BELEDİYE VERGİLERİ MEVZUAT VE UYGULAMALARI. İlan ve Reklam Vergisi. Eğlence Vergisi. Belediye Vergileri. Emlak Vergisi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDİYE VERGİLERİ MEVZUAT VE UYGULAMALARI. İlan ve Reklam Vergisi. Eğlence Vergisi. Belediye Vergileri. Emlak Vergisi."

Transkript

1 BELEDİYE VERGİLERİ MEVZUT VE UYGULMLRI İlan ve Reklam si Eğlence si Yangın Sigortası si Çevre Temizlik si Belediye leri Emlak si Haberleşme si Belediye Harçları ÖĞR.GÖR. YTEKİN KY 2017

2 ÖMER HLİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 1 İçindekiler 1 İLN VE REKLM VERGİSİ İlan ve Reklam sinin Konusu: İlan ve Reklam Kavramları nin Konusuna Giren İlan ve Reklamlar Levha sma Zorunluluğu İlan ve Reklam sinin Doğması Mükellef ve Sorumluluk İlan ve Reklam sinde Mükellefiyet İlan ve Reklam sinde Sorumluluk İstisna ve Muafiyetler: Tarife ve Nispet Tarifesinin Uygulanmasında şağıdaki Esaslara Uyulur nin Tarh ve Ödenmesi: EĞLENCE VERGİSİ Konusu Mükellef İstisna ve Muaflıklar Matrah Nispet ve Miktar nin Ödenmesi HBERLEŞME VERGİSİ Konusu Mükellef Matrah Nispet Beyan ve Ödeme YNGIN SİGORTSI VERGİSİ Konusu Mükellef Matrah Nispet Beyan ve Ödeme ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ nin Kapsamı ve Tanımlar nin Kapsamı Belediye Sınırı Mücavir lan Katı tık Bina Konut İşyeri Katı tık Toplanmasından lınacak Çevre Temizlik si nin Konusu nin Mükellefi nin Tarh ve Tahakkuku nin Tahsilatı Yanan, Yıkılan ve Benzeri Binalarda Durumu Yıl İçinde Değişlik Olması Halinde EMLK VERGİSİ KNUNU Bina si Mükellefiyet Muaflık ve İstisnalar Geçici Muaflıklar Matrah ve Nispet nin Tarh ve Tahakkuku razi si YEREL YÖNETİMLER PROGRMI 2017

3 2 *********ÖĞR. GÖR. YTEKİN KY********* Mükellefiyet Muaflık ve İstisnalar Geçici Muaflıklar razi sinde İstisna Matrah ve Nispet nin Tarh ve Tahakkuku Kısımlar rasındaki Müşterek Hükümler Muaflık ve İstisna Hükümlerinin Bu Kanunda Yer lması Esası Beyanname Verme Süresi Beyannamelerin Şekli ve Muhtevası Köylerde Yapılacak Olan Beyan Ek Süreler İçinde Beyanname Verilmesi İştirak Halinde ve Müşterek Mülkiyette Beyanname Verilmesi Değeri Ödeme Süresi Beyanname Verilmemesi veya Düşük Beyanda Bulunulması Halinde Yapılacak İşlem Değerini Tadil Eden Sebepler Bina ve razi lerinde Zaman şımı Süresinin Başlangıcı İŞGL HRCI Konusu Mükellef İstisnalar Matrah Harcın Tarifesi Harcın Ödenmesi TTİL GÜNLERİNDE ÇLIŞM RUHSTI HRCI Konu Mükellef Harcın Tarifesi Mükellefiyet Dönemi ve Harcın Ödenmesi di Ortaklıklarda Harcın Muhatabı KYNK SULRI HRCI Konusu Mükellef Tarife Harcın Ödenmesi TELLLLIK HRCI Konusu Mükellef Matrah Nispet Harcın Ödenmesi HYVN KESİMİ MUYENE VE DENETLEME HRCI Konusu Belediyelere it Mezbaha ve Kanaralarda Kesilen Hayvanlar Özel Kişi ve Kuruluşlarca Tesis Edilen Mezbaha ve Kanaralarda Kesilen Hayvanlar Belediye Sınırları ve Mücavir lanlar Dışında Kesilmiş Olup da Belediye Sınırı İçinde Satışa rz Edilecek Etler Mükellef Tarife Harcın Ödenmesi ÖLÇÜ VE TRH LETLERİ MUYENE HRCI Konusu Harcın Tarifesi Harcın Ödeme Şekli Bina İnşaat Harcı Konusu, yi Doğuran Olay İstisnalar Mükellefi NSBMYO

4 ÖMER HLİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Matrah Tarife Kayıt ve Suret Harcı İmar ile ilgili Harçlar İşyeri çma İzin Harcı Muayene, Ruhsat verapor Harcı Sağlık Belgesi Harcı Çeşitli Harçların Uygulama Esasları ve Ödenmesi Çeşitli harçlara ait tarifeler Harçlara.ilişkin Müeyyideler YEREL YÖNETİMLER PROGRMI 2017

5 4 *********ÖĞR. GÖR. YTEKİN KY********* NSBMYO

6 ÖMER HLİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 1 1 İLN VE REKLM VERGİSİ BİRİNCİ BÖLÜM BELEDİYE VERGİLERİ 1.1 İlan ve Reklam sinin Konusu: Madde 12: Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam sine tabidir. Maddeye göre, Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklamlar İlan ve Reklam si ne tabi olacaktır İlan ve Reklam Kavramları Kelime anlamı olarak ilan, daha önce duyurulmamış veya yeni ortaya çıkmış olan bir olayın açıklanması şeklinde tanımlanabilir. İlanlar umuma açık yerlerde, meydan yol ve sokaklarda, nakil vasıtalarında, gazete, mecmua gibi yayınlarda ve sair her kesin görebileceği, duyabileceği yerlerde, yazılmak, asılmak, yapıştırılmak, sesli veya başka şekillerde teşhir edilmek suretiyle yapılabilir. İlanın radyo ve televizyon gibi sesli ve görüntülü yayın organları vasıtası ile yapılması da mümkündür. Reklam ise, Ticari, sınai, zirai veya mesleki bir kuruluşu tanıtmak ya da herhangi bir malın satışını başlatmak, devam ettirmek veya arttırmak amacıyla kullanılan çeşitli yolların genel olarak adı reklamdır. Günümüzde reklam ticaret hayatının vazgeçilmez ve önemli bir unsurunu teşkil etmektedir. Reklam yapılmasının en önemli nedeni, istek ve ilgi uyandırarak talebi teşvik etmektir. Bu nedenle bir fikri yaymaya çalışan propaganda dan ayrılır. Reklam esas itibariyle kitle psikolojisinden yararlanır. Reklam için genellikle basın, radyo, televizyon, sinema gibi kitle iletişim araçları kullanılır nin Konusuna Giren İlan ve Reklamlar İlke olarak her türlü ilan ve reklam verginin konusuna girmektedir. ncak, belediye sınırları ile mücavir alanlar dışında kalan ilan ve reklamlar verginin kapsamı dışında bırakılmıştır. İlan ve Reklam sinin belediye teşkilatı bulunan kasabalarda uygulanacağını, aynı şekilde mücavir alan sınırları içinde kalan köy veya köy kısımlarının da bu verginin uygulama alanı içinde olacağını da belirmek gerekir. Yukarıda yapılan açıklamaya göre Kanunun istisna ve muaflıklarla ilgili 14 üncü maddesinde sayılanların dışında kalan her türlü ilan ve reklam verginin konusuna girmektedir. Bir ilan veya reklamın verginin konusuna girip girmediğini tayin etmek için o ilan ve reklamın istisna ve muaflıklar arasında yer alıp almadığını araştırmak gerekir. Eğer söz konusu ilan ve reklam istisna ve muaflıklar arasında yer almıyorsa, verginin kapsamına girdiğine hükmetmek gerekir. İlan ve Reklam sinin, mücavir alanlarda yapılacak ilan ve reklamlardan alınabilmesi için, bir kısım belediye hizmetlerinin bu alanlara götürülmesi şart değildir. Mücavir alanlarda Belediye hizmetleri yapılmamış olsa bile İlan ve Reklam si alınacaktır Levha sma Zorunluluğu İlan ve reklam kelimeleri kullanılırken hemen akla gelebilen kelimelerden birisi de levhadır. Çünkü ilan ve reklam yapılmasında levha önemli bir araç durumundadır. Ticari, sınai veya mesleki faaliyette bulunan işyerlerinin giriş yerlerine veya elverişli diğer yerlerine, iş sahibi gerçek veya tüzel kişinin kimliği ile faaliyetin niteliğini gösterir levha asılması zorunludur. Belediyeler asılacak levhaların boyutlarını, asılış şekillerini ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidirler. YEREL YÖNETİMLER PROGRMI 2017

7 2 *********ÖĞR. GÖR. YTEKİN KY********* İlgililer tescil olunan ticaret ünvanını, ticari işletmenin giriş cephesinin herkes tarafından kolayca görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazmak veya yazıp asmak mecburiyetindedirler Bu hükümlerden ayrı olarak, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması açısından yetkili makamların levha asma konusunda düzenleyici ve emredici tasarruflarda bulunmalarının da mümkün olduğunu belirtmek gerekir. ynı şekilde yetkili merciler veya kamu kuruluşları levhaların büyüklüğü, küçüklüğü, içerdikleri hususlar, levhaların Türkçe olup olmadıkları ve benzeri sair düzenlemeler de getirebilirler. ncak verginin doğması açısından levhanın bulunması yeterlidir. İçeriği, şekli, Türkçe olup olmaması gibi unsurları önemli değildir. Diğer taraftan, levha asmanın, bir işyeri açmak ve meslek icra etmenin tabii sonucu olduğunu da belirtmek gerekir İlan ve Reklam sinin Doğması İlan ve Reklam si, ilan ve reklamın yapılması ile doğar. İlan ve reklam için hazırlık yapılması, tek başına verginin doğmasına neden olmaz. Örneğin, tabelacıya tabela siparişi verilmesi üzerine, tabelacının bunları hazırlayıp vitrin veya işyerinin önündü teşhir etmesi, tabelayı yaptıran için verginin doğması için yeterli değildir. ynı şekilde, basım ve bazı eşyaların imali de verginin doğması için yeterli değildir. Örneğin bir broşürün matbaada basılması, bir hediyelik eşyanın imal edilmesi bir bezin ilan ve reklam için hazırlanması gibi. nin doğması için, teşhir, tanıtma, yayma, dağıtma, asılma ve benzeri fiillerin oluşması ve bu fiillerin ilan ve reklam amacıyla yapılması gerekir. yrıca açık yerlerde(duvar, meydan, yol, sokak v.b.) yazılma, çizilme ve benzeri şekillerde yapılan ilanlardan da, verginin doğması için bu ameliyelerin tamamen veya duruma göre kısmen bitirilmesi gerekir. Yazım, çizim, imalat gibi hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan ve reklamın yapılmasına başlanması, sair hallerde ilan ve reklamın fiilen yapılması verginin doğmasına neden olur. nin doğması açısından ilan ve reklamın ne kadar süre ile yapıldığının, gece ya da gündüz yapılmasının, ilan ve reklamın yapıldığı yerin, ticari, zirai, mesleki ya da sair bir amaçla yapılmasının, Türkçe olup olmamasının, Türk ya da yabancı uyruklu birisi tarafından yapılmasının önemi yoktur. yrıca ilan ve reklamın yapıldığı madde, malzeme ve aracın türünün de verginin doğmasına etkisi bulunmamaktadır. İlke olarak yapılan her türlü ilan ve reklam, verginin doğmasına neden olur. ncak, kanunla gösterilen istisna ve muafiyetle ilgili hükümlerin saklı olacağı açıktır. Bu nedenle, yapılan her türlü ilan ve reklam nedeniyle verginin doğacağını kabul edip, vergileme açısından olayın istisna ve muafiyet kapsamı içine girip girmediği ve tarifede yer alıp almadığı araştırılarak ona göre işlem yapmak gerekir. YRGI KRRLRI Tenzilatlı satışlardan dolayı tenzilatlı satışa ilişkin yazı ilan ve reklam vergisine tabi değildir. Fabrika önündeki bayrak direğinde asılı bulunan ve firmanın amblemini taşıyan flamanın ilan ve reklam vergisine tabi tutulması gerekir. Mevsim sonlarında belli sürelerde Ticaret Odası ndan alınan izin ile yapılmakta olan tenzilatlı satışlara ilişkin olarak vitrin camlarına yazılan yazılar ilan ve reklam niteliği taşımamaktadır. Bunun için ilan ve reklam vergisi alınmaz. Mağazada paketleme için kullanılan naylon poşet çantalar üzerinde yazılı ve işletmeyi tanıtıcı işaretler ilan ve reklam vergisi kapsamına girmez. Batman rafineri sosyal tesislerinde kullanılan ve şirketin amblemini taşıyan peçetelerdeki Tüpraş ambleminin reklam niteliği bulunmamaktadır. İlan ve reklam vergisi alınamaz. NSBMYO

8 ÖMER HLİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 3 Büyükşehir belediye hudutları dahilinde bulunan meydan, bulvar, cadde ve anayollardaki ilan asma yerleri, elektrik direkleri, büfeler ile tercihli yollardaki bariyerlere konulacak her türlü ilan ve reklama ilişkin ilan ve reklam vergilerini büyükşehir belediyesince tahsili gerekir. 1.2 Mükellef ve Sorumluluk Madde 13: İlan ve Reklam sinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişiler. İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yaptırmaktan sorumludurlar İlan ve Reklam sinde Mükellefiyet Bu maddeye göre, mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu doğan gerçek ve tüzel kişilerdir. İlan ve reklam bizzat ilgili tarafından yapılabileceği gibi başkasına da yaptırılabilir. Eğer ilan ve reklamı ilgili bizzat, kendi adına yapıyorsa, vergiyi bu kişi ödeyecek ve belediyeye karşı muhatap ta kendisi olacaktır. ÖRNEK 1: Elektrikli ev aletleri imal eden bir anonim şirket, broşür bastırarak satışını yaptığı aletlerin nitelik ve fiyatlarını belirten bu broşürü kendi personeli aracılığıyla evlere dağıtmaktadır. Bu durumda verginin mükellefi anonim şirketin kendisi olacaktır. ÖRNEK 2: isimli kişi bakkallık işi ile uğraşmak üzere bir işyeri açmış ve işyerinin girişine bir tabela yazdırarak asmıştır. Bu durumda da verginin mükellefi isimli kişinin kendisi olacaktır. ÖRNEK 3: B isimli deterjanı imal eden firma belediye otobüslerine levha asmak suretiyle imal ettiği deterjanın reklamını yapmaktadır. Reklamı belediye otobüsünde yaptırmış olmakla birlikte reklam kendi adına yaptırıldığından verginin mükellefi kendisi olacaktır. ÖRNEK 4: Eğlence işletmesi sahibi C isimli kişi D sinemasının biletlerinin üzerine kendi firması ile ilgili bir reklam yazdırmıştır. Bu durumda reklamı kendi adına yaptırdığından verginin mükellefi C isimli şahıs olacaktır. Yurt içindeki ilan ve reklamları kendi adına yapan veya yaptıran herkes bu vergi ile mükelleftir. Yurt içinde bulunan kişinin yabancı uyruklu olmasının, verginin alınması bakımından önemi yoktur. ncak yurt içindeki kişinin küçük veya kısıtlı olması veya tüzel kişiliğe sahip bulunması halinde Usul Kanunundaki genel kural uyarınca belediyeye karşı veli, vasi, kayyım veya kanuni temsilcinin muhatap olacağı tabiidir. İlan ve reklamın yurt dışından gönderilmesi halinde de verginin mükellefi yine ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran olacaktır. Yurt dışındaki kişinin T.C. uyruklu ya da yabancı uyruklu olmasının önemi yoktur. Yurt dışından gönderilen ilan ve reklamın, ilan ve reklam işini mutat meslek olarak ifa edenler aracılığı ile yapılması halinde verginin ödenmesi bakımından ortaya bir sorun çıkmayacaktır. Çünkü böyle bir durumda ilan ve reklamı yapan firma verginin ödenmesi bakımından ilgili belediyeye karşı sorumlu durumundadır. Yurt dışından gönderilen ilan ve reklamın bizzat gönderici tarafından yapılması veya kendi adına, bu işi mutat meslek olarak ifa etmeyen bir kimseye yaptırılması halinde, verginin ödenmesi bakımından bazı sorunlar ortaya çıkabilir İlan ve Reklam sinde Sorumluluk İlan ve reklam işini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri, mükellefler adına ilgili belediyeye ödemekten sorumludurlar. YEREL YÖNETİMLER PROGRMI 2017

9 4 *********ÖĞR. GÖR. YTEKİN KY********* Kanun koyucu böyle bir sorumluluk getirirken verginin tahsilini güvence altına almak istemiştir. Bu bakımdan ilan ve reklam işini mutat meslek olarak ifa eden ilan ve reklam şirket veya ajanslarının yaptıkları ilan ve reklamla ilgili vergiyi beyanname vermek suretiyle ödemeleri gerekir. İlan ve reklam işini mutat meslek olarak ifa edenlerin yaptıkları her türlü ilan ve reklam nedeniyle anılan sorumluluğun mevcut olacağı tabiidir. İlan ve reklam ister yurt içinde olsun isterse yurt dışından gönderilsin durum değişmeyecektir. İlan ve reklam araçlarını başkaları için hazırlayan, yazan, yapan, asan, takan işçi, imalatçı, v.b. kimselerin sorumlulukla hiç bir ilgileri yoktur. Bunlar, anılan işleri yaptıkları için vergi sorumlusu tutulamazlar. nin bu amaçları hazırlatan, bastıran, dağıttıran kişi veya kuruluştan alınması gerekir. Söz konusu işleri meslek ödenenlerin, kendi firmalarını tanıtmak amacıyla yapacakları ilan ve reklamlarda belediyeye karşı sorumlu olarak değil bizzat verginin mükellefi olarak muhatap olacaklarını da belirtmek gerekir. Gerek mükellefler, gerekse ilan ve reklam işini mutat meslek olarak yaptıklarından dolayı vergiyi mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmakla sorumlu olanlar, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye beyanname vermek suretiyle yatırmak zorundadırlar. Bu beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk işlemleri yapılır. 1.3 İstisna ve Muafiyetler: Madde 14: şağıda sayılan ilan ve reklamlardan vergi alınmaz. 1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar, 2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar, 3. Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar, 4. İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler, 5. Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı ½ metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar, (lanı ½ metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.) 6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta-Telgraf-Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar, 7. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar, 8. ltıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler, 9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar, 10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar. NSBMYO

10 ÖMER HLİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 5 Maddede ilan ve reklam vergisinden istisna veya muaf tutulan ilan ve reklamlar açıklanmaktadır. Bunları açıklayacak olursak; 1.Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlardan ilan ve reklam vergisi alınmayacaktır. Bugün gerek TRT gerekse özel TV ler tarafından yapılan ilan ve reklamlardan ilan ve reklam vergisi alınmamaktadır. TRT ve Özel TV ler tarafından yapılan ilan ve reklamlar bütün Türkiye ye şamil olduğuna göre bunların yaptıkları ilan ve reklamlardan hiç olmazsa %2 oranında ilan ve reklam vergisi alınması, belediyeler için büyük gelir kaynağı olacaktır. Bunlar bir fonda toplanıp, tesbit edilecek esaslara göre belediyelere dağıtılmalıdır. Bugün bazı il ve ilçelerde mahalli mahiyette, bazı radyo ve TV ler bulunmaktadır. Bunların yaptıkları ilan ve reklamlardan da ilgili belediyeler %2 ilan ve reklam vergisi almalıdır. Bu özel radyo ve TV lerin yayına girmeleri üzerine, illerdeki ve ilçelerdeki ilan ve reklam gelirleri azalmıştır. Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılarak, TRT, özel TV ve radyolarda yapılan ilanlar ilan ve reklam vergisine tabi tutulmalıdır. 2. Hür türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlardan ilan ve reklam vergisi alınmayacaktır. Bu durum çok yerinde ve isabetli bir hükümdür. 3.Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç ve dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalardan ilan ve reklam vergisi alınmayacaktır. Tüzel kişiler bu istisnadan istifade edemezler. 4. İşletmelerin iştigal ve imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerin8e ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnamelerden ilan ve reklam vergisi alınmayacaktır. 5. Gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinin içine ve dışına asılan iş sahiplerinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı ½ metrekareyi aşmayan ışıksız levhalardan ilan ve reklam vergisi alınmayacaktır. İlan ve reklam amacıyla işyerinin içine veya dışına asılan ve iş sahibinin kimliğini ve işin mahiyetini gösteren ışıksız levhalardan, bir işyeri açmak ve meslek icra etmenin tabii sonucu olması nedeniyle ilan ve reklam vergisi alınmayacaktır. Bu levhaların alanları ½ metrekareyi aştığı takdirde, aşan kısım için ilan ve reklam vergisi alınacaktır. yrıca iş yerlerinin içine ve dışına asılan ve iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve ½ metrekareyi geçmeyen ışıksız levhaların bir adedinden vergi alınmayacak, diğer levhalardan 15 nci maddedeki tarifeye göre vergi alınacaktır. Işıklı levhalar için herhangi bir istisna veya muaflık tanınmadığından, bunlar ne kadar büyüklükte olurlarsa olsunlar, İlan ve Reklam sine tabi olurlar. 14 ncü maddenin 5 nci fıkrası, 15 nci maddedeki tarifenin 1 nci bendi ile çelişkili gibi durmaktadır. Bu durum bir çok uyuşmazlıkların çıkmasına sebep olmaktadır. 15 nci maddedeki tarifenin 1 nci bendinden maksat, dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabının iş yerlerinin içine ve dışına asılan iş sahibinin kimliğini ve işin niteliğini gösteren levhalar değil, bunun dışında çeşitli yerlere asılan levha, yazı ve resim gibi sabit ve geçici bütün ilan ve reklamlardır. ncak bunlardan İlan ve Reklam si alınır. 6.Genel ve Katma bütçeli idareler ile İl Özel İdarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta-Telgraf, Telefon ve TC Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlardan İlan ve Reklam si alınmayacaktır. -Genel ve katma bütçeli idarelerin, -İl Özel idarelerinin, YEREL YÖNETİMLER PROGRMI 2017

11 6 *********ÖĞR. GÖR. YTEKİN KY********* -Belediyelerin, -Köylerin, -İl Özel İdareleri, Belediyeler ve köylerin kurdukları birliklerin, -Posta-Telgraf- Telefon işletmesinin, -TC Devlet Demiryolları işletmesinin İdari, ticari ve sınai gayelerle yapacakları her türlü ilan ve reklamlardan, İlan ve Reklam si alınmayacaktır. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlardan İlan ve Reklam si alınmayacaktır. Siyasi partilerin siyasi faaliyet hudutlarını taşan ilan ve reklamlarından İlan ve Reklam si alınacaktır. ltıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergilerden İlan ve Reklam si alınmayacaktır. -Genel ve katma bütçeli idareler, -İl Özel idareleri, -Belediyeler, -Köyler, -İl özel idareleri, belediyeler ve köylerin kurdukları birlikler, -Posta-Telgraf işletmeleri, -TC Devlet Demiryolları işletmeleri, -Kooperatifler, -Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, ilan ve reklam yapmak, İlan ve Reklam sine tabi değildir. ncak bu ilan ve reklamların herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmaması gerekir. Keza yukarıdaki kuruluşlar tarafından Türkiye deki ticaret, sanayi tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler İlan ve Reklam sinden Muaftır. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar, İlan ve Reklam sinden muaftır. Bankaların ve bazı özel müesseselerin, reklam ve ilan amacı ile umumi mahallere koydukları banko, güneşlik ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlardan İlan ve Reklam si alınmayacaktır. ncak sinema ve tiyatroların gösteri yaptıkları binaların haricinde, sokaklarda ve meydanlarda, ilan yerlerinde yaptıkları ilan ve reklamlar, İlan ve Reklam sine tabidirler. Bunlar istisna ve muafiyetin dışındadır. YRGI KRRLRI (DNIŞTY) Zirai Donatım Kurumu Belediye İlan ve Reklam sinden muaf değildir sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilan ve reklam vergisi ile ilgili olarak istisna ve muaflıklar başlığını taşıyan 14 ncü maddesinde, yükümlü kurumun muafiyetine dair bir hükme yer verilmemiştir. Kurumun 4604 sayılı kanunun 16 ncı maddesine göre reklam vergisinden muaf tutulması mümkün değildir. Bu nedenlerle Erzurum vergi mahkemesi kararının bozulmasına, resen tarhiyatın onanmasına karar verildi. NSBMYO

12 ÖMER HLİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ sayılı kanunla kurulan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin yaptıkları ilan ve reklamlardan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 14 nci maddesinin 8 nci bendine göre ilan ve reklam vergisinden muaf olduklarından, ilan ve reklam vergisi alınmaz. 1.4 Tarife ve Nispet Niğde ilinde bulunan cadde ve sokaklar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. 1 Grup Cadde ve Sokaklar için yhan Şahenk Caddesi Dr. Sami Yağız Caddesi Murat Zeren Caddesi Paşakapı Caddesi Gazeteci İsmet Sayın Caddesi tatürk Bulvarı lparslan Türkeş Bulvarı Çatal Çeşme Sokak 2 Grup Cadde ve Sokaklar için Emin Erişingil Caddesi Selçuklu Caddesi Ethem Onbaşı Caddesi Suat Baykal Caddesi 3 Grup Cadde ve Sokaklar için Süleyman Fethi Caddesi Cumhuriyet Bulvarı Vali Konağı Caddesi Yeşilburç Caddesi 4. Grup Cadde ve sokaklar için Bunların dışında kalan yerler için uygulanır. YEREL YÖNETİMLER PROGRMI 2017

13 8 *********ÖĞR. GÖR. YTEKİN KY********* Madde 15: İlan ve Reklam vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır. İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer En z TL Kanuni Tarife En Çok TL Grup/ nin Tutarı (TL) Dükkan ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabıncı çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 2- Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 3- Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan Cadde Sokak Toplu Taşıma raçları Diğer Bulvar ve Meydan Cadde Sokak Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için 6- Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlere 0,01 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30 Bütün yerlere 0,02 0,50 0,10 0,10 0,10 0,10 NSBMYO

14 ÖMER HLİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Tarifesinin Uygulanmasında şağıdaki Esaslara Uyulur a) Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metre kareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır. -Yarım metrekareye kadar olan kesirler metrekare olarak, -Yarım metrekareyi aşan kesirler ise tam metrekare olarak, kabul edilecektir. Örneğin, 35 santimetre kare olan yarım metrekare; 85 santimetre kare olan tam metrekare, 2.40 santimetre kare olan 2,5 metrekare olarak kabul edilecektir. b) Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır. alınır. c) Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara d) tarifesinin 1, 2 ve 4 ncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 aydan; 3 ncü bendinde belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır. ynı bentlerdeki 6 ayı geçen süreler tam yıl kabul edilerek bir yıllık vergi alınacaktır. İlan ve Reklam si tarifesinin 3 ncü bendinde belirtilen ilan ve reklam süresi 1 haftadan az olursa verginin yarısı alınacaktır. Bu hüküm uygulamada uyuşmazlıklara ve duraksamalara imkan verecek mahiyettedir. Örneğin, 5 günlük ilan ve reklam için müracaat edecek kimselerden haftalık mı, yoksa yarım mı vergi alınacaktır. olur. Maddeye göre yarısı alınacaktır. Bu durum uygulamada çok suistimale uğrar. Belediyelerin bir hayli vergi kaybına sebep İlan ve Reklam si tarifesinin 3 ncü bendinde belirtilen ilan ve reklam süresi bir haftayı geçtiği takdirde hafta kesirleri tam hafta sayılarak vergi alınacaktır. e) tarifesinin 5 ve 6 nco bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari unvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı ayrıca belirtilir. Maddede İlan ve Reklam sinin tarifesi ve vergi tarifesinin uygulanmasında uyulacak esaslar açıklanmaktadır. Daha detaylı açıklayacak olursak: İlan ve Reklam vergisi, en az ve en çok sınırları tesbit edilen bir tarife üzerinden maktu olarak alınacaktır. Her yıl mali yılda alınacak İlan ve Reklam si, en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla, belediye meclislerince maktu olarak tesbit edilecektir. Bu tesbit yapılırken, belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki çeşitli semtler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutulacaktır. İlan ve Reklam si, belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan, istisna ve muaflık dışında tutulan, ilan ve reklamlardan alınacaktır. Mücavir alanlarda yapılan ilan ve reklamlardan, İlan ve Reklam si alınabilmesi için bazı belediye hizmetlerinin bu alanlarda yapılma şartı aranmamaktadır. YEREL YÖNETİMLER PROGRMI 2017

15 10 *********ÖĞR. GÖR. YTEKİN KY********* YRGI KRRLRI Herhangi bir yüzeye yazılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümünün İlan ve Reklam sine esas alınması gerekir SYILI Belediye Gelirleri Kanununun 15/b maddesi bu hususu düzenlemiştir. Olayda, yükümlü şirketin Eskişehir yolunun 9 ncu kilometresinde bulunan işyerindeki, çerçeve içinde amblem ve yazıyı içeren reklam panosu için belirtilen kanun hükmü uyarınca reklam ve ilanın kapsadığı alanın yüzölçümü esas alınarak tarhiyat yapılması gerekirken, reklam panosunun üzerinde bulunduğu bezin zeminin yüzölçümü de nazara alınarak yapılan tarhiyatın vergi mahkemesince aynen onanmasında yasal isabet bulunmamaktadır. çıklanan nedenlerle nkara 5 nci vergi mahkemesinin gün ve 1982/182 sayılı kararının bozulmasına beyan olunan ışıklı reklam için 24 metrekare, ışıksız reklam için 10 metrekare miktar esas alınmak suretiyle yapılacak tarhiyatın onanmasına, fazlasının terkinine karar verildi. karyakıt, istasyonlarının önündeki direklere asılı olan firmanın amblemini taşımayan yazısız renkli flamalar nedeniyle kanunun 15 nci maddesi uyarınca ilan ve reklam vergisi alınamaz. Yükümlünün ışıklı ilan ve reklam levhalarındaki ışık tertibatının söküldüğü, bu nedenle vergilendirmenin ışıksız tarifeye göre yapılması yolundaki iddiaları, tahakkuk üzerine vergi mahkemesinde incelenmesi gereken hukuki ihtilaf olup, düzeltme ve şikayet yolu ile açılan davada bu iddiaların incelenmesine olanak bulunmamaktadır. 1.5 nin Tarh ve Ödenmesi: Madde 16: ye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işin mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir. İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki belediye meclisleri vergi tarifesinin 1,2 ve 4 ncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde iki eşit taksitte almaya yetkilidirler. İlan ve reklam verisinin ödendiğinin belgelendirilmesi yönünden ilgili belediyeler gerekli usulleri ihdas edebilirler. Maddede İlan ve Reklam sinin tarhının ve tahakkukunun ne şekilde yapılacağı ve ne zaman ödeneceği belirtilmektedir. İlan ve Reklam sine tabi olan ila ve reklamlar, gerek mükelleflerin gerekse bu işi mutad meslek olarak ifa edenlerin verecekleri beyanname üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. Bu beyannameler ilan ve reklamların yapıldığı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir. Konuyu birkaç kısımda incelemek faydalı olur. a) ye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükelleflerce yapılması halinde, ilan ve reklam işi yapılmadan önce, mükellefce belediyeye beyanname verilecektir. Bu beyanname üzerine tarh ve tahakkuk yapılacak, İlan ve Reklam si ödenecektir. İlan ve reklamlar, beyanname vermeden ve ödeme yapılmadan önce yapılacak olursa, mükellefler hakkında 213 sayılı Usul Kanununun ağır kusur cezası hükümleri uygulanacaktır. b) ye tabi ilan ve reklamlar, bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapıldığı takdirde, ilan ve reklam işini yapanlar ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın NSBMYO

16 ÖMER HLİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ nci günü akşamına kadar belediyeye beyanname vermek mecburiyetindedirler. Bu beyanname üzerine tarh ve tahakkuk işlemi yapılacaktır. Maddenin 2 nci fıkrasında İlan ve Reklam sinin ödenme süresi ve şekilleri belirtilmiştir. İlan ve Reklam si, beyanname verme süresi içinde ödenecektir. ncak, Belediye Meclisleri vergi tarifesinin 1, 2, 4 ncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde iki eşit taksitte alınmasına karar verebilirler. Belediye Meclisleri bu konuda yetkili kılınmıştır. Tarifenin 3, 5, 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlara ait vergiler için taksit uygulanamaz. Konuyu biraz açmakta fayda vardır. ye tabi ilan ve reklamlarda, işin mükellefçe yapılması halinde 1, 2, 4 ncü bentlerde yazılı durumlarda, mükellefçe beyanname verildiği sırada, belediye meclisi verginin taksitle alınmasına karar verdiği takdirde, verginin yarısı alınır, diğer yarısı tesbit edilen taksit süresi sonunda alınır. ye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk işlemi yapılır. 3,5,6 ncı bentlerde yazılı hallerde, bu süre içinde verginin tamamı ödenir. ye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin, bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk işlemi yapılır. 1, 2, 4 ncü bentlerde yazılı durumlarda, belediye meclisi verginin taksitle alınmasına karar verdiği takdirde, verginin yarısı alınır, diğer yarısı belirlenen taksit süresi sonunda alınır. Şunu da ifade edelim ki, ilan ve reklam işini mutad meslek olarak ifa edenler, ilan ve Reklam sini ilan yaptıranlardan alıp belediyeye yatıran kimseler olması sebebiyle bu durumlara taksit süresi tanımamak gerekir. Maddenin 3 ncü fıkrasında, ilan ve reklam vergisinin ödendiğini belgelendirme yönünden, belediyelerin gerekli usulleri ihdas edebilecekleri belirtilmektedir. Bu ya makbuz verme veya ilanları mühürleme, soğuk damga vurma şeklinde olabilir. Bu durumu belediyeler imkanlarına göre tesbit edeceklerdir. İlan ve Reklam işini mutad meslek olarak ifa edenler tarafından düzenlenerek ilgili Belediyeye verilmesi gerekli beyannamenin şekil ve muhtevası İçişleri bakanlığınca tesbit edilmiştir. YEREL YÖNETİMLER PROGRMI 2017

17 12 *********ÖĞR. GÖR. YTEKİN KY********* Örnek Sorular: 1. Can işletmesinin işyerinde kullandığı kamyonun üzerinde 2 adet 2 metrekarelik ilan bulunmaktadır. İşletmenin faaliyetini bir yıl sürdürmesi halinde ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 2. Cenk işletmesinin işyerinde kullandığı araç üzerinde 2 adet 3 metrekarelik ilan bulunmaktadır. İşletme faaliyetine 1 ağustos tarihinde başlamıştır. ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 3. Tek işletmesinin girişinde genişliği 1 metre uzunluğu ise 2,5 metre olan bir yazılı levha bulunmaktadır. İşletmenin ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 4. Demir işletmesinin girişinde genişliği 1,5 metre uzunluğu ise 2,75 metre olan iki adet yazılı levha bulunmaktadır.1 eylül tarihinde işe başlayan işletmenin ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 5. Çelik işletmesinin girişinde genişliği 2 metre uzunluğu 1,75 metre olan iki adet yazılı levha bulunmaktadır. İşletmenin ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 6. Bilge işletmesi bir binanın dış cephesine geçici olarak 3 aylığına ilan vermiştir. İlan binanın dış yüzeyine 4 metre yüksekliğinde 6 metre genişliğinde yazılmıştır. İşletmenin ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 7. Sena işletmesi1,5 metre yüksekliğinde 4 metre genişliğinde bir ışıklı reklam panosu yaptırmak suretiyle işletmenin reklamını yapmaktadır. İşletmenin 2014 yılına ait ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 8. Burak işletmesi 2,5 metre yüksekliğinde 5 metre uzunluğunda ışıklı reklam panosu ile reklam yapmaktadır. İşletme faaliyetine bir ekim tarihinde başlamıştır. İşletmenin ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 9. Kaan işletmesi belediye ilan panolarına bir tanesi 1 metre yüksekliğinde 2 metre uzunluğunda olan 75 adet afiş bastırmak suretiyle yapıştırmış ve ilan ve reklam yapmıştır. İşletmenin ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 10. Beyza işletmesi yıl başında ilan ve reklam yapmak amacıyla 1500 adet duvar takvimi, 1800 adet cep takvimi ve 500 adet duvar saati üzerine işletmenin adını yazdırmak suretiyle dağıtmıştır. İşletmenin ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 11. Ziraat bankası Niğde belediyesi ile anlaşmaya vararak ilan ve reklam amacıyla 10 adet dolmuş bekleme durağını yaptırarak her birini üzerine 1 metrekare olan bankanın adı yazılı ilan ve reklam vermiştir. Ziraat bankasının ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 12. Niğde de faaliyet gösteren Görmez sinema sahibi binanın ön yüzeyine 2 metre yüksekliğinde 3 metre uzunluğunda ileriye dönük olarak oynatacağı filmlerin afişlerini yapıştırmak suretiyle ilan ve reklam yapmaktadır. Görmez sinemasının ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 13. Niğde belediyesi şehir içinde faaliyet gösteren belediye otobüslerinin üzerine 1 metre yüksekliğinde 2 metre uzunluğunda 2 adet Niğde belediyesi özel halk otobüsü yazısı yazdırmak suretiyle ilan ve reklam yapmaktadır. Niğde belediyesinin ödeyeceği ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 14. Yok işletmesi Niğde ilinde faaliyet göstermektedir. Yıl içinde bir binanın dış cephesine geçici olarak 20 haftalık ilan vermiştir. İlan binanın dış yüzeyine 8 metre yüksekliğinde 6 metre genişliğinde yazılmıştır. yrıca işyerinde 8 metrekarelik işyeri tabelası mevcuttur. İşyerine ait araç üzerinde ise toplam 4 metrekare ilan ve reklam vardır. Yok işletmesinin ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. NSBMYO

18 ÖMER HLİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde ilinde faaliyet gösteren kaman işletmesinin işyerinde 175 cm yüksekliğinde 400 cm uzunluğunda iki adet işyeri levhası, şehrin girişinde ise 125 cm yüksekliğinde 300 cm uzunluğunda ışıklı reklam panosu mevcuttur. İşletmenin kullanmış olduğu araç üzerinde 150 cm yüksekliğinde 250 cm uzunluğunda iki adet yazı mevcuttur. İşyeri ayrıca işyerinin açılışını duyurmak amacıyla belediye ilan panolarına 250 cm yüksekliğinde 300 cm uzunluğunda 180 adet afiş bastırmak suretiyle reklam yapmıştır. yrıca işyerinde kullanılmak üzere üzerinde işyerinin adının ve ambleminin basılı olduğu 2500 adet ambalaj kağıdı ve 4000 adet naylon poşet bastırmıştır. Faaliyetine mayıs ayında başlayan kaman işletmesinin yılı ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 16. Niğde ilinde faaliyet gösteren ahi işletmesinin işyerinde 160 cm yüksekliğinde 300 cm uzunluğunda bir adet işyeri levhası, şehrin girişinde 150 cm yüksekliğinde 225 cm uzunluğunda ışıklı reklam panosu mevcuttur. İşletmenin kullanmış olduğu araç üzerinde 130 cm yüksekliğinde 275 cm uzunluğunda yazı mevcuttur. İşyeri ayrıca işyerinin açılışını duyurmak amacıyla belediye ilan panolarına 250 cm yüksekliğinde 300 cm uzunluğunda 50 adet afiş bastırmak suretiyle reklam yapmıştır. yrıca işlete 1000 adet işletmenin adının yazıldığı ambalaj poşeti ile 1500 adet cep takvimi bastırmak suretiyle dağıtmıştır. hi işletmesinin ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 17. Niğde ilinde faaliyet gösteren Kaan işletmesinin işyerinde 2 metre yüksekliğinde ve 4 metre uzunluğunda 3 adet işyeri levhası, 2 metre yüksekliğinde 2,5 metre uzunluğunda bir adet ışıklı reklam panosu mevcuttur. İşletme işyerine ait araç üzerine ise 4 metrekare büyüklüğünde yazı yazdırmak suretiyle ilan ve reklam yapmaktadır. yrıca iki adet belediye otobüs durağı yaptırılmış ve üzerine her birinde 2 metrekarelik işletmenin ilan ve reklamını yazı ile yazdırmıştır. İşletmenin ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 18. Niğde ilinde faaliyet gösteren Niğde Gazozları işletmesinin işyerinin girişinde 2,5 metre yüksekliğinde 4 metre uzunluğunda işyeri levhası, kullanılan 3 araç üzerinde ise her birinde 2 metre yüksekliğinde 3 metre uzunluğunda 2 şer adet yazı bulunmaktadır. yrıca işletme işyerinde kullandığı 4000 kasa ve ,- şişe üzerine işletmenin adını yazdırmak suretiyle ilan ve reklam yapmaktadır. Yıl başında ise 1000 adet gazoz açacağı, 1500 adet cep takvimi, 800 adet duvar takvimi bastırmak suretiyle dağıtmıştır. İşletmenin ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 19. Niğde ilinde faaliyet gösteren Tatlıye lokantasının işyerinde kullandığı tabak ve çatalların üzerine işletmenin adını yazdırmak suretiyle ilan ve reklam yapmaktadır. Bu amaçla 250 adet yemek takımı ve 500 adet tabak üzerine işletmenin adı yazılmıştır. yrıca kullanılan 25 adet masanın üzerine de işletmenin amblemi bastırılmıştır. İşletmenin ilan ve reklam vergisini hesaplayınız. 20. Niğde valiliği ilin tanıtımını yapmak amacıyla meslekler rehberi hazırlamış ve hazırlanan bu rehber üzerinde reklam yapmıştır. Bu amaçla 5000 adet rehber bastırılarak dağıtılmıştır. Valiliğin ilan ve reklam vergisi beyannamesini düzenleyiniz. YEREL YÖNETİMLER PROGRMI 2017

19 14 *********ÖĞR. GÖR. YTEKİN KY********* NSBMYO

20 ÖMER HLİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 15 İLN VE REKLM VERGİSİ BEYNNMESİ HESP NO BEYNNMENİN İLGİLİ OLDUĞU Y YIL Belediyesi..Müdürlüğüne/ Şefliğine.. (İl veya İlçe) TBLO I. KİMLİK BİLDİRİMİ Soyadı, adı (tüzel kişilerde unvan) Baba dı İşi veya Mesleği İkametgah dresi Doğum Yeri ve Yılı Telefon Numaraları İkametgah işyeri Gelir ve kurumlar si Bulunduğu yer dı Sicil No bakımından bağlı olduğu Maliye Dairesinin adı, bulunduğu yer ve sicil no İlan veya reklamın yapıldığı belediyenin ve mücavir alanların adı TBLO II. VERGİNİN HESPLNMSIN İLİŞKİN BİLDİRİM İlan ve reklamın asıldığı, takıldığı konulduğu, gerildiği, yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan ve reklamın türü (levha, yazı, resim, ışık projeksiyonlu ilan ve reklam, broşür, katalog takvim v.b Yüzölçümü (m2) dedi Süresi Haddi Ödenecek Ödenecek Toplamı THKKUK FİŞİNİN Beyannamenin alındığı tarih Tarih Elden :../../ No Postadan:../. /. YEREL YÖNETİMLER PROGRMI 2017

21 16 *********ÖĞR. GÖR. YTEKİN KY********* İLN VE REKLM VERGİSİ BEYNNMESİ HESP NO BEYNNMENİN İLGİLİ OLDUĞU Y YIL Belediyesi..Müdürlüğüne/ Şefliğine.. (İl veya İlçe) TBLO I. KİMLİK BİLDİRİMİ Soyadı, adı (tüzel kişilerde unvan) Baba dı İşi veya Mesleği İkametgah dresi Doğum Yeri ve Yılı Telefon Numaraları İkametgah işyeri Gelir ve kurumlar si Bulunduğu yer dı Sicil No bakımından bağlı olduğu Maliye Dairesinin adı, bulunduğu yer ve sicil no İlan veya reklamın yapıldığı belediyenin ve mücavir alanların adı TBLO II. VERGİNİN HESPLNMSIN İLİŞKİN BİLDİRİM İlan ve reklamın asıldığı, takıldığı konulduğu, gerildiği, yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan ve reklamın türü (levha, yazı, resim, ışık projeksiyonlu ilan ve reklam, broşür, katalog takvim v.b Yüzölçümü (m2) dedi Süresi Haddi Ödenecek Ödenecek Toplamı Beyannamenin alındığı tarih THKKUK Tarih Elden :../../ FİŞİNİN No Postadan:../. /. İLN VE REKLM VERGİSİ BEYNNMESİ HESP NO BEYNNMENİN İLGİLİ OLDUĞU Y YIL NSBMYO

22 ÖMER HLİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 17 Belediyesi..Müdürlüğüne/ Şefliğine.. (İl veya İlçe) TBLO I. KİMLİK BİLDİRİMİ Soyadı, adı (tüzel kişilerde unvan) Baba dı İşi veya Mesleği İkametgah dresi Doğum Yeri ve Yılı Telefon Numaraları İkametgah işyeri Gelir ve kurumlar si Bulunduğu yer dı Sicil No bakımından bağlı olduğu Maliye Dairesinin adı, bulunduğu yer ve sicil no İlan veya reklamın yapıldığı belediyenin ve mücavir alanların adı TBLO II. VERGİNİN HESPLNMSIN İLİŞKİN BİLDİRİM İlan ve reklamın asıldığı, takıldığı konulduğu, gerildiği, yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan ve reklamın türü (levha, yazı, resim, ışık projeksiyonlu ilan ve reklam, broşür, katalog takvim v.b Yüzölçümü (m2) dedi Süresi Haddi Ödenecek Ödenecek Toplamı THKKUK FİŞİNİN Beyannamenin alındığı tarih Tarih Elden :../../ No Postadan:../. /. YEREL YÖNETİMLER PROGRMI 2017

23 18 *********ÖĞR. GÖR. YTEKİN KY********* İLN VE REKLM VERGİSİ BEYNNMESİ HESP NO BEYNNMENİN İLGİLİ OLDUĞU TBLO II. VERGİNİN HESPLNMSIN İLİŞKİN BİLDİRİM Y YIL İlan ve reklamın asıldığı, takıldığı konulduğu, gerildiği, yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan ve reklamın türü (levha, yazı, resim, ışık projeksiyonlu ilan ve reklam, broşür, katalog takvim v.b Yüzölçümü (m2) dedi Süresi Haddi Ödenecek Ödenecek Toplamı İLN VE REKLM VERGİSİ BEYNNMESİ HESP NO BEYNNMENİN İLGİLİ OLDUĞU TBLO II. VERGİNİN HESPLNMSIN İLİŞKİN BİLDİRİM Y YIL İlan ve reklamın asıldığı, takıldığı konulduğu, gerildiği, yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan ve reklamın türü (levha, yazı, resim, ışık projeksiyonlu ilan ve reklam, broşür, katalog takvim v.b Yüzölçümü (m2) dedi Süresi Haddi Ödenecek Ödenecek Toplamı NSBMYO

24 ÖMER HLİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 19 İLN VE REKLM VERGİSİ BEYNNMESİ HESP NO BEYNNMENİN İLGİLİ OLDUĞU TBLO II. VERGİNİN HESPLNMSIN İLİŞKİN BİLDİRİM Y YIL İlan ve reklamın asıldığı, takıldığı konulduğu, gerildiği, yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan ve reklamın türü (levha, yazı, resim, ışık projeksiyonlu ilan ve reklam, broşür, katalog takvim v.b Yüzölçümü (m2) dedi Süresi Haddi Ödenecek Ödenecek Toplamı İLN VE REKLM VERGİSİ BEYNNMESİ HESP NO BEYNNMENİN İLGİLİ OLDUĞU TBLO II. VERGİNİN HESPLNMSIN İLİŞKİN BİLDİRİM Y YIL İlan ve reklamın asıldığı, takıldığı konulduğu, gerildiği, yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan ve reklamın türü (levha, yazı, resim, ışık projeksiyonlu ilan ve reklam, broşür, katalog takvim v.b Yüzölçümü (m2) dedi Süresi Haddi Ödenecek Ödenecek Toplamı YEREL YÖNETİMLER PROGRMI 2017

25 20 *********ÖĞR. GÖR. YTEKİN KY********* İLN VE REKLM VERGİSİ BEYNNMESİ HESP NO BEYNNMENİN İLGİLİ OLDUĞU TBLO II. VERGİNİN HESPLNMSIN İLİŞKİN BİLDİRİM Y YIL İlan ve reklamın asıldığı, takıldığı konulduğu, gerildiği, yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan ve reklamın türü (levha, yazı, resim, ışık projeksiyonlu ilan ve reklam, broşür, katalog takvim v.b Yüzölçümü (m2) dedi Süresi Haddi Ödenecek Ödenecek Toplamı İLN VE REKLM VERGİSİ BEYNNMESİ HESP NO BEYNNMENİN İLGİLİ OLDUĞU TBLO II. VERGİNİN HESPLNMSIN İLİŞKİN BİLDİRİM Y YIL İlan ve reklamın asıldığı, takıldığı konulduğu, gerildiği, yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan ve reklamın türü (levha, yazı, resim, ışık projeksiyonlu ilan ve reklam, broşür, katalog takvim v.b Yüzölçümü (m2) dedi Süresi Haddi Ödenecek Ödenecek Toplamı NSBMYO

26 ÖMER HLİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 21 İLN VE REKLM VERGİSİ BEYNNMESİ HESP NO BEYNNMENİN İLGİLİ OLDUĞU TBLO II. VERGİNİN HESPLNMSIN İLİŞKİN BİLDİRİM Y YIL İlan ve reklamın asıldığı, takıldığı konulduğu, gerildiği, yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan ve reklamın türü (levha, yazı, resim, ışık projeksiyonlu ilan ve reklam, broşür, katalog takvim v.b Yüzölçümü (m2) dedi Süresi Haddi Ödenecek Ödenecek Toplamı İLN VE REKLM VERGİSİ BEYNNMESİ HESP NO BEYNNMENİN İLGİLİ OLDUĞU TBLO II. VERGİNİN HESPLNMSIN İLİŞKİN BİLDİRİM Y YIL İlan ve reklamın asıldığı, takıldığı konulduğu, gerildiği, yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan ve reklamın türü (levha, yazı, resim, ışık projeksiyonlu ilan ve reklam, broşür, katalog takvim v.b Yüzölçümü (m2) dedi Süresi Haddi Ödenecek Ödenecek Toplamı YEREL YÖNETİMLER PROGRMI 2017

27 22 *********ÖĞR. GÖR. YTEKİN KY********* İLN VE REKLM VERGİSİ BEYNNMESİ HESP NO BEYNNMENİN İLGİLİ OLDUĞU TBLO II. VERGİNİN HESPLNMSIN İLİŞKİN BİLDİRİM Y YIL İlan ve reklamın asıldığı, takıldığı konulduğu, gerildiği, yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan ve reklamın türü (levha, yazı, resim, ışık projeksiyonlu ilan ve reklam, broşür, katalog takvim v.b Yüzölçümü (m2) dedi Süresi Haddi Ödenecek Ödenecek Toplamı İLN VE REKLM VERGİSİ BEYNNMESİ HESP NO BEYNNMENİN İLGİLİ OLDUĞU TBLO II. VERGİNİN HESPLNMSIN İLİŞKİN BİLDİRİM Y YIL İlan ve reklamın asıldığı, takıldığı konulduğu, gerildiği, yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan ve reklamın türü (levha, yazı, resim, ışık projeksiyonlu ilan ve reklam, broşür, katalog takvim v.b Yüzölçümü (m2) dedi Süresi Haddi Ödenecek Ödenecek Toplamı NSBMYO

28 ÖMER HLİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 23 İLN VE REKLM VERGİSİ BEYNNMESİ HESP NO BEYNNMENİN İLGİLİ OLDUĞU TBLO II. VERGİNİN HESPLNMSIN İLİŞKİN BİLDİRİM Y YIL İlan ve reklamın asıldığı, takıldığı konulduğu, gerildiği, yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan ve reklamın türü (levha, yazı, resim, ışık projeksiyonlu ilan ve reklam, broşür, katalog takvim v.b Yüzölçümü (m2) dedi Süresi Haddi Ödenecek Ödenecek Toplamı İLN VE REKLM VERGİSİ BEYNNMESİ HESP NO BEYNNMENİN İLGİLİ OLDUĞU TBLO II. VERGİNİN HESPLNMSIN İLİŞKİN BİLDİRİM Y YIL İlan ve reklamın asıldığı, takıldığı konulduğu, gerildiği, yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan ve reklamın türü (levha, yazı, resim, ışık projeksiyonlu ilan ve reklam, broşür, katalog takvim v.b Yüzölçümü (m2) dedi Süresi Haddi Ödenecek Ödenecek Toplamı YEREL YÖNETİMLER PROGRMI 2017

29 24 *********ÖĞR. GÖR. YTEKİN KY********* İLN VE REKLM VERGİSİ BEYNNMESİ HESP NO BEYNNMENİN İLGİLİ OLDUĞU TBLO II. VERGİNİN HESPLNMSIN İLİŞKİN BİLDİRİM Y YIL İlan ve reklamın asıldığı, takıldığı konulduğu, gerildiği, yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan ve reklamın türü (levha, yazı, resim, ışık projeksiyonlu ilan ve reklam, broşür, katalog takvim v.b Yüzölçümü (m2) dedi Süresi Haddi Ödenecek Ödenecek Toplamı İLN VE REKLM VERGİSİ BEYNNMESİ HESP NO BEYNNMENİN İLGİLİ OLDUĞU TBLO II. VERGİNİN HESPLNMSIN İLİŞKİN BİLDİRİM Y YIL İlan ve reklamın asıldığı, takıldığı konulduğu, gerildiği, yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan ve reklamın türü (levha, yazı, resim, ışık projeksiyonlu ilan ve reklam, broşür, katalog takvim v.b Yüzölçümü (m2) dedi Süresi Haddi Ödenecek Ödenecek Toplamı NSBMYO

İNTERNET ORTAMINDAKİ REKLAM VE TANITIM AMAÇLI İLANLAR İLE WEB SİTELERİNE İLAN VE REKLAM VERGİSİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ

İNTERNET ORTAMINDAKİ REKLAM VE TANITIM AMAÇLI İLANLAR İLE WEB SİTELERİNE İLAN VE REKLAM VERGİSİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ İNTERNET ORTAMINDAKİ REKLAM VE TANITIM AMAÇLI İLANLAR İLE WEB SİTELERİNE İLAN VE REKLAM VERGİSİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ İnternet Ortamındaki Reklam Ve Tanıtım Amaçlı İlanlar İle Web Sitelerine İlan Ve Reklam

Detaylı

İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE

İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE Sayın Mükellefimiz, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesine göre, Belediye sınırları ile mücavir alanları

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. BAKIŞ MEVZUAT KONU 41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Sayı 2012/ 35 ÖZET 41 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliğinde, belediyelerin ilan ve reklâm vergisi ve

Detaylı

İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE

İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE Sayın Mükellefimiz, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesine göre, Belediye sınırları ile mücavir alanları

Detaylı

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması No: 2012/38 Tarih: 28.02.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-50: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Belediye

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ İLAN-REKLAM VERGİSİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR SORU 1

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ İLAN-REKLAM VERGİSİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR SORU 1 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ İLAN-REKLAM VERGİSİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR SORU 1 İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl başvurulur?

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

SORU 1 İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl başvurulur?

SORU 1 İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl başvurulur? İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜM 1 İLAN - REKLAM VERGİSİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR SORU 1 İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.02.2012/64-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 41 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliğinde, belediyelerin ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

SORU 1 İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl başvurulur?

SORU 1 İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl başvurulur? İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜM 1 İLAN - REKLAM VERGİSİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR SORU 1 İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2013/241-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/50 Ref: 4/50

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/50 Ref: 4/50 SĐRKÜLER Đstanbul, 0.03.0 Sayı: 0/50 Ref: 4/50 Konu: ÇEVRE TEMĐZLĐK VERGĐSĐ BĐLDĐRĐMĐ ĐLE ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ BEYANNAMESĐNDE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ DE ĐÇEREN 4 SERĐ NO.LI BELEDĐYE GELĐRLERĐ KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ

Detaylı

Spor Sahalarındaki Işıklı Panolar ile Sinema Salonlarında Gösterilen Reklamlar, İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir?

Spor Sahalarındaki Işıklı Panolar ile Sinema Salonlarında Gösterilen Reklamlar, İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir? Melih ORCAN Vergi Başmüfettişi (E. Maliye Başmüfettişi) alantarymm@gmail.com Spor Sahalarındaki Işıklı Panolar ile Sinema Salonlarında Gösterilen Reklamlar, İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir? 1. Giriş

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR H H HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR 80 q HARCIRAH UYGULAMASI YURT İÇİ GÜNDELİKLER 193 sayılı GVK nun 40/4, 57/8-c ve 68/3 üncü maddelerinde ticari, zirai ve mesleki faaliyetle ilgili seyahat giderlerinin,

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 12- T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ ve HARÇLAR GELİR TARİFESİ 2014 Yılı Gelir Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun İlgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.09.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/68 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME

ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME I-MADDE METNİ: Verginin Ödeneceği Daire: Madde 110-Vergi borcu, mükellefin bu bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Mükellef vergi borcunu vergi dairesinin

Detaylı

TACİRİN BELEDİYEYE KARŞI SORUMLULUKLARI

TACİRİN BELEDİYEYE KARŞI SORUMLULUKLARI TACİRİN BELEDİYEYE KARŞI SORUMLULUKLARI İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma İlan-reklam, eğlence vergisi ödeme Çevre temizlik vergisi ödeme Hafta sonu çalışma ruhsatı alma Emlak vergisi ödeme Ö Ğ R E T

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir.

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir. ocak 01 2016 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Yrd. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN Ünite 2 devam Dördüncü Hafta Ünite II DAMGA VERGİSİNİN

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-65)

SİRKÜLER RAPOR (2010-65) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ 1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Seri, Sıra Numarası, No : 1 Sayılı Tebliğ 30 Mart 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26478 TEBLİĞ Gelir İdaresi Başkanlığından:

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/30 İstanbul, 2Nisan 2007 KONU : Yurt Dışına Çıkış Harcı

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ 2017

BELEDİYE GELİRLERİ 2017 BELEDİYE GELİRLERİ 2017 Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. 18 Şubat 2014 tarihli ve 28917 sayılı

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3)

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.03.2008 Sirküler No: 2008/40 5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:3) 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının

Detaylı

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ www.gib.gov.tr Ücretsiz dir VERGİ TAKVİMİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 154 Aralık 2012 2013 VERGI TAKVIMI Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-2:2016 Yılı Kasım ayı meclis karar özetlerinin

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-005 Konu : Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması ve 2017 yılında uygulanacak emlak

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

26.05.1981 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

26.05.1981 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 26.05.1981 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NUN,, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ KISIM Belediye

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 03.01.2014 tarih ve 10 sayılı (1 Nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul

Detaylı

Bu kapsamda, 142 seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde vergi levhası asmak zorunda olan mükellefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 142 seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde vergi levhası asmak zorunda olan mükellefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 29.05.2006 / 109 VERGİ LEVHASININ TASDİK SÜRESİ VE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER I- Vergi Levhası Asmak Zorunda Olanlar Vergi Usul Kanununun Vergi Mahremiyeti başlığını taşıyan 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında,

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/67 İstanbul, 15 Temmuz 2008 KONU : 5766 sayılı Kanunla

Detaylı

İLAN VE REKLAM VERGİSİ MUHASEBE 1 DERSİ BELEDİYE İŞLEMLERİ MODÜLÜ İLAN VE REKLAM VERGİSİ İLE İLGİLİ DERS NOTLARI

İLAN VE REKLAM VERGİSİ MUHASEBE 1 DERSİ BELEDİYE İŞLEMLERİ MODÜLÜ İLAN VE REKLAM VERGİSİ İLE İLGİLİ DERS NOTLARI İLAN VE REKLAM VERGİSİ MUHASEBE 1 DERSİ BELEDİYE İŞLEMLERİ MODÜLÜ İLAN VE REKLAM VERGİSİ İLE İLGİLİ DERS NOTLARI BELEDİYENİN REKLAM VERGİSİ DENETİMİ VE İLAN REKLAM UYGULAMALARI DENETİMİ YÖNÜNDEN SORUMLULUĞU

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.01.2009 Belediyelerce Tarh, Tahakkuk ve Tahsil Edilen Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine İlişkin 36 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2009/11 15.01.2009

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

BELEDİYE GELİRLERİ. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son Yasa değişikliği, 5281 sayılı Kanunla

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Kavramlar: Emlak Vergileri, Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi

Kavramlar: Emlak Vergileri, Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi SERVETTEN ALINAN VERGİLER Konu Başlığı: Servetten Alınan Vergiler Kavramlar: Emlak Vergileri, Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kavramlara İlişkin Açıklamalar: Emlak Vergileri: Bina

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/23 : Matrah Artırımı Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/23 : Matrah Artırımı Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2014 YILI VERGİ

Detaylı

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49)

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) Maliye Bakanlığından: 1. Kapsam EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) 5538 Sayılı Kanunun (1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa (2) eklenen geçici 22 nci madde ile takdir

Detaylı

Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3

Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3 7 Mart 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26809 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı

Detaylı

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER UZLAŞMA TEBLİĞİ

İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER UZLAŞMA TEBLİĞİ İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER UZLAŞMA TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 29.06.2004 Resmi Gazete Sayısı : 25507 Bakanlık Adı : İçişleri Bakanlığı Tebliğin : İl Özel İdareleri ve Belediyeler Uzlaşma Tebliği

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

a) 1998 yılına ilişkin olarak verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile beyan edilmesi gereken matrahlar ve bu matrahlar

a) 1998 yılına ilişkin olarak verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile beyan edilmesi gereken matrahlar ve bu matrahlar 7743 17.8.1999 VE 12.11.1999 TARİHLERİNDE MARMARA BÖLGESİ VE CİVARINDA MEYDANA GELEN DEPREMİN YOL AÇTIĞI EKONOMİK KAYIPLARI GİDERMEK AMACIYLA BAZI MÜKELLEFİYETLER İHDASI VE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI 14.07.2008/110 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI ÖZET : Harçlar Kanunu uygulamasına ilişkin olarak 56 seri No lu Harçlar Genel Tebliği ile 5766 sayılı Yasa ile Harçlar Kanununda yapılan değişiklikler

Detaylı

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Vergi Takvimi www.denetimvergi.com www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU 2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU Murat ALTUNSABAK * 1.GİRİŞ: Kurumlar Vergisi Kanunu nun 3. maddesinde; tam ve dar mükellefiyet kavramları

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bu yayına elektronik ortamda  adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZDİR Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 118 Aralık 2010 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 26340 Resmi Gazete Tarihi: 08/11/2006 1. Kapsam 5538 sayılı Kanunun(1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa(2) eklenen

Detaylı

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) mali danışmanı ERTÜRK Yeminli Müşavirlik den Derneğimize gelen Emlak Vergisi Kanununun

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı. Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA

2016 VERGİ TAKVİMİ. Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı. Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA 2016 VERGİ TAKVİMİ Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı Ocak 2016 2016 Yılı Vergi Takvimi 01/01/2016 11/01/2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel 01/01/2016 12/01/2016 16-31

Detaylı

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI.

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

T.C. SOMA BELEDİYESİ

T.C. SOMA BELEDİYESİ T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Bu takvim 31.12.2009 tarihi

Detaylı

2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 15 Ocak 2014 20 Ocak 2014 23 Ocak 2014

2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 15 Ocak 2014 20 Ocak 2014 23 Ocak 2014 2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 15

Detaylı

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI:

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI: PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR * TİCARET SİCİL HARÇLARI: Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil) 1. Ticari işletmenin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ

OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ 01/01/2016 11/01/2016 01/01/2016 12/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr ve www.nigdesmmmo.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bu takvim 10.12.2007 tarihi itibariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 201 KARAR 201 Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 202 KARAR 202 İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü ile Urla

Detaylı

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, - Avans, depozito, pey

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Eylül 2015 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun 134 üncü maddesine göre vergi

Detaylı