T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Milletlerarası Andlaşma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yanı illeri içim Bagbakanhk Segriyat ve Nüdevvenat 1 Aralık 1977 Genel Müdürlüğünm PERŞEMBE başvurulur. i I Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/14293 Milletlerarası Andlaşma Kanada İhracatı Geliştirme Kurumu (EDC)'nun, PTT Genel Müdürlüğünün Telekomünikasyon Projesine dahil malzemelerin satın alınması için verdiği Cnd. $ lık kredi ile ilgili olarak Hükümetimiz ile adı geçen Kurum arasında 5/8/1977 tarihinde imzalanmış bulunan ilişik Kredi Anlaşması'nın, imzalandığı tarihte yürürlüğe girmesi; Maliye Bakanlığının 11/11/1977 tarihli ve HAZMİTT - İkili Pr. Kr. Şb sayılı yazısı üzerine, 27/2/1977 tarihli ve 2067 sayılı 1977 Yılı Bütçe Kanunu"nun 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 28/11/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N.,ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı V. G. SAZAK Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı S. A. EMRE Devlet Bakanı V. C. GÖKÇEK Devlet Bakanı E. CEYHUN Adalet Bakanı N. CEVHERİ Milli Savunma Bakanı T. KAPANLI içişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Dışişleri Bakanı V. S. ÖZTÜRK Maliye Bakanı C BİLGEHAN Milli Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Ticaret Bakanı V. E. CEYHUN Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı G. SAZAK Gıda-Tar. ve Hay. Bak. V. S. SAVCI Ulaştırma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Çalışma Bakanı Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : Kasan 1977 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede; 7/14298 sayılı Bakanlar Karnin knran yaynnlaamıstır.

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 1977 Sayı: Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskan Bakanı O. ASİLTÜBK K. İNAN İ. C. EGE M. R. KUTAN Köyişleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı T. YÜCEL S. SAVCI A. S. EREK Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. AKYOL İ. ERTEM Türkiye Cumhuriyeti ne Export Development Corporation arasında 5 Ağustos 1977 Tarihinde İmzalanan Kredi Anlaşması EDC İkrazı No Ağustos 1977 günlü işbu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Bundan böyle «Borçlu» olarak anılacaktır.) ne Kanada Parlamentosunca Isdar edilmiş bir Kanunla kurulmuş ve Merkezi Kanada"nuı Ottawa şehrinde bulunan Export Development Corporation (İhracatı Geliştirme Kurumu) (bundan böyle «EDC» olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır. PTT tarafından temsil edilen Borçlu'nun Northern Telecom limited'den telefon santralı teçhizatı, telefon maklnaları, yardımcı teçhizat ve kablolar ve bunlarla ilgili hizmetleri satın almak istediği, Borçlu'nun işbu teçhizat ve hizmetlerin mubayaasını teminen EDC den kredi talep ettiği, EDCnin Borçluya işbu Anlaşma'nın usul ve şartlarına uygun olarak 101,151,000 % ve 43,350,000 US $ doları geçmemek kaydıyla borç vermeyi kabul ettiğini gözönüne alarak, taraflar aşağıdaki koşullarla anlaşmaya varmışlardır. Madde 1 Tarifler Bölüm 1.01 İşbu Anlaşmada konu veya metinde bir uyumsuzluk bulunmadığı hallerde: a) «Banka», Kanada "nın Montreal şehrinde merkezi olan ve Kanadada kurulmuş The Royal Bank Of Canada demektir. b) «İş günü» Bankaların, New York City, TJSA de yahut Kanada'da Montreal veya Ottawa'da Kanunen kapalı olmadıkları günler ile Cumartesi, Pazar haricinde Londra Bankalararası Piyasasında Banka veya Baükalararası Amerikan doları üzerinden muamele yapılabildiği günler demektir. c) «Ticari Sözleşme» PTT tarafından temsil olunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Northern arasında 2 Mayıs 1977 tarihinde imzalanmış Sözleşme demektir (bu Sözleşmenin asıl nüshalarından biri EDC ye tevdi edilmiştir.) d) «Kullanma Yöntemleri Anlaşması» Aynı tarih.de, Borçlu, EDC ve Northern arasında burada in'ikâd etmiş ve İşbu Sözleşmeye «A» eki olarak ilave edilmiş Anlaşma demektir. e) «Dolar» ve «$» işareti Kanada doları demektir, İd: f) «İlk taksit tarihi» aşağıda belirtilen tarihlerden erken olanı demektir, şöyle Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : II - 492

3 1 AraLIk 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 i) 15 Haziran 1983; ve ii) Malzemenin PROJE Ve montajının tamamlandığı ayı takip eden ayın 15 inci günü, ve bu bir iş günü olmadığı takdirde onu takip eden iş günüdür. 8) «Mal» Ticari Sözleşmede tanımlanan santral teçhizatı, telefon mâkinaları, yardımcı teçhizat, kablolar ile beraber, mühendislik hizmetleri ve montaj, idame ve İsletme hizmetlerinin teknik sorumluluğu ve nezareti demektir, h) «Faiz tarihi» i) İLK TAKSİT ÖDEME TARİHÎ'aden evvel, her yılın. Haziran ve Aralık avlarının 15 inci günleri, ü) İLK TAKSİT TARİHÎ, ve lii) ÎLK TAKSİT TARİHt'nden swrra İLK TAKSİT TARİHİNDEN sonraki 6 ve 12 nci ayların tamamlanması tarihleriyle her yıl bu tarihlerin sene-i devriyeleri 1) «FAÎZ ÖDEME TARİHİ» her Mr faiz tarihi veya bu faiz tarihleri bir iş gününe tesadüf etmiyorsa bunu takip eden ilk iş günü demektir, J) «Faiz devresi» i) EDC tarafından Bölüm 201 gereğince her bir avansın verildiği tafilh dahil olmak üzere o tarihte başlayıp, müteakir FAİZ ÖDEME TARİKİ dahil olmak üzere o tarihde tamamlanan müddet, ii) FAİZ ÖDEME GÜNÜ dahil olmak üzere o tarihde başlayan ve müteakip FAİZ ÖDEME GÜNÜ'ne tekaddüm eden gün dahil olmak üzere o gün sona eren devre demektir, K) «Northern» Kanada Kanunlarına göre kurulmuş ve Merkezi Kanada'nın Montreal şehrinde olan Northern Telekom Limited demektir. 1) (fbonolar» Borçlu tarafından işuu Anlaşma'nın4.01 veya 4.02 bölümleri gereğince tanzim edilen bonolar ile işbu Anlaşma h,ükümlerine göre bunların yerine veya onlarla değiştirilmek üzere tanzim edilmiş bonolar demektir. m) «Proje» Ticari Sözleşmede öngörülen şekilde gerekli teçhizatın ve ilgili hiz- TNBUsrin satır» aluttrvasi ve monte}* suretiyle PTT telefon, sisteminin genişletilmesidir, n) «PTT» 6145 sayılı Kanunla kurulmuş ve 440 sayılı Kanuna tabî bir iktisadî Devlet Teşekkülü olan ve merkezi Ankara'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü demektir, o) «US doları» ve «US $» işareti, Birleşik Amerika Devletlerinin New York Kliring Odasında tedavül etmekde bulunan kanunî parası veya EDC nin münhasır kanaatince işbu Anlaşma gereğince ödeme yapılması gereken herhangi bir taröıde, milletlerarası Bankacılık muamelâtında teamülen kullanılageîen Birleşik Amerika pevletleri'nin diğer şekillerdeki parası demektir; ve p) îşbu Anlaşmada zikrolunan «bunda», «bundan», «bu Anlaşma gereğince» ve benzeri tâbirler işbu kredi anlaşmasını ifade eder ve bir rakamla birlikte «madde», «bölüm» ve harf ile birlikte «ek» olarak zikrolunan İbareler işbu Anlaşmanın muayyen bir maddesi veya kısmım veya ekini ifade eder. Bölüm 1.02 İşbu Anlaşma-Kullanma Yöntemleri Anlaşması ve Bonoların her biri İngilizce olarak yapılmış veya yapılacaktır. Borçlu tarafından verilen veya işbu Anlaşma gereğince Borçlu'dan istenilen tebligat, haberleşme, delail, rapor, mütalâa, malî raporlar ve diğer belgeler iki (2) nüsha halinde ve İngilizce olarak verilmediği takdirde yeminli bir mütercim tarafından yapılmış bir nüsha tercümeleri ile birlikte tevdi edileceklerdir. Bölüm 1Ô3 işbu Anlaşmanın madde başlıklarıyla muhteva fihristi mücerret atıf kolaylığı için» metne dercedilmişttr ve Anlaşmanın yapışma veya tefsirine hiç bir tesirleri yoktur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa.- II - 493

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 1 Aralık 1977 Sayı: 1612«Bolüm 1.04 İşbu Anlaşmada bahis konusu edilen Dolar ve ÜS dolan esasa müteallikdir ve Dolar ve ÜS dolan muhasebe ve ödeme parasıdırlar. Madde II Kredi Bölüm 2.01 Ticari Anlaşma koşullan gereği PTTye verilecek mallar'ın bedelinin ödenmesine yardımcı olmak üzere EDC, işbu Anlaşma şartlarına uygun olarak: a) 101,150,000 $ aşmamak, ve b) 43,330,000 US$ nı aşmamak kaydı ile, ikrazda bulunmayı kabul eder. Ancak. Yukarıda a) ve b) altında gösterilen mebaligin toplamı malların PTT'ye maliyetinin % 85 ini ve aynca b) altında gösterilen avanslar toplamı da US$ ,000 yi geçmeyecektir. Bölüm 2.02 EDC tarafından Bölüm 2.01 (a) altında verilecek avanslar. Bölüm 2.01 (b) altında verilecek avanslardan önce tahsis edileceklerdir. Bölüm 2.03 Bölüm 2.01 altında, EDC tarafından tahsis edilecek mebaliğ, EDC tarafından Borçlu'nun hesabına, Kullanma Yöntemleri Anlaşması hükümleri gereğince ödenecektir. Bölüm 2.04 EDC yazı ile başkaca bir sekli kabul etmediği surette, 31 Aralık 1982 tarihinden sonra herhangi bir avans tahsisinde bulunmayacaktır. Bölüm 2.06 EDC tarafından 2.01 (b) bölüm gereğince yapılacak avans tahsisleri DOLAR üzerinden olacakdır. EDC, avans tahsis tarihinde tediye edilmek üzere bölüm 2.01 (b) gereğince, her bir avans tarihinden üç iş günü öncesinde, öğle vaktinde, Kanada'nın Montreal şehrinde BANKA*nın U S dolan mubayaa kurunu tespit edecekdir. Bu şekilde belirlenecek olan dolar kuru üzerinden EDC, böyle bir avans için gerekli olan dolar miktarını tespit edecektir. Her bir avans tahsisi sebebiyle Bölüm 2.01 (b) ye göre Borçlu'nun E D C "ye karşı teşekkül edecek borcunun ıraktan US D o l a n üzerinden olacak ve EDC tarafından yukarıda belirtilen şekilde tespit edilmiş US doları miktarına eşit olacaktır. Bölüm 2.08 İşbu Anlaşma gereği avans olarak tahsis edilen mebaligin Borçlu'ya, Ticarî Anlaşma hükümlerince temin edilmiş olan M A L bedellerinin ödenmesi için ikraz edilmiş olduğu nazara alınmaksızın, Borçlu, EDC nin Ticarî Anlaşma'nın mer'i ve kabili icra bulunduğu hususunda delil ibraz etmek veya başka yollarla itminan bulmak mükellefiyetinde olmadığını ve Ticarî Anlaşma'nın veya onun bazı hükümlerinin veya ona atıfda bulunan vesaikden bazılarının hükümsüz, hukuka aykırı veya icra kabiliyetinin bulurmadığının tebeyyünü veya mallarla ilgili bir ihtilafın tahaddüsü halinde bu gibi hükümsüzlük, hukuka aykırılık veya icra kabiliyetinin fıkdanı veya bunlarla ilgili sonuçlar EDC nin Borçlu muvacehesinde haiz olduğu haklara halel getirmiyeceği gibi, Borçlu'nun işbu Anlaşma ve Bonolar sebebiyle EDC'ye karşı mükellefiyetlerinde de bir nakise tevlid etmeyecektir. Madde III Geri Ödeme Bölüm , 3.12 ve 3.14 Bölümleri hükümlerine tabi olarak Borçlu, kabul ve taahhüd ederki EDC ye geri ödemeyi: a) 2.01 (a) gereğince kendisine tahsis edilmiş olan avanslar toplamını her biri $ tutarında ve İlk Taksit Tarihinden itibaren altıncı Faiz Ödeme Tarihi'nden başlamak üzere 14 taksit ile, ve yürütme ve idare bölümü sayfa : ÿÿ- 404

5 1 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayla: 5 b) Bölüm 2.01 (b) gereğince tahsis edilmiş avanslar toplamını her biri TJS 7,225,000 tutarında ve ilki tik Taksit Tarihi'nde otonak üzere birilbirind takip eden Faiz ödeme Tarihleri'nde altı taksit ile yapacaktır. Bölüm 3.02 Borçlu, işbu Anlaşma'nm 2.01 (a) bölümü uyarınca kendisine tahsis edilmiş avanslar toplamından, zaman zaman henüz geri ödenmeyip, açık duran kısım üzerinden yılda % 8 3/4 nisbeti üzerinden hesaplanıp gerek vadeden evvel ve gerek sonra ve temerrüt halinde ve hüküm ile dahi her bir faiz ödeme tarihinde tediyesi gerekli faizi ve vâdesi geçmiş faiz için de, her bir faiz ödeme tarihinden aynı nisbet ile hesaplanmak ve talep üzerine, talepden evvel ve sonra ve temerrüt ve hüküm halinde faizin faizini ve EDC ye ödemeyi taahhüt ve kabul eder. Faiz fiilen geçen gün sayışıma 365 e taksimi suretiyle hesap edilir. Hükmen kabul edilen faizin tekabül ettiği yıl lık faiz nisbeti, hükmedilmiş nisbetin yılın fiilen geçmiş günleriyle hasılı zarbının 365 e taksimi suretiyle bulunur. Bölüm 3.03 Borçlu, EDC'ye veya emrü havalesine, kendisine Bölüm 2.01 (b) gereğince tahsis edilmiş avanslar toplamından, henüz ödenmemiş ve açık bulunan kısım için, aşağıda belirlenecek nisbet üzerinden her bir faiz ödeme tarihi için hesaplanıp, vâdeden evvel veya sonra ve temerrüt veya hüküm istihsali halinde dahi, bir faiz ödeme tarihinde ödenmesi gerekli faizi ve gerek talepden evvel ve talepden sonra ve gerekse temerrüt ve hüküm istihsali halinde ve talep üzerine vadesi geçmiş faizlerin faizini da yukarıdaki esaslardan her bir faiz ödeme tarihinde hesaplanacak bir nisbet üzerinden ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Faiz, fiilen geçmiş günler sayısının 360*a taksimiyle bulunur. Faiz nisbeti, hertoir faiz devresi için, durumun icabına göre, Borçluya EDC tarafından Bölüm 2.01 (a) veya 2.01 (b) gereği tahsis edilmiş ve Borçlu tarafından henüz geri ödeme yapılmamış ve VS$ ifade olunan meblağ için ve faiz devre sindeki gün sayısı kadar gün için Bankanın faiz devresinin ilk günü tediye maksadıyla faiz devresi iptidasından üç iş günü öncesinden (Londra saati ile) de normal Bankacılık teamülü içinde ödemek mevkiinde kalacağı faiz nisbetine EDC'nıa yılda % 1 1/2 ilâvesi suretiyle tesbit edeceği nisbetiir. (Tatbik olunacak faiz nisbetınin tesbiti için esas alınan tarihlere bundan böyle «Faiz Tesbit Tarihi» denilecektir) Açık bir hata bulunmadığı surette, EDC tarafından beher Faiz Devresine tatbik olunacak, faiz nisbetinin tayini kat'î, nihai ve Borçlu için bağlayıcı olacaktır. Her Faiz Tasbit Tarihinde tatbik olunacak faiz nisbet:'nin tesbitinden sonra EDC tatbik olunacak faiz nisbetini Borclu'ya tebliğ edecektir. Yukarıda belirtilen şekilde tesbit edilen faiz haddinin yıllık nisbeti, bu şekilde tespit edilmiş olan oran'm fiilen geçmiş gün sayısı ile çarpılması ve 360'a bölünmesi suretiyle bulunacakdır. Yukarıdaki hükümler nazara alınmaksızın, Borçlu, Borçlunun işbu hükümler muvacehesinde herhangi bîr temerrüdü ve tahdidi olmamak kaydile EDC tarafından EDC'ran temerriid sebebiyle istikraz etmek mecburiyetinde kalacağı mebaliğ iç n ödemek zorunda olduğu! fsisler için EDC'ye tazminat Ödemeyi de kabul ve taahhüt eder. Bölüm 3.04 a) EDCnin iyi niyetle tesbit etmiş olduğu (ki bu tesbit Borçlu için kati nihaî ve bağlayıcıdır) ve (Bölüm 3.03 de belirtildiği gibi) bir faiz tesbit tarihinde: i) Londra Bankalararası Piyasada Borçlunun EDC'ye Bölüm 2.01 (b) gereği verilen avanslar ve bu avansların teminatı olarak Bölüm 4.01 (b) ve 402 (b) gereği tanzim olunan bonolar ile meydana gelen ana borcuna, müteakip faiz devresinde tatbik olunacak faiz oranının tesbiti için uygun ve adil imkânlar bulunamazsa, yahut M) Londra Bankalararası Piyasasına menfi tesir eden beklenmedik hallerin tahaddüsüyle Borçlunun EDC'ye Bölüm 2.01 (to) gereği ve bonolar sebebiyle Eurodallar üzerinden yapılan ikrazdan doğan borcunun devamına imkân kalmazsa. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 485

6 Sayfa: O RESMÎ GAZETE 1 Aralık 1977 Sayı: o takdirde, ve yalnız böyle bir halde, EDC, Borçluya bu konuda telex ile tebligat yaparak ve müteakip ve müteselsil 60 gün içerisinde EDC, Borçlu'mın Bölüm 2.01 (b) ve bonolar gereği borçluluğunun devamı için ikame olunacak şartları yazı 32e Borçlu'ya büdirecektir ki bunlar, zikrolunan borcun US$ dışında serbestçe konverttbl bir para ile devamı da dahil olmak fakat buna münhasıran bulunmamak kaydiyle ve bu borcun Londra Bankalararası Piyasasında tesisi esaslarını teşkil edeceklerdir. Böyle bir ikame tedbiri hükümleri makable şâmil ve işbu faiz tespiti tarihini takibeden faiz Devresinden itibaren hüküm ifade edecek ve işbu Anlaşmanın böyle bir borçlulukla ilgili hükümleri, hüküm istihsaline lüzum kalmaksızın, ikamenin şartlarına uygun hale getirileceklerdir. İşbu Anlaşmada vâdeden evvel ödeme konusundaki hükümlerden kafan nazar EDC nin işbu Bölüm 3.04 (a) uyarınca tebligatta bulunması halinde. Borçlu, müteakip faiz ödeme tarihinden 60 gün evvelinden gayrikabili rücû olarak yapacağı yazılı tebligat ile, faiz ödeme tarihinde ana borcu ikame şartlarına göre hesaplanacak müterakim faiziyle birlikte Ödeme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir ödeme halinde, EDC'nin 2.01 (b) bölüm altında herhangi bir avans tahsisi mükellefiyeti kalmayacaktır. Borçlu böyle bir tebligat yapmak ve yukarıki surette erken ödemede bulunmak yolunu tercih etmediği takdirde Borçlu, EDC'ye 2.01 Cb) bölüm gereğince borcunu tevsik edici vesaiki ve ezcümle ve tahdidi olmamak kaydile bu borcun 4.01 (b) ve 4.02 (b) bölümleri gereği teminatı mesabesinde olan Bonoları tevdi edecek ve bu vesaikin alınması ve bunların icra kabiliyeti olan taahhütler teşkil ettikleri tebeyyün edince de EDC vâdesi gelmemiş bonoları iade edecektir. b) Kanun veya Nizamnamelerde (bunlar Kanun kuvvetinde olsun veya olmasınlar) veya bunları (tatbik mevkiinde olan resmi mercilerin tefsir tarzlarında değişiklikler olması halinde ve böylece EDC veya onunla iştirak halinde olanlardan biri (ki böyle bir iştiraki EDC önceden Borçlu'ya bildirmiş olacaktır.) Borçlu tarafından ödenecek anapara veya faizler sebebiyle vergiye tabi tutulduğu veya bonoların ödenmesinden vergilendirildiği takdirde (EDC veya iştirakçilerinin toplam net gelirleri üzerinden vergilendirilmeleri hariç olmak üzere) veya, EDC veya iştirakçilerinin aktifleri üzerindeki karşılık miktarlarını artırır, değiştirir veya mükellefiyet vaz ederse veya EDC yahut iştirakçilerinin hesaplarındaki mevcut üzerinde takyid olursa veya işbu Anlaşma veya bonolarla ilgili olarak şartları ağırlaştırırca ve bunlardan herhangi biri EDC nin veya iştirakçilerinin ana borç veya faizlerin EDC ye maliyetini artırıcı bir tesir yapar veya EDC veya iştirakçilerin gelirlerinde bir azalmaya sebebiyet verirse veya bonolar veya bunlardan iştirakçilerin satın almış oldukları haklar takyide uğrar ve bu rakyidat EDC tarafından teyid edilir ise, Borçlu EDC veya iştirakçilerinin bu artan masraflarım veya azalan gelirlerini o nisbette tazmin edecektir. İşbu 3.04 (b) Bölümü uyarınca, EDC veya iştirakçilerden birinin bu kabil bir ilâve ödemeye müstahak olduğunun tespiti halinde EDC derhal Borçluya tebligat yapar. EDC'nin usulüne göre selâhiyetîendirilmiş bir temsilcisi veya iştirakçilerin, Borçluya yapacakları bu kabil bir tebligat ile gerekli ödemenin miktarının bildirilmesi hâli,bunda sarih bir hataya düşülmüş olmadığı takdirde, kesin delil mahiyetindedir. İşbu Sözleşmede Vade hululünden evvel ödeme hakkındaki takyidi hükümlerin mevcudiyetine rağmen, işbu 3.04 (b) bölümünde bahis konusu edilen tebligatın filhal EDC tarafından yapılması halinde, Borçlu, müteakip Faiz ödeme Tarihinden 60 gün önce (gayri kabili rücû olarak EDC ye yapacağı yazılı bir tebligat ile, işbu Fa z Ödeme Tarihinde borcun tamamım, ödemt tarihi itibariyle işlemiş faizleriyle birlikte ve munzam ödemeler de dahil : olarak iştirakçilere iştirakleri nispetinde erken ödeme yapmak selâhiyetini haizdir. Böyle bir erken ödeme halinde EDC'nin Bölüm 2.01 gereğince avans tahsis mükellefiyeti kalmayacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 496

7 1 Aralık 197T Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Bölüm 3.05 Borclu'nun işbu Anlaşma gereğince EDC'ye yapacağı her türlü ödeme, duruma göre Dolar veya US doları üzerinden ve Banka'nın Kanada, Ottawa, 90 Sparks Street adresindeki Şubesindeki hesabına veya EDCnin zaman, zaman borçluya bildireceği Kanadadaki diğer mahallerde yapılacaktır. Bölüm 3.06 Borclu'nun işbu Anlaşma ve Bonolar çerçevesinde EDC'ye yapacağı bütün ödemeler, a) Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde veya bu kanunların geçerli olduğu bölgelerde, veya (b) Türkiye Cumhuriyetinin herhangi bir Daire, Organ, îdarî birim veya vergi dairesinin uyguladığı veya bundan sonra uygulayacağı vergi, rüsum, ücret veya diğer her türlü yükümlülükten muaf tutulacak, herhangi bir kesinti yapılmayacak ve mukabil talepte bulunulmayacaktır. Borçlu, işbu Anlaşma ve Bonolar çerçevesinde EDC'ye yapacağı anapara faizi ve diğer mebaliğin ödenmesi veya işbu Anlaşma ve Bonoların tescil, teslim, basım ve tatbikatıyla ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyetinin herhangi bir Dairesi, organı, idari birimi veya vergi dairesi tarafından uygulanmakta olan veya ilerde uygulanabilecek her türlü resim, vergi, harç ve diğer mükellefiyetleri ödemeye veya ödenmesinin teminini kabul eder. Bahis konusu ödemelerden bu gibi vergi ve resimler kesildiği veya alıkonulduğu takdirde Borçlu, kesilen veya alıkonulan bu mebaliğin Dolar veya US Doları olarak karşılığım EDC'ye derhal ödemeyi kabul eder. Ancak, Borclu'nun yukarıda zikredilen vergi, rüsum, ücret ve diğer giderleri ödemesini veya ödenmesinin teminini yahut iade etmesini engelleyen kanunî bir durum veya başkaca bir sebep olursa işbu Anlaşma ve Bonolar tahtında ödemesi gerekli feiz miktarı o şekilde arttırılacaktır ki, hasıl olacak fark bu gibi vergi, rüsum, ücret veya diğer masrafları karşıladıktan ısonra EDC'ye ödenecek anaparanın faizi, ücret ve diğer mesarifatınm Anlaşmada öngörülen nispet tahtında kalmasını temin edecektir. Borçlu, EDC'nin talebi halmde zaman, zaman, yukarıda belirtilen faiz oranlarının artışına tam yetki verecek ve tatbik mevkiine koyacak her türlü ilâve talimatı, EDC lehine çıkarmış olduğu bonoları tahdit edici bonolardan hariç olarak ifa ve teslim edecektir. Borçlu ayrıca, yukarıda zikredilen ödemelerin zamanında ya pılmaması veya ödemede bulunulmaması halinde EDC'min maruz kalacağı zarar İle ileri sürebileceği taleplerini de bunlara ait cezalar ve faizlerle birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bölüm 3.07 Borçlu, EDC'ye Kredi İdaresi Ücreti olarak: i) İşbu Anlaşma gereğince bir tahsis yapılmadan evvel ve işbu Anlaşmanın imza tarihinden itibaren hiç bir şekilde doksan gun geçmeden, istirdadı kabil olmamak kaydile 189,656 $ ve ayrıca 81,281 $ ve ii) İşbu Anlaşma gereğince tahsis edilmiş olan avansların yekûnu, işbu Anlaşma çerçevesinde toplam ,000 $ a baliğ olduğu zaman istirdadı kabil olmamak kaydile 189,656 $ ve $ daha, ödemeyi kabul ve taahhüd eder. Bölüm 3.08 Borçlu, EDC'ye Taahhüd Ücreti olarak, Dolar üzerinden: i) Bölüm 2.01 (a) gereğince toplam 50,575,000 $ avansın tahsis edilmiş olduğu tarihe tekaddüm eden Faiz Ödeme Tarihlerinde ve işbu toplamın avans olarak tahsis edilmiş olduğu tarihde de, Bölüm 2.01 (a) gereğince 101,150,000 $ dan henüz tahsisi yapılmamış olan miktarın yılda % 1 inin 1/4 üne tekabül eden bir meblâğı 18 Mayıs 1977 den, o tarih dahil olmak üzere hesap edilmek suretiyle, Bölüm 2.01 (a) gereğince toplam 50,575,000 $ m tahsis olunduğu tarih dahil olarak ve Bölüm 2.04 gereği avans tahsisi için en son günün tarihinden hangisi önce ise o tarihe kadar olan müddet için Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 497

8 Seyfa: 8 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 1977 Sayı: ii) Bölüm 2.01 (a) gereğince toplam 50,575,000 $ m avans olarak tahsis edildiği tarihi takib eden herbir Paiz Ödeme Tarihi'nde Bölüm 2,01 (a) gereğince 101,150,000 $ dan henüz tahsis olunmamış kısmının, Bölüm 2.01 (a) gereğince toplam 50,575,0CÛ $ m tahsis tarihinden iübaren ve 101,150,000 Ş m Bölüm 2.01 (a) gereği tahsis,tarihi dahil olarak ve Bölüm 2.04 gereği tahsis yapılabilmesi için tayin olunan son tarihden hangisi erken ise 6 tarihe kadar olan müddet için, 101,150,000 $ dan henüz tahsisi yapılmamış olan miktar için o miktarın % 1 inin 1/2 sine eşit bir meblâğı, ödemeyi kabul ve taahhüd eder. Taahhüd Ücreti, fiilen geçmiş günlerin 365 e bölünmesi suretiyle hesap edilir. Bölüm 3.09 Borçlu, Taahhüd Ücreti olarak, EDC'ye Amerikan Doları üzerinden: i) Bölüm 2.01 (a) gereğince toplam olarak 72,250,000.3 avans tahsis edilmiş olduğu tarihte ve bu tarihe takaddüm eden her bir Faiz Ödeme Tarihinde Bölüm 2.01 (b) gereğince 43,350,000 $ dan tahsisi yapılmamış bakiyenin yılda % ı inin 1/4 ne eşit bir meblağı 18 Mayıs 1977 günü dahil olmak üzere o tarihten başlayıp 72,250,000 $ ın toplam olarak tahsis edildiği tarih ve Bölüm 2.04 e göre avans tahsisi için kabul edilen en son tarihten hangisi evvel ise o tarihe kadar hesap edilecek müddet için ve, ii) Bölüm 2.01 (a) gereğince 72,250,000 $ avans olarak tahsis edildiği tarihten sonraki her Faiz Ödeme Tarihi'nde, Bölüm 2.01 (b) gereğince avans olarak tahsis edilmeyip 43,350,000 S dan kullanılmamış bakiye olarak biriken kısmının yılda % 1 nin 1/2 sine eşit bir meblâğı, Bölüm 2.01 (a) gereğince toplam 72,250,000 $ avans olarak tahsis edilmiş olduğu tarihten Bölüm 2.01 (b) gereğince toplam 43,350,000 $ tahsis edildiği tarih dahil olarak Bölüm 2.04 gereği avans tahsisi için tespit olunan son tarihten hangisi daha evvel ise o tarihe kadar geçecek müddet için, ödemeyi kabul ve taahhüd eder. Taahhüd Ücreti fiilen geçmiş günlerin 360 a taksimi suretiyle hesap edilecektir. Bölüm 3.10 İşbu Anlaşma ve Kullanma Yöntemleri Anlaşması çerçevesinde EDC'ye tevdii gereken tüm Sözleşme, tebliğ, rapor, belge, mütalaa ve diğer vesaik Borçlu tarafından ve EDC'ye hiç bir mali külfet yüklenmeden sağlanacaktır. Borçlu, işbu Anlaşma'- nm, Kullanma Yöntemleri Anlaşması'nın ve Bonoların tatbikatıyla ilgili olarak -EDC tarafından yapılmış (EDC'nin hukuki istişare masrafları da dahil olmak üzere) bütün makûl masrafları, mücerret talep üzerine, ödemeyi kabul ve taahhüd eder. Bölüm 3.11 a) Borçlu'nun bütün borcu, Bölüm 7.02 gereğince muacceliyet kesbetmediği surette, işbu Anlaşma hükümleri uyarınca Borçlu tarafından yapılacak bilcümle tediyat ile Bono'iar, aşağıda gösterilen sıra üzerinden mahsup edileceklerdir: i) Bölüm 3.07 gereğince idare masrafları borçlarına, il) Bölüm 3.08 ve 3.09 Bölümleri gereğince orantılı olarak taahhüt masrafları borçlarına, iii) iv) Bölüm 3.02 ve 3.03 gereğince orantılı olarak faiz borçlarına, Bölüm 3.01 uyarınca anapara borcuna, v) Bölüm 3.01 uyarınca, vâde tarihlerinin ters sırasına göre anapara borcunun. Bölüm 3.13 hükümleri çerçevesinde muacceliyet kesbedecek taksitlerinin vâde hululünden evvel ödemelerine; b) Bölüm 7.02 gereğince Borçlu'nun bütün borcu muacceliyet kesbettiği takdirde, işbu Anlaşma gereğince EDC tarafından kabzedilen bütün mebaliğ, EDC tarafından Bölüm 2.01 in (a) ve (b) alt bölümleri gereğince avans olarak verilmiş bulunan anarapara orantılı olarak EDC tarafmdan bölünecek ve ondan sonra Bölüm 3.1i (a) da tasrih edildiği şekilde yine EDC tarafından mahsubu yapılacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 498

9 1 Aralık 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Bölüm 3.12 a) Bölüm 2.04 gereğince avans tahsisi için en son tarihe kadar EDC tarafından Borçlu'ya tahsis edilen avans miktarı 101,150,000 $ dan az olduğu takdirde, Bölüm 2.01 (a) gereğince tahsis edilmiş bulunan avans miktarıyla 101,150,000 $ arasındaki fark, işbu fark miktarı kadar bir ön ödeme kabul edilecek ve E D C tarafından kendisine Bölüm 3.01 (a) gereğince anaparanın ödenme taksitlerinden olarak ve ödeme vâdeleri sırasının tersinden başlayarak tediye mesabesinde kabul edilecektir. b) Bölüm 2.04 gereğince avans tahsisi için kabul olunan son tarihe kadar geçecek devre içerisinde EDC tarafından Bölüm 2.01 (a) gereğince Borçluya yapılmış avans tahsisleri 43,350,000 US $ dan az olduğu takdirde 43^50,000 US $ ile Bölüm 2.01 (b) 'gereğince tahsisi yapılmış avans tutarı arasındaki fark, anapara Ödeme taksitleri olarak kabul edilerek, EDC tarafından Bölüm 3.01 (b) gereğince belirlenmiş taksitler sırasının tersinden başlayarak yapılmış bir anapara ödemesi olarak kabul edilecektir. Bölüm 3.13 Borçlu, işbu Anlaşma gereğince ikraz edilmiş anaparanın tamamım veya zaman, zaman bir kısmını (bu kısım, Borclu'nun işbu Anlaşma gereğince EDC'ye Anlaşma ve Bonolar uyarınca ana borç'unun 1 (bir) taksidinden az olamaz) 30 gün evvelinden yazıyla bildirmek ve ilk ödemeyi İlk Taksit Tarihi veya herhangi bir Faiz Ödeme Tarihinde, mütemerrid olmamak veya sonunda temerrüde müncer olacak bir hadise vuku bulmamış veya devam etmekte bulunmamış olmak kaydıyla, vadesinden evvel ödeyebilir. Borçlu vâdesinden evvel yapılmış ödemenin EDC tarafından, 2.01 (a) ve 2.01 (b) bölümlerine göre verilmiş avanslara orantılı olarak mahsub edileceğini ve bu mahsubun EDC tarafından anapara vâdelerinin sıra itibariyle en sonuncusundan başlanarak yapılacağım kabul eder. Bölüm 3.14 Bölüm 3.12 uyarınca avans olarak tahsis edilmemiş mebaliğ anapara borcundan mahsub edileceği ve veya Bölüm 3.13 e göre kısmî tediye yapıldığı zaman, EDC'ye olan anapara borcunun taksitleri işbu Bölüm 3.14 gereğince ileri alınacaklardır. Borçlu, Bölüm 3.01 gereğince EDC'ye ödenecek borç taksitlerinin, Bölüm 2.01 (b) uyarınca avans olarak verilmiş veya avanslardan, vadeden evvel ödeme veya mahsublardan, bunlara eşit miktarların mahsubu suretiyle veya vadeden evvel ödeme ile karşılanmış paraların muacceliyet kesbedecekleri ve EDC'ye vacibüytediye olacakları tarihlerde (bu maksatla ve sırf buna münhasır olarak 1 +$ -1 US $ kabul edilir) Bölüm 3.01 (a) gereği EDC'ye ödenmesi icabeden taksitleri, vadelerinin en sonuncusundan başlayarak ve Bölüm 3.01 de belirtilen miktar kadar tenzil edileceğini ve fakat Bölüm 3.14 hükümleri sebebiyle de taksit sayısının ve son taksit tutarının azalacağını kabul ve taahhüd eder. Bir mahsub veya vadeden evvel ödeme halinde Borçlu, derhal, Kanada'da bir seri bono tanzim ve işbu mahsub veya vadeden evvel ödemeden sonra EDC'ye ödenmesi gerekli bakiye borcun yeni ödeme taksitlerini gösteren bu seriyi EDC nezdindeki evvelki bonolarını istirdad edecektir. ^ Madde IV Bonolar: Bölüm 4.01 Borçlu, EDC'ye olan borcunu kanıtlamak amacıyla, işbu Sözleşme"nin imzasından sonra derhal, Kanada'da (EDC tarafından temin edilecek olan formlar üzerinde) hazırlayarak: a) İşbu Sözleşme'nin «B» ekini teşkil eden formdaki şekle uygun olarak 101,150,000 $ tutarında bir bonoyu, b) Anaparanın US doları ile eki olarak Bölüm 2.05 gereğince tespit edilmiş olan 43,450,000 $ tutarında ve ek «C» de gösterilen şekle uygun bir bonoyu, EDC'ye tevdi edecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 499

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 1977 Sayı: Bölüm 4.02 Borçlu EDC'ye borcunun kanıtı olarak İlk taksit vadesinde veya ondan evvel EDC'ye (EDC tarafından temin olunacak formlar üzerinde) Kanada'da tanzim ederek: a) Seri halinde 14 bono ki, bunların vadeleri ilk taksit tarihini takibeden 6 ncı faiz ödeme tarihinden başlayarak her faiz ödeme tarihi ve herbiri 7,225,000 $ tutarında olmak üzere ve işbu bonoların EDC'ye tevdiine tekaddüm eden İlk faiz ödeme tarihini taşıyacak ve faizleri aynı tarihten başlayarak yürütülecek ve işbu Sözleşme'nin «D» ekinde gösterilen şekle uygun bonoları, ve b) Vadeleri ilk taksit tarihinde başlayıp seri halinde faiz ödeme tarihlerinde devam edecek 6 bono ki bunların beheri 7,225,000 $ tutarında olacak ve bonoların EDC'ye tevdiinden evvel gelen ilk faiz ödeme tarihini taşıyacak ve faizleri aynı tarihten başlayarak yürütülecek ve işbu Sözleşme'nin «E» ekindeki şekle uygun bonoları, işbu bonoların, usulüne uygun olarak verilmiş yetkiyle tanzim edilmiş olduklarım, Borçluyu muhtevaları bakımından bağlayıcı bulunduklarım ve işbu bonoların tanzim ve tevdiinin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kanun, Nizamname, Kararname ve Talimatnamelerine aykırı olmadığım kanıtlayan vesaikle beraber EDC'ye tevdiinden sonra EDC, Bölüm 4.01 e göre tanzim edilmiş bulunan bonolarım borçluya iade edecektir. Bölüm 4.03 Bölüm 4.01 de bono formlarına atıfta bulunulmasına rağmen, bu Anlaşma çerçevesinde faizin, münhasıran işbu Anlaşma gereği tahsis olunan mebaliğe, tahsis tarihinden başlamak üzere yürütüleceği ve işbu bonoların münhasıran işbu Anlaşma çerçevesinde tahsis edilmiş paraları kanıtlayacakları konusunda Borçlu ve EDC mutabakata varmışlardır. Bölüm 4.04 Alacaklı tarafından yaza İle bildirilecek bir satış, alacağın temliki veya borcun nakli bildiriminin Borçlu tarafından alınmasına değin Borçlu, bonoda alacaklı olarak gösterileni işbu bonoların hâmili olarak kabul eder. Madde V Borçlunun yükümlülükleri Bölüm 5.01 Borçlu, EDC İle vardığı anlaşma çerçevesinde aşağıdaki hususları yerine getirmeği kabul edera) İşbu Anlaşmadan ve Bonolardan doğan bütün borcunu İşbu Anlaşmada belirtilen mahalde ve zamanda muayyen usullere uyarak ödeyecekdir, b) PTT'nin işbu Anlaşma ile belirlenen malları tam olarak gösterecek kayıtlan tutmasını sağlayacakdır, c) Bu Anlaşma yoluyla finanse edilen bütün malları güvenilebilir Sigorta Şirketlerine sigorta ettirecek veya sigorta edilmesini sağlayacakdır. İşbu sigorta malların mubayaasını, Türkiye'ye ithalini ve gerektiği şekilde PTC"ye teslimim ve deniz, transit ve diğer zararları kapsayacak ve geçerli ticarî yöntemlere uygun tutarlar üzerinden sigorta ettirilmiş olacâkdır. Bu sigortaya ilişkin tazminatın Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada doları ile ödenmesi sağlanacaktır. Madde VI Kanada İçeriği Bölüm 6.01 Borçlu, EDC'nin işbu Anlaşmaya, Kanada menşeli telefon teçhizatı ve bunlarla ilgili hizmetlerin satınalınmasını finanse etmek amacıyla girdiğini kabul eder ve işbu Anlaşmayla sağlanan borç meblağı ile finanse edilen mal ve hizmetlerin EDC tarafından müşterek bir esasa göre belirlenmiş bir Kanada muhtevasını haiz olacaklarım veya bu muhtevanın Kullanma Yöntemleri Anlaşması gereğince Northern'e Tediye edilmiş bulunan toplam meblâğın % 105 inden az olmayacağım kabul eder. Kanada içeriği konusunda EDC'nin tatmin edilmesi Northern'in sorumluluğu altındadır ve buna ait hükümler Kullanma Yöntemleri Anlaşmasmda gösterilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 500

11 1 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Madde VII Temerrüt durumları Bölüm 7.01 Aşağıda gösterilen hallerden bir veya bir kaçıran tahaddüsü (ki bunlara bundan böyle «temerrüt halleri» denilecekdir) işbu anlaşma altında Borçlunun temerrüde düşmesine sebebiyet verecektir : a) îşbu Anlaşma vebonolar çerçevesinde yapılması gerekli ödemelerden birinin yapılmaması, b) Borçlu ile EDC arasındaki diğer herhangi bir Anlaşma hükümleri sebebiyle Borclu'nun mütemerrit olması, c) Borclu'nun işbu Anlaşma! veya Bonolar ile belirlenmiş mükellefiyetlerini yerine getirememesi ihtimalini ortaya çıkaran olağanüstü bir durum ile karşılaşılması, ve d) İşbu Anlaşmanın hükümleri veya mükellefiyetleri çerçevesinde, Bölüm 7.01 de evvelce sayılmış olanların dışında. Borçlunun mükellefiyetlerinin yerine getirilmemesi veya ihlâli ve bunların tashihi mümkün olup da, EDC tarafından yazı ile ihbarda bulunulmasından itibaren '30' (otuz) gün içinde Borçlu tarafından durumun düzeltilmemesi, Bölüm 7.02 Sayılmış temerrüt hallerinden birinin veya bunlar haricinde aynı neticeyi vere cek bir durumun ortaya çıkması halinde EDC, Borçlu'ya yazılı bir İhbarda bulu narak Borclu'nun işbu Anlaşma ve bonolar ile husule gelmiş borcunun taleb halinde muaceeliyet kesbederek ödenmesi gerekli olacağını bildirerek, tediye talebinde bulunabilir ve böyle bir ihbarın yapılmasıyla Bölüm 2.01 gereğince yapılması melhuz tahsisler için müracaat hakkı münfesih olacak ve borçlunun bu talep hakkı kesinlikle sona erecek ve Borclu'nun EDC'ye olan bütün borcu, başkaca bir taleb, protesto veya ihbara hacet kalmaksızın cavibüttediye olacakdır. îşbu Anlaşma veya bonolarda aksine bir hüküm bulunsa bile Borçlu vacibüttetîiye olan meblâğ derhal EDC'ye ödemekle yükümlüdür, işbu ödemenin yapılmaması halinde EDC veya tam yetkili temsilcisi, işbu Anlaşma ve Bonolar sebebiyle tüm önlemleri alır ve tüm teminat ve güvenlik tedbirlerini kullanır. Bölüm T.03 Daha açık bir kat'iyet ifadesi olarak, sarahaten anlaşılmışdır ki, EDC'nin işbu Anlaşma gereğince sahib olduğu hak ve önlemler bir kül teşkil etmekde ve EDC'nin Kanunlar gereği sahıb olduğu hak ve selâhıyetlerin yerini almayıp bunlara bir ilâve teşkil etmektedir; ve EDC'nin, işbu Anlaşma çerçevesinde ortaya çıkan bir temerrüt veya Anlaşma'nın herhangi bir hüküm, taahhüt veya kaidesinin ihlâli karşısında ortaya çıkan durumu tashih için işbu Anlaşmadaki haklarından bir veya bir kaçını kullanması Kanunî haklarına tesir etmeyecek, bunları ortadan kaldırmayacak veya bunlardan feragat manasım tazammun etmeyecek ve Kanunî hak ve selâhiyetlenn kullanılmasına engel olmayacakdır. EDC'nin, işbu Anlaşmanın herhangi bir maddesi kaidesi, taahhüdünün ademi ifasına müsamahası, mevcut veya müstakbel temerrü* halinin ref'i manasını tazammun etmeyecekdir. Bölüm 7.04 Borçlu tarafından kesinlikle anlaşılmış ve kabul edilmişdir ki, herhangi bir zamanda ve aynı olayın tekerrüründe borçlunun İşbu Anlaşma çerçevesinde mütemerrid olması halinde EDC, Borclu'nun işbu Anlaşma çerçevesindeki mükellefiyetlerini ibra etmeden ve kendi hak ve selâhiyetlerine zarar vermeden. Borçlunun mütemerrit olmasına rağmen kendi taahhüt ve taahhütlerini tatbik ve ifa edebilir, bunlarla ilgili ve gerekli tutarları ödeyebilir veya ödemeyi uygun gördüğü işbu mebs ligin kend-sine dolarla ödenmesini taleb edebilir. Madde VIII Kullanmaya ilişkin ön koşullar: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II 501

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 1977 Sayı: Bölüm 8.01 EDC'nin İşbu Anlaşma çerçevesinde herhangi bir tahsis yapması yükümlülüğü aşağıdaki hüküm ve şartların herbirinin ilk tahsisin yapılmasından evvel yerine getirilmiş olmasına bağlıdır : a) EDC Bölüm 4.01 de bahsi geçen iki Bonoyu almış olmalıdır. b) EDC, Borçlu'nun Başhukuk Müşaviri tarafından EDC'ye hitab eden ve şekil ve muhteva bakımından EDC'ce muvafık bulunup: i) İşbu Anlaşma, Kullanma Yöntemleri Anlaşması ve Bölüm 4.01 de bahsi geçen Bonoların Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tanzim ve imza edildiklerim ve bunların hükümlerinin Borçlu tarafından ifasını zarurî kılan vesikalar olduk larmı; ii) İşbu Anlaşma, Kullanma Yöntemleri Anlaşması ve Bonoların imza ve tevdii konularında Türkiye Cumhuriyeti Kanununlanın gereklerinin yerine getirilmiş olduğu ve Borçlu'nun işbu Anlaşmalar ve Bonoların gereğini icra konusunda da aynı Kanunlar gereği selâhiyetli bulunduğu; hususlarını belirten mütalaanın alınmış bulunması. Bölüm 8.02 EDC'nin işbu Anlaşma gereğince herbir avans tahsisinde bulunması mükellefiyeti, tahsisin yapılması gerekli olan zamanda, aşağıda gösterilen şartlardan her birinin yerine getirilmiş olmasına bağlıdır : a) Borçlu'nun işbu Anlaşma hükümleri gereğince mütemerrit olmaması veya devamı yahut müruru zaman ile temerrüt halinin tahaddüsüne imkân verecek bir halta mevcut olmaması, b) Kullanma Yöntemleri Anlaşması şartlarının yerine getirilmiş olması. Bölüm 8 03 Bölüm 8.01 ve 8.02 de yer alan hükümler işbu Anlaşmaya mücerret EDC'nin menfaati iktizası konmuşdurlar ve (bazı hüküm ve şartlara bağlı olarak veya olmaksızın) EDCnin herhangi bir avans sebebiyle bunların tamamından veya bir kısmından sarfınazar etmesi, EDC'nin gerek bahis konusu avans tahsisi ve gerekse gelecek tah sisler için bu hak ve selâhiyetlerin tamamım veya bir kısmım kullanma hakkım ihlâl etmez. Madde IX Yetki ve Geçerli Kanun: Bölüm: 9.01 Taraflar, işbu Anlaşma'nın (Bölüm 9.02 hükümleri saklı ve hariç) ve Bono lardan her birinin Ontario Eyâleti ve bu eyâlette uygulanan Kanada Kanunlarına 1 uygun olarak yapıldığım ve her hususda (Bölüm 9.02 hükümleri saklı ve hariç) bu Kanunlara tabî olacaklarım ve bunlara göre tefsir edileceklerini kabul ederler. Bölüm 9.02 Bu Anlaşmanın imaalanması ve tevdi edilmesiyle beraber Borçlu, işbu Anlaşma ve bonolarla ilgili olarak sahip olduğu hak ve dokunulmazlıklardan vazgeçer ve işbu Anlaşma ve Bonolarla ilgili olarak ve bunlardan doğabilecek yargılama dokunulmazlığı ve bir Mahkemenin selâhiyetinden, orada açılabilecek bir davadan veya verilecek hükmün infazından bağışıklık gibi haklarından feragat eder. İşbu feragat, içinde ifade edilmiş olduğu işbu Anlaşmanın imzasıyla hüküm ifade etmek maksadıyla yapılmışdır ve Borçlu'nun herhangi bir Mahkeme huzurunda herhangi bir girişimine ihtiyaç yoktur ve işbu Anlaşmanın aslından bir nüshasının bir Mahkemeye ibrazı o Mahkemede şahsen hazır bulunma ve o Mahkemenin selâhiyetinden bağışıklık imkânının nezl manasına gelir Bölüm 9.03 a) Bir Mahkemeden bir karar alınmasını sağlamak için, işbu Anlaşma ve Bonolar çerçevesinde vâdesi dolmuş ve Dolar veya Birleşik Amerika Doları ile öden- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 502

13 1 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 mesi gerekli bir meblâğ; (bu 9.03 Bölümünde bundan böyle «Mahkeme Parası» denilecek olan) bir başka paraya çevirmek icab ederse, böyle bir çevirme, davacının tercihine göre, temerrüdün ortaya çıktığı gün veya hükmün verildiği güne tekaddüm eden iş gününde carî olan kur üzerinden yapılacaktır. (Bölüm 9.03 de bu tarihlerde yapılacak değişim için «Değişim Tarihi»' denilecektir.) b) Değişim Tarihi (veya kararda değişimin yapıldığı tarih olarak belirlenen gün) ile gerçek ödemenin yapıldığı gün arasında değişim kurunda bir farklılık olursa, Mahkeme Kuru ile ödenen meblâğın ödeme günündeki değişim kuru üzerinden değiştirildiği zaman Mahkeme Kuru ile saptanan değişim tarihinden veya kararda de ğişimin yapıldığı tarih olarak yapıldığı gündeki değişim kurundan elde edilen tutarla satın alınacak kadar dolar sağlamadığı takdirde Borçlu aradaki farkı ödemeği kabul eder (eğer bir fark varsa, fakat herhalde daha az bir meblâğı değil). c) Borçlu'nun Bölüm 9.03 (b) gereğince doğabilecek vâdesi dolmuş borcu ayrı bir borç olarak kabul edilecek ve bu Anlaşma ve Bonolar çerçevesinde vâdesi dolarak Mahkemeye iletilmiş olan borca ilişkin Mahkemenin aldığı karardan etkilenmeyeceklerdi T. d) Bölüm 9.03 de belirlenen «değişim kuru» terimi, Bankanın normal muame leleri sonucunda Mahkeme Kuru ile serbest piyasadan o anda alabileceği dolar veya Birleşik Amerika Doları rayici ile Bankanın ödeyeceği ücretleri ve masrafları kapsar. Madde X Halefler ve hak devirleri: Bölüm 1001 a) EDC herhangi bir zamamda veya zaman, zaman i) İşbu Anlaşma çerçevesinde haklarının tümünü veya bir kısmini herhangi bir kişiye satabilir, devir, transfer, hibe edebilir ve bonoları herhangi bir kişiye rücû hakkıyla veya bu hak olmaksızın satabilir, devir, transfer veya hibe edebilir («Vekil»). ii) İşbu Anlaşma altında EDC'nin yükümlülüklerinin tümü veya muayyen bir kısmı için herhangi bir kişiyi vekil tayin edebilir («Vekil Banka»), veya iii) İşbu Anlaşma çerçevesindeki hak, menfaat ve mükellefiyetlerine başka birisini iştirak ettirebilir ancak, iştirakin bir hibeyi tazammunu halinde Borçlu, mücerret bu sebepden dolayı EDC'den başkasına tediyede bulunmak veya başka bir münasebete girmek mecburiyetinde olmayacakdır. b) EDC'nin Bölüm (a) i) gereğince rucû hakkını mahfuz tutarak veya rücû hakkı ile satış yapması, devir, temlik veya ciro etmesi halinde Borçlu'nun EDC "ye karşı mükellefiyetleri de aynı nisbette ve miktarda azaltılacaktır ve Borçlu bu gibi bir Anlaşma ile ve Bonolarla ortaya çıkmış mükellefiyetlerin doğrudan doğruya alacağı temellük eden'e ait olacağım ve onun taraşından icrasının istenebileceğini kabul ve taahhüt ettiği gibi, Borçlunun o tarihde EDC'ye karşı kullanabileceği her türlü defi ve delilleri alacağı temellük edene karşı kullanmamayı da kabul ve taah hüt eder. c) EDC'nin, Bolum (a) (ii) gereğince alacağını temlik etmesi halinde EDC, Vekil Banka tarafından temellük edilmiş bulunan alacak miktarı kadar mebaliğ için mükellefiyetlerinden beri olacakdır. d) EDC, Bölüm (a) (i) (ii) hükümlerine göre yapacağı herhangi bir satış, temlik, devir veya yer değiştirme ile ilgili olarak işlemleri en kısa zamanda Borçlu'ya yazıyla bildirecekdir. e) Borçlu, işbu Anlaşma ve Bonolar sebebiyle mevcut hak ve mükellefiyetlerini EDC'nin yazılı muvafakati olmadan devir ve temlik edemeyecekdir. Bölüm İşbu Anlaşma imzası ve tevdiini- müteakip derhal taraflar için ve halef ve vekilleri için de bağlayıcı olacakdır. Madde XI ihbar Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 5

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 1977 Sayı: Bölüm İşbu Anlaşma çerçevesi içinde yapılması gerekli bilcümle ihbarlar yazı ile, uçak postasıyla ve posta ücreti ödenmiş olarak veya teleksle gönderilecekdir. Uçak ile gönderilen ihbarın, gönderiliş gününü takib eden sekizinci iş günü ve teleksin ise gönderiliş gününü takib eden iş günü vasıl olduğu kabul edilir. îşbu maksat için tarafların posta ve teleks adresleri aşağıda gösterildiği gibidir: Borçlu için: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Maliye Bakanlığı, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği, Ankara, Türkiye Teleks : veya EDC için: îhracaatı Geliştirme Kurumu, P. O Box 655, Ottawa, Kanada K IP 5T9. Teleks : Veya tarafların zaman, zaman bınbırlerirte bildirecekleri posta veya adresleri, teleks Taraflar, işbu hususları teyıden işbu Anlaşmayı Ottawa, Kanada'da imzalamışlardır Türkiye Cumhuriyeti Şahınbaş» İhraçaat Gel ştarme Kurumu «J. A MacDonald» «'V G MeKay» EBC LOAN NO DATED THE 5TH DAY OF AUGUST, 1977 THE REPUBLIC OF TURKEY AND EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION' LOAN AGREEMENT EEC LOAN" NO THIS AGREEMENT dated the 5th day of August, 1977 i>3 made BETWEEN ND THE REPUBLIC OF TURKEY (hereinafter referred to as the "Borrower") EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION, a corporation established by an kct of the Parliament of Canada, having its head office at the City of Ottawa, Canada (hereinafter referred to as "EOC"). WHEREAS the Borrower represented by PTT desires tc purchase telephone switching equipmert, telephone sets, auxiliary equipment and cables and related services trcm Northern Telecom Limited; and Yurutme ve İdare Bolumu Sayfa II - 504

15 1 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: ıs WHEREAS the Borrower has requested a lean from EDC to finance the purchase of such equipment and services; and WHEREAS EDC has agreed to lend to the Borrower an amount not exceeding $101,150,000 and an amount not exceeding the equivalent in OS DOLLARS of $4 3,350,000, on the terms and subject to the conditions of this Agreement; NOW THEREFORE it is agreed as follows. ARTICLE I DEFINITIONS Section 1.01 In this Agreement, unless something in the subject matter or context is inconsistent therewith: (a) "BANK" means The Royal Bank of Canada, a Canadian chartered bank, having its head office at the City of Montreal, Canada; (b) "BUSINESS DAY" means a day on which dealings in OS DOLLARS may be carried on by and between banks in the London Interbank Market except Saturday, Sunday and any day on which banks are lawfully closed for business in New York City, U.S.A. or Montreal or Ottawa, Canada; (c) "COMKERCIAL CONTRACT" means the agreement dated May 2, 1977 between The Republic of Turkey represented by PTT and NORTHERN <a true copy of which has been delivered to EDC); (d) "DISBURSEMENT PROCEDURES AGREEMENT" means the agreement of even date herewith made between the Borrower, EDC and NORTHERN in the form of the agreement annexed hereto as Schedule "A"; (e) "DOLLARS" and the symbol "5" mean Canadian dollars; (f) "FIRST INSTALMENT DATE" means the date which is the earlier of (i) June 15, 1983; and (ii) the 15th day of the 6th month after the month during which the installation of the GOODS into the PROJECT is completed, or if such date is not a BUSINESS DAY, the BUSINESS DAY next following; (g) "GOODS" means the switching equipment, telephone sets, auxiliary equipment and cables together with the engineering, technical responsibility and supervision for instalment, maintenance and operation services as described in the COMMERCIAL CONTRACT; (h) "INTEREST DATE" means, (l) prior to the FIRST INSTALMENT DATE, the 15th day of June and December in each year, (ii) the FIRST INSTALMENT DATE, and (iii) after the FIRST INSTALMENT DATE, the dates which fall 6 months and 12 months after the FIRST INSTALMENT DATE, and each anniversary of those dates; (i) "INTEREST PAYMENT DATE" means each INTEREST DATE or, if any Such INTEREST DATE is not a BUSINESS DAY, the BUSINESS DAY next following; (j) "INTEREST PERIOD" means. Yürütme ve İdare BÜlümü Sayfa II - 50S

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 1977 Sayı: (i) the period commencing en and including the date each advance is made by EDC pursuant to Section 2.01(b) and ending on and including the date preceding the next INTEREST PAYMENT DATE, (ii) the period commencing on and including an INTEREST PAYMENT DATE and ending on and including the date preceding the next INTEREST PAYMENT DATE; (k) "NORTHERN" means Northern Telecom Limited, a company incorporated under the 'laws of Canada, having its head office at the City of Montreal, Canada; (1) "NOTES" means the notes made by the Borrower pursuant to Section 1.01 or Section 4.02 and any notes issued in replacement or in exchange therefor pursuant to the provisions of this Agreement; (m) "PROJECT" means the expansion of the telephone system of PTT by the purchase and installation of equipment and services related thereto as provided for in the COMMERCIAL CONTRACT; (n) Hp T Tii m e a n g the General Directorate Post, Telegraph and Telephone Administration of The Republic of Turkey, an economic state enterprise set up under statute 6145 and subject to statute 440, with headquarters in Ankara, Turkey; (o) "us DOLLARS" and the - symbol "OSS" means lawful currency of the United States of America current atthe >"ew YorK Clearing House, or such other form of currency of the United States of America as is, in the sole opinion of EDC, customarily used m the settlement of international banking transactions on the date any payment is to be made hereunder; and (p) "hereto", "herein", "hereof", "hereunder", "this Agreement", and similar expressions refer to this loan Agreement and the expressions "ARTICLE" or "Section" followed by a number, and "Schedule" followed by a letter, mean and refer to the specified article or section of, or schedule to this Agreement. Section 1.02 This Agreement, the DISBURSEMENT PBOCECORES AGRE M:NT and each of the NOTES have been or will be executed in the English language. All notices, communications, evidences, reports, opinions, financial statements and other documents given by or required of the Borrower under this agreement shall be submitted in two (2) copies, and unless submitted in the English language shall be accompanied by 1 English translation by a certified translator for each copy of the foregoing so submitted. Section 1.03 The headings of the ARTICLES and the Table of Contents are inserted for convenience of reference only and shall not affect the construction or interpretation of this Agreement. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : II - 506

17 1 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Section 1.04 In this Agreement, the specifications cf DOXLARS and OS DOLLARS are of the essence and DOLLARS and US DOXLARS are the currencies of account and the currencies of payment. ARTICLE II THE LOAN Section 2.01 To assist the Borrower in paying for the cost, to it of the GOODS supplied to PTT pursuant to the COMMERCIAL CONTRACT, EDC agrees to lend to the Borrower, on the terms and subject to the conditions of this Agreement, (a) an amount not to exceed $101,150,000; and (bj an amount not to exceed the equivalent in US DOLLARS of $43,350,000; provided, that the aggregate of the amounts referred to in (a} and (b) above shall not exceed 85% of the cost to PTT of the GOODS and provided further that the aggregate of the amounts advanced pursuant to subsection (b> above shall not exceed US$43,350,000. Section 2.02 All amounts to fce advanced by SDC pursuant to Section 2.01(a) shall be advanced prior to any amounts to be advanced by EDC pursuant to Section 2.01(b). Section 2.03 Each amount advanced by EDC pursuant to Settlor shall fce disbursed by EDC for the account of. the sorrower in accordance with and subject to the provisions of the DISBURSEMENT PROCEDURES AGREEMENT. Section 2.04 No advance will be made by EDC a t«r December 31, unless EDC otherwise agrees in writing. Section 2.05 Disbursement cf each advance to be made ty Ere pursuant to Section 2.01(b) will be made in DOLLARS.. SVC will determine the BANK'S buying rate ir. Montreal, Canada for US DOLLARS at noon, Montreal time, three (3) BUSINESS DAYS prior to the date of each advance pursuant to Section 2.01(b) for delivery on the date of such advance. At the rate so determined, EDC will establish the amount of US DOLLARS required to provide the amount of DOLLARS required for such advance. The indebtedness of the Borrower to EDC constituted by each advance pursuant to Section 2.01(b) shall be denominated in US DOLLARS ana shall be the amount of US DOLLARS determined by EDC as aforesaid. Section 2.06 Notwithstanding that the funds to be advanced pursuant hereto are to be used to finance the cost of the GOODS to be supplied to the Borrower pursuant to the COMMERCIAL CONTRACT, the Borrower agrees that EDC is under no obligation to procure evidence in respect of or otherwise satisfy itself concerning the validity, legality or enforceability of the COMMEFCIAL CONTRACT and, in the event that the COMMERCIAL CONTRACT or any provision thereof or document relating thereto proves invalid, illegal or Yürütme va Ids-o- 86IQmiı Sayfa: II- 507

18 Sarta: 18 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 1977 Sayı: unenforceable, or in the event of a commercial dispute relating to the GOODS, any such invalidity, illegality, unenforceability or commercial dispute or finding based thereon shall in no way affect or impair the rights of EDC against the Borrower or reduce or diminish in any manner whatsoever any of the obligations of the Borrower to EDC hereunder and under the NOTES. ARTICLE III REPAYMENT Section 3.01 Subject to the provisions of Sections 3.12, 3.13 and 3.14, the Borrower covenants and agrees to repay to EDC: (a) the aggregate of the amounts advanced pursuant to Section 2.01(a) in 14 equal consecutive instalments on successive INTEREST PAYMENT DATES commencing on the 6th INTEREST PAYMENT DATE following the FIRST INSTALMENT DATE each of which shall be in the amount of 57,225,000; and (b) the aggregate of the amounts advanced pursuant to Section 2.01(b) in 6 equal consecutive instalments on successive INTEREST PAYMENT DATES commencing on the FIRST INSTALMENT DATE each of which shall be in the amount of US$7,225,000. Section 3.02 The Borrower covenants and agrees to pay to EDC or its order interest on the aggregate of the amounts advanced pursuant to Section 2.01(a) and outstanding from time to time at the rate Of 8 3/4% per annum, calculated and payable on each INTEREST PAYMENT DATE and both before and after maturity, default and judgment and to pay on demand interest on overdue interest at the aforesaid rate compounded or. each INTEREST PAYMENT DATE, both before and after demand, default and judgment. Interest shall be calculated on the basis, of the actual number of days elapsed divided by 365. The yearly rate of interest to which the stipulated rate is equivalent is the stipulated rate multiplied by the actual number of days in the year divided by 365. Section 3.03 The Borrower covenants and agrees to pay to EDC or its order interest on the aggregate of the amounts advanced pursuant to Section 2.01(b) and outstanding from time to time at the rates per annum determined as hereinafter provided, calculated and payable on each INTEREST PAYMENT DATE, both before and after maturity, default and judgment and to pay on demand interest on overdue interest at the aforesaid rates compounded on each INTEREST PAYMENT DATE, both before and after demand, default and judgment. Interest shall be calculated on the basis of the actual number of days elapsed divided by 360. The interest rate in re6pect of each INTEREST PERIOD shall be that rate per annum determined by EDC as being equal to 1 1/2% per annum above the rate of interest notified to EDC 3 BUSINESS DAYS prior to the beginning of that INTEREST PERIOD by the BANK as the rate of interest at which the BANK is able in accordance with its normal practice to acquire as at 11:00 a.m. (London Time) 3 BUSINESS DAYS prior to the beginning of that INTEREST PERICD for delivery on the first day of that INTEREST PERIOD in the London Interbank Market and for the number of days comprised therein a sum in US DOLLARS comparable to the principal amount being advanced by EDC Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 508

19 1 Aralık 197? Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 16 pursuant to Section 2.01 (b) or the principal amount of the Borrower's indebtedness to EDC constituted by advances made pursuant to Section 2.01(b) to be outstanding during such INTEREST PERIOD, as the case may be (each such date for the determination of the applicable rate of interest being herein called an "Interest Determination Date"). Each determination by EDC of the applicable rate of interest in respect of any INTEREST PERIOD shall, in the absence of manifest error, be final, conclusive and binding upon the Borrower. Upon determination of the applicable rate of interest on each Interest Determination Date, EDC shall notify the Borrower of the applicable rate of interest. The. yearly rate of interest to which the rate determined as provided above is equivalent is the rate so determined multiplied by the actual number of days in the year divided by 360. Notwithstanding the foregoing, the Borrower covenants and agrees to indemnify EDC against all losses, expenses and liabilities which EDC may sustain as a consequence of any default by the Borrower hereunder including, without limitation, any interest paid by EDC to lenders of funds borrowed by EDC or any participant from EDC to continue any amount in default. Section 3.04 (a) In the event that as of any Interest Determination Date (as defined in Section 3.03), EDC shall have determined in good faith (which determination shall be final, conclusive and binding upon the Borrower): (i) that by reason of changes affecting the London Interbank Market, adequate and fair means do not exist for ascertaining the rate of interest applicable to the principal indebtedness of the Borrower to EDC constituted by advances made pursuant to Section 2.01(b) and under the NOTES issued as evidence of such advances pursuant to Sections 4.01(b) and 4.02(b) during the er.suinq INTEREST PERIOD, or (ii) that the continuation of the said indebtedness of the Borrower to EDC under Section 2.01(b) and under the said NOTES as a Eurodollar loan has teen made impracticable by the occurrence of a contingency which materially and adversely affects the London Interbank Market, then, and in any such event, EDC shall give notice thereof by Telex to the Borrower and shall, within the next succeeding 60 days deliver to the Borrower ir. writing the terms of a substitute basis for the continuation of the said indebtedness of the Borrower to EDC under Section 2.01(b) and under the said NOTES which is, financially, the substantial equivalent to EDC of the basis provided herein, including without limitation the continuation of such indebtedness in a freely convertible currency other than US DOLLARS or the funding of such indebtedness in a financial market other than the London interbank Market. The terms of the substitute basis for such indebtedness shall be retroactive to and effective from the beginning of the INTEREST PERICD next following such Interest Determination Date and the provisions of this Agreement Yflratme ve İdare Bolümü Sayfa!l. son

20 Sàyfa: 20 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 1977 Sayı: respecting such indebtedness shall be, ipso facto* amended to accord with the terms.of the substitute basis. Notwithstanding anything to the contrary contained in this Agreement respecting prepayment, in the event EDC gives the notice provided for in this Section 3.04 (a), the Borrower shall have the right, on written notice, which shall be irrevocable, to that effect delivered to EDC at least 60 days prior to the next INTEREST PAYMENT DATE, to prepay in full on such INTEREST PAYMENT, DATE, the said principal indebtedness of the,*borrower to EDC.together with- accrued interest calculated on the substitute basis to the date of such payment «In the event of any such payment,\ the obligation of EDC to make any further advances, under' Section 2*01(b) shall thereupon terminate. If the Sorrower does not elect to, give' such notice and /prepay in accordance with ""the foregoing Q then the Borrower shal 1 deliver to EDC such instruments, including without limitation, notes of the Borrower, as EDC deems?necessary to reflect the substitute basis for,the said indebtedness of the Borrower to EDC. under Section 2.01î (bj and under the NOTES issued as evidence of such indebtedness pursuant to Sections 1.01 (b) and 4«02(b) and upon receipt of, such instruments together with satisfactory evidence that the' same have been duly executed and delivered and constitute binding I and enforceable obligations of the Borrower, EDp shall surrender the then unmatured NOTES. (b) In the event of any change* in any law or regulation (whether or not having force of law) or in the - interpretation thereof by any governmental authority charged with the administration thereof which subjects EDC or any participant from EDC {as to whose participation EDC shall have previously notified the Borxowor) to any tax with respect to payments of principal or interest by the Borrower to EDC hereunder and under the NOTES (except for taxes on the overall net income of EDC or such participant), or imposes, modifies or deems applicable any reserve requirements against assets held.by, or deposits in_ or for the account of, or loans, by, an office of such participant or Imposes on such participant any other condition with respect to this Agreement or the NOTES and the result of any of tne foregoing shall be to increase,the cost to EDC or such participant or reduce the income receivable by EDC or such participant in respect of the principal indebtedness of the Borrower to EDC under'section 2o0H(b}>ahd under'the NOTES or such part of the said principal indebtedness in which such participant 1 has purchased a. participation by an amount* which EDC or- such Participant deems- to be material, the Borrower shall pay to EDC that amount which shall compensate EDC or such participant for such additional cost or reduction m income. Opon EDC. or such participant having determined that it is entitled to additional compensation in accordance with the provisions of. this Section 3.04(b$, EDC shall promptly notify>the Borrower. A certificate by a duly authorized officer of EDC or the. participant setting forth the assount of such payment and the basis ^therefor shall be r submitted by EDC to the Borrower arid shall be conclusive evidence 1 m the absence of manifest error of such amount. Notwithstanding anything to the contrary contained in this Agreement respecting prepayment, m 'the event EDC gives the notice -provided for in this section 3.:G4(bj, the Borrower shall have the right, upon Yüftaö vs U&m BdlQmO Sayfa ; Ü.510

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Ağustos 1977 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Ağustos 1977 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşmalar T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim VE Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel,Müdürlüğüne başvurulur. 20 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16033

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ EK 1 ( Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel müdürlüğünün Kişilerden Alacaklar başlıklı sıra no:16 nolu Genel tebliğinin ek 2 si olan ve örneği aşağıda gösterilen senet düzenlendiği tarihe göre gerekli değişiklikler

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/8261 Karar No. 2009/30509 Tarihi: 05.11.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 KIDEM TAZMİNATI KISMİ ÖDEME İŞÇİLİK ALACAKLARININ KISMİ ÖDEN-

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, 27.01.2009 ÖZET: Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. ÇALIŞANLARIN ÜCRET VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKININ

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA) Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki

Detaylı

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ Genelge : 2016/21 24.05.2016 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-31-480721 ANKARA KONU : Spor kulüplerinin borçlarının tecil 02/07/2008 ve taksitlendirilmesi G E N E L G E 2008-62 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. 11 Eylül 2014 tarihli(mükerrer) Resmi Gazete'de

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1 Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/31-1 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞ (TEMLİK VE VERGİ BORÇLARINA TAKAS) (SIRA NO: 12) NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 49) YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/821 Karar No. 2010/30728 Tarihi: 26.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 MUACCELİYET TEMERRÜD İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65 1 İÇİNDEKİLER Sayfa I. KIYMETLİ EVRAK... 3-27 1 Hak ve senet...... 3 2 a) Alacak senetlerinde /... 4 3 b) Emtia senetlerinde... 6 4 c) Ortaklıkla ilgili senetlerde

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 5 SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 31/12/2012 Kapsam 28514 (4.Mükerrer) Bu Tebliğde, 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun 1 21 inci maddesi ile

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/201 Ref: 4/201

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/201 Ref: 4/201 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/201 Ref: 4/201 Konu: 6736 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİNDE 6761 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN UYGULANMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 25.11.2016 tarih

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 18.05.2009/91 ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 41 No lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde 5838 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle yapılan düzenlemeye

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 Konu: ARTVİN İLİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE DAİR

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:

Detaylı

KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı.

KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı. ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 14.09.2015 SAYI : 2015 / 09 / 1 KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK Yaklaşım Dergisi nin 221. sayısında yayınlanmıştır Zihni KARTAL Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı I. GİRİŞ Tecil etmek, ertelemek anlamına gelmektedir. Tecili, vergi uygulamasında,

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ 27.05.2017/69-1 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ ÖZET : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanunlarla

2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanunlarla SİRKÜLER TARİH : 14.04.2016 SAYI : 2016-04-1 KONU : Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (seri no: 4) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde; Artvin İline bağlı

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Kredi Numarası: #basvuruno#

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Kredi Numarası: #basvuruno# FR.OP.01.14 Sayfa 1 / 7 KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Numarası: #basvuruno# Sayın #musteriveortakborclular# Bu form ve ekleri talep ettiğiniz konut finansmanı kredisi ile ilgili

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı