsuzluk olduðunu söyledi. SÖZÜN BÝTTÝÐÝ ERDEÝZ Sözün bittiði yerdeyiz diyen KAMER Vakfý Baþkaný Nebahat Akkoç ise Aslýnda siviller doðrudan hedef deðilmiþ gibi açýklama yapýlýyor, gezmeden gelirken vuruldu diye bir açýklama yapýlýyor. Ama böyle çatýþmalar olursa kimin bu çatýþmalarda hayatýný kaybedeceðini bilemeyiz. Ben bunu kaza olarak kabul etmiyorum dedi. Diyarbakýr Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Hülya Çetin de saldýrýlarý þiddetle nefretle kýnadýðýný, þiddet olaylarýnýn toplumlar arasýndaki kardeþlik duygularýna zarar verdiðini söyledi. BU CENAZELERÝN HÝÇ KÝMSEE BÝR FADASI OLMAZ Batman Baro Baþkaný usuf Tanrýseven, þiddetin týrmanýþýnýn çok üzücü olduðunu, bunu onaylamanýn mümkün olmadýðýný belirterek, þiddet olaylarýný her zaman kýnadýklarýný ve bunu her ortamda dile getirdiklerini söyledi. Ýnsanlarýn ölümüne neden olan þiddet olaylarýnýn tasvip edilmeyeceðini kaydeden Tanrýseven, Hiç bir þey insan canýndan daha önemli deðil dedi. BU GEMÝDE HEPÝMÝZ VARIZ Þýrnak Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Osman Geliþ de, saldýrýlarýn tüm toplumu olumsuz etkilediðini ve huzursuz kýldýðýný belirtti. Hayata olan bakýþý daraltýðýný ifade eden Geliþ, Bu cenazelerin hiç kimseye bir faydasý olmaz. Ne zamana kadar bu olumsuzluklarýn içinde cebelleþeceðiz. Bu gemide hepiz varýz, bu geminin güzellikleri de o- lumsuzluklarý da hepimiz için. Bu saldýrýlarýn tamamen bertaraf olmasý için hepimizin katký sunmasý lazým þeklinde konuþtu. BÖLGENÝN HUZURA ÝHTÝACI VAR Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili Nedim Kuzu da þiddet olaylarýný kabullenmenin ve tasvip etmenin mümkün olmadýðýný belirterek, þunlarý söyledi: Son aylarda bölgemizde ve ilimizdeki þiddet olaylarýnda büyük Teröristlerin açtýðý ateþ sonucu hayatýný kaybeden 8 aylýk hamile Mizgin Doru ile kýzý Sultan Doru'nun cenazeleri gözyaþlarý içinde topraða verildi. FOTOÐRAF: AA VAHÞETE LÂNET SON DÖNEMDE MASUM SÝVÝLLERÝ HEDEF ALAN TERÖR SALDIRILARININ SON KUR- BANLARI, BATMAN DA 8 ALIK HAMÝLE GENÇ BÝR ANNE ÝLE 4 AÞINDAKÝ KIZI OLDU. BATMAN'DA teröristlerin açtýðý ateþ sonucu hayatýný kaybeden 8 aylýk hamile Mizgin Doru (31) ile kýzý Sultan Doru nun (4) cenazeleri gözyaþlarý içinde topraða verildi. PKK lý teröristlerce polis ekipleri ve sivil vatandaþlar üzerine bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateþ açýlmasý sonucu hayatýný kaybeden Mizgin Doru ve kýzý Sultan Doru nun cenazeleri yakýnlarý tarafýndan Batman Bölge Devlet Hastanesi nden alýnarak Beþiri ilçesine baðlý Örmegöze köyüne getirildi. Anne ve kýzýnýn cenazeleri köydeki Zilan Mezarlýðý na yakýnlarýnýn gözyaþlarý arasýnda defnedildi. Bu arada saldýrýda yaralanan Mizgin Doru nun eþi Talat Doru ve ilköðretim 1. sýnýfta öðrenim gören kýzý Þeyma Doru nun Özel Dünya Hastanesi nde tedavilerinin sürdüðü