Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R"

Transkript

1 Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE E DÖNÜfiTÜRDÜ; MURAT P LEVNEL / FOTO RAFIN AS ÇOCU U BOOGIE

2

3 Sevgili Design Schneider dostlar S cak çok s cak...son günlerin flikayet dolu repli i... Bir yan m z flikayet ediyor hatta endifle duyuyor olsa da di er yan m z sar yor yaz mevsiminin o macerac ruh hali iflte. Düflüveriyoruz k fl boyunca t pk bedenlerimiz gibi yorulan ruhlar m z hafifletecek yeni heyecanlar n pefline. Bir an geliyor ve kendimize ne kadar az ilgi gösterdi imizi fark ediyor, bu fark ndal kla alelacele kurgulad m z yeni hayat biçimlerimiz ile ilgili sözler veriyoruz. Bu yaz daha çok spor yapaca m ya da daha çok tatil... Bütün bunlar daha az stres yaflamak ama daha çok pozitif enerjiyi yakalamak için. E er siz de flu günlerde tam da bu noktada duruyorsan z size ihtiyac n z olan enerjiyi verecek rengarenk ve taptaze bir içerikle karfl n zday z bu say m zda. Düfllerle gelen baflar n n iki örne ini paylaflaca z birlikte. Faruk Malhan n kendi ifadesiyle; kalemle bafllayan 30 y ll k dövüflün ard ndan yarat lan sade ve fl k tasar mlar... tesadüfen tasar mc oldum diyor sevgili Lisa Corti. Ve t pk tasar mlar gibi enerji dolu kiflili i ile anlat yor bize bu hayat maceras n... Yaz n kendine has bir ruh hali var demifltik. Bence Bedri Baykam bunu Yeni yerler keflfetmeye bay l yorum diyerek özetleyivermifl. Biz de sizi yeni yerler keflfetmeye davet edece iz. Sisam adas ndan bafllay p Santorini nin eflsiz günbat m n seyrederek sonland raca z gezimizi, üstelik Gani Müjde efllik edecek bizim bu derin mavi yolculu umuza. Ve yelkenler fora! Hobi ve spor sayfalar m z, yaz mevsimini rüzgara yelken açarak geçirecekler için çeflitli ipuçlar ile donatt k. Hepinize keyifli günler diliyorum... Sevgilerimle, Meltem Çak c

4 Ç NDEK LER DESIGN SCHNEIDER Sahibi/Yay nlayan BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Yay n Yönetmeni Bülent Güven Editör Meltem Çak c Yay n Kurulu fierife Oktay Çetin Erdo an Yönetim yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel / Faks : Bask ESEN OFSET MATBAACILIK SAN.VE T C.A.fi. kitelli Organize San. Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ st. Tel: Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r 22 Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, Temmuz 2007 Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 46 4

5 38 6 METROPOL LIFE 10 RÖPORTAJ FARUK MALHAN imzas yla Nardan 14 TASARIM ZAHA HADID ngiltere ç kartmas 20 RÖPORTAJ GÖKTU GÜR Sektörün lokomotifi, Schneider Electric 36 SOSYAL SORUMLULUK L DERLER EL F DÜRÜST Rahat uyuyorum 38 GEZ Yunan Adalar na mavi yolculuk 42 RÖPORTAJ LKER figör 44 MODA LISA CORTI Tesadüfen tasar mc oldum 22 RÖPORTAJ BOOGIE 48 fieh R & MODA YAZ MODASI 26 USTALARA SAYGI CENG Z BEKTAfi Gerçek bir usta 30 RÖPORTAJ MURAT P LEVNEL Meraktan mesle e 52 HOB & SPOR Yelkenler fora 56 ALIfiVER fi Windsurf Rüzgar n kollar nda 60 CEM YET 34 ÜNLÜLER N TERC H BEDR BAYKAM Yeni yerler keflfetmeye bay l yorum 62 KISA HABER 64 MEKAN Bodrum ve Çeflme de yaz keyfi 5

