MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0"

Transkript

1 MICROMASTER 440 Parametre Listesi Issue 04/0 User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0

2 MICROMASTER 440 Dökümantasyonu Başlarken Kõlavuzu SDP ve BOP ile hõzlõ devreye alma için. İşletme Talimatlarõ MICROMASTER440 õn, kurulumu, devreye alõnmasõ, kontrol modlarõ, sistem parametrelerinin yapõsõ, arõza bulma, teknik özellikleri opsiyonel ürünleri hakkõnda bilgi verir. Parametre Listesi Parametre listesi tüm parametrelerin işlevsel sõraya göre yapõlandõrõlmõş şekilde ve ayrõntõlõ olarak açõklamalarõnõ içermektedir. Parametre listesi ayrõca fonksiyon planlarõnõ da içerir. Kataloglar Kataloglarda uygun inverter seçimi yapabilmek için gereken bilginin yanõsõra filtreler, şok bobinleri, operatör panelleri ve iletişim seçenekleri hakkõnda bilgiler bulunabilir. 6SE6400-5BB00-0BP0

3 Parametre Listesi Fonksiyon Diyagramlarõ Alarmlar ve Uyarõlar MICROMASTER 440 Parametre Listesi Kullanõcõ Dökümantasyonu Valid for Issue 04/0 Converter Type MICROMASTER 440 Software Version V.0 Issue 04/0

4 Issue 04/0! Uyarõ İşletme Talimatlarõnda yer alan tüm Tanõmlar ve Uyarõlarõ dikkate alõnõz. İşletme Talimatlarõnõ cihaz ile birlikte verilen CD de bulabilirsiniz. Bu CD nin kaybolmasõ durumunda size en yakõn Siemens satõş ofisine 6SE6400-5FA00-AG00 sipariş numarasõ ile sipariş edebilirsiniz. Aşağõdaki İnternet adresinden daha detaylõ bilgi temin edilebilir: Yazõlõm ve Eğitim hususlarõ için onaylanan Siemens kalitesi, DIN ISO 900, Reg. No standartlarõnõ karşõlamaktadõr. Bu dokümanõn ya da içindekilerin, yazõlõ izin alõnmaksõzõn çoğaltõlmasõ, aktarõlmasõ veya kullanõlmasõ yasaktõr. Aksi şekilde hareket edenler oluşabilecek hasarlardan sorumlu tutulacaktõr. Patent onayõ veya kullanõma sunulan bir modelin ya da tasarõmõn kayõt altõna alõnmasõ haklarõ da dahil olmak üzere bütün haklarõ saklõdõr. Siemens AG 000. Bütün haklarõ saklõdõr. MICROMASTER Siemens in ticari kaydõ bulunan bir markasõdõr. Sipariş Numarasõ: 6SE6400-5BB00-0BP0 Almanya da basõlmõştõr Bu dokümanda anlatõlmayan bazõ fonksiyonlarõn bulunmasõ mümkündür. Bununla birlikte, bu husus yeni bir kumanda düzeneği tesis edilirken veya bakõm işlemleri esnasõnda bu fonksiyonlarõn temin edilmesi zorunluluğunu doğurmaz. Bu dokümanda yer alan konularõn, anlatõlan donanõm ve yazõlõma uygunluğu tarafõmõzdan kontrol edilmiştir. Buna karşõn yine de bazõ farklõlõklarõn bulunmasõ söz konusudur ve bunlarõn birbirinin tam anlamõyla benzeri olduğuna dair hiçbir garanti verilemez. Bu dokümanda yer alan konular düzenli olarak gözden geçirilmekte ve gerekli değişiklikler bir sonraki yayõna ilave edilmektedir. Sistemi geliştirmeye yönelik teklifleriniz tarafõmõzdan memnuniyetle kabul edilir. Siemens kullanõm kõlavuzlarõ, özel koşullarda muhafaza edilen ormanlardaki ağaçlardan temin edilen klorin içermeyen kağõtlara basõlmaktadõr. Basõm ve ciltleme işlemleri esnasõnda hiçbir solvent kullanõlmamõştõr. Önceden haber vermeksizin dokümanda değişiklik yapõlmasõ mümkündür. Siemens-Aktiengesellschaft. 6SE6400-5BB00-0BP0 4

5 Issue 04/0 MICROMASTER 440 Parametreleri Bu parametre listesi yalnõzca MICROMASTER 40 un kullanõm kõlavuzu ile birlikte kullanõlmalõdõr. Kõlavuzlarõn içerisinde yer alan Uyarõ, Dikkat, Notlar gibi bölümlere lütfen gerekli özeni gösteriniz. İçindekiler Parametreler MICROMASTER 440 Sistem Parametrelerine Giriş Hõzlõ devreye Alma (P000=) Komut ve Sürücü Datasetleri - Genel Bakõş....4 Parametre Tanõmlarõ... 5 Fonksiyon Diyagramlarõ... Hatalar ve Alarmlar...Hata! Yer işareti tanõmlanmamõş.. Hata Mesajlarõ... Hata! Yer işareti tanõmlanmamõş.. Alarm mesajlarõ SE6400-5BB00-0BP0 5

6 Issue 04/0 6SE6400-5BB00-0BP0 6

7 Issue 04/0 Parametreler. MICROMASTER 440 Sistem Parametrelerine Giriş Parametre tanõmlarõnõn gösteriliş şekli aşağõdaki gibidir. Par no. Parametre adõ 9 Min: [index] CStat: 5 Datatipi 7 Birim: 0 Def: 4 P-Grubu: 6 aktif: 8 Hõz.Dev.Al.: Max: Sev.: Tanõm:. Parameter number İlgili parametre numarasõnõ gösterir. Kullanõlan numaralar aralõğõndaki 4 basamaklõ numaralardõr. Başõnda r bulunan numaralar parametrenin, belirli bir değeri gösteren ancak bu parametre üzerinden farklõ bir değer girilerek değiştirilemeyen salt-okunur bir parametre olduğunu gösterir (bu durumlarda parametre tanõmõnõn başlõk kõsmõndaki Birim, Min, Ref ve Max bölümlerinde çizgi - işareti belirtilmiştir). Diğer tüm parametreler P ile başlamaktadõr. Bu parametrelerin değerleri başlõk bölümünde belirtilmiş olan Min ve Max aralõğõ içerisinde değiştirilebilir. [index] işareti parametrenin indekslenmiş bir parametre olduğunu gösterir ve kullanõlabilir indeks sayõsõnõ belirtir.. Parametre adõ İlgili parametrenin adõnõ gösterir. Bazõ parametre adlarõ aşağõdaki kõsaltõlmõş ön ekleri içermektedir : BI, BO, CI ve CO: Bu kõsaltmalarõn anlamlarõ aşağõdaki gibidir: BI = P9999.C Binektör girişi, örn. parametre bir dijital sinyalin (0) kaynağõnõ seçer BO = r9999 Binektör çõkõşõ, örn. parametre bir dijital sinyal gibi bağlar CI = P9999.D (999:9) Konnektör girişi, örn. parametre bir analog sinyalin kaynağõnõ seçer CO = r9999 [99] Konnektör çõkõşõ, örn. parametre bir analog sinyal gibi bağlar CO/BO = r9999 r9999 Konnektör/Binektör çõkõşõ, örn. parametre bir analog sinyal ve/veya bir dijital sinyal gibi bağlar BiCo yu kullanabilmek için tüm parametre listesine erişmeniz gerekmektedir. Bu kullanõm seviyesinde, BiCo işlevselliği dahil olmak üzere pek çok yeni parametre ayarlarõ yapõlabilmektedir. BiCo işlevselliği, giriş ve çõkõş fonksiyonlarõnõ ayarlama ve kombine etmenin farklõ ve daha esnek bir yöntemidir. Çoğu zaman basit,. seviye ayarlar ile kullanõlabilir. BiCo sistemi kompleks fonksiyonlarõn programlanmasõna imkan verir. Girişler ve çõkõşlar (dijital, analog, seri vb.) (inverter akõmõ, frekans, analog çõkõş, röleler vb.) arasõnda mantõksal (boolean) ve matematiksel bağlantõlar kurulabilir. 6SE6400-5BB00-0BP0 7

8 Issue 04/0. CStat Parametrenin hangi durumda devreye alõnabileceğini belirtir. Üç konum söz konusudur: Devreye Alma C Çalõşma U Çalõşmaya Hazõr T Bu, ilgili parametrenin değiştirilebileceği konumlarõ göstermektedir. Bir, iki veya her üç konum da belirtilebilir. Eğer üç konum da belirtilmişse bu ilgili parametre ayarõnõn her üç konumda da değiştirilebileceği anlamõna gelir 4. P-Grubu Parametrenin ait olduğu işlevsel grubu gösterir. Not Parametre P0004 (parametre filtresi) bir filtre görevini yapar ve seçilen işlevsel gruba göre parametrelere erişimlerle ilgili bir parametredir. 5. Datatipi Mevcut data tipleri aşağõdaki tabloda gösterilmiştir. Notation Meaning U6 U I6 I Float 6. Aktif 6-bit işaretlenmemiş -bit işaretlenmemiş 6-bit tam sayõ -bit tam sayõ Floating point (kayan noktalõ) Hemen, parametre değerlerindeki değişikliklerin girilir girilmez etkili olduğunu Onay sonrasõ, değişikliklerin operatör panel (OP) üzerinde bulunan P tuşuna basõlõktan sonra etkili olduğunu gösterir. 7. Birim Parametre değerlerinin ölçüm birimlerini gösterir 8. Hõzlõ devreye Alma Evet veya Hayõr olmak üzere bir parametrenin yalnõzca hõzlõ devreye alma sõrasõnda mõ değiştirilip değiştirilemeyeceğini gösterir, örn. P000 (devreye almak için parametre gruplarõ) e ayarlandõğõnda (hõzlõ devreye alma). 9. Min Parametrenin ayarlanabileceği minimum değeri gösterir. 0. Def Varsayõlan değeri gösterir, örn. kullanõcõ parametre için bir değer girmezse uygulanacak değeri gösterir.. Max Parametrenin ayarlanabileceği maksimum değeri gösterir.. Seviye Kullanõcõ erişim seviyesini belirler. Dört tip erişim seviyesi bulunmaktadõr: Standart, Gelişmiş, Uzman ve Servis. Her bir işlevsel gruptaki parametre sayõsõ P000 te (kullanõcõ erişim seviyesi) ayarlanan erişim seviyesine bağlõdõr. 6SE6400-5BB00-0BP0 8

9 Issue 04/0. Tanõm Parametre tanõmlarõ aşağõda listelenen bölüm ve içeriklerden oluşmaktadõr. Bu bölüm ve içeriklerin bir kõsmõ isteğe bağlõ (opsiyonel) olup, uygulama alanõnõn olmadõğõ durumlarda üzerinde durulmayacaktõr. Tanõm: Parametre fonksiyonunun kõsa tanõmõ. Diyagram: Uygun durumlarda, karakteristik bir eğri üzerinde parametrelerin etkilerini gösteren diyagram Ayarlar: Uygulanabilir ayarlarõn listesi. Bunlar : Muhtemel ayarlar, En yaygõn ayarlar, Indeks ve Bitalanlarõ dõr Örnek: Belirli bir parametre ayarõnõn etkilerine ilişkin opsiyonel örnek. Bu parametre ile bağlantõlõ olarak yerine getirilmesi gereken şartlar. Ayrõca, bu parametrenin diğer parametre(ler) ve diğer parametrelerin bu parametre üzerinde oluşturabileceği özel etkiler. Uyarõ / Dikkat / Uyarõ Notu / Not: Cihaza zarar verebilecek ya da kişisel yaralanmalara sebep olabilecek durumlarõ engellemek için dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler / problemleri önlemek için dikkat edilmesi gereken spesifik bilgiler / Kullanõcõya faydalõ olabilecek bilgiler Daha fazla ayrõntõ: Belirli bir parametreyi ilgilendiren daha detaylõ bilgi kaynaklarõ.. Hõzlõ Devreye Alma (P000=) Aşağõdaki parametreler hõzlõ devreye alma için gereklidir (P000=). No İsim Kullanõcõ Sev. Cstat P000 Avrupa / Kuzey Amerika C P005 Inverter uygulamasõ C P000 Motor tipini seçme C P004 Nominal motor gerilimi C P005 Nominal motor akõmõ C P007 Nominal motor gücü C P008 Nominal motor cosphi C P009 Nomina motor verimi C P00 Nominal motor frekansõ C P0 Nominal motor devri C P00 Motor mõknatõslanma akõmõ CT P05 Motor soğutmasõ CT P0640 Motor aşõrõ yük faktörü [%] CUT P0700 Komut kaynağõnõn seçimi CT P000 Frekans set değerinin seçimi CT P080 Min. devir CUT P08 Max. devir CT P0 Kalkõş süresi CUT P Duruş süresi CUT P5 OFF duruş süresi CUT P00 Kontrol modu CT P500 Tork set değerinin seçimi CT P90 Motor bilgileri gösteriminin seçilmesi CT P960 Devir kontrolü optimizasyonu CT P900 Hõzlõ devreye almayõ sonlandõrma C P000= seçildiğinde, P000 (kullanõcõ erişim seviyesi) erişilecek parametreleri seçmek için kullanõlabilir. Bu parametre aynõ zamanda hõzlõ devreye alma işleminin uygulanmasõ için kullanõcõ tanõmlõ bir parametre listesi seçimine de imkan verir. 6SE6400-5BB00-0BP0 9

10 Issue 04/0 Hõzlõ devreye alma işlemlerinin sonunda, gerekli tüm motor hesaplamalarõnõ yapmak ve diğer tüm parametreleri (P000= e dahil edilmemiştir) varsayõlan değerlerine getirmek için P900= giriniz. Not Sadece Hõzlõ devreye Alma modunda geçerlidir. Fabrika çõkõş değerlerine getirme (resetleme) Tüm parametreleri resetlemek için aşağõdaki parametrelere şu değerler girilmelidir: P000=0. P0970=. Not Resetleme işleminin tamamlanmasõ yaklaşõk olarak 0 saniye sürmektedir Yedi-kõsõmlõ (seven-segment) ekran Yedi-kõsõmlõ ekranõn yapõsõ aşağõda gösterildiği gibidir: Segment Bit Segment Biti Segment Biti Bit Ekran üzerindeki ilgili bitlerin anlamlarõ durum ve kontrol word parametreleri bölümünde açõklanmõştõr. 6SE6400-5BB00-0BP0 0

11 Issue 04/0. Komut ve Sürücü Datasetleri Genel Bakõş Komut Datasetleri (CDS) ParNo P0700[] P070[] P070[] P070[] P0704[] P0705[] P0706[] P0707[] P0708[] P079[] P07[] P07[] P07[] P0800[] P080[] P0840[] P084[] P0844[] P0845[] P0848[] P0849[] P085[] P000[] Parametre adõ Komut kaynağõnõn seçimi. dijital girişin fonksiyonu. dijital girişin fonksiyonu. dijital girişin fonksiyonu 4. dijital girişin fonksiyonu 5. dijital girişin fonksiyonu 6. dijital girişin fonksiyonu 7. dijital girişin fonksiyonu 8. dijital girişin fonksiyonu Komut ve frekans set değerinin seçimi BI:. dijital çõkõşõn fonksiyonu BI:. dijital çõkõşõn fonksiyonu BI:. dijital çõkõşõn fonksiyonu BI: Parameter set 0 õn yüklenmesi BI: Parameter set in yüklenmesi BI: ON/OFF BI: ON ters/off BI:. OFF BI:. OFF BI:. OFF BI:. OFF BI: Pals aktif Frekans set değerinin seçimi P00[] BI: Sabit frekans seçimi Bit 0 P0[] BI: Sabit frekans seçimi Bit P0[] BI: Sabit frekans seçimi Bit P0[] BI: Sabit frekans seçimi Bit P06[] BI: Sabit frekans seçimi Bit 4 P08[] BI: Sabit frekans seçimi Bit 5 P05[] P06[] P055[] P056[] P070[] P07[] P074[] P075[] P076[] BI: MOP un aktif hale getirilmesi (YUKARI (UP)-komutu) BI: MOP un aktif hale getirilmesi (AŞAĞI (DOWN)-komutu) BI: Sağa JOG un aktif hale getirilmesi BI: Sola JOG un aktif hale getirilmesi CI: Ana set değeri CI: Ana set değeri ölçeklendirmesi BI: İlave set değerinin pasif hale getirilmesi CI: İlave set değeri CI: İlave set değeri ölçeklendirmesi ParNo P0[] P[] P4[] P40[] P4[] P4[] P0[] P0[] P477[] P478[] P500[] P50[] P50[] P5[] P5[] P5[] P0[] P04[] P06[] P5[] P5[] Parametre adõ BI: Neg.frek.set değeri gir.engel. BI: Ters yöne BI: JOG rampa sürelerinin aktif hale getirilmesi BI: RFG nin aktif hale getirilmesi BI: RFG başlatma BI: RFG nin aktif hale getirilmesi için set değeri BI: DC frenlemenin aktif hale getirilmesi CI: Gerilim set değeri BI: Hõz kontrol I kõsmõnõ aktif etme CI: Hõz kontrol I değeri Tork set değerinin seçimi BI: Tork kontrolüne değiştirme CI: Tork set değeri CI: İlave tork set değeri CI: Üst tork sõnõrõ CI: Alt tork sõnõrõ BI:. Hata resetleme BI:. Hata resetleme BI: Harici hata CI: İzleme devri set değeri CI: Aktüel izleme devri P00[] BI: PID kontrolörün aktif hale getirilmesi P0[] BI: Sabit PID set değeri seçim Bit 0 P[] BI: Sabit PID set değeri seçim Bit P[] BI: Sabit PID set değeri seçim Bit P[] BI: Sabit PID set değeri seçim Bit P6[] BI: Sabit PID set değeri seçim Bit 4 P8[] BI: Sabit PID set değeri seçim Bit 5 P5[] P6[] P5[] P54[] P64[] BI: PID-MOP aktif hale getirme (YUKARI-kmt.) BI: PID-MOP aktif hale getirme (AŞAĞI-kmt.) CI: PID set değeri CI: PID kesim kaynağõ CI: PID geri besleme 6SE6400-5BB00-0BP0

12 Issue 04/0 Sürücü Datasetleri (DDS) No. Parametre adõ P0005[] Ekran seçimi r005[] CO: Aktüel motor sõcaklõğõ P09[] Inverter korumasõ P000[] Motor tipinin seçimi P004[] Nominal motor gerilimi P005[] Nominal motor akõmõ P007[] Nominal motor gücü P008[] Nominal motor cosphi P009[] Nominal motor verimi P00[] Nominal motor frekansõ P0[] Nominal motor devri r0[] Motor kutup çiftleri P04[] Motor kutup çift no.su P00[] Motor mõknatõslanma akõmõ r00[] Nominal motor kaymasõ r0[] Nominal mõknatõslanma akõmõ r0[] Nominal güç faktörü r0[] Nominal motor torku P05[] Motor soğutmasõ P040[] Motor parametrelerinin hesaplanmasõ P04[] Motor ataleti [kg*m^] P04[] Toplam/motor atalet oranõ P044[] Motor ağõrlõğõ r045[] Motor başlama süresi P046[] Mõknatõslanma süresi P047[] Mõknatõslanmanõn giderilme süresi P050[] Stator direnci (fazlar arasõ) P05[] Kablo direnci P054[] Rotor direnci P056[] Stator kaçak endüktansõ P058[] Rotor kaçak endüktansõ P060[] Ana endüktans P06[] Mõknatõslanma eğrisi akõsõ P06[] Mõknatõslanma eğrisi akõsõ P064[] Mõknatõslanma eğrisi akõsõ P065[] Mõknatõslanma eğrisi akõsõ 4 P066[] Mõknatõslanma eğrisi imag P067[] Mõknatõslanma eğrisi imag P068[] Mõknatõslanma eğrisi imag P069[] Mõknatõslanma eğrisi imag 4 r070[] Stator direnci [%] r07[] Kablo direnci [%] r07[] Nominal stator direnci [%] No. Parametre adõ r074[] Rotor direnci [%] r076[] Nominal rotor direnci [%] r077[] Toplam kaçak reaktansõ [%] r08[] Ana reaktans [%] r084[] Rotor zaman sabiti r086[] Toplam kaçak zaman sabiti P0400[] Enkoder tipi seçimi P0408[] Bir dönüşteki enkoder palsleri P049[] Devir sinyali kaybõndaki reaksiyon P049[] İzin verilen devir farkõ P0494[] Devir kaybõ reaksiyonu gecikmesi P0500[] Teknolojik uygulama P050[] Pozisyonlama sinyali birimi P05[] Birim çevrimi P060[] Motor sõcaklõk sensörü P0604[] Eşik motor sõcaklõğõ P065[] Motor ortam sõcaklõğõ P066[] Stator nüvesi aşõrõ sõcaklõk P067[] Stator sargõsõnda aşõrõ sõcaklõk P068[] Rotor sargõsõnda aşõrõ sõcaklõk r060[] CO: Ortam sõcaklõğõ r06[] CO: Stator demiri sõcaklõğõ r06[] CO: Stator sargõsõ sõcaklõğõ r06[] CO: Rotor sargõsõ sõcaklõğõ P0640[] Motor aşõrõ yük faktörü [%] P00[] Sabit frekans P00[] Sabit frekans P00[] Sabit frekans P004[] Sabit frekans 4 P005[] Sabit frekans 5 P006[] Sabit frekans 6 P007[] Sabit frekans 7 P008[] Sabit frekans 8 P009[] Sabit frekans 9 P00[] Sabit frekans 0 P0[] Sabit frekans P0[] Sabit frekans P0[] Sabit frekans P04[] Sabit frekans 4 P05[] Sabit frekans 5 P0[] MOP set değeri hafõzasõ P040[] MOP set değeri P058[] Sağa JOG frekansõ 6SE6400-5BB00-0BP0

13 Issue 04/0 No. Parametre adõ P059[] Sola JOG frekansõ P060[] JOG kalkõş süresi P06[] JOG duruş süresi P080[] Min. frekans P08[] Max. frekans P09[] Atlama frekansõ P09[] Atlama frekansõ P09[] Atlama frekansõ P094[] Atlama frekansõ 4 P0[] Atlama frekansõ bant genişliği P0[] Kalkõş süresi P[] Duruş süresi P0[] Kalkõş ilk yumuşatma süresi P[] Kalkõş son yumuşatma süresi P[] Duruş ilk yumuşatma süresi P[] Duruş son yumuşatma süresi P4[] Yumuşatma tipi P5[] OFF duruş süresi P0[] Motor-akõmõ: Dönerken başlatma P0[] Arama hõzõ: Dönerken başlatma P[] DC frenleme akõmõ P[] DC frenleme süresi P4[] DC frenleme başlangõç frekansõ P6[] Bileşik frenleme akõmõ P40[] Vdc kontrolörün konfigürasyonu P4[] Vdc-max dinamik faktörü P45[] KIB dev.gir.seviyesi r46[] CO: KIB dev.gir.seviyesi P47[] KIB dinamik faktörü P50[] Vdc-kontrolör kazancõ P5[] Vdc-kontrolör integral süresi P5[] Vdc-kontrolör türev süresi P5[] Vdc-kontrolör çõkõş sõnõrlandõrmasõ P56[] KIB reaksiyonu P57[] KIB frek.sõnõrõ P00[] Kontrol modu P0[] Sürekli güçlendirme P[] Hõzlandõrma güçlendirmesi P[] Başlatma güçlendirmesi P6[] Güçlendirme sonundaki frekans P0[] Programlanabilir V/f frek.koord.. P[] Programlanabilir V/f volt. koord. P[] Programlanabilir V/f frek.koord.. P[] Programlanabilir V/f volt. koord. P4[] Programlanabilir V/f frek.koord. No. Parametre adõ P5[] Programlanabilir V/f volt. koord. P[] P5[] P6[] P8[] P40[] P4[] P45[] P46[] P50[] P400[] P44[] P45[] P460[] P46[] P470[] P47[] P488[] P489[] P49[] P496[] P499[] P50[] P5[] P55[] P50[] P5[] P570[] P574[] P580[] P58[] P596[] P60[] P6[] P654[] P75[] P77[] P750[] P755[] P756[] P758[] P759[] P764[] FCC başlangõç frekansõ Kayma kompanzasyonu Kayma sõnõrõ Rezonans sönümü kazancõ V/f Imax kontrolörü oransal kazancõ Imax kontrolörü integral zamanõ Imax kontrolörü oransal kazancõ Imax kontrolörü integral zamanõ Gerilim yumuşak yolverme Hõz kontrol konfigürasyonu Aktüel devir için filtre süresi Aktüel devir için filtre süresi (SLVC) Hõz kontrol kazancõ Hõz kontrol integral zamanõ Hõz kontrol kazancõ (SLVC) Hõz kontrol integral zamanõ (SLVC) Droop giriş kaynağõ Droop ölçeklendirmesi Droop un aktif hale getirilmesi Hõzlandõrma ön kontrolü ölçeklendirmesi Hõzlandõrma tork kontrolü ölçeklendirmesi CO: Üst tork sõnõrõ CO: Alt tork sõnõrõ Alt tork sõnõrõ ölçeklendirmesi Motor güç sõnõrlamasõ Rejeneratif güç sõnõrlamasõ CO: Sabit değer akõ set değeri Dinamik gerilim boşluk payõ Verim optimizasyonu Akõ ayarõ için yumuşatma süresi Alan zayõflatma kontrolü int. zamanõ Sürekli tork güçlendirmesi (SLVC) Hõzlandõrma tork güçlendirmesi (SLVC) Isq ayarõ için yumuşatma süresi Akõm kontrolü kazancõ Akõm kontrolü int. Zamanõ Motor modelinin kontrol kelimesi Motor model e girme süresi (SLVC) Motor modeli hist.-freq. (SLVC) Feed-fwd-moda geçiş T(wait) Hõz kontrol stabilite T(wait) Hõz kontrol Kp (SLVC) 6SE6400-5BB00-0BP0

14 Issue 04/0 No. P767[] P780[] P78[] P786[] P80[] P80[] P909[] P000[] P00[] P00[] P00[] r004[] P50[] P5[] P55[] P56[] P57[] P58[] P59[] P60[] P6[] P6[] P6[] P64[] P65[] P66[] P67[] P68[] P70[] P7[] P7[] P7[] P74[] P76[] P77[] Parametre adõ Hõz kontrol Tn (SLVC) Rs/Rr-adaptasyon kontrol kelimesi Rs-adaptasyon Tn Xm-adaptasyon Tn Max. modulasyon Çõkõş fazlarõnõ tersleme Motor tanõmõ kontrol kelimesi Referans frekansõ Referans gerilimi Referans akõmõ Referans torku Referans gücü Histerezis frekansõ f_hys Hõz filtresi zaman sabiti Eşik frekansõ f_ Eşik frekansõ f_ gecikme süresi Eşik frekansõ f_ Eşik frekansõ f_ gecikme süresi Eşik frekansõ f_ Eşik frekansõ f_ gecikme süresi Frek. ayar nok. için min. eşik seviyesi Aşõrõ hõz için histerezis frekansõ İzin verilen sapma için giriş frekansõ Histerezis frekansõ sapmasõ Set değerinden sapma tesbiti için gecikme süresi Kalkõş tamamlandõ sinyali gecikme süresi Kapanma frekansõ f_off Gecikme süresi T_off Eşik akõmõ I_thresh Akõm gecikme süresi DC-bara gerilimi eşiği DC-bara gerilimi gecikme süresi Tork eşiği M_thresh Tork eşiği için gecikme süresi Motor bloke gösterimi için gec.sür. No. Parametre adõ P78[] Motor kalkõnma gecikme süresi P8[] Kayõş hatasõ bulma modu P8[] Kayõş eşik frekansõ P8[] Kayõş eşik frekansõ P84[] Kayõş eşik frekansõ P85[] Üst tork eşiği P86[] Alt tork eşiği P87[] Üst tork eşiği P88[] Alt tork eşiği P89[] Üst tork eşiği P90[] Alt tork eşiği P9[] Kayõş hatasõ için gecikme süresi P0[] Sabit PID set değeri P0[] Sabit PID set değeri P0[] Sabit PID set değeri P04[] Sabit PID set değeri 4 P05[] Sabit PID set değeri 5 P06[] Sabit PID set değeri 6 P07[] Sabit PID set değeri 7 P08[] Sabit PID set değeri 8 P09[] Sabit PID set değeri 9 P0[] Sabit PID set değeri 0 P[] Sabit PID set değeri P[] Sabit PID set değeri P[] Sabit PID set değeri P4[] Sabit PID set değeri 4 P5[] Sabit PID set değeri 5 P[] PID-MOP set değeri hafõzasõ P40[] PID-MOP set değeri P480[] Pozisyon modu P48[] Dişli kutusu giriş oranõ P48[] Dişli kutusu çõkõş oranõ P484[] Şaft dönüş sayõsõ = Birim P487[] Pozisyon hatasõ trim değeri P488[] Mesafe / Devir sayõsõ 6SE6400-5BB00-0BP0 4

15 Issue 04/0.4 Parametre Tanõmlarõ 4. Seviye Parametreler BOP ya da AOP ile görüntülenememektedir. r0000 Sürücü ekranõ Min: - Datatipi: U6 Birim: - Def: - P-Grubu: ALWAYS Max: - P0005 te tanõmlanan kullanõcõ tarafõndan seçilen değeri görüntüler. "Fn" tuşuna saniye süre ile basõlmasõ kullanõcõnõn DC bara gerilimi, çõkõş frekansõ, çõkõş gerilimi ve seçilmiş olan r0000 ayarõnõ görüntülemesini sağlar (P0005 te açõklanmõştõr). r000 Sürücünün durumu Min: - Datatipi: U6 Birim: - Def: - P-Grubu: COMMANDS Max: - Sürücünün o andaki durumunu görüntüler. Muhtemel Ayarlar: 0 Devreye alma modu (P000!= 0) Sürücü hazõr Sürücü hatasõ aktif Sürücü çalõşmaya başlõyor (DC-bara ön şarjõ) 4 Sürücü çalõşõyor 5 Duruyor (duruş rampasõ) Konum yalnõzca DC bara ön şarjõ esnasõnda ve harici beslemeli iletişim kartõ takõlõ iken görülebilir. P000 Kullanõcõ erişim seviyesi Min: 0 CStat: CUT Datatipi: U6 Birim: - Def: P-Grubu: ALWAYS Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: 4 Kullanõcõlarõn parametre dizilerine erişim seviyelerini tanõmlar. Varsayõlan ayarlar (standart) basit uygulamalarõn birçoğu için yeterli olmaktadõr. Muhtemel Ayarlar: 0 Kullanõcõ tanõmlõ parametre listesi kullanõm detaylarõ için bkz. P00 Standart: En çok kullanõlan parametrelere erişimi sağlar. Gelişmiş: Gelişmiş erişimi sağlar örn. inverter I/O fonksiyonlarõ. Uzman: Yalnõzca uzman seviyesinde kullanõm için. 4 Servis: Yalnõzca yetkili servis personelinin kullanõmõ için parola korumalõ. P0004 Parametre filtresi Min: 0 CStat: CUT Datatipi: U6 Birim: - Def: 0 P-Grubu: ALWAYS Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: Mevcut parametreleri devreye alma sõrasõnda kolaylõk sağlamasõ açõsõndan işlevselliğe göre filtreler. Muhtemel Ayarlar: 0 Tüm parametreler Inverter Motor 4 Hõz sensörü 5 Teknolojik uygulama / birimler 7 Komutlar, dijital I/O 8 ADC ve DAC 0 Set değeri kanalõ / RFG Sürücü özellikleri Motor kontrolü 0 İletişim Alarmlar / ikazlar / izleme Teknoloji kontrolörü (örnek PID) Örnek: P0004 = ayarõ yalnõzca PID parametrelerinin görüntülenebilir olduğunu belirtir. Parametre başlõk kõsmõnda Quick Comm: Evet ile işaretlenmiş olan parametreler sadece P000 = (Hõzlõ devreye Alma) iken ayarlanabilir. 6SE6400-5BB00-0BP0 5

16 Issue 04/0 P0005[] Ekran seçimi Min: CStat: CUT Datatipi: U6 Birim: - Def: P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: 4000 Parametre r0000 (sürücü ekranõ) için ekran görüntüsünü seçer. Indeks: P0005[0] :. Sürücü veri seti (DDS) P0005[] :. Sürücü veri seti (DDS) P0005[] :. Sürücü veri seti (DDS) Çok kullanõlan ayarlar: Aktüel frekans 5 Çõkõş gerilimi 6 DC bara gerilimi 7 Çõkõş akõmõ Uyarõ notu: Bu ayarlar salt-okunur parametre numaralarõ ("rxxxx") ile ilgilidir. Ayrõntõlar: Bkz. ilgili "rxxxx" parametre tanõmlarõ. P0006 Ekran modu Min: 0 CStat: CUT Datatipi: U6 Birim: - Def: P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: 4 r0000 (sürücü ekranõ) için ekran modunu tanõmlar. Muhtemel Ayarlar: 0 Hazõr konumunda iken set değeri ve çõkõş frekansõnõ dönüşümlü olarak ekrana getirir. Çalõşõyor konumunda ise çõkõş frekansõnõ ekrana getirir. Hazõr konumunda set değerini ekrana getirir. Çalõşõyor konumunda çõkõş frekansõnõ ekrana getirir. Hazõr konumunda P0005 ve r000 değerlerini dönüşümlü olarak ekrana getirir. Çalõşõyor konumunda P0005 değerini ekrana getirir. Hazõr konumunda r000 ve r000 değerlerini dönüşümlü olarak ekrana getirir. Çalõşõyor konumunda r000 değerini ekrana getirir 4 Tüm konumlarda yalnõzca P0005 değerini ekrana getirir Not: İnverterin çalõşmadõğõ zaman ekranda Not Running (çalõşmõyor) ve Running (çalõşõyor) yazõlarõ dönüşümlü olarak çõkar. Fabrika ayarlarõnda, set değeri ve aktüel frekans değerleri dönüşümlü olarak ekrana gelir. P0007 Ekran aydõnlatmasõ gecikme süresi Min: 0 CStat: CUT Datatipi: U6 Birim: - Def: 0 P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: 000 Ekran aydõnlatmasõnõn operatör panel üzerinde herhangi bir tuşa basõlmadõysa ne kadar süre sonra kapanacağõnõ belirler. Değer: P0007 = 0: Aydõnlatma her zaman açõk (fabrika ayarõ). P0007 = - 000: Aydõnlatmanõn kapanmasõ için geçecek olan süre. 6SE6400-5BB00-0BP0 6

17 Issue 04/0 P000 Devreye alma parametresi Min: 0 CStat: CT Datatipi: U6 Birim: - Def: 0 P-Grubu: ALWAYS Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: 0 Parametreleri, yalnõzca belirli bir fonksiyonel gruba ait olanlar seçilecek şekilde filtreler. Muhtemel Ayarlar: 0 Hazõr Hõzlõ devreye alma Inverter 9 Yükleme 0 Fabrika ayarõ İnverterin çalõşmasõ için 0 a resetleyiniz. Not: P000 (kullanõcõ erişim seviyesi) de parametrelere erişimi belirler. P000 = Inverter, P000 = ayarõ ile çabuk ve kolayca devreye alõnabilir. Bu işlemden sonra yalnõzca önemli parametreler (örn.: P004, P005, vb.) ekranda görünür. Bu parametrelerin değerleri sõra ile girilmelidir. Hõzlõ devreye almayõ sonlandõrma ve iç hesaplamanõn başõ P900 = ayarõ ile yapõlmaktadõr. Daha sonra P000 parametresi otomatik olarak sõfõra resetlenir. P000 = Yalnõzca servis amaçlõdõr. P000 = 9 PC programlarõ üzerinden bir parametre dosyasõnõ transfer etmek için kullanõlõr (örn.: DriveMonitor, STARTER); P000 parametresi PC programõ tarafõndan 9 a ayarlanõr. Yükleme bittikten sonra PC programõ P000 parametresini sõfõra resetler. P000 = 0 İnverterin parametrelerini resetlerken P000 = 0 a ayarlanmalõdõr. Parametrelerin resetlenmesi P0970 = ayarõ ile başlatõlõr. İnverter otomatik olarak tüm parametre değerlerini fabrika değerlerine resetler. Parametre ayarlarõ ile ilgili sorun yaşõyor ve parametrelendirmeye yeniden başlamak istiyorsanõz bu işlem oldukça faydalõ olabilir. Fabrika ayarlarõna döndürme işlemi yaklaşõk olarak 60 s. sürmektedir. Eğer P900 0 a eşit değilse (fabrika değeri 0 dõr), bu parametre otomatik olarak 0 a resetlenir. P00 Kullanõcõ tanõmlõ parametre için kilit (lock) Min: 0 CStat: CUT Datatipi: U6 Birim: - Def: 0 P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: 6555 Details: Bkz. parametre P00 (kullanõcõ tanõmlõ parametre) P00 Kullanõcõ tanõmlõ parametre için anahtar (key) Min: 0 CStat: CUT Datatipi: U6 Birim: - Def: 0 P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: 6555 Details: Bkz. parametre P00 (kullanõcõ tanõmlõ parametre). 6SE6400-5BB00-0BP0 7

18 Issue 04/0 P00[0] Kullanõcõ tanõmlõ parametre Min: 0 CStat: CUT Datatipi: U6 Birim: - Def: 0 P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: 6555 Son kullanõcõnõn erişebileceği sõnõrlõ bir parametre seti tanõmlar. Kullanmak için talimatlar:. Adõm: P000 = giriniz (uzman kullanõcõ). Adõm: P00 indekslerine 0-6 gidiniz : (kullanõcõ listesi). Adõm: Kullanõcõ tanõmlõ listede görünmesi gerekli olan parametreleri P00 teki 0-6 parametrelerine giriniz. Aşağõdaki değerler sabittir ve değiştirilemez: - P00 indeks 9 = (kullanõcõ tanõmlõ parametre için anahtar) - P00 indeks 8 = 0 (devreye alma parametre filtresi) - P00 indeks 7 = (kullanõcõ erişim seviyesi) 4. Adõm: Kullanõcõ tanõmlõ parametreyi aktif hale getirmek için P000 = 0 yapõnõz. Indeks: P00[0] :. kullanõcõ parametresi P00[] :. kullanõcõ parametresi P00[] :. kullanõcõ parametresi P00[] : 4. kullanõcõ parametresi P00[4] : 5. kullanõcõ parametresi P00[5] : 6. kullanõcõ parametresi P00[6] : 7. kullanõcõ parametresi P00[7] : 8. kullanõcõ parametresi P00[8] : 9. kullanõcõ parametresi P00[9] : 0. kullanõcõ parametresi P00[0] :. kullanõcõ parametresi P00[] :. kullanõcõ parametresi P00[] :. kullanõcõ parametresi P00[] : 4. kullanõcõ parametresi P00[4] : 5. kullanõcõ parametresi P00[5] : 6. kullanõcõ parametresi P00[6] : 7. kullanõcõ parametresi P00[7] : 8. kullanõcõ parametresi P00[8] : 9. kullanõcõ parametresi P00[9] : 0. kullanõcõ parametresi Kullanõcõ tanõmlõ parametrenin değiştirilmesini engellemek için önce P00 i ( lock ) P00 den ( key ) farklõ bir değere ayarlayõnõz. Daha sonra, kullanõcõ tanõmlõ listeyi aktif hale getirmek için P000 = 0 yapõnõz. Not: Kilitli ve kullanõcõ tanõmlõ parametre aktif halde iken, kullanõcõ tanõmlõ parametreden çõkmanõn (ve diğer parametreleri görmenin) tek yolu P00 yi ( key ) P00 deki ( lock ) değere getirmektir. Tüm parametreleri fabrika reset değerlerine döndürmek için alternatif olarak, P000 = 0 (devreye alma parametre filtresi = fabrika ayarõ) ve P0970 = (fabrika reset) ayarlarõnõ yapõnõz. P00 ("lock") ve P00 ("key") parametrelerinin fabrika ayarlarõ aynõdõr. 6SE6400-5BB00-0BP0 8

19 Issue 04/0 P004[] Hafõzaya alma modu Min: 0 CStat: UT Datatipi: U6 Birim: - Def: 0 P-Grubu: - Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: Parametreler için hafõzaya alma modunu belirler ("volatile" (RAM) veya "nonvolatile" (EEPROM)). Muhtemel Ayarlar: 0 volatile (geçici) - (RAM) nonvolatile (geçici olmayan) - (EEPROM) P004[0] : Seri arayüz COM bağlantõsõ P004[] : Seri arayüz BOP bağlantõsõ P004[] : PROFIBUS / CB Not:. BOP kullanõldõğõnda parametreler her zaman EEPROM içinde saklanõr.. P004 parametresinin kendisi de EEPROM içinde saklanõr.. P004 parametresi fabrika reset yapõldõğõnda değişmez (P000 = 0 ve P097 = ). 4. P004, DOWNLOAD (yükleme) sõrasõnda transfer edilebilir (P000 = 9). 5. Eğer "Store request via USS/CB = volatile (RAM) [USS/CB=volatile (RAM) üzerinden hafõzaya alma isteği]" ve "P004[x] = volatile (RAM)" ise tüm parametre değerleri P097 vasõtasõ ile geçici olmayan (nonvolatile) hafõzaya transfer edilebilir. 6. Eğer Store request via USS/CB ve P004[x] değerleri birbirini tutmuyorsa P4[x] = store nonvolatile (EEPROM) her zaman daha yüksek önceliğe sahiptir. Store request via USS/CB EEPROM EEPROM RAM RAM P004[x] ün Value of P004[x] değeri RAM EEPROM RAM EEPROM Result Sonuç EEPROM EEPROM RAM EEPROM r008 Yazõlõm versiyonu Min: - Datatipi: Float Birim: - Def: - P-Grubu: INVERTER Max: - Yüklü bulunan yazõlõmõn versiyonunu görüntüler. r009 CO/BO: BOP kontrol kelimesi Min: - Datatipi: U6 Birim: - Def: - P-Grubu: COMMANDS Max: - Operatör panel komutlarõnõn durumunu görüntüler. Aşağõdaki ayarlar, BICO giriş parametrelerine bağlanõrken tuş takõmõ için kaynak kodlarõ olarak kullanõlmaktadõr. Bitfields: Bit00 ON/OFF 0 HAYIR Bit0 OFF: Elektriksel duruş 0 EVET HAYIR Bit08 Sağa JOG 0 HAYIR Bit Ters yön (set değeri çevrimi) 0 HAYIR Bit Motor potansiyometresi MOP yukarõ 0 HAYIR Bit4 Motor potansiyometresi MOP aşağõ 0 HAYIR Not: Fonksiyonlarõ panel tuşlarõna atamak için BICO teknolojisi kullanõldõğõnda, bu parametre ilgili komutun o anki durumunu görüntüler. Aşağõdaki fonksiyonlarõn herbiri farklõ tuşlara bağlanabilir: - ON/OFF, - OFF, - JOG, - REVERSE (TERS YÖN), - INCREASE (ARTIRMA), - DECREASE (AZALTMA) r000 CO: RFG den önceki frekans set değeri Min: - Datatipi: Float Birim: Hz Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - Aktüel frekans set değerini görüntüler (rampa fonksiyonu üretecinin çõkõşõ). 6SE6400-5BB00-0BP0 9

20 Issue 04/0 r00 CO: Aktüel filtre edilmiş frekans Min: - Datatipi: Float Birim: Hz Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - Kayma kompanzasyonu, rezonans sönümü ve frekans sõnõrlandõrmasõnõ hariç tutarak aktüel inverter çõkõş frekansõnõ (r004) gösterir. r00 Aktüel filtre edilmiş rotor hõzõ Min: - Datatipi: Float Birim: /min Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - İnverter çõkõş frekansõ [Hz] x 0 / kutup sayõsõ na göre hesaplanan rotor hõzõnõ gösterir. Bu hesaplama yüke bağlõ kaymayõ hesaba katmaz. r004 CO: Aktüel filtre edilmiş çõkõş frekansõ. Min: - Datatipi: Float Birim: Hz Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - Aktüel çõkõş frekansõnõ gösterir (kayma kompanzasyonu, rezonans sönümü ve frekans sõnõrlamasõnõ kapsar). r005 CO: Aktüel filtre edilmiş çõkõş gerilimi Min: - Datatipi: Float Birim: V Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - Motora uygulanan gerilimi gösterir [rms]. r006 CO: Aktüel filtre edilmiş DC-bara gerilimi Min: - Datatipi: Float Birim: V Def: - P-Grubu: INVERTER Max: - DC-bara gerilimini gösterir. r007 CO: Act. filtered output current Min: - Datatipi: Float Birim: A Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - Motor akõmõnõn [A] değerini gösterir [rms]. r009 CO: Akõ üreten akõm Min: - Datatipi: Float Birim: A Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - Akõ üreten akõm bileşenini gösterir. Akõ üreten akõm bileşeni, motor parametrelerinden hesaplanan nominal akõya bağlõdõr (P040 Motor parametrelerinin hesaplanmasõ). P00 deki (kontrol modu) vektör kontrolü seçildiğinde etkilidir; aksi takdirde ekran sõfõr değerini gösterir. Nominal devre kadar akõsal akõm bileşeni genellikle sabit kalõr. Nominal devrin üzerinde alan zayõflatmaya girerek devrin daha fazla artabilmesine olanak verir. r000 CO: Tork üreten akõm Min: - Datatipi: Float Birim: A Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - Tork üreten akõm bileşenini gösterir. Tork üreten akõm bileşeni hõz regülatörü tarafõndan verilen tork set değeri değerlerinden hesaplanmaktadõr. P00 deki (kontrol modu) vektör kontrolü seçildiğinde etkilidir; aksi takdirde ekran sõfõr değerini gösterir. Not: Asenkron motorlarda, tork üreten akõm bileşeni için bir sõnõr değeri hesaplanmakta olup (izin verilen max. çõkõş gerilimi (r007), motor kaçağõ ve akõm alanõ zayõflatmasõ (r077) ile birlikte), bu değer motorun durmasõnõ engeller. r00 CO: Aktüel filtre edilmiş tork Min: - Datatipi: Float Birim: Nm Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - Motorun torkunu gösterir. 6SE6400-5BB00-0BP0 0

Parametre Kılavuzu 11/2008 Baskısı. Kontrol Birimleri CU240E CU240S. sinamics G120

Parametre Kılavuzu 11/2008 Baskısı. Kontrol Birimleri CU240E CU240S. sinamics G120 Parametre Kılavuzu 11/2008 Baskısı Kontrol Birimleri CU240E CU240S sinamics G120 s SINAMICS SINAMICS G120 Kontrol Birimleri CU240E CU240S Parametre Kılavuzu Parametreler 1 Fonksiyon şemaları 2 Hatalar

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Kurulumu ve Bakõmõ GENEL UYARI Eşzamansõz kafesli üç Bu dokümanda, kurulum, kullanõm ve bakõmla ilgili olarak alõnmasõ gerekli tedbirleri belirten, kullanõlmõştõr.

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ. Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120

STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ. Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120 STANDART SÜRÜCÜLER ĐÇĐN TEMEL TANIMLAR & UYGULAMA ÖRNEKLERĐ Micromaster 420/430/440 Sinamics G110/G120 Ba lıklar Temel Tanımlar Sistem Parametrelerine Giri Genel Đ letme Hususları Parametre Index Yapısı

Detaylı

ACSM1. Yazılım Kılavuzu ACSM1 Hız ve Tork Kontrol Programı

ACSM1. Yazılım Kılavuzu ACSM1 Hız ve Tork Kontrol Programı ACSM1 Yazılım Kılavuzu ACSM1 Hız ve Tork Kontrol Programı ACSM1 Hız ve Tork Kontrol Programı Yazılım Kılavuzu 3AUA0000036013 REV G TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 30-09-2011 2011 ABB Oy. Tüm Hakları Saklıdır. 5

Detaylı

AC VEKTÖR MOTOR HIZ KONTROL CİHAZI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜŞTERİYE NOTLAR...4 2.MÜŞTERİYE UYARILAR...5 3. GENEL BİLGİLER...6 3.1.ÖZET VERİLER...7 3.1.1.SÜRÜCÜ...7 3.1.2.PANEL...7 3.1.3.HIZ

Detaylı

VLT 2800 VLT 2800 İÇİNDEKİLER Emniyet kuralları.................... 2 Mekanik montaj..................... 5 Boyutlar..................6 Motor bağlantıları.................. 7 ebeke bağlantıları.........9

Detaylı

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 0 İçindekiler Giriş...3 0. DONANIM ÖZELLİKLERİ Ana terminaller...4 Kontrol terminalleri...5

Detaylı

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry.

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry. Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010 Endüstriyel şalt tekniği Answers for industry. İçindekiler Önemli açıklamalar Giriş 1 SIRIUS Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu Projeksiyon açıklamaları

Detaylı

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 Bu kılavuzun sahibi: 2 PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm I ve II Temel Alõştõrma COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe Baskõ 1.1.2001

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı

Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Genel Özellikler

Detaylı

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Kullanıcı Klavuzu Boy 1... 5 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Genel Bilgi Sürücü bağlantılarının veya çalışma parametreleri

Detaylı

FR-D700 / FR-E700 SERİSİ FREKANS INVERTERLERİ TEMEL DEVREYE ALMA KILAVUZU

FR-D700 / FR-E700 SERİSİ FREKANS INVERTERLERİ TEMEL DEVREYE ALMA KILAVUZU FR-D700 / FR-E700 SERİSİ FREKANS INVERTERLERİ TEMEL DEVREYE ALMA KILAVUZU Bu Kılavuz Hakkında Bu kılavuzdaki metinler, resimler, şemalar ve örnekler sadece bilgilendirme amacına yöneliktir. Bunlar, FR-D700

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Operatör Terminalleri DOP11B Baskı 11/28 Sistem El Kitabı 16666984 / TR SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog Altivar Katalog İçindekiler Altivar b b Broşür.................................................... sayfa b b Seçim kılavuzu... sayfa b b Tanıtım.................................................... b b

Detaylı

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler Önemli Kullanıcı Bilgileri Katı hal ekipmanları, elektromekanik ekipmanlara

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B Baskı 12/2007 11702788 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen Automation Suite Micron Redüktör AKC Endüstriyel PC ler AKM Servo motorlar S700 Servo Sürücüler Delik milli Servo motorlar Cartridge

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı