Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R"

Transkript

1 Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE E DÖNÜfiTÜRDÜ; MURAT P LEVNEL / FOTO RAFIN AS ÇOCU U BOOGIE

2

3 Sevgili Design Schneider dostlar S cak çok s cak...son günlerin flikayet dolu repli i... Bir yan m z flikayet ediyor hatta endifle duyuyor olsa da di er yan m z sar yor yaz mevsiminin o macerac ruh hali iflte. Düflüveriyoruz k fl boyunca t pk bedenlerimiz gibi yorulan ruhlar m z hafifletecek yeni heyecanlar n pefline. Bir an geliyor ve kendimize ne kadar az ilgi gösterdi imizi fark ediyor, bu fark ndal kla alelacele kurgulad m z yeni hayat biçimlerimiz ile ilgili sözler veriyoruz. Bu yaz daha çok spor yapaca m ya da daha çok tatil... Bütün bunlar daha az stres yaflamak ama daha çok pozitif enerjiyi yakalamak için. E er siz de flu günlerde tam da bu noktada duruyorsan z size ihtiyac n z olan enerjiyi verecek rengarenk ve taptaze bir içerikle karfl n zday z bu say m zda. Düfllerle gelen baflar n n iki örne ini paylaflaca z birlikte. Faruk Malhan n kendi ifadesiyle; kalemle bafllayan 30 y ll k dövüflün ard ndan yarat lan sade ve fl k tasar mlar... tesadüfen tasar mc oldum diyor sevgili Lisa Corti. Ve t pk tasar mlar gibi enerji dolu kiflili i ile anlat yor bize bu hayat maceras n... Yaz n kendine has bir ruh hali var demifltik. Bence Bedri Baykam bunu Yeni yerler keflfetmeye bay l yorum diyerek özetleyivermifl. Biz de sizi yeni yerler keflfetmeye davet edece iz. Sisam adas ndan bafllay p Santorini nin eflsiz günbat m n seyrederek sonland raca z gezimizi, üstelik Gani Müjde efllik edecek bizim bu derin mavi yolculu umuza. Ve yelkenler fora! Hobi ve spor sayfalar m z, yaz mevsimini rüzgara yelken açarak geçirecekler için çeflitli ipuçlar ile donatt k. Hepinize keyifli günler diliyorum... Sevgilerimle, Meltem Çak c

4 Ç NDEK LER DESIGN SCHNEIDER Sahibi/Yay nlayan BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Yay n Yönetmeni Bülent Güven Editör Meltem Çak c Yay n Kurulu fierife Oktay Çetin Erdo an Yönetim yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel / Faks : Bask ESEN OFSET MATBAACILIK SAN.VE T C.A.fi. kitelli Organize San. Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ st. Tel: Faks: Yay n türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r 22 Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, Temmuz 2007 Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 46 4

5 38 6 METROPOL LIFE 10 RÖPORTAJ FARUK MALHAN imzas yla Nardan 14 TASARIM ZAHA HADID ngiltere ç kartmas 20 RÖPORTAJ GÖKTU GÜR Sektörün lokomotifi, Schneider Electric 36 SOSYAL SORUMLULUK L DERLER EL F DÜRÜST Rahat uyuyorum 38 GEZ Yunan Adalar na mavi yolculuk 42 RÖPORTAJ LKER figör 44 MODA LISA CORTI Tesadüfen tasar mc oldum 22 RÖPORTAJ BOOGIE 48 fieh R & MODA YAZ MODASI 26 USTALARA SAYGI CENG Z BEKTAfi Gerçek bir usta 30 RÖPORTAJ MURAT P LEVNEL Meraktan mesle e 52 HOB & SPOR Yelkenler fora 56 ALIfiVER fi Windsurf Rüzgar n kollar nda 60 CEM YET 34 ÜNLÜLER N TERC H BEDR BAYKAM Yeni yerler keflfetmeye bay l yorum 62 KISA HABER 64 MEKAN Bodrum ve Çeflme de yaz keyfi 5

6 METROPOL LIFE Türkiye nin en büyük Mevlânâ sergisi Unesco Mevlânâ y l etkinlikleri kapsam nda Kültür ve Turizm Bakanl Araflt rma ve E itim Genel Müdürlü ü taraf ndan düzenlenecek Aflk Oca nda Cân Olmak - nsanl n Miras : Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî isimli sergi 18 Haziran da günü ilk kez stanbul Ayasofya Müzesi nde aç ld. 18 A ustos tarihine kadar devam edecek sergi, 1500 y ll k Ayasofya Müzesi nde aç lacak en önemli sergi olma özelli i tafl yor. Etkinlikte çeflitli müzelerden getirilen yaklafl k 200 esere yer verilecek. Prof. Dr. Mahmud Erol K l ç, Prof.Dr. Nurhan Atasoy, Prof. U ur Derman, Tu rul nançer, Dr. Nuri fiimflekler ve Ekrem Ifl n dan oluflan Dan flma Kurulu nun yol göstericili inde haz rlanan serginin küratörü Ekrem Ifl n. Sergi projesinin yönetimini Münevver Emino lu üstlenirken, mimari tasar m Ahmet Özgüner, grafik tasar m Ersu Pekin taraf ndan gerçeklefltiriliyor. Kiteboard Dünya fiampiyonas yeniden stanbul da 6 Jim Beam sponsorlu unda gerçeklefltirilen Kiteboard Dünya fiampiyonas n n üçüncü aya, Temmuz tarihleri aras nda Kilyos-Burc Beach te gerçekleflecek. Jim Beam Kiteboard World Cup ta birbirinden iddial sporcular flampiyonluk için yar flacak. Bu sene ayr ca stanbul Bo az ve Caddebostan sahilinin de özel etaplarla ilk kez bu büyük organizasyona ev sahipli i yapmas planlan yor. Türkiye de alt nc kez yap lacak olan yar flmada ülkemizi çok ünlü sporcular temsil edecek. Annesi Frans z, babas Türk olan ve Porto Rico da yaflayan Julie Simsar üç senedir Türkiye ad na yar fl yor ve h z kategorisinde 2006 y l Bayanlar Dünya fiampiyonu unvan n tafl yor. Windsurf ü and ran, ancak yelken yerine kite ad verilen ve uçurtma ile paraflüt aras bir ekipmanla rüzgar kontrolüne dayal bir board sporu olan Kiteboard, dünyada en yeni ve görsel olarak da son y llar n en çekici su sporu olarak ilgi görüyor. Hillside Clubs teknesi ile yelkenler fora! Üyelerine özel gerçeklefltirdi i sürpriz etkinlikler ve yeniliklerle farkl laflan Hillside City Club, kayak, koflu, surf gibi outdoor sporlar n n yan s ra, son iki yazd r yelken sporuna verdi i destek ile de ad ndan söz ettiriyor. Hillside City Club ve stanbul Sailing Academy iflbirli i ile 2005 y l ndan bu yana denizlere aç lan ve pek çok yar fl kazanan Hillside Clubs teknesi, bu y l da iddias n sürdürüyor. Hillside City Club üyeleri yaz boyunca; Temel Yelkencilik E itimi nden yararlanabilecekler. Türkiye nin do as Avrupa Parlamentosu nda Do a Derne i, Hedef: S f r Yok Olufl kampanyas n n 1. y ldönümünde çal flmalar n Türkiye d fl na tafl yor. Do a Derne i, Atlas Dergisi iflbirli i, Dünya Kufllar Koruma Kurumu nun (BirdLife International) deste i ve Türk Hava Yollar n n sponsorlu u ile Haziran 2007 tarihleri aras nda Brüksel deki Avrupa Birli i Parlamento Binas nda Do an n Mucizesi: Türkiye adl foto raf sergisini açt. 40 do a foto raf ndan oluflan sergi, Türkiye do as n n dünya ölçe indeki önemini ve Avrupa Birli i ne neler kataca n anlatmak, iflbirli i olanaklar n gelifltirmek ve ortak eylemleri belirleyebilmek bununla birlikte Hedef S f r Yok Olufl Kampanyas n Türkiye d fl na tafl mak amac yla haz rland.

7 Türkiye Kalite Atlas Türk ifl dünyas n n hizmetine sunulmak üzere seçkin kitapç larda yerini alacak önemli bir kaynak kitap olarak haz rlanmakta olan Türkiye Kalite Atlas ; kaliteye dair her türlü bilgiyi kapsayacak bir baflvuru kitab olacak. KalDer in, VIP letiflim ile birlikte haz rlad bu kaynakta tüm üreticiler ile tedarikçileri bir araya getiriyor. Tüm kurum ve kurulufllar, rekabet ve kalitenin geliflmesine destek veren tüm kurulufllar n yer ald bir almanak olan Türkiye Kalite Atlas n, sitesinde inceleyebilecekler ve yer almak üzere baflvuru yapabilecekler. Türkiye nin kalite profilini tan mlayan, gelecek planlar için bilgi paylafl m na olanak sa layan aç k bir iletiflim ortam sa layacak olan Türkiye Kalite Atlas tamamland nda, Kas m 2007 tarihinde, Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda düzenlenecek olan 16. Kalite Kongresi nde 1 Kitap + 1 CD fleklinde sergilenecek. METROPOL LIFE Coldwell Banker Türkiye de... ABD ve Kanada da y ll k 350 milyar dolar ciroya sahip gayrimenkul sektörünün dev kuruluflu Coldwell Banker 100 y l aflan tecrübesini Türkiye ye tafl d. Dünyan n en büyük gruplar aras nda yer alan Realogy bünyesinde faaliyet gösteren Coldwell Banker, yayg n franchise ofisleri ve profesyonel gayrimenkul dan flmanlar ile 1906 y l ndan beri ifl dünyas n n lider markalar aras nda yer al yor. Sadece ABD ve Kanada da y ll k 350 milyar dolar ciro elde eden Coldwell Banker, 35 ülkede, 4 bine yak n franchise ofisi ve 130 bini aflan gayrimenkul dan flman ile hizmet veriyor. Coldwell Banker, Avrupa da ise Fransa, talya, Hollanda, spanya, Portekiz, rlanda, Polonya ve Romanya da faaliyet gösteriyor. Gitar n babas Satriani Türkiye ye geliyor! Rock gitar tarihinin Hendrix ve Van Halen ile birlikte en büyük gitaristlerinden biri olan, enstrümantal rock tarihinde yeni bir yol açm fl, Steve Vai, Kirk Hammett (Metallica) gibi gitaristlerin hocas Joe Satriani, 25 y l aflk n kariyerinde ilk defa Binboamania ile Türkiye ye geliyor. Ünlü gitarist, 14 Temmuz akflam stanbul Arena sahnesinde müzikseverlerle buluflacak. Bugüne kadar birçok ödül alan sanatç, 1988 y l nda Rolling Stones in solisti Mick Jagger in grubunda çald ktan sonra 1989 da Flying in a Blue Dream albümüyle baflar s n sürdürdü. ki y ll k bir çal flman n ard ndan 1992 y l nda ç kard The Extremist albümüyle büyük bir ticari baflar ya imza att ; Summer Song parças bir hit olurken, albüm bugün bir rock klasi i olarak kabul ediliyor. Figürde iki usta yorum: Nuri yem / Nefl e Erdok Evin Sanat Galerisi, ça dafl Türk resminin en önemli iki temsilcisi, Nuri yem ve Nefl e Erdok un büyük ve kapsaml bir sergisini, tatil ile sanat n iç içe geçti i Bodrum Torba daki Otel Casa Dell Arte de aç yor. Sanat tatil tan maz anlay fl yla tatil ile sanat bir arada yaflamak isteyenler için özel olarak haz rlanm fl; her köflesinde ça dafl Türk sanatç lar n n yap tlar n n bulundu u Casa Dell Arte nin görkemli iç avlusunda yer alan sergi salonlar nda devam eden sergi, 14 Temmuz 17 A ustos 2007 tarihleri aras nda izlenecek. Sergide, Türk resim sanat na getirdi i yenilikler ve toplumsal gerçekçi resim anlay fl ile nefes veren, ça n n önemli tan klar ndan büyük usta Nuri yem, sanat n n de iflik dönemlerine fl k tutacak, portrelerinden peyzajlar na uzanan bir seçki ile izlenecek. Türk resim sanat içinde benimsedi i özgün ve gerçekçi anlat m yla ça dafl figüratif resmin ustalar ndan Nefl e Erdok ise, gündelik hayattan izlenimleri ile kurgulad zengin anlat ml, farkl dönemlerinden seçilmifl grup kompozisyonlar, otoportreleri ve portreleri ile sergide yer al yor. 7

8 METROPOL LIFE Häfele, Interzum Fuar ndan ödülle döndü Mobilya ve Mimari Donan m sektöründe genifl ürün yelpazesine sahip olan Häfele, 9-12 May s 2007 tarihleri aras nda Almanya n n Köln kentinde düzenlenen Interzum 2007 Fuar nda Red Dot Yüksek Kalite Ödülü nü ald. fllevsellikte Öncü konseptiyle esteti in ve ifllevselli in uyumunu birlikte sunarak fark yaratan Häfele, sergiledi i Maxifix 35 HC ürünü ile ödüle lay k görüldü. Mutfak, banyo, oturma odas, ofis, otel odas, ma aza ve yatak odas gibi bölümleri bulunan ayr yaflam alanlar yaratan firma ürünlerini bu alanlar içerisinde bir bütün olarak sergiledi. Bal k Pazar de iflti stanbul un en eski çarfl lar ndan, tarihi simgelerinden biri olan Bal k Pazar yenilendi. Özellikle 70 li y llardan itibaren hem fonksiyonel hem de mimari aç dan önemli bir erozyona u rayan Bal k Pazar, 80 li y llara gelindi inde, eski ve dar kanalizasyon sistemi çarfl n n yükünü kald ramaz hale gelmiflti y l nda çal flmalar na bafllayan Beyo lu Belediyesi, An tlar Kurulu nun karar ve tfaiye Müdürlü ü nün iste i do rultusunda çat örtüsünün kald r lmas ve düzenleme çal flmalar na hemen bafllanmas kararlaflt rd. Beyo lu Belediyesi Kentsel Tasar m Atölyesi öncelikle proje tespitlerine giriflti, tüm yap lar n cepheleri foto rafland, siluetleri ç kar ld. lçe belediyesi, konsepti Güzel Beyo lu projesi kapsam nda gerçeklefltirdi ve uygulamaya koydu. FUAR TAKV M BUILDASIA Pakistan n Karaçi kentinde TÜYAP taraf ndan düzenlenecek 3. Yap Malzemeleri, Yap Teknolojileri, nflaat Makineleri, Ahflap Mobilya ve Dekorasyon Fuar A ustos tarihleri aras nda gerçekleflecek. JMZV TÜYAP, 83. Zagreb Uluslararas Sonbahar Fuar Yap Malzemeleri, Yap Teknolojileri, Kap, Pencere, nflaat Makineleri, Ahflap, Mobilya ve Dekorasyon Fuar n H rvatistan n Zagreb kentinde düzenliyor. Tarih Eylül IFF TK B taraf ndan düzenlenen International Fashion Fair, Temmuz tarihleri aras nda Tokyo da düzenlenecek. UniTurk Ankara Dedeman otelde düzenlenecek olan fuarda kurslar, kiflisel geliflim programlar ve e itim kurulufllar yer alacak. Fuar Temmuz tarihlerinde gezilebilir. International Bodrum Yacht Show Interteks taraf ndan y lda bir kez düzenlenen fuar, 1-5 A ustos tarihleri aras nda Bodrum Marina da 8

9

10 TASARIM FARUK MALHAN MZASIYLA Nardan Türkiye nin son y llardaki en önemli tasar m ve mobilya markalar ndan biri olan Koleksiyon'un sahibi Faruk Malhan, kalemle 30 y la yak n dövüflünün sonunda bu noktaya gelmifl: Safl k, sadelik... Ancak bu durum, yaratt ofis mobilyalar n n, fl k, ifllevsel, hafif, sa l kl ve ekolojik olmalar n engellemiyor. Malhan n tasar mlar n n her birinin insan ruhunu dinlendiren havas var. Faruk Malhan, özgünlü ün, bilgi ve yenilikle donat lm fll n, yerel olan n s n rlar n afl p küresel standartlar yakalamas n n önemini her fleyin önünde tutuyor. nsano lunun yaratt ilk formlardan biri olan çanak, bronz dönemi Anadolu, Afrika ve Akdeniz kültürlerinden bugüne kadar geldi ve Faruk Malhan imzas yla yeniden yorumland. Bir Faruk Malhan tasar m olan Nardan çanak, ruhunu ateflin hikayesinden al yor. Nardan çanaklar nda odun alevinden gelen is, d fl siyah rengi; piflmifl toprak, iç k rm z rengi, alevin sarmal ise yuvarlanan formlar n oluflturuyor. Atefl ise birlikteli i ve karfl tl bar nd ran biçimde k rm z ve siyah beraberinde tafl yor. 10

11 Osmanl ca da gözyafl damlalar, nar taneleri, mangal, atefl anlamlar na gelen Nardan, siyah, beyaz ve k rm z olmak üzere üç farkl renkte cam n bir araya getirilerek ustal kla ifllendi i bir tasar m. Bu renklerin kimyas na yans yan karfl t birliktelik siyah cam, k rm z cama kaynaflmaz k l yor. Camda bir araya gelmesi oldukça zor olan siyah ve k rm z bu tasar m için, kuflaktan kufla a geçen Murano cam üfleme tekni i ile ifllenmifl. Nardan, Venedik in Murano Adas nda, dünyaca ünlü Nason & Moretti firmas taraf ndan üretiliyor. Bundan baflka Uflak dokuma geleneklerini yepyeni bir anlay flla yorumlayan Faruk Malhan tasar m kilimler, Karakeçili ve Harmandal Yörükleri nin yaflad köylerdeki ev tezgahlar nda dokunarak, bin y llard r süregelen bir gelene i günümüzün ça dafl ev ve ofislerine tafl yor. Türk tasar mc lar aras nda tart fl lmaz bir yeri olan Faruk Malhan la tasar mlar ve yarat m süreci hakk nda konufltuk. Tasar mlar n z nas l tan mlars n z? Belli bir birikimin ve fikir oluflumlar n n yarat c sürecin, özellikle 1900'lerden itibaren toplumda ne kadar yer ald n anlatmak istedim. Burada yapt m z bizim deham z n ürünü de il, bugüne kadar yarat lm fl fleylerin toplam. Sundu umuz ürünlerin alt nda yatan bir minimumlar manzumesi var. Kelimelerle anlatmak zor ama bana göre iflin fliirsel bir taraf bulunuyor. Bundan minimalizm modas n kastetmiyorum. Anlatmaya çal flt m, ça n bafl nda az çoktur diye ortaya ç kan ve bunun üzerine bir mimari, sanat, hatta bir toplum infla etmeye çal flan düflünceler, düfller olmufl. Ürünün üzerindeki kalabal n azalmas, dekoratif ürünlerin kalkmas, esteti in yaln z fonksiyonla ve yap yla olmas, süslemenin estetik olmamas, tasar mlar m n ana hatlar n oluflturuyor. Buradaki mesaj nedir? Koleksiyon'un düflüncesinde olan dünya kaynaklar n az kullanmak, h rpalamamak. Bu bir boyutu. Bir baflka boyutu ise her ekledi imiz bir miktar daha a rlaflt r yor yapt m z ifli. Evlerde çok görüyoruz bunu, biz kayboluyoruz o mobilyan n içinde. Oysa sadeleflmifl, basitleflmifl haliyle Varolufl diye bir fley var. Varoluflun en saf hali, bir ofis mobilyas nda nas l hayat bulabiliyor? Küçük bir çocu a masa resmi çizmesini söyleyin. Onun çizdi i flekildir masa. Varoluflun en saf hali yani, daha fazlas de il. flte bizim masam z da bu... Mesleki olarak nas l geliniyor bu sadelik duygusuna? Mimarl k fakültesindeki temel derslerimizden biri temel tasar md. Orada hep söylenen less is more, don't do too much t (Az çoktur, daha fazlas n yapma). Biz oradan geldik. Farkl ekoller de var tabii, süslemeye dayal. Türkiye'de özellikle geçerli olan o süslemeler de il midir? Yani bu kadar sade olmak biraz riskli de il mi sizin aç n zdan? Evet riskli! Ama o süsleme merak yavafl yavafl geçiyor. Ürünün içini boflaltan süslemelerdir asl nda. Süslemeyi kald rd n zda ürünün kendisi kal r. Bizimki bir demir alma sadece. Neysek o olmal y z. Bu nedenle de kurtuluflu kendimize dönmekte gördük. Hiç baflka türlü kurtulma çabas göstermeyelim. Yani pazara uyum sa lamaya çal flmay bir yana b rakt k. Ferahlamay, aç lmay, temel de erlerimize dönmeyi seçtik. Ülkemizde belli bir be eni düzeyi olan insanlar n al m güçleri s n rl. Al m güçleri s n rs z olan insanlar n ise be enileri baflka yerlerde. Bu çat flma içinde biz al m gücüne yaklaflt k. Daha uygun fiyatla daha genifl kitlelere ürün satmaya bafllad k. Kriz zamanlar nda zmir de, Gaziantep te ve Eskiflehir de bayiler açt k. Yat r mc lar sa lam olmayan ifle para yat rmaz. Bireyselleflen hayatlarda evler art k s nak haline geldi diye düflünüyorsunuz. Peki ya ofisler Ofiste parametre çok. nsanlar azal yor ama ifller yürüyor. flin tan m, iflgücünün yap s de ifliyor; el eme inden, bedensel 11

12 TASARIM kofluflturmadan daha çok düflünceye kay yor. Araç ve gereçler de ifliyor. Teybiniz küçücük, ofisteki ekran n za dünyay s d r yorsunuz. Dolay s yla mobilyan n da bu de iflim sürecine ayak uydurmas gerekiyor. Ofiste çal flanlar n ruhsal huzuru ve bedensel konforu gözetilmeli. Bir ürünü markaya dönüfltürmenin olmazsa olmaz koflullar nelerdir size göre? Marka yaratabilmek için uza a gitmeye gerek yok. Oldu un gibi görün veya göründü ün gibi ol, bu duruflunu sürdür. Art k sen markas n. Benim kendime özgü de erlerim, tarz m var. lgili, sorgulayan, araflt r c, deneysel, sebatkar, duyarl, paradoksal, bilime yak n, sanata yak n, canl, ba lant l, diyalektik, hepsinden öte kusursuz için arzulu, tutkun, hatta duraks z yönlerim bask n. Koleksiyon, böyle bir mükemmeli var etme yolculu unun hikayesidir. Geçerli olanla yetinmemek, araflt r c olmak, genel kabulleri zorlamak, yap lan yapmaktan, sat lan satmaktan öteye davranmak, farkl l k getirebilmek marka yaratabilmenin ilk aflamas d r. Fark sürdürebilmek ise ikincisi... Marka de erlerinin yükseldi i, farkl sunufllar n bafllad evrede, ürünün kendi kategorisindeki rakiplerinden farkl l yüksek, fakat fark edilirlik oran düflüktür. Bu dönemlerde, halkla iliflkiler, reklamdan daha etkin bir ifllev üstlenir. Örgün bir süreç, do ru iletiflim stratejileri, hedeflere yönelik uygulamalar fark ndal art racak ve markay olgunlaflt racakt r. Tabii unutulmamal ki, her marka için geçerli olan kopyalama süreci kaç n lmazd r. Markan n iktidar kendi gibi olmas na, oldu u gibi görünmesine, duruflunu sürdürebilmesine ba l d r. Markan n kuvvetlenmesi, rakiplerinden, kopyalar ndan ayr lmas, "sunumunun içine bilgi, yenilik katma de erlerini yerlefltirebilmesi" ile mümkündür. Koleksiyon ilk ç k fl yla, 70 li y llarda ülkemize yeni bir fleyler tan t yordu; Bat dünyas taraf ndan bilinen, fakat ülkemize yeni olan tasar m çizgilerinin bir de er olarak ilk endüstriyel sunulufllar n... Sunum yeniydi ve Koleksiyon un öncü ve yenilikçi de erlerle alg lanmas na olanak verdi. Yenilikçi de erlerine duyulan sempati, ufak tefek kusurlar n affettirdi; kendi müflteri kitlesinden büyük destek gördü; öncü özelliklerini yaratan de erler bütününü duraks z tafl yabildi. Devaml l korunan durufl ise markay liderlik 12

13 konumuna getirdi. Her markan n kendine göre bir özde erler bütünü vard r. Baz markalar lüks (Louis Vuitton), baz lar prestij (Mercedes), baz markalar sa lam (Volvo), baz lar uygun fiyatl (Wall Mart) gibi de erleriyle an l r. Önemli olan markan n hangi de erleri tafl d de il, tafl d de erleri ne kadar temsil etti idir. Türkiye de uluslararas marka yarat m n n önündeki engeller ve süreci kolaylaflt rabilecek koflullar nedir? Günümüzde hiçbir marka ülkesinin s n rlar yla yetinmemeli. E er, ürününü kilo ile satmayacaksa, fiyat rekabetinin bata nda debelenmek, s radan biri olmak istemiyorsa ulusal formatlar n, ulusal paradigmalar n üstüne ç kmas gereklidir. Ülkemizde hiç kimse veya kurulufl, içinde yaflad m z iletiflim a n n etki alan ndan ç kamaz; dünya kültürlerinden, küresel ekonomiden pay n al r. Yerel müflterilerin talepleri günümüzün iletiflim a etkisinde uluslararas standartlara çekilmekte, ayr ca global markalar n sunufllar taraf ndan sürekli tahrik edilmektedir. Yani yerel markalar rekabet edebilmek için ülkelerinde dahi, uluslararas standartlar sergilemek zorundad r. Hedef ve hedefe ulaflmak için kullanmay planlad n z yollar, yöntemler hakk nda bilgi verebilir misiniz? Biz fark yaratt m z çizgilerle sunuyoruz. Bu sunufllarda, "rakipleri gibi", "onlar kadar kaliteli" ve hatta "daha da uygun fiyatl " gibi yak flt rmalardan uzak kalabilecek tasar mlar tercih ediyoruz daima. Uluslararas pazarlarda marka olman n ilk aflamalar n titizlikle sürdürüyoruz. Kendi markam z yaratmay hedefledik, bu yüzden de ne pahas na olursa olsun tafleronluktan kaç n yoruz. Dünya ticareti tamamen serbest olma yoluna girdi. Türkiye, Türk tasar mc s, sanayicisi ve ihracatç s, bilgi birikimi, sermayesi ve vizyonuyla buna haz r m? Türk tasar mc lar n n dünya pazar nda engelleri çok az. Bat dünyas nda, geliflmekte olan ülkelerden gelen yeteneklere karfl bir zaaf n, hatta sempatinin oldu unu düflünüyorum. Ancak bunu Türk sanayicisi ve ihracatç s için söylemem çok zor. Dünyada birçok ulus kendine bir de er gelifltirmifl, bir paye kapm fl; talyan markan n "çizgisi", Alman markan n "sa laml ", Amerikan markan n "gücü", Frans z markan n "fl kl ", ngiliz markan n "ciddiyeti" gibi... Türk markas ise henüz kalite berat n alma yolunda. Ça m zda bilgi ak fl n n s n r tan mazl, ileri teknoloji olanaklar, aradaki fark n h zla kapat lmas na olanak verebilir. 13

14 TASARIM Zaha Hadid ngiltere ç kartmas 26 y ll k tarihinde mimarl n Nobel'i olarak nitelendirilen Pritzker ödülünü kazanan tek kad n mimar Zaha Hadid in özellikle ngiltere de yapt çal flmalar n n ilk kez toplu halde yer ald sergi 25 Kas m a kadar Londra Design Museum da. Zaha Hadid Ba dat do umlu Zaha Hadid, ngiltere'de yaflıyor. 30 yıllık meslek hayatı boyunca yaptı ı ifllerle gündeme gelen kimi zaman be enilip kimi zaman sert elefltirilere maruz kalan Hadid, 2003 yılında Cincinnati'de yaptı ı Rosenthal Ça dafl Sanatlar Merkezi ile son dönemin en önemli mimarlar ndan biri oldu unu herkese kabul ettirdi te, Pritzker ödülünü alan ilk kad n mimar olarak da tarihe geçti. Hadid de ünlü mimar Rem Koolhaas n ö rencilerinden. Koolhaas 97 de gelece i parlak ö rencisini Elia Zenghelis le ortak kurdu u The Office for Metropolitan Architecture a ortak olmas n önermifl. Koolhaas n ofisinde bir süre çal flan Hadid uyum sa layamam fl. Daha sonra Koolhaas genç ö rencisini daha sonra kendi yörüngesinde dönmeyi tercih eden bir gezegen olarak tan ml yor. 14

15 Hadid in kuluçka dönemi uzun sürdü. Dünyan n önde gelen mimarlar n n yetiflti i ve kendisinin de mezun oldu u ngiltere deki AA School of Architecture de ö retim görevlisi olarak görev yapt. Bu dönemde kökleri 20 lerin konstrüktivizm (yap salc l k) ve suprematizme (mal ve mülk hırsının yok olaca ı nesnesiz dünya) dayal neo-modernist mimari anlay fl n inflaa etmekle meflgul oldu. Zaten mezuniyet projesi London da Hungerford Köprüsü üzerine kurulacak olan otele Malevich s Tectonik ad n vermiflti. Suprematist Kasimir Malevich 1928 lerde espas/bofllu u ancak dünyadan koparsak yani dayanma noktas ortadan kalk nca alg layabiliriz yaklafl m n n izlerini bugün Hadid in mimari anlafl nda sürdürdü ünü görebiliyoruz: Mecazi olarak ve bir gün gerçekten kalk fla haz r peyzajlar! Her ne kadar vatandafl oldu u ngiltere de, 2012 Olimpiyat lar için Aquatics Centre (Su sporlar merkezi) d fl n- Dans Eden Kuleler, Dubai Ernestomeda için tasarlanan Z.Island, Corian dan üretilmifl ak flkan hatlara sah p fütürist bir mutfak adas konsepti. 15

16 TASARIM Wolfsburg Phaeno Bilim Merkezi Genellikle birbirinden ba ms z araçlar olarak alg lansalar da Zaha Hadid, mimarl k ile kentselli i kaynaflt rmak istiyor. Araflt rmalar sayesinde bir yap y oluflturup, belli bir zemine demirleme nin yeni yollar n keflfediyor. da bugüne kadar tek bir bina yapmad ysa da nihayet ona kollar n aç yor: Hadid flimdi Kirkaldy, skoçya da bir kanser merkezi, Glasgow da bir müze ile Londra daki Architecture Foundation a bir galeri tasarl yor. Bin yandan da Amerika ve Japonya gibi mimaride çok iddialı ülkelerde sürekli konkurlar kazanıyor ve herkesin konufltu u prestijli binalar yapıyor. Avrupa n n ise son y llar n en baflar l mimar olarak ad geçiyor. Hadid, mimarl k, kentsellik ve tasar m n s n rlar n zorlayan mimari yenilikçili in ön saflar nda yer al yor. Hedefi ise tasar m yoluyla merak yaratmak, toplumsal ve kültürel etkileflim olana sa lamak. Bu yüzden projelerinde geleneksel alan ve bina mimarisi ile yer ve flehircilik kavramlar na yeni bir boyut kat yor. Genellikle birbirinden ba ms z araçlar olarak alg lansalar da Hadid, mimarl k ile kentselli i kaynaflt rmak istiyor. Araflt rmalar sayesinde bir yap y oluflturup, belli bir zemine demirleme nin yeni yollar n keflfediyor. Kentsel koflullara ve dokuya taze bir anlay flla yaklafl yor: Tasarlanan mekanda sürekli olarak yeni ve de iflik hatta beklenmedik deneyimler yaratman n yollar n ar yor. D fl dünyayla iletiflim kurmas na destek olacak f rsatlar yarat yor. 16

17 Cologne Fuar ndaki Ideal House porjesi. Pritzker i kazand nda ilk önemli projesi ve mesleki dönüm noktas olan Rosenthal Centre for Contemporary Art hayata geçirmiflti. Bugün ise Singapur daki One North gibi ana planlardan, Çin de bir opera binas, Roma da bir müze ve Dubai de bir gökdelen gibi çok önemli çal flmalara imza at yor. Geçti imiz y l ise Almanya da iki önemli projeyi gerçeklefltirdi: Birincisi BMW fabrikas ile 2006 RIBA Stirling ödülünü k l pay kaç rd Phaeno Bilim Merkezi. Her iki proje de Hadid in virtüözü oldu u mekansal yaratc l n n özünün nas l somuta dönüfltürülece inin muhteflem birer kan t oldu. Hadid in son dönem çal flmalar aras nda Milano daki ifl kompleksi Fiera di Milano, Established and Sons için tasarlad Aqua Table, Abu Dhabi deki Sheikh Zayed Bridge ile Cologne Fuar nda bir küpten yola ç karak tasarlad ve kendi dekorasyon objeleriyle donatt Ideal House ( deal Ev) bulunuyor. Londra Design müzesindeki genifl sergi, ünlü mimar n teorik ve akademik çal flmalar n n yan s ra dünyan n çeflitli yerlerindeki gerçekleflen projelerinin etrafl bir incelemesi- 17

18 TASARIM Wolfsburg Phaeno Bilim Merkezi ne de olanak veriyor. Sergide Hadid in projelerini yarat rken kulland de iflik tasar m araçlar sunuluyor: Bunlar n aras nda üç boyutlu araflt rmalar için an dondurdu u, dinamik güçlerin yönü ve çevre flartlar - na uyumunu analiz etti i ya l boya tablolar ile mimari maketler, kent planlar, animasyonlar, mobilya ve tasar m objeleri yer al yor. Zaha Hadid in Istanbul Projesi Uluslararas mimari sahneden uzun y llar rak kalan Avrupa Kültür Baflkenti aday stanbul un yaflam nda Zaha Hadid le yeni bir dönem bafll yor. Hadid in haz rlad ve ödül alan Kartal Kentsel Dönüflüm Projesi, Kartal ve Pendik i kapsayan, karayolu ve demiryolu ba lant lar ile konut alanlar n birbirine ba layan yeni bir metropol oluflturuyor. 2 bin 500 metrekareden 25 bin metrekare büyüklü e kadar parsellerden meydana gelen mekanda de iflik mimari ögeler birbiriyle buluflacak. A rl kl olarak ifl kuleleri, bir miktar da konut bulunan projede, kültürel alan, opera evi, park, oteller, restoranlar, yat liman ve marinaya yer veriliyor. Öyle görünüyor ki stanbul un mimari gelece i fl l fl l. stanbul Hadid le an l rken, Hadid de stanbul la an lacak Wolfsburg Phaeno Bilim Merkezi 18

19

20 SCHNEIDER GÖKTU GÜR Sektörün lokomotifi Schneider Electric Schneider Electric Proje ve Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Göktu Gür, sorumlu oldu u departman n üstlendi i görevlerin yan s ra Schneider Electric in yurtiçi ve yurtd fl ndaki önemli referanslar hakk nda bilgiler verdi. fiu andaki görevini yaklafl k üç y ld r sürdüren Gür, gelecekteki hedeflerini de anlatt. 20 Kendinizi k saca tan t r m s n z? 1971 y l nda Erzurum'da do dum. Asker bir ailenin mensubu olarak farkl yerlerde, farkl okullarda çok keyifli, hareketli ve mutlu bir çocukluk dönemi geçirdim.1992 y l nda stanbul da elektrik mühendisli i e itimimi tamamlad ktan sonra, flletme masteri yapt m. Bundan 12 y l önce Schneider Electric in stanbul Bölge Müdürlü ü nde Tan t m Mühendisi olarak çal flmaya bafllad m. Ticaret Departman organizasyonu içerisinde çeflitli görev ve sorumluluklar ald ktan sonra 2004 y l nda Proje ve Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc l görevine getirildim. Departman n z n iflleyifli ve yap s hakk nda bilgi alabilir miyiz? Proje ve Servisler Departman m z n ifllevi, en genel tan m yla mühendislik optimizasyonumuzu, optimum yat r m maliyeti ve minimum iflletme masraflar yla birlefltirerek, elektrik da t m ve otomasyon alan nda müflterilerimize sunmak. Onlara projenin tüm yaflam döngüsü boyunca sürecek bir servis destek paketini kesintisiz ve kaliteli hizmet anlay fl yla sunuyoruz. Departman m z bu amaca yönelik olarak alt ana evrede de er yarat yor. Bu evrelerden ve hizmetlerinden bahsedebilir misiniz? Bu evreler Konsültasyon, Tasar m, Uygulama, flletim, Modernizasyon ve E itimden olufluyor. Konsültasyon, en etkin maliyet çözümün bulunabilmesi ve projenin temel gereksiminin anlafl lmas amac yla müflterinin ihtiyaclar n n yorumlanmas ve gelifltirilmesinden

21 olufluyor. Ürün uygulamas hakk nda tavsiyeler, teknik dokümantasyon tedari i, projenin genel düzenlenmesi ve bütçesinin onaylanmas, analitik fiyat oluflturulmas, bunlar n hepsi konsültasyonun içinde yer al yor. Tasar m hizmetinden kast m z, iyilefltirmelerin yap labilece i yerleri belirlemek, en uygun çözüm ve ekipman n tespiti için proje flartnamesini yorumlamak ve yeniden oluflturmak. Çevre, güvenlik ve sa l k planlar n n gelifltirilmesi, güvenli çal flma koflullar n n sa lanmas için al nacak tedbirlerin ve uygulanacak prosedürlerin tan mlanmas ndan tutun da kaynak ve yetkinlik flartlar n n tan mlanmas na kadar pek çok hizmet uygulama evresinde var. Ayr ca projenin zaman nda ve bütçe s n rlar dahilinde tamamlanabilmesini sa lamak için risk yönetimi de yap yoruz. Kurulum ve devreye alma da tabii ki uygulaman n bir parças. flletim hizmetlerimizin içinde enerji yönetimi, kalitede art fl sa lanmas, bak m sözleflmelerinin yan s ra, 7/24 servis hizmeti, geniflletilmifl ürün garantileri, yedek parça sözleflmeleri de yer al yor. Modernizasyonla anlatmak istedi imiz sistemin güvenilirli- ini ve performans n art rmak için en son teknolojik ilerlemelere paralel olarak donan m gelifltirmek. Ayr ca fizibilite çal flmalar yap yoruz ve bütçe onay için maliyet ç kar yoruz. E itim merkezimizin öncelikli hedefi insan! Bu noktadan hareketle hem ürüne hem çözüme karfl bilinçli çal flanlar yetifltirmeyi amaçl yoruz. Gerek yurtiçinde gerekse yurtd fl nda Schneider Electric'in önemli referanslar mevcut. Bize biraz bunlar açar m s n z? Schneider Elektric'in hem yurtiçinde hem de yurtd fl nda dört ana sektörde pek çok referans mevcut. Asl nda güncel reklam kampanyalar m zda da referanslar m zdan bahsediyoruz. 190 ülkede operasyonlar n yürüten bir firma olarak son y llarda Türkiye de pek çok önemli referansa sahibiz. Aç l fl geçti imiz aylarda Baflbakan m z taraf ndan yap lan ve Genel Müdürümüz Turhan Bey in de kat ld Bolu Tüneli projesinin tüm otomasyon altyap s, Alia a Organize Sanayi Bölgesinin enerji da t m ve SCADA sistemi, pek çok Co- Generasyon tesisinin ve RES, HES projelerinin flalt sistemleri bu sektördeki referanslar m z aras ndan akl ma ilk gelenler. Bina sektöründe Niflantafl City's projesi, yine bu sezon hizmete giren Adam & Eve ve Ela Quality Resort otellerinin tüm elektrik da t m sistemi ve anahtar priz gruplar n sayabilirim... Endüstride AkçanSA, Set Çimento tesisleri, Bat çim tesisinin Process otomasyonu, Kayseri fieker Fabrikalar, skenderun Demir Çelik Fabrikas önemli refaranslar m zdan sadece birkaç. A ao lu My World ve Bautek Ku u evleri de konut ürünlerimizi tercih eden önemli projelerden baz lar... Sizce Schneider Electric'in tercih edilmesinin sebebi nedir? Ça m z bilgi ça. Sektördeki rekabete kat labilmek, ancak bilgiye sahip olmak, geliflen teknolojilere ayak uydurabilmek ve yenilikçilikle mümkün. flletmelerin, sahip oldu u ürünlerin tüm özelliklerini bilmesi ve uygulamas teknik üstünlük ve zaaflar n anlayabilmesi, minimum maliyetle maksimum performans sa layacak sistemler kurup iflletmesi bugün her zamankinden daha büyük önem tafl yor. Biz müflterilerimiz ile iç içeyiz. Do ru uygulad m z müflteri iliflkileri yönetimimiz ile uzun vadeli ortakl klar kurdu umuzu düflünüyorum. Bu da beraberinde bizim firma olarak çok önem verdi imiz müflteri memnuniyetini ortaya ç karmakta. Bu perspektifle sektörde lokomotif görevi gördü ümüzü ve bu nedenle tercih edildi imizi düflünüyorum. Orta ve uzun vadedeki hedefleriniz neler? Müflterilerimizin bize olan güveni ile son birkaç y ld r ortaya koydu umuz performans aç kças orta vade de art rmak arzusunday z. Bunun için gereken özverinin tüm ekip arkadafllar m bilincinde. Daha fazla kaynak ve daha yenilikçi yaklafl mlar n orta vadede beklentilerimize uygun bir baflar y getirece inden flüphemiz yok. En önem verdi imiz konu, enerji verimlili i ve enerji kalitesi konular. Bildi iniz gibi elektrikte arz aç kap da, kötümser senaryolara göre 2010 y l ndan sonra ülkemizi bir kriz bekliyor. Arz güvenli i için firmam z sorumlulu unun bilincinde ve enerji tüketiminin s n rland r lmas boyutunda enerji verimlili i ile ilgili tüm kurultaylara kat lmaktay z. Orta vadede bu alanda yeni bir pazar do aca inanc nday z. Uzmanl m z bugünden tüm müflterilerimize iflin ulusal görev boyutunun yan s ra finansal ve iflletmesel avantajlar n da ortaya koyarak aktarmaya bafllad k. Servisler bölümümüz pek çok analizi sunmak sureti ile do an talepleri cevapland r yor. Uzun vadede ise enerji kalitesi ile ilgili çal flmalar m za daha fazla h z vermeyi planl yoruz. Çok k sa bir süre önce dünyan n en büyük iki UPS firmas bulufltu ve APC (American Power Conversion) firmas Schneider Electric bünyesine kat ld. Bana göre bu birleflme bu h zl yol almada bize çok büyük bir katk sa layacakt r. 21

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi var. Proje Tan t m Neler Yapaca z? Proje, gençlerin,

Detaylı

r ö l y e f t a fl u s t a s

r ö l y e f t a fl u s t a s rölyef tafl ustas Süsleme, insan n varl yla bafllam fl, insanl n ve medeniyetlerin göstergesi olmufltur. nsanlar, bar nmak için inflaa ettikleri yap lar her zaman süslemifllerdir. Yap lar n geliflimi sadece

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER röportaj ortopedist YARATIYOR.Bursalı 60 61 SONBAHAR 2013 SAYI: 301 İSMAİL AYGAN, TAYFUN AÇIKGÖZ, ERTUĞRUL AYDIN, MURAT GÜRÜN VE ENGİN AKGÜN. ONLAR, BURSALI BEŞ ORTOPEDİST. BEŞ MESLEKTAŞI, UZMANLIK ALANLARI

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dostlar, Sevgi Tuzla lılar; Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızın bir parçası olarak gençlere yönelik geçen sene başlatmış olduğumuz Tuzla Yaz

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Ankara nın liderler zirvesi...

Ankara nın liderler zirvesi... Ankara nın liderler zirvesi... 1 2 Başkent e yeni bir yıldız doğuyor 3 4 İvedik OSB de yıldızlar geçidi! Ankara nın ilk modern organize sanayi bölgesi İvedik OSB de yer alan Commerce Center la, İvedik

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Gulet gelene iyle buluflan. modernist çizgiler

Gulet gelene iyle buluflan. modernist çizgiler M M A R C A Gulet gelene iyle buluflan modernist çizgiler Daha önce sayfalar m zda da yer alan pek çok konut ve iflyeri dekorasyonuna imza atan mimar Dârâ K rm z toprak, bu kez Bodrum da bir tersanede

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hamdi ÜNAL Hamdi ÜNAL 2-Doğum Tarihi : 01.08.1954 3. Unvanı :Prof. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi 1972-1976 Yüksek Lisans Sanatta

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

MAKSDER 4. MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2013

MAKSDER 4. MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2013 MAKSDER 4. MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2013 YARIŞMANIN AMACI MAKSDER tarafından her yıl; sektördeki gelişimi teşvik etmek, uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek ürünlerin

Detaylı