bildirildi. HACCA GÝDECEK OLAN ANNE VE BABASINI ZÝARETE GÝTMÝÞLERDÝ Talat Doru nun kuzeni Ömer Atmalar, A- A muhabirine yaptýðý açýklamada, Talat Doru nun anne ve babasýnýn pazar günü Batman dan hacca gidecek olan ilk kafile içerisinde yer aldýðýný, bu nedenle Talat ýn eþi ve çocuklarýyla Örmegöze köyündeki anne ve babasýný ziyaret ettiklerini söyledi. Ziyaret dönüþü Doru ailesinin bulunduðu aracýn kurþunlarýn hedefi olduðunu belirten Atmalar, Olayý duyunca büyük bir þok yaþadýk. A- cýmýz büyük. Bir yandan 2 can topraða verdik, bir yandan geriye 4 çocuk kaldý. Mizgin in 4 kýzý vardý. En büyük kýzý 5. sýnýf öðrencisi Hivda, 3. sýnýf öðrencisi Nurda, 1. sýnýf öðrencisi Þeyma ve en küçük kýzý 4 yaþýndaki Sultan dý. Ayrýca bebek bekliyordu dedi. HAALÝNÝ KURDUÐU BEBEÐÝNÝ KUCAÐINA ALAMADI Talat Doru nun kýz kardeþi Haným Balin ise yengesi Mizgin Doru nun erkek çocuðu olabilmek için tekrar hamile kaldýðýný söyledi. Mizgin Doru nun çocuklarýný çok sevdiðini dile getiren Balin, Mizgin kýzlarýný çok seviyordu. Ancak bir erkek çocuðu olmasýný da çok istiyordu. Bu nedenle hamile kaldý. Ama çocuðunu kucaðýna alamadý. engemi çok seviyorduk. Çok iyi bir insandý. Nasýl böyle bir þey olur? Kim yaptýysa Allah belâlarýný versin. Acýmýz çok büyük diye konuþtu. Bu arada saldýrýda hayatýný kaybeden Mizgin Doru nun karnýndaki bebek hastanede yapýlan müdahale sonucu sezaryen ile kurtarýldý. Hastanenin yoðun bakým servisinde tedavi altýna alýnan erkek bebeðin yaþatýlmaya çalýþýldýðý öðrenildi. Batman / aa Sýnýr ötesi operasyon tezkeresi TBMM de SINIR ö te si o pe ras yon ko nu sun da Hü kü me te ve ri len yet ki yi bir yýl da ha u za tan tez ke re, TBMM Baþ kan lý ðý na su nul du. Baþ ba kan Re - cep Tay yip Er do ðan ýn im za sýy la su nu lan Tez ke re de, I rak ýn Ku zey böl ge sin de yu va la - nan PKK te rör un sur la rýn dan kay nak la nan ve Türk hal ký nýn hu zur ve gü ven li ði i le ül ke si nin mil li bir li ði ne, gü ven li ði ne ve top rak bü tün lü - ðü ne yö nel ti len te rö rist sal dý rý lar ve a çýk teh - di din de vam et ti ði kay de dil di. Tez ke re de, þöy le de nil di: Dost ve kar deþ I rak ýn top rak bü tün lü ðü nün, mil li bir li ði nin ve is tik ra rý nýn ko run ma sý na bü yük ö nem at fe den Tür ki ye, PKK te rö rist le ri nin I rak ýn ku ze yin de ki mev - cu di ye ti ne ve te rö rist sal dý rý la rý na son ve ril - me si ni sað la mak a ma cýy la as ke ri fa a li yet le ri ni ba þa rýy la yü rüt mek te, si ya sî ve dip lo ma tik gi - ri þim le ri i le u ya rý la rý ný sür dür mek te dir. Tür - ki ye ye yö ne lik o la rak de vam e den te rö rist sal - dý rý lar ve teh di de kar þý, te rö rizm le mü ca de le - nin bir par ça sý o la rak u lus la ra ra sý hu kuk çer - çe ve sin de ge rek li ted bir le ri al mak ü ze re, hu - dut, þü mul, mik tar ve za ma ný Hü kü met çe be - lir le ne cek þe kil de, TSK un sur la rý nýn, I rak ýn ku ze yin den ül ke mi ze yö ne lik te rör teh di di nin ve sal dý rý la rý nýn ber ta raf e dil me si a ma cýy la sý - nýr ö te si ha re kat ve mü da ha le de bu lun mak ü - ze re, I rak ýn PKK te rö rist le ri nin yu va lan dýk la rý ku zey böl ge si i le mü ca vir a lan la ra gön de ril - me si ve gö rev len di ril me si i çin TBMM nin 17 E kim 2007 ta rih li ve 903 sa yý lý ka ra rýy la Hü - kü me te ve ri len ve son o la rak 12 E kim 2010 ta rih li ve 975 sa yý lý ka ra rýy la bir yýl u za tý lan i - zin sü re si nin 17 E kim 2011 ta ri hin den i ti ba - ren bir yýl da ha u za týl ma sý ný A na ya sa nýn 92. mad de si u ya rýn ca arz e de rim. An ka ra/ a a bir artýþ görülüyor. Hepimizi derinden üzen bu olaylarý tasvip etmek mümkün deðildir. Bu olaylarda bir çok masum insan yaþamýný yitirmektedir. Artýk, akan bu kan durmalýdýr. Anneler gözyaþlarýna boðulmamalý, gencecik insanlar yaþamlarýnýn baharýnda ölmemelidir. Bölgenin huzura ihtiyacý vardýr. HALKIMIZIN SAÐDUUSU ÜSTESÝNDEN GELECEK Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Mardin Þube Baþkaný Kazým Aksoy da terör örgütünün saldýrýlarýný kýnadýklarýný, Güneydoðu daki sivil toplum örgütleri o- larak istikrarýn saðlanmasýndan yana olduklarýný söyledi. Sorunlarýn demokratik mekanizmalar içerisinde çözüme kavuþturulmasý için daha çok çaba gösterilmesi gerektiðine inandýklarýný belirten, Aksoy, Þiddete baþvurmanýn faydasý yok. Bölge yatýrýmlarýna, turizmine, ticaretine, refah ve huzuruna darbe vuracak bu puslu havanýn biran önce daðýlmasý gerekmektedir. Halkýmýzýn saðduyusuyla bu kaosun da üstesinden gelecektir dedi. Diyarbakýr / aa Iðdýr da teröristler TIR yaktý IÐDIR-Do ðu ba ya zýt ka ra yo lu nun 25. ki lo - met re sin de ki Pa muk ge çi di mev ki sin de te rö - rist ler ta ra fýn dan i ki TIR ýn ya kýl dý ðý bil di ril di. Ið dýr Va li Ve ki li Tür ker Ça ða tay Ha lim, yap tý - ðý a çýk la ma da, te rö rist le rin, Að rý nýn Do ðu ba - ya zýt il çe sin den Ið dýr a ge len i ki TIR ý Pa muk ge çi di mev ki sin de dur du ra rak, þo för le ri ni a - raç lar dan in dir di ði ni söy le di. Ha lim, da ha son - ra TIR la rýn te rö rist ler ce a te þe ve ril di ði ni be - lirt ti. Te rö rist le rin, þo för le rin cep te le fo nu ve pa ra la rý ný gasp et tik ten son ra kaç týk la rý ný i fa de e den Ha lim, Su ve ren Jan dar ma Ka ra ko lun - dan o lay ye ri ne gü ven lik güç le ri sevk e dil di. Böl ge de o pe ras yon baþ lat týk de di. Ið dýr / a a Jet ler Kan dil i bom ba la dý DÝARBAKIR 2. Ha va Kuv vet Ko mu - tan lý ðý 8. A na Jet Üs sü nden ön ce ki ge ce ha va la nan F-16 sa vaþ u çak la rý, Kan dil Da ðý böl ge si ni bom ba la dý. Ku zey I rak a yö ne lik baþ la tý lan ha va o pe ras yo nun da, F-16 sa vaþ u çak la rý te rör ör gü tü PKK ü - ye le ri nin bu lun du ðu Kan dil böl ge sin de ki kamp la rý yak la þýk 2 sa at bo yun ca bom ba - la dý. Türk sa vaþ u çak la rý, ö ze lik le Kor tek ve Zer ge le böl ge le ri ni yo ðun bom bar dý - man al týn da tut tu. Er bil / ci han Is par ta Be le di ye si nde 19 tu tuk la ma ISPARTA Be le di ye sin de dü zen le nen o - pe ras yon da gö zal tý na a lý nan, a ra la rýn da MHP Is par ta Ýl Baþ ka ný Ý sa al çýn i le Is par ta Be le di ye Baþ kan ar dým cý sý Re sul Gö çer in de bu lun du ðu 28 ki þi den 19 u tu tuk lan dý. Is par ta Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür - lü ðü e kip le rin ce em ni yet te i fa de le ri nin a lýn - ma sý nýn ar dýn dan ön ce ki ge ce ad li ye ye sevk e di len 28 ki þi, ön ce sav cý ya i fa de ver di. Sav - cý lýk ma ka mý, zan lý la rý mah ke me ye sevk et ti. Zan lý lar dan 19 u çe te kur ma ve yö net me, res mi ev rak ta sah te ci lik ve i ha le ye fe sat ka rýþ týr ma suç la ma la rýy la tu tuk lan dý. Aralarýnda MHP Is par ta Ýl Baþ ka ný Ý sa al - çýn, Is par ta Be le di ye Baþ kan ar dým cý sý Re - sul Gö çer, Be le di ye Ge nel Ko or di na tö rü Meh met A teþ gül, Be le di ye Kül tür Mü dü rü Ha san A rý tür, Ma li Ýþ ler Mü dü rü Ýs ma il Hak ký Uy sal ýn da bulunduðu 19 tutuklu, sað lýk kon tro lü nün ar dýn dan Is par ta Ce za e - vi ne gön de ril di. 9 zan lý i se tu tuk suz yar gý - lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. Is par ta / a a MÝT, reklam filmiyle personel arýyor MÝLLÝ Ýs tih ba rat Teþ ki la tý Müs te þar lý ðý, ye ni a la ca ðý er kek is tih ba rat uz man yar dým cý la rý ný ha zýr lat tý ðý i ki rek lam fil miy le a rý yor. MÝT in in ter net si te sin de yer a lan du yu ru ya gö re, Sý - ra Dý þý Bir Ka ri yer baþ lýk lý sý nav i la nýn da, A - na li tik yö nü kuv vet li i le ti þim ye te ne ði güç lü, so rum lu luk sa hi bi, ki þi sel ge li þi me a çýk, a raþ - týr ma cý, pra tik ze kâsý na gü ve nen, yö net me ve yön len dir me be ce ri le ri ne sa hip, Tür ki ye nin ve dün ya nýn çe þit li böl ge le rin de gö rev len di ril - mek ü ze re is tih ba rat uz man yar dým cý sý a day - la rý a lý na cak týr de ni li yor. A day lar da i yi de re - ce ya ban cý dil bil me þar tý a ra nýr ken, ko nuy la il gi li ay rýn tý la ra Ýs tih ba rat Teþ ki la tý nýn res mi in ter net si te si ad re sin den u - la þý la bi le cek. Baþ vu ru lar is te ni len bel ge ler le bir lik te en geç 21 E kim 2011 de Müs te þar lýk ta o la cak þe kil de P.K 955 U lus-an ka ra ad re si - ne pos ta yo luy la ya pý la bi le cek. Baþ vu ru þart la - rý ný ta þý yan a day lar Ka sým ta rih le rin de res mi in ter net si te sin de n sý nav ta ri hi ni ve ye - ri ni öð re ne bi le cek. An ka ra / a a

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı