MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0"

Transkript

1 MICROMASTER 440 Parametre Listesi Issue 04/0 User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0

2 MICROMASTER 440 Dökümantasyonu Başlarken Kõlavuzu SDP ve BOP ile hõzlõ devreye alma için. İşletme Talimatlarõ MICROMASTER440 õn, kurulumu, devreye alõnmasõ, kontrol modlarõ, sistem parametrelerinin yapõsõ, arõza bulma, teknik özellikleri opsiyonel ürünleri hakkõnda bilgi verir. Parametre Listesi Parametre listesi tüm parametrelerin işlevsel sõraya göre yapõlandõrõlmõş şekilde ve ayrõntõlõ olarak açõklamalarõnõ içermektedir. Parametre listesi ayrõca fonksiyon planlarõnõ da içerir. Kataloglar Kataloglarda uygun inverter seçimi yapabilmek için gereken bilginin yanõsõra filtreler, şok bobinleri, operatör panelleri ve iletişim seçenekleri hakkõnda bilgiler bulunabilir. 6SE6400-5BB00-0BP0

3 Parametre Listesi Fonksiyon Diyagramlarõ Alarmlar ve Uyarõlar MICROMASTER 440 Parametre Listesi Kullanõcõ Dökümantasyonu Valid for Issue 04/0 Converter Type MICROMASTER 440 Software Version V.0 Issue 04/0

4 Issue 04/0! Uyarõ İşletme Talimatlarõnda yer alan tüm Tanõmlar ve Uyarõlarõ dikkate alõnõz. İşletme Talimatlarõnõ cihaz ile birlikte verilen CD de bulabilirsiniz. Bu CD nin kaybolmasõ durumunda size en yakõn Siemens satõş ofisine 6SE6400-5FA00-AG00 sipariş numarasõ ile sipariş edebilirsiniz. Aşağõdaki İnternet adresinden daha detaylõ bilgi temin edilebilir: Yazõlõm ve Eğitim hususlarõ için onaylanan Siemens kalitesi, DIN ISO 900, Reg. No standartlarõnõ karşõlamaktadõr. Bu dokümanõn ya da içindekilerin, yazõlõ izin alõnmaksõzõn çoğaltõlmasõ, aktarõlmasõ veya kullanõlmasõ yasaktõr. Aksi şekilde hareket edenler oluşabilecek hasarlardan sorumlu tutulacaktõr. Patent onayõ veya kullanõma sunulan bir modelin ya da tasarõmõn kayõt altõna alõnmasõ haklarõ da dahil olmak üzere bütün haklarõ saklõdõr. Siemens AG 000. Bütün haklarõ saklõdõr. MICROMASTER Siemens in ticari kaydõ bulunan bir markasõdõr. Sipariş Numarasõ: 6SE6400-5BB00-0BP0 Almanya da basõlmõştõr Bu dokümanda anlatõlmayan bazõ fonksiyonlarõn bulunmasõ mümkündür. Bununla birlikte, bu husus yeni bir kumanda düzeneği tesis edilirken veya bakõm işlemleri esnasõnda bu fonksiyonlarõn temin edilmesi zorunluluğunu doğurmaz. Bu dokümanda yer alan konularõn, anlatõlan donanõm ve yazõlõma uygunluğu tarafõmõzdan kontrol edilmiştir. Buna karşõn yine de bazõ farklõlõklarõn bulunmasõ söz konusudur ve bunlarõn birbirinin tam anlamõyla benzeri olduğuna dair hiçbir garanti verilemez. Bu dokümanda yer alan konular düzenli olarak gözden geçirilmekte ve gerekli değişiklikler bir sonraki yayõna ilave edilmektedir. Sistemi geliştirmeye yönelik teklifleriniz tarafõmõzdan memnuniyetle kabul edilir. Siemens kullanõm kõlavuzlarõ, özel koşullarda muhafaza edilen ormanlardaki ağaçlardan temin edilen klorin içermeyen kağõtlara basõlmaktadõr. Basõm ve ciltleme işlemleri esnasõnda hiçbir solvent kullanõlmamõştõr. Önceden haber vermeksizin dokümanda değişiklik yapõlmasõ mümkündür. Siemens-Aktiengesellschaft. 6SE6400-5BB00-0BP0 4

5 Issue 04/0 MICROMASTER 440 Parametreleri Bu parametre listesi yalnõzca MICROMASTER 40 un kullanõm kõlavuzu ile birlikte kullanõlmalõdõr. Kõlavuzlarõn içerisinde yer alan Uyarõ, Dikkat, Notlar gibi bölümlere lütfen gerekli özeni gösteriniz. İçindekiler Parametreler MICROMASTER 440 Sistem Parametrelerine Giriş Hõzlõ devreye Alma (P000=) Komut ve Sürücü Datasetleri - Genel Bakõş....4 Parametre Tanõmlarõ... 5 Fonksiyon Diyagramlarõ... Hatalar ve Alarmlar...Hata! Yer işareti tanõmlanmamõş.. Hata Mesajlarõ... Hata! Yer işareti tanõmlanmamõş.. Alarm mesajlarõ SE6400-5BB00-0BP0 5

6 Issue 04/0 6SE6400-5BB00-0BP0 6

7 Issue 04/0 Parametreler. MICROMASTER 440 Sistem Parametrelerine Giriş Parametre tanõmlarõnõn gösteriliş şekli aşağõdaki gibidir. Par no. Parametre adõ 9 Min: [index] CStat: 5 Datatipi 7 Birim: 0 Def: 4 P-Grubu: 6 aktif: 8 Hõz.Dev.Al.: Max: Sev.: Tanõm:. Parameter number İlgili parametre numarasõnõ gösterir. Kullanõlan numaralar aralõğõndaki 4 basamaklõ numaralardõr. Başõnda r bulunan numaralar parametrenin, belirli bir değeri gösteren ancak bu parametre üzerinden farklõ bir değer girilerek değiştirilemeyen salt-okunur bir parametre olduğunu gösterir (bu durumlarda parametre tanõmõnõn başlõk kõsmõndaki Birim, Min, Ref ve Max bölümlerinde çizgi - işareti belirtilmiştir). Diğer tüm parametreler P ile başlamaktadõr. Bu parametrelerin değerleri başlõk bölümünde belirtilmiş olan Min ve Max aralõğõ içerisinde değiştirilebilir. [index] işareti parametrenin indekslenmiş bir parametre olduğunu gösterir ve kullanõlabilir indeks sayõsõnõ belirtir.. Parametre adõ İlgili parametrenin adõnõ gösterir. Bazõ parametre adlarõ aşağõdaki kõsaltõlmõş ön ekleri içermektedir : BI, BO, CI ve CO: Bu kõsaltmalarõn anlamlarõ aşağõdaki gibidir: BI = P9999.C Binektör girişi, örn. parametre bir dijital sinyalin (0) kaynağõnõ seçer BO = r9999 Binektör çõkõşõ, örn. parametre bir dijital sinyal gibi bağlar CI = P9999.D (999:9) Konnektör girişi, örn. parametre bir analog sinyalin kaynağõnõ seçer CO = r9999 [99] Konnektör çõkõşõ, örn. parametre bir analog sinyal gibi bağlar CO/BO = r9999 r9999 Konnektör/Binektör çõkõşõ, örn. parametre bir analog sinyal ve/veya bir dijital sinyal gibi bağlar BiCo yu kullanabilmek için tüm parametre listesine erişmeniz gerekmektedir. Bu kullanõm seviyesinde, BiCo işlevselliği dahil olmak üzere pek çok yeni parametre ayarlarõ yapõlabilmektedir. BiCo işlevselliği, giriş ve çõkõş fonksiyonlarõnõ ayarlama ve kombine etmenin farklõ ve daha esnek bir yöntemidir. Çoğu zaman basit,. seviye ayarlar ile kullanõlabilir. BiCo sistemi kompleks fonksiyonlarõn programlanmasõna imkan verir. Girişler ve çõkõşlar (dijital, analog, seri vb.) (inverter akõmõ, frekans, analog çõkõş, röleler vb.) arasõnda mantõksal (boolean) ve matematiksel bağlantõlar kurulabilir. 6SE6400-5BB00-0BP0 7

8 Issue 04/0. CStat Parametrenin hangi durumda devreye alõnabileceğini belirtir. Üç konum söz konusudur: Devreye Alma C Çalõşma U Çalõşmaya Hazõr T Bu, ilgili parametrenin değiştirilebileceği konumlarõ göstermektedir. Bir, iki veya her üç konum da belirtilebilir. Eğer üç konum da belirtilmişse bu ilgili parametre ayarõnõn her üç konumda da değiştirilebileceği anlamõna gelir 4. P-Grubu Parametrenin ait olduğu işlevsel grubu gösterir. Not Parametre P0004 (parametre filtresi) bir filtre görevini yapar ve seçilen işlevsel gruba göre parametrelere erişimlerle ilgili bir parametredir. 5. Datatipi Mevcut data tipleri aşağõdaki tabloda gösterilmiştir. Notation Meaning U6 U I6 I Float 6. Aktif 6-bit işaretlenmemiş -bit işaretlenmemiş 6-bit tam sayõ -bit tam sayõ Floating point (kayan noktalõ) Hemen, parametre değerlerindeki değişikliklerin girilir girilmez etkili olduğunu Onay sonrasõ, değişikliklerin operatör panel (OP) üzerinde bulunan P tuşuna basõlõktan sonra etkili olduğunu gösterir. 7. Birim Parametre değerlerinin ölçüm birimlerini gösterir 8. Hõzlõ devreye Alma Evet veya Hayõr olmak üzere bir parametrenin yalnõzca hõzlõ devreye alma sõrasõnda mõ değiştirilip değiştirilemeyeceğini gösterir, örn. P000 (devreye almak için parametre gruplarõ) e ayarlandõğõnda (hõzlõ devreye alma). 9. Min Parametrenin ayarlanabileceği minimum değeri gösterir. 0. Def Varsayõlan değeri gösterir, örn. kullanõcõ parametre için bir değer girmezse uygulanacak değeri gösterir.. Max Parametrenin ayarlanabileceği maksimum değeri gösterir.. Seviye Kullanõcõ erişim seviyesini belirler. Dört tip erişim seviyesi bulunmaktadõr: Standart, Gelişmiş, Uzman ve Servis. Her bir işlevsel gruptaki parametre sayõsõ P000 te (kullanõcõ erişim seviyesi) ayarlanan erişim seviyesine bağlõdõr. 6SE6400-5BB00-0BP0 8

9 Issue 04/0. Tanõm Parametre tanõmlarõ aşağõda listelenen bölüm ve içeriklerden oluşmaktadõr. Bu bölüm ve içeriklerin bir kõsmõ isteğe bağlõ (opsiyonel) olup, uygulama alanõnõn olmadõğõ durumlarda üzerinde durulmayacaktõr. Tanõm: Parametre fonksiyonunun kõsa tanõmõ. Diyagram: Uygun durumlarda, karakteristik bir eğri üzerinde parametrelerin etkilerini gösteren diyagram Ayarlar: Uygulanabilir ayarlarõn listesi. Bunlar : Muhtemel ayarlar, En yaygõn ayarlar, Indeks ve Bitalanlarõ dõr Örnek: Belirli bir parametre ayarõnõn etkilerine ilişkin opsiyonel örnek. Bu parametre ile bağlantõlõ olarak yerine getirilmesi gereken şartlar. Ayrõca, bu parametrenin diğer parametre(ler) ve diğer parametrelerin bu parametre üzerinde oluşturabileceği özel etkiler. Uyarõ / Dikkat / Uyarõ Notu / Not: Cihaza zarar verebilecek ya da kişisel yaralanmalara sebep olabilecek durumlarõ engellemek için dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler / problemleri önlemek için dikkat edilmesi gereken spesifik bilgiler / Kullanõcõya faydalõ olabilecek bilgiler Daha fazla ayrõntõ: Belirli bir parametreyi ilgilendiren daha detaylõ bilgi kaynaklarõ.. Hõzlõ Devreye Alma (P000=) Aşağõdaki parametreler hõzlõ devreye alma için gereklidir (P000=). No İsim Kullanõcõ Sev. Cstat P000 Avrupa / Kuzey Amerika C P005 Inverter uygulamasõ C P000 Motor tipini seçme C P004 Nominal motor gerilimi C P005 Nominal motor akõmõ C P007 Nominal motor gücü C P008 Nominal motor cosphi C P009 Nomina motor verimi C P00 Nominal motor frekansõ C P0 Nominal motor devri C P00 Motor mõknatõslanma akõmõ CT P05 Motor soğutmasõ CT P0640 Motor aşõrõ yük faktörü [%] CUT P0700 Komut kaynağõnõn seçimi CT P000 Frekans set değerinin seçimi CT P080 Min. devir CUT P08 Max. devir CT P0 Kalkõş süresi CUT P Duruş süresi CUT P5 OFF duruş süresi CUT P00 Kontrol modu CT P500 Tork set değerinin seçimi CT P90 Motor bilgileri gösteriminin seçilmesi CT P960 Devir kontrolü optimizasyonu CT P900 Hõzlõ devreye almayõ sonlandõrma C P000= seçildiğinde, P000 (kullanõcõ erişim seviyesi) erişilecek parametreleri seçmek için kullanõlabilir. Bu parametre aynõ zamanda hõzlõ devreye alma işleminin uygulanmasõ için kullanõcõ tanõmlõ bir parametre listesi seçimine de imkan verir. 6SE6400-5BB00-0BP0 9

10 Issue 04/0 Hõzlõ devreye alma işlemlerinin sonunda, gerekli tüm motor hesaplamalarõnõ yapmak ve diğer tüm parametreleri (P000= e dahil edilmemiştir) varsayõlan değerlerine getirmek için P900= giriniz. Not Sadece Hõzlõ devreye Alma modunda geçerlidir. Fabrika çõkõş değerlerine getirme (resetleme) Tüm parametreleri resetlemek için aşağõdaki parametrelere şu değerler girilmelidir: P000=0. P0970=. Not Resetleme işleminin tamamlanmasõ yaklaşõk olarak 0 saniye sürmektedir Yedi-kõsõmlõ (seven-segment) ekran Yedi-kõsõmlõ ekranõn yapõsõ aşağõda gösterildiği gibidir: Segment Bit Segment Biti Segment Biti Bit Ekran üzerindeki ilgili bitlerin anlamlarõ durum ve kontrol word parametreleri bölümünde açõklanmõştõr. 6SE6400-5BB00-0BP0 0

11 Issue 04/0. Komut ve Sürücü Datasetleri Genel Bakõş Komut Datasetleri (CDS) ParNo P0700[] P070[] P070[] P070[] P0704[] P0705[] P0706[] P0707[] P0708[] P079[] P07[] P07[] P07[] P0800[] P080[] P0840[] P084[] P0844[] P0845[] P0848[] P0849[] P085[] P000[] Parametre adõ Komut kaynağõnõn seçimi. dijital girişin fonksiyonu. dijital girişin fonksiyonu. dijital girişin fonksiyonu 4. dijital girişin fonksiyonu 5. dijital girişin fonksiyonu 6. dijital girişin fonksiyonu 7. dijital girişin fonksiyonu 8. dijital girişin fonksiyonu Komut ve frekans set değerinin seçimi BI:. dijital çõkõşõn fonksiyonu BI:. dijital çõkõşõn fonksiyonu BI:. dijital çõkõşõn fonksiyonu BI: Parameter set 0 õn yüklenmesi BI: Parameter set in yüklenmesi BI: ON/OFF BI: ON ters/off BI:. OFF BI:. OFF BI:. OFF BI:. OFF BI: Pals aktif Frekans set değerinin seçimi P00[] BI: Sabit frekans seçimi Bit 0 P0[] BI: Sabit frekans seçimi Bit P0[] BI: Sabit frekans seçimi Bit P0[] BI: Sabit frekans seçimi Bit P06[] BI: Sabit frekans seçimi Bit 4 P08[] BI: Sabit frekans seçimi Bit 5 P05[] P06[] P055[] P056[] P070[] P07[] P074[] P075[] P076[] BI: MOP un aktif hale getirilmesi (YUKARI (UP)-komutu) BI: MOP un aktif hale getirilmesi (AŞAĞI (DOWN)-komutu) BI: Sağa JOG un aktif hale getirilmesi BI: Sola JOG un aktif hale getirilmesi CI: Ana set değeri CI: Ana set değeri ölçeklendirmesi BI: İlave set değerinin pasif hale getirilmesi CI: İlave set değeri CI: İlave set değeri ölçeklendirmesi ParNo P0[] P[] P4[] P40[] P4[] P4[] P0[] P0[] P477[] P478[] P500[] P50[] P50[] P5[] P5[] P5[] P0[] P04[] P06[] P5[] P5[] Parametre adõ BI: Neg.frek.set değeri gir.engel. BI: Ters yöne BI: JOG rampa sürelerinin aktif hale getirilmesi BI: RFG nin aktif hale getirilmesi BI: RFG başlatma BI: RFG nin aktif hale getirilmesi için set değeri BI: DC frenlemenin aktif hale getirilmesi CI: Gerilim set değeri BI: Hõz kontrol I kõsmõnõ aktif etme CI: Hõz kontrol I değeri Tork set değerinin seçimi BI: Tork kontrolüne değiştirme CI: Tork set değeri CI: İlave tork set değeri CI: Üst tork sõnõrõ CI: Alt tork sõnõrõ BI:. Hata resetleme BI:. Hata resetleme BI: Harici hata CI: İzleme devri set değeri CI: Aktüel izleme devri P00[] BI: PID kontrolörün aktif hale getirilmesi P0[] BI: Sabit PID set değeri seçim Bit 0 P[] BI: Sabit PID set değeri seçim Bit P[] BI: Sabit PID set değeri seçim Bit P[] BI: Sabit PID set değeri seçim Bit P6[] BI: Sabit PID set değeri seçim Bit 4 P8[] BI: Sabit PID set değeri seçim Bit 5 P5[] P6[] P5[] P54[] P64[] BI: PID-MOP aktif hale getirme (YUKARI-kmt.) BI: PID-MOP aktif hale getirme (AŞAĞI-kmt.) CI: PID set değeri CI: PID kesim kaynağõ CI: PID geri besleme 6SE6400-5BB00-0BP0

12 Issue 04/0 Sürücü Datasetleri (DDS) No. Parametre adõ P0005[] Ekran seçimi r005[] CO: Aktüel motor sõcaklõğõ P09[] Inverter korumasõ P000[] Motor tipinin seçimi P004[] Nominal motor gerilimi P005[] Nominal motor akõmõ P007[] Nominal motor gücü P008[] Nominal motor cosphi P009[] Nominal motor verimi P00[] Nominal motor frekansõ P0[] Nominal motor devri r0[] Motor kutup çiftleri P04[] Motor kutup çift no.su P00[] Motor mõknatõslanma akõmõ r00[] Nominal motor kaymasõ r0[] Nominal mõknatõslanma akõmõ r0[] Nominal güç faktörü r0[] Nominal motor torku P05[] Motor soğutmasõ P040[] Motor parametrelerinin hesaplanmasõ P04[] Motor ataleti [kg*m^] P04[] Toplam/motor atalet oranõ P044[] Motor ağõrlõğõ r045[] Motor başlama süresi P046[] Mõknatõslanma süresi P047[] Mõknatõslanmanõn giderilme süresi P050[] Stator direnci (fazlar arasõ) P05[] Kablo direnci P054[] Rotor direnci P056[] Stator kaçak endüktansõ P058[] Rotor kaçak endüktansõ P060[] Ana endüktans P06[] Mõknatõslanma eğrisi akõsõ P06[] Mõknatõslanma eğrisi akõsõ P064[] Mõknatõslanma eğrisi akõsõ P065[] Mõknatõslanma eğrisi akõsõ 4 P066[] Mõknatõslanma eğrisi imag P067[] Mõknatõslanma eğrisi imag P068[] Mõknatõslanma eğrisi imag P069[] Mõknatõslanma eğrisi imag 4 r070[] Stator direnci [%] r07[] Kablo direnci [%] r07[] Nominal stator direnci [%] No. Parametre adõ r074[] Rotor direnci [%] r076[] Nominal rotor direnci [%] r077[] Toplam kaçak reaktansõ [%] r08[] Ana reaktans [%] r084[] Rotor zaman sabiti r086[] Toplam kaçak zaman sabiti P0400[] Enkoder tipi seçimi P0408[] Bir dönüşteki enkoder palsleri P049[] Devir sinyali kaybõndaki reaksiyon P049[] İzin verilen devir farkõ P0494[] Devir kaybõ reaksiyonu gecikmesi P0500[] Teknolojik uygulama P050[] Pozisyonlama sinyali birimi P05[] Birim çevrimi P060[] Motor sõcaklõk sensörü P0604[] Eşik motor sõcaklõğõ P065[] Motor ortam sõcaklõğõ P066[] Stator nüvesi aşõrõ sõcaklõk P067[] Stator sargõsõnda aşõrõ sõcaklõk P068[] Rotor sargõsõnda aşõrõ sõcaklõk r060[] CO: Ortam sõcaklõğõ r06[] CO: Stator demiri sõcaklõğõ r06[] CO: Stator sargõsõ sõcaklõğõ r06[] CO: Rotor sargõsõ sõcaklõğõ P0640[] Motor aşõrõ yük faktörü [%] P00[] Sabit frekans P00[] Sabit frekans P00[] Sabit frekans P004[] Sabit frekans 4 P005[] Sabit frekans 5 P006[] Sabit frekans 6 P007[] Sabit frekans 7 P008[] Sabit frekans 8 P009[] Sabit frekans 9 P00[] Sabit frekans 0 P0[] Sabit frekans P0[] Sabit frekans P0[] Sabit frekans P04[] Sabit frekans 4 P05[] Sabit frekans 5 P0[] MOP set değeri hafõzasõ P040[] MOP set değeri P058[] Sağa JOG frekansõ 6SE6400-5BB00-0BP0

13 Issue 04/0 No. Parametre adõ P059[] Sola JOG frekansõ P060[] JOG kalkõş süresi P06[] JOG duruş süresi P080[] Min. frekans P08[] Max. frekans P09[] Atlama frekansõ P09[] Atlama frekansõ P09[] Atlama frekansõ P094[] Atlama frekansõ 4 P0[] Atlama frekansõ bant genişliği P0[] Kalkõş süresi P[] Duruş süresi P0[] Kalkõş ilk yumuşatma süresi P[] Kalkõş son yumuşatma süresi P[] Duruş ilk yumuşatma süresi P[] Duruş son yumuşatma süresi P4[] Yumuşatma tipi P5[] OFF duruş süresi P0[] Motor-akõmõ: Dönerken başlatma P0[] Arama hõzõ: Dönerken başlatma P[] DC frenleme akõmõ P[] DC frenleme süresi P4[] DC frenleme başlangõç frekansõ P6[] Bileşik frenleme akõmõ P40[] Vdc kontrolörün konfigürasyonu P4[] Vdc-max dinamik faktörü P45[] KIB dev.gir.seviyesi r46[] CO: KIB dev.gir.seviyesi P47[] KIB dinamik faktörü P50[] Vdc-kontrolör kazancõ P5[] Vdc-kontrolör integral süresi P5[] Vdc-kontrolör türev süresi P5[] Vdc-kontrolör çõkõş sõnõrlandõrmasõ P56[] KIB reaksiyonu P57[] KIB frek.sõnõrõ P00[] Kontrol modu P0[] Sürekli güçlendirme P[] Hõzlandõrma güçlendirmesi P[] Başlatma güçlendirmesi P6[] Güçlendirme sonundaki frekans P0[] Programlanabilir V/f frek.koord.. P[] Programlanabilir V/f volt. koord. P[] Programlanabilir V/f frek.koord.. P[] Programlanabilir V/f volt. koord. P4[] Programlanabilir V/f frek.koord. No. Parametre adõ P5[] Programlanabilir V/f volt. koord. P[] P5[] P6[] P8[] P40[] P4[] P45[] P46[] P50[] P400[] P44[] P45[] P460[] P46[] P470[] P47[] P488[] P489[] P49[] P496[] P499[] P50[] P5[] P55[] P50[] P5[] P570[] P574[] P580[] P58[] P596[] P60[] P6[] P654[] P75[] P77[] P750[] P755[] P756[] P758[] P759[] P764[] FCC başlangõç frekansõ Kayma kompanzasyonu Kayma sõnõrõ Rezonans sönümü kazancõ V/f Imax kontrolörü oransal kazancõ Imax kontrolörü integral zamanõ Imax kontrolörü oransal kazancõ Imax kontrolörü integral zamanõ Gerilim yumuşak yolverme Hõz kontrol konfigürasyonu Aktüel devir için filtre süresi Aktüel devir için filtre süresi (SLVC) Hõz kontrol kazancõ Hõz kontrol integral zamanõ Hõz kontrol kazancõ (SLVC) Hõz kontrol integral zamanõ (SLVC) Droop giriş kaynağõ Droop ölçeklendirmesi Droop un aktif hale getirilmesi Hõzlandõrma ön kontrolü ölçeklendirmesi Hõzlandõrma tork kontrolü ölçeklendirmesi CO: Üst tork sõnõrõ CO: Alt tork sõnõrõ Alt tork sõnõrõ ölçeklendirmesi Motor güç sõnõrlamasõ Rejeneratif güç sõnõrlamasõ CO: Sabit değer akõ set değeri Dinamik gerilim boşluk payõ Verim optimizasyonu Akõ ayarõ için yumuşatma süresi Alan zayõflatma kontrolü int. zamanõ Sürekli tork güçlendirmesi (SLVC) Hõzlandõrma tork güçlendirmesi (SLVC) Isq ayarõ için yumuşatma süresi Akõm kontrolü kazancõ Akõm kontrolü int. Zamanõ Motor modelinin kontrol kelimesi Motor model e girme süresi (SLVC) Motor modeli hist.-freq. (SLVC) Feed-fwd-moda geçiş T(wait) Hõz kontrol stabilite T(wait) Hõz kontrol Kp (SLVC) 6SE6400-5BB00-0BP0

14 Issue 04/0 No. P767[] P780[] P78[] P786[] P80[] P80[] P909[] P000[] P00[] P00[] P00[] r004[] P50[] P5[] P55[] P56[] P57[] P58[] P59[] P60[] P6[] P6[] P6[] P64[] P65[] P66[] P67[] P68[] P70[] P7[] P7[] P7[] P74[] P76[] P77[] Parametre adõ Hõz kontrol Tn (SLVC) Rs/Rr-adaptasyon kontrol kelimesi Rs-adaptasyon Tn Xm-adaptasyon Tn Max. modulasyon Çõkõş fazlarõnõ tersleme Motor tanõmõ kontrol kelimesi Referans frekansõ Referans gerilimi Referans akõmõ Referans torku Referans gücü Histerezis frekansõ f_hys Hõz filtresi zaman sabiti Eşik frekansõ f_ Eşik frekansõ f_ gecikme süresi Eşik frekansõ f_ Eşik frekansõ f_ gecikme süresi Eşik frekansõ f_ Eşik frekansõ f_ gecikme süresi Frek. ayar nok. için min. eşik seviyesi Aşõrõ hõz için histerezis frekansõ İzin verilen sapma için giriş frekansõ Histerezis frekansõ sapmasõ Set değerinden sapma tesbiti için gecikme süresi Kalkõş tamamlandõ sinyali gecikme süresi Kapanma frekansõ f_off Gecikme süresi T_off Eşik akõmõ I_thresh Akõm gecikme süresi DC-bara gerilimi eşiği DC-bara gerilimi gecikme süresi Tork eşiği M_thresh Tork eşiği için gecikme süresi Motor bloke gösterimi için gec.sür. No. Parametre adõ P78[] Motor kalkõnma gecikme süresi P8[] Kayõş hatasõ bulma modu P8[] Kayõş eşik frekansõ P8[] Kayõş eşik frekansõ P84[] Kayõş eşik frekansõ P85[] Üst tork eşiği P86[] Alt tork eşiği P87[] Üst tork eşiği P88[] Alt tork eşiği P89[] Üst tork eşiği P90[] Alt tork eşiği P9[] Kayõş hatasõ için gecikme süresi P0[] Sabit PID set değeri P0[] Sabit PID set değeri P0[] Sabit PID set değeri P04[] Sabit PID set değeri 4 P05[] Sabit PID set değeri 5 P06[] Sabit PID set değeri 6 P07[] Sabit PID set değeri 7 P08[] Sabit PID set değeri 8 P09[] Sabit PID set değeri 9 P0[] Sabit PID set değeri 0 P[] Sabit PID set değeri P[] Sabit PID set değeri P[] Sabit PID set değeri P4[] Sabit PID set değeri 4 P5[] Sabit PID set değeri 5 P[] PID-MOP set değeri hafõzasõ P40[] PID-MOP set değeri P480[] Pozisyon modu P48[] Dişli kutusu giriş oranõ P48[] Dişli kutusu çõkõş oranõ P484[] Şaft dönüş sayõsõ = Birim P487[] Pozisyon hatasõ trim değeri P488[] Mesafe / Devir sayõsõ 6SE6400-5BB00-0BP0 4

15 Issue 04/0.4 Parametre Tanõmlarõ 4. Seviye Parametreler BOP ya da AOP ile görüntülenememektedir. r0000 Sürücü ekranõ Min: - Datatipi: U6 Birim: - Def: - P-Grubu: ALWAYS Max: - P0005 te tanõmlanan kullanõcõ tarafõndan seçilen değeri görüntüler. "Fn" tuşuna saniye süre ile basõlmasõ kullanõcõnõn DC bara gerilimi, çõkõş frekansõ, çõkõş gerilimi ve seçilmiş olan r0000 ayarõnõ görüntülemesini sağlar (P0005 te açõklanmõştõr). r000 Sürücünün durumu Min: - Datatipi: U6 Birim: - Def: - P-Grubu: COMMANDS Max: - Sürücünün o andaki durumunu görüntüler. Muhtemel Ayarlar: 0 Devreye alma modu (P000!= 0) Sürücü hazõr Sürücü hatasõ aktif Sürücü çalõşmaya başlõyor (DC-bara ön şarjõ) 4 Sürücü çalõşõyor 5 Duruyor (duruş rampasõ) Konum yalnõzca DC bara ön şarjõ esnasõnda ve harici beslemeli iletişim kartõ takõlõ iken görülebilir. P000 Kullanõcõ erişim seviyesi Min: 0 CStat: CUT Datatipi: U6 Birim: - Def: P-Grubu: ALWAYS Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: 4 Kullanõcõlarõn parametre dizilerine erişim seviyelerini tanõmlar. Varsayõlan ayarlar (standart) basit uygulamalarõn birçoğu için yeterli olmaktadõr. Muhtemel Ayarlar: 0 Kullanõcõ tanõmlõ parametre listesi kullanõm detaylarõ için bkz. P00 Standart: En çok kullanõlan parametrelere erişimi sağlar. Gelişmiş: Gelişmiş erişimi sağlar örn. inverter I/O fonksiyonlarõ. Uzman: Yalnõzca uzman seviyesinde kullanõm için. 4 Servis: Yalnõzca yetkili servis personelinin kullanõmõ için parola korumalõ. P0004 Parametre filtresi Min: 0 CStat: CUT Datatipi: U6 Birim: - Def: 0 P-Grubu: ALWAYS Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: Mevcut parametreleri devreye alma sõrasõnda kolaylõk sağlamasõ açõsõndan işlevselliğe göre filtreler. Muhtemel Ayarlar: 0 Tüm parametreler Inverter Motor 4 Hõz sensörü 5 Teknolojik uygulama / birimler 7 Komutlar, dijital I/O 8 ADC ve DAC 0 Set değeri kanalõ / RFG Sürücü özellikleri Motor kontrolü 0 İletişim Alarmlar / ikazlar / izleme Teknoloji kontrolörü (örnek PID) Örnek: P0004 = ayarõ yalnõzca PID parametrelerinin görüntülenebilir olduğunu belirtir. Parametre başlõk kõsmõnda Quick Comm: Evet ile işaretlenmiş olan parametreler sadece P000 = (Hõzlõ devreye Alma) iken ayarlanabilir. 6SE6400-5BB00-0BP0 5

16 Issue 04/0 P0005[] Ekran seçimi Min: CStat: CUT Datatipi: U6 Birim: - Def: P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: 4000 Parametre r0000 (sürücü ekranõ) için ekran görüntüsünü seçer. Indeks: P0005[0] :. Sürücü veri seti (DDS) P0005[] :. Sürücü veri seti (DDS) P0005[] :. Sürücü veri seti (DDS) Çok kullanõlan ayarlar: Aktüel frekans 5 Çõkõş gerilimi 6 DC bara gerilimi 7 Çõkõş akõmõ Uyarõ notu: Bu ayarlar salt-okunur parametre numaralarõ ("rxxxx") ile ilgilidir. Ayrõntõlar: Bkz. ilgili "rxxxx" parametre tanõmlarõ. P0006 Ekran modu Min: 0 CStat: CUT Datatipi: U6 Birim: - Def: P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: 4 r0000 (sürücü ekranõ) için ekran modunu tanõmlar. Muhtemel Ayarlar: 0 Hazõr konumunda iken set değeri ve çõkõş frekansõnõ dönüşümlü olarak ekrana getirir. Çalõşõyor konumunda ise çõkõş frekansõnõ ekrana getirir. Hazõr konumunda set değerini ekrana getirir. Çalõşõyor konumunda çõkõş frekansõnõ ekrana getirir. Hazõr konumunda P0005 ve r000 değerlerini dönüşümlü olarak ekrana getirir. Çalõşõyor konumunda P0005 değerini ekrana getirir. Hazõr konumunda r000 ve r000 değerlerini dönüşümlü olarak ekrana getirir. Çalõşõyor konumunda r000 değerini ekrana getirir 4 Tüm konumlarda yalnõzca P0005 değerini ekrana getirir Not: İnverterin çalõşmadõğõ zaman ekranda Not Running (çalõşmõyor) ve Running (çalõşõyor) yazõlarõ dönüşümlü olarak çõkar. Fabrika ayarlarõnda, set değeri ve aktüel frekans değerleri dönüşümlü olarak ekrana gelir. P0007 Ekran aydõnlatmasõ gecikme süresi Min: 0 CStat: CUT Datatipi: U6 Birim: - Def: 0 P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: 000 Ekran aydõnlatmasõnõn operatör panel üzerinde herhangi bir tuşa basõlmadõysa ne kadar süre sonra kapanacağõnõ belirler. Değer: P0007 = 0: Aydõnlatma her zaman açõk (fabrika ayarõ). P0007 = - 000: Aydõnlatmanõn kapanmasõ için geçecek olan süre. 6SE6400-5BB00-0BP0 6

17 Issue 04/0 P000 Devreye alma parametresi Min: 0 CStat: CT Datatipi: U6 Birim: - Def: 0 P-Grubu: ALWAYS Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: 0 Parametreleri, yalnõzca belirli bir fonksiyonel gruba ait olanlar seçilecek şekilde filtreler. Muhtemel Ayarlar: 0 Hazõr Hõzlõ devreye alma Inverter 9 Yükleme 0 Fabrika ayarõ İnverterin çalõşmasõ için 0 a resetleyiniz. Not: P000 (kullanõcõ erişim seviyesi) de parametrelere erişimi belirler. P000 = Inverter, P000 = ayarõ ile çabuk ve kolayca devreye alõnabilir. Bu işlemden sonra yalnõzca önemli parametreler (örn.: P004, P005, vb.) ekranda görünür. Bu parametrelerin değerleri sõra ile girilmelidir. Hõzlõ devreye almayõ sonlandõrma ve iç hesaplamanõn başõ P900 = ayarõ ile yapõlmaktadõr. Daha sonra P000 parametresi otomatik olarak sõfõra resetlenir. P000 = Yalnõzca servis amaçlõdõr. P000 = 9 PC programlarõ üzerinden bir parametre dosyasõnõ transfer etmek için kullanõlõr (örn.: DriveMonitor, STARTER); P000 parametresi PC programõ tarafõndan 9 a ayarlanõr. Yükleme bittikten sonra PC programõ P000 parametresini sõfõra resetler. P000 = 0 İnverterin parametrelerini resetlerken P000 = 0 a ayarlanmalõdõr. Parametrelerin resetlenmesi P0970 = ayarõ ile başlatõlõr. İnverter otomatik olarak tüm parametre değerlerini fabrika değerlerine resetler. Parametre ayarlarõ ile ilgili sorun yaşõyor ve parametrelendirmeye yeniden başlamak istiyorsanõz bu işlem oldukça faydalõ olabilir. Fabrika ayarlarõna döndürme işlemi yaklaşõk olarak 60 s. sürmektedir. Eğer P900 0 a eşit değilse (fabrika değeri 0 dõr), bu parametre otomatik olarak 0 a resetlenir. P00 Kullanõcõ tanõmlõ parametre için kilit (lock) Min: 0 CStat: CUT Datatipi: U6 Birim: - Def: 0 P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: 6555 Details: Bkz. parametre P00 (kullanõcõ tanõmlõ parametre) P00 Kullanõcõ tanõmlõ parametre için anahtar (key) Min: 0 CStat: CUT Datatipi: U6 Birim: - Def: 0 P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: 6555 Details: Bkz. parametre P00 (kullanõcõ tanõmlõ parametre). 6SE6400-5BB00-0BP0 7

18 Issue 04/0 P00[0] Kullanõcõ tanõmlõ parametre Min: 0 CStat: CUT Datatipi: U6 Birim: - Def: 0 P-Grubu: FUNC Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: 6555 Son kullanõcõnõn erişebileceği sõnõrlõ bir parametre seti tanõmlar. Kullanmak için talimatlar:. Adõm: P000 = giriniz (uzman kullanõcõ). Adõm: P00 indekslerine 0-6 gidiniz : (kullanõcõ listesi). Adõm: Kullanõcõ tanõmlõ listede görünmesi gerekli olan parametreleri P00 teki 0-6 parametrelerine giriniz. Aşağõdaki değerler sabittir ve değiştirilemez: - P00 indeks 9 = (kullanõcõ tanõmlõ parametre için anahtar) - P00 indeks 8 = 0 (devreye alma parametre filtresi) - P00 indeks 7 = (kullanõcõ erişim seviyesi) 4. Adõm: Kullanõcõ tanõmlõ parametreyi aktif hale getirmek için P000 = 0 yapõnõz. Indeks: P00[0] :. kullanõcõ parametresi P00[] :. kullanõcõ parametresi P00[] :. kullanõcõ parametresi P00[] : 4. kullanõcõ parametresi P00[4] : 5. kullanõcõ parametresi P00[5] : 6. kullanõcõ parametresi P00[6] : 7. kullanõcõ parametresi P00[7] : 8. kullanõcõ parametresi P00[8] : 9. kullanõcõ parametresi P00[9] : 0. kullanõcõ parametresi P00[0] :. kullanõcõ parametresi P00[] :. kullanõcõ parametresi P00[] :. kullanõcõ parametresi P00[] : 4. kullanõcõ parametresi P00[4] : 5. kullanõcõ parametresi P00[5] : 6. kullanõcõ parametresi P00[6] : 7. kullanõcõ parametresi P00[7] : 8. kullanõcõ parametresi P00[8] : 9. kullanõcõ parametresi P00[9] : 0. kullanõcõ parametresi Kullanõcõ tanõmlõ parametrenin değiştirilmesini engellemek için önce P00 i ( lock ) P00 den ( key ) farklõ bir değere ayarlayõnõz. Daha sonra, kullanõcõ tanõmlõ listeyi aktif hale getirmek için P000 = 0 yapõnõz. Not: Kilitli ve kullanõcõ tanõmlõ parametre aktif halde iken, kullanõcõ tanõmlõ parametreden çõkmanõn (ve diğer parametreleri görmenin) tek yolu P00 yi ( key ) P00 deki ( lock ) değere getirmektir. Tüm parametreleri fabrika reset değerlerine döndürmek için alternatif olarak, P000 = 0 (devreye alma parametre filtresi = fabrika ayarõ) ve P0970 = (fabrika reset) ayarlarõnõ yapõnõz. P00 ("lock") ve P00 ("key") parametrelerinin fabrika ayarlarõ aynõdõr. 6SE6400-5BB00-0BP0 8

19 Issue 04/0 P004[] Hafõzaya alma modu Min: 0 CStat: UT Datatipi: U6 Birim: - Def: 0 P-Grubu: - Aktif: first confirm Hõz.Dev.Al. No Max: Parametreler için hafõzaya alma modunu belirler ("volatile" (RAM) veya "nonvolatile" (EEPROM)). Muhtemel Ayarlar: 0 volatile (geçici) - (RAM) nonvolatile (geçici olmayan) - (EEPROM) P004[0] : Seri arayüz COM bağlantõsõ P004[] : Seri arayüz BOP bağlantõsõ P004[] : PROFIBUS / CB Not:. BOP kullanõldõğõnda parametreler her zaman EEPROM içinde saklanõr.. P004 parametresinin kendisi de EEPROM içinde saklanõr.. P004 parametresi fabrika reset yapõldõğõnda değişmez (P000 = 0 ve P097 = ). 4. P004, DOWNLOAD (yükleme) sõrasõnda transfer edilebilir (P000 = 9). 5. Eğer "Store request via USS/CB = volatile (RAM) [USS/CB=volatile (RAM) üzerinden hafõzaya alma isteği]" ve "P004[x] = volatile (RAM)" ise tüm parametre değerleri P097 vasõtasõ ile geçici olmayan (nonvolatile) hafõzaya transfer edilebilir. 6. Eğer Store request via USS/CB ve P004[x] değerleri birbirini tutmuyorsa P4[x] = store nonvolatile (EEPROM) her zaman daha yüksek önceliğe sahiptir. Store request via USS/CB EEPROM EEPROM RAM RAM P004[x] ün Value of P004[x] değeri RAM EEPROM RAM EEPROM Result Sonuç EEPROM EEPROM RAM EEPROM r008 Yazõlõm versiyonu Min: - Datatipi: Float Birim: - Def: - P-Grubu: INVERTER Max: - Yüklü bulunan yazõlõmõn versiyonunu görüntüler. r009 CO/BO: BOP kontrol kelimesi Min: - Datatipi: U6 Birim: - Def: - P-Grubu: COMMANDS Max: - Operatör panel komutlarõnõn durumunu görüntüler. Aşağõdaki ayarlar, BICO giriş parametrelerine bağlanõrken tuş takõmõ için kaynak kodlarõ olarak kullanõlmaktadõr. Bitfields: Bit00 ON/OFF 0 HAYIR Bit0 OFF: Elektriksel duruş 0 EVET HAYIR Bit08 Sağa JOG 0 HAYIR Bit Ters yön (set değeri çevrimi) 0 HAYIR Bit Motor potansiyometresi MOP yukarõ 0 HAYIR Bit4 Motor potansiyometresi MOP aşağõ 0 HAYIR Not: Fonksiyonlarõ panel tuşlarõna atamak için BICO teknolojisi kullanõldõğõnda, bu parametre ilgili komutun o anki durumunu görüntüler. Aşağõdaki fonksiyonlarõn herbiri farklõ tuşlara bağlanabilir: - ON/OFF, - OFF, - JOG, - REVERSE (TERS YÖN), - INCREASE (ARTIRMA), - DECREASE (AZALTMA) r000 CO: RFG den önceki frekans set değeri Min: - Datatipi: Float Birim: Hz Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - Aktüel frekans set değerini görüntüler (rampa fonksiyonu üretecinin çõkõşõ). 6SE6400-5BB00-0BP0 9

20 Issue 04/0 r00 CO: Aktüel filtre edilmiş frekans Min: - Datatipi: Float Birim: Hz Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - Kayma kompanzasyonu, rezonans sönümü ve frekans sõnõrlandõrmasõnõ hariç tutarak aktüel inverter çõkõş frekansõnõ (r004) gösterir. r00 Aktüel filtre edilmiş rotor hõzõ Min: - Datatipi: Float Birim: /min Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - İnverter çõkõş frekansõ [Hz] x 0 / kutup sayõsõ na göre hesaplanan rotor hõzõnõ gösterir. Bu hesaplama yüke bağlõ kaymayõ hesaba katmaz. r004 CO: Aktüel filtre edilmiş çõkõş frekansõ. Min: - Datatipi: Float Birim: Hz Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - Aktüel çõkõş frekansõnõ gösterir (kayma kompanzasyonu, rezonans sönümü ve frekans sõnõrlamasõnõ kapsar). r005 CO: Aktüel filtre edilmiş çõkõş gerilimi Min: - Datatipi: Float Birim: V Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - Motora uygulanan gerilimi gösterir [rms]. r006 CO: Aktüel filtre edilmiş DC-bara gerilimi Min: - Datatipi: Float Birim: V Def: - P-Grubu: INVERTER Max: - DC-bara gerilimini gösterir. r007 CO: Act. filtered output current Min: - Datatipi: Float Birim: A Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - Motor akõmõnõn [A] değerini gösterir [rms]. r009 CO: Akõ üreten akõm Min: - Datatipi: Float Birim: A Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - Akõ üreten akõm bileşenini gösterir. Akõ üreten akõm bileşeni, motor parametrelerinden hesaplanan nominal akõya bağlõdõr (P040 Motor parametrelerinin hesaplanmasõ). P00 deki (kontrol modu) vektör kontrolü seçildiğinde etkilidir; aksi takdirde ekran sõfõr değerini gösterir. Nominal devre kadar akõsal akõm bileşeni genellikle sabit kalõr. Nominal devrin üzerinde alan zayõflatmaya girerek devrin daha fazla artabilmesine olanak verir. r000 CO: Tork üreten akõm Min: - Datatipi: Float Birim: A Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - Tork üreten akõm bileşenini gösterir. Tork üreten akõm bileşeni hõz regülatörü tarafõndan verilen tork set değeri değerlerinden hesaplanmaktadõr. P00 deki (kontrol modu) vektör kontrolü seçildiğinde etkilidir; aksi takdirde ekran sõfõr değerini gösterir. Not: Asenkron motorlarda, tork üreten akõm bileşeni için bir sõnõr değeri hesaplanmakta olup (izin verilen max. çõkõş gerilimi (r007), motor kaçağõ ve akõm alanõ zayõflatmasõ (r077) ile birlikte), bu değer motorun durmasõnõ engeller. r00 CO: Aktüel filtre edilmiş tork Min: - Datatipi: Float Birim: Nm Def: - P-Grubu: CONTROL Max: - Motorun torkunu gösterir. 6SE6400-5BB00-0BP0 0

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 44 Parametre Listesi Issue 4/ User Documentation 6SE64-5BB-BP MICROMASTER 44 Dökümantasyonu Başlarken Kılavuzu SDP ve BOP ile hızlı devreye alma için. İşletme Talimatları MICROMASTER44 ın,

Detaylı

MICROMASTER 410. Kullanıcı Dökümantasyonu 6SE6400-5EB00-0BP0

MICROMASTER 410. Kullanıcı Dökümantasyonu 6SE6400-5EB00-0BP0 MICROMASTER 410 Parametre Listesi Issue A1 Kullanıcı Dökümantasyonu 6SE6400-5EB00-0BP0 MICROMASTER 410 Dökümantasyonu Başlarken Kılavuzu Hızlı devreye Alma ile ilgili bilgileri içerir. İşletme Talimatları

Detaylı

Parametre Listesi 04/03. sinamics SINAMICS G110. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Parametre Listesi 04/03. sinamics SINAMICS G110. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Parametre Listesi 04/0 sinamics SINAMICS G110 SINAMICS G110 Dökümanları Başlarken Kılavuzu Başlarken Kılavuzu, kulanıcının Sinamics G110 işletimi için gerekli temel tesisat ve kurulum bilgilerine hızlı

Detaylı

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, bir fiziksel sistem verildiğinde, bu sistemi kontrol etmek için temelde hangi adımların izlenmesi gerektiğinin kavranması amaçlanmaktadır.

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ L3P HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU L3P GÜÇ BAĞLANTISI KONTROL DEVRESİ TERMİNAL BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ Terminal Tanımı Açıklama Sembolü L1 L2 L3 Giriş fazları Şebeke gerilimi bağlanacak

Detaylı

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * G120C Güç ve Kontrol Terminal

Detaylı

MİCROMASTER TÜM PARAMETRELER / BY SEZGİN ASAL / ASAL ELEKTRİK

MİCROMASTER TÜM PARAMETRELER / BY SEZGİN ASAL / ASAL ELEKTRİK 1 MİCROMASTER TÜM PARAMETRELER / BY SEZGİN ASAL / ASAL ELEKTRİK Hızlı devreye alma (Bu parametreler acemiler için kullanmak zorunda değilsiniz.) P0010 = 1 Devreye alma parametresi, P0100 = 0 0 = Avrupa

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

A B C SINAMICS. SINAMICS G120 Kontrol Birimleri CU240E CU240S. Parametreler 1. Fonksiyon şemaları 2. Hatalar ve Uyarılar 3.

A B C SINAMICS. SINAMICS G120 Kontrol Birimleri CU240E CU240S. Parametreler 1. Fonksiyon şemaları 2. Hatalar ve Uyarılar 3. 1 SINAMICS SINAMICS G120 Kontrol Birimleri CU240E CU240S Parametre Kılavuzu Parametreler 1 Fonksiyon şemaları 2 Hatalar ve Uyarılar 3 ASCII Tablosu Kısaltma Listesi Dizin A B C Kontrol Birimi Donanım

Detaylı

Parametre Kılavuzu 11/2008 Baskısı. Kontrol Birimleri CU240E CU240S. sinamics G120

Parametre Kılavuzu 11/2008 Baskısı. Kontrol Birimleri CU240E CU240S. sinamics G120 Parametre Kılavuzu 11/2008 Baskısı Kontrol Birimleri CU240E CU240S sinamics G120 s SINAMICS SINAMICS G120 Kontrol Birimleri CU240E CU240S Parametre Kılavuzu Parametreler 1 Fonksiyon şemaları 2 Hatalar

Detaylı

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4)

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

BMBC-L1000 Serisi Kullanma Kılavuzu

BMBC-L1000 Serisi Kullanma Kılavuzu BMBC-L000 Serisi Kullanma Kılavuzu. Önsöz BMBC-L000 serisi yüksek performanslı invertörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu doküman son kullanıcıya teslim edilmeli ve ürünün kullanım ömrü boyunca saklanmalıdır.

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

OMRON FREKANS İNVERTÖRLERİNDE AUTO-TUNING

OMRON FREKANS İNVERTÖRLERİNDE AUTO-TUNING OMRON FREKANS İNVERTÖRLERİNDE AUTO-TUNING İÇİNDEKİLER Giriş MX2 İnvertörlerde Auto-tuning RX İnvertörlerde Auto-tuning V1000 İnvertörlerde Auto-tuning A1000 İnvertörlerde Auto-tuning SX İnvertörlerde Auto-tuning

Detaylı

Tanımıı Bu parametre sürücünün çıkış frekansını komuta eder. Dururken : Frekans Komutu Çalışırken : Çıkış Frekansı Çoklu adım Çalışmada: Çokluadım

Tanımıı Bu parametre sürücünün çıkış frekansını komuta eder. Dururken : Frekans Komutu Çalışırken : Çıkış Frekansı Çoklu adım Çalışmada: Çokluadım 1. Fonksiyon listesi LED Parametre display adı 0.0 [Frekans komutu] Min/Maks değeri 0/400 ACC [Hız.Zamanı] 0/6000 dec [Yvş.Zamanı] [saniye] Drv Frq [Sürme modu] (Run/Stop modu) [Frekans modu] 0/3 Tanımıı

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı

Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * Sinamics V20 Genel Özellikler

Detaylı

1. MV100 serisi sürücülerde hızlı devreye alma işlemi;

1. MV100 serisi sürücülerde hızlı devreye alma işlemi; 1. MV100 serisi sürücülerde hızlı devreye alma işlemi; Üç fazlı ürünler için R-S-T, Mono faz ürünler için L-N uçlarına besleme bağlantısı yapmak sürücüye enerji vermek için yeterlidir. Ancak, enerji vermeden

Detaylı

TOSVERT VF-S11 PARAMETRE LİSTESİ

TOSVERT VF-S11 PARAMETRE LİSTESİ TOSVERT VF-S11 PARAMETRE LİSTESİ 1.KULLANICI PARAMETRELERİ FC KONTROL PANEL ÇALIŞMA FREKANSI Hz LL-UL Arasında. 2.TEMEL PARAMETRELER AUH TARİH FONKSİYONU - En Son değişiklik yapılan 5 parametreyi gösterir

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU KONTEK OTOMASYON A.Ş. BEYİT SOK. NO:27 YUKARI DUDULLU ÜMRANİYE / İSTANBUL 0216 466 47 00 (T) 0216 466 21 20 (F) www.kontekotomasyon.com.tr Sayfa 1 / 7 TUŞ FONKSİYONLARI

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI LED PANEL LCD PANEL PANEL ÜZERİNDEKİ BUTONLAR VE AÇIKLAMALARI GÜÇ VE KONTROL TERMİNALLERİ BAĞLANTI ŞEMASI Hız kontrol cihazları, panel üzerinden start/stop ve panel

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci Motor, sürücü ve enkoder aynı gövdede, kapalı çevrim çalıșma (Servo-Lite) Entegre redüktör ve fren seçeneği Kompakttasarım I/O arayüzü veya çeșitli fieldbus lar üzerinden kontrol ÜcretsizFCTyazılımıyla

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı

Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Genel Özellikler

Detaylı

04/2003 10565272 / TR

04/2003 10565272 / TR Merkezi Olmayan Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-i Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 Kullanõm El Kitabõ 10565272 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Kullanõlan Ürünler... 5 2 Önemli Uyarõlar...

Detaylı

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadõna

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw)

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1-04 Sürücü Modülleri 0.75-45 kw Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000038350 REV C TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 11.6.2007 2007 ABB Oy. Tüm Haklarõ Saklõdõr.

Detaylı

SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ Fan yükleri, uygulama ihtiyaçları ve bu uygulamayı motor hız kontrol cihazları ile çözerken, uygulamanın özel ihtiyaçlarının neler olabileceğine daha yakından

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X5 Y1 - Y3 DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) DİJİTAL ÇIKIŞ SW1 CMY

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

Accurax lineer motor ekseni

Accurax lineer motor ekseni ADR RL-EA-AF-@ Accurax lineer motor ekseni Gelişmiş lineer motor ekseni Yüksek etkili demir çekirdekli lineer motorlar ve mıknatıs kanalları standart lineer motor ekseninde 00'ün üzerinde çeşitliliğe sahiptir.

Detaylı

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27 sgurvit@apc.com 11/27 3 KGK Seçiminde Gözönüne Alõnmasõ Gereken Parametreler KGK gibi sistemlere yapõlan yatõrõmõn kullanõcõ açõsõndan edinilen yararõ "availability"dir. Yani KGK çõkõşõna bağlanacak yük

Detaylı

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR ENTEGRE MOTOR ÇÖZÜMLERİ Günümüzde enerji kaynakları hızla tükenirken enerjiye olan talep aynı oranda artmaktadır. Bununla beraber enerji maliyetleri artmakta ve enerjinin optimum

Detaylı

TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER

TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER AUH Tarih Fonksiyonu En son değiştirilen 5 parametreyi grup olarak gösterir :- 1:Temel ayarlama sihirbazı 2:Preset hız sihirbazı AUF Sihirbaz

Detaylı

EMOTRON FDU/VFX DEVREYE ALMA KLAVUZU

EMOTRON FDU/VFX DEVREYE ALMA KLAVUZU EMOTRON FDU/VFX DEVREYE ALMA KLAVUZU Arıza Ledi 30 VSet/View ref Run 8.0 bar Çalışıyor Ledi Sola Dön Toggle Tuşu Program içinde gezmek için Değişiklik Tuşları Enerji Ledi Sağa Dön Stop / Hata Reset Program

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

TOSHIBA TOSVERT VFS11 STANDART ÖZELLİKLER Özellikler

TOSHIBA TOSVERT VFS11 STANDART ÖZELLİKLER Özellikler TOSHIBA TOSVERT VFS11 STANDART ÖZELLİKLER Özellikler Voltajı 3 faz 500V Uygun Motor [kw] 0.4 0.75 1.5 2.2 4.0 5.5 7.5 11 15 No Tip VFS11 mi Ürün Kodu 4004PL 4007PL 4015PL 4022PL 4037PL 4055PL 4075PL 4110PL

Detaylı

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 SECOM 838 Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 s c h e r m u l y t e x t i l e c o m p u t e r Kullanõm Kõlavuzu SECOM 838 Yayõn Hakkõ 2002 SETEX Schermuly textile computer GmbH SETEX Schermuly textile computer

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

MX2 İnvertörlerde Frenleme Direnci Bağlantısı

MX2 İnvertörlerde Frenleme Direnci Bağlantısı MX2 İnvertörlerde Frenleme Direnci Bağlantısı İÇİNDEKİLER Giriş Harici Frenleme Direnci(Dinamik) Kullanımı Frenleme Direnci Boyutları ve Seçim Tablosu MX2 de Frenleme Direnci Bağlantıları MX2 de Frenleme

Detaylı

Unidrive M200. Distribütörler için mükemmel sürücü

Unidrive M200. Distribütörler için mükemmel sürücü Unidrive M200 Distribütörler için mükemmel sürücü Control Techniques hareket kontrolü teknolojisinde küresel bir lider Control Techniques, endüstriyel uygulamalara yönelik hareket kontrolü teknolojisi

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

0 Giriş kontağı ile Servo On 1 Giriş kontağı aktif değil Powerda Servo On

0 Giriş kontağı ile Servo On 1 Giriş kontağı aktif değil Powerda Servo On PARAMETRE Cn001 Cn002.0 H000* Cn002.1 H00*0 Cn002.2 H0*00 Cn002.3 H*000 ĐSĐM & FONKSĐYON 0 Tork kontrol 1 Hız Kontrol 2 Pozisyon Kontrol (External) 3 Pozisyon / Hız Kontrol Switch 4 Hız / Tork Kontrol

Detaylı

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1851D 03/2007 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), ekipmanõnõzõ

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar. 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw

Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar. 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw Dinamik - Kompakt Fuji Electric H z Kontrol Cihazlar 1 Faz 200 V 0.1 2.2 kw 3 Faz 400 V 0.4 15 kw Şebekeden çekilen güç düşüldüğünde Çevre Dostu Önce Güç kaynağı Optimum motor kontrol Güç kaynağı Bütün

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03

ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03 ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03 İÇİNDEKİLER 1.0. Orion ECH 0201 Ultrasonic Seviye Transmitteri 3 1.1. Ech_0201 Dc Hata Kontrolü Özellikleri 3 1.2. Uygulamalar 3 1.3. Teknik Özellikler

Detaylı

NXS/P FREKANS DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜ

NXS/P FREKANS DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜ NXS/P FREKANS DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜ all in one UYGULAMA KILAVUZU 1 Tel. +358 (0)201 2121 Fax +358 (0)201 212 205 2 vacon İÇİNDEKİLER VACON NX "All in One" UYGULAMA KILAVUZU DİZİN 1 Temel Uygulama 2 Standart Uygulama

Detaylı

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ ÖĞRENCİ TAKİP 1.0 ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ 1- PROGRAMIN AMACI : Bu Program Öğrencilerin Giriş Çõkõşlarõnõ Kontrol Altõna Almak İçin Tasarlanmõştõr. Öğreniciler Giriş Ve Çõkõşlarõnda Yapmalarõ Gereken ( Parmak

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

Kontrol modu. Fabrika Ayarı

Kontrol modu. Fabrika Ayarı PARAMETRE Cn001 Cn002.0 H000* Cn002.1 H00*0 Cn002.2 H0*00 Cn002.3 H*000 ĐSĐM & FONKSĐYON 0 Tork kontrol 1 Hız Kontrol 2 Pozisyon Kontrol (External) 3 Pozisyon / Hız Kontrol Switch 4 Hız / Tork Kontrol

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI 22F - A 1P6 N 1 0 3 A B C D E F G ÜRÜN SEÇİM TABLOSU BOYUTLAR Sürücü boyutları mm cinsindendir. Parantez içinde yazılan boyut bilgisi inç dir. Sürücü ağırlığı kg cinsindendir.

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

VLB3 SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ

VLB3 SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ VLB3 SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ VLB3 SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ TRİFAZE 0,4 İLE 30KW ARASI KOMPAKT, ÇOK YÖNLÜ YÜKSEK PERFORMANS Otomatik araç yıkama makineleri UYGULAMA ALANLARI Paketleme Otomatik ve yarı

Detaylı

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır.

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. MOTOR PARÇALARI 1. Motor Gövdesi 2. Stator 3. Stator sargısı 4. Mil 5. Aluminyum kafesli rotor 6.

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR MOVIDRIVE MDX60B/6B Baskõ 02/2004 İşletme Kõlavuzu 22 3073 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler Önemli Uyarõlar... 5 2 Emniyet Uyarõlarõ... 7 3 Cihaz-Yapõsõ... 8 3. Tip Tanõmõ, Tip Etiketleri ve Teslimat İçeriği...

Detaylı

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE 15-27 kw (13.000-23.000 kcal/saat) kapasite aralõğõ Kompakt boyutlar: (Genişlik/Y lik/yükseklik/derinlik) kseklik/derinlik) 490/900/450 mm Ağõrlõğõ: : Bacalõ 60 kg, Hermetik 65

Detaylı

TECO 7300PA HIZ KONTROL CİHAZI PARAMETRELERİ. An-xx Frekans Komut Parametreleri

TECO 7300PA HIZ KONTROL CİHAZI PARAMETRELERİ. An-xx Frekans Komut Parametreleri 1/13 PARAMETRE LİSTESİ An-xx Komut Parametreleri An-xx Adı LCD Ekran Değer Aralığı An- Komut 1 An-=000.00Hz Frequency Comand 1 Ayar Birimi Fabrika Ayarı 0.00~180.0 Hz 0.Hz 0.00Hz An-02 Komut 2 An-02=000.00Hz

Detaylı

Solar kontrolör RWD32S

Solar kontrolör RWD32S Solar Kontrolör Solar kontrolör RWD32S. Solar termal market 07 Kullanılan Solar kollektörler 2007* Dünya da Avrupa da *Source: ESTIF 2008 Sayfa 2 Mayis, 2010 Solar market trendi-2007 İşletilen Solar termal

Detaylı

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 1 Monday, May 9, 2005 4:31 PM Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu Kullanõcõ Kõlavuzu DEX-P90RS Ürününüzü www.pioneer-eur.com adresine kaydetmeyi unutmayin Q sound.vision.soul

Detaylı

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU B603 - B603B SERİSİ FREKNS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLNM KILUZU İÇERİK Sayfa BĞLNTI E KULLNIM BİLGİLERİ... 1 1.0 Elektriksel bağlantılar... 1 1.1 na terminal... 1 1.2 Kontrol devresi bağlantıları... 1 2.0

Detaylı

Senkronizasyon Opsiyon Modülü. SV-IS7 Serisi. Kullanıcı Manueli

Senkronizasyon Opsiyon Modülü. SV-IS7 Serisi. Kullanıcı Manueli Senkronizasyon Opsiyon Modülü SV-IS7 Serisi Kullanıcı Manueli Ürün Standartları Madde Nasıl Montaj Yapılır Master Enkoder Girişi Slave Enkoder Girişi Master Enkoder Geridönüş Çıkışı Terminal Bloğu Çıkışı

Detaylı

ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Sistem El Kitabõ 05/2003 11211385 / TR

ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Sistem El Kitabõ 05/2003 11211385 / TR ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri Baskõ 0/00 Sistem El Kitabõ 8 / TR S E W-E URODRIV E İçindekiler Önemli uyarõlar... Sistem Açõklamasõ... Teknik Bilgiler ve Boyut Çizimleri... 9. ECOFAST uyumlu AC motorlar

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

Tanımıı. Bu parametre sürücünün çıkış frekansını komuta eder. Dururken : Frekans Komutu Çalışırken : Çıkış Frekansı Çoklu adım Çalışmada: Çokluadım

Tanımıı. Bu parametre sürücünün çıkış frekansını komuta eder. Dururken : Frekans Komutu Çalışırken : Çıkış Frekansı Çoklu adım Çalışmada: Çokluadım 1. Fonksiyon listesi LED display Parametre adı 0.0 [Frekans komutu] ACC dec Drv Frq [Hız.Zamanı] [Yvş.Zamanı] [Sürme modu] (Run/Stop modu) [Frekans modu] Min/Mak s değeri 0/400 0/6000 [saniye] Tanımıı

Detaylı

FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu

FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu Tarih _ Versiyon 10/05/06_1d İçindekiler Giriş... 3 Bölüm 1 Enerji Terminalleri... 4 Kontrol Terminalleri... 5 Bağlantı Örneği...

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 Jeneratör Kontrolü ve Koruma Şebeke İzleme ve Koruma Motor Kontrolü ve Koruma Gösterge Ekranı Senkronsuz Güç Yönetimi DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800

Detaylı

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L TC erisi Ekonomik PID Kontrol Özellikler Yeni geliþtirilen PID algoritmasý ve msn örnekleme hýzý ile ideal sýcaklýk ü saðlar. yný cihazda bütünleþmiþ RP ve Röle çýkýþlarý : RP çýkýþý faz ve saykýl yapma

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

Servo motorlar EMMS-AS

Servo motorlar EMMS-AS CMMS-AS ve CMMP-AS motor sürücülerine uygun Tek tur (standart), çoklu tur (opsiyonel) dijital mutlak enkoder Enerji gidip-geldikten sonra pozisyon kaybetmeme Uyumluredüktör Korumasınıfı IP54 Ek bilgi Internet:.../emms-as

Detaylı

CW ve CCW yönü için Hız preset devri (rpm)

CW ve CCW yönü için Hız preset devri (rpm) PARAMETRE Cn001 Cn002.0 H000* Cn002.1 H00*0 ĐSĐM & FONKSĐYON 0 Tork kontrol 1 Hız Kontrol 2 Pozisyon Kontrol (External) 3 Pozisyon / Hız Kontrol Switch 4 Hız / Tork Kontrol Switch 5 Pozisyon / Tork Kontrol

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4)

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri

Detaylı

TEKNİK KULLANIM KILAVUZU TD3200 SÜRÜCÜ

TEKNİK KULLANIM KILAVUZU TD3200 SÜRÜCÜ TEKNİK KULLANIM KILAVUZU TD3200 SÜRÜCÜ İçindekiler TD3200 Yapısı ve Boyutları... 2 İşletim Klavye & Görüntüleme ünitesi... 3 Parametrelerin Düzenlenme Yöntemi. 4 Sistem Kablolama Şeması & Sistem Kablolama

Detaylı

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20 İçindekiler Teknik Özellikler 6 Parametre Tablosu 8 Kullanıcı Arabirimi 10 Montaj 16 Ürün Seçimi 20 Teknik Özellikler 6 Teknik Özellikler AC Besleme DC Besleme Giriş Voltajı 100 220 VAC ± %10 24 VDC ±

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Tablet PC Serisi Belge Parça Numarası: 367426-141 Mart 2005 Bu kõlavuzda, harici aygõt konektörler de içinde olmak üzere, tablet PC donanõm özelliklerini kullanma

Detaylı

Anma güçleri 3 kw tan büyük olan motorların üç fazlı şebekelere bağlanabilmeleri için üç fazlı olmaları gerekir.

Anma güçleri 3 kw tan büyük olan motorların üç fazlı şebekelere bağlanabilmeleri için üç fazlı olmaları gerekir. Elektrik motorlarında yol verme işlemi Motorun rotor hızının sıfırdan anma hızına hızına ulaşması için yapılan işlemdir. Durmakta olan motorun stator sargılarına gerilim uygulandığında endüklenen zıt emk

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Güç artımı AÇ/2. kademe Güç azaltma KAPAT/1ci kademe Brülör devrede Değer azaltma 2ci kademe çalışma Gerçek değer görünümü (kırmızı) Ayar noktası görünümü (yeşil) El kontrol

Detaylı

(RELAY CONTROL) KRAMER KAPI KONTROL KARTI

(RELAY CONTROL) KRAMER KAPI KONTROL KARTI SNS-155T (RELAY CONTROL) KRAMER KAPI KONTROL KARTI ( Encoder Girişli ) KULLANIM KILAVUZU 8 BİT CORE DEVİCE SWİTCH MOD POWER 16 A. RELAY OUT 12 Khz. PWM 1 CHANNEL ENCODER FEEDBACK Üretici Firma: SENSE Elektrik

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw

Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw Solar pompa sürücüleri Güneşin gücünü kullanın! Düşük karbon yayılımı ABB sürücüler güneş enerjisinden yararlanarak karbon ayak izinizi azaltmaya

Detaylı

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR MOVITRAC 07 Sürüm 02/2003 Katalog 1056 4470 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Sistem Açõklamasõ... 5 1.1 Sisteme Genel Bakõş... 5 1.2 Cihazlara Genel Bakõş... 8 1.3 Fonksiyonlar / Özellikler... 9 2 Teknik

Detaylı

Mentor II - DC Sürücü

Mentor II - DC Sürücü 1 Mentor II - DC Sürücü un stün Performansı 2 DC sistem sürücüleri içinde dünyadaki en verimli sürücü Mikroişlemci kontrollu, 25 A den 1850 A e kadar 1 & 4 bölgeli Ayrıntılı gösterge, kolay anlaşılır fonksiyon

Detaylı