6 METROPOL LIFE Türkiye nin en büyük Mevlânâ sergisi Unesco Mevlânâ y l etkinlikleri kapsam nda Kültür ve Turizm Bakanl Araflt rma ve E itim Genel Müdürlü ü taraf ndan düzenlenecek Aflk Oca nda Cân Olmak - nsanl n Miras : Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî isimli sergi 18 Haziran da günü ilk kez stanbul Ayasofya Müzesi nde aç ld. 18 A ustos tarihine kadar devam edecek sergi, 1500 y ll k Ayasofya Müzesi nde aç lacak en önemli sergi olma özelli i tafl yor. Etkinlikte çeflitli müzelerden getirilen yaklafl k 200 esere yer verilecek. Prof. Dr. Mahmud Erol K l ç, Prof.Dr. Nurhan Atasoy, Prof. U ur Derman, Tu rul nançer, Dr. Nuri fiimflekler ve Ekrem Ifl n dan oluflan Dan flma Kurulu nun yol göstericili inde haz rlanan serginin küratörü Ekrem Ifl n. Sergi projesinin yönetimini Münevver Emino lu üstlenirken, mimari tasar m Ahmet Özgüner, grafik tasar m Ersu Pekin taraf ndan gerçeklefltiriliyor. Kiteboard Dünya fiampiyonas yeniden stanbul da 6 Jim Beam sponsorlu unda gerçeklefltirilen Kiteboard Dünya fiampiyonas n n üçüncü aya, Temmuz tarihleri aras nda Kilyos-Burc Beach te gerçekleflecek. Jim Beam Kiteboard World Cup ta birbirinden iddial sporcular flampiyonluk için yar flacak. Bu sene ayr ca stanbul Bo az ve Caddebostan sahilinin de özel etaplarla ilk kez bu büyük organizasyona ev sahipli i yapmas planlan yor. Türkiye de alt nc kez yap lacak olan yar flmada ülkemizi çok ünlü sporcular temsil edecek. Annesi Frans z, babas Türk olan ve Porto Rico da yaflayan Julie Simsar üç senedir Türkiye ad na yar fl yor ve h z kategorisinde 2006 y l Bayanlar Dünya fiampiyonu unvan n tafl yor. Windsurf ü and ran, ancak yelken yerine kite ad verilen ve uçurtma ile paraflüt aras bir ekipmanla rüzgar kontrolüne dayal bir board sporu olan Kiteboard, dünyada en yeni ve görsel olarak da son y llar n en çekici su sporu olarak ilgi görüyor. Hillside Clubs teknesi ile yelkenler fora! Üyelerine özel gerçeklefltirdi i sürpriz etkinlikler ve yeniliklerle farkl laflan Hillside City Club, kayak, koflu, surf gibi outdoor sporlar n n yan s ra, son iki yazd r yelken sporuna verdi i destek ile de ad ndan söz ettiriyor. Hillside City Club ve stanbul Sailing Academy iflbirli i ile 2005 y l ndan bu yana denizlere aç lan ve pek çok yar fl kazanan Hillside Clubs teknesi, bu y l da iddias n sürdürüyor. Hillside City Club üyeleri yaz boyunca; Temel Yelkencilik E itimi nden yararlanabilecekler. Türkiye nin do as Avrupa Parlamentosu nda Do a Derne i, Hedef: S f r Yok Olufl kampanyas n n 1. y ldönümünde çal flmalar n Türkiye d fl na tafl yor. Do a Derne i, Atlas Dergisi iflbirli i, Dünya Kufllar Koruma Kurumu nun (BirdLife International) deste i ve Türk Hava Yollar n n sponsorlu u ile Haziran 2007 tarihleri aras nda Brüksel deki Avrupa Birli i Parlamento Binas nda Do an n Mucizesi: Türkiye adl foto raf sergisini açt. 40 do a foto raf ndan oluflan sergi, Türkiye do as n n dünya ölçe indeki önemini ve Avrupa Birli i ne neler kataca n anlatmak, iflbirli i olanaklar n gelifltirmek ve ortak eylemleri belirleyebilmek bununla birlikte Hedef S f r Yok Olufl Kampanyas n Türkiye d fl na tafl mak amac yla haz rland.

7 Türkiye Kalite Atlas Türk ifl dünyas n n hizmetine sunulmak üzere seçkin kitapç larda yerini alacak önemli bir kaynak kitap olarak haz rlanmakta olan Türkiye Kalite Atlas ; kaliteye dair her türlü bilgiyi kapsayacak bir baflvuru kitab olacak. KalDer in, VIP letiflim ile birlikte haz rlad bu kaynakta tüm üreticiler ile tedarikçileri bir araya getiriyor. Tüm kurum ve kurulufllar, rekabet ve kalitenin geliflmesine destek veren tüm kurulufllar n yer ald bir almanak olan Türkiye Kalite Atlas n, sitesinde inceleyebilecekler ve yer almak üzere baflvuru yapabilecekler. Türkiye nin kalite profilini tan mlayan, gelecek planlar için bilgi paylafl m na olanak sa layan aç k bir iletiflim ortam sa layacak olan Türkiye Kalite Atlas tamamland nda, Kas m 2007 tarihinde, Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda düzenlenecek olan 16. Kalite Kongresi nde 1 Kitap + 1 CD fleklinde sergilenecek. METROPOL LIFE Coldwell Banker Türkiye de... ABD ve Kanada da y ll k 350 milyar dolar ciroya sahip gayrimenkul sektörünün dev kuruluflu Coldwell Banker 100 y l aflan tecrübesini Türkiye ye tafl d. Dünyan n en büyük gruplar aras nda yer alan Realogy bünyesinde faaliyet gösteren Coldwell Banker, yayg n franchise ofisleri ve profesyonel gayrimenkul dan flmanlar ile 1906 y l ndan beri ifl dünyas n n lider markalar aras nda yer al yor. Sadece ABD ve Kanada da y ll k 350 milyar dolar ciro elde eden Coldwell Banker, 35 ülkede, 4 bine yak n franchise ofisi ve 130 bini aflan gayrimenkul dan flman ile hizmet veriyor. Coldwell Banker, Avrupa da ise Fransa, talya, Hollanda, spanya, Portekiz, rlanda, Polonya ve Romanya da faaliyet gösteriyor. Gitar n babas Satriani Türkiye ye geliyor! Rock gitar tarihinin Hendrix ve Van Halen ile birlikte en büyük gitaristlerinden biri olan, enstrümantal rock tarihinde yeni bir yol açm fl, Steve Vai, Kirk Hammett (Metallica) gibi gitaristlerin hocas Joe Satriani, 25 y l aflk n kariyerinde ilk defa Binboamania ile Türkiye ye geliyor. Ünlü gitarist, 14 Temmuz akflam stanbul Arena sahnesinde müzikseverlerle buluflacak. Bugüne kadar birçok ödül alan sanatç, 1988 y l nda Rolling Stones in solisti Mick Jagger in grubunda çald ktan sonra 1989 da Flying in a Blue Dream albümüyle baflar s n sürdürdü. ki y ll k bir çal flman n ard ndan 1992 y l nda ç kard The Extremist albümüyle büyük bir ticari baflar ya imza att ; Summer Song parças bir hit olurken, albüm bugün bir rock klasi i olarak kabul ediliyor. Figürde iki usta yorum: Nuri yem / Nefl e Erdok Evin Sanat Galerisi, ça dafl Türk resminin en önemli iki temsilcisi, Nuri yem ve Nefl e Erdok un büyük ve kapsaml bir sergisini, tatil ile sanat n iç içe geçti i Bodrum Torba daki Otel Casa Dell Arte de aç yor. Sanat tatil tan maz anlay fl yla tatil ile sanat bir arada yaflamak isteyenler için özel olarak haz rlanm fl; her köflesinde ça dafl Türk sanatç lar n n yap tlar n n bulundu u Casa Dell Arte nin görkemli iç avlusunda yer alan sergi salonlar nda devam eden sergi, 14 Temmuz 17 A ustos 2007 tarihleri aras nda izlenecek. Sergide, Türk resim sanat na getirdi i yenilikler ve toplumsal gerçekçi resim anlay fl ile nefes veren, ça n n önemli tan klar ndan büyük usta Nuri yem, sanat n n de iflik dönemlerine fl k tutacak, portrelerinden peyzajlar na uzanan bir seçki ile izlenecek. Türk resim sanat içinde benimsedi i özgün ve gerçekçi anlat m yla ça dafl figüratif resmin ustalar ndan Nefl e Erdok ise, gündelik hayattan izlenimleri ile kurgulad zengin anlat ml, farkl dönemlerinden seçilmifl grup kompozisyonlar, otoportreleri ve portreleri ile sergide yer al yor. 7

8 METROPOL LIFE Häfele, Interzum Fuar ndan ödülle döndü Mobilya ve Mimari Donan m sektöründe genifl ürün yelpazesine sahip olan Häfele, 9-12 May s 2007 tarihleri aras nda Almanya n n Köln kentinde düzenlenen Interzum 2007 Fuar nda Red Dot Yüksek Kalite Ödülü nü ald. fllevsellikte Öncü konseptiyle esteti in ve ifllevselli in uyumunu birlikte sunarak fark yaratan Häfele, sergiledi i Maxifix 35 HC ürünü ile ödüle lay k görüldü. Mutfak, banyo, oturma odas, ofis, otel odas, ma aza ve yatak odas gibi bölümleri bulunan ayr yaflam alanlar yaratan firma ürünlerini bu alanlar içerisinde bir bütün olarak sergiledi. Bal k Pazar de iflti stanbul un en eski çarfl lar ndan, tarihi simgelerinden biri olan Bal k Pazar yenilendi. Özellikle 70 li y llardan itibaren hem fonksiyonel hem de mimari aç dan önemli bir erozyona u rayan Bal k Pazar, 80 li y llara gelindi inde, eski ve dar kanalizasyon sistemi çarfl n n yükünü kald ramaz hale gelmiflti y l nda çal flmalar na bafllayan Beyo lu Belediyesi, An tlar Kurulu nun karar ve tfaiye Müdürlü ü nün iste i do rultusunda çat örtüsünün kald r lmas ve düzenleme çal flmalar na hemen bafllanmas kararlaflt rd. Beyo lu Belediyesi Kentsel Tasar m Atölyesi öncelikle proje tespitlerine giriflti, tüm yap lar n cepheleri foto rafland, siluetleri ç kar ld. lçe belediyesi, konsepti Güzel Beyo lu projesi kapsam nda gerçeklefltirdi ve uygulamaya koydu. FUAR TAKV M BUILDASIA Pakistan n Karaçi kentinde TÜYAP taraf ndan düzenlenecek 3. Yap Malzemeleri, Yap Teknolojileri, nflaat Makineleri, Ahflap Mobilya ve Dekorasyon Fuar A ustos tarihleri aras nda gerçekleflecek. JMZV TÜYAP, 83. Zagreb Uluslararas Sonbahar Fuar Yap Malzemeleri, Yap Teknolojileri, Kap, Pencere, nflaat Makineleri, Ahflap, Mobilya ve Dekorasyon Fuar n H rvatistan n Zagreb kentinde düzenliyor. Tarih Eylül IFF TK B taraf ndan düzenlenen International Fashion Fair, Temmuz tarihleri aras nda Tokyo da düzenlenecek. UniTurk Ankara Dedeman otelde düzenlenecek olan fuarda kurslar, kiflisel geliflim programlar ve e itim kurulufllar yer alacak. Fuar Temmuz tarihlerinde gezilebilir. International Bodrum Yacht Show Interteks taraf ndan y lda bir kez düzenlenen fuar, 1-5 A ustos tarihleri aras nda Bodrum Marina da 8

9

10 TASARIM FARUK MALHAN MZASIYLA Nardan Türkiye nin son y llardaki en önemli tasar m ve mobilya markalar ndan biri olan Koleksiyon'un sahibi Faruk Malhan, kalemle 30 y la yak n dövüflünün sonunda bu noktaya gelmifl: Safl k, sadelik... Ancak bu durum, yaratt ofis mobilyalar n n, fl k, ifllevsel, hafif, sa l kl ve ekolojik olmalar n engellemiyor. Malhan n tasar mlar n n her birinin insan ruhunu dinlendiren havas var. Faruk Malhan, özgünlü ün, bilgi ve yenilikle donat lm fll n, yerel olan n s n rlar n afl p küresel standartlar yakalamas n n önemini her fleyin önünde tutuyor. nsano lunun yaratt ilk formlardan biri olan çanak, bronz dönemi Anadolu, Afrika ve Akdeniz kültürlerinden bugüne kadar geldi ve Faruk Malhan imzas yla yeniden yorumland. Bir Faruk Malhan tasar m olan Nardan çanak, ruhunu ateflin hikayesinden al yor. Nardan çanaklar nda odun alevinden gelen is, d fl siyah rengi; piflmifl toprak, iç k rm z rengi, alevin sarmal ise yuvarlanan formlar n oluflturuyor. Atefl ise birlikteli i ve karfl tl bar nd ran biçimde k rm z ve siyah beraberinde tafl yor. 10

11 Osmanl ca da gözyafl damlalar, nar taneleri, mangal, atefl anlamlar na gelen Nardan, siyah, beyaz ve k rm z olmak üzere üç farkl renkte cam n bir araya getirilerek ustal kla ifllendi i bir tasar m. Bu renklerin kimyas na yans yan karfl t birliktelik siyah cam, k rm z cama kaynaflmaz k l yor. Camda bir araya gelmesi oldukça zor olan siyah ve k rm z bu tasar m için, kuflaktan kufla a geçen Murano cam üfleme tekni i ile ifllenmifl. Nardan, Venedik in Murano Adas nda, dünyaca ünlü Nason & Moretti firmas taraf ndan üretiliyor. Bundan baflka Uflak dokuma geleneklerini yepyeni bir anlay flla yorumlayan Faruk Malhan tasar m kilimler, Karakeçili ve Harmandal Yörükleri nin yaflad köylerdeki ev tezgahlar nda dokunarak, bin y llard r süregelen bir gelene i günümüzün ça dafl ev ve ofislerine tafl yor. Türk tasar mc lar aras nda tart fl lmaz bir yeri olan Faruk Malhan la tasar mlar ve yarat m süreci hakk nda konufltuk. Tasar mlar n z nas l tan mlars n z? Belli bir birikimin ve fikir oluflumlar n n yarat c sürecin, özellikle 1900'lerden itibaren toplumda ne kadar yer ald n anlatmak istedim. Burada yapt m z bizim deham z n ürünü de il, bugüne kadar yarat lm fl fleylerin toplam. Sundu umuz ürünlerin alt nda yatan bir minimumlar manzumesi var. Kelimelerle anlatmak zor ama bana göre iflin fliirsel bir taraf bulunuyor. Bundan minimalizm modas n kastetmiyorum. Anlatmaya çal flt m, ça n bafl nda az çoktur diye ortaya ç kan ve bunun üzerine bir mimari, sanat, hatta bir toplum infla etmeye çal flan düflünceler, düfller olmufl. Ürünün üzerindeki kalabal n azalmas, dekoratif ürünlerin kalkmas, esteti in yaln z fonksiyonla ve yap yla olmas, süslemenin estetik olmamas, tasar mlar m n ana hatlar n oluflturuyor. Buradaki mesaj nedir? Koleksiyon'un düflüncesinde olan dünya kaynaklar n az kullanmak, h rpalamamak. Bu bir boyutu. Bir baflka boyutu ise her ekledi imiz bir miktar daha a rlaflt r yor yapt m z ifli. Evlerde çok görüyoruz bunu, biz kayboluyoruz o mobilyan n içinde. Oysa sadeleflmifl, basitleflmifl haliyle Varolufl diye bir fley var. Varoluflun en saf hali, bir ofis mobilyas nda nas l hayat bulabiliyor? Küçük bir çocu a masa resmi çizmesini söyleyin. Onun çizdi i flekildir masa. Varoluflun en saf hali yani, daha fazlas de il. flte bizim masam z da bu... Mesleki olarak nas l geliniyor bu sadelik duygusuna? Mimarl k fakültesindeki temel derslerimizden biri temel tasar md. Orada hep söylenen less is more, don't do too much t (Az çoktur, daha fazlas n yapma). Biz oradan geldik. Farkl ekoller de var tabii, süslemeye dayal. Türkiye'de özellikle geçerli olan o süslemeler de il midir? Yani bu kadar sade olmak biraz riskli de il mi sizin aç n zdan? Evet riskli! Ama o süsleme merak yavafl yavafl geçiyor. Ürünün içini boflaltan süslemelerdir asl nda. Süslemeyi kald rd n zda ürünün kendisi kal r. Bizimki bir demir alma sadece. Neysek o olmal y z. Bu nedenle de kurtuluflu kendimize dönmekte gördük. Hiç baflka türlü kurtulma çabas göstermeyelim. Yani pazara uyum sa lamaya çal flmay bir yana b rakt k. Ferahlamay, aç lmay, temel de erlerimize dönmeyi seçtik. Ülkemizde belli bir be eni düzeyi olan insanlar n al m güçleri s n rl. Al m güçleri s n rs z olan insanlar n ise be enileri baflka yerlerde. Bu çat flma içinde biz al m gücüne yaklaflt k. Daha uygun fiyatla daha genifl kitlelere ürün satmaya bafllad k. Kriz zamanlar nda zmir de, Gaziantep te ve Eskiflehir de bayiler açt k. Yat r mc lar sa lam olmayan ifle para yat rmaz. Bireyselleflen hayatlarda evler art k s nak haline geldi diye düflünüyorsunuz. Peki ya ofisler Ofiste parametre çok. nsanlar azal yor ama ifller yürüyor. flin tan m, iflgücünün yap s de ifliyor; el eme inden, bedensel 11

12 TASARIM kofluflturmadan daha çok düflünceye kay yor. Araç ve gereçler de ifliyor. Teybiniz küçücük, ofisteki ekran n za dünyay s d r yorsunuz. Dolay s yla mobilyan n da bu de iflim sürecine ayak uydurmas gerekiyor. Ofiste çal flanlar n ruhsal huzuru ve bedensel konforu gözetilmeli. Bir ürünü markaya dönüfltürmenin olmazsa olmaz koflullar nelerdir size göre? Marka yaratabilmek için uza a gitmeye gerek yok. Oldu un gibi görün veya göründü ün gibi ol, bu duruflunu sürdür. Art k sen markas n. Benim kendime özgü de erlerim, tarz m var. lgili, sorgulayan, araflt r c, deneysel, sebatkar, duyarl, paradoksal, bilime yak n, sanata yak n, canl, ba lant l, diyalektik, hepsinden öte kusursuz için arzulu, tutkun, hatta duraks z yönlerim bask n. Koleksiyon, böyle bir mükemmeli var etme yolculu unun hikayesidir. Geçerli olanla yetinmemek, araflt r c olmak, genel kabulleri zorlamak, yap lan yapmaktan, sat lan satmaktan öteye davranmak, farkl l k getirebilmek marka yaratabilmenin ilk aflamas d r. Fark sürdürebilmek ise ikincisi... Marka de erlerinin yükseldi i, farkl sunufllar n bafllad evrede, ürünün kendi kategorisindeki rakiplerinden farkl l yüksek, fakat fark edilirlik oran düflüktür. Bu dönemlerde, halkla iliflkiler, reklamdan daha etkin bir ifllev üstlenir. Örgün bir süreç, do ru iletiflim stratejileri, hedeflere yönelik uygulamalar fark ndal art racak ve markay olgunlaflt racakt r. Tabii unutulmamal ki, her marka için geçerli olan kopyalama süreci kaç n lmazd r. Markan n iktidar kendi gibi olmas na, oldu u gibi görünmesine, duruflunu sürdürebilmesine ba l d r. Markan n kuvvetlenmesi, rakiplerinden, kopyalar ndan ayr lmas, "sunumunun içine bilgi, yenilik katma de erlerini yerlefltirebilmesi" ile mümkündür. Koleksiyon ilk ç k fl yla, 70 li y llarda ülkemize yeni bir fleyler tan t yordu; Bat dünyas taraf ndan bilinen, fakat ülkemize yeni olan tasar m çizgilerinin bir de er olarak ilk endüstriyel sunulufllar n... Sunum yeniydi ve Koleksiyon un öncü ve yenilikçi de erlerle alg lanmas na olanak verdi. Yenilikçi de erlerine duyulan sempati, ufak tefek kusurlar n affettirdi; kendi müflteri kitlesinden büyük destek gördü; öncü özelliklerini yaratan de erler bütününü duraks z tafl yabildi. Devaml l korunan durufl ise markay liderlik 12

13 konumuna getirdi. Her markan n kendine göre bir özde erler bütünü vard r. Baz markalar lüks (Louis Vuitton), baz lar prestij (Mercedes), baz markalar sa lam (Volvo), baz lar uygun fiyatl (Wall Mart) gibi de erleriyle an l r. Önemli olan markan n hangi de erleri tafl d de il, tafl d de erleri ne kadar temsil etti idir. Türkiye de uluslararas marka yarat m n n önündeki engeller ve süreci kolaylaflt rabilecek koflullar nedir? Günümüzde hiçbir marka ülkesinin s n rlar yla yetinmemeli. E er, ürününü kilo ile satmayacaksa, fiyat rekabetinin bata nda debelenmek, s radan biri olmak istemiyorsa ulusal formatlar n, ulusal paradigmalar n üstüne ç kmas gereklidir. Ülkemizde hiç kimse veya kurulufl, içinde yaflad m z iletiflim a n n etki alan ndan ç kamaz; dünya kültürlerinden, küresel ekonomiden pay n al r. Yerel müflterilerin talepleri günümüzün iletiflim a etkisinde uluslararas standartlara çekilmekte, ayr ca global markalar n sunufllar taraf ndan sürekli tahrik edilmektedir. Yani yerel markalar rekabet edebilmek için ülkelerinde dahi, uluslararas standartlar sergilemek zorundad r. Hedef ve hedefe ulaflmak için kullanmay planlad n z yollar, yöntemler hakk nda bilgi verebilir misiniz? Biz fark yaratt m z çizgilerle sunuyoruz. Bu sunufllarda, "rakipleri gibi", "onlar kadar kaliteli" ve hatta "daha da uygun fiyatl " gibi yak flt rmalardan uzak kalabilecek tasar mlar tercih ediyoruz daima. Uluslararas pazarlarda marka olman n ilk aflamalar n titizlikle sürdürüyoruz. Kendi markam z yaratmay hedefledik, bu yüzden de ne pahas na olursa olsun tafleronluktan kaç n yoruz. Dünya ticareti tamamen serbest olma yoluna girdi. Türkiye, Türk tasar mc s, sanayicisi ve ihracatç s, bilgi birikimi, sermayesi ve vizyonuyla buna haz r m? Türk tasar mc lar n n dünya pazar nda engelleri çok az. Bat dünyas nda, geliflmekte olan ülkelerden gelen yeteneklere karfl bir zaaf n, hatta sempatinin oldu unu düflünüyorum. Ancak bunu Türk sanayicisi ve ihracatç s için söylemem çok zor. Dünyada birçok ulus kendine bir de er gelifltirmifl, bir paye kapm fl; talyan markan n "çizgisi", Alman markan n "sa laml ", Amerikan markan n "gücü", Frans z markan n "fl kl ", ngiliz markan n "ciddiyeti" gibi... Türk markas ise henüz kalite berat n alma yolunda. Ça m zda bilgi ak fl n n s n r tan mazl, ileri teknoloji olanaklar, aradaki fark n h zla kapat lmas na olanak verebilir. 13

14 TASARIM Zaha Hadid ngiltere ç kartmas 26 y ll k tarihinde mimarl n Nobel'i olarak nitelendirilen Pritzker ödülünü kazanan tek kad n mimar Zaha Hadid in özellikle ngiltere de yapt çal flmalar n n ilk kez toplu halde yer ald sergi 25 Kas m a kadar Londra Design Museum da. Zaha Hadid Ba dat do umlu Zaha Hadid, ngiltere'de yaflıyor. 30 yıllık meslek hayatı boyunca yaptı ı ifllerle gündeme gelen kimi zaman be enilip kimi zaman sert elefltirilere maruz kalan Hadid, 2003 yılında Cincinnati'de yaptı ı Rosenthal Ça dafl Sanatlar Merkezi ile son dönemin en önemli mimarlar ndan biri oldu unu herkese kabul ettirdi te, Pritzker ödülünü alan ilk kad n mimar olarak da tarihe geçti. Hadid de ünlü mimar Rem Koolhaas n ö rencilerinden. Koolhaas 97 de gelece i parlak ö rencisini Elia Zenghelis le ortak kurdu u The Office for Metropolitan Architecture a ortak olmas n önermifl. Koolhaas n ofisinde bir süre çal flan Hadid uyum sa layamam fl. Daha sonra Koolhaas genç ö rencisini daha sonra kendi yörüngesinde dönmeyi tercih eden bir gezegen olarak tan ml yor. 14

15 Hadid in kuluçka dönemi uzun sürdü. Dünyan n önde gelen mimarlar n n yetiflti i ve kendisinin de mezun oldu u ngiltere deki AA School of Architecture de ö retim görevlisi olarak görev yapt. Bu dönemde kökleri 20 lerin konstrüktivizm (yap salc l k) ve suprematizme (mal ve mülk hırsının yok olaca ı nesnesiz dünya) dayal neo-modernist mimari anlay fl n inflaa etmekle meflgul oldu. Zaten mezuniyet projesi London da Hungerford Köprüsü üzerine kurulacak olan otele Malevich s Tectonik ad n vermiflti. Suprematist Kasimir Malevich 1928 lerde espas/bofllu u ancak dünyadan koparsak yani dayanma noktas ortadan kalk nca alg layabiliriz yaklafl m n n izlerini bugün Hadid in mimari anlafl nda sürdürdü ünü görebiliyoruz: Mecazi olarak ve bir gün gerçekten kalk fla haz r peyzajlar! Her ne kadar vatandafl oldu u ngiltere de, 2012 Olimpiyat lar için Aquatics Centre (Su sporlar merkezi) d fl n- Dans Eden Kuleler, Dubai Ernestomeda için tasarlanan Z.Island, Corian dan üretilmifl ak flkan hatlara sah p fütürist bir mutfak adas konsepti. 15

16 TASARIM Wolfsburg Phaeno Bilim Merkezi Genellikle birbirinden ba ms z araçlar olarak alg lansalar da Zaha Hadid, mimarl k ile kentselli i kaynaflt rmak istiyor. Araflt rmalar sayesinde bir yap y oluflturup, belli bir zemine demirleme nin yeni yollar n keflfediyor. da bugüne kadar tek bir bina yapmad ysa da nihayet ona kollar n aç yor: Hadid flimdi Kirkaldy, skoçya da bir kanser merkezi, Glasgow da bir müze ile Londra daki Architecture Foundation a bir galeri tasarl yor. Bin yandan da Amerika ve Japonya gibi mimaride çok iddialı ülkelerde sürekli konkurlar kazanıyor ve herkesin konufltu u prestijli binalar yapıyor. Avrupa n n ise son y llar n en baflar l mimar olarak ad geçiyor. Hadid, mimarl k, kentsellik ve tasar m n s n rlar n zorlayan mimari yenilikçili in ön saflar nda yer al yor. Hedefi ise tasar m yoluyla merak yaratmak, toplumsal ve kültürel etkileflim olana sa lamak. Bu yüzden projelerinde geleneksel alan ve bina mimarisi ile yer ve flehircilik kavramlar na yeni bir boyut kat yor. Genellikle birbirinden ba ms z araçlar olarak alg lansalar da Hadid, mimarl k ile kentselli i kaynaflt rmak istiyor. Araflt rmalar sayesinde bir yap y oluflturup, belli bir zemine demirleme nin yeni yollar n keflfediyor. Kentsel koflullara ve dokuya taze bir anlay flla yaklafl yor: Tasarlanan mekanda sürekli olarak yeni ve de iflik hatta beklenmedik deneyimler yaratman n yollar n ar yor. D fl dünyayla iletiflim kurmas na destek olacak f rsatlar yarat yor. 16

17 Cologne Fuar ndaki Ideal House porjesi. Pritzker i kazand nda ilk önemli projesi ve mesleki dönüm noktas olan Rosenthal Centre for Contemporary Art hayata geçirmiflti. Bugün ise Singapur daki One North gibi ana planlardan, Çin de bir opera binas, Roma da bir müze ve Dubai de bir gökdelen gibi çok önemli çal flmalara imza at yor. Geçti imiz y l ise Almanya da iki önemli projeyi gerçeklefltirdi: Birincisi BMW fabrikas ile 2006 RIBA Stirling ödülünü k l pay kaç rd Phaeno Bilim Merkezi. Her iki proje de Hadid in virtüözü oldu u mekansal yaratc l n n özünün nas l somuta dönüfltürülece inin muhteflem birer kan t oldu. Hadid in son dönem çal flmalar aras nda Milano daki ifl kompleksi Fiera di Milano, Established and Sons için tasarlad Aqua Table, Abu Dhabi deki Sheikh Zayed Bridge ile Cologne Fuar nda bir küpten yola ç karak tasarlad ve kendi dekorasyon objeleriyle donatt Ideal House ( deal Ev) bulunuyor. Londra Design müzesindeki genifl sergi, ünlü mimar n teorik ve akademik çal flmalar n n yan s ra dünyan n çeflitli yerlerindeki gerçekleflen projelerinin etrafl bir incelemesi- 17

18 TASARIM Wolfsburg Phaeno Bilim Merkezi ne de olanak veriyor. Sergide Hadid in projelerini yarat rken kulland de iflik tasar m araçlar sunuluyor: Bunlar n aras nda üç boyutlu araflt rmalar için an dondurdu u, dinamik güçlerin yönü ve çevre flartlar - na uyumunu analiz etti i ya l boya tablolar ile mimari maketler, kent planlar, animasyonlar, mobilya ve tasar m objeleri yer al yor. Zaha Hadid in Istanbul Projesi Uluslararas mimari sahneden uzun y llar rak kalan Avrupa Kültür Baflkenti aday stanbul un yaflam nda Zaha Hadid le yeni bir dönem bafll yor. Hadid in haz rlad ve ödül alan Kartal Kentsel Dönüflüm Projesi, Kartal ve Pendik i kapsayan, karayolu ve demiryolu ba lant lar ile konut alanlar n birbirine ba layan yeni bir metropol oluflturuyor. 2 bin 500 metrekareden 25 bin metrekare büyüklü e kadar parsellerden meydana gelen mekanda de iflik mimari ögeler birbiriyle buluflacak. A rl kl olarak ifl kuleleri, bir miktar da konut bulunan projede, kültürel alan, opera evi, park, oteller, restoranlar, yat liman ve marinaya yer veriliyor. Öyle görünüyor ki stanbul un mimari gelece i fl l fl l. stanbul Hadid le an l rken, Hadid de stanbul la an lacak Wolfsburg Phaeno Bilim Merkezi 18

19

20 SCHNEIDER GÖKTU GÜR Sektörün lokomotifi Schneider Electric Schneider Electric Proje ve Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Göktu Gür, sorumlu oldu u departman n üstlendi i görevlerin yan s ra Schneider Electric in yurtiçi ve yurtd fl ndaki önemli referanslar hakk nda bilgiler verdi. fiu andaki görevini yaklafl k üç y ld r sürdüren Gür, gelecekteki hedeflerini de anlatt. 20 Kendinizi k saca tan t r m s n z? 1971 y l nda Erzurum'da do dum. Asker bir ailenin mensubu olarak farkl yerlerde, farkl okullarda çok keyifli, hareketli ve mutlu bir çocukluk dönemi geçirdim.1992 y l nda stanbul da elektrik mühendisli i e itimimi tamamlad ktan sonra, flletme masteri yapt m. Bundan 12 y l önce Schneider Electric in stanbul Bölge Müdürlü ü nde Tan t m Mühendisi olarak çal flmaya bafllad m. Ticaret Departman organizasyonu içerisinde çeflitli görev ve sorumluluklar ald ktan sonra 2004 y l nda Proje ve Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc l görevine getirildim. Departman n z n iflleyifli ve yap s hakk nda bilgi alabilir miyiz? Proje ve Servisler Departman m z n ifllevi, en genel tan m yla mühendislik optimizasyonumuzu, optimum yat r m maliyeti ve minimum iflletme masraflar yla birlefltirerek, elektrik da t m ve otomasyon alan nda müflterilerimize sunmak. Onlara projenin tüm yaflam döngüsü boyunca sürecek bir servis destek paketini kesintisiz ve kaliteli hizmet anlay fl yla sunuyoruz. Departman m z bu amaca yönelik olarak alt ana evrede de er yarat yor. Bu evrelerden ve hizmetlerinden bahsedebilir misiniz? Bu evreler Konsültasyon, Tasar m, Uygulama, flletim, Modernizasyon ve E itimden olufluyor. Konsültasyon, en etkin maliyet çözümün bulunabilmesi ve projenin temel gereksiminin anlafl lmas amac yla müflterinin ihtiyaclar n n yorumlanmas ve gelifltirilmesinden

21 olufluyor. Ürün uygulamas hakk nda tavsiyeler, teknik dokümantasyon tedari i, projenin genel düzenlenmesi ve bütçesinin onaylanmas, analitik fiyat oluflturulmas, bunlar n hepsi konsültasyonun içinde yer al yor. Tasar m hizmetinden kast m z, iyilefltirmelerin yap labilece i yerleri belirlemek, en uygun çözüm ve ekipman n tespiti için proje flartnamesini yorumlamak ve yeniden oluflturmak. Çevre, güvenlik ve sa l k planlar n n gelifltirilmesi, güvenli çal flma koflullar n n sa lanmas için al nacak tedbirlerin ve uygulanacak prosedürlerin tan mlanmas ndan tutun da kaynak ve yetkinlik flartlar n n tan mlanmas na kadar pek çok hizmet uygulama evresinde var. Ayr ca projenin zaman nda ve bütçe s n rlar dahilinde tamamlanabilmesini sa lamak için risk yönetimi de yap yoruz. Kurulum ve devreye alma da tabii ki uygulaman n bir parças. flletim hizmetlerimizin içinde enerji yönetimi, kalitede art fl sa lanmas, bak m sözleflmelerinin yan s ra, 7/24 servis hizmeti, geniflletilmifl ürün garantileri, yedek parça sözleflmeleri de yer al yor. Modernizasyonla anlatmak istedi imiz sistemin güvenilirli- ini ve performans n art rmak için en son teknolojik ilerlemelere paralel olarak donan m gelifltirmek. Ayr ca fizibilite çal flmalar yap yoruz ve bütçe onay için maliyet ç kar yoruz. E itim merkezimizin öncelikli hedefi insan! Bu noktadan hareketle hem ürüne hem çözüme karfl bilinçli çal flanlar yetifltirmeyi amaçl yoruz. Gerek yurtiçinde gerekse yurtd fl nda Schneider Electric'in önemli referanslar mevcut. Bize biraz bunlar açar m s n z? Schneider Elektric'in hem yurtiçinde hem de yurtd fl nda dört ana sektörde pek çok referans mevcut. Asl nda güncel reklam kampanyalar m zda da referanslar m zdan bahsediyoruz. 190 ülkede operasyonlar n yürüten bir firma olarak son y llarda Türkiye de pek çok önemli referansa sahibiz. Aç l fl geçti imiz aylarda Baflbakan m z taraf ndan yap lan ve Genel Müdürümüz Turhan Bey in de kat ld Bolu Tüneli projesinin tüm otomasyon altyap s, Alia a Organize Sanayi Bölgesinin enerji da t m ve SCADA sistemi, pek çok Co- Generasyon tesisinin ve RES, HES projelerinin flalt sistemleri bu sektördeki referanslar m z aras ndan akl ma ilk gelenler. Bina sektöründe Niflantafl City's projesi, yine bu sezon hizmete giren Adam & Eve ve Ela Quality Resort otellerinin tüm elektrik da t m sistemi ve anahtar priz gruplar n sayabilirim... Endüstride AkçanSA, Set Çimento tesisleri, Bat çim tesisinin Process otomasyonu, Kayseri fieker Fabrikalar, skenderun Demir Çelik Fabrikas önemli refaranslar m zdan sadece birkaç. A ao lu My World ve Bautek Ku u evleri de konut ürünlerimizi tercih eden önemli projelerden baz lar... Sizce Schneider Electric'in tercih edilmesinin sebebi nedir? Ça m z bilgi ça. Sektördeki rekabete kat labilmek, ancak bilgiye sahip olmak, geliflen teknolojilere ayak uydurabilmek ve yenilikçilikle mümkün. flletmelerin, sahip oldu u ürünlerin tüm özelliklerini bilmesi ve uygulamas teknik üstünlük ve zaaflar n anlayabilmesi, minimum maliyetle maksimum performans sa layacak sistemler kurup iflletmesi bugün her zamankinden daha büyük önem tafl yor. Biz müflterilerimiz ile iç içeyiz. Do ru uygulad m z müflteri iliflkileri yönetimimiz ile uzun vadeli ortakl klar kurdu umuzu düflünüyorum. Bu da beraberinde bizim firma olarak çok önem verdi imiz müflteri memnuniyetini ortaya ç karmakta. Bu perspektifle sektörde lokomotif görevi gördü ümüzü ve bu nedenle tercih edildi imizi düflünüyorum. Orta ve uzun vadedeki hedefleriniz neler? Müflterilerimizin bize olan güveni ile son birkaç y ld r ortaya koydu umuz performans aç kças orta vade de art rmak arzusunday z. Bunun için gereken özverinin tüm ekip arkadafllar m bilincinde. Daha fazla kaynak ve daha yenilikçi yaklafl mlar n orta vadede beklentilerimize uygun bir baflar y getirece inden flüphemiz yok. En önem verdi imiz konu, enerji verimlili i ve enerji kalitesi konular. Bildi iniz gibi elektrikte arz aç kap da, kötümser senaryolara göre 2010 y l ndan sonra ülkemizi bir kriz bekliyor. Arz güvenli i için firmam z sorumlulu unun bilincinde ve enerji tüketiminin s n rland r lmas boyutunda enerji verimlili i ile ilgili tüm kurultaylara kat lmaktay z. Orta vadede bu alanda yeni bir pazar do aca inanc nday z. Uzmanl m z bugünden tüm müflterilerimize iflin ulusal görev boyutunun yan s ra finansal ve iflletmesel avantajlar n da ortaya koyarak aktarmaya bafllad k. Servisler bölümümüz pek çok analizi sunmak sureti ile do an talepleri cevapland r yor. Uzun vadede ise enerji kalitesi ile ilgili çal flmalar m za daha fazla h z vermeyi planl yoruz. Çok k sa bir süre önce dünyan n en büyük iki UPS firmas bulufltu ve APC (American Power Conversion) firmas Schneider Electric bünyesine kat ld. Bana göre bu birleflme bu h zl yol almada bize çok büyük bir katk sa layacakt r. 21

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2

EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2 EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2 EKO MART-N SAN 2010 SAYI:2 MIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A 7 TL (KDV dahil) TEM Z TEKNOLOJ LER: Art k Çok mu Geç? Victor Ananias: Organik ç

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı