ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN."

Transkript

1 CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÝRLEÞÝK KIBRIS NARKOTÝK CUMHURÝYETÝ... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÇAREYSE BUYRUN BEÞPARMAK DAÐLARI'NA... Dolgun Dalgýçoðlu ÇEKELÝM KAYIÞLARI Ali Osman KÝMÝNLE ÝSTERSE KURSUN Erdoðan Baybars ÇARKI FELEK VEYA PERVANE Elvan Levent ADLÝ YILIN ÞEREFÝNE HADE EYVA Mehmet Levent Polisimizin baðlý olduðu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý uyuþturucu operasyonu ile su yüzüne çýkan gerçekleri uyutmaya çalýþýrken, gazetemiz 'Afrika' araþtýrmalarýný derinleþtirerek daha da endiþe verici bilgilere ulaþtý... Babalarýn babasý YKP'den Afrika'ya destek... Mafya her yerde n Yeni Kýbrýs Partisi her türlü tehdite karþý tüm gazetecilere destek belirtirken, ulusal cephe yalnýz Volkan a destek verdi... (3 te) Iþte asýl baba n Elde ettiðimiz çok önemli bir bilgiyi daha bugün toplumumuzla paylaþýyoruz. Çetelerin kuzey Kýbrýs'ta baðlý olduðu asýl 'baba'nýn H.C. isimli birisi olduðu, Girne bölgesinde ikamet ettiði ve pek çok operasyonun onun tarafýndan organize edildiði öðrenildi... n Ýsmet Felek'in de elini öptüðü 'baba' olarak bilinen þahýsla bazý ünlü iþadamlarýmýzýn ve politikacýlarýmýzýn da sýký fýký olduðu haber veriliyor... n Medyatik olmayan ve objektiflerden kaçýnan 'baba'nýn, bir Girne köyünde bazý polis mensuplarý ve siyasetçilerle çok gizli toplantýlar yaptýðý öne sürülüyor... n Ýsmet Felek olayýna karýþmýþ ünlü bir iþadamýmýzýn 'baba'nýn çok yakýn dostu olduðu ve sýk sýk görüþtükleri de elde ettiðimiz bilgiler arasýnda... n 'Afrika'nýn yayýnlarý ve özellikle adadaki uyuþturucu kaçakçýlýðý Interpol tarafýndan da yakýndan izleniyor... Þener LEVENT yazýyor sayfada AÇI da... KTÖS basýn toplantýsý yaptý... Serhatköy deki öðretmenin yaptýklarýna bakýn n Serhatköy Ýlkokulu öðretmeni Cemal Sarýca KTÖS tarafýndan dini propaganda yapmak, kadýn öðretmenlere sözlü tacizde bulunmak ve çocuklara þiddet uygulamakla suçlandý... n Bu öðretmenin okulda tutulmasý halinde KTÖS bugünden itibaren eyleme gideceðini açýkladý... n KTÖS'ün dün düzenlediði basýn toplantýsýna Serhatköy Ýlkokulu öðretmenleri de katýldý... n KTÖS: Kýbrýslý Türklerin din algýlayýþýnýn kültürel asimilasyona kurban edilmemesi için gericilikle mücadele etmeye devam edeceðiz... l 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Gam çekme gardaþým n2. sayfada

2 BÝRÝ ÇOCUK 2 KÝÞÝ BOÐULDU Akdeniz Köyü plajýnda biri çocuk iki kiþi, boðularak hayatýný kaybetti. Polisten edinilen bilgiye göre Akdeniz'de Eski Kale bölgesi olarak bilinen plajda Tepebaþý'nda sakin 12 yaþýndaki Saliha Yýlmaz adlý kýz çocuðu ile yine Tepebaþýnda sakin 47 yaþýndaki Alaattin Akbaþ önceki akþam saat sýralarýnda boðuldu. Olayý gören aileler, Alaattin Akbaþ'ýn boðulmak üzere olan Saliha Yýlmaz'ý kurtarmak amacýyla denize girdiðini, ancak her iki kiþinin de denizde boðularak can verdiðini kaydettiler. KISA SÜRELÝ SAÐANAK BEKLENÝYOR Biraz serinleyen havanýn hafta sonuna kadar sürmesi ve Cuma günü yer yer, kýsa süreli saðanak yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi Müdürlüðü'nün yarýndan baþlayacak bir haftalýk süreyle ilgili tahminlerine göre, ülke alçak basýnç sistemi ile genellikle sýcak hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Hava sýcaklýðý periyodun ikinci yarýsýnda biraz artacak. En yüksek hava sýcaklýðý, iç kesimlerde; o C, sahillerde ise o C dolaylarýnda seyredecek. GIDA MADDELERÝ, PÝYANGO BÝLETLERÝ VE CÝVCÝV ÇALINDI Ercan Havaalaný'nýn dýþýndaki boþ araziye Sebahat Seydi tarafýndan park edilerek býrakýlan GU 367 plakalý aracýn bagajýndan muhtelif gýda maddeleri ve KKTC Engelliler ve Dayanýþma Derneði'ne ait 200 bilet çalýndý. Polisten verilen bilgiye göre 8-15 Eylül tarihleri arasýnda meydana gelen olayla ilgili soruþturma devam ediyor Eylül tarihleri arasýnda, Gelincik'te, Aysel Ýlkhan'a evin avlusunda bulunan kümesten toplam 40 tavuk civcivi çalýndý. Polis bu olayla ilgili de soruþturma baþlatýldýðýný açýkladý. BUNGALOVDAN HIRSIZLIK ÞÜPHELÝSÝ YAKALANDI Lapta'da geçtiðimiz günlerde bir bungalovdan para çalýnmasýyla ilgili olarak bir þüpheli tutuklandý. Polisten verilen bilgiye göre bir tatil köyünde Alison Jane Wood'un kalmakta olduðu bungalovdan 300 TL ve 50 Sterlin nakit para ve 3 kredi kartý çalýnmasýyla ilgili olayda þüpheli olarak görülen E.K. (E-18) tutuklandý. ÝKON TASARRUFUNA 2 TUTUKLU Girne'de, bir arabada ikon bulunmasý nedeniyle 2 kiþi tutuklandý. Polisten verilen bilgiye göre önceki gün saat sýralarýnda, A.T.'e (E-53) ait araçta polis tarafýndan yapýlan aramada kilise malzemesi olduðuna inanýlan 6 ikon bulundu. Ýkonlarý emare olarak alan polis, A.T (53) ve konuyla baðlantýsý olduðu tespit edilen P.T.'yi (E-38) tutukladý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bir dost aradý geçtiðimiz Çarþamba gününün sabahýnda... Yazýmý henüz bitirdiydim telefon çaldýðýnda. "Gardaþým benim, seni çok özledim. Seni evinde bulamamak beni çok üzer" dedi. "Bir gün gücüm yetersa sana mutlaka geleceðim" dedim. Eski dost bir süre önce gencecik oðlunu kaybetti. Kanserden... Oysa iþ yerini birkaç yýl önce, -sizi uyarayým, bizim yaþtakiler için zaman farklý çalýþýr. Dünyanýn dönüþ hýzýna ayak uyduramadýðýmýzdan mý nedir bilmem. Onun için "birkaçýmýz"ýn sayýsý sizinkinin (gençlerin) sayýsýna uymaz her zaman- oðluna devretti. Ve istirahata çekildi. Köyün yamacýna portatif bir ev yaptýrdý. Evi "Sarý Çizmeli Mehmet Aða"nýn evine komþuydu. Bilmeyenler için söyleyelim. Bizde, Kýbrýs'ta, "Sarý Çizmeli Mehmet Aða", kim olduðu belirsiz anlamýnda kullanýlýrdý. Oysa "Sarý Çizmeli Mehmet Aða" gerçekten yaþamýþtýr. Ve, bizim sevgili dostumuzun köylüsüydü. Az sonra üniversiteyi bitiren kýzýný da evlendirince yapayalnýz kaldý. Oysa, bir süre öncesine kadar atý da vardý, avradý da, pusatý (silahý) da... Hakikaten ata binen, at sahibi olan ender Kýbrýslýlardandý. Hepsinden bir anda mahrum kalmak böyleleri için zor iþtir. Kararýný verdi. Bir gün çýktý Türkiye'ye gitti. 70 yaþýna merdiven dayadýydý. "Huylu huyundan vazgeçmez" derler ya... Türkiye'den kendine bir at, bir de avrat aldý geldi. Aslýnda Türkmen soyludur. Sarý Selim Padiþahýn Kýbrýs'a sürgün emriynan kovduðu Türkmenlerin torunlarýndandýr. GAM ÇEKME GARDAÞIM Kýbrýslý eþek, bilemedin katýrcýydý... Ne atýnan bir iliþkisi vardý, ne da pusatýnan... Evlat acýsý vurgunu dostumuz o yaþta çalýþmak zorunda kaldý. En azýndan iþin baþýnda durmak. Ne çýkarsa (Yetmiþ üç) yaþýndadýr bugün. Ve 2 çocuk sahibi oldu... Ýkiz, ve oðlan. Saðlýklý bir yaþam dilerim. Analý, babalý büyümeleri en büyük arzumdur. Oðlanlarýn birisine oðlunun adýný, birisine de kendi adýný goydu. "Gardaþcýðým þimdi ben bir garý iki çocuðunan ne yapacaðým. Emeklilik maaþýma güvenmesem böyle bir haltý iþler miydim?" Evlat acýsý vurgunu dostumuz o yaþta çalýþmak zorunda kaldý. En azýndan iþin baþýnda durmak. Ne çýkarsa (Yetmiþ üç) yaþýndadýr bugün. Ve 2 çocuk sahibi oldu... Ýkiz, ve oðlan. Saðlýklý bir yaþam dilerim. Analý, babalý büyümeleri en büyük arzumdur... dedi. Ben ne yanýt verebilirim? Sevgili dostum gençliðini yaþayamayanlardandýr. Ýhtiyarlýðýnda olsun, giderayak, yaþamýndan çalýnan yýllarýnýn bir parçacýðýný kurtarmak için bir hamle yaptý. O hevesini da kursaðýnda býraktýlar... Kimler? Onun, ve onun gibilerin hazýrladýklarý koltuklara oturttuklarý... Ne deyim sevgili dostum. Kabahat sendedir, bendedir, ondadýr, bizdedir. Atý, avradý býrakamadýn. Çok iyi yaptýn, "yaþ 70, iþ bitmiþ" da demedin. Bravo! Ama bu toplumun haklarýný yýllar yýlý savunan diðer arkadaþlarýn gibi pusatý (silahý) sen da býraktýn. Kapýyý hakyiyicilere sonuna kadar açtýk böylece... Bu hakyeycilere, bu Türkiye'nin kuklalarýna, maskaralarýna deyceklerim vardýr. Ama bugün söylemeyeceðim. Oysa tam da sýrasýydý þimdi... Dr. Küçük'ten bir fýkra ile bitirmem gerekirdi bu yazýyý... Bir baþka sefere... Gam çekme gardaþým! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BÝRLEÞÝK KIBRIS NARKOTÝK CUMHURÝYETÝ... Güney ve kuzey arasýnda ciddi hiçbir fark olmadýðýný farkettiðim zaman, bizi bölen duvarlar birdenbire yok oldu ruhumda... Kýbrýs birleþti... Merak etmeyin... Size de anlatacaðým nasýl birleþtiðini... Ne güney "özgür bölge", ne de kuzey 'iþgal bölgesi' benim için artýk... Ýkisi de bir... Ve doðrusunu isterseniz, bu tanýmlamalarda daha çok yanýltýcý olan güneyin tanýmý... "Özgür bölge" yani... Neresi özgür? Devlet-mafya-iþadamý üçgeninde kývranan bir yer hiç 'özgür bölge' mi olur? 'Ýþgal bölgesi' iþgal bölgesidir... 'Özgür bölge' özgür deðil ama... Güney ve kuzey arasýndaki yaþam standartý farký, ekonomi ya da çevre farký deðil beni ilgilendiren... Dünyaca tanýnmýþ bir devletin tanýnmamýþ diðer yarýsý ile arasýnda yeþeren bu farklarý ciddi bir fark olarak kabul etmiyorum... Benim için önemli olan ve her iki tarafý da birleþtiren þey korku... Korku psikozu içinde yaþýyor adanýn her iki tarafýndaki halk da... Kýbrýslýtürkler de, Kýbrýslýrumlar da adalet duygusundan yoksun... Kendi güvenlik makamlarýna güvenmiyor hiçbiri... Polise de güven yok... Yargýya da... Hükümete hiç yok... Kuzeyde de, güneyde de devlet içindeki makamlarla iþbirliði yapan çetelerin tutsaðý olmuþ halk adada... Bakýn biz burada kuzeyde yýllardýr toplumumuzun kanýný emen uyuþturucu baronlarýna ve kemikleþmiþ büyük çetelere karþý þimdiye dek görülmemiþ bir savaþ açtýk uzun bir süreden beri... Ýki aydýr gazetemizin baþ sayfasýnda bunlardan baþka bir þey yazmýyoruz... Ve kimbilir daha ne kadar yazacaðýz... Ya onlar bizi, ya da biz onlarý yere serene kadar herhalde... Bu savaþta ne polisi, ne de yönetimi yanýmýzda hissetmiyoruz... Polisimiz zaten askere baðlý... Türkiyeli generale... O ne derse o olur... Bunun için de bize sýkýlacak her kurþundan ve atýlacak her bombadan onu sorumlu tutuyoruz... Ülkemiz bu hale geldiyse, gelip giden generaller yüzünden geldi... Güvenliðimizi teslim ettik onlara... Onlar da bizi mafyaya teslim etti... Çetelerin askeri bölgelerden güneye sýzdýrýldýðýný ve orada da iþ yaptýklarýný öðrendikten sonra, ümidimizi büsbütün kestik onlardan... Ölüm tehditleri alýyoruz her gün... Belki de öldürmelerini bekliyorlar bizi... Biz "Rumcu ve vatan haini" ya, bu da iþlerine gelir herhalde... Zaten bizi vuracak olan uyuþturucu kaçakçýsý da, Türkiye'de Hrant Dink'i vuran katil gibi, "Vatanýmýzý bir hainden kurtardým" diye Türk bayraðýnýn önünde övünecek deðil mi? Durum bizde iþte böyle, ama güneyde de pek farklý deðil... 'Özgür bölge'de yani... Rum narkotik polisinin baþarýsýz operasyonlarýný okuyorum gazetelerde... Aradippu'da bir operasyon düzenlemiþ mesela polis... Ama kaçýrmýþ elinden uyuþturucu kaçakçýlarýný... Yakalayamamýþ... Polisten kaçarken birini yakalamýþlar ama, onun tasarrufunda da uyuþturucu bulunamamýþ... Sadece trafik suçu iþlediði için tutuklanmýþ... Baþka bir baþarýsýz operasyon Limasol-Baf otoyolunda... Uyuþturucu dolu bir çanta olduðu saptanmýþ orda... Çantanýn ne zaman teslim alýnacaðý da öðrenilmiþ üstelik... Buna karþýn baþarýlý olamamýþlar yine de... Çantayý alan almýþ... Kaçan kaçmýþ... Siz güvenir misiniz böyle bir polise? Ben güvenmem hiç... Polise sýzmýþ mafya bozuntularý olmasa, baþarýsýz olur mu hiç bu operasyonlar? Dedim ya, Kýbrýs'ýn her iki tarafý da bir... Devlet-mafya-iþadamý üçgeni... Adý belli... Birleþik Kýbrýs Narkotik Cumhuriyeti...

3 AFRÝKA dan mektup... BABALARIN BABASI SÜPER BABA Sevgili okurlar, Herþeyden önce þunu söyleyelim... Sizi GKK korumuyor bu ülkede, ne de ona baðlý olan biçare polisimiz... GKK sizi korusaydý, bunca zamandýr bu gazetede isimlerine kadar yazýp durduðumuz çetecilerin üstüne giderdi... Felek'in o 'þüpheli' cezaevi ziyaretçilerinin ifadesini alýrdý. Tüm ziyaretçilerin demek istemiyoruz... 'Þüpheli' olanlarýn yalnýz... Ki aralarýnda hala faaliyetlerini sürdüren, iþadamlarýndan haraç toplayan silahlý gruplar var... GKK eðer sizi korusaydý, Çangar'ýn Ýsmet Felek'e 'sattýðým' dediði 7-8 BMW'nin nasýl satýldýðýný araþtýrýrdý... Bu arabalarý Felek'ten, koçanýný ise Çangar'dan alanlarýn ifadelerini de alýrdý. Onu da yapmadý. GKK eðer sizi korusaydý, ölüm tehditi ile imzalatýldýðý bal gibi ortada olan o suç delili çeklerin hala tefecide bulunmasýna göz yummaz, onlara el koyar ve konunun mahkemeye sevkedilmesini saðlardý... Çangar'ýn 3 milyon sterlin deðerindeki 27 dönüm araziye nasýl sahip olduðunu araþtýrýrdý eðer sizi korusaydý GKK... Türkiye polisi ile temasa geçer ve Oðuz Felek'in tutuklanmasýný da saðlardý... Uzatabiliriz daha bu listeyi... Ne gerek var ama? Herþey ayan beyan ortada... Tehlikedesiniz... GKK tarafýndan eli-kolu baðlanmýþ polisimizin... Ondan talimat gelmedikçe yerinden kýpýrdayamýyor. Diyeceðimiz þu: Yapýlacak tek bir iþ var... Toplanýp bir mektup hazýrlamak GKK için... Ve onu Ankara'daki makamlara postalamak... Herkes imzalamalý bu mektubu... Sakine için imzalayan örgütlerin tümü de... Baþka çaresi yok... BM'ye ve AB'ye de þikayet edilmeli... * Bugünkü gazetemizin baþ sayfasýný iyi okuyun... Çok önemli bir konuyu daha paylaþýyoruz bugün sizinle... Babalarýn 'baba'sýný bulduk burada... 'Süper baba'... Asýl 'baba'... Ýsmet Felek de, diðerleri de onun elini öpüyormuþ... Adý H.C... Sahte isim de kullanýyormuþ... Girne bölgesinde ikamet ettiði ve pek çok operasyonun onun tarafýndan organize edildiði söyleniyor... Medyatik deðil... Objektiflerden kaçýyor... Bazý ünlü iþadamlarýmýz ve politikacýlarýmýz yakýn dostlarý... Hele Ýsmet Felek olayýna karýþmýþ bir iþadamýmýz pek ayrýlmýyor yanýndan... Bir Girne köyünde bazý polis mensuplarý ve siyasetçilerle çok gizli toplantýlar yaptýklarý da elde ettiðimiz bilgiler arasýnda... * Sevgili okurlar, Gazetemizin bu yayýnlarýnýn ve özellikle adadaki uyuþturucu kaçakçýlýðýnýn Interpol tarafýndan da yakýndan izlendiðini öðrendik... Umarýz onlar olsun el atarlar bu meseleye... Atarlar mý acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE YKP'den Afrika'ya destek... Mafya her yerde YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý yayýnladýðý bildiri ile son dönemde basýnda çýkan çete haberlerini deðerlendirdi. Konu ile ilgili açýklamasýnda Kanatlý þöyle dedi.. Bir süredir bazý yayýn organlarýnda Kýbrýs'ýn kuzeyindeki uyuþturucu trafiði ile ilgili yayýnlar yapýlmakta, bu yayýnlar konusunda birileri de gazetecileri tehdit etmektedir. YKP, hiçbir zaman ayrým gözetmeksizin, basýn yayýn özgürlüðü, fikir özgürlüðü tehdit altýnda olan herkesle dayanýþmasýný aktif olarak ortaya koymuþ, koymaya devam edecektir. Afrika Gazetesi nin bir süredir devam eden ULUSAL CEPHE AFRÝKA'YA DEÐÝL, VOLKAN'A DESTEK VERDÝ Kýbrýs Türk Plâtformu Basýn Sözcüsü Hüseyin Alasya, "temiz siyasetin, çetelerden arýnmýþ temiz bir toplumla mümkün olabileceðini söyledi. Hüseyin Alaysa yaptýðý yazýlý açýklamada, "KKTC'de son dönemde yoðunlaþan çetelerin çýkar iliþkileri ve halka yansýmalarýný hassasiyetle izlediklerini" belirterek, halký zehirleyen, can ve mal güvenliðini tehdit eden karanlýk güçlerin KKTC devletinin ismini ve itibarýný lekelemeye hakký olmadýðýný kaydetti. Hüseyin Alasya son zamanlardaki yayýnlarýndan dolayý Volkan gazetesinin "baský ve tehdide" maruz kaldýðýný belirterek "Volkan Gazetesi'nin temiz toplum yaratma amacýyla sürdürdüðü kararlý mücadeleye tam destek Okul aile birlikleri iþten atýlan öðretmenlere arka çýktý n DAÜ-SEN, DAÝ ve DAK okul aile birlikleri 21 öðretmenin iþine son verildiði gerekçesiyle DAÝ önünde eylem yaptý... DAÜ-SEN, Doðu Akdeniz Ýlkokulu (DAÝ) ve Doðu Akdeniz Koleji (DAK) Okul Aile Birlikleri, Vakýf Yöneticiler Kurulu'nun (VYK) 30 Haziran'da 21 öðretmenin iþine son verdiði gerekçesiyle dün DAÝ önünde eylem yaptý. Eylemde DAÜ SEN Baþkaný Hasan Altýok, DAÝ ve DAK Okul Aile Birlikleriyle birlikte hazýrladýklarý basýn bildirisini de okudu. Basýn bildirisinde, DAÝ ve DAK'ýn hükümet tarafýndan atanan Vakýf Yöneticiler Kurulu'nun tamamen "keyfi" icraatlarý nedeniyle çöküþe itildiði ileri sürülerek, geçen yýl hükümet deðiþikliði ardýndan yeni atanan VYK'nin okullarýn hem kurumsal iþleyiþlerini, hem de geleneklerini tamamen ortadan kaldýracak uygulamalar içine girdiðini savundu. VYK'nýn, okullarýnýn hem akademik, hem de idari yayýnlarý konusunda aldýðý tehditler de bu düþüncelerle tarafýmýzdan kýnanmýþtý. Bu çerçevede,ykp Gençlik'in de yer aldýðý Anti-Militarist Barýþ Harekatý bizzat Afrika Gazetesi önüne giderek yapýlan tehditleri kýnadýðýný, Afrika Gazetesi ile dayanýþtýðýný ve yayýnlarýn takip edildiðini, uyuþturucu, kara para, insan kaçakcýlýðý gibi konularýn artarak devam etmesinde Kýbrýs'ýn kuzeyinde devam eden iþgalin payý olduðu gerçeði ile de basýn toplantýsý metni TC Elçiliði önünde okunmuþtu. Bu eyleme YKP Yürütme Kurulu üyeleri de katýlarak fiili destek vermiþti. verdiklerini" söyledi. Dil, din, ýrk ve cinsiyet gözetmeden, insanlýðý zehirleyenlere karþý mücadelenin onurlu bir insanlýk görevi olduðunu kaydeden Alasya, þöyle devam etti: "Bizler, özgürlük ve varoluþ sürecimizde olduðu gibi halkýmýzý, gereðinde uðrunda ölecek kadar çok seviyoruz. Bu günde, egemen devletimizin saygýnlýðý ile, halkýmýzýn can ve mal güvenliðinin korunmasý ve karanlýk güçlerin zehirleyici vesayetine girmemesi için ayni sevgiyi kararlýlýkla sürdürüyoruz. Çýkar iliþkilerine çomak sokulanlar, basýnýmýza baský ve tehdit yerine, adalete hesap vererek aklanma yolunu tercih etsinler. Halkýmýz da kimin ak, kimin kara koyun olduðunu öðrenmiþ olsun". çalýþmalarýný yürütmekte yetkili olan "Üniversite Öncesi Eðitim Kurumlarý Kurulu"nu tamamen ortadan kaldýrdýðý iddia edilen bildiride, VYK'nýn son yaptýðý icraatla hem hukuku, hem de temel etik kurallarýný hiçe saydýðýný gösterdiði ileri sürüldü. "Hiçbir akademik kriter kullanmadan, tamamen keyfi, öðretmenlerimizin toplu iþ sözleþmesi, kiþisel sözleþmeleri ve Çalýþma Yasasý'ndan kaynaklanan yasal haklarýna bakýlmaksýzýn yapýlan bu uygulama, öðrencilerimizi psikolojik olarak zor duruma sokmuþtur" ifadelerine yer verilen bildiride, VYK'nýn emekli öðretmen istihdamý yoluna giderek "baþka bir etik ve hukuk dýþýlýða da imza attýðý" savunuldu, bir devlet kurumu olan Kuzey Kýbrýs Eðitim Vakfý'nda emekli personel istihdam etmenin yasadýþý kaydedildi. KENDÝ HALÝNDE YOLDA GÝDEN BÝR VATANDAÞI DAHA ÖLDÜRDÜLER... ÖLÜMLÜ KARÞI ÞERÝT KAZASI Karpaz'da dün sabah meydana gelen trafik kazasýnda 58 yaþýndaki Hidayet Sarý hayatýný kaybetti. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre kaza saat sýralarýnda Kumyalý-Pamuklu anayolunda meydana geldi. Hüseyin Cüce (E-26) yönetimindeki JJ 138 plakalý van araç, Kumyalý istikametinde seyrettiði sýrada yolun sað þeridine geçip karþýdan gelmekte olan Ayten Öztilkiler (K-63) yönetimindeki HK 178 plakalý salon araçla çarpýþtý. Kaza sonucunda Öztilkiler ile arabada yolcu olarak bulunan Hidayet Sarý ile diðer aracýn sürücüsü Cüce yaralandý. Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde müþahede altýnda alýnan Sarý saat sýralarýnda hayatýný kaybetti. ex istence Elvan Levent ÇARKI FELEK VEYA PERVANE Ekonomi rofesörlerinin genellikle mülkiyet konusuna dünyadaki dini bir mesele þeklinde yaklaþmalarý bir tesadüf deðildir muhtemelen. Karl Marx bir zamanlar, konuyla ilgili þöyle ilginç bir cümle kurmuþtu: "Konu mülkiyet olduðunda, olaya her yaþ ve süreç için geçerli tek doðru geliþim yöntemi olan, çocuklar için yazýlmýþ alfabe kitabýnýn bakýþ açýsýndan yaklaþmak kutsal bir görevdir." Otoriter rejimlerde mülkiyet konusunu araþtýranlara bakýlýrsa, yönetimle iþ adamlarý arasýnda oldukça spesifik bir diyalog geçiyormuþ örneðin. Yönetim iþ adamýna þöyle diyormuþ mesela: "Bak, þimdi ben kenara çekilirim ve seni burada bin parçaya ayýrýrlar. Çünkü sen, halka ait olaný kendi menfaatin için kullanýyorsun. Ceplerini halkýn hesabýndan dolduruyorsun. Ben ise, seni koruyorum. Bu yüzden benim payýmý vereceksin. Üstelik, ne kadar istersem, o kadar vereceksin." Amerikan mafya filmlerinde sýklýkla geçen cümleler gibi ayný. Mafya/çete-iþ adamý-düzen iliþkisinin an açýk örneklerini de zaten, en çok ne olduðu belli olmayan, tam bir kaos þeklindeki yönetimlerde gözlemlersiniz. 90'lý yýllarda Moskova'nýn göbeðinde büyük, pahalý bir spor maðzasý açan bir Türk iþ adamýnýn, haraç vermeyi reddediðinden ötürü, ayaklarýndan kurþunlanmasý gibi mesela. Prensip meselesi yapmýþ adam haraç vermemeyi ve sonuna kadar da direnmiþ... Birkaç kez maðazasýna gelip tehdit etmiþler, sonunda da ayaklarýndan kurþunlamýþlar adamý... Moskova'nýn her santimetre karesinin parsellendiði zamanlardý o dönem. Arbat sokaðýnda kendi yetiþtirdikleri bir kova gülü satmak için bir köþede duran yaþlý kadýnlardan bile haraç keserdi çeteler. Kazandýklarý üç kuruþ paranýn yarýsýný da onlara verirlerdi. Aksi takdirde, orada, o sokakta durmalarý mümkün deðildi. Polisin haberi yok muydu bütün bunlardan? Vardý elbette. Hatta polis, þehrin göbeðindeki yeraltý geçidinde aradýðýnýz her üniversitenin sahte diplomasýný satan tiplerin hemen yanýbaþýnda dururdu. Bakardýnýz ve gözlerinize inanamazdýnýz. Bir keresinde oradan geçerken bir gazeteteci arkadaþ dayanamayýp polise "Bu ülkede sahte diploma satmak yasal mý?", diye sormuþtu. Polis kendisini tepeden týrnaða süzdükten sonra kabaca "Üstünüze vazife olmayan iþlere burnunuzu sokmayýn", þeklinde yanýtlayýnca, basýn kartýný çýkarýp gazeteci olduðunu, ve konuyla ilgili bir yazý hazýrladýðýný söylemiþti. Bu kez polis hemen aðýz deðiþtirip, "Ben bu bölgeden sorumlu deðilim, burasýyla baþka bir arkadaþ ilgileniyor", deyip, garip bir þekilde oradan uzaklaþmýþtý. Polisin haberi olmadan olmasý bütün bunlarýn zaten imkansýzdý. Çetelerin kentte 'iþ' yapan herkesten haberi olduðu gibi, polisin de kentteki bütün çetelerden haberi vardý. Ýþ adamlarý çeteleri, çeteler de polisi besliyordu. Böylelikle sistem takýr takýþ iþliyor, bu çark hiç teklemeden týpký bir pervane gibi dönüyordu. Arada 'tren rayýndan çýkarsa', silahlar konuþuyor, etraf kan gölüne dönüyor ve sonra herþey eski halini alýp, ayný þekilde devam ediyordu. Midelerini bir þehrin enkazýndan kalan günahkar meyvelerle dolduranlara benziyorlardý. Yedikçe zehirleniyorlar, mideleri bulanýyor ve sonunda da kusuyorlardý Onlar kustukça ortalýk pislikten geçilmiyordu. Etraf da bu yüzden bu kadar pis kokuyordu zaten.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Arif hocanýn dediðinden dedik iþte Kaybedecek ne kaldý bir canýmýzdan baþka? Göz gözü görmeyen bu karanlýk tedhiþte Yok mudur dur diyecek öyle gelip de aþka? Kalay KRÝMÝNAL TÝPLER ÝÇÝN BÝÇÝLMÝÞ KAFTAN: KKTC Türkiye'de referandum sarhoþluðu sürerken, KKTC'de de devlet-mafya iliþkileri çorap söküðü gibi patýr patýr çözülüyor. Kýbrýs Türk Basýný'nda yalakalýðý gazetecilikle eþ tutanlar baþka bir telden çalýyor. Ne ki, çözüldükçe ucu Türkiye'ye baðlanan bu karanlýk ve kirli iliþkilere karþý Türkiye basýný da olabildiðince ilgisiz. Kýbrýslýtürkleri "asalaklýk"la suçlamaya gelince dilleri çözülen ünlü köþe yazarlarý, KKTC'nin Türkiye'nin çöp tenekesi olduðunu, "yavruvatan"ýn Türkiye'nin kriminal tipleri için cennete dönüþtüðünü aðýzlarýna bile almýyorlar... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ÇEKELÝM KAYIÞLARI... Bilgisi olan bizi de aydýnlatsýn... Bildiklerimizin yanýna onlarý da koyup yürüyelim, dedik ya... Arayanlar arasýnda adýný verenler de var, vermeyenler de... Þahsen gelenler de, bir yakýnýyla veya tanýdýðýyla haber gönderenler de... Dün birisi aradý... Adýný vermedi, kim olduðunu anlayýp anlamadýðýmý sordu sadece... Sesinden tanýmýþtým... -Tamamdýr, tanýdým, dedim... -Telefonlar dinlenir diye adýmý vermek istemedim, dedi... Ve baþladý anlatmaya... -Þu anda KKTC hapisanesinde, yanýlmýyorsam 5 veya 6 yýl uyuþturucu ile yakalandýðý için mahkeme tarafýndan mahkum edilen birisi var... -Bir tane deðiller ki... Ýstatistiklere göre hapisanede yatanlarýn çoðu uyuþturucudan yatmaktaymýþ... -Bu þahýs aslen TC kökenli ama KKTC vatandaþýdýr... Ancak ayný suçtan yani uyuþturucudan Türkiye'de de yaklaþýk 6 yýl hapis yattý... Burada sýnýrda yakalandý... Güney ile kuzey arasýnda... -Kuzeyden güneye mi, yoksa güneyden kuzeye mi geçiriyordu? -Onu bilmiyorum... Ancak bildiðim kadarýyla Türkiye'den buraya getirilen bir kýsým mal güneyde iyi para ediyormuþ... Neyse benim anlatmak istediðim, bu þahýs mahkum olduktan sonra ailesine Lefkoþa'nýn iyi bir bölgesinde villa tipi bir ev verilmiþ... Her ay da o þahsýn annesi bir iþadamýna gidip maaþýný alýyormuþ... Maaþý veren de, evi alan da ayný kiþiymiþ... -Kimdir bu þahýs? -Onu arayýp bulmak da sizin iþiniz? Emin olun ki bu konuyu araþtýrmaya kalktýðýnýzda saðdan soldan, yanlardan yukarýlardan aþaðýlardan o kadar bilgi akýþý olur ki sizi baþka bir kanala da yönlendirebilir. Kýsacasý memleketin durumu hangi taþý kaldýrsanýz altýndan bir pislik çýkýyor... Hükümet ettiklerini iddia edenler baþka havada... Sendikalar bir baþka alemde... Medyaya baktýðýnýzda onlarýn KKTC'de yaþamadýklarýný düþünebilirsiniz... Bazý sendika yetkilileri Pazartesi günü Meclis karþýsýnda Barýþ Burcu'da kahve içmeye geldiler, ve bunu da bir eylemden sayarak, "Eyvah meclis açýlýyor" eylemi yaptýklarýný ilan ettiler. Kýsacasý "eyvah" çekip korktuklarýný peþinen söylediler... Tayyip'in Türkiye'deki zaferini burada alkýþladýlar ya... Ýrsen veya diðerlerine kýzmaya hiç haklarý yoktur... Hak arayacaklarsa alkýþladýklarý Tayyip'in paçasýna yapýþacaklar! Ama eylemin de fýcýrýðý çýktý artýk... Neyse, söylemek istediðim þu: Meclisin açýlmasý karþýsýnda korkuya kapýlýp "eyvah" çekenlerin bizim yanýmýzda yer almalarýný beklememiz, ya da ummamýz akýl iþi mi? Bizi arayan telefondaki vatandaþ dinlendiðinin bilincinde, -Çavuþ dinliyor, ona da bir selam gönderelim, diyor ve, çekelim kayýþlarý, deyip telefonu kapatýyor... ATLASJET'TEN AÇIKLAMA: OPERASYON DEVAM EDÝYOR Atlasjet, "Haziran ayý sonunda uçuþlarýný durdurmak zorunda kalan KTHY'nin yolcularýnýn maðduriyetini ortadan kaldýrmak ve kriz sürecinde Kuzey Kýbrýs'a ve KTHY'ye destek vermek" üzere baþlattýðý operasyonun "tüm yoðunluðuyla" devam ettiðini bildirdi. Atlasjet, bugüne kadar KTHY yolcularýný taþýmak için tamamen kendi özkaynaklarýný kullandýðýný da kaydetti. Atlasjet Kurumsal Ýletiþim Direktörlüðü'nden yapýlan açýklamada, Atlasjet'in bugüne kadar KTHY'nin onbinlerce biletli yolcusunu taþýdýðý, anlaþma þartlarý çerçevesinde sözkonusu yolcularý 31 Ekim 2010 tarihine kadar taþýmaya devam edeceði belirtildi. "KTHY biletli yolcularýn maðdur edilmemesi ve KTHY markasýnýn korunmasý için" bugüne kadar yaklaþýk 7 milyon dolarlýk taþýma iþlemi gerçekleþtirdiklerini kaydeden Atlasjet Kurumsal Ýletiþim Direktörlüðü, devam etmekte olan taþýma iþlemleriyle 31 Ekim 2010 tarihine kadar bu tutarýn yaklaþýk 10 milyon dolara ulaþacaðýný tahmin ettiklerini belirterek, "Böylece, taahhüdümüz olduðu üzere, KTHY biletli yolcularýn taþýma iþlemleri Atlasjet tarafýndan gerçekleþtirilmiþ olacak" dedi. Açýklamada þunlar kaydedildi: "Þu ana kadar KTHY biletli yolcularýn taþýnmasý iþlemi tamamen ve sadece Atlasjet özkaynaklarý kullanýlarak gerçekleþtirilmiþ olup, ne KKTC Hükümeti'nden herhangi bir þekilde finansal destek ve kaynak saðlanmýþtýr ne de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nden. Uçak bilet fiyatlarý ise KTHY'nin uçuþlarýnýn durdurulduðu ilk aþamada doðal olarak yükselmiþ, ancak 20 gün sonra, 17 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Atlasjet'in ek seferlerinin devreye alýnmasýyla birlikte tekrar normal seviyelere gerilemiþtir. Ek seferler baþlayana kadar geçen sadece 20 günlük süre için Atlasjet tarifeli seferlerindeki koltuklarýn KTHY biletli yolcularý için bloke edilmesi sonucu diðer havayollarýnýn bilet bedellerini yükseltmesinin önüne geçilememesinin de, pazarýn kendi dinamiklerinin bir sonucu olduðu dikkate alýnarak, anlayýþla karþýlanmasý gerektiðini düþünüyoruz. Hal böyle iken, KTHY ve Atlasjet ortaklýðý operasyonunun, 'Atlasjet'in kurtarýlmasýna yönelik bir planlama' olduðuna dair yapýlan beyanatlarý gerçeklikle ilgisi olmayan, ciddiyetten uzak, kamuoyunu yanýltmaya yönelik bir çabanýn ifadesi olarak deðerlendiriyor, bu yaklaþýmýn takdirini kamuoyuna býrakýyoruz. Öte yandan, tamamen ticari boyuttaki bir konunun siyasi çekiþmelerden uzak tutulmasý yönünde tüm taraflarý özenli olmaya ve etik davranmaya davet ediyoruz." EROÐLU ÝSTANBUL'DA- Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Brüksel temaslarýný tamamlayarak Ýstanbul'a gitti. Üç gün süren Brüksel ziyaretinde AB Dönem Baþkaný Belçika'nýn Dýþiþleri Bakaný Stevan Vanackere ile görüþen ve Doðrudan Ticaret Tüzüðü konusunda AB yetkilileri ile temaslarda bulunan Eroðlu, THY'nin tarifeli uçaðý ile Ýstanbul'a gitti. Eroðlu'nu Atatürk Havalimaný Devlet Konukevi'nde Devlet Bakaný Cevdet Yýlmaz, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve diðer ilgililer karþýladý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ADLÝ YILIN ÞEREFÝNE HADE EYVA Emeklilerin ve kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýný aþaðýya çekecek yasayý bir geceyarýsý operasyonuyla meclisten geçiren... Çalýþanlarýn alým gücünü korumaya yönelik eþel mobil uygulamasýný kaldýran... Asgari ücreti tamamen iþadamlarýnýn insafýna býrakarak donduran... Ülkede huzur, güven ve adaletin tesisi için atýlmasý gereken adýmlarý atmayan UBP azýnlýk hükümeti... Hiç kimsenin aklýna gelmeyen bir "devrime" daha imza attý! Yýllardýr neredeyse bir gelenek haline gelen Adli Yýl açýlýþ törenini sürpriz bir kararla iptal etti. Bunun yerine Yüksek Mahkeme tarafýndan Adli Yýl Açýlýþ Kokteyli verildi. Ne yapýlýyordu her yýl adli yýlýn açýlýþ töreninde? Gerek Yüksek Mahkeme Baþkaný... Gerekse Barolar Birliði Baþkaný konuþmalar yapýyor, yargýnýn sorunlarýný dile getiriyor, kontrolsuz giriþler nedeniyle ülkenin bir suç ve suçlu bataklýðýna dönüþtüðü, önlem alýnmamasý halinde çok daha vahim durumlarýn meydana geleceði konusunda uyarýlar yapýlýyordu. Bu yýl bunlarýn hiçbiri yapýlmadý! Korkunç bir girdaba yuvarlanýr gibi içine çekildiðimiz karanlýk günlerin özeleþtirisinin yapýlmasýna izin ve fýrsat verilmedi. Bundan fellik fellik kaçtýlar... O yaygýn halk deyimiyle söyleyim. "Tanrýnýn bildiðini kuldan saklamaya" çalýþtýlar! Ne bilsinler ki, yaþayan ve çekenler olarak bu kullar herþeyin farkýndadýr ve karanlýðýn üstünü ne kadar örtseler faydasý olmaz... Siz neyi gizlemeye çalýþýyorsunuz kuzum? Adýna KKTC denen, tam bir mezbeleye dönüþmüþ bu klinik vakanýn mustrasý ortada iþte... Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ahmet Kalkan "Kýbrýs Türk toplumu çok ciddi ve karanlýk günlerin baþlangýcýnda bulunuyor. GKK'nýn daha fazla gayret ve özveri göstermesini tavsiye ediyoruz" derken çok yumuþak ve toleranslý bir taným yaptý aslýnda. Çünkü Kýbrýs Türk toplumu, çok ciddi ve karanlýk günlerin baþlangýcýnda deðil... Dante gibi ortasýndadýr. Eðer sayýn Kalkan'ýn dediði gibi bu daha baþlangýç ise, ilerleyen günlerde kimbilir daha ne kadar karanlýklara gömüleceðiz, içine düþürüldüðümüz ateþten çemberde daha ne kadar debeleneceðiz? Suçlarda sadece geçen yýla oranla %50 artýþ olduðu açýklandý. Uyuþturucu ve çek senet mafyasý karanlýðýn içinden kollarýný bir ahtapot gibi saldý üstümüze. Hýrsýzlýklar... Tecavüzler... Cinayetler... Adam vurma, gasp, þantaj, sahtekârlýk, dolandýrýcýlýk, daða kaldýrma, ölüm tehditleri, darp, haraç... Aklýnýza ne kadar karanlýk iþ gelirse, hepsi de bir karabasan gibi çöküvermiþ iþte toplumun üstüne. Eksiði var fazlasý yok... Peki... Böylesine bir kirli karanlýkta, güvenlikten sorumlu makamlarýmýz ne yapýyor? Ne yazýk ki diþe dokunur, ele gelir hiçbir þey. Uzaða gitmeye, arþivleri karýþtýrmaya hiç gerek yok. Ýþte Türkiye'de ortaya çýkarýlan ve KKTC baðlantýlý olduðu açýklanan büyük eroin kaçakçýlýðý. Ýþte KKTC baðlantýlarýyla ilgili kesin deliller... Ýþte Afrika'nýn bir aydýr manþetlerden haykýrdýðý zehir zýkkým gerçekler... Siz Adli Yýl Açýlýþ Törenini iptal etmekle neyi saklamaya çalýþýyorsunuz ki? Baþýnýzý örtseniz kýçýnýz... Kýçýnýzý örtseniz baþýnýz açýkta kalýyor!

5 16 Eylül 2010 Perþembe 5 Þaziye nin Görüþü: Ekonomi, kumar ve fuhuþ sayesinde ayakta duruyorsa; ekonomistlere deðil, kumarbaza, fahiþeye ve pezevenge ihtiyacýmýz var demektir... * "Ulusal Eðitim Bilimleri Kurultayý" bugün baþlýyormuþ - Ýnsan þaþar galýr bu duruma. Bir kurultay biter, diðeri baþlar. Bir çalýþtay biter, arkasýna diðeri baþlar.. Bir konferans bitmeden bir diðer konferans baþlar. Bu kadar mý kafalý insanlarýz biz be ama! * Eroðlu, KKTC'nin bütün organlarýnýn teþekkül ettiðini söylemiþ. - Evet, bütün organlarý var da ne yazýk prematüre doðdu! *Hasipoðlu ve Tancer UBP'ye þartsýz katýlacakmýþ. - "Gönlünüzden ne koparsa razýyýz" taktiði! * TDP Genel Sekreteri Esat Varoðlu, koalisyon görüþmelerine kendi isteði ile katýlmamýþ - Al ortaya bir karýþýk daha! Ne demek kendi isteði ile katýlmadý Sabah kalkýnca caný istemeyince Genel Sekreterlik yapmýyor mu yani? * Milletvekilleri bayramda ülkelerinde tatil yerine, baþka ülkelere gitmiþ. - Bence doðru olaný yaptýlar. Çünkü bayramda otellerimiz doluydu Gelecek turistlere yer açtýlar. Her yýl, okullar gibi tatile giren "adli yýl"; okullar gibi yeniden açýldý Bir ara, açýlýþ törenlerinde (törensiz olmuyor çünkü) yapýlan konuþmalara kulak verdim. Kim ne söylemiþse, hepsini biliyordum. Çünkü Kim ne söylemiþse, geçen yýl da aynilerini söylemiþti. "Suçlar artý " "Adalete güven sarsýldý" "Adalette reform þart" Muhtemelen seneye yine ayný þeyleri duyacaðýz. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI KÝMÝNLE ÝSTERSE KURSUN UBP kiminle hükümet kuracak? - DP - ÖRP - MDP - Kendi kendine Hadi söyleyin bakalým kiminle kuracak? Kafasý çalýþan Ülkenin fotoðrafýný görebilen Biraz da uyanýk olan vatandaþýn vereceði yanýt çok baþkadýr. Diyecektir ki; "Kiminle isterse kursun." Ve arkasýndan ekleyecektir: "Hiiiiç fark etmez ki!" Ben vatandaþýn, böyle zeki, uyanýk ve sözünü esirgemeyenini severim iþte. Gerçekten de, UBP kiminle hükümet kurarsa kursun, bir önemi yok artýk. Bu þimdiki hükümet yapýlmasý gerekenleri fazlasýyla yaptý zaten. Emekliden haraçlarýný aldýlar Çalýþanýn hakkýný kestiler Eeee Ekonomi için yapýlacak baþka bir þey kalmadý ki..! Aslýnda yeni hükümete de gerek yok ama býrakýn çocuklar heveslerini alsýn biraz! KÝME GÜVENEBÝLÝRÝZ KÝ? Hani; "Ülkesini seven, sorumluluk duyan, temiz toplum isteyenler soksun elini taþýn altýna" derler ya hep, AFRÝKA daha ileri gitti, elini, saðýr yýlanlarýn, kobralarýn, akreplerin, gufilerin cirit attýðý kocaman bir kayanýn altýna soktu bile. Hem de öyle bir daldýrdý ki sormayýn. Sayýsýz tehditler geliyor bu yüzden. Vatandaþ, AFRÝKA'dan yana endiþeli ve huzursuz Baþýna kötü bir þeyler gelmesinden korkuyor ve uyarýyor. - Lütfen polise baþvurun Ve diðer yandan da polise seslenerek AFRÝKA'da önlem alýnmasýný istiyorlar. Saðolunlar. Allah razý olsun Ama iþin içine çete girmiþse, bir ucunda devlet varsa ve çeþitli olasýlýklar öne sürülüyorsa böyle bir ortamda polise güvenilebilir mi? Söyleyin bakayým güvenebilir misiniz? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bilinmesinde fayda var. Siz sunmazsanýz, trafik can almaz Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ÇAREYSE BUYRUN BEÞPARMAK DAÐLARI'NA... Adam geceden ertesi gün ne yapacaðýný planlayýp arkadaþýna nasýl davranmalarý gerektiðini anlattý ve sordu -Ýyice anladýn mý? -Evet. -Anlat bakalým -Sen yaklaþtýðýn zaman ben motordan atlayýp, elimdeki molotof kokteylini bayraða doðru fýrlatýp, tekrar motora bineceðim. -Olmaz oðlum, atarken, "kahrolsun KKTC, o bayrak oradan inecek, kendini konsolos sanan gidecek", diye baðýracaksýn. Tamam mý? -Tamam... Molotof kokteylinin önceden hazýrlanmasý mühim. Bir þarap þiþesi açýlýr, þarap içilir, içine mazot doldurulup aðzýna fitil sýkýþtýrýlýr. Molotof kokteyli bu. Tam atacakken eldeki çakmakla fitil tutuþturulur. Çok zordur molotoflu saldýrý, çok. O yüzden molotofsuz eylem yaptýlar dün sabah. KKTC'nin Werl Fahri Konsolusu Dr. Kandemir Özdemir'in anlattýðýna göre maskeli, sopalý iki motosikletli saat gibi konsolosluk binasýna giderek KKTC bayraðýnýn indirilmesini istediler ve direnen korumayý dövdüler. Þiddete dayalý her türlü eylem masum olamaz. Çözüme inanmayan bazý yakýnlarýma, "Güneye geçelim" dediðim zaman "Hayýr geçmeyiz çünkü oraya iki sefer geçtik, ikisinde de saldýrýya uðradýk" dediler. Anlattýlar saldýrýyý Birinci gidiþleri, Girne'de düzenleyecekleri bir etkinlik için Limasol esnafýna davetiye vermek içindi O gidiþte esnafýn %90'ý, ya dükkâna sokmamýþ bunlarý ya da kovalamýþ. Diðer gidiþlerinde de sorun yaþamýþlar. Bu defa kimseyi görememiþler ama park halindeki arabalarýna zarar verilmiþ. Bunlar mýydý gudumsuz yoksa ben mi talihli bilemedim ama o kadar geçtiðim halde hiçbir zaman bu tür taþkýnlýða þahit olmadým. Aksine her gidiþimde, dönüþüm tatlý anýlarla doluydu. En son seferimde, "ek" diye verilen fesleðen, saksýmda geliþmesini sürdürüyor. Taþkýnlýklar ve faþistler her ülkede olduðu gibi Kýbrýs'ýn güneyinde de, kuzeyinde de var. Ve biz o faþistlerin taþkýnlýklarýna bakarak, "bir daha gitmem, onlarla karýþmam" diyemeyiz. Aksine daha çok gitmeli ve bize ait ülkeye bütünüyle sahip çýkmalýyýz. Yoksa sorunlardan kaçarsak baþý kumda gömülü deve kuþu gibi oluruz. Ýki motorlu adam her gün geçerken gözlerine iliþen KKTC bayraðýndan gýcýk kaptýlar ve bir gün canlarýna tak ederek o bayraðýn olduðu duvara saldýrdýlar. Yakalanýrlarsa ki Alman polisi yakalar Mahkemede "suç iþlediler" diye yargýlanýrlarsa, ki muhtemelen yargýlanacaklar. Onlara verilecek en büyük ceza ne olabilir, biliyor musunuz? Gerçekten tahmin edebiliyor musunuz? Düþünelim. -Telefonlar çekmez ama Beþparmak daðlarýndaki kireçli, ýþýklý KKTC bayraðý görülür. Nasýl olabilir bu? Olur kardeþim olur Telefonlarýn çekmemesine en büyük etken o gördüðün bayraktýr. Hatta öyle ki kuzeyde yaþayan Kýbrýslýtürklerin dünyayla iliþkisinde sorun yaþamasýna bile sebep o... Ben o kiþileri yargýlayacak olsam onlara ne ceza veririm bilir misiniz? Götürürüm Beþparmaklarýn eteklerine ve gece ýþýklý, gündüz boyalý bayraðýn içine salarým... Sen de rahatla, ben de... Eðer bez parçalamak, taþ daðýtmak çareyse, buyurun...

6 ÝLKOKULLAR AÇILIYOR Ders Yýlý, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðýna baðlý Ýlkokullarda bugün, orta dereceli okullarda ise 21 Eylül'de baþlayacak. Öðrenciler, üç aylýk yaz tatilinin ardýndan yeniden ders baþý yapmaya hazýrlanýyor. Bazý özel okullar ise geçen haftadan itibaren yeni ders yýlýna baþlamýþtý. Bakanlýða baðlý ilkokullarda 18 bin civarýnda öðrenci ile bin 300 kadar öðretmen; orta dereceli okullarda ise 23 bin civarýnda öðrenci ile bin 300 kadar öðretmenin ders baþý yapmasý bekleniyor. Kesin rakamlarýn, Nazým Çavuþoðlu'nun düzenleyeceði basýn toplantýsýnda açýklanacaðý kaydedildi. ASGARÝ ÜCRET ÝÇÝN ÇALIÞMALAR BAÞLIYOR Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 1 Ekim'den itibaren uygulanacak asgari ücretin saptanmasýna yönelik çalýþmalarýn baþlatýlmasý amacýyla, 22 Eylül Çarþamba günü toplanacak. Konuyla ilgili açýklama yapan Asgari Ücret Saptama Komisyonu Baþkaný, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müdürü Erman Yaylalý, Ýhtiyat Sandýðý binasýnda gerçekleþecek toplantýnýn saat 10:00'da baþlayacaðýný söyledi. Asgari ücret, 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren saatlik 7, günlük 57, haftalýk 286 ve aylýk 1,237 TL olarak uygulanýyor. 22/1975 Sayýlý Asgari Ücretler Yasasý'na göre, Asgari Ücret Saptama Komisyonu yýlda en az bir kez toplanmak zorunda. MECLÝS TOPLANACAK Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün denetim görevini yerine getirmek için toplanacak. Meclis Genel Kurulu'nun bugünü toplantýsýnda gündem dýþý konuþmalara olanak verilecek. Gündemde sorular da bulunuyor. SOSYAL SÝGORTALAR YASASI'NDA DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMAK ÝSTENÝYOR Hür Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Hür-Ýþ) Genel Baþkaný Yakup Latifoðlu, Sosyal Sigortalar Yasasý'nda yapýlmak istenen ve fon yönetiminde tartýþmaya açýlan deðiþikliklerin, halkta hayal kýrýklýðý yaratýp, gelecek endiþesini artýracaðýný savunarak, bu deðiþikliklere karþý mücadele vereceklerini söyledi. Latifoðlu, Sosyal Sigortalarýn içinde bulunduðu mali sýkýntý sebep gösterilerek hazýrlanan tasarýnýn sosyal sigorta emeklilik yaþýný 50'den 60'a çýkartmayý, dulluk ve yetim ödeneklerinin bazý uygulamalarýný ise kaldýrmayý öngördüðünü ileri sürerek, "Haklarýn budanýp, emekli yaþýnýn yükseltilmesi çalýþana karþý düþmanca bir tavýr" dedi. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Latifoðlu, Sosyal Sigortalar'da yaþanan sýkýntýnýn esas nedeninin devletin yýllarca üçüncü bacak yükümlülüklerini yerine getirmemesi ile hükümetlerin Sosyal Sigorta Yönetim Kurulu'ndaki çoðunluðuyla hayata geçirdiði popülist uygulamalar olduðunu iddia etti. Serhatköy Ýlkokulu öðretmenine aðýr suçlama n Serhatköy Ýlkokulu sorumlu öðretmeni Sarýca'yý "dini propaganda yapmak, kadýn öðretmenlere sözlü tacizde bulunmak, çocuklara þiddet uygulamak" ile suçladý... n Öðretmenin okulda tutulmasý halinde KTÖS bugünden itibaren eylem yapacak... Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan geçen yýl Serhatköy Ýlkokulu Sorumlu Öðretmenliði görevine atanan Cemal Sarýca'yý, "okul genelinde öðrenci ve öðretmenlere yönelik din propagandasý yapma; kadýn öðretmenlerin giyimini dini bakýþ açýsýyla eleþtirerek sözlü tacizde bulunma ve derse girdiði sýnýflarda çocuklara þiddet uygulamakla" suçladý. KTÖS, bu konuda gerekli önlemin alýnmamasý halinde bugünden itibaren tüm demokratik eylem haklarýnýn kullanýlacaðýný açýkladý. Cemal Sarýca'ya yönelik tepki, Serhatköy Ýlkokulu öðretmenlerinin katýlýmýyla dün KTÖS Genel Merkezi'nde düzenlenen basýn toplantýsýnýn ikici bölümünde kamuoyuyla paylaþýldý. Konuyla ilgili olarak okunan yazýlý metinde KTÖS'ün insanlarýn din algýlayýþýna saygýlý olmakla beraber, eðitimde din propagandasý ve toplumda din baskýsýnýn karþýsýnda olduðu vurgulandý. Açýklamada, sendikanýn, "Kýbrýslý Türklerin din algýlayýþýnýn kültürel asimilasyona kurban edilmemesi için gericilikle mücadele ettiði ve devam edeceði" belirtilerek, "Eðitimle dini ayýrdýðýmýz gibi, meslek ilkelerimizi de dinsel baðlardan koparalý bir asýr geçmiþtir" denildi. Son bir yýldýr Serhatköy Ýlkokulu'nda sorumlu öðretmenlik yapan Cemal Sarýca'nýn "inançlarýný öðretmenlik mesleðinin önüne koyarak, kýþ dönemi mesai saatleri içinde abdest alýp, namaz kýlmasý, okul içinde öðretmenleri rahatsýz edici vaaz vermesi, okuldaki kadýn öðretmenlere kýyafetlerini dini bahaneler vasýtasý ile eleþtirerek sözlü tacizde bulunmasý, haftada 6 saat girdiði sýnýflarda çocuklara þiddet uygulamasý, okula keyfi devam etmesi"nin kabul edilemeyeceðine iþaret edilen açýklamada, "Sarýca'nýn Ulusal Birlik Partisi (UBP) aday adayý olduðu Karpaz bölgesinde ve Serhatköy ile civarý köylerde Kuzey Kýbrýs Kýzýlay'ýný Federal Almanya'nýn Werl kentinde bulunan KKTC'nin fahri konsolosluðuna dün saat sýralarýnda motosikletli kiþiler tarafýndan saldýrý düzenlendi. Binaya giden, yabancý aksanýyla Almanca konuþan maskeli 2 kiþi konsoloslukta görevli Hakan Keçeci'yi sopalarla döverek gönderde bulunan KKTC bayraðýnýn indirilmesini istediler. TAK Muhabirine bilgi veren kullanarak yoksul ailelere yardým etme bahanesiyle Ýslam propagandasý yaparak destek aradýðý" ileri sürüldü. Açýklamada, Sarýca'nýn yaptýklarýnýn KTÖS'e "geçmiþte toplumun iliðini kurutan din tüccarlarýný" hatýrlattýðý kaydedilerek, "Tüm bu unsurlar öðretmenlerimiz, velilerimiz ve sendikamýz tarafýndan Eðitim Bakanlýðý'na bildirilmesine raðmen, halen bir çözüm bulunmamýþtýr" denildi. Serhatköy Ýlkokulu'nda "sorumlu müdür" olarak görev yapan Cemal Sarýca hakkýnda, daha önce görev yaptýðý bütün okullarda benzer þikayetlerin zaman zaman yapýldýðý öne sürülen açýklamada, "þikayetlerin tümümün hasýr altý edildiði" ileri sürüldü. KTÖS'ün konuyu 31 Aðustos 2010 tarihli yazýyla Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu'na ilettiði ifade edilen açýklamada, olaylarýn aktarýlarak okulda gerçek anlamda bir gerilimin söz konusu olduðu ve önlem alýnmasýnýn gerekliliðinin vurgulandýðý kaydedildi. "Okuldaki tüm öðretmenlerin Cemal Sarýca'nýn ortaya koyduðu tutuma dönük tepkileri olduðu; bu þahsýn partizanca davranýlarak bu okulda göreve devam ettirilmesinin çok ciddi sorunlara neden olacaðý uyarýsý yapýldýðý" belirtilerek, okullar açýlmadan bu konuda önlem alýnmasýnýn kaçýnýlmaz olduðu belirtilen açýklamada þöyle denildi: "Eðitim dönemi baþlamadan Eðitim Bakanlýðý'nýn bu konuda önlem almamasý durumunda, yarýndan baþlamak üzere tüm demokratik eylem hakkýmýzý kullanacaðýmýzý, Serhatköy Ýlkokulu velilerimize, çocuklarýmýza ve kamuoyuna duyururuz." ALMANYA'DA KKTC FAHRÝ KONSOLOSLUÐUNA SALDIRI n MOTOSÝKLETLÝ SALDIRGANLAR KONSOLOSLUK'TA GÖREVLÝ HAKAN KEÇECÝ'YÝ DÖVDÜ, BÝNADAKÝ KKTC BAYRAÐININ ÝNDÝRÝLMESÝNÝ ÝSTEDÝ... KKTC'nin Werl Fahri Konsolusu Dr. Kandemir Özdemir, yüzleri maskeli ve ellerinde sopalar olan iki motosikletlinin saat 09.20'de (Almanya saati) konsolosluk binasýna giderek KKTC bayraðýnýn indirilmesini istediklerini söyledi. Verilen bilgiye göre saldýrganlar Konsoluk çalýþan Hakan Keçeci'yi sopalarla dövdüler. Alman güvenlik görevlileri olay yerinde soruþturma ve inceleme yapýyor. GÜNLÜK "DAS KAPÝTAL"ÝN YAZARI KAPÝTALSÝZ BÝR BÝLGEYDÝ "Cahillikler Kitabý"nýn yazarý John Lloyd ile John Mitchinson'ýn kaleme aldýðý kitap, tanýnmýþ isimlerin bilinmeyenlerine ýþýk tutuyor. Farklý dallardan 38 kiþiye iliþkin ilginç bilgilere yer verilen kitapta Karl Marx da var. Avrupa'nýn en ünlü haham ailelerinden birinden gelen Marx, Yahudi bir ailenin çocuðuydu yýlýndan itibaren aðýr bir yoksulluk içinde yaþadý. Kitapta yazýlanlara bakýlýrsa, Marx, sýrtýndaki aðýr yara ve çýbanlar nedeniyle "Das Kapital"in büyük bölümünü ayakta yazmak zorunda kaldý. Kapitalizmin tarihini yazan Karl Marx "kapitalsiz" bir bilgeydi. Sigmund Freud'un da zorlu bir çocukluk yaþadýðýný öðreniyoruz kitaptan. Daha da ilginç olan, insan psikolojisini cinselliðe indirgediði için sürekli eleþtirilen Freud, meðer evlenene kadar bakirmiþ, hiçbir kadýnla birlikte olmamýþ. Salvador Dali ile ilgili kitapta yer alan bilgiler de ilginç. Dali'nin katý disiplin meraklýsý olan babasýna inat 8 yaþýna kadar kasýtlý olarak yataðýný ýslatmýþ mesela. DESTEK VE KÖSTEK Ulusal Cephe temsilcileri Yeni Volkan gazetesini ziyaret ederek destek vermiþ... Barýþ Cephesi ise Afrika'ya destek deðil, köstek oluyor! CÜCE VE DEV Sol þeritten sað þeride geçip karþýdan kendi halinde gelen araca toslamak çok yaygýnlaþtý ülkemizde... Van aracýn sürücüsü Hüseyin Cüce, sað þeride geçerek devleþmek mi istedi böylelikle? HOCAYA BAK Serhatköy Ýlkokulu öðretmeni Cemal Sarýca okulda hem dini propaganda yapýyormuþ, hem de kadýn öðretmenlere tacizde bulunuyormuþ. Çocuklara da þiddet uyguluyormuþ ayrýca... Köyü deðneksiz bulmuþ anlaþýlan! PROTESTO Þempanzelerin laboratuvarlarda kullanýlmak istenmesi öfke yaratmýþ Amerika'da. Bir grup eylemci þempanze postuna bürünerek protesto etmiþ bunu... Ýnsana yapýlanlarý protesto etmek için de insan postuna bürünmek lazým deðil mi? Týrnak... "Adli Yýl nedeniyle bugünkü resmi açýlýþtan vazgeçilmesi ve olayýn resepsiyona dönüþtürülmesi karþýsýnda Barolar Birliði Baþkaný Hasan Sözmener'in sergilediði boykot tavrý yerindedir... Tüm avukatlar, Sözmener'in bu tavrýný desteklemeli, hatta bir adým daha atarak, gerekirse duruþmalarý bir günlüðüne boykot etmelidir... Aydýn insanlar, çirkefe batmýþ bir ülkede sessiz kalýrsa, o çirkef içinde hepimiz boðulmaya mahkum oluruz..." Reþat AKAR (Kýbrýs) "TAK Ajansý Baþkanlýðý'na vekalet eden bir kadýný yönetim kurulu baþkaný atamaya kimsenin eli dili varmadý! Varmýyor bir türlü! Neredeyse 6 aydýr göreve vekalet eden Perihan Aziz vekalet edebilir, asaleten görev sürdüremez. Ýzin verilmez. Dedik ya: O bir kadýn. Haddini bilmeli. 1973'te kurulan Ajans'ta 1975'ten bu yana görev yapan Perihan Aziz'e hakkýný teslim edesi yok kisenin! Neden? Kadýn diye mi acaba?" Çiðdem DÜRÜST (Star) "Açýlan davada, Anayasa Mahkemesi, konuyu muhakeme ederek, bu sorulara vereceði nihai kararla noktayý koyacaktýr. Hükümetin bu uygulamasý karþýsýnda, olumsuz yönde etkilenen binlerce emeklinin gözü ve kulaðý, bu günden itibaren, Anayasa Mahkemesinin üzerinde olacaktýr." Yalçýn CEMAL (Vatan) Günün Kahramaný NEVVAR NOLAN Adlý Yýl bugün baþlýyor. Adli Yýlýn baþlamasý demek, mahkeme kapýlarýnýn sonuna dek açýlmasý demek. Bilirsiniz, mahkeme kapýsý ceza davalarýna her zaman açýk, ancak hukuk davalarý için tatile girer. Þimdiki açýlýþ bu iþte. Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan bu vesileyle mahkemenin bahçesinde bir kokteyl vermiþ... Nolan burada yaptýðý konuþmada mahkemelerde görev yapan 26 yargýç olduðunu ve bunlarýn da 6'sýnýn Yüksek Mahkeme Yargýcý olduðunu söylemiþ. 20 yargýç 2009 yýlý içerisinde 18 bin civarýnda hukuk davasý bitirmiþ... Yargýçlarýmýz maþallah harýl harýl çalýþýyor demek.

7 16 Eylül 2010 Perþembe FESLÝKAN Niyazi Ökten KTOEÖS Sendikalarýn kendi üyelerinin çýkarlarýný korurken, toplum sorunlarýndan soyutlanmamasý çabalarýna hak verilmesi gerekir. KKTC'de toplum sorunlarýna ilgi göstermeyen sendikanýn baþarýlý olmasý düþünülmez. Geçmiþte özellikle KTÖS bunun en güzel örneklerini verdi. Ancak hem toplum sorunlarýna eðilmek hem üyelerin menfaatlerini korumak ince ayar isteyen iþtir. Ve sen bu ayarý yapamazsan toplumun desteðini kolayca kaybedersin. Kim ne isterse söylesin, örneðin, son emekli maaþlarýnýn vergilendirilmesi ile ilgili eylemde halkýn desteðini alamadý, Sendikal Platform adý altýnda toplanan sendikalarýmýz. Ýlginç kuruluþtur Sendikal Platform. 34 üyeden oluþur. Geçen haftalarda toplandý. Ne görüþtüler, tartýþtýlar bilir misiniz? Afrika gazetesinin Kapýkule sýnýr kapýsýnda yakalanan 142 kilo eroinin KKTC baðlantýsý hakkýnda yaptýðý yayýnlarý desteklesinler mi, desteklemesinler mi ve gazeteye gelen tehditleri kýnasýnlar mý, kýnamasýnlar mý konusunu tartýþtýlar. Sanki konu tartýþmayý gerektiren konuydu! Neyse; görüþtüler, tartýþtýlar, enine boyuna istiþarelerde bulundular ve aralarýndan dördü hariç, elinizde tuttuðunuz gazeteye gelen tehditleri kýnamama kararý aldýlar. Mafya ile kavgasýnda gazeteyi desteklememe ve tehditleri kýnamama kararý alanlarýn ve dolaylý olarak çeteleri destekleyenlerin arasýna giren KTOEÖS temsilcisi de vardý. Ýlginç sendikal kuruluþtur KTOEÖS... Meclis açýlýr, fenasýna gider neden meclis açýldý diye ve gider meclisin önünde 'eyvah meclis açýldý!' eylemi düzenler. Hayatýnýzda böyle eylem duydunuz mu? Eyvah meclis açýlmýþ... Lakýrdýya bakýn siz! Meclis açýldýysa, açýldý. Bu kadarla kalsa iyi ama. Ne yapar bizim aralarýnda KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan'ýn da bulunduðu sendika baþkanlarý? Yerel basýnda eylem sefasýnýn resimleri bile çýktý. Masa kurdular Barýþ Burcu'nun restorantýna ve kahve yudumladýlar. Böylece eylemleri baþarýyla sonuçlanmýþ oldu. Kahve yudumlayýp etraflarýna toplananlara gülümseyerek. KTÖES Baþklaný Adnan Eraslan'ýn kahveyi orta mý, yoksa þekerle mi içtiðini sormadýk, bilemeyiz elbette. Herhalde sadeydi ki sade bir açýklamasýný okuduk basýnda. 'Uyuþturucuda tartýþma deðil, sonuç istiyor (muþ)' Eraslan. Adnan efendinin sonucu nedir bilir misiniz sayýn okuyucular? 'Polis sivile baðlansýn...' Ýlahi Adnan, þimdiki askeriyeye baðlý polis hiç olmazsa bize dokunmadý, mafyaya dokunmadý. Hiç þüphen olmasýn, polis sivile þu anda baðlandýðý anda mafyaya, çetelere gene dokunmayacak ama Afrika gazetesi'ni çarmýha gerecek. Sen de sesini çýkarmayacak ve destekleyeceksin, deðil mi... Yok efendi, bu polis þimdiki sivillere baðlanmasýn.. Hikaye okuma... Sen Afrika gazetesinin mafya ve çetelere karþý verdiði kavgayý desteklememe, tehditleri kýnamama kararýyla rengini belli ettin. Sonra öyle kahve içme eylemleriyle halkýn gözünü boyamaya çalýþma... Sana ne meclis açýldý, açýlmadý.. Senin derdin mi var? Maaþlara zam mý istiyorsun? Derdini Çangar mangarlara anlatacan. Maaþlara zammý da onlardan isteycen... Eyvahmýþ meclis açýldý! Senin meclise mi ihtiyacýn var, desteklediðin mafya çeteleri devleti esir etmiþken... FÝZYOTERAPÝSTLER KONFERANS DÜZENLEDÝ KKTC Fizyoterapistler Birliði Derneði, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü etkinlikleri çerçevesinde konferans düzenledi. Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, YDÜ Büyük Kütüphane'de gerçekleþtirilen etkinliðe Saðlýk Bakaný Ahmet Kâþif, eski Saðlýk Bakanlarýndan Mustafa Erbilen, YDÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Þenol Bektaþ, Fizyoterapistler Birliði Derneði üyeleri ve saðlýk alanýnda faaliyet gösteren bazý sivil toplum örgütü temsilcileri katýldý. KAÞÝF Etkinlikte bir konuþma yapan Saðlýk Bakaný Ahmet Kâþif, fizyoterapistliðin çok meþakkatli ve aðýr bir meslek olduðunu söyledi. Aðýr iþ yapan iþçiler gibi zor bir mesleði icra eden fizyoterapistlerin hakkýnýn maddi olarak asla ödenemeyeceðini belirten Kâþif, hem fizyoterapistlerin hem de diðer saðlýk çalýþanlarýnýn görevlerinin kutsallýðýný MAHKEMEDE TEHLÝKE TABELASI (Haber ve Fotoðraf Evrim Kamalý) Mahkemeler halkýn güven duyacaðý yerlerdir... Buna en güvenilir mekandýr da diyebiliriz. Ancak Lefkoþa'daki mahkeme sütunlarýndan birisini gördüðünüzde tam tersini düþünürsünüz... Bu mahkemeye sýðýnmak tehlikeli diyebilirsiniz... Neden mi? Mahkeme sütunlarýndan birinin üzerinde uzunca bir tel var... Üzerinde de bir tabela ve tabelada, "Dikkat radyoaktif madde, elle dokunma" diye yazýyor. Þimdi sormak gerekmez mi? Radyoaktif madde taþýyan bir telin aleni bir þekilde ortalýkta bulunmasý tehlikeli deðil mi? Tehlikeli olduðunu bilen ve oraya tabelayý asan kiþi veya kiþiler neden daha etkin bir önlem almayý düþünmediler? Radyoaktif maddelerin belli bir çember içerisinde etkili olduðu söyleniyor. Bu durumda her gün dolup boþalan mahkemelere girip çýkanlarýn bu maddeden dolayý etkilenmiþ olabileceklerini düþünmek yanlýþ mý? Derslere hemen baþlamak mümkün... Rumca öðrenmek isteyenlere fýrsat Rum Eðitim Bakanlýðý'nýn Kýbrýslý Türklere yönelik olarak baþlattýðý ve 8 yýldýr sürdürdüðü Rumca dil kurslarýnda ders yýlý baþladý. Rumca öðrenmek isteyenlerin, yýllýk 10 Euro ücretle kayýt yaptýrmalarý ve kendi düzeylerindeki derslere hemen baþlamalarý mümkün. Ayrýntýlý bilgi numaralý telefondan alýnabiliyor. Rumca dersleri, Metehan (Kermiya) kapýsýnýn hemen yanýndaki Ay Demetios Enstitüsü'nde haftada iki gün veriliyor. Okula yaya olarak 5 dakikada gidilebiliyor. Kursiyerler beþ ayrý düzeyde ders görüyor. Dersler saat 17.00'de ve 18.30'da baþlýyor ve bir buçuk saat sürüyor. Bugün saat 16.45'de okulda hazýr bulunup kayýt yaptýranlar, düzeylerine göre istedikleri sýnýftan derse baþlayabilecekler. Hiç Rumca bilmeyenler için baþlangýç sýnýfý unutmadan, insanlara hizmet vermek için büyük bir hazla vazifelerini yerine getirmelerini temenni etti. Yaþý ilerleyen, rahatsýzlýk veya kaza geçiren insanlarýn mutlaka fizik tedavi konusunda bilgilenmesi gerektiðine iþaret eden Kâþif, insanlarýn böylesi bilimsel çalýþmalara daha fazla ilgi göstermesini istedi. "EN ÖNEMLÝ SORUN YASA" Ülkede görev yapan fizyoterapistlerin en önemli sorununun yasa olduðunu çok iyi bildiðini de belirten Bakan Kâþif, "Bakanlýðýmýza baðlý Yataklý Tedavi Kurumlarý Dairemize talimat verdim. Yasa çalýþmalarýný en kýsa sürede çalýþýp sonuçlandýrdýktan sonra Meclis'e sunacaðýz. Umarým ki, söz konusu yasa tasarýsý en erken zamanda Meclis'e gider ve yasallaþýr. Böylelikle de fizyoterapistlerimizin en büyük sorunu olan bu konu ortadan kalkmýþ olur" dedi. bulunuyor. Dersleri Rum öðretmenler veriyor. Okulda Kýbrýslý Rumlara da ayný þekilde Türkçe dersleri veriliyor. Kursiyerlerden alýnan bilgiye göre, referandumdan önce Rumca öðrenmeye çok yüksek düzeyde ilgi vardý. Referandum sonrasýnda Kýbrýs sorununun çözümü yönünde hiçbir ilerleme olmamasý, barýþ umutlarýnýn yanýnda, Rumca dil kurslarýna ilgiyi de azalttý. Referandum öncesinde tamamen dolu olan sýnýflarda dersler þimdi, ancak birkaç öðrenciyle yapýlýyor. Ancak dersler düzenli olarak sürdürülüyor ve yýl sonunda sýnav yapýlýyor. Sýnavda baþarýlý olanlar bir üst sýnýfa geçmeye hak kazanýyor. Ayrýca kendilerine baþarý belgesi veriliyor. Kursiyerler, saðlanan olanaktan memnun olduklarýný, aralarýnda Rumcayý çok iyi derecede öðrenen ve özel sýnavlarda baþarýlý olanlar bulunduðunu anlattý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ EKSÝK OLSUN... Gazetemizin þikayet bölümünü arayan bir vatandaþýmýz okullarýn durumuyla ilgili þikayette bulundu. Vatandaþýmýzýn söylediði þunlar: "Ben bir vatandaþ olarak bugüne kadar eðitim bakanlýklarýnýn bilhassa okullarda yapmaya çalýþtýklarýný anlamýþ deðilim. Düþünün ki okullar Haziran ayýnda tatile giriyor... Yaklaþýk 3 ay tatil geçiyor. Okullarýn tamiri tadilatý ile ilgili tek bir hamle yok. Tam okullarýn açýlmasýna birkaç hafta kala, hemen faaliyete geçiliyor ve iþte okullardaki pislikler, çöpler, dikenler, otlar temizletiliyor... Sýnýflar boyanmaya çalýþýlýyor... Damlar, duvarlar tamir edilip boyanmaya gayret sarfediliyor... Bugüne kadar bütün bu iþler askerlere yaptýrýlýyordu. Bu yýl pek asker göremedik... Ancak tamiratlarla ilgili çalýþmalar da pek yok... Ancak okullar açýlmaya ve öðrenciler sýnýflara dolmaya baþlasýn, eminim ki tamiratlar hýzlanacak. Her yýl olduðu gibi bu yýl da ayný terane yaþanacak. Diðer yandan öðretmenlerin durumu var. Onlar da yaz ayýnda ellerinden alýnan, yani tatil nedeniyle doðal olarak ellerinden alýnan grev haklarýný kullanacaklar... Görünen odur ki bir keþmekeþ yaþanmaya baþlanmak üzeredir. Adým adým olayýn üzerine gidiyoruz. Öðretmenler haksýz mýdýrlar? Bana göre deðildirler. Ben bir veli olarak öðretmenlerin yanýndayým. Onlar düzensizliðin düzelmesi, bertaraf edilmesi için çabalamaktadýrlar. Ancak hükümet edenlerin o yoldan geldiði yok. Onlar keyiflerine bakýp Türkiye'den alacaklarý emirlerle idarecilik oyununa devam edecekler... Ýþleri güçleri bu... Bir yaz tatili geçti, okullar için kýllarýný kýpýrdatmadýlar, tam okullar açýlýrken faaliyet göstermeye baþladýlar. Herþey aslýnda göstermeliktir... Yakýnda kitap defter sorunu da yaþanacak göreceksiniz... Okullar açýlacak ama birçok kitap piyasada olmayacak. Eðitim Bakanlýðý sayesinde aileler, geçen yýl sel sularý karþýsýnda periþan olan Güzelyurt, Bostancý ve Göçmenköy ahalisinin durumuna düþecekler. Eðitim bakanlarý bu görevi alýrken aslýnda bir halt yapacaklarýndan deðil, makam, koltuk peþinde olduklarýndan hizmet dedikleri bu görevi üstlenirler. Bir tane söyleyin ki adam gibi hizmette bulundu... Geçen yýlki bir nala vurdu bir mýha... Þimdiki derseniz hakeza... Türkiye'nin kitaplarý, orada okunanlar buraya da aktarýlacak... Ha Türkiye'nin Þýrnak ilinde eðitim gören çocuklar, ha KKTC'dekiler... Aralarýnda fark olmayacak ki... Kültürel asimilasyon böyle böyle tamamlanacak... Bir veli olarak öðretmenlerin bu konulardaki direniþlerinin yanýnda olacaðým. Çocuðum yanlýþlarla donanacaksa varsýn eksik olsun..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR KUZEY KIBRIS KRÝMÝNAL CUMHURÝYETÝ Bizim Mandra Her yýl yapýlmasý neredeyse gelenek haline gelen Adli Yýlýn Açýlýþ Töreni'nin hükümet tarafýndan iptal edilip yerine bir açýlýþ kokteyli düzenlenmesi, halk arasýnda büyük hayret ve tepki yaratýr. Vatandaþlar, olayý ülkenin içinde bulunduðu karanlýðý sözümona gözden kaçýrmaya yönelik çok trajikomik bir karar olarak deðerlendirirken, sokaktaki adam "Ne kadar örterseniz örtün, acý gerçekleri karanlýða hapsedemezsiniz" diye acý acý söylenir.

8 8 16 Eylül 2010 Perþembe Kalem Yalçýn Okut Mahkemeler binasýnda kokteyl... Nolan: Bu ülkede canla baþla çalýþan insanlar da vardýr Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, Adli Yýlý'nýn açýlýþý dolayýsýyla kokteyl verdi. Lefkoþa'da Mahkemeler Binasý Ýç Bahçesi'nde düzenlenen kokteyle, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Rauf Denktaþ, TC Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner, Polis Genel Müdürü Günay Özan, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ile davetliler davetliler katýldý. Kokteylde konuþan Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, bugün Adli Yýlý'nýn ilk günü olacaðýný belirterek, ilk kez bu yýl adli yýlýn açýlýþýnda farklý bir formatla, açýlýþý kapalý bir salonda deðil açýk bir bahçede yaptýklarýný, bununla davetlilerin daha sýcak, daha samimi duygularla yakýnlaþmalarýný saðlamayý amaçladýklarýný söyledi. Yargýnýn, yasama ve yürütmeyle birlikte devletin 3 temel direðinden biri olduðunu vurgulayan Nolan, yargýnýn da avukat, savcý ve yargýç olmak üzere 3 ayaðý olduðunu anýmsatarak, 3'ünün de ortak paydasý olduðunu ve üçünün de amacýnýn ülkede adaleti saðlamak, adaletin yerine geldiðini görmek ve bunlara katký koymak olduðunu belirtti. Yargýnýn var olan sorunlarýnýn üstesinden gelinmeyecek sorunlar olmadýðýna iþaret eden Nolan, bu sorunlarý çözmek için uygun zaman, zemin ve kiþilerle bir araya geleceklerini ve karþýlýklý görüþeceklerini söyledi. Nolan, ekonomik tedbirler çerçevesinde yeni istihdamdan kaçýnýldýðýný, ancak emekliye ayrýlan personelle birlikte çalýþan sayýsýnda çok miktarda azalma olduðunu anlatarak, KKTC'deki kaza mahkemelerinde görev yapan 26 yargýç olduðunu, bunlarýn 6'sýnýn Yüksek Mahkeme yargýcý olduðunu, geriye kalan 20 yargýcýn 2009 yýlý içerisinde 18 bin civarýnda hukuk davasý bitirdiðini anlattý. Bu kiþilerden ayný tempoyla daha uzun süre çalýþmalarýný istemenin haksýzlýk olacaðýný ifade eden Nolan, istihdam sorunlarýndan önce kazalardaki bina sorunlarýnýn giderilmesi gerektiðinin de altýný çizdi. Nolan, yargýnýn bu ülkenin "üvey evladý" olmadýðýný söyleyerek, "Yargý da bazý þeyler hak eder ve hak ettiðini alacaktýr" dedi. Tüm bu sorunlarýn çözüm yerinin yargýyla yürütmenin bir masa etrafýnda oturarak bir programa baðlamasý olduðunu söyleyen Nolan, "Bu ülke, genç bir ülkedir medyada sürekli olumsuzluklar çýkar, herkes her þeyi eleþtirir... Yargý da eleþtirilir, ancak bu ülkede canla baþla çalýþan insanlar da vardýr. Bunlarýn bir kýsmý da yargýnýn içinde yer almaktadýr" dedi. Nolan, tüm yargý çalýþanlarýna özverilerinden dolayý teþekkür ederek, yeni adli yýlda herkesin hak ettiðini elde etmesini diledi. YAÞ 60, ÝÞ BÝTMÝÞ!.. Hoppala, bu da nereden çýktý, demeyin Ben çýkarmadým; anlý-þanlý Muhaceret Dairemiz çýkardý. Özellikle deniz limanlarýmýzdan ülkemize gelen Yeni Kýbrýslýlar adý verilen Yerleþikleri denetlemeyen (ya da, denetlememesi emri altýnda olan) Muhaceret Dairesi, çoðunluðu Girne sahil boylarýnda yerleþik Avrupa ülkelerinden gelen ve Kuzey Kýbrýsý vatan belleyen misafirlerimize yeni bir þart koþtu: Her yýl kan testi Ücreti de, 100 TL. Bu yeni þartý, Asil Nadir in Cyprus Today gazetesindeki, Okuyucu Mektuplarý köþesinde çýkan öfkeli bir Ýngilizin mektubunda okudum; frengi, aids, hepatit vb vb cinsel yönden bulaþan hastalýklara yakalanmadýklarýný kanýtlamak için her sene kan testi yaptýrdýklarý taktirde ancak, oturma ve/ veya çalýþma izinlerini uzatabilecekler (11 Eylül 2010, C. Today) Eskiden o tekerleme yaþ yetmiþ, iþ bitmiþ þeklinde idi. Þimdi Muhaceret Dairesi o yaþý 60 a indirmiþ!.. Üstelik de, týbbýn geliþmesi ile ortalama insan ömrü ve fonksiyonlarý daha da uzamýþken 60 yaþ altýndaki yabancýlardan her yýl kan testi istiyor Muhaceret Dairesi; 60 yaþ üzerinde olanlar bu þarttan muaf! (Bu da ayrý bir diskriminasyon konusu ya, ayrý konu.) Bu mantýðýn izahatý ancak þu olabilir: 60 yaþýný aþanlar seksten kesildi!.. (*) Oysa, Girne barlarýnda gördüðümüz, bir kýsmý ile de bar muhabbeti yaptýðýmýz, genç erkek arayan 60 yaþ üzerinde okadar çok Avrupalý kadýn var ki Ve okadar Yeni Kýbrýslý genç buluyorlar ki, ve okadar mutlular ki, okadar olur Ýki taraf da mest mi, mest!.. 20 yýldan beri K. Kýbrýsa sýk sýk gelen Danimarkalý bir bayan gazeteci arkadaþ, bir sohbetimizde þöyle demiþti: Kýbrýslý gençler Ýngiltereye ya da diðer Avrupa ülkelerine gitmekte vize konusunda çok büyük sorun yaþamýyorlar. Ama Yeni Kýbrýslýlar biz Avrupalý kadýnlara yaklaþýrlarken maksatlarý 3 P dir. 3 P nin ne olduðunu açýklamasýný istediðimizde, görmüþ-geçirmiþ bir gazeteci rahatlýðýyla: Passport- Pocket Money- Pussy dediydi. Somut gerçekliði bukadar çarpýcý bir þekilde anlatan bu üç kelimelik özete nekadar çok gülmüþtük arkadaþlarla, unutamam Muhaceret Dairesi nin bu tasarrufunu anlamak, hele de onaylamak mümkün deðil. Belli ki, KKTC vatandaþlarýný o habis hastalýklardan kurtarma amacýyla böyle bir karar almýþlar; vatandaþýn saðlýðýný koruma yüce tutkusuyla!.. Ne büyük alicenaplýk Yarab!.. Peki ama, o habis hastalýklar sadece Avrupalýlardan mý bulaþabilir Necip Türk Ulusu na?.. Anavatan dan gelenler Allah ýn inayeti ile o habis hastalýklara karþý baðýþýklý mýdýrlar?.. Denecek ki, Çalýþma ya da oturma izni için müracaat eden herkese þamildir bu emir. O zaman þu soruyu sorma hakkýmýz doðar: Ya, Dingo nun Ahýrý gibi Sorma-Gir-Haný yaptýðýnýz bu ülkeye gelen kaçak Anadolulular?.. Þimdi, Avrupa dan ya da Asya dan, nereden gelirse gelsin ülkemizde yaþamak isteyen yabancýlardan her sene kan testi isteniyor. Oldu olacak, hepimizden her sene de deðil, her hafta kan testi istesin Muhaceret Dairemiz Öyle ya, o bir sene zarfýnda kimbilir kaç Kýbrýslý ya da Yeni Kýbrýslý ile yatan kadýnlar var; gerek Asyalý, gerekse Avrupalý Allah ýn inayeti KKTC nin kavli ile, Gece Kulübü adlý fuhuþ yuvalarýnda zorla/dayakla çalýþtýrýlan, açýkçasý satýlan garip kadýnlar -hükümet emri ile- her hafta hastaneye götürülüp o habis hastalýklarý kaptýlar mý kapmadýlar mý kontrolü yapýlýyor. KKTC vatandaþlarýnýn saðlýðýný koruma-kollama yüce amacýyla!... Fakat öteyandan, Yeni Kýbrýslýlarýn çalýþtýrdýklarý çay bahçelerinde ve kahvehanelerde Yeni Kýbrýslý kadýnlarýn 20 liraya, hatta 10 liraya satýldýðý her gün gazetelerde çýkýyor. Mesele deðil, caným; o kadýnlar Mehmetçiklere hizmet veriyor! Öfkeli Ýngiliz ve eþi, önce laboratuara gitmiþler; hayýr önce polise gidin, sonra gelin denmiþ; poliste, bugün numaralar bitti, yarýn gelin cevabý üzerine ertesi gün saat de gidip iki buçuk saat koridorda kokan tuvaletlerin ( smelly toilets ) karþýsýnda beklemek gibi bürokratik iþkenceleri yaþadýktan sonra, mektubunda imza yerine þunlarý yazýyor: Frustrated Lapta resident (Beter not give my name - might never get another residency) [Hayalkýrýklýðý yaþayan Lapta sakini (Ýysi mi adýmý belirtmeyeyim - bir daha oturma izni alamayabilirim.)]

9 16 Eylül 2010 Perþembe Tünel ALINTI ÖNCE BENÝ BOÐSUNLAR Bir kýsmý 'para cezasýný ödeyemem' kaygýsýyla sandýða gittiðini biliyorum. Ben ödeyeceðim o 22 lirayý. Sözümün arkasýndayým. Þimdi yeni bir sayfa açýyoruz. Fýrsatý kaçýrmayalým. Kendi adýma hazýrým. Yeter ki bu el havada býrakýlmasýn. Hükümet, CHP ve MHP 24 saatte eylemsizliði sürekli hale getirebilir. Buna katký sunmaya bütün hücrelerimizle açýðýz. 21 Eylül'den sonra tek gerillanýn, askerin yaþamýný yitirmeyeceði zemini oluþturmamýz lazým. Gelin hükümetin kolundan tutup ceketinden çekelim. Baþbakan, Kýlýçdaroðlu ve Bahçeli'yi birileri daraðacýna götürürse rabbim önce benden emanetini alsýn. Önce beni daraðacýna götürsün. Önce beni boðsunlar sonra bu üçünü. Eðer dürüstlerse, biz onlar yerine de bedel ödemeye hazýrýz. Osman BAYDEMÝR (Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný) DÝPNOT Polis, her akþam baskýya girildiðinde günlük gazetelerden 7'þer tane matbaadan ücretsiz olarak alýr. ATLASJET YAVRUSUNU ÇOK SEVÝYOR ARÞÝV TARÝH 9 AÐUSTOS, 2009 Sormagir haný KKTC'ye gümrüklerde yoklanmadan geçiþler devam ediyor. Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý, eylemci tüm sendikalarý yarýn toplantýya çaðýrmasý ve çalýþma barýþýný saðlamasý için Eroðlu'na çaðrý yaptý... Gözden kaçmayanlar... GAZETECÝLER MAHKEMELERDE SÜRÜNÜYOR Türkiye'deki son moda, tutuklu yargýlama uygulamas. Cezaevlerinde 48 gazeteci var. Tutuklu gazeteciler hakkýnda açýlmýþ davalar devam ediyor. Bir de tutuksuz yargýlananlar var. Türkiye Gazeteciler Sendikasý 88 gazetecinin yazýlarýndan dolayý baþlarýna neler geldiðini ortaya koyan bir rapor hazýrladý ve "Gazetecilere Özgürlük" kampanyasý baþlattý. Tayyip Erdoðan'ýn "yazýlar ve kitaplar serbesttir" demesi ise sadece nutuklarda kalýyor. Kýbrýs'ýn kuzeyi böyle bir Türkiye'nin "alt yönetimi"dir iþte. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ KKTC üniversitelerinde öðrenim gören TC'li öðrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredilerinden yararlanma imkaný saðlandý. Nazým ÇAVUÞOÐLU Aklýnýzda bulunsun YETERSÝZ BESLENME, KRONÝK HASTALIÐA ZEMÝN HAZIRLIYOR Kimi zaman hareketsiz ve spordan uzak bir yaþam tarzýna baðlý olarak þiþmanlýðýn sýkça gözlenmeye baþlamasý, kimi zaman da medyanýn hatalý yönlendirmesi ile daha zayýf görünmek için yapýlan hatalý diyetler, kazanýlan yanlýþ beslenme alýþkanlýklarý, kahvaltý yapmadan okula gitme, halen büyüme çaðýnda olan bu dönemdeki çocuklarýn saðlýðýný olumsuz etkilediði belirtiliyor. Okul çaðý çocuklarýnýn enerji ve besin ögeleri alýmýndaki yetersizlik, büyüme-geliþmelerini ve okul baþarýlarýný olumsuz yönde etkiliyor. Dengesiz beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite de bunlara eklendiðinde obezite, kalp damar hastalýklarý, kanser ve diabet gibi birçok kronik hastalýða zemin hazýrlanýyor. "KTHY biletli yolcularýn maðdur edilmemesi ve KTHY markasýnýn korunmasý için Atlasjet bugüne kadar 7 milyon dolarlýk taþýma iþlemi gerçekleþtirildi." Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... "The Economist": 'Yüzde 42'nin endiþeleri, Erdoðan'ýn otokratik tonuyla derinleþiyor' Türkiye'nin ýlýmlý Ýslamcý iktidar partisi AKP, anayasal deðiþikliklerle ilgili büyük tartýþma yaratan referandumda seçmenden ciddi destek aldý. Deðiþikliklerin her þeye kadir generallerin gücünü kýracaðý söyleniyor. Türklerin yüzde 58'i hükümetin anayasada önerdiði deðiþiklikleri onayladý. Sonuçlar, genel seçim öncesinde AKP'ye desteðin sürdüðüne iþaret ediyor. AKP'nin referandum baþarýsýný genel seçimde tekrarlamasý halinde, Erdoðan'ýn 2012'de cumhurbaþkanlýðý koltuðuna oturmak için bastýracaðýna dair spekülasyonlar söz konusu. Deðiþiklikler darbe planlayanlarýn sivil mahkemelerde yargýlanmasýna imkân verecek. CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'nun baþýný çektiði muhalefetse, deðiþiklikleri Atatürk'ün laik düzenine saldýrý olarak sunuyor. Pakette cinsiyet ayrýmcýlýðýn önlenmesini ve kiþisel hayatýn gizliliðinin korunmasýný içeren deðiþikler var. Fakat muhalefete göre Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... MEMLEKETÝN "SOL" KOMPARTIMANINDA ÝÞLER KESAT Kýbrýslýtürk saðcýlar her zaman daha örgütlü olmuþlar, birbirlerini desteklerken daha cesaretli davranmýþlardýr. Memleketin "sol" kompartýmanýnýn ileri gelenlerinin durumu her zaman vahimdi, þimdi de öyle. Ne yazýk ki, senelerdir kimin daha "solcu", kimin daha "sosyalist" olduðunu tartýþýp duran bu þahsiyetler halen ayný yerde sayýyorlar. Birbirlerine "çamur" atmakla harcadýklarý enerjiyi o dillerinden düþürmedikleri "birlik, mücadele, dayanýþma"ya harcasalar, þu an itibarýyla gazetemiz "Afrika" çetelerin tehditleriyle baþbaþa kalmazdý. 50 kiþilik KKTC Meclisi'nde de Mehmet Çakýcý aldýðýmýz tehditler nedeniyle endiþelenirken tek baþýna kalmazdý. Öyle deðil mi sayýn Soyer? bunlar derin deðiþimlerini gizlemek için kullanýlan bir 'ambalajdan' ibaret. Deðiþiklikler, Cumhurbaþkaný ve Meclis'e yüksek yargýçlarýn ve savcýlarýn atanmasýnda daha fazla söz hakký veriyor. Muhalefet AKP'nin bu deðiþiklikleri, mahkemeleri Ýslamcýlarla doldurmak için kullanacaðýný, böylece dini yönetimin önünü açacaðýný iddia ediyor. Bazýlarý 'sivil bir darbenin' adým adým ilerlediðini öne sürüyor. AKP'nin iktidarý laikliði ortadan kaldýrmak için kullandýðýna dair ortada kanýt yok. Ancak Türklerin paket aleyhine oy kullanan yüzde 42'sinin endiþeleri, Erdoðan'ýn otokratik tonuyla daha da derinleþiyor. Baþbakan referandum kampanyasýnda, pakete karþý çýkanlarý 'askeri darbelerden yana olmakla' suçladý ve 'bertaraf olacaklarýný' söyleyecek kadar ileri gitti. Referandumun genel resmini veren haritalara bakýldýðýnda derinden bölünmüþ bir ülke görünüyor. Pakete karþý oy verenler, ülkenin müreffeh batý kýyýlarýndaki ince bir hilale yoðunlaþmýþ durumda. En büyük kent Ýstanbul'dan çýkan yüzde 55 oranýnda 'evet', yüzde 45 oranýnda 'hayýr' sonucu, ülkenin genelini yansýtýyor. "Hayýr"cýlarý yatýþtýrma çabasýna giren Erdoðan, zafer konuþmasýnda "hayýr" diyenlerin de 'saygýyý hak ettiðini' söyledi. Bu konuþmadan sonra Erdoðan ile Gül Ýstanbul'daki Dünya Basketbol Þampiyonasý'nýn Türkiye'yle Amerika arasýnda oynanan final maçýnda boy gösterdi. Yüksek sesli yuhalamalarla karþýlandýlar. Haber programlarýnda morali bozuk laik editörler, 'hayýr' oylarýnýn ezici çoðunlukta çýktýðý Ýzmir'e taþýnmakla ilgili acý þakalar yaptýlar. Bir solcu-liberal koalisyonu 1980 darbesinin generali Kenan Evren'e dava açmaya hazýrlanýyor. Bu çarpýcý zafere raðmen Erdoðan'ýn rahat nefes almasý mümkün görünmüyor. Ülkenin güneydoðusundaki Kürt seçmenler, BDP tarafýndan yapýlan boykot çaðrýsýna büyük ölçüde riayet etti. Bu durum ayrýlýkçý PKK'nýn gücünün devam ettiðine delalet. PKK, Erdoðan'ýn Kürtlerin haklarý konusunda adým atmamasý halinde tek taraflý ateþkesi sona erdirme tehdidi savurdu. Bu da Kürt sorunu çözülmedikçe, Türkiye'de demokrasinin kýrýlgan olacaðýnýn göstergesi. (13 Eylül 2010)

10 10 16 Eylül 2010 Perþembe PAPA KUR'AN YAKILMASINA TEPKÝLERDEN ENDÝÞELÝ Amerika Birleþik Devletleri'nde Kur'an-ý Kerim kopyalarýnýn yakýlmasýnýn ardýndan, bazý Müslüman ülkelerinin kiliseleri ve Hristiyanlarý hedef alan eylemlere sahne olmasý, Papa 16. Benediktus'u kaygýlandýrdý. Roma Katolik Kilisesi'nin lideri 16. Benediktus, bugün Vatikan'daki genel kabul merasiminde yaptýðý konuþmada, Kur'an-ý Kerim kopyalarýnýn yakýlmasýna tepki olarak yapýlan eylemlere de deðinerek, "Son günlerde, Hindistan, Pakistan ve Afganistan baþta olmak üzere Güney Asya'nýn muhtelif bölgelerinde meydana gelen olaylarý kaygýyla izliyorum" dedi. Papa 16. Benediktus, "Kurbanlar için duacýyým. Din özgürlüðüne saygý gösterilmesini istiyor, kin ve þiddete karþý uzlaþý ve barýþýn baskýn çýkmasýný diliyorum" diye konuþtu. ÝRAN, AKP'YE 25 MÝLYON DOLAR BAÐIÞ YAPTI MI? AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Ömer Çelik, Telegraph gazetesinin internet sitesinde yayýmlanan "Ýran Türkiye'nin Ýktidar Partisine 25 Milyon Dolar Baðýþta Bulunuyor" baþlýklý makale nedeniyle özür dilenmesini ve makalenin gazetenin internet sitesinden silinmesini istedi. Çelik, yaptýðý yazýlý açýklamada, bugün yayýmlanan makaleyle ilgili Telegraph gazetesinin editörüne hitaben yazdýðý yazýda, þunlarý kaydetti: "Ýktidar partisi olan Adalet ve Kalkýnma Partisi hakkýnda gazeteniz ve web sitesinde yayýnlanmýþ olan bu haber bizi tam anlamýyla þaþkýnlýða uðratmýþtýr. Böyle bir olay asla gerçekleþmediði gibi, haberinizdeki iddialar hiçbir kanýta dayanmamaktadýr. Yalanlardan baþka hiçbir þeye dayanmayan bu haberi kati olarak reddediyor ve partimiz aleyhine yapýlmýþ böylesine temelsiz ve sinsi bir iddianýn gazetenizde nasýl basýlmýþ olabileceðine dair derhal bir açýklama bekliyoruz. Ayrýca, acilen kamuya duyuracaðýnýz bir özür ve düzeltme ile birlikte, söz konusu makalenin kamu açýklamasý yapýlarak web sitenizden derhal silinmesini talep ediyoruz. Bu konuyu ulusal ve uluslararasý mahkemelere götürme hakkýmýzý saklý tutuyoruz." FRANSA VE AB ARASINDA GERGÝNLÝK Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy'nin makamýndan dün yapýlan açýklamada, Romanlarýn toplu sýnýr dýþý edilmesiyle ilgili sert tepki gösteren AB Komisyonu eleþtirildi. Cumhurbaþkanlýðý Sarayýndan yapýlan açýklamada, AB Komisyonu'nun Adalet ve Temel Haklardan Sorumlu Temsilcisi Viviane Reding'in Fransa ile ilgili bazý sözlerinin kabul edilemez olduðu ifade edildi. Açýklamada, Fransa'nýn AB'nin organlarýyla kýsýr polemikler istemediði ve diyalogdan yana olduðu belirtildi. ÞEMPANZELERÝN LABORATUARLARDA KULLANILMASI PROTESTO EDÝLDÝ ABD'deki hayvan haklarý savunucusu kuruluþu PETA, ABD Saðlýk ve Ýnsani Hizmetler Bakanlýðý önünde düzenledikleri ilginç gösteri ile hükümetin þempanzeleri laboratuar araþtýrmalarýnda kullanma isteðini protesto etti. Hayvan haklarý savunucularý ABD hükümetinin New Mexico eyaletinden Texas'taki laboratuar araþtýrmalarýnda kullanýlmak üzere 200 þempanze getirme planýný, Washington'daki Saðlýk ve Ýnsani Hizmetler Bakanlýðý önünde þempanze kostümü giyip kafes içine girerek protesto etti. Þempanze kostümü giyerek kafes içine giren PETA gönüllüleri, "þempanzelere emeklilik", "Saðlýk bakanlýðýna; Daha fazla test yok, daha fazla iþkence yok" þeklinde ellerinde dövizler tuttu. PETA Washington ofisi Laboratuar Ýncelemeleri Müdür Yardýmcýsý Justin Goodman ÝHA'ya yaptýðý özel açýklamada þempanzelerin transferinin 'utanç verici ve yanlýþ yönlendirici" olduðunu söyledi. Goodman bu planýn 200 þempanzenin yýllardýr hak ettiði emekliliði ortadan kaldýracaðýný gönderildikleri laboratuar tesisinde, "modern bilime ve etiðe aykýrý olarak acý verici deneylerle bulaþýcý hastalýk araþtýrmalarýna maruz kalacaðýný" iddia etti. Goodman ayrýca halkýn, genetik açýdan yakýn AÝHM GAZETECÝLERE SAHÝP ÇIKTI n AÝHM GAZETECÝLERÝN KAYNAKLARINI AÇIKLAMAYA, ELLERÝNDEKÝ BELGELERÝ VERMEYE ZORLANMASINA KARÞI KARAR ALDI... Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi, gazetecilerin kaynaklarýný açýklamaya ve ellerinde bulunan fotoðraf ve benzeri belgeleri adli mercilere teslim etmeye zorlanmasýna karþý bir kararý benimsedi. AÝHM, Hollanda'da yasa dýþý bir sokak yarýþýna iliþkin yapýlan haberlerle ilgili görülen ve yazý iþleri müdürünün gözaltýna alýnmasý ve haberi yapan Autoweek adlý derginin, elindeki fotoðraflarý vermeye zorlanmasýyla ilgili baþvuruyu karara baðladý. Davada, Associated Press ve Bloomberg haber ajanslarýyla The New York Times gazetesi ve Open Society Justice Initiative adlý kuruluþun aralarýnda bulunduðu bazý medya organlarý da AÝHM'e görüþlerini sundu. Basýn kuruluþlarý, kararý, "gazetecilerin elinin, haber kaynaklarýný açýklamaya zorlanmasýna karþý güçlenmesi" olarak yorumladý. SAVCILIÐIN DERGÝYE, "CD'YÝ TESLÝM ET" BASKISI Dava edilen Autoweek dergisi, 2002 yýlýnda düzenlenen yasa dýþý bir sokak yarýþýný izledi. Derginin muhabiri ve foto muhabirinin, katýlýmcýlarý gizli tutmasý karþýlýðýnda, bu yasa dýþý yarýþý izlemesine izin verildi. Haberin yayýmlanmasýnýn ardýndan polis, bu yarýþa katýlan otomobillerden birinin, bankalarýn para çekme makinelerini soyan bir þebekenin, bu iþte kullandýðý araçlardan biri olduðundan kuþkulandý. Savcýlýk, ATM'den yapýlan soygunu soruþtururken dergiden de bu yarýþa iliþkin elindeki fotoðraflarý vermesini istedi. Ancak dergi yönetimine, soruþturmanýn konusu akrabalarýmýz olan þempanzelere bu muamelenin yapýlmamasý kanýsýnda olduðunu söyledi. Þempanzelerin Texas'a nakledilmesinin ardýndan laboratuarlarda baþlýca Hepatit C ve HIV virüsü gibi bulaþýcý hastalýk araþtýrmalarýnda kullanýlacaðýný kaydeden PETA yetkilisi Goodman, ayrýca primatlar üzerinde yýllarca yapýlan araþtýrmalardan sonra üretilen aþýlarýn denemelerinde baþarýsýz olunduðunun altýný çizdi. Goodman ayrýca þempanzelerin 50 yýldan fazla süredir bu tarz araþtýrmalarda kullanýldýðýný ve hayvanlarýn hayatlarýný acýya ve travmalara maruz kalarak çelik kafeslerde, sosyal hayattan izoleedilmiþ þekilde sürdürdüðünü söyledi. söylenmedi, sadece, "çok önemli, adeta ölüm kalým meselesi, bu fotoðraflar gerekli" denildi. Derginin yazý iþleri müdürü, bu talebi reddetmesinden sonra gözaltýna alýndý. Savcýlýk, fotoðraflarý ele geçirmek amacýyla derginin bürolarýnda arama yapabileceðini, bilgisayarlara el koyabileceðini de bildirdi. Bunun üzerine dergi, avukatlarýnýn da tavsiyesiyle fotoðraflarýn yer aldýðý CD'yi savcýlýða teslim etti. Ancak ardýndan, derginin sahibi olan firma dava açarak CD'yi geri istedi, ayrýca savcýlýðýn özür dilemesini talep etti. Davanýn en son geldiði Hollanda Yüksek Mahkemesi de "savcýlýðýn CD'yi talep etme hakký var" kararýný verdi. AÝHM KARARI Yüksek Mahkeme kararýnýn ardýndan baþvuru yapýlan AÝHM ise bugün verdiði kararda, "CD'nin talep edilmesinin, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nde belirtilmiþ olan, yayýn kuruluþunun haber alma ve yayýmlama özgürlüðüne aykýrý olduðunu" benimsedi. Kararda, gazetecilerin kaynaklarýný açýklamaya zorlanmasýnýn kaynaðý da zor duruma düþüreceði, ayrýca medyanýn hem kamuoyu nezdindeki hem de bundan sonraki olaylarda basýna kaynak olabilecek kiþiler nezdindeki itibarýný sarsabileceði de kaydedildi. AÝHM kararýnda, savcýlýðýn söz konusu belgeye ne derecede ihtiyacýnýn olduðuna dair Hollanda mahkemesi hakiminin bir kanaatinin oluþmasýnýn da gerekli olduðu ancak Hollanda yasalarýnda, hakimin bunu yapmasý konusunda boþluk bulunduðu da belirtildi. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Kayýp kemikler gün ýþýðýnda! Rus arkeologlarý, ömrünün büyük bölümünü tutukevinde geçiren Rus çarlarýndan 6. Ivan'ýn kemiklerini buldu. Rus haber ajansý Ria Novosti'nin haberine göre, Rusya'nýn kuzeyindeki Arkhangelsk bölgesinde araþtýrma yapan Rus arkeoloji ekibini yöneten Anatoli Karanine, bugüne kadar nerede gömülü olduðu bilinmeyen Rus Çarý Ivan Antonoviç veya 6. Ývan adýyla bilinen Rus hükümdarýnýn kemiklerini bulduklarýný açýkladý. Karanine'nin yönettiði ekip, Arkhangelsk bölgesindeki Kholmogory kentinde bulunan bir kilisenin yakýnlarýnda yaptýðý araþtýrmalar sonucu, kalýn tahtadan yapýlmýþ bir tabut buldu. Karanine, "Tabutun içinde bulduðumuz kemiklerin 6. Ývan'a ait olduðundan yüzde 100 eminiz" dedi. Rusya'yý 1740 yýlýndan 1741 yýlýna kadar yöneten ve Romanov sülalesine mensup olan 6. Ývan, Romanov'un rakipleri tarafýndan tahtan indirilmiþ ve hapsedilmiþti. Kendisini kurtarmak isteyen taraftarlarý Rusya'nýn kuzeybatýsýndaki Saint-Petersbourg'da tutuklu bulunduðu hapishaneye saldýrý düzenledikleri sýrada, 6. Ývan tutukevinin gardiyanlarý tarafýndan 23 yaþýnda öldürülmüþ ve kemikleri bugüne kadar bulunamamýþtý. Karanine, bulduklarý kemiklerde, aynen 6'ýncý Ývan'ýn öldürüldüðü þekilde, býçak izleri bulunduðunu belirtti. "Fransýz aþýk" efsanesi yalan çýktý! Fransa'nýn en eski ve saygýn araþtýrma kurumlarýndan birinin yaptýðý araþtýrma, Fransýzlarýn ateþli âþýk olduðu efsanesine büyük darbe indirdi. Kamuoyu Yoklamasý Enstitüsü'nün araþtýrmasýna göre, cinsel yaþamý hiç de parlak olmayan Fransýz çiftlerin oraný dörtte üçten fazla. Araþtýrmaya katýlan her üç kadýndan birinden fazlasý, eþiyle birlikte olmamak için baþ aðrýsý, yorgunluk ya da çocuklarýn yakýnda olmasý gibi bahanelere baþvurduðunu söyledi. Yaklaþýk olarak her altý erkekten biri de benzer bahaneler ileri sürdüklerini itiraf etti. Romantizmiyle ün salan Fransýzlarýn 'Çapkýn, flörtçü ve diðer Avrupalýlardan daha iyi âþýk' imajý bu araþtýrmayla sarsýlmýþ oldu. 1000'den fazla yetiþkinle yapýlan anket, 'Fransýz öpücüðü'ne adýný veren bu ulusun cinsel arzularýnda azalma olduðunu gösteriyor. Öte yandan, araþtýrmayý yaptýran ilaç firmasýnýn 'Fransýzlarýn yardýmýna koþmaya hazýr olduðunu' açýklamasý da kuþku uyandýrýyor. Söz konusu firma cinsel yaþamýný düzeltmek isteyen Fransýz çiftler için bu ay bir bilgilendirme kampanyasý düzenleyeceðini duyurdu. Pembe ve mavinin belgesi fotoðraflar Güney Koreli fotoðraf sanatçýsý JeongMee Yoon, "Pembe ve Mavi" (Pink and Blue Project) isimli projesiyle, kýz ve erkek çocuklarýn renk seçimine ýþýk tuttu. Birçok çocuðu, odalarýnda eþyalarýyla fotoðraflayan Yoon, hiçbir kültür ve ýrk farký gözetmeksizin kýzlarýn pembeye, erkeklerin maviye yöneldiðini belgeledi. Sanatçý Projeye, 5 yaþýndaki kýzýnýn eþya seçerken tamamen pembe þeylere odaklandýðýný fark ederek baþlayan 41 yaþýndaki fotoðrafçý, çocuklarýn pembe ve mavi dünyalarýný da gözler önüne serdi. Yapýlan araþtýrmalara göre, ilk kez 1914 yýlýnda, ABD'de bir gazetenin annelere, kýz çocuklarýna pembe þeylerin yakýþtýðý tavsiyesinde bulunduðu öne sürülüyor. Erkek çocuklarý için de mavi rengin 1. Dünya Savaþý'nýn sonunda öne çýktýðý tahmin ediliyor. Çoðaltalým derken öldürdüler Çin'den Japonya'ya "panda diplomasisi" çerçevesinde gönderilen Kou Kou adlý pandanýn ölümü iki ülke arasýnda gerginlik yarattý. 14 yaþýndaki "Kou Kou" adlý dev erkek pandanýn ölüm nedenini araþtýrmak için Tokyo'ya uzman bir ekip göndermeye hazýrlanan Pekin'in, 500 bin dolar da (yaklaþýk 750 bin TL) tazminat istediði kaydedildi. Japonya'ya 10 dev panda veren Çin, hayal kýrýklýðý yaþadýðýný bildirdi. Pandanýn, çiftleþme dönemi dýþýnda hayvandan sperm almaya çalýþan uzmanlarýn aþýrý dozda yaptýðý anestezi sonucu kalp krizinden öldüðü tahmin ediliyor.

11 16 Eylül 2010 Perþembe GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS DÜNYADAN... DÜNYADAN... RUS HEYET GÜNEY KIBRIS'TA Güney Kýbrýs ile Rusya arasýnda kurulan Ekonomik Ýþbirliði Ýçin Hükümetler Arasý Komite toplantýlarýna katýlmak üzere Rusya'dan bir heyetin önceki gün Güney Kýbrýs'a geldiði bildirildi. Haravgi gazetesinin haberine göre, Rus heyete baþkanlýk eden Ekonomik Kalkýnma Bakaný Manilof Ýgor Yevgnieviç, Rum Ekonomik Bakaný Andonis Pashalidis ve diðer Rum yetkililerle de temaslarda bulunacak. Habere göre, bugün ve yarýn yapýlacak heyetler toplantýsýnda ise, her iki ülkedeki ekonomik durumlar ve ekonomi alanýnda iþbirliðinin geliþtirilmesi yöntemleri ele alýnacak. Öte yandan gazete bir diðer haberinde, Rusya'nýn Ekaterinburg kentinde temaslarda bulunan Pashalidis'in dün adaya döndüðünü yazdý. DÝKO MÜLKÝYET KONUSUNDA TARAFINI BELÝRLEYECEK DÝKO Yürütme Bürosu, 23 Eylül tarihinde yapacaðý toplantýyla, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn müzakerelerde sunduðu öneriler konusunda tarafýný belirleyecek. Politis gazetesi, DÝKO Baþkaný Marios Karoyan'ýn, dün sabah, Ulusal Konsey toplantýsý öncesinde düzenlediði DÝKO Sekreterliði toplantýsýnda, mülkiyet konusunda görüþ alýþ veriþinde bulunulduðunu yazdý. Habere göre, Karoyan, toplantýda ayrýca, Hristofyas'a, önerileri inceledikten sonra gönderdiði mektup konusunda da üyelere bilgi verdi. Gazete, toplantý çerçevesinde DÝKO'nun sert çizgi destekçilerinin, Hristofyas'ýn önerilerini bütünüyle ret ettiðini ve bunlarý kabul edilemez olarak nitelendirdiklerini ayrýca DÝKO'nun tutumunu ayýrmasýný talep ettiklerini yazdý. ABD'LÝ ÞÝRKET KARPAZ YATIRIMINI DURDURDU ÝDDÝASI Fileleftheros haberinde, ABD'li bir þirketin Karpaz'da yatýrým yaptýðýna iliþkin Kýbrýs Türk basýnýnda yer alan haberlerin ardýndan, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn ilgili merciler nezdinde giriþim baþlattýðýný, giriþim sonucunda söz konusu þirketin Karpaz'daki yatýrýmlarýný durdurduðunu iddia etti. Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan konuya iliþkin yapýlan açýklamada, Güney Kýbrýs'ýn Washington Büyükelçisi'nin giriþimleri sonucunda "Top Invest International" þirketinin internet sitesinden Karpaz'daki sözde Kýbrýslý Rum'a ait taþýnmaza iliþkin reklamýný kaldýrmakla kalmadýðý, ayrýca KKTC'deki yatýrýmlarýný da durdurduðu savunuldu. GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ'NÝN KARPAZ'DAKÝ ÝNÞAATINI ENGELLEME ÇABALARI Rum hükümetinin, Girne Amerikan Üniversitesi'nin Karpaz bölgesinde yaptýðý inþaatlarýn koruma altýndaki bir alanda gerçekleþtiði ve çevreye zarar verdiði iddiasýyla Brüksel nezdinde giriþim baþlattýðý bildirildi. Fileleftheros ve diðer gazeteler, Rum Tarým Bakaný Dimitris Ýliadis'in Kapraz'daki "Ay Filon" bölgesinde yer alan GAÜ yerleþkelerinin inþasýnýn durdurulmasý için AB'ýn çeþitli kurumlarýna mektuplar gönderdiðini yazdý. Habere göre Ýliadis söz konusu bölgede inþaatýn durdurulmasý için AB Çevre Komiseri, 26 üye ülkenin Çevre ve Orman bakanlarýna organize bir þekilde mektuplar göndererek, bölgedeki inþaatýn koruma altýndaki bölgeyi tahrip ettiði þikâyetinde bulundular. KAYIP KAZILARIYLA ÝLGÝLÝ GELÝÞMELER Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi ekiplerinin, "181'inci Topçu Alayýna" mensup 38 kiþinin gömülü olduðuna dair bilgiler bulunan Beylerbeyi ile Kaynakköy arasýndaki bölgede gerçekleþtirdiði kazýlarýn sonuçsuz kaldýðý ve bölgedeki ekiplerin kayýp kemikleri olduðuna dair bilgiler bulunan "Aspri Moutti" tepesine doðru hareket etmeye baþladýklarý bildirildi. Elde ettiði bilgilere dayanarak, "þimdiden ortalýða saçýlmýþ kemikler tespit edilmeye baþlandýðýný" iddia eden Fileleftheros, zeminin yapýsýndan dolayý Aspri Moutti tepesine çýkýþýn araçsýz olmasýndan ötürü sürecin "zor" olarak addedildiðini ifade etti. Otonom Komite uzmanlarýnýn hiçbir engel olmaksýzýn, Aspri Moutti'ye ulaþmak için 20 dakikaya ihtiyaçlarý olduðunu kaydeden gazete, uzmanlarýn söz konusu güzergâhta insan kemikleri bulunup bulunmadýðýný gözden geçireceklerini, öte yandan o dönemde Rum Milli Muhafýz Ordusu'nun nöbet kulübelerinin bulunduðu bölgeleri de kontrol edeceklerini ifade etti. Gazete, Aspri Moutti bölgesinde konuþlanan "32'inci Komando Alayýnýn" Aspri Moutti tepesinin batý zirvesini; daha geniþ bölgede konuþlanmýþ olan "31'inci Komando Alayýnýn" ise Aðýrdað köyünün üzerinde ve St. Hilarion kalesinin güneyinde bulunan Kocakaya tepesini almayý amaçladýðýný öne sürdü. Otonom Komitenin gerçekleþtireceði kontrollerin ardýndan, uzmanlarýn Kaynakköy ile Beylerbeyi arasýndaki bölgeye döneceklerini ifade eden gazete, ekiplerin "181'inci Topçu Alayýna" mensup kayýplarýn kalýntýlarýnýn bulunmasý amacýyla burada kazýlara baþlayacaðýný belirtti. DOÐRUDAN TÝCARET TÜZÜÐÜNÜN GÖRÜÞÜLMESÝ ERTELENÝYOR Avrupa Parlamentosu'nda, önceki gün, Doðrudan ticaretle ilgili tüzüðün, Kýbrýs sorunundaki geliþmelerle, özellikle de Kýbrýs sorununa iliþkin uluslararasý bir konferans toplanmasý ve hakemlik çabalarýyla "paketlenmesi" amacýyla, doðrudan ticarete iliþkin kararlarýn art niyetli (kasýtlý) bir þekilde ertelenmesine karar verildiði ileri sürüldü. Fileleftheros gazetesi, "Doðrudan Ticaret-Kýbrýs Sorunu Paketi... Avrupa Parlamentosu: Tüzükle Ýlgili Görüþmeyi ve Kararlarý Erteliyor - Dikkatleri Uluslararasý Konferansa Çeviriyor" baþlýklarýyla verdiði, Brüksel çýkýþlý haberinde, tüzüðün 20 Eylül'de gerçekleþmesi beklenen görüþmesinin baþka bir tarihe ertelenmekte olduðunu yazdý. Haberini elde ettiði "bilgilere" dayandýran gazete, tüzüðün 20 Eylül Pazartesi gerçekleþtirilmesi beklenen görüþmesinin, ya AP Hukuk Komitesi'nin Ekim tarihlerinde gerçekleþtirilmesi planlanan toplantýsýna, ya da 1 Aralýk'a erteleniyor olduðunu savundu. Gazete, amaçlanan þeyin, doðrudan ticaretle ilgili tüzüðün görüþülmesinin, BM Genel Sekreterinin Kasým ayýnda yayýmlanmasý beklenen raporu ve özellikle Kýbrýs sorunuyla ilgili uluslararasý bir konferans toplanmasýna iliþkin ortaya konacak faaliyetlerle ayný zamana denk düþmesi olduðunu ileri sürdü. Haberde, "Brüksel'in mevcut planlamalarý temelinde, doðrudan ticaretle ilgili tüzüðün; uluslararasý konferans, ayrýca hakemliðe razý olmasý için Kýbrýs Cumhuriyeti'nin baþýnýn üzerinde Demokles'in Kýlýcý gibi kullanýlmasýnýn arzulandýðý" öne sürüldü. Doðrudan ticaretle ilgili tüzüðün görüþülmesinin ertelenmesinin Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu tarafýndan ortaya konduðunu yazan gazete, Sosyalist Grubun, "Kýbrýs sorununun bütünlüklü çözümüne iliþkin bir uluslararasý konferans toplanmasýna yatýrým yapýyor göründüðünü" ileri sürdü. Gazete, bunun akabinde, tüzüðün görüþülmesinin ertelenmesine Avrupa Halk Partisi Grubunun ve daha da somut olarak doðrudan ticaretle ilgili tüzüðün raportörü olan Kurt Lechner'in de ortak imza koyduðunu savundu. Gazete, raportör Kurt Lechner'in; AP Hukuk Komitesi'nde gerçekleþecek görüþmeye daha iyi hazýrlanmak amacýyla teknik sebeplere atýfta bulunarak görüþmenin ertelenmesiyle hem fikir olduðunu iletti. Gazete, Kýbrýs sorununun çözümü için bir zaman takvimi empoze edilmesiyle iliþkili olarak bir uluslararasý konferans toplanmasýnýn; Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun Brüksel'deki dünkü temaslarý çerçevesinde gerçekleþtirdiði görüþmelerde ortaya koyduðu taleplerinin "ilk çizgisini" teþkil ettiðini ileri sürdü. Haberde, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun üç temel meseleyi ortaya koyduðu iddia edildi; bunlar þöyle sýralandý: " yýlýnýn sonuna veya 2011 yýlýnýn Þubat ayýna kadar olan zamana gönderme yaparak, Avrupa Birliði'nden; Kýbrýs sorununun çözümüyle ilgili bir zaman takvimi benimsenmesine katkýda bulunmasýný istedi. 2. (Dikkatleri hakemliðe çekerek, köprü kurucu öneriler sunulmasýna olanak vermek için) BM himayesinde gerçekleþtirilecek bir uluslararasý konferansa katýlmasý için Avrupa Birliði'nden Rum Yönetimine nüfuzunu kullanmasýný istedi. 3. Hristofayas'ýn; doðrudan ticaret tüzüðünün Maraþ'ýn yasak sakinlerine verilmesiyle iliþkilendirilmesine dair öneriler paketine kapýyý kapamaya çalýþarak, (Kýbrýslý Rumlar için kazançlarý olmaksýzýn) doðrudan ticaretin derhal onaylanmasýný istedi." 98 yýllýk sýr çözülüyor Gizemli kayboluþ hikâyesiyle çok sayýda kitap ve filme konu olan Rus keþif gemisi "St. Anna" nýn son seyir kayýtlarý ile mürettabetýna ait iskeletler gün yüzüne çýktý. Kuzey Denizi'nde bulunan Franz Josef Adasý sahillerinde araþtýrma yapan Rus kâþifler, mürettebata ait düdük, çaký ve gözlük gibi kiþisel eþyalara ulaþtý. Araþtýrmacýlar "Yeni bulgularla geminin baþýna ne geldiðini anlayabileceðiz" dedi. 1912'de Kaptan Georgy Brusilov'un liderliðinde Asya ile Avrupa arasýndaki buzullarda ticaret yolu arayan geminin, buzlara sýkýþýp okyanusun ortasýnda kaldýðý biliniyor. Doktor, ameliyatta rahme imza attý ABD'de bir jinekolog, hastasýnýn adýný, ameliyatta aldýðý rahminin üzerine yazýnca mahkemelik oldu. Ingrid Paulicivic (47) isimli kadýn, Haziran 2009'da geçirdiði operasyonda rahmine elektrikli bir cihazla ismini kazýyan Dr. Red Alinsod'a dava açtý. Dr. Alinsod önce "Arkadaþça bir jest yaptým" dedi, ancak olay ciddileþince savunmasýný "Rahimler karýþmasýn diye yaptým" þeklinde deðiþtirdi. Paulicivic ise doktorun kendisini aþaðýladýðýný öne sürüyor. Paulicivic, isim yazma sýrasýnda bacaðýnda yanýklar oluþtuðunu, bu yanýklarý araþtýrýnca da olayýn açýða çýktýðýný söyledi. Pilotun inanýlmaz kurtuluþu Ýngiltere'de bir hava gösterisi sýrasýnda yere çakýlan bir planörün pilotu mucizevi bir þekilde kurtuldu. Uçaðýn yere çakýldý an, amatör bir fotoðrafçý tarafýndan saniye saniye görüntülendi. Ülkenin West Sussex bölgesinin Shoreham kentinde Kraliyet Hava Kuvvetleri Cemiyeti tarafýndan düzenlenen ve yaklaþýk 15 bin kiþinin izlediði hava gösterileri sýrasýnda inanýlmaz bir olay yaþandý. Swift Akrosi Gösteri Takýmý'nýn 35 yaþýndaki deneyimli kaptaný Mike Newman, Swift S-1 adlý planörüyle kötü hava þartlarýna raðmen muteþem bir akrobasi gösterisi sergiliyordu. Davetlilerin de büyük bir heyecanla izlediði gösterisini yine muhteþem bir dalýþla tamamlamak isteyen Newman, rüzgarýn azizliðine uðradý ve uaçaðýnýn yere çakýlmasýna engel olamadý. Burun üstü yere çakýlan planör tipi motorlu uçak, gövdesinden ikiye ayrýldý. Eski bir otomobil yarýþlarý sürücüsü olan Newman ise kazadan yaralý olarak kurtuldu. Davetliler arasýnda bulunan amatör fotoðrafçý Rob Yuill, kaza anýný saniye saniye görüntülemeyi baþardý. Yuill, düþen uçaðýn pilotu Newman'in büyük bir þans eseri kurtulduðunu söyledi. Kazanýn ardýndan hastaneye kaldýrýlan Newman'ýn, omurga kemiklerinde kýrýk meydana geldiði, hayati tehlikesinin bulunmadýðý ve tedavisinin devam ettiði bildirildi. Ýngiliz Hava Kazalarý Soruþturma Þubesi ve Ýngiliz Planörcülük Birliði, kazayla ilgili soruþturmanýn baþlatýldýðýný açýkladý. Silikonlarýna veda etmek zorunda Dünyanýn en büyük silikon göðüslerine sahip olabilmek için 30 estetik operasyon geçiren Hershey, Teksas Richmond'da silikonlarýný çýkarttýrmak zorunda kalacak. Haziran 2010'da Brezilya'daki ameliyatýn ardýndan vücudunda ciddi enfeksiyon oluþan Hershey, saðlýðýna kavuþmak için silikonlarýna veda etti. Hershey, ABD'de bu büyüklükte silikon yasak olduðundan aslen Brezilyalý olan Hershey, memleketinde ameliyat olmuþtu. Ameliyat öncesinde, "Dürüst olmak gerekirse silikonlar hayatýmý kurtaran tek þeydi, ama rahatsýz edici ve aðýrdý. Çok daha küçük göðüslere sahip olmaya karar verdim. Bu acý olacak biliyorum, çünkü onlara sahip olmayý seviyorum, ama ailemin, kýzýmýn ve oðlumun her þeyden önce geldiðini anladým" diye konuþtu.

12 12 16 Eylül 2010 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Bir daþ addým zeytine Zeytinin irisine Anne beni çuban et Gýslarýn sürüsüne YÜZÜNDE BÝR YER Sema Kaygusuz Doðan Kitap sayfa "Bir yaný dinlemeden karar veren doðru karar verse bile adaletsizlik etmiþ sayýlýr." Seneca Plastik kaplarda yüzerdi sarýþýn gözlerin Güzeldin kahkaha çiçeði kadar Ah! Lâra, bütün gün'ah'ým sendin Ben, beklemenin yorgun düþtüðü bahar! Tozan Alkan "Lâra" adlý þiirinden TATLISU HARNUP FESTÝVALÝ BAÞLADI Tatlýsu Belediyesi'nin harnup ve yan ürünlerinin üretimini teþvik etmek, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaþamýna katkýda bulunmak amacýyla düzenlediði Harnup Festivali baþladý. Önceki gün Tatlýsu giriþinden festivallin gerçekleþtirildiði köy alanýna yapýlan kortej yürüyüþü ile start alan 5. Harnup Festivali'nin açýlýþý Tarsus Belediyesi Karma RÜYA TANER BELÇÝKA'DA KONSER VERECEK Piyanist Rüya Taner, sezonu resital ve konser programýný Belçika'nýn Beringen þehrinde vereceði resital ile baþlatýyor. Beringen þehri "Sanat ve Kültür Merkezi"ndeki konseri için yarýn Belçika'ya gidecek olan Rüya Taner, 17 Eylül Cuma akþam saat 20.00'deki resitalinde Schumann, Liszt ve Türk besteci Kamran Ýnce'nin eserlerini seslendirecek. Halk Danslarý Topluluðu ile Yusuf Cihan Süslü'nün 'ateþ þovu' gösterileriyle sürdü. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan stantlarýn gezilmesiyle devam eden festivalde konuklara, harnup fidaný daðýtýldý, pekmez þerbeti ile harnup tatlýsý ikramý edildi. Tatlýsu Belediyesi Çocuk Korosu konseri ve uluslararasý halk danslarý þöleninin yer aldýðý festivalin ilk günü havai fiþek gösterisiyle sona erdi. FESTÝVAL PROGRAMI 2. Aþýr Tosun Halýsaha Futbol Turnuvasý Le Pen'i, Alain Delon canlandýracak Jean-Marie Le Pen, hayatýný konu alacak bir filmde kendisini ünlü sinema oyuncusu Alain Delon'un canlandýrmasýný istediðini söyledi. Fransa'da yabancý düþmanlýðýyla tanýnan Ulusal Cephe Partisi lideri Jean-Marie Le Pen, hayatýný konu alacak bir filmde kendisini ünlü sinema oyuncusu Alain Delon'un canlandýrmasýný istediðini söyledi. Partisinin resmi internet sitesine yaptýðý açýklamada Le Pen, "Fizik olarak ve kafa olarak beni en iyi Alain Delon'un oynayabileceðini düþünüyorum" dedi. Delon, 2003 yýlýnda bir televizyon kanalýna yaptýðý açýklamada, Le Pen'le 30 yýldýr dost olduðunu söylemiþti. Le Pen'i karakter olarak sevdiðini ifade eden Delon, "Ben aþýrý sað partiye hiç oy vermedim, bazý politikalarý hoþuma gidiyor, bazýlarý hoþuma gitmiyor" demiþti. Sað eðilimli olduðunu gizlemeyen Delon, son cumhurbaþkaný seçimlerinde Nicolas Sarkozy'yi desteklediðini açýklamýþtý. maçlarýnýn yapýlacaðý festivalde, bugün çocuklara yönelik Uçurtma Þenliði, Çocuklar Güzeldir Güzellik Yarýþmasý ve Amatör Ses Yarýþmasý; 17 Eylül Cuma günü Uluslararasý Mutfak Günü, Tatlýsu Belediye Orkestrasý Müzik Dinletisi ve Murat Göðebakan konseri yer alacak. 18 Eylül Cumartesi günü Uluslararasý Plaj Güreþleri, bisiklet yarýþý ve judo turnuvasý, gece de 1. Harnup Güzeli Güzellik Yarýþmasý yapýlacak. Festivalin son günü olan 19 Eylül Pazar günü ise tavla turnuvasý, kano Yýl 1952, Marlon Brando 28 yaþýnda Hollywood'un efsanevi aktörlerinden Marlon Brando'nun hiç bilinmeyen fotoðraflarý ortaya çýktý. Arþivlerini karýþtýran Life dergisi, zamanýn ünlü fotoðrafçýlarýndan Margaret Bourke-White'ýn, Marlon Brando'nun yirmi sekiz yaþýndayken çektiði fotoðraflarý bulmuþ yýlýnda çekilen fotoðraflarda Marlon Brando neþeli halleriyle dikkat çekiyor. yarýþmasý, yüzme yarýþý gerçekleþtirilecek. Festival, Örge Volkan ve Soyhan Bilgeer konseriyle son bulacak. Açýlýþa, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, devlet ve hükümet yetkilileri, siyasiler, davetliler ile vatandaþlar katýldý. Katýlýmcýlar arasýnda Türkiye'den gelen Tarsus Belediye Baþkaný Burhanetttin Kocamaz ile Sakarya Hendek Belediye Baþkaný Ali Ýnci de yer aldý. Açýlýþta, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Tatlýsý Belediye Baþkaný Hayri Orçan, Tarsus Belediye Baþkaný Burhanetttin Kocamaz ve Sakarya Hendek Belediye Baþkaný Ali Ýnci birer konuþma yaptý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Piranha 3 D ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon A Takýmý ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Anneler ve Kýzlarý ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Lefkoþa Astro Kapalý Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria A Takýmý ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Zorlu Görev ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 16 Eylül 2010 Perþembe 13 KTÖS basýn toplantýsý düzenledi... Yeni eðitim-öðretim yýlýna eksiklerle baþlanýyor "26 okulda 38 öðretmen, 24 müdür, 8 müdür muavini ile 4 denetmen eksik..." Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), ilkokullarda bugün baþlayacak Eðitim-Öðretim Yýlý'na sorunlarla baþlanacaðýný ileri sürerek, çocuklara nitelikli eðitim saðlamak adýna birlikte çözümden yana olduklarýný Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na onlarca kez aktardýklarýný bildirdi. KTÖS, bugün baþlayacak yeni eðitimöðretim yýlýnýn baþýnda sendika olarak tespit ettikleri sorun ve eksikleri kamuoyuyla paylaþtý. Bu amaçla dün KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür baþkanlýðýnda basýn toplantýsý düzenlendi. Basýn toplantýsýnda daðýtýlan yazýlý metinde sorunlar; "kontrolsüz nüfus artýþý okullarýmýzý kaosa sürüklemektedir", "Kýbrýs Türk eðitim sistemi deðiþtirilemez", "nakil tüzüðü taslaðý iyi niyetle hazýrlanmamýþtýr", "okul sorunlarý, öðretmen eksiklikleri", "parti rozetine göre müdür görevlendirme", "kolej sýnavlarý özel dersleri körükledi" baþlýklarý altýnda sýralandý. Yazýlý metinde; "kontrolsüz nüfus akýþýnýn; eðitim, saðlýk, ekonomi ve kamunun diðer alanlarýnda kaosa neden olduðu" ileri sürülerek, ülkeyi yönetenlerin kontrolsüz nüfus aktarýmýnýn okullarda ciddi sorunlar yarattýðýný bilmesi gerektiði kaydedildi. "Nüfusu bilinmeyen bir ülkede eðitim planlamasýnýn yapýlamayacaðý" ifade edilen açýklamada, nüfus artýþýnýn sermayenin ucuz emek talebine cevap verdiði" görüþüne yer verildi. Açýklamada, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti'nin matematik kitaplarýný "ben yaparým olur" mantýðýyla deðiþtirmesinin kabul edilemeyeceði görüþü ifade edilerek, "Türkiye'deki sekiz yýllýk kesintisiz eðitim sisteminde kullanýlan kitaplarýn öðrencilerimize dayatýlmasý yönünde karar alanlar, günü birlik politikalarla eðitimi kaosa sürüklemektedir" denildi. "Hükümetin bu kararla Kýbrýslý Türklerin kültürel asimilasyonuna hizmet ettiðini bir kez daha ortaya koyduðu" öne sürülen açýklamada, Kýbrýslý Türklerin kendine özgü kültür, dil, bilgi birikimi, sosyal yaþamý olduðu ve buradaki eðitim sisteminin buna göre þekillendiði ifade edildi. Yazýlý açýklamada, "UBP Hükümeti bu özgün yapýmýzý hiçe sayarak, eðitim sistemimizi Türkiye eðitim sistemine benzetmeye çalýþmaktadýr" denilerek, "Bizim, ithal eðitim sistemi ve kitaplarýna ihtiyacýmýz yoktur. Biz kendi kitabýmýzý yazacak, sistemimizi yaratacak bilgi ve beceriye sahibiz" ifadesi kullanýldý. Ýlköðretimde öðretmenlerin yer deðiþtirmelerinin þeffaf, açýk ve sorun yaratmadan yürütüldüðü belirtilen açýklamada, "uygulamadaki þeffaflýðý ortada kaldýracak, siyasi çýkarlara ve parti rozetine göre yer deðiþtirme mantýðýný ortaya koyan" ve bakanlýk tarafýndan hazýrlanan nakil tüzüðü taslaðýný sendika olarak ret ettikleri vurgulandý. OKUL SORUNLARI, EKSÝKLER Yazýlý açýklamada, eðitimde tasarruf olamayacaðý ifade edilerek, bugün itibarýyla 26 okulda toplam 38 öðretmen eksiði bulunduðu; ayný þekilde 24 müdür, 8 müdür muavini ile 4 denetmen münhalýnýn ivedilikle açýlarak doldurulmasý gerekliliði üzerinde duruldu. Bugün itibarýyla "emeklilik nedeniyle" Arabahmet, Dörtyol, Vadili, Geçitkale, Þht. Tuncer, Akdoðan Dr. Fazýl Küçük, Tatlýsu ilkokullarýnda öðretmen eksikliði bulunduðu kaydedilen açýklamada, "nüfus yoðunluðu nedeniyle" öðretmen ihtiyacý olan okullar iþe þöyle sýralandý: "Þht. Doðan Ahmet, Gönyeli, Haspolat, Alasya, Polatpaþa, Þht.Hasan Cafer, Dikmen, Mehmetçik, Deðirmenlik, Tepebaþý, Cihangir-Düzova, Aðýrdað-Daðyolu, Esentepe, Yedikonuk ilkokullarý; Fazýl Plümer, Alasya Vakýf, Girne Maarif, Gaziköy ile Karakum anaokullarý." Yazýlý açýklamada, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu'nun "her fýrsatta herhangi bir öðretmeni baþka okula müdür olarak görevlendirmediði yönünde açýklama yapmasýna karþýn bunun doðru olmadýðý, Bakan'ýn usulsüz olarak bir öðretmeni baþka bir okula müdür olarak görevlendirdiði" de iddia edildi. Geç kalýnmýþ olsa da son iki yýldýr yapýlmayan müdür, müdür muavini terfi sýnavlarýnýn ivedilikle Ekim ayýnda yapýlarak okullarýn yönetici sorunlarýnýn çözülmesi gerektiði belirtilen açýklamada, müdürsüz okullar, "Gönendere Þht. Salih Terzi, Serhatköy, Kozanköy, Çayýrova, Ziyamet, Balýkesir-Meriç, Tepebaþý, Beyarmudu, Eþref Bitlis, Serdarlý, Þht.Menteþ Zorba, Ýnönü, Tatlýsu, Cihangir-Düzova, Alayköy, Þht. Hasan Cafer ile Yedidalga ilkokullarý" olarak sýralýndý. Açýklamada; Çamlýbel Aysun, Özgürlük, Karþýyaka, Dipkarpaz, Yeni Erenköy, Dörtyol ilkokullarýnýn ise müdür muavini eksik okullar olduðu belirtilen açýklamada, "Tüm bunlarla beraber nüfus artýþý ve öðretmen sayýsýndan dolayý Lapta Anaokulu, Gaziveren Anaokulu, Gaziköy Anaokulu, Kumyalý Ýlkokulu, Gönyeli Anaokulu, Lefkoþa Özel Eðitim Merkezi, Maðusa Özel Eðitim Merkezi'ne müdür; Alasya Ýlkokulu ve Cihangir-Düzova Ýlkokulu'na ise müdür muavini kadrosu açýlmalýdýr" denildi. KTÖS açýklamasýnda, birçok okulda hademe, sekreter eksikliði olduðu da kaydedilerek, Türkmenköy Ýlkokulu'nda bugün itibarýyla hiç hademe olmadýðý; Fazýl Plümer Anaokulu, Þht. Zeki Salih Ýlkokulu, Alasya Ýlkokulu, Düzova-Cihangir Ýlkokulu, Atatürk Ýlkokulu, Þht. Yalçýn Ýlkokulu, Dikmen Ýlkokulu ve Gönyeli Ýlkokulu'nda hademe eksikliði bulunduðu kaydedildi. Eðitim ve saðlýkta tasarruf olmayacaðý görüþü yinelenen açýklamada, öðretmen yardýmcýsý sýralama sýnavýnýn yapýlarak atamalarýn gerçekleþmesi istendi. Açýklamada, "kolej sýnavýnýn çocuklarý at yarýþýna çevirdiði, bu konudaki keþmekeþin devam ettiði" savunularak, KTÖS'ün kolejlere alýnacak öðrenciler konusunda sýnav dýþýnda giriþ yöntemleri bulunmasý gerektiðini yýllardýr savunduðu kaydedildi. ÖZERSAY ÝLE YAKOVU MÜLKÝYETÝ GÖRÜÞECEK Liderlerin özel temsilcileri Kudret Özersay ile Yorgos Yakovu, bugün ve Cuma günü biraraya gelerek mülkiyet konusunu ele alacak. Özersay ile Yakovu'ya görüþmelerde heyetleri eþlik edecek. TAK muhabirinin Cumhurbaþkaný'nýn Özel Temsilcisi Kudret Özersay'dan aldýðý bilgiye göre, bugünkü görüþme saat 15.00, Cuma günkü görüþme ise saat 10.00'da ara bölgede yer alacak. Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas geçen hafta gerçekleþtirdikleri tam gün yoðun görüþmelerde, bu ay içinde yapacaklarý yurtdýþý ziyaretleri nedeniyle, Ekim ayý baþýna kadar liderlerin özel temsilcilerinin biraraya gelip mülkiyet konusunda sunulan karþýlýklý önerileri ele alarak yakýnlaþma saðlanmasý yönünde çalýþma yapmalarý yönünde karar almýþlardý. 10. TEMÝZ ENERJÝ KONFERANSI BAÞLADI 10. Temiz Enerji Konferansý dün Salamis Bay Conti Resort Otel'de baþladý. Doðu Akdeniz Araþtýrma Merkezi (DAÜ ENAR), University of Miami ve Uluslararasý Hidrojen Enerji Derneði iþbirliðinde gerçekleþtirilen konferans, 17 Eylül'de sona erecek. Açýlýþý dün saat 09.30'da yapýlan konferansta sýrasýyla Enerji Araþtýrma Merkezi ve ICCE 2010 Baþkaný Doç. Dr. Uður Atikol, University of Miami Temiz Enerji Araþtýrma Enstitüsü Baþkaný Prof.Dr. Hongtan Liu, ICCE 2010 Organizasyon Komitesi üyesi Prof. Dr. Ziya Arnavut, Uluslararasý Hidrojen ve Enerji Derneði Baþkaný ve ICCE 2010 Onursal Baþkaný Prof. Dr. Nejat Veziroðlu ile Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun birer konuþma yaptý. Türkiye, Ýspanya, Ýtalya, Ýngiltere, ABD, Kanada, Tayvan, Kore, Hollanda, Almanya, Danimarka gibi 35 ülkeden yaklaþýk 250 katýlýmcýyý aðýrlayacak konferans boyunca 235 makale 40 oturumda sunulacak. LÝSANS VE ÖNLÝSANS KONTENJANLARI AÇIKLANDI ÖSYM tarafýndan Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na gönderilen, 109 lisans ve 41 önlisanstan oluþan kontenjanlar açýklandý. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, kontenjan hakký elde eden öðrencilerin, Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürlüðü'ne acilen müracaat etmeleri gerektiði belirtildi. GAZETECÝLER BÝRLÝÐÝ'NDEN YENÝ WEB Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði, üyeleriyle daha saðlýklý ve inter aktif iletiþim imkaný da kuracak yeni web sayfasýný hizmete koyduðunu bildirdi. Birlikten yapýlan açýklamaya göre, adresinden yayýna baþlayan internet sayfasý, örgütün tüm duyurularý yaný sýra Kýbrýs Türk medyasýna ve mesleðe yönelik geliþmeleri, anýnda tüm üyelerin bilgisine getirebilecek. TARIMA ÝÞLETME VE YATIRIM KREDÝSÝ VERÝLECEK n ANIZ YAKILMASI BUNDAN BÖYLE ÖZEL ÝZÝNLE OLACAK... n DÝLEK YAVUZ YANIK'IN WASHÝNGTON TEMSÝLCÝSÝ, HÝLMÝ AKÝL'ÝN DE NEW YORK TEMSÝLCÝSÝ OLARAK ATANDI... Bakanlar Kurulu Baþbakan Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda dün gerçekleþtirdiði toplantýda, tarým sektöründe çalýþanlara "Ýþletme ve Yatýrým Kredileri" adý altýnda kredi verilmesini, anýz yakýlmasý için özel izin verilmesini ve Müsteþarlar Kurulu oluþturulmasýný karara baðladý. Dr. Fazýl Küçük Spor Oyunlarý'nýn Eylül'de düzenlenmesini karara baðlayan Kurul, Dilek Yavuz Yanýk'ýn Washington Temsilcisi, Hilmi Akil'in de New York Temsilcisi olarak atanmasýný da kararlaþtýrdý. Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan saat 14.00'de Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, kurulun kararlarýný açýkladý. Atun kurulun bugünkü toplantýsýnda gündemdeki ekonomik ve siyasal geliþmeleri ele aldýðýný söyledi. ATAMALAR Atun, Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn önergeleriyle, Dilek Yavuz Yanýk'ýn Washington Temsilcisi,Hilmi Akil'in de New York Temsilcisi olarak atanmasýnýn karara baðlandýðýný belirtti. TARIM KREDÝSÝ Bakanlar Kurulu'nda, Tarým ve Orman Bakanlýðý'nýn daha önce TC Tarým Bakanlýðý'yla faiz destekli kredi saðlanmasý konusunda protokol imzaladýðýný anýmsatan Atun, bu doðrultuda bugün tarým sektöründe çalýþanlarýn finansman ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýyla faiz farkýnýn Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nýn TC Yardým Heyeti kaynaðýndan karþýlayacaðý "Ýþletme ve Yatýrým Kredileri" adý altýnda bir kýsmý 0 faizle, 250 bin TL'ye kadar faiz destekli kredi verme kararý aldýklarýný belirtti. Atun, TC Ziraat Bankasý üzerinden verilecek olan bu kredilerin KKTC'de bir ilk olduðunu söyledi. DR. FAZIL KÜÇÜK OYUNLARI Dr. Fazýl Küçük Spor Oyunlarý'nýn bu yýl Eylül tarihleri arasýnda düzenlenmesinin de karara baðlandýðýný ifade eden Bakan Atun, spor oyunlarýna 26 ülkeden 12 federasyon ve 743 sporcunun katýlacaðýný ve ayrýntýlý bilginin ilerleyen günlerde ilgili bakanlýk tarafýndan verileceðini söyledi. MÜSTEÞARLAR KURULU Atun, bugünkü toplantýda ayrýca Bakanlar Kurulu'nun Müsteþarlar Kurulu'nun oluþturulmasýna da karar verdiðini bildirdi. Buna göre, iþleri hem hýzlandýrmak hem de kolaylaþtýrýlmak üzere Bakanlar Kurulu'na gönderilecek olan önergelerin iþlenmesi ve düzenlenmesine iliþkin iþlemlerin Baþbakanlýk Müsteþarý'nýn baþkanlýðýnda oluþturulacak, DPÖ ve Bakanlar Kurulu Sekreteri'nin de yer alacaðý bir kurul olacaðýný anlattý. ANIZ YAKILMASINA ÖZEL ÝZÝN Bakan Atun, arazi yangýnlarýyla mücadele edilmesiyle ilgili önlemler tüzüðündeki bir deðiþiklikle, bundan böyle, anýz yakýlmasý hususunda tarýmla ilgili bakanlýðýn yapacaðý tespitler sonucunda hangi anýzlarýn yakýlmasý gerektiði konusunda verilecek uygunluk raporuyla üreticilerin kaymakamlýklara yapacaðý baþvurulara sadece Eylül ayýnda geçerli olmak kaydýyla özel izin verilmesinin de onaylandýðýný söyledi.

14 14 16 Eylül 2010 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Susama, susuzluk. Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. 2-Sýnav veya yarýþma yoluyla en iyileri seçmek. Kýrmýzý. 3-Türkiye Milli Ýstihbarat Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. Birçok kimsenin toplanýp elbirliðiyle bir kiþinin veya bir topluluðun iþini görmesi ve böylece iþlerin sýra ile bitirilmesi. 4-Ters okunuþu "Yunanistan'ýn baþkenti". Mikroskopla yapýlan incelemede bazen lamlarýn üzerine kapatýlan, dörtköþe, küçük ve ince cam parçasý. 5-Þahit (çoðul). 6-Halk þairi. Sevgide aldatma, sadakatsizlik. 7-Lityum'un kýsaltmasý. Gök rengi. Eski dilde "Verme, ödeme". 8-Hamur açmakta kullanýlan silindir biçiminde uzunca deðnek. Namus. 9-Büyük kardeþ, aðabey. Fiyat, paha. 10-Tek rakamlý bir sayý. Kaynar suda kabuðuyla az piþmiþ yumurta. 11-Ýlave etmek. Harf okunuþu. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Necatibey Eczanesi: Osman Paþa Cad. No:9/7 (Halk Bankasý Karþýsý) K. Çiftlik Tel: Birgün Eczanesi: 36 Kemal Aksay Cad. Taþkýnköy Tel: Maðusa Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: Girne Baþak Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:31 Ocak Kulübü Karþýsý Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kan bilimi. 2-Közlenmiþ patlýcan, sarmýsaklý yoðurt ve kýyma ile yapýlan bir çeþit yemek. Harf okunuþu. 3-Gözün að tabakasý. Din iþlerini devlet iþlerine karýþtýrmayan. 4-Amerikyum'un kýsaltmasý. Önem vermek, ilgilenmek. 5-Üstü örtülü, önü açýk yer, sundurma. Ýþsiz güçsüz, baþýboþ gezen. 6- Ýlave. Eski dilde "Sancak". Ters okunuþu "Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek". 7-Tanrýyý övmek, ona dua etmek için yazýlýp makamla okunan nazým. Zeybek. 8-Baþa "K" konursa "Gemilerde oda" olur. Bir dileðin gerçekleþmesi amacýyla kurban kesip yoksullara daðýtma veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunma iþi. 9-Minare, kubbe, sancak direði gibi yüksek þeylerin tepesinde bulunan madenden yapýlmýþ ay yýldýz veya lale biçiminde süs. Ters okunuþu "Dip, sýð olmayan". 10-Genellikle önden düðmeli, kalçayý örten kollu giysi. Tren veya tramvay gibi taþýtlarýn üzerinde hareket ettiði demir yol. 11-Kýbrýs Rum Komünist Partisi. Eksiksiz, bütün. Neon'un kýsaltmasý. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Fox Zor Ölüm 3 Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :15 New York'lu polis dedektifi John McClane, bu kez kendisinden ve NY þehrinden intikam almaya çalýþan Simon takma adlý bir cani ile mücadele etmektedir. Simon tarafýndan þehrin çeþitli yerlerine yerleþtirilmiþ bombalarý bulup etkisiz hale getirebilmek için onun bilmecelerini çözmek zorunda kalan McClane'e, Harlem'de tanýþtýðý sinirli dükkan sahibi Zeus da yardýmcý olacaktýr. Orijinal Ýsmi: Die Hard 3 Türkçe Ýsmi: Zor Ölüm 3 Yapým Yýlý: 1995 Tür: Aksiyon, Gerilim Yönetmen: John McTiernan Oyuncular: Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson TV 8 Manny Ve Lo Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :15 11 yaþýndaki Amanda ve 16 yaþýndaki Laurel adlý kýz kardeþler evlat edinildikleri farklý ailelerin evlerinden kaçarlar ve bulabildikleri çeþitli yerlerde barýnmaya çalýþýrlar. Ancak Laurel hamile kalýnca, bu krizi tek baþlarýna atlatamayacaklarýný kavrarlar. Yapabilecekleri bir þey kalmayýnca, bebek eþyalarý satan bir maðazada çalýþan Elain'i kaçýrýrlar. Orijinal Adý : Manny And Lo Yönetmen : Lisa Krueger Oyuncular : Mary Kay Place, Scarlett Johannson, Aleksa Palladino, Dean Silvers. Yapým : 1996 Komedi Fox Avanaklar Mangasý Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :45 Ayný gün içinde hem sevgilisini hem de iþini kaybeden Larry, hayatýnýn en kötü gününü geçirmektedir. Bu sýkýntýlý durumdan çýkabilmek için haftasonu komþularý ile birlikte Everest'e gitmeye karar verir. Hem bütün sýkýntýlardan uzak bir haftasonu geçirecek hem de biraz olsun tatil yapacaktýr. Fakat aksilikler yolculuk boyunca da peþlerini býrakmayacaktýr. Katýldýklarý turda baþkalarý ile karýþtýrýlýnca Everest'e giden uçaða deðil, Irak'a savaþa giden askerlerin olduðu bir uçaða bindirilirler. Fakat aksilikler bununla da kalmayacaktýr. Orijinal Ýsmi: Delta Farce Türkçe Ýsmi: Avanaklar Mangasý Yapým Yýlý: 2007 Tür: Aksiyon, Komedi Yönetmen:C. B. Harding Oyuncular:Michael Rose, Glenn Morshower, Christina Moore Kanal 1 Sahil Güvenlik Türü: Yabancý Dizi Tarih-Saat: :50 Nefesleri kesen bir aksiyon, inanýlmaz bir heyecan ve dünyanýn baþka hiçbir yerinde görülemeyecek eþsiz bir manzara. Sahil Güvenlik! En iyinin bile iyisini göreceðiniz tek yer. Sahil Güvenlik ekibine katýlacak ve rüya gibi plajlarda, akla hayale gelmeyecek maceralar yaþayacaksýnýz. Televizyonlarýn vazgeçilmez klasiði Sahil Güvenlik, yepyeni kadrosu ve yepyeni bölümleriyle izleyenleri bekliyor. Oyuncular: Jason Momoa, Stacy Kamano, Michael Bergin, Brande Roderick, Charlie Brumbly BOMBALI SALDIRIDA 9 IRAK ASKERÝ ÖLDÜ Irak'ýn kuzeyinde yola yerleþtirilen bombanýn patlamasý sonucu 9 Irak askeri öldü. Polis ve ordu kaynaklarý, Musul'un batýsýnda düzenlenen saldýrýda biri asker, 6 kiþinin de yaralandýðýný belirtti. Ýzinli olan askerlerin evlerine gitmekte olduðu kaydedildi. ÝRAN'DA PARTÝ YAPAN 60 KÝÞÝ TUTUKLANDI Ýran'da hafta sonunda parti düzenleyen 60 kiþinin tutuklandýðý bildirildi. Cem-i Cem gazetesi, cumartesi günü kadýn ve erkeklerin birarada olduðu, içki servisi yapýlan partide, polisin, 60 genç erkek ve kadýný tutukladýðýný yazdý. Gazete, baþkent Tahran yakýnlarýnda yapýlan bahçe partisine düzenlenen baskýnda, tutuklananlar arasýnda Ýranlý bir futbolcunun da bulunduðunu kaydetti. Ýran polisi, 2008 yýlýndan beri ahlak dýþý olarak nitelediði etkinliklere izin vermiyor. Ýran'daki yasalara göre, kadýnlar saçlarýný ve vücutlarýný örtmek zorunda. Alkol kullanmanýn yasak olduðu ülkede, kadýnlar ve erkeklerin özgürce birarada olmalarý da engelleniyor. Yasaklarý ihlal edenlere kýrbaç, para ve hapis cezalarý veriliyor. HIRSIZI VURMAK ÝSTEYEN ÇOCUK AKRABALARINI ÖLDÜRDÜ Irak'ýn Ninova kentinde 8 yaþýndaki bir çocuk, evlerine giren hýrsýzý vurmak isterken akrabasýnýn iki çocuðunu öldürdü. Irak'ýn resmi ajansý INA'nýn polis kaynaklarýna dayanarak verdiði haberde, Ninova'nýn El Sakar köyünde evlerine giren hýrsýzý fark eden 8 yaþýndaki çocuðun, evde bulunan tabancayla hýrsýzý ararken, evin içinde ateþ açtýðý ve silah hakimiyetini kaybederek akrabasýnýn 8 ve 10 yaþlarýndaki iki çocuðunu öldürdüðü bildirildi. Çocuðun ebeveynleri, silah seslerini duyarak eve koþtuklarýný, içeri girdiklerinde ise, ölen çocuklarýnýn cesetleri ile birlikte hýrsýzla da karþýlaþtýklarýný ifade ettiler. Çocuðun, ailesine, amacýnýn silahla hýrsýza ateþ etmek olduðunu, ancak silah hakimiyetini kaybedince, akrabalarýný vurduðunu" söylediði belirtildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 16 Eylül 2010 Perþembe 15 "FARKLI MESLEKÝ EÐÝTÝM SÝSTEMLERÝ VE ÝZLENEN POLÝTÝKALAR" Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý'nýn (KTOEÖS) düzenlediði "Farklý Mesleki Eðitim Sistemleri ve Ýzlenen Politikalar" semineri baþladý. KTOEÖS Lokali'nde dün yapýlan seminerin açýlýþýna Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu da katýlarak konuþma yaptý. Açýlýþta Almanya Eðitim Sendikasý BLBS'den Knut Kraft ve Mýsýr Eðitim ve Bilim Sendikalarý Federasyonu Genel Sekreteri Ramadan Muslihi de kýsa konuþmalarla katýlýmcýlarý selamladýlar. Almanya, Fransa ve Mýsýr eðitim sendikalarýndan temsilcilerin de katýlarak ülkelerindeki Mesleki Teknik Öðretim (MTÖ) konusunda sunumlar yapacaðý seminerde, konuþmalarýn ardýndan Bakanlýk adýna Atatürk Meslek Lisesi Müdür Muavini, MEYAP Proje Koordinatörü Gülsen Hocanýn Kýbrýs'ta MTÖ Sistemi konusunda sunum yaptý. ÇAVUÞOÐLU Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu konuþmasýnda, dünyadaki geliþmelerin bir yandan ekonomik büyüme ve refah ortamý oluþtururken diðer yandan teknolojik geliþmelerin yeni çalýþma ortamlarýna ve biçimlerine, bireylerin ve toplumlarýn eðitim yoluyla hazýrlanmasý gerçeðini ortaya çýkarmakta olduðunu söyledi. Dünyada meydana gelen geliþimin ve deðiþim rüzgarlarýnýn eðitimi, dolayýsýyla mesleki eðitimi etkilemekte olduðunu kaydeden Çavuþoðlu, teknolojik geliþmelerin yeni meslek alanlarý ortaya çýkardýðýný, yeni meslekleri yapabilecek eðitimli insan kaynaðý ihtiyacýný meydana getirdiðini ifade etti. Ülkenin iþsizlik sorununda ve iþgücü talebinde en büyük çözümün mesleki teknikten geleceði düþüncesiyle hükümetin mesleki tekniðe yönelik çözüm önerileri geliþtirmekte olduðunu belirten Çavuþoðlu, "Mesleki eðitimde iþ dünyasý ile ortak projeler üretmek, öðrencilerin uygulamalý olarak eðitim almalarý, mezun olduktan sonra hem ilgili sektörü ve çalýþma hayatýný tanýmalarýný hem de iþ hayatýna daha etkin ve becerikli bir þekilde baþlamalarýný saðlamak vazgeçilmez hedefimizdir" dedi. Mesleki teknik öðretim ile iþ hayatý baðlantýlarý doðru kurulmadan gerçekleþemeyeceðini vurgulayan Nazým Çavuþoðlu, en merkezi olanýn öðrenme dünyasý ile çalýþma dünyasý arasýndaki baðlantýyý bütün düzeylerde saðlayabilmek için hükümet ile iþverenler ve sendikalar arasýnda etkili bir ortaklýðýn kurulmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu kaydetti. Çavuþoðlu, istatistiki verilerin güçlü kariyer yönlendirilmesi aracýlýðýyla genç öðrenenlerin iþ dünyasýna açýlan mesleki geçitler hakkýnda bilgilendirilebileceðini söyledi. Nazým Çavuþoðlu þöyle devam etti: "Bizler de KKTC'de uluslar arasý standartlarda ülkelerdeki geliþimleri de dikkate alarak gençlerimize esnek yapýda geçiþler saðlayabilecek bir sistem yaratmak adýna çalýþýyoruz. Odalarýmýz, üniversitelerimiz ve ilgili diðer kurum kuruluþlarla iþbirliði gerçekleþtirerek gençlerimize iþ olanaklarý yaratma anlayýþý gütmekteyiz. Ailelerimizi, gençlerimizi bilgilendirerek ülkenin ihtiyacý olan kaliteli iþgücünü yetiþtirme yolunda bilinçli seçimler yapan bireyler hedefliyoruz. Hükümet ve bakanlýk olarak amacýmýz imkanlarýmýz çerçevesinde gençlerimize ve gereksinim duyan tüm bireylere bilimsel çalýþmalar ýþýðýnda gerekli bilgi ve becerileri kazandýrmaktýr. Unutulmamalý ki meslek eðitimi ömür boyu devam eden yenilenen geliþen bir süreçtedir. " ERASLAN KTOEÖS Genel Baþkaný Adnan Eraslan seminerin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, mesleki teknik öðretimin bir ülkenin olmazsa olmazý olduðunu belirterek, mesleki teknik öðretim konusunda son dönemde dünyada bir arayýþ içine girildiðini söyledi. KTOEÖS olarak bu konuda etkin rol aldýklarýný, 2007'den sonra dünyadan çeþitli sendikalarla seminerlere katýldýklarýný, Mýsýr sendikasý ile de ortak çalýþma baþlattýklarýný kaydeden Eraslan, seminere Afrika kýtasýndan Mýsýr ve Avrupa kýtasýndan da Almanya ve Fransa sendikalarýný davet ettiklerini ifade etti. Farklý ülkelerden katýlýmcýlarýn ülkelerindeki arayýþlarý ortaya koyacaklarýný anlatan Eraslan, böylece KKTC'de nelerin eksik, nelerin fazla olduðunun ortaya çýkacaðýný, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn baþlattýðý çalýþmalarýn da daha hýzlý þekillenebileceðini belirtti. VAROÐLU: TDP, BÝRLÝK VE BÜTÜNLÜK ÝÇÝNDEDÝR Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Esat Varoðlu, TDP içerisindeki birlik ve beraberliðin sürdüðünü ve bozulmasýna da izin vermeyeceklerini söyledi. Varoðlu dün yaptýðý yazýlý açýklamada, UBP ile koalisyon kurulmasý konusunda parti içerisinde farklý görüþler olduðunu, ancak parti içerisindeki farklý görüþleri demokrasinin bir gereði olarak görmeyip, "parçalandýlar" diye lanse edilmesinin son derece yanlýþ olduðunu belirtti. TDP Parti Meclisi'nin genel baþkana hükümet kurma çalýþmalarýný baþlatma yetkisi verdiðine iþaret eden Varoðlu, herkesin bu karara saygýlý olacaðýný kaydetti. Bazý basýn yayýn organlarýnda konunun farklý boyutlara çekilerek, partinin birlik ve bütünlüðünün bozulmasýna yönelik yayýnlar yapýldýðýný kaydeden Varoðlu, kendi cümlelerinin de bazý yayýn organlarý tarafýndan manipüle edildiðini ifade etti. Varoðlu; "TDP içerisinde olgun bir demokrasi, sevgi ve saygýya dayalý bir anlayýþ hakimdir, bizi biz yapan bu deðerlerimizin yara almasýna asla izin vermeyeceðiz" dedi. Esat Varoðlu, TDP'nin temel prensipleri "çözüm", "demokrasi", "sivilleþme", "insan haklarý" ve "eþitlik" adýna verdikleri mücadelenin birlik ve beraberliklerini koruyarak süreceðini belirtti. KAYNAKKÖY'DEKÝ KAZILAR DURDURULDU Kayýp Þahýslar Komitesi, kazýlarda patlamamýþ top mermisi bulunmasý üzerine Kaynakköy'deki (Sihari) kazýlarý durdurduðunu açýkladý. KÞK'den yapýlan yazýlý açýklamada komitenin, kazý ekiplerinin can güvenliðinin saðlanmasý açýsýndan en uygun yolun bulunmasý amacýyla uzmanlarla istiþare içerisinde olduðu kaydedildi. Komite tüm taraflara "bu beklenmedik durum karþýsýnda etkili ve güvenli bir yol bulunmasýna yardýmcý olma" çaðrýsý da yaptý. YENÝERENKÖY- DÝPKARPAZ YOLU KULLANILMASIN Karayollarý Dairesi, Yenierenköy- Dipkarpaz yolunun araç trafiði için tehlike arz ettiðini duyurarak, ikinci bir duyuruya kadar yolun kullanýlmamasýný istedi. Karayollarý Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, alternatif güzergah olarak Ziyamet-Kaleburnu-Dipkarpaz yolu gösterilerek, Dipkarpaz - Zaferburnu'na gidecek sürücülerin bu güzergahý kullanmalarý talep edildi. "YEREL GÝRÝÞÝMCÝLER ÝÇÝN KÜRESEL FRANCHISE FIRSATLARI" KONFERANSI GÜNEY KIBRIS'TA DÜZENLENÝYOR ABD Lefkoþa Büyükelçiliði Ticaret Ataþesi Susan Delja, Bölgesel Franchise'ýn (bayilik-satýþ tekeli hakký), "bölgesel, ülkesel ve bireysel" olarak çeþitli þekillerde verildiðini belirterek Kýbrýs Türk iþadamlarýnýn da bundan yararlanabileceðini söyledi. "Yerel Giriþimciler Ýçin Küresel Franchise Fýrsatlarý" isimli "Bölgesel 'Franchise Konferansý" Ekim'de Güney Kýbrýs'ta gerçekleþtirilecek. Uluslararasý Franchise Birliði (IFA) tarafýndan desteklendiði belirtilen organizasyonla ilgili olarak ABD Büyükelçiliði Ekonomik ve Ticari Ýþler Ataþesi Susan Delja, ABD Büyükelçiliði'nin KKTC'deki ofisinde dün bir bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Toplantýya, bazý iþ adamlarý ile basýn mensuplarý katýldý. ABD Büyükelçiliði Ekonomik ve Ticari Ýþler Ataþesi Susan Delja, toplantýda konuya iliþkin teknik açýklamalarda bulunduðu kýsa bir giriþ konuþmasýndan sonra sorularý yanýtladý. Delia, KKTC'ye ambargolarýn ve franchise toplantýsýna gelecek firmalarýn Güney Kýbrýs'ta þubelerinin bulunduðu hatýrlatýlarak, Kuzey Kýbrýs'ta bayilik alýnmasýnýn söz konusu olup olmadýðýnýn sorulmasý üzerine, bölgede olmayan yeni birçok firmanýn daha konferansa katýlacaðýný kaydetti. Delja, ayrýca, bu firmalarýn "franchise"ý "bölgesel", "ülkesel" ve "bireysel" olmak üzere çeþitli þekillerde verdiklerine iþaret ederek, Kuzey Kýbrýs'tan iþadamlarýnýn bundan faydalanabileceðini söyledi. Alýnan bilgiye göre, konferansýn ilk gününde uluslararasý "Franchise" uzmanlarý hem yerli iþ insanlarýna hem de Doðu Avrupa ve Orta Doðu'dan gelen giriþimcilere Franchise'ý bir iþ modeli olarak anlatacak. Ýkinci gün ise bir dizi atölye çalýþmasý yanýnda giriþimcilerin "Franchise" þirketlerinin temsilcileriyle teke tek görüþmeleri ve imtiyaz haklarýyla ilgili bilgi almalarý saðlanacak. Konferansa katýlýp konseptlerini katýlýmcýlarla paylaþarak potansiyel "Franchise" adaylarýyla görüþecek olan Amerikan þirketleri arasýnda Domino's Pizza, Hard Rock Cafe, Pizza Hut, KFC gibi markalarýn sahipleri bulunuyor. Konferansa katýlmak isteyenler adresinden kayýt yaptýrabilecek. Giriþimcilerin konferansa katýlmak için ödeyecekleri ücret 200 Euro.

16 16 16 Eylül 2010 Perþembe ÜCRETSÝZLER

17 16 Eylül 2010 Perþembe 17 ÜCRETSÝZLER

18 18 16 Eylül 2010 Perþembe ÜCRETSÝZLER

19 16 Eylül 2010 Perþembe 19 Çavuþoðlu'ndan kolej sýnavýyla ilgili açýklama Yýllardýr toplum gündeminde tartýþma yaratan Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý kolejlere giriþ sýnavý, yeniden yapýlandýrýlýyor. Bakanlýðýn baþlattýðý bir yýllýk projeyle son halini alacak yeni sisteme göre, kolejlere giriþ süreci iki seviye belirleme ve bir giriþ sýnavýndan oluþacak. 28 Ocak 2011'de birinci, 27 Mayýs'ta ikinci seviye tespit sýnavý ve 11 Haziran'da da kolejlere giriþ sýnavý düzenlenecek. "4-5. Sýnýf Seviye Belirleme ve Kolej Sýnavýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Projesi" çerçevesinde ilkokul 4. ve 5. sýnýflarýn ders konu daðýlýmlarý ve konularýn yüzde aðýrlýklarý da belirlendi. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, projenin uygulanmasýyla kolej sýnavýna girecek öðrencilerin ek ders almasýna gerek kalmayacaðýný, öðrencilerin sýnýfta öðrendikleriyle baþarýlý olabileceðini herkesin göreceðini belirtti. Çavuþoðlu, devlet okullarýnda görevli öðretmenlerin özel ders vermesinin önüne kesinlikle geçeceklerini vurguladý. Milli Eðitim Bakaný Nazým Çavuþoðlu, dün saat 14.30'da bakanlýk bürokratlarý ve projeyi hazýrlayan akademisyenlerin de katýlýmýyla "4-5. sýnýflarýn seviye belirleme ve kolej sýnavýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý projesi"ni basýn toplantýsýyla açýkladý. Atatürk'ün eðitimin önemini vurguladýðý vecizesiyle söze baþlayan Nazým Çavuþoðlu, dünyadaki nitelik arayýþýna iþaret etti. Her þeyin nitelikli insanla baþladýðýný kaydeden Çavuþoðlu, bakanlýðýnýn amacýný; "halen sahip olunan deðerleri daha da iyiye götürmeyi hedefleri arasýna yerleþtirmiþ bir yapýnýn oluþmasý" diye ifade etti. "ELÝMÝZÝ TAÞIN ALTINA KOYMALIYIZ" Milli Eðitim Bakaný Çavuþoðlu, KKTC eðitiminin kamuoyunda kötü anýlmamasý için artýk herkesin elini taþýn altýna koymasý gerektiðini vurgulayarak, "Velisi-öðrencisiöðretmeni-sendikasý ve bakaný. birlik içinde ancak yanlýþlara karþý göðüs gerebilir ve geleceðimizi saðlam temeller üzerine inþa edebiliriz. Ýþte bu noktada bakanlýðýmýz olarak bizler bu yýl bazý radikal kararlara imza attýk ve ilkleri de baþardýk" dedi. Bu yýl öðretmen atamalarýnýn zamanýnda yapýldýðýný; lise Türkçe kitaplarýnýn basýldýðýný ve ücretsiz daðýtýlacaðýný; ders kitaplarýnýn basýmýnýn tamamlandýðýný kaydeden Çavuþoðlu, SATILIK EÞYALAR 1 adet LCD ekran bilgisayar ve klasik model fiskos grubu koltuk takýmý (1500 TL) Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak Yeniþehir-Lefkoþa n Çavuþoðlu kolej sýnavýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý projesini açýkladý... n Kolej için üç aþamalý sýnav olacak... 2 seviye belirleme, 1 giriþ sýnavý... bu yýl bakanlýk olarak, "devlet okulu öðretmenlerinin özel ders vermesini" kesinlikle izin vermeyeceklerini vurguladý. Çavuþoðlu, bu konuda da her türlü yaptýrýmý uygulayacaklarýný belirterek, geçmiþte kapatýlan Fen Liseleri'nin bu yýl tekrar hayat bulacaðýný ve Fen Lisesi içeriðiyle eðitim vereceklerini ifade etti. YEÞÝLIRMAK'TAN KARPAZ'A EÞÝT EÐÝTÝM Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Çavuþoðlu, uygulanan programlarla, "Yeþilýrmak'tan Karpaz'a eþit eðitim" çalýþmalarý baþlattýklarýný belirterek, "Artýk öðretim programlarý 12 yýllýk eðitim-öðretim sürecinin bütünü düþünülerek ele alýnacak, yýllar sürecek olan bu çalýþmayý baþlatmýþ bulunuyoruz. Öðrencilerimiz sadece biliþsel alanýn belirli konularýnda derinlemesine bilgi edinmeyecek, her alanda her yönde geliþme fýrsatý yakalayacak. Hedefimiz; yapýlacak olan 'Merkezi Ölçme ve Deðerlendirme' yolu ile de okullarýn ve öðretim programlarýnýn verimini, öðretmen ve öðrencilerin de performanslarýný yükseltmektir" diye konuþtu. Okullardaki tadilat ve yapýmlarýn üç grup ihalede yapýldýðýný kaydeden Bakan Çavuþoðlu, iki grup ihalenin tamamlandýðýný; üçüncü grubun da eðitimi aksatmayacak þekilde tamamlanacaðýný bildirdi. ÜNÝVERSÝTELER Çavuþoðlu, bu yýl beklediði öðrenciyi yakalayamayan üniversiteler için de mesai harcadýklarýný kaydederek, Türkiye yetkilileriyle görüþmeleri sonucu, KKTC üniversitelerinde öðrenim gören TC'li öðrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredilerinden yararlanmasý imkaný saðlandýðýný ayrýca, üniversitelerin FARABÝ sürecine dahil edildiðini hatýrlattý. 19 BÝN 836 ÖÐRENCÝ, BÝN 393 ÖÐRETMEN Bakanlýðýnýn faaliyetleriyle ilgili daha geniþ açýklamalarý 20 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da düzenleyeceði basýn toplantýsýnda yapacaðýný belirten Nazým Çavuþoðlu, yarýn açýlacak 102 ilkokul ve 6 özel eðitim okulunda KAYIP DÝPLOMA Geçitkale Cumhuriyet Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Oðuz Yalçýn MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg bin 836 öðrencinin eðitim göreceðini ve bin 393 öðretmenin de ders baþý yapacaðýný açýklayarak, yeni eðitim-öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasýný diledi. Çavuþoðlu, basýn toplantýsýnda daha sonra, 4-5. sýnýf seviye belirleme ve kolej sýnavýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý projesi hakkýnda bilgiler verdi ve projeye katkýda bulunanlara teþekkür etti. Milli Eðitim Bakaný Çavuþoðlu, projenin gerekçelerini açýklarken, 21. yüzyýlda ihtiyaçlarýn deðiþtiðine iþaret ederek, ilk ve orta öðretim okullarýndaki öðretim programlarýnýn süre ve kapsam bakýmýndan standart yapýda olmadýðýný; tek oturumda yapýlan kolej sýnavýnýn da öðrenciler üzerinde olumsuz etki yarattýðý görüþleri bulunduðunu anlattý. Ýlköðretimde eðitim-öðretim kalitesini artýrmak için kolej sýnavýnýn tüm dersleri kapsayacak þekilde, yeni bir sýnav modeline ihtiyaç bulunduðunu kaydeden Çavuþoðlu, projede öðrenciyi merkeze alan bir yaklaþým benimsendiðini ve fýrsat eþitliðinin de dikkate alýnacaðýný söyledi. Nazým Çavuþoðlu, öðrenci geliþiminin bütünsel saðlanmasýný esas alan projede, öðretim programlarýnýn tüm okullarda standart yapýda uygulanmasýnýn da esas alýnacaðýný ifade etti. Bilimsel, sistematik ve þeffaf çalýþmalar yapýlacaðýný, öðretim programlarýnýn 12 yýllýk eðitim-öðretimin bütünü düþünülerek ele alýnacaðýný belirten Çavuþoðlu, 4 ve 5. sýnýf öðretim programlarýnýn konu daðýlýmlarý ve yüzde aðýrlýk tablolarýnýn hazýrlandýðýný bildirdi. Çavuþoðlu, proje sonunda beklenen faydalarý þöyle açýkladý: "Öðrenciler sadece biliþsel alanýn belli konularýnda derinlemesine bilgi edinmeyecek, her alanda her yönden geliþme fýrsatý yakalayacaktýr. Sadece Matematik, Türkçe ve Ýngilizce dersleri deðil, tüm dersler önemli olacaktýr. Yapýlacak merkezi deðerlendirme yoluyla okullarýn ve öðretim programlarýnýn verimliliðinin yanýnda öðretmen ve öðrencilerin de performanslarý yükseltilecektir. Veliler daha bilinçli bir þekilde çocuklarýnýn eðitim-öðretimi ile ilgilenebileceklerdir. Süreç sonunda elde edilen bilimsel verilerle sistemin yapýlandýrýlmasýna devam edilecektir. Öðrencilerin okul ve derslerine yönelik motivasyonu artacaktýr. Merkezi ölçme ve deðerlendirme çalýþmalarýnýn yürütülmesi için Bakanlýk bünyesinde gerekli ölçme ve deðerlendirme biriminin kurulmasý saðlanacaktýr." AMAÇ Bakan Çavuþoðlu, 1 yýl sürecek projenin amacýný ise; "ilköðretim 4. ve 5. sýnýflarýnýn derslere göre düzey ve öðrenci seviyelerinin belirlenmesi, merkezi ölçme-deðerlendirme sisteminin bilimsel veriler ýþýðýnda yeniden yapýlandýrýlmasýný saðlamak" diye açýkladý. Çavuþoðlu, proje üst kurulunun; Proje Baþkaný, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü, Ýlköðretim Dairesi Müdürü, Ortaöðretim Dairesi Müdürü, Denetim Dairesi Müdürü, Bakanlýk Eðitim Danýþmalarý ve kabul ederlerse sendika temsilcilerinden oluþacaðýný bildirdi. Proje çerçevesinde hazýrlanan 4-5.sýnýflar konu daðýlýmlarý ve yüzde aðýrlýk tablolarýnýn yarýndan itibaren bakanlýk web sitesinden ve okullara gönderilecek CD'lerden görülebileceðini belirten Çavuþoðlu, 30 Eylül'e kadar da öðrenci ve öðretmen sýnav kýlavuzlarýnýn hazýrlanacaðýný bildirdi. 24 Ekim'e dek velilere yönelik, kolejleri, tercih nedenleri, kolejlerden beklentiler ve etkinliðiyle ilgili toplumsal analiz hazýrlanacaðýný; 2 Kasým'da ise seviye belirleme sýnavlarý komisyonunun oluþturulacaðýný belirten Nazým Çavuþoðlu, komisyonda bakanlýk temsilcileri, proje danýþmanlarý, denetmenler, eðitim programlarý ve öðretim uzmanlarý, ölçme-deðerlendirme uzmanlarý ve öðretmenlerin yer alacaðýný ifade etti. ÖÐRETMENLERÝN SORULARIYLA SORU HAVUZU Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, 4-5. sýnýf öðretmenlerinden her bir dersle ilgili komisyonun belirleyeceði sayýda birinci dönem için 28 Aralýk; ikinci dönem için 10 Mayýs'a kadar soru isteneceðini kaydetti. Böylece soru havuzu oluþturulacaðýný belirten Çavuþoðlu, bakanlýk, sendika ve okul aile birliklerinin temsilcileriyle de sýnav gözlemcilerinin belirleneceðini, bunun da bir ilk ve þeffaflýk olduðunu söyledi. Ülke genelinde 4. ve 5. sýnýflarda birinci seviye belirleme sýnavýnýn 28 Ocak 2011'de yapýlacaðýný açýklayan Çavuþoðlu, birinci seviye belirleme sýnavýnýn birinci dönem konularýný kapsayacaðýný; sýnav sorularýnýn çoktan seçmeli ve alternatif soru tiplerinden oluþacaðýný ve sadece 5. sýnýf sýnav aðýrlýðýnýn, öðrencinin kolej giriþ sýnavlarýndaki baþarý ortalamasýnda yüzde 25 etkili olacaðýný açýkladý. 27 Mayýs 2011'de yapýlacak ikinci seviye belirleme sýnavýnýn kapsamýnýn ikinci dönem konularýndan ve sorularýn çoktan seçmeli ve alternatif soru tiplerinden oluþacaðýný belirten Bakan Çavuþoðlu, yine sadece 5. sýnýf sýnav aðýrlýðýnýn, öðrencinin kolej giriþ sýnavlarýndaki baþarý ortalamasýna yüzde 25 etkili olacaðýný kaydetti. Ýki seviye belirleme sýnavý süreci ve sonrasýnda, öðrencilerin psikolojik hallerinin araþtýrýlacaðýný ve sýnav kaygýlarýyla ilgili bilimsel araþtýrma yapýlacaðýný bildiren Çavuþoðlu, 15 Þubat ve 4 Haziran'da da sýnavlarla ilgili basýna ve kamuoyuna bilgi vereceklerini söyledi. KOLEJ SINAVI Nazým Çavuþoðlu, 11 Haziran 2011'de yapýlacak kolej sýnavýnýn kapsamýnýn, 5'inci sýnýf birinci ve ikinci dönem programýndan oluþacaðýný; sýnav aðýrlýðýnýn öðrencinin kolej giriþ sýnavlarýndaki baþarý ortalamasýnda yüzde 50 etkili olacaðýný; sýnav sorularýnýn çoktan seçmeli ve alternatif soru tiplerinden oluþacaðýný anlattý. Temmuz ayýnda sýnav öncesi, süreci ve sonrasýyla ilgili öðrencilerin psikolojik ruh hallerinin ölçülmesi için araþtýrma yapýlacaðýný belirten Çavuþoðlu, 2 Eylül 20011'de ise projeye son noktanýn konulacaðýný ve standart kolej sýnav modelinin açýklanacaðýný ifade etti. Bakan Çavuþoðlu, sorularý yanýtlarken, en doðru metodun anlattýðý çerçevede olduðunu düþündüklerini, ancak seviye tespit sýnavlarý sonrasýnda yeni tespit edilecek noktalarla, sistemin iyileþtirilmesi ve sonunda en saðlýklý noktaya ulaþýlmasýný istedikleri için modelin 2 Eylül'de açýklanacaðýný belirtti. Çavuþoðlu, birinci ve ikinci dönem seviye sýnavlarýnda alacaklarý sonuçla öðrencilerin kolej sýnavýna girip girmemeye karar vereceðini, ancak sýnava katýlým için önþart olmayacaðýný söyledi. Bakan Çavuþoðlu, dördüncü sýnýflara yönelik ölçme-deðerlendirme sýnavýnýn koleje yönelik olmayacaðýný, tamamen ölçme-deðerlendirme amaçlý olacaðýný da ifade etti. Çavuþoðlu, projenin uygulanmasýyla kolej sýnavýna girecek öðrencilerin ek ders almasýna gerek kalmayacaðýný, öðrencilerin sýnýfta öðrendikleriyle baþarýlý olabileceðini herkesin göreceðini belirtti. Üniversitelerle ilgili sorulara karþýlýk da Çavuþoðlu, mezun olup giden öðrencilerin memnuniyet düzeyinin belirlenmesi ve karþýlaþýlan sorunlara karþý önlem alýnmasý için bir araþtýrma yapmalarýnýn boyunlarýnýn borcu olduðunu söyledi.

20 Çakýr ilk kez Beþiktaþ-Fener derbisi yönetecek Türkiye Liginde 10. sezonunu geçiren Çakýr, iki takým arasýndaki derbi maçta ilk kez düdük çalacak. Bu sezon ligde 2 maçta görev alan Çakýr, bugüne dek Fenerbahçe'nin 15, Beþiktaþ'ýn ise 8 maçýnda görev yaptý. Fenerbahçe, bu maçlarda 9 galibiyet, 5 yenilgi ve 1 beraberlik alýrken, sarýlacivertlilerin attýðý toplam 25 gole, rakipleri 18 golle karþýlýk verdi. Baþkentte Hüda Reis ve Mehmet Reis, Beylerbeyi'nde de Osman Perçinkardeþler anýsýna turnuvalar düzenleniyor... 8 takým mücadele edecek n Her yýl geleneksel olarak düzenlenen Hüda-Mehmet Reis Aný Turnuvasý nýn kura çekimi dün yapýldý. Gençlik Gücü-Çetinkaya ve Yenicami- Türkmenköy takýmlarýnýn karþýlaþacaðý turnuva 17 Eylül Cuma günü oynanacak karþýlaþmalarla baþlayacak. Ýlk gün maçlarýnýn ardýndan 19 Eylül Pazar günü ise üçüncülük ve final maçý oynanacak. n Aný futbol turnuvalarýna Tatlýsu Spor Kulübü tarafýndan düzenlenen 7 inci Osman Perçinkardeþler Aný Turnuvasý ile devam ediliyor. Tatlýsu, Düzkaya, Türk Ocaðý ve Cihangir in mücadele edeceði turnuva Eylül tarihlerinde Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadý nda gerçekleþecek. Gençlik Gücü nün efsane baþkaný Hüda Reis ve eski yöneticisi Mehmet Reis anýsýna her yýl geleneksel olarak düzenlenen Hüda- Mehmet Reis Aný Turnuvasý nýn kura çekimi dün yapýldý Eylül 2010 tarihleri arasýnda Atilla Topaloðlu Okullar Sahasý nda düzenlenecek turnuvanýn kura çekimi dün Lefkoþa Pronto Restorantta saat da yapýldý. Gençlik Gücü, Çetinkaya, Yenicami ve Türkmenköy takýmlarýnýn katýlacaðý turnuva 17 Eylül Cuma günü oynanacak karþýlaþmalarla baþlayacak. Ýlk gün maçlarýnýn ardýndan 19 Eylül Pazar günü ise üçüncülük ve final maçý oynanacak. 5+1 deðiþikliðin yapýlacaðý karþýlaþmalarda eþitlik olmasý halinde direkt olarak penaltý atýþlarýna gidilecek. Turnuva sonunda katýlan takýmlara kupa ve madalyalarý Reis ailesi ve Gençlik Gücü yöneticileri tarafýndan verilecek. Turnuvanýn maç programý þöyle: 17 Eylül 2010, Cuma Yenicami-Türkmenköy Çetinkaya-Gençlik Gücü 19 Eylül 2010, Pazar Üçüncülük Maçý Final Maçý PERÇÝNKARDEÞLER FUTBOLLA ANILIYOR Aný futbol turnuvalarýna Tatlýsu Spor Kulübü tarafýndan düzenlenen 7 inci Osman Perçinkardeþler Aný Turnuvasý ile devam ediliyor. Tatlýsu, Düzkaya, Türk Ocaðý ve Cihangir in mücadele edeceði turnuva Cumartesi (18 Eylül 2010) ve Pazar günü (19 Eylül 2010) Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadý nda oynanacak. Gerçekleþtirilen kura çekiminde Cumartesi günü saat da oynanacak ilk karþýlaþmada Tatlýsu ile Düzkaya mücadele edecek. Günün ikinci maçýnda ise saat da Türk Ocaðý ile Cihangir karþý karþýya gelecekler. Pazar günü ise saat da ilk günün maðlup takýmlarý 3 üncülük, saat da ise ilk günün galip takýmlarý þampiyonluk mücadelesi verecekler. Tatlýsu Kulüp Baþkaný Ahmet Küçük yaptýðý açýklamada Osman Perçinkardeþler i hiçbir zaman unutmadýk ve unutmayacaðýz. Kendisi köyümüzün muhtarýydý ve 1 yýl da kulüp baþkanlýðý yapmýþtý. Köyümüz için çok emeði geçmiþ, çok deðerli bir insandý. Kýsacasý o, köyümüzün herþeyi idi. dedi. Futbol "A" Lisans ikinci aþama Antrenör Kursu bugün baþlýyor Kursa 25 antrenör katýlýyor Eylül 2010 tarihleri arasýnda yer alacak kursa "B" Lisans Antrenörlük Diplomasý'na sahip 25 antrenör katýlacak... Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu ile Kýbrýs Türk Futbol Antrenörler Derneði tarafýndan açýlan ve Eylül 2010 tarihleri arasýnda yer alacak olan "A" Lisans Antrenör Kursu bugün Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Sporcu Eðitim Merkezi'nde baþlýyor. "B" Lisans Antrenörlük Diplomasý'na sahip 25 antrenörün katýlacaðý kursta, Mustafa Borataþ Kurs Teknik Direktörü, Salahi T.Uçkan Kurs Eðitmeni, Hüseyin Kayým Kurs Asistan Eðitmeni, Turgay Kara KTFAD Temsilcisi Eðitim Sorumlusu olarak eðitimci olarak görev yaparken, TFF UEFA Kurs Eðitmenleri Atilla Yüce ve Ömer Kaner de bu kursta görev alacaklar Aðustos tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen 1'inci aþama "A" Lisans antrenörlük kursuna katýlan 24 antrenör baþarýlý olmuþ ve düzenlenen bir ödül töreni ile diplomalarý verilmiþti. Atatürk Spor Kompleksi'nde yer alacak teorik kurslar sonrasý, Antrenman Sahasý'nda pratik çalýþmalar gerçekleþtirilecek ve kurs 27 Eylül 2010, Pazartesi günü tamamlanacaktýr. Basketbolda resmi transfer dönemi dün sona erdi Genç yýldýz Okan Lefkoþa'da Transferin son gününde Büyük Erkekler Ligi takýmlarýndan Lefkoþa Spor Birliði, Gönyeli Oþan'nýn 3 yýl üst üste þampiyonluk sevinci yaþamýþ en eski oyuncusu Okan Karademir'i serbest transfer hakkýndan yararlanarak kadrosuna kattý... Basketbolda resmi transfer dönemi dün sona erdi. 13 günlük basketbol resmi transfer döneminde 52 sporcu kulüp deðiþtirdi. Transferin son gününde Büyük Erkek Ligi takýmlarýndan Lefkoþa Spor Birliði, Gönyeli Oþan'ýn en eski oyuncusu Okan Karademir'i de kadrosuna kattý. Gönyeli Oþan'da 3 yýl üst üste þampiyonluk sevinci yaþayan Okan, dün Basketbol Federasyonu Lokali'nde serbest transfer hakkýný kullanarak Lefkoþa Spor Birliði ile resmi sözleþme imzaladý. Özellikle savunma gücüyle dikkat çeken baþarýlý forvet oyuncu yeni sezonda Lefkoþa formasý ile mücadele edecek. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı