T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Milletlerarası Andlaşma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yanı illeri içim Bagbakanhk Segriyat ve Nüdevvenat 1 Aralık 1977 Genel Müdürlüğünm PERŞEMBE başvurulur. i I Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/14293 Milletlerarası Andlaşma Kanada İhracatı Geliştirme Kurumu (EDC)'nun, PTT Genel Müdürlüğünün Telekomünikasyon Projesine dahil malzemelerin satın alınması için verdiği Cnd. $ lık kredi ile ilgili olarak Hükümetimiz ile adı geçen Kurum arasında 5/8/1977 tarihinde imzalanmış bulunan ilişik Kredi Anlaşması'nın, imzalandığı tarihte yürürlüğe girmesi; Maliye Bakanlığının 11/11/1977 tarihli ve HAZMİTT - İkili Pr. Kr. Şb sayılı yazısı üzerine, 27/2/1977 tarihli ve 2067 sayılı 1977 Yılı Bütçe Kanunu"nun 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 28/11/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N.,ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı V. G. SAZAK Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı S. A. EMRE Devlet Bakanı V. C. GÖKÇEK Devlet Bakanı E. CEYHUN Adalet Bakanı N. CEVHERİ Milli Savunma Bakanı T. KAPANLI içişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Dışişleri Bakanı V. S. ÖZTÜRK Maliye Bakanı C BİLGEHAN Milli Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Ticaret Bakanı V. E. CEYHUN Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı G. SAZAK Gıda-Tar. ve Hay. Bak. V. S. SAVCI Ulaştırma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Çalışma Bakanı Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : Kasan 1977 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede; 7/14298 sayılı Bakanlar Karnin knran yaynnlaamıstır.

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 1977 Sayı: Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskan Bakanı O. ASİLTÜBK K. İNAN İ. C. EGE M. R. KUTAN Köyişleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı T. YÜCEL S. SAVCI A. S. EREK Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. AKYOL İ. ERTEM Türkiye Cumhuriyeti ne Export Development Corporation arasında 5 Ağustos 1977 Tarihinde İmzalanan Kredi Anlaşması EDC İkrazı No Ağustos 1977 günlü işbu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Bundan böyle «Borçlu» olarak anılacaktır.) ne Kanada Parlamentosunca Isdar edilmiş bir Kanunla kurulmuş ve Merkezi Kanada"nuı Ottawa şehrinde bulunan Export Development Corporation (İhracatı Geliştirme Kurumu) (bundan böyle «EDC» olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır. PTT tarafından temsil edilen Borçlu'nun Northern Telecom limited'den telefon santralı teçhizatı, telefon maklnaları, yardımcı teçhizat ve kablolar ve bunlarla ilgili hizmetleri satın almak istediği, Borçlu'nun işbu teçhizat ve hizmetlerin mubayaasını teminen EDC den kredi talep ettiği, EDCnin Borçluya işbu Anlaşma'nın usul ve şartlarına uygun olarak 101,151,000 % ve 43,350,000 US $ doları geçmemek kaydıyla borç vermeyi kabul ettiğini gözönüne alarak, taraflar aşağıdaki koşullarla anlaşmaya varmışlardır. Madde 1 Tarifler Bölüm 1.01 İşbu Anlaşmada konu veya metinde bir uyumsuzluk bulunmadığı hallerde: a) «Banka», Kanada "nın Montreal şehrinde merkezi olan ve Kanadada kurulmuş The Royal Bank Of Canada demektir. b) «İş günü» Bankaların, New York City, TJSA de yahut Kanada'da Montreal veya Ottawa'da Kanunen kapalı olmadıkları günler ile Cumartesi, Pazar haricinde Londra Bankalararası Piyasasında Banka veya Baükalararası Amerikan doları üzerinden muamele yapılabildiği günler demektir. c) «Ticari Sözleşme» PTT tarafından temsil olunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Northern arasında 2 Mayıs 1977 tarihinde imzalanmış Sözleşme demektir (bu Sözleşmenin asıl nüshalarından biri EDC ye tevdi edilmiştir.) d) «Kullanma Yöntemleri Anlaşması» Aynı tarih.de, Borçlu, EDC ve Northern arasında burada in'ikâd etmiş ve İşbu Sözleşmeye «A» eki olarak ilave edilmiş Anlaşma demektir. e) «Dolar» ve «$» işareti Kanada doları demektir, İd: f) «İlk taksit tarihi» aşağıda belirtilen tarihlerden erken olanı demektir, şöyle Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : II - 492

3 1 AraLIk 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 i) 15 Haziran 1983; ve ii) Malzemenin PROJE Ve montajının tamamlandığı ayı takip eden ayın 15 inci günü, ve bu bir iş günü olmadığı takdirde onu takip eden iş günüdür. 8) «Mal» Ticari Sözleşmede tanımlanan santral teçhizatı, telefon mâkinaları, yardımcı teçhizat, kablolar ile beraber, mühendislik hizmetleri ve montaj, idame ve İsletme hizmetlerinin teknik sorumluluğu ve nezareti demektir, h) «Faiz tarihi» i) İLK TAKSİT ÖDEME TARİHÎ'aden evvel, her yılın. Haziran ve Aralık avlarının 15 inci günleri, ü) İLK TAKSİT TARİHÎ, ve lii) ÎLK TAKSİT TARİHt'nden swrra İLK TAKSİT TARİHİNDEN sonraki 6 ve 12 nci ayların tamamlanması tarihleriyle her yıl bu tarihlerin sene-i devriyeleri 1) «FAÎZ ÖDEME TARİHİ» her Mr faiz tarihi veya bu faiz tarihleri bir iş gününe tesadüf etmiyorsa bunu takip eden ilk iş günü demektir, J) «Faiz devresi» i) EDC tarafından Bölüm 201 gereğince her bir avansın verildiği tafilh dahil olmak üzere o tarihte başlayıp, müteakir FAİZ ÖDEME TARİKİ dahil olmak üzere o tarihde tamamlanan müddet, ii) FAİZ ÖDEME GÜNÜ dahil olmak üzere o tarihde başlayan ve müteakip FAİZ ÖDEME GÜNÜ'ne tekaddüm eden gün dahil olmak üzere o gün sona eren devre demektir, K) «Northern» Kanada Kanunlarına göre kurulmuş ve Merkezi Kanada'nın Montreal şehrinde olan Northern Telekom Limited demektir. 1) (fbonolar» Borçlu tarafından işuu Anlaşma'nın4.01 veya 4.02 bölümleri gereğince tanzim edilen bonolar ile işbu Anlaşma h,ükümlerine göre bunların yerine veya onlarla değiştirilmek üzere tanzim edilmiş bonolar demektir. m) «Proje» Ticari Sözleşmede öngörülen şekilde gerekli teçhizatın ve ilgili hiz- TNBUsrin satır» aluttrvasi ve monte}* suretiyle PTT telefon, sisteminin genişletilmesidir, n) «PTT» 6145 sayılı Kanunla kurulmuş ve 440 sayılı Kanuna tabî bir iktisadî Devlet Teşekkülü olan ve merkezi Ankara'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü demektir, o) «US doları» ve «US $» işareti, Birleşik Amerika Devletlerinin New York Kliring Odasında tedavül etmekde bulunan kanunî parası veya EDC nin münhasır kanaatince işbu Anlaşma gereğince ödeme yapılması gereken herhangi bir taröıde, milletlerarası Bankacılık muamelâtında teamülen kullanılageîen Birleşik Amerika pevletleri'nin diğer şekillerdeki parası demektir; ve p) îşbu Anlaşmada zikrolunan «bunda», «bundan», «bu Anlaşma gereğince» ve benzeri tâbirler işbu kredi anlaşmasını ifade eder ve bir rakamla birlikte «madde», «bölüm» ve harf ile birlikte «ek» olarak zikrolunan İbareler işbu Anlaşmanın muayyen bir maddesi veya kısmım veya ekini ifade eder. Bölüm 1.02 İşbu Anlaşma-Kullanma Yöntemleri Anlaşması ve Bonoların her biri İngilizce olarak yapılmış veya yapılacaktır. Borçlu tarafından verilen veya işbu Anlaşma gereğince Borçlu'dan istenilen tebligat, haberleşme, delail, rapor, mütalâa, malî raporlar ve diğer belgeler iki (2) nüsha halinde ve İngilizce olarak verilmediği takdirde yeminli bir mütercim tarafından yapılmış bir nüsha tercümeleri ile birlikte tevdi edileceklerdir. Bölüm 1Ô3 işbu Anlaşmanın madde başlıklarıyla muhteva fihristi mücerret atıf kolaylığı için» metne dercedilmişttr ve Anlaşmanın yapışma veya tefsirine hiç bir tesirleri yoktur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa.- II - 493

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 1 Aralık 1977 Sayı: 1612«Bolüm 1.04 İşbu Anlaşmada bahis konusu edilen Dolar ve ÜS dolan esasa müteallikdir ve Dolar ve ÜS dolan muhasebe ve ödeme parasıdırlar. Madde II Kredi Bölüm 2.01 Ticari Anlaşma koşullan gereği PTTye verilecek mallar'ın bedelinin ödenmesine yardımcı olmak üzere EDC, işbu Anlaşma şartlarına uygun olarak: a) 101,150,000 $ aşmamak, ve b) 43,330,000 US$ nı aşmamak kaydı ile, ikrazda bulunmayı kabul eder. Ancak. Yukarıda a) ve b) altında gösterilen mebaligin toplamı malların PTT'ye maliyetinin % 85 ini ve aynca b) altında gösterilen avanslar toplamı da US$ ,000 yi geçmeyecektir. Bölüm 2.02 EDC tarafından Bölüm 2.01 (a) altında verilecek avanslar. Bölüm 2.01 (b) altında verilecek avanslardan önce tahsis edileceklerdir. Bölüm 2.03 Bölüm 2.01 altında, EDC tarafından tahsis edilecek mebaliğ, EDC tarafından Borçlu'nun hesabına, Kullanma Yöntemleri Anlaşması hükümleri gereğince ödenecektir. Bölüm 2.04 EDC yazı ile başkaca bir sekli kabul etmediği surette, 31 Aralık 1982 tarihinden sonra herhangi bir avans tahsisinde bulunmayacaktır. Bölüm 2.06 EDC tarafından 2.01 (b) bölüm gereğince yapılacak avans tahsisleri DOLAR üzerinden olacakdır. EDC, avans tahsis tarihinde tediye edilmek üzere bölüm 2.01 (b) gereğince, her bir avans tarihinden üç iş günü öncesinde, öğle vaktinde, Kanada'nın Montreal şehrinde BANKA*nın U S dolan mubayaa kurunu tespit edecekdir. Bu şekilde belirlenecek olan dolar kuru üzerinden EDC, böyle bir avans için gerekli olan dolar miktarını tespit edecektir. Her bir avans tahsisi sebebiyle Bölüm 2.01 (b) ye göre Borçlu'nun E D C "ye karşı teşekkül edecek borcunun ıraktan US D o l a n üzerinden olacak ve EDC tarafından yukarıda belirtilen şekilde tespit edilmiş US doları miktarına eşit olacaktır. Bölüm 2.08 İşbu Anlaşma gereği avans olarak tahsis edilen mebaligin Borçlu'ya, Ticarî Anlaşma hükümlerince temin edilmiş olan M A L bedellerinin ödenmesi için ikraz edilmiş olduğu nazara alınmaksızın, Borçlu, EDC nin Ticarî Anlaşma'nın mer'i ve kabili icra bulunduğu hususunda delil ibraz etmek veya başka yollarla itminan bulmak mükellefiyetinde olmadığını ve Ticarî Anlaşma'nın veya onun bazı hükümlerinin veya ona atıfda bulunan vesaikden bazılarının hükümsüz, hukuka aykırı veya icra kabiliyetinin bulurmadığının tebeyyünü veya mallarla ilgili bir ihtilafın tahaddüsü halinde bu gibi hükümsüzlük, hukuka aykırılık veya icra kabiliyetinin fıkdanı veya bunlarla ilgili sonuçlar EDC nin Borçlu muvacehesinde haiz olduğu haklara halel getirmiyeceği gibi, Borçlu'nun işbu Anlaşma ve Bonolar sebebiyle EDC'ye karşı mükellefiyetlerinde de bir nakise tevlid etmeyecektir. Madde III Geri Ödeme Bölüm , 3.12 ve 3.14 Bölümleri hükümlerine tabi olarak Borçlu, kabul ve taahhüd ederki EDC ye geri ödemeyi: a) 2.01 (a) gereğince kendisine tahsis edilmiş olan avanslar toplamını her biri $ tutarında ve İlk Taksit Tarihinden itibaren altıncı Faiz Ödeme Tarihi'nden başlamak üzere 14 taksit ile, ve yürütme ve idare bölümü sayfa : ÿÿ- 404

5 1 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayla: 5 b) Bölüm 2.01 (b) gereğince tahsis edilmiş avanslar toplamını her biri TJS 7,225,000 tutarında ve ilki tik Taksit Tarihi'nde otonak üzere birilbirind takip eden Faiz ödeme Tarihleri'nde altı taksit ile yapacaktır. Bölüm 3.02 Borçlu, işbu Anlaşma'nm 2.01 (a) bölümü uyarınca kendisine tahsis edilmiş avanslar toplamından, zaman zaman henüz geri ödenmeyip, açık duran kısım üzerinden yılda % 8 3/4 nisbeti üzerinden hesaplanıp gerek vadeden evvel ve gerek sonra ve temerrüt halinde ve hüküm ile dahi her bir faiz ödeme tarihinde tediyesi gerekli faizi ve vâdesi geçmiş faiz için de, her bir faiz ödeme tarihinden aynı nisbet ile hesaplanmak ve talep üzerine, talepden evvel ve sonra ve temerrüt ve hüküm halinde faizin faizini ve EDC ye ödemeyi taahhüt ve kabul eder. Faiz fiilen geçen gün sayışıma 365 e taksimi suretiyle hesap edilir. Hükmen kabul edilen faizin tekabül ettiği yıl lık faiz nisbeti, hükmedilmiş nisbetin yılın fiilen geçmiş günleriyle hasılı zarbının 365 e taksimi suretiyle bulunur. Bölüm 3.03 Borçlu, EDC'ye veya emrü havalesine, kendisine Bölüm 2.01 (b) gereğince tahsis edilmiş avanslar toplamından, henüz ödenmemiş ve açık bulunan kısım için, aşağıda belirlenecek nisbet üzerinden her bir faiz ödeme tarihi için hesaplanıp, vâdeden evvel veya sonra ve temerrüt veya hüküm istihsali halinde dahi, bir faiz ödeme tarihinde ödenmesi gerekli faizi ve gerek talepden evvel ve talepden sonra ve gerekse temerrüt ve hüküm istihsali halinde ve talep üzerine vadesi geçmiş faizlerin faizini da yukarıdaki esaslardan her bir faiz ödeme tarihinde hesaplanacak bir nisbet üzerinden ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Faiz, fiilen geçmiş günler sayısının 360*a taksimiyle bulunur. Faiz nisbeti, hertoir faiz devresi için, durumun icabına göre, Borçluya EDC tarafından Bölüm 2.01 (a) veya 2.01 (b) gereği tahsis edilmiş ve Borçlu tarafından henüz geri ödeme yapılmamış ve VS$ ifade olunan meblağ için ve faiz devre sindeki gün sayısı kadar gün için Bankanın faiz devresinin ilk günü tediye maksadıyla faiz devresi iptidasından üç iş günü öncesinden (Londra saati ile) de normal Bankacılık teamülü içinde ödemek mevkiinde kalacağı faiz nisbetine EDC'nıa yılda % 1 1/2 ilâvesi suretiyle tesbit edeceği nisbetiir. (Tatbik olunacak faiz nisbetınin tesbiti için esas alınan tarihlere bundan böyle «Faiz Tesbit Tarihi» denilecektir) Açık bir hata bulunmadığı surette, EDC tarafından beher Faiz Devresine tatbik olunacak, faiz nisbetinin tayini kat'î, nihai ve Borçlu için bağlayıcı olacaktır. Her Faiz Tasbit Tarihinde tatbik olunacak faiz nisbet:'nin tesbitinden sonra EDC tatbik olunacak faiz nisbetini Borclu'ya tebliğ edecektir. Yukarıda belirtilen şekilde tesbit edilen faiz haddinin yıllık nisbeti, bu şekilde tespit edilmiş olan oran'm fiilen geçmiş gün sayısı ile çarpılması ve 360'a bölünmesi suretiyle bulunacakdır. Yukarıdaki hükümler nazara alınmaksızın, Borçlu, Borçlunun işbu hükümler muvacehesinde herhangi bîr temerrüdü ve tahdidi olmamak kaydile EDC tarafından EDC'ran temerriid sebebiyle istikraz etmek mecburiyetinde kalacağı mebaliğ iç n ödemek zorunda olduğu! fsisler için EDC'ye tazminat Ödemeyi de kabul ve taahhüt eder. Bölüm 3.04 a) EDCnin iyi niyetle tesbit etmiş olduğu (ki bu tesbit Borçlu için kati nihaî ve bağlayıcıdır) ve (Bölüm 3.03 de belirtildiği gibi) bir faiz tesbit tarihinde: i) Londra Bankalararası Piyasada Borçlunun EDC'ye Bölüm 2.01 (b) gereği verilen avanslar ve bu avansların teminatı olarak Bölüm 4.01 (b) ve 402 (b) gereği tanzim olunan bonolar ile meydana gelen ana borcuna, müteakip faiz devresinde tatbik olunacak faiz oranının tesbiti için uygun ve adil imkânlar bulunamazsa, yahut M) Londra Bankalararası Piyasasına menfi tesir eden beklenmedik hallerin tahaddüsüyle Borçlunun EDC'ye Bölüm 2.01 (to) gereği ve bonolar sebebiyle Eurodallar üzerinden yapılan ikrazdan doğan borcunun devamına imkân kalmazsa. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 485

6 Sayfa: O RESMÎ GAZETE 1 Aralık 1977 Sayı: o takdirde, ve yalnız böyle bir halde, EDC, Borçluya bu konuda telex ile tebligat yaparak ve müteakip ve müteselsil 60 gün içerisinde EDC, Borçlu'mın Bölüm 2.01 (b) ve bonolar gereği borçluluğunun devamı için ikame olunacak şartları yazı 32e Borçlu'ya büdirecektir ki bunlar, zikrolunan borcun US$ dışında serbestçe konverttbl bir para ile devamı da dahil olmak fakat buna münhasıran bulunmamak kaydiyle ve bu borcun Londra Bankalararası Piyasasında tesisi esaslarını teşkil edeceklerdir. Böyle bir ikame tedbiri hükümleri makable şâmil ve işbu faiz tespiti tarihini takibeden faiz Devresinden itibaren hüküm ifade edecek ve işbu Anlaşmanın böyle bir borçlulukla ilgili hükümleri, hüküm istihsaline lüzum kalmaksızın, ikamenin şartlarına uygun hale getirileceklerdir. İşbu Anlaşmada vâdeden evvel ödeme konusundaki hükümlerden kafan nazar EDC nin işbu Bölüm 3.04 (a) uyarınca tebligatta bulunması halinde. Borçlu, müteakip faiz ödeme tarihinden 60 gün evvelinden gayrikabili rücû olarak yapacağı yazılı tebligat ile, faiz ödeme tarihinde ana borcu ikame şartlarına göre hesaplanacak müterakim faiziyle birlikte Ödeme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir ödeme halinde, EDC'nin 2.01 (b) bölüm altında herhangi bir avans tahsisi mükellefiyeti kalmayacaktır. Borçlu böyle bir tebligat yapmak ve yukarıki surette erken ödemede bulunmak yolunu tercih etmediği takdirde Borçlu, EDC'ye 2.01 Cb) bölüm gereğince borcunu tevsik edici vesaiki ve ezcümle ve tahdidi olmamak kaydile bu borcun 4.01 (b) ve 4.02 (b) bölümleri gereği teminatı mesabesinde olan Bonoları tevdi edecek ve bu vesaikin alınması ve bunların icra kabiliyeti olan taahhütler teşkil ettikleri tebeyyün edince de EDC vâdesi gelmemiş bonoları iade edecektir. b) Kanun veya Nizamnamelerde (bunlar Kanun kuvvetinde olsun veya olmasınlar) veya bunları (tatbik mevkiinde olan resmi mercilerin tefsir tarzlarında değişiklikler olması halinde ve böylece EDC veya onunla iştirak halinde olanlardan biri (ki böyle bir iştiraki EDC önceden Borçlu'ya bildirmiş olacaktır.) Borçlu tarafından ödenecek anapara veya faizler sebebiyle vergiye tabi tutulduğu veya bonoların ödenmesinden vergilendirildiği takdirde (EDC veya iştirakçilerinin toplam net gelirleri üzerinden vergilendirilmeleri hariç olmak üzere) veya, EDC veya iştirakçilerinin aktifleri üzerindeki karşılık miktarlarını artırır, değiştirir veya mükellefiyet vaz ederse veya EDC yahut iştirakçilerinin hesaplarındaki mevcut üzerinde takyid olursa veya işbu Anlaşma veya bonolarla ilgili olarak şartları ağırlaştırırca ve bunlardan herhangi biri EDC nin veya iştirakçilerinin ana borç veya faizlerin EDC ye maliyetini artırıcı bir tesir yapar veya EDC veya iştirakçilerin gelirlerinde bir azalmaya sebebiyet verirse veya bonolar veya bunlardan iştirakçilerin satın almış oldukları haklar takyide uğrar ve bu rakyidat EDC tarafından teyid edilir ise, Borçlu EDC veya iştirakçilerinin bu artan masraflarım veya azalan gelirlerini o nisbette tazmin edecektir. İşbu 3.04 (b) Bölümü uyarınca, EDC veya iştirakçilerden birinin bu kabil bir ilâve ödemeye müstahak olduğunun tespiti halinde EDC derhal Borçluya tebligat yapar. EDC'nin usulüne göre selâhiyetîendirilmiş bir temsilcisi veya iştirakçilerin, Borçluya yapacakları bu kabil bir tebligat ile gerekli ödemenin miktarının bildirilmesi hâli,bunda sarih bir hataya düşülmüş olmadığı takdirde, kesin delil mahiyetindedir. İşbu Sözleşmede Vade hululünden evvel ödeme hakkındaki takyidi hükümlerin mevcudiyetine rağmen, işbu 3.04 (b) bölümünde bahis konusu edilen tebligatın filhal EDC tarafından yapılması halinde, Borçlu, müteakip Faiz ödeme Tarihinden 60 gün önce (gayri kabili rücû olarak EDC ye yapacağı yazılı bir tebligat ile, işbu Fa z Ödeme Tarihinde borcun tamamım, ödemt tarihi itibariyle işlemiş faizleriyle birlikte ve munzam ödemeler de dahil : olarak iştirakçilere iştirakleri nispetinde erken ödeme yapmak selâhiyetini haizdir. Böyle bir erken ödeme halinde EDC'nin Bölüm 2.01 gereğince avans tahsis mükellefiyeti kalmayacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 496

7 1 Aralık 197T Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Bölüm 3.05 Borclu'nun işbu Anlaşma gereğince EDC'ye yapacağı her türlü ödeme, duruma göre Dolar veya US doları üzerinden ve Banka'nın Kanada, Ottawa, 90 Sparks Street adresindeki Şubesindeki hesabına veya EDCnin zaman, zaman borçluya bildireceği Kanadadaki diğer mahallerde yapılacaktır. Bölüm 3.06 Borclu'nun işbu Anlaşma ve Bonolar çerçevesinde EDC'ye yapacağı bütün ödemeler, a) Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde veya bu kanunların geçerli olduğu bölgelerde, veya (b) Türkiye Cumhuriyetinin herhangi bir Daire, Organ, îdarî birim veya vergi dairesinin uyguladığı veya bundan sonra uygulayacağı vergi, rüsum, ücret veya diğer her türlü yükümlülükten muaf tutulacak, herhangi bir kesinti yapılmayacak ve mukabil talepte bulunulmayacaktır. Borçlu, işbu Anlaşma ve Bonolar çerçevesinde EDC'ye yapacağı anapara faizi ve diğer mebaliğin ödenmesi veya işbu Anlaşma ve Bonoların tescil, teslim, basım ve tatbikatıyla ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyetinin herhangi bir Dairesi, organı, idari birimi veya vergi dairesi tarafından uygulanmakta olan veya ilerde uygulanabilecek her türlü resim, vergi, harç ve diğer mükellefiyetleri ödemeye veya ödenmesinin teminini kabul eder. Bahis konusu ödemelerden bu gibi vergi ve resimler kesildiği veya alıkonulduğu takdirde Borçlu, kesilen veya alıkonulan bu mebaliğin Dolar veya US Doları olarak karşılığım EDC'ye derhal ödemeyi kabul eder. Ancak, Borclu'nun yukarıda zikredilen vergi, rüsum, ücret ve diğer giderleri ödemesini veya ödenmesinin teminini yahut iade etmesini engelleyen kanunî bir durum veya başkaca bir sebep olursa işbu Anlaşma ve Bonolar tahtında ödemesi gerekli feiz miktarı o şekilde arttırılacaktır ki, hasıl olacak fark bu gibi vergi, rüsum, ücret veya diğer masrafları karşıladıktan ısonra EDC'ye ödenecek anaparanın faizi, ücret ve diğer mesarifatınm Anlaşmada öngörülen nispet tahtında kalmasını temin edecektir. Borçlu, EDC'nin talebi halmde zaman, zaman, yukarıda belirtilen faiz oranlarının artışına tam yetki verecek ve tatbik mevkiine koyacak her türlü ilâve talimatı, EDC lehine çıkarmış olduğu bonoları tahdit edici bonolardan hariç olarak ifa ve teslim edecektir. Borçlu ayrıca, yukarıda zikredilen ödemelerin zamanında ya pılmaması veya ödemede bulunulmaması halinde EDC'min maruz kalacağı zarar İle ileri sürebileceği taleplerini de bunlara ait cezalar ve faizlerle birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bölüm 3.07 Borçlu, EDC'ye Kredi İdaresi Ücreti olarak: i) İşbu Anlaşma gereğince bir tahsis yapılmadan evvel ve işbu Anlaşmanın imza tarihinden itibaren hiç bir şekilde doksan gun geçmeden, istirdadı kabil olmamak kaydile 189,656 $ ve ayrıca 81,281 $ ve ii) İşbu Anlaşma gereğince tahsis edilmiş olan avansların yekûnu, işbu Anlaşma çerçevesinde toplam ,000 $ a baliğ olduğu zaman istirdadı kabil olmamak kaydile 189,656 $ ve $ daha, ödemeyi kabul ve taahhüd eder. Bölüm 3.08 Borçlu, EDC'ye Taahhüd Ücreti olarak, Dolar üzerinden: i) Bölüm 2.01 (a) gereğince toplam 50,575,000 $ avansın tahsis edilmiş olduğu tarihe tekaddüm eden Faiz Ödeme Tarihlerinde ve işbu toplamın avans olarak tahsis edilmiş olduğu tarihde de, Bölüm 2.01 (a) gereğince 101,150,000 $ dan henüz tahsisi yapılmamış olan miktarın yılda % 1 inin 1/4 üne tekabül eden bir meblâğı 18 Mayıs 1977 den, o tarih dahil olmak üzere hesap edilmek suretiyle, Bölüm 2.01 (a) gereğince toplam 50,575,000 $ m tahsis olunduğu tarih dahil olarak ve Bölüm 2.04 gereği avans tahsisi için en son günün tarihinden hangisi önce ise o tarihe kadar olan müddet için Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 497

8 Seyfa: 8 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 1977 Sayı: ii) Bölüm 2.01 (a) gereğince toplam 50,575,000 $ m avans olarak tahsis edildiği tarihi takib eden herbir Paiz Ödeme Tarihi'nde Bölüm 2,01 (a) gereğince 101,150,000 $ dan henüz tahsis olunmamış kısmının, Bölüm 2.01 (a) gereğince toplam 50,575,0CÛ $ m tahsis tarihinden iübaren ve 101,150,000 Ş m Bölüm 2.01 (a) gereği tahsis,tarihi dahil olarak ve Bölüm 2.04 gereği tahsis yapılabilmesi için tayin olunan son tarihden hangisi erken ise 6 tarihe kadar olan müddet için, 101,150,000 $ dan henüz tahsisi yapılmamış olan miktar için o miktarın % 1 inin 1/2 sine eşit bir meblâğı, ödemeyi kabul ve taahhüd eder. Taahhüd Ücreti, fiilen geçmiş günlerin 365 e bölünmesi suretiyle hesap edilir. Bölüm 3.09 Borçlu, Taahhüd Ücreti olarak, EDC'ye Amerikan Doları üzerinden: i) Bölüm 2.01 (a) gereğince toplam olarak 72,250,000.3 avans tahsis edilmiş olduğu tarihte ve bu tarihe takaddüm eden her bir Faiz Ödeme Tarihinde Bölüm 2.01 (b) gereğince 43,350,000 $ dan tahsisi yapılmamış bakiyenin yılda % ı inin 1/4 ne eşit bir meblağı 18 Mayıs 1977 günü dahil olmak üzere o tarihten başlayıp 72,250,000 $ ın toplam olarak tahsis edildiği tarih ve Bölüm 2.04 e göre avans tahsisi için kabul edilen en son tarihten hangisi evvel ise o tarihe kadar hesap edilecek müddet için ve, ii) Bölüm 2.01 (a) gereğince 72,250,000 $ avans olarak tahsis edildiği tarihten sonraki her Faiz Ödeme Tarihi'nde, Bölüm 2.01 (b) gereğince avans olarak tahsis edilmeyip 43,350,000 S dan kullanılmamış bakiye olarak biriken kısmının yılda % 1 nin 1/2 sine eşit bir meblâğı, Bölüm 2.01 (a) gereğince toplam 72,250,000 $ avans olarak tahsis edilmiş olduğu tarihten Bölüm 2.01 (b) gereğince toplam 43,350,000 $ tahsis edildiği tarih dahil olarak Bölüm 2.04 gereği avans tahsisi için tespit olunan son tarihten hangisi daha evvel ise o tarihe kadar geçecek müddet için, ödemeyi kabul ve taahhüd eder. Taahhüd Ücreti fiilen geçmiş günlerin 360 a taksimi suretiyle hesap edilecektir. Bölüm 3.10 İşbu Anlaşma ve Kullanma Yöntemleri Anlaşması çerçevesinde EDC'ye tevdii gereken tüm Sözleşme, tebliğ, rapor, belge, mütalaa ve diğer vesaik Borçlu tarafından ve EDC'ye hiç bir mali külfet yüklenmeden sağlanacaktır. Borçlu, işbu Anlaşma'- nm, Kullanma Yöntemleri Anlaşması'nın ve Bonoların tatbikatıyla ilgili olarak -EDC tarafından yapılmış (EDC'nin hukuki istişare masrafları da dahil olmak üzere) bütün makûl masrafları, mücerret talep üzerine, ödemeyi kabul ve taahhüd eder. Bölüm 3.11 a) Borçlu'nun bütün borcu, Bölüm 7.02 gereğince muacceliyet kesbetmediği surette, işbu Anlaşma hükümleri uyarınca Borçlu tarafından yapılacak bilcümle tediyat ile Bono'iar, aşağıda gösterilen sıra üzerinden mahsup edileceklerdir: i) Bölüm 3.07 gereğince idare masrafları borçlarına, il) Bölüm 3.08 ve 3.09 Bölümleri gereğince orantılı olarak taahhüt masrafları borçlarına, iii) iv) Bölüm 3.02 ve 3.03 gereğince orantılı olarak faiz borçlarına, Bölüm 3.01 uyarınca anapara borcuna, v) Bölüm 3.01 uyarınca, vâde tarihlerinin ters sırasına göre anapara borcunun. Bölüm 3.13 hükümleri çerçevesinde muacceliyet kesbedecek taksitlerinin vâde hululünden evvel ödemelerine; b) Bölüm 7.02 gereğince Borçlu'nun bütün borcu muacceliyet kesbettiği takdirde, işbu Anlaşma gereğince EDC tarafından kabzedilen bütün mebaliğ, EDC tarafından Bölüm 2.01 in (a) ve (b) alt bölümleri gereğince avans olarak verilmiş bulunan anarapara orantılı olarak EDC tarafmdan bölünecek ve ondan sonra Bölüm 3.1i (a) da tasrih edildiği şekilde yine EDC tarafından mahsubu yapılacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 498

9 1 Aralık 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Bölüm 3.12 a) Bölüm 2.04 gereğince avans tahsisi için en son tarihe kadar EDC tarafından Borçlu'ya tahsis edilen avans miktarı 101,150,000 $ dan az olduğu takdirde, Bölüm 2.01 (a) gereğince tahsis edilmiş bulunan avans miktarıyla 101,150,000 $ arasındaki fark, işbu fark miktarı kadar bir ön ödeme kabul edilecek ve E D C tarafından kendisine Bölüm 3.01 (a) gereğince anaparanın ödenme taksitlerinden olarak ve ödeme vâdeleri sırasının tersinden başlayarak tediye mesabesinde kabul edilecektir. b) Bölüm 2.04 gereğince avans tahsisi için kabul olunan son tarihe kadar geçecek devre içerisinde EDC tarafından Bölüm 2.01 (a) gereğince Borçluya yapılmış avans tahsisleri 43,350,000 US $ dan az olduğu takdirde 43^50,000 US $ ile Bölüm 2.01 (b) 'gereğince tahsisi yapılmış avans tutarı arasındaki fark, anapara Ödeme taksitleri olarak kabul edilerek, EDC tarafından Bölüm 3.01 (b) gereğince belirlenmiş taksitler sırasının tersinden başlayarak yapılmış bir anapara ödemesi olarak kabul edilecektir. Bölüm 3.13 Borçlu, işbu Anlaşma gereğince ikraz edilmiş anaparanın tamamım veya zaman, zaman bir kısmını (bu kısım, Borclu'nun işbu Anlaşma gereğince EDC'ye Anlaşma ve Bonolar uyarınca ana borç'unun 1 (bir) taksidinden az olamaz) 30 gün evvelinden yazıyla bildirmek ve ilk ödemeyi İlk Taksit Tarihi veya herhangi bir Faiz Ödeme Tarihinde, mütemerrid olmamak veya sonunda temerrüde müncer olacak bir hadise vuku bulmamış veya devam etmekte bulunmamış olmak kaydıyla, vadesinden evvel ödeyebilir. Borçlu vâdesinden evvel yapılmış ödemenin EDC tarafından, 2.01 (a) ve 2.01 (b) bölümlerine göre verilmiş avanslara orantılı olarak mahsub edileceğini ve bu mahsubun EDC tarafından anapara vâdelerinin sıra itibariyle en sonuncusundan başlanarak yapılacağım kabul eder. Bölüm 3.14 Bölüm 3.12 uyarınca avans olarak tahsis edilmemiş mebaliğ anapara borcundan mahsub edileceği ve veya Bölüm 3.13 e göre kısmî tediye yapıldığı zaman, EDC'ye olan anapara borcunun taksitleri işbu Bölüm 3.14 gereğince ileri alınacaklardır. Borçlu, Bölüm 3.01 gereğince EDC'ye ödenecek borç taksitlerinin, Bölüm 2.01 (b) uyarınca avans olarak verilmiş veya avanslardan, vadeden evvel ödeme veya mahsublardan, bunlara eşit miktarların mahsubu suretiyle veya vadeden evvel ödeme ile karşılanmış paraların muacceliyet kesbedecekleri ve EDC'ye vacibüytediye olacakları tarihlerde (bu maksatla ve sırf buna münhasır olarak 1 +$ -1 US $ kabul edilir) Bölüm 3.01 (a) gereği EDC'ye ödenmesi icabeden taksitleri, vadelerinin en sonuncusundan başlayarak ve Bölüm 3.01 de belirtilen miktar kadar tenzil edileceğini ve fakat Bölüm 3.14 hükümleri sebebiyle de taksit sayısının ve son taksit tutarının azalacağını kabul ve taahhüd eder. Bir mahsub veya vadeden evvel ödeme halinde Borçlu, derhal, Kanada'da bir seri bono tanzim ve işbu mahsub veya vadeden evvel ödemeden sonra EDC'ye ödenmesi gerekli bakiye borcun yeni ödeme taksitlerini gösteren bu seriyi EDC nezdindeki evvelki bonolarını istirdad edecektir. ^ Madde IV Bonolar: Bölüm 4.01 Borçlu, EDC'ye olan borcunu kanıtlamak amacıyla, işbu Sözleşme"nin imzasından sonra derhal, Kanada'da (EDC tarafından temin edilecek olan formlar üzerinde) hazırlayarak: a) İşbu Sözleşme'nin «B» ekini teşkil eden formdaki şekle uygun olarak 101,150,000 $ tutarında bir bonoyu, b) Anaparanın US doları ile eki olarak Bölüm 2.05 gereğince tespit edilmiş olan 43,450,000 $ tutarında ve ek «C» de gösterilen şekle uygun bir bonoyu, EDC'ye tevdi edecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 499

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 1977 Sayı: Bölüm 4.02 Borçlu EDC'ye borcunun kanıtı olarak İlk taksit vadesinde veya ondan evvel EDC'ye (EDC tarafından temin olunacak formlar üzerinde) Kanada'da tanzim ederek: a) Seri halinde 14 bono ki, bunların vadeleri ilk taksit tarihini takibeden 6 ncı faiz ödeme tarihinden başlayarak her faiz ödeme tarihi ve herbiri 7,225,000 $ tutarında olmak üzere ve işbu bonoların EDC'ye tevdiine tekaddüm eden İlk faiz ödeme tarihini taşıyacak ve faizleri aynı tarihten başlayarak yürütülecek ve işbu Sözleşme'nin «D» ekinde gösterilen şekle uygun bonoları, ve b) Vadeleri ilk taksit tarihinde başlayıp seri halinde faiz ödeme tarihlerinde devam edecek 6 bono ki bunların beheri 7,225,000 $ tutarında olacak ve bonoların EDC'ye tevdiinden evvel gelen ilk faiz ödeme tarihini taşıyacak ve faizleri aynı tarihten başlayarak yürütülecek ve işbu Sözleşme'nin «E» ekindeki şekle uygun bonoları, işbu bonoların, usulüne uygun olarak verilmiş yetkiyle tanzim edilmiş olduklarım, Borçluyu muhtevaları bakımından bağlayıcı bulunduklarım ve işbu bonoların tanzim ve tevdiinin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kanun, Nizamname, Kararname ve Talimatnamelerine aykırı olmadığım kanıtlayan vesaikle beraber EDC'ye tevdiinden sonra EDC, Bölüm 4.01 e göre tanzim edilmiş bulunan bonolarım borçluya iade edecektir. Bölüm 4.03 Bölüm 4.01 de bono formlarına atıfta bulunulmasına rağmen, bu Anlaşma çerçevesinde faizin, münhasıran işbu Anlaşma gereği tahsis olunan mebaliğe, tahsis tarihinden başlamak üzere yürütüleceği ve işbu bonoların münhasıran işbu Anlaşma çerçevesinde tahsis edilmiş paraları kanıtlayacakları konusunda Borçlu ve EDC mutabakata varmışlardır. Bölüm 4.04 Alacaklı tarafından yaza İle bildirilecek bir satış, alacağın temliki veya borcun nakli bildiriminin Borçlu tarafından alınmasına değin Borçlu, bonoda alacaklı olarak gösterileni işbu bonoların hâmili olarak kabul eder. Madde V Borçlunun yükümlülükleri Bölüm 5.01 Borçlu, EDC İle vardığı anlaşma çerçevesinde aşağıdaki hususları yerine getirmeği kabul edera) İşbu Anlaşmadan ve Bonolardan doğan bütün borcunu İşbu Anlaşmada belirtilen mahalde ve zamanda muayyen usullere uyarak ödeyecekdir, b) PTT'nin işbu Anlaşma ile belirlenen malları tam olarak gösterecek kayıtlan tutmasını sağlayacakdır, c) Bu Anlaşma yoluyla finanse edilen bütün malları güvenilebilir Sigorta Şirketlerine sigorta ettirecek veya sigorta edilmesini sağlayacakdır. İşbu sigorta malların mubayaasını, Türkiye'ye ithalini ve gerektiği şekilde PTC"ye teslimim ve deniz, transit ve diğer zararları kapsayacak ve geçerli ticarî yöntemlere uygun tutarlar üzerinden sigorta ettirilmiş olacâkdır. Bu sigortaya ilişkin tazminatın Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada doları ile ödenmesi sağlanacaktır. Madde VI Kanada İçeriği Bölüm 6.01 Borçlu, EDC'nin işbu Anlaşmaya, Kanada menşeli telefon teçhizatı ve bunlarla ilgili hizmetlerin satınalınmasını finanse etmek amacıyla girdiğini kabul eder ve işbu Anlaşmayla sağlanan borç meblağı ile finanse edilen mal ve hizmetlerin EDC tarafından müşterek bir esasa göre belirlenmiş bir Kanada muhtevasını haiz olacaklarım veya bu muhtevanın Kullanma Yöntemleri Anlaşması gereğince Northern'e Tediye edilmiş bulunan toplam meblâğın % 105 inden az olmayacağım kabul eder. Kanada içeriği konusunda EDC'nin tatmin edilmesi Northern'in sorumluluğu altındadır ve buna ait hükümler Kullanma Yöntemleri Anlaşmasmda gösterilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 500

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ( Hazine ) Ankara, Türkiye

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ( Hazine ) Ankara, Türkiye TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ MADDE 1. 10.06.1994 tarih ve 4000 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs / May 2012 Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Yeni TTK kapsamında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları Av. Tuğçe Gültekin English Translation

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

İŞ YAPMA ŞARTLARI ULUSLARARASI MÜŞTERİ PARASI FOREX CAPITAL MARKETS LTD. Başvuru adresi:

İŞ YAPMA ŞARTLARI ULUSLARARASI MÜŞTERİ PARASI FOREX CAPITAL MARKETS LTD. Başvuru adresi: İŞ YAPMA ŞARTLARI ULUSLARARASI MÜŞTERİ PARASI FOREX CAPITAL MARKETS LTD Başvuru adresi: Forex Capital Markets Ltd. Freephone(UK Residents): +0808 234 8789 Free Fax: +0800 014 8154 International Fax: +

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

AR-GE ve İstatistik Departmanı

AR-GE ve İstatistik Departmanı ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanı CMR KONVANSİYONU ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İSTATİSTİK DEPARTMANI - 1 - EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLAR ARASI NAKLİYATI İÇİN

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

TERMİNAL HİZMET SÖZLEŞMESİ

TERMİNAL HİZMET SÖZLEŞMESİ TERMİNAL HİZMET SÖZLEŞMESİ EG.THS-R001 04.10.2011 1 / 37 İÇİNDEKİLER MADDE 1- BAŞLANGIÇ... 6 MADDE 2- TEMEL İLKELER... 6 MADDE 3- BEYANLAR... 7 MADDE 4- TANIMLAR VE YORUMLAR... 8 4.1. Tanımlar... 8 4.2.

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı